BUDDHISTFORBUNDET PB GRØNLAND 0135 OSLO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUDDHISTFORBUNDET PB. 9340 GRØNLAND 0135 OSLO"

Transkript

1

2 Forord Buddhismen i Norge er i sterk framvekst og i en modningsprosess, noe vi håper kommer fram av denne, tredje utgave av informasjonsheftet Buddhismen i Norge. Mye har skjedd siden forrige hefte som kom ut i Buddhistforbundet har vært svært aktivt i forhold til Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering (KRL) og i den voksende dialogen og samarbeidet mellom de ulike tros- og livssynsamfunn i Norge. Buddhistforbundet har siden forrige brosjyre fått et eget kontor og har nå WWW-sider på Internett, og en egen svartjeneste for dem som sender forespørsler til vår e-post adresse. Heftet inneholder nye tekster om buddhismen, og hver av gruppene har også bidratt med nye eller oppdaterte tekster om seg selv, eller den tradisjonen de representerer. I tillegg har det helt nye illustrasjoner, de fleste viser hvordan vi praktiserer buddhismen her i landet. Det har en oppdatert bokliste, hvor vi ser at det etterhvert er i ferd med å bygge seg opp en anselig mengde bøker om buddhismen på norsk. Vi håper at heftet stimulerer til økt kunnskap og videre lesning, ja kanskje til og med til personlig fordypning i den buddhistiske visdom. BUDDHISTFORBUNDET PB GRØNLAND 0135 OSLO BUDDHISTFORBUNDETS KONTOR: CHRISTIAN KROGHS GT. 32B TLF./FAX: e-post: POSTGIRO: BANKGIRO: BUDDHISTFORBUNDETS KONTOR: BANKGIRO BUDDHISTFORBUNDETS FORLAG: POSTGIRO FORSTANDER: EGIL LOTHE EKORNVEIEN SIGGERUD TLF Utgitt mai 1999 av Buddhistforbundet Fotografiet på omslaget er tatt av Hans Christian Schrøder og viser utsnitt av Khuong Viet tempel i Lørenskog Lay-out v/bjørn Petter Hernes

3 Innhold Forord... 2 Buddhistforbundet... 4 Buddhister i Norge... 6 Essensen av Buddha-dharma... 9 Meditasjon vei til erfaring Det vietnamesiske buddhistsamfunn Den thailandske buddhistforening Tibetansk buddhisme Karma Tashi Ling buddhistsamfunn Zen Rinzai Zen Senter Oslo Theravada - Buddhas lære ifølge De Eldre Tisarana utdannelses- og kulturforbund (TUK) En lur måte å nyte livet på Dharma-gruppen Fra Daily Fragrance of the Lotus Flower Dharma Sah buddhistsenter Stavanger buddhistiske forening Bøker om buddhismen... 53

4 4 Buddhismen i Norge Buddhistforbundet AV FORSTANDER EGIL LOTHE Buddhistforbundet er et trossamfunn som samler åtte buddhistiske organisasjoner i Norge med til sammen 7214 medlemmer Buddhistforbundet ble registrert som trossamfunn i 1979 og hadde da 18 medlemmer. To buddhistiske foreninger: Zen Skolen (stiftet 1972, i dag kalt: Rinzai Zen Senter) og Karma Tashi Ling buddhistsenter (stiftet 1975) etablerte trossamfunnet som en samarbeidsorganisasjon for å ivareta saker av felles interesse. Disse to foreningene var etablert av personer med norsk bakgrunn. De representerte henholdsvis zen-buddhisme og tibetansk buddhisme. Imidlertid kom mange flyktninger fra Vietnam til Norge på denne tiden, noe som førte til at Buddhistforbundet tok kontakt med de vietnamesiske buddhistene. Den Vietnamesiske Buddhistforening ble etablert i 1982 som den tredje foreningen tilsluttet Buddhistforbundet. Samme år etablerte norske buddhister med bakgrunn i theravadabuddhismen en gruppe som het Theravada-skolen, denne skiftet senere navn til Buddhasasana Norge som i 1993 gikk sammen med Drivende Skyers Sangha (med tilknytning til den vietnamesiske zen-mesteren Thich Nhat Hanh) og dannet Dharma-gruppen. En annen norsk gruppe, Dharma Sah, med tilknytning til koreansk buddhisme sluttet seg til Buddhistforbundet i De thailandske buddhistene i Norge etablerte Den thailandske buddhistforening i 1991 som samme år sluttet seg til Buddhistforbundet. I 1992 etablerte buddhister fra Sri Lanka en forening, Tisarana, som den syvende av Buddhist-forbundets medlemsorganisasjoner. Gjennom den Thailandske buddhistforening ble en forening av kambodsjanske buddhister i Norge tilsluttet Buddhistforbundet i Det foreløpig siste skudd på stammen er en forening som samler buddhister fra forskjellige retninger i Rogaland: Stavanger buddhistiske forening, som ble tilsluttet Buddhistforbundet i ORGANISASJON OG FORMÅL Buddhistforbundet ledes av et styre som består av representanter for de tilsluttede organisasjonene. Forstander for Buddhistforbundet har ansvar for at lovpålagte oppgaver utføres i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Komiteer underlagt styret har ansvaret for de enkelte prosjektene som er satt i gang, slik som et forlag, samt forskjellige arrangementer. Alle vedtak som Buddhistforbundet gjør må være enstemmige. Buddhistforbundet har eget kontor i Chr. Kroghs gt. 32 B i Oslo. Buddhistforbundet har følgende formål: 1. Samle buddhister og buddhistvenner i en landsomfattende fellesorganisasjon 2. Ivareta rettigheter og plikter i forhold til offentlige myndigheter 3. Sørge for overføring av offentlige tilskudd til trossamfunn 4. Arrangere felles feiringer av buddhistiske høytider 5. Uttrykke buddhistiske synspunkter i aktuelle saker 6. Informere om buddhismen 7. Bidra til en riktig fremstilling av buddhismen i skolen

5 Buddhismen i Norge 5 De første tre formålene innebærer at Buddhistforbundet fører et felles register over dem som skriftlig melder seg inn i trossamfunnet. Med utgangspunkt i dette registeret sender Buddhistforbundet krav om tilskudd fra staten og de ca. 170 kommunene hvor det er bosatt medlemmer. Mottatte tilskudd blir fordelt på de tilsluttede organisasjonene i forhold til hvor mange medlemmer de har innmeldt i Buddhistforbundet. Tilskudd for medlemmer som ikke hører til noen av de tilsluttede organisasjonene overføres til et fond som brukes til bl.a. bokutgivelser og informasjonsarbeid. Tilskuddet som mottas pr. medlem fra stat og kommune tilsvarer det det offentlige gir til kirkelige formål pr. statskirkemedlem. De tilsluttede organisasjonene bruker tilskuddet til å finansiere forskjellige buddhistiske aktiviteter. Buddhistforbundet sender hvert år årsmelding og regnskap for tildelte midler til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Medlemsskap i Buddhistforbundet er åpent og gratis for alle som er bosatt i Norge og som er over 15 år og som ikke er innmeldt i noe annet trossamfunn. Innmelding skjer skriftlig på eget skjema som sendes Buddhistforbundet eller en av de tilsluttede organisasjonene. Barn under 15 år kan meldes inn av foreldrene når begge er medlem av Buddhistforbundet. For å få hjelp til å studere og praktisere buddhismen må en ta kontakt med de tilsluttede organisasjonene. Det fjerde formålet gjelder feiring av buddhistiske høytider. Buddhistforbundet har to årlige offentlige arrangementer: Feiringen av Buddhas fødsel, Vesak, i mai måned og lysfesten, som markerer Buddhas oppvåkning, i desember måned. Det femte formålet om å uttrykke buddhistiske synspunkter i aktuelle saker har fått økt omfang de senere årene. I 1997 var Buddhistforbundet med på å stifte Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn som bl.a. var med på å arrangere en større internasjonal konferanse om religionsfrihet i Oslo i Buddhistforbundet medvirket også i dialogprosjektet Religion, livssyn og menneskerettigheter som foregikk ved Nansenskolen i 1996 og 97, og har også deltatt i arrangementer i regi av Verdikommisjonen. Det sjette formålet om å informere om buddhismen foregår bl.a. gjennom publikasjonen Buddhismen i Norge. Buddhistforbundet har i mange år besvart forespørsler om informasjon. I dag skjer dette i økende grad gjennom e-post og egne Internett-sider. Når det gjelder informasjon i form av foredrag og besøk i templer henvises interesserte til de tilsluttede organisasjonene. Buddhistforbundet utgir også egne bøker. Det syvende formålet om å bidra til en riktig fremstilling av buddhismen i skolen har involvert Buddhistforbundet i en rekke aktiviteter. Ved flere anledninger har Buddhistforbundet vært i kontakt med forlagene, som utgir lærebøker for den videregående skolen, med innspill for få til å en mest mulig riktig fremstilling av buddhismen. Når det gjelder grunnskolen har Buddhistforbundet fra 1995 deltatt aktivt sammen med andre minoritetsgrupper i Aksjon livssynsfrihet i skolen. Bakgrunnen for dette var innføringen av faget Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering (KRL) i grunnskolen. Til tross for motstand fra minoritetsgruppene ble det innført som et obligatorisk fag høsten Selv om det ble akseptert å gi en noe større plass for ikke-kristne religioner i faget, gjensto det problemer, slik som fagets tilknytning til den kristne formålsparagrafen og det at faget skal brukes som en arena for felles kristen religionsutøvelse. Buddhistforbundet har likevel deltatt med innspill til fagplan, etterutdanningsplan og veiledning for faget og har også gransket lærebøkene i KRL-faget i forbindelse med myndighetenes godkjenning av

6 6 Buddhismen i Norge dem. Buddhistforbundet har også engasjert seg i spørsmålet om normering av buddhistisk terminologi i forbindelse med faget. Ellers er mye av Buddhistforbundets informasjonsvirksomhet rettet mot skolen. Buddhister i Norge AV FORSTANDER EGIL LOTHE Fremveksten av buddhismen i Norge har bakgrunn i to forhold: For det første skyldes det økende interesse for buddhismen blant nordmenn. På begynnelsen av 70-tallet førte den til at nordmenn etablerte foreninger for å utøve buddhismen. I 1972 ble Zen skolen etablert og i 1975 ble det også stiftet en forening for å studere og praktisere tibetansk buddhisme (Karma Tashi Ling buddhistsamfunn). Senere har også andre retninger fått tilslutning blant personer med norsk bakgrunn. Tallet på medlemmer innmeldt i Buddhistforbundet fra de norske foreningene var kommet opp i 667 personer. I tillegg har disse foreningene mange medlemmer som ikke er registrert i Buddhistforbundet. For det andre har det funnet sted en betydelig innvandring fra land med buddhistisk befolkning. Den største gruppen buddhister i Norge har vietnamesisk bakgrunn. De kom hit fra slutten av 70-tallet og utgjør i dag nærmere 9000 personer (av en samlet vietnamesisk befolkningsgruppe på omkring 15000). Over 5000 av dem er registrert i Det vietnamesiske buddhistsamfunn. Den neste store gruppen av buddhister har bakgrunn Fra Vulan-feiringen i Khuong Viet tempelet i Lørenskog

7 Buddhismen i Norge 7 i Thailand. Det finnes nærmere 2500 thailandske buddhister i Norge. Av disse er 1233 registrert i Den thailandske buddhistforening. I tillegg finnes det ca 370 buddhister som tilhører samme retning (theravada) fra landene Sri Lanka, Burma, Kambodsja og Laos. Buddhistene fra Sri Lanka og Kambodsja har egne foreninger tilsluttet Buddhistforbundet. Den siste større innvandrergruppen er kinesiske buddhister fra Kina, Hong Kong, Taiwan, Singapore og Malaysia. Av over 5000 kinesere bosatt i Norge har anslagsvis 1200 buddhistisk bakgrunn. MEDLEMMER I BUDDHISTFORBUNDET (BF) 1/1/99 Avdelinger/menigheter i BF: Gruppering antall Det vietnamesiske buddhistsamfunn BF 3530 Den thailandske buddhistforening 1233 Karma Tashi Ling buddhistsamfunn 356 Rinzai zen senter 95 Tisarana kultur- og utdannelsesforbund 75 Dharma-gruppen 61 Dharma Sah 44 «Ingen gruppering» 101 Samlet i Buddhistforbundets sentrale register 5515 Øvrige lokale menigheter i Det vietnamesiske buddhistsamfunn: Menighet antall Det vietnamesiske buddhistsamfunn Bergen 425 Det vietnamesiske buddhistsamfunn Trondheim 527 Det vietnamesiske buddhistsamfunn Moss 493 Det vietnamesiske buddhistsamfunn Stavanger 254 Samlet lokale menigheter 1699 Samlet Det vietnamesiske buddhistsamfunn 5230 Samlet antall buddhister tilknyttet BF 7214

8 8 Buddhismen i Norge PERSONER I NORGE MED BUDDHISTISK BAKGRUNN: En beregning av antall personer i Norge med buddhistisk bakgrunn kan gjøres med utgangspunk i SSBs statistikk over innvandrerbefolkningen 1 etter landbakgrunn 2. Med bakgrunn i prosentandel av buddhister i hjemlandets befolkning får en et anslag over antall buddhister i Norge med innvandrer- eller flyktningbakgrunn. Når det gjelder buddhister med norsk bakgrunn har vi lagt til grunn tallene på medlemmer i Buddhistforbundets norske avdelinger (se note 5). land antall i Norge % buddhister buddhister i Norge Vietnam % Kina % 826 Thailand % 2426 Hong Kong % 301 Japan % 472 Sør-Korea % 68 Kambodsja % 209 Malaysia % 40 Singapore % 73 Taiwan % 42 Sri Lanka 4 75 Laos 71 70% 49 Burma 48 85% 40 Nepal 43 40% 17 Buddhister med innvandrerbakgrunn Buddhister med norsk bakgrunn Beregnet antall buddhister i Norge NOTER: 1 Personer med to utenlandsfødte foreldre 2 Eget, mors eller fars fødeland. Statistikken for Vietnam, Kina, Thailand og Hong Kong er fra mens tallene for de andre landene er fra Justert i forhold til at omkring 40% av vietnameserene i Norge antas å ha katolsk bakgrunn (mot ca. 10% i hjemlandet), mens de resterende har buddhistisk bakgrunn. 4 Innvandrere med bakgrunn i Sri Lanka er i hovedsak tamilske asylsøkere med hinduisk (og til dels katolsk bakgrunn). Tallet på medlemmer i Buddhistforbundet med tilhørighet til den srilankesiske avdelingen Tisarana utdannelses- og kulturforbundt pr er derfor blitt brukt her personer var medlemmer av de «norske» avdelingene av Buddhistforbundet pr I tillegg finnes det flere nordmenn som er blitt buddhister, men som ikke er medlemmer i BF, bl.a. omlag 200 som er medlemmer av Karma Tashi Ling buddhistsamfunn.

9 Buddhismen i Norge Essensen av Buddha-dharma 9 AV SVEIN MYRENG Det kanskje viktigste av Gautama Buddhas foredrag begynner slik: Det finnes en direkte vei til å foredle levende vesener, til å overvinne sorg og klage, til å gjøre slutt på smerte og tungsinn, til å finne den rette metoden og til selv å erfare nirvana. Det er oppmerksomhetens grunnlag. 1 Dette sitatet viser klart hva som er kjernen i buddhismen eller Buddha-dharma, som er det egentlige navnet. Buddhismen har elementer av religion, filosofi, psykologi og samfunnsanalyse, men den er ingen av disse tingene. Den er en måte å leve på, en praksis en vei til større livsglede og frihet for en selv og andre. Akkurat som havet bare har én smak: smaken av salt, har dharma bare én smak: smaken av frihet, sa Buddha. Det er viktig å huske på dette når vi studerer buddhismen. Ellers kan læren lett bli misforstått, slik tallrike forskere og forfattere i Vesten har misforstått den. Oppmerksomhet er altså essensen av Buddhas lære. Ved å være oppmerksomt tilstede i kroppen, følelsene, sinnstilstandene og alle ting vil vi både komme frem til større sinnsro og en innsikt i dypet av oss selv og verden; en innsikt som går bakenfor alle merkelapper og ideer. Men det er nødvendig å ha holdepunkter i treningen og få hjelp når vi står fast på forskjellige måter. Derfor har de ulike buddhistiske tradisjonene utviklet en stor mengde hjelpemidler etiske øvelser, meditasjonsformer, tekster for ettertanke, ritualer. Bruker vi disse hjelpemidlene i arbeidet med å lære oss selv å kjenne, vinne større frihet og menneskelighet, virker de etter hensikten. Tar vi dem som absolutter, som dogmer, dreper de hele buddhismen! Men når det ikke finnes absolutte holdepunkter for tanken, hvordan kan vi vite at vi er på rett vei? Delvis er det viktig å praktisere i et fellesskap, hvor vi kan støtte hverandre og hjelpe hverandre når vi kommer inn på blindspor. Det er også viktig å ha kontakt med en lærer som går veien selv og har innsikt. Den viktigste målestokken er imidlertid vår egen sunne fornuft, som Gautama Buddha svarte da Kalama-folket var i tvil om hvem de skulle tro på. Det var så mange filosofer og religiøse lærere som prekte motstridende læresetninger. Det er riktig å tvile, for i usikre situasjoner vil tvil alltid oppstå... Ta ikke deres avgjørelse på grunnlag av hva dere har hørt, konvensjoner, løse antakelser, ved å stole på hellige tekster, ved resonnementer, logikk, eller ved å holde fast på det dere ønsker er sant og absolutt ikke ut fra respekt for en lærer!... Men når dere selv vet at noe fører til skade og lidelse hvis man utfører det da bør dere avvise det. Og når dere selv finner ut at noe fører til gavn og lykke da bør dere praktisere det. 2 Som en målestokk for hva som fører til noe godt for en selv og andre, beskrev Buddha De fire guddommelige sinnstilstander kjærlighet, godhet eller medfølelse, glede og sinnslikevekt. I den grad vi kan se at livet blir mer preget av disse fire, kan vi regne med å være på rett vei. Disse fire sinnstilstandene leder helt fram til buddhismens høyeste mål den lykke, frihet og godhet som gis det forsøksvise navnet nirvana utslukningen av all grådighet, hat og llusjon. 3 Metta-sutta foredraget om kjærlighet, er da også en av de aller viktigste tekstene i buddhismens historie. Her et lite utdrag:

10 10 Buddhismen i Norge Måtte alle levende vesener bli lykkelige til sinns! Måtte ingen svikte en annen og heller ikke føle forakt for noen, og heller aldri ønske en annen vondt, verken ut fra motvilje eller i sinne! Liksom en mor er villig til å våge sitt liv for å beskytte sitt eneste barn, bør vi utvikle et grenseløst sinnelag til gode for alt som lever. Vi bør utstråle en følelse av kjærlighet til hele verden, en kjærlighet uten stengsler eller motvilje. I hver våken stund, enten vi går, står, sitter eller ligger, bør vi ha dette for øye. Det er det som menes med høyverdig livsførsel. 4 Buddhastatue fra Kambodsja De fire guddommelige sinnstilstander var felles tankegods for mange av de filosofiske og yogiske skolene i India på Buddhas tid. Selveegenskapene kjærlighet, godhet, glede og sinnslikevekt er allmennmenneskelige egenskaper, uansett hvilket livssyn man måtte bekjenne seg til. Det viktigste er metodene som kan gjøre at disse fire blomstrer i oss, og etterhvert preger oss fullstendig. Som nevnt er oppmerksomhet kjernen i buddhismen. Men oppmerksomheten finnes ikke i et vakuum den står i sammenheng med våre holdninger og måten vi lever på. Dette blir uttrykt gjennom Den edle åtteleddede veien som handler om å fullende sine oppfatninger, tenkemåte, talevaner, etiske handlinger og yrkesliv, sammen med innsats for å fremelske positive sinns-tilstander, oppmerksomhet og konsentrasjonsevne. 5 La oss se nærmere på de enkelte leddene i denne veien. Rett oppfatning har å gjøre med en tillit til at våre handlinger har konsekvenser dårlige handlinger vil føre til dårlige

11 Buddhismen i Norge 11 resultater, gode handlinger til gode resultater. Vi kan øve opp gavmildhet, integritet og toleranse. Så en tanke og høst en handling. Så en handling og høst en vane. Så en vane og høst en personlighet. Så en personlighet og høst en skjebne. 6 En rett tenkemåte er preget av holdninger som rommer velvilje, ikkevold og et ønske om å leve enkelt. Gjennom treningen i oppmerksomhet vil vi lære oss selv bedre å kjenne, og åpne opp for den godheten som finnes dypest i alle mennesker. Dette påvirker måten vi tenker på. Men rett tenkning gir også retning til oppmerksomhetstreningen. Når vi er oppmerksomme på våre egne feil og mangler eller andres kan vi da se på dem med velvilje og et åpent sinn? Dette er avgjørende for å komme noen vei i meditasjonen. En hektisk livsstil, preget av havesyke, ambisjoner og trang til sterke opplevelser, vil også være en dårlig bakgrunn for øvelsen i meditasjon. Ut fra rett tenkning springer rett tale, handling og yrkesvalg, som sammenfattes i de fem etiske øvelsene: ærefrykt for livet å avstå fra å drepe; gavmildhet og ikke å stjele; ansvarlighet i seksuelle forhold; vennlig og lyttende tale uten løgn, unngå harde og sårende ord eller bakvaskelser; og klarheten som vi får ved å avstå fra rusmidler. 7 Gjennom å leve på denne måten, er vi nødt til å lære mye om oss selv, og det vil falle oss naturlig å forsøke å styrke de gode sidene i oss selv, og gi mindre plass til de dårlige. Dette må skje på en ikkevoldelig måte, som lar oss oppleve og bli kjent med hele spekteret av følelser, men som går ut på å velge de handlinger som er i tråd med våre idealer. Hvis buddhismen har rett, vil ikke dette føre til et traurig liv fattig på gleder, men tvert imot til et rikere liv. Vi minsker samvittighetskonflikter og lar våre beste sider utfolde seg. Hva kan være bedre enn det og ikke minst: Det er mulig for alle som er villige til å investere tid og krefter på å øve! Dermed er vi kommet til rett oppmerksomhet og rett konsentrasjon, og ringen er sluttet. For den åtteleddede veien er ikke noen snorrett vei hvor vi gjør oss ferdig med leddene ett etter ett. Den er en sirkel, et nettverk hvor alle leddene påvirker hverandre og styrker hverandre. Det klassiske buddhistiske symbolet, hjulet med åtte eiker, er det beste bildet på denne veien. Den åtteleddede veien er den fjerde av det som trolig er den mest misforståtte delen av Buddhas lære: De fire edle sannheter. Tallrike kommentatorer har forsøkt å gjøre De fire edle sannheter til et altomfattende filosofisk system, som begynner med å si: Livet er lidelse. I verste fall fortsetter de med å si at lidelsen skyldes livstørst et uttrykk som kommer fra Schopenhauer, ikke fra Buddha! Ved å slukke livstørsten, når man nirvana, som er en slags evig død, fullfører de. Dermed er vi langt ute på jordet! La oss isteden finne tilbake til en enklere, mer praktisk forståelse. Et utgangspunkt for all buddhistisk tenkning er noen enkle observasjoner: Absolutt alle ting er i forandring, og alt står i samspill med alt annet. Det finnes ikke noen evig uforanderlig kjerne, hverken i ting, levende vesener, mennesker eller noen guder. Hvis vi tror at det finnes noen slik uforanderlig, varig kjerne i oss selv eller livet rundt oss, og dermed prøver

12 12 Buddhismen i Norge å holde fast på våre opplevelser, går vi imot naturens vesen. Vi lar oss binde til fortid og framtid istedenfor å leve her og nå og det skaper lidelse. Lengt ikke etter fortiden. Fortap deg ikke i framtiden. Fortiden finnes ikke lenger. Framtiden er ennå ikke kommet. Ved å se dypt på livet som det er akkurat her og nå, hviler utøveren i stødighet og frihet. 8 Den første av De fire edle sannheter sier ikke at livet er lidelse eller at alt er grusomt, men sier at det finnes vonde opplevelser i livet og at vi ikke bør rømme fra dem, men gå inn i dem og prøve å forstå dem. Gjør vi det, vil vi få innsikt i årsaken til det vonde (den andre sannheten), våre nærmest automatiske tendenser til å reagere med motvilje eller begjær på alt vi opplever. Men lidelse er ikke nok, som zen-mester Thich Nhat Hanh sier. Vi må ikke bare fokusere på det som er vondt, men også være åpne for alle de vakre opplevelsene livet rommer. Hvor vi enn er, hele tida, har vi evnen til å glede oss over solskinnet, hverandres nærvær, og endog følelsen av at vi puster. 9 Hvis vi ikke holder fast på våre snevre oppfatninger av hvordan tingene skal være, vil vi åpne oss for gleden som finnes her og nå. Jo mer vi greier å se og gi slipp på den automatiske tendensen til å fryse fast våre opplevelser i ideer og stivnede følelser, desto mer vil vi bli fri fri til å leve med våkenhet og godhet. Det er denne friheten nirvana handler om. Imidlertid ligger tendensen til å holde fast dypt i det ubevisste i mønstre av redsel, grådighet, sjalusi, hat og uvitenhet. Derfor trengs trening, og vi er tilbake ved den åtteleddede veien. Fordi veien til nirvana krever mye mer enn bare intellektuelle ferdigheter, har buddhister alltid vært forsiktige med å si noe konkret om hva nirvana er. Man vil ikke lede de søkende inn i ørkesløse filosofiske spekulasjoner. Men noen egenskaper har vært nevnt, som frihet og stødighet. Meditasjonsmesteren Bhante Gunaratana har gitt en enkel beskrivelse: Nirvana er den høyeste lykke. 10 Gleden preger både veien og målet for buddhistene, en glede som ikke bygger på å utbytte andre mennesker eller naturen, men som går ut på å leve våkent, enkelt og harmonisk. La oss avslutte med å sitere Shariputra, en av Buddhas nærmeste og klokeste følgessvenner: Den som smiler og ler mye, som er fylt av glede og munterhet, oppfører seg godt overfor andre, liker å holde seg våken, utvikler god moral, konsentrasjon og visdom, trenger inn i den dypeste visdom og når fram til det endelige mål, som er å virkeliggjøre nirvana. Med smilende visdom oppnår man alt dette, det er dette som er smilende visdom. 11

13 Buddhismen i Norge 13 NOTER: Fra Satipatthana-sutta foredraget om oppmerksomhetens grunnlag. Finnes på norsk i Nyanaponika Thera: Oppmerksomhetstrening. Solum Utsnitt fra Kalama-sutta, som bl.a finnes i Kornfield (red.): Teachings of the Buddha. Shambala Se Richard Gombrich: How Buddhism Began. Athlone 1996 og Thich Nhat Hanh: Teachings on Love. Parallax Press Metta-sutta finnes i mange versjoner. Denne bygger i hovedsak på Kåre A. Lies oversettelse i forrige utgave av Buddhismen i Norge. Buddhistforbundet Den åtteleddede veien og De fire edle sannheter finnes også gjengitt i mange bøker. På norsk finnes først og fremst Walpola Rahula: Buddhas lære. Solum På engelsk vil jeg anbefale: Ajahn Sumedho: The mind and the Way. Rider 1995; og Thich Nhat Hanh: The Heart of the Buddhas Teaching. Parallax Thich Thien-An: Zen Philosophy, Zen Practice. Dharma Publishing Se Ajahn Sumedho: The Mind and the Way, Jack Kornfield: A Path with Heart. Bantam 1993, og Thich Nhat Hanh m.fl.: For a future to be Possible. Parallax Se også Joanna Macy: World as Lover, World as Self, Parallax 1991 for en beskrivelser av buddhistisk etikk i forhold til moderne spørsmål (særlig naturvern). Bhaddekarattasutta, oversatt etter Thich Nhat Hanh: Your Appointment with Life. Parallax Press Thich Nhat Hanh: Å være fred, Buddhistforbundet Bhante Henepola Gunaratana intervjuet av Per Arne Kobbevik i Nettverk-nytt. Sammenfattet etter Kåre A. Lies oversettelse i Karma, skandinavisk buddhistjournal nr. 4/ Indisk Gandhara-relieff, fra ca. år 200 e.kr. som viser Buddhas første undervisning

14 14 Buddhismen i Norge Meditasjon vei til erfaring AV GORDON GEIST Hva er meditasjon? Meditasjon er ikke tenkning. Den franske filosofen Descartes sa: Jeg tenker, altså er jeg. Men når vi ikke tenker hva er vi da? Hva gjør man i meditasjon? Hvordan kan tankene stoppes? Tankene kan ikke stoppes. Det vi kan gjøre er å forandre det vi er oppmerksom på. Vi kan også påvirke måten vi er oppmerksom på og oppmerksomhetens kvalitet. I tradisjonell buddhistisk meditasjon brukes pusten som noe man kan bringe oppmerksomheten tilbake til. Vanligvis er oppmerksomheten vår rettet mot det vi holder på med, det som foregår omkring oss, eller tanker som spinner i hodet. Pusten er i bakgrunnen, hele tiden der, men vi legger ikke merke til den. Ved å fokusere på pusten vendes forholdet mellom forgrunn og bakgrunn. Hvis man holder på med å ikke gjøre noe bare sitte og følge pusten kan man la tankene komme og gå uten at man engasjerer seg i dem. Pusten kan vi når som helst komme tilbake til, idet vi puster ustanselig fra vi er født til vi dør. Det meste av tiden er vi ikke oppmerksomme på pusten, fordi den er så nær og konstant. Vi behøver ikke huske på å puste. Pusten er grensen mellom det bevisste og det ubevisste. Ved å rette oppmerksomheten mot pusten får tankevirksomheten mulighet til å roe seg ned, samtidig som det ubevisste kan komme fram. I vår kultur er tankevirksomhet satt i høysetet. Det er vår evne til å tenke og uttrykke tankene i språk som skiller oss fra andre dyrearter. Det er våre rasjonelle evner som gir oss fordeler slik at vi betrakter oss selv som evolusjonens høydepunkt og i stand til å beherske og utnytte naturen. Det er også vår verdsetting av tankevirksomhet som åpner for manipulering. Vi er fanget av tanker. Vi er fanget i tanker. Vi identifiserer oss med tanker og slåss for dem. Tankevirksomhet har sin plass. Vi kan tenke, men det vi gjør i vårt liv er ikke nødvendigvis basert på tankene eller tenkt ut på forhånd. I grunnen er svært lite av det vi gjør basert på tankene. Vi kan tenke over noe en erfaring eller opplevelse, men vi kan ikke tenke oss fram til en erfaring. Det er innbildning. Tankevirksomhet er egentlig et sekundært fenomen. Det er ikke primært. Vi er født før vi tenker. Tankene kommer etter hvert. Tankene er en refleksjon av eller over vår erfaring, og kommer i forbindelse med gjenkjennelse av mønstre i våre handlinger og sammenligninger og assosiasjoner. Det å ikke tenke er ikke det samme som å ikke leve. Våre tanker kan egentlig forhindre oss fra å være levende. Tankene når ikke dybden. Det vi gjør er stort sett gjort av vane og ikke etter å ha tenkt over det. I mange tilfelle er vi ikke engang oppmerksomme på det vi gjør. Oppmerksomheten følger ofte tankene våre i stedet for det som vi holder på med i øyeblikket. Det er under slike forhold at vi snubler eller har det vi etterpå kaller for en ulykke. Hvis vi måtte tenke over alt vi gjorde i løpet av dagen, hadde vi ikke fått gjort mye. Når vi lærer noe nytt, for eksempel å kjøre bil, går vi gjennom en prosess hvor vi må tenke nøye over hver lille bevegelse, og det er en tidkrevende prosess. Det er ikke før vi kan kjøre bil automatisk, uten å tenke på hver detalj, at vi egentlig er i stand til å kjøre. På dette stadiet, kan vi tillate tankene å være langt borte fra det vi holder på med å gjøre, nemlig å

15 Buddhismen i Norge 15 kjøre bil. Vi kan også være oppmerksomme på det vi gjør, uten at vi tenker på det vi gjør. Vi kan la opp merksomheten vandre helt vekk fra det vi holder på med, slik at vi er distrahert. Det er i slike øyeblikk at ulykker skjer. Kroppsstillingen er viktig i meditasjon. Det er kroppen som vi jobber med for å påvirke sinnelaget eller for å få øye på sinnet. Ved å sitte med rett rygg er det mulig å sitte mest avslappet, fordi kroppen balanseres heller enn å bruke muskulatur. Jo mer ute av balanse kroppen er, jo mer muskelaktivitet må til for å holde den oppreist. Skuldrene har en tendens til å reise seg, delvis som forsvar. Ved å slappe av i skuldrene vil man åpne seg også følelsesmessig. Brystkassen åpnes ved å løfte brystbeinet. Dette åpner også for pusten. Dette hjelper oss til å oppnå et rolig sinnelag fordi kroppen kan holdes stille i lengre perioder. Ved å holde hendene, munn og øyne stille, blir hjerneaktiviteten mye redusert. Tankevirksomhet roer seg. Vi blir mindre distrahert. Vi avslører overfor oss selv hvor sugen vi er etter noe å holde på med. Oppmerksomheten vandrer stadig vekk og må bringes tilbake til pusten. Meditasjon er i og for seg en nøytral øvelse. Hva man får ut av den er avhengig av hva man har med seg. I buddhismen kan meditasjon ses som et laboratorium hvor man kan utprøve læren. Buddhistisk lære er ikke dogmatisk. Den er en lære om menneskets natur. Meditasjon står sentralt i buddhismen fordi man må utprøve det selv oppdage for seg selv hva det egentlig snakkes om. Et viktig spørsmål i alt dette er: Hvem er det som mediterer? Hvem er jeg egentlig? I utgangspunktet har man følelsen av å være et separat, adskilt, uavhengig individ med en vilje dog med følelsen av at det er noe som mangler eller ikke er helt riktig. Et annet spørsmål er: Hva er mitt sanne selv? Hvor kom jeg fra? eller kanskje: Hva står i veien for at jeg kan se mitt sanne selv? Meditasjon er en prosess som gir mulighet til innsikt i disse spørsmålene. Det er en situasjon hvor vi bruker sinnet for å se sinnet. Aktivitetene er mest mulig begrenset. Man sitter bare stille Den japanske Zenmesteren Hakuin Zenji og puster. Buddhismen lærer at alt står i forhold til alt annet. Ved å følge pusten begynner vi å få øye på dette gjensidige forholdet. Vi kan ikke snakke om min luft. Det vi puster ut, puster plantene inn, og omvendt. Det som plantene puster ut, puster vi inn. Vannet vi drikker er regn som ble fordampet av solen. Vannets kretsløp flyter gjennom alt som lever. Var det ingen sol, ble det ikke regn, ingenting som vokste, og ingenting som kunne brennes.

16 16 Buddhismen i Norge Omgivelsene vi er en del av kan vi ikke komme oss vekk fra. Den totaliteten som omgir oss er alltid rundt oss. At vi er tilstede i øyeblikket er også så nær oss at vi mister det av syne. Det er bestandig nåtiden. Men vi blir fanget i forventninger om hva som kan bli, eller i minner om hva som har vært men alt dette er også egentlig i øyeblikket. Øyeblikket er i konstant bevegelse og forandring. Buddhismen lærer at alt forandrer seg ustanselig. Det er læren om forgjengelighet. I lys av dette kan man spørre seg, Hva er det som kan bli gjenfødt? Gjennom meditasjon utvikles intuisjonen, eller det er kanskje mer riktig å si at man åpner seg for intuisjonen. Det er en modningsprosess og en helbredelse. Man blir mer og mer hel i stedet for oppstykket, adskilt og isolert. Man blir all-en og ikke alene. Målsetningen er å erkjenne direkte det som kan kalles for ett universet, kosmos eller Gud det som omfavner absolutt alt, eller som er alt og ingenting. Etterhvert som vi får kontakt med vår iboende visdom og våre krefter, blir meditasjon ikke et laboratorium, men et hjem. Nirvana er ikke noe sted, men en tilstand, en følelse, en erfaring av vår iboende buddha-natur. Bildet på motstående side viser den japanske munken Myoe-Shonin, kjent som Choka-Shonin eller Det ærverdige fugleredet fordi han foretrakk å meditere i trærne. Bildet er fra Kamakura-perioden ( ), hvor man i Japan søkte det spirituelle i stillheten, naturen og det enkle framfor det mer pompøse, seremonielle og magiske som preget den foregående perioden (Heian). I Kamakura-perioden ble meditasjon sterkt knyttet til trær, blomster og hager, noe som fortsatt i høyeste grad hører med i den japanske buddhismen.

17 Buddhismen i Norge 17

18 18 Buddhismen i Norge Det vietnamesiske buddhistsamfunn Du står foran Buddha, og bukker ikke til en statue, men til Buddha i deg selv. Når du ser inn mot Buddha-naturen, føler du fred i hjertet. Du takker Buddha, for uten hans lære ville du ikke ha funnet denne veien til forståelse og kjærlighet. -Thich Tanh Thien HISTORIE Buddhismen formidles til Vietnam i to hovedretninger. En i sør Hinayana eller Theravada (den lille vogn) kom til Vietnam via Laos, Thailand og Kambodsja og en i nord - Mahayana (den store vogn) kom til Vietnam via Kina under det kinesiske herre-dømmet. Ifølge buddhismen er menneskene en del av naturen, og alt i naturen er likeverdige. Det er viktig å være i total harmoni med omgivelsene. Buddhismen har hele tiden fra bronsealderen, gjennomsyret den vietnamesiske kulturen. Spesielt mahayana-buddhistene har vært aktive i sosiale, kulturelle og politiske samfunnsforhold. Gjennom tidene har det buddhistiske templet i landsbyen vært et religiøst senter og en administrativ enhet for hele landsbyen. Det representerte både den lovgivende, utøvende og dømmende myndighet. Khuong Viet templet i Lørenskog

19 Buddhismen i Norge Et sterkt trekk i vietnamesisk buddhisme er samfunnsengasjementet som viste seg fra sin beste side i Vietnamkrigens helvete. Det har imidlertid røtter helt tilbake til det 13. århundre da Kong Tran Nhan Ton ønsket å gi opp tronen og trekke seg tilbake for å meditere. Han opprettet Truc Lam Thien Tusretningen, en retning som viser en typisk egenskap ved den vietnamesiske kulturen. Mesteren Truc Lam overbeviste ham om at hans lodd var kongeembetet: Det er ingen Buddha i fjellene. Buddha er i sinnet, i hjertet ditt. Hvis sinnet er rolig og fyllt av forståelse, er nettopp det Buddha. Hvis du våkner til dette sinnet, blir du Buddha. Du trenger ikke å lete andre steder. Og under Tran-dynastiet ble buddhismen nasjonal religion i Vietnam, men buddhismen undertrykket ikke de andre religionene. Buddhismen var alltid åpen for å hilse konfucianismen og taoismen velkommen i et fellesskap som er kalt: tre religioner i en. I dag er folket og Buddhas lære utsatt for beinhard undertrykking fra kommunistregimet i Vietnam. For de tusener av båtflyktninger som trosset livsfarlige hindringer og forlot hjemlandet, er imidlertid buddhismen fremdeles religion og kulturbærer i samme grad som før. ORGANISASJON Det vietnamesiske buddhistsamfunn i Norge er en landsomfattende buddhistisk organisasjon for vietnamesere i Norge. Det består av 11 lokalforeninger i: Oslo, Drammen, Kristiansand, Moss, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kongsvinger, Arendal, Hedmark, Porsgrunn og Skien. Det vietnamesiske buddhistsamfunnet ledes nå av fire munker: Thich Tri Minh, Thich Giac Thanh, Thich An Chi, Thich Hanh Thong og et landsstyre som velges av lokalforeningenes styremedlemmer for en periode på tre år. 19 Det vietnamesiske buddhistsamfunn har ca medlemmer. Av disse er ca medlemmer av Buddhistforbundet mens de restende medlemmer hører til lokalmenigheter i følgene byer: Bergen (425 medlemmer), Trondheim (527 medlemmer), Moss (493 medlemmer), Stavanger (254 medlemmer). Khuong Viet Tempel Det finnes et vietnamesisk tempel i Lørenskog kommune. Tempelet heter Khuong Viet og ble etablert i 1989 og senere bygd på nytt. Det brukes som forsamlingslokale og hovedkontor for samfunnet. AKTIVITETER Religiøse høytider Feiring av Framtidas Buddha, vietnamesiske nyttår, Buddhas fødselsdag (Phat Dan) og minnedag for de døde (Vu Lan) er de viktigste høytidene. Vanligvis faller vietnamesiske nyttår i februar, Buddhas fødselsdag i mai og Vu Lan i september. Kurs i Buddhas lære En av de viktigste målsetningene for Det vietnamesiske buddhistsamfunn er å videreføre den vietnamesiske buddhistiske tradisjon og kultur til alle vietnamesiske buddhister, og bistå de som ønsker å lære mer om vietnamesiske buddhisme. Dette gjelder særlig overfor barn og ungdom som vokser opp i Norge. Kurset arrangeres hvert år i juletiden. Barne- og ungdomsorganisasjon Den vietnamesiske Buddhistfamilie i Norge (Gia Dinh Phat Tu) er etablert som en landsomfattende organisasjon. I dag finnes det lokalforeninger i sju byer: Oslo (Thien Tam), Moss (Chanh Tri), Stavanger (Duc Minh), Bergen (Duc Duc), Kongsvinger (Thien

20 20 Buddhismen i Norge Hanh), Arendal (Thien Minh) og Trondheim (Chanh Dao). Den vietnamesiske Buddhistfamilie har mange fellestrekk med Speiderbevegelsen ved at den bruker uniformer og ved at den har mange av de samme aktivitetene. Gjennom Den vietnamesiske buddhistfamilie kan barn og ungdom bli kjent med hverandre og med lokalforeningene. De får også mulighet til å utvikle seg innenfor buddhistisk tradisjon og åndsliv. BIBLIOTEK Det finnes et lite bibliotek i Khuong Viet tempel med buddhistisk litteratur på vietnamesisk og andre språk. PUBLIKASJONER Det vietnamesiske buddhistsamfunn utgir et tidsskrift Phap Am på vietnamesisk som utkom første gang i Det inneholder artikler om buddhismen, vietnamesisk kultur, tradisjon, aktiviteter både i Norge og andre land. Det utkommer 4 ganger årlig. SOSIALE OG KULTURELLE VIRKSOMHETER Det vietnamesiske buddhistsamfunnet arrangerer forskjellige arrangementer, kurs i morsmål, sommerleir for barn og ungdom, osv. hvert år, særlig meditasjonskurs for buddhister og andre som er interesserte, hver måned i tempelet. Munker reiser rundt, besøker, og holder buddhistiske seremonier til de som ønsker, samtidig støtter samfunnet alle aktiviteter om menneskerettighet og demokrati for Vietnam eller for andre land. Fra Vesakfeiringen

FORORD BUDDHISTFORBUNDET PB. 9340 GRØNLAND 0135 OSLO

FORORD BUDDHISTFORBUNDET PB. 9340 GRØNLAND 0135 OSLO FORORD er i sterk framvekst og i en modningsprosess, noe vi håper kommer fram av denne, tredje utgave av informasjonsheftet. Mye har skjedd siden forrige hefte som kom ut i 1993. Buddhistforbundet har

Detaljer

DE FIRE EDLE SANNHETENE

DE FIRE EDLE SANNHETENE NIRVANA NIRVANA = BETYR UT UTSLOKNING. I BUDDHISMEN BETYR DET EN LYKKEN MAN FØLER NÅR GRÅDIGHETEN, HATET, OG UVITENHETEN ER SLOKKET I MENNESKESINNET. MENNESKETS FRIGJØRING. EN SOM HAR OPPNÅDD NIRVANA I

Detaljer

En annen hovedtype av arbeidshukommelse kan kalles forforståelsens

En annen hovedtype av arbeidshukommelse kan kalles forforståelsens Forord Det er virkelig en glede å få lov til å skrive forordet til denne viktige boken om betydningen oppmerksomt nærvær kan ha for mennesker som har vært utsatt for traumatiske hendelser. Begge forfatterne

Detaljer

KUNSTEN Å LÆRE. P. Krishna

KUNSTEN Å LÆRE. P. Krishna KUNSTEN Å LÆRE P. Krishna Dialog som en måte å lære En må skille mellom to slags læring. Det finnes læringen som er akkumulering av kunnskap, som trenger tid og anstrengelse. Dette er hovedsaklig dyrkingen

Detaljer

SLIPP MASKA. og bli en ekte leder. av Peter Svenning

SLIPP MASKA. og bli en ekte leder. av Peter Svenning SLIPP MASKA og bli en ekte leder av Peter Svenning Hvordan du kan bruke Leadership by Hearts 5 velprøvde elementer som gir deg større trygghet og sterkere mestringsfølelse øyeblikkelig. I denne guiden

Detaljer

Prins Siddhartha hadde flere «utflukter» ut av Slottet, og på sin fjerde møtte han en tiggermunk.

Prins Siddhartha hadde flere «utflukter» ut av Slottet, og på sin fjerde møtte han en tiggermunk. Buddhismen ( 18.02.2002 ) Karakter: 6 Målform: Bokmål Forfatter: Eirik Bjørklund Buddhismens historie. Prins Siddhartha Gautama. Buddhismens grunnlegger var Siddhartha Gautama. Prinsen levde en eller annen

Detaljer

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand:

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand: Meningen med livet Aristoteles mener at lykken er det høyeste og mest endelige formål for menneskelig virksomhet. Å realisere sitt iboende potensial som menneske er en viktig faktor for å kunne bli lykkelig

Detaljer

Buddhistforbundet. Nyhetsbrev nr. 1 2015, vesak - år 2559 etter buddhistisk tidsregning

Buddhistforbundet. Nyhetsbrev nr. 1 2015, vesak - år 2559 etter buddhistisk tidsregning Buddhistforbundet Nyhetsbrev nr. 1 2015, vesak - år 2559 etter buddhistisk tidsregning Buddhas fødsel i gresk-indisk stil fra Gandhara regionen (nåværende Pakistan) fra 2. århundre av vår tidsregning Kjære

Detaljer

NOEN RELIGIØSE STRØMNINGER

NOEN RELIGIØSE STRØMNINGER NOEN RELIGIØSE STRØMNINGER I VÅR TID I dette kapittelet skal du lære om: - Hva nyreligiøsitet er - Tenkemåter og fremgangsmåter i alternativbevegelsen - Fornyelse av gamle naturreligioner NOEN VIKTIGE

Detaljer

ARBEIDSHEFTE OM BUDDHISME

ARBEIDSHEFTE OM BUDDHISME ARBEIDSHEFTE OM BUDDHISME NAVN: Bodil Bjørdalsbakke/Damaris Skole KOMPETANSEMÅL: forklare særpreget ved buddhisme og buddhistisk tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner; likhetstrekk og grunnleggende

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Kristendommen og andre kulturer

Kristendommen og andre kulturer Side 1 av 5 Bede Griffiths en engelsk munk i India Sist oppdatert: 1. desember 2003 Når en religion sprer seg til nye områder, tar den ofte til seg en del av kulturen på stedet den kommer. Og med tiden

Detaljer

Buddhistforbundet. Buddhistforbundet har også en praksis med å ha et vennlig forhold til alle land med buddhistisk befolkning.

Buddhistforbundet. Buddhistforbundet har også en praksis med å ha et vennlig forhold til alle land med buddhistisk befolkning. Buddhistforbundet Nyhetsbrev nr. 1 2014, vesak - år 2558 etter buddhistisk tidsregning Hans hellighet Dalai Lama taler Mai måned er en travel tid for buddhister. Ikke bare feirer vi felles vesak i Ingeniørenes

Detaljer

APPENDIKS B Geminittenes kalendersystem

APPENDIKS B Geminittenes kalendersystem 1 APPENDIKS B Geminittenes kalendersystem Det geminittiske året har 247 dager og er oppdelt i 13 måneder a 19 dager. (13 x 19 = 247). Geminittene opererer med en nullte måned Kloden, til Oksygenklodens

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Buddhistforbundet. Nyhetsbrev nr. 1 2015, lysfest - år 2559 etter buddhistisk tidsregning

Buddhistforbundet. Nyhetsbrev nr. 1 2015, lysfest - år 2559 etter buddhistisk tidsregning Buddhistforbundet Nyhetsbrev nr. 1 2015, lysfest - år 2559 etter buddhistisk tidsregning Barn fra Den burmesiske theravada-buddhistiske foreningen under vesak-feiringen i Ingeniørenes hus Kjære leser,

Detaljer

Kristin Flood. Nærvær

Kristin Flood. Nærvær Kristin Flood Nærvær I TAKKNEMLIGHET til Alice, Deepak, Erik, Raymond og Ian. Hver av dere åpnet en dør for meg som ikke kan lukkes. Forord Forleden fikk jeg en telefon fra Venezia. Kristin spurte meg

Detaljer

Målet for undervisning for Danske Akupunktører

Målet for undervisning for Danske Akupunktører Målet for undervisning for Danske Akupunktører Inspirere dere til å trene qigong At dere skal få kjenne på qi og virkning av qi Bli kjent med det teoretiske grunnlag for qigong Qigong Energi trening eller

Detaljer

Sentrerende bønn. Innledning

Sentrerende bønn. Innledning Sentrerende bønn Innledning Sentrerende bønn er en form for kristen meditasjon, nærmere bestemt en kontemplativ meditasjonsform. Hensikten er å åpne opp for kontemplasjon som er en gave fra Gud og tro

Detaljer

Buddhistforbundet. Nyhetsbrev nr. 1 2016, vesak - år 2560 etter buddhistisk tidsregning

Buddhistforbundet. Nyhetsbrev nr. 1 2016, vesak - år 2560 etter buddhistisk tidsregning Buddhistforbundet Nyhetsbrev nr. 1 2016, vesak - år 2560 etter buddhistisk tidsregning Gruppe fra Det vietnamesiske buddhistsamfunn på pilegrimsferd i Kina - foran statuen av bodhisattvaen Guanyin på øyen

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst!

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst! 2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal Tekst: Joh 14,1-4 La ikke hjertet bli grepet av angst! Det er som man ser den iskalde hånden som klemmer til rundt hjertet. Har du kjent den? Det er tider i livet

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I KRLE 9. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-UKE 37. Kompetansemål:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I KRLE 9. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-UKE 37. Kompetansemål: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-UKE 37 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I KRLE 9. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling,

Detaljer

Velvære i hvert øyeblikk PRAKTISK VEILEDNING

Velvære i hvert øyeblikk PRAKTISK VEILEDNING Velvære i hvert øyeblikk PRAKTISK VEILEDNING Well-Being In Every Moment by Great Freedom Media is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 United States License.

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Livmor Velsignelse med Miranda Gray

Livmor Velsignelse med Miranda Gray Det er en glede for meg at du vil ta del i Livmor Velsignelsen. Denne velsignelsen er ikke kun tiltenkt å bringe healing og forbindelse til din egen livmor og femininitet, men den er også laget for å ankre

Detaljer

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør Prinsipprogram For human-etisk forbund 2009-2013 Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør A - Interesseorganisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet

Detaljer

Visdommen i følelsene dine

Visdommen i følelsene dine Visdommen i følelsene dine Tenk på hvilken fantastisk gave det er å kunne føle! Hvordan hadde vi vært som mennesker hvis vi ikke hadde følelser? Dessverre er det slik at vonde opplevelser og stressende

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Hva er filosofi? Hva er filosofi med barn?

Hva er filosofi? Hva er filosofi med barn? Hva er filosofi? Hva er filosofi med barn? Ordet filosofi stammer fra gresk filo (kjærlighet) og sophia (visdom). Filosofi blir da kjærlighet til visdom Den filosofiske samtalen som en vei til verdibevissthet,

Detaljer

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Spørreliste nr. 177 VENNSKAP Kjære medarbeider! I den forrige listen vi sendte ut, nr. 176 Utveksling av tjenester

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Albert Einstein i våre hjerter (en triologi) av Rolf Erik Solheim

Albert Einstein i våre hjerter (en triologi) av Rolf Erik Solheim Albert Einstein i våre hjerter (en triologi) av Rolf Erik Solheim Albert Einstein (1879-1955) regnes av mange som det 20. århundres fremste vitenskapsmann, selv om det nå, etter at hans publiserte og upubliserte

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

Clairvoyance «Den nye tids rådgiving».

Clairvoyance «Den nye tids rådgiving». Clairvoyance «Den nye tids rådgiving». Hva er Clairvoyance? Clairvoyance, er formidling av råd og veiledning fra den åndelige verden. Hva er Medium? Mediumskap er å ha kontakt/kommunisere med avdøde. En

Detaljer

Hva er indre ro? I daglig ordbruk bruker vi ofte ord som: Hvordan starter indre konflikt? Hvem er jeg?

Hva er indre ro? I daglig ordbruk bruker vi ofte ord som: Hvordan starter indre konflikt? Hvem er jeg? Hva er indre ro? Indre Ro (IR) er en behandlingsform som er utviklet av Keyhan Ighanian se www.indrero.com, og som Hans-Olav Håkonsen er utdannet til å hjelpe mennesker med. Behandlingen starter med å

Detaljer

til minne om JSJ og RE

til minne om JSJ og RE til minne om JSJ og RE BUDDHISTISK ANARKISME 1 av Gary Snyder (1961 2 /1969) Buddhismen sier at universet og alle dets beboere befinner seg i en uforanderlig tilstand av komplett visdom, kjærlighet og

Detaljer

To forslag til Kreativ meditasjon

To forslag til Kreativ meditasjon Tema kveld 2: Min kropp, mine følelser og meditasjon Øvelser og skriftlig oppgave Her får du to forslag til meditasjonsprogram og et skriftlig oppgavesett. Oppgaven besvares og sendes Trond innen tirsdag

Detaljer

Studentene skal etter 1. semester kunne dokumentere:

Studentene skal etter 1. semester kunne dokumentere: Studentene skal etter 1. semester kunne dokumentere: Kunnskaper om hovedtrekkene i kristendommen, islam, livssynshumanismen og minst én annen religion eller livssyn, fortrinnsvis buddhismen, med vekt på

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 4. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 4. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I RLE 4. TRINN Årstimetallet i faget: _76 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

METODER KAPITTEL ELLEVE

METODER KAPITTEL ELLEVE METODER KAPITTEL ELLEVE "Ulike slags metoder passer for ulike mennesker, så slik sett er det ingen metode som i utgangspunktet er riktig eller feil. En korrekt forståelse er at alt er perfekt samtidig,

Detaljer

KOMPETANSEMÅL ETTER 4.TRINN RLE

KOMPETANSEMÅL ETTER 4.TRINN RLE Kristendom KOMPETANSEMÅL ETTER 4.TRINN RLE Hovedområdet kristendom omfatter kristendommen i historisk perspektiv og hvordan kristendommen blir forstått og praktisert i verden og i Norge i dag, Bibelen

Detaljer

Progresjonsplan: 3.5 Etikk, religion og filosofi

Progresjonsplan: 3.5 Etikk, religion og filosofi Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger. Religion og livssyn legger grunnlaget for etiske normer. Kristen tro og tradisjon

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Fremdriftsplan, 5. trinn, RLE (basert på VIVO 5-7, Gyldendal)

Fremdriftsplan, 5. trinn, RLE (basert på VIVO 5-7, Gyldendal) Fremdriftsplan, 5. trinn, RLE (basert på VIVO 5-7, Gyldendal) Måned Kompetansemål - K06 Læringsmål / delmål Kjennetegn på måloppnåelse / kriterier Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: August Etikk

Detaljer

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017 Prinsipprogram Human-Etisk Forbund 2013 2017 Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet er en demokratisk medlemsorganisasjon basert på et bredt frivillig engasjement fra medlemmer

Detaljer

Avspenning og forestillingsbilder

Avspenning og forestillingsbilder Avspenning og forestillingsbilder Utarbeidet av psykolog Borrik Schjødt ved Smerteklinikken, Haukeland Universitetssykehus. Avspenning er ulike teknikker som kan være en hjelp til å: - Mestre smerte -

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

Fullt ut levende Introduksjon til bevisstheten 1

Fullt ut levende Introduksjon til bevisstheten 1 Fullt ut levende Introduksjon til bevisstheten 1 Helt fra vi blir født lærer de fleste av oss at vi må gjøre noe, og vi må gjøre det med en gang for ikke å miste grepet om virkeligheten. Det tar form på

Detaljer

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg VALG 1 Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T Jeg innrømmer at jeg er maktesløs og ute av stand til å kontrollere min tilbøyelighet til å gjøre gale ting, og at livet mitt ikke lar seg håndtere. Velg

Detaljer

Om vertskap. kunsten å få mennesker til å føle seg velkomne V E R T S K A P E T

Om vertskap. kunsten å få mennesker til å føle seg velkomne V E R T S K A P E T Om vertskap kunsten å få mennesker til å føle seg velkomne V E R T S K A P E T 1 Dette heftet er produsert av VERTSKAPET UTVIKLING AS og VÄRDSKAPET, som er et registrert varemerke. Innholdet er beskyttet

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Friheten til å tenke og mene hva du vil er en menneskerett Fordi vi alle er en del av et større hele, er evnen og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Det Humanistiske Livssyn

Det Humanistiske Livssyn Ideologiseminar: Det Humanistiske Livssyn Egersund 2004 Andreas Heldal-Lund Min bakgrunn Livssyn Humanismen Human-etikken Etikk Andreas sekulær humanist rasjonalist human-etiker agnostiker kjetter fritenker

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I RLE 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015. Periode 1: UKE 34-UKE 39. Kompetansemål: Operasjonaliserte mål:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I RLE 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015. Periode 1: UKE 34-UKE 39. Kompetansemål: Operasjonaliserte mål: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-UKE 39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I RLE 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling,

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Gud er en fantastisk Gud som elsker deg og som har prøvd å få din oppmerksomhet. Kanskje noe av dette har stått i veien for Ham problemer rus sport familie sex arbeid venner

Detaljer

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv

15.10.2015 Hospice Lovisenberg-dagen, 13/10-2015. Samtaler nær døden Historier av levd liv Samtaler nær døden Historier av levd liv «Hver gang vi stiller et spørsmål, skaper vi en mulig versjon av et liv.» David Epston (Jo mindre du sier, jo mer får du vite ) Eksistensielle spørsmål Nær døden

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe Hvordan holde Bibelstudie, tale og undervisning Innhold Starte en bibelstudie i en liten gruppe... 1 Hvordan holde en tale eller undervisning... 3 Forskjellen på undervisning og tale... 3 Hva er tale...

Detaljer

Inspirasjons-uker på Fargetuva

Inspirasjons-uker på Fargetuva Inspirasjons-uker på Fargetuva med Allison Scott, fra Sør-Afrika. Åpent informasjonsmøte for alle som vil bli kjent med Allison og de kursene hun skal holde her. Onsdag 18. mai kl. 18.30 på Fargetuva.

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Mindfulness i hverdagen lev livet nå

Mindfulness i hverdagen lev livet nå Mindfulness i hverdagen lev livet nå Av psykolog Rebekka Th. Egeland Pantagruel Forlag Pantagruel Forlag, 2010 Mindfulness i hverdagen lev livet nå, av Rebekka Th. Egeland Det må ikke kopieres fra denne

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KRLE 1. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KRLE 1. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KRLE 1. TRINN Årstimetallet i faget: 38 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Menneskesyn i moderne organisasjoner

Menneskesyn i moderne organisasjoner www.humanagement.no Menneskesyn i moderne organisasjoner Side 1 av 7 Menneskesyn i moderne organisasjoner Av Terje Kato Stangeland, Sivilingeniør, Master of Management og Cand.mag. Alle organisasjoner

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Santa Lucia. et adventspill. Medvirkende:

Santa Lucia. et adventspill. Medvirkende: Santa Lucia et adventspill av Axel Hambræus oversatt av Vera Melland Medvirkende: 1. Søster Ensomhet 2. Søster Lætitia 3. Søster Serena 4. Søster Barmhjertighet 5. Søster Tro 6. Søster Irene 7. Søster

Detaljer

Den som har øre, han høre..

Den som har øre, han høre.. Den som har øre, han høre.. Brevene til de syv kirkene i Johannes Åpenbaring Prosess Manual Menigheten i Tyatira Utviklet av Anders Michael Hansen Oversatt fra engelsk av Ann Kristin Tosterud og Vegard

Detaljer

Gud, takk for at du har skapt oss til å tenke og handle fornuftig og logisk.

Gud, takk for at du har skapt oss til å tenke og handle fornuftig og logisk. 56 oppstod den tredje dag etter skriftene og fòr opp til himmelen Gud, takk for at du har skapt oss til å tenke og handle fornuftig og logisk. Men det gode kan bli det bestes fiende, Gud, for noen ganger

Detaljer

Livet 3 Prinsipper for

Livet 3 Prinsipper for Livet 3 Prinsipper for Livet balanse og vekst Balanse 3 Prinsipper og vekst for balanse og vekst Live Stensholt Live Stensholt KOLOFON FORLAG Live Stensholt 2012 LIVET - Balanse og vekst Omslagsfoto: Karl

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Hva er et menneske? I helgen har jeg vært sammen med Meg selv Kroppen min Og mitt høyere jeg

Hva er et menneske? I helgen har jeg vært sammen med Meg selv Kroppen min Og mitt høyere jeg Hva er et menneske? I helgen har jeg vært sammen med Meg selv Kroppen min Og mitt høyere jeg Det har vært en deilig opplevelse Et sosialt samvær Hvor alle parter Har deltatt aktivt i de prosesser Som har

Detaljer

Det ondes problem. Et kristent svar på. Bibelens svar på det ondes problem kan sammenfattes i sju punkter: 1. GUD ER GOD, OG BARE GOD!

Det ondes problem. Et kristent svar på. Bibelens svar på det ondes problem kan sammenfattes i sju punkter: 1. GUD ER GOD, OG BARE GOD! Et kristent svar på Det ondes problem Bibelens svar på det ondes problem kan sammenfattes i sju punkter: 1. GUD ER GOD, OG BARE GOD! Utgangspunktet i den kristne tro er at Gud er en levende og personlig

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Den som har øre, han høre..

Den som har øre, han høre.. Den som har øre, han høre.. Brevene til de syv kirkene i Johannes Åpenbaring Prosess Manual Menigheten i Laodikea Utviklet av Anders Michael Hansen Oversatt fra engelsk av Ann Kristin Tosterud og Vegard

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? (10 minutter) Forestill deg en

Detaljer

onsdag 26. september 12 KOLOSSERBREVET Jesus er alt vi trenger

onsdag 26. september 12 KOLOSSERBREVET Jesus er alt vi trenger KOLOSSERBREVET Jesus er alt vi trenger MULIGE SPØRSMÅL I KOLOSSAI - OG I DAG Er det nok bare å tro på Jesus? Finnes det flere veier til Gud? Hvorfor kan ikke alle religioner være like riktige? Hvordan

Detaljer

Programområde samfunnsfag og økonomi

Programområde samfunnsfag og økonomi Programområde samfunnsfag og økonomi Ved Porsgrunn videregående skole har du mulighet til å fordype deg i en rekke dagsaktuelle samfunnsfag som hjelper deg til å forstå hvordan ulike samfunn fungerer på

Detaljer

Sandnes kommune Kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn. Fag: RLE. Kristendom, islam, hinduisme, buddhisme, og livssyn.

Sandnes kommune Kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn. Fag: RLE. Kristendom, islam, hinduisme, buddhisme, og livssyn. Sandnes kommune Kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn Fag: RLE Hovedområder Kompetansemål Grupper av kompetansemål Lav grad av måloppnåelse Middels grad av måloppnåelse Høy grad av måloppnåelse

Detaljer

HVA? Innhold Tema. Kristne kirker Kirketreet Kirke og økumenikk Den katolske kirken Den ortodokse kirke Pinsebevegelsen Frelsesarmeen

HVA? Innhold Tema. Kristne kirker Kirketreet Kirke og økumenikk Den katolske kirken Den ortodokse kirke Pinsebevegelsen Frelsesarmeen ARBEIDSSKJEMA LOKAL LÆREPLAN GUDEBERG SKOLE Grunnleggende Å kunne uttrykke seg muntlig i KRL innebærer å bruke talespråket til å kommunisere, forklare og forstå religioner og livssyn, etikk og filosofi.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Ikkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss

Ikkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss 2 Ikkevoldelig kommunikasjon Ikkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss Ikke-voldelig kommunikasjon (IVK) er skapt av den amerikanske psykologen Marshall Rosenberg. Det

Detaljer

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med?

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? Helse sjekk SINN Bli god Å SNAKKE Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? med TEKST OG FOTO: TORGEIR W. SKANCKE På bordet er

Detaljer

Tempelet ligger i en hovedgate i Bangkok, og mange mennesker

Tempelet ligger i en hovedgate i Bangkok, og mange mennesker buddhismen Buddhismen Tempelet ligger i en hovedgate i Bangkok, og mange mennesker stikker innom i løpet av dagen. Det er alltid åpent. En ung kvinne skal i tempelet på vei til arbeid. Hun setter fra seg

Detaljer

MILAREPA VISDOM FRA TIBETS STORE MESTER. Oversatt og gjendiktet av Henrik Mathisen 2015

MILAREPA VISDOM FRA TIBETS STORE MESTER. Oversatt og gjendiktet av Henrik Mathisen 2015 MILAREPA VISDOM FRA TIBETS STORE MESTER Oversatt og gjendiktet av Henrik Mathisen 2015 I n n h o l Om oversettelsen Takk Innledning Sammendrag av Milarepas livshistorie Yolmo-fjellene Duer og gudinner

Detaljer

Buddhistforbundet. Dīgha Nikāya

Buddhistforbundet. Dīgha Nikāya Buddhistforbundet Nyhetsbrev nr. 1 2013, vesak - år 2557 etter buddhistisk tidsregning Fra tempelrommet i det vietnamesiske senteret på Jessheim Dīgha Nikāya Den 24. mai, i forbindelse med Buddhistforbundets

Detaljer

BAHÁ Í-SAMFUNNETS UTTALELSE OM

BAHÁ Í-SAMFUNNETS UTTALELSE OM BAHÁ Í-SAMFUNNETS UTTALELSE OM NATUREN BAHÁ Í FORLAGS STUDIESERIE NR. 15. Bahá í Forlag, 1988. Opprinnelig utgitt av Bahá í International Community, Office of Public Information med tittelen The Bahá í

Detaljer

Hovedområder Kompetansemål Delmål Aktivitet

Hovedområder Kompetansemål Delmål Aktivitet Plan for 7.trinn Hovedområder Kompetansemål Delmål Aktivitet Eleven skal kunne: Forklare Bibelens oppbygging,finne fram i bibelske tekster og reflektere over forholdet mellom Bibelen og språk og kultur

Detaljer