ORDINÆRT FORBUNDSTING April 2014 Kl Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE"

Transkript

1 ORDINÆRT FORBUNDSTING April 2014 Kl Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE

2 INNHOLD SAK 1: GODKJENNE FREMMØTTE REPRESENTANTER... 2 SAK 2: GODKJENNE INNKALLINGEN... 2 SAK 3: GODKJENNE SAKSLISTE... 4 SAK 4: VEDTA FORRETNINGSORDEN FOR FORBUNDSTINGET... 4 SAK 5: VALG AV DIRIGENT, REFERENT, TELLEKORPS OG 2 TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN... 5 SAK 6: BEHANDLING AV ÅRSBERETNING... 5 SAK 7: REGNSKAP... 5 SAK 8: BEHANDLE BUDSJETT 2014 OG SAK 9: BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG... 6 SAK 10: FASTSETTE KONTINGENT... 7 SAK 11: BEHANDLING AV LANGTIDSPLAN OG LANGTIDSBUDSJETT... 8 SAK 12: REVISOR... 8 SAK 13: VALG... 8 VEDLEGG: INNKOMNE FORSLAG I SIN HELHET

3 SAK 1: GODKJENNE FREMMØTTE REPRESENTANTER Representantliste fremlegges på forbundstinget. SAK 2: GODKJENNE INNKALLINGEN Ullevål, 5. februar 2014 Innkalling til ordinært forbundsting Det innkalles til ordinært forbundsting i Norges Amerikanske Idretters forbund Søndag 6. april 2014 kl Forbundstinget avholdes på Quality Hotel 33, Østre Aker vei 33, 0581 Oslo. Saksliste: Årsberetninger for NAIF 2012 og 2013 Regnskap 2012 og 2013 Budsjett 2014 og 2015 Innkomne forslag og saker Fastsettelse av kontingent Langtidsplan Valg Representasjon på forbundstinget: Se vedlagte Påmeldingskjema for Forbundstinget. Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i sitt idrettslag, eller oppnevnt av idrettslagets styre, etter fullmakt fra årsmøtet. Representantene skal være medlemmer i idrettslaget, og ha fylt 15 år. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Det presiseres at delegasjoner til forbundstinget skal sammensettes i henhold til NIFs lov 2-4 Kjønnsfordeling: (1) Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges personer fra begge kjønn. (2) Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to personer fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert. NAIF er forpliktet til å følge denne loven, og forbundet har ikke anledning til å innvilge dispensasjon. Dersom idrettslag kun har medlemmer av ett kjønn, kan det søkes om dispensasjon gjennom den lokale idrettskretsen. Brev fra idrettskretsen med innvilget dispensasjon må sendes NAIFs forbundskontor i god tid før årsmøtet. Dersom det ikke foreligger dispensasjon, og idrettslaget ikke oppfyller sammensetningen jfr. 2-4 (2) ovenfor, vil idrettslaget kun ha én -1- stemmeberettiget representant på årsmøtet. 2

4 Forslag: Forslag som skal behandles på tinget må være sendt til NAIFs forbundsstyre senest 4 uker før årsmøtet, innen 9. mars Forslagene sendes på e-post til: Saksliste og saksdokumenter: Fullstendig saksliste, nødvendige saksdokumenter og innsendte forslag sendes ut senest 2 uker før årsmøtet. Valg til forbundsstyret: På forbundstinget skal det foretas valg etter ny eller gammel organisasjonsmodell avhengig av om lovendringene blir vedtatt av ekstraordinært forbundsting den Valgkomiteen er i arbeid og vil legge frem sin innstilling senest på forbundstinget. Valgkomiteen kan kontaktes ved leder Cherin Myrdal, på mail Reise/opphold: Det vil bli gjennomført reisefordeling, slik at reisekostnadene for de som kommer med fly/tog vil bli fordelt på alle deltagende klubber. Kostnader for en natt på hotellet samt forpleining dekkes av NAIF for stemmeberettigede representanter. Påmelding Påmelding til forbundstinget er obligatorisk. Påmelding mottas kun på vedlagte skjema. Skjema sendes på mail til Påmeldingsfrist: 5. mars Vi kan etter denne datoen ikke garantere rom på hotellet. For NAIFs Forbundsstyre Christian Bergan President Tone Sparby Generalsekretær 3

5 SAK 3: GODKJENNE SAKSLISTE Saksliste: 1. Godkjenning av fremmøtte representanter. 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av saksliste 4. Vedta forretningsorden for forbundstinget 5. Valg av dirigent, referent, tellekorps og 2 representanter til å underskrive protokollen 6. Behandling av årsberetning for tingperioden 7. Behandling av regnskap for 2012 og Behandle budsjett for NAIF for 2014 og Behandle innkomne forslag og saker 10. Fastsette kontingent til NAIF 11. Behandle langtidsplan 12. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere forbundets regnskap 13. Valg SAK 4: VEDTA FORRETNINGSORDEN FOR FORBUNDSTINGET Forretningsorden 1. Forbundstinget ledes av valgt dirigent 2. Protokollen føres av valgt referent 3. Ingen representanter gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for innledningsforedraget, og for de representanter hvis forslag står i sakslisten, settes taletiden til 5 min. første gang og 3 min. andre og tredje gang. Dirigenten kan foreslå forkorting av taletiden og sette strek for inntegning av talere. 4. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten og skal være undertegnet med organisasjonens og representantens navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake, og nye forslag ikke fremmes, etter at strek er satt eller at saken er tatt opp til votering. 5. Behandling av forslag: Dirigenten leser forslaget og forslagsstillerens navn Forslagsstilleren får anledning til å tale for sitt forslag Forslaget tas opp til debatt Forslaget tas opp til votering 4

6 6. Alle vedtak og valg avgjøres med alminnelig flertall, bortsett fra de unntak loven fastsetter. Lovendring krever 2/3 flertall av de fremmøtte stemmer. Alle valg der det foreligger mer enn ett forslag, foregår skriftlig. Øvrige avstemninger foregår ved nummeropprekking. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes ikke som avgitt. Velges flere under ett, skal stemmesedlene lyde på det antall navn som skal velges. Mangelfulle stemmesedler forkastes. 7. Alle vedtak gjelder fra dags dato der annet ikke blir spesielt besluttet. 8. Kontroll av årsmøteprotokollen foretas av de representanter som er valgt til å underskrive protokollen. Representantenes eventuelle kommentarer skal foreligge skriftlig. SAK 5: VALG AV DIRIGENT, REFERENT, TELLEKORPS OG 2 TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN Forbundsstyret foreslår: Dirigent: Tom Christian Axelsen Referenter: Torill Sørli og Thea Halgard Tellekorps: Marie Solhaug, Håkon Torp Bugge, Lena Ødeby samt 1 fra salen To representanter til å signere protokoll: Tinget utnevner SAK 6: BEHANDLING AV ÅRSBERETNING Årsberetning for NAIF for 2012/2013 er vedlagt. Forbundsstyrets forslag til vedtak: Årsberetningen godkjennes SAK 7: REGNSKAP Regnskap for 2012 og 2013, økonomisk årsrapport for 2012 og 2013, revisors beretning for 2012 og 2013 samt kontrollkomiteens beretning for 2012 er vedlagt. Kontrollkomiteens beretning for 2013 fremlegges på forbundstinget. Forbundsstyrets forsalg til vedtak: Årsregnskapene for NAIF for 2012 og 2013 godkjennes SAK 8: BEHANDLE BUDSJETT 2014 OG 2015 Årsbudsjett 2014 og 2015 for NAIF er vedlagt. Forbundsstyrets forslag til vedtak: Budsjettet for NAIF 2014 og 2015 godkjennes. 5

7 SAK 9: BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG Forslagene som presenteres i sakslisten er forkortet, vennligst se vedlegg for full tekst. 9.1 Forslag fra seksjon Disksport vedr. reiseutgifter i forbindelse med forbundsting Forslag: Fra og med forbundstinget 2016 fordeles alle reiseutgifter knyttet til tinget likt på alle NAIFs klubber. Begrunnelse: For å gjøre reiseutgifter i forbindelse med forbundsting mer forutsigbare og den økonomiske terskelen lik for alle medlemsklubber foreslår Disksport å dele alle reiseutgifter på likt mellom alle klubber slik at kostnadene per stemmeberettigede representant er den samme uavhengig av avstand til stedet hvor forbundstinget avholdes eller økonomisk tilstand i klubben. Vedtak: Forbundsstyret støtter forslaget. Vedtaket var ikke enstemmig. 9.2 Forslag fra seksjon Amerikansk Fotball vedr. medlemskap i EFAF Forslag: NAIF åpner for en eventuell utmelding fra det Europeiske Forbundet for Amerikansk Fotball (EFAF) dersom det på EFAFs årsmøte 29. mars ikke vedtas at forbundet legges ned. Bakgrunn: Dersom nedleggelse ikke blir vedtatt ved EFAFs årsmøte vil seksjon for amerikansk fotball på sitt seksjonsmøte lørdag 5. april behandle et forslag til vedtak om at NAIF melder seg ut av EFAF. Dette vedtaket krever behandling på forbundstinget og må vedtas der også. Saken settes på sakslisten til forbundstinget i påvente av utkommet av EFAFs årsmøte og et eventuelt vedtak på amerikansk fotball sitt seksjonsmøte. 9.3 Forslag fra seksjon Cheerleading vedr. publisering av NAIFs styreprotokoller Forslag: Stavanger Cheersport Klubb foreslår at samtlige styreprotokoller fra Naif i fremtiden blir offentliggjort innen 48 timer etter at møtet er hevet. Og at samtlige møtetdatoer blir offentliggjort på forhånd slik at alle klubber underlagt Naif har en mulighet til å fremme gode velgjennomtenkte forslag til styret i Naif. Vedtak er allerede fattet ref. styrevedtak i NAIF fra August Protokollene er publisert på websiden. Styrets innstilling: Protokollene fra forbundsstyrets møter vil bli publisert på websiden med en målsetting innen 10 dager. Dato for neste møte vil fremgå av referatet. 9.4 Forslag fra seksjon Cheerleading vedr. bruk av eksterne konsulenter Forslag: Stavanger Cheersportklubb foreslår at det fremlegges til Naif tinget hvor mye penger som er brukt på eksterne konsulenter i foregående periode, og til hvilke oppgaver de er brukt på. Vi foreslår også at det på neste budsjett settes opp en egen post til bruk av eksterne konsulenter og med underposter til hvilke tiltak det er tenkt brukt. Styrets innstilling: Forbundsstyret støtter ikke forslaget da de mener informasjonen finnes i regnskap, budsjett og noter. 6

8 Til orientering: Det er ikke brukt midler på eksterne konsulenter i 2013, i 2014 er det brukt kr til ekstern rådgiver for valgkomitéen. 9.5 Forslag fra seksjon Cheerleading vedr. bruk av Post 3 midler Forslag: 1. Det utarbeides en liste over tiltak i klubbene som utløser Post 3. Eksempler på tiltak: - Deltakelse ungt lederskap o 1500,- pr deltaker inntil 4 deltakere pr klubb - Gjennomført og bestått trener 1 kurs o 1000,- pr deltaker inntil 4 deltakere pr klubb - Gjennomført klubbutvikling med idrettskrets o 5000,- utbetales til klubb Dette er eksempler hentet fra andre forbund. Hovedstyret gis fullmakt til å sette opp en liste som er relevant for alle 4 seksjoner. Systemet skal belønne aktivitet. 2. Post 3 rapport til klubbene Forbundsstyret fremlegger hvert år (også i år hvor det ikke er ting) en komplett liste over hvilke tiltak som har mottatt Post 3 midler slik at andre klubber kan bruke dette som et verktøy når man skal forberede egne tiltak. Dette vil spesielt være nyttig for nye og unge klubber. 3. Fordelingen av midlene mellom seksjonene skal være i henhold til aldersfordelingen. Post 3 midlenes fordeling skal skje mellom seksjonene iht. aldersfordeling og antall registrerte medlemmer. Post 3 midlene er tildelt med bakgrunn i aldersfordelingen slik at det er forbundets oppgave å fordele midlene korrekt mellom seksjonene. Beregningsmodell: Det tas utgangspunkt i det totale antall utøvere i forbundet innenfor hver aldersgruppe som utløser Post 3 midler. Totalsummen fordeles så prosentmessig i henhold til det antall utøvere seksjonene har. Det presiseres her at aktivitetsutvalget er tydelige på at midlene skal benyttes til aktivitet for Barn og Ungdom. Vedtak: Forslag 1: Støttes ikke av forbundsstyret. Post 3 midler skal brukes med større fleksibilitet og kan ikke fordeles som en hodestøtte. Forslag 2: Støttes av forbundsstyret. Vil fremlegges på seksjonsmøter som et punkt på agendaen for møtet. Forslag 3: Støttes ikke av forbundsstyret. Bruk av Post 3 midler vil være aktivitetsbasert og bevilges til prosjekter for barn og unge, men forbundsstyret ønsker ikke å ekskludere de mindre idrettene som jobber for å legge opp aktivitet for barn og unge. SAK 10: FASTSETTE KONTINGENT Medlemskontingent til NAIF Eksisterende kontingent: Kr 500 per medlemsklubb per år Forbundsstyrets forslag til vedtak: Ingen endring 7

9 SAK 11: BEHANDLING AV LANGTIDSPLAN OG LANGTIDSBUDSJETT NAIFs handlingsplan for ble behandlet på forbundstinget SAK 12: REVISOR Forbundstinget 2012 tilsatte John Asle Johnsen som NAIFs revisor. Forbundsstyrets forslag til vedtak: Revisor Jon Asle Johnsen tilsettes som NAIFs revisor også for neste tingperiode. SAK 13: VALG Valgkomiteens innstilling fremlegges på forbundstinget. 8

10 VEDLEGG: INNKOMNE FORSLAG I SIN HELHET 9.1 Forslag fra seksjon Disksport Forslag til forbundstinget Foreslått av Disksport Norges grenstyre, med basis i 15, punkt 4, underpunkt f) i lov for NAIF. Forslag: Fra og med forbundstinget 2016 fordeles alle reiseutgifter knyttet til tinget likt på alle NAIFs klubber. Grunnlag: Per i dag har man to mulige måter å fakturere reiseutgifter til tinget. Som utgangspunkt fordeles ikke reiseutgiftene. Dette fører til at alle klubber selv må påta seg de utgifter som kommer av å reise til tinget. Avhengig av hvor tinget legges, vil dette være veldig urettferdig ovenfor de klubbene som har lang reiseavstand. Dette vil mest sannsynlig føre til at kun klubber som har sine representanter i samme by som tinget legges til, vil delta. Alternativt kan man fordele utgiftene på de klubbene som velger å delta. Dette har den uheldige konsekvens at det å delta, medfører en garantert utgift. Også for de klubbene som holder til i samme by som tinget. Størrelsen på reiseutgiftene er også umulig å kjenne på forhånd, ettersom man ikke vet hvem som deltar, og hvor disse klubbene ev. reiser fra. Dette vil altså kunne føre til at kun klubber med sterk økonomi deltar. Ingen av disse alternativene fremmer et godt demokrati ettersom det er klare økonomiske motivasjoner for å unnlate å delta. Forslaget vårt vil altså føre til en mer demokratisk god løsning. Ved at utgiftene fordeles på alle klubbene vil økonomi ikke lengre være en avgjørende faktor i forhold til deltakelse på forbundstinget. Utgiftene vil også stabilisere seg relativt raskt slik at klubbene får en forutsigbar utgift annethvert år. Vi mener at en god demokratisk prosess er best tjent med at flest mulig klubber deltar. Vi foreslår derfor denne fordelingen, som benyttes av andre forbund, for å sikre at så mange klubber som mulig deltar på forbundets øverste demokratiske nivå. På vegne av Disksport Norge Hans-Christian Ristad Leder 9.2 Forslag fra seksjon Amerikansk Fotball Vedrørende medlemskap i EFAF. Det europeiske forbundet for amerikansk fotball, EFAF, har sitt årsmøte i Barcelona 29. mars. I de utsendte sakspapirene er det forslag om nedleggelse av forbundet i sin helhet. Dersom dette blir vedtatt vil det bli et nytt årsmøte med samme sak på sakslisten senere i 2014 da EFAFs lover krever vedtak om nedleggelse på to årsmøter. 9

11 Dersom nedleggelse ikke blir vedtatt ved EFAFs årsmøte vil seksjon for amerikansk fotball på sitt seksjonsmøte lørdag 5. april behandle et forslag til vedtak om at NAIF melder seg ut av EFAF. Dette vedtaket krever behandling på forbundstinget og må vedtas der også. Saken settes på sakslisten til forbundstinget i påvente av utkommet av EFAFs årsmøte og et eventuelt vedtak på amerikansk fotball sitt seksjonsmøte. Til informasjon: Det internasjonale forbundet for amerikansk fotball, IFAF, har opprettet kontinentale forbund i egen organisasjon. NAIF er derved med i IFAF Europa, som skal erstatte EFAF. 9.3 Forslag fra seksjon Cheerleading Forslag fra Stavanger Cheersport klubb: ÅPENHET - Publisering av alle styreprotokoller fra Naif Bakgrunn: Stavanger Cheersport Klubb Diamonds har ved flere anledninger i foregående år etterspurt om å få se alle protokollene fra Naif sine styremøter. Det er sendt henvendelse den , og Det er på den ene mailen sågar levert inn et forslag til det sittende styret, samt at dette er purret opp i oktober der vi kopierte generalsekretæren også. Uten at vi har fått tilsendt eller sett mer enn en protokoll. Vi har sågar foreslått å anonymisere alle saker som krever untatt offentlighet evt ta dem ut ved publisering. Forslag sendt lyder: Naif forplikter seg til å legge ut alle styreprotokollene på Naif sin hjemmeside iløpet av September måned. Der alt blir gjort tilgjengelig. Med unntak av saker som er unntatt offentligheten og taushetsplikten. Disse sakene blir tatt ut og det blir skrevet på protokollen "Saks nr.: "Unntatt offentlighet". Stavanger Cheersport klubb mener det er veldig viktig med en åpen og ryddig publisering av hva som rører seg i forbundet til enhver tid. Vi gikk gjennom NIF Idrettskretser Idrettsråd og noen tilfeldige forbund for å se hvordan protokoller ble publisert. Alle uten unntak publiserer dette. Noen har til og med sakslisten publisert. Dette viser at norsk idrett generellt er opptatt av samspill og lagspill, noe Stavanger Cheersport Klubb er veldig opptatt av og enig i. Noe vi ser har et stort forbedringspotensial i Naif. Forslag: Stavanger Cheersport Klubb foreslår at samtlige styreprotokoller fra Naif i fremtiden blir offentliggjort innen 48 timer etter at møtet er hevet. Og at samtlige møtetdatoer blir offentliggjort på forhånd slik at alle klubber underlagt Naif har en mulighet til å fremme gode velgjennomtenkte forslag til styret i Naif. På vegne av Stavanger Cheersport Klubb Styreleder Tor Leversen. 10

12 9.4 Forslag fra seksjon Cheerleading vedr. bruk av eksterne konsulenter Forslag fra Stavanger Cheersportklubb vedrørende bruk av eksterne konsulenter Bakgrunn: Stavanger Cheersportklubb ser en tendens til at forbundets bruk av eksterne konsulenter/ rådgivere er økende. Vi stiller oss kritiske til at kommersiell virksomhet brukes inn i en demokratisk organisasjon. Og at dette kan påvirke den sportslige satsingen i fremtiden. Forslag: Stavanger Cheersportklubb foreslår at det fremlegges til Naif tinget hvor mye penger som er bruk i foregående periode, og til hvilke oppgaver de er brukt på. Vi foreslår også at det på neste budsjett settes opp en egen post til bruk av eksterne konsulenter og med underposter til hvilke tiltak det er tenkt brukt. På vegne av Stavanger Cheersportklubb Diamonds Styreleder Tor Leversen 9.5 Forslag fra seksjon Cheerleading vedr. bruk av Post 3 midler Forslag fra Stavanger Cheersportklubb vedrørende Post 3 midler. Bakgrunn: Det gis betydelige midler i støtte til Barne og Ungdomsarbeid fra NIF til særforbundene og det er lite transparent hvordan disse midlene blir benyttet. Søknadsprosessen fremstar som utydelige og uklare. Mengden av Post 3 søknader er en god indikasjon på dette. Klubbene vet lite om hvilke tiltak som støttes. Fra notat til særforbundene 1/ vurdere vektleggingen mellom dem, og samtidig vurdere oppveksten som en sammenhengende prosess hvor hv gjennom ungdomsalderen. Frafallet kommer aldersmessig veldig ulikt, og fle aldersgruppen tiltakene skal rettes inn mot, men at grad av suksess med tiltakene for eldre ungdommer vises tydeligst her. Det går tydelig frem at tiltakene ikke skal benyttes for aldersgruppen unge voksne i noen særlig grad. 11

13 tvalget foreslår derfor at omfang og utvikling innenfor følgende målgrupper inngår i beregningsgrunnlaget når resultatet av s rforbundenes samlende innsats skal vurderes. De samme målgruppene og vekttallene benyttes ved måling av både omfang og utvikling. Det er videre tydelig fra aktivitetsutvalget i NIF at tiltakene skal ha stor grad av nærhet til klubbene. NAIF har etter vårt skjønn ikke hatt suksess med å få til målrettede Post 3 tiltak ute hos klubbene. Årsakene til dette kan være mange. I tillegg er det utydelig hvordan midlene har vært benyttet. Post 3 midlene må videre fordeles i henhold til aldersfordelingen innenfor de 4 seksjonene. Forslag: 1. Det utarbeides en liste over tiltak i klubbene som utløser Post 3. Eksempler på tiltak: - Deltakelse ungt lederskap o 1500,- pr deltaker inntil 4 deltakere pr klubb - Gjennomført og bestått trener 1 kurs o 1000,- pr deltaker inntil 4 deltakere pr klubb - Gjennomført klubbutvikling med idrettskrets o 5000,- utbetales til klubb Dette er eksempler hentet fra andre forbund. Hovedstyret gis fullmakt til å sette opp en liste som er relevant for alle 4 seksjoner. Systemet skal belønne aktivitet. 2. Post 3 rapport til klubbene Forbundstyret fremlegger hvert år (også i år hvor det ikke er ting) en komplett liste over hvilke tiltak som har mottatt Post 3 midler slik at andre klubber kan bruke dette som et verktøy når man skal forberede egne tiltak. Dette vil spesielt være nyttig for nye og unge klubber. 3. Fordelingen av midlene mellom seksjonene skal være i henhold til aldersfordelingen. 3. Post 3 midlenes fordeling skal fordeles mellom seksjonene iht. aldersfordeling og antall registrerte medlemmer. Post 3 midlene er tildelt med bakgrunn i aldersfordelingen slik at det er forbundets oppgave å også fordele midlene korrekt mellom seksjonene. Beregningsmodell: Det tas utgangspunkt i det totale antall utøvere i forbundet innenfor hver aldersgruppe som utløser Post 3 midler. Totalsummen fordeles så prosentmessig i henhold til det antall utøvere seksjonene har. Det presiseres her at aktivitetsutvalget er tydelige på at midlene skal benyttes til aktivitet for Barn og Ungdom. På vegne av Stavanger Cheersport Klubb Diamonds Styreleder Tor Leversen 12

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN

SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN SAKSDOKUMENTER TIL DET 11. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 16. APRIL 2016 SCANDIC OSLO AIRPORT GARDERMOEN 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.45 Kl 09.30 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

Lov for Norges Minigolfforbund.

Lov for Norges Minigolfforbund. Lov for Norges Minigolfforbund. Stiftet i Oslo, den 14.08.1985. Endret og vedtatt på ekstraordinært forbundsting 21.11.98, og på ordinært forbundsting 09.05.2001 og 20.04.2002 1 Formål Norges Minigolfforbunds

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Forbundsting, Norges Soft- Baseballforbund Ullevål Stadion, 26. mars Saksdokumenter

Forbundsting, Norges Soft- Baseballforbund Ullevål Stadion, 26. mars Saksdokumenter Forbundsting, Norges Soft- Baseballforbund Ullevål Stadion, 26. mars 2017 Saksdokumenter Forbundstinget 2017 Norges Soft- og Baseballforbund Ullevål Stadion, søndag 26. mars 2016 kl. 13:00 AGENDA 1. Åpning

Detaljer

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov Norges Snowboardforbunds Lov Vedtatt på årsmøte 17. Juni 2011 1 Lov for Norges Snowboardforbund (Snowboardforbundet), stiftet 1987. Vedtatt av årsmøtet 16-03-1996 med senere endringer, på årsmøtene 08.06.2007

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT TING TORSDAG 5.NOVEMBER 2015 PÅ THON HOTELS ARENA - LILLESTRØM

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT TING TORSDAG 5.NOVEMBER 2015 PÅ THON HOTELS ARENA - LILLESTRØM Til Forbundsstyret Medlemsklubbene og gruppene NKFs kontrollkomite NKFs valgkomite NKFs administrative leder NIFs representant Oslo. 22. oktober 2015 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT TING TORSDAG 5.NOVEMBER

Detaljer

INNKALLING. Ekstraordinært årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 30 November kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Ekstraordinært årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 30 November kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Ekstraordinært årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 30 November kl. 19:00 I Klubbhuset Fullstendig saksliste med alle sakspapirer legges ut på hjemmesiden sammen med innkalling 14 dager før ekstraordinært

Detaljer

Sakliste. Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting

Sakliste. Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Sakliste Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Lørdag 11. juni 2016 Oslo Idrettskrets 39. ordinære ting Lørdag 11. juni 2016 Sakliste Åpning av OIKs ting Sak nr. 1 Sak nr. 2 Sak nr. 3 Sak nr. 4 Sak nr. 5

Detaljer

Versjon NORGES STYRKELØFTFORBUND. Lover for NSF. Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF:

Versjon NORGES STYRKELØFTFORBUND. Lover for NSF. Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF: Versjon 7 NORGES STYRKELØFTFORBUND Lover for NSF Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF: 02.04.2008 2 1 FORMÅL... 3 2 ORGANISASJON... 3 3 OPPGAVER OG KOMPETANSE... 3 4 MEDLEMSKAP... 3 5 KONTINGENT/AVGIFTER...

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 55. ordinære forbundsting 2010 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Oslo, 24.-25. april 2010 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 29.februar kl 18:00 G Max møtelokaler Høgvollvegen 8 (Breivika) Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15.februar 2016. Sakene kan

Detaljer

Regionsting Søndag 19. mars 2017, kl Idrettssenteret, Molde

Regionsting Søndag 19. mars 2017, kl Idrettssenteret, Molde Regionsting 2017 Søndag 19. mars 2017, kl. 1530 Idrettssenteret, Molde Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. Sak 3

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Regionsting 2015 Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK)

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) (Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 16. april 2009) Lov for Hedmark Orienteringskrets, konstituert 22. november 1987 ved sammenslåing av Glåmdal Orienteringskrets,

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

1 Organisasjon Norges Studentidrettsforbund (NSI) er en sammenslutning av studentidrettslag. Lagene kan organiseres i særkretser.

1 Organisasjon Norges Studentidrettsforbund (NSI) er en sammenslutning av studentidrettslag. Lagene kan organiseres i særkretser. LOVER FOR NORGES STUDENTIDRETTSFORBUND (NSI) Vedtatt på konstituerende Forbundsting 5. desember 1913 Godkjent av Idrettsstyret 21. mars 1996 Sist revidert av Forbundstinget 4. mars 2006 Endring godkjent

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

Sted : Fana Taekwon-do lokaler Fanatorget Dato : Mandag 16. februar 2017 Tid : 19:00-20:00

Sted : Fana Taekwon-do lokaler Fanatorget Dato : Mandag 16. februar 2017 Tid : 19:00-20:00 Protokoll årsmøte 2017 Fana NTN Taekwon-do klubb Sted : Fana Taekwon-do lokaler Fanatorget Dato : Mandag 16. februar 2017 Tid : 19:00-20:00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 23 stemmeberettigede

Detaljer

Årsmøte Borregaard Golfklubb 1 mars 2015 Borregaard Golfklubbs klubbhus kl 19.00

Årsmøte Borregaard Golfklubb 1 mars 2015 Borregaard Golfklubbs klubbhus kl 19.00 Årsmøte Borregaard Golfklubb 1 mars 2015 Borregaard Golfklubbs klubbhus kl 19.00 Dagsorden og saksinnstillinger. Åpning ved styrets leder 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling,

Detaljer

Sakliste EKSTRAORDINÆRT IDRETTSKRETSTING VESTFOLD IDRETTSKRETS EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I IDRETTENS STUDIEFORBUND. Idrettens Hus

Sakliste EKSTRAORDINÆRT IDRETTSKRETSTING VESTFOLD IDRETTSKRETS EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I IDRETTENS STUDIEFORBUND. Idrettens Hus Sakliste EKSTRAORDINÆRT IDRETTSKRETSTING VESTFOLD IDRETTSKRETS Og EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I IDRETTENS STUDIEFORBUND Idrettens Hus Tirsdag 9. mai 2017 KL 18.00 1 SAKLISTE 1. ÅPNING 2. GODKJENNE DE FREMMØTTE

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I SIGGERUD KLATREKLUBB Siggerud skole 12.april kl.18.00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 9 stemmeberettigede til stede ved starten av årsmøtet. De 9 stemmeberettigede

Detaljer

Lov for Norges Curlingforbund

Lov for Norges Curlingforbund Lov for Norges Curlingforbund Lov for Norges Curlingforbund, stiftet 21. februar 1956 Vedtatt den 25. mai 2002 med senere endringer senest av 25. mai 2008. Godkjent av Idrettsstyret den 26.juni 2008-1)

Detaljer

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars.

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Norges Dykkeforbund har den glede å invitere til Dykketinget 2014 29.- 30. mars på Rica Hotel Gardermoen. Det går shuttlebuss fra flyplassen

Detaljer

SAKSDOKUMENTER. NVBF REGION SYDVESTs KONSTITUERENDE REGIONSTING GIMLEHALLEN, Kristiansand 9. desember 2017 INNHOLD:

SAKSDOKUMENTER. NVBF REGION SYDVESTs KONSTITUERENDE REGIONSTING GIMLEHALLEN, Kristiansand 9. desember 2017 INNHOLD: SAKSDOKUMENTER NVBF REGION SYDVESTs KONSTITUERENDE REGIONSTING GIMLEHALLEN, Kristiansand 9. desember 2017 INNHOLD: ÅPNING AV KONSTITUERENDE TING... SAKLISTE... BEHANDLING AV SAKENE... SAK 1: KONSTITUERING...

Detaljer

Nye endringer til lovnormen for Oslo Døves Sportsklubb

Nye endringer til lovnormen for Oslo Døves Sportsklubb Nye endringer til lovnormen for Oslo Døves Sportsklubb Idrettstyret i Norges idrettsforbund har vedtatt en ny lovnorm for idrettslag den 22.oktober 2015. Idrettslag skal ha en lov som er i samsvar med

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Basis-lovnorm for særforbund

Basis-lovnorm for særforbund Generelt om basis-lovnormen: Særforbund skal ha lover som er i samsvar med NIFs lov og lovnorm vedtatt av Idrettsstyret, jfr. NIFs lov 6-5. Det enkelte særforbunds lov skal være godkjent av Idrettsstyret

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

ÅRSMØTE TROMSØ ISHOCKEYKLUBB

ÅRSMØTE TROMSØ ISHOCKEYKLUBB ÅRSMØTE TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Til medlemmene i Tromsø Ishockeyklubb Innkalling til årsmøtet i Tromsø Ishockeyklubb, torsdag 27. april kl 19.00, TIL huset Saksliste og sakspapirer for årsmøtet 1. Godkjenne

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag Til medlemmer i Tiller idrettslag Tiller 30. april 2016 Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag Tid: 24. mai 2015, kl 19.00. Sted: Tonstad skole Tiller idrettslag innkaller med dette

Detaljer

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013 Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april Generelt Norges Svømmeforbund har den glede å invitere til Svømmetinget 19.-21. april 2013 på Thon Hotel Lofoten i Svolvær. Det blir

Detaljer

ISF-TINGET 2015 TRONDHEIM juni. Sakliste

ISF-TINGET 2015 TRONDHEIM juni. Sakliste ISF-TINGET 2015 TRONDHEIM 5. 7. juni Sakliste SAKLISTE SAK 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER... 1 SAK 2 GODKJENNING AV SAKLISTEN... 1 SAK 3 GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN... 1 SAK 4 VALG AV DIRIGENTER,

Detaljer

Vedtekter for Store Bergan fotball

Vedtekter for Store Bergan fotball Vedtekter for Store Bergan fotball Dato: 27.02.2015 1. Organisasjon og formål SBI s fotballgruppe er en undergruppe av Store Bergan Idrettslag, tilknyttet Norges fotballforbund gjennom Vestfold fotballkrets.

Detaljer

UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 21. februar 2017. Årsmøtet avholdes i idrettsrådets lokaler, Hansons Minde, Henrik Ibsensgt 58, Stavanger - mandag

Detaljer

Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974

Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974 Versjon 8 NORGES STYRKELØFTFORBUND Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF:X.X.2012 2 1 FORMÅL... 3 2 ORGANISASJON... 3 3 OPPGAVER OG KOMPETANSE... 3 4 MEDLEMSKAP... 3 5 KONTINGENT/AVGIFTER...

Detaljer

Norges Danseforbund, Ting juni 2016 Thon Hotel Oslo Airport

Norges Danseforbund, Ting juni 2016 Thon Hotel Oslo Airport Seksjonsstyrets medlemmer Medlemsklubber NDs President eller dens stedfortreder Leder eller dennes stedfortreder i NDs komiteer/utvalg NDs administrative leder eller dens stedfortreder 3. juni 2016 MEDLEMSMØTE

Detaljer

Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten internasjonalt.

Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten internasjonalt. LOV FOR NORGES GOLFFORBUND stiftet 1948 Vedtatt på Golftinget 18.11.2007 Godkjent av Idrettsstyret 23.3.2009 1 Formål Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten

Detaljer

Årsmøte 2017 Nord-Odal idrettslag

Årsmøte 2017 Nord-Odal idrettslag Årsmøte 2017 Nord-Odal idrettslag Idrettshallen, 2. etasje 20.04.17 Sak 1 - Godkjenning av stemmeberettigede Årsmøte godkjenner de opptalte stemmeberettigede Sak 2 - Godkjenning av innkalling til årsmøte

Detaljer

NAIF FORBUNDSTING 2016. 3. April 2016 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE

NAIF FORBUNDSTING 2016. 3. April 2016 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE NAIF FORBUNDSTING 2016 3. April 2016 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE INNHOLD SAK 1: GODKJENNE FREMMØTTE REPRESENTANTER... 2 SAK 2: GODKJENNE INNKALLINGEN... 4 SAK 3: GODKJENNE SAKSLISTE...

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011.

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. 1. Navn Klubbens navn er: Vardeneset Ballklubb, forkortet VBK. Klubben er stiftet 22. november 1990.

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

Lov For Hordaland Svømmekrets Stiftet 1913

Lov For Hordaland Svømmekrets Stiftet 1913 Lov For Hordaland Svømmekrets Stiftet 1913 Vedtatt 20. februar 2005 Godkjent av Norges Svømmeforbund. 1 Formål Hordaland Svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen kretsen, og

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov.

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov. Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb, stiftet 20.08.1967, vedtatt den 12. desember 2007, med senere endringer, senest av 5. mars 2008. Godkjent av

Detaljer

Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund.

Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund. NVBF REGION NORD Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund. (ihht NIF s Lovnorm for særkretser/regioner, vedtatt

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

LOV FOR NORGES BUESKYTTERFORBUND Stiftet 05.10.1948 Loven revidert i år 2008 Godkjent av idrettsstyret i mai 2008

LOV FOR NORGES BUESKYTTERFORBUND Stiftet 05.10.1948 Loven revidert i år 2008 Godkjent av idrettsstyret i mai 2008 1. LOV FOR NORGES BUESKYTTERFORBUND Stiftet 05.10.1948 Loven revidert i år 2008 Godkjent av idrettsstyret i mai 2008 Paragraf 1: Formål: Norges Bueskytterforbunds formål er å fremme bueskytteridretten

Detaljer

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6 LOV FOR VASSØY I.L. Vedtatt den 1. november 1973 med senere endringer senest vedtatt av årsmøtet 20. februar 2013. Godkjent/vedtatt av idrettstyret den 28.11.2007, Rogaland idrettskrets 13.11.2011 Lov

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

LAFK STARFIGHTERS SAKSLISTE

LAFK STARFIGHTERS SAKSLISTE LAFK STARFIGHTERS SAKSLISTE ÅRSMØTE 2015 Innhold Program Årsmøte LAFK Starfighters...3 Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Sak 8 Sak 9 Sak 10 Sak 11 Åpning av møtet ved styreleder Jørgen Jakobsen...3

Detaljer

Lov/ vedtekter for Norges Cricketforbund (tidl. Samarbeidsutvalget for cricket stiftet ) Vedtatt den , revidert 02.

Lov/ vedtekter for Norges Cricketforbund (tidl. Samarbeidsutvalget for cricket stiftet ) Vedtatt den , revidert 02. NORGES CRICKETFORBUND Lov/ vedtekter for Norges Cricketforbund (tidl. Samarbeidsutvalget for cricket stiftet 20.10.1994) Vedtatt den 05.12.2007, revidert 02. mars 2013 1. Formål Norges Cricketforbunds

Detaljer

Vedtatt av årsmøte 24/

Vedtatt av årsmøte 24/ Vedtatt av årsmøte 24/4-2007. LOV FOR SKI IL HÅNDBALL 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001.

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001. Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april 2001. Vedtatt den 4. april 2001. Godkjent av idrettsstyret den 18. april 2001. 1 Formål Lagets formål er å fremme idrett i sunne former gjennom samarbeid og godt

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

SEILTINGET 2013. TROMSØ 15. -17. mars. Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov

SEILTINGET 2013. TROMSØ 15. -17. mars. Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov SEILTINGET 2013 TROMSØ 15. -17. mars Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov 2 Endringer i Norges Seilforbunds lov Endringer i Norges Seilforbunds lov 3 Innledning Alle lovendringer i Norges Seilforbund

Detaljer

TROMS IDRETTSKRETS TING 2016

TROMS IDRETTSKRETS TING 2016 TROMS IDRETTSKRETS TING 2016 Lørdag 23.april Kunnskapsparken, Finnsnes Sakliste: Lørdag 23.april kl.10.00 15.30 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Godkjenne de frammøte representantene Godkjenne innkalling, sakliste

Detaljer

LOV FOR NORGES KICKBOXING FORBUND STIFTET 14 16 JANUAR 1984

LOV FOR NORGES KICKBOXING FORBUND STIFTET 14 16 JANUAR 1984 LOV FOR NORGES KICKBOXING FORBUND STIFTET 14 16 JANUAR 1984 LOV FOR NORGES KICKBOXING FORBUND I INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål 2 Organisasjon 3 Oppgaver og kompetanse 4 Medlemskap 5 Kontingent/avgifter

Detaljer

Lov for Bordtenniskrets Sør (BTK Sør) stiftet

Lov for Bordtenniskrets Sør (BTK Sør) stiftet Generelt om basis-lovnormen: Særforbundene utarbeider en egen lovnorm for sine særkretser basert på basis-lovnormen for særkretser utarbeidet av Idrettsstyret, jfr. NIFs lov 7-3. Særkretsenes lover godkjennes

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF).

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF). Lover/vedtekter for Rælingen Håndballklubb: Lag: Rælingen Håndballklubb Stiftet: 20. mars 1977 Godkjent av Norges Idrettsforbund 12. januar 1994 og vedtatt på Rælingen Håndballklubb sin ordinære generalforsamling

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK)

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) Vedtatt på kretstinget 31.03.2011. LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) 1 Formål Akershus Bedriftsidrettskrets' formål er å arbeide for bedriftsidrettens utvikling etter NBIFs formålsparagraf,

Detaljer

REGIONSTING 14. juni 2011

REGIONSTING 14. juni 2011 REGION ROGALAND REGIONSTING 14. juni 2011 Idrettens Hus Viking Stadion Regionsstyret Medlemsklubber NVBF Region Rogaland Valgkomite NVBFs representant Regionstinget Tirsdag 14. juni 2011, kl 19.00 Idrettens

Detaljer

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges Skytterforbund den 17. september LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS AV NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges

Detaljer

Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk

Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk I. Innledende bestemmelser 1 Formål Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk En undergruppe i IF Eiker Kvikk fra 3.mars 2015 (1) Grunnlaget for opprettelse av sykkelgruppa er nedfelt i eget verdidokument

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 56. ordinære forbundsting 2013 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Trondheim, 6.-7. april 2013 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 PERIODEN 27. november 2012 til 26. november 2013 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte Sist revidert

Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte Sist revidert Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte 08.11.79 Sist revidert 10.02.15 Stiftet 8. November 1979 Postboks 16, 1921 SØRUMSAND Tilsluttet: Akershus Idrettskrets Norges Cykleforbunds Region

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for... (idrettslagets navn) stiftet.. (dd.mm-åå) Vedtatt den.. (dd.mm-åå) med senere endringer senest av (dd.mm-åå) Godkjent

Detaljer

NOTAT. LM tid og sted

NOTAT. LM tid og sted NOTAT Til: Fra: LS AU LM 2017 - tid og sted I følge NJs vedtekter (se utdrag av vedtektene under) skal NJs landsmøte avholdes annet hvert år. Det er LS som vedtar tid og sted for landsmøtet. Ordinært landsmøte

Detaljer

Vedtekter for Xercize

Vedtekter for Xercize Vedtekter for Xercize Vedtatt i ordinært landsmøte den 26. mars 2016 Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Xercize er en frivillig og uavhengig kristen barne- og ungdomsforening som har

Detaljer

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING

VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Sakliste VESTFOLD IDRETTSKRETSTING Jarlsberg Konferansesenter, Tønsberg LØRDAG 26. april 2014 KL 10.00 1 1. ÅPNING - HILSNINGSTALER SAKLISTE 2. GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTERS FULLMAKTER 3. a) Godkjenning

Detaljer

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval Til NVBF Region Trøndelags medlemsklubber Valgkomitéen Kontrollkomité Dommeransvarlig Frister INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams

Detaljer

IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT

IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT 16.12.1945 VEDTEKTER Sist endret på årsmøte 16.03.2010 1 FORMÅL Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Detaljer

FORSLAG Vedtekter Narvik Slalåmklubb Stiftet 20. januar 1957

FORSLAG Vedtekter Narvik Slalåmklubb Stiftet 20. januar 1957 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER FORSLAG Vedtekter Narvik Slalåmklubb Stiftet 20. januar 1957 Vedtekter for Narvik Slalåmklubb, stiftet 20.01.1957, med senere endringer, senest av 19.06.2015 Godkjent av Nordland

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Norges Volleyballforbund. Region Agder. Protokoll. Regionsting. 9. mai Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand

Norges Volleyballforbund. Region Agder. Protokoll. Regionsting. 9. mai Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand Norges Volleyballforbund Region Agder Protokoll Regionsting 9. mai 2017 Henrik Wergelandsgt. 4, Kristiansand Tilstede på tinget 2017: Fra klubbene: Dag Roalkvam, Farsund IL Jens Olav Rydningen, Froland

Detaljer

NORGES SQUASH FORBUND

NORGES SQUASH FORBUND ORDINÆRT TING 2008 NORGES SQUASHFORBUND PROTOKOLL FRA MØTET LØRDAG 1. MARS 2008 President Mike Off åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Sak 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER

Detaljer

Norges Håndballforbund Region SørVest LOV

Norges Håndballforbund Region SørVest LOV Norges Håndballforbund Region SørVest LOV Ajourført etter vedtak på Regionstinget mai 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL 1: INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 1-1 Formål... 3 1-2 Organisasjon... 3 1-3 Arbeidsoppgaver...

Detaljer

NORGES CRICKETFORBUND

NORGES CRICKETFORBUND NORGES CRICKETFORBUND (tidl. Samarbeidsutvalget for cricket stiftet 20.10.1994) Vedtatt den 05.12.2007 1. Formål Norges Cricketforbunds formål er å fremme cricket idretten i Norge, og representere idretten

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Protokoll årsmøte 2017 Ringerike klatreklubb

Protokoll årsmøte 2017 Ringerike klatreklubb Protokoll årsmøte 2017 Ringerike klatreklubb PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll fra årsmøte i Ringerike klatreklubb Hønefoss, 2017-04-20 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 15 stemmeberettigede

Detaljer

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned.

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned. ÅRSMØTE 9 MARS 2016 PERIODEN 12. mars 2015 9. mars 2016 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Formålet er å bringe Lover for Idrettslaget Lyn Ski samsvar med de seneste endringer i NIFs lovnorm for Idrettslag.

Formålet er å bringe Lover for Idrettslaget Lyn Ski samsvar med de seneste endringer i NIFs lovnorm for Idrettslag. FORSLAG OM ENDRING I LOVER FOR IDRETTSLAGET LYN SKI 1. INNLEDNING Som følge av endringer i NIFs lovnorm for Idrettslag, vedtatt av NIF, Idrettsstyret, 22. oktober 2015, foreslår Styret i Lyn Ski å gjøre

Detaljer

Kristiansand Bueskyttere

Kristiansand Bueskyttere Kristiansand Bueskyttere Møtebok til årsmøte Årsmøtet ble avholdt i Odderøyhallen tirsdag den 14.03.2017 kl. 19:30 til kl. 20:40. Med mindre annet er bestemt i denne lov skal et vedtak, for å være gyldig,

Detaljer

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes

TING Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting. Lørdag 11.mars 2017 Vestnes TING 2017 Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets 41.ordinære ting Lørdag 11.mars 2017 Vestnes 1 1 Velkommen til Kretsting Møre og Romsdal gymnastikk og turnkrets(mrgtk) har gleden av å invitere lag

Detaljer