MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg administrasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg administrasjon"

Transkript

1 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl. 18:00 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg administrasjon Funksjon Navn Parti Leder Endresen Einar R. FRP Forfall Nestleder Andersen Svein H. AP Møteleder Medlem Flesjå Randi Hettervik AP Forfall Medlem Seljestad Bjørn H Medlem Nes May Clarine H Medlem Hinderaker Grant G. FRP Medlem Eriksen Yngve KRF Medlem Byrknes Norunn KRF Medlem Meland Ragna SV Forfall Medlem Engedal Jorunn Medlem Mæland Svein Inge Forfall Medlem Nilsen Wendy K. Varamedlem Pedersen Vegar L. FRP Møtte for Endresen Einar R. Varamedlem Grutle Nils PP Møtte for Flesjå Randi Hettervik (Ap) Medlemmer: Fra adm. (evt. andre): forfall, 2 vararemedlemmer møtte Nestleder ledet møtet i leders fravær. Personalsjef Wenche Håvik, personalrådgiver Turid Sønstabø Innkalling godkjent. Saker meldt under eventuelt. Sakliste deretter godkjent. Karmøy rådhus, Wenche Håvik personalsjef

2 Saknr. 21/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON Innstillingen enstemmig vedtatt. Hovedutvalg administrasjon godkjenner protokoll fra møtet Saknr. 22/14 MEDLEMSSKAP TRANSPARENCY INTERNATIONAL Innstillingen enstemmig vedtatt. Karmøy kommune søker om medlemskap i Transparency International Norge. Kontingent 2014 dekkes av formannskapets disposisjonspost (Tilleggsbevilgninger Formannskapet/kommunestyret ). Saknr. 23/14 FRAVÆRSSTATISTIKK TIL OG MED JULI 2014 Innstillingen enstemmig vedtatt. Fraværsstatistikken tas til orientering. Saknr. 24/14 MEDARBEIDERUNDERSØKELSER - HANDLINGSPLAN Innstillingen enstemmig vedtatt. Handlingsplanen tas til orientering. Side 2 av 3

3 Saknr. 25/14 IA-PLASSER OG BEDRIFTSINTERN ARBEIDSUTPRØVING Innstillingen enstemmig vedtatt. Hovedutvalg administrasjon tar saken om IA-plasser og bedriftsintern arbeidsutprøving til orientering. Saknr. 26/14 EVENTUELT Sykeforsikring for ansatte Tatt opp som sak. Bjørn Seljestad (H) fremmet følgende forslag: Hovedutvalg administrasjon ber om en sak med utredning/kostnadsberegning av eventuell privat sykeforsikring for ansatte. Seljestads forslag vedtatt. Hovedutvalg administrasjon ber om en sak med utredning/kostnadsberegning av eventuell privat sykeforsikring for ansatte. 2. Ansattes rettigheter i forhold til kommunereform Tatt opp som sak. Wendy K. Nilsen (ansattrepresentant) fremmet følgende forslag: Hovedutvalg administrasjon forutsetter at ansattes rettigheter etter Hovedavtalen 3-1 blir fulgt i forhold til kommunereformen, ref. sak 71/14 i formannskapet den Nilsens forslag vedtatt mot 1 stemme (FrP). Hovedutvalg administrasjon forutsetter at ansattes rettigheter etter Hovedavtalen 3-1 blir fulgt i forhold til kommunereformen, ref. sak 71/14 i formannskapet den Side 3 av 3

4 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/2965 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg administrasjon GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON Forslag til vedtak: Hovedutvalg administrasjon godkjenner protokoll fra møtet

5 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl. 18:00 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg administrasjon Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Endresen Einar R. FRP Nestleder Andersen Svein H. AP Forfall Medlem Flesjå Randi Hettervik AP Medlem Seljestad Bjørn H Medlem Nes May Clarine H Forfall Medlem Hinderaker Grant G. FRP Medlem Eriksen Yngve KRF Medlem Byrknes Norunn KRF Medlem Meland Ragna SV Medlem Engedal Jorunn Utdanningsforbundet Medlem Mæland Svein Inge Fagforbundet Medlem Nilsen Wendy K. Delta Varamedlem Grutle Nils PP Møtte for Andersen Svein H. (Ap) Varamedlem Hystad Margaret Elin H Møtte for Nes May Clarine Medlemmer: Fra adm. (evt. andre): forfall, 2 varamedlemmer møtte. Personalrådgiver Turid Sønstabø. Innkalling med sakliste godkjent. Karmøy rådhus, Turid Sønstabø personalrådgiver

6 Saknr. 15/14 GODKJENNING AV MØTEPRPOTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON Innstillingen enstemmig vedtatt. Hovedutvalg administrasjon godkjenner protokoll fra møte Saknr. 16/14 ORIENTERING OM PÅGÅENDE ORGANISERING AV RUS OG PSYKIATRI (ROP) Innstillingen enstemmig vedtatt. Gjennomgangen av organisasjonsendringer i rus og psykiatri tas til orientering. Saknr. 17/14 IA-AVTALE FOR KARMØY KOMMUNE - VIDEREFØRING Innstillingen enstemmig vedtatt. Karmøy kommune viderefører samarbeidsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, i tråd med ny versjon Intensjonsavtale (IA-avtale) Hovedutvalg administrasjon godkjenner forelagte målsettinger og handlingsplan for det videre IA-arbeidet i Karmøy kommune. Saknr. 18/14 FRAVÆRSSTATISTIKK T.O.M. MAI 2014 Innstillingen enstemmig vedtatt. Side 2 av 3

7 Fraværstallene tas til orientering. Saknr. 19/14 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG ADMINSITRASJON Alle sakene tatt til orientering. 1. Skriv fra NAV Arbeidslivstjenesten: Ny IA-avtale: Virksomhetene må fornye samarbeidsavtalen med NAV Til orientering. 2. Innvilget støtte fra KLP prosjekt i helse- og omsorg kr Til orientering. 3. Innvilget støtte fra KLP prosjekt i bedriftshelsetjenesten kr Til orientering. 4. Innvilget støtte fra KLP prosjekt Omdømmebygging gjennom tydelig ledelse kr Til orientering. 5. Innvilget støtte fra KLP tiltak Grunnkurs hms -kr Til orientering. 6. Innvilget støtte fra KLP Premier til trimkampanjen, verdi kr Til orientering. Saknr. 20/14 EVENTUELT Ingen saker meldt. Side 3 av 3

8 SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON Hovedutvalg administrasjon behandlet saken den , saksnr. 21/14 Innstillingen enstemmig vedtatt. Hovedutvalg administrasjon godkjenner protokoll fra møtet

9 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Wenche Håvik Arkiv: 007 Arkivsaksnr.: 14/2730 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Formannskapet MEDLEMSSKAP TRANSPARENCY INTERNATIONAL Forslag til vedtak: Karmøy kommune søker om medlemskap i Transparency International Norge. Kontingent 2014 dekkes av formannskapets disposisjonspost (Tilleggsbevilgninger Formannskapet/kommunestyret ).

10 SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: Transparency International (TI) er en organisasjon som jobber med anti-korrupsjonsarbeid. Rådmannen er i oversendelsforslag fremmet i kommunestyret den , bedt om å vurdere et eventuelt medlemskap i TI. Rådmannen har etter slik vurdering konkludert med å foreslå at kommunen søker medlemskap i Transparency international. Fakta/saksopplysninger: Bakgrunn for saken Kommunestyret behandlet «Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte» i K-sak 22/14. Ved behandlingen av saken ble det fremmet følgende forslag (SV) : «Som et ledd i arbeidet med forebygging av korrupsjon, og for å sikre kommunen oppdatert og faglig kompetanse i forhold til bekjempelse av korrupsjon, vedtar Karmøy kommunestyre å søke medlemskap i Transparency International Norge.» Forslaget ble oversendt formannskapet som vedtok å oversende forslaget til rådmannen for vurdering (F-sak 40/14). Saksorientering Transparency International (TI) er en global sivilsamfunnsorganisasjon som har avdelinger over hele verden. TI arbeider med kunnskap om skadevirkninger av korrupsjon og samarbeider med myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn for å utvikle og iverksette effektive tiltak for å bekjempe korrupsjon. TI-Norge ble etablert i Transparency har også utviklet en håndbok til bruk i arbeidet mot korrupsjon i næringslivet. KS har siden 2011 hatt et samarbeidsprosjekt med TI-Norge kalt Åpenhet, integritet og antikorrupsjon i kommunesektoren. Prosjektet har vært støttet av KRD. Gjennom praktisk arbeid, erfaringsutveksling og læringsprosesser har det vært en målsetting å utarbeide råd og anbefalinger til kommuner, fylkeskommuner og kommunale bedrifter om hvordan det kan arbeides for å redusere risiko for korrupsjon og avdekke korrupsjon. KS har i denne sammenheng gjennomført nettverkssamlinger med 40 av landets kommuner og fylkeskommuner for å samle erfaringer, lærdom og komme med anbefalinger i forhold til korrupsjonsforebyggende tiltak. Basert på nettverkskommunenes erfaringer skal det nå gis anbefalinger for et kommunalt antikorrupsjonsprogram. Det skal også foretas en revisjon av håndboka Beskytt kommunen! Håndbok i antikorrupsjon. Vurdering Et kontinuerlig og systematisk arbeid med etikk er viktig for god egenkontroll. Få saker er så uheldig for tillit og omdømme som eksempler på dårlige holdninger, kameraderi, maktmisbruk eller korrupsjon. Kommunesektoren har stor makt i lokalsamfunnet og over enkeltpersoners liv.

11 Politikere, ledere og medarbeidere kan komme i posisjoner som gir mulighet til å misbruke makt og tillit. Personer utenfor sektoren kan også fremme særinteresser og utøve press på politikere og ansatte som kan være vanskelig å håndtere. Dette underbygger behovet for gode rutiner, systemer og kompetanse i sektoren for å forebygge, oppdage og håndtere korrupsjon og korrupsjonslignede situasjoner. Fokus på etikk er, og vil være, en viktig del av kultur-/ og organisasjonsutviklingen i kommunen. Kommunen må bidra til at ansatte har nødvendig kompetanse og faglig innsikt til å fatte beslutninger i tråd med etiske retningslinjer og forventninger, samtidig har vi alle et personlig ansvar for de valg vi tar. Ledere og politikere har i tillegg et særlig etisk ansvar som rollemodeller. I kommunens videre arbeid med etikk og etisk refleksjon er det nyttig med deltakelse i aktuelle prosjekt/ nettverk, samt deltakelse på arenaer det dette settes på dagsorden. Karmøy kommune deltar for tiden i eget prosjekt for etisk kompetanseheving innen helse-og omsorg. Dette er et 2-årig samarbeidsprosjekt mellom Helse-og omsorgsdepartementet, Helse-direktoratet, arbeidstakerorganisasjonene innen helse-og omsorg, samt KS. En annen viktig arena kan være Etikkonferansen 2014 som arrangeres i samarbeid mellom KS, Transparency International og Kommunaldepartementet. Konferansen som arrangeres i november henvender seg både til folkevalgte, ledere og ansatte i kommunesektoren. Ca 40 kommuner og fylkeskommuner er medlemmer TI-Norge, herunder Sola kommune og Haugesund kommune i Rogaland. For kommuner fastsettes kontingenten ut fra innbyggertall og et medlemskap for Karmøy kommune vil bety en årlig kontingent på kr Rådmannens kommentarer/konklusjon: Medlemskap i TI Norge er ingen forutsetning for deltakelse på konferanser i regi av organisasjonen, eller generelt for å kunne nyttiggjøre seg aktuelt materiell og verktøy. Rådmannen har likevel konkludert med at et medlemskap både gir et viktig signal om nulltoleranse, samt at det kan medvirke til et enda større fokus på dette viktige arbeidet. TI-Norge kan om ønskelig bistå med rådgivning, opplæring og informasjon om antikorrupsjonsarbeid. I organisasjonens vedtekter heter det at «Enhver person, organisasjon, eller institusjon som slutter seg til foreningens mål kan opptas som medlem». I henhold til vedtektenes bestemmelser forplikter medlemmene seg til «å praktisere nulltoleranse for alle former for korrupsjon i all sin virksomhet og få på plass egnede tiltak mot korrupsjon». Rådmannen i Karmøy, Sigurd Eikje sign.

12 SAKSPROTOKOLL - MEDLEMSSKAP TRANSPARENCY INTERNATIONAL Hovedutvalg administrasjon behandlet saken den , saksnr. 22/14 Innstillingen enstemmig vedtatt. Karmøy kommune søker om medlemskap i Transparency International Norge. Kontingent 2014 dekkes av formannskapets disposisjonspost (Tilleggsbevilgninger Formannskapet/kommunestyret ).

13 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: 461 Arkivsaksnr.: 14/2894 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Arbeidsmiljøutvalget FRAVÆRSSTATISTIKK TIL OG MED JULI 2014 Forslag til vedtak: Fraværsstatistikken tas til orientering.

14

15

16

17 SAKSPROTOKOLL - FRAVÆRSSTATISTIKK TIL OG MED JULI 2014 Hovedutvalg administrasjon behandlet saken den , saksnr. 23/14 Innstillingen enstemmig vedtatt. Fraværsstatistikken tas til orientering.

18 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 14/2897 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Arbeidsmiljøutvalget MEDARBEIDERUNDERSØKELSER - HANDLINGSPLAN Forslag til vedtak: Handlingsplanen tas til orientering.

19 SAKSFRAMSTILLING Karmøy kommune har satt som mål å styrke sin attraktivitet som arbeidsgiver ved å kommunisere at kommunen tilbyr gode arbeidsplasser og utviklingsmuligheter. Medarbeiderundersøkelsen er et verktøy for å måle medarbeidertilfredshet og sammenligne med andre kommuner. Undersøkelsen som ble gjennomført rett før årsskiftet viser at medarbeidertilfredsheten i Karmøy er like høy, eller høyere, som landsgjennomsnittet på de ulike hovedtemaene. Ansatte i Karmøy gir høyest score på temaet som går på Samarbeid og trivsel med kollega tett fulgt av Innhold i jobben og Mobbing, diskriminering og varsling. Ansatte i Karmøy kommune er også stolte over egen arbeidsplass. (Tall i kursiv er 2011-tall) Snitt Karmøy Snitt Norge Organisering av arbeidet 4,6 (4,5) 4,5 (4,4) Innhold i jobben 5,1 (4,9) 5,0 (4,9) Fysiske arbeidsforhold 4,4 (4,1) 4,2 (4,1) Samarbeid og trivsel med kollegene 5,2 (5,0) 5,1 (5,0) Mobbing, diskriminering og varsling 5,1 (4,9) 5,1 (4,9) Nærmeste leder 4,7 (4,5) 4,6 (4,5) Medarbeidersamtale 5,0 (4,8) 4,8 (4,7) Overordnet ledelse 4,1 (3,9) 4,0 (3,9) Faglig og personlig utvikling 4,4 (4,4) 4,4 (4,2) Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger 4,1 (3,9) 4,1 (3,9) Stolthet over egen arbeidsplass 5,0 (5,0) 4,8 (4,7) Helhetsvurdering 4,7 (4,7) 4,6 (4,5) Snitt totalt 4,7 (4,6) 4,6 (4,5) Bruk av resultatene handlingsplaner Resultatene fra undersøkelsen følges opp i hele organisasjonen, både til forbedringsarbeid på den enkelte arbeidsplass og på overordnet nivå. Den enkelte arbeidsplass Lederne er ansvarlige for en oppfølgingsprosess i egen enhet. Medarbeiderne har medvirkningsplikt i arbeidet med forbedring og utvikling av arbeidsplassen. HMS/IA-

20 gruppene er sentrale i dette arbeidet. Det er utarbeidet handlingsplaner på alle arbeidsplasser som viser tiltak, tidsfrister og hvem som har gjennomføringsansvar. Kommunen samlet Selv om mye av arbeidet med oppfølgingen av resultatene fra medarbeiderundersøkelsen skjer på den enkelte arbeidsplass, vil det være hensiktsmessig å sette inn tiltak på et overordnet nivå. Her vil resultatene bli brukt i lederopplæring og i tjenesteutviklingen. Satsingsområdene kan velges på flere måter. Vi har valgt å se noen av målepunktene fra medarbeiderundersøkelsen som grunnlag for antagelse om utvikling som bidrar til mer positivt omdømme. A: Ledelse som utvikler seg i tydelig retning og har tillit Målepunkt 2011 resultat 1. Er den administrative ledelsen tydelig i forhold til kommunens retning og mål? 2. I hvilken grad er du fornøyd med den overordnede administrative ledelsen? resultat 3,9 4,1 4,3 3,8 4,0 4,2 3. I hvilken grad er du fornøyd med nærmeste leder? 4,8 4,8 4, ønsket B: Attraktivt arbeidssted som ivaretar og gir muligheter for utvikling Målepunkt 2011 resultat 1. Får du tilstrekkelig informasjon til å gjøre en god jobb? 2. I hvilken grad er du fornøyd med hvordan jobben din er tilrettelagt? 3. I hvilken grad er du fornøyd med innholdet i jobben din? 4. I hvilken grad er du fornøyd med samarbeidet med dine kolleger på arbeidsplassen? 5. I hvilken grad er du fornøyd med mulighetene for læring i jobben? resultat 4,6 4,8 4,9 4,5 4,6 4,7 4,8 5,0 5,1 5,0 5,2 5,2 4,3 4,4 4,5 6. I hvilken grad er du stolt av arbeidsplassen din? 5,0 5,1 5, ønsket

21 C: Yter tjenester med god kvalitet/tilfredsstillende brukeropplevelse Målepunkt 2011 resultat 1. I hvilken grad tror du brukerne er fornøyd med tjenestene fra din arbeidsplass? resultat 4,9 4,9 4, ønsket Tiltak Karmøy kommune er deltaker i KS sitt program «Saman om ein betre kommune». Dette programmet har en varighet fra 2012 til Formålet er bedre omdømme til Karmøy kommune. Ønsket effekt etter at prosjektet er fullført er bedre omdømme, god/riktig kvalitet på tjenestene, gode/tydelige ledere (utvikle kommunikasjon og delekultur) og tilfredse medarbeidere/attraktiv arbeidsgiver. Prosjektet skal sørge for gjennomføring av et lederutviklingsprogram for lederne i Karmøy kommune. Programmet omfatter topp-, avdelings- og enhetsledere samt at frikjøpte hovedtillitsvalgte inviteres til å delta. Gjennom programmet vil vi blant annet arbeide med følgende tema: Strategisk ledelse (helhet og retning) Helsefremmende arbeidsplasser /IA (attraktive arbeidsplasser) Prosjektarbeid (tverretatlig samarbeid) Internkontroll («orden i eget hus») Kommunikasjon og mediehåndtering. Prosjektets styringsgruppe/rådmannens ledergruppe har besluttet følgende når det gjelder lederutviklingsprogrammet 2014: Samlinger for alle lederne; to samlinger i løpet av En i mai og en i november. Aktuelle tema; internkontroll og mediehåndtering. Samlinger for ledergrupper (rådmannens og etatsjefenes) to samlinger. Tverretatlige prosjekter; behov og kapasitet vurderes - følges opp av etatene/rådmannens ledergruppe. Etatssjef har ansvar for etatsvise samlinger.

22 Annen leder opplæring som er eller blir gjennomført i løpet av 2014 er: Grunnkurs i helse, miljø og sikkerhet Sykefravær fra A til Å Medarbeidersamtaler. Andre tiltak er ekstra fokus mot områder som fikk mest «vet-ikke» svar. Det vil bli utarbeidet informasjonsbrosjyrer som tar for seg retningslinjer for varsling, lokal lønnspolitikk og etiske retningslinjer. Personalsjefen i Karmøy, Wenche Håvik sign.

23 SAKSPROTOKOLL - MEDARBEIDERUNDERSØKELSER - HANDLINGSPLAN Hovedutvalg administrasjon behandlet saken den , saksnr. 24/14 Innstillingen enstemmig vedtatt. Handlingsplanen tas til orientering.

24 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Lise Skår Arkiv: 440 &01 Arkivsaksnr.: 12/291 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg administrasjon IA-PLASSER OG BEDRIFTSINTERN ARBEIDSUTPRØVING Forslag til vedtak: Hovedutvalg administrasjon tar saken om IA-plasser og bedriftsintern arbeidsutprøving til orientering.

25 SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: Arbeidsutprøving kan iverksettes for å avklare arbeids- og funksjonsevnen til ansatte som har helseproblemer. Det kan brukes både i sykemeldingsperioder og etter sykepengeåret. Arbeidsutprøving kan skje både internt i kommunen og i eksterne virksomheter. Arbeidsutprøving kan knyttes til ulike virkemidler og reguleres av kommunens retningslinjer og statlig lov- og regelverk. IA-plasser er en ordning med arbeidsutprøving og arbeidstrening i IA-bedrifter. Nav administrerer og godkjenner hvert enkelt tiltak i ordningen. I Karmøy kommune er målsettingen å kunne ta inn minst 20 eksterne personer pr år på ulike utprøvingstiltak, bl.a. IA-plasser. Tidligere ble bedriftsintern arbeidsutprøving brukt i langt større utstrekning, knyttet til ordningen «Aktiv sykemelding». Denne ordningen er nå tatt vekk, men fortsatt brukes arbeidsutprøving internt i kommunen, men i mindre grad og på andre måter. Dessuten brukes nå i større grad utprøving knyttet til ordningene «Funksjonsvurdering» og «Arbeidsretta rehabilitering». Det er også økonomiske virkemidler som kan brukes i forbindelse med arbeidsutprøving. I den nye IA-intensjonsavtalen for er det lagt opp til nye forsøksordninger med tidsbegrenset arbeidsutprøving i egen bedrift. Fakta/saksopplysninger: Bakgrunn for saken: I HUA's møte den , til sak 17/14 om videreføring av IA-avtale i Karmøy kommune, ble det bedt om at administrasjonen lager en orienteringssak om gjeldende ordninger og muligheter for arbeidsutprøving for ansatte i Karmøy kommune.

26 Hva er IA-plass? IA-plass er en ordning for IA-bedrifter, og skal bidra til at personer med nedsatt funksjonsevne kommer i ordinært arbeid. Ordningen er et resultat av samarbeidet mellom partene i arbeidslivet fra IA-Intensjonsavtalen IA-plasser er et virkemiddel som kun er forbeholdt IA-bedrifter. Som IA-bedrift stiller Karmøy kommune et eksakt antall IA-plasser til disposisjon for andre IAbedrifter. Vi kan ikke gjøre bruk av egne IA-plasser for å prøve ut ansatte i egen virksomhet. Kommunens ansatte kan imidlertid få IA-plass i andre IA-bedrifter når arbeidsgiver ikke selv har muligheter til å gi relevant arbeidsutprøving. Personer som har behov for ekstern arbeidsutprøving kan delta på IA-plass, forutsatt at de er ferdig avklart fra Nav i forhold til medisinsk utredning/behandling. IA-plass kan også være en form for arbeidspraksis, for eksempel for ansatte som ikke kan fortsette i opprinnelig stilling, og trenger mer kompetanse/praksis for å kunne gå over i annen type arbeid. IA-plass kan være en del av oppfølgingsplanen eller aktivitetsplanen som lages i samarbeid med Nav. Nav-kontoret har oversikt over hvilke IA-bedrifter som har IA-plasser til disposisjon og kan finne fram til en egnet IA-plass. Ansatte som mottar sykepenger eller arbeidsavklaringspenger (AAP) etter sykepengeåret, beholder denne ytelsen når de er i IA-plass. Ordningen innebærer at ansatte i Karmøy kommune som får IA-plass i en annen virksomhet, beholder sin sykelønn eller AAP, uten andre økonomiske konsekvenser for arbeidsgiver. Dersom Karmøy kommune tar inn eksterne personer på IA-plass, vil disse også beholde sin ytelse fra Nav og vil kunne gå på toppen av ordinær bemanning uten økonomiske konsekvenser for kommunen sin del. Avgivende IA-bedrift kan søke tilretteleggingstilskudd fra Nav og overføre midlene til mottaksbedriften. IA-plasser i Karmøy kommune: I kommunens forrige IA-handlingsplan var et av delmålene å ha tilgjengelig minst 6 IA-plasser, fordelt på 2 i hver etat. IA-plassene er ikke forbeholdt konkrete arbeidsplasser, men avtales utfra behov i forhold til den enkelte henvendelse. Forespurte arbeidsplasser er ikke forpliktet til å ta imot personer på IA-plass, men de må vurdere forespørselen. Noen ganger har kanskje avdelingen egne ansatte eller lærlinger som opptar kapasiteten for ytterligere oppfølgingsansvar. IA-plass skal ikke komme i vegen for arbeidsutprøving av egne ansatte. Det kan også være andre driftsmessige utfordringer som gjør det uaktuelt med IA-plass på forespurt tidspunkt.

27 Ordningen med IA-plass har vært svært lite brukt i Karmøy kommune. Kommunens IA-rapporter for 2013 viser at vi likevel har tatt imot ganske mange eksterne personer på andre midlertidige tiltaksordninger. Dette kan for eksempel være ordninger med arbeidstrening og lønnstilskudd via Nav, praksisplasser, Arbeid med Bistand og lignende. Dette gjelder personer fra ulike eksterne instanser. De fleste tas inn etter henvendelse fra Nav, men kan også komme via arbeidsmarkedsbedrifter og ulike tiltaksordninger som arbeidsretta rehabilitering. Totalt i hele organisasjonen var det 67 personer på ulike tiltak i løpet av 1. halvår -13. I løpet av 2. halvår var det 58 personer. Utfra det store antallet med personer på ulike midlertidige tiltak i kommunen, ble det i den nye IA-avtalen fra , satt som mål å kunne ta inn minst 20 eksterne personer pr år på ulike utprøvingstiltak, inkludert IA-plasser. Arbeidsutprøving internt i kommunen: Arbeidsutprøving kan være et viktig virkemiddel i sykefraværsoppfølgingen, som kan bidra til å avklare usikkerhet knyttet til funksjonsevne. Tidlig avklaring rundt funksjonsnivå kan føre til raskere tilbakeføring i arbeid. Bedriftsintern arbeidsutprøving kan foreløpig ikke gjennomføres «på toppen» av ordinær bemanning. Arbeidstaker kan derfor ikke være 100% sykemeldt i utprøvingsperioden. Det må foreligge en friskmeldingsgrad, men graden av friskmelding kan være mindre enn graden av arbeidstiden arbeidstakeren er i utprøving. Eksempel: «Kari» er langtidssykemeldt, men Nav mener hun må prøve seg tilbake i arbeid. Kari og arbeidsgiver er veldig usikre på hvilke arbeidsoppgaver hun klarer og hvor stor stillingsandel hun kan fungere i, og anser det som usannsynlig at hun vil klare en hel arbeidsdag/vakt. De planlegger en 20 % friskmelding med arbeidsutprøving, og eventuell opptrapping av arbeidstid/- oppgaver i henhold til funksjonsevne. Planlagt arbeidstid hver arbeidsdag, minimum 2 timer. Hun skal prøve å produsere 20 %, men kan bruke mer enn 20 % arbeidstid på å utføre disse oppgavene. Hun får da mulighet til å ta pauser, finne ut hvilke arbeidsoppgaver hun mestrer og hva som er vanskelig, og dokumentere resultatene med daglig loggføring. Nav og lege orienteres og går med på opplegget og det søkes tilretteleggingstilskudd (620 kr/d) til å ha en person skulder-til-skulder med oppfølging/loggføring/hjelp i vanskelige situasjoner/oppgaver osv.

28 Tilsvarende kan gjennomføres med utprøving på tvers av avdelinger/etater, da gjerne i forbindelse med utprøving/opplæring i helt nye arbeidsoppgaver. Friskmeldingsgraden kan også være mindre enn 20 %, det er ingen nedre graderingsgrense. Maksimum tilretteleggingstilskudd er kr 620 pr dag, 5 d/u. Da må utgifter dokumenteres, som i eksemplet med lønn til kollegastøtte. Dersom arbeidstakeren øker stillingsprosenten og samtidig går på «toppen av ordinær bemanning» vil det bli en ekstra kostnad for arbeidsplassen. Ved vurdering av arbeidsutprøving, skal det ifølge arbeidsmiljøloven alltid først avklares om det er mulig med utprøving på egen arbeidsplass eller hos egen arbeidsgiver, før det vurderes eksternt. Funksjonsvurdering i arbeidsmarkedsbedrift/attføringsbedrift: Dette er en ordning som gjelder kun for IA-bedrifter. I Karmøy kommune bruker vi ofte Aski og Haugaland Industri til IA-funksjonsvurdering. Ordningen varer inntil 6 uker. Arbeidsgiver kan selv søke inn arbeidstakere som har behov for en avklaring av arbeidsevnen eller utprøving i annen type arbeid. Her får arbeidstakeren tett oppfølging med samtaler/veiledning og eventuell arbeidsutprøving, i eller utenfor attføringsbedriften. Arbeidsgiver og Nav får tilsendt evalueringsrapport etter endt tiltak. Arbeidsgiver kan søke tilretteleggingstilskudd for å få dekket alle økonomiske kostnader i forbindelse med funksjonsvurderingen. Arbeidsretta rehabilitering - ARR: Solstein tilbyr ARR for hele nord-rogaland, på oppdrag fra Nav. Det er Nav som må søke inn arbeidstakere til ARR, men arbeidsgiver kan ta kontakt med Nav for å drøfte/foreslå tiltaket. Arbeidstakere i tiltaket ARR beholder ytelse fra Nav; sykepenger eller arbeidsavklaringspenger (AAP). Arbeidsgiver har ingen økonomiske utlegg utover dette. ARR har et arbeidsretta fokus og legger vekt på motivering, aktivitet og mestring. ARR har en tidsramme på 4 uker, med mulighet for forlengelse i uker, maks 12 uker. Tiltaket består av 3 overlappende faser; kartlegging/utredning, veiledning/arbeidsretta aktivitet (arbeidsutprøving) og oppsummering/sluttrapport. ARR har eller er tilknyttet ulik fagkompetanse fra bl.a. veileder, fysioterapeut, kiropraktor, ernæringsrådgiver, økonomisk rådgiver m.fl. Nye forsøksordninger:

29 I ny IA-avtale er det satt av mer midler til forsøksordninger, for å finne ut hva som virker. «Sykemeldt i jobb» er en ordning som starter opp fra , hvor det tillates at arbeidstaker jobber en periode «på toppen» av ordinær bemanning. Arbeidstaker kan være 100 % sykemeldt i perioden, uten krav til produksjon. Ordningen kan bare benyttes én gang pr arbeidstaker og har varighet på maksimalt 14 dager. Hensikten med ordningen er å få avklart arbeidstakers funksjonsnivå gjennom konkret arbeidsutprøving, og dermed ha et dokumentert grunnlag for en eventuell videre delvis sykemelding. Det er også foreslått en annen forsøksordning: arbeidsutprøving med arbeidsavklaringspenger (AAP). Denne ordningen gjelder etter maksdato for sykepenger, dvs etter ca ett års sammenhengende sykefravær. Arbeidstaker mottar da arbeidsavklaringspenger fra Nav, men vil kunne komme inn «på toppen» av ordinær bemanning i en begrenset periode for å få arbeidsutprøving/arbeidstrening hos egen arbeidsgiver. Økonomiske tiltak: Statlig lov- og regelverk regulerer ytelser i forbindelse med sykdom, og har bestemmelser for ulike tiltak knyttet til arbeidsutprøving. Det som eventuelt kan vurderes av arbeidsgiver, er å legge inn ekstra økonomiske midler til arbeidsutprøving bedriftsinternt. Dette kan gjelde forebyggende tiltak for utprøving i annet arbeid, før arbeidstaker er sykemeldt i situasjoner hvor det ikke er hjemmel/lønnsmidler når offentlige tilskuddsordninger ikke fullt ut dekker arbeidsgivers utgifter til arbeidsutprøving En annen mulighet er å opprette et begrenset antall interne utprøvingsplasser, men dette blir trolig en dyrere ordning og mer tidkrevende i forhold til å administrere ordningen. Et faremoment med en slik ordning er at det lett kan bli en midlertidig «oppbevarings»-ordning som er lite målretta og som bare kommer noen få til gode. På noen arbeidsplasser særlig i forbindelse med brukerrettet arbeid kan det kanskje være en bedre løsning å bruke penger på det utfordrende arbeidet det er å tilpasse arbeidstid/-oppgaver i forbindelse med gradert/delvis sykemelding. En arbeidsplass hvor flere av de ansatte sliter med helseproblemer, kan det medføre betydelige utfordringer både når det gjelder tilrettelegging og organisering av arbeidet, og flere ledere gir uttrykk for at dette får økonomiske konsekvenser.

30 Vurdering: Arbeidstrening fra funksjonsvurdering eller arbeidsretta rehabilitering er nyttige tiltak for arbeidsgivers avklaring av framtidige tiltak og eventuell tilbakeføring i arbeid. Ved bruk av disse tiltakene blir kommunens arbeidstakere fulgt opp av godt kvalifiserte veiledere. Det blir brukt mye tid på individuelle samtaler og utprøving/avklaring av arbeidsevne. Tiltakene er i tillegg nyttige for at arbeidsgiver og arbeidstaker skal få lik forståelse av situasjonen. Gode evalueringer og sluttrapporter bidrar til et bedre grunnlag for veien videre. Dette gjelder også ift samarbeidet med Nav. Ordningen med IA-plass har ikke vært mye brukt. Dette gjelder ikke bare for Karmøy kommune sin del. Økt bruk av IA-plass bør kanskje ha større fokus i kommunens oppfølgingsarbeid, slik at vi får benyttet de mulighetene til avklaring/utprøving som ligger i denne ordningen. Ordningen «Sykemeldt i jobb» iverksettes fra , og mange ledere og arbeidstakere ser fram til å kunne ta ibruk en ordning for arbeidstrening «på toppen» av ordinær bemanning. Uansett tiltak det er nødvendig med både god forberedelse, oppfølging, dokumentasjon og evaluering. Arbeidstreningstiltak er tidkrevende på ulike måter og for flere involverte parter. Personalsjefen i Karmøy, Wenche Håvik sign.

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/15 15/324 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON DEN 04.02.2015.

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/15 15/324 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON DEN 04.02.2015. Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.04.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.06.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune 25.1.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID FAUSKE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Desember 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 05/1 TID: 10.02.2005 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Handlingsplan inkluderende arbeidsliv. Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13. Revidert 06.06.11.

Handlingsplan inkluderende arbeidsliv. Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13. Revidert 06.06.11. Handlingsplan inkluderende arbeidsliv Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13 Revidert 06.06.11. Handlingsplan Inkluderende arbeidsliv Sarpsborg kommune 1.0 Handlingsplan for samarbeidsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.06.07 Tid: Kl. 16.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.06.07 Tid: Kl. 16. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.06.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Sykefravær og IA-avtalen

Sykefravær og IA-avtalen www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Sykefravær og IA-avtalen HAMMERFEST KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 1 0.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER...

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015 Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 20.05.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest

Detaljer

Sykefravær og nærvær

Sykefravær og nærvær FORVALTNINGSREVISJON Sykefravær og nærvær Meldal kommune Januar 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i perioden april 2012

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune -

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune - Forebygging og oppfølging av sykefravær - Notodden kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 707014 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... IV 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Høringsutkast Rolvsøy 23. mai 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4.1 Arbeidsgiverstrategi Kommuneplanens overordnede mål for organisasjonen Arendal kommune er effektive tjenester av høy kvalitet. Dette styrer også arbeidet med kommunens arbeidsgiverstrategi.

Detaljer

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon 15.09.2011 Sarpsborg kommune Innhold 1. Mandat... 3 1.1 Avgrensninger... 3 2. Gruppas sammensetning og arbeid... 3 3. Arbeidsmetoder og

Detaljer

2. Det godkjennes at Stange kommune inngår avtale om å bli IA - bedrift

2. Det godkjennes at Stange kommune inngår avtale om å bli IA - bedrift PROSJEKT "EN FRISKERE KOMMUNE" Rådmannens innstilling: 1. Administrasjonsutvalget tar prosjektrapporten " En freskere kommune " til etterretning, og forutsetter at det arbeides videre med tiltakene i tilknytning

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 07.04.2014

Detaljer