SIKKERHETSDATABLAD. I henhold til forskrifter (EC) nr. 1272/2008 og (EU) Nr. 453/2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD. I henhold til forskrifter (EC) nr. 1272/2008 og (EU) Nr. 453/2010"

Transkript

1 SIKKERHETSDATABLAD I henhold til forskrifter (EC) nr. 1272/2008 og (EU) Nr. 453/ Identifisering HITAlert -sett 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HITAlert -sett Produktnummer: IQP-396 EDMA-kode: REACH nr.: Et registreringsnummer er ikke tilgjengelig for denne blandingen fordi blandingen eller dens bruksområder er unntatt fra registrering, den årlige tonnasjen ikke krever registrering eller registreringen vil finne sted på en senere registreringsdato. CAS nr.: Natriumazid CAS-nr Heparin CAS-nr Fluorokromkonjugert Immunglobuliner CAS-nr. Ingen tilordnet 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes HITAlert -settet er tilgjengelig som et sett med 30 tester. Produktet er sammensatt av et sett med reagenser, det vil si HITAlert Reagens A, B, C, D, E, F, G og PP ampuller. Alle reagenser er væske som inneholder bestanddelene angitt ovenfor. Dette produktet er utelukkende beregnet til in vitro-diagnostisk bruk. Skal ikke brukes i mennesker. Ikke til in vitro-diagnostisk bruk. 1.3 Informasjon om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Selskap: IQ PRODUCTS BV Adresse: Rozenburglaan 13a 9727 DL GRONINGEN NEDERLAND Telefon Faks: E-postadresse: Nettsted: 1.4 Nødnumre Nødtelefon # Fareidentifisering 2.1 Klassifisering av stoff eller blandingen Ingen av reagensene i produktsammensetningen inneholder et farlig stoff som er klassifisert som farlig i henhold til EU-regulering nr. 1272/2008. Ingen ytterligere helsefarer for den nåværende sammensetning av produktet og bruksområdene er rapportert. Pakkekomponenter: Reagens A: Analysebuffer; Reagens B: Heparin 3 U/ml; Reagens C: Blodplate aktivator (Ca-ionofor) Reagens D: Flekker buffer Reagens E: Blodplate markør (monoklonalt antistoff) Reagens F: Blodplate aktivering markør (rekombinant protein) Reagens G: Heparin 1000 U/ml 2,2 ml PP ampuller som benyttes for prøven inkubering SDS-IQP-396-NO versjon 1/ revidert dato: 09Juni2015 Side 1 av 6

2 2.2 Etikettelementer Farepiktogrammer (GHS-US): Signalord (GHS-US): Faresetninger (GHS_US): Sikkerhetssetninger (GHS-US): Generelt P270 Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet; P262 Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær; P337 + P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp; P280 Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. 2.3 Andre farer Alle reagenser må håndteres i henhold til god laboratoriepraksis ved å bruke egnede forholdsregler. Alle pasientprøver skal i tillegg håndteres i henhold til egnede forholdsregler som beskrevet «Biosikkerhet i mikrobielle og biomedisinske laboratorier», 2. utg., HHS-publikasjonsnr. (CDC) , Centers for Disease Control. Ingen ytterligere helsefarer for den nåværende sammensetning av produktet og bruksområdene er rapportert. Produktet inneholder stoffer som kan være farlige når de er til stedet i betydelige mengder og må behandles som potensielt biologisk farlig. Ingen toksisitet forventes når produktet håndteres på en hensiktsmessig måte. Produktet kan komme i kroppen gjennom innånding, svelging, hudkontakt og øyekontakt. Natriumazid danner eksplosive forbindelser med tungmetaller. Komponentene i dette produktet inneholder azid < 0,1 % (v/v). Dersom disse komponentene gjentatt kommer i kontakt med bly og kobber, som vanligvis finnes i kloakkavløp, bør de unngås da dette kan føre til oppbygging av en støtsensitiv forbindelse. Ved avhending, skyll med store mengder vann for å hindre oppbygning av azid. 3. Sammensetning/informasjon om ingredienser 3.1 Stoffer Ikke aktuelt. 3.2 Blandinger Produktets sammensetning: Reagens A Analysebuffer 5 ml Reagens B Heparin 3 U/ml 150 µl Reagens C Blodplate aktivator (Ca-ionofor) 1 vial Reagens D Flekker buffer 20 ml Reagens E Blodplate markør (monoklonalt antistoff) 200 µl Reagens F Blodplate aktivering markør (rekombinant protein) 200 µl Reagens G Heparin 1000 U/ml 150 µl 2,2 ml PP ampuller som benyttes for prøven inkubering 30 Informasjon om ingrediensene: Natriumazid CAS-nr Heparin CAS-nr Fluorokromkonjugert Immunglobuliner CAS-nr. Ingen tilordnet Reagens A, B, D, E, F og G inneholder konsentrasjon av natriumazid <0,1% (w / v). 4. Førstehjelpstiltak 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak Innånding: Utsett for frisk luft. Hvis pusteproblemer vedvarer, oppsøk lege. Hudkontakt: Vask med rikelige mengder vann i 15 minutter. Fjern kontaminerte klær. Kontakt lege. Øyekontakt: Skyll med vann i 15 minutter og ta kontakt med lege. Svelging: Skyll munnen med vann i 15 minutter og ta kontakt med lege. SDS-IQP-396-NO versjon 1/ revidert dato: 09Juni2015 Side 2 av 6

3 4.2 De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede Ikke tilgjengelig. 4.3 Informasjon om nødvendig umiddelbar legehjelp og spesiell behandling Kommentar til lege: Alle behandlinger bør være basert på observerte tegn og symptomer på ubehag hos pasienten. Det er viktig å vurdere muligheten for at andre produkter kan ha blitt eksponert for disse materialene. Se også avsnitt 4.1 ovenfor. 5. Brannslokkingstiltak 5.1 Brannslokkingsmidler Brannslokkingsmidler: Verneutstyr: Spesielle brann- og eksplosjonsfarer: Farlige forbrenningsprodukter: Bruk karbondioksid, pulverapparat eller vann. Bruk godkjent åndedrettsvern og verneklær. Ingen spesielle farer fastslått. På grunn av sammensetningen og volumet av dette produktet, skal ikke forbrenningsproduktene som genereres fra det utgjøre en betydelig fare. 5.2 Spesielle farer som oppstår fra stoffet eller blandingen Ingen spesielle farer fastslått. 5.3 Råd for brannmenn Dette utstyret krever ikke spesielt verneutstyr. Dersom det oppstår en stor brann i laboratoriet, fullt verneutstyr og NIOSH-godkjent åndedrettsvern med full ansiktsmaske, som brukes i trykkbehov-modus eller en annen modus for positivt trykk. Vannspray kan brukes for å holde beholdere som er blitt eksponert for brann varme. Brannene kan produsere giftige gasser. 6. Tiltak ved tilfeldig utslipp 6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Bruk generelle forholdsregler, personlig verneutstyr og standard trygg laboratoriepraksis for å rydde opp sølt stoffet omgående. Absorber søl på egnet materiale. Unngå kontakt med øyne, hud og klær. Brukt sikkerhetsbriller og vernehansker. 6.2 Tiltak for å beskytte miljøet Ingen kjente tiltak for å beskytte miljøet. 6.3 Metoder og materialer for kontroll og opprensing Tørk vekk søl med et egnet absorberende materiale. Rådfør med lokale, statlige eller føderale regulering for riktig avhending. 6.4 Referanse til andre avsnitt Følg beskyttelsestiltak i avsnitt 7 og Håndtering og lagring 7.1 Forholdsregler for trygg håndtering Alle reagenser må håndteres i henhold til god laboratoriepraksis ved å bruke egnede forholdsregler: Ingen spising, drikking eller røyking i arbeidsområder Vask hender etter bruk Ta av kontaminerte klær og verneutstyr før du forlater arbeidsområdet Unngå innånding, inntak, og kontakt med øyne og hud. Dette produktet skal dessuten behandles som om det er i stand til å overføre smittsomme sykdommer. Følg generelle forholdsregler når du bruker dette produktet. 7.2 Forhold for trygg lagring med hensyn på inkompatibiliteter Alle komponentene i Fetal Cell Count -settet er stabile hvis de oppbevares under egnede forhold frem til utløpsdatoen på etiketten og på hver medfølgende komponent. Anbefalte lagringsbetingelser: 2 til 8 C. Beskytt settet fra temperaturer over 30 C fra romtemperaturer over lenger tid. Må ikke fryses. Unngå direkte sollys. 7.3 Spesifikke bruksområder Det tiltenkte bruksområdet er beskrevet i avsnitt 1.2. Ingen andre spesifikke bruksområder er angitt. SDS-IQP-396-NO versjon 1/ revidert dato: 09Juni2015 Side 3 av 6

4 8. Eksponeringskontroller/verneutstyr 8.1 Kontrollparametere Dette produktet inneholder ikke materialer som må overvåkes på arbeidsplassen. 8.2 Eksponeringskontroller Følg generelle forholdsregler når du bruker dette produktet. Bruk personlig verneutstyr og følg trygg laboratoriepraksis. Piktogrammer: Respirasjon: Ingen kreves når produktet brukes som anbefalt Hender: Bruk vernehansker i henhold til EN 166 Øye/ansikt: Bruk vernebriller i henhold til EN 374 Hud/kropp: Ingen kreves 9. Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Informasjon om fysiske og kjemiske egenskaper 9.2 Annen informasjon Ingen annen informasjon tilgjengelig. 10. Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet Det finnes ingen reaktivitet Kjemisk stabilitet Dette produktet er stabilt under omgivelsestemperaturer for lagring og håndtering og under normalt trykk Mulighet for farlige reaksjoner Det finnes ingen farlige reaksjoner når det brukes riktig Betingelser du bør unngå Ingen indentifisert Inkompatible materialer Metaller og metalliske forbindelser. Sterke syrer, sterke oksidasjonsmidler, pulveriserte metaller og reduksjonsmidler. Natriumazid danner eksplosive forbindelser med tungmetaller. Komponentene i dette produktet inneholder azid < 0,1 % (v/v). Dersom disse komponentene kommer i kontakt med bly og kobber, som vanligvis finnes i kloakkavløp, gjentatte bør de unngås da dette kan føre til oppbygging av en støtsensitiv forbindelse. Ingen farlige inkompatibiliteter identifisert Farlige nedbrytningsprodukter Ingen farlige nedbrytningsprodukter skal ha blitt dannet av dette produktet. 11. Toksikologisk informasjon 11.1 Informasjon om toksikologiske effekter Akutt toksisitet: Ingen toksisk effekt kjent. Hudkorrosjon/irritasjon: Ingen irriterende effekt kjent. Alvorlig øyeskade/-irritasjon: Ingen irriterende effekt kjent. Åndedrett- eller hudsensibilisering: Ingen sensibilisering kjent. Kimcellemutagenisitet: Ingen data tilgjengelig SDS-IQP-396-NO versjon 1/ revidert dato: 09Juni2015 Side 4 av 6

5 Karsinogenitet: IARC: Ingen komponenter i dette produktet som er til stede ved nivåer høyere enn eller lik 0,1 % er identifisert som et sannsynlig eller bekreftet karsinogen for mennesker av IARC. Reproduktiv toksisitet: Ingen data tilgjengelig STOT-enkel utsettelse: Ingen data tilgjengelig STOT-gjentatt utsettelse: Ingen data tilgjengelig Aspirasjonsfare: Ikke klassifisert Toksisitet ved gjentatt utsettelse: Ingen toksisk effekt kjent. 12. Økologisk informasjon 12.1 Toksisitet 12.2 Persistens og nedbrytbarhet 12.3 Bioakkumulasjonspotensial 12.4 Mobilitet i jord 12.5 Resultater av PBT- og vpvb-vurdering 12.6 Andre skadevirkninger Ingen negative effekter skal oppstå når produktet håndteres og avhendes på riktig måte. 13. Betraktninger for avhending 13.1 Metoder for avfallsbehandling Produkt: Det finnes ingen enhetlige EC-forskrifter for deponering av kjemikalier eller rester. Kjemiske rester regnes som regel som spesialavfall. Avhending av sistnevnte reguleres i EC-landene i henhold til relevante lover og forskrifter. Vi anbefaler deg å kontakte kontakt de ansvarlige myndighetene eller godkjente avfallsselskaper som vil gi råd om hvordan du avhender spesialavfall. Kontaminert emballasje: Avhending i henhold til offisielle forskrifter. Håndter kontaminert emballasje på samme måte som selve stoffet. Hvis ikke annet er spesifisert offisielt, kan ikke-kontaminert emballasje behandles som husholdningsavfall eller resirkuleres. 14. Transportinformasjon 14.1 FN-nummer 14.2 FN forsendelsesnavn 14.3 Transportfareklasse 14.4 Emballasjegruppe Ikke klassifisert Miljøfarer Ikke klassifisert Spesielle forholdsregler Se punkt Transport i bulk i henhold til vedlegg II av MARPOL73/78 og IBC-koden Dette produktet leveres ikke i bulkcontainere. SDS-IQP-396-NO versjon 1/ revidert dato: 09Juni2015 Side 5 av 6

6 15. Forskriftsinformasjon 15.1 Sikkerhet-, helse- og miljøforskrifter som gjelder spesielt for stoffet eller blandingen Fareklasser i SARA paragraf 311/312 gjelder ikke. Dette produktet er ikke klassifisert. Så vidt vi vet, gjelder ikke sikkerhets-, helse. og miljøforskriftene i Forskrift(EC) nr. 1907/2006-REACH Kjemisk sikkerhetsvurdering Ingen kjemisk vurdering er utført. 16. Annen informasjon Endringer i den tidligere versjonen Dette dokumentet er utarbeidet i samsvar med SDS-kravene i OSHA Hazard Communication-standarde 29 CFR 1910:1200 og oppfyller forskrift (EC) 453/2010. Litteratureferanser Forskrift (EC) nr / 2008 Forskrift (EU) nr. 453 / 2010 Forskrift (EC) nr / 2006 Ansvarsfraskrivelse Informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet er basert på vår nåværende kunnskap. Produktet skal brukes i henhold til instruksjonene fra produsenten, se "Bruksanvisning" i pakningsvedlegget som følger med hvert produkt. Vi gir ingen garanti, direkte eller indirekte, i med hensyn slik informasjon, og vi påtar oss intet ansvar som følge av bruken. Brukere bør foreta egne undersøkelser for å avgjøre hvorvidt informasjonen er egnet for deres egne bestemte formål. Produktet skal brukes i henhold til instruksjonene fra produsenten, se "Bruksanvisning" i pakningsvedlegget som følger med hvert produkt. IQ Products BV eller dets distributører skal ikke holdes ansvarlig for erstatningskrav, tap eller skader som følge av håndtering eller kontakt med produktet. Dette dokumentet er tilgjengelig på nettstedet vårt, Du kan også be om kopier ved å sende en e-postforespørsel til eller kontakte vår lokale produktdistributør. SDS-IQP-396-NO versjon 1/ revidert dato: 09Juni2015 Side 6 av 6

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube Coating 10-15 G 1.2 Identifiserte

Detaljer

Bayer CropScience SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer CropScience SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 TOP GROWTH 1/6 SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke TOP GROWTH Produktkode (UVP) 84069361 1.2 Relevante identifiserte anvendelser

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC-2 GREASE

SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC-2 GREASE utarbeidelse og distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. Produktnavn SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC2 GREASE AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670)

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) Armor All VINYL WIPES (650, 670) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt dato 01.12.2006 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.12.2012 Revisjonsdato

Detaljer

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) n. 1907/2006, artikel 31

Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) n. 1907/2006, artikel 31 Side: 1/7 Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes Ikke

Detaljer

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. FILA CR10. Sikkerhetsdatablad. Vaskemiddel for fjerning av rester etter epoxyfug. sds@filasolutions.

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. FILA CR10. Sikkerhetsdatablad. Vaskemiddel for fjerning av rester etter epoxyfug. sds@filasolutions. Side nr. 1 / 7 Sikkerhetsdatablad 1. Identifikatorelementer for stoffet eller blandingen og for firmaet/selskapet 1.1. Produktidentifikator Navn 1.2. Relevant bruk identifisert av stoffet eller blandingen,

Detaljer

Sikkerhetsdataark. * * *Kapittel 1 - IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET* * *

Sikkerhetsdataark. * * *Kapittel 1 - IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET* * * * * *Kapittel 1 - IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET* * * 1.1 Produktidentifikator: Materialets navn: OBJET HA FULLCURE630, CLEAR Kjemisk familie akrylholdige blandinger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S

SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S 30026 - SR-37 LFM 48/S Utstedelsesdato: 2009-01-09 SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Handelsnavn SR-37 LFM 48/S Bruksområder Blyfri loddetinn.

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006, som endret ved forordning (EF) nr. 453/2010.

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006, som endret ved forordning (EF) nr. 453/2010. HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006, som endret ved forordning (EF) nr. 453/2010 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator:

Detaljer

Instruksjoner for sikker håndtering av bly-syrebatterier

Instruksjoner for sikker håndtering av bly-syrebatterier Instruksjoner for sikker håndtering av bly-syrebatterier Denne brosjyren er utarbeidet i samarbeid med EUROBATs miljøkomité (Committee of Environmental Affairs) (mai 2003), og gjennomgått av EUROBAT TC-medlemmer

Detaljer

IR ALL SEASONS DATA ONLY

IR ALL SEASONS DATA ONLY 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : IR ALL SEASONS 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser

Detaljer

2.2 : Ikke-brannfarlige, ikke-giftige gasser. 1.2. Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det advares mot

2.2 : Ikke-brannfarlige, ikke-giftige gasser. 1.2. Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det advares mot Side : 1 2.2 : Ikke-brannfarlige, ikke-giftige gasser Advarsel SEKSJON 1. Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Sikkerhetsdatablad nr : : 1.2.

Detaljer

BC ALPHAGAZ MIX CH4 10% / Ar

BC ALPHAGAZ MIX CH4 10% / Ar Side : 1 óm 2.1 : Brannfarlig gass. SEKSJON 1. Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Sikkerhetsdatablad nr : : 1.2. Relevante identifiserte bruksmåter

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Etter (EF)nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad Etter (EF)nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad Etter (EF)nr. 1907/2006 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator:: Cembrit True Edge Sealer 1.2. Identifiserte relevante bruksområder

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Herdepulver for akryl- og polyesterharpikser

Sikkerhetsdatablad. Herdepulver for akryl- og polyesterharpikser Sikkerhetsdatablad Herdepulver for akryl- og polyesterharpikser Uniprox sikkerhetsdatablad i henhold til direktiv (EF) nr. 1907/2006 Produkt: Herdepulver for akryl- og polyesterharpikser (MG120) Revidert:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare Sist endret: 15.05.2008 Internt nr: Erstatter dato: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN EPX-V Primer

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn IKBKB (IKK BETA) Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smørefett. Artikkelnummer Nasjonal produsent/importør Foretak Deler AS Adresse Postboks 1004 Postnr./sted N-1442 DRØBAK Land

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 19/06/06 Internt nr.: Erstatter dato: 30/06/04 BYCOTEST C 10 (aerosol)

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 19/06/06 Internt nr.: Erstatter dato: 30/06/04 BYCOTEST C 10 (aerosol) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Kvinlog HMS Rådgivning HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Rensemiddel. Pr-nr. 065442 Produsent/importør AS

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD QUICKSEAM SA FLASHING

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD QUICKSEAM SA FLASHING HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på direktiv 2001/58/EF fra EU-kommisjonen QUICKSEAM SA FLASHING 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Kjemikaliets navn: Produktnavn : QUICKSEAM

Detaljer

Gassfarer og gass-sikkerhet

Gassfarer og gass-sikkerhet Gassfarer og gass-sikkerhet Nye faresymboler (farepiktogram) Nye faresymboler (farepiktogram) som erstatter de gamle oransje og sorte faresymbolene. Forordning (EC) Nr. 1272/2008 om klassifisering, merking

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer