ENHETSAVTALE FOR Enhet: Elgeseter barnehager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENHETSAVTALE FOR 2013-2014 Enhet: Elgeseter barnehager"

Transkript

1 . TRONDHEIM KOMMUNE Rådmannen ENHETSAVTALE FOR Enhet: Elgeseter barnehager Kommunaldirektør: Gunn Røstad Kontaktperson i rådmannens fagstab: Ragnhild Granskogen Enhetsavtale for

2 OM AVTALEN 1.1 Avtalens formål og varighet Enhetsavtalen omfatter mål og sentrale rammebetingelser for kommunen og den enkelte enhet. Avtalen skal være et verktøy for enhetens planlegging og styring av virksomheten og for vurderingen av måloppnåelse og resultater. Avtalen inngås for en to-årsperiode. 1.2 Parter Enhetsavtalen inngås mellom enheten og den ansvarlige kommunaldirektør. Enhetsleder har det daglige operative ansvar for at enheten drives innenfor lover, forskrifter og reglement som gjelder for kommunens virksomhet. Rammene for enhetsavtalen og eventuelle endringer i disse skal drøftes med arbeidstakerorganisasjonene. Enhetsavtalen er et offentlig dokument i henhold til offentlighetsloven. Avtalen er styrende for enheten, og skal være et arbeidsredskap for leder og ansatte gjennom året. Den skal gjøres kjent for brukerråd eller tilsvarende organ. 1.3 Rammer I tillegg til kvalitetsstandarder som utarbeides av rådmannen på grunnlag av nasjonale mål, lover, forskrifter og politiske vedtak, er Trondheim kommunes felles verdier Åpen, kompetent og modig forpliktende for alle ansatte. Dersom det skjer vesentlige endringer under avtaleperioden i rammevilkårene som er gitt for enhetens virksomhet, skal partene vurdere behovet for å justere avtalen. 1.4 Mål Enhetsavtalen består av tre felles resultatmål for kommunen og seks konkrete enhetsmål. Felles resultatmål for kommunen fastsettes av rådmannen. Enhetsmålene skal utledes fra resultatmål for tjenesteområdet i økonomiplan og budsjett. Enhetsleder har hovedansvaret for å utarbeide enhetsmålene. 1.5 Resultatvurdering I avtaleperioden skal det føres logg for gjennomførte tiltak. Loggen brukes som grunnlag for resultatvurderingen ved hvert årskifte i avtaleperioden. Brukerundersøkelse skal inngå i resultatvurderingen hvert annet år Medarbeiderundersøkelse skal inngå i resultatvurderingen hvert annet år Avtalens innhold 1. Sjekkliste 2. Felles resultatmål Enhetsmål Økonomistyring 5. Brukertilfredshet 6. Medarbeidertilfredshet Enhetsavtale for

3 1. Sjekkliste Oppgave Utført Kommentar Månedlig økonomirapportering (årlig) Sjekkliste internkontroll generell del (årlig) Sjekkliste internkontroll faglig virksomhet (årlig) HMS handlingsplan (årlig) Vernerunden (årlig) AMG melding (årlig) Miljørunde (årlig) Medarbeiderundersøkelse (hvert annet år) Brukerundersøkelse (hvert annet år) 3

4 2. Felles resultatmål Felles resultatmål 1 Mål for enheten Tiltak Støtte Alle enheter skal identifisere minst to folkehelseutfordringer for sin enhet, enten for ansatte eller for enhetens brukergrupper. Ved utgangen av 2014 skal enhetens folkehelseog frivillighetsmål være oppnådd. Starte samarbeid med Varme hjerter. Lederportalen; frivillighet Hjemmeside for frivillighet Alle enheter skal inngå minst ett nytt samhandlingstiltak med frivillige organisasjoner/personer som kan bidra til å løse folkehelseutfordringene. Samhandlingen med frivilligheten kan gjøres alene eller i samarbeid med andre enheter. Den frivillige innsatsen skal ikke erstatte kommunale tjenester, men være et supplement til disse. Barnehagen oppretter et nytt samarbeid med frivillig organisasjon som mottaker for barnehagens «julegaver». Alle barn er i fysisk aktivitet i bhg i minimum tretti minutter hver dag. Ansatte utfordres gjennom fellestiltak for en mer aktiv hverdag (trapper, sykling, turer). Barnehagen har et daglig fokus på kost og kosthold, og ansatte og barn er delaktig i matlagingen og planlegging av barnehagens meny. Ansatte er bevisste egen makt som rollemodeller. To folkehelseutfordringer: 1. ikke godt nok sammensatt kost serveres/spises i bhg. 2. for lite fysisk aktivitet, ikke alle barn/ansatte er fysisk aktive i tilstrekkelig grad. Tiltak settes inn i fht nevnte folkehelseutfordringer (se mål for enheten). Videreføre samarbeid med Redd Barna. Enheten samler inn penger til Redd Barna under miljøuker/grønt Flagguker, to ganger i året. Enheten har omvendt adventskalender, gir bort gaver til Varme hjerter. Barna leverer brukte klær som gis bort til en frivillig organisasjon. Kombinert foreldremøte/personalmøte med tema kosthold/fysisk helse, høst 2013 el vår Personalmøter/temakvelder med tema folkehelsesykdommer, sosial utjevning og den enkeltes innsats for egen helse. Mer bruk av Gartneriets gymrom, gymsal i nærmiljøet, faste turdager. Temakveld om kosthold. Mat- og kostholdskurs gjennom Grønn Barneby. Hva er folkehelse? Se: Plan for helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge (folkehelseplan). Bystyrevedtak om folkehelse og forebyggende arbeid. Mer om folkehelse, se: FYSAK Grønn barneby Livsglede for eldre Arbeidsmiljøenheten Helsefremmende Trondheim Folkehelsegruppen i Trondheim kommune Melding av feil; vei, avløp og vann Info senteret for seniorer Folkehelseinstituttet 4

5 Vurdering av resultatmål folkehelse/frivillighet Ut over avtalen I tråd med avtalen Mindre enn avtalen Enhetsleders kommentarer: Kontaktpersonens kommentarer: Felles resultatmål 2 Mål for enheten Tiltak Støtte Alle enheter skal bidra til at kommunens samlede sykefravær går ned. Ved utgangen av 2013 og 2014 skal enhetens sykefraværsmål være oppnådd. Sykefraværet i Trondheim kommune skal være under 9 % i 2013 og Hindre økt fravær. Sikre aktiv deltakelse i oppfølgingsarbeid ved sykefravær eller risiko for sykefravær. Enheten legger tilrette for alternative arbeidsoppgaver ved sykdom, for å fremme nærværsfaktorer. Årshjul for sosiale aktiviteter utenom arbeidstid (miljøkomiteen) er oppdatert. Arbeidsmiljøgruppen: I januar foretas en analyse av sykefraværet for 2012: Sett et realistisk mål for redusert sykefravær på egen enhet for 2013 og 2014 Utforme tiltak som bidrar til å nå målet Følge opp tiltak fra medarbeiderundersøkelsen 2012, spesielt miljøkomitesatsning ved enheten. Revidere enhetens rutine for sykefraværsoppfølging/ melderutiner ved fravær Iverksette handlinger som styrker det helsefremmende og forebyggende arbeidet (se enhetsmål om helsefremmende arbeid). Arbeidsmiljøenheten deltar i Dialogmøte 1. Arbeidsmiljøenheten gir bistand til det helsefremmende og forebyggende arbeidet. Veileder i sykefraværsanalyse. Sykefraværsportalen. Personaltjenesten bistår i individuell sykefraværsoppfølging. Mål og tiltak i IA-arbeidet fremgår i Inkluderende arbeidsliv , lokal handlingsplan for Trondheim kommune. 5

6 Enhetsleder: Sikre at individuell oppfølgningsplan utarbeides innen 4 uker Sikre at Dialogmøte 1 gjennomføres med deltakelse fra Arbeidsmiljøenheten innen 7 uker Ansatte kartlegger selv hvilke arbeidsoppgaver man kan gjøre ved sykdom (personalmøte/gruppearbeid). Drøftinger i grupper vedrørende terskel for fravær/ mulighet for nærvær. Vurdering av felles resultatmål sykefravær Ut over avtalen I tråd med avtalen Mindre enn avtalen AMG har revidert enhetens rutine for sykefraværsoppfølging/melding om fravær, i AMG-møte i mars 2013 (rutinen skal vedlegges ved rapportering). Lederteam , sak 4: Sykefravær og holdninger. Hvor høy terskel har vi for å være hjemme om vi føler oss litt dårlig? Hver enkelt ansatt må reflektere rundt dette. Alt sykefravær påvirker andre som er på jobb. Det er lov å være syk, men hvilken tanker har vi om det høye sykefraværet på enheten? Tema på gruppemøter. Enhetsleders kommentarer: Kontaktpersonens kommentarer: 6

7 Felles resultatmål 3 Miljøhandlingsplan Støtte Enhetsleder er miljøansvarlig på egen enhet og skal vise miljøansvar for byen gjennom bevisstgjøring og tiltak på egen enhet. Alle enheter skal utarbeide miljøhandlingsplan. Formålet med miljøhandlingsplanen er å konkretisere miljømål og tiltak ved den enkelte enhet. Alle enheter skal bidra til at det spesifikke energiforbruket for den kommunale bygningsmassen reduseres med årlig 2,5 % i 2013 og 2014 sammenlignet med Alle enheter skal innføre kildesortering for avfall. Før enheten utarbeider en miljøhandlingsplan gjennomføres miljørunden. Formålet med miljørunden er å identifisere den ansattes og enhetens miljøpåvirkning. Resultatene fra runden brukes som grunnlag for utarbeidelse av miljøhandlingsplan og det videre miljøarbeidet på enheten. I miljøhandlingsplanen skal det beskrives minst ett mål med tiltak innenfor hvert av områdene energi, transport og avfall. Energireduksjon: Mål: Redusert energiforbruk. Ansatte i barnehagen jobber for å bevisstgjøre barna rundt energibruk, som for eksempel mengden vann ved håndvask. Tiltak: Skru ned ovner på ettermiddag og før helg (Firkanten). Slå av AV-utstyr når det ikke er i bruk. Slukke lys når man forlater rommet. Redusere mengden vann ved håndvask, slå av lys når man forlater rom. Miljøenheten gir bistand i miljøarbeidet. Eksempler på integrering av miljøarbeidet, se Miljøkokeboka på intranett. Om gjennomføring av miljørunden, se intranett. Energireduksjon, se: - Energimålet i lederavtalen Avfallsreduksjon og kildesortering, se intranett: - Avfall. Håndtering, sortering og destruksjon. - Gjenbrukstorget. - Grønn barneby avfall. - Innkjøp. Transportreduksjon, se intranett: - Videokonferanse. - Telefonmøte. Transportreduksjon: Mål: Bruk av sykkel eller til fots ved forflytning på korte avstander. Ellers brukes buss eller oppfylte biler. Enheten oppfordrer alle ansatte til å bruke kollektivtrafikk eller sykkel til jobb, eller i arbeidstiden. Tiltak: Sykkel tilgjengelig ved enheten? Interne konkurranser for ansatte: a) Registrering av sykkel/kollektiv transport. b) Hvor mange ganger i løpet av ei uke løper du opp alle trappene i Gartneriet/Firkanten? Registreringsark i øverste etasje. NB! Premiering! Lovbestemte og selvpålagte miljøkrav. Se intranett; samsvarsvurdering Alle ansatte skal melde miljøavvik, se Kvaliteket på intranett: ISO Miljøledelse. Avfallsreduksjon og økt kildesortering: Mål: Kildesortering av plast, papir, metall, glass og matavfall. Barnehagen innfører egne tegnebøker for barna for å redusere bruken av papir. Tiltak: Begge barnehagene har kompostbinge som tømmes regelmessig. Jorden brukes i kjøkkenhage og urtehage. Miljøuker/Grønt Flagguker to ganger i året. Alle enheter som ikke har lagt til rette for kildesortering skal i løpet av tilrettelegge for sortering av avfall i fraksjonene; restavfall, papir, plast og farlig avfall. 7

8 Vurdering av resultatmål miljø Ut over avtalen I tråd med avtalen Mindre enn avtalen Enhetsleders kommentarer: Kontaktpersonens kommentarer: 3. Enhetsmål Med utgangspunkt i Kommuneplanens samfunnsdel , delmål 1.1, 1.2, 3.1, 3.3, 3.6, 3.7 og 4.6, gjelder følgende mål for kommunale barnehager for : 1. Barnehagen har et læringsmiljø som støtter og utfordrer barns interesser, nysgjerrighet og lærelyst. 2. Barnehagen har systematisk og målrettet innsats for arbeid med barn i risiko. 3. Barnehagens arbeid fremmer inkludering og likeverd. 4. Barn gis mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å utrykke seg estetisk. Med utgangspunkt i disse målene og resultatmål for tjenesteområdet i 2013 slik de fremgår i kommuneplanens handlingsdel (økonomiplan og budsjett), utarbeider den enkelte enhet sine enhetsmål. Enhetsmål 1 Tiltak Støtte Barnas læringsmiljø er videreutviklet. Temakvelder/personalmøter knyttet opp mot tema relasjoner, voksenrollen i barnehagen og barns dannings- og læringsprosesser. Barn og rom nettverket. Fortsatt deltakelse i nettverk Barn og rom. Arbeidslaget Barn og rom fortsetter ved enheten. Kontinuerlig refleksjon rundt barnehagens rom og utformingen av disse. Rommene er fast tema på alle gruppemøter. Alle ansatte er kjent med begrepet den tredje pedagogen. 8

9 Videre arbeid med prosjekt Ergonomi og pedagogikk. Ergonomipoliti ved hver base/avdeling. Enheten benytter aktivt pedagogisk dokumentasjon i refleksjonsarbeid i barnehagene. Ukentlige lekegrupper med aktiviteter ut fra prosjekt og tema. Observasjoner og logger skal bearbeides av ansatte. Vurdering av resultat Ut over avtalen I tråd med avtalen Mindre enn avtalen Enhetsleders kommentarer Kontaktpersonens kommentarer Enhetsmål 2 Tiltak Støtte Enheten sikrer at barn i risikosone finnes og støttes. Temakvelder/personalmøter med tema barn i risiko (psykiske vansker, rus, vold og seksuelle overgrep). Barn i risiko-veilederen gjøres kjent for alle ansatte ved enheten. Primærkontaktsystemet er implementert ved enheten. Videreføre arbeidet med ASQ-SE i begge barnehagene. Utarbeide plan for dette. Oppstartsamtaler gjennomføres alltid. Revidere skjema til bruk i samtalen: Eget punkt i oppstartsamtalen som omhandler foresattes psykiske helse og Veileder for oppstartsamtaler. 9

10 rusproblematikk. Eget punkt i oppstartsamtalen som omhandler barns trygge og utrygge signaler. Ytterligere minimum to foreldresamtaler per år, flere ved behov. Observasjonsskjema Alle Med og TRAS brukes systematisk. Barn med behov for ekstra språkstøtte deltar i ukentlige språkgrupper. Intern veiledning. Språkstimulerende materiale som Snakkepakken og lignende. Ferdigstilt Intern arbeidsløype for tiltak ved bekymring for barn. Vurdering av resultat Ut over avtalen I tråd med avtalen Mindre enn avtalen Enhetsleders kommentarer: Kontaktpersonens kommentarer: Enhetsmål 3 Tiltak Støtte Det er synliggjort at Elgeseter barnehager er en flerkulturell barnehage. Enheten har inkludering, mangfold og likeverd som hovedsatsningsområde. Temahefte. Temakvelder/personalmøter som handler om minoritetsspråklig og flerkulturelt arbeid. Egen perm med informasjon/tips i forhold til flerkulturelt arbeid er utarbeidet ved enheten. ASK benyttes som kommunikasjonsverktøy ved hele enheten. Barnehagen synliggjør barnas ulike kulturer gjennom prosjektarbeid i barnegruppene. 10

11 Invitere foreldre inn i barnehagen for å bidra med kunnskap om deres kultur. Markere andre religioners høytidsdager (religioner som er representert i barnegruppen), FN-dagen, og nasjonaldager til land representert i barnegruppene. Temakveld om flerkulturelt arbeid i barnehagen (Temahefte om språklig og kulturelt mangfold, Temahefte om samisk kultur i barnehagen) Språkgrupper opprettholdes som en del av det allmennpedagogiske tilbudet til barn med identifiserte språkvansker. Enhetens samarbeid med Redd Barna videreføres. Vurdering av resultat Ut over avtalen I tråd med avtalen Mindre enn avtalen Enhetsleders kommentarer: Kontaktpersonens kommentarer Enhetsmål 4 Tiltak Støtte Enhetens kompetanse og erfaring med området estetiske fag, er hevet. Barnehagene benytter seg av byens kulturtilbud samt Den kulturelle skoleog barnehagesekken. Enheten benytter alternative materialer i formingsarbeid. Besøk og kurs fra Remida-senteret. 11

12 Kurs hos ansatte for å styrke kompetansen i estetiske fag. Barnehagen har kulturombud som videreformidler tilbud fra den kulturelle skolesekken Personalet jobber aktivt for å inkludere alle former for estetiske uttrykksformer i barnehagen, for eksempel musikk, drama, forming og dans. Kulturinstitusjoner i nærmiljøet. Den kulturelle skolesekken. Musikkmanesjen Trondheim, kurs for voksne. Temakveld om barns estetiske uttrykksformer. Plandag med kurs/opplæring av ansatte innenfor estetiske fag, eks afrikansk trommekurs, maskelagingskurs eller lignende. Vurdering av resultat Ut over avtalen I tråd med avtalen Mindre enn avtalen Enhetsleders kommentarer: Kontaktpersonens kommentarer: 4. Økonomistyring I henhold til reglementet for påplussing og inntrekk, har enhetene mulighet til å se sine budsjetter i sammenheng over flere år. Det innebærer at enhetene har mulighet til å operere innenfor prosent av enhetens reelle netto lønnskostnad. Reglementet gir enhetene klare signaler på hvordan overskudd/underskudd i et regnskapsår vil bli håndtert og effektuert i budsjettet året etter. I følge kommunens økonomireglement er enhetsleder ansvarlig for å holde budsjettrammen. Ved budsjettoverskridelser er enhetsleder ansvarlig for å igangsette nødvendige tiltak, jamfør punkt 2.5 i økonomireglementet. 12

13 Årsbudsjett* i 1000 kr Årsregnskap i 1000 kr Mer-/mindreforbruk i kroner (budsjettavvik) i 1000 kr i prosent Resultatvurdering for økonomistyring/økonomisk resultat: Enhetens kommentarer: Kontaktpersonens kommentarer: 5. Brukertilfredshet (fylles ut ved gjennomført brukerundersøkelse hvert annet år) Resultat og utviklingsmål for enheten: 6. Medarbeidertilfredshet (fylles ut ved gjennomført medarbeiderundersøkelse hvert annet år) resultat og utviklingsmål for enheten: 13

ENHETSAVTALE FOR BARNEHAGE Enhet:

ENHETSAVTALE FOR BARNEHAGE Enhet: TRONDHEIM KOMMUNE Rådmannen ENHETSAVTALE FOR BARNEHAGE 2015-2018 Enhet: Kommunaldirektør: Gunn Røstad Teamkoordinator: Anne OM AVTALEN 1.1 Avtalens formål og varighet Enhetsavtalen omfatter felles resultatmål

Detaljer

Sildråpen barnehager

Sildråpen barnehager Enhetsavtale 2015-2018 Sildråpen barnehager Kommunaldirektør: Gunn Annlaug Røstad Enhetsleder: Trine Almenning Sist endret: 11.05.15 13:53 av Trine Almenning Status for enhetsavtalen: Kvalitetssikret og

Detaljer

LEDERAVTALE FOR 2011

LEDERAVTALE FOR 2011 TRONDHEIM KOMMUNE Rådmannen LEDERAVTALE FOR 2011 Enhet: Kroppanmarka barnehager Enhetsleder: Eva Karin K. Brevik Lederavtalen for 2011 Kontaktperson: Ragnhild Granskogen Partene er kjent med veileder for

Detaljer

ENHETSAVTALE FOR BARNEHAGE 2015-2018. Enhet:

ENHETSAVTALE FOR BARNEHAGE 2015-2018. Enhet: TRONDHEIM KOMMUNE Rådmannen ENHETSAVTALE FOR BARNEHAGE 2015-2018 Enhet: Kommunaldirektør: Teamkoordinator: 1 OM AVTALEN 1.1 Avtalens formål og varighet Enhetsavtalen omfatter felles resultatmål og tjenestespesifikke

Detaljer

LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2013/14

LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2013/14 LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2013/14 Enhet: Enhetsleder: Seksjonsleder: Meløy voksenopplæringssenter Rektor Line Maruhn Elfrid Boine Ørnes, dato: 180613..

Detaljer

Overordnet handlingsplan

Overordnet handlingsplan Overordnet handlingsplan 2013 2016 Innholdsfortegnelse: Innledning akgrunn for det pedagogiske arbeidet Satsningsområder Handlingsplan Innledning Virksomhetsplanen er en fireårig plan. Den vil bli jevnlig

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Utarbeidet Juni 2015 tromso.kommune.no Innhold Handlingsplan mot mobbing... INNLEDNING... 3 HOVEDMÅL... 4 DEFINISJON PÅ MOBBING... 4 FOREBYGGING AV DIGITAL MOBBING... 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Enhetsavtale (revidert 2016) Selsbakk skole. Kommunaldirektør:

Enhetsavtale (revidert 2016) Selsbakk skole. Kommunaldirektør: Enhetsavtale 2015-2018 (revidert 2016) Selsbakk skole Kommunaldirektør: gunn-annlaug.rostad@trondheim.kommune.no Enhetsleder: Bjørg Helene Stokke Balstad Sist endret: 03.05.16 10:10 av Bjørg Helene Stokke

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage

Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage Innholdsfortegnelse 1. Overordnede kommunale mål... 2 2. Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 3. Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål... 6

Detaljer

På lag med framtida VIRKSOMHETSPLAN FOR NYPLASS SFO (revideres årlig hver vår) LINDESNES KOMMUNE

På lag med framtida VIRKSOMHETSPLAN FOR NYPLASS SFO (revideres årlig hver vår) LINDESNES KOMMUNE VIRKSOMHETSPLAN FOR NYPLASS 2016-2017 (revideres årlig hver vår) LINDESNES KOMMUNE Innhold: 1. Bakgrunn 2. Fokusområder til 3. Handlingsprogram 2 1.Bakgrunn Kommuneplanens ambisjon er et lokalsamfunn der

Detaljer

MILJØHANDLINGSPLAN 2013/2014 SANDBAKKEN BARNEHAGE

MILJØHANDLINGSPLAN 2013/2014 SANDBAKKEN BARNEHAGE MILJØHANDLINGSPLAN 2013/2014 SANDBAKKEN BARNEHAGE Kort beskrivelse av enheten: Sandbakken barnehage er en liten privat barnehage, som holder til i Kvenildveien på Heimdal, en mil sør for Trondheim. Barnehagen

Detaljer

Miljøhandlingsplan Sildråpen barnehager 2015-2017

Miljøhandlingsplan Sildråpen barnehager 2015-2017 Miljøhandlingsplan Sildråpen barnehager 2015-2017 Sildråpen barnehager er en enhet som består av tre hus: Angelltrøa barnehage har 36 plasser for barn i alderen 3-6 år, fordelt på to avdelinger Lohove

Detaljer

Enhetsavtale Huseby barnehage. Kommunaldirektør: Gunn Annlaug Røstad. Enhetsleder: Torill Hukkelås Husvik

Enhetsavtale Huseby barnehage. Kommunaldirektør: Gunn Annlaug Røstad. Enhetsleder: Torill Hukkelås Husvik Enhetsavtale 2015-2018 Huseby barnehage Kommunaldirektør: Gunn Annlaug Røstad Enhetsleder: Torill Hukkelås Husvik Sist endret: 15.05.15 15:01 av Torill Hukkelås Husvik Status for enhetsavtalen: Kvalitetssikret

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Utarbeidet Juni 2015 Sist redigert oktober 2016 tromso.kommune.no Innhold Handlingsplan mot mobbing...1 INNLEDNING...3 HOVEDMÅL...4 DEFINISJON PÅ MOBBING...4 FOREBYGGING AV DIGITAL

Detaljer

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser Kvalitetsutviklingsplan for kongsbergbarnehagene 2010 2014 Forord Alle barnehager innen kommunens grenser er en viktig del av kongsbergsamfunnet. Kommunestyret har fastsatt en kommuneplan som ved sin visjon

Detaljer

LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2012/13

LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2012/13 LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2012/13 Enhet: Enhetsleder: Seksjonsleder: Neverdal skole Rektor Frøydis D. Antonsen Elfrid Boine Ørnes, dato:.. enhetsleder..

Detaljer

Blakli barnehager består av; Sollia og Risvollan barnehage.

Blakli barnehager består av; Sollia og Risvollan barnehage. Blakli barnehager består av; Sollia og Risvollan barnehage. Miljøgruppe: Enheten har en godt etablert miljøgruppe. Personal fra småbarns og storbarns baser fra begge husene er representert. Møter avholdes

Detaljer

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for LINDESNES KOMMUNE

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for LINDESNES KOMMUNE Virksomhetsplan for 2014 2017 LINDESNES KOMMUNE Innhold: 1. Bakgrunn 2. Kommuneplanens mål og verdier 3. Etatsplanens føringer 4. Enhetens fokusområder 5. Handlingsprogram Vedlegg: 2 1. Bakgrunn Kommuneplanens

Detaljer

Innholdsfortegnelse felles del

Innholdsfortegnelse felles del Innholdsfortegnelse felles del Om barnehage...2 Pedagogisk årsplan...2 Pedagogisk grunnsyn...2 Syn på barn...2 Læringssyn...2 Verdigrunnlag...3 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver....3 Barns

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Sandsvær barnehage SA "DET DU TROR OM MEG, SLIK DU ER MOT MEG, HVORDAN DU SER PÅ MEG, SLIK BLIR JEG" (M. Jennes) 1 Innholdsfortegnelse 1. Hovedmål. 3 2. Delmål... 3 3. Formål...

Detaljer

Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06

Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06 1 Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen Skole: 32 25 21 20 SFO: 95 11 83 67 Barnehage: 32 75 19 06 2 FOKUSOMRÅDER A. Omsorg og trygghet Barna i SFO har trygge rammer og omsorgsfulle voksne Barna har grunnleggende

Detaljer

nå!!! :/ Kløfta barnehage. Visjon. En god barndom for alle barn Henviser også til Styringsdokumentet 2011-2014 for de Kommunale Barnehagene.

nå!!! :/ Kløfta barnehage. Visjon. En god barndom for alle barn Henviser også til Styringsdokumentet 2011-2014 for de Kommunale Barnehagene. ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014. nå!!! :/ Kløfta barnehage. Visjon. En god barndom for alle barn Henviser også til Styringsdokumentet 2011-2014 for de Kommunale Barnehagene. 1 Årsplanens innhold. Side

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

FAGPLAN. Planlegging, dokumentasjon og vurdering

FAGPLAN. Planlegging, dokumentasjon og vurdering FAGPLAN Planlegging, dokumentasjon og vurdering Frampå 2013 2016 «Frampå 2013-2016» er Grenland Barnehagedrifts (GBD) overordnede strategidokument. Det bygger på styringsdokumenter som barnehageloven med

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/film-ny-rammeplan/

Velkommen til foreldremøte. https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/film-ny-rammeplan/ Velkommen til foreldremøte https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/film-ny-rammeplan/ Sentrale føringer Verdigrunnlag Ansvar og roller Formål og innhold Barns medvirkning

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TROMSØYUNDET BARNEHAGER

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TROMSØYUNDET BARNEHAGER HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TROMSØYUNDET BARNEHAGER Bakgrunn, hvorfor: Tromsø kommune har utarbeidet en strategiplan mot mobbing i skoler og barnehager. Denne lokale handlingsplanen skal være en konkret

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle

Nordby barnehage. Visjon: Hjerterom for alle ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2013 Nordby barnehage Visjon: Hjerterom for alle Vår pedagogiske profil: «Læring i alt for alle!» Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg og

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2016/2017:

Detaljer

MILJØHANDLINGSPLAN 2014/2015 SANDBAKKEN BARNEHAGE

MILJØHANDLINGSPLAN 2014/2015 SANDBAKKEN BARNEHAGE MILJØHANDLINGSPLAN 2014/2015 SANDBAKKEN BARNEHAGE Kort beskrivelse av enheten: Sandbakken barnehage er en liten privat barnehage, som holder til i Kvenildveien på Heimdal, en mil sør for Trondheim. Barnehagen

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE I TROMSØYSUNDET BARNEHAGER

HANDLINGSPLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE I TROMSØYSUNDET BARNEHAGER HANDLINGSPLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE I TROMSØYSUNDET BARNEHAGER Mål: styrke barns sosiale kompetanse slik at mobbing unngås (forebyggende). Fokusområde Mål for barnet For å arbeide i retning

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr

Detaljer

Forsidebilde: Skogen barnehage

Forsidebilde: Skogen barnehage Forsidebilde: Skogen barnehage 1 Innhold Kap. 1 Formål og kvalitet i barnehagen s. 3 1.1 Formål med planen s. 3 1.2 Den gode barnehagen på Askøy s. 4 1.3 Fysisk miljø s. 6 Kap. 2 Innhold og fag s. 7 2.1

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2017/2018:

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Språkglede i en mangfoldig barnehage

Språkglede i en mangfoldig barnehage Språkglede i en mangfoldig barnehage Prosjekt 2009 2010 Storetveit barnehage Vi ser deg med hjertet 1 Kommunikasjon, språk og tekst Rammeplan s. 35 Skape et miljø hvor barn og voksne daglig opplever spenning

Detaljer

Søknad om resertifisering 2014

Søknad om resertifisering 2014 Søknad om resertifisering 2014 Blakli barnehager, Sollia og Risvollan barnehager. Miljøgruppe: Enheten har en godt etablert miljøgruppe. Personal fra småbarn og storbarn basene fra begge husene er representert.

Detaljer

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN BARNDOMMEN I FOKUS I EN GLAD HVERDAG Ved Nardo barnehager setter vi barnet i fokus. Dere møter positive, fleksible voksne

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR KOMMUNALE BARNEHAGER

STRATEGIPLAN FOR KOMMUNALE BARNEHAGER STRATEGIPLAN FOR KOMMUNALE BARNEHAGER 2011 2016 Vedtatt i Kommunestyret 16.6.2011, Ks-39/11 INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan er et plan- og styringsverktøy for de kommunale barnehagene i Lillehammer. Her

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Foreldrene oppfordres til å gi personalet tilbakemeldinger og innspill på barnehagedriften, slik at vi kan ha et best mulig samarbeid.

Foreldrene oppfordres til å gi personalet tilbakemeldinger og innspill på barnehagedriften, slik at vi kan ha et best mulig samarbeid. Årsplan for Einerhaugen Barnehage SA! Denne årsplanen ligger til grunn for vårt arbeid i barnehagen. Årsplanen er ment å være et arbeidsredskap for personalet samtidig som den skal si noe om hvilke tanker

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING Oktober-november 2014 Satsningsområde: Vennskap Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for for barns trivsel og meningskaping i barnehagen. I samhandling med

Detaljer

Årsrapport Lyngstad skole og barnehage

Årsrapport Lyngstad skole og barnehage Årsrapport 2013 Lyngstad skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Lyngstad skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder*

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Hei alle sammen. Som barnehage har vi handlingsplaner for ulike formål, også mobbing.

Hei alle sammen. Som barnehage har vi handlingsplaner for ulike formål, også mobbing. Hei alle sammen. Vel overstått sommer og velkommen til et nytt barnehageår. Nå tar vi sammen fatt på et nytt år med nye gleder og nye utfordringer. Det har i løpet av våren blitt vedtatt ny rammeplan som

Detaljer

Kompetanseplan for Villa Villekulla familiebarnehage

Kompetanseplan for Villa Villekulla familiebarnehage Kompetanseplan for Villa Villekulla familiebarnehage 2014-2018 Kompetanseplan for Hortensbarnehagen 2014-2018 Personalets faglige og personlige kompetanse er barnehagens viktigste ressurs og en forutsetning

Detaljer

TILTAKSDEL: Barnehagens rom MÅL 1. Barnehagen skal skape et læringsmiljø som legger vekt på barn trivsel

TILTAKSDEL: Barnehagens rom MÅL 1. Barnehagen skal skape et læringsmiljø som legger vekt på barn trivsel TILTAKSDEL: Barnehagens rom MÅL 1. Barnehagen skal skape et læringsmiljø som legger vekt på barn trivsel Læringsmiljøet skal inspirere til forskning, leik, kreativitet og selvstendighet Barna skal delta

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Lyngstad skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Lyngstad skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 Lyngstad skole og barnehage 1. Om resultatenheten Lyngstad skole og barnehage ansvar 215 Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Olaug Vang (inntil K.

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Årsplan 2016. Nygård. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan 2016. Nygård. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Nygård Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen viser

Detaljer

Virksomhetsplan 2016 Garderåsen skole

Virksomhetsplan 2016 Garderåsen skole Virksomhetsplan 2016 Garderåsen skole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål for Fet kommune... 2 2 Overordnede kommunale mål for Fet kommune enhetenes tiltak om ambisjonsnivå... 3 3 Oppfølging

Detaljer

Årsplan. Elvestrand barnehage 2016/2017. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø. tromso.kommune.no

Årsplan. Elvestrand barnehage 2016/2017. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø. tromso.kommune.no Årsplan Elvestrand barnehage 2016/2017 tromso.kommune.no Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Barnehagen som lærings- og danningsarena... 4 Lokal kvalitetsplan...

Detaljer

ÅRSMELDING FOR MELØYBARNEHAGENE BARNEHAGE: Reipå barnehage

ÅRSMELDING FOR MELØYBARNEHAGENE BARNEHAGE: Reipå barnehage ÅRSMELDING FOR MELØYBARNEHAGENE 2015 BARNEHAGE: Reipå barnehage 1 SATSINGSOMRÅDER 1.1 Satsningsområder barnehage: jfr. føringer i strategiplan: Satsningsområder: Implementering: Videre arbeid, oppfølging

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Føringer for innhold i SFO

Føringer for innhold i SFO Føringer for innhold i SFO ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.10.2015 Utdrag fra Stavanger kommune Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 "Fokusområdene i Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 er: 1. Sosial kompetanse gjennom

Detaljer

AVDELING FOR OPPVEKST

AVDELING FOR OPPVEKST AVDELING FOR OPPVEKST Utviklingsplan (virksomhetsplan) for perioden: 2016-2020 For ansvar: 2168 Tjenesteenhet: Egge barnehage/egge ressursbarnehage Ansvarlig tjenesteenhetsleder: Anne Stuevold Fokusområde

Detaljer

Saksframlegg. VIDEREUTVIKLING AV ARBEIDET MED SYSTEMRETTET TILSYN I TRONDHEIMSBARNEHAGENE Arkivsaksnr.: 11/40736

Saksframlegg. VIDEREUTVIKLING AV ARBEIDET MED SYSTEMRETTET TILSYN I TRONDHEIMSBARNEHAGENE Arkivsaksnr.: 11/40736 Saksframlegg VIDEREUTVIKLING AV ARBEIDET MED SYSTEMRETTET TILSYN I TRONDHEIMSBARNEHAGENE Arkivsaksnr.: 11/40736 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1. Systemrettet tilsyn i

Detaljer

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Stener Kvinnsland administrerende direktør Helse Bergen 29.august 2008 Miljøarbeidet i Helse Bergen - historikk 1992 hadde vi ikke

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing i barnehagene i Østre Toten Kommune

Handlingsplan mot mobbing i barnehagene i Østre Toten Kommune Handlingsplan mot mobbing i barnehagene i Østre Toten Kommune Hovedmål for barnehagesektoren i Østre Toten Kommune er at alle i barnehagen opplever at hver dag er verdifull og at grunnverdiene er styrende

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken om oppfølging av forvaltningsrevisjon etiske retningslinjer til orientering.

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken om oppfølging av forvaltningsrevisjon etiske retningslinjer til orientering. Saksframlegg FORVALTNINGSREVISJON ETISKE RETNINGSLINJER Arkivsaksnr.: 06/41630 Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken om oppfølging av forvaltningsrevisjon etiske retningslinjer til orientering. Saksfremlegg

Detaljer

Å HØRE TIL. En plan mot mobbing for Romolslia barnehage

Å HØRE TIL. En plan mot mobbing for Romolslia barnehage Å HØRE TIL En plan mot mobbing for Romolslia barnehage Rammeplanen sier at barnehagen skal forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre.

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan Hvittingfoss barnehage Barnehageåret 2012 / 2013 Barnehageåret 2012 / 2013 Hvittingfoss barnehage 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars VIRKSOMHETSPLAN 2015 Sakshaug skole Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken om Medarbeiderundersøkelsen 2007 til orientering

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken om Medarbeiderundersøkelsen 2007 til orientering MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Arkivsaksnr.: 05/30643 Saksframlegg Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken om Medarbeiderundersøkelsen 2007 til orientering Saksfremlegg - arkivsak 05/30643 1 Bakgrunn

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM

PEDAGOGISK PLATTFORM PEDAGOGISK PLATTFORM 2015 2018 BREDSANDKROKEN BARNEHAGE Innledning: I 2012 startet barnehagen opp et stort endrings- og utviklingsarbeid. Personalet lot seg da inspirere av Reggio Emilia filosofien og

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sakshaug skole 1. Om resultatenheten Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole, 1.-7. trinn Ingrid Stai Skjesol

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan Venåsløkka barnehage 2012-2013 Forord Vi fortsetter arbeidet med den nye årsplanmalen som har sitt utspring i «Kvalitetutviklingsplanen». Vår årsplan har samme inndeling som den. Hvert kapittel

Detaljer

Lokal rammeplan for barnehagene på Frosta 2008-2012

Lokal rammeplan for barnehagene på Frosta 2008-2012 Frosta kommune, Alstad, 7633 Frosta. E.post: postmottak@frosta.kommune.no Internett: www.frosta.kommune.no Lokal rammeplan for barnehagene på Frosta 2008-2012 Digital kommunikasjon Barns medvirkning Innhold

Detaljer

1. Handlingsdel for barnehage (revidert )

1. Handlingsdel for barnehage (revidert ) 1. Handlingsdel for barnehage 2015-2018 (revidert 20.02.2014) OVERORDNA MÅL: Barnehagen skal være rusta til å møte stadig nye krav og utfordringer. Barnehagen skal være en lærende organisasjon som skal

Detaljer

Granåsen barnehager. Brannhaugen, Kolsås og Granåsen. Årsplan Granåsen barnehager. fremmer drømmer og livsglede

Granåsen barnehager. Brannhaugen, Kolsås og Granåsen. Årsplan Granåsen barnehager. fremmer drømmer og livsglede Granåsen barnehager Brannhaugen, Kolsås og Granåsen Årsplan 2018 Granåsen barnehager fremmer drømmer og livsglede ÅRSPLAN GRANÅSEN BARNEHAGER 2018 2 BARNEHAGENS VISJON OG VERDIGRUNNLAG 3 Barnehagens kjerneverdier

Detaljer

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Båly barnehage LINDESNES KOMMUNE

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Båly barnehage LINDESNES KOMMUNE Virksomhetsplan for Båly barnehage 2014 2017 LINDESNES KOMMUNE Innhold: 1. Bakgrunn 2. Kommuneplanens mål og verdier 3. Etatsplanens føringer 4. Enhetens fokusområder 5. Handlingsprogram Vedlegg: Plan

Detaljer

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski

Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe i barnehagene i Ski Et refleksjonsverktøy for barnehagene Kvalitetskjennetegn for god ledelse av barnegruppe barnehagene er utarbeidet av en prosjektgruppe

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SYKEHUSBARNEHAGEN

ÅRSPLAN FOR SYKEHUSBARNEHAGEN Sykehusbarnehagen Anders Sandvigsgt 13 2609 Lillehammer Tlf 61 27 25 74 ÅRSPLAN FOR SYKEHUSBARNEHAGEN 2011 2012 Fastsatt av SU 10.10.2011 BARNEHAGEN HAR FOKUS PÅ LEDELSE - LEK OG LÆRING - VURDERING HOVEDMÅL:

Detaljer

KOMPETANSE FOR MANGFOLD 2016/2017

KOMPETANSE FOR MANGFOLD 2016/2017 KOMPETANSE FOR MANGFOLD 2016/2017 LYNGTUA BARNEHAGE Kommunal barnehage med 6 avdelinger 3 avdelinger med barn i alderen 0-3 år og 3 avdelinger med barn i alderen 3-6 år. Barnehagen ble bygget i 2003 og

Detaljer

TVERRFAGLIG SAMMARBEID I LINDESNESBARNEHAGENE

TVERRFAGLIG SAMMARBEID I LINDESNESBARNEHAGENE TVERRFAGLIG SAMMARBEID I LINDESNESBARNEHAGENE RESSURSTEAM RESSURSTEAM BAKGRUNN FOR ENDRINGEN Vi ønsker en målrettet og effektiv bruk av kommunens tverrfaglige kompetanse for å oppnå tidlig innsats. Kvello

Detaljer

Vi vurderer vår årsplan 2013-2014. Reipå barnehage

Vi vurderer vår årsplan 2013-2014. Reipå barnehage Vi vurderer vår årsplan 2013-2014 Reipå barnehage Vi vurderer vår årsplan 2013-14 Grunnlag for å vurdere om vi når mål vi har satt oss og om vi klarer å gjennomføre planlagte aktiviteter jfr periodeplanene.

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

ÅRSPLAN. Pedagogisk utvikling 2016/2017. Tiurkroken barnehage. «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN. Pedagogisk utvikling 2016/2017. Tiurkroken barnehage. «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2016/2017 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Situasjonsbeskrivelse og veien videre 2016/2017

Detaljer

Granåsen barnehager. Årsplan Granåsen barnehager fremmer drømmer og livsglede

Granåsen barnehager. Årsplan Granåsen barnehager fremmer drømmer og livsglede Granåsen barnehager Årsplan 2017 Granåsen barnehager fremmer drømmer og livsglede INNHOLDSFORTEGNELSE Årsplan Granåsen barnehager 2017 2 Barnehagens visjon og kjerneverdier 3 Hovedmål 2015 2018 5 Tiltak

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer

KROPPANMARKA BARNEHAGER Okstad og Okstadvegen

KROPPANMARKA BARNEHAGER Okstad og Okstadvegen KROPPANMARKA BARNEHAGER Okstad og Okstadvegen KROPPANMARKA BARNEHAGER Vi ble sertifisert for Grønt Flagg for Trafikksikkerhet 13. september 2012 TRAFIKKSIKKERHET Trafikksikkerhet har siden 2005 vært et

Detaljer

Helsefremmende barnehager

Helsefremmende barnehager Helsefremmende barnehager Bjørn-Are Melvik/rådgiver 02.11.2011 Robuste barn s. 1 Foto: Bjørn-Are Melvik Barnehage og skole er to av de viktigste arenaene Lokal mobilisering Fra forståelse til handling

Detaljer

NITTEDALSBARNEHAGENE -Med skrubbsår på knærne og stjerner I øynene

NITTEDALSBARNEHAGENE -Med skrubbsår på knærne og stjerner I øynene NITTEDALSBARNEHAGENE -Med skrubbsår på knærne og stjerner I øynene Informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid og tilknytningsperioden må ivaretas gjennom for eksempel oppstartsmøte/foreldremøte for

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd. Barnehagene i Lillehammer kommune

Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd. Barnehagene i Lillehammer kommune Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd Barnehagene i Lillehammer kommune 1 1. DEFINISJON, MÅL, SUKSESSKRITERIER OG VURDERING. Krenkende atferd defineres ulikt, men noen av trekkene i ulike definisjoner

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING Januar, februar og mars 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen.

Detaljer

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2016/2017 JOTUNHEIMEN OG NORDSLETTVEIEN BARNEHAGE

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2016/2017 JOTUNHEIMEN OG NORDSLETTVEIEN BARNEHAGE NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2016/2017 JOTUNHEIMEN OG NORDSLETTVEIEN BARNEHAGE BARNDOMMEN I FOKUS I EN GLAD HVERDAG Ved Nardo barnehager setter vi barnet i fokus. Dere møter positive, fleksible voksne som

Detaljer

PROSJEKT LIKESTILTE KOMMUNER 2012-2014

PROSJEKT LIKESTILTE KOMMUNER 2012-2014 PROSJEKT LIKESTILTE KOMMUNER 2012-2014 GØY PÅ LANDET BARNEHAGE LARVIK KOMMUNE LIKESTILLING, LIKEVERD OG MANGFOLD Hvis du vil ha en forandring i hverdagen, så vær forandringen! VÅRE PERSONLIGE ERFARINGER

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Verdier og mål i rammeplanene

Verdier og mål i rammeplanene Verdier og mål i rammeplanene ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.10.2015 Utdrag fra Rammeplan for SFO i Bodø Mål "SFO skal: Ivareta småskolebarnas behov for variert lek og aktivitet I samarbeid med hjem og skole

Detaljer