MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg administrasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg administrasjon"

Transkript

1 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl. 18:00 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg administrasjon Funksjon Navn Parti Leder Endresen Einar R. FRP Forfall Nestleder Andersen Svein H. AP Møteleder Medlem Flesjå Randi Hettervik AP Forfall Medlem Seljestad Bjørn H Medlem Nes May Clarine H Medlem Hinderaker Grant G. FRP Medlem Eriksen Yngve KRF Medlem Byrknes Norunn KRF Medlem Meland Ragna SV Forfall Medlem Engedal Jorunn Medlem Mæland Svein Inge Forfall Medlem Nilsen Wendy K. Varamedlem Pedersen Vegar L. FRP Møtte for Endresen Einar R. Varamedlem Grutle Nils PP Møtte for Flesjå Randi Hettervik (Ap) Medlemmer: Fra adm. (evt. andre): forfall, 2 vararemedlemmer møtte Nestleder ledet møtet i leders fravær. Personalsjef Wenche Håvik, personalrådgiver Turid Sønstabø Innkalling godkjent. Saker meldt under eventuelt. Sakliste deretter godkjent. Karmøy rådhus, Wenche Håvik personalsjef

2 Saknr. 21/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON Innstillingen enstemmig vedtatt. Hovedutvalg administrasjon godkjenner protokoll fra møtet Saknr. 22/14 MEDLEMSSKAP TRANSPARENCY INTERNATIONAL Innstillingen enstemmig vedtatt. Karmøy kommune søker om medlemskap i Transparency International Norge. Kontingent 2014 dekkes av formannskapets disposisjonspost (Tilleggsbevilgninger Formannskapet/kommunestyret ). Saknr. 23/14 FRAVÆRSSTATISTIKK TIL OG MED JULI 2014 Innstillingen enstemmig vedtatt. Fraværsstatistikken tas til orientering. Saknr. 24/14 MEDARBEIDERUNDERSØKELSER - HANDLINGSPLAN Innstillingen enstemmig vedtatt. Handlingsplanen tas til orientering. Side 2 av 3

3 Saknr. 25/14 IA-PLASSER OG BEDRIFTSINTERN ARBEIDSUTPRØVING Innstillingen enstemmig vedtatt. Hovedutvalg administrasjon tar saken om IA-plasser og bedriftsintern arbeidsutprøving til orientering. Saknr. 26/14 EVENTUELT Sykeforsikring for ansatte Tatt opp som sak. Bjørn Seljestad (H) fremmet følgende forslag: Hovedutvalg administrasjon ber om en sak med utredning/kostnadsberegning av eventuell privat sykeforsikring for ansatte. Seljestads forslag vedtatt. Hovedutvalg administrasjon ber om en sak med utredning/kostnadsberegning av eventuell privat sykeforsikring for ansatte. 2. Ansattes rettigheter i forhold til kommunereform Tatt opp som sak. Wendy K. Nilsen (ansattrepresentant) fremmet følgende forslag: Hovedutvalg administrasjon forutsetter at ansattes rettigheter etter Hovedavtalen 3-1 blir fulgt i forhold til kommunereformen, ref. sak 71/14 i formannskapet den Nilsens forslag vedtatt mot 1 stemme (FrP). Hovedutvalg administrasjon forutsetter at ansattes rettigheter etter Hovedavtalen 3-1 blir fulgt i forhold til kommunereformen, ref. sak 71/14 i formannskapet den Side 3 av 3

4 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/2965 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg administrasjon GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON Forslag til vedtak: Hovedutvalg administrasjon godkjenner protokoll fra møtet

5 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl. 18:00 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg administrasjon Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Endresen Einar R. FRP Nestleder Andersen Svein H. AP Forfall Medlem Flesjå Randi Hettervik AP Medlem Seljestad Bjørn H Medlem Nes May Clarine H Forfall Medlem Hinderaker Grant G. FRP Medlem Eriksen Yngve KRF Medlem Byrknes Norunn KRF Medlem Meland Ragna SV Medlem Engedal Jorunn Utdanningsforbundet Medlem Mæland Svein Inge Fagforbundet Medlem Nilsen Wendy K. Delta Varamedlem Grutle Nils PP Møtte for Andersen Svein H. (Ap) Varamedlem Hystad Margaret Elin H Møtte for Nes May Clarine Medlemmer: Fra adm. (evt. andre): forfall, 2 varamedlemmer møtte. Personalrådgiver Turid Sønstabø. Innkalling med sakliste godkjent. Karmøy rådhus, Turid Sønstabø personalrådgiver

6 Saknr. 15/14 GODKJENNING AV MØTEPRPOTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON Innstillingen enstemmig vedtatt. Hovedutvalg administrasjon godkjenner protokoll fra møte Saknr. 16/14 ORIENTERING OM PÅGÅENDE ORGANISERING AV RUS OG PSYKIATRI (ROP) Innstillingen enstemmig vedtatt. Gjennomgangen av organisasjonsendringer i rus og psykiatri tas til orientering. Saknr. 17/14 IA-AVTALE FOR KARMØY KOMMUNE - VIDEREFØRING Innstillingen enstemmig vedtatt. Karmøy kommune viderefører samarbeidsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, i tråd med ny versjon Intensjonsavtale (IA-avtale) Hovedutvalg administrasjon godkjenner forelagte målsettinger og handlingsplan for det videre IA-arbeidet i Karmøy kommune. Saknr. 18/14 FRAVÆRSSTATISTIKK T.O.M. MAI 2014 Innstillingen enstemmig vedtatt. Side 2 av 3

7 Fraværstallene tas til orientering. Saknr. 19/14 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG ADMINSITRASJON Alle sakene tatt til orientering. 1. Skriv fra NAV Arbeidslivstjenesten: Ny IA-avtale: Virksomhetene må fornye samarbeidsavtalen med NAV Til orientering. 2. Innvilget støtte fra KLP prosjekt i helse- og omsorg kr Til orientering. 3. Innvilget støtte fra KLP prosjekt i bedriftshelsetjenesten kr Til orientering. 4. Innvilget støtte fra KLP prosjekt Omdømmebygging gjennom tydelig ledelse kr Til orientering. 5. Innvilget støtte fra KLP tiltak Grunnkurs hms -kr Til orientering. 6. Innvilget støtte fra KLP Premier til trimkampanjen, verdi kr Til orientering. Saknr. 20/14 EVENTUELT Ingen saker meldt. Side 3 av 3

8 SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON Hovedutvalg administrasjon behandlet saken den , saksnr. 21/14 Innstillingen enstemmig vedtatt. Hovedutvalg administrasjon godkjenner protokoll fra møtet

9 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Wenche Håvik Arkiv: 007 Arkivsaksnr.: 14/2730 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Formannskapet MEDLEMSSKAP TRANSPARENCY INTERNATIONAL Forslag til vedtak: Karmøy kommune søker om medlemskap i Transparency International Norge. Kontingent 2014 dekkes av formannskapets disposisjonspost (Tilleggsbevilgninger Formannskapet/kommunestyret ).

10 SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: Transparency International (TI) er en organisasjon som jobber med anti-korrupsjonsarbeid. Rådmannen er i oversendelsforslag fremmet i kommunestyret den , bedt om å vurdere et eventuelt medlemskap i TI. Rådmannen har etter slik vurdering konkludert med å foreslå at kommunen søker medlemskap i Transparency international. Fakta/saksopplysninger: Bakgrunn for saken Kommunestyret behandlet «Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte» i K-sak 22/14. Ved behandlingen av saken ble det fremmet følgende forslag (SV) : «Som et ledd i arbeidet med forebygging av korrupsjon, og for å sikre kommunen oppdatert og faglig kompetanse i forhold til bekjempelse av korrupsjon, vedtar Karmøy kommunestyre å søke medlemskap i Transparency International Norge.» Forslaget ble oversendt formannskapet som vedtok å oversende forslaget til rådmannen for vurdering (F-sak 40/14). Saksorientering Transparency International (TI) er en global sivilsamfunnsorganisasjon som har avdelinger over hele verden. TI arbeider med kunnskap om skadevirkninger av korrupsjon og samarbeider med myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn for å utvikle og iverksette effektive tiltak for å bekjempe korrupsjon. TI-Norge ble etablert i Transparency har også utviklet en håndbok til bruk i arbeidet mot korrupsjon i næringslivet. KS har siden 2011 hatt et samarbeidsprosjekt med TI-Norge kalt Åpenhet, integritet og antikorrupsjon i kommunesektoren. Prosjektet har vært støttet av KRD. Gjennom praktisk arbeid, erfaringsutveksling og læringsprosesser har det vært en målsetting å utarbeide råd og anbefalinger til kommuner, fylkeskommuner og kommunale bedrifter om hvordan det kan arbeides for å redusere risiko for korrupsjon og avdekke korrupsjon. KS har i denne sammenheng gjennomført nettverkssamlinger med 40 av landets kommuner og fylkeskommuner for å samle erfaringer, lærdom og komme med anbefalinger i forhold til korrupsjonsforebyggende tiltak. Basert på nettverkskommunenes erfaringer skal det nå gis anbefalinger for et kommunalt antikorrupsjonsprogram. Det skal også foretas en revisjon av håndboka Beskytt kommunen! Håndbok i antikorrupsjon. Vurdering Et kontinuerlig og systematisk arbeid med etikk er viktig for god egenkontroll. Få saker er så uheldig for tillit og omdømme som eksempler på dårlige holdninger, kameraderi, maktmisbruk eller korrupsjon. Kommunesektoren har stor makt i lokalsamfunnet og over enkeltpersoners liv.

11 Politikere, ledere og medarbeidere kan komme i posisjoner som gir mulighet til å misbruke makt og tillit. Personer utenfor sektoren kan også fremme særinteresser og utøve press på politikere og ansatte som kan være vanskelig å håndtere. Dette underbygger behovet for gode rutiner, systemer og kompetanse i sektoren for å forebygge, oppdage og håndtere korrupsjon og korrupsjonslignede situasjoner. Fokus på etikk er, og vil være, en viktig del av kultur-/ og organisasjonsutviklingen i kommunen. Kommunen må bidra til at ansatte har nødvendig kompetanse og faglig innsikt til å fatte beslutninger i tråd med etiske retningslinjer og forventninger, samtidig har vi alle et personlig ansvar for de valg vi tar. Ledere og politikere har i tillegg et særlig etisk ansvar som rollemodeller. I kommunens videre arbeid med etikk og etisk refleksjon er det nyttig med deltakelse i aktuelle prosjekt/ nettverk, samt deltakelse på arenaer det dette settes på dagsorden. Karmøy kommune deltar for tiden i eget prosjekt for etisk kompetanseheving innen helse-og omsorg. Dette er et 2-årig samarbeidsprosjekt mellom Helse-og omsorgsdepartementet, Helse-direktoratet, arbeidstakerorganisasjonene innen helse-og omsorg, samt KS. En annen viktig arena kan være Etikkonferansen 2014 som arrangeres i samarbeid mellom KS, Transparency International og Kommunaldepartementet. Konferansen som arrangeres i november henvender seg både til folkevalgte, ledere og ansatte i kommunesektoren. Ca 40 kommuner og fylkeskommuner er medlemmer TI-Norge, herunder Sola kommune og Haugesund kommune i Rogaland. For kommuner fastsettes kontingenten ut fra innbyggertall og et medlemskap for Karmøy kommune vil bety en årlig kontingent på kr Rådmannens kommentarer/konklusjon: Medlemskap i TI Norge er ingen forutsetning for deltakelse på konferanser i regi av organisasjonen, eller generelt for å kunne nyttiggjøre seg aktuelt materiell og verktøy. Rådmannen har likevel konkludert med at et medlemskap både gir et viktig signal om nulltoleranse, samt at det kan medvirke til et enda større fokus på dette viktige arbeidet. TI-Norge kan om ønskelig bistå med rådgivning, opplæring og informasjon om antikorrupsjonsarbeid. I organisasjonens vedtekter heter det at «Enhver person, organisasjon, eller institusjon som slutter seg til foreningens mål kan opptas som medlem». I henhold til vedtektenes bestemmelser forplikter medlemmene seg til «å praktisere nulltoleranse for alle former for korrupsjon i all sin virksomhet og få på plass egnede tiltak mot korrupsjon». Rådmannen i Karmøy, Sigurd Eikje sign.

12 SAKSPROTOKOLL - MEDLEMSSKAP TRANSPARENCY INTERNATIONAL Hovedutvalg administrasjon behandlet saken den , saksnr. 22/14 Innstillingen enstemmig vedtatt. Karmøy kommune søker om medlemskap i Transparency International Norge. Kontingent 2014 dekkes av formannskapets disposisjonspost (Tilleggsbevilgninger Formannskapet/kommunestyret ).

13 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: 461 Arkivsaksnr.: 14/2894 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Arbeidsmiljøutvalget FRAVÆRSSTATISTIKK TIL OG MED JULI 2014 Forslag til vedtak: Fraværsstatistikken tas til orientering.

14

15

16

17 SAKSPROTOKOLL - FRAVÆRSSTATISTIKK TIL OG MED JULI 2014 Hovedutvalg administrasjon behandlet saken den , saksnr. 23/14 Innstillingen enstemmig vedtatt. Fraværsstatistikken tas til orientering.

18 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 14/2897 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Arbeidsmiljøutvalget MEDARBEIDERUNDERSØKELSER - HANDLINGSPLAN Forslag til vedtak: Handlingsplanen tas til orientering.

19 SAKSFRAMSTILLING Karmøy kommune har satt som mål å styrke sin attraktivitet som arbeidsgiver ved å kommunisere at kommunen tilbyr gode arbeidsplasser og utviklingsmuligheter. Medarbeiderundersøkelsen er et verktøy for å måle medarbeidertilfredshet og sammenligne med andre kommuner. Undersøkelsen som ble gjennomført rett før årsskiftet viser at medarbeidertilfredsheten i Karmøy er like høy, eller høyere, som landsgjennomsnittet på de ulike hovedtemaene. Ansatte i Karmøy gir høyest score på temaet som går på Samarbeid og trivsel med kollega tett fulgt av Innhold i jobben og Mobbing, diskriminering og varsling. Ansatte i Karmøy kommune er også stolte over egen arbeidsplass. (Tall i kursiv er 2011-tall) Snitt Karmøy Snitt Norge Organisering av arbeidet 4,6 (4,5) 4,5 (4,4) Innhold i jobben 5,1 (4,9) 5,0 (4,9) Fysiske arbeidsforhold 4,4 (4,1) 4,2 (4,1) Samarbeid og trivsel med kollegene 5,2 (5,0) 5,1 (5,0) Mobbing, diskriminering og varsling 5,1 (4,9) 5,1 (4,9) Nærmeste leder 4,7 (4,5) 4,6 (4,5) Medarbeidersamtale 5,0 (4,8) 4,8 (4,7) Overordnet ledelse 4,1 (3,9) 4,0 (3,9) Faglig og personlig utvikling 4,4 (4,4) 4,4 (4,2) Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger 4,1 (3,9) 4,1 (3,9) Stolthet over egen arbeidsplass 5,0 (5,0) 4,8 (4,7) Helhetsvurdering 4,7 (4,7) 4,6 (4,5) Snitt totalt 4,7 (4,6) 4,6 (4,5) Bruk av resultatene handlingsplaner Resultatene fra undersøkelsen følges opp i hele organisasjonen, både til forbedringsarbeid på den enkelte arbeidsplass og på overordnet nivå. Den enkelte arbeidsplass Lederne er ansvarlige for en oppfølgingsprosess i egen enhet. Medarbeiderne har medvirkningsplikt i arbeidet med forbedring og utvikling av arbeidsplassen. HMS/IA-

20 gruppene er sentrale i dette arbeidet. Det er utarbeidet handlingsplaner på alle arbeidsplasser som viser tiltak, tidsfrister og hvem som har gjennomføringsansvar. Kommunen samlet Selv om mye av arbeidet med oppfølgingen av resultatene fra medarbeiderundersøkelsen skjer på den enkelte arbeidsplass, vil det være hensiktsmessig å sette inn tiltak på et overordnet nivå. Her vil resultatene bli brukt i lederopplæring og i tjenesteutviklingen. Satsingsområdene kan velges på flere måter. Vi har valgt å se noen av målepunktene fra medarbeiderundersøkelsen som grunnlag for antagelse om utvikling som bidrar til mer positivt omdømme. A: Ledelse som utvikler seg i tydelig retning og har tillit Målepunkt 2011 resultat 1. Er den administrative ledelsen tydelig i forhold til kommunens retning og mål? 2. I hvilken grad er du fornøyd med den overordnede administrative ledelsen? resultat 3,9 4,1 4,3 3,8 4,0 4,2 3. I hvilken grad er du fornøyd med nærmeste leder? 4,8 4,8 4, ønsket B: Attraktivt arbeidssted som ivaretar og gir muligheter for utvikling Målepunkt 2011 resultat 1. Får du tilstrekkelig informasjon til å gjøre en god jobb? 2. I hvilken grad er du fornøyd med hvordan jobben din er tilrettelagt? 3. I hvilken grad er du fornøyd med innholdet i jobben din? 4. I hvilken grad er du fornøyd med samarbeidet med dine kolleger på arbeidsplassen? 5. I hvilken grad er du fornøyd med mulighetene for læring i jobben? resultat 4,6 4,8 4,9 4,5 4,6 4,7 4,8 5,0 5,1 5,0 5,2 5,2 4,3 4,4 4,5 6. I hvilken grad er du stolt av arbeidsplassen din? 5,0 5,1 5, ønsket

21 C: Yter tjenester med god kvalitet/tilfredsstillende brukeropplevelse Målepunkt 2011 resultat 1. I hvilken grad tror du brukerne er fornøyd med tjenestene fra din arbeidsplass? resultat 4,9 4,9 4, ønsket Tiltak Karmøy kommune er deltaker i KS sitt program «Saman om ein betre kommune». Dette programmet har en varighet fra 2012 til Formålet er bedre omdømme til Karmøy kommune. Ønsket effekt etter at prosjektet er fullført er bedre omdømme, god/riktig kvalitet på tjenestene, gode/tydelige ledere (utvikle kommunikasjon og delekultur) og tilfredse medarbeidere/attraktiv arbeidsgiver. Prosjektet skal sørge for gjennomføring av et lederutviklingsprogram for lederne i Karmøy kommune. Programmet omfatter topp-, avdelings- og enhetsledere samt at frikjøpte hovedtillitsvalgte inviteres til å delta. Gjennom programmet vil vi blant annet arbeide med følgende tema: Strategisk ledelse (helhet og retning) Helsefremmende arbeidsplasser /IA (attraktive arbeidsplasser) Prosjektarbeid (tverretatlig samarbeid) Internkontroll («orden i eget hus») Kommunikasjon og mediehåndtering. Prosjektets styringsgruppe/rådmannens ledergruppe har besluttet følgende når det gjelder lederutviklingsprogrammet 2014: Samlinger for alle lederne; to samlinger i løpet av En i mai og en i november. Aktuelle tema; internkontroll og mediehåndtering. Samlinger for ledergrupper (rådmannens og etatsjefenes) to samlinger. Tverretatlige prosjekter; behov og kapasitet vurderes - følges opp av etatene/rådmannens ledergruppe. Etatssjef har ansvar for etatsvise samlinger.

22 Annen leder opplæring som er eller blir gjennomført i løpet av 2014 er: Grunnkurs i helse, miljø og sikkerhet Sykefravær fra A til Å Medarbeidersamtaler. Andre tiltak er ekstra fokus mot områder som fikk mest «vet-ikke» svar. Det vil bli utarbeidet informasjonsbrosjyrer som tar for seg retningslinjer for varsling, lokal lønnspolitikk og etiske retningslinjer. Personalsjefen i Karmøy, Wenche Håvik sign.

23 SAKSPROTOKOLL - MEDARBEIDERUNDERSØKELSER - HANDLINGSPLAN Hovedutvalg administrasjon behandlet saken den , saksnr. 24/14 Innstillingen enstemmig vedtatt. Handlingsplanen tas til orientering.

24 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Lise Skår Arkiv: 440 &01 Arkivsaksnr.: 12/291 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg administrasjon IA-PLASSER OG BEDRIFTSINTERN ARBEIDSUTPRØVING Forslag til vedtak: Hovedutvalg administrasjon tar saken om IA-plasser og bedriftsintern arbeidsutprøving til orientering.

25 SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: Arbeidsutprøving kan iverksettes for å avklare arbeids- og funksjonsevnen til ansatte som har helseproblemer. Det kan brukes både i sykemeldingsperioder og etter sykepengeåret. Arbeidsutprøving kan skje både internt i kommunen og i eksterne virksomheter. Arbeidsutprøving kan knyttes til ulike virkemidler og reguleres av kommunens retningslinjer og statlig lov- og regelverk. IA-plasser er en ordning med arbeidsutprøving og arbeidstrening i IA-bedrifter. Nav administrerer og godkjenner hvert enkelt tiltak i ordningen. I Karmøy kommune er målsettingen å kunne ta inn minst 20 eksterne personer pr år på ulike utprøvingstiltak, bl.a. IA-plasser. Tidligere ble bedriftsintern arbeidsutprøving brukt i langt større utstrekning, knyttet til ordningen «Aktiv sykemelding». Denne ordningen er nå tatt vekk, men fortsatt brukes arbeidsutprøving internt i kommunen, men i mindre grad og på andre måter. Dessuten brukes nå i større grad utprøving knyttet til ordningene «Funksjonsvurdering» og «Arbeidsretta rehabilitering». Det er også økonomiske virkemidler som kan brukes i forbindelse med arbeidsutprøving. I den nye IA-intensjonsavtalen for er det lagt opp til nye forsøksordninger med tidsbegrenset arbeidsutprøving i egen bedrift. Fakta/saksopplysninger: Bakgrunn for saken: I HUA's møte den , til sak 17/14 om videreføring av IA-avtale i Karmøy kommune, ble det bedt om at administrasjonen lager en orienteringssak om gjeldende ordninger og muligheter for arbeidsutprøving for ansatte i Karmøy kommune.

26 Hva er IA-plass? IA-plass er en ordning for IA-bedrifter, og skal bidra til at personer med nedsatt funksjonsevne kommer i ordinært arbeid. Ordningen er et resultat av samarbeidet mellom partene i arbeidslivet fra IA-Intensjonsavtalen IA-plasser er et virkemiddel som kun er forbeholdt IA-bedrifter. Som IA-bedrift stiller Karmøy kommune et eksakt antall IA-plasser til disposisjon for andre IAbedrifter. Vi kan ikke gjøre bruk av egne IA-plasser for å prøve ut ansatte i egen virksomhet. Kommunens ansatte kan imidlertid få IA-plass i andre IA-bedrifter når arbeidsgiver ikke selv har muligheter til å gi relevant arbeidsutprøving. Personer som har behov for ekstern arbeidsutprøving kan delta på IA-plass, forutsatt at de er ferdig avklart fra Nav i forhold til medisinsk utredning/behandling. IA-plass kan også være en form for arbeidspraksis, for eksempel for ansatte som ikke kan fortsette i opprinnelig stilling, og trenger mer kompetanse/praksis for å kunne gå over i annen type arbeid. IA-plass kan være en del av oppfølgingsplanen eller aktivitetsplanen som lages i samarbeid med Nav. Nav-kontoret har oversikt over hvilke IA-bedrifter som har IA-plasser til disposisjon og kan finne fram til en egnet IA-plass. Ansatte som mottar sykepenger eller arbeidsavklaringspenger (AAP) etter sykepengeåret, beholder denne ytelsen når de er i IA-plass. Ordningen innebærer at ansatte i Karmøy kommune som får IA-plass i en annen virksomhet, beholder sin sykelønn eller AAP, uten andre økonomiske konsekvenser for arbeidsgiver. Dersom Karmøy kommune tar inn eksterne personer på IA-plass, vil disse også beholde sin ytelse fra Nav og vil kunne gå på toppen av ordinær bemanning uten økonomiske konsekvenser for kommunen sin del. Avgivende IA-bedrift kan søke tilretteleggingstilskudd fra Nav og overføre midlene til mottaksbedriften. IA-plasser i Karmøy kommune: I kommunens forrige IA-handlingsplan var et av delmålene å ha tilgjengelig minst 6 IA-plasser, fordelt på 2 i hver etat. IA-plassene er ikke forbeholdt konkrete arbeidsplasser, men avtales utfra behov i forhold til den enkelte henvendelse. Forespurte arbeidsplasser er ikke forpliktet til å ta imot personer på IA-plass, men de må vurdere forespørselen. Noen ganger har kanskje avdelingen egne ansatte eller lærlinger som opptar kapasiteten for ytterligere oppfølgingsansvar. IA-plass skal ikke komme i vegen for arbeidsutprøving av egne ansatte. Det kan også være andre driftsmessige utfordringer som gjør det uaktuelt med IA-plass på forespurt tidspunkt.

27 Ordningen med IA-plass har vært svært lite brukt i Karmøy kommune. Kommunens IA-rapporter for 2013 viser at vi likevel har tatt imot ganske mange eksterne personer på andre midlertidige tiltaksordninger. Dette kan for eksempel være ordninger med arbeidstrening og lønnstilskudd via Nav, praksisplasser, Arbeid med Bistand og lignende. Dette gjelder personer fra ulike eksterne instanser. De fleste tas inn etter henvendelse fra Nav, men kan også komme via arbeidsmarkedsbedrifter og ulike tiltaksordninger som arbeidsretta rehabilitering. Totalt i hele organisasjonen var det 67 personer på ulike tiltak i løpet av 1. halvår -13. I løpet av 2. halvår var det 58 personer. Utfra det store antallet med personer på ulike midlertidige tiltak i kommunen, ble det i den nye IA-avtalen fra , satt som mål å kunne ta inn minst 20 eksterne personer pr år på ulike utprøvingstiltak, inkludert IA-plasser. Arbeidsutprøving internt i kommunen: Arbeidsutprøving kan være et viktig virkemiddel i sykefraværsoppfølgingen, som kan bidra til å avklare usikkerhet knyttet til funksjonsevne. Tidlig avklaring rundt funksjonsnivå kan føre til raskere tilbakeføring i arbeid. Bedriftsintern arbeidsutprøving kan foreløpig ikke gjennomføres «på toppen» av ordinær bemanning. Arbeidstaker kan derfor ikke være 100% sykemeldt i utprøvingsperioden. Det må foreligge en friskmeldingsgrad, men graden av friskmelding kan være mindre enn graden av arbeidstiden arbeidstakeren er i utprøving. Eksempel: «Kari» er langtidssykemeldt, men Nav mener hun må prøve seg tilbake i arbeid. Kari og arbeidsgiver er veldig usikre på hvilke arbeidsoppgaver hun klarer og hvor stor stillingsandel hun kan fungere i, og anser det som usannsynlig at hun vil klare en hel arbeidsdag/vakt. De planlegger en 20 % friskmelding med arbeidsutprøving, og eventuell opptrapping av arbeidstid/- oppgaver i henhold til funksjonsevne. Planlagt arbeidstid hver arbeidsdag, minimum 2 timer. Hun skal prøve å produsere 20 %, men kan bruke mer enn 20 % arbeidstid på å utføre disse oppgavene. Hun får da mulighet til å ta pauser, finne ut hvilke arbeidsoppgaver hun mestrer og hva som er vanskelig, og dokumentere resultatene med daglig loggføring. Nav og lege orienteres og går med på opplegget og det søkes tilretteleggingstilskudd (620 kr/d) til å ha en person skulder-til-skulder med oppfølging/loggføring/hjelp i vanskelige situasjoner/oppgaver osv.

28 Tilsvarende kan gjennomføres med utprøving på tvers av avdelinger/etater, da gjerne i forbindelse med utprøving/opplæring i helt nye arbeidsoppgaver. Friskmeldingsgraden kan også være mindre enn 20 %, det er ingen nedre graderingsgrense. Maksimum tilretteleggingstilskudd er kr 620 pr dag, 5 d/u. Da må utgifter dokumenteres, som i eksemplet med lønn til kollegastøtte. Dersom arbeidstakeren øker stillingsprosenten og samtidig går på «toppen av ordinær bemanning» vil det bli en ekstra kostnad for arbeidsplassen. Ved vurdering av arbeidsutprøving, skal det ifølge arbeidsmiljøloven alltid først avklares om det er mulig med utprøving på egen arbeidsplass eller hos egen arbeidsgiver, før det vurderes eksternt. Funksjonsvurdering i arbeidsmarkedsbedrift/attføringsbedrift: Dette er en ordning som gjelder kun for IA-bedrifter. I Karmøy kommune bruker vi ofte Aski og Haugaland Industri til IA-funksjonsvurdering. Ordningen varer inntil 6 uker. Arbeidsgiver kan selv søke inn arbeidstakere som har behov for en avklaring av arbeidsevnen eller utprøving i annen type arbeid. Her får arbeidstakeren tett oppfølging med samtaler/veiledning og eventuell arbeidsutprøving, i eller utenfor attføringsbedriften. Arbeidsgiver og Nav får tilsendt evalueringsrapport etter endt tiltak. Arbeidsgiver kan søke tilretteleggingstilskudd for å få dekket alle økonomiske kostnader i forbindelse med funksjonsvurderingen. Arbeidsretta rehabilitering - ARR: Solstein tilbyr ARR for hele nord-rogaland, på oppdrag fra Nav. Det er Nav som må søke inn arbeidstakere til ARR, men arbeidsgiver kan ta kontakt med Nav for å drøfte/foreslå tiltaket. Arbeidstakere i tiltaket ARR beholder ytelse fra Nav; sykepenger eller arbeidsavklaringspenger (AAP). Arbeidsgiver har ingen økonomiske utlegg utover dette. ARR har et arbeidsretta fokus og legger vekt på motivering, aktivitet og mestring. ARR har en tidsramme på 4 uker, med mulighet for forlengelse i uker, maks 12 uker. Tiltaket består av 3 overlappende faser; kartlegging/utredning, veiledning/arbeidsretta aktivitet (arbeidsutprøving) og oppsummering/sluttrapport. ARR har eller er tilknyttet ulik fagkompetanse fra bl.a. veileder, fysioterapeut, kiropraktor, ernæringsrådgiver, økonomisk rådgiver m.fl. Nye forsøksordninger:

29 I ny IA-avtale er det satt av mer midler til forsøksordninger, for å finne ut hva som virker. «Sykemeldt i jobb» er en ordning som starter opp fra , hvor det tillates at arbeidstaker jobber en periode «på toppen» av ordinær bemanning. Arbeidstaker kan være 100 % sykemeldt i perioden, uten krav til produksjon. Ordningen kan bare benyttes én gang pr arbeidstaker og har varighet på maksimalt 14 dager. Hensikten med ordningen er å få avklart arbeidstakers funksjonsnivå gjennom konkret arbeidsutprøving, og dermed ha et dokumentert grunnlag for en eventuell videre delvis sykemelding. Det er også foreslått en annen forsøksordning: arbeidsutprøving med arbeidsavklaringspenger (AAP). Denne ordningen gjelder etter maksdato for sykepenger, dvs etter ca ett års sammenhengende sykefravær. Arbeidstaker mottar da arbeidsavklaringspenger fra Nav, men vil kunne komme inn «på toppen» av ordinær bemanning i en begrenset periode for å få arbeidsutprøving/arbeidstrening hos egen arbeidsgiver. Økonomiske tiltak: Statlig lov- og regelverk regulerer ytelser i forbindelse med sykdom, og har bestemmelser for ulike tiltak knyttet til arbeidsutprøving. Det som eventuelt kan vurderes av arbeidsgiver, er å legge inn ekstra økonomiske midler til arbeidsutprøving bedriftsinternt. Dette kan gjelde forebyggende tiltak for utprøving i annet arbeid, før arbeidstaker er sykemeldt i situasjoner hvor det ikke er hjemmel/lønnsmidler når offentlige tilskuddsordninger ikke fullt ut dekker arbeidsgivers utgifter til arbeidsutprøving En annen mulighet er å opprette et begrenset antall interne utprøvingsplasser, men dette blir trolig en dyrere ordning og mer tidkrevende i forhold til å administrere ordningen. Et faremoment med en slik ordning er at det lett kan bli en midlertidig «oppbevarings»-ordning som er lite målretta og som bare kommer noen få til gode. På noen arbeidsplasser særlig i forbindelse med brukerrettet arbeid kan det kanskje være en bedre løsning å bruke penger på det utfordrende arbeidet det er å tilpasse arbeidstid/-oppgaver i forbindelse med gradert/delvis sykemelding. En arbeidsplass hvor flere av de ansatte sliter med helseproblemer, kan det medføre betydelige utfordringer både når det gjelder tilrettelegging og organisering av arbeidet, og flere ledere gir uttrykk for at dette får økonomiske konsekvenser.

30 Vurdering: Arbeidstrening fra funksjonsvurdering eller arbeidsretta rehabilitering er nyttige tiltak for arbeidsgivers avklaring av framtidige tiltak og eventuell tilbakeføring i arbeid. Ved bruk av disse tiltakene blir kommunens arbeidstakere fulgt opp av godt kvalifiserte veiledere. Det blir brukt mye tid på individuelle samtaler og utprøving/avklaring av arbeidsevne. Tiltakene er i tillegg nyttige for at arbeidsgiver og arbeidstaker skal få lik forståelse av situasjonen. Gode evalueringer og sluttrapporter bidrar til et bedre grunnlag for veien videre. Dette gjelder også ift samarbeidet med Nav. Ordningen med IA-plass har ikke vært mye brukt. Dette gjelder ikke bare for Karmøy kommune sin del. Økt bruk av IA-plass bør kanskje ha større fokus i kommunens oppfølgingsarbeid, slik at vi får benyttet de mulighetene til avklaring/utprøving som ligger i denne ordningen. Ordningen «Sykemeldt i jobb» iverksettes fra , og mange ledere og arbeidstakere ser fram til å kunne ta ibruk en ordning for arbeidstrening «på toppen» av ordinær bemanning. Uansett tiltak det er nødvendig med både god forberedelse, oppfølging, dokumentasjon og evaluering. Arbeidstreningstiltak er tidkrevende på ulike måter og for flere involverte parter. Personalsjefen i Karmøy, Wenche Håvik sign.

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg administrasjon. Side 1 av 5. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.02.2014 Tid : Kl. 18:00

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg administrasjon. Side 1 av 5. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.02.2014 Tid : Kl. 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.02.2014 Tid : Kl. 18:00 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg administrasjon Funksjon Navn Parti Leder Endresen Einar R. FRP Nestleder Andersen Svein H. AP Medlem Seljestad

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 12/363 Sign: Dato: 04.12.15 Utvalg: Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Forslag til vedtak:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 27/14 14/2332 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON 27.08.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 27/14 14/2332 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON 27.08. Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.12.2014 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtedato: 19.11.2012 Fra kl. 13.00 Møtested: Møterom 5. etg. Fra saknr.: 13/12 Til saknr.: 19/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF 1 GENERELT OM ATTFØRINGS- OG SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Det skal så langt som mulig, legges til rette for at ansatte skal kunne beholde sitt

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 17.09.2014 kl. 12:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget.

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget. Frogn kommune Administrasjonsutvalget Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 30.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Saksbehandler: Reidar Bråtveit Arkiv: 430 Arkivsaksnr.: 15/1320. Hovedutvalg administrasjon 22.04.2015

Saksbehandler: Reidar Bråtveit Arkiv: 430 Arkivsaksnr.: 15/1320. Hovedutvalg administrasjon 22.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Reidar Bråtveit Arkiv: 430 Arkivsaksnr.: 15/1320 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg administrasjon 22.04.2015 STATUS OG VIDERE FREMDRIFT TILKNYTTET UTVIKLINGSPROGRAMMET «SAMAN

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3724. Hovedutvalg oppvekst og kultur 04.12.2014

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3724. Hovedutvalg oppvekst og kultur 04.12.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3724 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 04.12.2014 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Jørgen Tømmerås Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy 16. Juni 2010 Kjernen i IA-arbeidet NAV, 21.06.2010 Side 2 Kjernen

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING DEL 2 Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 10.11.2014 Møtested:

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA

IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA Praktisk IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA arbeid BAKGRUNN IA-arbeid i Bergen kommune Denne veilederen i praktisk IA-arbeid

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 30.04.2015 Møtested:

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Retningslinjer for rett til permisjon ved sykdom ut over 2 år Arkivsaksnr.: 11/2901

Saksframlegg. Trondheim kommune. Retningslinjer for rett til permisjon ved sykdom ut over 2 år Arkivsaksnr.: 11/2901 Saksframlegg Retningslinjer for rett til permisjon ved sykdom ut over 2 år Arkivsaksnr.: 11/2901 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Arbeidstaker som får innvilget

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161. Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161. Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD Hovedmålene ved sykefraværsoppfølgingsarbeidet Oppfølging av sykefraværet skal bidra til å finne løsninger og tilpasninger slik at den

Detaljer

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger.

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger. RUTINER FOR SYKEFRAVÆR FORMÅL Sikre en forsvarlig oppfølging av sykemeldte i h.h.t. IA-avtale, arbeidsmiljøloven og arbeidsreglement. Det skal legges opp til dialog og aktive tiltak i sykemeldingsperioden,

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015

SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015 SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015 Kommunestyret behandlet saken den 10.02.2015, saksnr. 11/15 Behandling: Vedtak: Hansen (SV) stilte følgende spørsmål til ordfører: «Karmøy støtter sine

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

MØTEBOK. Utvalg Saksnummer Møtedato Administrasjonsutvalget 1/12 04.06.2012. Arkivsaknummer: 07/995 Arkivkode : 400. Saksnummer Utvalg Møtedato Saksb.

MØTEBOK. Utvalg Saksnummer Møtedato Administrasjonsutvalget 1/12 04.06.2012. Arkivsaknummer: 07/995 Arkivkode : 400. Saksnummer Utvalg Møtedato Saksb. Sak 1/12 1 Randaberg kommune MØTEBOK Utvalg Saksnummer Møtedato Administrasjonsutvalget 1/12 04.06.2012 MANDAT ADMINISTRASJONSUTVALG Arkivsaknummer: 07/995 Arkivkode : 400. Saksnummer Utvalg Møtedato Saksb.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 29.01.2014 Tid : Kl. 18:00 ca 19.50 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Holvik John K. AP Forfall Medlem Ekornsæter

Detaljer

Saman for ein betre kommune

Saman for ein betre kommune Saman for ein betre kommune Tilrettelegging for Nærvær - Del av Nærværsprogrammet i Arendal kommune. - Langsiktige mål er å sikre at tilrettelegging for (jobb) nærvær i vid forstand er en del av den helhetsvurderingen

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og gjelder fram til og med 31.12.2013. Mål og aktivitetsplanen

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 2/2014 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 10.06.2014 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 4/15 GODKJENNING AV AMU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.01.2015

MØTEINNKALLING SAKLISTE 4/15 GODKJENNING AV AMU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.01.2015 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 10.06.2015 Tid: 12:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet 14.06.2016. Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/2347. Utvalg: REFERATLISTEN - ELDRERÅDET 14.06.

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet 14.06.2016. Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/2347. Utvalg: REFERATLISTEN - ELDRERÅDET 14.06. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 16/2347 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 14062016 REFERATLISTEN - ELDRERÅDET 14062016 1 Møteprotokoll hovedutvalg helse og omsorg 11052016

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 10.02.2014

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.05.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 12.05.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

Løtenmodellen. En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av

Løtenmodellen. En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av Sammen om en bedre kommune Løtenmodellen En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av Samarbeid mellom ansatt, leder, NAV og lege Økt lederkompetanse Bruk av avventende sykmelding Forebyggende arbeid

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune Meldal kommune 4. april 2006, versjon 3, redigert 18.06.13 HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE Meldal kommune Planstatus Fagplan Arkivsak og dato År/saksnummer 13/759 Vedtatt av Administrativt vedtatt 19.06.2013

Detaljer

Et inkluderende arbeidsliv

Et inkluderende arbeidsliv Et inkluderende arbeidsliv IA-avtalen av 14. desember 2005 Tillegg til IA-avtalen av 6. juni 2006 Sykefraværsutvalget - 6. november 2006 1 Erfaringer med IA-avtalen 2001-2005 IA har ført til et positivt

Detaljer

Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk

Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk Hva skal vi snakke om Hva er IA avtalen og bakgrunn Sykefravær og leders rolle Tilretteleggingsplikten Virkemidler fra NAV IA, 27.01.15 Side 2 "Den norske modellen"

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Dato: Tidspunkt: Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 18.11.2015 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Møterom 2, Storgata 7 - Wielgården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 73 18 / 52 85 74 21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 73 18 / 52 85 74 21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.08.2011 Tid: Kl. 08.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 73 18 / 52 85 74 21. Varamedlemmer

Detaljer

Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV

Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV Dagens tema Hva er NAV Virkemidler og tiltak Kvalifiseringsprogrammet Aktuelle tiltak NAV, 18.03.2012 Side 2 Hva er NAV? Arbeids- og velferdsetat

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering v/ IA-kontakt Yngve Bjerkeli vedr. Inkluderende arbeidsliv og HMS-arbeid SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering v/ IA-kontakt Yngve Bjerkeli vedr. Inkluderende arbeidsliv og HMS-arbeid SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 30.11.2011 Tid: 12:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK Ke ska e jær når at Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid Heftet er ment for at du som medarbeider på en enkel måte skal kunne orientere deg om krav, forventninger

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Historisk sett var arbeidsforhold et kontraktsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, hvor arbeidstakers

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4425. Hovedutvalg helse og omsorg 28.01.2015

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4425. Hovedutvalg helse og omsorg 28.01.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4425 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 28.01.2015 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 10.12.2014

Detaljer

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Disposisjon Utfordringer Virkemidler NAV-reform IA-avtalen Vekst- og Attføringsbedriftene

Detaljer

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune Tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Hardangerfjord hotell 07.09.11 Trine Samuelsberg 1 Kjært barn har mange navn IA-avtalen Intensjonsavtalen Samarbeidsavtalen -

Detaljer

Søgne kommune Arkiv: 440

Søgne kommune Arkiv: 440 Søgne kommune Arkiv: 440 Saksmappe: 2013/681-22315/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 25.06.2013 Saksframlegg Medarbeiderundersøkelse 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/15 15/324 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON DEN 04.02.2015.

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/15 15/324 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON DEN 04.02.2015. Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.04.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4121-1 Arkiv: 431 C Sakbeh.: Mads Stian Hansen Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2014 - OPPVEKST- OG KULTUR. - 12.mars.

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4121-1 Arkiv: 431 C Sakbeh.: Mads Stian Hansen Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2014 - OPPVEKST- OG KULTUR. - 12.mars. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/4121-1 Arkiv: 431 C Sakbeh.: Mads Stian Hansen Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2014 - OPPVEKST- OG KULTUR. Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KARMØY NÆRINGSFOND - REGNSKAP 2014

SAKSPROTOKOLL - KARMØY NÆRINGSFOND - REGNSKAP 2014 SAKSPROTOKOLL - KARMØY NÆRINGSFOND - REGNSKAP 2014 Formannskapet behandlet saken den 01.06.2015, saksnr. 73/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre godkjenner regnskap

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 12.10.2015 Møtested:

Detaljer

PLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET - AGDENES KOMMUNE

PLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET - AGDENES KOMMUNE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.11.2011 Tid: Kl. 12.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 17.03.2016 Referanse: 6408/2016 Arkiv: 440 Vår saksbehandler: Kristine Birgitte Schou IA-mål og handlingsplan 2014-2018 Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg Saksdokumenter

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Rindal kommune. Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018

Rindal kommune. Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018 Rindal kommune Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018 Bakgrunn Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, IA-avtalen, er videreført for perioden 2014 2018. Avtalen stiller fortsatt krav til

Detaljer

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Innledning: Bergen kommune har som IA-virksomhet forpliktet seg til å jobbe målrettet for et mer inkluderende

Detaljer

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Langtidssykmeldte arbeidstakere Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Mål Gi grunnleggende kunnskaper om rettigheter og plikter i forhold til sykdom og uførhet Vise tillitsvalgte hvor du søker hjelp og informasjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 28.01.2015

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 28.01.2015 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 28.01.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 28.01.2015 Tid: 09:30 10:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Årsrapport for AMU 2014

Årsrapport for AMU 2014 Hattfjelldal kommune Årsrapport for AMU 2014 Rapport over arbeidsmiljøutvalgets virke i 2014 Behandlet av AMU som sak nr.: 6/14 Av arbeidsmiljøloven 7-2 (6) følger det at arbeidsmiljøutvalget hvert år

Detaljer

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 20.06.2012 Møtested: Møterom Randaberg. Til stede:

PROTOKOLL. Randaberg kommune. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 20.06.2012 Møtested: Møterom Randaberg. Til stede: Randaberg kommune Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 20.06.2012 Møtested: Møterom Randaberg PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Bjørn Kahrs, nestleder Jarle Bø, leder Anita Egeli Gunnar Hiim Ellinor

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver Myndighetene stiller følgende særskilte virkemidler til disposisjon for partene i IA-arbeidet i den nye IA-avtalen NAV arbeidslivssenter skal videreutvikles og fortsatt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 17.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 17. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 17.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21/19.

Detaljer

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Avtaleperiode: 010310 311213. NB: Avtalen må ses i sammenheng med protokoll mellom partene Avtalen: Protokoll: mål,

Detaljer

Bedre når du er tilstede hver dag

Bedre når du er tilstede hver dag Helse, miljø og sikkerhet Bedre når du er tilstede hver dag Gode arbeidsplasser er helsefremmende Gode arbeidsplasser er helsefremmende 1 2 Bedre når du er tilstede hver dag Denne veilederen er laget som

Detaljer

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland Resultater - medarbeiderundersøkelsen 2014, per. 25.03.14 : 13 svar av 13 ansatte, 100 % : 732 svar av 932 ansatte, 79 % : 45 r Organisering av arbeidet Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hvordan

Detaljer

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009 v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Hva vi skal snakke om Sykefraværsoppfølging og et inkluderende arbeidsliv Nye sykefraværsregler og ulike roller

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 4/14 Møtedato: 04.09.2014 Tid: kl 12.00 kl 14.15 Møtested: Møterom «Innsikten», Molde rådhus Sak nr: 24/14 30/14 Møteleder: Møtende medlemmer: Finn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

MØTEPROTOKOLL. Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL side 1 Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 13.05.2015 Tid: 09:00 13:45 Til stede på møtet Medlemmer:

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.11.2015 Forslag til vedtak:

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 216 &01 Arkivsaksnr.: 14/2568. Kommunestyret 28.10.2014

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 216 &01 Arkivsaksnr.: 14/2568. Kommunestyret 28.10.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 216 &01 Arkivsaksnr.: 14/2568 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 28.10.2014 REVISJONSAVTALE - BRUK AV OPSJON Kontrollutvalgets forslag til vedtak: SAKSFRAMSTILLING

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Resultater for Lillehammer kommune sett under ett

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Resultater for Lillehammer kommune sett under ett Medarbeiderundersøkelsen 2010 Resultater for Lillehammer kommune sett under ett Endringer i forhold til tidligere år Tatt i bruk ny undersøkelse og nytt verktøy (bedrekommune.no fra KS/KF) Ikke grunnlag

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 18.12.2014 Endre turnus / tilsettinger for å redusere fraværet på sykehjemmene Dagens situasjon Institusjoner

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 PERSONALPOLITISKE FØRINGER FORMÅL Etatens oppgave er å realisere arbeids- og velferdspolitikken. Personalpolitiske føringer

Detaljer

KARMØY KONTROLLUTVALG

KARMØY KONTROLLUTVALG KARMØY KONTROLLUTVALG PROTOKOLL Onsdag 30. oktober 2013 ble det avholdt møte i Karmøy kontrollutvalg under ledelse av utvalgets nestleder Ernst Morgan Endresen. MØTESTED: Karmøy Rådhus, møterom 390 MØTESTART/MØTESLUTT:

Detaljer

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med?

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Tove Istad Rådgiver Overordnet mål Å skape et arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide. Å forebygge

Detaljer

Forankring og prosess

Forankring og prosess Forankring og prosess Prosjektledersamling Thon hotel Vettre, Asker Steinar Hannevig prosjektleder Prosjektet samhandling NAV, lege og arbeidsgiver Prosjekt samhandling lege, arbeidsgiver og NAV oppdragsgiver:

Detaljer

Saksframlegg. Vedlegg: Organisasjonsstrategi, Grunnlag for medarbeidskap og lederskap - Sammen kan vi mer! Delegasjonsreglement, politisk nivå

Saksframlegg. Vedlegg: Organisasjonsstrategi, Grunnlag for medarbeidskap og lederskap - Sammen kan vi mer! Delegasjonsreglement, politisk nivå Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 083/14 Kommunestyret PS 11.12.2014 004/14 Administrasjonsutvalget PS 26.11.2014 055/14 Tjenesteutvalget PS 25.11.2014 029/14 Eldrerådet PS 24.11.2014

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet 09.12.2014. Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4428. Utvalg: REFERATLISTEN - ELDRERÅDET 09.12.

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet 09.12.2014. Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4428. Utvalg: REFERATLISTEN - ELDRERÅDET 09.12. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4428 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 09.12.2014 REFERATLISTEN - ELDRERÅDET 09.12.2014 1. Møteprotokoll hovedutvalg helse og omsorg 01.10.2014

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Østensvig Leder AP Roy Eilertsen Medlem SV Else-Kathrine Hveding Medlem H

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Østensvig Leder AP Roy Eilertsen Medlem SV Else-Kathrine Hveding Medlem H Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 08.06.2010 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen øø Randaberg kommune Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 Sentrum 4001 Stavanger Arkivsaknr.ArkivkodeAvd/Sek/Saksb 233KOM/PER/TD Deres ref. Dato: 09.09.2013 SKJØNNSTILSKUDD 2012/2013 RAPPORT Randaberg kommune

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3039. Formannskapet 01.09.2014

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3039. Formannskapet 01.09.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3039 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.09.2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET 25.08.2014 Forslag til vedtak:

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse - innledning

Medarbeiderundersøkelse - innledning Medarbeiderundersøkelse - innledning 1. Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge medarbeidertilfredshet både i den enkelte avdeling og for kommunen som helhet. Informasjonen vil være et viktig grunnlag

Detaljer

Etikk og antikorrupsjonsarbeid

Etikk og antikorrupsjonsarbeid Etikk og antikorrupsjonsarbeid FTK årsmøte 5. juni 2013 Lise Spikkeland Spesialrådgiver KS Kommunelovens formålsparagraf "Loven skal også legge til rette for en tillitsskapende forvaltning som bygger på

Detaljer