ORDINÆRT FORBUNDSTING April 2014 Kl Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE"

Transkript

1 ORDINÆRT FORBUNDSTING April 2014 Kl Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE

2 INNHOLD SAK 1: GODKJENNE FREMMØTTE REPRESENTANTER... 2 SAK 2: GODKJENNE INNKALLINGEN... 2 SAK 3: GODKJENNE SAKSLISTE... 4 SAK 4: VEDTA FORRETNINGSORDEN FOR FORBUNDSTINGET... 4 SAK 5: VALG AV DIRIGENT, REFERENT, TELLEKORPS OG 2 TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN... 5 SAK 6: BEHANDLING AV ÅRSBERETNING... 5 SAK 7: REGNSKAP... 5 SAK 8: BEHANDLE BUDSJETT 2014 OG SAK 9: BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG... 6 SAK 10: FASTSETTE KONTINGENT... 7 SAK 11: BEHANDLING AV LANGTIDSPLAN OG LANGTIDSBUDSJETT... 8 SAK 12: REVISOR... 8 SAK 13: VALG... 8 VEDLEGG: INNKOMNE FORSLAG I SIN HELHET

3 SAK 1: GODKJENNE FREMMØTTE REPRESENTANTER Representantliste fremlegges på forbundstinget. SAK 2: GODKJENNE INNKALLINGEN Ullevål, 5. februar 2014 Innkalling til ordinært forbundsting Det innkalles til ordinært forbundsting i Norges Amerikanske Idretters forbund Søndag 6. april 2014 kl Forbundstinget avholdes på Quality Hotel 33, Østre Aker vei 33, 0581 Oslo. Saksliste: Årsberetninger for NAIF 2012 og 2013 Regnskap 2012 og 2013 Budsjett 2014 og 2015 Innkomne forslag og saker Fastsettelse av kontingent Langtidsplan Valg Representasjon på forbundstinget: Se vedlagte Påmeldingskjema for Forbundstinget. Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i sitt idrettslag, eller oppnevnt av idrettslagets styre, etter fullmakt fra årsmøtet. Representantene skal være medlemmer i idrettslaget, og ha fylt 15 år. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Det presiseres at delegasjoner til forbundstinget skal sammensettes i henhold til NIFs lov 2-4 Kjønnsfordeling: (1) Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges personer fra begge kjønn. (2) Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to personer fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert. NAIF er forpliktet til å følge denne loven, og forbundet har ikke anledning til å innvilge dispensasjon. Dersom idrettslag kun har medlemmer av ett kjønn, kan det søkes om dispensasjon gjennom den lokale idrettskretsen. Brev fra idrettskretsen med innvilget dispensasjon må sendes NAIFs forbundskontor i god tid før årsmøtet. Dersom det ikke foreligger dispensasjon, og idrettslaget ikke oppfyller sammensetningen jfr. 2-4 (2) ovenfor, vil idrettslaget kun ha én -1- stemmeberettiget representant på årsmøtet. 2

4 Forslag: Forslag som skal behandles på tinget må være sendt til NAIFs forbundsstyre senest 4 uker før årsmøtet, innen 9. mars Forslagene sendes på e-post til: Saksliste og saksdokumenter: Fullstendig saksliste, nødvendige saksdokumenter og innsendte forslag sendes ut senest 2 uker før årsmøtet. Valg til forbundsstyret: På forbundstinget skal det foretas valg etter ny eller gammel organisasjonsmodell avhengig av om lovendringene blir vedtatt av ekstraordinært forbundsting den Valgkomiteen er i arbeid og vil legge frem sin innstilling senest på forbundstinget. Valgkomiteen kan kontaktes ved leder Cherin Myrdal, på mail Reise/opphold: Det vil bli gjennomført reisefordeling, slik at reisekostnadene for de som kommer med fly/tog vil bli fordelt på alle deltagende klubber. Kostnader for en natt på hotellet samt forpleining dekkes av NAIF for stemmeberettigede representanter. Påmelding Påmelding til forbundstinget er obligatorisk. Påmelding mottas kun på vedlagte skjema. Skjema sendes på mail til Påmeldingsfrist: 5. mars Vi kan etter denne datoen ikke garantere rom på hotellet. For NAIFs Forbundsstyre Christian Bergan President Tone Sparby Generalsekretær 3

5 SAK 3: GODKJENNE SAKSLISTE Saksliste: 1. Godkjenning av fremmøtte representanter. 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av saksliste 4. Vedta forretningsorden for forbundstinget 5. Valg av dirigent, referent, tellekorps og 2 representanter til å underskrive protokollen 6. Behandling av årsberetning for tingperioden 7. Behandling av regnskap for 2012 og Behandle budsjett for NAIF for 2014 og Behandle innkomne forslag og saker 10. Fastsette kontingent til NAIF 11. Behandle langtidsplan 12. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere forbundets regnskap 13. Valg SAK 4: VEDTA FORRETNINGSORDEN FOR FORBUNDSTINGET Forretningsorden 1. Forbundstinget ledes av valgt dirigent 2. Protokollen føres av valgt referent 3. Ingen representanter gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for innledningsforedraget, og for de representanter hvis forslag står i sakslisten, settes taletiden til 5 min. første gang og 3 min. andre og tredje gang. Dirigenten kan foreslå forkorting av taletiden og sette strek for inntegning av talere. 4. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten og skal være undertegnet med organisasjonens og representantens navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake, og nye forslag ikke fremmes, etter at strek er satt eller at saken er tatt opp til votering. 5. Behandling av forslag: Dirigenten leser forslaget og forslagsstillerens navn Forslagsstilleren får anledning til å tale for sitt forslag Forslaget tas opp til debatt Forslaget tas opp til votering 4

6 6. Alle vedtak og valg avgjøres med alminnelig flertall, bortsett fra de unntak loven fastsetter. Lovendring krever 2/3 flertall av de fremmøtte stemmer. Alle valg der det foreligger mer enn ett forslag, foregår skriftlig. Øvrige avstemninger foregår ved nummeropprekking. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes ikke som avgitt. Velges flere under ett, skal stemmesedlene lyde på det antall navn som skal velges. Mangelfulle stemmesedler forkastes. 7. Alle vedtak gjelder fra dags dato der annet ikke blir spesielt besluttet. 8. Kontroll av årsmøteprotokollen foretas av de representanter som er valgt til å underskrive protokollen. Representantenes eventuelle kommentarer skal foreligge skriftlig. SAK 5: VALG AV DIRIGENT, REFERENT, TELLEKORPS OG 2 TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN Forbundsstyret foreslår: Dirigent: Tom Christian Axelsen Referenter: Torill Sørli og Thea Halgard Tellekorps: Marie Solhaug, Håkon Torp Bugge, Lena Ødeby samt 1 fra salen To representanter til å signere protokoll: Tinget utnevner SAK 6: BEHANDLING AV ÅRSBERETNING Årsberetning for NAIF for 2012/2013 er vedlagt. Forbundsstyrets forslag til vedtak: Årsberetningen godkjennes SAK 7: REGNSKAP Regnskap for 2012 og 2013, økonomisk årsrapport for 2012 og 2013, revisors beretning for 2012 og 2013 samt kontrollkomiteens beretning for 2012 er vedlagt. Kontrollkomiteens beretning for 2013 fremlegges på forbundstinget. Forbundsstyrets forsalg til vedtak: Årsregnskapene for NAIF for 2012 og 2013 godkjennes SAK 8: BEHANDLE BUDSJETT 2014 OG 2015 Årsbudsjett 2014 og 2015 for NAIF er vedlagt. Forbundsstyrets forslag til vedtak: Budsjettet for NAIF 2014 og 2015 godkjennes. 5

7 SAK 9: BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG Forslagene som presenteres i sakslisten er forkortet, vennligst se vedlegg for full tekst. 9.1 Forslag fra seksjon Disksport vedr. reiseutgifter i forbindelse med forbundsting Forslag: Fra og med forbundstinget 2016 fordeles alle reiseutgifter knyttet til tinget likt på alle NAIFs klubber. Begrunnelse: For å gjøre reiseutgifter i forbindelse med forbundsting mer forutsigbare og den økonomiske terskelen lik for alle medlemsklubber foreslår Disksport å dele alle reiseutgifter på likt mellom alle klubber slik at kostnadene per stemmeberettigede representant er den samme uavhengig av avstand til stedet hvor forbundstinget avholdes eller økonomisk tilstand i klubben. Vedtak: Forbundsstyret støtter forslaget. Vedtaket var ikke enstemmig. 9.2 Forslag fra seksjon Amerikansk Fotball vedr. medlemskap i EFAF Forslag: NAIF åpner for en eventuell utmelding fra det Europeiske Forbundet for Amerikansk Fotball (EFAF) dersom det på EFAFs årsmøte 29. mars ikke vedtas at forbundet legges ned. Bakgrunn: Dersom nedleggelse ikke blir vedtatt ved EFAFs årsmøte vil seksjon for amerikansk fotball på sitt seksjonsmøte lørdag 5. april behandle et forslag til vedtak om at NAIF melder seg ut av EFAF. Dette vedtaket krever behandling på forbundstinget og må vedtas der også. Saken settes på sakslisten til forbundstinget i påvente av utkommet av EFAFs årsmøte og et eventuelt vedtak på amerikansk fotball sitt seksjonsmøte. 9.3 Forslag fra seksjon Cheerleading vedr. publisering av NAIFs styreprotokoller Forslag: Stavanger Cheersport Klubb foreslår at samtlige styreprotokoller fra Naif i fremtiden blir offentliggjort innen 48 timer etter at møtet er hevet. Og at samtlige møtetdatoer blir offentliggjort på forhånd slik at alle klubber underlagt Naif har en mulighet til å fremme gode velgjennomtenkte forslag til styret i Naif. Vedtak er allerede fattet ref. styrevedtak i NAIF fra August Protokollene er publisert på websiden. Styrets innstilling: Protokollene fra forbundsstyrets møter vil bli publisert på websiden med en målsetting innen 10 dager. Dato for neste møte vil fremgå av referatet. 9.4 Forslag fra seksjon Cheerleading vedr. bruk av eksterne konsulenter Forslag: Stavanger Cheersportklubb foreslår at det fremlegges til Naif tinget hvor mye penger som er brukt på eksterne konsulenter i foregående periode, og til hvilke oppgaver de er brukt på. Vi foreslår også at det på neste budsjett settes opp en egen post til bruk av eksterne konsulenter og med underposter til hvilke tiltak det er tenkt brukt. Styrets innstilling: Forbundsstyret støtter ikke forslaget da de mener informasjonen finnes i regnskap, budsjett og noter. 6

8 Til orientering: Det er ikke brukt midler på eksterne konsulenter i 2013, i 2014 er det brukt kr til ekstern rådgiver for valgkomitéen. 9.5 Forslag fra seksjon Cheerleading vedr. bruk av Post 3 midler Forslag: 1. Det utarbeides en liste over tiltak i klubbene som utløser Post 3. Eksempler på tiltak: - Deltakelse ungt lederskap o 1500,- pr deltaker inntil 4 deltakere pr klubb - Gjennomført og bestått trener 1 kurs o 1000,- pr deltaker inntil 4 deltakere pr klubb - Gjennomført klubbutvikling med idrettskrets o 5000,- utbetales til klubb Dette er eksempler hentet fra andre forbund. Hovedstyret gis fullmakt til å sette opp en liste som er relevant for alle 4 seksjoner. Systemet skal belønne aktivitet. 2. Post 3 rapport til klubbene Forbundsstyret fremlegger hvert år (også i år hvor det ikke er ting) en komplett liste over hvilke tiltak som har mottatt Post 3 midler slik at andre klubber kan bruke dette som et verktøy når man skal forberede egne tiltak. Dette vil spesielt være nyttig for nye og unge klubber. 3. Fordelingen av midlene mellom seksjonene skal være i henhold til aldersfordelingen. Post 3 midlenes fordeling skal skje mellom seksjonene iht. aldersfordeling og antall registrerte medlemmer. Post 3 midlene er tildelt med bakgrunn i aldersfordelingen slik at det er forbundets oppgave å fordele midlene korrekt mellom seksjonene. Beregningsmodell: Det tas utgangspunkt i det totale antall utøvere i forbundet innenfor hver aldersgruppe som utløser Post 3 midler. Totalsummen fordeles så prosentmessig i henhold til det antall utøvere seksjonene har. Det presiseres her at aktivitetsutvalget er tydelige på at midlene skal benyttes til aktivitet for Barn og Ungdom. Vedtak: Forslag 1: Støttes ikke av forbundsstyret. Post 3 midler skal brukes med større fleksibilitet og kan ikke fordeles som en hodestøtte. Forslag 2: Støttes av forbundsstyret. Vil fremlegges på seksjonsmøter som et punkt på agendaen for møtet. Forslag 3: Støttes ikke av forbundsstyret. Bruk av Post 3 midler vil være aktivitetsbasert og bevilges til prosjekter for barn og unge, men forbundsstyret ønsker ikke å ekskludere de mindre idrettene som jobber for å legge opp aktivitet for barn og unge. SAK 10: FASTSETTE KONTINGENT Medlemskontingent til NAIF Eksisterende kontingent: Kr 500 per medlemsklubb per år Forbundsstyrets forslag til vedtak: Ingen endring 7

9 SAK 11: BEHANDLING AV LANGTIDSPLAN OG LANGTIDSBUDSJETT NAIFs handlingsplan for ble behandlet på forbundstinget SAK 12: REVISOR Forbundstinget 2012 tilsatte John Asle Johnsen som NAIFs revisor. Forbundsstyrets forslag til vedtak: Revisor Jon Asle Johnsen tilsettes som NAIFs revisor også for neste tingperiode. SAK 13: VALG Valgkomiteens innstilling fremlegges på forbundstinget. 8

10 VEDLEGG: INNKOMNE FORSLAG I SIN HELHET 9.1 Forslag fra seksjon Disksport Forslag til forbundstinget Foreslått av Disksport Norges grenstyre, med basis i 15, punkt 4, underpunkt f) i lov for NAIF. Forslag: Fra og med forbundstinget 2016 fordeles alle reiseutgifter knyttet til tinget likt på alle NAIFs klubber. Grunnlag: Per i dag har man to mulige måter å fakturere reiseutgifter til tinget. Som utgangspunkt fordeles ikke reiseutgiftene. Dette fører til at alle klubber selv må påta seg de utgifter som kommer av å reise til tinget. Avhengig av hvor tinget legges, vil dette være veldig urettferdig ovenfor de klubbene som har lang reiseavstand. Dette vil mest sannsynlig føre til at kun klubber som har sine representanter i samme by som tinget legges til, vil delta. Alternativt kan man fordele utgiftene på de klubbene som velger å delta. Dette har den uheldige konsekvens at det å delta, medfører en garantert utgift. Også for de klubbene som holder til i samme by som tinget. Størrelsen på reiseutgiftene er også umulig å kjenne på forhånd, ettersom man ikke vet hvem som deltar, og hvor disse klubbene ev. reiser fra. Dette vil altså kunne føre til at kun klubber med sterk økonomi deltar. Ingen av disse alternativene fremmer et godt demokrati ettersom det er klare økonomiske motivasjoner for å unnlate å delta. Forslaget vårt vil altså føre til en mer demokratisk god løsning. Ved at utgiftene fordeles på alle klubbene vil økonomi ikke lengre være en avgjørende faktor i forhold til deltakelse på forbundstinget. Utgiftene vil også stabilisere seg relativt raskt slik at klubbene får en forutsigbar utgift annethvert år. Vi mener at en god demokratisk prosess er best tjent med at flest mulig klubber deltar. Vi foreslår derfor denne fordelingen, som benyttes av andre forbund, for å sikre at så mange klubber som mulig deltar på forbundets øverste demokratiske nivå. På vegne av Disksport Norge Hans-Christian Ristad Leder 9.2 Forslag fra seksjon Amerikansk Fotball Vedrørende medlemskap i EFAF. Det europeiske forbundet for amerikansk fotball, EFAF, har sitt årsmøte i Barcelona 29. mars. I de utsendte sakspapirene er det forslag om nedleggelse av forbundet i sin helhet. Dersom dette blir vedtatt vil det bli et nytt årsmøte med samme sak på sakslisten senere i 2014 da EFAFs lover krever vedtak om nedleggelse på to årsmøter. 9

11 Dersom nedleggelse ikke blir vedtatt ved EFAFs årsmøte vil seksjon for amerikansk fotball på sitt seksjonsmøte lørdag 5. april behandle et forslag til vedtak om at NAIF melder seg ut av EFAF. Dette vedtaket krever behandling på forbundstinget og må vedtas der også. Saken settes på sakslisten til forbundstinget i påvente av utkommet av EFAFs årsmøte og et eventuelt vedtak på amerikansk fotball sitt seksjonsmøte. Til informasjon: Det internasjonale forbundet for amerikansk fotball, IFAF, har opprettet kontinentale forbund i egen organisasjon. NAIF er derved med i IFAF Europa, som skal erstatte EFAF. 9.3 Forslag fra seksjon Cheerleading Forslag fra Stavanger Cheersport klubb: ÅPENHET - Publisering av alle styreprotokoller fra Naif Bakgrunn: Stavanger Cheersport Klubb Diamonds har ved flere anledninger i foregående år etterspurt om å få se alle protokollene fra Naif sine styremøter. Det er sendt henvendelse den , og Det er på den ene mailen sågar levert inn et forslag til det sittende styret, samt at dette er purret opp i oktober der vi kopierte generalsekretæren også. Uten at vi har fått tilsendt eller sett mer enn en protokoll. Vi har sågar foreslått å anonymisere alle saker som krever untatt offentlighet evt ta dem ut ved publisering. Forslag sendt lyder: Naif forplikter seg til å legge ut alle styreprotokollene på Naif sin hjemmeside iløpet av September måned. Der alt blir gjort tilgjengelig. Med unntak av saker som er unntatt offentligheten og taushetsplikten. Disse sakene blir tatt ut og det blir skrevet på protokollen "Saks nr.: "Unntatt offentlighet". Stavanger Cheersport klubb mener det er veldig viktig med en åpen og ryddig publisering av hva som rører seg i forbundet til enhver tid. Vi gikk gjennom NIF Idrettskretser Idrettsråd og noen tilfeldige forbund for å se hvordan protokoller ble publisert. Alle uten unntak publiserer dette. Noen har til og med sakslisten publisert. Dette viser at norsk idrett generellt er opptatt av samspill og lagspill, noe Stavanger Cheersport Klubb er veldig opptatt av og enig i. Noe vi ser har et stort forbedringspotensial i Naif. Forslag: Stavanger Cheersport Klubb foreslår at samtlige styreprotokoller fra Naif i fremtiden blir offentliggjort innen 48 timer etter at møtet er hevet. Og at samtlige møtetdatoer blir offentliggjort på forhånd slik at alle klubber underlagt Naif har en mulighet til å fremme gode velgjennomtenkte forslag til styret i Naif. På vegne av Stavanger Cheersport Klubb Styreleder Tor Leversen. 10

12 9.4 Forslag fra seksjon Cheerleading vedr. bruk av eksterne konsulenter Forslag fra Stavanger Cheersportklubb vedrørende bruk av eksterne konsulenter Bakgrunn: Stavanger Cheersportklubb ser en tendens til at forbundets bruk av eksterne konsulenter/ rådgivere er økende. Vi stiller oss kritiske til at kommersiell virksomhet brukes inn i en demokratisk organisasjon. Og at dette kan påvirke den sportslige satsingen i fremtiden. Forslag: Stavanger Cheersportklubb foreslår at det fremlegges til Naif tinget hvor mye penger som er bruk i foregående periode, og til hvilke oppgaver de er brukt på. Vi foreslår også at det på neste budsjett settes opp en egen post til bruk av eksterne konsulenter og med underposter til hvilke tiltak det er tenkt brukt. På vegne av Stavanger Cheersportklubb Diamonds Styreleder Tor Leversen 9.5 Forslag fra seksjon Cheerleading vedr. bruk av Post 3 midler Forslag fra Stavanger Cheersportklubb vedrørende Post 3 midler. Bakgrunn: Det gis betydelige midler i støtte til Barne og Ungdomsarbeid fra NIF til særforbundene og det er lite transparent hvordan disse midlene blir benyttet. Søknadsprosessen fremstar som utydelige og uklare. Mengden av Post 3 søknader er en god indikasjon på dette. Klubbene vet lite om hvilke tiltak som støttes. Fra notat til særforbundene 1/ vurdere vektleggingen mellom dem, og samtidig vurdere oppveksten som en sammenhengende prosess hvor hv gjennom ungdomsalderen. Frafallet kommer aldersmessig veldig ulikt, og fle aldersgruppen tiltakene skal rettes inn mot, men at grad av suksess med tiltakene for eldre ungdommer vises tydeligst her. Det går tydelig frem at tiltakene ikke skal benyttes for aldersgruppen unge voksne i noen særlig grad. 11

13 tvalget foreslår derfor at omfang og utvikling innenfor følgende målgrupper inngår i beregningsgrunnlaget når resultatet av s rforbundenes samlende innsats skal vurderes. De samme målgruppene og vekttallene benyttes ved måling av både omfang og utvikling. Det er videre tydelig fra aktivitetsutvalget i NIF at tiltakene skal ha stor grad av nærhet til klubbene. NAIF har etter vårt skjønn ikke hatt suksess med å få til målrettede Post 3 tiltak ute hos klubbene. Årsakene til dette kan være mange. I tillegg er det utydelig hvordan midlene har vært benyttet. Post 3 midlene må videre fordeles i henhold til aldersfordelingen innenfor de 4 seksjonene. Forslag: 1. Det utarbeides en liste over tiltak i klubbene som utløser Post 3. Eksempler på tiltak: - Deltakelse ungt lederskap o 1500,- pr deltaker inntil 4 deltakere pr klubb - Gjennomført og bestått trener 1 kurs o 1000,- pr deltaker inntil 4 deltakere pr klubb - Gjennomført klubbutvikling med idrettskrets o 5000,- utbetales til klubb Dette er eksempler hentet fra andre forbund. Hovedstyret gis fullmakt til å sette opp en liste som er relevant for alle 4 seksjoner. Systemet skal belønne aktivitet. 2. Post 3 rapport til klubbene Forbundstyret fremlegger hvert år (også i år hvor det ikke er ting) en komplett liste over hvilke tiltak som har mottatt Post 3 midler slik at andre klubber kan bruke dette som et verktøy når man skal forberede egne tiltak. Dette vil spesielt være nyttig for nye og unge klubber. 3. Fordelingen av midlene mellom seksjonene skal være i henhold til aldersfordelingen. 3. Post 3 midlenes fordeling skal fordeles mellom seksjonene iht. aldersfordeling og antall registrerte medlemmer. Post 3 midlene er tildelt med bakgrunn i aldersfordelingen slik at det er forbundets oppgave å også fordele midlene korrekt mellom seksjonene. Beregningsmodell: Det tas utgangspunkt i det totale antall utøvere i forbundet innenfor hver aldersgruppe som utløser Post 3 midler. Totalsummen fordeles så prosentmessig i henhold til det antall utøvere seksjonene har. Det presiseres her at aktivitetsutvalget er tydelige på at midlene skal benyttes til aktivitet for Barn og Ungdom. På vegne av Stavanger Cheersport Klubb Diamonds Styreleder Tor Leversen 12

BILJARDTING. Toppidrettssenteret 12.-13. juni 2004. Referat

BILJARDTING. Toppidrettssenteret 12.-13. juni 2004. Referat BILJARDTING Toppidrettssenteret 12.-13. juni 2004 Referat Åpning - President Reidar-Rune Larsen åpnet biljardtinget 2004. - Generalsekretær Tine Bjonge ga praktisk informasjon - Tinget ble satt 12. juni

Detaljer

Sak 6 Revisjon av vedtektene for klubben

Sak 6 Revisjon av vedtektene for klubben Til: Generalforsamlingen 2015 Fra: Hovedstyret Dato: 25. februar 2015 Sak 6 Revisjon av vedtektene for klubben Haugerud IFs vedtekter ble først fastsatt på stiftelsesmøtet 26. november 1970 og siden endret

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 Fredag 25. april Kl. 15.00 18.00 Åpent Forum Kl. 19.00 Middelalderfest Lørdag 26. april Kl. 10.00 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Tingforhandlinger Lunsj Tingforhandlinger fortsetter

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata Side 1 av 38 Dato Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov Ikrafttredelse 08.05.2011 Sist endret Endrer Rettet NIFLOV-2011-05-08-1 NIFLOV-2007-05-12-1 Korttittel NIF-loven 2011 Endret

Detaljer

Vedtekter for UllensakerSvømmerne

Vedtekter for UllensakerSvømmerne Vedtekter for UllensakerSvømmerne Lov for UllensakerSvømmerne 1, stiftet 28. februar 1964, med senere endringer, senest av 27. februar 2014 godkjent av Akershus idrettskrets den (dato/år). I. INNLEDENDE

Detaljer

LOVER IL Sørfjell 2012

LOVER IL Sørfjell 2012 1 LOVER IL Sørfjell 2012 Stiftelsesdagen for Idrettslaget Sørfjell (IL Sørfjell) regnes som 10. april 1916. Opprinnelig het foreningen Eydehavn Idrettsforening (EIF), som var en politisk borgerlig forening.

Detaljer

FORSLAG Vedtekter Narvik Slalåmklubb Stiftet 20. januar 1957

FORSLAG Vedtekter Narvik Slalåmklubb Stiftet 20. januar 1957 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER FORSLAG Vedtekter Narvik Slalåmklubb Stiftet 20. januar 1957 Vedtekter for Narvik Slalåmklubb, stiftet 20.01.1957, med senere endringer, senest av 19.06.2015 Godkjent av Nordland

Detaljer

Ny Lovnorm for EFK. Årsmøte EFK 2015

Ny Lovnorm for EFK. Årsmøte EFK 2015 Ny Lovnorm for EFK Årsmøte EFK 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Elverum Flyklubbs formål er ved samarbeid og kameratskap å samle fly interesserte til aktivt arbeid for flyging og luftsportens

Detaljer

LOV FOR HOLMEN TENNISKLUBB

LOV FOR HOLMEN TENNISKLUBB LOV FOR HOLMEN TENNISKLUBB Lov for Holmen Tennisklubb, stiftet 24. april 1998, ble endret på ekstraordinært årsmøte 9. februar 2015. Endringene ble godkjent av Akershus idrettskrets den? mars 2015. I.

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever.

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever. Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Furuset Ishockey Idrettsforening av13 mars 2013 godkjent av Oslo idrettskrets den 12mai 2014 FIIF er benyttet som forkortelse

Detaljer

Lov for Vingtor RC Club

Lov for Vingtor RC Club Lov for Vingtor RC Club Lov for Vingtor RC Club, stiftet 3. oktober 1957, med senere endringer, senest av Vingtor RC Clubs ekstraordinære årsmøte den 4. mars 2014. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1)

Detaljer

(1) Arendal Undervannsklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 1

(1) Arendal Undervannsklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 1 Lov for Arendal Undervannsklubb (AUK), stiftet 1 september 1966, med senere endringer, senest av 15 januar 2013. godkjent av Aust-Agder idrettskrets den 24.01.2013 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Klubbens

Detaljer

LOV FOR TØNSBERG INNEBANDYKLUBB JMFLOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOV FOR TØNSBERG INNEBANDYKLUBB JMFLOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOV FOR TØNSBERG INNEBANDYKLUBB JMFLOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Tønsberg Innebandyklubb 1, stiftet november 2006, godkjent av Vestfold idrettskrets den 17.

Detaljer

Saksdokumenter til Årsmøtet

Saksdokumenter til Årsmøtet Saksdokumenter til Årsmøtet 15.02.2012 Velkommen Side 3 12. Sak 1. Godkjenne stemmeberettigede Side 3 12. Sak 2. Godkjenne innkalingen, saksliste og forretningsorden Side 4 12. Sak 3. Velge dirigent, sekretær

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET BRODD (FOTBALL)

LOV FOR IDRETTSLAGET BRODD (FOTBALL) LOV FOR IDRETTSLAGET BRODD (FOTBALL) Lov for Idrettslaget Brodd (Fotball), stiftet 25. april 1913. Vedtatt den 17. mars 2003 med senere endringer senest av 14. mars 2011 Godkjent av Idrettsstyret 1 den..

Detaljer

Lover for Kristiansand I. F. Håndball

Lover for Kristiansand I. F. Håndball Lover for Kristiansand I. F. Håndball LOVER FOR KRISTIANSAND I.F. HÅNDBALL (etter norm vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Kristiansand idrettsforening Håndball, stiftet 1921, med senere

Detaljer

Lov for Oslo Aikido Klubb, stiftet 18. juli 2003 med senere endringer, senest av desember 2013 godkjent av Oslo idrettskrets den 23. januar 2014.

Lov for Oslo Aikido Klubb, stiftet 18. juli 2003 med senere endringer, senest av desember 2013 godkjent av Oslo idrettskrets den 23. januar 2014. Lov for Oslo Aikido Klubb, stiftet 18. juli 2003 med senere endringer, senest av desember 2013 godkjent av Oslo idrettskrets den 23. januar 2014. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål

Detaljer

Lov for Tromsø klatreklubb stiftet 18. oktober 1977

Lov for Tromsø klatreklubb stiftet 18. oktober 1977 Lov for Tromsø klatreklubb stiftet 18. oktober 1977 Vedtatt på Tromsø klatreklubbs ekstraordinært årsmøte 25. februar 2013 Innholdsfortegnelse: Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Formål 1-2. Organisasjon

Detaljer

Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets

Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Stavanger Roklub`s formål er å

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOV FOR ULLERN SEILFORENING Basert på NIFs lovnorm av 28. november 2011. NIFs lov, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no.

LOV FOR ULLERN SEILFORENING Basert på NIFs lovnorm av 28. november 2011. NIFs lov, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no. FORSLAG TIL VEDTAK PÅ ÅRSMØTET 24.03.2015 LOV FOR ULLERN SEILFORENING Basert på NIFs lovnorm av 28. november 2011. NIFs lov, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no. Lov for Ullern

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Staal Jørpeland IL, stiftet 19.06.1919, med senere endringer, senest av. (dato/år) godkjent av Rogaland idrettskrets den (dato/år).

Detaljer

Lov for Nesodden kajakklubb (NKK) stiftet 28. februar 2005

Lov for Nesodden kajakklubb (NKK) stiftet 28. februar 2005 Lov for Nesodden kajakklubb (NKK) stiftet 28. februar 2005 Lov for NKK er vedtatt på årsmøte i NKK 28. februar 2013. Den er laget med utgangspunkt i lovnorm for Idrettslag, vedtatt av Idrettsstyret i Norges

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOV for Cirrus RC Flyklubb

LOV for Cirrus RC Flyklubb LOV for Cirrus RC Flyklubb Lov for Cirrus RC Flyklybb, stiftet 5. mars 1969, med senere endringer, senest av 14. november 2013, godkjent av.idrettskrets den (dato/år). I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål

Detaljer

Lov for Ringerike Tae Kwon Do Klubb

Lov for Ringerike Tae Kwon Do Klubb Lov for Ringerike Tae Kwon Do Klubb Lov for Ringerike Tae Kwon Do Klubb, stiftet 1. april 1984, med senere endringer, senest av 4. mars 2013 godkjent av Buskerud idrettskrets den dag. måned år. Denne lov

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVER for Sem Idrettsforening Stiftet 14. februar 1921 Vedtatt den 14.02.21 med senere endringer senest av 8.3.2013 Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som

Detaljer