ENHETSAVTALE FOR Enhet: Elgeseter barnehager

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENHETSAVTALE FOR 2013-2014 Enhet: Elgeseter barnehager"

Transkript

1 . TRONDHEIM KOMMUNE Rådmannen ENHETSAVTALE FOR Enhet: Elgeseter barnehager Kommunaldirektør: Gunn Røstad Kontaktperson i rådmannens fagstab: Ragnhild Granskogen Enhetsavtale for

2 OM AVTALEN 1.1 Avtalens formål og varighet Enhetsavtalen omfatter mål og sentrale rammebetingelser for kommunen og den enkelte enhet. Avtalen skal være et verktøy for enhetens planlegging og styring av virksomheten og for vurderingen av måloppnåelse og resultater. Avtalen inngås for en to-årsperiode. 1.2 Parter Enhetsavtalen inngås mellom enheten og den ansvarlige kommunaldirektør. Enhetsleder har det daglige operative ansvar for at enheten drives innenfor lover, forskrifter og reglement som gjelder for kommunens virksomhet. Rammene for enhetsavtalen og eventuelle endringer i disse skal drøftes med arbeidstakerorganisasjonene. Enhetsavtalen er et offentlig dokument i henhold til offentlighetsloven. Avtalen er styrende for enheten, og skal være et arbeidsredskap for leder og ansatte gjennom året. Den skal gjøres kjent for brukerråd eller tilsvarende organ. 1.3 Rammer I tillegg til kvalitetsstandarder som utarbeides av rådmannen på grunnlag av nasjonale mål, lover, forskrifter og politiske vedtak, er Trondheim kommunes felles verdier Åpen, kompetent og modig forpliktende for alle ansatte. Dersom det skjer vesentlige endringer under avtaleperioden i rammevilkårene som er gitt for enhetens virksomhet, skal partene vurdere behovet for å justere avtalen. 1.4 Mål Enhetsavtalen består av tre felles resultatmål for kommunen og seks konkrete enhetsmål. Felles resultatmål for kommunen fastsettes av rådmannen. Enhetsmålene skal utledes fra resultatmål for tjenesteområdet i økonomiplan og budsjett. Enhetsleder har hovedansvaret for å utarbeide enhetsmålene. 1.5 Resultatvurdering I avtaleperioden skal det føres logg for gjennomførte tiltak. Loggen brukes som grunnlag for resultatvurderingen ved hvert årskifte i avtaleperioden. Brukerundersøkelse skal inngå i resultatvurderingen hvert annet år Medarbeiderundersøkelse skal inngå i resultatvurderingen hvert annet år Avtalens innhold 1. Sjekkliste 2. Felles resultatmål Enhetsmål Økonomistyring 5. Brukertilfredshet 6. Medarbeidertilfredshet Enhetsavtale for

3 1. Sjekkliste Oppgave Utført Kommentar Månedlig økonomirapportering (årlig) Sjekkliste internkontroll generell del (årlig) Sjekkliste internkontroll faglig virksomhet (årlig) HMS handlingsplan (årlig) Vernerunden (årlig) AMG melding (årlig) Miljørunde (årlig) Medarbeiderundersøkelse (hvert annet år) Brukerundersøkelse (hvert annet år) 3

4 2. Felles resultatmål Felles resultatmål 1 Mål for enheten Tiltak Støtte Alle enheter skal identifisere minst to folkehelseutfordringer for sin enhet, enten for ansatte eller for enhetens brukergrupper. Ved utgangen av 2014 skal enhetens folkehelseog frivillighetsmål være oppnådd. Starte samarbeid med Varme hjerter. Lederportalen; frivillighet Hjemmeside for frivillighet Alle enheter skal inngå minst ett nytt samhandlingstiltak med frivillige organisasjoner/personer som kan bidra til å løse folkehelseutfordringene. Samhandlingen med frivilligheten kan gjøres alene eller i samarbeid med andre enheter. Den frivillige innsatsen skal ikke erstatte kommunale tjenester, men være et supplement til disse. Barnehagen oppretter et nytt samarbeid med frivillig organisasjon som mottaker for barnehagens «julegaver». Alle barn er i fysisk aktivitet i bhg i minimum tretti minutter hver dag. Ansatte utfordres gjennom fellestiltak for en mer aktiv hverdag (trapper, sykling, turer). Barnehagen har et daglig fokus på kost og kosthold, og ansatte og barn er delaktig i matlagingen og planlegging av barnehagens meny. Ansatte er bevisste egen makt som rollemodeller. To folkehelseutfordringer: 1. ikke godt nok sammensatt kost serveres/spises i bhg. 2. for lite fysisk aktivitet, ikke alle barn/ansatte er fysisk aktive i tilstrekkelig grad. Tiltak settes inn i fht nevnte folkehelseutfordringer (se mål for enheten). Videreføre samarbeid med Redd Barna. Enheten samler inn penger til Redd Barna under miljøuker/grønt Flagguker, to ganger i året. Enheten har omvendt adventskalender, gir bort gaver til Varme hjerter. Barna leverer brukte klær som gis bort til en frivillig organisasjon. Kombinert foreldremøte/personalmøte med tema kosthold/fysisk helse, høst 2013 el vår Personalmøter/temakvelder med tema folkehelsesykdommer, sosial utjevning og den enkeltes innsats for egen helse. Mer bruk av Gartneriets gymrom, gymsal i nærmiljøet, faste turdager. Temakveld om kosthold. Mat- og kostholdskurs gjennom Grønn Barneby. Hva er folkehelse? Se: Plan for helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge (folkehelseplan). Bystyrevedtak om folkehelse og forebyggende arbeid. Mer om folkehelse, se: FYSAK Grønn barneby Livsglede for eldre Arbeidsmiljøenheten Helsefremmende Trondheim Folkehelsegruppen i Trondheim kommune Melding av feil; vei, avløp og vann Info senteret for seniorer Folkehelseinstituttet 4

5 Vurdering av resultatmål folkehelse/frivillighet Ut over avtalen I tråd med avtalen Mindre enn avtalen Enhetsleders kommentarer: Kontaktpersonens kommentarer: Felles resultatmål 2 Mål for enheten Tiltak Støtte Alle enheter skal bidra til at kommunens samlede sykefravær går ned. Ved utgangen av 2013 og 2014 skal enhetens sykefraværsmål være oppnådd. Sykefraværet i Trondheim kommune skal være under 9 % i 2013 og Hindre økt fravær. Sikre aktiv deltakelse i oppfølgingsarbeid ved sykefravær eller risiko for sykefravær. Enheten legger tilrette for alternative arbeidsoppgaver ved sykdom, for å fremme nærværsfaktorer. Årshjul for sosiale aktiviteter utenom arbeidstid (miljøkomiteen) er oppdatert. Arbeidsmiljøgruppen: I januar foretas en analyse av sykefraværet for 2012: Sett et realistisk mål for redusert sykefravær på egen enhet for 2013 og 2014 Utforme tiltak som bidrar til å nå målet Følge opp tiltak fra medarbeiderundersøkelsen 2012, spesielt miljøkomitesatsning ved enheten. Revidere enhetens rutine for sykefraværsoppfølging/ melderutiner ved fravær Iverksette handlinger som styrker det helsefremmende og forebyggende arbeidet (se enhetsmål om helsefremmende arbeid). Arbeidsmiljøenheten deltar i Dialogmøte 1. Arbeidsmiljøenheten gir bistand til det helsefremmende og forebyggende arbeidet. Veileder i sykefraværsanalyse. Sykefraværsportalen. Personaltjenesten bistår i individuell sykefraværsoppfølging. Mål og tiltak i IA-arbeidet fremgår i Inkluderende arbeidsliv , lokal handlingsplan for Trondheim kommune. 5

6 Enhetsleder: Sikre at individuell oppfølgningsplan utarbeides innen 4 uker Sikre at Dialogmøte 1 gjennomføres med deltakelse fra Arbeidsmiljøenheten innen 7 uker Ansatte kartlegger selv hvilke arbeidsoppgaver man kan gjøre ved sykdom (personalmøte/gruppearbeid). Drøftinger i grupper vedrørende terskel for fravær/ mulighet for nærvær. Vurdering av felles resultatmål sykefravær Ut over avtalen I tråd med avtalen Mindre enn avtalen AMG har revidert enhetens rutine for sykefraværsoppfølging/melding om fravær, i AMG-møte i mars 2013 (rutinen skal vedlegges ved rapportering). Lederteam , sak 4: Sykefravær og holdninger. Hvor høy terskel har vi for å være hjemme om vi føler oss litt dårlig? Hver enkelt ansatt må reflektere rundt dette. Alt sykefravær påvirker andre som er på jobb. Det er lov å være syk, men hvilken tanker har vi om det høye sykefraværet på enheten? Tema på gruppemøter. Enhetsleders kommentarer: Kontaktpersonens kommentarer: 6

7 Felles resultatmål 3 Miljøhandlingsplan Støtte Enhetsleder er miljøansvarlig på egen enhet og skal vise miljøansvar for byen gjennom bevisstgjøring og tiltak på egen enhet. Alle enheter skal utarbeide miljøhandlingsplan. Formålet med miljøhandlingsplanen er å konkretisere miljømål og tiltak ved den enkelte enhet. Alle enheter skal bidra til at det spesifikke energiforbruket for den kommunale bygningsmassen reduseres med årlig 2,5 % i 2013 og 2014 sammenlignet med Alle enheter skal innføre kildesortering for avfall. Før enheten utarbeider en miljøhandlingsplan gjennomføres miljørunden. Formålet med miljørunden er å identifisere den ansattes og enhetens miljøpåvirkning. Resultatene fra runden brukes som grunnlag for utarbeidelse av miljøhandlingsplan og det videre miljøarbeidet på enheten. I miljøhandlingsplanen skal det beskrives minst ett mål med tiltak innenfor hvert av områdene energi, transport og avfall. Energireduksjon: Mål: Redusert energiforbruk. Ansatte i barnehagen jobber for å bevisstgjøre barna rundt energibruk, som for eksempel mengden vann ved håndvask. Tiltak: Skru ned ovner på ettermiddag og før helg (Firkanten). Slå av AV-utstyr når det ikke er i bruk. Slukke lys når man forlater rommet. Redusere mengden vann ved håndvask, slå av lys når man forlater rom. Miljøenheten gir bistand i miljøarbeidet. Eksempler på integrering av miljøarbeidet, se Miljøkokeboka på intranett. Om gjennomføring av miljørunden, se intranett. Energireduksjon, se: - Energimålet i lederavtalen Avfallsreduksjon og kildesortering, se intranett: - Avfall. Håndtering, sortering og destruksjon. - Gjenbrukstorget. - Grønn barneby avfall. - Innkjøp. Transportreduksjon, se intranett: - Videokonferanse. - Telefonmøte. Transportreduksjon: Mål: Bruk av sykkel eller til fots ved forflytning på korte avstander. Ellers brukes buss eller oppfylte biler. Enheten oppfordrer alle ansatte til å bruke kollektivtrafikk eller sykkel til jobb, eller i arbeidstiden. Tiltak: Sykkel tilgjengelig ved enheten? Interne konkurranser for ansatte: a) Registrering av sykkel/kollektiv transport. b) Hvor mange ganger i løpet av ei uke løper du opp alle trappene i Gartneriet/Firkanten? Registreringsark i øverste etasje. NB! Premiering! Lovbestemte og selvpålagte miljøkrav. Se intranett; samsvarsvurdering Alle ansatte skal melde miljøavvik, se Kvaliteket på intranett: ISO Miljøledelse. Avfallsreduksjon og økt kildesortering: Mål: Kildesortering av plast, papir, metall, glass og matavfall. Barnehagen innfører egne tegnebøker for barna for å redusere bruken av papir. Tiltak: Begge barnehagene har kompostbinge som tømmes regelmessig. Jorden brukes i kjøkkenhage og urtehage. Miljøuker/Grønt Flagguker to ganger i året. Alle enheter som ikke har lagt til rette for kildesortering skal i løpet av tilrettelegge for sortering av avfall i fraksjonene; restavfall, papir, plast og farlig avfall. 7

8 Vurdering av resultatmål miljø Ut over avtalen I tråd med avtalen Mindre enn avtalen Enhetsleders kommentarer: Kontaktpersonens kommentarer: 3. Enhetsmål Med utgangspunkt i Kommuneplanens samfunnsdel , delmål 1.1, 1.2, 3.1, 3.3, 3.6, 3.7 og 4.6, gjelder følgende mål for kommunale barnehager for : 1. Barnehagen har et læringsmiljø som støtter og utfordrer barns interesser, nysgjerrighet og lærelyst. 2. Barnehagen har systematisk og målrettet innsats for arbeid med barn i risiko. 3. Barnehagens arbeid fremmer inkludering og likeverd. 4. Barn gis mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å utrykke seg estetisk. Med utgangspunkt i disse målene og resultatmål for tjenesteområdet i 2013 slik de fremgår i kommuneplanens handlingsdel (økonomiplan og budsjett), utarbeider den enkelte enhet sine enhetsmål. Enhetsmål 1 Tiltak Støtte Barnas læringsmiljø er videreutviklet. Temakvelder/personalmøter knyttet opp mot tema relasjoner, voksenrollen i barnehagen og barns dannings- og læringsprosesser. Barn og rom nettverket. Fortsatt deltakelse i nettverk Barn og rom. Arbeidslaget Barn og rom fortsetter ved enheten. Kontinuerlig refleksjon rundt barnehagens rom og utformingen av disse. Rommene er fast tema på alle gruppemøter. Alle ansatte er kjent med begrepet den tredje pedagogen. 8

9 Videre arbeid med prosjekt Ergonomi og pedagogikk. Ergonomipoliti ved hver base/avdeling. Enheten benytter aktivt pedagogisk dokumentasjon i refleksjonsarbeid i barnehagene. Ukentlige lekegrupper med aktiviteter ut fra prosjekt og tema. Observasjoner og logger skal bearbeides av ansatte. Vurdering av resultat Ut over avtalen I tråd med avtalen Mindre enn avtalen Enhetsleders kommentarer Kontaktpersonens kommentarer Enhetsmål 2 Tiltak Støtte Enheten sikrer at barn i risikosone finnes og støttes. Temakvelder/personalmøter med tema barn i risiko (psykiske vansker, rus, vold og seksuelle overgrep). Barn i risiko-veilederen gjøres kjent for alle ansatte ved enheten. Primærkontaktsystemet er implementert ved enheten. Videreføre arbeidet med ASQ-SE i begge barnehagene. Utarbeide plan for dette. Oppstartsamtaler gjennomføres alltid. Revidere skjema til bruk i samtalen: Eget punkt i oppstartsamtalen som omhandler foresattes psykiske helse og Veileder for oppstartsamtaler. 9

10 rusproblematikk. Eget punkt i oppstartsamtalen som omhandler barns trygge og utrygge signaler. Ytterligere minimum to foreldresamtaler per år, flere ved behov. Observasjonsskjema Alle Med og TRAS brukes systematisk. Barn med behov for ekstra språkstøtte deltar i ukentlige språkgrupper. Intern veiledning. Språkstimulerende materiale som Snakkepakken og lignende. Ferdigstilt Intern arbeidsløype for tiltak ved bekymring for barn. Vurdering av resultat Ut over avtalen I tråd med avtalen Mindre enn avtalen Enhetsleders kommentarer: Kontaktpersonens kommentarer: Enhetsmål 3 Tiltak Støtte Det er synliggjort at Elgeseter barnehager er en flerkulturell barnehage. Enheten har inkludering, mangfold og likeverd som hovedsatsningsområde. Temahefte. Temakvelder/personalmøter som handler om minoritetsspråklig og flerkulturelt arbeid. Egen perm med informasjon/tips i forhold til flerkulturelt arbeid er utarbeidet ved enheten. ASK benyttes som kommunikasjonsverktøy ved hele enheten. Barnehagen synliggjør barnas ulike kulturer gjennom prosjektarbeid i barnegruppene. 10

11 Invitere foreldre inn i barnehagen for å bidra med kunnskap om deres kultur. Markere andre religioners høytidsdager (religioner som er representert i barnegruppen), FN-dagen, og nasjonaldager til land representert i barnegruppene. Temakveld om flerkulturelt arbeid i barnehagen (Temahefte om språklig og kulturelt mangfold, Temahefte om samisk kultur i barnehagen) Språkgrupper opprettholdes som en del av det allmennpedagogiske tilbudet til barn med identifiserte språkvansker. Enhetens samarbeid med Redd Barna videreføres. Vurdering av resultat Ut over avtalen I tråd med avtalen Mindre enn avtalen Enhetsleders kommentarer: Kontaktpersonens kommentarer Enhetsmål 4 Tiltak Støtte Enhetens kompetanse og erfaring med området estetiske fag, er hevet. Barnehagene benytter seg av byens kulturtilbud samt Den kulturelle skoleog barnehagesekken. Enheten benytter alternative materialer i formingsarbeid. Besøk og kurs fra Remida-senteret. 11

12 Kurs hos ansatte for å styrke kompetansen i estetiske fag. Barnehagen har kulturombud som videreformidler tilbud fra den kulturelle skolesekken Personalet jobber aktivt for å inkludere alle former for estetiske uttrykksformer i barnehagen, for eksempel musikk, drama, forming og dans. Kulturinstitusjoner i nærmiljøet. Den kulturelle skolesekken. Musikkmanesjen Trondheim, kurs for voksne. Temakveld om barns estetiske uttrykksformer. Plandag med kurs/opplæring av ansatte innenfor estetiske fag, eks afrikansk trommekurs, maskelagingskurs eller lignende. Vurdering av resultat Ut over avtalen I tråd med avtalen Mindre enn avtalen Enhetsleders kommentarer: Kontaktpersonens kommentarer: 4. Økonomistyring I henhold til reglementet for påplussing og inntrekk, har enhetene mulighet til å se sine budsjetter i sammenheng over flere år. Det innebærer at enhetene har mulighet til å operere innenfor prosent av enhetens reelle netto lønnskostnad. Reglementet gir enhetene klare signaler på hvordan overskudd/underskudd i et regnskapsår vil bli håndtert og effektuert i budsjettet året etter. I følge kommunens økonomireglement er enhetsleder ansvarlig for å holde budsjettrammen. Ved budsjettoverskridelser er enhetsleder ansvarlig for å igangsette nødvendige tiltak, jamfør punkt 2.5 i økonomireglementet. 12

13 Årsbudsjett* i 1000 kr Årsregnskap i 1000 kr Mer-/mindreforbruk i kroner (budsjettavvik) i 1000 kr i prosent Resultatvurdering for økonomistyring/økonomisk resultat: Enhetens kommentarer: Kontaktpersonens kommentarer: 5. Brukertilfredshet (fylles ut ved gjennomført brukerundersøkelse hvert annet år) Resultat og utviklingsmål for enheten: 6. Medarbeidertilfredshet (fylles ut ved gjennomført medarbeiderundersøkelse hvert annet år) resultat og utviklingsmål for enheten: 13

Trygghet og glede Side 2

Trygghet og glede Side 2 ÅRSPLAN 2015-2019 Innhold ÅRSPLAN... 1 1. PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 2. BARNEHAGENS FORMÅLSBESTEMMELSE... 4 3. STAVANGER KOMMUNES VERDIER... 5 4. RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER... 6

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET.

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. ÅRSPLAN 2014-15 ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. www.lysskarbarnehage.no 1 Lysskar barnehage er et samvirkeforetak. Styret for barnehagen blir

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Trondheim kommunerevisjon Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Sammendrag Bestilling og problemstilling Kontrollkomiteen i Trondheim bestilte 14. mars 2013 en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL Barnet Barnet er inga gåte Barnet er enkelt Som ei grankongle Gje det varme Og det opnar Alle sine frø av Arne Ruset TEORIDEL ÅRSPLAN 2014/2015 Innhold 1 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune 25.1.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Årsplan 2013 2014. Skeisbotnen barnehage. Skeisleira 95. 5217 Hagavik. anita@skeisbotnen.no. www.piba.no

Årsplan 2013 2014. Skeisbotnen barnehage. Skeisleira 95. 5217 Hagavik. anita@skeisbotnen.no. www.piba.no Årsplan 2013 2014 Skeisbotnen barnehage Skeisleira 95 5217 Hagavik 55 70 50 10 anita@skeisbotnen.no www.piba.no Innhold Innledning s. 3 Lov om barnehager s. 3 Rammeplan for barnehager s. 3 Årsplan s. 3

Detaljer

Årsplan 2014. Nordbyhagen Barnehage. - med livslang lyst til lek og læring

Årsplan 2014. Nordbyhagen Barnehage. - med livslang lyst til lek og læring Nordbyhagen Barnehage - med livslang lyst til lek og læring Innholdsfortegnelse Velkommen til et nytt år i Nordbyhagen barnehage! 3 Nordbyhagen barnehage er en Norlandia Barnehage! 4 Verdigrunnlag 5 Barnehagen

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 2 Forord Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen.

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del 1.0 Grunnlag 1.1 Lov om barnehager 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og virksomhet 1.3 Årsplan for barnehagen generelle krav 1.4 Strategiplan

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING side - Årsplanen i åpen barnehage 3 - Lov om barnehager 3 - Rammeplan for barnehager 3-4 DEN PEDAGOGISKE PLATTFORMEN - Målsetting

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv!

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv! STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016 Alle barn er kompetente på å være seg selv! 1 I vår strategiplan finner du: Innledning; barnehagens kvalitetsplattform side 3 Litt fra, ST. meld.

Detaljer

Sykefravær og IA-avtalen

Sykefravær og IA-avtalen www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Sykefravær og IA-avtalen HAMMERFEST KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 1 0.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER...

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN 1. Informasjon om barnehagen 2. Årsplanens formål 3. Faglig innhold 3.1. ULNA AS overordnet satsningsområde 3.2. Kommunens/ bydelens satsningsområde

Detaljer

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Kap. 1 Presentasjon av Kampen Kunstbarnehage Barnehagens historikk og nærmiljø Kampen Kunstbarnehage drives av Friluftsbarnehagene A/S som er et driftsselskap som

Detaljer

Fra «uro i magen» til handling og tiltak.

Fra «uro i magen» til handling og tiltak. Fra «uro i magen» til handling og tiltak. Plan for samarbeid mellom barnehagene og barneverntjenesten i Eidsvoll kommune Veiledningshefte for samarbeid mellom barnevern, kommunale barnehager og ikke-kommunale

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

Årsplan 2015 2016 Kongsvegen Barnehage

Årsplan 2015 2016 Kongsvegen Barnehage 1 Årsplan 2015 2016 Kongsvegen Barnehage Innhold 1.INNLEDNING... 3 2. HVA ER EN ÅRSPLAN... 3 Plan for utarbeidelse og evaluering av årsplanen... 4 3. KONGSVEGEN BARNEHAGE... 4 4. PRIMA AS... 5 4.1 HOVEDMÅL

Detaljer

DEMOKRATI og MANGFOLD

DEMOKRATI og MANGFOLD DEMOKRATI og MANGFOLD Kvartsvegen barnehage Kvartsvegen 5 2818 Gjøvik Tlf. 61 14 86 60 (kontor), 61 14 86 63 (Smaragd), 61 14 86 64 (Ametyst) E-post: anna-karin.narten@gjovik.kommune.no INNHOLD: Innhold

Detaljer