SVAR PÅ SPØRSMÅL Til møtet i kommunestyret i Gran kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SVAR PÅ SPØRSMÅL Til møtet i kommunestyret i Gran kommune 20.02.2014"

Transkript

1 SVAR PÅ SPØRSMÅL Til møtet i kommunestyret i Gran kommune Spørsmål om fravær i helse og omsorg, fra Øyvind Kvernvold Myhre (Gbl), mottatt ens svar på spørsmål om fravær i helse og omsorg, datert Spørsmål om læring i grunnskolen, fra Øyvind Kvernvold Myhre (Gbl), mottatt ens svar på spørsmål om læring i grunnskolen, datert Spørsmål om nøkkelbokser i hjemmetjenesten, fra Øyvind Kvernvold Myhre (Gbl), mottatt ens svar på spørsmål om nøkkelbokser i hjemmetjenesten, datert Spørsmål om ordningen «en vil møte deg», fra Øyvind Kvernvold Myhre (Gbl), mottatt ens svar på spørsmål om ordningen «en vil møte deg», datert ens svar på muntlig spørsmål om anbudsprosesser, datert , stilt av Anne Hagen Grimsrud (H) i møtet i formannskapet Spørsmål om reservasjonsrett, fra Hildegunn Fallang (Ap), mottatt ens svar på spørsmål om reservasjonsrett, datert Spørsmål om områderegulering for hyttefelt Lygna sør og innsigelse fra NVE, fra Tine Øverlier (Ap), mottatt Svar på spørsmål om områderegulering for hyttefelt Lygna sør og innsigelse fra NVE

2 Spørsmål om fravær Fravær i Helse og Omsorg er fortsatt uakseptabelt høgt. Det finnes mye forskning som viser at trivsel på arbeidsplassen er viktig for å sikre høgt nærvær. På arbeidsplasser der folk gleder seg til å gå på jobben er nærværet gjennomgående mye høgere enn gjennomsnittet. Samtidig viser internasjonale undersøkelser at mobbing på arbeidsplassen er mer utbredt i omsorgsyrker enn i andre yrker, og at dette kan bidra til et dårlig arbeidsmiljø. Omfatter medarbeiderundersøkelsen spørsmål om mobbing? Hvis ja: Hvilke resultater foreligger? Hvis nei: Vil det bli vurdert å utvide undersøkelsen med slike spørsmål? Hva er svarprosenten i Helse og Omsorg på den nyeste medarbeiderundersøkelsen? Hvilke tiltak kan gjøres for at ansatte i Helse og Omsorg skal oppleve at de gleder seg til å gå på jobben? Vil de ansatte på grunnplanet bli bedt om å komme med forslag til slike tiltak? Øyvind Kvernvold Myhre Gran Bygdeliste

3 Mottaker Øyvind Kvernvold Myhre Skolebakken Gran Vår ref. Arkiv Deres ref. Vår dato 14/ , ---, & knle Svar på spørsmål til ordføreren vedrørende fravær i Helse og omsorg Medarbeiderundersøkelsen omfatter spørsmål om mobbing. I undersøkelsen opereres med skala 1 6, hvor 1 er det dårligste og 6 det beste. Resultatet på spørsmålet i medarbeiderundersøkelsen på mobbing i 2013 viser et gjennomsnitt på 5,1, det samme som landsgjennomsnittet. I 2011 var resultatet på samme spørsmål for Gran kommune 5,0. Svarprosentene i medarbeiderundersøkelsen for helse- og omsorg var: Institusjonene 74%, Hjemmetjenesten og tilrettelagte tjenester 58% Fysioterapi, ergoterapi, lege, helsesøster og psykisk helsetjeneste 63% Et av spørsmålene i medarbeiderundersøkelsen omhandler samarbeid og trivsel på arbeidsplassen. Resultater på dette spørsmålet for helse og omsorg i siste medarbeiderundersøkelse: Institusjonene 5,2 Hjemmetjenesten og tilrettelagte tjenester 5,1 Fysioterapi, ergoterapi, lege, helsesøster og psykisk helsetjeneste 5,2 Dette betyr at to av enhetene ligger over landsgjennomsnittet og én enhet på landsgjennomsnittet. Resultatene viser også en liten forbedring fra 2011, samtidig som den totale svarprosenten var høyere i fjorårets undersøkelse. Vi i Gran-dokumentet handler om hvordan vi skal ha det sammen på jobben. Dokumentet ble utarbeidet ved at alle ansatte fikk anledning til å spille inn sine forslag. Hele filosofien i Lean er også bygget på at det er de ansatte som kjenner utfordringene best, og som dermed kan komme med forslag til forbedringer. Medarbeiderinvolvering har derfor vært selve bærebjelken i de store satsingene som har vært gjennomført i Gran kommune de senere årene. Vi i Gran-dokumentet er et levende dokument i organisasjonen, og Lean er nå innarbeidet som arbeidsmåte i mange enheter. Det pågående prosjektet Vi i Gran SFI er en naturlig videreføring av arbeidet. Den opplæringen som er gjennomført så langt av ledere, og etter hvert av interne prosessveiledere, handler i stor grad om å sette dem bedre i stand til å involvere både brukere og

4 Saksnr:14/ ansatte i å finne fram til nye og bedre måter for oppgaveløsning. All erfaring tilsier at denne typen involvering også virker positivt inn på arbeidsmiljø og trivsel. Rådmannen utarbeider årlig veileder og mal for lederavtaler i Gran kommune. For 2014 er, i tillegg til oppfølging av Vi i Gran, Lean og Vi i Gran SFI, bl.a. særlig vektlagt: Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen Den enkelte leder pålegges å gjennomgå resultatene for sin avdeling og vurdere tiltak ut fra disse. Kommunens etiske retningslinjer skal være tema på personalmøter I den forbindelse skal det også legges opp til meningsutveksling om hvilke situasjoner i arbeidshverdagen som oppleves som utfordrende i forhold til retningslinjene og eget etisk ståsted. Medarbeidersamtaler er også et viktig redskap i Gran kommune for å fange opp innspill fra de ansatte. Utover sentralt initierte prosjekter og føringer bl.a. gjennom lederavtaler, opplever ordfører at det gjennomgående er stor grad åpenhet for innspill og initiativ fra ansatte og deres organisasjoner i Gran kommune når det gjelder innspill knyttet til trivsel og arbeidsmiljø. Med vennlig hilsen Knut Magnar Lehre Saksbehandlers telefon: Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. Mottaker Øyvind Kvernvold Myhre Skolebakken Gran Kopi til: Rådmannsledelsen Rådhusvegen JAREN Arne Skogsbakken - og rådmannssekretariatet Rådhusvegen JAREN Eli Stigen

5 Spørsmål om læring Gjennom flere år har læringsutbyttet i grunnskolen, slik det måles i de nasjonale prøvene, gått sakte men sikkert nedover. I like lang tid har kommunen valgt å satse på «Læringsmiljø Hadeland» som en bærebjelke i lærernes videreutdannelse. Vil utbyttet fra «Læringsmiljø Hadeland» bli evaluert? Vil lærerne delta i slik evaluering? Vil lærerne bli bedt om å utarbeide forslag til hva som kan gjøres for å bedre læringsutbyttet og læringsmiljøet? Øyvind Kvernvold Myhre Gran Bygdeliste

6 Mottaker Øyvind Kvernvold Myhre Skolebakken Gran Vår ref. Arkiv Deres ref. Vår dato 14/ , ---, & knle Svar på spørsmål til ordføreren vedrørende læring i grunnskolen Læringsmiljø Hadeland vil bli evaluert som utviklingsprosjekt, og utbytte er en av de tingene som er naturlig å se på. Skolene blir utfordret på å evaluere prosjektets resultat på egen skole, knyttet til elevundersøkelsen, læringsresultater og endring i praksis. I forbindelse med sluttevalueringen av prosjektet Bedre læringsmiljø, vil det bli gjennomført en spørreundersøkelse på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Denne undersøkelsen vil også være med i det grunnlaget som skolene skal evaluere. Lærerne skal delta i arbeidet med evaluering av prosjektet. Skolene arbeider kontinuerlig med egen utvikling, av elevenes læringsutbytte og et best mulig læringsmiljø. I dette arbeidet er det en klar forventning til at lærerne deltar aktivt. Alle skolene har plangrupper, som sammen med skolens ledelse er de som driver utviklingsarbeidet fremover. Det er også en sterk tradisjon for at alle lærere bidrar med forslag til hvordan skolen kan jobbe og utvikle seg for å sikre et best mulig læringsutbytte og læringsmiljø. Med vennlig hilsen Knut Magnar Lehre Saksbehandlers telefon: Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. Mottaker Øyvind Kvernvold Skolebakken Gran

7 Saksnr:14/ Myhre Kopi til: Rådmannsledelsen Rådhusvegen JAREN Arne Skogsbakken - og rådmannssekretariatet Rådhusvegen JAREN Eli Stigen

8 Spørsmål om nøkkelbokser Vi har fått en uformell henvendelse fra ansatte i hjemmesjukepleien, som meiner at anskaffelse av nøkkelbokser vil spare driftsutgifter og gi kortere ventetid, særlig ved alarmer. Vil et slikt tiltak bli vurdert? Hvilket system har Helse og Omsorg på plass for å sikre at slike ideer og forslag blir fremmet og ivaretatt i organisasjonen, som en selvfølgelig del av det løpende kvalitetsarbeidet? Øyvind Kvernvold Myhre Gran Bygdeliste

9 Øyvind Kvernvold Myhre Skolebakken Gran Vår ref. Arkiv Deres ref. Vår dato 14/ , ---, & knle Svar på spørsmål til ordføreren vedrørende nøkkelbokser i hjemmetjenesten Helse- og omsorgstjenesten arbeidet i 2012 fram et forslag til nøkkelbokssystem som virksomheten har arbeidet videre med i Virksomheten har nesten klart et forslag til alternative løsninger; arbeider nå med de siste sonderingene i markedet. Helse og omsorg vil med et nøkkelbokssystem på plass, både å lette hverdagen og øke tryggheten for ansatte i hjemmetjenesten i tillegg, naturligvis, gi bedre tjeneste til brukerne. Anskaffelse av nøkkelsystem krever finansiering ut over driftsrammene. Kommunestyret får sak til behandling, enten som egen sak eller i rammene av en større budsjettsak, dette er ikke avklart per dato. Virksomhetsområdet helse og omsorg (HO) har også gjennomført sine innføringsprosjekt i Leanmetodikken. Det betyr at det er forventet at alle tjenestesteder/enheter benytter såkalte tavlemøter for å få opp nye ideer og sammen arbeide med oppfølging og utvikling av forslag. Tavla blir her et konkret sted som alle kan se bortom og få overblikk over ideer det arbeides med og henge opp et nytt forslag som da håndteres i neste møte ved tavla. Utviklingsarbeid etter Leanmetodikken fra «Bølgen Lean i Gran» er et arbeidsmål for alle ledere i Gran kommune, også HO. Derfor forventer rådmannen at dette blir, i en eller annen form, fast kvalitetsmetode også der en ikke er helt i gang ennå. Flere enheter forteller om fast post på ukentlige personalmøter, og har kultur for at dette er en god måte å få fram ideer og utvikle disse, samtidig som arbeidet dokumenteres i referatene. HO har for øvrig et solid kvalitetssystem som omfatter kritiske deler av tjenesten. Avviksmeldinger håndteres og lukkes på laveste mulige nivå. Slike meldinger kan ha et element av forslag i seg, men er uansett en sentral læringsarena for virksomheten. Med vennlig hilsen

10 Saksnr:14/ Knut Magnar Lehre Saksbehandlers telefon: Kopi til: Rådmannsledelsen Rådhusvegen JAREN Arne Skogsbakken - og rådmannssekretariatet Rådhusvegen JAREN Eli Stigen

11 Spørsmål om «en vil møte deg!» Honnør til ordføreren for ordningen «en vil møte deg», hvor ordfører er tilgjengelig på biblioteket i Brandbu og Gran en time hver måned: Brandbu på mandager og Gran på lørdager. Det er nok begrenset hvor mange som har anledning til å møte opp mandag midt på dagen. Mange er på jobb, og i Brandbu er det dessuten blitt langt færre arbeidsplasser enn i Gran. Hva er grunnen til at det ble mandager i Brandbu og lørdager i Gran? Vil ordfører endre dette slik at det blir annenhver gang mandag og lørdag? Øyvind Kvernvold Myhre Gran Bygdeliste

12 Øyvind Kvernvold Myhre Skolebakken Gran Vår ref. Arkiv Deres ref. Vår dato 14/ , ---, & knle Svar på spørsmål til ordfører om ordningen "en vil møte deg" Jeg velger å svare på begge spørsmålene under ett. Da jeg skulle velge tidspunkt for mine bibliotekbesøk, undersøkte jeg med biblioteket hvilke dager bibliotekene var godt besøkt. Jeg ble da fortalt at det var mange som besøkte biblioteket i Gran på Lørdager. Likeledes, at ukedagene på Brandbu var godt besøk på formiddagene, kanskje mest på mandagene. Jeg kommer til å prøve denne ordningen med disse tidspunktene noen ganger for å se hvordan dette fungerer. Nå er jeg tilgjengelig på bibliotekene en lørdag og en mandag i måneden. Så kan det hende at jeg bytter på dager og tidspunkt senere. Jeg er for øvrig utover dette tilgjengelig både på telefon og på mail. Med vennlig hilsen Knut Magnar Lehre Saksbehandlers telefon: Kopi til: Rådmannsledelsen Rådhusvegen JAREN Arne Skogsbakken - og rådmannssekretariatet Rådhusvegen JAREN Eli Stigen

13 Mottaker Anne Hagen Grimsrud Grimsrudvegen Brandbu Vår ref. Arkiv Deres ref. Vår dato 14/ , ---, & knle Svar på spørsmål til ordfører vedrørende anbudsprosesser Kommunen deltar i innkjøpssamarbeid med de to øvrige Hadelandskommunene. I dette samarbeidet er det arbeidet med rutinene innenfor anskaffelsesprosesser. Som et overordnet grep er det utarbeidet en anskaffelsesstrategi for perioden , godkjent i IS-møtet for interkommunalt innkjøpssamarbeid, for å bestemme retningen for hva kommunen kan forvente å få ut av innkjøpssamarbeidet, samtidig som strategien også innebærer flere konkrete tiltak som gir effekt i den enkelte kommune. Her kan nevnes eksempler som å få på plass tilstrekkelig og hensiktsmessige rammeavtaler. Bruk av rammeavtaler forenkler og reduserer arbeidet som må foretas i forbindelse med anskaffelser innenfor et vare- eller tjenesteområde. Ved inngåelse av rammeavtaler blir betingelser og kontraktsvilkår som skal gjelde for aktuelle vare-/tjenesteområde avtalt i rammeavtalen, og kommunen behøver ikke å gjennomføre nye konkurranser hver gang noe skal anskaffes dersom rammeavtalen er inngått i tråd med regelverket. Videre legges det vekt på kompetansetiltak innenfor anskaffelsesområdet, både i form av kurs og veiledning (herunder også lett tilgjengelig veiledning på nett). Kompetansearbeidet er i gang. For å styrke arbeidet bør det ses på prioriteringer i innkjøpssamarbeidet. Det kan også nevnes at det er i gang et E-handelsprosjekt. Formålet med prosjektet er å kunne gjennomføre enklere, bedre og sikrere innkjøp. Bruk av elektroniske verktøy skal primært gi god styring og kontroll på virksomhetens anskaffelser, og herunder bidra til å styrke den økonomiske internkontrollen. Prosjektet har videre som formål å legge til rette for gevinster knyttet til effektivisering, kvalitetsløft og overholdelse av anskaffelsesregelverket. Prosjektet vil styrke innkjøpsområdet som strategisk støttefunksjon for kommunene og bidra til mer effektiv ressursbruk ved anskaffelser. Det er viktig å poengtere at det har vært stor utvikling på innkjøpssiden, fra 2011 da saken det henvises til i spørsmålet oppstod, og fram til i dag. Det er også i etterkant av nevnte sak, gjennomført et evalueringsmøte for å se hvilke områder en bør gripe fatt i. ser at offentlige anskaffelser omhandler komplekse områder, noe som understreker viktigheten av god planlegging i anskaffelsessaker og utvikling på anskaffelsesområdet generelt. mener at det arbeidet som er i gang må prioriteres, og anser at dette arbeidet vil bidra til god gjennomføring av anskaffelser.

14 Saksnr:14/ Med vennlig hilsen Knut Magnar Lehre Saksbehandlers telefon: Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. Mottaker Anne Hagen Grimsrud Grimsrudvegen Brandbu Kopi til: - og rådmannssekretariatet Rådhusvegen JAREN Eli Stigen

15 Spørsmål til ordføreren om reservasjonsrett i Gran kommune Regjeringen har sendt et nytt lovforslag ut på høring, som blant annet omfatter at fastleger skal ha muligheten til å reservere seg mot aborthenvisning. Med regjeringens forslag skal leger over hele landet kunne utøve sin egen motstandskamp mot abortloven på legekontoret i møte med ufrivillige og ofte sårbare gravide. Menneskerettigheter står i fare med et slikt forslag, og det bekymrer meg. Det er en kvinnes grunnleggende og ubestridte rett å kunne bestemme over sin egen kropp. Ingen kvinne skal bli utsatt for ydmykelsen av å møte en fastlege som ikke vil henvise henne til abort. Jeg mener lovforslaget legger for mye ansvar på kvinnene når det gjelder å vite hvilken lege som har reservert seg. Det ikke er akseptabelt at legers såkalte moral skal ha forrang framfor kvinners rettigheter, og skal få vanskeliggjøre en allerede vond situasjon for kvinnene. Hvis man som lege ikke vil henvise kvinner til abort, bør man velge et annet yrke. Det er fastlegeforskriften, som er en del av helse- og omsorgstjenesteloven, som bestemmer slike forhold. Jeg mener denne ikke bør røres. I og med at det er lokalpolitikere i hver enkelt kommune som har ansvar for kommunenes legetjeneste og som inngår avtale med fastlegene, er det også opp til hver enkelt kommune om de vil akseptere at fastleger reserverer seg mot aborthenvisning eller ikke. Jeg mener at Gran kommune skal være en kommune der ingen fastleger får reservere seg mot aborthenvisning. På bakgrunn av dette har jeg et todelt spørsmål til deg, ordfører: Hvordan vil du sørge for at alle Grans fastleger følger fastlegeforskriften og helse- og omsorgstjenesteloven? Vil du initiere en sak om høringsuttalelse til dette lovforslaget fram mot neste kommunestyremøte? Mvh Hildegunn Fallang Kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet

16 Mottaker Hildegunn Fallang Midtgardsvegen Gran Vår ref. Arkiv Deres ref. Vår dato 14/ , ---, & knle Svar på spørsmål om reservasjonsrett Gran kommune har fått på høring regjeringens forslag til endring av helse- og omsorgstjenesteloven og endring av fastlegeforskriften. Lovendringen åpner for fastlegers mulighet til å reservere seg mot henvisning eller behandling når reservasjonen er begrunnet i alvorlige samvittighetskonflikter knyttet til liv og død. Gjennom endring av fastlegeforskriften får fastleger mulighet til å reservere seg mot henvisning til abort, men det krever ifølge regjeringens forslag at kommunen har vedtatt at man vil åpne for å inngå slike avtaler. Fastleger tilknyttet den kommunale helse- og omsorgstjenesten har i dag ingen lov- eller forskriftsfestet rett til å reservere seg av samvittighetsgrunner og kommunen har tilsvarende ingen hjemmel for å frita legen for oppgaver som er pålagt ved lov eller forskrift. Representanten Fallang spør meg «Hvordan vil du sørge for at alle Grans fastleger følger fastlegeforskriften og helse- og omsorgstjenesteloven?» forutsetter at alle fastleger i Gran kommune følger norsk lov og forskrift. Kommunens helseadministrasjon har heller ingen indikasjoner på at så ikke skulle være tilfelle. Det skal ikke ha vært tilfelle av formelle klager til kommunen på at fastleger har nektet henvisning til abort. Jeg vil oppfordre enhver gravid kvinne som eventuelt måtte møte en avvisende holdning fra sin fastlege i Gran ift. spørsmålet om henvisning til abort om å bruke sin klagerett og si fra til kommunen eller Fylkesmannen. Abortloven ligger fast og fastlegers oppgave skal i spørsmål om svangerskapsavbrudd avgrense seg til å gi kvinnen opplysning. Kvinnen har krav på råd for selv å kunne treffe det endelige valg. Representanten Fallang spør videre: «Vil du initiere en sak om høringsuttalelse til dette lovforslaget fram mot neste kommunestyremøte?» Svaret er ja, saken kommer opp for kommunestyret i aprilmøtet.

17 Saksnr:14/ Med vennlig hilsen Knut Magnar Lehre Saksbehandlers telefon: Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

18 From: postmottak </O=GRAN KOMMUNE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPI ENTS/CN=GRO AASERUD JOHANNESEN418> Sent: 20. februar :18:32 To: postmottak Cc: Subject: VS: Spørsmål til ordfører i kommunestyret 20 februar -----Opprinnelig melding----- Fra: Tine Øverlier Sendt: 20. februar :09 Til: Knut Lehre Kopi: Arne Skogsbakken; Leif Arne Vesteraas Emne: Spørsmål til ordfører i kommunestyret 20 februar Vassdragsvesenet opprettholder innsigelsen mot hyttefeltet Lygna Sør. Sist vi fikk informasjon om dette fikk vi en forseelse av at dette skulle det være greit å imøtekomme. Det begynner nå å bli bekymringsfullt om vi rekker å få planen godkjent i vår. Dette prosjektet har det blitt arbeidet med i mange år, det har fullt alle regler og utarbeidet en plan som ivaretar hensyn til natur og miljø. Spørsmål: Hvordan legges arbeidet nå opp for å løse dette? Er det mye som må endres og har vi håp om å få planen endelig vedtatt i løpet av tidlig vår? Mvh Tine Øverlier Sendt fra min ipad

19 Mottaker Tine Milda Øverlier Søndre Ålsvegen Gran Vår ref. Arkiv Deres ref. Vår dato 14/ , ---, & knle Svar på spørsmål om områderegulering for hyttefelt Lygna sør og innsigelse fra NVE, fra Tine Øverlier (Ap) til møtet i kommunestyret Områderegulering for hyttefelt Lygna sør ble lagt ut på offentlig ettersyn sommeren 2013 Det kom en innsigelse til planforslaget fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Innsigelsen var knyttet til tre forhold: 1. Vassdrag må fremgå i plankartet med eget arealformål 2. Manglende vurdering av flomfare 3. Faglig dokumentasjon på at vassdragene har evne til å ta unna for økt avrenning fra hyttefeltet som følge av utbygging. Det er i løpet av høsten gjort endringer i planforslaget og utarbeidet ytterligere dokumentasjon som er oversendt NVE NVE har i tilbakemelding 18. februar konkludert med at endringer i planforslag og utarbeidede dokumentasjon ikke er tilstrekkelig til at innsigelsen kan frafalles. NVE ber om at det blir gjort ytterligere dokumentasjon på virkning av økt avrenning og virkning av dette på flomfare nedstrøms. Det er spesielt konsekvensene for flomforebyggingstiltakene i Brandbu NVE er opptatt av. I tillegg må hensynsonene rundt vassdrag i planforslaget utvides til 20 meter. Gran kommune har tatt initiativ til et møte med grunneierne og gjort forespørsel til konsulent for få gjort de nødvendige utredninger som NVE ber om. Etter rådmannens vurdering er det ikke noe som skulle tilsi at man ikke klarer å få oppfylt de krav som NVE stiller slik at planen kan fremmes til sluttbehandling når denne dokumentasjonen er utarbeidet og godkjent av NVE. Med vennlig hilsen Knut Magnar Lehre Saksbehandlers telefon:

20 Saksnr:14/ Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. Mottaker Tine Milda Øverlier Søndre Ålsvegen Gran Kopi til: - og rådmannssekretariatet Rådhusvegen JAREN Eli Stigen

SVAR PÅ SPØRSMÅL TIL MØTE I KOMMUNESTYRET

SVAR PÅ SPØRSMÅL TIL MØTE I KOMMUNESTYRET SVAR PÅ SPØRSMÅL TIL MØTE I KOMMUNESTYRET GRAN KOMMUNE 11.10.12 Spørsmål til ordføreren om realisering av lean, fra Rune Meier (H) Spørsmål til ordføreren om biblioteket i Brandbu, fra Øyvind K Myhre (Gbl)

Detaljer

Budsjett og økonomiplan Ordførerens forslag

Budsjett og økonomiplan Ordførerens forslag Budsjett og økonomiplan 2017 2020 Ordførerens forslag Presentert i formannskapets møte 03.11.2016 Et stramt budsjett i trangere tider Bakgrunn Dette forslaget til budsjett og økonomiplan er utarbeidet

Detaljer

Vår ref. Arkiv Deres ref. Vår dato 13/00121 41. 033,, &29 18.06.2013 knle

Vår ref. Arkiv Deres ref. Vår dato 13/00121 41. 033,, &29 18.06.2013 knle Øyvind Kvernvold Myhre Skolebakken 5 2750 Gran Vår ref. Arkiv Deres ref. Vår dato 13/00121 41 033,, &29 18.06.2013 knle Økonomi oppfølgingsspørsmål 1: AGENDA rapporten viste at det i 2012 skjedde en kostnadsøkning

Detaljer

Vår ref. Arkiv Deres ref. Vår dato 11/00495-17. 026 26.06.2012 edst

Vår ref. Arkiv Deres ref. Vår dato 11/00495-17. 026 26.06.2012 edst Formannskapene på Hadeland Vår ref. Arkiv Deres ref. Vår dato 11/00495-17 026 26.06.2012 edst Felles formannskapsmøte 1. juni 2012 Møtested: Lunner rådhus Tid: Fredag 1. juni, kl. 8.30 14.30 8.30 10.00

Detaljer

Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold HØRING - RESERVASJONSORDNING FOR FASTLEGER. Hjemmel: Side 1 av 8

Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold HØRING - RESERVASJONSORDNING FOR FASTLEGER. Hjemmel: Side 1 av 8 Arkivsaksnr.: 14/112-2 Arkivnr.: G21 &13 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold HØRING - RESERVASJONSORDNING FOR FASTLEGER Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Lunner kommunestyre støtter

Detaljer

Ny mal for saksframlegg til politisk behandling

Ny mal for saksframlegg til politisk behandling Ny mal for saksframlegg til politisk behandling Opplæring 28. januar 2013 1 Utgangspunkt Rådmannens Lean-prosjekt vedr. saker til politisk behandling. Kommunestyrets vedtak i møte 16. februar, sak 23/12,

Detaljer

Einar Ellefsrud (Frp), Atle Liaklev (Gbl) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Einar Ellefsrud (Frp), Atle Liaklev (Gbl) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 11.10.2012 kl 1700 2140 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Møtende varamedlemmer: Forfall: Einar Ellefsrud (Frp), Atle Liaklev (Gbl) Jenni Jenserud

Detaljer

HØRING OM RESERVASJONSORDNING FOR FASTLEGER

HØRING OM RESERVASJONSORDNING FOR FASTLEGER Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HVA-14/1295-4 9004/14 04.02.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for levekår / 18.02.2014 Stavanger

Detaljer

Svar på spørsmål fra Terje Aschim (GBL) til kommunestyremøtet om utskiftning av gamle oljetanker

Svar på spørsmål fra Terje Aschim (GBL) til kommunestyremøtet om utskiftning av gamle oljetanker Saksnr: 08/286-100 Svar på spørsmål fra Terje Aschim (GBL) til kommunestyremøtet 16.12.10 om utskiftning av gamle oljetanker Tabellen viser kostnadene for anbud/kontrakt og sluttkostnader: Anlegg Anbudssum

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 1611/14 Arkivsaksnr.: 14/444-1 RESERVASJONSRETT FOR FASTLEGER - FORSLAG TIL UTTALELSE FRA GAUSDAL KOMMUNE

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 1611/14 Arkivsaksnr.: 14/444-1 RESERVASJONSRETT FOR FASTLEGER - FORSLAG TIL UTTALELSE FRA GAUSDAL KOMMUNE Saksframlegg Ark.: Lnr.: 1611/14 Arkivsaksnr.: 14/444-1 Saksbehandler: Lars Erik Lunde RESERVASJONSRETT FOR FASTLEGER - FORSLAG TIL UTTALELSE FRA GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Høringsnotat fra Helsedirektoratet

Detaljer

SAKSLISTE - Tilleggssaker

SAKSLISTE - Tilleggssaker MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.30 (Saker merket med * skal behandles av kommunestyret.) SAKSLISTE - Tilleggssaker Saksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 19.05.2015 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 19.05.15 kl. 15.30 SV: tirsdag 19.05.15 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 05.02.2014 Kommunestyret 13.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 05.02.2014 Kommunestyret 13.02.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Laila Olsen Rode Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 14/137 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 05.02.2014 Kommunestyret 13.02.2014 HØRING RESERVASJONSORDNING FOR FASTLEGER Rådmannens

Detaljer

Interpellasjon fra Tine Øverlier (Ap) om samlet plan for bygging av kommunale boliger

Interpellasjon fra Tine Øverlier (Ap) om samlet plan for bygging av kommunale boliger Tilleggssaksliste Kommunestyret Dato: 14.06.2012 kl 0900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Tilleggssaker 77/12 12/00078 48 78/12 12/00078 43 79/12 11/02924 45 Interpellasjon fra Tine Øverlier (Ap)

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Bjørn Lie Arkiv: G64 14/489-3 Dato:

Saksframlegg. Saksb: Bjørn Lie Arkiv: G64 14/489-3 Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Bjørn Lie Arkiv: G64 14/489-3 Dato: 03.02.2014 HØRING - RESERVASJONSORDNING FOR FASTLEGER - FORSLAG - RESERVASJON MOT Å HENVISE TIL ABORT Vedlegg: Høringsnotat Sammendrag:

Detaljer

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Strategi, lederforankring og gevinster Virksomhetsstrategi Skal

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kari Pettersen

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kari Pettersen RØMSKOG KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 06.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kari Pettersen Nestleder Nils Nilssen Jan Birger

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011, Dep, 0030 OSLO. Oslo, 28. april 2014. Reservasjonsrett for leger ref. 14/242, høringsuttalelse

Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011, Dep, 0030 OSLO. Oslo, 28. april 2014. Reservasjonsrett for leger ref. 14/242, høringsuttalelse Helse- og omsorgsdepartementet, Postboks 8011, Dep, 0030 OSLO Oslo, 28. april 2014 Reservasjonsrett for leger ref. 14/242, høringsuttalelse Vi har fulgt med på og vært sterkt involvert i hendelsene forrige

Detaljer

Orkdal kommune. Plan og forvaltning. Høring - Reservasjonsordning for fastleger. Vedtak i Kommunestyre Helse og omsorgsdepartementet

Orkdal kommune. Plan og forvaltning. Høring - Reservasjonsordning for fastleger. Vedtak i Kommunestyre Helse og omsorgsdepartementet Side 1 av 6 Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksansvarlig Toril Mesteig, tlf. 72483165 Vår dato 10.04.2014 Deres dato Vår referanse 2014/711 3 Deres referanse Helse og omsorgsdepartementet Postboks

Detaljer

Høringsuttalelse - endring i forskrifter m.v for å gi fastleger reservasjonsadgang

Høringsuttalelse - endring i forskrifter m.v for å gi fastleger reservasjonsadgang Sakspapir Høringsuttalelse - endring i forskrifter m.v for å gi fastleger reservasjonsadgang - Dokumentinformasjon: Saksbehandler: Liv Stette ArkivsakID: 12/1493 Tlf: 70 16 20 13 JournalID: 14/16369 E-post:

Detaljer

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 04.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Wenche Vik tlf 911 09 533 Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal SKOLEPROSJEKTET MED SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

Arkivsaksnr.: 17/1900 Lnr.: 17134/17 Ark.: Saksbehandler: virksomhetsleder Hege Brenna og virksomhetsleder Rønnaug Egge Braastad

Arkivsaksnr.: 17/1900 Lnr.: 17134/17 Ark.: Saksbehandler: virksomhetsleder Hege Brenna og virksomhetsleder Rønnaug Egge Braastad Arkivsaksnr.: 17/1900 Lnr.: 17134/17 Ark.: Saksbehandler: virksomhetsleder Hege Brenna og virksomhetsleder Rønnaug Egge Braastad Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Mobbing i grunnskolen

Mobbing i grunnskolen BESTILLING Kontrollutvalget i kommune vedtok i sak 10/17 å bestille en forvaltningsrevisjon knyttet til mobbing i grunnskolen: Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for 2016 2018 og

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Anne Margrethe Knarud (Sp)

Terje Asprusten (Ap), Anne Margrethe Knarud (Sp) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 01.11.2012 kl 0900 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

Hva vektlegger rektorene når skolens mål skal nås? Torleif Grønli, rektor Moen skole, Gran kommune Henning Antonsen, grunnskoleleder, Gran kommune

Hva vektlegger rektorene når skolens mål skal nås? Torleif Grønli, rektor Moen skole, Gran kommune Henning Antonsen, grunnskoleleder, Gran kommune Hva vektlegger rektorene når skolens mål skal nås? Torleif Grønli, rektor Moen skole, Gran kommune Henning Antonsen, grunnskoleleder, Gran kommune 1 Hva skal vi si noe om: Fremgangsrike skoler Hva legger

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KVALITETSMELDING - GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 09/47161

Saksframlegg. Trondheim kommune. KVALITETSMELDING - GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM Arkivsaksnr.: 09/47161 Saksframlegg KVALITETSMELDING - GRUNNSKOLEN I TRONDHEIM 2008-2009 Arkivsaksnr.: 09/47161 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret tar kvalitetsmeldingen til etterretning

Detaljer

Tema/orienteringer Idrettsrådet drøfting v/ Dag Nicolaisen Budsjettstatus v/ rådmann Arne Skogsbakken og økonomisjef Morten Gausen

Tema/orienteringer Idrettsrådet drøfting v/ Dag Nicolaisen Budsjettstatus v/ rådmann Arne Skogsbakken og økonomisjef Morten Gausen MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 12.03.2015 kl 1000 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 15/00016 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2014 22817/2014 2013/6187 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/9 Komitè for levekår 24.04.2014 Bystyret 07.05.2014 Læringsmiljø, herunder trivsel

Detaljer

Dato 05.08.2015 Vår ref. 14/03829-12. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen

Dato 05.08.2015 Vår ref. 14/03829-12. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen Frogn kommune Rådmannsgruppen Notat Dato 05.08.2015 Vår ref. 14/03829-12 Til Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen Fra Saksbehandler Rådmannen Kari Veidahl

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Planutvalget Møtedato: 22.09.2010 Tid: 09.00 10.40 Forfall: Møtte ikke: Varamedlemmer: Tine M. Øverlier (Ap) Roger Nyhus (GBL) Barnerepresentant Kjersti H. Tysland Allan B Andersson (Sv)

Detaljer

Tromsø, Til Helse- og omsorgsdepartementet

Tromsø, Til Helse- og omsorgsdepartementet Tromsø, 26.03.14 Til Helse- og omsorgsdepartementet Høringssvar - Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og i pasient- og brukerrettighetsloven (hjemmel til å gi forskrifter om reservasjonsmulighet

Detaljer

Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet

Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2012 64415/2012 2012/7552 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/55 Komitè for levekår 22.11.2012 Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet

Detaljer

Velkommen. Møter for ansatte i Gran og Lunner kommuner 8. og 9. desember 2014

Velkommen. Møter for ansatte i Gran og Lunner kommuner 8. og 9. desember 2014 Velkommen Møter for ansatte i Gran og Lunner kommuner 8. og 9. desember 2014 Vi vil informere Hvorfor er vi her? o om kommunereformen o om utredningen vi er i gang med i Gran og Lunner Vi vil høre hva

Detaljer

Mobbing informasjon om rettigheter og plikter

Mobbing informasjon om rettigheter og plikter Til alle foreldre: Mobbing informasjon om rettigheter og plikter Gode tips for å forebygge mobbing: Vær et godt eksempel. Snakk hyggelig om folk, vær inkluderende, gjør noe for de sårbare barna. Oppfordre

Detaljer

Vestby kommune Partssammensatt utvalg

Vestby kommune Partssammensatt utvalg Vestby kommune Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Utvalg: PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.03.2015 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra møtet Kommuneplanens samfunnsdel framdriftsplan og opplegg for medvirkning

Godkjenning av møtebok fra møtet Kommuneplanens samfunnsdel framdriftsplan og opplegg for medvirkning MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 06.02.2014 kl 0900 1255 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 14/00012 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ingen Ingen, kommunalsjef

Detaljer

Sendt fra min HTC. Viser til din mail.

Sendt fra min HTC. Viser til din mail. Fra: Leif Harald Olsen Dato: 12. januar 2017 kl. 08.00.50 CET Til: Tor Asgeir Johansen , Ann Aashild Hansen Kopi: Gr-pol-kommunestyret

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ila skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ila skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Ila skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...5

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 30.08.2012 kl 0900 1130 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ingen Ingen Rådmann

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 30. mars 2012 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0830 1540.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE. Fredag 30. mars 2012 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0830 1540. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I GRAN KOMMUNE Fredag 30. mars 2012 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 0830 1540. Som medlemmer møtte: Morten Hagen (Gbl), leder Harald Westby (H), nestleder

Detaljer

Oversender vedlagte dokument Saksnr: 15/ Saksbeh: Kjersti Dalen Stæhli Deres ref.: Med vennlig hilsen Kjersti Dalen Stæhli Utviklingstjenesten

Oversender vedlagte dokument Saksnr: 15/ Saksbeh: Kjersti Dalen Stæhli Deres ref.: Med vennlig hilsen Kjersti Dalen Stæhli Utviklingstjenesten Fra: Melhus kommune Sendt: 2. februar 2016 15:28 Til: Postmottak STFK Emne: Melding om politisk vedtak - Høring - Trøndelagsutredningen Vedlegg: 160000005035.PDF; 160000005029.PDF;

Detaljer

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Forvaltningsrevisjon Utført av Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Formål: - Gjennomgå kommunes praktisering av Lov om offentlige anskaffelser - Anbefale eventuelle forbedringer Innhold 1. Innledning... 2 2.

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Storsalen, kulturhuset Møtedato: 25.08.2015 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 54/15 KOMMUNEREFORMEN - VIDERE FRAMDRIFT TYNSET, den 21.08.2015

Detaljer

Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet

Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet Versjon 2.0 av Norges Beste Barnehage og Norges Beste Skole orientering for oppvekst- og utdanningskomiteen 10. november 15 12.11.2015 1 Konsolidere og justere

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

Roger Nyhus (GBL), Roald Braathen (Ap)

Roger Nyhus (GBL), Roald Braathen (Ap) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 01.09.2011 kl 900 1445 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte. Protokollfører: Roger Nyhus

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/513 Tilstandsrapporten for grunnskolen i Marker kommune. Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 20/14 Oppvekst og omsorgsutvalget

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KONFLIKTLØSNING VED VEST-AGDER-MUSEET

RETNINGSLINJER FOR KONFLIKTLØSNING VED VEST-AGDER-MUSEET 09.05.11 RETNINGSLINJER FOR KONFLIKTLØSNING VED VEST-AGDER-MUSEET Retningslinjene er forankret i Arbeidsmiljøloven. Retningslinjene godkjennes av AMU. Retningslinjene evalueres etter at de har vært i bruk

Detaljer

Hva er bra med dagens skole som vi må beholde?

Hva er bra med dagens skole som vi må beholde? Referat fra paneldebatt under konferansen 21st Century Learning & Future Classroom Dagskonferanse Hvilke ønsker har du for fremtidens skole? Gi noe til hver elev. Motivasjon - mestring - muligheter. Vi

Detaljer

Alvorlig skolefravær i Nittedal kommune. Nittedal PPT v/marie Gran Aspunvik og Andrea Kanavin Grythe

Alvorlig skolefravær i Nittedal kommune. Nittedal PPT v/marie Gran Aspunvik og Andrea Kanavin Grythe Alvorlig skolefravær i Nittedal kommune Nittedal PPT v/marie Gran Aspunvik og Andrea Kanavin Grythe Agenda O Utviklingen av en felles kommunal praksis O Prosessen O Resultater O Alvorlig skolefravær veileder

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE 35/14 FORVALTNINGSREVISJON OM ARBEIDSMILJØ OG SYKEFRAVÆR

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE 35/14 FORVALTNINGSREVISJON OM ARBEIDSMILJØ OG SYKEFRAVÆR TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Telstad gård Møtedato: 10.06.2014 Tid: Kl. 15.00 Informasjon om Telstad og FishSpot Gjennomgang av resultater fra lokaldemokratiundersøkelsen TILLEGGSSAKLISTE

Detaljer

Uttalelse fra Vikna kommune vedrørende kulturskoleutvalgets rapport.

Uttalelse fra Vikna kommune vedrørende kulturskoleutvalgets rapport. Fra: Solgunn Normann [solgunn.normann@vikna.kommune.no] Sendt: 15. februar 2011 10:24 Til: Postmottak KD Kopi: 'svein.kaare.haugen@kulturskoleradet.no' Emne: Uttalelse fra Vikna kommune vedrørende kulturskoleutvalgets

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 141 Arkivsaksnr: 2017/1316-1 Saksbehandler: Inger Teodora Kværnø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret Vurdering av mindre arbeidskrevende

Detaljer

Einar Ellefsrud (Frp), Rune Meier (H), Terje Aschim (Gbl) Gunnar Schulz (Frp), Kari Anne Jønnes (H), Roger Nyhus (Gbl)

Einar Ellefsrud (Frp), Rune Meier (H), Terje Aschim (Gbl) Gunnar Schulz (Frp), Kari Anne Jønnes (H), Roger Nyhus (Gbl) MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 25.04.2012 kl 0900 1335 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Einar Ellefsrud

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Saksmappe:2017/382 Saksbehandler:STL Dato:12.05.2017 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 53/17 Plan- og bygningsrådet 01.06.2017 31/17 Kommunestyret 15.06.2017 Fastsetting av

Detaljer

Leka kommune 7994 Leka TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Leka kommune Leka barne- og ungdomsskole

Leka kommune 7994 Leka TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Leka kommune Leka barne- og ungdomsskole Leka kommune 7994 Leka TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Leka kommune Leka barne- og ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Leka kommune Leka barne-

Detaljer

Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid

Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid Startpakke reguleringsplan - veiledning til reguleringsarbeid Spesielle lover og regler gjelder ved utarbeidelse og innlevering av reguleringsplaner og endringer av reguleringsplaner. Her finner du oversikt

Detaljer

PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON Ås kommune

PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON Ås kommune PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON 2017 2020 Ås kommune 1 Plan for forvaltningsrevisjon i Ås kommune 2017-2020 Bakgrunn Kommunelovens 77 bestemmer at kontrollutvalget skal påse at det blir

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder Elevenes psykososiale skolemiljø Til deg som er forelder Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen,

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 08.02.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 01.12.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 08.02.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 01.12. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 02.02.2012 kl 1300 1500 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Bjørg Kværn (Ap)

Detaljer

Vennlig hilsen Anne Johanne Kråkenes Overingeniør

Vennlig hilsen Anne Johanne Kråkenes Overingeniør Fra: Kråkenes Anne Johanne [ajk@nve.no] Til: Post Randaberg [Post.Randaberg@randaberg.kommune.no] Kopi: Sendt: 07.09.2015 11:19:00 Emne: Uttale til offentlig ettersyn - Detaljregulering for Randaberg sentrum

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato Elisabeth Berg 08/7490-01.07.14. 1. Ansvar for logopedtjenester ved helseinstitusjoner

Deres ref Vår ref Dato Elisabeth Berg 08/7490-01.07.14. 1. Ansvar for logopedtjenester ved helseinstitusjoner Norsk Logopedlag Kortbølgen 10 9017 TROMSØ Deres ref Vår ref Dato Elisabeth Berg 08/7490-01.07.14 Svar på spørsmål om logopedtjenester Vi viser til deres brev av henholdsvis 18. juni, 12. september og

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Leirfjord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Leirfjord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Leirfjord kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av

Detaljer

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100%

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100% Antall besvarelser: 17 MU 2015 Svarprosent: 10 RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Figuren nedenfor viser gjennomsnittsresultatet på de ulike hovedområdene i medarbeiderundersøkelsen. Gjennomsnittet er beregnet

Detaljer

SVAR PÅ INTERPELLASJON OG SPØRSMÅL

SVAR PÅ INTERPELLASJON OG SPØRSMÅL Nordreisa kommunestyre Utvalg: Møtested: Kulturscena, Halti Dato: 20.04.2017 Tidspunkt: 10:00 SVAR PÅ INTERPELLASJON OG SPØRSMÅL Utv.saksnr Sakstittel Arkivsaksnr FO 3/17 Interpellasjon til kommunestyret

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 19.01.2017 Arkiv : 143 Saksmappe : 2011/664 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Grete Blørstad Sluttbehandling. Kommunedelplan ID 2012004 Dagalifjell

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 30.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Saksbehandler: Kjersti Halvorsen Engeseth Arkiv: G21 &13 Arkivsaksnr.: 14/709-2 Dato: 14.02.13

Saksbehandler: Kjersti Halvorsen Engeseth Arkiv: G21 &13 Arkivsaksnr.: 14/709-2 Dato: 14.02.13 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjersti Halvorsen Engeseth Arkiv: G21 &13 Arkivsaksnr.: 14/709-2 Dato: 14.02.13 HØRING - RESERVASJONSORDNING FOR FASTLEGER â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ FOR HELSE, SOSIAL

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 18.12.2014 Endre turnus / tilsettinger for å redusere fraværet på sykehjemmene Dagens situasjon Institusjoner

Detaljer

INNLEDNING. Jaren, 4. august 2011. Arne Skogsbakken Rådmann

INNLEDNING. Jaren, 4. august 2011. Arne Skogsbakken Rådmann INNLEDNING Vi i Gran prosessen har hatt sitt utgangspunkt i behovet for å utarbeide en ny arbeidsgiverpolitikk i Gran kommune. Ambisjonene har imidlertid vært større enn bare å utvikle en arbeidsgiverpolitikk.

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Ole Strøm (Gbl), Tine Øverlier (Ap), Terje Asprusten (Ap)

Ole Strøm (Gbl), Tine Øverlier (Ap), Terje Asprusten (Ap) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 31.01.2013 kl 1430 1520 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ole Strøm (Gbl),

Detaljer

Bruker- og pårørendesamarbeid innen helse og velferd

Bruker- og pårørendesamarbeid innen helse og velferd Arkiv: Arkivsaksnr: 2017/2992-1 Saksbehandler: Eli Trøan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd Formannskapet Kommunestyret Bruker- og pårørendesamarbeid innen helse og velferd

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010

Medarbeiderundersøkelsen 2010 Ringerike kommune R I N G E R I K E K O M M U N E Medarbeiderundersøkelsen 2010 Hønefoss kino 4. februar Program Innledning og noen aktuelle tema v/rådmannen Gjennomgang av medarbeiderundersøkelsen 2010

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 2. gangs behandling planprogram for ras området i Kattmarka.

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 2. gangs behandling planprogram for ras området i Kattmarka. Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2010/3125-16 Saksbehandler: Helge Guntvedt Saksframlegg 2. gangs behandling planprogram for ras området i Kattmarka. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.11.2016 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - HØYLANDET KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 25.11.2014 Trondheim Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 Utdanningsforbundet Trondheim vil påpeke følgende hovedmomenter ved rådmannens forslag til budsjett

Detaljer

Arkivnr: 113A1 L33640/05 HØRING - FORSLAG TIL REVIDERT RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN

Arkivnr: 113A1 L33640/05 HØRING - FORSLAG TIL REVIDERT RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN A BARNE- OG FAMILIEDEP. ARKIVNR.: d. l) KA S ÅR. Barne- og familiedepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 OSLO SAKSBEN: SAKSNR.: - NOV 2005 Deres ref.: Vår ref.: SWIIG S0512910 Arkivnr: 113A1 L33640/05 Dato:

Detaljer

Trivsel + læring = sant

Trivsel + læring = sant Trivsel + læring = sant 1 En liten film fra hverdagen 2 Visjonen til Gran Ungdomsskole ALLE SOM HAR SITT VIRKE VED GRAN UNGDOMSSKOLE SKAL KUNNE GÅ HJEM HVER DAG MED MINST EN OPPLEVELSE AV MESTRING. 3 Skolekultur

Detaljer

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø 17.04.13 1 Formål Opplæringsloven Kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

SVAR PÅ SPØRSMÅL OG INTERPELLASJONER

SVAR PÅ SPØRSMÅL OG INTERPELLASJONER SVAR PÅ SPØRSMÅL OG INTERPELLASJONER Til møtet i kommunestyret i Gran kommune 12.09.13 Spørsmål Spørsmål om beregning av kapitaltilskudd, fra Øyvind K Myhre (Gbl) Svar på spørsmål om beregning av kapitaltilskudd

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet Vår ref. 2016/ /2016 Deres ref. 15/

Kommunal- og moderniseringsdepartementet Vår ref. 2016/ /2016 Deres ref. 15/ Trysil kommune Rådmannen Kommunal- og moderniseringsdepartementet Vår ref. 2016/2100-21752/2016 Deres ref. 15/2029-50 Postboks 8112 Dep Arkiv 031 0032 OSLO Saksbehandler Jan Sævig Direkte telefon 62 45

Detaljer

HØRING - ENDRING I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 3 OG 4 - VURDERING

HØRING - ENDRING I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 3 OG 4 - VURDERING Saknr. 1318/09 Ark.nr.. Saksbehandler: Gro Lindgaard Aresvik HØRING - ENDRING I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 3 OG 4 - VURDERING Fylkesdirektørens innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Delegering av myndighet til å foreta mindre reguleringsendring - bestemmelser i vedtatte reguleringsplaner om utbyggingsavtaler

Delegering av myndighet til å foreta mindre reguleringsendring - bestemmelser i vedtatte reguleringsplaner om utbyggingsavtaler Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 07.12.2012 Arkiv: :FE-142 Arkivsaksnr.: 07/3791 Journalpostløpenr.: 12/31127 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Rune Meier (H) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 11.06.12.

Terje Asprusten (Ap), Rune Meier (H) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 11.06.12. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 30.05.2012 kl 0900 1440 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

Klage på vedtak om offentlig ettersyn, Naturvernforbundet i Nordland

Klage på vedtak om offentlig ettersyn, Naturvernforbundet i Nordland Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-140, FA-K01 14/1038 15/1029 Jan Inge Helmersen 03.02.2015 Klage på vedtak om offentlig ettersyn, Naturvernforbundet

Detaljer

Møteinnkalling. Komitè for levekår. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: I forbindelse med bystyremøte samme dag

Møteinnkalling. Komitè for levekår. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: I forbindelse med bystyremøte samme dag Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komitè for levekår Rådhuset Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: I forbindelse med bystyremøte samme dag Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat,

Detaljer

Uttalelse om forslag til endringer i arbeidsmiljølovens regler om varsling

Uttalelse om forslag til endringer i arbeidsmiljølovens regler om varsling Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Deres ref. Vår ref. Dato 16/00046 30.08.2016 Uttalelse om forslag til endringer i arbeidsmiljølovens regler om varsling Ansvarlig myndighet:

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/ /

Deres ref Vår ref Dato 14/ / Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/2150-97 16/1553-21.09.2016 Evaluering av forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

Detaljer

Landsstyremøte. Skien, juni 2015

Landsstyremøte. Skien, juni 2015 Landsstyremøte. Skien, juni 2015 Folk først. Leders tale. Trine Skei Grande «Ja, tenke det; ønske det, ville det med; - men gjøre det! Nej; det skjønner jeg ikke!» Når og hvor bør vi bruke de store ressursene?

Detaljer

Strategisk plan 2015 18. I morgen begynner nå

Strategisk plan 2015 18. I morgen begynner nå Strategisk plan 2015 18 I morgen begynner nå Oslo kommune Utdanningsetaten Bogstad skole BOGSTAD SKOLE STRATEGISKE MÅL Strategisk plan 2015-18 er utviklet på grunnlag av resultater og undersøkelser i 2014

Detaljer