MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg administrasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg administrasjon"

Transkript

1 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl. 18:00 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg administrasjon Funksjon Navn Parti Leder Endresen Einar R. FRP Forfall Nestleder Andersen Svein H. AP Møteleder Medlem Flesjå Randi Hettervik AP Forfall Medlem Seljestad Bjørn H Medlem Nes May Clarine H Medlem Hinderaker Grant G. FRP Medlem Eriksen Yngve KRF Medlem Byrknes Norunn KRF Medlem Meland Ragna SV Forfall Medlem Engedal Jorunn Medlem Mæland Svein Inge Forfall Medlem Nilsen Wendy K. Varamedlem Pedersen Vegar L. FRP Møtte for Endresen Einar R. Varamedlem Grutle Nils PP Møtte for Flesjå Randi Hettervik (Ap) Medlemmer: Fra adm. (evt. andre): forfall, 2 vararemedlemmer møtte Nestleder ledet møtet i leders fravær. Personalsjef Wenche Håvik, personalrådgiver Turid Sønstabø Innkalling godkjent. Saker meldt under eventuelt. Sakliste deretter godkjent. Karmøy rådhus, Wenche Håvik personalsjef

2 Saknr. 21/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON Innstillingen enstemmig vedtatt. Hovedutvalg administrasjon godkjenner protokoll fra møtet Saknr. 22/14 MEDLEMSSKAP TRANSPARENCY INTERNATIONAL Innstillingen enstemmig vedtatt. Karmøy kommune søker om medlemskap i Transparency International Norge. Kontingent 2014 dekkes av formannskapets disposisjonspost (Tilleggsbevilgninger Formannskapet/kommunestyret ). Saknr. 23/14 FRAVÆRSSTATISTIKK TIL OG MED JULI 2014 Innstillingen enstemmig vedtatt. Fraværsstatistikken tas til orientering. Saknr. 24/14 MEDARBEIDERUNDERSØKELSER - HANDLINGSPLAN Innstillingen enstemmig vedtatt. Handlingsplanen tas til orientering. Side 2 av 3

3 Saknr. 25/14 IA-PLASSER OG BEDRIFTSINTERN ARBEIDSUTPRØVING Innstillingen enstemmig vedtatt. Hovedutvalg administrasjon tar saken om IA-plasser og bedriftsintern arbeidsutprøving til orientering. Saknr. 26/14 EVENTUELT Sykeforsikring for ansatte Tatt opp som sak. Bjørn Seljestad (H) fremmet følgende forslag: Hovedutvalg administrasjon ber om en sak med utredning/kostnadsberegning av eventuell privat sykeforsikring for ansatte. Seljestads forslag vedtatt. Hovedutvalg administrasjon ber om en sak med utredning/kostnadsberegning av eventuell privat sykeforsikring for ansatte. 2. Ansattes rettigheter i forhold til kommunereform Tatt opp som sak. Wendy K. Nilsen (ansattrepresentant) fremmet følgende forslag: Hovedutvalg administrasjon forutsetter at ansattes rettigheter etter Hovedavtalen 3-1 blir fulgt i forhold til kommunereformen, ref. sak 71/14 i formannskapet den Nilsens forslag vedtatt mot 1 stemme (FrP). Hovedutvalg administrasjon forutsetter at ansattes rettigheter etter Hovedavtalen 3-1 blir fulgt i forhold til kommunereformen, ref. sak 71/14 i formannskapet den Side 3 av 3

4 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/2965 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg administrasjon GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON Forslag til vedtak: Hovedutvalg administrasjon godkjenner protokoll fra møtet

5 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid : Kl. 18:00 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg administrasjon Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Endresen Einar R. FRP Nestleder Andersen Svein H. AP Forfall Medlem Flesjå Randi Hettervik AP Medlem Seljestad Bjørn H Medlem Nes May Clarine H Forfall Medlem Hinderaker Grant G. FRP Medlem Eriksen Yngve KRF Medlem Byrknes Norunn KRF Medlem Meland Ragna SV Medlem Engedal Jorunn Utdanningsforbundet Medlem Mæland Svein Inge Fagforbundet Medlem Nilsen Wendy K. Delta Varamedlem Grutle Nils PP Møtte for Andersen Svein H. (Ap) Varamedlem Hystad Margaret Elin H Møtte for Nes May Clarine Medlemmer: Fra adm. (evt. andre): forfall, 2 varamedlemmer møtte. Personalrådgiver Turid Sønstabø. Innkalling med sakliste godkjent. Karmøy rådhus, Turid Sønstabø personalrådgiver

6 Saknr. 15/14 GODKJENNING AV MØTEPRPOTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON Innstillingen enstemmig vedtatt. Hovedutvalg administrasjon godkjenner protokoll fra møte Saknr. 16/14 ORIENTERING OM PÅGÅENDE ORGANISERING AV RUS OG PSYKIATRI (ROP) Innstillingen enstemmig vedtatt. Gjennomgangen av organisasjonsendringer i rus og psykiatri tas til orientering. Saknr. 17/14 IA-AVTALE FOR KARMØY KOMMUNE - VIDEREFØRING Innstillingen enstemmig vedtatt. Karmøy kommune viderefører samarbeidsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, i tråd med ny versjon Intensjonsavtale (IA-avtale) Hovedutvalg administrasjon godkjenner forelagte målsettinger og handlingsplan for det videre IA-arbeidet i Karmøy kommune. Saknr. 18/14 FRAVÆRSSTATISTIKK T.O.M. MAI 2014 Innstillingen enstemmig vedtatt. Side 2 av 3

7 Fraværstallene tas til orientering. Saknr. 19/14 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG ADMINSITRASJON Alle sakene tatt til orientering. 1. Skriv fra NAV Arbeidslivstjenesten: Ny IA-avtale: Virksomhetene må fornye samarbeidsavtalen med NAV Til orientering. 2. Innvilget støtte fra KLP prosjekt i helse- og omsorg kr Til orientering. 3. Innvilget støtte fra KLP prosjekt i bedriftshelsetjenesten kr Til orientering. 4. Innvilget støtte fra KLP prosjekt Omdømmebygging gjennom tydelig ledelse kr Til orientering. 5. Innvilget støtte fra KLP tiltak Grunnkurs hms -kr Til orientering. 6. Innvilget støtte fra KLP Premier til trimkampanjen, verdi kr Til orientering. Saknr. 20/14 EVENTUELT Ingen saker meldt. Side 3 av 3

8 SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON Hovedutvalg administrasjon behandlet saken den , saksnr. 21/14 Innstillingen enstemmig vedtatt. Hovedutvalg administrasjon godkjenner protokoll fra møtet

9 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Wenche Håvik Arkiv: 007 Arkivsaksnr.: 14/2730 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Formannskapet MEDLEMSSKAP TRANSPARENCY INTERNATIONAL Forslag til vedtak: Karmøy kommune søker om medlemskap i Transparency International Norge. Kontingent 2014 dekkes av formannskapets disposisjonspost (Tilleggsbevilgninger Formannskapet/kommunestyret ).

10 SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: Transparency International (TI) er en organisasjon som jobber med anti-korrupsjonsarbeid. Rådmannen er i oversendelsforslag fremmet i kommunestyret den , bedt om å vurdere et eventuelt medlemskap i TI. Rådmannen har etter slik vurdering konkludert med å foreslå at kommunen søker medlemskap i Transparency international. Fakta/saksopplysninger: Bakgrunn for saken Kommunestyret behandlet «Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte» i K-sak 22/14. Ved behandlingen av saken ble det fremmet følgende forslag (SV) : «Som et ledd i arbeidet med forebygging av korrupsjon, og for å sikre kommunen oppdatert og faglig kompetanse i forhold til bekjempelse av korrupsjon, vedtar Karmøy kommunestyre å søke medlemskap i Transparency International Norge.» Forslaget ble oversendt formannskapet som vedtok å oversende forslaget til rådmannen for vurdering (F-sak 40/14). Saksorientering Transparency International (TI) er en global sivilsamfunnsorganisasjon som har avdelinger over hele verden. TI arbeider med kunnskap om skadevirkninger av korrupsjon og samarbeider med myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn for å utvikle og iverksette effektive tiltak for å bekjempe korrupsjon. TI-Norge ble etablert i Transparency har også utviklet en håndbok til bruk i arbeidet mot korrupsjon i næringslivet. KS har siden 2011 hatt et samarbeidsprosjekt med TI-Norge kalt Åpenhet, integritet og antikorrupsjon i kommunesektoren. Prosjektet har vært støttet av KRD. Gjennom praktisk arbeid, erfaringsutveksling og læringsprosesser har det vært en målsetting å utarbeide råd og anbefalinger til kommuner, fylkeskommuner og kommunale bedrifter om hvordan det kan arbeides for å redusere risiko for korrupsjon og avdekke korrupsjon. KS har i denne sammenheng gjennomført nettverkssamlinger med 40 av landets kommuner og fylkeskommuner for å samle erfaringer, lærdom og komme med anbefalinger i forhold til korrupsjonsforebyggende tiltak. Basert på nettverkskommunenes erfaringer skal det nå gis anbefalinger for et kommunalt antikorrupsjonsprogram. Det skal også foretas en revisjon av håndboka Beskytt kommunen! Håndbok i antikorrupsjon. Vurdering Et kontinuerlig og systematisk arbeid med etikk er viktig for god egenkontroll. Få saker er så uheldig for tillit og omdømme som eksempler på dårlige holdninger, kameraderi, maktmisbruk eller korrupsjon. Kommunesektoren har stor makt i lokalsamfunnet og over enkeltpersoners liv.

11 Politikere, ledere og medarbeidere kan komme i posisjoner som gir mulighet til å misbruke makt og tillit. Personer utenfor sektoren kan også fremme særinteresser og utøve press på politikere og ansatte som kan være vanskelig å håndtere. Dette underbygger behovet for gode rutiner, systemer og kompetanse i sektoren for å forebygge, oppdage og håndtere korrupsjon og korrupsjonslignede situasjoner. Fokus på etikk er, og vil være, en viktig del av kultur-/ og organisasjonsutviklingen i kommunen. Kommunen må bidra til at ansatte har nødvendig kompetanse og faglig innsikt til å fatte beslutninger i tråd med etiske retningslinjer og forventninger, samtidig har vi alle et personlig ansvar for de valg vi tar. Ledere og politikere har i tillegg et særlig etisk ansvar som rollemodeller. I kommunens videre arbeid med etikk og etisk refleksjon er det nyttig med deltakelse i aktuelle prosjekt/ nettverk, samt deltakelse på arenaer det dette settes på dagsorden. Karmøy kommune deltar for tiden i eget prosjekt for etisk kompetanseheving innen helse-og omsorg. Dette er et 2-årig samarbeidsprosjekt mellom Helse-og omsorgsdepartementet, Helse-direktoratet, arbeidstakerorganisasjonene innen helse-og omsorg, samt KS. En annen viktig arena kan være Etikkonferansen 2014 som arrangeres i samarbeid mellom KS, Transparency International og Kommunaldepartementet. Konferansen som arrangeres i november henvender seg både til folkevalgte, ledere og ansatte i kommunesektoren. Ca 40 kommuner og fylkeskommuner er medlemmer TI-Norge, herunder Sola kommune og Haugesund kommune i Rogaland. For kommuner fastsettes kontingenten ut fra innbyggertall og et medlemskap for Karmøy kommune vil bety en årlig kontingent på kr Rådmannens kommentarer/konklusjon: Medlemskap i TI Norge er ingen forutsetning for deltakelse på konferanser i regi av organisasjonen, eller generelt for å kunne nyttiggjøre seg aktuelt materiell og verktøy. Rådmannen har likevel konkludert med at et medlemskap både gir et viktig signal om nulltoleranse, samt at det kan medvirke til et enda større fokus på dette viktige arbeidet. TI-Norge kan om ønskelig bistå med rådgivning, opplæring og informasjon om antikorrupsjonsarbeid. I organisasjonens vedtekter heter det at «Enhver person, organisasjon, eller institusjon som slutter seg til foreningens mål kan opptas som medlem». I henhold til vedtektenes bestemmelser forplikter medlemmene seg til «å praktisere nulltoleranse for alle former for korrupsjon i all sin virksomhet og få på plass egnede tiltak mot korrupsjon». Rådmannen i Karmøy, Sigurd Eikje sign.

12 SAKSPROTOKOLL - MEDLEMSSKAP TRANSPARENCY INTERNATIONAL Hovedutvalg administrasjon behandlet saken den , saksnr. 22/14 Innstillingen enstemmig vedtatt. Karmøy kommune søker om medlemskap i Transparency International Norge. Kontingent 2014 dekkes av formannskapets disposisjonspost (Tilleggsbevilgninger Formannskapet/kommunestyret ).

13 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: 461 Arkivsaksnr.: 14/2894 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Arbeidsmiljøutvalget FRAVÆRSSTATISTIKK TIL OG MED JULI 2014 Forslag til vedtak: Fraværsstatistikken tas til orientering.

14

15

16

17 SAKSPROTOKOLL - FRAVÆRSSTATISTIKK TIL OG MED JULI 2014 Hovedutvalg administrasjon behandlet saken den , saksnr. 23/14 Innstillingen enstemmig vedtatt. Fraværsstatistikken tas til orientering.

18 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Turid Sønstabø Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 14/2897 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Arbeidsmiljøutvalget MEDARBEIDERUNDERSØKELSER - HANDLINGSPLAN Forslag til vedtak: Handlingsplanen tas til orientering.

19 SAKSFRAMSTILLING Karmøy kommune har satt som mål å styrke sin attraktivitet som arbeidsgiver ved å kommunisere at kommunen tilbyr gode arbeidsplasser og utviklingsmuligheter. Medarbeiderundersøkelsen er et verktøy for å måle medarbeidertilfredshet og sammenligne med andre kommuner. Undersøkelsen som ble gjennomført rett før årsskiftet viser at medarbeidertilfredsheten i Karmøy er like høy, eller høyere, som landsgjennomsnittet på de ulike hovedtemaene. Ansatte i Karmøy gir høyest score på temaet som går på Samarbeid og trivsel med kollega tett fulgt av Innhold i jobben og Mobbing, diskriminering og varsling. Ansatte i Karmøy kommune er også stolte over egen arbeidsplass. (Tall i kursiv er 2011-tall) Snitt Karmøy Snitt Norge Organisering av arbeidet 4,6 (4,5) 4,5 (4,4) Innhold i jobben 5,1 (4,9) 5,0 (4,9) Fysiske arbeidsforhold 4,4 (4,1) 4,2 (4,1) Samarbeid og trivsel med kollegene 5,2 (5,0) 5,1 (5,0) Mobbing, diskriminering og varsling 5,1 (4,9) 5,1 (4,9) Nærmeste leder 4,7 (4,5) 4,6 (4,5) Medarbeidersamtale 5,0 (4,8) 4,8 (4,7) Overordnet ledelse 4,1 (3,9) 4,0 (3,9) Faglig og personlig utvikling 4,4 (4,4) 4,4 (4,2) Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger 4,1 (3,9) 4,1 (3,9) Stolthet over egen arbeidsplass 5,0 (5,0) 4,8 (4,7) Helhetsvurdering 4,7 (4,7) 4,6 (4,5) Snitt totalt 4,7 (4,6) 4,6 (4,5) Bruk av resultatene handlingsplaner Resultatene fra undersøkelsen følges opp i hele organisasjonen, både til forbedringsarbeid på den enkelte arbeidsplass og på overordnet nivå. Den enkelte arbeidsplass Lederne er ansvarlige for en oppfølgingsprosess i egen enhet. Medarbeiderne har medvirkningsplikt i arbeidet med forbedring og utvikling av arbeidsplassen. HMS/IA-

20 gruppene er sentrale i dette arbeidet. Det er utarbeidet handlingsplaner på alle arbeidsplasser som viser tiltak, tidsfrister og hvem som har gjennomføringsansvar. Kommunen samlet Selv om mye av arbeidet med oppfølgingen av resultatene fra medarbeiderundersøkelsen skjer på den enkelte arbeidsplass, vil det være hensiktsmessig å sette inn tiltak på et overordnet nivå. Her vil resultatene bli brukt i lederopplæring og i tjenesteutviklingen. Satsingsområdene kan velges på flere måter. Vi har valgt å se noen av målepunktene fra medarbeiderundersøkelsen som grunnlag for antagelse om utvikling som bidrar til mer positivt omdømme. A: Ledelse som utvikler seg i tydelig retning og har tillit Målepunkt 2011 resultat 1. Er den administrative ledelsen tydelig i forhold til kommunens retning og mål? 2. I hvilken grad er du fornøyd med den overordnede administrative ledelsen? resultat 3,9 4,1 4,3 3,8 4,0 4,2 3. I hvilken grad er du fornøyd med nærmeste leder? 4,8 4,8 4, ønsket B: Attraktivt arbeidssted som ivaretar og gir muligheter for utvikling Målepunkt 2011 resultat 1. Får du tilstrekkelig informasjon til å gjøre en god jobb? 2. I hvilken grad er du fornøyd med hvordan jobben din er tilrettelagt? 3. I hvilken grad er du fornøyd med innholdet i jobben din? 4. I hvilken grad er du fornøyd med samarbeidet med dine kolleger på arbeidsplassen? 5. I hvilken grad er du fornøyd med mulighetene for læring i jobben? resultat 4,6 4,8 4,9 4,5 4,6 4,7 4,8 5,0 5,1 5,0 5,2 5,2 4,3 4,4 4,5 6. I hvilken grad er du stolt av arbeidsplassen din? 5,0 5,1 5, ønsket

21 C: Yter tjenester med god kvalitet/tilfredsstillende brukeropplevelse Målepunkt 2011 resultat 1. I hvilken grad tror du brukerne er fornøyd med tjenestene fra din arbeidsplass? resultat 4,9 4,9 4, ønsket Tiltak Karmøy kommune er deltaker i KS sitt program «Saman om ein betre kommune». Dette programmet har en varighet fra 2012 til Formålet er bedre omdømme til Karmøy kommune. Ønsket effekt etter at prosjektet er fullført er bedre omdømme, god/riktig kvalitet på tjenestene, gode/tydelige ledere (utvikle kommunikasjon og delekultur) og tilfredse medarbeidere/attraktiv arbeidsgiver. Prosjektet skal sørge for gjennomføring av et lederutviklingsprogram for lederne i Karmøy kommune. Programmet omfatter topp-, avdelings- og enhetsledere samt at frikjøpte hovedtillitsvalgte inviteres til å delta. Gjennom programmet vil vi blant annet arbeide med følgende tema: Strategisk ledelse (helhet og retning) Helsefremmende arbeidsplasser /IA (attraktive arbeidsplasser) Prosjektarbeid (tverretatlig samarbeid) Internkontroll («orden i eget hus») Kommunikasjon og mediehåndtering. Prosjektets styringsgruppe/rådmannens ledergruppe har besluttet følgende når det gjelder lederutviklingsprogrammet 2014: Samlinger for alle lederne; to samlinger i løpet av En i mai og en i november. Aktuelle tema; internkontroll og mediehåndtering. Samlinger for ledergrupper (rådmannens og etatsjefenes) to samlinger. Tverretatlige prosjekter; behov og kapasitet vurderes - følges opp av etatene/rådmannens ledergruppe. Etatssjef har ansvar for etatsvise samlinger.

22 Annen leder opplæring som er eller blir gjennomført i løpet av 2014 er: Grunnkurs i helse, miljø og sikkerhet Sykefravær fra A til Å Medarbeidersamtaler. Andre tiltak er ekstra fokus mot områder som fikk mest «vet-ikke» svar. Det vil bli utarbeidet informasjonsbrosjyrer som tar for seg retningslinjer for varsling, lokal lønnspolitikk og etiske retningslinjer. Personalsjefen i Karmøy, Wenche Håvik sign.

23 SAKSPROTOKOLL - MEDARBEIDERUNDERSØKELSER - HANDLINGSPLAN Hovedutvalg administrasjon behandlet saken den , saksnr. 24/14 Innstillingen enstemmig vedtatt. Handlingsplanen tas til orientering.

24 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Lise Skår Arkiv: 440 &01 Arkivsaksnr.: 12/291 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg administrasjon IA-PLASSER OG BEDRIFTSINTERN ARBEIDSUTPRØVING Forslag til vedtak: Hovedutvalg administrasjon tar saken om IA-plasser og bedriftsintern arbeidsutprøving til orientering.

25 SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: Arbeidsutprøving kan iverksettes for å avklare arbeids- og funksjonsevnen til ansatte som har helseproblemer. Det kan brukes både i sykemeldingsperioder og etter sykepengeåret. Arbeidsutprøving kan skje både internt i kommunen og i eksterne virksomheter. Arbeidsutprøving kan knyttes til ulike virkemidler og reguleres av kommunens retningslinjer og statlig lov- og regelverk. IA-plasser er en ordning med arbeidsutprøving og arbeidstrening i IA-bedrifter. Nav administrerer og godkjenner hvert enkelt tiltak i ordningen. I Karmøy kommune er målsettingen å kunne ta inn minst 20 eksterne personer pr år på ulike utprøvingstiltak, bl.a. IA-plasser. Tidligere ble bedriftsintern arbeidsutprøving brukt i langt større utstrekning, knyttet til ordningen «Aktiv sykemelding». Denne ordningen er nå tatt vekk, men fortsatt brukes arbeidsutprøving internt i kommunen, men i mindre grad og på andre måter. Dessuten brukes nå i større grad utprøving knyttet til ordningene «Funksjonsvurdering» og «Arbeidsretta rehabilitering». Det er også økonomiske virkemidler som kan brukes i forbindelse med arbeidsutprøving. I den nye IA-intensjonsavtalen for er det lagt opp til nye forsøksordninger med tidsbegrenset arbeidsutprøving i egen bedrift. Fakta/saksopplysninger: Bakgrunn for saken: I HUA's møte den , til sak 17/14 om videreføring av IA-avtale i Karmøy kommune, ble det bedt om at administrasjonen lager en orienteringssak om gjeldende ordninger og muligheter for arbeidsutprøving for ansatte i Karmøy kommune.

26 Hva er IA-plass? IA-plass er en ordning for IA-bedrifter, og skal bidra til at personer med nedsatt funksjonsevne kommer i ordinært arbeid. Ordningen er et resultat av samarbeidet mellom partene i arbeidslivet fra IA-Intensjonsavtalen IA-plasser er et virkemiddel som kun er forbeholdt IA-bedrifter. Som IA-bedrift stiller Karmøy kommune et eksakt antall IA-plasser til disposisjon for andre IAbedrifter. Vi kan ikke gjøre bruk av egne IA-plasser for å prøve ut ansatte i egen virksomhet. Kommunens ansatte kan imidlertid få IA-plass i andre IA-bedrifter når arbeidsgiver ikke selv har muligheter til å gi relevant arbeidsutprøving. Personer som har behov for ekstern arbeidsutprøving kan delta på IA-plass, forutsatt at de er ferdig avklart fra Nav i forhold til medisinsk utredning/behandling. IA-plass kan også være en form for arbeidspraksis, for eksempel for ansatte som ikke kan fortsette i opprinnelig stilling, og trenger mer kompetanse/praksis for å kunne gå over i annen type arbeid. IA-plass kan være en del av oppfølgingsplanen eller aktivitetsplanen som lages i samarbeid med Nav. Nav-kontoret har oversikt over hvilke IA-bedrifter som har IA-plasser til disposisjon og kan finne fram til en egnet IA-plass. Ansatte som mottar sykepenger eller arbeidsavklaringspenger (AAP) etter sykepengeåret, beholder denne ytelsen når de er i IA-plass. Ordningen innebærer at ansatte i Karmøy kommune som får IA-plass i en annen virksomhet, beholder sin sykelønn eller AAP, uten andre økonomiske konsekvenser for arbeidsgiver. Dersom Karmøy kommune tar inn eksterne personer på IA-plass, vil disse også beholde sin ytelse fra Nav og vil kunne gå på toppen av ordinær bemanning uten økonomiske konsekvenser for kommunen sin del. Avgivende IA-bedrift kan søke tilretteleggingstilskudd fra Nav og overføre midlene til mottaksbedriften. IA-plasser i Karmøy kommune: I kommunens forrige IA-handlingsplan var et av delmålene å ha tilgjengelig minst 6 IA-plasser, fordelt på 2 i hver etat. IA-plassene er ikke forbeholdt konkrete arbeidsplasser, men avtales utfra behov i forhold til den enkelte henvendelse. Forespurte arbeidsplasser er ikke forpliktet til å ta imot personer på IA-plass, men de må vurdere forespørselen. Noen ganger har kanskje avdelingen egne ansatte eller lærlinger som opptar kapasiteten for ytterligere oppfølgingsansvar. IA-plass skal ikke komme i vegen for arbeidsutprøving av egne ansatte. Det kan også være andre driftsmessige utfordringer som gjør det uaktuelt med IA-plass på forespurt tidspunkt.

27 Ordningen med IA-plass har vært svært lite brukt i Karmøy kommune. Kommunens IA-rapporter for 2013 viser at vi likevel har tatt imot ganske mange eksterne personer på andre midlertidige tiltaksordninger. Dette kan for eksempel være ordninger med arbeidstrening og lønnstilskudd via Nav, praksisplasser, Arbeid med Bistand og lignende. Dette gjelder personer fra ulike eksterne instanser. De fleste tas inn etter henvendelse fra Nav, men kan også komme via arbeidsmarkedsbedrifter og ulike tiltaksordninger som arbeidsretta rehabilitering. Totalt i hele organisasjonen var det 67 personer på ulike tiltak i løpet av 1. halvår -13. I løpet av 2. halvår var det 58 personer. Utfra det store antallet med personer på ulike midlertidige tiltak i kommunen, ble det i den nye IA-avtalen fra , satt som mål å kunne ta inn minst 20 eksterne personer pr år på ulike utprøvingstiltak, inkludert IA-plasser. Arbeidsutprøving internt i kommunen: Arbeidsutprøving kan være et viktig virkemiddel i sykefraværsoppfølgingen, som kan bidra til å avklare usikkerhet knyttet til funksjonsevne. Tidlig avklaring rundt funksjonsnivå kan føre til raskere tilbakeføring i arbeid. Bedriftsintern arbeidsutprøving kan foreløpig ikke gjennomføres «på toppen» av ordinær bemanning. Arbeidstaker kan derfor ikke være 100% sykemeldt i utprøvingsperioden. Det må foreligge en friskmeldingsgrad, men graden av friskmelding kan være mindre enn graden av arbeidstiden arbeidstakeren er i utprøving. Eksempel: «Kari» er langtidssykemeldt, men Nav mener hun må prøve seg tilbake i arbeid. Kari og arbeidsgiver er veldig usikre på hvilke arbeidsoppgaver hun klarer og hvor stor stillingsandel hun kan fungere i, og anser det som usannsynlig at hun vil klare en hel arbeidsdag/vakt. De planlegger en 20 % friskmelding med arbeidsutprøving, og eventuell opptrapping av arbeidstid/- oppgaver i henhold til funksjonsevne. Planlagt arbeidstid hver arbeidsdag, minimum 2 timer. Hun skal prøve å produsere 20 %, men kan bruke mer enn 20 % arbeidstid på å utføre disse oppgavene. Hun får da mulighet til å ta pauser, finne ut hvilke arbeidsoppgaver hun mestrer og hva som er vanskelig, og dokumentere resultatene med daglig loggføring. Nav og lege orienteres og går med på opplegget og det søkes tilretteleggingstilskudd (620 kr/d) til å ha en person skulder-til-skulder med oppfølging/loggføring/hjelp i vanskelige situasjoner/oppgaver osv.

28 Tilsvarende kan gjennomføres med utprøving på tvers av avdelinger/etater, da gjerne i forbindelse med utprøving/opplæring i helt nye arbeidsoppgaver. Friskmeldingsgraden kan også være mindre enn 20 %, det er ingen nedre graderingsgrense. Maksimum tilretteleggingstilskudd er kr 620 pr dag, 5 d/u. Da må utgifter dokumenteres, som i eksemplet med lønn til kollegastøtte. Dersom arbeidstakeren øker stillingsprosenten og samtidig går på «toppen av ordinær bemanning» vil det bli en ekstra kostnad for arbeidsplassen. Ved vurdering av arbeidsutprøving, skal det ifølge arbeidsmiljøloven alltid først avklares om det er mulig med utprøving på egen arbeidsplass eller hos egen arbeidsgiver, før det vurderes eksternt. Funksjonsvurdering i arbeidsmarkedsbedrift/attføringsbedrift: Dette er en ordning som gjelder kun for IA-bedrifter. I Karmøy kommune bruker vi ofte Aski og Haugaland Industri til IA-funksjonsvurdering. Ordningen varer inntil 6 uker. Arbeidsgiver kan selv søke inn arbeidstakere som har behov for en avklaring av arbeidsevnen eller utprøving i annen type arbeid. Her får arbeidstakeren tett oppfølging med samtaler/veiledning og eventuell arbeidsutprøving, i eller utenfor attføringsbedriften. Arbeidsgiver og Nav får tilsendt evalueringsrapport etter endt tiltak. Arbeidsgiver kan søke tilretteleggingstilskudd for å få dekket alle økonomiske kostnader i forbindelse med funksjonsvurderingen. Arbeidsretta rehabilitering - ARR: Solstein tilbyr ARR for hele nord-rogaland, på oppdrag fra Nav. Det er Nav som må søke inn arbeidstakere til ARR, men arbeidsgiver kan ta kontakt med Nav for å drøfte/foreslå tiltaket. Arbeidstakere i tiltaket ARR beholder ytelse fra Nav; sykepenger eller arbeidsavklaringspenger (AAP). Arbeidsgiver har ingen økonomiske utlegg utover dette. ARR har et arbeidsretta fokus og legger vekt på motivering, aktivitet og mestring. ARR har en tidsramme på 4 uker, med mulighet for forlengelse i uker, maks 12 uker. Tiltaket består av 3 overlappende faser; kartlegging/utredning, veiledning/arbeidsretta aktivitet (arbeidsutprøving) og oppsummering/sluttrapport. ARR har eller er tilknyttet ulik fagkompetanse fra bl.a. veileder, fysioterapeut, kiropraktor, ernæringsrådgiver, økonomisk rådgiver m.fl. Nye forsøksordninger:

29 I ny IA-avtale er det satt av mer midler til forsøksordninger, for å finne ut hva som virker. «Sykemeldt i jobb» er en ordning som starter opp fra , hvor det tillates at arbeidstaker jobber en periode «på toppen» av ordinær bemanning. Arbeidstaker kan være 100 % sykemeldt i perioden, uten krav til produksjon. Ordningen kan bare benyttes én gang pr arbeidstaker og har varighet på maksimalt 14 dager. Hensikten med ordningen er å få avklart arbeidstakers funksjonsnivå gjennom konkret arbeidsutprøving, og dermed ha et dokumentert grunnlag for en eventuell videre delvis sykemelding. Det er også foreslått en annen forsøksordning: arbeidsutprøving med arbeidsavklaringspenger (AAP). Denne ordningen gjelder etter maksdato for sykepenger, dvs etter ca ett års sammenhengende sykefravær. Arbeidstaker mottar da arbeidsavklaringspenger fra Nav, men vil kunne komme inn «på toppen» av ordinær bemanning i en begrenset periode for å få arbeidsutprøving/arbeidstrening hos egen arbeidsgiver. Økonomiske tiltak: Statlig lov- og regelverk regulerer ytelser i forbindelse med sykdom, og har bestemmelser for ulike tiltak knyttet til arbeidsutprøving. Det som eventuelt kan vurderes av arbeidsgiver, er å legge inn ekstra økonomiske midler til arbeidsutprøving bedriftsinternt. Dette kan gjelde forebyggende tiltak for utprøving i annet arbeid, før arbeidstaker er sykemeldt i situasjoner hvor det ikke er hjemmel/lønnsmidler når offentlige tilskuddsordninger ikke fullt ut dekker arbeidsgivers utgifter til arbeidsutprøving En annen mulighet er å opprette et begrenset antall interne utprøvingsplasser, men dette blir trolig en dyrere ordning og mer tidkrevende i forhold til å administrere ordningen. Et faremoment med en slik ordning er at det lett kan bli en midlertidig «oppbevarings»-ordning som er lite målretta og som bare kommer noen få til gode. På noen arbeidsplasser særlig i forbindelse med brukerrettet arbeid kan det kanskje være en bedre løsning å bruke penger på det utfordrende arbeidet det er å tilpasse arbeidstid/-oppgaver i forbindelse med gradert/delvis sykemelding. En arbeidsplass hvor flere av de ansatte sliter med helseproblemer, kan det medføre betydelige utfordringer både når det gjelder tilrettelegging og organisering av arbeidet, og flere ledere gir uttrykk for at dette får økonomiske konsekvenser.

30 Vurdering: Arbeidstrening fra funksjonsvurdering eller arbeidsretta rehabilitering er nyttige tiltak for arbeidsgivers avklaring av framtidige tiltak og eventuell tilbakeføring i arbeid. Ved bruk av disse tiltakene blir kommunens arbeidstakere fulgt opp av godt kvalifiserte veiledere. Det blir brukt mye tid på individuelle samtaler og utprøving/avklaring av arbeidsevne. Tiltakene er i tillegg nyttige for at arbeidsgiver og arbeidstaker skal få lik forståelse av situasjonen. Gode evalueringer og sluttrapporter bidrar til et bedre grunnlag for veien videre. Dette gjelder også ift samarbeidet med Nav. Ordningen med IA-plass har ikke vært mye brukt. Dette gjelder ikke bare for Karmøy kommune sin del. Økt bruk av IA-plass bør kanskje ha større fokus i kommunens oppfølgingsarbeid, slik at vi får benyttet de mulighetene til avklaring/utprøving som ligger i denne ordningen. Ordningen «Sykemeldt i jobb» iverksettes fra , og mange ledere og arbeidstakere ser fram til å kunne ta ibruk en ordning for arbeidstrening «på toppen» av ordinær bemanning. Uansett tiltak det er nødvendig med både god forberedelse, oppfølging, dokumentasjon og evaluering. Arbeidstreningstiltak er tidkrevende på ulike måter og for flere involverte parter. Personalsjefen i Karmøy, Wenche Håvik sign.

Saksbehandler: Wenche Håvik Arkiv: 007 Arkivsaksnr.: 14/2730

Saksbehandler: Wenche Håvik Arkiv: 007 Arkivsaksnr.: 14/2730 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Wenche Håvik Arkiv: 007 Arkivsaksnr.: 14/2730 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Formannskapet MEDLEMSSKAP TRANSPARENCY INTERNATIONAL Forslag til vedtak: SAKSFRAMSTILLING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg administrasjon. Side 1 av 5. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.02.2014 Tid : Kl. 18:00

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg administrasjon. Side 1 av 5. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.02.2014 Tid : Kl. 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.02.2014 Tid : Kl. 18:00 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg administrasjon Funksjon Navn Parti Leder Endresen Einar R. FRP Nestleder Andersen Svein H. AP Medlem Seljestad

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 12/363 Sign: Dato: 04.12.15 Utvalg: Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Forslag til vedtak:

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/976. Administrasjonsutvalget

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/976. Administrasjonsutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/976 Sign: Dato: Utvalg: Administrasjonsutvalget 15.06.2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN 06.04.2016.

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4202. Administrasjonsutvalget

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4202. Administrasjonsutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4202 Sign: Dato: Utvalg: Administrasjonsutvalget 14.12.2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL - ADMINISTRASJONSUTVALGET 26.10.2016 Forslag til

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 27/14 14/2332 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON 27.08.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 27/14 14/2332 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON 27.08. Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.12.2014 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/15 15/4246 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/15 15/4246 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.12.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtedato: 19.11.2012 Fra kl. 13.00 Møtested: Møterom 5. etg. Fra saknr.: 13/12 Til saknr.: 19/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF 1 GENERELT OM ATTFØRINGS- OG SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Det skal så langt som mulig, legges til rette for at ansatte skal kunne beholde sitt

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

Målrettet sykefraværsoppfølging

Målrettet sykefraværsoppfølging NAV Arbeidslivssenter Hedmark et arbeidsliv som har plass til alle som kan og vil arbeide Målrettet sykefraværsoppfølging Folldal kommune 02.09.14 Geir Arne Mæland / Sigbjørn Hagen NAV Arbeidslivssenter

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 17.09.2014 kl. 12:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget.

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget. Frogn kommune Administrasjonsutvalget Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 30.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

NAV og legenes rolle. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Anne Ovenstad Lohne, rådgiver NAV Arbeidslivssenter Buskerud.

NAV og legenes rolle. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Anne Ovenstad Lohne, rådgiver NAV Arbeidslivssenter Buskerud. NAV og legenes rolle v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Anne Ovenstad Lohne, rådgiver NAV Arbeidslivssenter Buskerud. Hva vi skal snakke om Sykefraværsoppfølging og et inkluderende arbeidsliv

Detaljer

Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging

Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging 1 GENERELT OM SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Helse Stavanger HF er en IA-bedrift. Det skal så langt som mulig legges til rette for at arbeidstakere

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Saksbehandler: Reidar Bråtveit Arkiv: 430 Arkivsaksnr.: 15/1320. Hovedutvalg administrasjon 22.04.2015

Saksbehandler: Reidar Bråtveit Arkiv: 430 Arkivsaksnr.: 15/1320. Hovedutvalg administrasjon 22.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Reidar Bråtveit Arkiv: 430 Arkivsaksnr.: 15/1320 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg administrasjon 22.04.2015 STATUS OG VIDERE FREMDRIFT TILKNYTTET UTVIKLINGSPROGRAMMET «SAMAN

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3724. Hovedutvalg oppvekst og kultur 04.12.2014

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3724. Hovedutvalg oppvekst og kultur 04.12.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3724 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 04.12.2014 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

Møteinnkalling. Forfall meldes til Servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Møteinnkalling. Forfall meldes til Servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Arbeids- og administrasjonsutvalget Møtested: Leksvik kommunehus, kommunestyresalen Møtedato: 12.05.2016 Tid: 09:00 Forfall meldes til Servicekontoret som sørger for innkalling av

Detaljer

IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA

IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA Praktisk IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA arbeid BAKGRUNN IA-arbeid i Bergen kommune Denne veilederen i praktisk IA-arbeid

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Jørgen Tømmerås Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy 16. Juni 2010 Kjernen i IA-arbeidet NAV, 21.06.2010 Side 2 Kjernen

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD Hovedmålene ved sykefraværsoppfølgingsarbeidet Oppfølging av sykefraværet skal bidra til å finne løsninger og tilpasninger slik at den

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 10.11.2014 Møtested:

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING DEL 2 Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4475. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4475. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4475 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 27.01.2015 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161. Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161. Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1161 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 10.06.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014

Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014 Resultater Medarbeiderundersøkelsen Vanylven kommune Desember 2014 6 Indikatorer 5 4 4,5 4,6 5,0 5,0 4,4 4,2 5,1 5,0 5,0 5,0 4,6 4,7 3,8 4,1 4,4 4,2 4,3 4,1 4,8 4,8 4,6 4,6 3 2 1 Organisering av arbeidet

Detaljer

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune Meldal kommune 4. april 2006, versjon 3, redigert 18.06.13 HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE Meldal kommune Planstatus Fagplan Arkivsak og dato År/saksnummer 13/759 Vedtatt av Administrativt vedtatt 19.06.2013

Detaljer

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: F-salen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Administrasjonsutvalget F-salen, Rådhuset Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 83 35 03. Varamedlemmer møter

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Retningslinjer for rett til permisjon ved sykdom ut over 2 år Arkivsaksnr.: 11/2901

Saksframlegg. Trondheim kommune. Retningslinjer for rett til permisjon ved sykdom ut over 2 år Arkivsaksnr.: 11/2901 Saksframlegg Retningslinjer for rett til permisjon ved sykdom ut over 2 år Arkivsaksnr.: 11/2901 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Arbeidstaker som får innvilget

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2015/1147-1 Saksbehandler: Anita Ulstad,Strategisk rådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av:, Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/253. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/253. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/253 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 21.02.2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og gjelder fram til og med 31.12.2013. Mål og aktivitetsplanen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Lunner rådhus, Kommunestyresalen. Torsdag kl. 07:30-08:30. Jenny Eide Hemstad. fagleder. Til medlemmer av Trepartsorganet

MØTEINNKALLING. Lunner rådhus, Kommunestyresalen. Torsdag kl. 07:30-08:30. Jenny Eide Hemstad. fagleder. Til medlemmer av Trepartsorganet Til medlemmer av Trepartsorganet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 21.08.2014 kl. 07:30-08:30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 30.04.2015 Møtested:

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/1363. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/1363. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/1363 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 06.06.2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT

Detaljer

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger.

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger. RUTINER FOR SYKEFRAVÆR FORMÅL Sikre en forsvarlig oppfølging av sykemeldte i h.h.t. IA-avtale, arbeidsmiljøloven og arbeidsreglement. Det skal legges opp til dialog og aktive tiltak i sykemeldingsperioden,

Detaljer

Saman for ein betre kommune

Saman for ein betre kommune Saman for ein betre kommune Tilrettelegging for Nærvær - Del av Nærværsprogrammet i Arendal kommune. - Langsiktige mål er å sikre at tilrettelegging for (jobb) nærvær i vid forstand er en del av den helhetsvurderingen

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/1333. Hovedutvalg helse og omsorg

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/1333. Hovedutvalg helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/1333 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 07.06.2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 04.04.2017 Forslag

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015

SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015 SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015 Kommunestyret behandlet saken den 10.02.2015, saksnr. 11/15 Behandling: Vedtak: Hansen (SV) stilte følgende spørsmål til ordfører: «Karmøy støtter sine

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.05.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 12.05.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg oppvekst og kultur MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg oppvekst og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 29.01.2014 Tid : Kl. 18:00 ca 19.50 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Holvik John K. AP Forfall Medlem Ekornsæter

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

Et inkluderende arbeidsliv

Et inkluderende arbeidsliv Et inkluderende arbeidsliv IA-avtalen av 14. desember 2005 Tillegg til IA-avtalen av 6. juni 2006 Sykefraværsutvalget - 6. november 2006 1 Erfaringer med IA-avtalen 2001-2005 IA har ført til et positivt

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

Løtenmodellen. En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av

Løtenmodellen. En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av Sammen om en bedre kommune Løtenmodellen En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av Samarbeid mellom ansatt, leder, NAV og lege Økt lederkompetanse Bruk av avventende sykmelding Forebyggende arbeid

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og i juni 2014. Avtalen gjelder fram til og med 31.

Detaljer

IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan

IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan Delmål 1 Tilstedeværelse 94% nærvær Kommentarer / beskrivelse / hvordan nå målsetting Forebygge Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt blir sykmeldt * Kartlegging

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 11.05.2017 Møtested:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møtested: Rådhuset, Møterom 309 Møtedato: Tid : Kl

MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møtested: Rådhuset, Møterom 309 Møtedato: Tid : Kl MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Rådhuset, Møterom 309 Møtedato: 01.09.2015 Tid : Kl. 19.30 21.20 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Bakkevold Kåre KRF Nestleder Høvring

Detaljer

Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk

Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk Hva skal vi snakke om Hva er IA avtalen og bakgrunn Sykefravær og leders rolle Tilretteleggingsplikten Virkemidler fra NAV IA, 27.01.15 Side 2 "Den norske modellen"

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4191. Hovedutvalg oppvekst og kultur

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4191. Hovedutvalg oppvekst og kultur SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4191 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 07.12.2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/3804. Hovedutvalg oppvekst og kultur

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/3804. Hovedutvalg oppvekst og kultur SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/3804 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 26.10.2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR

Detaljer

MØTEBOK. Utvalg Saksnummer Møtedato Administrasjonsutvalget 1/12 04.06.2012. Arkivsaknummer: 07/995 Arkivkode : 400. Saksnummer Utvalg Møtedato Saksb.

MØTEBOK. Utvalg Saksnummer Møtedato Administrasjonsutvalget 1/12 04.06.2012. Arkivsaknummer: 07/995 Arkivkode : 400. Saksnummer Utvalg Møtedato Saksb. Sak 1/12 1 Randaberg kommune MØTEBOK Utvalg Saksnummer Møtedato Administrasjonsutvalget 1/12 04.06.2012 MANDAT ADMINISTRASJONSUTVALG Arkivsaknummer: 07/995 Arkivkode : 400. Saksnummer Utvalg Møtedato Saksb.

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/271. Hovedutvalg oppvekst og kultur

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/271. Hovedutvalg oppvekst og kultur SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/271 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 06.04.2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4470. Formannskapet

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4470. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4470 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 23.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 17.11.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - ELDRERÅDET

GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - ELDRERÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/2616 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 02.09.2014 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - ELDRERÅDET 24.06.2014 Forslag til vedtak: Eldrerådet godkjenner

Detaljer

FUNKSJONSVURDERING. Bransjestandard Revidert januar 2018

FUNKSJONSVURDERING. Bransjestandard Revidert januar 2018 FUNKSJONSVURDERING Bransjestandard Revidert januar 2018 Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet høsten 2001 og er forlenget til ut 2018.

Detaljer

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009 v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Hva vi skal snakke om Sykefraværsoppfølging og et inkluderende arbeidsliv Nye sykefraværsregler og ulike roller

Detaljer

Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV

Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV Dagens tema Hva er NAV Virkemidler og tiltak Kvalifiseringsprogrammet Aktuelle tiltak NAV, 18.03.2012 Side 2 Hva er NAV? Arbeids- og velferdsetat

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan - 2018 Bakgrunn og mål Lillehammer kommune sin HMS/IA-handlingsplan skal gjenspeile hvordan vi systematisk skal jobbe for å oppnå et godt arbeidsmiljø og redusere sykefraværet. Det

Detaljer

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN Gjeldende fra 1.1.2011-31.12.2012 Tannhelse Rogaland FKF har i samarbeid med NAV valgt følgende overordnede mål for planen: Dyrke organisasjonskulturen med fokus på

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 10.02.2014

Detaljer

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland Resultater - medarbeiderundersøkelsen 2014, per. 25.03.14 : 13 svar av 13 ansatte, 100 % : 732 svar av 932 ansatte, 79 % : 45 r Organisering av arbeidet Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hvordan

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Historisk sett var arbeidsforhold et kontraktsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, hvor arbeidstakers

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Dato: Tidspunkt: Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 18.11.2015 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Møterom 2, Storgata 7 - Wielgården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet 14.06.2016. Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/2347. Utvalg: REFERATLISTEN - ELDRERÅDET 14.06.

SAKSFRAMLEGG. Eldrerådet 14.06.2016. Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/2347. Utvalg: REFERATLISTEN - ELDRERÅDET 14.06. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 16/2347 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 14062016 REFERATLISTEN - ELDRERÅDET 14062016 1 Møteprotokoll hovedutvalg helse og omsorg 11052016

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan 2017-2018 Bakgrunn og mål skal gjennom målretta aktiviteter og tiltak utvikle og vedlikeholde helsefremmende arbeidsplasser som skaper trivsel og gode tjenester. Se HMS-håndbok for

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne F-salen, Rådhuset Dato: 18.01.2016 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til hanne.elin.ovesen@stjordal.kommune.no

Detaljer

Handlingsplan for helsefremmende arbeid

Handlingsplan for helsefremmende arbeid Vestre Toten kommune Handlingsplan for helsefremmende arbeid 2014 2018 Økt mestring gir bedre kvalitet som fører til økt nærvær Innholdsfortegnelse 1. Intensjon med handlingsplanen 2. Vår plattform. 16

Detaljer

Namsos arbeidsmiljøutvalg

Namsos arbeidsmiljøutvalg Møteinnkalling Utvalg: Namsos arbeidsmiljøutvalg Møtested: Hudiksvall, Namsos samfunnshus Dato: 19.10.2016 Tidspunkt: 08:30 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Rådhuset, Møterom 309 Møtedato: 03.11.2015 Tid : Kl. 19.30 21.50 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Valentinsen Kjell Arne KRF Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 2/2014 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 10.06.2014 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 4/15 GODKJENNING AV AMU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.01.2015

MØTEINNKALLING SAKLISTE 4/15 GODKJENNING AV AMU`S MØTEPROTOKOLL AV DEN 08.01.2015 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 10.06.2015 Tid: 12:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse private leverandører

Medarbeiderundersøkelse private leverandører Vedlegg 18 Medarbeiderundersøkelse private leverandører Vi ønsker at du svarer på et bakgrunnspørsmål vedrørende din utdanning. UTDANNING Jeg har følgende utdanning, sett kryss for det høyeste alternativet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 23.02.2016 Tid: 08:00-10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Søgne kommune Arkiv: 440

Søgne kommune Arkiv: 440 Søgne kommune Arkiv: 440 Saksmappe: 2013/681-22315/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 25.06.2013 Saksframlegg Medarbeiderundersøkelse 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune Tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Hardangerfjord hotell 07.09.11 Trine Samuelsberg 1 Kjært barn har mange navn IA-avtalen Intensjonsavtalen Samarbeidsavtalen -

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: Utvalg for samfunnsplanlegging Møtested: Rom 309 Møtedato: 30.04.2015 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Resultater for Lillehammer kommune sett under ett

Medarbeiderundersøkelsen 2010. Resultater for Lillehammer kommune sett under ett Medarbeiderundersøkelsen 2010 Resultater for Lillehammer kommune sett under ett Endringer i forhold til tidligere år Tatt i bruk ny undersøkelse og nytt verktøy (bedrekommune.no fra KS/KF) Ikke grunnlag

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3042. Hovedutvalg oppvekst og kultur

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3042. Hovedutvalg oppvekst og kultur SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/3042 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 20.10.2014 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4796. Hovedutvalg oppvekst og kultur

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4796. Hovedutvalg oppvekst og kultur SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 16/4796 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 25.01.2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR

Detaljer