Kommunerevisoren. Les mer om: NKRF Tidsskrift Nr årgang.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunerevisoren. Les mer om: NKRF Tidsskrift Nr 3 2011 66. årgang. www.nkrf.no"

Transkript

1 Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr årgang Les mer om: Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Bruk av tvang overfor rusmisbrukere" Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen og hva kan kommunenes kontrollutvalg fokusere på? Kontrollutvalget en drømmeposisjon som politiker?

2 F O R B U N D S L E D E R E N har ordet På vakt for fellesskapets verdier Det siste året har administrasjonen og styret arbeidet mye med å utvikle en helhetlig kommunikasjonsstrategi for NKRF. Dette har etter min mening bidratt til at vi har fått en klarere profil. NKRF og forbundets medlemmer er på vakt for fellesskapets verdier, det er vår hovedoppgave. Som et ledd i den økte bevisstheten om synliggjøring av tilsyns- og revisjonsfunksjonen, har vi vært mer aktive med å kommentere forhold som vi mener er uheldig for fellesskapets verdier. Dette gjelder uavhengig av politisk ståsted til aktørene. Kontrollutvalg og revisor skal være aktive voktere, og da vil det i mange sammenhenger også være nødvendig å fronte budskapet i media. For oss er det en viktig oppgave å kunne gi støtte til våre medlemmer i dette arbeidet. Vi ønsker også å bistå lokale aktører i saker der deres rolle blir truet eller angrepet. Sammen med KS Bedrift har som kjent NKRF fått utarbeidet en vurdering av uavhengigheten i kommunal revisjon. Arbeidet er utført av Norsk Institutt for By- og Regionforskning, NIBR. I sin rapport peker NIBR på mangfoldet i uavhengighetsbegrepet, det vil si de drøfter en rekke forhold som kan påvirke revisors uavhengighet. I kommunal sektor er ikke investorperspektivet interessant, derimot er det en rekke andre forhold som vil påvirke uavhengigheten. NIBR peker blant annet på at dersom revisor skal ha en faglig uavhengighet, må hun eller han ha tilstrekkelig kunnskap og forståelse av den mangfoldige kommunale virksomheten. Fravær av slik kunnskap og forståelse vil fort føre til at revisor blir for avhengig av den reviderte til å kunne foreta en uavhengig, faglig vurdering. Dette er en kompetanse som må sitte i hele organisasjonen. Det hjelper ikke at en eller annen, fjernt fra selve oppdraget har innsikt i kommunal forvaltning, dersom dette ikke gjelder de personene som faktisk utfører jobben. Dette kan selvsagt løses på flere måter, men NKRF mener at den kommunale modellen sikrer en slik faglig uavhengighet. Rapporten peker også på at belønningssystemer som premierer og straffer revisor for å vinne/tape klienter vil være med på svekke revisors uavhengighet. Vi vil for vår del peke på at den kommunale revisjonsmodellen med sin innebygde langsiktighet også sikrer mot den type trusler mot uavhengigheten. NKRF og forbundets medlemmer er på vakt for fellesskapets verdier, det er vår hovedoppgave. Offentlig sektor står overfor styringsmessige utfordringer, og det er i den siste tiden vært spesielt fokus på offentlige tjenester utført av private aktører. Disse styringsmessige utfordringene vil naturligvis også gi tilsvarende utfordringer for tilsyns- og revisorfunksjonen. Kontrollutvalgenes tilsyn med kommunenes kontraktsstyring vil være spesielt krevende når for eksempel driften av et sykehjem overlates til en privat aktør. Uavhengig av hvordan slike oppgaver løses, vil det overfor innbyggerne alltid være kommunen som står NIBR peker blant annet på at dersom revisor skal ha en faglig uavhengighet, må hun eller han ha tilstrekkelig kunnskap og forståelse av den mangfoldige kommunale virksomheten. ansvarlig for driften. Dette vil snarere styrke enn svekke behovet for tilsyn, og må derfor naturligvis være en viktig del av vesentlighets- og risikovurderingene i offentlig sektor. Ja, dette gjelder uavhengig om det er kommunal eller statlig virksomhet, og jeg er derfor svært glad for de faglige båndene NKRF har med Riksrevisjonen. Disse båndene skal bli enda sterkere fremover. Riksrevisor Jørgen Kosmo lar oss få del i noen spennende tanker i sin kronikk i dette nummeret av Kommunerevisoren. Han viser til en internasjonal diskusjon med vinkling på om den offentlige revisjon skulle bli mer rettet mot å analysere konsekvensene av den kritikk som reises. Kosmo sier det krever større fokus på tiden fremover, istedenfor bakover. Jeg synes dette er interessante tanker som vi også bør diskutere, for det er jo et faktum både vi og våre oppdragsgivere også ønsker, at kritikken vi reiser skal føre til forbedringer for kommunene. Vi får mange spennende oppgaver å jobbe med også i fortsettelsen, lokaldemokratiet er avhengig av å ha en god tilsyns- og revisjonsfunksjon. Dette stil- kontraktsstyring ler krav både til sentrale og lokale tillitsvalgte i NKRF og selvsagt til alle NKRFs medlemmer. Kontrollutvalgenes tilsyn med kommunenes vil være spesielt krevende når for eksempel driften av et sykehjem overlates til en privat aktør. Nå står vi foran et nytt årsmøte, som denne gangen arrangeres i Alta. Det er første gangen NKRF arrangerer årsmøtet i Finnmark, og jeg ser fram til et interessant møte etterfulgt av en innholdsrik fagkonferanse. Det blir mange gode diskusjoner når de sentrale aktørene innenfor revisjon og tilsyn av kommunal virksomhet møtes. Jeg vil med dette ønske velkommen til årsmøte og fagkonferanse i Alta den 29., 30. og 31. mai. Per Olav Nilsen, styreleder 2

3 I N N H O L D 25 år siden... Av Torbjørn Olsen Et referat fra Fylkesrevisorkonferansen 1985 var inntatt i bladet tidlig i Konferansen som ble holdt på Tyrifjord Turisthotell ble ledet av den utpekte formannen, fylkesrevisor Sv. Olav Solem, Sør-Trøndelag og sekretær Olav Guldberg, Nord-Trøndelag. Blant de saker det ble orientert om var: Frifylkeskommuner der kontorsjef Bjørke fra Norske Kommuners Sentralforbund orienterte. Det nye inntektssystemet for fylkeskommunene der utredningsleder Haugen fra Kommunaldepartementet redegjorde. Økonomistyring som dreide seg om regnskapssystemet G(eneral) L(egders) sammen med reskontrosystemet Linus. Til å lede denne sesjonen møtte regnskapssjef i Trondheim kommune Inger Østensjø (tidligere sjefskonsulent i KDM), kontorsjef Aasmund Hovstein, Nord-Trøndelag fylkeskasse og konsulent Knut Tore Voll, Vest-Viken EDB-sentral. Kontorsjef Hovstein demonstrerte Nord-Trøndelags system på terminal. EDB-revisjon ved KDØ der fylkesrevisor Erland Lyngved, Oppland, kunne fortelle om vanskene med å få ansatt en fullt ut kvalifisert person i den påtenkte stillingen. Intern kontroll i fylkeskommunene. Fylkesrevisor Ragnar Johannessen innledet til en livlig utveksling av erfaringer når det gjaldt etablering og opprettholdelse av rutiner. Tl nytt styre for fylkesrevisorkonferansen ble utpekt fylkesrevisor Ragnar Johannessen, Vestfold, (formann) og fylkesrevisor Tollef Moen, Telemark, (sekretær). Oslo og Akershus kommunerevisorforening hadde holdt julemøte. Hovedposten på programmet gjaldt stikkprøver i revisjonsarbeidet og foreleser var hovedrevisor Per-Martin Svendsen, Oslo kommunerevisjon. Foredragsholderen poengterte at det først måtte være utarbeidet revisjonsplan for området før det kunne bli snakk om bruk av stikkprøver. Deretter skisserte han ulike statistiske modeller eller metoder for bruk av stikkprøver. Etter det framholdt han at like viktig som metoden for stikkprøvekontroll er selve utvelgelsen fra populasjonen. Lydhøre deltakere på møtet var leder og sekretær i fylkesforeningen, henholdsvis Øyvind Sunde og Åsmund Skjeldnes. Forbundslederen har ordet... 2 Kommunerevisoren for 25 år siden... 3 Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen og hva kan kommunenes kontrollutvalg fokusere på? av Fungerende sekretariatsleder i KOFA Erlend Pedersen... 4 Kontrollutvalget en drømmeposisjon som politiker? av Arnt-Heikki Steinbakk (AP), leder Kontrollutvalget Stavanger Bystyre, Kronikk: Den offentlige revisjon er spesiell og forskjellig fra den private av Riksrevisor Jørgen Kosmo RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon er revidert av Bente Willumsen, leder av NKRFs forvaltningsrevisjonskomite Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Bruk av tvang overfor rusmisbrukere" av Aud Merethe Alme og Silje Evjen Hansen, Bergen kommunerevisjon Kontroll og revisjon nødvendige onder? av Bjørn Hernæs (H), kontrollutvalgsmedlem i Sør-Odal kommune Saksbehandlingsregler del III av Bernt Frydenberg, juridisk rådgiver i NKRF Hva skjer Aktuelle kurs nå Forsidebilde: istockphoto Til arbeidsgruppe for forslag til standard inndeling av de veiledende revisjonsplaner i Håndbok for kommunal revisjon ble oppnevnt Halvard Kleven (formann), Oddvar Langsholt og Reidar Enger. 3

4 Innledning Høsten 2010 foretok klagenemndas sekretariat en intern undersøkelse på hvilke feil som vanligvis ble påklaget, og det kan ut fra dette utledes at dette i hovedsak dreier seg om 25 ulike feil. Denne artikkelen skal dreie seg om de 8 av disse 25 feilene som KOFAs sekretariat tenker at det er mest hensiktsmessig at kontrollutvalgene fokuserer på, da dette er de feilene som vil ha størst konsekvenser om de blir begått. Hvorfor regler om hvordan offentlige anskaffelser skal foregå Bakgrunnen for at vi har regler om hvordan offentlige anskaffelser skal foregå, er at man ønsker at regelverket skal føre til økt verdiskapning i samfunnet, ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling. Det offentlige skal også opptre med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte. Sagt med andre ord, skal altså anskaffelsesregelverket sikre at vi får mest mulig ut av fellesskapets midler, ved at flest mulig får lov til å være med å konkurrere om de offentlige oppdragene. Om lag ¼ av sakene KOFA mottar gjelder påstand om ulovlig direkte anskaffelse. O F F E N T L I G E A N S K A F F E L S E R Foto: Georges Boschloos Av Fungerende sekretariatsleder i KOFA Erlend Pedersen Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen og hva kan kommunenes kontrollutvalg fokusere på? Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) mottar hvert år en rekke klager på påståtte feil som kommunene og andre offentlige oppdragsgivere gjør når de anskaffer varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeid. I fjor var et rekordår hvor nemnda totalt mottok 396 slike klager, hvorav nemnda i 292 av sakene ble bedt om å gi en rådgivende uttalelse på hvorvidt regelverket var brutt på de punkter klageren anførte og i 104 av sakene ble bedt om å ilegge gebyr for ulovlig direkte anskaffelse. Hvordan skal formålet oppnås Formålet skal oppnås gjennom en anskaffelsesprosess basert på 6 grunnprinsipper: Konkurranse Flest mulig skal få være med å konkurrere om de offentlige oppdragene. Flere undersøkelser viser at priser kan være % høyere når det ikke er sunn konkurranse. Manglende konkurranse er også et hinder for innovasjon. Proporsjonalitet Selv om det offentlige må stille krav til de selskaper som skal få delta i konkurransen og til de tilbud som skal aksepteres for å sikre at det behov oppdragsgiver har blir dekket, er det viktig at de kravene som stilles ikke er strengere enn nødvendig for at flest mulig kan få være med å konkurrere. Forutberegnelighet En leverandør til det offentlige må kunne forvente at anskaffelsesprosessen blir gjennomført på den måten det offentlige har uttalt på forhånd. Videre må leverandøren også kunne forvente at man får de opplysningene som er nødvendig for å inngi tilbud, og at det offentlige gjennomfører anskaffelsesprosessen på en profesjonell og forretningsmessig måte. Likebehandling Leverandørene har rett til å konkurrere på like vilkår. Det er derfor viktig at den offentlige oppdragsgiver søker å utjevne eventuelle forskjeller mellom leverandørene, og at disse behandles og gis samme informasjon gjennom anskaffelsesprosessen. Gjennomsiktighet - Prosessen skal være åpen slik at leverandørene, allmennheten og media kan se hva som foregår. En åpen forvaltning skaper tillit. Etterprøvbarhet Det skal (i ettertid) være mulig å etterprøve hva som har foregått. Skriftlig og begrunnet dokumentasjon fra prosessen og de valg og beslutninger som er tatt, er derfor viktig. De 8 feilene kontrollutvalgene bør fokusere på 1. Ulovlig direkte anskaffelse Om lag ¼ av sakene KOFA mottar gjelder påstand om ulovlig direkte anskaffelse. Med ulovlig direkte anskaffelse menes en anskaffelse som ikke er kunngjort i henhold til reglene om kunngjøring i forskrifter gitt i medhold av lov om offentlige anskaffelser, jf. loven 7b. Hovedregelen er at alle offentlige anskaffelser hvis anslåtte verdi overstiger kr skal kunngjøres i DOFFIN og ev. TED, dersom anskaffelsens anslåtte verdi også overstiger EØS terskelverdiene. Unntak i klassisk sektor kan i nærmere angitte tilfeller godtas, jf. forskrift om 4

5 offentlige anskaffelser 1-3 (Enkelte typer kontrakter som ikke er omfattet av kunngjøringsplikten), 2-1 (2) og 14-4 (Enkelte typer situasjoner som ikke er omfattet av kunngjøringsplikten) og ut fra enkelte særregler i 2-1 (3) flg. og 2-2. Kontrollutvalgene bør sjekke om anskaffelser hvis verdi overstiger kr er kunngjort i DOFFIN og ev. TED, og hvis ikke, kreve en konkret begrunnelse for hvorfor dette ikke er skjedd og sjekke dette opp mot unntaksbestemmelsene. Den ulovlige direkte anskaffelsen er ansett som den mest alvorlige overtredelsen av anskaffelsesregelverket, da dette innebærer at anskaffelsen ikke har vært gjenstand for konkurranse. Konsekvensen ved dette kan være overtredelsesgebyr fra KOFA og erstatningsansvar ovenfor leverandørene. Eksempler på saker KOFA behandlet i 2010 som gjaldt ulovlige direkte anskaffelser er 2010/269, 2010/165, 2009/208, 2009/53 og 2009/144. KOFA ila totalt 14 overtredelsesgebyr i Mangelfull eller uklar kunngjøring/konkurransegrunnlag Dette blir ikke så ofte påklaget til KOFA, men kan ofte ha store konsekvenser om det er tilfellet. Grunnlaget for en god anskaffelse skjer i planleggingsfasen før man kunngjør konkurransen/ber om tilbud. Det er her grunnlaget for en god prosess legges, og feil som begås her kan i en del tilfeller ikke være mulig å rette opp uten at konkurransen avlyses. Ved mistanke om at det foreligger en mangelfull eller uklar kunngjøring/ konkurransegrunnlag, bør kontrollutvalgene få dette undersøkt nærmere. Om nødvendig bør det kreves at kommunen redegjør for hvorfor for eksempel etterspurte opplysninger ikke er gitt/hvorfor disse er gitt på den måten som er gjort, jf. kravet til forutberegnelighet. Konsekvensen ved mangelfull eller uklar kunngjøring/konkurransegrunnlag kan ofte være at konkurransen må avlyses, og at det må betales erstatning. Dersom kommunen forsøker å rette opp i feilen og på den måten foretar vesentlige endringer for eksempel i konkurransegrunnlaget, kan man risikere at dette innebærer en ulovlig direkte anskaffelse, og da kan det også bli tale om overtredelsesgebyr fra KOFA. Et eksempel på en sak KOFA behandlet i 2010 som omhandler denne problemstillingen er sak 2010/157 (Bybanefesten i Bergen). Her konstaterte nemnda at det forelå et mangelfullt konkurransegrunnlag slik at tilbyderne hadde manglet et forsvarlig grunnlag til å utforme sine tilbud. Det ble da lagt til grunn at kommunen hadde hatt en plikt til å avlyse konkurransen. 3. Ulovlig tildelingskriterium EU domstolen tok i sak C-532/06 (Lianakis) ex officio opp spørsmålet om sondringen mellom kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier. Domstolen uttalte blant annet at oppdragsgiver ikke kunne benytte tilbydernes erfaring, personell og utstyr, og evne til å fullføre oppdraget innen en fastsatt frist, som tildelingskriterier. Begrunnelsen var at disse forholdene angikk leverandørens evne til å oppfylle kontrakten, og dermed var å anse som kvalifikasjonskrav. KOFA har etter dette behandlet en rekke saker som omhandler lovligheten av ulike tildelingskriterier. En oppsummering av de uttalelsene klagenemnda har gitt i disse sakene ser slik ut: 1. Ikke sammenbland eller gjenta de forhold som vurderes under kvalifikasjonskravene i tildelingskriteriene. 2. Tildelingsriteriet må være egnet til å identifisere det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. 3. Tildelingskriteriet må ha tilstrekkelig tilknytning til den konkrete kontraktsgjenstanden. Ved tvil om et tildelingskriterium som er benyttet er lovlig, bør kontrollutvalgene be kommunen om en nærmere begrunnelse og vurdere dette opp imot regelverket. Ettersom tildelingskriterier ikke kan endres etter tilbudsfristens utløp er bruk av et ulovlig tildelingskriterium en feil som ikke kan rettes opp på annen måte enn ved avlysning av konkurransen, jf. EU-domstolens sak C-448/01 (Wienstrom) og klagenemndas sak 2010/113 med videre henvisninger. Oppdragsgiver risikerer også å komme i erstatningsansvar. 4. Urettmessig avvisning av leverandør eller tilbud Denne problemstillingen får KOFA typisk inn enten ved at en klager bestrider avvisningen av sitt eget selskap/tilbud eller ved at klageren påstår at en annen leverandør/leverandørs tilbud, skulle vært avvist. Regelverket inneholder både obligative og fakultative avvisningsregler. For klassisk sektor finnes disse i forskrift om offentlige anskaffelser og (avvisning av leverandør) og 11-11, og og (avvisning av tilbud). Ved tvil om brudd bør kontrollutvalgene etterprøve hvorvidt foretatte eller unnlatte avvisninger har tilstrekkelig hjemmel i regelverket. Et eksempel på en sak KOFA behandlet i 2010 vedrørende denne problemstillingen er sak 2010/276. Konsekvensen ved brudd kan her være at feil leverandør er blitt tildelt kontrakten. Dette kan medføre erstatningsansvar for oppdragsgiver. 5. Mangelfull tildelingsevaluering Dette er en vid kategori, men det er særlig kravene til forutberegnelighet og likebehandling som er viktig her. Spesielt ved klager på tildelingsbeslutningen, bør kontrollutvalgene etterprøve oppdragsgivers begrunnelse for ikke å ta klagen til følge. Eksempler på saker KOFA behandlet i 2010 som omhandler denne problemstilling er sakene 2010/54 og 2009/223. Ettersom tildelingskriterier ikke kan endres etter tilbudsfristens utløp er bruk av et ulovlig tildelingskriterium en feil som ikke kan rettes opp på annen måte enn ved avlysning av konkurransen. Konsekvensen ved brudd vil her kunne være at feil leverandør er blitt tildelt kontrakten, og oppdragsgiver kan da risikere erstatningsansvar. 6. Urettmessig avlysning/ totalforkastelse Denne problemstillingen fremmes typisk for klagenemnda, enten ved at det påstås at det ikke forelå saklig grunn for å avlyse en konkurranse/totalforkaste tilbudene i kon- Forts. side 6 5

6 kurransen, når dette er gjort, eller at det påstås at det i det aktuelle tilfellet forelå en plikt til å avlyse/totalforkaste, når dette ikke er gjort. Rett til avlysning/totalforkastelse er i klassisk sektor regulert i forskrift om offentlige anskaffelser 13-1 og Her oppstilles det et krav om saklig grunn. Vilkåret er normalt oppfylt om avlysningen kan begrunnes økonomisk eller forretningsmessig. Den rettslige plikten til å avlyse må utledes av de grunnleggende prinsippene i regelverket, jf. lov om offentlige anskaffelser 5, typisk ut fra kravet til forutberegnelighet. Protokollen skal beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele anskaffelsesprosessen, og minst inneholde opplysningene som fremgår av forskriftens vedlegg 3 eller 4. Forts. fra side 5 Når en konkurranse er avlyst bør kontrollutvalgene vurdere om det forelå saklig grunn til dette, og ved påstand om avlysningsplikt bør utvalget vurdere om vilkårene for dette er tilstede. Eksempler fra klagenemndas praksis i 2010 hvor disse problemstillingene er behandlet er sakene 2010/134 (avlysningsplikt som følge av bruk av ulovlige tildelingskriterier) og 2010/157 (avlysningsplikt som følge av mangelfullt konkurransegrunnlag som hadde gjort at tilbyderne hadde manglet et forsvarlig grunnlag til å inngi tilbud). Konsekvensen av feil her er enten at det har skjedd en urettmessig avlysning/totalforkastelse eller at innklagede har unnlatt å avlyse/totalforkaste når det forelå en plikt til dette. Dette medfører igjen at kontrakt enten uriktig ikke er tildelt eller uriktig er tildelt. Hvis så er tilfelle foreligger det en risiko for erstatningsansvar. 7. Mangelfull begrunnelse Dette er en problemstilling som ofte fremmes for klagenemnda. Oppdragsgivers begrunnelsesplikt er i klassisk sektor regulert i forskrift om offentlige anskaffelser og I noen tilfeller har oppdragsgiver plikt til å gi en uoppfordret begrunnelse, mens begrunnelsesplikten i andre tilfeller er avhengig av at dette blir etterspurt. Sistnevnte gjelder for eks- empel den såkalte nærmere begrunnelse for tildelingsbeslutningen etter anmodning fra en av leverandørene i konkurransen. Formålet med begrunnelsesplikten er at leverandørene skal forstå og kunne etterprøve de beslutningene oppdragsgiver har foretatt. At oppdragsgiver vet at disse beslutningene må begrunnes skikkelig øker også sannsynligheten for at de bakenforliggende vurderingene blir bedre. Dette er derfor også en viktig side ved begrunnelsesplikten. Kontrollutvalgene bør gjennomgå de begrunnelsene oppdragsgiver har gitt, typisk i forbindelse med avvisning av leverandører/ tilbud, for tildelingsbeslutningen og ved avlysning/totalforkastelse. Eksempler fra klagenemndas praksis fra 2010 hvor begrunnelsesplikten er behandlet er sakene 2009/254 og 2009/258. Konsekvensen av mangelfull begrunnelse er brudd på kravene til gjennomsiktighet og etterprøvbarhet. 8. Mangelfull protokollføring Dette er også en problemstilling klagenemnda behandler ofte, og det er også påstått av enkelte private rådgivningsfirma at det hyppigste bruddet på anskaffelsesregelverket er unnlatelse av å føre anskaffelsesprotokoll i anskaffelser hvis verdi er mellom kr og kr eks. mva. Forskrift om offentlige anskaffelser 3-2 fastslår at det skal føres protokoll for alle anskaffelser som overstiger kr eks. mva. Protokollen skal beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele anskaffelsesprosessen, og minst inneholde opplysningene som fremgår av forskriftens vedlegg 3 eller 4. Protokollen bør føres fortløpende, og ikke etter at kontrakt er inngått og anskaffelsesprosessen er overstått. Kontrollutvalgene bør etterspørre anskaffelsesprotokollen i alle anskaffelser over kr eks. mva., og gjennomgå disse for å se om minimumskravene er oppfylt. Et eksempel fra klagenemndas praksis fra 2010 hvor protokollplikten er behandlet er sak 2010/106. Konsekvensen av mangelfull protokollføring er brudd på kravene til gjennomsiktighet og etterprøvbarhet. Videre innebærer også mangelfull protokollføring en viktig bevisforspillelsesfare for oppdragsgiver, i og med at det i ettertid blir vanskelig for denne å bevise hva som faktisk har skjedd i anskaffelsesprosessen og hvilke beslutninger som er tatt og begrunnelsen for disse. Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) er et uavhengig regjeringsoppnevnt organ bestående av 10 jurister som er advokater, dommere eller professorer. Til å forberede sakene for seg, utarbeide utkast til avgjørelser og avvise saker fra behandling, har nemnda et juridisk sekretariat som for tiden består av 12 jurister og 1 sekretær. Klagenemndas sekretariat er administrativt underlagt Konkurransetilsynet. KOFA håndhever regelverket for offentlige anskaffelser ved å: avsi rådgivende uttalelser om hvorvidt regelverket er brutt på de punkter klageren har anført i konkrete klagesaker. ilegge overtredelsesgebyr ved ulovlige direkte anskaffelser. For mer informasjon, se 6

7 Kontrollutvalget en drømmeposisjon som politiker? K O N T R O L L U T V A L G Av Arnt-Heikki Steinbakk (AP), leder Kontrollutvalget Stavanger Bystyre, Min tid i Stavanger-politikken har først og fremst vært preget av lokalpolitisk engasjement, hvor jeg de to foregående periodene, fra 1999 til 2007, var leder av Tasta bydelsutvalg som er et av syv bydelsutvalg i Stavanger kommune. Ved siste kommunevalg ble jeg valgt inn på fast plass i Stavanger bystyre. Selv hadde jeg håpet på en plass i Kommunalstyret for byutvikling, men i stedet ble jeg forespurt om å ta ledervervet i Kontrollutvalget, noe jeg sa ja til. Det har jeg ikke angret på. Betenkeligheter ville helst drive med politikk De aller fleste ønsker å delta på den lokalpolitiske arena fordi de har en ambisjon og et ønske om å utøve praktisk politikk det vil si å kunne bidra til politiske løsninger og beslutninger som i sum driver samfunnet fremover. Det var derfor med visse betenkelighter jeg påtok meg oppgaven som leder av Kontrollutvalget ikke minst fordi jeg til stadighet fikk påminnelser fra flere hold om at Kontrollutvalget er et upolitisk utvalg!, Kontrollutvalget består bare av folk som ikke ønsker å drive med politikk!, og sist men ikke minst at Kontrollutvalget er en parkeringsplass!. Som en av flere myter rundt Kontrollutvalget har jeg til fulle fått erfare at dette ikke medfører riktighet og dessuten består Kontrollutvalget i Stavanger av en topp motivert og kompetent gruppe som virkelig er opptatt av gode politiske løsninger. I tillegg vil jeg fremheve Kontrollutvalgssekretariatet og Rogaland Revisjon som i sum bidrar med god tilrettelegger- og revisjonsfaglig kompetanse. Kontrollutvalget som læringsarena Jeg bestemte meg for å ta fatt på oppgaven i Kontrollutvalget med en positiv tilnærming: Hvilke forventninger har Bystyret til utvalget? Hva er mulig å få til? Hva kan jeg selv bidra med? Hva kan dette utvalget tilføre meg av kunnskap og erfaring? For det første vil jeg si at ens egen politiske og faglige bakgrunn selvsagt er viktige momenter i forhold til denne tilnærmingen, men uten motivasjon og rett innstilling vil fire år i kontrollutvalget neppe gi særlig stort utbytte. Derfor gjør jeg meg gladelig til talsmann for de positive sidene ved å sitte i Kontrollutvalget blant annet fordi det gir en god oversikt over kommunens tjenesteproduksjon, en stor kontaktflate mot kommunens faglige ledelse samtidig som man får innblikk i positive og negative sider ved de forskjellige fagområdene hva går etter plan og hva går ikke fullt så bra i henhold til plan. En gjennomgang av tidligere revisjonsrapporter, både forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller, ga i stor grad et speilbilde av viktige deler av kommunens virksomhet innen eldreomsorg, psykisk helsevern og interkommunalt samarbeid på flere områder, for å nevne noe. I tillegg viste dette hva foregående Kontrollutvalg hadde prioritert av revisjonsoppgaver, noe som var til god hjelp i den innledende planlegging av vår virksomhet for de neste fire årene. Kontrollutvalget gikk tidlig i bystyreperioden i dialog med ledende politikere og administrasjonen for å få innspill til en tilsyns-/revisjonsplan for perioden, som så ble videre bearbeidet og fremlagt Bystyret for godkjenning. Med visse justeringer har Kontrollutvalget fulgt denne planen, og er i god rute til å få gjennomført alle prioriterte planlagte oppgaver. Mangfold og bred tilnærming er stikkord for tilsynsplanen, i tillegg til at vi har fått utført et par ad-hoc oppgaver. Det vil føre for langt å gå inn på enkeltprosjekter, men oppsummert mener jeg at Kontrollutvalget er en enestående arena for de som ønsker å sette seg grundig inn i de ulike tjenesteområder som kommunen har ansvaret for og som i utgangspunktet er produkter av lovpålagte og/eller politiske beslutninger. Spørsmålet er om ikke grunnleggende informasjon om Kontrollutvalgets virksomhet bør være pensum for alle politikere ved inntreden i bystyre eller andre sentrale politiske fora i større grad enn hva tilfellet er i dag. Jeg tror de aller fleste vil ha stor nytte av å få et innblikk i hva Kontrollutvalget har gjennomført av tilsyns-/revisjonsoppgaver fordi et utvalg av revisjonsrapportene kan gi en nøktern beskrivelse av den tjenesterelaterte og politiske virkelighet i en kommune. Kontrollutvalget gikk tidlig i bystyreperioden i dialog med ledende politikere og administrasjonen for å få innspill til en tilsyns-/revisjonsplan for perioden, som så ble videre bearbeidet og fremlagt Bystyret for godkjenning. Et annet forhold jeg tok initiativ til i 2007 var prinsippet om åpne møter, og et enstemmig utvalg besluttet rett etter valget at møtene skulle være åpne for publikum og presse. I tillegg fikk vi opprettet en egen side på kommunens hjemmeside som gir nyttig informasjon om utvalgets oppgaver og virksomhet. Dette bidrar også til bedre synlighet rundt Kontrollutvalget. Forts. side 8 7

8 Bruken av revisjonsrapporter Revisjonsrapporter er i seg selv en måling på hvor godt de politiske ambisjonene har latt seg realisere i en kommune. Hvis vi politikere eksempelvis har besluttet at vanskeligstilte skal ha bolig innen seks måneder etter at de har meldt et behov, så er det et avvik hvis revisjonen avdekker at det tar tilnærmet halvannet år før slik bolig blir tildelt. Tilsvarende konkrete gap kan man selvsagt finne på ulike Etter mitt skjønn bør Kontrollutvalget i større grad preges av hele det politiske landskapet i bystyret/ kommunestyret, og jeg mener også at opposisjonspartiene som hovedregel bør ha ledervervet. Forts. fra side 7 tjenesteområder som har det til felles at de styres gjennom bestemte lovkrav og/eller politiske beslutninger. Uavhengig av type funn i revisjonsrapporter mener jeg vi har en viktig utfordring i forhold til bruken av revisjonsrapportene. Det er i utgangspunktet rådmannen med tilhørende fagavdelinger som er adressat for de fleste revisjonsrapporter i forhold til lukking av funn, men vi politikere er heller ikke uten ansvar. Det bør også være i vår interesse å bruke revisjonsrapportene til å korrigere den politiske kursen og til å endre eller justere målsetninger dersom vi ser at det har oppstått store gap, kall det gjerne forventningsgap, mellom våre politiske beslutninger og faktisk tjenesteytelse. Revisjonsrapportene må derfor være et viktig verktøy til å realitetsorientere oss selv som politikere. Det er vi som til syvende og sist sitter med ansvaret dersom boligtildelingen eller andre tjenestetilbud ikke er mulig å få til innenfor de rammene vi har sørget for gjennom budsjettprosesser og andre politiske beslutninger. Her har jeg et inntrykk av at vi politikere ikke alltid er like opptatt av å diskutere funn og forbedringsmuligheter som fremkommer i revisjonsrapportene, men heller ønsker å sende ballen videre til rådmannens stab raskest mulig. Liten debatt om disse sakene i bystyret og ellers liten etterspørsel etter revisjonsrapportenes resultater mener jeg kan tyde på dette. Kompetansekrav og uavhengighet Kontrollutvalget i Stavanger har for inneværende periode tre bystyrepolitikere i utvalget i tillegg til en fylkestingspolitiker av totalt fem faste medlemmer. Dette er med andre ord et meget politisk kompetent utvalg, og når vi i tillegg tar med at to av disse er ledere i næringslivet og driver med økonomistyring til daglig, at en annen er nylig avgått rektor fra en videregående skole, en arbeider med tilsyn innen petroleumssektoren (undertegnede) og sistemann er varaordfører på fylkestinget, så borger det for et godt faglig sammensatt og kompetent utvalg. Fire av utvalgets medlemmer tilhører borgerlige partier, og undertegnede representerer Arbeiderpartiet. Den politiske sammensetningen er jeg ikke sikker på om er like heldig. Hvis vi mener at Kontrollutvalget skal ha en mest mulig uavhengig stilling i forhold til bystyret/kommunestyret, så bør etter mitt skjønn også den politiske sammensetningen av Kontrollutvalget være gjenstand for revurdering ved kommende valg. Etter mitt skjønn bør Kontrollutvalget i større grad preges av hele det politiske landskapet i bystyret/kommunestyret, og jeg mener også at opposisjonspartiene som hovedregel bør ha ledervervet, noe jeg forstår at mange kommuner allerede har som fast praksis. Jeg tror det er nyttig for Kontrollutvalget om de mest tydelige opposisjonspartiene også gis plass i utvalget. Dette for å sikre en mest mulig politisk helhetlig og objektiv tilnærming til revisjonsarbeidet, og for å sikre at opposisjonens røst kommer tydeligere til uttrykk i revisjonssammenheng både i forhold til bestiller- og kontrollrollen dette utvalget skal ha. Når det gjelder kompetansekrav så er det selvsagt umulig å stille spesifikke krav til en politiker om revisjons-/tilsynskompetanse. Det vil stride mot demokratiske rettigheter om at alle i utgangspunktet skal stille som likemenn på den politiske arena. Derimot opplever jeg at vi bruker ganske mye tid på bestillerrollen, noe som utvilsomt kan være en krevende oppgave for et kontrollutvalgsmedlem. Ideelt sett burde vi derfor hatt minst et profesjonelt medlem i Kontrollutvalget, primært med tilsyns-/ revisjonsfaglig bakgrunn, som kunne hatt som hovedoppgave å sørge for at bestillerfunksjonen blir ivaretatt på en best mulig måte. Et annet ønske er å få inn tidligere og erfarne politikere og byråkrater, gjerne tidligere ordførere, hovedutvalgsledere og rådmenn, som medlem av Kontrollutvalget. Dette vil gi en faglig tyngde og innsikt i kommunal politikk og forvaltning som vil være av stor verdi for Kontrollutvalget. Vi må også styrke opplæringen av de folkevalgte representantene i utvalget slik at revisjonsfaglig kompetanse, herunder bestillerkompetansen, kommer opp på et bedre nivå. I dag er det revisjonsfirmaet som utarbeider bestillingen i dialog med Kontrollutvalget, men noen ganger har jeg opplevd at vi må gå flere runder før vår bestilling er komplett. I tillegg erfarer jeg at det fortsatt er mange ubesvarte spørsmål som vi ikke har klart å bringe inn i bestillingen av revisjonsprosjektet. Og etterpå er det som regel for seint, da blir det alternativt å ta opp tråden ved en senere anledning eller å ty til særskilt oppfølging. I tillegg høster vi gjerne kritikk fra Bystyret fordi vi ikke har truffet helt med vår bestilling. Kontrollutvalgets bidrag Kontrollutvalgets viktigste oppgave er å sørge for at innbyggerne har tillit til den kommunale forvaltningen, både administrasjon og politikere. Som medlem og leder av Kontrollutvalget er jeg bevisst den rollen utvalget har som bystyrets fremste tilsynsorgan i forhold til å revidere måloppnåelsen av de fattede vedtak som bystyret har gjort, og derigjennom bidra til at våre innbyggere får de tjenester de har rett til og krav på. At noen til tider kan oppfatte oss som gneldrebikkjer tar jeg som en kompliment og et bevis på at Kontrollutvalget gjør jobben sin. Jeg tror uansett at kontrollutvalget har en viktig funksjon som kvalitetssikrer inn mot det politiske system og den tjenesteytende del av kommunen, og at denne rollen må styrkes snarere enn å svekkes. Kontrollutvalget må også bidra til debatt om de enkelte revisjonsrapportene både i og utenfor bystyret. Selv om samtlige revisjonsrapporter fremlegges for bystyret både før og etter de har vært hos Rådmannen til oppfølging, savner jeg en mer åpen og aktiv debatt om de funn som blir gjort. Det kan enkelte ganger virke som om vi politikere er redde for å diskutere rapportene i full offentlighet, kanskje for å unngå ubehagelig kritikk. Samordning og samarbeid - tilsyn og revisjon De ulike fagavdelingene i kommunen kan i løpet av et kalenderår oppleve å bli gjenstand for opptil flere revisjoner: Fra kommunens egen internrevisjon, Fylkesmannen og andre statlige tilsyn, i tillegg til Kontrollutvalget. Det er etter min mening mulig å hente ut betydelige gevinster med å samordne flere av 8

Kommunerevisoren. Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn

Kommunerevisoren. Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 3 2 0 0 7 6 2. å r g a n g Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn www.nkrf.no F O R B

Detaljer

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG Kommunerevisoren NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG LES MER OM: // Hvem frykter for at de Røde Flagg etter misligheter og korrupsjon blir avdekket? // Hvorfor er de så gode? // Regnskapsregler

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Snillfjord kommune Februar 2009 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg i perioden november 2008

Detaljer

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG Kommunerevisoren NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG LES MER OM: // Åpne dører i kontrollutvalgene // Revisjonskriterier i eierskapskontroll // Hvordan bli en effektiv vokter av skattebetalernes

Detaljer

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2013 1 2013-974/ALJ/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll av Østre Toten Eiendomsselskap AS som

Detaljer

Kommunerevisoren. Den vanskelige uavhengigheten Bruk av transaksjonsanalyse i vurdering av risiko for misligheter Saksbehandlingsregler.

Kommunerevisoren. Den vanskelige uavhengigheten Bruk av transaksjonsanalyse i vurdering av risiko for misligheter Saksbehandlingsregler. Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 2 2011 66. årgang Les mer om: Den vanskelige uavhengigheten Bruk av transaksjonsanalyse i vurdering av risiko for misligheter Saksbehandlingsregler www.nkrf.no F O R

Detaljer

Kommunerevisoren. www.nkrf.no

Kommunerevisoren. www.nkrf.no Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 4 2 0 1 0 6 5. å r g a n g www.nkrf.no F O R B U N D S L E D E R E N har ordet Jeg har med glede registrert at statssekretær Dag Henrik Sandbakken i Kommunal

Detaljer

Kommunerevisoren. Det kan være fristende å forsyne seg av godene. Korrupsjon kan ramme kommunene. Hvordan avdekke misligheter og korrupsjon

Kommunerevisoren. Det kan være fristende å forsyne seg av godene. Korrupsjon kan ramme kommunene. Hvordan avdekke misligheter og korrupsjon Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 5 2 0 0 6 6 1. å r g a n g Det kan være fristende å forsyne seg av godene Korrupsjon kan ramme kommunene av Erling Grimstad, advokat side 4 Hvordan avdekke

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. april 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

Kommunerevisoren. Les mer om: Kommunale selskap Personalopplysninger Økonomistyring. www.nkrf.no

Kommunerevisoren. Les mer om: Kommunale selskap Personalopplysninger Økonomistyring. www.nkrf.no Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 2 2009 64. årgang Les mer om: Kommunale selskap Personalopplysninger Økonomistyring www.nkrf.no F O R B U N D S L E D E R E N har ordet Kontrollutvalgskonferansen ble

Detaljer

Kommunerevisoren. Olavsfestdagene Eierstrategi. Les mer om: www.nkrf.no

Kommunerevisoren. Olavsfestdagene Eierstrategi. Les mer om: www.nkrf.no Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 5 2009 64. årgang Les mer om: Olavsfestdagene Eierstrategi www.nkrf.no F O R B U N D S L E D E R E N har ordet I lederen i Kommunerevisoren nummer 3/09 omtalte jeg Rapport

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

Kommunerevisoren. Revisor som selger Les mer om Morten Brandts foredrag og fagkonferansen. Egenregi eller outsourcing Av Robert Myhre, advokat

Kommunerevisoren. Revisor som selger Les mer om Morten Brandts foredrag og fagkonferansen. Egenregi eller outsourcing Av Robert Myhre, advokat Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 4 2 0 0 7 6 2. å r g a n g Revisor som selger Les mer om Morten Brandts foredrag og fagkonferansen Egenregi eller outsourcing Av Robert Myhre, advokat www.nkrf.no

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 5. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

Kommunerevisoren. NKRF Tidsskrift // 2 // 2014 // 69. årgang

Kommunerevisoren. NKRF Tidsskrift // 2 // 2014 // 69. årgang Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift // 2 // 2014 // 69. årgang LES MER OM: // Jørgen Kosmo en bauta i norsk samfunnsliv // KOSTRA Husgud eller kommuneplage? // Kontrollutvalgskonferansen 2014 \\ INNHOLD \\

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

Kommunerevisoren. Misligheter revisors oppgaver. Offentlighetsloven og tilliggende herligheter Årsoppgjørsrevisjonen 2014. Les mer om: 70.

Kommunerevisoren. Misligheter revisors oppgaver. Offentlighetsloven og tilliggende herligheter Årsoppgjørsrevisjonen 2014. Les mer om: 70. Kommunerevisoren 1 2015 70. årgang Les mer om: Misligheter revisors oppgaver Offentlighetsloven og tilliggende herligheter Årsoppgjørsrevisjonen 2014 INNHOLD 1 2015 2 Kommunerevisoren 70. årgangen Bjørn

Detaljer

Kommunerevisoren. Her er mannen som knekket Terra-koden

Kommunerevisoren. Her er mannen som knekket Terra-koden Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 1 2008 63. årgang Her er mannen som knekket Terra-koden Les også om praktiske konsekvenser av at likviditets reserven fjernes, ny standard for nedskrivninger og revisjon

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Forsyning nr. 2 2011 NR 2-2009. Side 1

Forsyning nr. 2 2011 NR 2-2009. Side 1 NR 2-2009 Side 1 Forside fra Grand Place, Brussel Stadthuis. Fotograf: Knut Otto Pedersen. INNHOLD LEDER 3 Av Knut Otto Pedersen, Vest-Agder fylkeskommune, leder fagrådet KS Innkjøpsforum. HVORDAN SIKRE

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN

ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN KS prosessveileder i arbeidet med ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN Hvordan forankre og sikre gode, etiske holdninger og handlinger? KS prosessveileder i arbeidet med ETIKK, SAMFUNNSANSVAR

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Konsulentbruk i Kristiansand kommune

Konsulentbruk i Kristiansand kommune Rapport til Kontrollutvalget i Kristiansand kommune Konsulentbruk i Kristiansand kommune Delrapport 1 Forvaltningsrevisjon April 2014 Sammendrag 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Kristiansand kommune vedtok

Detaljer