Delprosjekt 2 Studie. Forskning. SEVU. Bibliotek.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delprosjekt 2 Studie. Forskning. SEVU. Bibliotek."

Transkript

1 Delprosjekt 2 Studie. Forskning. SEVU. Bibliotek. Delprosjekt 2 omfatter 13 arbeidsgrupper; 6 innen området studie, 5 innen området forskning og 1 gruppe for hver av områdene SEVU og bibliotek. Det foreligger delrapporter 25. oktober-frist fra 12 av arbeidsgruppene. Rapport fra arbeidsgruppe «kvalitetssikring» mangler. Denne arbeidsgruppe vil ikke for alvor påbegynne sitt arbeid før på ny-året. Dette har primært sammenheng med at denne gruppen er avhengig av avklaringer i spørsmål som delprosjekt Organisasjon, styring og ledelse har ansvar for. Også forhold vedrørende bemanning av arbeidsgruppen har hatt betydning, likeledes at NOKUT har gitt NVH aksept for å utsette revidering av sitt kvalitetssystem til etter fusjonen dvs. til det er aktuelt med et nytt felles system. Alle arbeidsgruppene (minus kvalitetssikring) har lagt opp en framdriftsplan som gjør at de vil komme i mål innen sommeren. For enkelte av gruppene vil dette imidlertid måtte medføre stor innsats. Det kan være grunn til å trekke fram et par-tre forhold som krever særlig oppmerksomhet: Behov for snarlig avklaring av hvor mye ressurser som stilles til disposisjon. Dette gjelder primært arbeidsgruppe «studieadministrativt system». Sondring mellom hva OPAD har mandat til/hva som er naturlige oppgaver i OPAD-sammenheng og hva som er oppgaver/problemstillinger som mer naturlig hører hjemme i fellesstyret eller som krever fellesstyrets velsignelse. Denne avklaringen synes aktuell for et par av arbeidsgruppene. Vedtak om organisering særlig myndighetsfordeling /administrativ bemanning av de ulike nivåene etterlyses av flere grupper. I tillegg kan det være fornuftig å dempe ambisjonsnivået for noen av arbeidsgruppene, dvs. for de grupper som arbeider med ikke-driftskritiske temaer. NVH Einar Amundsen 48

2 Delprosjekt S 2 Studie. Forskning. SEVU. Bibliotek Delprosjektkoordinator Einar Amundsen STUDIE FORSKNING S 2.1- ST S 2.2- ST Studieadministrative system/it støttesystemer/rapportering Forskrift om opptak, studier og eksamen med tilhørende retningslinjer Gruppeleder Lars Vemund Solerød, UMB Einar Amundsen, NVH S 2.3- ST Internasjonalisering Melanie Etchell S 2.4- ST Opptak Cathrine Strømø S 2.5- ST Førstelinjetjeneste, studieinformasjon og studieveiledning S 2.6- ST Kvalitetssikring Ann Kristin Egeli S 2.7- FO Effektivt støtteapparat for eksternfinansiert forskning Cathrine Strømø/Iben N. Andersen, UMB Colin Murphy, UMB S 2.8- FO Innovasjon på DnU Elin Kubberød, UMB S 2.9- FO Interne forskningsstrategiske Ågot Aakra, UMB 49

3 SEVU BIBLIOTEK virkemidler S FO Doktorgrad ved DnU Ågot Aakra, UMB S FO Forskningsdokumentasjon S SEVU Etter og videreutdanning - SEVU Vigdis Johansen, UMB S2.13- BI Bibliotek Geir Arne Rosvoll, UMB 50

4 Delprosjekt: S 2 Studie. Økonomi. SEVU. Bibliotek. Arbeidsgruppe: S 2.1- ST Studieadministrative system/it støttesystemer/rapportering Rapportområde Skriv her: 1. Arbeidsoppgaver Oppgaven vil bestå i å samordne alle IT- støttesystemer som brukes innen studieadministrasjon og forskningsadministrasjon, og samordne opplegg og rutiner for rapportering. Arbeidsgruppa skal samordne studieadministrativ system (FS) og få på plass felles kodestruktur, felles emnestruktur, felles navnestruktur, rutiner for registrering etc. samordne andre IT- systemer innen forskning- og studieadministrasjon, som f.eks. Fronter, Quest Back, Time Edit m.fl, og foreta kobling mellom FS og de av disse systemene som er aktuelle. foreta nødvendige samordninger for rapportering, dvs. gjennomgå og samordne rutiner for rapportering av data til DBH, NIFU, KD, Cristin etc. Arbeidsgruppa skal avklare spørsmål om lisenser / felles lisens Arbeidsgruppa skal vurdere behov for ekstern konsulenthjelp til dette arbeidet, og innen 15. mai 2012 legge fram en oversikt over hvilke oppgaver det (eventuelt) trengs konsulenthjelp til hvor stort omfang slik (eventuell) hjelp vil måtte ha hvor store kostnader en må påregne for slik (eventuell) hjelp 51

5 Arbeidsgruppa skal selv sette opp en detaljert oversikt over arbeidet og i denne sammenheng legge fram en detaljert milepælsplan. Arbeidsgruppa skal, innen utgangen av november 2012, ha identifisert og avklart eventuelle spørsmål/saker som en må ha klarsignal og vedtak i institusjonenes styreorganer for å kunne gå videre med. 2. Dagens systemer/arbeidsprosesser/ rutiner NVH Norges veterinærhøyskole har ingen rutinebeskrivelse på opprettelse, endring og godkjenning av emner. Studieplanene ved NVH er faste, og det er kun mindre endringer underveis i emnene. Det er studieutvalget (SU) ved NVH som tar initiativ til, gjennomfører arbeidet og godkjenner evt emneendringer. Emnene registreres i FS og ved større endringer (stp, eksamensordning og lignende) opprettes nye emner i FS. Det har ikke vært noen mal for sammensetning av koder i FS, men NVH vurderer å ta ibruk en form for mal i kodeverket, dette er ikke avgjort ennå. Det foreslåes da å bruke en kombinasjon av bokstaver og tall. Emnene begynner med VET eller DPL for de ulike studieprogrammene, deretter bokstavkoder som sier noe om emnet/faget, så evt et løpenummer eller nivånummer. UMB 1. Felles studentsystem(primærkilde til studentdata) 2. Emneregistreringsdatabase(Egenutviklet. For innsamling og videre distribusjon 52

6 av data om emner. Planlegges byttet ut med EPN (emneplanlegging på nett) fra Samarbeidstiltaket FS så snart det er klart(per nå: høsten 2013)) a. Rutiner for emneregistrering 3. Studieprogramdatabase (Egenutviklet. For håndtering av data om studieprogram) 4. Timeplansystem(Timeedit, er under oppgradering høst 2012) a. Rutiner for timeplanlegging 5. Evalueringssystem (questback med ett tillegg av egenutviklet presentasjonsverktøy) Forslag til systemer/ arbeidsprosesser/rutiner Studieadministrativt system FS (felles studentsystem) brukes av begge parter der vi har forpliktet oss til å være med på å finansieringen og vi ser ingen alternativer på kort sikt. Hvilke deler av systemet man bruker kan variere, men jobben med databasen blir uansett den samme. Læringsstøttesystem Fronter har vært i bruk ved UMB lenge og tas i bruk av NVH høsten Gruppen ser det ikke hensiktsmessig eller nødvendig å bruke tid på å skifte leverandør på dette området i fusjonsperioden. Timeplansystem Timeedit brukes av UMB. NVH har hittil brukt Excel men ha ytret ønske om å ta i bruk TIMEEDIT når det kommer ut i neste versjon (V 3). UMB tar sikte på å tilby NVH tilgang gjennom UMBs lisenser høsten 2012 dersom oppgraderingen er på plass. Oppgraderingen er blitt noe forsinket da innkjøpet må ut på anbud. Vi har identifisert Timeedit som ett godt utgangspunkt for å bli kjent med hverandres kodesystemer (bygningskoder, ansattroller++, emnekoder) 53

7 Emneregistrering UMB har utviklet ett eget system for emneregistrering som samler inn og vedlikeholder data om de over 1000 emnene som ligger i vår base. NVH har en såpass oversiktlig struktur at de har gjort endringer direkte i FS. Vi ser at UMBs system har for stor bruk av manuelle rutiner ved overføring til andre systemer og er moden for utskiftning. FS (USIT) planlegger å levere sitt verktøy emneplanlegging på nett (EPN) våren 2013 og UMB satser på å ta dette kjapt i bruk (våren 2014). Erfaringene fra dette vil vise om NVH skal ta det fort i bruk og videre satsing på dette feltet. Studieprogramregistrering NVH gjør dette direkte i FS. UMB har en egen nettløsning for innsamling og vedlikehold av informasjon om sin ca 70 studieprogram. Vi ser det naturlig at NVHs to studieprogram blir integrert i dette systemet til vi ser informasjonsstrukturen falle på plass. Emneevaluering NVH bruker Questback. UMB bruker Questback sammen med en egenutviklet nettside for presentasjon av resultatene. Gruppen kommer ikke til å ta tak i forskjellene i emneevalueringsskjemaene da vi ikke anser det som tidskritisk at en felles mal er på plass ved fusjonstidspunktet. 4. Interne forskrifter, reglementer og rutinebeskrivelser Forskrift om opptak, studier og eksamen med tilhørende retningslinjer. Egen gruppe jobber med disse. Ett nytt IT- reglement vil kunne spille inn i vårt arbeidsområde. Egen gruppe jobber med disse 54

8 Rutine for timeplanlegging Rutine for emneregistrering Rutine for godkjenning av studieprogram 5. Behov for ny kompetanse Vi har tidligere spilt inn behovet for ekstern hjelp til sammenslåing av FS- databasene. 6. Annet Hvem i OPAD- prosessen har ansvaret for rutinebeskrivelser på områdene: - Timeplanlegging - Godkjenning av nye emner - Godkjenning av eksisterende emner - Godkjenning av studieprogram - Emneevaluering 55

9 Delprosjekt: S 2 Studie, forskning, SEVU, bibliotek Arbeidsgruppe: S 2.2 ST Forskrift Rapportområde Skriv her: 1. Arbeidsoppgaver I mandat til arbeidsgruppa gitt av studiesjef NVH / studiedirektør UMB er arbeidsoppgaven beskrevet som: Oppgaven vil bestå i utarbeiding av felles studieforskrift samt harmonisering av regler ag retningslinjer som følger av forskriften. Dette innebærer at arbeidsgruppa skal - - Utarbeide felles forskrift(er) om opptak, studium og eksamen for det nye universitetet. Den nye felles forskriften (ev. forskrifter) skal ta utgangspunkt i Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Norges veterinærhøgskole og Forskrift om opptak og studier ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Utarbeide maler for nye vitnemål og Diploma Supplement (vitnemålstillegg). Med bakgrunn i at en arbeidsgruppe oppnevnt av Universitets- og høgskolerådets utdanningsutvalg nå har utarbeidet forslag til mal for norske vitnemål og vitnemålstillegg (bachelor- og mastergrad), 56

10 ser arbeidsgruppa det som naturlig at dette forslaget legges til grunn for utforming av vitnemål og vitnemålstillegg ved NMBU. Arbeidsgruppa vil justere forslaget slik at det også passer for de profesjonsutdanninger som faller utenfor bachelor- og mastergradsrammen, men vil ellers i ikke vektlegge denne del av mandatet i sitt arbeid. 2. Dagens systemer/arbeidsprosesser/ rutiner De to nåværende forskriftene er gitt med hjemmel i LOV nr 15: Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven). De hovedområder som disse to forskriftene tar for seg er bestemmelser om opptak, studium og eksamen ved de to institusjonene. Innen hvert av disse hovedområdene er det nedfelt bestemmelser som regulerer virksomheten innen områdene, bestemmelser som i noen grad kan rubriseres under arbeidsprosesser og rutiner. Når det gjelder overordna bestemmelser innen hvert av disse områdene, er det store likheter mellom de to forskriftene. Riktignok er disposisjonen litt ulik, selve utformingen av paragrafene likeså men innholdsmessig dekker forskriftene de samme hovedtemaene. Når en beveger seg ned på neste nivå, bestemmelser som mer har karakter av regler og retningslinjer, er forskriftene ulike på to måter. De er ulike fordi slike bestemmelser utfyllende bestemmelser enten er innarbeidet i og er en del av selve forskriften (gjelder særlig NVH) eller følger som utdyping og presisering til den enkelte paragraf (gjelder særlig UMB). De er også ulike fordi bestemmelsene er ulike innholdsmessig ved at de er tilpasset den 57

11 enkelte institusjons studier, organisering, særtrekk og særordninger. Med grunnlag i disse utfyllende bestemmelsen har hver av institusjonene utarbeidet et sett med arbeidsprosesser og rutiner som relativt detaljert gir retningslinjer for hvem som skal gjøre hva når og hvordan. 3. Forslag til systemer/ arbeidsprosesser/rutiner Vi gjør oppmerksom på at stikkordene som her er gitt ikke passer særlig godt på arbeidsgruppens oppgave. Det arbeidsgruppa fram til nå har arbeidet med og sikter mot, er å sortere ut de delene av de to forskriftene som har karakter av utfyllende bestemmelser. De delene som da gjenstår deler av overordna karakter vil arbeidsgruppa sammenstille til en felles forskrift som så må bearbeides disposisjonsmessig og språklig og innholdsmessig kvalitetssikres. Etter tidsplanen skal dette skje i løpet av november. De delene som er skilt ut (utfyllende bestemmelser) vil gruppa bearbeide i to varianter en variant som gjelder studiested Adamstua og en variant som gjelder studiested Ås. Bakgrunnen for dette er at arbeidsgruppa ser det vil være nødvendig at disse utfyllende bestemmelsene er tilpasset egenartene til studiene på de to studiestedene og at de er tilpasset eksisterende infrastruktur på de to studiestedene. Fra og med 2018 ser arbeidsgruppa for seg at deler av disse utfyllende bestemmelsene kan harmoniseres. 58

12 De utfyllende bestemmelsene er grunnlag for utforming av en rekke arbeidsprosesser og rutiner. I første omgang, dvs i tidsrommet , er det, som hovedregel, naturlig å videreføre de arbeidsprosesser og rutiner som eksisterer ved de to studiestedene. Arbeidsgruppa vil imidlertid komme tilbake til områder der det allerede fra 2014 kan være aktuelt med harmonisering og samordning. Både ferdigstilling av selve forskriften og av de utfyllende bestemmelsene forutsetter at forhold vedrørende organisering, myndighetsfordeling mellom sentralt, fakultets- og instituttnivå er avklart og at spørsmål vedrørende fordeling av administrative ressurser på ulike nivåer er avklart. Dette fordi en rekke av bestemmelsene i både forskrift og utfyllende bestemmelser skal angi hvem (hvilket nivå) som har ansvar og myndighet for oppfølging. 4. Interne forskrifter, reglementer og rutinebeskrivelser Som nevnt i arbeidsgruppas mandat er utgangspunktet for felles forskrift: Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Norges veterinærhøgskole Forskrift om opptak og studier ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Disse forskriftene danner overordnet utgangspunkt og ramme for en underskog av utfyllende bestemmelser, regler og retningslinjer. Som nevnt ser vi det som aktuelt å at disse bestemmelsene, reglene og retningslinjene videreføres fram mot 2018, dette under forutsetning at de ikke er i konflikt med 59

13 bestemmelser i selve forskriften. Om så er tilfelle, må de utfyllende bestemmelsene justeres. 5. Behov for ny kompetanse Arbeidsgruppa legger til grunn at NMBU fram mot 2018 vil legge til rette for kompetanseheving og kontinuerlig oppdatering av de tilsattes kunnskaper. Dersom NMBU organiseres på en måte som medfører at den enkelte administrative medarbeider får mer spesialiserte arbeidsoppgaver («spisskompetanse- oppgaver»), ser imidlertid arbeidsgruppa at det kan bli behov for særskilte etterutdannings- eller kompetansegivende tiltak. 6. Annet 60

14 Delprosjekt: S 2 Studie, forskning, SEVU og bibliotek Arbeidsgruppe: S 2.4 ST Opptak Rapportområde Skriv her: 1. Arbeidsoppgaver Arbeidsgruppen skal: - Utrede hvordan opptak skal foregå fra og med NOM- opptaket i Utrede hvordan lokale opptak skal foregå fra og med Vurdere oppretting av felles opptakskontor og innplassering av opptaksfunksjonen i organisasjonen. 2. Dagens Ansvar for opptakene til: systemer/arbeidsprosesser/ - Grunnutdanninger (både NVH og UMB) rutiner - 2- årige master og høyere årstrinn, (UMB) - erstatningsopptak, (NVH) - tilleggsutdanning (NVH) - praktisk pedagogisk utdanning (UMB) - enkeltemner (UMB) - erfaringsbaserte mastere (UMB) Dette inkluderer da tilrettelegging av opptakene, saksbehandling, rapportering, videreutvikling etc. I dag benyttes Felles studentsystem (FS), NVHs og UMBs publiseringsverktøy for informasjon på nettsider, Questback og Office pakken (Word, Excel, Powerpoint etc). Arbeidsprosessene er styrt av felles nasjonale regelverk og rutiner. Opptakskontoret ved UMB har et årshjul som beskriver rutinene. NVH har også ett årshjul som beskriver rutinene for de ulike opptakene. 61

15 3. Forslag til systemer/ arbeidsprosesser/rutiner 4. Interne forskrifter, reglementer og rutinebeskrivelser De samme systemene vil også bli benyttet etter sammenslåingen. Den nye institusjonen vil få felles FS i løpet av 2014, men trolig ikke før etter at DBH- rapporteringen i februar er gjennomført. Med felles FS på plass, vil det være mulig å melde inn og saksbehandle et felles NOM- opptak for opptaket Frem til da må saksbehandlingen av NOM- opptaket foregå ved den enkelte institusjon. Fra 2015 vil det være mulig med et felles opptakskontor lokalisert på Campus Ås. Arbeidsgruppa vil imidlertid avvente med sin endelige konklusjon på dette punktet inntil selve organiseringen av det nye universitetet er nærmere fasttømret (jf. arbeidet innen delprosjektgruppe 4). Det er naturlig at et framtidig felles opptakskontor fortsatt vil være organisert under Studieavdelingen i Sentraladministrasjonen som det er ved begge institusjonene i dag Når det gjelder de lokale opptakene, så vil disse også kunne registreres i «felles FS» så snart det er på plass. At det blir lagt til to nye opptakstyper i FS (som NVH i dag har ansvaret for) etter sammenslåingen påvirker ikke opptakskontorene sine rutiner. Saksbehandlingen av de lokale opptakene vil foregå ved de enkelte Campusene frem til samlokaliseringen. Disse opptakene vil gjelde studieaktivitetene ved de enkelte Campusene og involverer fagmiljøene ved de enkelte Campusene, slik at det ikke er hensiktsmessig at de behandles av et felles lokalisert opptakskontor på Campus Ås. Forskrift om opptak til høyere utdanning. Forskrift om opptak og studier ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Norges veterinærhøgskole Informasjon og regler for opptak på erstatningsopptaket. Retningslinjer for søknad om opptak til tilleggsutdanningen ved NVH 5. Behov for ny kompetanse 62

16 Per i dag kan vi ikke se at det er noe slikt behov. 6. Annet Ved oppretting av et felles opptakskontor på Campus Ås, vil det være behov for en ekstra medarbeider pga økte arbeidsmengder ved dette kontoret. 63

17 Delprosjekt: S 2 Studie, forskning, SEVU, bibliotek Arbeidsgruppe: S 2.5 ST Førstelinje Rapportområde Skriv her: 1. Arbeidsoppgaver Utarbeide serviceerklæring som definerer servicenivå, serviceomfang og tilgjengelighet for oppgaver som faller inn under områdene førstelinjetjeneste, studentinformasjon og studieveiledning Vurdere hvordan disse tjenester skal organiseres fra 2014, og skissere hvordan de kan organiseres fra 2018 Utrede hvordan studieveiledning organiseres fra Dagens systemer/arbeidsprosesser/ rutiner NVH Studie og forskningsadministrativ avdeling (SFA) har hovedansvar for studentinformasjon og studieveiledning. NVH har tett oppfølging av studentene. To studieveiledere en med dyrepleierutdanningen som studieområde og en med veterinærutdanningen som studieområde har hovedansvar for studieveiledning. I tillegg blir veiledning om utvekslingsordninger og muligheter gitt av 64

18 internasjonaliseringsrådgiver. Studieveiledningen er primært av faglig- administrativ art, dvs knyttet til konkretisering og utdyping av retningslinjer for f.eks. utdanningsplan, krav til progresjon i studiet, permisjon og studieavbrudd, utvekslingsordninger, eksamensordninger etc. Men studieveiledningen grenser også i enkelte tilfeller inn på det mer personlige området, dvs. den vil dreie seg om råd til og oppfølging av studenter med sosiale eller personlige problemer av ulik karakter. Råd om hvor studentene kan gå for å få profesjonell hjelp i slike tilfeller, er en viktig side ved dette arbeidet. Generell informasjon til studentene blir ellers gitt via nett, e- post, ved oppslag og muntlig i SFAs resepsjon. UMB UMB har organisert veiledning av studenter på 2 plan: Faglig veiledning som gis av veiledere på instituttene. Denne veiledning omfatter veiledning innen studievalg, emnevalg, delstudie i utlandet, innpassing/godkjenninger i utdanningsplan og personlige utfordringer i studiehverdagen Generell veiledning skjer på Studentenes informasjonstorg (SiT). Veiledningen på SiT omfatter studievalg og opptak, semesterregistrering og semesteravgift, intro- helg for norske studenter og introuke for utenlandske studenter, administrasjon og veiledning inne delstudier i utlandet, oppmelding, avmelding, personlige utfordringer i studiehverdagen, mottak av bachelor- og masteroppgaver, administrasjon av kvoteordningen, Yggdrasil, HEC, Eurasia, kontakt til Skat Øst, folkeregisteret, 65

19 helsevesenet, UD, karriereveiledning, karakterutskrifter, Derutover er det sentralt rutiner for veiledning om tilrettelegging i studiene og eksamen 3. Forslag til systemer/ arbeidsprosesser/rutiner Vi konstaterer at sentrale forhold vedrørende organisering av NMBU pr i dag ikke er avklart. Eksempelvis er myndighetsfordeling mellom de ulike nivåene sentralt nivå, fakultetsnivå og instituttnivå ikke avklart, og hvor stor administrativ bemanning de ulike nivåene eller enhetene skal ha, står også åpent. Vi ser det som viktig at den faglig- administrativ studieveiledningen ved NMBU knyttes nær opp til de enheter som studentene hører hjemme ved. Dette vil kunne bety institutt som ved UMB i dag men igjen er dette avhengig av hvilken form for organisering som blir den endelige ved NMBU. Vi ser det som naturlig at generell veiledning blir gitt sentralt som ved UMB i dag (SiT). 4. Interne forskrifter, reglementer og rutinebeskrivelser NVH Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Norges veterinærhøgskole En rekke utfyllende regler og retningslinjer. 66

20 UMB Forskrift om opptak og studier med utfyllende bestemmelser Forskrift om krav til bachelorgraden med utfyllende bestemmelser Forskrift om krav til mastergraden med utfyllende bestemmelser Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) Forskrift for graden dr.philos Forskrift om adgang til å gå opp til eksamen m.v. som privatist Retningslinjer for studenter som arbeider med masteroppgaver 5. Behov for ny kompetanse For å sikre at alle studenter får lik og kvalitetssikret studieveiledning er det behov for utvikling av felles opplæringsrutiner av alle studieveiledere innen veiledningspedagogikk, universitetets studietilbud, strategi, regelverk og rutiner. For nyansettelser bør settes det krav om utdanning på høyere nivå, kulturell forståelse og sosial kompetanse 6. Annet 67

21 Delprosjekt S 2 Arbeidsgruppe S 2-7 Effektivt støtteapparat for eksternfinansiert forskning Kartleggingen er basert på følgende faser i prosjektløpet: Proaktivt påvirkning, identifisere søknadsmuligheter, råd og veiledning i søkefasen, utforming og innsending av søknader, kontrakter og avtaler, økonomistyring, prosjektavslutning og rapportering til bidragsyter/oppdragsgiver. Gruppen har ikke tatt med fasene formidling av resultater og kommersialisering som faller inn under ansvarsområdet til andre arbeidsgrupper. Delprosess: Proaktiv påvirkning Tema NVH- rutiner UMB- rutiner Avvik rutiner/forslag oppfølging Organisering: hvor ligger ressursene i organisasjonen Aktiviteter sentralt Aktiviteter instituttnivå Rektor, avdelingsleder studie- og forskningsavd, instituttleder, forskningsgruppeleder og hos den enkelte forsker. Høringssvar til NFR, EU og andre finansieringskilder. Møter med NFR, innspill til utforming av programmer, innspill til forskningsmeldinger og andre sentrale forskningspolitiske dokumenter. Møter med næringslivet og deltakelse på møter i regi. Av Forskningsrådet. Rektor, forskningsdirektør, instituttleder, forskningsleder på instituttene, forskningsgruppeleder. Høringssvar til NFR, EU og andre finansieringskilder. Møter med divisjoner og programstyrer i NFR, innspill til utforming av programmer, innspill til forskningsmeldinger og andre sentrale forskningspolitiske dokumenter. Deltakelse på høringsmøter, høringssvar på programutkast. Enkelte institutter har årlige møter med viktige næringslivspartnere for å drøfte Må ses nærmere på. Må gjøres Kan vente X X 68

22 behov og planlegge aktiviteter Generelt Rektor, instituttledere og avdelingsleder for studie og forskningsavd. tar ansvar for å koordinere og samordne innspill til Forskningsrådet, EU. M. m. Ingen tydelig samordnet og strategisk innsats for å påvirke eller posisjonere UMB i forhold til finansieringskilder mht. satsinger, innhold i nye programmer eller deltakelse i sentrale råd og utvalg. Arbeidet p.t. ad hoc preget. Forsk.avd. ved UMB har så vidt startet et arbeid mht. hvordan UMB kan arbeide mer strategisk og proaktivt i forhold til finansieringskilder. Samt bygge gode relasjoner til disse. Dette omfatter også viktige potensielle næringslivspartnere. NMBU bør vurdere å utforme et samlet opplegg for hvordan man bør arbeide strategisk og proaktivt for å øke forskningsfinansierings - mulighetene til det nye universitetet. X Delprosess: Identifisering av søknadsmuligheter Tema NVH- rutiner UMB- rutiner Avvik rutiner/forslag oppfølging Organisering: hvor ligger ressursene i organisasjonen Vitenskapelige ansatte, forskningsledere på instituttene, forskningsgruppeledere Vitenskaplige ansatte, forskningsledere på instituttene, forskningsgruppeledere forskningsadm. (inst. og sentralt, Må gjøres Kan vente 69

23 Aktiviteter sentralt forskningsadm. Rektor, prorektor, Forskningsavdelingen sørger å spre informasjon om nasjonale og aktuelle internasjonale søknadsmuligheter. Utvalg for forskning og etikk, fordeler sentrale forskningsmidler og stipendiatstillinger m. m. Organiserer kurs i forskningsledelse. «Medarbeidersamtale» med alle forskergruppelederne. EU- rådgiver i samarbeid med VI. EU rådgiver) Hjemmeside over nasjonale og internasjonale finansierings- muligheter inkludert egen hjemmeside for EU som oppdateres jevnlig. Forskningsavdelingen sørger for hyppig informasjon om nasjonale og aktuelle internasjonale søknadsmuligheter til Forskningsnemnda (forskingsledere på instituttene) samt e- mail til enkeltforskere og forskergrupper. Man organiserer også informasjonsmøter. EU- rådgiver går rutinemessig gjennom nye utlysninger i EUs rammeprogram for å identifisere relevante søknadsmuligheter for hvert av instituttene. Aktuelle utlysninger videreformidles til instituttledelsen som videreformidler til aktuelle forskere. Forskningsavdelingen tilbyr kvalitetssikring av EU- søknader. Det foreligger en rutinebeskrivelse for kvalitetssikringen. Samordne sentral informasjon om søknadsmuligheter. Aktiviteter på Videreformidling av Videreformidling av Må ses nærmere på og X 70

24 instituttnivå Generelt søknadsmuligheter fra Instituttlederne til forskerne. søknadsmuligheter fra forsknings- ledere på instituttene og fra forsker- til- forsker. Forskere på instituttene ser ut til å ha relativt god oversikt over de viktigste finansieringsmulighetene i Norge. Tilbakemeldinger fra forskere om dublisering av informasjon om søknadsmuligheter. Forskerne ikke alltid så kjent med søknadsmuligheter i EU og fra andre internasjonale finansieringskilder. Oversikten over finansieringsmuligheter fra næringsliv og private ikke så god. kartlegges. NMBU bør vurdere å utvikle et bedre apparat for å identifisere internasjonale søknads- muligheter utenom EU. X Delprosess: Råd og veiledning i søkefasen Tema NVH- rutiner UMB- rutiner Avvik rutiner/forslag oppfølging Organisering: hvor ligger ressursene i organisasjonen Andre forskere på instituttet, forskningsadm. (inst. og sentralt), økonomiadm. (inst. og sentralt EU), kontorsjefer, 1 stilling EU Andre forskere på instituttet, UMB eller utenfor UMB, forskningsadm. (inst. og sentralt), økonomiadm. (inst. og sentralt EU), kontorsjef/adm.sjef, enhetsleder. 1 stilling EU NEI Må gjøres Kan vente 71

25 Aktiviteter sentralt rådgiver i samarbeid med VI Forsk.avd. tilbyr noe assistanse og ekstern konsulentbistand for søkning til større prosjekter i NFR (SFF, SFI mv.) og EU. rådgiver i Forsk.avd. Forsk.avd. tilbyr noe assistanse og ekstern konsulentbistand for søkning til større prosjekter i NFR (SFF, SFI mv.). Avd. gir også løpende informasjon om søknadsvilkår for sentrale utlysninger i NFR. Avdelingen tilbyr rutinemessig veiledning og assistanse til alle som søker EUs rammeprogram. Herunder ekstern konsulentbistand og kvalitetssikring av søknader samt arrangering av søkerkurs. Det foreligger en rutinebeskrivelse for kvalitetssikringen. Når det gjelder EU- søknader bør støttefunksjonene for økonomi og budsjettering styrkes. X Aktiviteter på instituttnivå Generelt De beste forskerne ser ut til å ha et godt grep om prosjektforberedelse og søknadsutforming til nasjonale søknadskilder. Instituttene har ulik praksis. Det meste av råd og veiledningen foregår fra økonomimedarbeidere mht. budsjettering og beregning av kostnader for personale, utstyr og drift. De beste forskerne ser ut til å ha et godt grep om prosjektforberedelse og søknadsutforming til nasjonale søknadskilder. Ellers kan det Må ses nærmere på og kartlegges. NMBU bør vurdere å styrke omfanget av tjenester og støtteapparatet for de store prosjektene (SFF, X 72

26 Ellers kan det variere noe. Særlig unge forskere kan ha behov for mer råd og støtte i søknadsfasen. Søknader er ofte omfattende prosesser som krever gode nettverk og kompetanse på mange felt. Innsatsen og forutsetningen for å utforme gode søknader er særlig krevende for store prosjekter, dette gjelder for eksempel NFR (SFF, SFI mv.) Støttefunksjonene for søknadsfasen for EU- prosjekter er gode bortsett fra for økonomi og budsjettering hvor kompetansen og bemanningen bør styrkes. variere noe. Særlig unge forskere kan ha behov for mer råd og støtte i søknadsfasen. Søknader er ofte omfattende prosesser som krever gode nettverk og kompetanse på mange felt. Innsatsen og forutsetningen for å utforme gode søknader er særlig krevende for store prosjekter, dette gjelder for eksempel NFR (SFF, SFI mv.) Støttefunksjonene for søknadsfasen for EU- prosjekter er gode bortsett fra for økonomi og budsjettering hvor kompetansen og bemanningen bør styrkes. SFI mv.). NMBU bør også vurdere å styrke kompetanse og støtteapparatet når det gjelder økonomistyring og budsjettering i EU- prosjekter. Delprosess: Utforming og sending av søknad Tema NVH- rutiner UMB- rutiner Avvik rutiner/forslag Må Kan 73

27 Organisering: hvor ligger ressursene i organisasjonen System: Agresso, ephorte, eventuelle andre rapporteringsverkt øy Reglement/retning slinjer for BOA. Stort sett gitt av KDs BOA- forskrift. Vitenskapelig personale og Forskningskoord., økonomiadm., kontorsjef, prosjektkontroller (EU), instituttleder. 50% EU- koord pr 1/10-12, og prosjektcontroller Vitenskapelig personale, forskningsadm. (inst. og sentralt inkl. EU), økonomiadm. (inst. og sentralt), kontorsjef/adm.sjef, enhetsleder. 1 stilling EU rådgiver Forsk. avd., og ca. 10% stilling i Øk.avd.på EU. oppfølging NEI Office og eksterne maler Office og eksterne maler Små (budsjettering i Excel/prosjektinnmeldi ng, bl.a. snitt lønnssats ulike stillinger) F20/07 (KDs rundskriv), BOA- reglementet, interne retningslinjer F20/07 (KDs rundskriv), BOA- reglementet, UMBs generelle retningslinjer Små (må tilpasses) Egeninnsats Ikke ensartet praksis Ikke ensartet praksis Ensartet rutine må utarbeides Indirekte JA kostnader, satser Kontrollhandlinger DB av totale kostnader: 11% bidrag 20% EU 25% oppdrag. Regner med å få ny modell (P- dat) på plass i løpet av 2013 Ingen (noen forsøk, men store mangler) Avhengig av prosjekttype (f. Retningslinjer for BOA ved UMB). Vurderer innføring av ny modell i løpet av Sjekkliste for enhetsledere, godkjenning av budsjett inkl. klassifisering og egeninnsats Alle søknader og innvilgede JA gjøres vente X X x x x 74

Delprosjekt 2 Studie. Forskning. SEVU. Bibliotek.

Delprosjekt 2 Studie. Forskning. SEVU. Bibliotek. Delprosjekt 2 Studie. Forskning. SEVU. Bibliotek. 48 Delprosjekt S 2 Studie. Forskning. SEVU. Bibliotek Delprosjektkoordinator Einar Amundsen STUDIE FORSKNING S 2.1- ST S 2.2- ST Studieadministrative system/it

Detaljer

Årsplan for UHRs forskningsutvalg 2013

Årsplan for UHRs forskningsutvalg 2013 Årsplan for UHRs forskningsutvalg 2013 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av UHRs styre 2. februar 2011 Mandat og reglement for UHRs

Detaljer

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2012

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2012 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Arbeidsplan for forskningsutvalg 2012 Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av styre 2. februar 2011 Mandat og reglement for faste utvalg,

Detaljer

Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet

Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet Retningslinjer for forskningsgrupper ved Finnmarksfakultetet Godkjent av fakultetsstyret den 03.12.2014. Fakultetets mål fastsettes gjennom strategiplan og forslag til satsingsområder. Disse må utformes

Detaljer

Mandat for programråd/studieutvalg

Mandat for programråd/studieutvalg FS-58/203 Mandat for programråd/studieutvalg Møtedato: 29. november 203 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Notat fra prorektor ved NVH, Halvor Hektoen Forslag til vedtak: Fellesstyret vedtar

Detaljer

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Arbeidsplan for forskningsutvalg 2011 Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av styre 2. februar Mandat og reglement for faste utvalg,

Detaljer

MØTEBOK Utkast! Møte i Forskingsnemnda

MØTEBOK Utkast! Møte i Forskingsnemnda MØTEBOK FRÅ 22.09.2011 GODKJENT PER E-POST XX.XX.2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP FORSKINGSNEMNDA 1 MØTEBOK Utkast! Møte i Forskingsnemnda 22.09.2011 Til stede: Dag Austbø, forskningsleder ved

Detaljer

Delprosjekt S 3 Bygg og eiendomsdrift. IKT. Kommunikasjon.

Delprosjekt S 3 Bygg og eiendomsdrift. IKT. Kommunikasjon. Delprosjekt S 3 Bygg og eiendomsdrift. IKT. Kommunikasjon. Rapport pr 25.10.2012 for delprosjekt 3 IKT, Kommunikasjon og Bygg/eiendom Vedlagt følger rapport pr 25.10.2012 for arbeidsgruppene innenfor delprosjekt

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

OPTIMA studie. OPTIMA Studie - delprosjektets vurdering og sammenstilling av forslag til framtidige løsninger for fokusområdene

OPTIMA studie.  OPTIMA Studie - delprosjektets vurdering og sammenstilling av forslag til framtidige løsninger for fokusområdene OPTIMA studie OPTIMA studie har som overordnet mål å sørge for at de tjenester som leveres av administrativ karakter på HiST er på riktig nivå i forhold til kvalitet og service: På bakgrunn av dette skal

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

Saker som skal behandles på fellesstyrets møte 30. januar 2013 Sak Kommentar Forslag til fremdrift og vedtak

Saker som skal behandles på fellesstyrets møte 30. januar 2013 Sak Kommentar Forslag til fremdrift og vedtak 1 FS-12/13 Fellesstyrets arbeidsplan 2013 Fellesstyrets arbeidsplan viser hvilke vedtak fellesstyret må fatte på vegne av de to institusjonene i 2013 for at NMBU skal fungere som universitet fra 1. januar

Detaljer

Søknad om fritak for instituttstyrer

Søknad om fritak for instituttstyrer FS-128/2013 Søknad om fritak for instituttstyrer Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot Vedlegg: 1. Søknad fra instituttlederne ved NVH 2. Utdrag

Detaljer

Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet Fakultetsadministrasjon Det helsevitenskapelige fakultet Stillingsnr Underenhet Overordnet Stillingskategori Fagområde Pst Innplassert HV 1-0 Dekan Leder Fakultetsdirektør fakultetsadministrasjon 100 Arne

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU SU-sak 16/2014 Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Katarina Klarén Forslag til vedtak: Studieutvalget

Detaljer

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 Strategi SAMVIT Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 US møte 25. september 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 SAMVITs faglige profil utvikling forvaltning mennesker organis

Detaljer

Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe

Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe 25.05.12 MBa Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe I Bakgrunn for arbeidet med budsjettmodell for det nye universitetet Det vises til FS sak 30/12 Fellesstyrets reviderte

Detaljer

Vedlegg: ÅRSPLAN 2010

Vedlegg: ÅRSPLAN 2010 Vedlegg: ÅRSPLAN 2010 Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Årsplanen er utviklet for å være en konkretisering - i form av tiltak - av målene for virksomheten. Vi etablerer et

Detaljer

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR FORSKNINGS INFRASTRUKTUR HANDLINGSPLAN 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN HANDLINGSPLAN FOR FORSKNINGSINFRASTRUKTUR 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN 2 FORSKNINGS- INFRASTRUKTUR Universitetet i Bergens

Detaljer

Innspill på organisasjonsmodeller Fra arbeidsgruppe FoU-administrasjon 5. april 2013

Innspill på organisasjonsmodeller Fra arbeidsgruppe FoU-administrasjon 5. april 2013 Innspill på organisasjonsmodeller Fra arbeidsgruppe FoU-administrasjon 5. april 2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1) Utkast til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljø- og biovitenskapelig universitet (NMBU)

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1) Utkast til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljø- og biovitenskapelig universitet (NMBU) SN-SAK NR: 31/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER:BJØRG EKERHOLT DYSVIK ARKIVSAK NR: 2013/1132 Saksnummer: 31/2013 Foreløpig utkast til

Detaljer

Rutiner for inngåelse og vurdering av fellesgradssamarbeid på ph.d.-nivå

Rutiner for inngåelse og vurdering av fellesgradssamarbeid på ph.d.-nivå Rutiner for inngåelse og vurdering av fellesgradssamarbeid på ph.d.-nivå UNIVERSITETET I BERGEN Forskningsadministrativ avdeling August 2015 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 4 «FORSKRIFT FOR GRADEN PHILOSOPHIAE

Detaljer

NMBUs målstruktur

NMBUs målstruktur NMBUs målstruktur Oppbygging av en målstruktur Stortinget har fastsatt sektormål for U H-sektoren Hver institusjon har virksomhetsmål innenfor hver sektor. Virksomhetsmålene skal profilere institusjonene

Detaljer

Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet US-sak 15-2017 Vedlegg 4 Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fastsatt av styret ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

Forslag til prosjekter Fornyelsen av studieadministrasjonen. Arbeidsgruppens tiltak strukturert i prosjekter

Forslag til prosjekter Fornyelsen av studieadministrasjonen. Arbeidsgruppens tiltak strukturert i prosjekter Forslag til prosjekter Fornyelsen av studieadministrasjonen Arbeidsgruppens tiltak strukturert i prosjekter Forslag til prosjekter 12.02.2014 Tjenester i studieadministrasjonen 1. Internasjonalisering

Detaljer

EU-finansiert forskning støtte og insentiver. Forskningsavdelingen 21.10.2014

EU-finansiert forskning støtte og insentiver. Forskningsavdelingen 21.10.2014 EU-finansiert forskning støtte og insentiver Forskningsavdelingen 21.10.2014 EU-finansiert forskning støtte og insentiver Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Innhold: Utgangspunkt og status:

Detaljer

Kommersialisering, næringslivssamarbeid og entreprenørskap

Kommersialisering, næringslivssamarbeid og entreprenørskap 1302 1901 FON-SAK NR: 59/2010 SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER: ELIN KUBBERØD ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP FORSKNINGSNEMNDA Sak 59/2010 Kommersialisering, næringslivssamarbeid

Detaljer

Møte i Forskningsutvalget 27.05.2014

Møte i Forskningsutvalget 27.05.2014 Møtebok Noregs miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsutvalget møtedato 27.05. 2014 For godkjenning per e-post innen 10.06.2014 Møte i Forskningsutvalget 27.05.2014 Til stede: Halvor Hektoen,

Detaljer

Strategi for Sesam Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010

Strategi for Sesam Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010 Universitetet i Tromsø UiT SENTER FOR SAMISKE STUDIER - SESAM Strategi for Sesam 2010-2013 Vedtatt av styret ved Senter for samiske studier 3. mai 2010 Senter for samiske studier Strategi- og handlingsplan

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Høgskolen i Oslo og Akershus Fra høyskole til universitet økte krav til forskningsadministrativt ansatte 01.04.2014 Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Norges største statlige høyskole, med 18 000 studenter

Detaljer

BEMANNINGSPLAN for fakultet/institutt/avdeling/seksjon/gruppe:

BEMANNINGSPLAN for fakultet/institutt/avdeling/seksjon/gruppe: BEMANNINGSPLAN for fakultet/institutt/avdeling/seksjon/gruppe: Avdeling for studieadministrasjon Bemanningsplan Stillingstype Nr. Stilling Still % Rapportere r til Leder 1 Avdelingsleder 100 Prorektor

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

Veiledning til utarbeidelse av årsplan

Veiledning til utarbeidelse av årsplan Veiledning til utarbeidelse av årsplan 2017-2019 Innledning Dette dokumentet er en veiledning til utforming av årsplan 2017-2019. Veiledningen gjelder for alle enheter under universitetsstyret som skal

Detaljer

Forskerstøtte på UiB BOA-team

Forskerstøtte på UiB BOA-team FORSKNINGSADMINISTRATIV AVDELING Forskerstøtte på UiB BOA-team Fagseminar UiO 5. desember 2016 Beatriz Balino, Underdirektør & Leder BOA-team Beatriz.balino@uib.no Bakgrunn til BOA-team: UiB strategi 2016-2022

Detaljer

FS Brukerforuk2013. Arne Lunde, KD

FS Brukerforuk2013. Arne Lunde, KD FS Brukerforuk2013 Arne Lunde, KD Agenda Overordnet perspektiv (fra KDs side) Hovedelementer i utviklingen av en digital studieforvaltning Prosessorientering og standardisering Viktige prosesser og tiltak

Detaljer

Fakultetsadministrasjon Handelshøgskolen ved UiS

Fakultetsadministrasjon Handelshøgskolen ved UiS Fakultetsadministrasjon Handelshøgskolen ved UiS StillingsnrUnderenhet Overordnet Stillingskategori Ansvarsområde Pst Innplassert HH 6-0 Dekan Leder Fakultetsdirektør fakultetsadministrasjon 100 Egil Kristensen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Forslag til vedtak: 1. Styret tar handlingsplan

Detaljer

Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH

Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH 1 Retningslinjer for rettigheter til immaterielle verdier NVH overtar retten til immaterielle verdier som kan rettssikres og som arbeidstaker gjør alene

Detaljer

S 3/10 Faglig organisering av Det nye universitetet

S 3/10 Faglig organisering av Det nye universitetet Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 3/10 Faglig organisering av Det nye universitetet Interimsstyret hadde første drøfting av faglig organisering på seminaret 21. oktober

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT Strategi Styreleder Christen Soleim Opprettelse For å sikre videreutvikling av de studieadministrative tjenestene, besluttet Kunnskaps-departementet 14.

Detaljer

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING:

RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING: RUTINER, ANSVARSFORDELING OG OPPFØLGING VED UNDERVISNINGSEVALUERING: Kort om bakgrunnen for undervisningsevaluering Som et ledd i universitetets kvalitetssystem er Finnmarksfakultetet pålagt å ha rutiner

Detaljer

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG Til fakultetsstyret Dato: 22. oktober 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: 34/2012 Journalnr.: 2012/4793 Saksbehandlere: Stefan André Johnsen, Inger Langeggen og Simen Nørstebø FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT 2013-2015,

Detaljer

68/2017 Forskrift om adgang til å gå opp til eksamen m.v. som privatist ved studier ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU)

68/2017 Forskrift om adgang til å gå opp til eksamen m.v. som privatist ved studier ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU) 68/2017 Forskrift om adgang til å gå opp til eksamen m.v. som privatist ved studier ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU) Univeristetsstyret Saksansvarlig: Elin Børrud og Ole-Jørgen

Detaljer

Styringsstruktur

Styringsstruktur Styringsstruktur 2017-2021 Styringsstrukturen ved ISS skal gi en kort beskrivelse av de ulike organ og roller som er sentrale i ledelse og styring av instituttet, deres ansvars- og myndighetsområde, samt

Detaljer

Sak: Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST

Sak: Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak HS-møte 13.06.12 Dato: 2012 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-16/12 Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Tromsø 30.03.2015 Ref: 2014/269-24 Årsmøte 2015 NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Saksliste ifølge Mandat og retningslinjer for NARMA 3.1 (http://narma.no).

Detaljer

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden - 2018 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen 1. Forholdet til samarbeidspartnere Fakultetet skal styrke og videreutvikle samhandlingen

Detaljer

Revisjon av forskerutdanningen ved Det humanistiske fakultet Forslag fra dekanatet februar 2011

Revisjon av forskerutdanningen ved Det humanistiske fakultet Forslag fra dekanatet februar 2011 Revisjon av forskerutdanningen ved Det humanistiske fakultet Forslag fra dekanatet februar 2011 Innhold Innledning og sammendrag...2 Ansvarsforhold og delegering...2 Veilederfunksjonen...2 Kravet om tilknytning

Detaljer

NMBUs styrings- og ledelsesstruktur. AOS234 - Studenter i ledelse Lasse Hjelle,

NMBUs styrings- og ledelsesstruktur. AOS234 - Studenter i ledelse Lasse Hjelle, NMBUs styrings- og ledelsesstruktur AOS234 - Studenter i ledelse Lasse Hjelle, 11.02.15 2 Innhald Styrene sitt formelle ansvar Rollene til råd og utvalg Erfaringar frå studentsynspunkt 3 4 Universitetsstyrets

Detaljer

Forslag til prosjekter - Fornyelsen av studieadministrasjonen

Forslag til prosjekter - Fornyelsen av studieadministrasjonen Forslag til prosjekter - Fornyelsen av studieadministrasjonen HiOA Personlig og konfidensielt Innhold Kapittel Tittel Side 1 Tjenester i studieadministrasjonen 1 2 Internasjonalisering 2 3 Informasjon,

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt )

Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt ) Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt 07.04.2017) Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (19.-20. Mai, Bergen) Fusjon til Nord universitet 1. Avklare og implementere

Detaljer

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Denne prosedyren beskriver hvordan Universitetet i Stavanger innen 31. desember 2018 skal sikre at studiene oppfyller nye krav til akkreditering

Detaljer

RETNINGSLINJER PLANARBEID

RETNINGSLINJER PLANARBEID RETNINGSLINJER PLANARBEID 08.12.2011 Retningsliner for studie- og emneplanarbeid NLA Høgskolen Vedtak: Del av Plan for kvalitetsutvikling. INNLEDNING Her følger retningslinjer for utvikling og godkjenning

Detaljer

Fakultetsadministrasjon Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjon Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fakultetsadministrasjon Det samfunnsvitenskapelige fakultet StillingsnrUnderenhet Overordnet Stillingskategori Ansvarsområde Pst Innplassert SV 2-0 SV Dekan Leder Fakultetsdirektør fakultetsadministrasjon

Detaljer

Rapport fra undergruppe for EKSAMEN

Rapport fra undergruppe for EKSAMEN Rapport fra undergruppe for EKSAMEN Pkt. 1 Dagens rutiner/arbeidsfordeling ARBEIDSOPPGAVER EKSAMEN HVEM GJØR DET PÅ HUM-fak Sette eksamensdatoer (i samråd med faglærere) Opprette eksamenforekomster i FS

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSSTRATEGISK UTVALG

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSSTRATEGISK UTVALG INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSSTRATEGISK UTVALG Sted: Mandag 9.3.15 klokka 1400-1530. ADM B124 Møterom Hiet Saksliste: Sak 2-15 Overordnet koordinering av SFF-søknader fra UIT. Sak 3-15 Verdensledende

Detaljer

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015:

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Klinikk psykisk helse og avhengighet Handlingsplan forskning 2015 Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Denne handlingsplanen er en revisjon av tidligere handlingsplan for perioden 2012-2014basert

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 70/14 Revisjon av retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid ephortesak: 2014/2762 Saksansvarlig: Kristofer Rossmann Henrichsen, utdanningsdirektør Møtedag: 02.10.2014

Detaljer

Kartlegging av fakultetenes omfang av internasjonale vitnemål i rekrutteringsarbeidet og rutiner med håndtering av internasjonale vitnemål

Kartlegging av fakultetenes omfang av internasjonale vitnemål i rekrutteringsarbeidet og rutiner med håndtering av internasjonale vitnemål Det medisinsk-odontologiske fakultet Kartlegging av fakultetenes omfang av internasjonale vitnemål i rekrutteringsarbeidet og rutiner med håndtering av internasjonale vitnemål Spørreskjema: 1. Omfang Omtrent

Detaljer

Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Grunnlag: Definisjonsliste vedtatt i UMBs studienemnd 21.05.03. Oppdatert av NMBUs studieavdeling 01.08.2015 Begrepssamling og

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design Styre: Styresak: Møtedato: Fakultet for kunst, musikk og design 8/17 19.1.2017 Dato: 10.01.2017 Arkivsaksnr: Prosess for revisjon

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

28/2011 Forskningsformidlingsprisen ved UMB

28/2011 Forskningsformidlingsprisen ved UMB US-SAK NR: 28/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1 SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER(E): ELIN KUBBERØD ARKIVSAK NR: 2011/288 28/2011 Forskningsformidlingsprisen

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 92/16 25.08.2016 Dato: 12.08.2016 Arkivsaksnr: 2014/11584 Universitetet i Bergens infrastrukturutvalg, aktiviteter og planer Henvisning

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet IMKS STRATEGISKE TILTAK 2013-2015 VEDTATT AV INSTITUTTSTYRET 12.3.2013 ET GRENSESPRENGENDE UNIVERSITET UiO2020: Universitetet i Oslo skal

Detaljer

Universitetet i Bergen Internrevisjon - erfaringer Samling for økonomidirektører og økonomiledere i UH-sektoren 22.-23. april 2015

Universitetet i Bergen Internrevisjon - erfaringer Samling for økonomidirektører og økonomiledere i UH-sektoren 22.-23. april 2015 Universitetet i Bergen Internrevisjon - erfaringer Samling for økonomidirektører og økonomiledere i UH-sektoren 22.-23. april 2015 Fung. økonomidirektør Kirsti R. Aarøen Universitetet i Bergen 14.450 studenter

Detaljer

Stillingsbeskrivelse prorektorene

Stillingsbeskrivelse prorektorene US 88/2016 Stillingsbeskrivelse prorektorene Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 14/04135 Vedlegg: 1. Stillingsbeskrivelse for prorektor

Detaljer

Fordeling av arbeidsoppgaver og ansvar mellom gruppeledere og seksjonssjef (oppdatert 31. januar 2014)

Fordeling av arbeidsoppgaver og ansvar mellom gruppeledere og seksjonssjef (oppdatert 31. januar 2014) Fordeling av arbeidsoppgaver og ansvar mellom gruppeledere og seksjonssjef (oppdatert 31. januar 2014) Arbeidsfelt / - oppgaver Innhold Saksbehandling vedtak-underskrift** (se under) Team Team organisert

Detaljer

Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer

Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer Tidspunkt/ Møtearena Beslutningspunkt Prosess / aktivitet Kommentarer Frist 14. januar

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 74/13 Kunngjøring av ledig stilling som forskningsdirektør ephortesak: 2013/2676 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 03.10.2013 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

NOTAT Høringsuttalelse DP1

NOTAT Høringsuttalelse DP1 NOTAT Høringsuttalelse DP1 Dato 19 november 2015 Til Delprosjekt 1 Sak : 15/03139 Kopi Fra Forskningsavdelingen HBV Høringsspørsmål delprosjekt 1 HSN skal være en profesjons- og arbeidslivsrettet institusjon.

Detaljer

Kultur for kommersialisering? Politikk, virkemidler og universitetenes strategier

Kultur for kommersialisering? Politikk, virkemidler og universitetenes strategier Siri Brorstad Borlaug NIFU 29.05.2015 Kultur for kommersialisering? Politikk, virkemidler og universitetenes strategier NIFUs Årskonferanse 2015, Sesjon 1 Publisering 10% mest siterte ERC Patenter Bedriftsetablering

Detaljer

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Vedtatt av Styret 13. juni 2012 Innhold 1. Om NTNUs kvalitetssystem... 1 2. Mål for NTNUs kvalitetssikringssystem og kvalitetsarbeid... 1 3. Organisatoriske

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

Retningslinjer for kommersialisering ved UMB

Retningslinjer for kommersialisering ved UMB Retningslinjer for kommersialisering ved UMB Fastsatt av: Universitetsstyret (sak 27/2011) Gjelder fra: 01.06.2011 Ansvar for vedlikehold og oppdatering: Forskningsdirektøren Ansvar for gjennomføring:

Detaljer

Utredning av fakultetsorganisering: Mandat og oppnevning av UMBs representanter i prosjektgruppe

Utredning av fakultetsorganisering: Mandat og oppnevning av UMBs representanter i prosjektgruppe 1302 1901 US-SAK NR: 170/2009 SAKSANSVARLIG:UNIVERSITETSDIREKTØR SIRI M LØKSA SAKSBEHANDLER(E): PERSONAL-OG ORGANISASJONSDIREKTØR ELIZABETH DE JONG ARKIVSAK NR: 2009/1462 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP

Detaljer

Handlingsplan for fakultetsledelsen 2012

Handlingsplan for fakultetsledelsen 2012 Handlingsplan for fakultetsledelsen 2012 03.01.12 Tema: Forskning Gjennomføre opplæring for forskningsledere Sonja Vår 2012 Plan klar, gjennomføres våren 2012 Styrking av forskningsadministrativ støtte

Detaljer

Utfyllende retningslinjer for doktorgradsstudium i helsevitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Utfyllende retningslinjer for doktorgradsstudium i helsevitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus Utfyllende retningslinjer for doktorgradsstudium i helsevitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus De utfyllende retningslinjene for doktorgradsstudiet i helsevitenskap er gitt med hjemmel i forskrift

Detaljer

Kartlegging av fakultetenes omfang av internasjonale vitnemål i rekrutteringsarbeidet og rutiner med håndtering av internasjonale vitnemål

Kartlegging av fakultetenes omfang av internasjonale vitnemål i rekrutteringsarbeidet og rutiner med håndtering av internasjonale vitnemål Sammendrag: Kartlegging av fakultetenes omfang av internasjonale vitnemål i rekrutteringsarbeidet og rutiner med håndtering av internasjonale vitnemål For å kartlegge dagens situasjon ble det i begynnelsen

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. NMBUs strategiske bidrag til innovasjon og verdiskaping 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. NMBUs strategiske bidrag til innovasjon og verdiskaping 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBUs strategiske bidrag til innovasjon og verdiskaping 2014 2018 Visjon NMBU skal bli anerkjent for sin fremragende forskning og dermed sine viktige bidrag

Detaljer

Velkommen v/tina Lingjærde

Velkommen v/tina Lingjærde FS-kontaktforum Velkommen v/tina Lingjærde 1 Innhold Presentasjon av CERES Tjenesteorganet Digitaliseringsstrategien 2 CERES Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier National

Detaljer

Forslag til hovedmodell:

Forslag til hovedmodell: Prosjekt Bedre forskerstøtte Forslag til hovedmodell: En helhetlig struktur for profesjonell forskerstøtte for alle UiOs vitenskapelig ansatte Bakgrunn Bygger på fase I av IHR-EFV-prosjektet Politisk marsjordre

Detaljer

Det helsevitenskapelige fakultet Seksjon for forskningstjenester (SFF)

Det helsevitenskapelige fakultet Seksjon for forskningstjenester (SFF) Det helsevitenskapelige fakultet Seksjon for forskningstjenester () Dokumentnavn: Prosedyre ved avdekking av vitenskapelig uredelighet i ph.d.- avhandlinger ved Det helsevitenskapelige fakultet. Godkjent

Detaljer

Rutiner for registrering og kvalitetssikring av EU-søknader, - konsortieavtaler og -kontrakter

Rutiner for registrering og kvalitetssikring av EU-søknader, - konsortieavtaler og -kontrakter Forskningsavdelingen 20.1.2010 Rutiner for registrering og kvalitetssikring av EU-søknader, - konsortieavtaler og -kontrakter UMB innfører rutiner for: I) Registrering av søknader til europeiske programmer.

Detaljer

VEILEDNINGSAVTALE FOR MASTERSTUDIET Revidert april 2010

VEILEDNINGSAVTALE FOR MASTERSTUDIET Revidert april 2010 VEILEDNINGSAVTALE FOR MASTERSTUDIET Revidert april 2010 For denne avtalen gjelder: Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges idrettshøgskole Fastsatt av styret 26. mai 2005 med hjemmel i LOV 2005-04-01

Detaljer

Forskningsadministrasjonen Det medisinske fakultet

Forskningsadministrasjonen Det medisinske fakultet Forskningsadministrasjonen Det medisinske fakultet Ingrid Sogner, seksjonsleder FAKULTETSADMINSTRASJONEN FORSKNINGS ADMINISTRASJONEN Prodekan forskning Hilde Nebb Seksjonsleder: Ingrid Sogner Studieseksjonen

Detaljer

Administrativ organisering ved HVL

Administrativ organisering ved HVL Administrativ organisering ved HVL Administrative funksjoner på fakultet og i fellestjenester Dokumentet beskriver utvidet strategisk ledergruppe sitt forslag til plassering av administrative funksjoner

Detaljer

utdanning Rådgiver Ellen Margrete Grong

utdanning Rådgiver Ellen Margrete Grong Språkpolitisk retningslinjer og språktjenester i høyere utdanning Rådgiver Ellen Margrete Grong UiB eit internasjonalt synlig forskingsuniversitet Forskingsuniversitetet 3500 ansatte 13 500 studenter Seks

Detaljer

Status for AG2 sitt arbeid.

Status for AG2 sitt arbeid. Oppdatert pr 27.08.2012 Status for AG2 sitt arbeid. Arbeidsgruppe2 vil i møter i uke 35 presentere foreløpige statuser for arbeidet med å utrede administrativ og teknisk organisering i framtidens fakultet

Detaljer

UiB og Uni Research utredning

UiB og Uni Research utredning U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N UiB og Uni Research utredning Rk Møte i arbeidsgruppe 22.1.2016 Anne Lise Fimreite Bakgrunn Universitetsstyret har ansvar for at vedtak som institusjonen fatter

Detaljer

FS-25/10 Første utkast til styringsdokument for fellesstyret

FS-25/10 Første utkast til styringsdokument for fellesstyret FS-25/10 Første utkast til styringsdokument for fellesstyret Vedlagt følger et første utkast til styringsdokument for fellesstyret. Utkastet skal gi en pekepinn på hvordan dette dokumentet kan utformes.

Detaljer

Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi

Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi Oslofjordalliansen - pilotprosjekt innen teknologi anne kari botnmark 1 Dagens Vedtak Målsettinger pilotprosjekt teknologi Prosesser og prosjekter Organisering av prosjektet Økonomi Utfordringer og oppgaver

Detaljer

Vedlegg A: Liste over leveranser fra økonomifunksjonen

Vedlegg A: Liste over leveranser fra økonomifunksjonen Økonomifunksjonen ved Område I: Økonomistyring av totaløkonomien (basis + prosjekter) Dekan og fakultetsdirektør Instituttleder og kontorsjef eller tilsvarende 1. Fordeling i samsvar med vedtatt fordelingsmodell

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

Hvilke kartleggingsbehov har vi?

Hvilke kartleggingsbehov har vi? Overordnet kartlegging av årsverksfordeling innenfor administrasjonen ved UiO Gjøres fra 26. april til 18. mai Hvilke kartleggingsbehov har vi? Grov oversikt Kartlegge ressursbruk i hele organisasjonen

Detaljer