Friidrett. for barn og ungdom. En håndbok for trenere, ledere, aktive, foreldre og dommere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Friidrett. for barn og ungdom. En håndbok for trenere, ledere, aktive, foreldre og dommere"

Transkript

1 Friidrett for barn og ungdom En håndbok for trenere, ledere, aktive, foreldre og dommere

2 Norsk Friidretts målsettinger for barneog ungdomsfriidretten Visjon Friidrett skal være en attraktiv idrett for barn, ungdom og voksne. Friidrett skal skape og fremme idrettsglede, gode holdninger og sunn vinnerkultur. Friidrett skal bidra positivt i samfunnet og ta et ansvar der det er naturlig. Hovedmål Norsk Friidrett skal rekruttere flere barn til gode aktivitetsmiljøer. Norsk Friidrett skal arbeide målretta for at flere ungdommer fortsetter i friidretten. Definisjoner Barneidrett: All aktivitet som tilrettelegges for barn fra 6 til og med 12 år. Ungdomsfriidrett: All aktivitet som tilrettelegges for ungdom fra 13 til og med 19 år. Toppidrettsutøvere innenfor ungdomsgruppen fanges opp av egen definisjon i toppidrettsplanen. Klasser: Deltagerne stiller i klasser etter alder. For eksempel stiller de i 13-årsklassen det året de fyller 13 år. 2

3 Innhold: Barnefriidrett opp til 12 år 4 Idrettens barnerettigheter med utviklingsplan 6 Arrangement 10 Ungdomsfriidrett år 12 Konkurranser 14 Regelverk og bestemmelser 16 Aktiviteter og konkurranser 18 Faste arrangementer 20 I gang med kappgang 24 Friidrettens øvelsesutvalg for barn og ungdom Øvelsesutvalg for barn 6-10 år 27 Øvelsesutvalg for gutter 28 Øvelsesutvalg for jenter 30 Hekk 60 m innendørs 32 Stafetter 33 Lagkonkurranser 34 Øvelsesutvalg i mangekamp for jenter 36 Øvelsesutvalg i mangekamp for gutter 37 Foreldrevettregler 38 Dommeren som veileder 39 Kurs og utdanning i Norsk Friidrett 40 Litteratur og materiell 41 3

4 Friidrett for barn opp til 12 år Barnefriidrett Trening Friidrettsaktiviteter for barn skal være allsidig idrettsopplæring, der elementer fra mange ulike idretter og aktiviteter i godt tilrettelagte miljø, spiller en sentral rolle. Friidrettsskolemodellen gir god innføring i dette (kontakt Norsk Friidrett for mer informasjon). Friidrettsaktiviteter for barn skal være lekorientert, fordi leken er barns måte å lære på. Barna bør oppleve friidretten som en trygg arena, som gir utfordringer tilpasset den enkeltes ferdigheter. Barna bør møte trenere og aktivitetsledere som har kunnskap om og evne til å snakke med og forstå barn. Den første treneren er den viktigste treneren! Fri, egenstyrt lek innenfor rammen av tilgjengelig utstyr og arealer, viser seg å gi et høyere aktivitetsnivå og fører til økt kreativitet og spontanitet enn voksenstyrte aktiviteter. Aktivitetslederne bør i planleggingen vektlegge stor aktivitet, variasjon og allsidighet, slik at «køer» foran enkeltaktiviteter unngås. Leken må hele tiden være i sentrum. 4

5 Friidrett for barn opp til 12 år Ros og positive tilbakemeldinger er viktig for at barn skal oppleve mestringsglede. Fair play, samarbeid og lagaktiviteter bør være sentrale temaer. Det er et mål å gjøre barna mer opptatt av egen mestring enn å sammenligne seg med andre. Barn må ikke utsettes for belastning i form av styrketrening med vekter eller ensidige bevegelser så lenge skjelettet ennå vokser. Dette kan føre til vekstreduksjon og skader. Barn klarer langt mindre av hardt muskelarbeid over tid enn voksne. Dette gjelder tunge løft, slitsom kontinuerlig gangeog løp, samt spesifikk styrketrening. Barn viser dette i fri aktivitet ved å drive intervallpreget lek og ved stadig å skifte stillinger og bevegelser (med intervallpreget menes her mellomrom i aktiviteten - ikke det vi tradisjonelt forstår med intervalltrening). Trenings- og konkurransemiljøet bør ha plass til alle, uansett ambisjons- og funksjonsnivå. 5

6 Friidrett for barn opp til 12 år Idrettens barnerettigheter med utviklingsplan Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år. Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnets og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering, fysiske utvikling og funksjonshemning. 1. Trygghet Barn har rett til å delta i et trygt treningsmiljø, fritt for utilbørlig press eller utnyttelse. Skader skal forebygges. Barn under 6 år skal ha med seg en voksen på aktivitetene. 2. Vennskap og trivsel Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter der det er lagt til rette for at de skal utvikle vennskap og solidaritet. Trivsel gir grobunn for læring og læring gir grobunn for trivsel. 3. På barnas premisser Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter som er tilpasset deres alder, fysiske utvikling og modningsnivå. 4. Mestring Barn har rett til å oppleve mestring og lære mange ulike ferdigheter. De skal også ha muligheter for variasjon, øving og samspill med andre. 5. Påvirkning Barn har rett til å si sin mening og bli hørt. De skal ha muligheter til å være med på planlegging og gjennomføring av egen idrettsaktivitet sammen med trenere og foresatte. 6

7 Behandlet på Idrettstinget mai norges idrettsforbund og olympiske komite Friidrett for barn opp til 12 år 6. Frihet til å velge Barn har rett til å velge hvilken idrett, eller hvor mange idretter, de vil delta i og bestemmer selv hvor mye de vil trene. 7. Konkurranser for alle* Barn har rett til å velge om de vil delta i konkurranser eller ikke, og ha like muligheter til å delta. Barn som melder overgang fra en klubb innen samme idrett skal ha full rett til å delta i konkurranser for en ny klubb straks overgangen er registrert. *NIF vil påpeke viktigheten av å se punkt 7 i Idrettens barnerettigheter i sammenheng med særidrettenes konkurransepraksis. I punkt 7 heter det: «Barn har rett til å velge om de vil delta i konkurranser eller ikke, og ha like muligheter til å delta.» Det vil si at også barn som ikke ønsker å delta i konkurranser, skal ha like tilbud om trening som andre. Vil du vite mer? Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett Les mer i Bestemmelser om barneidrett og på Vedtatte endringer innarbeidet og godkjent av Idrettsstyret 28. august Barnerettigheter indd :46:14 7

8 Friidrett for barn opp til 12 år Utviklingsplan Alle som driver barneidrett bør følge en felles utviklingsplan for å sikre barna størst mulig variasjon og muligheter for stor bevegelseserfaring. Innholdet i de enkelte særforbundenes utdanningsplaner og trenernes praksis bør følge denne planen: Opp til 6 års alder Lek og varierte aktiviteter som skal stimulere barnas utvikling og de grunnleggende bevegelsene år Gode muligheter til å utforske og øve på ulike fysiske aktiviteter eller idrettsøvelser med forskjellige bevegelsesmønstre, slik at de får bred bevegelseserfaring. Dette gir et godt grunnlag for senere bevegelseslæring. Dette kan gjøres innenfor én eller flere idretter, men hver idrett har ansvaret for å gjøre tilbudet sitt variert og tilpasset barnas utviklingsnivå år Idretten skal preges av varierte aktiviteter og høyt aktivitetsnivå som sikrer gode basisferdigheter. Fordypning i en eller noen få idretter kan sikre et godt teknikkgrunnlag for senere utvikling innen idrettsgrenen. 8

9 Friidrett for barn opp til 12 år Oppfølging/håndheving Rettighetene er et politisk virkemiddel for å sikre barnets rettigheter som individ og aktiv idrettsutøvende. Det innebærer forpliktelser for andre enn barnet selv. Barna har krav på at rettighetene overholdes og etterleves, og både trenere, ledere, foreldre og organisasjonsledd må følge opp disse i praksis. Et eksempel på brudd på rettighetene er dersom et barn, mot sin vilje, presses av foreldrene til å delta i konkurranser. Jf. pkt. 7 i rettighetene: «Barn har rett til å velge om de vil delta i konkurranser eller ikke.» Rettighetene bør brukes som referanse i en dialog mellom barn, trenere, ledere og foreldre. I tilfeller hvor hverken trenerne eller idrettslagene løser brudd på rettighetene, skal overliggende organisasjonsledd (idrettskretsene, særforbundene eller Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité) kontaktes. 9

10 Friidrett for barn opp til 12 år Arrangement Konkurranser skal kun arrangeres i lokalmiljøet. Nærmere beskrivelse av konkurransereglementet finnes under kapittelet «Aktiviteter og konkurranser». Friidrettens konkurranseregler og bestemmelser er kun veiledende for disse årsklassene og skal ikke praktiseres strengt. Målet er at alle har det moro på friidrettsbanen og opplever mestringsglede. Ingen utøvere bør utelukkes fra deltakelse, bli diskvalifisert eller ikke få godkjent resultat som følge av regelbrudd. Dersom barn som er 12 år og yngre ikke utfører øvelsen riktig, bør de veiledes og få nytt forsøk. Det bør ikke arrangeres kvalifiseringskonkurranser med forsøk og finaler. Ved premiering skal alle til og med 10 år ha samme premier. Fra 11 år kan utøverne rangeres, men alle skal ha deltakerpremie. De kan også delta i kretsmesterskap fra 11 år og således rangeres. Når 10 og 11 år er én klasse, skal de ikke rangeres. Dersom det benyttes resultatlister, kan disse være alfabetiske opp til og med 10 år. Alternativt kan resultatene påføres startlister. Det føres ikke statistikk eller rekordnoteringer for utøvere som er 10 år og yngre. Det anbefales å arrangere stevner etter stasjonsprinsippet, slik at utøverne fritt kan velge mellom øvelser og slippe å stå i lange køer (ta kontakt med Norsk Friidrett for å få mer informasjon). Øvelsesutvalget skal stimulere til allsidighet, og arrangører oppfordres til å variere og bruke hele øvelsesutvalget. Aktiviteter kan med fordel arrangeres i form av lagkamper med jenter og gutter på samme lag, der sammenlagte resultater teller. 10

11 Friidrett for barn opp til 12 år Arrangeres konkurranser for barn på stevner hvor det også er tilbud til eldre årsklasser, bør barnetilbudet samles innenfor et begrenset tidsrom på ca. 2 timer. Utendørssesongen for barn bør vare fra 20. april til 20. september, slik at barna får mulighet til å være med på andre aktiviteter. Man kan med fordel samarbeide med andre idretter om aktivitetstilbudet. Øvelseslederne behøver ikke å være autoriserte dommere, men bør ha erfaring med barn og kunne gi veiledning i de aktuelle øvelsene. Barn som er 12 år og yngre bør ha mulighet for å ha med en veileder inne på banen under de første konkurransene. Ingen utøvere som er 12 år og yngre bør kunne nektes start på grunn av opprops- og påmeldingsreglement, eller klubbtilhørighet. For å motivere til allsidighet, oppfordres arrangører til å sette påmeldingsavgiften i disse aldersklassene så lavt som mulig. Barn som er 12 år og yngre behøver ikke å være medlem av en friidrettsklubb for å delta i friidrettskonkurranser. De kan representere sin skole eller annet lag. Dette gjelder også KM år. Utøvere med funksjonshemminger skal ikke utelukkes fra deltakelse, men få et tilbud på lik linje som de funksjonsfriske. Det er viktig at arrangementet imøtekommer barn med funksjonshemminger på en positiv måte. 11

12 Friidrett for ungdom år Ungdomsfriidrett Trening Ungdom skal ha medbestemmelse og innflytelse over utformingen av de aktivitetene de skal delta i. Allsidighet og variasjon bør stå svært sentralt. Trenings- og konkurransemiljøet bør ha plass til alle, uansett ambisjons- og resultatnivå. Den sosiale rammen rundt trening og konkurranse kan være avgjørende for om ungdommene velger å fortsette eller ikke. Lagbygging og sosiale tiltak er sentralt i ungdomsarbeidet. Ungdom sier selv at de vil ha mer lag- og fellesaktiviteter både på tvers av kjønn, alder og øvelser. Fellestreninger på tvers av øvelsesgrupper bør prioriteres. Samarbeid med andre idretter bør også gjennomføres. Ungdommens store behov for variasjon, spenning og utfordringer bør gjenspeiles i treningsaktivitetene. Mange oppgir kjedelige og ensformige treninger som årsak til at de sluttet. Ros og gode tilbakemeldinger på innsats og fremgang er svært viktig for alle utøvere, uansett nivå. 12

13 Friidrett for ungdom år Debatt og informasjon om etiske retningslinjer, doping og holdninger til idretten skal være sentrale tema i ungdomsarbeidet. Idrettsanleggene bør være tilgjengelige som møteplass for ungdom også utenom treningstidene. Ungdom i alle aldre skal møte et alkohol-, rus- og røykfritt miljø, både som aktive, trenere og tillitsvalgte. Samtaler om kosthold bør være en naturlig del av treningen. (For mer informasjon og Planlegging av sesongen Ungdom må få reell innflytelse på innholdet i treningene og konkurransene. Personlige samtaler Utøveren må selv få fastsette sitt mål og bestemme hvor mye tid han/hun vil bruke på friidretten. Ta alltid ungdom med på råd i planlegging og gjennomføring av aktiviteter. Vær åpen for nye løsninger. Prioriter sosiale tiltak. Det er viktig at alle i treningsgruppa aksepterer ulike ambisjonsnivåer. Sesongplanlegging Utøvere over år med høye ambisjoner bør sette opp en realistisk trenings- og konkurranseplan i samarbeid med trenerne (kontakt Norsk Friidrett for mer informasjon og eksempler eller sjekk

14 Friidrett for ungdom år Konkurranser Ungdom bør være representert i arrangementskomiteer for ungdomsstevner. La ungdom være med å arrangere, de vet selv best hvordan de vil ha det. Gi ungdom ansvar for gjennomføring av deler av stevnet/programmet. Dersom konkurranser for ungdom går over flere dager, skal det tilbys sosiale aktiviteter på kveldstid. Arrangører av ungdomsstevner må legge stor vekt på følgende: - Stram planlegging av tidsskjema - Musikk og trøkk på banen - Sosiale innslag utenfor banen (Bruke ungdommer fra Speakerskolene) Ungdom er åpne for nye løsningsmodeller og utradisjonelle øvelser. Variasjon i stevnetilbudet er sentralt for motivasjonen. Hensynet til seriesystem og statistikk skal ikke være til hinder for tilpasninger og alternative konkurranseløsninger. Der utradisjonelle øvelser benyttes, må dette komme frem i stevnerapporten. Lagkonkurranser og sosiale konkurranseformer har lenge vært etterlyst fra ungdommens side. En liten vri på et tradisjonelt stevne kan gi flere deltakere, bedre klubbmiljø og nye, spennende utfordringer. Innlagte lagkonkurranser (2, 4 eller 6-guttelag/ jentelag) i det oppsatte programmet, der sammenlagt poengsum/ plass-siffer teller, kan gjerne prøves. Hva med å samarbeide med en annen idrett? 14

15 Friidrett for ungdom år Etteranmeldinger bør godtas så lenge det er praktisk mulig å gjennomføre stevnet innenfor tidsskjemaet. Oppfinnsomhet i premieringen kan være et positivt innslag. Rettferdige og gode dommere med glimt i øyet er en forutsetning for en god opplevelse. Nybegynnere opp til 19 år som deltar i kappgangkonkurranse skal bli veiledet av kappgangdommere/kontrollører. Kontrollørene kan gi muntlig rettledning slik at utøveren kan forbedre stilen (teknikken) underveis i konkurransen. I nybegynnerstevner blir det gitt tillegg i sluttiden dersom gangstilen bryter med gangdefinisjonen (regel 230). I nybegynnerstevner kan det brukes både fellesstart, puljestart og individuell start. Individuelle tilpasninger, uansett funksjonsnivå, skal være mulig også i konkurransesammenheng. Alle konkurranser skal være åpne for utøvere med funksjonshemminger. For motbakkeløp er yngste konkurranseklasse år, forutsatt at disse starter sammen i egen klasse i egen start, og har en stipulert vinnertid i klassen på under 20 minutter. Utøvere som er 15 år og eldre kan starte sammen med junior/senior/veteran der det er hensiktsmessig. Opprykk i aldersklasser er ikke tillatt for utøver som er 14 år og yngre. 15

16 Regelverk og bestemmelser Klasseinndelinger Gutter og jenter inndeles etter klasser. Utøvere opp til og med 14 år skal ikke konkurrere sammen med senior og junior. Når mesterskap for senior, junior og/eller ungdom arrangeres i samme stevne, kan ingen utøvere delta i mer enn én klasse. En utøver kan kun delta i en høyere klasse dersom øvelsen ikke arrangeres i utøverens egen klasse. Spesielle regler gjelder for hekkeløp. I stafetter kan utøverne gå en klasse opp, selv om de har deltatt i enkeltøvelser i egne aldersklasser. Vi anbefaler at utøvere til og med 17 år konkurrerer i enkeltklasser der deltakergrunnlaget gir mulighet for dette. Følgende klasser kan kobles dersom det er ønskelig: 14/15 år og 16/17 år. Vi har to juniorklasser: 15 til og med 19 år, og 20 til og med 22 år. Juniorklassene er åpne for deltakere fra det kalenderåret de fyller 15 år til det kalenderåret de fyller 22 år. Gutter og jenter fra og med 15 år kan starte i eldre årsklasser eller junior og senior, men må holde seg til én årsklasse i samme stevnet. Fra 2010 gjelder regelen om at den første som tjuvstarter i et løp blir diskvalifisert. Denne regelen gjelder for utøvere fra 15 år og eldre. Utøvere som er 14 år og yngre benytter gammel regel der ikke deltakeren blir diskvalifisert før han har 2 personlige tjuvstarter. I mangekamp fra 15 år og eldre gjelder regelen om at den andre deltakeren som tjuvstarter i et løp blir diskvalifisert, uavhengig om det var han/hun som tjuvstartet første gang (se Friidrettens håndbok). 16

17 Representasjon/ represent. overganger En aktiv friidrettsutøver kan være medlem av flere idrettslag, men kan kun representere ett lag i friidrettskonkurranser innen kalenderåret. Jenter og gutter til og med 14 år som i sesongen flytter, bytter skole eller miljø, kan søke om overgang til nytt lag. Det er friidrettskretsen som gir dispensasjon. Friidrettskortet er påkrevd for utøvere som deltar i banestevner fra det året de fyller 13 år. Utøvere som ønsker å representere nytt lag i neste kalenderår, må sende skriftlig melding om dette til sitt gamle lag og Norsk Friidrett innen 31. desember. Utøvere i militærtjeneste og skoleelever opp til og med videregående skole kan for hver konkurranse velge om de vil representere sitt idrettslag, sin skole eller sin militære avdeling. Jenter og gutter i alderen 15 til 19 år kan representere ett lag i jente- og gutteklassene og et annet lag i junior- og seniorklassene hvis det er inngått en samarbeidsavtale om dette mellom de to lagene. Studenter og skoleelever som bor utenfor sitt hjemsted i studietiden og representerer et annet idrettslag enn på det som er på hjemstedet, kan representere sitt hjemmelag i sommerferien. Søknad sendes innen 15. mai til den krets som studielaget tilhører. Dispensasjon gjelder i perioden 1. juni august og må gå over minst en måned. (Se fullstendige regler i Friidrettens håndbok, kapittel 3.) Friidrettskortet/ forsikring Alle utøvere til og med 12 år er dekket av NIF barneidrettsforsikring. Friidrettskortet er påkrevd for utøvere som deltar i banestevner fra og med 13 år. Alle nye utøvere fra og med 13 år skal kunne prøve seg i konkurransesammenheng i stevner opptil 5 ganger i egen friidrettskrets før friidrettskortet blir påkrevd. I denne perioden er utøveren ikke omfattet av forsikringsordningen. 17

18 Aktiviteter og konkurranser Aktiviteter og konkurranser Opp til 6 år Aktivitet bør organiseres i friidrettsgrupper eller idrettskoler, gjerne i samarbeid med andre idretter. Det er lek og allsidig aktivitet som skal stå i sentrum, slik at barna får innlæring i de grunnleggende bevegelsene. For barn t.o.m. det året de fyller 7 år bør det ikke arrangeres konkurranser utover det som er naturlig innen gruppeaktiviteten/treningen år Aktivitet bør organiseres i friidrettsgrupper eller idrettsskoler, gjerne i samarbeid med andre idretter. Det er ønskelig at gode tilrettelagte friidrettsaktiviteter kan tilbys i skole og skolefritidsordning. Aktivitetstilbudet bør være basert på allsidighet og lek. Den enkelte bør ha reell mulighet til å lære seg de grunnleggende ferdighetene som særpreger friidretten. Konkurranseaktivitet: Det kan arrangeres enkeltstående konkurranser i bomiljøet/ lokalmiljøet. Ved definisjon av lokalmiljøet må det vises skjønn etter hvor i landet en bor (lokalmiljøet er f.eks. reise en time med bil innen samme kommune, nabokommune). Konkurransene bør i hovedsak arrangeres som lagkonkurranser, som kan inkludere både enkeltøvelser og ulike former for stafetter. I disse aldersgruppene benyttes ikke resultatlister, tabeller eller annen form for rangering. Hvis premiering finner sted, gis det samme premie til alle. Resultater for åringer skal ikke benyttes i statistikk eller rekordnoteringer. 18

19 Aktiviteter og konkurranser 11 og 12 år Aktivitet bør organiseres i friidrettsgrupper eller idrettskoler som over, men tilpasset alder. Fortsatt er allsidigheten i fokus, men nå med et bredt øvelsesutvalg i den tekniske treningen. Det bør arrangeres tilrettelagte skoleleker/idrettsdager. Konkurranseaktivitet: Allsidighet, lagkamp og stafetter bør vektlegges. Aktivitetstilbud kan arrangeres i lag og krets i form av idrettsleker/stafetter/mangekamp/ lagkonkurranser med en sosial ramme. Det anbefales å gi et konkurransetilbud innenfor eget fylke, men her må det også brukes skjønn i vurderingene. Det kan arrangeres kretsmesterskap for barn i denne aldersgruppen. Det er anledning for en utøver og et lag å delta i én landsomfattende friidrettskonkurranse pr. år. 13 og 14 år Aktivitet bør organiseres i friidrettsgrupper. Det bør fokuseres på allsidighet og en gradvis innføring i de ulike friidrettsteknikkene, med et øvelsesutvalg som er tilpasset alderen. Det bør være et tilbud til skolen om skolestevner/ idrettsdager. Konkurranseaktivitet: I denne aldersgruppen kan utøverne delta i kretsmesterskap, og det gis et tilbud om regionale ungdomsleker. Det skal være fokus på stevner med høy kvalitet. Det er fremdeles viktig å gi tilbud om lagkonkurranser, stafetter og mangekamp. Alternative konkurranser, KM enkeltøvelser, KM mangekamp og regionale eller landsomfattende konkurranser med vekt på allsidighet og lagkonkurranser anbefales. Hvis prestasjonspremie skal utdeles, skal den gis for laginnsats. 15 år og eldre Det bør være økende spesialisering, men fortsatt vektlegging av variasjon og allsidighet. Den sosiale rammen ved alle arrangementer og i treningssammenheng bør vektlegges. Konkurranseaktivitet: Alternative konkurranser, KM, UM, Junior NM, Senior NM, nordiske mesterskap, internasjonale junior- og seniormesterskap og lignende. 19

20 Faste arrangementer TineStafetten TineStafetten arrangeres på våren av klubber og skoler over hele landet. Dette er Norges desidert største massemønstring for gutter og jenter fra klasse. Gutter og jenter løper på samme lag, det er 8 på laget, og alle løper 200 m. Det blir satt stor fokus på det å ha det gøy sammen på en friidrettsbane. TineStafetten er et utmerket tiltak, som klubbene bør benytte seg av til å rekruttere utøvere til friidretten. Les mer om TineStafetten på Team Athletics Games Lagkonkurranse både for klubber og skoler. Gutter og jenter deltar på samme lag i diverse øvelser ved bruk av Team Athletics utstyr, eller på skolens idrettsdag og ved bruk av det utstyr skolen har til disposisjon. Musikk, trøkk og action kjennetegner arrangementene. 20

21 Faste arrangementer Friidrettsskole Er et godt rekrutteringstiltak for klubbene og kan arrangeres hele året. Det er utarbeidet en Friidrettsskole-guide med gode tips og ideer, t-skjorte til deltakere og ledere, medalje og diplom. Alt er gratis for klubbene. En Friidrettsskole kan gjerne arrangeres i forkant eller i etterkant av NCC Friidrettens Dag. Noen steder blir Nissemarsjen avviklet som fakkelmarsj på kveldstid. Nissemarsjen En populær førjuls- og romjulsaktivitet som passer for alle idrettslag og i alle lokalsamfunn. Arrangøren bestemmer selv dato, starttid og løypelengde, men vi anbefaler at marsjen planlegges slik at hele familien kan delta samlet. Mange idrettslag, spesielt de som har barneidrettsgrupper, bruker Nissemarsjen som juleavslutning med hyggelig samvær og medaljeutdeling etter at marsjen er gjennomført. Deltakerne blir gjerne oppfordret til å stille med nisselue eller nissedrakt. Kontakt Norsk Friidrett for medaljer og materiell. Barnas Turmarsj et aktivitetstilbud som er blitt svært populært. Denne aktiviteten kombinerer fysisk aktivitet med kunnskap. Opplegget er enkelt; ta barna med på tur, og gjør turen ekstra interessant med aktivitetsplansjer fra Norsk Friidrett. Vi lager ny aktivitetsplansje med temaer hvert år. De lokale arrangørene kan f.eks. velge mellom plansjer med Blader, Trær, Blomster, Fugler, Sopp eller Trafikkskilt. Ekstra stas er det når alle barna får medalje og diplom. Arrangørene får også turkalender, deltakerkort og strimler til å merke løyper med. Medaljene koster kr. 25,- pr. stk, og diplomer og arrangementsmateriell er inkludert i medaljeprisen. Kontakt Norsk Friidrett for å få tilsendt materiell som trengs for å lage en spennende tur for barna. 21

22 Faste arrangementer NCC NCC Friidrettens Dag - et rekrutteringstiltak med fokus på Myldrekonseptet, gjerne med bruk av Team Athletics utstyr. NCC Friidrettens Dag kan arrangeres både ute og inne hele året. Det viktigste er at deltagerne får prøve seg i friidrett på en positiv og lekende måte. Plakater, startnummer og medaljer er gratis for klubben. NCC-lekene arrangeres på høsten 3 steder i landet, er regionale ungdomsleker for gutter og jenter 13 og 14 år. Utøverne representerer sin krets og det er kretsen som tar ut laget. NCC-lekene er både en individuell konkurranse og en lagkonkurranse. Hver krets får sin farge på t-skjorten, som brukes under konkurransen. Det legges også stor vekt på fellesskap og sosiale tiltak. Se NCC Sommerleir Dette er ungdommens sommereventyr! NCC Sommerleir arrangeres hvert år på Rena Leir i Østerdalen. Sommerleiren varer i én uke og er preget av sosiale aktiviteter og gode treningsøkter med landets beste trenere. NCC Sommerleir skaper vennskapsbånd og samhold blant friidrettens unge talenter. Se 22

23 Et samarbeidsprosjekt mellom: Friidrett i skolen innholder gode tips, inspirasjon og øvelser innen friidrett til lærere og elever. Idrettsglede i skolen Idrettsglede i skolen er et fellesprosjekt som Norges Friidrettsforbund, Norges Golfforbund, Norges Orienteringsforbund, Norges Skiforbund og Norges Svømmeforbund har gått sammen om for å øke det fysiske aktivitetsnivået blant skoleelever. Sidene og artiklene er utarbeidet for å gjøre hverdagen enklere for lærere og derigjennom gi en mer interessant undervisning for elevene. ALT PÅ ETT STED! Se og 23

24 Kappgang I gang med kappgang Har du noen gang prøvd å teste hvor fort du kan gå uten å springe, eller tøyset med å etterlikne gangen til verdens beste kappgjengere? Kappgang er en enkel, fascinerende og kjempemorsom øvelse som alle kan få til etter enkel instruksjon. Etter mye trening vil mange kunne bli veldig gode. I 2009 ble kappgang en del av Norsk Friidrett. Definisjon: Kappgang er en bevegelse fremover ved steg tatt slik at gangeren holder tilstrekkelig kontakt med bakken slik at det ikke oppstår synlig (for det menneskelige øyet) mangel på kontakt. Støttebenet skal være strukket (ikke bøy i kneleddet) fra det berører bakken inntil det er rett i vertikal posisjon. 24

25 Kappgang Hvordan lærer vi kappgang? 1. Begynn med å gå vanlig, armene pendler normalt frem og tilbake. Legg merke til bevegelsene dine. Hvordan setter du foten ned? Hvor lang er armbevegelsen? 2. Øk farten. Legg merke til hva du gjør for å få større fart. Tar du lengre steg? Bruker du armene annerledes? 3. Øk farten enda litt mer. Nå skal du konsentrere deg om 90 graders bøy i albueleddet. Gå noen meter hvor du kun konsentrerer deg om armbruken. 4. Og så går vi inn i kappgangregelen. Da må du ha knestrekk! Foten skal være strak i kneleddet når hælen treffer bakken, og den skal holdes strak inntil foten er rett under deg (rett vertikal posisjon). Tips til teknikk: Hodet skal være i ro Se fremover Overkroppen oppreist og stabil Bevegelige hofter som følger beinas pendling (unngå sidelengs rumpevrikk) Foten skal settes ned med klar markering (hælen fram, tåen opp) Lav framføring av foten (unngå høye kneløft) Starte med kappgang? Ønsker du å lære mer om kappgang eller har andre spørsmål, ta kontakt med vår kappgangansvarlig i Norsk Friidrett på e-post 25

26 26

27 FRIIDRETTENS ØVELSESUTVALG FOR BARN OG UNGDOM Øvelsesutvalg for barn 6-10 år GUTTER/JENTER 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 40 m (hovedøvelse sprint) stående start x x x x x 60 m x x x x x 80 m x x Kappgang 400 m x x x x x Kappgang 600 m x x x x x Lengde med satssone 0,5 m før satsplanke x x x x x Terrengløp m x x x x x Stafett 40 m etapper x x x x x Lengde u/tilløp x x x x x Høyde x x x x x Høyde u/tilløp x x x x x Liten ball 150 g x x x x x Slengball 1 kg x x x x x Mangekamp: 3-kamp (ett løp, ett hopp og ett kast) x x x x Mangekamp: 4-kamp (60 m/60 mhk, 600 m, høyde/lengde/stav, kule/ball/slengball) x 60 m hekk (68 cm, 6,5 m) x x Tresteg med satssone 0,5 m før satsplanke x x 600 m x x Diskos 0,6 kg x x Slegge 2 kg x x Spyd 0,4 kg x x Kule 2 kg x x x x x Stav x x Øvelsesutvalgets bruk ved innendørs arrangement: Ved innendørs arrangement må øvelsesutvalget tilpasses hallen og de lokale forhold. For eksempel 60 m for alle klasser og 60 m hekk for alle klasser. 27

28 Øvelsesutvalg for gutter GUTTER Junior Junior Senior 40 m X 60 m X X X X X X X X X X 80 m X X X X X X X X 100 m X X X X X X X X 200 m X X X X X X X X X X 300 m X X X X X X X X 400 m X X X X X X X 600 m X X X X X X X X X X 800 m X X X X X X X 1000 m X X X X X X X 1500 m X X X X X X X X X 2000 m X X X X X X X 3000 m X X X X X 5000 m X X X X m X X X 1500 m hinder 76,2cm X X X 2000 m hinder 91,4cm X X X X 3000 m hinder 91,4cm X X X Motbakkeløp X X X X X X X X Kappgang 600 m X X Kappgang 800 m X X Kappgang 1000 m X X X X X X X X X X Kappgang 1500 m X X X X X X X X X X Kappgang 1 mile X X X X X X X X Kappgang 2000 m X X X X X X X X Kappgang 3000 m X X X X X X X X Kappgang 5000 m X X X X X X X Kappgang m X X X X X X Kappgang 1 t gang X X X X X X Kappgang m X X X Kappgang m X X X Terrengløp m m 2000m m 3000m 3000m 5000m 60 m hekk 68cm 6,5m X 60 m hekk 76,2cm 7m X 60 m hekk 76,2cm 7,5m X 80 m hekk 84cm 8m X 100 m hekk 91,4cm 8,5m X X 110 m hekk 91,4cm 8,8m X 110 m hekk 100cm 9,14m X X X 110 m hekk 106,7cm 9,14m X X X 200 m hekk 68cm 18,29m X X X 200 m hekk 76,2cm 18,29m X X X X X X X 300 m hekk 76.2cm 35m X X 300 m hekk 84cm 35m X X Alle dist. Alle dist. Alle dist. 28

Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett

Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett Behandlet på Idrettstinget 11. 13. mai 2007. Vedtatte endringer innarbeidet og godkjent av Idrettsstyret 28. august 2007. norges idrettsforbund og

Detaljer

IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT

IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT Vedtatt på Idrettstinget 2007 2 idrettens barnerettigheter bestemmelser om barneidrett idrettens barnerettigheter bestemmelser om barneidrett 3 Idrettens

Detaljer

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 Ungdomsfotball Råd og retningslinjer 13-19 år ungdom3 18-05-05 12:31 Side 2 Bakgrunn Norges Fotballforbund har to utviklingsmål med ungdomsfotballen Utvikle gode spillere

Detaljer

Barn og fysisk aktivitet

Barn og fysisk aktivitet program for foreldreveiledning BUF00072 Barn og fysisk aktivitet med hovedvekt på aldersgruppa 0-16 år Informasjon og veiledning til foreldre og andre voksne Desember 2008 Per Egil Mjaavatn og Ingunn Fjørtoft

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger

HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger Mange foreldre ønsker å bidra til at deres barn får ta del i et godt

Detaljer

Olympiatoppens filosofi for utvikling av morgendagens utøvere

Olympiatoppens filosofi for utvikling av morgendagens utøvere Olympiatoppens filosofi for utvikling av morgendagens utøvere Innledning Olympiatoppens utviklingsfilosofi er ment som et teoretisk bakteppe for arbeid med utvikling av morgendagens topputøvere innen ulike

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Fysisk aktivitet og funksjonshemning

Fysisk aktivitet og funksjonshemning Fysisk aktivitet og funksjonshemning Alpint for alle Utgitt av: Beitostølen Helsesportsenter Læringssenteret 2001 Forfattere: Harald Guldahl Reidar G. Hagen Ole Morten Svenkerud Martin Sæbu Illustrasjoner:

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Fysisk aktivitet og funksjonshemning

Fysisk aktivitet og funksjonshemning Fysisk aktivitet og funksjonshemning Utgitt av: Beitostølen Helsesportsenter Norges Orienteringsforbund Læringssenteret 2000 1 Tekst og illustrasjoner: Alf Stefferud, Inger Svaland, Hild Sveine og Martin

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUND

NORGES BORDTENNISFORBUND L i t e n b a l l s t o r i d r e t t NORGES BORDTENNISFORBUND FORORD Velkommen inn i BORDTENNISFAMILIEN Barn og unge vil ha det gøy! Det er kanskje den viktigste grunnen til at barn begynner med idrett

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Stabæk sin utviklingsplan 13-16 år

Stabæk sin utviklingsplan 13-16 år Stabæk sin utviklingsplan 13-16 år Lykkes Stabæk med intensjonen til planen i forhold til trenere som er brukerne og spillerne som føler den på kroppen og skal utvikle seg? Hvor godt er tankesettet til

Detaljer

Beitostølen Helsesportsenter

Beitostølen Helsesportsenter Beitostølen Helsesportsenter Øystein Vegge Martin Sæbu 2002 INNLEDNING 2 FYSISK AKTIVITET FOR ALLE 2 TILRETTELEGGING FOR FUNKSJONSHEMMEDE 3 BALL-AKTIVITETER 7 FANGELEKER 13 GRUPPE-AKTIVITETER UTEN BALL

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Ungdom og trening. Endring over tid og sosiale skillelinjer. nr 3/11. Ørnulf Seippel, Åse Strandbu & Mira Aaboen Sletten

Ungdom og trening. Endring over tid og sosiale skillelinjer. nr 3/11. Ørnulf Seippel, Åse Strandbu & Mira Aaboen Sletten Ungdom og trening Endring over tid og sosiale skillelinjer Ørnulf Seippel, Åse Strandbu & Mira Aaboen Sletten Rapport nr 3/11 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Ungdom og

Detaljer

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Dell 1 -- Vårre tankerr om hva som err viiktiig forr barrn..1 Sammen om Veien barnehage..6 Barnesyn.7 Visjon.10 Verdier..11 Dell 2 --

Detaljer

ET LANDBRUK UTEN KVINNER

ET LANDBRUK UTEN KVINNER Norsk Bonde- og Småbrukarlag ET LANDBRUK UTEN KVINNER En kartlegging av årsaker til at ikke flere kvinner velger landbruket som yrkesvei Kvinner, demokrati og deltakelse Mars 2015 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa Lærerveiledning Nysgjerrigpermetoden Vitenskapelig metode til skolebruk iden t r å g or og Hvorgfanger fortkte? noen ganger sa noen Nysgjerrigpermetoden 1 Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om noe dere

Detaljer

Fra talent til tippeligaspiller i et regionalt perspektiv. Hvordan gjør vi det?

Fra talent til tippeligaspiller i et regionalt perspektiv. Hvordan gjør vi det? 2010 Fra talent til tippeligaspiller i et regionalt perspektiv. Hvordan gjør vi det? Trener 3 oppgave Svein Fjælberg 01.01.2010 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 Forord... 5 1.0 Innledning... 6 1.1

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Hvordan gjøre de beste best?

Hvordan gjøre de beste best? Hvordan gjøre de beste best? - eksempler på læringsprinsipper, virkemidler og metoder for påvirkning av fotballferdighet for spillere i alderen 16-21 år. Trener III Nils Lexerød Forord Jeg vil først om

Detaljer