Friidrett. for barn og ungdom. En håndbok for trenere, ledere, aktive, foreldre og dommere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Friidrett. for barn og ungdom. En håndbok for trenere, ledere, aktive, foreldre og dommere"

Transkript

1 Friidrett for barn og ungdom En håndbok for trenere, ledere, aktive, foreldre og dommere

2 Norsk Friidretts målsettinger for barneog ungdomsfriidretten Visjon Friidrett skal være en attraktiv idrett for barn, ungdom og voksne. Friidrett skal skape og fremme idrettsglede, gode holdninger og sunn vinnerkultur. Friidrett skal bidra positivt i samfunnet og ta et ansvar der det er naturlig. Hovedmål Norsk Friidrett skal rekruttere flere barn til gode aktivitetsmiljøer. Norsk Friidrett skal arbeide målretta for at flere ungdommer fortsetter i friidretten. Definisjoner Barneidrett: All aktivitet som tilrettelegges for barn fra 6 til og med 12 år. Ungdomsfriidrett: All aktivitet som tilrettelegges for ungdom fra 13 til og med 19 år. Toppidrettsutøvere innenfor ungdomsgruppen fanges opp av egen definisjon i toppidrettsplanen. Klasser: Deltagerne stiller i klasser etter alder. For eksempel stiller de i 13-årsklassen det året de fyller 13 år. 2

3 Innhold: Barnefriidrett opp til 12 år 4 Idrettens barnerettigheter med utviklingsplan 6 Arrangement 10 Ungdomsfriidrett år 12 Konkurranser 14 Regelverk og bestemmelser 16 Aktiviteter og konkurranser 18 Faste arrangementer 20 I gang med kappgang 24 Friidrettens øvelsesutvalg for barn og ungdom Øvelsesutvalg for barn 6-10 år 27 Øvelsesutvalg for gutter 28 Øvelsesutvalg for jenter 30 Hekk 60 m innendørs 32 Stafetter 33 Lagkonkurranser 34 Øvelsesutvalg i mangekamp for jenter 36 Øvelsesutvalg i mangekamp for gutter 37 Foreldrevettregler 38 Dommeren som veileder 39 Kurs og utdanning i Norsk Friidrett 40 Litteratur og materiell 41 3

4 Friidrett for barn opp til 12 år Barnefriidrett Trening Friidrettsaktiviteter for barn skal være allsidig idrettsopplæring, der elementer fra mange ulike idretter og aktiviteter i godt tilrettelagte miljø, spiller en sentral rolle. Friidrettsskolemodellen gir god innføring i dette (kontakt Norsk Friidrett for mer informasjon). Friidrettsaktiviteter for barn skal være lekorientert, fordi leken er barns måte å lære på. Barna bør oppleve friidretten som en trygg arena, som gir utfordringer tilpasset den enkeltes ferdigheter. Barna bør møte trenere og aktivitetsledere som har kunnskap om og evne til å snakke med og forstå barn. Den første treneren er den viktigste treneren! Fri, egenstyrt lek innenfor rammen av tilgjengelig utstyr og arealer, viser seg å gi et høyere aktivitetsnivå og fører til økt kreativitet og spontanitet enn voksenstyrte aktiviteter. Aktivitetslederne bør i planleggingen vektlegge stor aktivitet, variasjon og allsidighet, slik at «køer» foran enkeltaktiviteter unngås. Leken må hele tiden være i sentrum. 4

5 Friidrett for barn opp til 12 år Ros og positive tilbakemeldinger er viktig for at barn skal oppleve mestringsglede. Fair play, samarbeid og lagaktiviteter bør være sentrale temaer. Det er et mål å gjøre barna mer opptatt av egen mestring enn å sammenligne seg med andre. Barn må ikke utsettes for belastning i form av styrketrening med vekter eller ensidige bevegelser så lenge skjelettet ennå vokser. Dette kan føre til vekstreduksjon og skader. Barn klarer langt mindre av hardt muskelarbeid over tid enn voksne. Dette gjelder tunge løft, slitsom kontinuerlig gangeog løp, samt spesifikk styrketrening. Barn viser dette i fri aktivitet ved å drive intervallpreget lek og ved stadig å skifte stillinger og bevegelser (med intervallpreget menes her mellomrom i aktiviteten - ikke det vi tradisjonelt forstår med intervalltrening). Trenings- og konkurransemiljøet bør ha plass til alle, uansett ambisjons- og funksjonsnivå. 5

6 Friidrett for barn opp til 12 år Idrettens barnerettigheter med utviklingsplan Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år. Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnets og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering, fysiske utvikling og funksjonshemning. 1. Trygghet Barn har rett til å delta i et trygt treningsmiljø, fritt for utilbørlig press eller utnyttelse. Skader skal forebygges. Barn under 6 år skal ha med seg en voksen på aktivitetene. 2. Vennskap og trivsel Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter der det er lagt til rette for at de skal utvikle vennskap og solidaritet. Trivsel gir grobunn for læring og læring gir grobunn for trivsel. 3. På barnas premisser Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter som er tilpasset deres alder, fysiske utvikling og modningsnivå. 4. Mestring Barn har rett til å oppleve mestring og lære mange ulike ferdigheter. De skal også ha muligheter for variasjon, øving og samspill med andre. 5. Påvirkning Barn har rett til å si sin mening og bli hørt. De skal ha muligheter til å være med på planlegging og gjennomføring av egen idrettsaktivitet sammen med trenere og foresatte. 6

7 Behandlet på Idrettstinget mai norges idrettsforbund og olympiske komite Friidrett for barn opp til 12 år 6. Frihet til å velge Barn har rett til å velge hvilken idrett, eller hvor mange idretter, de vil delta i og bestemmer selv hvor mye de vil trene. 7. Konkurranser for alle* Barn har rett til å velge om de vil delta i konkurranser eller ikke, og ha like muligheter til å delta. Barn som melder overgang fra en klubb innen samme idrett skal ha full rett til å delta i konkurranser for en ny klubb straks overgangen er registrert. *NIF vil påpeke viktigheten av å se punkt 7 i Idrettens barnerettigheter i sammenheng med særidrettenes konkurransepraksis. I punkt 7 heter det: «Barn har rett til å velge om de vil delta i konkurranser eller ikke, og ha like muligheter til å delta.» Det vil si at også barn som ikke ønsker å delta i konkurranser, skal ha like tilbud om trening som andre. Vil du vite mer? Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett Les mer i Bestemmelser om barneidrett og på Vedtatte endringer innarbeidet og godkjent av Idrettsstyret 28. august Barnerettigheter indd :46:14 7

8 Friidrett for barn opp til 12 år Utviklingsplan Alle som driver barneidrett bør følge en felles utviklingsplan for å sikre barna størst mulig variasjon og muligheter for stor bevegelseserfaring. Innholdet i de enkelte særforbundenes utdanningsplaner og trenernes praksis bør følge denne planen: Opp til 6 års alder Lek og varierte aktiviteter som skal stimulere barnas utvikling og de grunnleggende bevegelsene år Gode muligheter til å utforske og øve på ulike fysiske aktiviteter eller idrettsøvelser med forskjellige bevegelsesmønstre, slik at de får bred bevegelseserfaring. Dette gir et godt grunnlag for senere bevegelseslæring. Dette kan gjøres innenfor én eller flere idretter, men hver idrett har ansvaret for å gjøre tilbudet sitt variert og tilpasset barnas utviklingsnivå år Idretten skal preges av varierte aktiviteter og høyt aktivitetsnivå som sikrer gode basisferdigheter. Fordypning i en eller noen få idretter kan sikre et godt teknikkgrunnlag for senere utvikling innen idrettsgrenen. 8

9 Friidrett for barn opp til 12 år Oppfølging/håndheving Rettighetene er et politisk virkemiddel for å sikre barnets rettigheter som individ og aktiv idrettsutøvende. Det innebærer forpliktelser for andre enn barnet selv. Barna har krav på at rettighetene overholdes og etterleves, og både trenere, ledere, foreldre og organisasjonsledd må følge opp disse i praksis. Et eksempel på brudd på rettighetene er dersom et barn, mot sin vilje, presses av foreldrene til å delta i konkurranser. Jf. pkt. 7 i rettighetene: «Barn har rett til å velge om de vil delta i konkurranser eller ikke.» Rettighetene bør brukes som referanse i en dialog mellom barn, trenere, ledere og foreldre. I tilfeller hvor hverken trenerne eller idrettslagene løser brudd på rettighetene, skal overliggende organisasjonsledd (idrettskretsene, særforbundene eller Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité) kontaktes. 9

10 Friidrett for barn opp til 12 år Arrangement Konkurranser skal kun arrangeres i lokalmiljøet. Nærmere beskrivelse av konkurransereglementet finnes under kapittelet «Aktiviteter og konkurranser». Friidrettens konkurranseregler og bestemmelser er kun veiledende for disse årsklassene og skal ikke praktiseres strengt. Målet er at alle har det moro på friidrettsbanen og opplever mestringsglede. Ingen utøvere bør utelukkes fra deltakelse, bli diskvalifisert eller ikke få godkjent resultat som følge av regelbrudd. Dersom barn som er 12 år og yngre ikke utfører øvelsen riktig, bør de veiledes og få nytt forsøk. Det bør ikke arrangeres kvalifiseringskonkurranser med forsøk og finaler. Ved premiering skal alle til og med 10 år ha samme premier. Fra 11 år kan utøverne rangeres, men alle skal ha deltakerpremie. De kan også delta i kretsmesterskap fra 11 år og således rangeres. Når 10 og 11 år er én klasse, skal de ikke rangeres. Dersom det benyttes resultatlister, kan disse være alfabetiske opp til og med 10 år. Alternativt kan resultatene påføres startlister. Det føres ikke statistikk eller rekordnoteringer for utøvere som er 10 år og yngre. Det anbefales å arrangere stevner etter stasjonsprinsippet, slik at utøverne fritt kan velge mellom øvelser og slippe å stå i lange køer (ta kontakt med Norsk Friidrett for å få mer informasjon). Øvelsesutvalget skal stimulere til allsidighet, og arrangører oppfordres til å variere og bruke hele øvelsesutvalget. Aktiviteter kan med fordel arrangeres i form av lagkamper med jenter og gutter på samme lag, der sammenlagte resultater teller. 10

11 Friidrett for barn opp til 12 år Arrangeres konkurranser for barn på stevner hvor det også er tilbud til eldre årsklasser, bør barnetilbudet samles innenfor et begrenset tidsrom på ca. 2 timer. Utendørssesongen for barn bør vare fra 20. april til 20. september, slik at barna får mulighet til å være med på andre aktiviteter. Man kan med fordel samarbeide med andre idretter om aktivitetstilbudet. Øvelseslederne behøver ikke å være autoriserte dommere, men bør ha erfaring med barn og kunne gi veiledning i de aktuelle øvelsene. Barn som er 12 år og yngre bør ha mulighet for å ha med en veileder inne på banen under de første konkurransene. Ingen utøvere som er 12 år og yngre bør kunne nektes start på grunn av opprops- og påmeldingsreglement, eller klubbtilhørighet. For å motivere til allsidighet, oppfordres arrangører til å sette påmeldingsavgiften i disse aldersklassene så lavt som mulig. Barn som er 12 år og yngre behøver ikke å være medlem av en friidrettsklubb for å delta i friidrettskonkurranser. De kan representere sin skole eller annet lag. Dette gjelder også KM år. Utøvere med funksjonshemminger skal ikke utelukkes fra deltakelse, men få et tilbud på lik linje som de funksjonsfriske. Det er viktig at arrangementet imøtekommer barn med funksjonshemminger på en positiv måte. 11

12 Friidrett for ungdom år Ungdomsfriidrett Trening Ungdom skal ha medbestemmelse og innflytelse over utformingen av de aktivitetene de skal delta i. Allsidighet og variasjon bør stå svært sentralt. Trenings- og konkurransemiljøet bør ha plass til alle, uansett ambisjons- og resultatnivå. Den sosiale rammen rundt trening og konkurranse kan være avgjørende for om ungdommene velger å fortsette eller ikke. Lagbygging og sosiale tiltak er sentralt i ungdomsarbeidet. Ungdom sier selv at de vil ha mer lag- og fellesaktiviteter både på tvers av kjønn, alder og øvelser. Fellestreninger på tvers av øvelsesgrupper bør prioriteres. Samarbeid med andre idretter bør også gjennomføres. Ungdommens store behov for variasjon, spenning og utfordringer bør gjenspeiles i treningsaktivitetene. Mange oppgir kjedelige og ensformige treninger som årsak til at de sluttet. Ros og gode tilbakemeldinger på innsats og fremgang er svært viktig for alle utøvere, uansett nivå. 12

13 Friidrett for ungdom år Debatt og informasjon om etiske retningslinjer, doping og holdninger til idretten skal være sentrale tema i ungdomsarbeidet. Idrettsanleggene bør være tilgjengelige som møteplass for ungdom også utenom treningstidene. Ungdom i alle aldre skal møte et alkohol-, rus- og røykfritt miljø, både som aktive, trenere og tillitsvalgte. Samtaler om kosthold bør være en naturlig del av treningen. (For mer informasjon og Planlegging av sesongen Ungdom må få reell innflytelse på innholdet i treningene og konkurransene. Personlige samtaler Utøveren må selv få fastsette sitt mål og bestemme hvor mye tid han/hun vil bruke på friidretten. Ta alltid ungdom med på råd i planlegging og gjennomføring av aktiviteter. Vær åpen for nye løsninger. Prioriter sosiale tiltak. Det er viktig at alle i treningsgruppa aksepterer ulike ambisjonsnivåer. Sesongplanlegging Utøvere over år med høye ambisjoner bør sette opp en realistisk trenings- og konkurranseplan i samarbeid med trenerne (kontakt Norsk Friidrett for mer informasjon og eksempler eller sjekk

14 Friidrett for ungdom år Konkurranser Ungdom bør være representert i arrangementskomiteer for ungdomsstevner. La ungdom være med å arrangere, de vet selv best hvordan de vil ha det. Gi ungdom ansvar for gjennomføring av deler av stevnet/programmet. Dersom konkurranser for ungdom går over flere dager, skal det tilbys sosiale aktiviteter på kveldstid. Arrangører av ungdomsstevner må legge stor vekt på følgende: - Stram planlegging av tidsskjema - Musikk og trøkk på banen - Sosiale innslag utenfor banen (Bruke ungdommer fra Speakerskolene) Ungdom er åpne for nye løsningsmodeller og utradisjonelle øvelser. Variasjon i stevnetilbudet er sentralt for motivasjonen. Hensynet til seriesystem og statistikk skal ikke være til hinder for tilpasninger og alternative konkurranseløsninger. Der utradisjonelle øvelser benyttes, må dette komme frem i stevnerapporten. Lagkonkurranser og sosiale konkurranseformer har lenge vært etterlyst fra ungdommens side. En liten vri på et tradisjonelt stevne kan gi flere deltakere, bedre klubbmiljø og nye, spennende utfordringer. Innlagte lagkonkurranser (2, 4 eller 6-guttelag/ jentelag) i det oppsatte programmet, der sammenlagt poengsum/ plass-siffer teller, kan gjerne prøves. Hva med å samarbeide med en annen idrett? 14

15 Friidrett for ungdom år Etteranmeldinger bør godtas så lenge det er praktisk mulig å gjennomføre stevnet innenfor tidsskjemaet. Oppfinnsomhet i premieringen kan være et positivt innslag. Rettferdige og gode dommere med glimt i øyet er en forutsetning for en god opplevelse. Nybegynnere opp til 19 år som deltar i kappgangkonkurranse skal bli veiledet av kappgangdommere/kontrollører. Kontrollørene kan gi muntlig rettledning slik at utøveren kan forbedre stilen (teknikken) underveis i konkurransen. I nybegynnerstevner blir det gitt tillegg i sluttiden dersom gangstilen bryter med gangdefinisjonen (regel 230). I nybegynnerstevner kan det brukes både fellesstart, puljestart og individuell start. Individuelle tilpasninger, uansett funksjonsnivå, skal være mulig også i konkurransesammenheng. Alle konkurranser skal være åpne for utøvere med funksjonshemminger. For motbakkeløp er yngste konkurranseklasse år, forutsatt at disse starter sammen i egen klasse i egen start, og har en stipulert vinnertid i klassen på under 20 minutter. Utøvere som er 15 år og eldre kan starte sammen med junior/senior/veteran der det er hensiktsmessig. Opprykk i aldersklasser er ikke tillatt for utøver som er 14 år og yngre. 15

16 Regelverk og bestemmelser Klasseinndelinger Gutter og jenter inndeles etter klasser. Utøvere opp til og med 14 år skal ikke konkurrere sammen med senior og junior. Når mesterskap for senior, junior og/eller ungdom arrangeres i samme stevne, kan ingen utøvere delta i mer enn én klasse. En utøver kan kun delta i en høyere klasse dersom øvelsen ikke arrangeres i utøverens egen klasse. Spesielle regler gjelder for hekkeløp. I stafetter kan utøverne gå en klasse opp, selv om de har deltatt i enkeltøvelser i egne aldersklasser. Vi anbefaler at utøvere til og med 17 år konkurrerer i enkeltklasser der deltakergrunnlaget gir mulighet for dette. Følgende klasser kan kobles dersom det er ønskelig: 14/15 år og 16/17 år. Vi har to juniorklasser: 15 til og med 19 år, og 20 til og med 22 år. Juniorklassene er åpne for deltakere fra det kalenderåret de fyller 15 år til det kalenderåret de fyller 22 år. Gutter og jenter fra og med 15 år kan starte i eldre årsklasser eller junior og senior, men må holde seg til én årsklasse i samme stevnet. Fra 2010 gjelder regelen om at den første som tjuvstarter i et løp blir diskvalifisert. Denne regelen gjelder for utøvere fra 15 år og eldre. Utøvere som er 14 år og yngre benytter gammel regel der ikke deltakeren blir diskvalifisert før han har 2 personlige tjuvstarter. I mangekamp fra 15 år og eldre gjelder regelen om at den andre deltakeren som tjuvstarter i et løp blir diskvalifisert, uavhengig om det var han/hun som tjuvstartet første gang (se Friidrettens håndbok). 16

17 Representasjon/ represent. overganger En aktiv friidrettsutøver kan være medlem av flere idrettslag, men kan kun representere ett lag i friidrettskonkurranser innen kalenderåret. Jenter og gutter til og med 14 år som i sesongen flytter, bytter skole eller miljø, kan søke om overgang til nytt lag. Det er friidrettskretsen som gir dispensasjon. Friidrettskortet er påkrevd for utøvere som deltar i banestevner fra det året de fyller 13 år. Utøvere som ønsker å representere nytt lag i neste kalenderår, må sende skriftlig melding om dette til sitt gamle lag og Norsk Friidrett innen 31. desember. Utøvere i militærtjeneste og skoleelever opp til og med videregående skole kan for hver konkurranse velge om de vil representere sitt idrettslag, sin skole eller sin militære avdeling. Jenter og gutter i alderen 15 til 19 år kan representere ett lag i jente- og gutteklassene og et annet lag i junior- og seniorklassene hvis det er inngått en samarbeidsavtale om dette mellom de to lagene. Studenter og skoleelever som bor utenfor sitt hjemsted i studietiden og representerer et annet idrettslag enn på det som er på hjemstedet, kan representere sitt hjemmelag i sommerferien. Søknad sendes innen 15. mai til den krets som studielaget tilhører. Dispensasjon gjelder i perioden 1. juni august og må gå over minst en måned. (Se fullstendige regler i Friidrettens håndbok, kapittel 3.) Friidrettskortet/ forsikring Alle utøvere til og med 12 år er dekket av NIF barneidrettsforsikring. Friidrettskortet er påkrevd for utøvere som deltar i banestevner fra og med 13 år. Alle nye utøvere fra og med 13 år skal kunne prøve seg i konkurransesammenheng i stevner opptil 5 ganger i egen friidrettskrets før friidrettskortet blir påkrevd. I denne perioden er utøveren ikke omfattet av forsikringsordningen. 17

18 Aktiviteter og konkurranser Aktiviteter og konkurranser Opp til 6 år Aktivitet bør organiseres i friidrettsgrupper eller idrettskoler, gjerne i samarbeid med andre idretter. Det er lek og allsidig aktivitet som skal stå i sentrum, slik at barna får innlæring i de grunnleggende bevegelsene. For barn t.o.m. det året de fyller 7 år bør det ikke arrangeres konkurranser utover det som er naturlig innen gruppeaktiviteten/treningen år Aktivitet bør organiseres i friidrettsgrupper eller idrettsskoler, gjerne i samarbeid med andre idretter. Det er ønskelig at gode tilrettelagte friidrettsaktiviteter kan tilbys i skole og skolefritidsordning. Aktivitetstilbudet bør være basert på allsidighet og lek. Den enkelte bør ha reell mulighet til å lære seg de grunnleggende ferdighetene som særpreger friidretten. Konkurranseaktivitet: Det kan arrangeres enkeltstående konkurranser i bomiljøet/ lokalmiljøet. Ved definisjon av lokalmiljøet må det vises skjønn etter hvor i landet en bor (lokalmiljøet er f.eks. reise en time med bil innen samme kommune, nabokommune). Konkurransene bør i hovedsak arrangeres som lagkonkurranser, som kan inkludere både enkeltøvelser og ulike former for stafetter. I disse aldersgruppene benyttes ikke resultatlister, tabeller eller annen form for rangering. Hvis premiering finner sted, gis det samme premie til alle. Resultater for åringer skal ikke benyttes i statistikk eller rekordnoteringer. 18

19 Aktiviteter og konkurranser 11 og 12 år Aktivitet bør organiseres i friidrettsgrupper eller idrettskoler som over, men tilpasset alder. Fortsatt er allsidigheten i fokus, men nå med et bredt øvelsesutvalg i den tekniske treningen. Det bør arrangeres tilrettelagte skoleleker/idrettsdager. Konkurranseaktivitet: Allsidighet, lagkamp og stafetter bør vektlegges. Aktivitetstilbud kan arrangeres i lag og krets i form av idrettsleker/stafetter/mangekamp/ lagkonkurranser med en sosial ramme. Det anbefales å gi et konkurransetilbud innenfor eget fylke, men her må det også brukes skjønn i vurderingene. Det kan arrangeres kretsmesterskap for barn i denne aldersgruppen. Det er anledning for en utøver og et lag å delta i én landsomfattende friidrettskonkurranse pr. år. 13 og 14 år Aktivitet bør organiseres i friidrettsgrupper. Det bør fokuseres på allsidighet og en gradvis innføring i de ulike friidrettsteknikkene, med et øvelsesutvalg som er tilpasset alderen. Det bør være et tilbud til skolen om skolestevner/ idrettsdager. Konkurranseaktivitet: I denne aldersgruppen kan utøverne delta i kretsmesterskap, og det gis et tilbud om regionale ungdomsleker. Det skal være fokus på stevner med høy kvalitet. Det er fremdeles viktig å gi tilbud om lagkonkurranser, stafetter og mangekamp. Alternative konkurranser, KM enkeltøvelser, KM mangekamp og regionale eller landsomfattende konkurranser med vekt på allsidighet og lagkonkurranser anbefales. Hvis prestasjonspremie skal utdeles, skal den gis for laginnsats. 15 år og eldre Det bør være økende spesialisering, men fortsatt vektlegging av variasjon og allsidighet. Den sosiale rammen ved alle arrangementer og i treningssammenheng bør vektlegges. Konkurranseaktivitet: Alternative konkurranser, KM, UM, Junior NM, Senior NM, nordiske mesterskap, internasjonale junior- og seniormesterskap og lignende. 19

20 Faste arrangementer TineStafetten TineStafetten arrangeres på våren av klubber og skoler over hele landet. Dette er Norges desidert største massemønstring for gutter og jenter fra klasse. Gutter og jenter løper på samme lag, det er 8 på laget, og alle løper 200 m. Det blir satt stor fokus på det å ha det gøy sammen på en friidrettsbane. TineStafetten er et utmerket tiltak, som klubbene bør benytte seg av til å rekruttere utøvere til friidretten. Les mer om TineStafetten på Team Athletics Games Lagkonkurranse både for klubber og skoler. Gutter og jenter deltar på samme lag i diverse øvelser ved bruk av Team Athletics utstyr, eller på skolens idrettsdag og ved bruk av det utstyr skolen har til disposisjon. Musikk, trøkk og action kjennetegner arrangementene. 20

21 Faste arrangementer Friidrettsskole Er et godt rekrutteringstiltak for klubbene og kan arrangeres hele året. Det er utarbeidet en Friidrettsskole-guide med gode tips og ideer, t-skjorte til deltakere og ledere, medalje og diplom. Alt er gratis for klubbene. En Friidrettsskole kan gjerne arrangeres i forkant eller i etterkant av NCC Friidrettens Dag. Noen steder blir Nissemarsjen avviklet som fakkelmarsj på kveldstid. Nissemarsjen En populær førjuls- og romjulsaktivitet som passer for alle idrettslag og i alle lokalsamfunn. Arrangøren bestemmer selv dato, starttid og løypelengde, men vi anbefaler at marsjen planlegges slik at hele familien kan delta samlet. Mange idrettslag, spesielt de som har barneidrettsgrupper, bruker Nissemarsjen som juleavslutning med hyggelig samvær og medaljeutdeling etter at marsjen er gjennomført. Deltakerne blir gjerne oppfordret til å stille med nisselue eller nissedrakt. Kontakt Norsk Friidrett for medaljer og materiell. Barnas Turmarsj et aktivitetstilbud som er blitt svært populært. Denne aktiviteten kombinerer fysisk aktivitet med kunnskap. Opplegget er enkelt; ta barna med på tur, og gjør turen ekstra interessant med aktivitetsplansjer fra Norsk Friidrett. Vi lager ny aktivitetsplansje med temaer hvert år. De lokale arrangørene kan f.eks. velge mellom plansjer med Blader, Trær, Blomster, Fugler, Sopp eller Trafikkskilt. Ekstra stas er det når alle barna får medalje og diplom. Arrangørene får også turkalender, deltakerkort og strimler til å merke løyper med. Medaljene koster kr. 25,- pr. stk, og diplomer og arrangementsmateriell er inkludert i medaljeprisen. Kontakt Norsk Friidrett for å få tilsendt materiell som trengs for å lage en spennende tur for barna. 21

22 Faste arrangementer NCC NCC Friidrettens Dag - et rekrutteringstiltak med fokus på Myldrekonseptet, gjerne med bruk av Team Athletics utstyr. NCC Friidrettens Dag kan arrangeres både ute og inne hele året. Det viktigste er at deltagerne får prøve seg i friidrett på en positiv og lekende måte. Plakater, startnummer og medaljer er gratis for klubben. NCC-lekene arrangeres på høsten 3 steder i landet, er regionale ungdomsleker for gutter og jenter 13 og 14 år. Utøverne representerer sin krets og det er kretsen som tar ut laget. NCC-lekene er både en individuell konkurranse og en lagkonkurranse. Hver krets får sin farge på t-skjorten, som brukes under konkurransen. Det legges også stor vekt på fellesskap og sosiale tiltak. Se NCC Sommerleir Dette er ungdommens sommereventyr! NCC Sommerleir arrangeres hvert år på Rena Leir i Østerdalen. Sommerleiren varer i én uke og er preget av sosiale aktiviteter og gode treningsøkter med landets beste trenere. NCC Sommerleir skaper vennskapsbånd og samhold blant friidrettens unge talenter. Se 22

23 Et samarbeidsprosjekt mellom: Friidrett i skolen innholder gode tips, inspirasjon og øvelser innen friidrett til lærere og elever. Idrettsglede i skolen Idrettsglede i skolen er et fellesprosjekt som Norges Friidrettsforbund, Norges Golfforbund, Norges Orienteringsforbund, Norges Skiforbund og Norges Svømmeforbund har gått sammen om for å øke det fysiske aktivitetsnivået blant skoleelever. Sidene og artiklene er utarbeidet for å gjøre hverdagen enklere for lærere og derigjennom gi en mer interessant undervisning for elevene. ALT PÅ ETT STED! Se og 23

24 Kappgang I gang med kappgang Har du noen gang prøvd å teste hvor fort du kan gå uten å springe, eller tøyset med å etterlikne gangen til verdens beste kappgjengere? Kappgang er en enkel, fascinerende og kjempemorsom øvelse som alle kan få til etter enkel instruksjon. Etter mye trening vil mange kunne bli veldig gode. I 2009 ble kappgang en del av Norsk Friidrett. Definisjon: Kappgang er en bevegelse fremover ved steg tatt slik at gangeren holder tilstrekkelig kontakt med bakken slik at det ikke oppstår synlig (for det menneskelige øyet) mangel på kontakt. Støttebenet skal være strukket (ikke bøy i kneleddet) fra det berører bakken inntil det er rett i vertikal posisjon. 24

25 Kappgang Hvordan lærer vi kappgang? 1. Begynn med å gå vanlig, armene pendler normalt frem og tilbake. Legg merke til bevegelsene dine. Hvordan setter du foten ned? Hvor lang er armbevegelsen? 2. Øk farten. Legg merke til hva du gjør for å få større fart. Tar du lengre steg? Bruker du armene annerledes? 3. Øk farten enda litt mer. Nå skal du konsentrere deg om 90 graders bøy i albueleddet. Gå noen meter hvor du kun konsentrerer deg om armbruken. 4. Og så går vi inn i kappgangregelen. Da må du ha knestrekk! Foten skal være strak i kneleddet når hælen treffer bakken, og den skal holdes strak inntil foten er rett under deg (rett vertikal posisjon). Tips til teknikk: Hodet skal være i ro Se fremover Overkroppen oppreist og stabil Bevegelige hofter som følger beinas pendling (unngå sidelengs rumpevrikk) Foten skal settes ned med klar markering (hælen fram, tåen opp) Lav framføring av foten (unngå høye kneløft) Starte med kappgang? Ønsker du å lære mer om kappgang eller har andre spørsmål, ta kontakt med vår kappgangansvarlig i Norsk Friidrett på e-post 25

26 26

27 FRIIDRETTENS ØVELSESUTVALG FOR BARN OG UNGDOM Øvelsesutvalg for barn 6-10 år GUTTER/JENTER 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 40 m (hovedøvelse sprint) stående start x x x x x 60 m x x x x x 80 m x x Kappgang 400 m x x x x x Kappgang 600 m x x x x x Lengde med satssone 0,5 m før satsplanke x x x x x Terrengløp m x x x x x Stafett 40 m etapper x x x x x Lengde u/tilløp x x x x x Høyde x x x x x Høyde u/tilløp x x x x x Liten ball 150 g x x x x x Slengball 1 kg x x x x x Mangekamp: 3-kamp (ett løp, ett hopp og ett kast) x x x x Mangekamp: 4-kamp (60 m/60 mhk, 600 m, høyde/lengde/stav, kule/ball/slengball) x 60 m hekk (68 cm, 6,5 m) x x Tresteg med satssone 0,5 m før satsplanke x x 600 m x x Diskos 0,6 kg x x Slegge 2 kg x x Spyd 0,4 kg x x Kule 2 kg x x x x x Stav x x Øvelsesutvalgets bruk ved innendørs arrangement: Ved innendørs arrangement må øvelsesutvalget tilpasses hallen og de lokale forhold. For eksempel 60 m for alle klasser og 60 m hekk for alle klasser. 27

28 Øvelsesutvalg for gutter GUTTER Junior Junior Senior 40 m X 60 m X X X X X X X X X X 80 m X X X X X X X X 100 m X X X X X X X X 200 m X X X X X X X X X X 300 m X X X X X X X X 400 m X X X X X X X 600 m X X X X X X X X X X 800 m X X X X X X X 1000 m X X X X X X X 1500 m X X X X X X X X X 2000 m X X X X X X X 3000 m X X X X X 5000 m X X X X m X X X 1500 m hinder 76,2cm X X X 2000 m hinder 91,4cm X X X X 3000 m hinder 91,4cm X X X Motbakkeløp X X X X X X X X Kappgang 600 m X X Kappgang 800 m X X Kappgang 1000 m X X X X X X X X X X Kappgang 1500 m X X X X X X X X X X Kappgang 1 mile X X X X X X X X Kappgang 2000 m X X X X X X X X Kappgang 3000 m X X X X X X X X Kappgang 5000 m X X X X X X X Kappgang m X X X X X X Kappgang 1 t gang X X X X X X Kappgang m X X X Kappgang m X X X Terrengløp m m 2000m m 3000m 3000m 5000m 60 m hekk 68cm 6,5m X 60 m hekk 76,2cm 7m X 60 m hekk 76,2cm 7,5m X 80 m hekk 84cm 8m X 100 m hekk 91,4cm 8,5m X X 110 m hekk 91,4cm 8,8m X 110 m hekk 100cm 9,14m X X X 110 m hekk 106,7cm 9,14m X X X 200 m hekk 68cm 18,29m X X X 200 m hekk 76,2cm 18,29m X X X X X X X 300 m hekk 76.2cm 35m X X 300 m hekk 84cm 35m X X Alle dist. Alle dist. Alle dist. 28

Friidrett for barn og ungdom en håndbok for trenere, ledere, aktive, foreldre og dommere

Friidrett for barn og ungdom en håndbok for trenere, ledere, aktive, foreldre og dommere Friidrett for barn og ungdom en håndbok for trenere, ledere, aktive, foreldre og dommere 2004-utgave Visjon: Friidrett skal bli en av de mest attraktive aktivitetene for barn og ungdom i Norge Hovedmål:

Detaljer

FRIIDRETTENS ØVELSESUTVALG

FRIIDRETTENS ØVELSESUTVALG FRIIDRETTENS ØVELSESUTVALG Barn som driver med idrett gjør det fordi de synes det er gøy. Det er trenere, ledere og foreldre som skal være med å skape denne idrettsgleden. For å skape denne idrettsgleden

Detaljer

Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett

Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett Behandlet på Idrettstinget 11. 13. mai 2007. Vedtatte endringer innarbeidet og godkjent av Idrettsstyret 28. august 2007. norges idrettsforbund og

Detaljer

Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett

Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett Idrettens barnerettigheter Bestemmelser om barneidrett Behandlet på Idrettstinget 11. 13. mai 2007. Vedtatte endringer innarbeidet og godkjent av Idrettsstyret 28. august 2007. Idrettens barnerettigheter

Detaljer

IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT

IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT Vedtatt på Idrettstinget 2007 2 idrettens barnerettigheter bestemmelser om barneidrett idrettens barnerettigheter bestemmelser om barneidrett 3 Idrettens

Detaljer

7.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT

7.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT 7.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT Vedtatt på idrettstinget i 2007 Barn som driver med idrett gjør det fordi de synes det er moro. Sammen med venner får de opplevelser og lærdom

Detaljer

Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett

Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett Vet DU hva som er til MITT beste?? 1 Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett Ledetråd: En åpen og inkluderende idrett Det er

Detaljer

IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT. Norges Skøyteforbund

IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT. Norges Skøyteforbund IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT Norges Skøyteforbund Hva? «Idrettens barnerettigheter» og «Bestemmelser om barneidrett» er vedtatt av Idrettstinget, og tydeliggjør idrettens anbefalinger

Detaljer

Hva er barneidrettsbestemmelsene godt for? NFIFs kompetansehelg i Stavanger lørdag 21. januar 2017 Gro Næsheim-Bjørkvik

Hva er barneidrettsbestemmelsene godt for? NFIFs kompetansehelg i Stavanger lørdag 21. januar 2017 Gro Næsheim-Bjørkvik Hva er barneidrettsbestemmelsene godt for? NFIFs kompetansehelg i Stavanger lørdag 21. januar 2017 Gro Næsheim-Bjørkvik Tema for diskusjon: Hva skal barneidrett være? Hvorfor trenger barn rettigheter eller

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LANGRENNSTRENING I VIKERSUND IF LANGRENN

RETNINGSLINJER FOR LANGRENNSTRENING I VIKERSUND IF LANGRENN RETNINGSLINJER FOR LANGRENNSTRENING I VIKERSUND IF LANGRENN Innledning I Vikersund IF langrenn bygger vi opp trening og innhold i trening på bakgrunn av Norges Skiforbund sine retningslinjer, som igjen

Detaljer

STARTKONTINGENTEN I KM.

STARTKONTINGENTEN I KM. STARTKONTINGENTEN I KM. Kretstinget 2012 vedtok følgende startkontingent i KM for tingperioden: KM jenter og gutter, 11-19 år : Kr. 70,- pr. øvelse KM senior/junior og veteran : " 80,- " " KM mangekamp,

Detaljer

http://nif.idrett.no/tema/barneidrett/bestemmelserogrettigheter/barnebestemmelser/sider/default.aspx

http://nif.idrett.no/tema/barneidrett/bestemmelserogrettigheter/barnebestemmelser/sider/default.aspx http://nif.idrett.no/tema/barneidrett/bestemmelserogrettigheter/barnebestemmelser/sider/default.aspx Barneidrett Bestemmelser om Barneidrett: Barneidrettsbestemmelsene omfatter alle barn til og med 12

Detaljer

BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT

BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT med utfyllende kommentarer Revidert pr. 1. april 2000 Vil du vite mer: www.nif.idrett.no (Punktene som er uthevet er bestemmelsene om barneidrett vedtatt på Idrettstinget i

Detaljer

IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT

IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT IDRETTENS BARNERETTIGHETER BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT Vedtatt av Idrettstinget 2007. Revidert av Idrettstinget 2015 Foto: Pixtal, NTB scanpix I Norge deltar 8 av 10 barn i alderen 6 12 år i én eller flere

Detaljer

8.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT

8.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT 8.1 IDRETTENS BARNERETTIGHETER OG BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT Vedtatt på idrettstinget i 2015 I Norge deltar 8 av 10 barn i alderen 6 12 år i én eller flere idrettsaktiviteter. Deltagelse i barneidretten

Detaljer

SKIIDRETT OG BARn - BESTEMMELSER OG RETTIGHETER

SKIIDRETT OG BARn - BESTEMMELSER OG RETTIGHETER SKIIDRETT OG BARn - BESTEMMELSER OG RETTIGHETER Vi må ta vare på hver eneste jente og gutt, fra de spenner skiene på bena og tar sine første, prøvende tak. Vi må ta vare på alle barn som i ren og utilslørt

Detaljer

Planen er revidert av barneidrettskomiteen i Nord-Trøndelag Idrettskrets. Komiteen består av representanter fra Trøndelag Fotballkrets, NT Skikrets

Planen er revidert av barneidrettskomiteen i Nord-Trøndelag Idrettskrets. Komiteen består av representanter fra Trøndelag Fotballkrets, NT Skikrets Planen er revidert av barneidrettskomiteen i Nord-Trøndelag Idrettskrets. Komiteen består av representanter fra Trøndelag Fotballkrets, NT Skikrets NHF Region Midt-Norge, NT Friidrettskrets, NT Orienteringskrets,

Detaljer

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon!

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon! BSK s hustavle Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet Best på Samhold og Kommunikasjon! 2 Kjære BSK medlem For alle BSK ere gjelder BSKs verdier: Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet

Detaljer

FORELDREMØTE REKRUTTER

FORELDREMØTE REKRUTTER Referat fra FORELDREMØTE REKRUTTER 1-4 klasse 14. oktober 2014 TRENERE 1-2 klasse trenere: Jone, Martin, Cecilie og Elisabeth. Kontaktperson Jone: jone.staveland@getmail.no 3. klasse trenere: Linh, Elisabeth,

Detaljer

Guide til Friidrettsskolen

Guide til Friidrettsskolen Guide til Friidrettsskolen HVA ER FRIIDRETT? Friidrett er først og fremst en morsom idrett som passer for alle. Friidretten ble oppfunnet allerede i antikken, og de første olympiske leker ble gjennomført

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for foreldre på lukkede partier Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en

Detaljer

IL Jotun. Friidrettsgruppa. Visjon Sportsplan. Rettleiing for langsiktig treningsutvikling

IL Jotun. Friidrettsgruppa. Visjon Sportsplan. Rettleiing for langsiktig treningsutvikling IL Jotun Friidrettsgruppa Visjon Sportsplan Rettleiing for langsiktig treningsutvikling 2015-2016 Innhald 1. Organisasjon og mål... 4 1.1 Organisasjon... 4 1.2 Mål / Visjon for gruppa... 4 1.3 Hovudmål...

Detaljer

Idrettens barnerettigheter med utviklingsplan Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år.

Idrettens barnerettigheter med utviklingsplan Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år. Idrettens barnerettigheter med utviklingsplan Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år. Dette betyr: Idrettens barnerettigheter skal prege måten vi organiserer og

Detaljer

KURSPLAN FOR AKTIVITETSLEDERKURS BARNEFRIIDRETT (16t.)

KURSPLAN FOR AKTIVITETSLEDERKURS BARNEFRIIDRETT (16t.) KURSPLAN FOR AKTIVITETSLEDERKURS BARNEFRIIDRETT (16t.) Norsk Friidrett - 2009 1 1. Forord Aktivitetslederkurs barnefriidrett Vi mennesker er skapt for å røre oss, være i bevegelse og stimulere kroppens

Detaljer

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer

Gode muligheter for klubben

Gode muligheter for klubben Gode muligheter for klubben Samlet oversikt over Norsk Friidretts Klubbtilbud Organisasjonshjulet Organisasjonshjulet viser hvilke områder klubben må være gode på for å gi medlemmene et best mulig aktivitetstilbud.

Detaljer

KURSPLAN TRENER 1 Norges Friidrettsforbund juni 2014

KURSPLAN TRENER 1 Norges Friidrettsforbund juni 2014 KURSPLAN TRENER 1 Norges Friidrettsforbund juni 2014 Trener 1 Kursplanen bygger på Trenerløypa, som er et rammeverk for trenerutdanning i norsk idrett. Trenerløypa består av fire nivå. På hvert nivå ligger

Detaljer

Idrettens barnerettigheter

Idrettens barnerettigheter Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett Begrunnelser, kommentarer, case og noen utdypninger Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 2009 1 Behov for utdypning. I 2007

Detaljer

Idrettens barnerettigheter med utviklingsplan Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år.

Idrettens barnerettigheter med utviklingsplan Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år. Idrettens barnerettigheter med utviklingsplan Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år. Dette betyr: Idrettens barnerettigheter skal prege måten vi organiserer og

Detaljer

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Fra NFFs Handlingsplan 2004-2007 Barnefotball 6-12 år Hovedmål Gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse

Detaljer

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS lille grønne Slik gjør vi det i Heming Kjære Hemingmedlemmer, foreldre og trenere Hemings lille grønne er en veileder for alle som har noe med Heming å gjøre

Detaljer

Barneidrettsansvarlig Dette må du vite som ny barneidrettstrener!

Barneidrettsansvarlig Dette må du vite som ny barneidrettstrener! Barneidrettsansvarlig Dette må du vite som ny barneidrettstrener! Av: Geir Owe Fredheim Publisert: 15.09.2016 Høsten er høysesong for rekruttering av nye trenere og ledere til barneidretten i Norge. I

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer Tønsbergs Turn håndballgruppe 2016-2019 Visjon TT er og skal være en breddeklubb. I dette ligger: TT skal gi et godt sportslig tilbud til alle som ønsker

Detaljer

Friidrettsmerket. Inspirerende mål og aktiviteter for barn og ungdom

Friidrettsmerket. Inspirerende mål og aktiviteter for barn og ungdom Friidrettsmerket Inspirerende mål og aktiviteter for barn og ungdom Friidrettsmerket Alle barn og ungdom kan prøve seg på Friidrettsmerket og de fleste vil klare én av de tre valørene. Friidrettsmerket

Detaljer

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005 SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN Revidert på årsmøte 30.01.2005 1. FORORD Behovet for felles retningslinjer for trening, kamper og holdninger har lenge vært et savn i Selbu Ballklubb. Denne planen er utarbeidet

Detaljer

Friidrett for barn og ungdom med funksjonsnedsettelse

Friidrett for barn og ungdom med funksjonsnedsettelse www.friidrett.no Friidrett for barn og ungdom med funksjonsnedsettelse Informasjonshefte til aktive, foreldre, trenere, lærere og klubber 1 Velkommen til friidrett Integrering av funksjonshemmede 1 2 3

Detaljer

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA En praktisk og meningsfull veileder til Utøveren, Treneren, Foreldre og Oppmenn i RSK-Alpin «Slik gjør vi det i RSK Alpin» Side 1 Innledning RSK-Alpins veileder, «Slik gjør

Detaljer

Født som en mester født som en helt å nei det ble da ingen!

Født som en mester født som en helt å nei det ble da ingen! Født som en mester født som en helt å nei det ble da ingen! Sammen for fysisk aktivitet Trondheim 17.nov 2005 Maj-Kristin Nygård Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite Norges Idrettsforbunds arbeid

Detaljer

Bestemmelser, Langrenn for barn:

Bestemmelser, Langrenn for barn: Gjennomgått, revidert og godkjent på LKs Fagmøte juni 2008. Mindre revisjon Fagmøte juni 2014 Endringer med rød/kursiv Bestemmelser, Langrenn for barn: Disse bestemmelser og retningslinjer gjelder langrenn

Detaljer

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Fjell er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at fotballopplæringen

Detaljer

Kretsdommerkurs. Manus og tegninger: Kjell Grøndahl og Nils Kr. Wiig Presentasjonsutforming: Lene Jorun Varlo og Gjermund Johre

Kretsdommerkurs. Manus og tegninger: Kjell Grøndahl og Nils Kr. Wiig Presentasjonsutforming: Lene Jorun Varlo og Gjermund Johre Kretsdommerkurs Manus og tegninger: Kjell Grøndahl og Nils Kr. Wiig Presentasjonsutforming: Lene Jorun Varlo og Gjermund Johre Norges Friidrettsforbunds Dommerutvalg 2012 1 Kretsdommeropplæring Kursmateriell

Detaljer

NGTFs kommentarer til IDRETTENS BARNERETTIGHETER

NGTFs kommentarer til IDRETTENS BARNERETTIGHETER NGTFs kommentarer til IDRETTENS BARNERETTIGHETER Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år. Dette betyr: Idrettens barnerettigheter skal prege måten vi organiserer

Detaljer

Akershus Friidrettskrets Aktivitetsplan 1.12.2012 31.11.2013

Akershus Friidrettskrets Aktivitetsplan 1.12.2012 31.11.2013 Akershus Friidrettskrets Aktivitetsplan 1.12.2012 31.11.2013 Akershus Friidrettskrets skal arbeide aktivt for å fremme vekst i friidretten i kretsen, både i topp og bredde, gjennom relevante tilbud til

Detaljer

Idrettsskolen. Generell rammeplan

Idrettsskolen. Generell rammeplan Idrettsskolen Generell rammeplan 08.08.2014 Prosjektgruppa for idrettsskolen Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Hvorfor idrettsskole?... 2 3 Hovedprinsipper for idrettsskolen... 2 3.1 Generelt om planlegging for

Detaljer

Friidrett for barn og ungdom

Friidrett for barn og ungdom Friidrett for barn og ungdom En håndbok for ledere, aktive, foreldre og dommere Visjon Norsk Friidrett: Flest mulig best mulig lengst mulig Hovedmål barn og ungdom: Norsk Friidrett skal rekruttere flere

Detaljer

Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis)

Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis) Alder Hva skal gjøres? (Tiltak/trening/konkurranse.) 6-7 år Besøke/samarbeide med barneidrettsskoler. Tiltaksplan for norsk bordtennis (Norsk modell for bordtennis) Hvem skal gjøre det? (Ansvarlig.). Hvordan

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

Kretskarusellen-Kretscupen 2015

Kretskarusellen-Kretscupen 2015 Kretskarusellen-Kretscupen 2015 Arrangører og øvelsesprogram Lørdag 09.05 Grimstadlekene Kl. 12.00 Stevnet inngår i kretskarusellen for 10-14 år for Agder. Sørild FIK Levermyr stadion 10 ÅR: 60 m 600 m

Detaljer

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb - trivsel - trygghet - tilhørighet - Lille blå Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb Tromsø svømmeklubb - TSK er Nord-Norges største svømmeklubb har 634 medlemmer. Av disse er 354 aktive medlemmer og

Detaljer

Aktivitetslederkurs. Høsten 2017

Aktivitetslederkurs. Høsten 2017 Aktivitetslederkurs Høsten 2017 Pensum Presentasjon av kurset Forstå og vite hva god barneidrett er ( i sammenheng med Idrettens verdigrunnlag, Bestemmelser om barneidrett og Idrettens barnerettigheter)

Detaljer

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på og hvordan du blir medlem. Velkommen til idretten!

Detaljer

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på og hvordan du blir medlem. Velkommen til idretten!

Detaljer

Idrettsglede for alle

Idrettsglede for alle VESTBYEN VE ST BY E N Idrettsglede for alle Kom bli med og svøm! Allianseklubb til Vestbyen Idrettslag, stiftet 6.4.1921 IL Visjon Idrettsglede for alle Vestbyen IL Svømming ønsker å være en breddeklubb,

Detaljer

Profil- og målsetningsplan

Profil- og målsetningsplan www.avaldsnes.no AVALDSNES IDRETTSLAG Stiftet 16. juni 1937 Profil- og målsetningsplan 2011-2017. Vår visjon: AIL skal gi klubbens medlemmer glede, muligheter og utfordringer uansett talent og ambisjoner.

Detaljer

Satsingsmodell og strategi Fana IL Friidrett 2013-2018. Visjon

Satsingsmodell og strategi Fana IL Friidrett 2013-2018. Visjon Satsingsmodell og strategi Fana IL Friidrett 2013-2018 Visjon Friidrettsgruppen skal ha et tilbud til alle som vil drive med friidrett, men samtidig legge forholdene til rette for de som vil satse på friidrett

Detaljer

Aktivitetsplan 01.11.2008 31.10.2009

Aktivitetsplan 01.11.2008 31.10.2009 Akershus Friidrettskrets Aktivitetsplan 01.11.2008 31.10.2009 Akershus Friidrettskrets skal arbeide aktivt for å fremme vekst i friidretten i kretsen, både i topp og bredde, gjennom relevante tilbud til

Detaljer

Retningslinjer for aldersbestemte aktiviteter i Sportsklubben Freidig

Retningslinjer for aldersbestemte aktiviteter i Sportsklubben Freidig Retningslinjer for aldersbestemte aktiviteter i Sportsklubben Freidig «Barn som driver med idrett gjør det fordi det er moro, og det er i barne- og ungdomsårene grunnlaget for gode aktivitetsvaner dannes».

Detaljer

Verdens beste barneidrett? NAVN

Verdens beste barneidrett? NAVN Verdens beste barneidrett? NAVN NIFs visjon: «Idrettsglede for alle» Idrettens verdigrunnlag Organisasjonsverdier: Organisasjonens arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd Aktivitetsverdier:

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

Krav og kriterier Norges Friidrettsforbund

Krav og kriterier Norges Friidrettsforbund Krav og kriterier Norges Friidrettsforbund Internasjonale mesterskap, Team Championships/ E-cup mangekamp/landskamp 2016 INNHOLD: FIN-SWE-NOR-ISL/DEN innendørslandskamp, Växjö/SWE 13. februar European

Detaljer

UTKAST pr : SPORTSPLAN FOR SKISKYTTERGRUPPA IL BEVERN

UTKAST pr : SPORTSPLAN FOR SKISKYTTERGRUPPA IL BEVERN UTKAST pr 29.02.2017: SPORTSPLAN FOR SKISKYTTERGRUPPA IL BEVERN 2017-2020 INNLEDNING Formål med sportsplanen Formålet med denne sportsplanen er å gi rammene for sportslig aktivitet og herunder beskrive

Detaljer

mot mobbing og rasisme KLUBBENS VERDIGRUNNLAG Idrettsglede for alle...

mot mobbing og rasisme KLUBBENS VERDIGRUNNLAG Idrettsglede for alle... mot mobbing og rasisme KLUBBENS VERDIGRUNNLAG Idrettsglede for alle... Basert på Idrettsforbundets lovverk (NIF s lov) sist endret 12. mai 2007 - og Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett

Detaljer

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan Side 1 av 7 HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan 2014-2016 Sak 4.1 på årsmøtet 2014 (styrets innstilling) Hovedsponsor 2012-2014 Side 2 av 7 Innledning Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten

Detaljer

Forslag til organisering av barneidretten

Forslag til organisering av barneidretten Forslag til organisering av barneidretten Sammendrag: Den nedsatte arbeidsgruppa har fått i mandat fra årsmøtet i SIL til å utrede ny organisering av barneidretten i idrettslaget. Gruppa foreslår følgende

Detaljer

Norgeshus skiskole. www.skiskole.teamnorgeshus.no

Norgeshus skiskole. www.skiskole.teamnorgeshus.no Norgeshus skiskole www.skiskole.teamnorgeshus.no Velkommen til Norgeshus Skiskole Vi i Team Norgeshus setter stor pris på å kunne få spillerom og en hjelpende hånd fra NSF til å vise at også eliteaktivitet

Detaljer

Aktivitetsdag for funksjonshemmede

Aktivitetsdag for funksjonshemmede Aktivitetsdag for funksjonshemmede Id nummer: 2010/1/0407, Aktivitetsdag for funksjonshemmede, Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Prosjekttype: forebyggende Søkerorganisasjon: SK

Detaljer

Fellesskap - Mestring Begeistring

Fellesskap - Mestring Begeistring Fellesskap - Mestring Begeistring Reglement for barneidrett NTF regelverk for barneidrett Gyldige fra: 10. mai. 2016 Godkjent av NTFs styre: 10. mai 2016 NTFs reglement for barneidrett er basert på barneidrettsrettighetene,

Detaljer

CHEERFEST MINI OG PEEWEE ARRANGEMENTSINFORMASJON

CHEERFEST MINI OG PEEWEE ARRANGEMENTSINFORMASJON CHEERFEST MINI OG PEEWEE ARRANGEMENTSINFORMASJON ARRANGEMENTSINFORMASJON Som medlem av Norges Idrettsforbund skal vi følge deres Bestemmelser om barneidrett og ivareta Idrettens barnerettigheter. Dette

Detaljer

AKTIVITETSPLAN SØGNE IL APRIL DESEMBER 2016

AKTIVITETSPLAN SØGNE IL APRIL DESEMBER 2016 AKTIVITETSPLAN SØGNE IL APRIL DESEMBER 2016 Innhold 3. Treningsplan for 2016-sesongen 4. Konkurranseplan- arrangement i Søgne 2016 5. Konkurranseplan utenom Søgne 2016 3. Treningsplan for 2016-sesongen

Detaljer

Gode muligheter for klubben

Gode muligheter for klubben Gode muligheter for klubben Samlet oversikt over Norsk Friidretts Klubbtilbud Organisasjonshjulet Organisasjonshjulet viser hvilke områder klubben må være gode på for å gi medlemmene et best mulig aktivitetstilbud.

Detaljer

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets Langtidsplan Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets 2013-2016 - 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 4 2. Visjon og virksomhetsidé... 4 3. RGTK sine overordnede mål... 4 4. Verdier...

Detaljer

Ha en begivenhetsrik dag!!! Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April

Ha en begivenhetsrik dag!!! Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April Takk for at Du/Dere valgte å delta på denne Cup en. I denne mappen vil du finne informasjon om følgende: BAMA informasjon Spilleregler Kampoppsett Foreldrevettregler

Detaljer

NCC-lekene 28. - 29. august 2010

NCC-lekene 28. - 29. august 2010 NCC-lekene 28. - 29. august 2010 Norsk Friidrettt inviterer til NCC-lekene. Lekene blir arrangert tre steder i landet: Lillestrøm, Osterøy og Stjørdal. Det vil totalt være ca.780 ungdommer med på lekene.

Detaljer

Nasjonale bestemmelser.

Nasjonale bestemmelser. Nasjonale bestemmelser. Kapitlet om nasjonale bestemmelser inneholder følgende avsnitt: A. Klasseinndeling (herunder opprykksbestemmelser og øvelsesutvalg) B. Norgesmesterskap C. Kretsmesterskap D. Norske

Detaljer

Verdidokument. for Åsane Håndball

Verdidokument. for Åsane Håndball Verdidokument for Åsane Håndball Åsane Håndball ble som en del av Åsane Idrettslag stiftet i 1971, men ble 26. januar1997 stiftet som en selvstendig enhet blant flere enheter etter fleridrettsmodellen

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

SAK 9. HANDLINGSPLAN FOR BUSKERUD FRIIDRETTS- KRETS

SAK 9. HANDLINGSPLAN FOR BUSKERUD FRIIDRETTS- KRETS SAK 9. HANDLINGSPLAN FOR BUSKERUD FRIIDRETTS- KRETS 2015-2016. BUSKERUD FRIIDRETTSKRETS VISJON: BUSKERUD FRIIDRETTSKRETS SKAL BIDRA TIL Å UTVIKLE ET HØYT SPORTSLIG NIVÅ - MED SÆRLIG VEKT PÅ ALDERSBESTEMTE

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

ASKER SVØMMEKLUBB SPORTSPLAN ELITE

ASKER SVØMMEKLUBB SPORTSPLAN ELITE ASKER SVØMMEKLUBB SPORTSPLAN ELITE 2014-2016 a) VISJON Asker Svømmeklubb skal i 2016 være en av landets mest attraktive og mest respekterte svømmeklubber i Norge den mest attraktive for de beste svømmerne

Detaljer

NGTFs kommentarer til IDRETTENS BARNERETTIGHETER og BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT

NGTFs kommentarer til IDRETTENS BARNERETTIGHETER og BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT NGTFs kommentarer til IDRETTENS BARNERETTIGHETER og BESTEMMELSER OM BARNEIDRETT Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år. Dette betyr: Idrettens barnerettigheter skal

Detaljer

Stevnet er kun åpent for de som fyller 13 og 14 år i løpet av kalenderåret. Yngre eller eldre utøvere kan ikke delta.

Stevnet er kun åpent for de som fyller 13 og 14 år i løpet av kalenderåret. Yngre eller eldre utøvere kan ikke delta. Bendit-lekene Norsk Friidrett inviterer hvert år til Bendit-leker for gutter og jenter 13-14 år. Lekene blir arrangert tre steder i landet og ca 750 deltakere vil være i aksjon i løpet av helgen. Her følger

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON: Sportsplan bandy Rev 0 12-05-2015 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

Vedlegg til Alta IF Langrenn Sportsplan

Vedlegg til Alta IF Langrenn Sportsplan Vedlegg til Alta IF Langrenn Sportsplan Retningslinjer for foreldre/foresatt Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem, men er du med følger du våre regler. Engasjer deg, men husk at det

Detaljer

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening

Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Honningsvåg Turn- og Idrettsforening Klart vi e fra Honningsvåg Vi skaper idrettsglede Verdigrunnlag og holdningsdokument www.htif.no 1.4.2011 Verdigrunnlag All aktivitet i HT&IF skal være tuftet på disse

Detaljer

Foreldremøte

Foreldremøte Foreldremøte 98 18.09.08 Klubbvisjon CSK fotballavdelingen skal gjennom sine tilbud bidra til at så mange som mulig stimuleres til å spille fotball så lenge som mulig. Klubben skal være et sosialt knutepunkt

Detaljer

Idrettsskolen 2013-2014

Idrettsskolen 2013-2014 Idrettsskolen 2013-2014 Rammeplan 23.08.2013 Prosjektgruppa for idrettsskolen Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Hvorfor idrettsskole?... 2 3 Hovedprinsipper for idrettsskolen... 2 3.1 Generelt om planlegging for

Detaljer

SPORTSLIG PLAN FOR BARNEIDRETTEN

SPORTSLIG PLAN FOR BARNEIDRETTEN SPORTSLIG PLAN FOR BARNEIDRETTEN INNLEDNING Det er viktig å etablere en felles strategi for barneidrettens sportslige aktiviteter som strekker seg fra 5 år til det året de fyller 12. Her skapes grunnlaget

Detaljer

Håndball. Lek og spill i skole og SFO. Håndball for alle

Håndball. Lek og spill i skole og SFO. Håndball for alle Håndball Lek og spill i skole og SFO Håndball for alle Håndball Lek og spill i skole og SFO Heftet kan også lastes ned fra Fagsiden på www.handball.no. Heftet er utarbeidet av Norges Håndballforbund: Øktinnslag:

Detaljer

Diskusjonsgrunnlag til strategiprosessen for barne og ungdomsidretten

Diskusjonsgrunnlag til strategiprosessen for barne og ungdomsidretten Diskusjonsgrunnlag til strategiprosessen for barne og ungdomsidretten Ivaretakelse fra første pil En av vår idretts egenart er at vi får nybegynnere i alle aldre og at vår idrett kan utøves i nær sagt

Detaljer

Det er gledelig at den gode aktiviteten i friidrettsgruppa nå gjør at vi får støtte på denne måten.

Det er gledelig at den gode aktiviteten i friidrettsgruppa nå gjør at vi får støtte på denne måten. Gamle nyheter: 2005 Sjetne tildelt 10.000 fra Gilde-fondet Vi har fått melding om at vi er en av 163 klubber som har fått tildelt kr. 10.000 fra Gilde-fondet. Gilde ønsker å bidra til at unge talent rekrutteres

Detaljer

Krav og kriterier Norges Friidrettsforbund

Krav og kriterier Norges Friidrettsforbund Krav og kriterier Norges Friidrettsforbund Internasjonale mesterskap og landskamper 2016 INNHOLD: FIN-SWE-NOR-ISL/DEN innendørslandskamp, Växjö/SWE 13. februar European Winter Throwing Cup, Arad/ROU 12-13.

Detaljer

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø Vedlegg 1. Barnefotballens tre grunnverdier: http://www.fotball.no/barn_og_ungdom/barnefotball/ Likhetsprinsippet Gjelder innad i et lag. Bygger på filosofien om at alle barn skal gis like muligheter til

Detaljer

Bestemmelser om barneidrett. NGTFs utdypninger og presiseringer av bestemmelser om barneidrett

Bestemmelser om barneidrett. NGTFs utdypninger og presiseringer av bestemmelser om barneidrett Bestemmelser om barneidrett NGTFs utdypninger og presiseringer av bestemmelser om barneidrett Bestemmelse 1 Med barneidrett menes idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år. Bestemmelse

Detaljer

Oppegård Idrettslag der alle har glede av å være

Oppegård Idrettslag der alle har glede av å være Handlingsplan 2017 Tilrettelagt Allsport Oppegård IL 0. Hvem er vi Tilrettelagt Allsport tilbyr idretter/aktiviteter til utviklingshemmede i Follo området. Vi har 6 grupper: Friidrett, skøyter, svømming,

Detaljer

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL)

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Barnefotball, 6-12 år. I Nordre Holsnøy IL skal barnefotballen bygge på disse verdigrunnlagene: - Fotball for alle - Trygghet - Mestring = Trivsel og

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Langtidsplan. 12 års perspektiv mot 2024. 4 års perspektiv mot 2016. Vestfold Gymnastikk og Turnkrets - 1

Langtidsplan. 12 års perspektiv mot 2024. 4 års perspektiv mot 2016. Vestfold Gymnastikk og Turnkrets - 1 Langtidsplan Vestfold Gymnastikk og Turnkrets 12 års perspektiv mot 2024 4 års perspektiv mot 2016-1 INNHOLD 2. Visjon og virksomhetsidé... 3 3. Verdier... 3 Del II, 12 års perspektiv mot 2024... 4 4.

Detaljer

Norges Bilsportforbund. Fair Race. Veivisere for: Utøvere Foreldre Funksjonærer Jury Supportere

Norges Bilsportforbund. Fair Race. Veivisere for: Utøvere Foreldre Funksjonærer Jury Supportere Norges Bilsportforbund Veivisere for: Utøvere Foreldre Funksjonærer Jury Supportere er mye mer enn svarte flagg. handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre. Jeg viser respekt for funksjonærer, løpsledelse

Detaljer

YNGRE LEDERE I IDRETTEN

YNGRE LEDERE I IDRETTEN YNGRE LEDERE I IDRETTEN BLI EN UNG, DYKTIG IDRETTSLEDER! Nivå 3: Coaching og ledelse for unge ledere fra 18-29 år Starter opp i september 2008 Nivå 2: Lederutdanning for ungdommer fra 15 20 år Starter

Detaljer