SVAR PÅ SPØRSMÅL Til møtet i kommunestyret i Gran kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SVAR PÅ SPØRSMÅL Til møtet i kommunestyret i Gran kommune 20.02.2014"

Transkript

1 SVAR PÅ SPØRSMÅL Til møtet i kommunestyret i Gran kommune Spørsmål om fravær i helse og omsorg, fra Øyvind Kvernvold Myhre (Gbl), mottatt ens svar på spørsmål om fravær i helse og omsorg, datert Spørsmål om læring i grunnskolen, fra Øyvind Kvernvold Myhre (Gbl), mottatt ens svar på spørsmål om læring i grunnskolen, datert Spørsmål om nøkkelbokser i hjemmetjenesten, fra Øyvind Kvernvold Myhre (Gbl), mottatt ens svar på spørsmål om nøkkelbokser i hjemmetjenesten, datert Spørsmål om ordningen «en vil møte deg», fra Øyvind Kvernvold Myhre (Gbl), mottatt ens svar på spørsmål om ordningen «en vil møte deg», datert ens svar på muntlig spørsmål om anbudsprosesser, datert , stilt av Anne Hagen Grimsrud (H) i møtet i formannskapet Spørsmål om reservasjonsrett, fra Hildegunn Fallang (Ap), mottatt ens svar på spørsmål om reservasjonsrett, datert Spørsmål om områderegulering for hyttefelt Lygna sør og innsigelse fra NVE, fra Tine Øverlier (Ap), mottatt Svar på spørsmål om områderegulering for hyttefelt Lygna sør og innsigelse fra NVE

2 Spørsmål om fravær Fravær i Helse og Omsorg er fortsatt uakseptabelt høgt. Det finnes mye forskning som viser at trivsel på arbeidsplassen er viktig for å sikre høgt nærvær. På arbeidsplasser der folk gleder seg til å gå på jobben er nærværet gjennomgående mye høgere enn gjennomsnittet. Samtidig viser internasjonale undersøkelser at mobbing på arbeidsplassen er mer utbredt i omsorgsyrker enn i andre yrker, og at dette kan bidra til et dårlig arbeidsmiljø. Omfatter medarbeiderundersøkelsen spørsmål om mobbing? Hvis ja: Hvilke resultater foreligger? Hvis nei: Vil det bli vurdert å utvide undersøkelsen med slike spørsmål? Hva er svarprosenten i Helse og Omsorg på den nyeste medarbeiderundersøkelsen? Hvilke tiltak kan gjøres for at ansatte i Helse og Omsorg skal oppleve at de gleder seg til å gå på jobben? Vil de ansatte på grunnplanet bli bedt om å komme med forslag til slike tiltak? Øyvind Kvernvold Myhre Gran Bygdeliste

3 Mottaker Øyvind Kvernvold Myhre Skolebakken Gran Vår ref. Arkiv Deres ref. Vår dato 14/ , ---, & knle Svar på spørsmål til ordføreren vedrørende fravær i Helse og omsorg Medarbeiderundersøkelsen omfatter spørsmål om mobbing. I undersøkelsen opereres med skala 1 6, hvor 1 er det dårligste og 6 det beste. Resultatet på spørsmålet i medarbeiderundersøkelsen på mobbing i 2013 viser et gjennomsnitt på 5,1, det samme som landsgjennomsnittet. I 2011 var resultatet på samme spørsmål for Gran kommune 5,0. Svarprosentene i medarbeiderundersøkelsen for helse- og omsorg var: Institusjonene 74%, Hjemmetjenesten og tilrettelagte tjenester 58% Fysioterapi, ergoterapi, lege, helsesøster og psykisk helsetjeneste 63% Et av spørsmålene i medarbeiderundersøkelsen omhandler samarbeid og trivsel på arbeidsplassen. Resultater på dette spørsmålet for helse og omsorg i siste medarbeiderundersøkelse: Institusjonene 5,2 Hjemmetjenesten og tilrettelagte tjenester 5,1 Fysioterapi, ergoterapi, lege, helsesøster og psykisk helsetjeneste 5,2 Dette betyr at to av enhetene ligger over landsgjennomsnittet og én enhet på landsgjennomsnittet. Resultatene viser også en liten forbedring fra 2011, samtidig som den totale svarprosenten var høyere i fjorårets undersøkelse. Vi i Gran-dokumentet handler om hvordan vi skal ha det sammen på jobben. Dokumentet ble utarbeidet ved at alle ansatte fikk anledning til å spille inn sine forslag. Hele filosofien i Lean er også bygget på at det er de ansatte som kjenner utfordringene best, og som dermed kan komme med forslag til forbedringer. Medarbeiderinvolvering har derfor vært selve bærebjelken i de store satsingene som har vært gjennomført i Gran kommune de senere årene. Vi i Gran-dokumentet er et levende dokument i organisasjonen, og Lean er nå innarbeidet som arbeidsmåte i mange enheter. Det pågående prosjektet Vi i Gran SFI er en naturlig videreføring av arbeidet. Den opplæringen som er gjennomført så langt av ledere, og etter hvert av interne prosessveiledere, handler i stor grad om å sette dem bedre i stand til å involvere både brukere og

4 Saksnr:14/ ansatte i å finne fram til nye og bedre måter for oppgaveløsning. All erfaring tilsier at denne typen involvering også virker positivt inn på arbeidsmiljø og trivsel. Rådmannen utarbeider årlig veileder og mal for lederavtaler i Gran kommune. For 2014 er, i tillegg til oppfølging av Vi i Gran, Lean og Vi i Gran SFI, bl.a. særlig vektlagt: Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen Den enkelte leder pålegges å gjennomgå resultatene for sin avdeling og vurdere tiltak ut fra disse. Kommunens etiske retningslinjer skal være tema på personalmøter I den forbindelse skal det også legges opp til meningsutveksling om hvilke situasjoner i arbeidshverdagen som oppleves som utfordrende i forhold til retningslinjene og eget etisk ståsted. Medarbeidersamtaler er også et viktig redskap i Gran kommune for å fange opp innspill fra de ansatte. Utover sentralt initierte prosjekter og føringer bl.a. gjennom lederavtaler, opplever ordfører at det gjennomgående er stor grad åpenhet for innspill og initiativ fra ansatte og deres organisasjoner i Gran kommune når det gjelder innspill knyttet til trivsel og arbeidsmiljø. Med vennlig hilsen Knut Magnar Lehre Saksbehandlers telefon: Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. Mottaker Øyvind Kvernvold Myhre Skolebakken Gran Kopi til: Rådmannsledelsen Rådhusvegen JAREN Arne Skogsbakken - og rådmannssekretariatet Rådhusvegen JAREN Eli Stigen

5 Spørsmål om læring Gjennom flere år har læringsutbyttet i grunnskolen, slik det måles i de nasjonale prøvene, gått sakte men sikkert nedover. I like lang tid har kommunen valgt å satse på «Læringsmiljø Hadeland» som en bærebjelke i lærernes videreutdannelse. Vil utbyttet fra «Læringsmiljø Hadeland» bli evaluert? Vil lærerne delta i slik evaluering? Vil lærerne bli bedt om å utarbeide forslag til hva som kan gjøres for å bedre læringsutbyttet og læringsmiljøet? Øyvind Kvernvold Myhre Gran Bygdeliste

6 Mottaker Øyvind Kvernvold Myhre Skolebakken Gran Vår ref. Arkiv Deres ref. Vår dato 14/ , ---, & knle Svar på spørsmål til ordføreren vedrørende læring i grunnskolen Læringsmiljø Hadeland vil bli evaluert som utviklingsprosjekt, og utbytte er en av de tingene som er naturlig å se på. Skolene blir utfordret på å evaluere prosjektets resultat på egen skole, knyttet til elevundersøkelsen, læringsresultater og endring i praksis. I forbindelse med sluttevalueringen av prosjektet Bedre læringsmiljø, vil det bli gjennomført en spørreundersøkelse på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Denne undersøkelsen vil også være med i det grunnlaget som skolene skal evaluere. Lærerne skal delta i arbeidet med evaluering av prosjektet. Skolene arbeider kontinuerlig med egen utvikling, av elevenes læringsutbytte og et best mulig læringsmiljø. I dette arbeidet er det en klar forventning til at lærerne deltar aktivt. Alle skolene har plangrupper, som sammen med skolens ledelse er de som driver utviklingsarbeidet fremover. Det er også en sterk tradisjon for at alle lærere bidrar med forslag til hvordan skolen kan jobbe og utvikle seg for å sikre et best mulig læringsutbytte og læringsmiljø. Med vennlig hilsen Knut Magnar Lehre Saksbehandlers telefon: Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. Mottaker Øyvind Kvernvold Skolebakken Gran

7 Saksnr:14/ Myhre Kopi til: Rådmannsledelsen Rådhusvegen JAREN Arne Skogsbakken - og rådmannssekretariatet Rådhusvegen JAREN Eli Stigen

8 Spørsmål om nøkkelbokser Vi har fått en uformell henvendelse fra ansatte i hjemmesjukepleien, som meiner at anskaffelse av nøkkelbokser vil spare driftsutgifter og gi kortere ventetid, særlig ved alarmer. Vil et slikt tiltak bli vurdert? Hvilket system har Helse og Omsorg på plass for å sikre at slike ideer og forslag blir fremmet og ivaretatt i organisasjonen, som en selvfølgelig del av det løpende kvalitetsarbeidet? Øyvind Kvernvold Myhre Gran Bygdeliste

9 Øyvind Kvernvold Myhre Skolebakken Gran Vår ref. Arkiv Deres ref. Vår dato 14/ , ---, & knle Svar på spørsmål til ordføreren vedrørende nøkkelbokser i hjemmetjenesten Helse- og omsorgstjenesten arbeidet i 2012 fram et forslag til nøkkelbokssystem som virksomheten har arbeidet videre med i Virksomheten har nesten klart et forslag til alternative løsninger; arbeider nå med de siste sonderingene i markedet. Helse og omsorg vil med et nøkkelbokssystem på plass, både å lette hverdagen og øke tryggheten for ansatte i hjemmetjenesten i tillegg, naturligvis, gi bedre tjeneste til brukerne. Anskaffelse av nøkkelsystem krever finansiering ut over driftsrammene. Kommunestyret får sak til behandling, enten som egen sak eller i rammene av en større budsjettsak, dette er ikke avklart per dato. Virksomhetsområdet helse og omsorg (HO) har også gjennomført sine innføringsprosjekt i Leanmetodikken. Det betyr at det er forventet at alle tjenestesteder/enheter benytter såkalte tavlemøter for å få opp nye ideer og sammen arbeide med oppfølging og utvikling av forslag. Tavla blir her et konkret sted som alle kan se bortom og få overblikk over ideer det arbeides med og henge opp et nytt forslag som da håndteres i neste møte ved tavla. Utviklingsarbeid etter Leanmetodikken fra «Bølgen Lean i Gran» er et arbeidsmål for alle ledere i Gran kommune, også HO. Derfor forventer rådmannen at dette blir, i en eller annen form, fast kvalitetsmetode også der en ikke er helt i gang ennå. Flere enheter forteller om fast post på ukentlige personalmøter, og har kultur for at dette er en god måte å få fram ideer og utvikle disse, samtidig som arbeidet dokumenteres i referatene. HO har for øvrig et solid kvalitetssystem som omfatter kritiske deler av tjenesten. Avviksmeldinger håndteres og lukkes på laveste mulige nivå. Slike meldinger kan ha et element av forslag i seg, men er uansett en sentral læringsarena for virksomheten. Med vennlig hilsen

10 Saksnr:14/ Knut Magnar Lehre Saksbehandlers telefon: Kopi til: Rådmannsledelsen Rådhusvegen JAREN Arne Skogsbakken - og rådmannssekretariatet Rådhusvegen JAREN Eli Stigen

11 Spørsmål om «en vil møte deg!» Honnør til ordføreren for ordningen «en vil møte deg», hvor ordfører er tilgjengelig på biblioteket i Brandbu og Gran en time hver måned: Brandbu på mandager og Gran på lørdager. Det er nok begrenset hvor mange som har anledning til å møte opp mandag midt på dagen. Mange er på jobb, og i Brandbu er det dessuten blitt langt færre arbeidsplasser enn i Gran. Hva er grunnen til at det ble mandager i Brandbu og lørdager i Gran? Vil ordfører endre dette slik at det blir annenhver gang mandag og lørdag? Øyvind Kvernvold Myhre Gran Bygdeliste

12 Øyvind Kvernvold Myhre Skolebakken Gran Vår ref. Arkiv Deres ref. Vår dato 14/ , ---, & knle Svar på spørsmål til ordfører om ordningen "en vil møte deg" Jeg velger å svare på begge spørsmålene under ett. Da jeg skulle velge tidspunkt for mine bibliotekbesøk, undersøkte jeg med biblioteket hvilke dager bibliotekene var godt besøkt. Jeg ble da fortalt at det var mange som besøkte biblioteket i Gran på Lørdager. Likeledes, at ukedagene på Brandbu var godt besøk på formiddagene, kanskje mest på mandagene. Jeg kommer til å prøve denne ordningen med disse tidspunktene noen ganger for å se hvordan dette fungerer. Nå er jeg tilgjengelig på bibliotekene en lørdag og en mandag i måneden. Så kan det hende at jeg bytter på dager og tidspunkt senere. Jeg er for øvrig utover dette tilgjengelig både på telefon og på mail. Med vennlig hilsen Knut Magnar Lehre Saksbehandlers telefon: Kopi til: Rådmannsledelsen Rådhusvegen JAREN Arne Skogsbakken - og rådmannssekretariatet Rådhusvegen JAREN Eli Stigen

13 Mottaker Anne Hagen Grimsrud Grimsrudvegen Brandbu Vår ref. Arkiv Deres ref. Vår dato 14/ , ---, & knle Svar på spørsmål til ordfører vedrørende anbudsprosesser Kommunen deltar i innkjøpssamarbeid med de to øvrige Hadelandskommunene. I dette samarbeidet er det arbeidet med rutinene innenfor anskaffelsesprosesser. Som et overordnet grep er det utarbeidet en anskaffelsesstrategi for perioden , godkjent i IS-møtet for interkommunalt innkjøpssamarbeid, for å bestemme retningen for hva kommunen kan forvente å få ut av innkjøpssamarbeidet, samtidig som strategien også innebærer flere konkrete tiltak som gir effekt i den enkelte kommune. Her kan nevnes eksempler som å få på plass tilstrekkelig og hensiktsmessige rammeavtaler. Bruk av rammeavtaler forenkler og reduserer arbeidet som må foretas i forbindelse med anskaffelser innenfor et vare- eller tjenesteområde. Ved inngåelse av rammeavtaler blir betingelser og kontraktsvilkår som skal gjelde for aktuelle vare-/tjenesteområde avtalt i rammeavtalen, og kommunen behøver ikke å gjennomføre nye konkurranser hver gang noe skal anskaffes dersom rammeavtalen er inngått i tråd med regelverket. Videre legges det vekt på kompetansetiltak innenfor anskaffelsesområdet, både i form av kurs og veiledning (herunder også lett tilgjengelig veiledning på nett). Kompetansearbeidet er i gang. For å styrke arbeidet bør det ses på prioriteringer i innkjøpssamarbeidet. Det kan også nevnes at det er i gang et E-handelsprosjekt. Formålet med prosjektet er å kunne gjennomføre enklere, bedre og sikrere innkjøp. Bruk av elektroniske verktøy skal primært gi god styring og kontroll på virksomhetens anskaffelser, og herunder bidra til å styrke den økonomiske internkontrollen. Prosjektet har videre som formål å legge til rette for gevinster knyttet til effektivisering, kvalitetsløft og overholdelse av anskaffelsesregelverket. Prosjektet vil styrke innkjøpsområdet som strategisk støttefunksjon for kommunene og bidra til mer effektiv ressursbruk ved anskaffelser. Det er viktig å poengtere at det har vært stor utvikling på innkjøpssiden, fra 2011 da saken det henvises til i spørsmålet oppstod, og fram til i dag. Det er også i etterkant av nevnte sak, gjennomført et evalueringsmøte for å se hvilke områder en bør gripe fatt i. ser at offentlige anskaffelser omhandler komplekse områder, noe som understreker viktigheten av god planlegging i anskaffelsessaker og utvikling på anskaffelsesområdet generelt. mener at det arbeidet som er i gang må prioriteres, og anser at dette arbeidet vil bidra til god gjennomføring av anskaffelser.

14 Saksnr:14/ Med vennlig hilsen Knut Magnar Lehre Saksbehandlers telefon: Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. Mottaker Anne Hagen Grimsrud Grimsrudvegen Brandbu Kopi til: - og rådmannssekretariatet Rådhusvegen JAREN Eli Stigen

15 Spørsmål til ordføreren om reservasjonsrett i Gran kommune Regjeringen har sendt et nytt lovforslag ut på høring, som blant annet omfatter at fastleger skal ha muligheten til å reservere seg mot aborthenvisning. Med regjeringens forslag skal leger over hele landet kunne utøve sin egen motstandskamp mot abortloven på legekontoret i møte med ufrivillige og ofte sårbare gravide. Menneskerettigheter står i fare med et slikt forslag, og det bekymrer meg. Det er en kvinnes grunnleggende og ubestridte rett å kunne bestemme over sin egen kropp. Ingen kvinne skal bli utsatt for ydmykelsen av å møte en fastlege som ikke vil henvise henne til abort. Jeg mener lovforslaget legger for mye ansvar på kvinnene når det gjelder å vite hvilken lege som har reservert seg. Det ikke er akseptabelt at legers såkalte moral skal ha forrang framfor kvinners rettigheter, og skal få vanskeliggjøre en allerede vond situasjon for kvinnene. Hvis man som lege ikke vil henvise kvinner til abort, bør man velge et annet yrke. Det er fastlegeforskriften, som er en del av helse- og omsorgstjenesteloven, som bestemmer slike forhold. Jeg mener denne ikke bør røres. I og med at det er lokalpolitikere i hver enkelt kommune som har ansvar for kommunenes legetjeneste og som inngår avtale med fastlegene, er det også opp til hver enkelt kommune om de vil akseptere at fastleger reserverer seg mot aborthenvisning eller ikke. Jeg mener at Gran kommune skal være en kommune der ingen fastleger får reservere seg mot aborthenvisning. På bakgrunn av dette har jeg et todelt spørsmål til deg, ordfører: Hvordan vil du sørge for at alle Grans fastleger følger fastlegeforskriften og helse- og omsorgstjenesteloven? Vil du initiere en sak om høringsuttalelse til dette lovforslaget fram mot neste kommunestyremøte? Mvh Hildegunn Fallang Kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet

16 Mottaker Hildegunn Fallang Midtgardsvegen Gran Vår ref. Arkiv Deres ref. Vår dato 14/ , ---, & knle Svar på spørsmål om reservasjonsrett Gran kommune har fått på høring regjeringens forslag til endring av helse- og omsorgstjenesteloven og endring av fastlegeforskriften. Lovendringen åpner for fastlegers mulighet til å reservere seg mot henvisning eller behandling når reservasjonen er begrunnet i alvorlige samvittighetskonflikter knyttet til liv og død. Gjennom endring av fastlegeforskriften får fastleger mulighet til å reservere seg mot henvisning til abort, men det krever ifølge regjeringens forslag at kommunen har vedtatt at man vil åpne for å inngå slike avtaler. Fastleger tilknyttet den kommunale helse- og omsorgstjenesten har i dag ingen lov- eller forskriftsfestet rett til å reservere seg av samvittighetsgrunner og kommunen har tilsvarende ingen hjemmel for å frita legen for oppgaver som er pålagt ved lov eller forskrift. Representanten Fallang spør meg «Hvordan vil du sørge for at alle Grans fastleger følger fastlegeforskriften og helse- og omsorgstjenesteloven?» forutsetter at alle fastleger i Gran kommune følger norsk lov og forskrift. Kommunens helseadministrasjon har heller ingen indikasjoner på at så ikke skulle være tilfelle. Det skal ikke ha vært tilfelle av formelle klager til kommunen på at fastleger har nektet henvisning til abort. Jeg vil oppfordre enhver gravid kvinne som eventuelt måtte møte en avvisende holdning fra sin fastlege i Gran ift. spørsmålet om henvisning til abort om å bruke sin klagerett og si fra til kommunen eller Fylkesmannen. Abortloven ligger fast og fastlegers oppgave skal i spørsmål om svangerskapsavbrudd avgrense seg til å gi kvinnen opplysning. Kvinnen har krav på råd for selv å kunne treffe det endelige valg. Representanten Fallang spør videre: «Vil du initiere en sak om høringsuttalelse til dette lovforslaget fram mot neste kommunestyremøte?» Svaret er ja, saken kommer opp for kommunestyret i aprilmøtet.

17 Saksnr:14/ Med vennlig hilsen Knut Magnar Lehre Saksbehandlers telefon: Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

18 From: postmottak </O=GRAN KOMMUNE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPI ENTS/CN=GRO AASERUD JOHANNESEN418> Sent: 20. februar :18:32 To: postmottak Cc: Subject: VS: Spørsmål til ordfører i kommunestyret 20 februar -----Opprinnelig melding----- Fra: Tine Øverlier Sendt: 20. februar :09 Til: Knut Lehre Kopi: Arne Skogsbakken; Leif Arne Vesteraas Emne: Spørsmål til ordfører i kommunestyret 20 februar Vassdragsvesenet opprettholder innsigelsen mot hyttefeltet Lygna Sør. Sist vi fikk informasjon om dette fikk vi en forseelse av at dette skulle det være greit å imøtekomme. Det begynner nå å bli bekymringsfullt om vi rekker å få planen godkjent i vår. Dette prosjektet har det blitt arbeidet med i mange år, det har fullt alle regler og utarbeidet en plan som ivaretar hensyn til natur og miljø. Spørsmål: Hvordan legges arbeidet nå opp for å løse dette? Er det mye som må endres og har vi håp om å få planen endelig vedtatt i løpet av tidlig vår? Mvh Tine Øverlier Sendt fra min ipad

19 Mottaker Tine Milda Øverlier Søndre Ålsvegen Gran Vår ref. Arkiv Deres ref. Vår dato 14/ , ---, & knle Svar på spørsmål om områderegulering for hyttefelt Lygna sør og innsigelse fra NVE, fra Tine Øverlier (Ap) til møtet i kommunestyret Områderegulering for hyttefelt Lygna sør ble lagt ut på offentlig ettersyn sommeren 2013 Det kom en innsigelse til planforslaget fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Innsigelsen var knyttet til tre forhold: 1. Vassdrag må fremgå i plankartet med eget arealformål 2. Manglende vurdering av flomfare 3. Faglig dokumentasjon på at vassdragene har evne til å ta unna for økt avrenning fra hyttefeltet som følge av utbygging. Det er i løpet av høsten gjort endringer i planforslaget og utarbeidet ytterligere dokumentasjon som er oversendt NVE NVE har i tilbakemelding 18. februar konkludert med at endringer i planforslag og utarbeidede dokumentasjon ikke er tilstrekkelig til at innsigelsen kan frafalles. NVE ber om at det blir gjort ytterligere dokumentasjon på virkning av økt avrenning og virkning av dette på flomfare nedstrøms. Det er spesielt konsekvensene for flomforebyggingstiltakene i Brandbu NVE er opptatt av. I tillegg må hensynsonene rundt vassdrag i planforslaget utvides til 20 meter. Gran kommune har tatt initiativ til et møte med grunneierne og gjort forespørsel til konsulent for få gjort de nødvendige utredninger som NVE ber om. Etter rådmannens vurdering er det ikke noe som skulle tilsi at man ikke klarer å få oppfylt de krav som NVE stiller slik at planen kan fremmes til sluttbehandling når denne dokumentasjonen er utarbeidet og godkjent av NVE. Med vennlig hilsen Knut Magnar Lehre Saksbehandlers telefon:

20 Saksnr:14/ Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. Mottaker Tine Milda Øverlier Søndre Ålsvegen Gran Kopi til: - og rådmannssekretariatet Rådhusvegen JAREN Eli Stigen

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. april 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Trondheim kommunerevisjon Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Sammendrag Bestilling og problemstilling Kontrollkomiteen i Trondheim bestilte 14. mars 2013 en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST VEDLEGG UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST 1. RIKSREVISJONENS KONTROLL MED FORVALTNINGEN AV STATLIGE SELSKAPER FOR 2008, DOKUMENT 3:2 (2009 2010) FRA DEL II RESULTATER AV UTVIDEDE

Detaljer

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS VÅR DATO VÅR REFERANSE Side 1 av 22 08.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Grethe Barkve Fredriksen tlf 948 72 394 Oslo kommune v/byrådsavdeling for kultur og utdanning Byrådsavdeling

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 5. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring Foranalyse til forvaltningsrevisjon Nord-Trøndelag fylkeskommune 2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til februar 2010 gjennomført

Detaljer

I N N H O L D. Kilder. 22 Vedlegg 1:Kommentarer til rapport. 28.06.2004 Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 1 av 1

I N N H O L D. Kilder. 22 Vedlegg 1:Kommentarer til rapport. 28.06.2004 Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 1 av 1 I N N H O L D Side 0. Sammendrag 2 0.1 Målsetting for prosjektet 2 0.2 Arbeidets omfang og begrensninger. 2 0.3 Revisors vurderinger og konklusjoner.. 2 0.4 Revisors anbefalinger 4 1. Innledning 5 1.0

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I HAMARØY KOMMUNE August 2007/april 2008 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave for revisor i henhold til kommunelovens 60 nr.

Detaljer

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra En deskriptiv undersøkelse av tilsyn med kommunale til eldre Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2013 MAI 2013 241 570 Rapport fra Helsetilsynet

Detaljer

Vår ref. Arkiv Deres ref. Vår dato 13/00121 41. 033,, &29 18.06.2013 knle

Vår ref. Arkiv Deres ref. Vår dato 13/00121 41. 033,, &29 18.06.2013 knle Øyvind Kvernvold Myhre Skolebakken 5 2750 Gran Vår ref. Arkiv Deres ref. Vår dato 13/00121 41 033,, &29 18.06.2013 knle Økonomi oppfølgingsspørsmål 1: AGENDA rapporten viste at det i 2012 skjedde en kostnadsøkning

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

INTERN KONTROLL NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE INNKJØPSOMRÅDET FORVALTNINGSREVISJON N R. 1700-1 /2007

INTERN KONTROLL NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE INNKJØPSOMRÅDET FORVALTNINGSREVISJON N R. 1700-1 /2007 INTERN KONTROLL INNKJØPSOMRÅDET NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE N R. 1700-1 /2007 FORVALTNINGSREVISJON INNHOLDSREGISTER 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunnen for prosjektet... 4 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell ÅRSMELDING 2013 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Mål og resultater... 7 2.1 Kommentar til måloppnåelsen... 14 3 Kommunen som organisasjon... 18 4 Områdene... 22 4.1 Sentral stab... 22 4.2 Oppvekst

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer