Årsberetning I.M Skaugen har ca ansatte over hele verden og opererer 41 skip over hele verden.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2010. I.M Skaugen har ca 2.000 ansatte over hele verden og opererer 41 skip over hele verden."

Transkript

1

2 Årsberetning 2010 I.M Skaugen SE (IMS) er et maritimt transport service selskap innen transport av petrokjemiske gasser, kjemikalier, LPG og LNG, omlastning av råolje og LNG, samt design og bygging av mindre, spesialiserte skip av høy kvalitet. IMS er notert på Oslo Børs under ticker-koden, IMSK. I.M Skaugen har ca ansatte over hele verden og opererer 41 skip over hele verden. Vi driver vår virksomhet fra våre kontorer i Singapore, Kina, Bahrain, USA, Russland og Norge. For året rapporterte I.M. Skaugen konsernet (IMS) et underskudd på USD 14,9 millioner (underskudd på USD 10,1 millioner i 2009). EBITDA-resultatet ble USD 19,4 millioner (USD 24,2 millioner i 2009). Konsernets brutto driftsinntekter utgjorde USD 117 millioner (USD 108 millioner i 2009). Netto kontantstrøm fra driften i 2010 er negativ, med minus USD 31 millioner (USD 26,6 millioner i pluss i 2009). Nybyggvirksomheten i Skaugen Marine Construction Co. Ltd - SMC som omfatter Wintergas (WG)- og Multigas (MG)-skipene (klassifisert som prosjekter under utførelse) er hovedårsaken til den negative kontantstrømmen fra driften i Nybyggene vil bli levert i 2011 og kontantstrømmen fra driften i 2011 vil dermed øke. Per 31. desember 2010 har konsernet USD 49 millioner bundet opp i arbeidskapital for Wintergas- og Multigas-skipene (USD 52 millioner i 2009). Eiendeler var i alt USD 275,8 millioner. Egenkapitalen beløp seg til USD 78,7 millioner, eller USD 2,90/NOK 17 per aksje. Netto gjeld ved utgangen av 2010 var USD 84,6 millioner, mens netto rentebærende gjeld var totalt USD 145,7 millioner. Forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld var 137 prosent. Likviditeten ved utgangen av 2010 var USD 40 millioner, noe som anses tilstrekkelig for selskapets løpende virksomhet. Rentedekningsgraden (EBITDA / Netto rentekostnad) var 1,1 for året arbeidskapitalen redusert gjennom nedgang i kortsiktig gjeld. Dette reduserte den totale gjeldsgraden i selskapet, og egenkapitalandelen økte. Selskapet har som mål, til enhver tid, å ligge over 30 prosent. Prosessen med å forbedre noen av de viktigste nøkkeltallene i balansen gjennom optimalisering av gjeld og arbeidskapital vil bli videreført i 2011, ved fullføring av dagens nybyggprogram i I september 2010 ble deler av de utestående obligasjonene, med forfall i 2011, refinansiert for å redusere refinansieringsrisikoen i Deler av den gjenstående saldoen vil bli forlenget gjennom refinansiering i 2011 og en del vil bli tilbakebetalt gjennom salgsum fra salg og tilbakeleieavtaler som er inngått. Sum utestående obligasjonsgjeld ved utgangen av året var USD milioner hvorav USD 59.1 millioner forfaller i Tallene i segmentpresentasjonen under er hentet fra selskapets ledelsesrapportering da denne gir en bedre fremstilling av IMS konsernets underliggende drift enn det offisielle avlagte regnskapet. Ledelsesrapporteringen benytter proporsjonal konsolidering av konsernets aktiviteter som drives gjennom felleskontrollerte selskaper og viser dermed IMS s andel av disse. Dette gir mer detaljert informasjon om de samlede resultatene konsernet har oppnådd gjennom sin andel av felleskontrollerte selskaper. De samme regnskapsprinsippene er anvendt både i ledelsesrapporteringen og i det offisielle regnskapet og oppfyller IFRS-kravene (internasjonale standarder for finansiell rapportering). Virksomhetsområder Skaugens 2010 Gasstransport Kina Omlastnings- IMS USD'000 aktiviteter aktiviteter aktiviteter Konsern Inntekter Interne inntekter - (6 475) - (6 475) Sum inntekter Resultater Driftsresultat (EBITDA) (368) Avskrivninger (11 039) (2 612) (2 109) (15 760) Driftsresultat - segmentresultat (2 477) Uallokert kostnader (4 761) Avskrivninger (90) Resultat fra investering i tilknyttet selskap - strategiske - Resultat fra investering i tilknyttet selskap - andre 350 Netto finanskostnader (17 938) Annet (254) Årsresultat før skatt (14 327) Egenkapitalandelen ved årets utgang var 28,5 prosent, opp fra 28,1 prosent ved utgangen av Dette skyldes reduksjon i arbeidskapital som er bundet opp i nybyggprosjektene i SMC. I siste kvartal 2010 ble

3 Resultatet for 2010 og utsiktene for 2011 Selskapets utvikling og drift i 2010 og utsiktene for 2011 Steady as she goes, men med enda smalere fokus på mulighetene East of Suez I 2009 og 2010 har vi opplevd ettervirkningene, av den økonomiske nedgangen som startet høsten Mange kaller den også finanskrisen. Like etter Lehmankonkursen, og i de fleste segmentene i internasjonal skipsfart, så vi reduksjon i internasjonal handel, og at etterspørselen etter skipstransport falt dramatisk, kanskje mer som følge av oppfatningen av finanskrisen enn den økonomiske nedgangen. Effekten av dette fallet var også til stede i 2009 og begynnelsen av Etterspørselen falt samtidig med at flere skip ble levert grunnet kapasitetsutvidelse og beslutninger tatt for flere år siden. Dette skapte et produksjongap som mange bransjer led under, ikke bare i internasjonal skipsfart. Denne overkapasiteten som vi kaller produksjonsgap skapte problemer med å få tilstrekkelig betalt for våre tjenester for å oppnå avkastning på sysselsatt kapital, også for våre hovedaktiviteter i IMS-konsernet. I hele 2010 opplevde IMS-konsernet tegn på bedre vilkår for vår kjernevirksomhet gasstankeraktiviteten. Dette var spesielt merkbart fra og med tredje kvartal Hovedgrunnen er trolig vekstforskyvningen i verden, der OECD-landene eller den gamle økonomien vokser langsomt og nye økonomier eller land (som nå ofte kalles BRIC, CIVETS eller N-11 ) har sterk vekst. Source: IMF Oct 2010 De fleste asiatiske økonomiene og BRIC-landene skyter fart og står for mesteparten av veksten i etterspørselen etter produktene vi transporterer. Den raske utviklingen i disse store, tettbefolkede landene drives av strukturelle endringer gjennom urbanisering og dermed vekst i antall BRIC-forbrukere i en ny og større middelklasse. Vi ser på muligheten for at forbruksveksten i de nye markedene vil mer enn oppveie manglende vekst i OECD-landene (hovedsakelig USA og euro-landene), og dermed vil verdenshandelen og BNP fremdeles ha rimelig vekst. Dersom Kina klarer å heve forbruket i takt med veksten i BNP i løpet av de neste årene, kan kinesiske forbrukere alene utfordre USA i størrelse og betydning i første halvdel av Dette viser en undersøkelse fra Goldman Sachs. Det er grunnen til at vi fortsatt vil fokusere på kunder som drar fordel av disse trendene og markedene, og vi vil i enda sterkere grad bygge videre på vår øst for Suezstrategi i årene som kommer. En del av denne strategien er også å tiltrekke seg kapital risikokapital og gjeld for ytterligere utvidelser både i GCC-området og Kina. Opprettelsen av ett nytt felleskontrollert selskap i Bahrain (se under) er bare ett steg i den retningen, mens vår evne til å oppnå gjeldsfinansiering i Kina er et annet. Som selskap har vi i mange år investert betydelige ressurser og penger i forskning, utvikling og forretningsutvikling, og ser at nå er tiden inne til å realisere gevinsten fra denne innsatsen. De tilhørende utgiftene er resultatført i selskapet og er for det meste ikke aktivert i og med at disse prosjektene har vært i en tidlig utviklingsfase og gjenstand for kontinuerlig utvikling. Med god gjennomføring bør vi kunne skape bedre avkastning på bakgrunn av denne innsatsen, og dette bør da komme våre aksjonærer til gode. Denne utviklingen omfatter blant annet teknologi og forretningsløsninger for småskala LNG-transport, utvikling av kombinasjonsskip for LNG og petrokjemiske gasser (MG-skip) og for kjemikalier og petrokjemiske gasser (WG-skip) samt skipsbygging i Kina. Vi har etablert oss i GCC-området, og vi har jobbet for å få mer erfaring i Kina slik at vi kan utnytte veksten i begge disse regionene. Samlet har disse aktivitetene vært ganske ressurskrevende, men vi anså dem for å være nødvendige på det aktuelle tidspunktet for å være ledende innen forretningsdrift og teknologisk innovasjon på vårt kjerneområde. Vi vil imidlertid ikke kunne fortsette å bruke like mye på FoU og forretningsutvikling og utgiftsføre kostnadene i resultatregnskapet i årene som kommer før denne satsingen gir oss skikkelig avkastning. I 2010 startet vi også en prosess med å redusere vårt engasjement i visse investeringer som nå anses å ligge utenfor vårt kjerneområde og i Norden for å kunne fokusere enda sterkere på virksomheten i Asia og andre aktuelle nye markeder. Vi føler oss trygge på at vi kan utnytte forretningsmulighetene mellom GCC-regionen og Kina og delta i forretningsområder som utnytter utviklingen i denne delen av verden.

4 Inntrede i distribusjonskjede av LNG Som selskap tror vi at råolje i fremtiden kommer til å være en altfor verdifull råvare til å brukes til transport, kraftproduksjon og oppvarming. Råolje bør brukes til biovitenskap og petrokjemi. I forbindelse med kraftproduksjon og transport i dag ser vi at tungolje, diesel og kull blir brukt. Vi ser for oss at i fremtiden vil naturgass bli brukt til å dekke marginal etterspørsel og bli en erstatning der det er mulig. Vi ser gjerne forretningsmuligheter som oppstår ut fra en slik tenkemåte som er en annen grunn til at vi ønsker å delta på det petrokjemiske området og i distribusjon av LNG. Denne utviklingen betyr at vår egen innsats for å komme inn på markedet for småskala LNG-anlegg blir noe mer lovende, og vi ser mange aktuelle og interessante prosjekter i horisonten for selskapet i I 2011 vil vi ha 6 LNG skip i flåten og kompetanse og kunnskap om LNG-logistikk som dekker de fleste av våre forretningsområder. Vår plan er å fullføre byggeprogrammet på i alt 10 slike LNG skip, og vi jobber med finansieringsløsningen for å bestille de resterende 4 skipene. Etablering i GCC-regionen I 2010 etablerte vi et nytt joint venture, Skaugen Gulf Petchem Carriers B.S.C i Bahrain. I 4. kvartal 2010 økte vi aksjekapitalen i selskapet til fordel for nogaholding, et datterselskap av National Oil and Gas Authority NOGA (35 prosent) (www.noga.gov.bh/en) og Capital Management House (www.capitalmh.com) med 30 prosent. Etter den første innkallingen av ny kapital eier IMS 35 prosent av selskapet. Selskapet tar sikte på å utnytte de voksende energibehovene for LNG i regionen og den voksende eksporten av petrokjemiske gasser. Det er styrets intensjon å inngå en tilsvarende avtale i 2011 Source: Bloomberg Med vedvarende stor prisforskjell mellom råolje og naturgass gir økning i etterspørselen etter olje til kraftproduksjon gode muligheter for å erstatte olje med gass i nær fremtid. Dette vil få store markedsmessige konsekvenser fra 2011 av. De siste to årene har vi sett et dramatisk avvik mellom prisen på naturgass og råolje, drevet av utvidelsen av skifergassproduksjonen i USA og økt etterspørsel etter naturgass. Det har allerede skjedd en rask utskifting av olje med gass i petrokjemisektoren i USA. Den store prisforskjellen ga foranledning til å gå over til etanbasert petrokjemiproduksjon i 2010 og dermed styrke amerikanske produsenters konkurranseevne. Dette vil ha en innvirkning på den globale handelsflyten av petrokjemiske produkter og utvikling av nye prosjekter i årene fremover. På den annen side har vi økningen i LNG-produksjon i Qatar og andre tilsvarende prosjekter, som potensielt kan føre til at olje blir erstattet med LNG i transport- og kraftsektoren. Sistnevnte er spesielt viktig ettersom vi i 2010 i mindre målestokk opplevde det samme som skjedde på oljemarkedene i og , der stor økonomisk vekst i de nye markedene begrenset kraftsektoren og førte til økt etterspørsel etter brennolje og diesel. IMSK-aksjen I 2010 har IMSK aksjer utviklet seg mer eller mindre i takt med sammenlignbare aksjer, inkludert petrokjemiske- og kjemikalie rederier. Aksjekursen har handlet under OSEBX-indeksen og transport indeksen hvor vi og lignende rederier har lidd av produksjonsgapet mellom tilbud og etterspørsel mer enn kanskje mange andre selskaper. I november utløp market maker avtale med Argo Securities, og aksjen handles uten likviditetsgaranti i desember. Vi vurderer for øyeblikket våre valg av disse ordningene, for å velge en løsningen som er til interesse for våre mange aksjonærer. Source:Bloomberg

5 Svingninger i stål- og metallprisene har også innvirkning på vårt nybyggingsprogram. Det er inngått forsikringsavtaler som dekker tap i forbindelse med havarier eller skade på egne eller andre skip, miljøskader eller ulykker som påfører skader på mennesker. Vi er forsikret mot tap knyttet til pirataktivitet i Adenbukta og tilsvarende områder. Vår egenandel er høyere enn mange andre aktører på grunnet god ledelse. Historisk har dette vært en god investering. Source: Bloomberg Risikofaktorer I.M. Skaugen konsernet vil alltid være eksponert for en rekke forskjellige usikkerhetsmomenter som kan oppstå som følge av våre normale forretningsområder. Dette er finansielle, operasjonelle og markedsrelaterte risikoer. Et av ledelsens kvalifikasjonskrav er å kunne håndtere disse risikoene på en vellykket måte. Løsningen er ikke å inngå sikringsavtaler for å eliminere all risiko, men aktivt å satse på et utvalg aktiviteter som gjør det mulig å håndtere de muligheter og utfordringer som skaper den kortsiktige avkastningen (neste kalenderår). Optimalisering av eiendeler er sentral selskapets lønnsomhetsoppnåelse. Vi har for 2011 oppnådd historisk høy kontraktsdekning for Norgas gassaktivitet, og antall dager vi må tilby for å gå i balanse er avhengig av avkastningen i spot markedet. Kontraktsdekningen har også fleksibilitet mellom avtalte høye og lave volumer, og denne fleksibiliteten vil påvirke nivåene av utnyttelse. Slike svingninger styrer vår utnyttelse av kapasiteten. For de fleste andre forretningsområder enn for Norgas har vi oppnådd lavere andel kontraktsdekning knyttet til eiendelene. Også her er vi utsatt for ulike nivåer av markedsrelatert risiko som påvirker den avkastningen vi kan generere fra tjenestene vi yter. Svingninger i prisene på de varene vi transporterer kan påvirke handelen og dermed etterspørselen etter våre tjenester. De mest relevante av disse er prisen på råolje, naturgass og LNG, de fire vesentlige petrokjemiske gassene (spesielt etylen, propen, vcm og butadien), samt prisen på LPG og nafta. Alle disse prissvingningene må overvåkes. På et operasjonelt nivå er vi utsatt for prissvingninger på tjenester relatert til både drift av skip samt i forbindelse med skipsbygging. Vi er også utsatt for prisendringer ved innkjøp av råvarer og arbeidskraft, samt ved anskaffelse av deler. Igjen er en vesentlig del av risikoen knyttet til prisen på olje og drivstoff, og endringer i prisene vil påvirke våre driftskostnader. For en del kontrakter er det inngått kontraktsmessig dekning for prissvingninger. De viktigste risikoområdene, vurdert ut fra risiko i finansmarkedet, er renten i USA som er knyttet opp mot vår pantegjeld og obligasjonsportefølje, valutarisikoen forbundet med svingninger i vekslingskursen på USD/RMB, USD/Euro samt USD/NOK, for det meste tilknyttet vårt nybyggingsprogram, og til en viss grad driftskostnader. Inntektene er i hovedsak i USD eller i valutaer knyttet tett opp til USD. I tillegg, som en normal del av virksomheten, følger vi nøye med på betingelsene i vår gjeldsportefølje og kontantforvaltningen på alle nivåer. Risikostyring omfatter å opprettholde både en tilstrekkelig kontantstrøm og tilgang på finansiering gjennom et adekvat kredittnivå. Når det gjelder finansielle forhold, er konsernet også eksponert for motpartsrisiko. Vi handler imidlertid kun med anerkjente, kredittverdige tredjeparter. Vi har hatt svært få, om noen, tvister med våre kunder vedrørende betaling og levering hvor konsernet er påført tap. I forbindelse med skipsbyggingsprosjektene har konsernet inngått avtaler om salg- og tilbakeleie av de nybygde skipene til Teekay LNG Partner L.P. ved levering i Vi har i tillegg inngått avtale med et banksyndikat om pantelånsfinansiering av fire av nybyggene i Multigas-serien. Begge avtaletypene avhenger av at visse forhold som er vanlige i bransjen er oppfylt. De avhenger også av at motpartene er villige og i stand til å finansiere sine forpliktelser. Vi føler oss ganske trygge på at vi har valgt de rette motpartene til disse transaksjonene. De viktigste risikoforholdene vi fokuserer på i dag, er muligheten for forsinkelser på disse nybyggene utover leieavtalenes kanselleringsdato, tilgangen på bankfinansiering samt mulig verditap på disse skipene avhengig av bankfinansiering. Slike verdifall i forhold til det som er forventet kan gjøre det nødvendig for konsernet å forplikte ekstra kapital i fremtiden. I en global virksomhet er vi også utsatt for politisk risiko forbundet med uro i visse geografiske områder av verden hvor vi opererer. Piratvirksomheten i Det indiske hav, utenfor Somalia og i Adenbukta er en risiko hvor vi må treffe mottiltak mot. Complex risikostyring er engasjert for å håndtere sikkerhetsrisikoen. Høyrisikoområder er definert fra Indiahavet til Adenbukta på basis statistiske data og

6 piratangrep. Det definerte området er gjenstand for regelmessig revurdering. Skip i høyrisikoområdene seiler under individuelle ruting, overvåking og informasjon støtte gis i tillegg til trening som gjør at skipene er utstyrt med de beste overvåkingsystemer. Gulf of Aden og transit korridoren navigeres under marin beskyttelse og vi bruker sjømilitære eskorte når det er mulig. Navigering gjennom piratutsatte områder er nøye planlagt og håndtert, via anbefalte ruter for skipet. Vi gjør en betydelig innsats på å forberede skipene og å beskytte mot eventuelle angrep. Skipene følger Best Management praksis for å unngå og for å avskrekke piratangrep og følge de anbefalinger som er gitt i henhold til retningslinjer og fra selskapet. Eksterne ressurser benyttes for å innhente troverdig informasjon og prognoser. Kontakter er etablert med EU NAVFOR, UKMTO og Marlo, skipets bevegelse rapporteres jevnlig til marinefartøy i området. Ship Security Alert System for skip i transitt er tilkoblet EU NAVFOR s hovedkvarter for å automatisere innkalling i tilfelle angrep. Dette gjøres for å oppnå raskere militær reaksjon i tilfelle angrep. Selskapet utvikler og implementerer antall Self Protection Measurements (SPM) ombord på skipene. Elementer av SPM er under kontinuerlig revisjon. Nye prosjekter er satt igang for å forebygge og beskytte mot ombordstigning. Norgas har tydelig fokus på de voksende markedene i de geografiske områdene vi har kalt East of Suez. Midt- Østen er lavkostprodusenten, Asia og i enda større grad Kina er den viktigste kilden til vekst i etterspørselen. Sammen utgjør de en dominerende handel med varene som våre gasskip transporterer. Den kinesiske økonomien forventes å fortsette å vokse, og kinesernes etterspørsel etter petrokjemiske produkter øker. Til tross for at Kina utvider sin egen kapasitet for å bli selvforsynt, er landet fremdeles avhengig av mye import, spesielt fra Midt-Østen. Nafta er det viktigste råstoffet for kinesisk etylenproduksjon, og prisen på dette råstoffet har en betydelig innvirkning på produksjonskostnaden, som i sin tur bestemmes av utviklingen i råoljeprisen. I henhold til IEA og andre kan tiden med lav oljepris være over, og den fremtidige prisen på råolje viser en oppadgående tendens. I mellomtiden har Midt-Østen som den produsent i verden som har lavest kostnader, en klar fordel fremfor land med høyere kostnader i Europa og Asia på grunn av tilgangen på billig råstoff. Gasstransportvirksomheten Norgas Carriers er markedsledende innen transport av petrokjemiske gasser og satser spesielt på transport av etylen. Etylen er den viktigste byggesteinen innenfor petrokjemi og brukes i produksjonen av plast. For Norgas var 2010 hovedsakelig drevet av økt import til Asia og interasiatisk handel grunnet stigende etterspørsel etter petrokjemiske produkter i denne regionen. I tillegg åpnet det seg nye handelsmuligheter på grunn av avvikende regionale kostnader knyttet til produksjon av etylen. I andre halvår så vi en generell økning i kapasitetsutnyttelsen av etylenproduksjonsanleggene, og dette er et godt tegn på øk handel, spesielt dersom den koples til stigende produktpriser. Volumene som ble eksportert og fraktet med skip, økte på grunn av effektive lavkostnads-produsenter i Midt-Østen og eksport til internasjonale markeder etter en vedlikeholdsstans tidligere på året. Alt dette bidro til å stramme inn balansen mellom tilbud og etterspørsel, og siste halvdel av 2010 var det beste for Norgas. Dette gjør at vi kan oppnå større fortjeneste på våre tjenester i Ved inngangen til 2011 er vi inne i en positiv trend i de fleste av våre viktigste forretningsområder. Markedsbalansen i gassvirksomheten i Norgas og TNGC er kanskje enda bedre enn forventet, nå som toppen av nybyggleveranser ligger bak oss. Source: Nexant Chemsystems 4Q 2010 Med økt produksjonskapasitet vil vi se mer langtransporthandel fra Midt-Østen til Asia, spesielt til Kina, i årene fremover. Totalt sier prognosen at skipstransporten av petrokjemisk gass vil være tilbake på 2008-nivå i 2011, med stabile og økte volumer fremover. Tonn-mil-effekten av endringen i handelsmønster er tydelig, og dette kan trolig gi oss en tosifret etterspørselsvekst de neste årene. Source: CMAI 2009

7 Ferdigstillelsen av vårt nybyggprogram, gjennom SMC, vil gi Norgas en av de nyeste og mest avanserte flåtene på markedet for petrokjemiske gasstankere. Dette vil sikre at vi kan opprettholde og øke markedsandelen og dessuten bygge opp vår nye nisje innen småskala regional LNGdistribusjon. Småskala LNG Etterspørselen etter energi fra Asia og spesielt Kina har også styrket seg. Økende pris på råolje og avvik i forhold til gassprisen vil fremskynde en endring innen kraftproduksjon, varme og transport fra tradisjonell diesel eller tungolje til naturgass i form av LNG. Den miljømessige og økonomiske fordelen er betydelig, og det vil bidra til å avhjelpe energimangelen mange utviklingsland opplever som flaskehalsen for generell økonomisk vekst. Vårt småskala LNG-konsept er en effektiv løsning asom gjøre naturgass tilgjengelig for kunder som ikke er koplet til rørledningsnettene.sammenlignet med storskalaprosjekter har vårt konsept lavere investeringer, raskere løsninger og en unik skalerbarhet og fleksibilitet. Vi ser potensial i mange av våre viktigste geografiske fokusområder som Sørøst- Asia, langs Yangtze-elva i Kina, og på det indiske subkontinentet og i GCC-regionen i Midt-Østen. Norgas Invention, the third Multigas vessel delivered in early January 2011 Kjemikalier Våre spesialkonstruerte skip av Wintergas-typen er planlagt for en voksende intra-asiatisk handel, med nyskapende skipsdesign som kombinerer muligheten for å frakte både petrokjemiske og kjemiske produkter. Konseptet er nytt og unikt, og vi opplever at implementeringen i dagens markeder har vært en langsommere prosess enn tidligere antatt ettersom begge disse fraktmarkedene (gass og kjemikalier) i denne regionen har lidd under overkapasitet og/eller mangel på produkter som skal fraktes. Den generelle bedringen i markedene i andre halvår hadde en positiv innvirkning på våre Wintergas-skip som frakter gass i Nord-Asia, mens kjemikaliemarkedene ennå ikke har sett den samme utviklingen. Ventetiden for disse skipene ble redusert ettersom de var satt inn i mer direkte påfølgende reiser, noe som reduserer ventetiden. Det tredje skip av denne typen skal etter planen leveres i første kvartal 2011, og vi øker nå resursene for gjennomføringen av dette prosjektet. Vi anser Wintergas-skipene for å være lovende, basert på voksende interasiatisk handel, basert på sterk økonomisk vekst i regionen. Vi regner med økt lønnsomhet på dette området i Source: BRS 4Q 2010 Ordreboken for gasstankere og resirkulering av skip 15 halvkjølte nybygg på 4000 kubikkmeter og over (både kort- og langtransportskip) ble levert i 2010, hvorav 8 kan frakte etylen. Den eksisterende verdensflåten (4000 kubikkmeter og over) bestående av 289 halvkjølte skip ( kubikkmeter) har nå 40 skip i bestilling ( kubikkmeter kapasitet) som skal leveres innen utgangen av Norgas har 5 nye skip eller (49 800) kubikkmeter kapasitet som skal leveres i denne perioden, og det utgjør ca. 17 prosent av etylenkapasiteten i denne perioden. Norgas Camilla, the second vessel in the WG series Source: BRS 4Q 2010

8 Veksten i tilbudet eller flåten vil bli noe dempet av resirkulering av skip i perioden, med 15 prosent av kapasiteten ( kubikkmeter) som nå er 25 år eller eldre og dermed kvalifisert for resirkulering eller alternativ bruk i årene som kommer. I 2010 ble 16 halvkjølte skip sendt til opphogging. Normal alder for opphogging av slike skip har ligget i området 27 til 30 år. Når skipene er rundt 25 år gamle, er det imidlertid ganske vanlig at de slutter å føre etylen og konsentrerer seg om mindre krevende produkter. Source: BRS 4Q 2010 Skaugen s Kina aktiviteter Skaugen i Kina fikk levert tre gasstankere i 2010, alle bygget av Skaugen Marine Construction (SMC) i Shanghai etter EPCS-konseptet. I 2011 vil SMC levere fire kombinerte LPG-, etylen- og LNG-tankskip, og ett kombinert etylen-/ LPG-/ kjemikalietankskip. Vi har ikke vært i stand til å løse problemet med eksporttillatelse og refusjon av merverdiavgift knyttet til leveringen av Norgas Camilla i fjerde kvartal. Vi forventer at dette vil bli løst i løpet av første kvartal 2011 slik at SMC kan levere skipet i Dette er en alvorlig forsinkelse som skyldes handelsselskapet, og denne hendelsen har medført at rundt 35 millioner dollar i ekstra arbeidskapital har ligget uten skikkelig avkastning gjennom mange måneder i Levering av skipet vil forbedre lønnsomheten i Vår øvrige virksomhet i Kina fortsatte en trend med akseptabel fremdrift gjennom året. I fjerde kvartal 2010 innhentet Shenghui (50 prosent) en del av den av den forventede inntektsveksten i tredje kvartal. Selskapet noterte en volumvekst på 28 prosent sammenlignet med året før. Shenghui historical performance (MRMB) Revenue 723,5 559,9 427,1 215,0 145,1 EBITDA 99,7 86,4 51,3 7,6 13,1 EBIT 75,8 70,6 41,3 1,3 12,4 Net profit 51,3 59,1 34,0 11,4 16,9 EBITDA % 13,8 % 15,4 % 12,0 % 3,5 % 9,1 % EBIT % 10,5 % 12,6 % 9,7 % 0,6 % 8,5 % Net profit % 7,1 % 10,6 % 8,0 % 5,3 % 11,7 % SMC skipsbyggingsvirksomheten i Kina ble omstrukturert i takt med aktivitetsnivået hvor de Norgasrelaterte nybyggprosjektene er i ferd med å ferdigstilles. Ordrer på nye skip vil i fremtiden bli plassert som et mer tradisjonelt konsept basert på den økte verftskapasiteten og kompetansen i Kina generelt. Dette vil gjøre det mulig for oss å redusere risiko og nødvendig arbeidskapital, noe vi har erfart med EPCS-konseptet vi nå har i SMC. Vi vil legge stor vekt på effektiv utnyttelse av kunnskapene og kompetansen i SMC i forbindelse med videreutvikling av virksomheten som er godt forankret i vår kjernevirksomhet. I tillegg vil vi fokusere på å visualisere og/eller realisere verdier skapt i Shenghui gjennom en IPO-prosess. Vi er fornøyd med resultatforbedringen i TNGC (49 prosent) i 2010, noe som skyldes økt etterspørsel etter petrokjemiske gasser i Kina. Salgsinntektene økte med 92 prosent sammenlignet med året før, fra bedre marginer på petrokjemiske gasser. 31 prosent av inntektene var fra LPG. Dette er en endring fra tidligere perioder drevet av den sterke veksten i petrokjemiske gasser. Vi har fått en ny partner i TNGC, og vi forventer videre vekst i transporten av ikke bare LPG, men i enda større grad av petrokjemiske gasser og LNG på innenriksmarkedet i Kina. Omlastingsvirksomheten SPT Omlastingsvirksomheten i SPT (50 prosent) led under et svært svakt tankmarked gjennom hele 2010 og i enda større grad i fjerde kvartal Siste halvår var vanskeligere enn første halvår. I siste kvartal klarte vi ikke å oppveie tapene fra tankdivisjonen mot inntektene fra våre lovende globale servicetjenester. Vi øker imidlertid inntektene fra nye markeder, herunder East of Suez hvor vi opplevde økt etterspørsel etter denne typen tjenester. For virksomheten i SPT vil vi fortsette å fokusere på og styrke det globale servicetjeneste divisjonen for å redusere eksponeringen mot det svært ustabile tankmarkedet. Dette markedet har fremdeles utfordrende fremtidsutsikter ettersom det vil bli levert svært mange nybygg også i For øyeblikket virker det ikke sannsynlig at produksjonsgapet for tankskip vil bli lukket i 2011.

9 kvinner. Andelen kvinner i seniorstillinger fortsetter å stige. Vi oppfyller også de norske kravene til andel av kvinner og menn i styret. Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet (HMS&K) Source: RS Platou Skaugen team vår mest verdifulle ressurs I et globalt marked vinner, etter vår oppfatning, de selskapene som kan sette sammen en gruppe mennesker med de beste kunnskapene og den største entusiasmen uansett hvor det måtte være i verden. I.M. Skaugen har lang tradisjon i å rekruttere internasjonalt og å utvikle en miks av flerkulturelle talenter som styrker en global virksomhet. Vi har en filosofi om å styrke rekrutteringen og utvikle alle medarbeidere uansett kjønn, religion, etnisk bakgrunn og nasjonalitet. Som et globalt selskap bestreber vi oss på å finne frem til og utvikle talenter der vi kan finne dem godt hjulpet av våre ikkediskrimineringsregler. For et selskap av vår størrelse har vi en global tilstedeværelse med en flerkulturell blanding av talenter, noe som i tillegg ofte er et konkurransemessig fortrinn. Vi har klart å forvalte kompleksiteten i virksomheten ved bruk av IT-løsninger, og ved at vi har en konkurransedyktig størrelse. Styret anser at gjennomføringen av disse tiltakene blir nøye kontrollert, og at ledelsens daglige virksomhet støtter tiltakene fullt ut. Ved utgangen av 2010 var det totalt ansatte i konsernet (målt i bruttotall uten å justere for prosentvis eierandel i felleskontrollert virksomhet), hvorav 782 var seilende mannskap og 981 er ansatt ved våre kinesiske fabrikker. Omtrent 40 prosent av vårt seilende mannskap er nå av kinesisk nasjonalitet, noe som er i tråd med vår policy for virksomheten i Kina. Personalet på land er hovedsakelig delt mellom våre virksomheter i Kina (90 prosent), Houston (2 prosent), Oslo (3 prosent), Singapore (5 prosent) og Bahrain (1 prosent). Ved utgangen av 2010 var 28 prosent av alt land-basert personell kvinner. Det norskbaserte mor-selskapet sysselsetter nesten like mange menn som kvinner. I toppledelsen (Executive Committee) er én tredjedel I.M. Skaugen SE erkjenner at alt vi gjør som bedrift har en innvirkning på mennesker både i og utenfor selskapet. Selskapets strategiske målsetninger i forbindelse med bedriftsansvar er å lede virksomheten på en slik måte at sosiale, miljømessige og etiske hensyn blir integrert i virksomheten. Målet er hele tiden at våre medarbeidere skal være stolte over å jobbe i I.M. Skaugen og utvise høy integritet og ansvarlig bedriftsledelse. Vi tilstreber kontinuerlig forbedring av virksomheten på alle områder som påvirker kundene, det fysiske miljøet og samfunnet som helhet gjennom måling, kontroll og gjennomgang av resultater og ved å satse på fortsatt god drift. Ingen steder er dette tydeligere enn i arbeidet som utføres av ledelsesgruppen for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Dette er en gruppe med en proaktiv tilnærming til de HMS-krav som er fastsatt i forskrifter og selskapets egne regler. Kommersiell og driftsmessig suksess er ikke mulig uten at disse standardene følges. Nedenfor fremhever vi noen eksempler på hvordan vårt felles sosiale ansvar påvirker måten vi arbeider på. Sikkerhet Transport av olje, gass og kjemikalieprodukter kan være risikofylt. Vi er stolte av å drive vår virksomhet på den aller sikreste måte. Vi erkjenner at sikkerheten til våre ansatte, vårt utstyr, vår last og til miljøet alltid skal være den avgjørende faktor og gå foran kommersielle interesser. Avvik eller snarveier i forhold til sikkerhetstiltak vil aldri bli tolerert. Vi forsikrer oss om at forbedringer i våre sikkerhets- og kvalitetsrutiner er en integrert del av vår drift, hele tiden med forbedringer i vår konkurransekraft for øyet. Sikkerhet er hjørnesteinen i all vår virksomhet. Vårt ledende prinsipp er at alle ulykker og all miljøforringelse kan forhindres. Det er grunnen til at kontinuerlig forbedring og forebygging av person-skader, materiell skade, utslipp og forurensing er integrert i alle deler av virksomheten. I 2010 ble det meldt om ett dødsfall i Skaugen China relaterte aktiviteter. Hendelsen ble grundig undersøkt og fulgt opp.. Fraværskadefrekvensen for Skaugen China relaterte aktiviteter endte på 3,4, litt opp i forhold til 2009

Resultat i 2011. Årsberetning 2011. Selskapet opplevde 2011 som et noe turbulent og utfordrende år for hele forretningsvirksomheten.

Resultat i 2011. Årsberetning 2011. Selskapet opplevde 2011 som et noe turbulent og utfordrende år for hele forretningsvirksomheten. Årsberetning 2011 I.M. Skaugen SE (IMS) er et maritimt transportselskap med fokus på innovative maritime løsninger. Vår kjernevirksomhet er logistikk og transport av flytende nedkjølt gass, som petrokjemiske

Detaljer

Årsberetning 2006. Sammendrag. Norgas

Årsberetning 2006. Sammendrag. Norgas Årsberetning 2006 Sammendrag I.M. Skaugen-konsernet (IMS) rapporterte et årsresultat på USD 10,6 mill. (USD 20,5 mill. i 2005). EBITDA resultatet ble USD 34,6 mill. (USD 46,3 mill. i 2005). Den posisjonering

Detaljer

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY 05 www.skaugen.com Årsberetning 2005 Sammendrag I.M. Skaugen-gruppen (IMS) rapporterte et årsresultat på USD28,9 millioner i 2005 (før

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 1 Årsberetning 2

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 1 Årsberetning 2 Årsrapport 2007 2007 har vært et år med sterk vekst i antall kunder, særlig i Asia. Med en økning på 30 millioner i løpet av året har Telenor nå 143 millioner kunder på verdensbasis, noe som gjør selskapet

Detaljer

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrappor t 20 13

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrappor t 20 13 Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrapport DOF ASA 2013 DOF ASA Årsrapport 2013 Nøkkeltall DOF konsern Beløp i MNOK 2013 2012 2011 Fra utvidet resultat 4 Driftsinntekter 9 754 8 136 6 503 Driftsutgifter -6 643-5

Detaljer

Revisjonsberetning 95

Revisjonsberetning 95 Årsrapport 2006 2006 var Telenors beste år noensinne. Våre selskaper sto for en samlet inntektsvekst på 37 prosent. Ved årets slutt leverte vi kommunikasjonstjenester til mer enn 115 millioner kunder i

Detaljer

T R O P P A R S R Å 2 0 0 6

T R O P P A R S R Å 2 0 0 6 ÅRSRAPPORT 2006 2006 i korte trekk JANUAR I 2005 hadde vi kun en fraværsskade. Utfordringen vår er å holde et fortsatt høyt sikkerhetsfokus slik at vi ikke får skader på personnell. FEBRUAR Vi innfører

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Eitzen Chemical ASA 6. mai 2009 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA avholdes 28. mai 2009 kl. 10.00 i selskapets kontorlokaler på

Detaljer

Årsrapport DOF ASA 2014

Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 DOF ASA Årsrapport 2014 Nøkkeltall DOF konsernet Beløp i MNOK Management rapportering Offentlig rapportering Fra utvidet resultat 2014 2013 2014 2013 4

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

Nok et år med lønnsom vekst

Nok et år med lønnsom vekst 14 ÅRSRAPPORT Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 41 Aksjonærinformasjon 56 Eierstyring og

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

3 Årsberetning MORSELSKAP SCANA KONSERN

3 Årsberetning MORSELSKAP SCANA KONSERN Regnskapsåret 2010 3 Årsberetning SCANA KONSERN 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Kontantstrømoppstilling 12 Konsern oppstilling av endring i egenkapital 13 Noter 13 Note 1. Konsernregnskapsprinsipper 17

Detaljer

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67

innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 ÅRSRAPPORT 2009 1 innhold Dette er Kitron 2 Årsberetning 5 Konsernets årsregnskap og noter 12 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Revisjonsberetning 67 Ledelseserklæring 68 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

- a flexible and reliable partner

- a flexible and reliable partner - a flexible and reliable partner Årsrapport 2008 www.solstad.no Visjon Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

WILH. WILHELMSEN ASA ÅRSRAPPORT FOR 2008. www.wilhelmsen.com

WILH. WILHELMSEN ASA ÅRSRAPPORT FOR 2008. www.wilhelmsen.com WILH. WILHELMSEN ASA ÅRSRAPPORT FOR 2008 www.wilhelmsen.com STYRETS BERETNING FOR 2008 INTRODUKSJON Det maritime industrikonsernet Wilh. Wilhelmsen (WW) rapporterte et solid driftsresultat i 2008, i tråd

Detaljer

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no - a flexible and reliable partner Årsrapport 2007 www.solstad.no Visjon Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall 3 Styrets beretning 4 Erklæring fra styret og daglig leder 7 Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse 8

Innhold. Nøkkeltall 3 Styrets beretning 4 Erklæring fra styret og daglig leder 7 Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse 8 Fra verdens ende... Innhold Nøkkeltall 3 Styrets beretning 4 Erklæring fra styret og daglig leder 7 Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse 8 Styret web Selskapsledelsen web Bærekraft og forretningsetikk

Detaljer

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA 13 ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2013 TTS GROUP ASA Innhold Aksjonærinformasjon Styret Årsberetning 2013 Eierstyring og selskapsledelse 2 4 6 16 Årsregnskap TTS Group Årsregnskap TTS Group ASA 24

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

årsrapport www.solstad.no

årsrapport www.solstad.no 2012 årsrapport www.solstad.no Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer

Årsrapport Goodtech ASA

Årsrapport Goodtech ASA 2014 Årsrapport Goodtech ASA Dette er Goodtech Goodtech er et teknologikonsern som jobber målrettet for å fornye og utvikle viktige funksjoner i samfunnet. Med vår kjernekompetanse innen elektro, automatisering,

Detaljer

Årsrapport2011. www.solstad.no

Årsrapport2011. www.solstad.no Årsrapport2011 www.solstad.no Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer

2012 et meget aktivt år Side 3. Nøkkeltall Side 4. HMS Rapport for 2012 Side 5. Redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse Side 9

2012 et meget aktivt år Side 3. Nøkkeltall Side 4. HMS Rapport for 2012 Side 5. Redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse Side 9 INNHOLD 2012 et meget aktivt år Side 3 Nøkkeltall Side 4 HMS Rapport for 2012 Side 5 Redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse Side 9 Styremedlemmer Side 12 Årsberetning 2012 Side 13 Erklæring

Detaljer

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008 Heading for the future... INNHOLD 4 5 11 14 15 16 18 40 41 43 44 NØKKELTALL EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE STYRETS ÅRSBERETNING KONSERN RESULTATREGNSKAP KONSERN BALANSE

Detaljer

EIDESVIK OFFSHORE ASA 2007

EIDESVIK OFFSHORE ASA 2007 Eidesvik Offshore ASA Årsmelding 2007 1 2 EIDESVIK OFFSHORE ASA 2007 Med innovasjon som våpen. Hos kundene som inngår lange kontrakter om kjøp av våre tjenester blir forventningene om sikre, miljøvennlige

Detaljer

Årsrapport 2013. - Ship of the year 2013, Skipsrevyen

Årsrapport 2013. - Ship of the year 2013, Skipsrevyen Årsrapport 2013 - Ship of the year 2013, Skipsrevyen INNHOLD 2013 et stabilt og godt år Side 2 Nøkkeltall Side 3 HMS Rapport for 2013 Side 4 Redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse Side

Detaljer

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 78.

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 78. REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2014 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2014 2013 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 58 041 53 421 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 49 656

Detaljer

Growth comes from truly Tele understanding the needs of people, nor Årsrappo Årsrapport to drive relevant change rt 2009 2009 www.telenor.

Growth comes from truly Tele understanding the needs of people, nor Årsrappo Årsrapport to drive relevant change rt 2009 2009 www.telenor. Årsrapport 2009 Innhold Til aksjonærene // 01 Årsberetning 2009 // 02 Årsregnskap Resultatregnskap // 16 Oppstilling av totalresultat // 17 Oppstilling av finansiell stilling // 18 Oppstilling av kontantstrømmer

Detaljer