Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING"

Transkript

1 Politiets medarbeiderundersøkelse 2013 OPPFØLGINGSGUIDE: FRA TALL TIL HANDLING 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Innledende ord fra Politidirektoratet -Målsettinger for undersøkelsen -Forventninger til lokal ledelse i oppfølgingsarbeidet -Støtteapparat for ledelsen lokalt 3 Del I Hvordan lese rapporten -Bli kjent med rapportens oppbygning -Hvordan forstå og tolke resultatene -Hva er et godt resultat Del II Hvordan arbeide med oppfølgingen av medarbeiderundersøkelsen -Hvorfor er oppfølging så viktig -En fremtidsrettet og mulighetsorientert tilnærming til oppfølgingsarbeidet -Oppfølgingsplan med eksempler -Mal for oppfølgingsplan til utskrift

3 Innledende ord fra Politidirektoratet Målsettinger for undersøkelsen Politi- og lensmannsetaten skal være en attraktiv arbeidsplass med motiverte og engasjerte medarbeidere. Da skaper vi best resultater! Undersøkelsen skal: Gi oss bedre kunnskap om hva som er viktig for den enkeltes motivasjon for å arbeide i politi- og lensmannsetaten Være et verktøy for å styrke det som er bra og forbedre det som er mindre bra. Bidra til en bedre arbeidshverdag Kunne vise utvikling over tid Bidra til en implementering av lederplattformen og prinsipper om medarbeiderskap i etaten 3

4 Forventninger til lokal ledelse i oppfølgingsarbeidet* Resultatene skal gjennomgås og diskuteres i ledergruppene og med medarbeiderne samt tillitsvalgte og vernetjenesten Politisjefen har ansvar for at det utarbeides en fremdriftsplan om hvordan resultatene skal følges opp lokalt Ledere, medarbeidere, tillitsvalgte og vernetjenesten samarbeider om å lage oppfølgingsplaner. Frist: 31. mai 2013 Tiltak skal følges opp og evalueres underveis. Frist: 31. desember 2013 Det rapporteres i PSV at oppfølgingsplan er etablert og tiltak evaluert, evt. korrigert i hver enhet. Frist: 31. desember 2013 *Kommunisert på politisjefsmøtet den 19. mars

5 Forventninger til lokal ledelse forts Ledelse som fag må prioriteres! Se fremover, fastsett mål og følg dem opp! (Resultatorientert ledelse) Kommunisér med medarbeiderne, gi tilbakemeldinger og få frem det beste i hver medarbeider! (Relasjonell ledelse) Skap oppslutning om ønsket retning! (Endringsledelse) Fokusér på kvalitet, gjennomføring og videreutvikling! (Prestasjonsledelse) Gjennomfør medarbeider- og oppfølgingssamtaler! Medarbeidersamtaler er et sentralt lederverktøy for utvikling og forbedring 5

6 Støtteapparat for ledelsen lokalt Kontaktpersoner for medarbeiderundersøkelsen finnes i hvert distrikt/særorgan. Deres funksjon er å være bindeledd mellom POD og ledelsen lokalt om alt som vedrører undersøkelsen Utpekte prosessveiledere for oppfølging av medarbeiderundersøkelsen finnes i hvert distrikt/særorgan. Disse har deltatt på et Train-the-trainer kurs i regi av POD. Deres oppgave er å bistå ledergrupper og enheter med å tolke/analysere rapportene og å få på plass en handlingsplan for oppfølging av undersøkelsen Oppfølgingsguide ligger i HR-portalen til Rambøll. Bruk den! I HR-portalen ligger også Action Monitor, et støtteverktøy for å lage oppfølgingsplan. Politisjefene får her en samlet oversikt over handlingsplaner i hele organisasjonen 6

7 Del I HVORDAN LESE RAPPORTEN I denne delen av oppfølgingsguiden gjennomgås blant annet: - Bli kjent med rapportens oppbygning - Hvordan forstå og tolke resultatene - Hva er et godt resultat 7

8 ENHETSRAPPORTER: Kort om skala og benchmark Frekvensfordeling I hovedandelen av spørsmålene i undersøkelsen er det benyttet en 5-punktskala. Resultatene blir vist som frekvens i stolpediagrammene, det vil si hvor mange prosent som har svart Helt enig, Delvis enig, Verken eller, Delvis uenig eller Helt uenig. Gjennomsnitt For hvert spørsmål er det beregnet en gjennomsnittskår der: 1 = Helt uenig 3 = Nøytralt midtpunkt /Verken eller 5 = Helt enig Sammenligning For å få en pekepinn på hvordan den aktuelle avdelingens/enhetens resultat er i forhold til organisasjonen ellers, blir gjennomsnittet på de enkelte spørsmålene sammenlignet (ofte kalt for benchmark) med resultatet til det overordnede politidistrikt/ særorgan. Anonymitet For å bevare medarbeidernes anonymitet blir det kun laget rapporter for enheter med flere enn 5 besvarelser. Videre må minimum 5 medarbeidere ha svart på et spørsmål (ved å bruke skalaen 1-5) for at det skal vises i rapporten. 8

9 RESULTATER FOR HVERT HOVEDOMRÅDE Hovedområder Alle utsagnene er positivt rettet, så en høy skår er alltid et uttrykk for noe positivt. Svarfordeling per hovedområde som frekvens illustrert med grafikk, samt gjennomsnitt Dette viser hvordan enheten kommer ut i forhold til gjennomsnittlig skår på samme tema for divisjonen den inngår i. Differansen blir vist med grafikk og tall til høyre på hver side. 9

10 STYRKER OG UTFORDRINGER SPØRSMÅL MED HØYESTE OG LAVESTE SKÅR Topp 5 Bunn 5 Topp 5 og bunn 5. Her vises spørsmålene som enheten skårer høyest og lavest på Gjennomsnitt per spørsmål illustrert med grafikk 10

11 SPØRSMÅL MED STØRST POSITIVT OG NEGATIVT AVVIK IFT. RESULTATET FOR XXX Topp 5 Bunn 5 Spørsmål i undersøkelsen med størst positivt og negativt avvik i forhold til divisjonen totalt Endring per spørsmål illustrert med tall og grafikk 11

12 RESULTATER PER TEMAOMRÅDE EN SIDE PER OMRÅDE Angivelse av hovedområde Spørsmålsstilling Svarfordeling vist som frekvenser per spørsmål illustrert med grafikk Viser avvik i forhold til gjennomsnittlig skår for alle divisjonene. Endringen illustreres med grafikk og tall. Grønn=over, rød=under 12

13 RESULTATENE ER KLARE HVA NÅ? PRESENTER RESULTATER FOR DIN ENHET Dine medarbeidere har brukt tid på å besvare undersøkelsen, og det er en forventning om at resultatene skal tas på alvor. Nå er det opp til deg som leder å behandle denne informasjonen, presentere den for dine medarbeidere, enes om fokusområder og avtale hva som skal gjøres og sørge for at tiltak følges i arbeidshverdagen. Husk at arbeidet med resultatene skal være en samarbeidsprosess der formålet er å utvikle enheten og arbeidsmiljøet. Resultatrapporter fra en medarbeiderundersøkelse er ment som et støtteverktøy for dialog og forbedringsarbeid. Målet i seg selv er ikke høye resultater målet er å bli trygg på medarbeiderundersøkelsen som verktøy og at man skal bli god til å arbeide med slike målinger. Før du inviterer til en gjennomgang av resultatene for din avdeling/enhet er det viktig at du tenker gjennom hva du ønsker å formidle og hvilke områder du ønsker å legge vekt på. 13

14 HVORDAN FORSTÅ OG TOLKE RESULTATENE Selv om du har gjort deg opp en mening om hva du som leder mener er sentrale bevarings- og forbedringsområder, er det viktig å huske på at det ikke er selvsagt at dette er fasiten, og du må være lydhør for alle innspill som måtte komme. Ta på alvor de signalene som kommer frem gjennom undersøkelsen, men behold et konstruktivt fokus i dialogen. Snakk om hva dere ønsker å oppnå, og hvordan dere kan komme dit. Det er også viktig å snakke om de gode resultatene, hvorfor de er gode, og hvordan man skal opprettholde dette. Kontekst og rammebetingelser påvirker resultatene! Mange ytre omstendigheter påvirker resultatene og lederens handlingsrom. Reorganiseringer, fysiske arbeidsforhold osv. virker inn på trivsel og trenger ikke nødvendigvis ha med god eller dårlig ledelse å gjøre. Individuelle oppfatninger av hva resultater forteller er det viktig å være lydhør for, men sørg for å styre diskusjonen rundt det som er viktig. Ekstern og intern benchmark sier noe om overordnede nivåforskjeller, og kan være fint å skjele til for å vurdere hvordan vi ligger an sammenlignet med andre 14

15 HVA ER ET GODT RESULTAT? Det finnes ingen fasit for hva som er et godt nok resultat, men som en tommelfingerregel kan man si at et gjennomsnittlig godt resultat ligger mellom 3.8 og 4.2. Et gjennomsnitt representerer et snitt av svarene, og skjuler informasjon om avvik. Et tips er derfor å støtte seg på frekvensfordelingen av svarene som er presentert i farget stolpediagram. Se for eksempel på andelen 4 og 5 (grønn og lysegrønn). Hvis denne samlet er på ca. 60%, tenk som så: I en gruppe på 10, så mener 6 personer at dette fungerer godt eller veldig godt. Er det bra nok? Fokuser på de positive andelene, og ikke grav dere ned i andelene rødt ved å spekulere i hvem som har svart hva. At man er god på noe, og mindre bra på noe annet er helt naturlig. Hvordan håndterer man evt. røde søyler? Det er viktig å poengtere at svake resultater er alles ansvar, og at det ikke handler om å sette noen i skammekroken. Ikke gå i forsvarsposisjon og kom med bortforklaringer. 15

16 HVA ER ET GODT RESULTAT FOR MIN ENHET? STILL FØLGENDE SPØRSMÅL: Hva er det viktig at VI er spesielt gode på? Hva skal til/må fungere godt for at enheten/avdelingen skal nå sine resultat/levere en god tjeneste? Hva motiverer ansatte i vår enhet/avdeling i det daglige arbeidet? Hvilke faktorer har påvirket vår opplevelse av arbeidssituasjonen den siste tiden? 16

17 RESULTATER PÅ INDIVIDUELT LEDERSKAP Lederskapsresultatene kan oppleves som en direkte, personrettet og i noen tilfeller krevende tilbakemelding. Husk at resultater som går på ditt lederskap måler i hvilken grad du har møtt dine medarbeideres forventninger, ikke om du har de påkrevde talenter/evner. Vurdering av kontekst og rammevilkår spiller en viktig rolle i tolkningsarbeid! Ta tilbakemeldingen dine medarbeidere har gitt deg på alvor, og bruk resultatene som et utgangskpunkt for utvikling av eksisterende lederegenskaper. Diskuter gjerne resultatene dine med din egen leder, eller en annen betrodd lederkollega. 17

18 Del II HVORDAN ARBEIDE MED OPPFØLGINGEN AV MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN I denne delen av oppfølgingsguiden gjennomgås blant annet: - Hvorfor er oppfølging så viktig - En fremtidsrettet og mulighetsorientert tilnærming til oppfølgingsarbeidet - Oppfølgingsplan med eksempler - Mal for oppfølgingsplan til utskrift 18

19 Jobbtilfredshet HVORFOR FØLGE OPP MEDARBEIDERUNDERSØKELSER (MU)? J Gjennomfører MU med stor grad av oppfølging Gjennomfører MU med noen grad av oppfølging Gjennomfører ikke MU Det er først når virksomheten aktivt følger opp resultatene fra medarbeiderundersøkelsen at man oppnå klar gevinst mht. jobbtilfredshet. L Gjennomfører MU uten å følge opp Kilde: Rambølls årlige referensemåling blant offentlige og private virksomheter. 19

20 TO ULIKE TILNÆRMINGER TIL OPPFØLGINGSARBEIDET Den typiske tilnærmingen («klassisk problemløsning») Lete etter årsaker til feil/problemer Skyldfordeling og syndebukker Fortidsorientert Mangelspråk - Fokus på problemer, feil, mangler, negativitet, det som ikke lar seg gjøre, det som ikke fungerer Folk blir redde for å gjøre nye feil I beste fall: eliminere feil, erstatte problemer med ikke-problemer («Fra minus til null») En mer fremtidsrettet og mulighetsorientert tilnærming* Lete etter små og store suksesshistorier Lære av tidligere suksesser og strekke seg mot ønsket fremtid Fremtidsorientert Ressursspråk - Fokus på muligheter, suksesser, ressurser, det som fungerer, det som lar seg gjøre, kompetanser Folk samles og føler seg kompetente I beste fall: «alt» er mulig («Fra minus, null eller pluss til større pluss») *) En verdensutbredt tilnærming kalt Appreciative Inquiry som har vist seg meget effektiv for å bygge opp organisasjoner til å lykkes 20

21 EKSEMPLIFISERING AV DE TO TILNÆRMINGENE Hva kan vi gjøre med den manglende innflytelsen? Hvorfor praktiseres ikke medbestemmelse for medarbeiderne? Hvorfor tar ikke medarbeiderne mer ansvar selv? Hvordan kan vi unngå at folk føler seg maktesløse? Hvilke rutiner/ systemer/sanksjoner behøver vi? (Osv.) L Tilnærming til oppfølgingen J Eksempel på forbedringsområde: «I vår enhet er vi mange som opplever at vi ikke har innflytelse over egen arbeidssituasjon. Det er vanskelig å planlegge arbeidsdagen, og vi får ikke bestemme selv hvilke oppgaver vi skal arbeide med.» Hvilke eksempler kan vi finne på at vi har hatt innflytelse over egen arbeidssituasjon? Hvilke betingelser har gjort disse eksemplene mulig? Hvordan kan vi gjenta disse eksemplene, slik at vi oftere/i større grad opplever innflytelse over egen arbeidssituasjon? Hvordan ser det ut den dagen vi har tilstrekkelig innflytelse over egen arbeidssituasjon? (Osv.) 21

22 ANBEFALT OPPFØLGING Vi anbefaler den fremtidsrettede og mulighetsorienterte tilnærmingen FORDI den gir medarbeiderne lyst og energi til å videreutvikle seg. Oppfølgingsprosessen vil kunne gi en god opplevelse for alle i enheten. Bruk ca 1 time på å presentere rapporten, deretter ca 2 timer på en prosess som munner ut i en oppfølgingsplan. (Dette kan gjennomføres i ett 3-timers møte, eller deles opp alt etter hva som er det mest praktiske for dere.) Ta kontakt med lokal kontaktperson/prosessveileder dersom det er ønskelig. På neste side er et forslag til hvordan dere kan legge opp de to timene hvor oppfølgingsplanen utarbeides. Det er utarbeidet en oppfølgingsplan som bygger på den fremtidsrettede og mulighetsorienterte tilnærmingen. Forklaring, eksempel og en tom mal til utfylling finnes på de påfølgende sider. Husk at det er når dere går fra møtet med en ferdig utarbeidet oppfølgingsplan det virkelige oppfølgingsarbeidet begynner! Husk å legg planen inn i Action Monitor! 22

23 FORSLAG TIL HVORDAN DERE KAN ARBEIDE MED OPPFØLGINGSPLANEN (Tilpasset et møte på to timer) Hva skal gjøres Hvem Tidsbruk Leder har nå presentert resultatene og lagt vekt på det han eller hun er opptatt av, stolt over, overrasket over og ønsker å utvikle. Fortell nå hva som skal skje de neste to timene for eksempel kan denne oversikten presenteres Plenum 5 min Del inn medarbeiderne i grupper. Ledelsen kan være en egen gruppe, eller fordeles utover i de øvrige gruppene. Hver gruppe skal med utgangspunkt i rapporten ta stilling til hvilke 2-5 områder dere synes er særlig viktig å forbedre eller bevare. Ikke se dere blinde på de høyeste og laveste score, men spør dere selv «hva er godt nok for oss?», «hva er så viktig for oss at vi ønsker å fokusere på dette området fremover?». Grupper på min Hver gruppe leser raskt opp i plenum hvilke områder de synes er spesielt viktig å forbedre eller bevare. Dette skrives opp på tavle etc. Plenum 10 min Bli i fellesskap enige om maks to områder som dere ønsker å forbedre, og to områder dere ønsker å bevare. Finn en formulering for hva dere ønsker å oppnå, og noter dette som utviklingsmål i oppfølgingsplanen. Noter også hva dere tror effekten vil være når utviklingsmålet er oppnådd. Plenum 30 min Gå sammen i grupper igjen a) Finn eksempler på situasjoner hvor dere i større eller mindre grad lykkes på områdene dere har prioritert å bevare b) Ta en prat om aktuelle tiltak som kan hjelpe dere å oppnå utviklingsmålene Grupper på min Snakk i plenum om situasjoner hvor dere i større eller mindre grad lykkes på områdene dere har prioritert å bevare. Bli deretter enige om et overkommelig antall tiltak som kan føres opp i oppfølgingsplanen og logges i Actionmonitor Plenum 20 min Avslutt møtet med å gjøre de nødvendige avklaringer og ansvarsfordelinger. Tydeliggjør for alle at oppfølgingen er et felles arbeid, og noe som ikke er over nå som møtet er ferdig snarere tvert i mot det er nå det begynner! Plenum 10 min 23

24 FORKLARING TIL OPPFØLGINGSPLAN Til hjelp i arbeidet med oppfølgingen av medarbeiderundersøkelsen er det utviklet en oppfølgingsplan som bygger på den fremtidsrettede og mulighetsorienterte tilnærmingen. Se forklaringen til oppfølgingsplanen nedenfor. Utviklingsmål Ønsket effekt Når fungerer det allerede? Tiltak: Situasjoner og områder hvor vi kan jobbe mot vårt utviklingsmål På bakgrunn av ett (eller flere) områder i rapporten utpeker det seg noen områder som dere ønsker å utvikle dere innenfor. I malen er det lagt opp til at dere arbeider med to utviklingsmål hvor dere ønsker å forbedre noe, og to utviklingsmål som handler om å bevare noe som er viktig for dere. Ikke se dere blinde på høye og lave score vurder og diskuter hva som er viktig for akkurat dere! I denne kolonnen skrivere dere hva dere ønsker å oppnå ved å arbeide med dette utviklingsmålet. Hvordan ser det ut den dagen dere har oppnådd det dere ønsker? Hvordan ser det ut når dere får den scoren dere ønsker i neste medarbeiderundersøkelse? Still dere selv dette spørsmålet for å bli mer bevisste på hva dere allerede får til. Ved å bli mer bevisste på det som lykkes, kan dere finne styrker, kompetanser og handlingsmønstre som kan overføres og forsterkes slik at dere kan oppnå det dere ønsker. Hva er det som «tross alt» fungerer? Prøv å let etter små og store eksempler hvor dere har lyktes ganske godt innenfor dette området. Det kan være konkrete situasjoner, eller kanskje et team som utmerker seg med å ha en spesielt god praksis. Ingen suksesshistorier er for små! Finnes det noen muligheter for å gjøre mer av det som allerede er godt? Kanskje med noen tilpasninger? Kanskje ser dere også muligheten til å prøve noe helt nytt? Hva kan dere gjøre for å bevare det som dere allerede synes er bra? Svarene fra denne kolonnen formuleres som tiltak som legges inn i Actionmonitor. Noen tiltak kan være helt konkrete og enkle å krysse av på gjørelisten, mens andre tiltak krever mer kontinuerlig bevissthet og jobbing. Bruk gjerne det vedlagte Verktøy for prioritering av tiltak dersom dere har «for mange» forslag å velge mellom. 24

25 EKSEMPEL PÅ OPPFØLGINGSPLAN Utviklingsmål Ønsket effekt Når fungerer det allerede? Forbedre: Eksempel 1. Vi skal samarbeide bedre med andre enheter/ distrikt/særorgan. Forbedre: - Bedre innsats mot mobile kriminelle på tvers av distrikter - Alle deltakere i samarbeidsprosjektet blir anerkjent for innsatsen - Tydelig forankring om behovet for bistand hos ledere - Sporadisk kontakt mellom enkelte etterforskere over distriktsgrensene - Informasjonsdeling under pikettpraten - Den gangen vi løste saken om de østeuropeiske innbruddstyvene Tiltak: Situasjoner og områder hvor vi kan jobbe mot vårt utviklingsmål - Samarbeidet forankres hos ledelsen - Systematiseringer av informasjon/tilbakemeldinger til alle deltakere i prosjektet - Tydelig anerkjennelse for innsatsen for alle deltakerne underveis og etterpå Bevare: Eksempel 2. Vi skal ta vare på den gode kunnskapsdelingen i enheten vår. - Sørge for at vi opprettholder utveksling av kunnskap og erfaringer. Vi skal være fullt oppdaterte og dyktige på feltet vårt - Korridorpraten - Fagpraten i lunsjpausene - Dialogen på prosjektrommene på intranettet - Enkelte tilfeller av rapportering fra deltakelse på konferanser, seminarer og kurs - Parolesamlinger - Faste fagdager i enheten - Pålagt rapportering fra konferanser, seminarer og kurs - Danne nettverk i etaten med kolleger som arbeider innenfor samme felt Bevare: 25

26 Påvirkning på utviklingsmål Mindre påvirkning Vesentlig påvirkning Tips! Ta A3 utskrift av malen på neste side ET VERKTØY FOR PRIORITERING AV TILTAK Krevende å gjennomføre Innsats Lett å gjennomføre Dette er et verktøy som kan brukes til å prioritere hvilke tiltak som skal iverksettes og legges inn i Actionmonitor. Tiltak som er lette å gjennomføre, og som gir vesentlig påvirkning med tanke på å bidra til oppnåelse av utviklingsmålet gir god uttelling å prioritere. Det kan også være strategisk klokt å prioritere noen tiltak som er krevende å gjennomføre dersom de har en vesentlig påvirkning på utviklingsmålet. 26

27 VÅR OPPFØLGINGSPLAN Utviklingsområde Ønsket effekt Når fungerer det allerede? Forbedre: Tiltak: Situasjoner og områder hvor vi kan jobbe mot vårt utviklingsmål Forbedre: Bevare: Bevare: 27

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT

POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT 1 OM UNDERSØKELSEN 2013 Undersøkelsesperiode: Januar-Februar 2013 Metode: Elektronisk web-undersøkelse (CAWI) Samlet svarprosent: 75

Detaljer

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold

Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold Institusjonell plan for gjennomføring av medarbeiderundersøkelse 2015 (MU-15). godkjent i Høgskolens strategiske ledergruppe- Innhold 1. Innledning... 1 1.1 Målsetting... 1 1.2 Roller og ansvar... 1 2.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 12/363 Sign: Dato: 04.12.15 Utvalg: Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Forslag til vedtak:

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

KOMMENTERT HOVEDRAPPORT

KOMMENTERT HOVEDRAPPORT MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2015 HØGSKOLEN I HEDMARK KOMMENTERT HOVEDRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsesperiode: 13. mars til og med 27. mars Metode: Elektronisk web-undersøkelse (CAWI) Samlet svarprosent:

Detaljer

AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK

AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK AVANT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2012 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT FOR HØGSKOLEN I HEDMARK SAMMENDRAG - Medarbeiderundersøkelsen ble avsluttet 8.oktober 2012, etter en to ukers datainnsamlingsperiode. Samlet svarprosent

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2017 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2017 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2017 KOMMENTERT HOVEDRAPPORT RAPPORTENS INNHOLD OG STRUKTUR 01 02 03 POLITIETATEN TOTALT Svarprosent totalt og på tvers av distrikt/særorgan. Suksesskriterier: Jobbtilfredshet,

Detaljer

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet,

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2010

Medarbeiderundersøkelsen 2010 Ringerike kommune R I N G E R I K E K O M M U N E Medarbeiderundersøkelsen 2010 Hønefoss kino 4. februar Program Innledning og noen aktuelle tema v/rådmannen Gjennomgang av medarbeiderundersøkelsen 2010

Detaljer

HIHM MU 2015 STILLING

HIHM MU 2015 STILLING Antall svar: 30 Svarprosent: 81 HIHM MU 2015 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

KS, 11.2007. Gode medarbeidersamtaler

KS, 11.2007. Gode medarbeidersamtaler KS, 11.2007 Gode medarbeidersamtaler Hva Strukturert samtale/kommunikasjon mellom leder og medarbeider Medarbeidersamtalen skal være en fortrolig samtale mellom medarbeider og nærmeste leder. Begge må

Detaljer

Handlingsplan HR-strategi 2015

Handlingsplan HR-strategi 2015 Handlingsplan HR-strategi 2015 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet, Trygghet,

Detaljer

Resultatrapportene hvordan lese de? - en liten veileder til tolkning av resultater

Resultatrapportene hvordan lese de? - en liten veileder til tolkning av resultater Resultatrapportene hvordan lese de? - en liten veileder til tolkning av resultater Hva er viktig ved tolking av resultatene? Tall fra spørreskjemaundersøkelser må alltid tolkes når informasjonen baserer

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING HIHM MU 2012. stilling Antall svar: 230 Svarprosent: 77 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere

Detaljer

Medarbeidersamtalen. Følgende utfordringer har vært drøftet sentralt i VFK:

Medarbeidersamtalen. Følgende utfordringer har vært drøftet sentralt i VFK: Medarbeidersamtalen Mal for medarbeidersamtalen er utviklet av en partssammensatt arbeidsgruppe og vedtatt av DLG skoleåret 2009/2010. Malen er tilpasset Horten videregående skoles arbeid med den profesjonelle

Detaljer

Handlingsplan HR-strategi 2013

Handlingsplan HR-strategi 2013 Handlingsplan HR-strategi 2013 Mål Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Kvalitet, Trygghet, Respekt

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING stilling Antall svar: 21 Svarprosent: 78 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål,

Detaljer

PULS nåsituasjon etter PULS-samlingene våren 2016

PULS nåsituasjon etter PULS-samlingene våren 2016 PULS nåsituasjon etter PULS-samlingene våren 2016 11.05.2016 Innhold Til leder Hvorfor PULS nåsituasjon? PULS og videre ledelsesutvikling Dialog med egne medarbeidere Forslag til og støtteverktøy for gjennomføringen

Detaljer

Hva skal til for å lykkes med 10-FAKTOR? Rådgiver Lisbeth Frydenlund, KS Molde

Hva skal til for å lykkes med 10-FAKTOR? Rådgiver Lisbeth Frydenlund, KS Molde Hva skal til for å lykkes med 10-FAKTOR? Rådgiver Lisbeth Frydenlund, KS Molde 16.06.2016 Prosessen med å gjennomføre medarbeiderundersøkelse Evaluering av prosessen Forberedelser Felles handling og oppfølging

Detaljer

Handlingsplan HR-strategi 2014

Handlingsplan HR-strategi 2014 Handlingsplan HR-strategi 2014 Mål Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Kvalitet, Trygghet, Respekt

Detaljer

Hva skal til for å lykkes med 10-FAKTOR? Rådgiver Lisbeth Frydenlund, KS Trondheim

Hva skal til for å lykkes med 10-FAKTOR? Rådgiver Lisbeth Frydenlund, KS Trondheim Hva skal til for å lykkes med 10-FAKTOR? Rådgiver Lisbeth Frydenlund, KS Trondheim 30.03.2016 Prosessen med å gjennomføre medarbeiderundersøkelse Evaluering av prosessen Forberedelser Felles handling og

Detaljer

Medarbeidersamtale i ledelse

Medarbeidersamtale i ledelse Medarbeidersamtale i ledelse Innhold 1 Praktisk informasjon 1 2 Formål med samtalen 1 3 Samtalen 2 3.1 Skolens visjon og mål 2 3.2 Ledergruppens rolle 2 3.3 Din lederrolle 2 3.4 Arbeidsmål 3 3.5 Utviklingsmål

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Gode resultater Oppslutningen er på prosent, og tilbakemeldingene viser også dette året at Stavanger kommune er en arbeidsplass med godt samarbeid,

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Oppstartsamtale for ny lærer

Oppstartsamtale for ny lærer Oppstartsamtale for ny lærer Innhold 1 Praktisk informasjon 1 2 Formål med oppstartssamtalen 1 3 Samtalen 2 3.1 Skolens visjon og mål 2 3.2 Ledergruppens rolle 2 3.3 Din lederrolle 2 3.4 Arbeidsmål 2 3.5

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Akershus universitetssykehus HF Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø

Detaljer

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap Medarbeidersamtaler Universitetet for miljø- og biovitenskap 1 UMBs visjon Universitetet for miljø- og biovitenskap skal gjennom utdanning og forskning bidra til å sikre livsgrunnlaget til dagens og fremtidens

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for. Frambu

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for. Frambu FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Frambu Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever oppmerksomhet,

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 76/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 11/2859 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15.12.2014 SAK 76 /14 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2014 Innstilling

Detaljer

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100%

MU Eksempelrapport. Antall besvarelser: 17. Eksempelrapport. Svarprosent: 100% Antall besvarelser: 17 MU 2015 Svarprosent: 10 RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Figuren nedenfor viser gjennomsnittsresultatet på de ulike hovedområdene i medarbeiderundersøkelsen. Gjennomsnittet er beregnet

Detaljer

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE Den enkelte medarbeider i Kåfjord kommune er viktig for kommunens resultater totalt sett. Medarbeidersamtalen er derfor en arena for å drøfte vesentlige

Detaljer

HSØ foretakene samlet

HSØ foretakene samlet FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2013 1 Rapport for HSØ foretakene samlet INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2013 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2013

Detaljer

Endringsoppgave: Medarbeidersamtalen

Endringsoppgave: Medarbeidersamtalen Endringsoppgave: Medarbeidersamtalen Nasjonalt topplederprogram Berit Kalgraff Molde, høst 2015 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven «En medarbeidersamtale (MAS) er en godt forberedt,

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Noen sammenhenger - innledningsvis

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 30.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

AMUS Helseregion Midt-Norge inkl. foretaksvis sammenligning

AMUS Helseregion Midt-Norge inkl. foretaksvis sammenligning AMUS 2008 Helseregion Midt-Norge inkl. foretaksvis sammenligning Svarprosenten på det enkelte spørsmål er utregnet på basis av det antall respondenter som undersøkelsen har gått ut til. Ved internemedarbeiderundersøkelser

Detaljer

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Innledning En medarbeidersamtale er en regelmessig, organisert form for samtale mellom medarbeider og nærmeste overordnede, der en samtaler om arbeidsoppgaver,

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

Lederhåndbok for spørreundersøkelser

Lederhåndbok for spørreundersøkelser Lederhåndbok for spørreundersøkelser Hva kreves av kommunen? Gjennomføring av spørreundersøkelser vil i seg selv skape forventninger, både i forhold til resultater og oppfølging. Det vil bli iverksatt

Detaljer

Bilag 1 Kravspesifikasjon

Bilag 1 Kravspesifikasjon Bilag 1 Kravspesifikasjon Kundens krav til Bistanden beskrives her Om Politiets IKT-tjenester I 2014 ble Politiets IKT-tjenester (PIT) etablert som en egen organisatorisk enhet underlagt Politidirektoratet.

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland Resultater - medarbeiderundersøkelsen 2014, per. 25.03.14 : 13 svar av 13 ansatte, 100 % : 732 svar av 932 ansatte, 79 % : 45 r Organisering av arbeidet Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hvordan

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet.

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Det psykososiale arbeidsmiljøet. - Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Arbeidsmiljø og trivsel Alt

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

«UTVIKLENDE LEDELSE»

«UTVIKLENDE LEDELSE» «UTVIKLENDE LEDELSE» Et lederutviklingsprogram i regi av Din Utvikling as KORT BESKRIVELSE >>> Utviklende ledelse er et lederprogram for ledere på alle nivåer. VI regner med at du som leder har et ønske

Detaljer

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Menova 3. november 2015 Olav Johansen 2013 - dd Høyskolelektor, institutt for ledelse og organisasjon, Markedshøyskolen 2013 - dd Daglig Leder, Senter

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i politi- og lensmannsetaten 2006

Medarbeiderundersøkelsen i politi- og lensmannsetaten 2006 Medarbeiderundersøkelsen i politi- og lensmannsetaten 2006 HKI-forum 25.10.06 Toni Benterud, seniorrådgiver i OU-seksjonen i Politidirektoratet Agenda Hvorfor medarbeiderundersøkelse? Forberedelsesfasen

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

Fra ord til handling Når resultatene teller!

Fra ord til handling Når resultatene teller! Fra ord til handling Når resultatene teller! Av Sigurd Lae, Considium Consulting Group AS Utvikling av gode ledelsesprosesser i et foretak har alltid til hensikt å sikre en resultatoppnåelse som er i samsvar

Detaljer

Landbrukstjenester Sør

Landbrukstjenester Sør Medarbeidersamtale En medarbeidersamtale skal prøve å skape en felles forståelse for lagets mål og oppgaver. Alle ansatte har et medansvar for organisasjonen sin virksomhet og utvikling. Samtalen skal

Detaljer

Min medarbeidersamtale Forslag til åpne spørsmål for å skape refleksjon hos medarbeideren. Disse kan brukes på svaralternativer til alle spørsmål.

Min medarbeidersamtale Forslag til åpne spørsmål for å skape refleksjon hos medarbeideren. Disse kan brukes på svaralternativer til alle spørsmål. Veileder for Medarbeidsamtaler. Forberedelse: Hva gjør vi? Både medarbeider og leder må inn i Dossier å oppdatere seg på forrige medarbeidersamtale og utviklingsplanen. Sørg for at Dossier er oppdatert.

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for. Helse Sør Øst

Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for. Helse Sør Øst FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2015 Rapport for Helse Sør Øst Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever oppmerksomhet,

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse - innledning

Medarbeiderundersøkelse - innledning Medarbeiderundersøkelse - innledning 1. Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge medarbeidertilfredshet både i den enkelte avdeling og for kommunen som helhet. Informasjonen vil være et viktig grunnlag

Detaljer

Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet. Og oppgavene til neste gang: Erfaringer fra sist: 05.11.2012

Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet. Og oppgavene til neste gang: Erfaringer fra sist: 05.11.2012 Kongsberg Næringsforening Lederprogrammet Og oppgavene til neste gang: Hvilke mål er det naturlig å sette for din butikk? Hvordan vil du sette målene? Hvordan tenker du å bryte dem ned til mål du kan bruke

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2012. Rapport for. Sykehuset Østfold

Medarbeiderundersøkelsen 2012. Rapport for. Sykehuset Østfold FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 1 Rapport for Sykehuset Østfold Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss alle,

Detaljer

Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser

Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser Helse Nord, regional ledersamling Bodø, 26. februar 2009 Teamledelse nøkkelen til suksess i store desentraliserte organisasjoner Hvordan oppnå endring gjennom bruk av lederteamets kompetanse og ressurser

Detaljer

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Lederprogrammet del 1 Formålet med våre butikker: Vi ønsker å drive spennende, attraktive og lønnsomme butikker som blir foretrukket av kundene Hva driver

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2015/1147-1 Saksbehandler: Anita Ulstad,Strategisk rådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av:, Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Politidirektoratet har sendt prosjektutredningen «Medarbeiderplattform i politiet» på intern høring i politietaten.

Politidirektoratet har sendt prosjektutredningen «Medarbeiderplattform i politiet» på intern høring i politietaten. Politidirektoratet Postboks 8051 Dep 0031 Oslo NORWEGIAN POLICE UNIVERSITY COLLEGE Deres referanse: Vår referanse: Sted, Dato Oslo, 13.03.2014 HØRINGSUTTALELSE VEDR "MEDARBEIDERPLATTFORM I POLITIET» Politidirektoratet

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

BLANT STATSANSATTE 2010 HOVEDFUNN PRESENTASJON AV SJEFSKONSULENT SIMEN RUD

BLANT STATSANSATTE 2010 HOVEDFUNN PRESENTASJON AV SJEFSKONSULENT SIMEN RUD MEDARBEIDERUNDERSØKELSE BLANT STATSANSATTE 2010 HOVEDFUNN PRESENTASJON 16.04.10 AV SJEFSKONSULENT SIMEN RUD 1 Agenda 01 Kort om skala og resultater 02 Resultater på nøkkelspørsmål 03 Utvikling og trender

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken om Medarbeiderundersøkelsen 2007 til orientering

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken om Medarbeiderundersøkelsen 2007 til orientering MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Arkivsaksnr.: 05/30643 Saksframlegg Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken om Medarbeiderundersøkelsen 2007 til orientering Saksfremlegg - arkivsak 05/30643 1 Bakgrunn

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse private leverandører

Medarbeiderundersøkelse private leverandører Vedlegg 18 Medarbeiderundersøkelse private leverandører Vi ønsker at du svarer på et bakgrunnspørsmål vedrørende din utdanning. UTDANNING Jeg har følgende utdanning, sett kryss for det høyeste alternativet

Detaljer

Medarbeiderkartlegging

Medarbeiderkartlegging Medarbeiderkartlegging 1. Arbeidsfellesskap 1.1 Kollegialt fellesskap 1.2 Felles mål 2. Profesjonalitet 2.1 Refleksjon og fornyelse(k3) 2.2 Planlegging og vurdering (K2) 2.3 Gjennomføring (K1) T 2.4 Profesjonsutvikling

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

LEAN. Kontinuerlig forbedring. Aktivitet. / arbeidsprosessa. Verdistrøm. Sløsing. Fokusintervju. Problemtre. Interessentanalyse.

LEAN. Kontinuerlig forbedring. Aktivitet. / arbeidsprosessa. Verdistrøm. Sløsing. Fokusintervju. Problemtre. Interessentanalyse. Kontinuerlig forbedring ord og uttrykk: LEAN Kontinuerlig forbedring Aktivitet Verdistrøm / arbeidsprosessa Sløsing Fokusintervju Problemtre Interessentanalyse Brunpapirsesjon Hvitpapirsesjon Forbedringsforslag

Detaljer

Oppfølgingsaktivitet etter en MTM undersøkelse. Lederens modell for forberedelser og gjennomføring i egen enhet

Oppfølgingsaktivitet etter en MTM undersøkelse. Lederens modell for forberedelser og gjennomføring i egen enhet Oppfølgingsaktivitet etter en MTM undersøkelse Lederens modell for forberedelser og gjennomføring i egen enhet Utfordringer i arbeidet med MTM For store/urealistiske forventninger Vanskelig å tolke rapportene/for

Detaljer

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste)

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste) OPPLEGG FOR MEDARBEIDERSAMTALE Mål, status og utvikling 1. Innledning og formålet med samtalen 2. Rammer for medarbeidersamtalen innhold og forberedelse 3. Hvordan gjennomføre den gode samtalen? 4. Oppsummeringsskjema

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: 1. Hovedutvalg

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2013

BRUKERUNDERSØKELSEN 2013 Vest Antall besvarelser: 18 Svarprosent: 10 BRUKERUNDERSØKELSEN 2013 INNLEDNING 01 Innhold I denne rapporten finner du resultater fra Bufetats nasjonale brukerundersøkelse blant barn og unge i statlige

Detaljer

Ny medarbeiderundersøkelse i av arbeidskultur!

Ny medarbeiderundersøkelse i av arbeidskultur! Ny medarbeiderundersøkelse i 2014 Fra avkryssing til videreutvikling av arbeidskultur! 1 Formål Videreutvikling av medarbeiderskap og ledelse på den enkelte arbeidsplass Unik mulighet til å bidra i utvikling

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013. Rapport for. 1 - OUS Samlet. Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap.

Medarbeiderundersøkelsen 2013. Rapport for. 1 - OUS Samlet. Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2013 1 Rapport for 1 - OUS Samlet Denne rapporten representerer en mulighet til å praktisere godt leder- og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø er viktig for oss alle,

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus

Medarbeiderundersøkelse 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus En MakeSense-rapport Medarbeiderundersøkelse 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus Hovedrapport En rapport fra Stamina Census Hvordan lese resultatene Gjennomsnittskåren for respondentgruppen (de som har besvart)

Detaljer

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Forventninger til medarbeiderne Sjelden formulert krav og forventninger j g g Hva er den enkeltes ansvarsområde Den psykologiske k kontrakt kt En psykologisk

Detaljer

Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012

Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012 Saksframlegg til styret Møtedato 26.01.12 Sak nr: 10/2012 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Trykte vedlegg: Medarbeiderundersøkelse 2011 orientering om hovedresultater og plan for oppfølging. Ingen

Detaljer

Bibliotekmøtet i Nordland, 2 juni, Rica Hotell Bodø. «Medarbeiderskap og lederskap hvorfor ledelse er for viktig til kun å overlate ledere»

Bibliotekmøtet i Nordland, 2 juni, Rica Hotell Bodø. «Medarbeiderskap og lederskap hvorfor ledelse er for viktig til kun å overlate ledere» Bibliotekmøtet i Nordland, 2 juni, Rica Hotell Bodø «Medarbeiderskap og lederskap hvorfor ledelse er for viktig til kun å overlate ledere» Viktige fokusområder for god ledelse Resultatfokus Hvor er vi,

Detaljer

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER Innhold I. INNLEDNING... 2 II. RESULTATER... 3 III. ANALYSE AV VEGARD JOHANSEN...13 IV. VIDEREUTVIKLING AV UNGDOMSBEDRIFTDPROGRAMMET...14 Helge Gjørven og

Detaljer

Helse Sør-Øst totalt

Helse Sør-Øst totalt FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2010 1 Rapport for Helse Sør-Øst totalt INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2010 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten s 3 Hvordan

Detaljer

Gode medarbeidersamtaler

Gode medarbeidersamtaler Gode medarbeidersamtaler Forberedelses- og samtaleskjema Forberedelsesskjemaet benyttes i forberedelsen til samtalen. Det skal bidra til å skape et felles utgangspunkt til at begge parter kan bidra like

Detaljer

Vestby kommune Partssammensatt utvalg

Vestby kommune Partssammensatt utvalg Vestby kommune Partssammensatt utvalg MØTEINNKALLING Utvalg: PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.03.2015 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

ALLE HF (ALLE) UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE(TOP)

ALLE HF (ALLE) UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE(TOP) Medarbeiderundersøkelsen 2014 Rapport ALLE HF (ALLE) UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE(TOP) Svarprosent: 69% Utsendt: 5965 Svar: 4131 Introduksjon Medarbeiderundersøkelsen (MU) kartlegger trivsel, motivasjon

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. 2. Medarbeiderundersøkelsen i ny utgave i MEDARBEIDEUNDERSØKELSEN 2010 Arkivsaksnr.

Saksframlegg. Trondheim kommune. 2. Medarbeiderundersøkelsen i ny utgave i MEDARBEIDEUNDERSØKELSEN 2010 Arkivsaksnr. MEDARBEIDEUNDERSØKELSEN 2010 Arkivsaksnr.: 10/24924 Saksframlegg ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Sak om Medarbeideundersøkelsen 2010 tas til orientering. ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2005 Lillehammer kommune - samlet resultat Balansert virksomhetsstyring i Lillehammer kommune Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1). Åpen 9.12.2005-9.1.2006

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2009 Nr. 1 januar 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 29 HOVEDRESULTATER Rekordhøy deltakelse og gode resultater Aldri før har så mange svart på medarbeiderundersøkelsen i Stavanger kommune. Svarprosenten på 73,5 %

Detaljer

Strategiplan Haugaland og Sunnhordland politidistrikt

Strategiplan Haugaland og Sunnhordland politidistrikt Strategiplan 2008-2013 Haugaland og Sunnhordland politidistrikt 1 Til alle ansatte Organisasjoner er alltid i utvikling. Det vil i stor grad være opp til oss selv hvordan, og i hvilken retning denne utviklingen

Detaljer

Informasjon til ledere del I. August 2012

Informasjon til ledere del I. August 2012 Organisasjonsundersøkelsen 2012 Informasjon til ledere del I August 2012 Innholdsfortegnelse Hensikt Hensikten med denne informasjonen er å motivere og gjøre ledere i stand til å gjennomføre Organisasjonsundersøkelsen

Detaljer

DRAMMEN 8. mai 2013. Verksted 5. geir.johan.hansen@ks.no. Geir Johan Hansen. 20. mai 2014 Verksted 5

DRAMMEN 8. mai 2013. Verksted 5. geir.johan.hansen@ks.no. Geir Johan Hansen. 20. mai 2014 Verksted 5 DRAMMEN 8. mai 2013 Verksted 5 Geir Johan Hansen geir.johan.hansen@ks.no 2 20. mai 2014 Verksted 5 Partssamarbeidet Hva mangler? FaFo; Moland og Lien 2013 Speed-date Tenk deg en tjeneste: der alle er

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst

FORSIDE. Medarbeiderundersøkelsen Rapport for. Helse Sør-Øst FORSIDE Medarbeiderundersøkelsen 2012 1 Rapport for Helse Sør-Øst INNHOLD 2 Medarbeiderundersøkelsen 2012 Innholdsfortegnelse Forside s 1 Innholdsfortegnelse s 2 Oppsummering av rapporten 2012 s 3 Hvordan

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i staten 2016

Medarbeiderundersøkelsen i staten 2016 Medarbeiderundersøkelsen i staten 2016 1. Velkommen, ved Steffen Sutorius, direktør Difi 2. Kommunal- og moderniseringsdepartementet, ved statssekretær Kristin Holm Jensen 3. Presentasjon av undersøkelsen,

Detaljer

Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011

Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011 Rapport 7/2011 Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011 Utdanningsavdelingen Forord Denne utviklingsrapporten bygger på en kvantitativ spørreundersøkelse som er gjennomført i utdanningsavdelingen

Detaljer