Årsberetning I.M Skaugen har ca ansatte over hele verden og opererer 41 skip over hele verden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2010. I.M Skaugen har ca 2.000 ansatte over hele verden og opererer 41 skip over hele verden."

Transkript

1

2 Årsberetning 2010 I.M Skaugen SE (IMS) er et maritimt transport service selskap innen transport av petrokjemiske gasser, kjemikalier, LPG og LNG, omlastning av råolje og LNG, samt design og bygging av mindre, spesialiserte skip av høy kvalitet. IMS er notert på Oslo Børs under ticker-koden, IMSK. I.M Skaugen har ca ansatte over hele verden og opererer 41 skip over hele verden. Vi driver vår virksomhet fra våre kontorer i Singapore, Kina, Bahrain, USA, Russland og Norge. For året rapporterte I.M. Skaugen konsernet (IMS) et underskudd på USD 14,9 millioner (underskudd på USD 10,1 millioner i 2009). EBITDA-resultatet ble USD 19,4 millioner (USD 24,2 millioner i 2009). Konsernets brutto driftsinntekter utgjorde USD 117 millioner (USD 108 millioner i 2009). Netto kontantstrøm fra driften i 2010 er negativ, med minus USD 31 millioner (USD 26,6 millioner i pluss i 2009). Nybyggvirksomheten i Skaugen Marine Construction Co. Ltd - SMC som omfatter Wintergas (WG)- og Multigas (MG)-skipene (klassifisert som prosjekter under utførelse) er hovedårsaken til den negative kontantstrømmen fra driften i Nybyggene vil bli levert i 2011 og kontantstrømmen fra driften i 2011 vil dermed øke. Per 31. desember 2010 har konsernet USD 49 millioner bundet opp i arbeidskapital for Wintergas- og Multigas-skipene (USD 52 millioner i 2009). Eiendeler var i alt USD 275,8 millioner. Egenkapitalen beløp seg til USD 78,7 millioner, eller USD 2,90/NOK 17 per aksje. Netto gjeld ved utgangen av 2010 var USD 84,6 millioner, mens netto rentebærende gjeld var totalt USD 145,7 millioner. Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld var 137 prosent. Likviditeten ved utgangen av 2010 var USD 40 millioner, noe som anses tilstrekkelig for selskapets løpende virksomhet. Rentedekningsgraden (EBITDA / Netto rentekostnad) var 1,1 for året arbeidskapitalen redusert gjennom nedgang i kortsiktig gjeld. Dette reduserte den totale gjeldsgraden i selskapet, og egenkapitalandelen økte. Selskapet har som mål, til enhver tid, å ligge over 30 prosent. Prosessen med å forbedre noen av de viktigste nøkkeltallene i balansen gjennom optimalisering av gjeld og arbeidskapital vil bli videreført i 2011, ved fullføring av dagens nybyggprogram i I september 2010 ble deler av de utestående obligasjonene, med forfall i 2011, refinansiert for å redusere refinansieringsrisikoen i Deler av den gjenstående saldoen vil bli forlenget gjennom refinansiering i 2011 og en del vil bli tilbakebetalt gjennom salgsum fra salg og tilbakeleieavtaler som er inngått. Sum utestående obligasjonsgjeld ved utgangen av året var USD milioner hvorav USD 59.1 millioner forfaller i Tallene i segmentpresentasjonen under er hentet fra selskapets ledelsesrapportering da denne gir en bedre fremstilling av IMS konsernets underliggende drift enn det offisielle avlagte regnskapet. Ledelsesrapporteringen benytter proporsjonal konsolidering av konsernets aktiviteter som drives gjennom felleskontrollerte selskaper og viser dermed IMS s andel av disse. Dette gir mer detaljert informasjon om de samlede resultatene konsernet har oppnådd gjennom sin andel av felleskontrollerte selskaper. De samme regnskapsprinsippene er anvendt både i ledelsesrapporteringen og i det offisielle regnskapet og oppfyller IFRS-kravene (internasjonale standarder for finansiell rapportering). Virksomhetsområder Skaugens 2010 Gasstransport Kina Omlastnings- IMS USD'000 aktiviteter aktiviteter aktiviteter Konsern Inntekter Interne inntekter - (6 475) - (6 475) Sum inntekter Resultater Driftsresultat (EBITDA) (368) Avskrivninger (11 039) (2 612) (2 109) (15 760) Driftsresultat - segmentresultat (2 477) Uallokert kostnader (4 761) Avskrivninger (90) Resultat fra investering i tilknyttet selskap - strategiske - Resultat fra investering i tilknyttet selskap - andre 350 Netto finanskostnader (17 938) Annet (254) Årsresultat før skatt (14 327) Egenkapitalandelen ved årets utgang var 28,5 prosent, opp fra 28,1 prosent ved utgangen av Dette skyldes reduksjon i arbeidskapital som er bundet opp i nybyggprosjektene i SMC. I siste kvartal 2010 ble

3 Resultatet for 2010 og utsiktene for 2011 Selskapets utvikling og drift i 2010 og utsiktene for 2011 Steady as she goes, men med enda smalere fokus på mulighetene East of Suez I 2009 og 2010 har vi opplevd ettervirkningene, av den økonomiske nedgangen som startet høsten Mange kaller den også finanskrisen. Like etter Lehmankonkursen, og i de fleste segmentene i internasjonal skipsfart, så vi reduksjon i internasjonal handel, og at etterspørselen etter skipstransport falt dramatisk, kanskje mer som følge av oppfatningen av finanskrisen enn den økonomiske nedgangen. Effekten av dette fallet var også til stede i 2009 og begynnelsen av Etterspørselen falt samtidig med at flere skip ble levert grunnet kapasitetsutvidelse og beslutninger tatt for flere år siden. Dette skapte et produksjongap som mange bransjer led under, ikke bare i internasjonal skipsfart. Denne overkapasiteten som vi kaller produksjonsgap skapte problemer med å få tilstrekkelig betalt for våre tjenester for å oppnå avkastning på sysselsatt kapital, også for våre hovedaktiviteter i IMS-konsernet. I hele 2010 opplevde IMS-konsernet tegn på bedre vilkår for vår kjernevirksomhet gasstankeraktiviteten. Dette var spesielt merkbart fra og med tredje kvartal Hovedgrunnen er trolig vekstforskyvningen i verden, der OECD-landene eller den gamle økonomien vokser langsomt og nye økonomier eller land (som nå ofte kalles BRIC, CIVETS eller N-11 ) har sterk vekst. Source: IMF Oct 2010 De fleste asiatiske økonomiene og BRIC-landene skyter fart og står for mesteparten av veksten i etterspørselen etter produktene vi transporterer. Den raske utviklingen i disse store, tettbefolkede landene drives av strukturelle endringer gjennom urbanisering og dermed vekst i antall BRIC-forbrukere i en ny og større middelklasse. Vi ser på muligheten for at forbruksveksten i de nye markedene vil mer enn oppveie manglende vekst i OECD-landene (hovedsakelig USA og euro-landene), og dermed vil verdenshandelen og BNP fremdeles ha rimelig vekst. Dersom Kina klarer å heve forbruket i takt med veksten i BNP i løpet av de neste årene, kan kinesiske forbrukere alene utfordre USA i størrelse og betydning i første halvdel av Dette viser en undersøkelse fra Goldman Sachs. Det er grunnen til at vi fortsatt vil fokusere på kunder som drar fordel av disse trendene og markedene, og vi vil i enda sterkere grad bygge videre på vår øst for Suezstrategi i årene som kommer. En del av denne strategien er også å tiltrekke seg kapital risikokapital og gjeld for ytterligere utvidelser både i GCC-området og Kina. Opprettelsen av ett nytt felleskontrollert selskap i Bahrain (se under) er bare ett steg i den retningen, mens vår evne til å oppnå gjeldsfinansiering i Kina er et annet. Som selskap har vi i mange år investert betydelige ressurser og penger i forskning, utvikling og forretningsutvikling, og ser at nå er tiden inne til å realisere gevinsten fra denne innsatsen. De tilhørende utgiftene er resultatført i selskapet og er for det meste ikke aktivert i og med at disse prosjektene har vært i en tidlig utviklingsfase og gjenstand for kontinuerlig utvikling. Med god gjennomføring bør vi kunne skape bedre avkastning på bakgrunn av denne innsatsen, og dette bør da komme våre aksjonærer til gode. Denne utviklingen omfatter blant annet teknologi og forretningsløsninger for småskala LNG-transport, utvikling av kombinasjonsskip for LNG og petrokjemiske gasser (MG-skip) og for kjemikalier og petrokjemiske gasser (WG-skip) samt skipsbygging i Kina. Vi har etablert oss i GCC-området, og vi har jobbet for å få mer erfaring i Kina slik at vi kan utnytte veksten i begge disse regionene. Samlet har disse aktivitetene vært ganske ressurskrevende, men vi anså dem for å være nødvendige på det aktuelle tidspunktet for å være ledende innen forretningsdrift og teknologisk innovasjon på vårt kjerneområde. Vi vil imidlertid ikke kunne fortsette å bruke like mye på FoU og forretningsutvikling og utgiftsføre kostnadene i resultatregnskapet i årene som kommer før denne satsingen gir oss skikkelig avkastning. I 2010 startet vi også en prosess med å redusere vårt engasjement i visse investeringer som nå anses å ligge utenfor vårt kjerneområde og i Norden for å kunne fokusere enda sterkere på virksomheten i Asia og andre aktuelle nye markeder. Vi føler oss trygge på at vi kan utnytte forretningsmulighetene mellom GCC-regionen og Kina og delta i forretningsområder som utnytter utviklingen i denne delen av verden.

4 Inntrede i distribusjonskjede av LNG Som selskap tror vi at råolje i fremtiden kommer til å være en altfor verdifull råvare til å brukes til transport, kraftproduksjon og oppvarming. Råolje bør brukes til biovitenskap og petrokjemi. I forbindelse med kraftproduksjon og transport i dag ser vi at tungolje, diesel og kull blir brukt. Vi ser for oss at i fremtiden vil naturgass bli brukt til å dekke marginal etterspørsel og bli en erstatning der det er mulig. Vi ser gjerne forretningsmuligheter som oppstår ut fra en slik tenkemåte som er en annen grunn til at vi ønsker å delta på det petrokjemiske området og i distribusjon av LNG. Denne utviklingen betyr at vår egen innsats for å komme inn på markedet for småskala LNG-anlegg blir noe mer lovende, og vi ser mange aktuelle og interessante prosjekter i horisonten for selskapet i I 2011 vil vi ha 6 LNG skip i flåten og kompetanse og kunnskap om LNG-logistikk som dekker de fleste av våre forretningsområder. Vår plan er å fullføre byggeprogrammet på i alt 10 slike LNG skip, og vi jobber med finansieringsløsningen for å bestille de resterende 4 skipene. Etablering i GCC-regionen I 2010 etablerte vi et nytt joint venture, Skaugen Gulf Petchem Carriers B.S.C i Bahrain. I 4. kvartal 2010 økte vi aksjekapitalen i selskapet til fordel for nogaholding, et datterselskap av National Oil and Gas Authority NOGA (35 prosent) (www.noga.gov.bh/en) og Capital Management House (www.capitalmh.com) med 30 prosent. Etter den første innkallingen av ny kapital eier IMS 35 prosent av selskapet. Selskapet tar sikte på å utnytte de voksende energibehovene for LNG i regionen og den voksende eksporten av petrokjemiske gasser. Det er styrets intensjon å inngå en tilsvarende avtale i 2011 Source: Bloomberg Med vedvarende stor prisforskjell mellom råolje og naturgass gir økning i etterspørselen etter olje til kraftproduksjon gode muligheter for å erstatte olje med gass i nær fremtid. Dette vil få store markedsmessige konsekvenser fra 2011 av. De siste to årene har vi sett et dramatisk avvik mellom prisen på naturgass og råolje, drevet av utvidelsen av skifergassproduksjonen i USA og økt etterspørsel etter naturgass. Det har allerede skjedd en rask utskifting av olje med gass i petrokjemisektoren i USA. Den store prisforskjellen ga foranledning til å gå over til etanbasert petrokjemiproduksjon i 2010 og dermed styrke amerikanske produsenters konkurranseevne. Dette vil ha en innvirkning på den globale handelsflyten av petrokjemiske produkter og utvikling av nye prosjekter i årene fremover. På den annen side har vi økningen i LNG-produksjon i Qatar og andre tilsvarende prosjekter, som potensielt kan føre til at olje blir erstattet med LNG i transport- og kraftsektoren. Sistnevnte er spesielt viktig ettersom vi i 2010 i mindre målestokk opplevde det samme som skjedde på oljemarkedene i og , der stor økonomisk vekst i de nye markedene begrenset kraftsektoren og førte til økt etterspørsel etter brennolje og diesel. IMSK-aksjen I 2010 har IMSK aksjer utviklet seg mer eller mindre i takt med sammenlignbare aksjer, inkludert petrokjemiske- og kjemikalie rederier. Aksjekursen har handlet under OSEBX-indeksen og transport indeksen hvor vi og lignende rederier har lidd av produksjonsgapet mellom tilbud og etterspørsel mer enn kanskje mange andre selskaper. I november utløp market maker avtale med Argo Securities, og aksjen handles uten likviditetsgaranti i desember. Vi vurderer for øyeblikket våre valg av disse ordningene, for å velge en løsningen som er til interesse for våre mange aksjonærer. Source:Bloomberg

5 Svingninger i stål- og metallprisene har også innvirkning på vårt nybyggingsprogram. Det er inngått forsikringsavtaler som dekker tap i forbindelse med havarier eller skade på egne eller andre skip, miljøskader eller ulykker som påfører skader på mennesker. Vi er forsikret mot tap knyttet til pirataktivitet i Adenbukta og tilsvarende områder. Vår egenandel er høyere enn mange andre aktører på grunnet god ledelse. Historisk har dette vært en god investering. Source: Bloomberg Risikofaktorer I.M. Skaugen konsernet vil alltid være eksponert for en rekke forskjellige usikkerhetsmomenter som kan oppstå som følge av våre normale forretningsområder. Dette er finansielle, operasjonelle og markedsrelaterte risikoer. Et av ledelsens kvalifikasjonskrav er å kunne håndtere disse risikoene på en vellykket måte. Løsningen er ikke å inngå sikringsavtaler for å eliminere all risiko, men aktivt å satse på et utvalg aktiviteter som gjør det mulig å håndtere de muligheter og utfordringer som skaper den kortsiktige avkastningen (neste kalenderår). Optimalisering av eiendeler er sentral selskapets lønnsomhetsoppnåelse. Vi har for 2011 oppnådd historisk høy kontraktsdekning for Norgas gassaktivitet, og antall dager vi må tilby for å gå i balanse er avhengig av avkastningen i spot markedet. Kontraktsdekningen har også fleksibilitet mellom avtalte høye og lave volumer, og denne fleksibiliteten vil påvirke nivåene av utnyttelse. Slike svingninger styrer vår utnyttelse av kapasiteten. For de fleste andre forretningsområder enn for Norgas har vi oppnådd lavere andel kontraktsdekning knyttet til eiendelene. Også her er vi utsatt for ulike nivåer av markedsrelatert risiko som påvirker den avkastningen vi kan generere fra tjenestene vi yter. Svingninger i prisene på de varene vi transporterer kan påvirke handelen og dermed etterspørselen etter våre tjenester. De mest relevante av disse er prisen på råolje, naturgass og LNG, de fire vesentlige petrokjemiske gassene (spesielt etylen, propen, vcm og butadien), samt prisen på LPG og nafta. Alle disse prissvingningene må overvåkes. På et operasjonelt nivå er vi utsatt for prissvingninger på tjenester relatert til både drift av skip samt i forbindelse med skipsbygging. Vi er også utsatt for prisendringer ved innkjøp av råvarer og arbeidskraft, samt ved anskaffelse av deler. Igjen er en vesentlig del av risikoen knyttet til prisen på olje og drivstoff, og endringer i prisene vil påvirke våre driftskostnader. For en del kontrakter er det inngått kontraktsmessig dekning for prissvingninger. De viktigste risikoområdene, vurdert ut fra risiko i finansmarkedet, er renten i USA som er knyttet opp mot vår pantegjeld og obligasjonsportefølje, valutarisikoen forbundet med svingninger i vekslingskursen på USD/RMB, USD/Euro samt USD/NOK, for det meste tilknyttet vårt nybyggingsprogram, og til en viss grad driftskostnader. Inntektene er i hovedsak i USD eller i valutaer knyttet tett opp til USD. I tillegg, som en normal del av virksomheten, følger vi nøye med på betingelsene i vår gjeldsportefølje og kontantforvaltningen på alle nivåer. Risikostyring omfatter å opprettholde både en tilstrekkelig kontantstrøm og tilgang på finansiering gjennom et adekvat kredittnivå. Når det gjelder finansielle forhold, er konsernet også eksponert for motpartsrisiko. Vi handler imidlertid kun med anerkjente, kredittverdige tredjeparter. Vi har hatt svært få, om noen, tvister med våre kunder vedrørende betaling og levering hvor konsernet er påført tap. I forbindelse med skipsbyggingsprosjektene har konsernet inngått avtaler om salg- og tilbakeleie av de nybygde skipene til Teekay LNG Partner L.P. ved levering i Vi har i tillegg inngått avtale med et banksyndikat om pantelånsfinansiering av fire av nybyggene i Multigas-serien. Begge avtaletypene avhenger av at visse forhold som er vanlige i bransjen er oppfylt. De avhenger også av at motpartene er villige og i stand til å finansiere sine forpliktelser. Vi føler oss ganske trygge på at vi har valgt de rette motpartene til disse transaksjonene. De viktigste risikoforholdene vi fokuserer på i dag, er muligheten for forsinkelser på disse nybyggene utover leieavtalenes kanselleringsdato, tilgangen på bankfinansiering samt mulig verditap på disse skipene avhengig av bankfinansiering. Slike verdifall i forhold til det som er forventet kan gjøre det nødvendig for konsernet å forplikte ekstra kapital i fremtiden. I en global virksomhet er vi også utsatt for politisk risiko forbundet med uro i visse geografiske områder av verden hvor vi opererer. Piratvirksomheten i Det indiske hav, utenfor Somalia og i Adenbukta er en risiko hvor vi må treffe mottiltak mot. Complex risikostyring er engasjert for å håndtere sikkerhetsrisikoen. Høyrisikoområder er definert fra Indiahavet til Adenbukta på basis statistiske data og

6 piratangrep. Det definerte området er gjenstand for regelmessig revurdering. Skip i høyrisikoområdene seiler under individuelle ruting, overvåking og informasjon støtte gis i tillegg til trening som gjør at skipene er utstyrt med de beste overvåkingsystemer. Gulf of Aden og transit korridoren navigeres under marin beskyttelse og vi bruker sjømilitære eskorte når det er mulig. Navigering gjennom piratutsatte områder er nøye planlagt og håndtert, via anbefalte ruter for skipet. Vi gjør en betydelig innsats på å forberede skipene og å beskytte mot eventuelle angrep. Skipene følger Best Management praksis for å unngå og for å avskrekke piratangrep og følge de anbefalinger som er gitt i henhold til retningslinjer og fra selskapet. Eksterne ressurser benyttes for å innhente troverdig informasjon og prognoser. Kontakter er etablert med EU NAVFOR, UKMTO og Marlo, skipets bevegelse rapporteres jevnlig til marinefartøy i området. Ship Security Alert System for skip i transitt er tilkoblet EU NAVFOR s hovedkvarter for å automatisere innkalling i tilfelle angrep. Dette gjøres for å oppnå raskere militær reaksjon i tilfelle angrep. Selskapet utvikler og implementerer antall Self Protection Measurements (SPM) ombord på skipene. Elementer av SPM er under kontinuerlig revisjon. Nye prosjekter er satt igang for å forebygge og beskytte mot ombordstigning. Norgas har tydelig fokus på de voksende markedene i de geografiske områdene vi har kalt East of Suez. Midt- Østen er lavkostprodusenten, Asia og i enda større grad Kina er den viktigste kilden til vekst i etterspørselen. Sammen utgjør de en dominerende handel med varene som våre gasskip transporterer. Den kinesiske økonomien forventes å fortsette å vokse, og kinesernes etterspørsel etter petrokjemiske produkter øker. Til tross for at Kina utvider sin egen kapasitet for å bli selvforsynt, er landet fremdeles avhengig av mye import, spesielt fra Midt-Østen. Nafta er det viktigste råstoffet for kinesisk etylenproduksjon, og prisen på dette råstoffet har en betydelig innvirkning på produksjonskostnaden, som i sin tur bestemmes av utviklingen i råoljeprisen. I henhold til IEA og andre kan tiden med lav oljepris være over, og den fremtidige prisen på råolje viser en oppadgående tendens. I mellomtiden har Midt-Østen som den produsent i verden som har lavest kostnader, en klar fordel fremfor land med høyere kostnader i Europa og Asia på grunn av tilgangen på billig råstoff. Gasstransportvirksomheten Norgas Carriers er markedsledende innen transport av petrokjemiske gasser og satser spesielt på transport av etylen. Etylen er den viktigste byggesteinen innenfor petrokjemi og brukes i produksjonen av plast. For Norgas var 2010 hovedsakelig drevet av økt import til Asia og interasiatisk handel grunnet stigende etterspørsel etter petrokjemiske produkter i denne regionen. I tillegg åpnet det seg nye handelsmuligheter på grunn av avvikende regionale kostnader knyttet til produksjon av etylen. I andre halvår så vi en generell økning i kapasitetsutnyttelsen av etylenproduksjonsanleggene, og dette er et godt tegn på øk handel, spesielt dersom den koples til stigende produktpriser. Volumene som ble eksportert og fraktet med skip, økte på grunn av effektive lavkostnads-produsenter i Midt-Østen og eksport til internasjonale markeder etter en vedlikeholdsstans tidligere på året. Alt dette bidro til å stramme inn balansen mellom tilbud og etterspørsel, og siste halvdel av 2010 var det beste for Norgas. Dette gjør at vi kan oppnå større fortjeneste på våre tjenester i Ved inngangen til 2011 er vi inne i en positiv trend i de fleste av våre viktigste forretningsområder. Markedsbalansen i gassvirksomheten i Norgas og TNGC er kanskje enda bedre enn forventet, nå som toppen av nybyggleveranser ligger bak oss. Source: Nexant Chemsystems 4Q 2010 Med økt produksjonskapasitet vil vi se mer langtransporthandel fra Midt-Østen til Asia, spesielt til Kina, i årene fremover. Totalt sier prognosen at skipstransporten av petrokjemisk gass vil være tilbake på 2008-nivå i 2011, med stabile og økte volumer fremover. Tonn-mil-effekten av endringen i handelsmønster er tydelig, og dette kan trolig gi oss en tosifret etterspørselsvekst de neste årene. Source: CMAI 2009

7 Ferdigstillelsen av vårt nybyggprogram, gjennom SMC, vil gi Norgas en av de nyeste og mest avanserte flåtene på markedet for petrokjemiske gasstankere. Dette vil sikre at vi kan opprettholde og øke markedsandelen og dessuten bygge opp vår nye nisje innen småskala regional LNGdistribusjon. Småskala LNG Etterspørselen etter energi fra Asia og spesielt Kina har også styrket seg. Økende pris på råolje og avvik i forhold til gassprisen vil fremskynde en endring innen kraftproduksjon, varme og transport fra tradisjonell diesel eller tungolje til naturgass i form av LNG. Den miljømessige og økonomiske fordelen er betydelig, og det vil bidra til å avhjelpe energimangelen mange utviklingsland opplever som flaskehalsen for generell økonomisk vekst. Vårt småskala LNG-konsept er en effektiv løsning asom gjøre naturgass tilgjengelig for kunder som ikke er koplet til rørledningsnettene.sammenlignet med storskalaprosjekter har vårt konsept lavere investeringer, raskere løsninger og en unik skalerbarhet og fleksibilitet. Vi ser potensial i mange av våre viktigste geografiske fokusområder som Sørøst- Asia, langs Yangtze-elva i Kina, og på det indiske subkontinentet og i GCC-regionen i Midt-Østen. Norgas Invention, the third Multigas vessel delivered in early January 2011 Kjemikalier Våre spesialkonstruerte skip av Wintergas-typen er planlagt for en voksende intra-asiatisk handel, med nyskapende skipsdesign som kombinerer muligheten for å frakte både petrokjemiske og kjemiske produkter. Konseptet er nytt og unikt, og vi opplever at implementeringen i dagens markeder har vært en langsommere prosess enn tidligere antatt ettersom begge disse fraktmarkedene (gass og kjemikalier) i denne regionen har lidd under overkapasitet og/eller mangel på produkter som skal fraktes. Den generelle bedringen i markedene i andre halvår hadde en positiv innvirkning på våre Wintergas-skip som frakter gass i Nord-Asia, mens kjemikaliemarkedene ennå ikke har sett den samme utviklingen. Ventetiden for disse skipene ble redusert ettersom de var satt inn i mer direkte påfølgende reiser, noe som reduserer ventetiden. Det tredje skip av denne typen skal etter planen leveres i første kvartal 2011, og vi øker nå resursene for gjennomføringen av dette prosjektet. Vi anser Wintergas-skipene for å være lovende, basert på voksende interasiatisk handel, basert på sterk økonomisk vekst i regionen. Vi regner med økt lønnsomhet på dette området i Source: BRS 4Q 2010 Ordreboken for gasstankere og resirkulering av skip 15 halvkjølte nybygg på 4000 kubikkmeter og over (både kort- og langtransportskip) ble levert i 2010, hvorav 8 kan frakte etylen. Den eksisterende verdensflåten (4000 kubikkmeter og over) bestående av 289 halvkjølte skip ( kubikkmeter) har nå 40 skip i bestilling ( kubikkmeter kapasitet) som skal leveres innen utgangen av Norgas har 5 nye skip eller (49 800) kubikkmeter kapasitet som skal leveres i denne perioden, og det utgjør ca. 17 prosent av etylenkapasiteten i denne perioden. Norgas Camilla, the second vessel in the WG series Source: BRS 4Q 2010

8 Veksten i tilbudet eller flåten vil bli noe dempet av resirkulering av skip i perioden, med 15 prosent av kapasiteten ( kubikkmeter) som nå er 25 år eller eldre og dermed kvalifisert for resirkulering eller alternativ bruk i årene som kommer. I 2010 ble 16 halvkjølte skip sendt til opphogging. Normal alder for opphogging av slike skip har ligget i området 27 til 30 år. Når skipene er rundt 25 år gamle, er det imidlertid ganske vanlig at de slutter å føre etylen og konsentrerer seg om mindre krevende produkter. Source: BRS 4Q 2010 Skaugen s Kina aktiviteter Skaugen i Kina fikk levert tre gasstankere i 2010, alle bygget av Skaugen Marine Construction (SMC) i Shanghai etter EPCS-konseptet. I 2011 vil SMC levere fire kombinerte LPG-, etylen- og LNG-tankskip, og ett kombinert etylen-/ LPG-/ kjemikalietankskip. Vi har ikke vært i stand til å løse problemet med eksporttillatelse og refusjon av merverdiavgift knyttet til leveringen av Norgas Camilla i fjerde kvartal. Vi forventer at dette vil bli løst i løpet av første kvartal 2011 slik at SMC kan levere skipet i Dette er en alvorlig forsinkelse som skyldes handelsselskapet, og denne hendelsen har medført at rundt 35 millioner dollar i ekstra arbeidskapital har ligget uten skikkelig avkastning gjennom mange måneder i Levering av skipet vil forbedre lønnsomheten i Vår øvrige virksomhet i Kina fortsatte en trend med akseptabel fremdrift gjennom året. I fjerde kvartal 2010 innhentet Shenghui (50 prosent) en del av den av den forventede inntektsveksten i tredje kvartal. Selskapet noterte en volumvekst på 28 prosent sammenlignet med året før. Shenghui historical performance (MRMB) Revenue 723,5 559,9 427,1 215,0 145,1 EBITDA 99,7 86,4 51,3 7,6 13,1 EBIT 75,8 70,6 41,3 1,3 12,4 Net profit 51,3 59,1 34,0 11,4 16,9 EBITDA % 13,8 % 15,4 % 12,0 % 3,5 % 9,1 % EBIT % 10,5 % 12,6 % 9,7 % 0,6 % 8,5 % Net profit % 7,1 % 10,6 % 8,0 % 5,3 % 11,7 % SMC skipsbyggingsvirksomheten i Kina ble omstrukturert i takt med aktivitetsnivået hvor de Norgasrelaterte nybyggprosjektene er i ferd med å ferdigstilles. Ordrer på nye skip vil i fremtiden bli plassert som et mer tradisjonelt konsept basert på den økte verftskapasiteten og kompetansen i Kina generelt. Dette vil gjøre det mulig for oss å redusere risiko og nødvendig arbeidskapital, noe vi har erfart med EPCS-konseptet vi nå har i SMC. Vi vil legge stor vekt på effektiv utnyttelse av kunnskapene og kompetansen i SMC i forbindelse med videreutvikling av virksomheten som er godt forankret i vår kjernevirksomhet. I tillegg vil vi fokusere på å visualisere og/eller realisere verdier skapt i Shenghui gjennom en IPO-prosess. Vi er fornøyd med resultatforbedringen i TNGC (49 prosent) i 2010, noe som skyldes økt etterspørsel etter petrokjemiske gasser i Kina. Salgsinntektene økte med 92 prosent sammenlignet med året før, fra bedre marginer på petrokjemiske gasser. 31 prosent av inntektene var fra LPG. Dette er en endring fra tidligere perioder drevet av den sterke veksten i petrokjemiske gasser. Vi har fått en ny partner i TNGC, og vi forventer videre vekst i transporten av ikke bare LPG, men i enda større grad av petrokjemiske gasser og LNG på innenriksmarkedet i Kina. Omlastingsvirksomheten SPT Omlastingsvirksomheten i SPT (50 prosent) led under et svært svakt tankmarked gjennom hele 2010 og i enda større grad i fjerde kvartal Siste halvår var vanskeligere enn første halvår. I siste kvartal klarte vi ikke å oppveie tapene fra tankdivisjonen mot inntektene fra våre lovende globale servicetjenester. Vi øker imidlertid inntektene fra nye markeder, herunder East of Suez hvor vi opplevde økt etterspørsel etter denne typen tjenester. For virksomheten i SPT vil vi fortsette å fokusere på og styrke det globale servicetjeneste divisjonen for å redusere eksponeringen mot det svært ustabile tankmarkedet. Dette markedet har fremdeles utfordrende fremtidsutsikter ettersom det vil bli levert svært mange nybygg også i For øyeblikket virker det ikke sannsynlig at produksjonsgapet for tankskip vil bli lukket i 2011.

9 kvinner. Andelen kvinner i seniorstillinger fortsetter å stige. Vi oppfyller også de norske kravene til andel av kvinner og menn i styret. Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet (HMS&K) Source: RS Platou Skaugen team vår mest verdifulle ressurs I et globalt marked vinner, etter vår oppfatning, de selskapene som kan sette sammen en gruppe mennesker med de beste kunnskapene og den største entusiasmen uansett hvor det måtte være i verden. I.M. Skaugen har lang tradisjon i å rekruttere internasjonalt og å utvikle en miks av flerkulturelle talenter som styrker en global virksomhet. Vi har en filosofi om å styrke rekrutteringen og utvikle alle medarbeidere uansett kjønn, religion, etnisk bakgrunn og nasjonalitet. Som et globalt selskap bestreber vi oss på å finne frem til og utvikle talenter der vi kan finne dem godt hjulpet av våre ikkediskrimineringsregler. For et selskap av vår størrelse har vi en global tilstedeværelse med en flerkulturell blanding av talenter, noe som i tillegg ofte er et konkurransemessig fortrinn. Vi har klart å forvalte kompleksiteten i virksomheten ved bruk av IT-løsninger, og ved at vi har en konkurransedyktig størrelse. Styret anser at gjennomføringen av disse tiltakene blir nøye kontrollert, og at ledelsens daglige virksomhet støtter tiltakene fullt ut. Ved utgangen av 2010 var det totalt ansatte i konsernet (målt i bruttotall uten å justere for prosentvis eierandel i felleskontrollert virksomhet), hvorav 782 var seilende mannskap og 981 er ansatt ved våre kinesiske fabrikker. Omtrent 40 prosent av vårt seilende mannskap er nå av kinesisk nasjonalitet, noe som er i tråd med vår policy for virksomheten i Kina. Personalet på land er hovedsakelig delt mellom våre virksomheter i Kina (90 prosent), Houston (2 prosent), Oslo (3 prosent), Singapore (5 prosent) og Bahrain (1 prosent). Ved utgangen av 2010 var 28 prosent av alt land-basert personell kvinner. Det norskbaserte mor-selskapet sysselsetter nesten like mange menn som kvinner. I toppledelsen (Executive Committee) er én tredjedel I.M. Skaugen SE erkjenner at alt vi gjør som bedrift har en innvirkning på mennesker både i og utenfor selskapet. Selskapets strategiske målsetninger i forbindelse med bedriftsansvar er å lede virksomheten på en slik måte at sosiale, miljømessige og etiske hensyn blir integrert i virksomheten. Målet er hele tiden at våre medarbeidere skal være stolte over å jobbe i I.M. Skaugen og utvise høy integritet og ansvarlig bedriftsledelse. Vi tilstreber kontinuerlig forbedring av virksomheten på alle områder som påvirker kundene, det fysiske miljøet og samfunnet som helhet gjennom måling, kontroll og gjennomgang av resultater og ved å satse på fortsatt god drift. Ingen steder er dette tydeligere enn i arbeidet som utføres av ledelsesgruppen for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Dette er en gruppe med en proaktiv tilnærming til de HMS-krav som er fastsatt i forskrifter og selskapets egne regler. Kommersiell og driftsmessig suksess er ikke mulig uten at disse standardene følges. Nedenfor fremhever vi noen eksempler på hvordan vårt felles sosiale ansvar påvirker måten vi arbeider på. Sikkerhet Transport av olje, gass og kjemikalieprodukter kan være risikofylt. Vi er stolte av å drive vår virksomhet på den aller sikreste måte. Vi erkjenner at sikkerheten til våre ansatte, vårt utstyr, vår last og til miljøet alltid skal være den avgjørende faktor og gå foran kommersielle interesser. Avvik eller snarveier i forhold til sikkerhetstiltak vil aldri bli tolerert. Vi forsikrer oss om at forbedringer i våre sikkerhets- og kvalitetsrutiner er en integrert del av vår drift, hele tiden med forbedringer i vår konkurransekraft for øyet. Sikkerhet er hjørnesteinen i all vår virksomhet. Vårt ledende prinsipp er at alle ulykker og all miljøforringelse kan forhindres. Det er grunnen til at kontinuerlig forbedring og forebygging av person-skader, materiell skade, utslipp og forurensing er integrert i alle deler av virksomheten. I 2010 ble det meldt om ett dødsfall i Skaugen China relaterte aktiviteter. Hendelsen ble grundig undersøkt og fulgt opp.. Fraværskadefrekvensen for Skaugen China relaterte aktiviteter endte på 3,4, litt opp i forhold til 2009

10 (2,57). For SPT aktiviteten feiret de 500 dager uten en LTI sak, og Fraværskadefrekvensen for 2010 endte på 0, en stor forbedring fra 2009 (12,57). For Norgas aktiviteten endte fraværskadefrekvensen på 1,7, litt bedre enn i 2009 (3,0). Alle tall per million arbeidstimer. Det er en felles standard i konsernet som alle tapte hverdag tilfeller (LTI tilfeller) er rapportert til HMS & Q avdelingen og fulgt opp. Helse En sunn arbeidsplass og tett oppfølging av våre ansattes velferd er også en del av I.M. Skaugen-gruppens verdier. Arbeidsmiljøet for samtlige selskaper i konsernet anses tilfredsstillende. Konsernet måler sykefravær og har en sykefraværsprosent på 2,6% %, noe som anses tilfredsstillende (2,6 % i 2009). Miljø I.M. Skaugen anerkjenner at selskapet har et ansvar for å behandle miljøet vi opererer i med den aller største respekt. I denne sammenheng er det ytterst viktig å redusere påvirkningen på miljøet. Vårt ledende prinsipp er at alle ulykker og all miljøforringelse kan forhindres. Det er grunnen til at kontinuerlig forbedring og forebygging av miljøforurensning er integrert i alle deler av virksomheten. Vi overvåker kontinuerlig de miljømessige risikofaktorene som er knyttet til våre operasjoner. Som en betydelig operatør i transportsektoren er vi aktive i å minimalisere våre aktiviteters påvirkning av miljøet og samtidig redusere forbruk av energi og andre naturressurser. Vårt mål er å redusere utslippene fra våre aktiviteter gjennom effektiv resirkulering og kontinuerlig forbedring av vår ressursforvaltning. Selv om våre miljømessige mål er ambisiøse, er de også realistisk oppnåelige. Våre mål er så langt mulig målbare slik at vi kan overvåke resultatene av vårt miljøarbeid og identifisere områder hvor ytterligere forbedringer kan oppnås. Vi er forpliket til å følge både nasjonale og internasjonale lover, reguleringer og andre krav til miljøvern og i mange tilfeller går vi lenger enn påkrevet av lovverket og industri-standarder. Vi støtter og gjennomfører forskning som hjelper oss i å forbedre vårt miljøvernarbeid og for å sikre at vi alltid opptrer ansvarsfullt. I dets 30 årige operasjonshistorie har SPT på en miljøvennlig og sikker måte lektret over 7 milliarder fat råolje, med mindre enn 0, prosent utslipp. Et mindre utslipp bord ble rapportert fra ett av skipene i gassvirksomheten. Dette ble grundig undersøkt. Det er gjennomført en dokumentrevisjon for å oppfylle sertifiseringskravene i ISO 14001:2004, og sertifiseringsprosessen er godt i gang. Vårt mål er å redusere mengden avfall fra driften gjennom effektiv resirkulering og stadig bedre ressursforvaltning. Et konserninitiativ er på gang for å måle utslippene fra energiforbruket i driften av skipene. Våre nybygg har mye innovativt utstyr installert for å redusere miljøpåvirkning fra våre skipstransporter og vår lasthåndtering. Innovasjon og forskningsarbeid miljøvennlig og kostnadsbesparende I løpet av de senere år har vi utviklet stadig mer effektive regassifiseringssanlegg. I tillegg har vi benyttet mer og bedre isolasjonsmaterialer i lastetankene. Disse investeringene gir lavt varmetap og høy kjølekapasitet, og har i praksis gitt den ønskede avkastning. Vi ser at grunnet den lave varmeinntrengingen, kan skipene seile uten at lastanlegget kjøres i lange perioder uten at vi kommer i nærheten av maksimum trykk (MARVS). Dessuten er konsekvensen av effektiv kjøling at vi kan vente med å starte regassifiseringsanlegget og kjøle ned lasten til ønsket temperatur til kun et par dager før lossing. Under en typisk etylenreise fra Gulf-regionen til Syd-Øst Asia, kan lastregassifiseringsanlegget være avslått det meste av reisen. Dette gir betraktelig lavere driftskostnader for systemet og derigjennom lavere forbruk av drivstoff, smøreolje og reservedeler. Estimerte besparelser for en slik reise er omtrent 20 tonn drivstoff, som betyr 63 tonn lavere CO2 utslipp, 1,3 tonn mindre NOx og 1,8 tonn mindre SOx alt dette bare i løpet av én reise. I tillegg kommer en besparelse på rundt USD bare i direkte drivstoffkostnader på den samme reisen, samt betydelige besparelser over tid i forbruk av smøreolje og reservedeler. Utdannelse og trening Det er av største viktighet å ha en kunnskapsrik og høyt kvalifisert arbeidstyrke i et globalt selskap hvis man skal tilfredsstille kundenes krevende behov. Hos I.M. Skaugen tror vi at dette kun kan skje gjennom godt ledet utdanning og trening. Noe som har resultert i etableringen av vårt utdannings- og treningssenter i Wuhan, Kina og i St. Petersburg, Russland. Wuhan University of Technology Skaugen Training Centre (WSTC) er vår viktigste forpliktelse til industriell utdanning. I egenskap av å være et joint-ventureselskap etablert av det tidligere Wuhan Transportation University og I.M. Skaugen, utdanner og trener WSTC sjøfolk både fra Skaugen og fra bransjen generelt i håndtering

11 og transport av farlig last inklusive kjemikalier, LPG og oljeprodukter. WSTC tilbyr også kurs i vedlikehold av skip og diverse andre kurs rettet mot rederier. I samarbeid med lokale maritime skoler fokuserer begge våre treningssentra på alle aspekter knyttet til utdanning av sjøfolk å sikre at elevene blir kompetente nok til å gjennomføre transport av farlig last på en sikker og betimelig måte. Alle våre utdannings- og treningsprogram er godkjent og akkreditert av nasjonale maritime myndigheter i tillegg til relevante flaggstaters myndigheter. Kvalitet Den globale gasstransportvirksomheten er sertifisert i henhold til 9001:2008. Det ble gjennomført flere ISM/ISO 9001:2000-revisjoner i Resultatene blir analysert og presentert for toppledelsen en gang i året. Omlastningsvirksomheten i USA er også sertifisert i henhold til ISO 9001:2008, og satsingen på kontinuerlig forbedring er forankret i organisasjonen. I SMC er flere tiltak under utarbeidelse for å forbedre de generelle HMS&K-resultatene blant leverandørene. Vi vurderer kontinuerlig risikofaktorene knyttet til helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med virksomheten. Morselskap Morselskapet I.M. Skaugen SE hadde et underskudd på NOK 97 millioner. Styret foreslår følgende disponering: Overført fra annen egenkapital NOK 97 millioner. Selskapets totale egenkapital etter disponeringer er NOK 476 millioner, hvorav fri egenkapital på NOK 47 millioner er tilgjengelig for utbytteutbetaling. Styret finner at forutsetningene om fortsatt drift ikke er endret som grunnlag for å godkjenne selskapsregnskapet for Årsregnskapet er derfor avlagt under forutsetning om fortsatt drift i henhold til 3-3 i den norske regnskapsloven. Eierstyring og selskapsledelse God eierstyring og selskapsledelse er preget av ansvarlig samspill mellom eierne, styret og ledelsen for å utvikle langsiktige verdier. Alle interessenter bør kunne ha tillitt til at virksomheten blir drevet forsvarlig, og at styrende organer er tilstrekkelig uavhengige til å kunne utøve sine funksjoner. Tillitt til I.M. Skaugen og selskapets forretningsvirksomhet er den viktigste faktoren for å sikre konkurransekraften. Styret, ledere og ansatte må vise at de tar mål av seg til hele tiden å opprettholde tilliten til konsernet. Til hjelp i dette arbeidet har selskapet formalisert en prosess for å utarbeide etiske retningslinjer som gjelder alle ansatte i konsernet. De etiske retningslinjene vil gi oss mulighet til å formalisere de bedriftsverdiene og etiske retningslinjene vi har. Retningslinjene dekker områder som er viktige for å sikre akseptabel forretningsetikk i hele konsernet. Den omfatter spesifikke og praktiske regler og normer for hvordan personer som jobber for eller på vegne av selskapet skal gå frem for å oppfylle våre forretningsmessige mål i dagens konkurransemiljø. Styret erkjenner det betydelige ansvaret som selskapet har i forhold til sikkerhet, sikring, miljø og samfunnet i sin alminnelighet, samt vårt ansvar overfor våre eierinteresser. Erklæringen om eierstyring og selskapsledelse, som er lagt ut på nettsiden beskriver de viktigste prinsippene og retningslinjene for styresettet i I.M. Skaugen. Erklæringen er godkjent av styret og blir gjennomgått en gang i året eller oftere ved behov. Aksjonærinformasjon I.M. Skaugen tar sikte på å holde aksjonærer, analytikere og investorer oppdatert om selskapets drift, både ved å gi regelmessig informasjon, samt gjennom å avholde presentasjoner. Finanskalenderen som viser publikasjonsdatoer for selskapets kvartalsrapporter, er tilgjengelig på vår nettside I.M. Skaugen har fokus på et åpent og ansvarlig rapporteringssystem. Nøyaktig og grundig informasjon er avgjørende for å sikre en fornuftig prising av selskapet basert på underliggende verdier og inntjening. Det er vårt mål å rapportere raskt, innen to uker etter utgangen av hvert kvartal. Åpne investorpresentasjoner holdes regelmessig. Disse presentasjonene legges ut på konsernets nett-side. Utover dette opprettholder konsernet regel-messig dialog med analytikere og investorer og holder presentasjoner for dem. I.M. Skaugen utgir årlig en Business Review. Denne blir sendt ut til alle aksjonærene. Årsrapporten blir kun gjort tilgjengelig på selskapets internettsider Fra og med 2010 vil alle dokumenter relatert til saker som skal behandles på generalforsamlingen bli gjort tilgjengelige for aksjonærene på selskapets internettside. Dette gjelder også dokumenter som etter loven skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjonær kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

12 En velfortjent takk Styret i I.M. Skaugen vil takke alle som er har vært knyttet til selskapet gjennom 2010 for den innsats de har gjort med fokus på kontinuerlig forbedring av den operasjonelle suksessen i hele konsernet. En takk til hver og en for at selskapet både er i stand til å styre dets kjernevirksomhet samtidig som vi tar nye initiativ som vi håper vil bringe positive, varige fordeler til alle våre aksjonærer. La oss holde momentumet oppe gjennom året som kommer. Oslo, 16. februar 2011 Styret I.M. Skaugen SE

13 Resultatregnskap I.M. Skaugen SE Konsern USD '000 Noter Brutto fraktinntekter Brutto inntekter skipsbyggingsaktiviteter Inntekter Resultat fra investeringer i strategiske felleskontrollerteog tilknyttede selskaper Reiseavhengige kostnader inkl. markedsføring 6 (17 310) (13 004) T/C-hyrer (6 781) (3 599) Varekostnad 12 (70 015) (62 692) Lønn og sosiale kostnader 6 (14 880) (13 081) Ordinære avskrivninger og amortiseringer 11 (7 224) (7 972) Gevinst fra salg av anleggsmidler Andre driftskostnader skip 6 (11 785) (10 502) Andre driftskostnader/ administrasjonskostnader (4 618) (4 943) Driftsresultat (3 790) Resultat fra investering i tilknyttede selskaper (7 165) Finansinntekter Finanskostnader 6 (13 657) (13 171) Agio gevinst / (tap) (100) Resultat før skattekostnad (14 327) (10 029) Skattekostnad 19 (640) (116) Årsresultat (14 967) (10 145) Tilordnet: Minoritetsinteresser (37) (41) Aksjonærene (14 930) (10 104) Resultat per aksje normal og utvannet 20 (0,55) (0,37) Notene nr 1-23 er en integrert del av konsernregnskapet 12

14 Utvidet konsolidert resultatregnskap - I.M. Skaugen SE Konsern USD '000 Noter Årsresultat (14 967) (10 145) Utvidet resultat: Omregningsdifferanser Sikringsreserver Virkelig verdi endring - felleskontrollert virksomhet 3 (182) 821 Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg 3 (924) Utvidet resultat etter skatt (709) Årets totalresultat (15 676) (7 258) Tilordnet: Minoritetsinteresser (41) 41 Aksjonærene i morselskapet (15 635) (7 217) Notene nr 1-23 er en integrert del av konsernregnskapet 13

15 Balanse I.M. Skaugen SE Konsern USD '000 Noter EIENDELER Anleggsmidler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Skip og nybygg og anlegg under tilvirkning Andre varige driftsmidler Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i tilknyttede selskaper Investering i felleskontrollerte selskaper Finansielle anleggsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Prosjekter i arbeid Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Notene nr 1-23 er en integrert del av konsernregnskapet 14

16 Balanse I.M. Skaugen SE Konsern USD '000 Noter EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Aksjekapital Annen innbetalt kapital Egne aksjer (53) (194) Opptjent egenkapital (16 127) (1 323) Verdireguleringer Egenkapital tilordnet morselskapets aksjonærer Minoritetsinteresser Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Obligasjonslån Gjeld til finansinstitusjoner Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Kortsiktig rentebærende gjeld Kortsiktige derivater 15 (3 289) (3 720) Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Notene nr 1-23 er en integrert del av konsernregnskapet Oslo, 16. februar 2011 Styret, I.M. Skaugen SE 15

17 Kontantstrømsoppstilling I.M. Skaugen SE Konsern USD '000 Noter Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Innbetalinger av brutto inntekter Utbetalinger av driftskostnader ( ) ( ) Innbetalinger av renter Utbetalinger av renter (13 757) (7 066) Utbetaling av skatt (640) (116) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 1) (31 365) Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter: Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler - (4 756) Innbetaling ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak 129 (801) Utbetaling ved kjøp av andre investeringer (716) (2 908) Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (6 525) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter: Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld Nedbetaling av langsiktig gjeld (77 112) ( ) Utbetaling ved kjøp av egne aksjer (53) (320) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (26 773) Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter (56 182) Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter 1. januar Kontanter og kontantekvivalenter 31. desember ) Avstemming: Resultat før skattekostnad (14 327) (10 029) Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler (280) - Ordinære avskrivninger Endring i kortsiktige fordringer Endring i kortsiktig gjeld (19 028) (5 906) Andel resultat fra felleskontrollerte- og tilknyttede selskaper (11 940) (4 441) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (31 365) Notene nr 1-23 er en integrert del av konsernregnskapet 16

18 Oppstilling over endring i egenkapitalen - I.M. Skaugen SE Konsern Egenkapital tilordnet morselskapets aksjonærer Annen Annen Sum Aksje- innbetalt Egne egen- Andre Minoritets- egen- USD '000 Note kapital kapital aksjer kapital reserver Sum interesser kapital Egenkapital pr Årsresultat (10 104) (10 104) (41) (10 145) Utvidet resultatregnskap: Omregningsdifferanser - tilknyttede selskaper Omregningsdifferanser (490) (490) (490) Sikringsreserver Virkelig verdi endring - felleskontrollert virksomhet Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Sum utvidet resultat Årets totalresultat (10 104) (7 217) (41) (7 258) Transaksjoner med eierne: Kjøp av egne aksjer (194) (126) (320) (320) Nedskrivning av egen aksjer - - Sum transaksjoner med eierne - - (194) - (126) (320) - (320) Egenkapital pr (194) (1 197) Årsresultat (14 930) (14 930) (37) (14 967) Utvidet resultatregnskap: Omregningsdifferanser - tilknyttede selskaper (156) (156) (156) Omregningsdifferanser Sikringsreserver Virkelig verdi endring - felleskontrollert virksomhet (182) (182) (182) Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg (924) (924) (924) Sum utvidet resultat (709) (709) - (709) Årets totalresultat (14 930) (709) (15 639) (37) (15 676) Transaksjoner med eierne: Kjøp av egne aksjer (53) (53) (53) Nedskrivning av egen aksjer (194) Sum transaksjoner med eierne (194) (53) - (53) Egenkapital pr (53) (16 127) Notene nr 1-23 er en integrert del av konsernregnskapet 17

19 Noter til konsernregnskapene Note 1. Generelt I.M. Skaugen SE ("IMS" eller "selskapet") er notert på Oslo Børs. Selskapet er et maritimt transportselskap som opererer globalt innenfor tre forretningsområder; transport av petrokjemiske gasser LPG og LNG, omlasting av råolje og LNG, og design og bygging av mindre, spesialiserte høykvalitetsskip i Kina, som blir betjent gjennom global tilstedeværelse av vårt profesjonelle og multikulturelle team. I.M. Skaugen er et full-integrert shippingselskap som designer, bygger, eier og driver egne skip. Selskapet foretar investeringer i Kina for å videreutvikle sin strategi som kost og service leder, og for å utvikle kjernekompetansen innen drift av forretningsvirksomhet i Kina. Konsernet driver også ledende rekrutterings- og opplæringsprogram for sjøfolk ved våre opplæringssentre i Kina. Treningssentrene er svært viktige for å sikre tilgang på velutdannede offiserer og mannskap til vår flåte. Selskapet er registrert i Norge med adresse Karenslyst Allé 8 B, 0278 Oslo, Norge. Konsernregnskapet er godkjent av selskapets styre den 16. februar 2011 og vil bli presentert for godkjenning på årets generalforsamling den 18. mars

20 Note 2. Sammendrag av vesentlige regnskapsprinsipper Grunnlaget for regnskapsutarbeidelsen Konsernregnskapet til I.M. Skaugen SE ( Morselskapet ) og dets heleide og kontrollerte datterselskaper ( Konsernet ) er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) som fastsatt av EU. Det konsoliderte regnskapet er utarbeidet til historisk kost, med unntak av pensjoner, finansielle instrumenter og investeringer tilgjengelige for salg som er målt til markedsverdi og andre forpliktelser som er målt til amortisert kost. Konsernregnskapet er presentert i USD og alle beløp i tabeller og noter er avrundet til nærmeste tusen hvis ikke annet er opplyst. Resultatregnskapet er presentert ut fra et blandet grunnlag hvor kostnader er klassifisert enten etter sin art eller sin funksjon, noe som er tillatt etter IAS 1, da dette er den mest relevante og pålitelige presentasjonen for konsernet. Beskrivelse av art fremgår av notene til resultatregnskapet. Endringer i regnskapsprinsippene De anvendte regnskapsprinsippene er i overensstemmelse med de som er anvendt i tidligere år med følgende unntak: Nye og endrede standarder tatt i bruk av konsernet. Følgende nye og endrede standarder, og IFRIC tolkninger er obligatoriske for første gang i regnskapet fra og med 1. januar IFRS 3 (revidert), virksomhetssammenslutninger og IAS 27 Konsernregnskap og separat finansregnskap (endret) ble obligatorisk fra juli IFRS 3 (revidert) introduserer vesentlige endringer i regnskapsføringen av virksomhetssammenslutninger som oppstår etter juli Endringene påvirker verdien til ikke kontrollerende eiere, regnskapsføringen av transaksjonskostnader, førstegangsinnregning og senere måling av betinget vederlag og trinnvise oppkjøp. Disse endringene vil ha en påvirkning på balanseført goodwill, resultatet i den perioden hvor oppkjøpet finner sted og i fremtidige resultater. IAS 27 (endret) krever at alle transaksjoner med ikkekontrollerende eiere føres i egenkapitalen når det ikke er endring i kontroll. Slike transaksjoner vil ikke lenger resultere i goodwill eller gevinster eller tap. Den reviderte standarden endrer regnskapsføringen for tap i datterselskap og ved tap av kontroll i datterselskap. Endringene i IFRS 3 (revidert) og IAS 27 (endret) vil etter 1. januar 2010 påvirke oppkjøp og tap av kontroll av datterselskap, samt transaksjoner med ikkekontrollerende interesser. Tidligere har transaksjoner med ikke-kontrollerende eiere blitt behandlet av konsernet som transaksjoner med eksterne parter. Tidligere resulterte slike transaksjoner med balanseføring av goodwill ved oppkjøp og resultatføring av gevinst eller tap ved salg av datterselskap. Ved salg eller delsalg ble en forholdsmessig andel av datterselskapets reserver reklassifisert til resultatet eller ført mot tilbakeholdt overskudd. Konsernet anvender den nye standarden på transaksjoner etter 1. januar Transaksjoner regnskapsført før 1. januar 2010 må ikke justeres. IFRS 5 Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet (endret). Endringene ble obligatoriske fra 1. juli Endringene klargjør at eiendeler og gjeld i datterselskap klassifiseres som holdt for salg dersom en salgsplan resulterer i tap av kontroll. Endringene skjer på fremtidige disposisjoner og har ingen innvirkning på den finansielle situasjonen til konsernet. Konsernet har i 2010 tatt i bruk følgende nye standarder og endringer, men hvor de nye standardene og endringene ikke har hatt noen effekt på konsernregnskapet: IFRS 2 Aksjebasert betaling (endret). Den nye tolkningen oppklarer omfanget og regnskapsføringen av konsernets kontante aksjebaserte betalinger. IAS 1 (endret), Presentasjon av finansregnskapet. Endringen trer i kraft fra og med 1. januar IAS 36 (endret) Verdifall på eiendeler, trer i kraft fra og med 1. januar IFRIC 9 Revurdering av innebygde derivater og IAS 39 Finansielle instrumenter innregning og måling, gyldig fra og med 1. juli IFRIC 16 Sikring av nettoinvesteringen i en utenlandsk virksomhet. Fortolkningen ble gyldig 1. oktober Fortolkningen omhandler regnskapsmessig behandling av sikring av nettoinvestering i utenlandsk virksomhet. Sikringen av nettoinvesteringen i utenlandsk virksomhet kan holdes av ethvert foretak innen konsernet uavhengig av anvendt funksjonell valuta. IFRIC 17 Utdeling av ikke-kontante eiendeler til eierne. Fortolkningen trådte i kraft 1. juli Fortolkningen gir retningslinjer knyttet til regnskapsføring av utdelinger til eiere i form av utdeling av reserver eller utbytte. 19

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Stabil inntjening i forhold til 4Q- - Godt uttak under kontraktene, men fortsatt svakt spotmarked - Reduserte driftskostnader skip i forhold til tilsvarende periode i fjor - EBITDA i kvartalet

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 8,8 - God utvikling i driftsresultat i 1. kvartal 2014 (MEUR 3,0) mot (MEUR -0,5) - Netto inntjeningsnivå EUR 3 306/dag, en økning på EUR 274/dag mot 1. kvartal

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Perioderesultatet viser et overskudd på MNOK 4 - Noe positiv markedsutvikling siden 2. kvartal - EBITDA på MNOK 67 i kvartalet på tross av et fortsatt svakt marked - Driftsresultat på MNOK

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 7,2 - Godt uttak under kontraktene og bedret spotmarked - Omsetningsøkning på 10 % i forhold til første kvartal 2016 - Selskapet har tatt inn seks skip på langsiktig

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011 Oppsummering - Bedring i markedet; beste kvartalsvise dagtallsinntjening i 2011 - Driftskostnader videreført på samme lave nivå som tidligere - EBITDA på MNOK 60 - Årets EBITDA MNOK 192 / årsresultat 2011

Detaljer

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005 Green Reefers ASA Konsernrapport 3. kvartal 2005? Svakt spotmarked gjennom sommeren? Rekordhøye bunkerspriser? Avtale om kjøp av ytterligere to kjøleskip? Eierandelen i den polske terminalen øket ved rettet

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Fortsatt lave og stabile driftskostnader - 5 % økning i kapasitet gjennom levering av nybygg siste år - God økning i EBITDA fra 1Q 2011 - - Fortsatt svakt spotmarked Endring Tall i M NOK

Detaljer

Resultat for 4.kvartal 2003

Resultat for 4.kvartal 2003 Resultat for 4.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 1. kvartal 2012 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 Første kvartal med overskudd i selskapets historie. Gjennombrudd i USA; to viktige avtaler inngått Oppbygging av portefølje påbegynt

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 23,1 mill. mot NOK 25,6 mill. i tredje kvartal 2005. Netto salgsgevinster

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2007

Resultat 3. kvartal 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q3 Akk Q3 Endring Driftsinntekter 304,0 334,8 (30,8) Driftsresultat (20,9) 12,2 (33,1) Resultat etter skatt (27,2) 8,1

Detaljer

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012 3 ÅRSregnskap 01 ÅRSregnskap 01 Resultatregnskap 33 Resultat pr. aksje 33 Totalresultatet 33 Balanse 34 Kontantstrøm 35 Egenkapital 36 Noter konsern 37 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske nøkkeltall 90

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 Hovedtall 1 Driftsinntektene for andre kvartal utgjorde NOK 0.1 millioner (NOK 1.0 millioner). Nedgangen skyldes hovedsakelig utløp

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Svak avslutning på 4. kvartal, men tilfredsstillende resultat på kontraktsfornyelser - Nettoinntjening/dag på nivå med forrige kvartal og 4Q-2014. - EBITDA på MEUR 6,9 i kvartalet - Året

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582)

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat konsern 01. januar - 31. desember Millioner kroner Noter 2011 2010 Salgsinntekter 5 13 704 15 829 Kjøp varer og energi (9 015) (10 871) Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat investering i

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 3.6 25 Bjørge rapporterer konsernregnskapet i samsvar med Internasjonal Financial Reporting Standards (IFRS) fra 1. januar 25 Forretningsområde Driftselskaper Omsetning pr.1 halvår NOK 355,6

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering Svakt dagtall i kvartalet grunnet et veldig svakt spotmarked Økning i brutto omsetning fra 1Q- som følge av flere seilingsdager Driftskostnader videreført på samme lave nivå som i Endring

Detaljer

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat Aker Kværner rapporterer sterke resultater for fjerde kvartal 2006 med en EBITDA på 905 millioner kroner og 3 170 millioner kroner

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering (tall i parentes 3Q 2016) Positiv markedsutvikling Bedret nettoinntjening/dag, 3 285 (2 974) EBITDA 8,6 MEUR (4,2 MEUR) Overtatt to skip i løpet av tredje kvartal EBITDA Per 30.09 viser resultatforbedring,

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering Selskapet genererer EBITDA på MNOK 44 i kvartalet tilsvarende 1. kvartal i. Dette oppnås selv med et fall i bruttoinntekter på MNOK 27 og en nedgang i netto dagtall på NOK 1 145 Marginalt

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

1. KVARTAL Oslo, 22. april Styret i BELSHIPS ASA

1. KVARTAL Oslo, 22. april Styret i BELSHIPS ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2010 1. KVARTAL 2010 RESULTATER Belships driftsinntekter var i 1. kvartal 2010 USD 18.311.000 (1. kvartal 2009: USD 13.268.000). Selskapets driftsresultat ble USD 3.351.000 (USD 1.248.000).

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Oppsummering Utviklingsprosjekt for levering til 5 kunder i 2006 i rute. Pilot idriftsatt i Hedmark, Oppland og Umeå. Selskapets tekniske plattform høster interesse

Detaljer

TIL VÅRE AKSJONÆRER. Oslo, 14.02.03 RAPPORT PR. 4. KVARTAL

TIL VÅRE AKSJONÆRER. Oslo, 14.02.03 RAPPORT PR. 4. KVARTAL LEIF HÖEGH & CO Grunnlagt 1927 Postadresse: Postboks 2596 Solli, 0203 Oslo. Kontoradresse: Wergelandsveien 7, 0167 Oslo. E-post: lhc@hoegh.no. Telefon: 22 86 97 00. Telefax: 22 20 14 08. Organisasjonsnr:

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i fjerde kvartal positivt med NOK 41,4 mill. mot NOK 10,4 mill. i fjerde kvartal 2004. Netto salgsgevinster eks. gevinst

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Bedre inntjening løftet EBITDA til MEUR 7,4 for 4. kvartal, hvilket ble årets beste kvartal - Utleie av containerskipene bidrar positivt - Selskapet har videreført sin vekststrategi og har

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal Resultatregnskap Resultatregnskap (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 61 767 70 457 266 616 Rentekostnader og lignende kostnader 40 154 57 665 200 426 Netto

Detaljer

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA

Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Overgang til internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) Prosafe ASA Innhold Side 1. Generell informasjon 3 2. Forskjeller mellom NGAAP og IFRS 4 3. Avstemming resultatregnskap 2004 6 4. Avstemming balanse

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Tilnærmet flat utvikling i nettoinntjening/dag til tross for normal sesongnedgang i markedet mot slutten av 4. kvartal - EBITDA på MNOK 68 i kvartalet og et driftsresultat på MNOK 16 - Forbedring

Detaljer

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv Kvartalsregnskap Pr. artal 21 et artal 21 Omsetningen i artal 21 utgjorde 937 MNOK mot 924 MNOK i artal 29. EBITDA ble 152 MNOK i 3.kvartal mot 156 MNOK for samme kvartal i fjor. Kvartalett i fjor er inklusiv

Detaljer

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall Vekst i NorgesGruppens driftsinntekter og gode resultater Driftsinntektene i 2009 ble 53 232 MNOK (49 016 MNOK), en økning på 8,6 %. Driftsresultat

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene.

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. NAM delårsrapport pr. 31.03.2007 Generelle kommentarer Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. Konsernets

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2016 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2016 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon 2011 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 16.09.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 73,5 akkumulert for 2. kvartal 2011,

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 22.06.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1. kvartal 2011,

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

1. KVARTAL 2003 BLOM

1. KVARTAL 2003 BLOM 1. KVARTAL 2003 BLOM Blomkonsernet hadde i 1. kvartal en omsetning på MNOK 22,6 mot MNOK 27,7 i 2002. Driftsresultatet viste et underskudd på MNOK 5,3 mot et underskudd på MNOK 6,2 i 2002. Resultat før

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Kvartalsrapport Q1 2012 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2008

Rapport 1. kvartal 2008 Rapport Hovedpunkter i kvartalet Offshore ny kontrakt med Conoco Phillips signert ved utgangen av kvartalet Samarbeidsavtale med Rambøll Oil & Gas Resultatene pr. Q1 er i henhold til selskapets forventninger

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer