Grunnlagsdokument - innhenting av pristilbud for utarbeidelse av planprogram Møllenes industriområde

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grunnlagsdokument - innhenting av pristilbud for utarbeidelse av planprogram Møllenes industriområde"

Transkript

1 Samfunnsutvikling Kommune og arealplanlegging Sweco avdeling Alta Rambøll avdeling Alta Multiconsult avdeling Tromsø Deres ref: Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 18831/12 PLNID /137-13/DAHO ALTA, Grunnlagsdokument - innhenting av pristilbud for utarbeidelse av planprogram Møllenes industriområde

2 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn Om prosjektet Anlegget som skal etableres Planstatus Prosjektets faser og fremdrift Fase 1 utarbeidelse av planprogram Forslag til planavgrensning Vurderinger utredningsbehov Oppdragsbeskrivelse og vilkår m. m Generelt Anskaffelsen omfatter Gjennomføringstid og tidsplan Krav til leveringsform Kvalifikasjonskrav Tildelingskriterier Avslutning Side 2

3 1. Bakgrunn Alta kommune og Grieg Seafood Finnmark AS har i flere år kjørt en prosess opp mot Mattilsynet og Fiskeri- og kystdepartementet for å få flytte eksisterende lakseslakteri på Simanes over til et nytt industriområde benevnt som Møllenes i kommune planens arealdel. Utfordringen har vært knyttet til at Altafjorden er definert som en nasjonal laksefjord, og at det i utgangspunktet ikke skal være akvakulturrelatert virksomhet i indre deler av Altafjorden. Fiskeri- og kystdepartementet har i vedtak av gitt Grieg Seafood Finnmark AS dispensasjon fra forskrift nr 961 om særskilte krav til akvakulturrelatert virksomhet i eller ved nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder for å kunne etablere et lakseslakteri med tilhørende funksjoner (se vedlegg 1). Med bakgrunn i departementets positive behandling har Alta kommune og Grieg Seafood Finnmark AS underskrevet en intensjonsavtale. Oppsummert skal Alta kommune klargjøre industriområde slik at et produksjonsanlegg med tilhørende funksjoner skal være etablert i Alta kommune har valgt å opprette en prosjektorganisering med næringsjef Jørgen Kristoffersen som prosjektleder. Formålet med prosjektet er å tilrettelegge et industriareal på 50 daa, innen 2014 på Møllenes. Styringsgruppe: Rådmann Bjørn-Atle Hansen, Kommunalleder samfunnsutvikling Berit Erdal og Kommunalleder drift- og utbygging Bengt Fjellheim. Intern faggruppe: Daniel Holm (plan) Side 3

4 Fagleder plan Hallgeir Strifeldt (plan) Svein Jonny Kemi (grunnerverv) Per Ole Israelsen (kommunalteknikk) Jens Petter Mathisen (Alta Havn) 2. Om prosjektet 2.1 Anlegget som skal etableres Det har vært gjennomført en rekke møter med Grieg Seafood, først og fremst for å få oversikt over behovene til aktøren som skal inn i område. Grieg Seafood har utarbeidet et notat (vedlegg 2) hvor de redegjør for sine behov. Oppsummert skal det føres opp ett byggverk på ca m 2. Første etasje skal fungere som prosessanlegg, ca m 2. I andre etasje etableres administrasjonslokaler, kantine, møterom o. l på ca. 6000m 2. I tilegg til overnevnte skal det etableres isoporfabrikk på ca. 4000m 2, bioprospekteringsanlegg på 1000m 2 og parkeringsplasser ca. 6000m 2. I tilknytning til prosessanlegget må det etableres flytekai med minimum 50 meter kaifront og plass to større båter. Prosessanlegget har også behov for ventemerder i sjø. Grieg Seafood har også leid inn et dansk konsulentselskap, Pescatech ApS som har utarbeidet skisseprosjekt for hele anlegget. Disse skissene har man tilgjengelig i PDF (A1-1:500), samt georeferte filer i DWG-format. Det er også et ønske fra Alta kommune, Alta havn og Grieg Seafood at det etableres en offentlig marina i vestlige deler av planområde. Dette er et tilbud som mangler i Kåfjord. Som en del av prosjektet inngår omlegging av europavei 6, samt etablering av høydebasseng til industriområde. 2.2 Planstatus Det foreligger to vedtatte reguleringsplaner som berøres av prosjektet: - Reguleringsplan for E6 vest parsell 6 Møllenes Kvenvik. - Reguleringsplan for E6 vest parsell 5 Sandelv Møllenes. Store deler av område er avsatt til industri med krav om utarbeidelse av bebyggelsesplan. Samt at et større område er avsatt til kombinert formål næring/ småbåtanlegg. Ellers er område avsatt til veiformål (ny E6). I randsonene gjelder kommuneplanenes arealdel. I nord, over veien LNFR, i sør kombinert formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone. Side 4

5 Kartutsnitt: Viser både gjeldende reguleringsplaner og kommuneplanens arealdel på Møllenes. En etablering som planlagt vil medføre en annen utnyttelse av område, og vil således stride med gjeldende reguleringer. Det vil eksempelvis være nødvendig å flytte E6 lenger nord enn hva gjeldende planer viser. Det vises også til pkt. 3.1 hva angår forskrift om konsekvensutredning. Oppsummert må det utarbeides en reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning. Konsesjon minikraftverk etter vannressursloven: NVE har gitt Alta kraftlag konsesjon til å bygge minikraftverk i Mølleelva. Vedtaket er påklaget av reindriften i område, og klagebehandlingen ligger nå hos Olje og energidepartementet. Alta kraftlags planlagte kraftverk må hensyntas i planarbeidet for etablering av industriområde. 2.3 Prosjektets faser og fremdrift Et prosjekt i denne størrelsesorden har flere faser. Med hensyn til planlagt drift i 2015 vil man antagelig måtte starte flere prosesser samtidig, dette for å spare tid. Eksempelvis ønsker man å få til en parallell plan- og byggesaksprosess. Dette forutsetter selvfølgelig at grunnerverv løses gjennom frivillige avtaler. En grov inndeling i faser kan oppsummeres slik: Faser/milepæler 1 - Utarbeide planprogram iht. forskrift konsekvensutredning. Merknad Side 5

6 - Gjennomføre grunnundersøkelser 2 - Oppstart reguleringsplanarbeid med konsekvensutredning iht. godkjent planprogram. - prosjektering av anlegg (parallell behandling av plan- og byggesak) Grunnerverv - Utbyggingsavtale Grunnerverv og utbyggingsavtale er noe man vil prøve å kjøre parallelt med reguleringsplanarbeidet (så langt det går) 4 - Opparbeidelse Om man skal holde fremdriftsplan, skal opparbeidelse skje i Prosjektet arbeider med å få gjennomført grunnundersøkelser. Utarbeidelse av planprogram er et arbeid man ønsker å sette ut til det private konsulentmarkedet. Dette først og fremst pga. ressursmangel. Om prosjektet selv skal utarbeide planprogrammet vil det være vanskelig å holde en fremdrift som innebærer bygging i Fase 1 utarbeidelse av planprogram Side 6

7 3.1 Forslag til planavgrensning For full størrelse, se vedlegg Vurderinger utredningsbehov Alta kommune har vurdert tiltaket opp mot forskrift om konsekvensutredning. Tiltaket faller inn under vedlegg 1 til forskriften planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes. Investeringsrammen er over 500 mill kr og har bruksareal på mer enn m2. Alta kommune ønsker også å gå utover det avsatte arealet i kommuneplanens arealdel. Med bakgrunn i at tiltaket faller inn under KU forskriften må det lages et planprogram. Prosjektet har gjort noen foreløpige vurderinger i forhold til hva slags utredningsbehov som anses som nødvendig. Om man tar utgangspunkt i vedlegg 3 KU forskriften, er det følgende tema som skal vurderes: Tema Merknad 1. Forurensning (klimagassutslipp, annet Tiltaket er av et slikt omfang at det krever utslipp til luft, forurensing av jordbunn og utslippstillatelse etter forurensningsloven. vann) Prosjektets foreløpige vurdering er at dette er et tema som antagelig ikke krever særskilte utredninger utover å beskrive utslippets omfang. 2. Transportbehov, energiforbruk og Ingen kjent problematikk knyttet til dette Side 7

8 energiløsninger temaet. Prosjektets foreløpige vurdering er at dette er et tema som antagelig ikke krever særskilte utredninger. 3. Kulturminner og kulturmiljø Ingen kjent problematikk knyttet til dette temaet. Prosjektets foreløpige vurdering er at dette er et tema som antagelig ikke krever særskilte utredninger. 4. Naturens mangfold (dyre- og planteliv) Prosjektets foreløpige vurdering er at dette er noe som kan bli et tema ved varsel om oppstart og utleggelse av planprogram på høring. Eksempel på problemstillinger som kan komme opp: - Akvakulturrelatert virksomhet i nasjonal laksefjord. Risiko og konsekvens for nærliggende vassdrag med anadrome fiskeslag? Det vil være nødvendig å gjennomføre møter med relevante offentlige myndigheter som en del av arbeidet med planprogram. 5. Landskap Det vil være naturlig å vise tiltakets omfang og volum gjennom 3D-skisser/illustrasjoner. Det er ingen kjent problematikk knyttet til at område har særlige landskapskvaliteter utover det normale. Nærmeste landskapsvernområde er Auskarnes ytterst i Kåfjord. 6. Sikring av jordressurser (jordvern) Ingen kjent problematikk knyttet til dette temaet. Prosjektets foreløpige vurdering er at dette er et tema som antagelig ikke krever særskilte utredninger. 7. Samisk natur- og kulturgrunnlag Område er iht. reindriftsforvaltingens kartdata definert som vår- og sommerbeite. Dette gjelder store deler av kommunen, og den aktuelle lokaliteten er i dag et område som er gjort betydelige inngrep. Det eneste grunnlaget for å gjøre særskilte utredninger innen dette temaet er å kategorisere tiltaket så omfattende at det vil ha et stort influensområde utover det normale (støy og aktivitet o. l). Prosjektets foreløpige vurdering er at tiltaket ikke faller inn under en slik kategorisering, og at det antagelig ikke kreves særskilte utredninger. Side 8

9 8. Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen 9. Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveinett Prosjektets foreløpige vurdering er at det må vurderes behov for lukt og støy utredning for bebyggelsen vest for Møllenes? Ingen kjent problematikk knyttet til dette temaet. Prosjektets foreløpige vurdering er at dette er et tema som antagelig ikke krever særskilte utredninger. 10. Kriminalitetsforebygging Ingen kjent problematikk knyttet til dette temaet. Prosjektets foreløpige vurdering er at dette er et tema som antagelig ikke krever særskilte utredninger. 11. Beredskap og ulykkesrisiko, jf. pbl. 4-3 Her er flere problemstillinger: - Stabilitet i grunn både på fastland og havbunn. - Utfylling i sjø - Snø og steinskredfare jfr. NVE og NGIs kartdata. 12. Risiko ved havstigning Høy aktuell problemstilling som må utredes nærmere. 13. Barn og unges oppvekstvilkår Ingen kjent problematikk knyttet til dette temaet. Prosjektets foreløpige vurdering er at dette er et tema som antagelig ikke krever særskilte utredninger. 14. Der relevant skal det gis en beskrivelse av arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet 15. For planer som kan føre til vesentlig påvirkning av konkurranseforholdene skal konsekvensutredningen omfatte vurderinger av dette. Ingen kjent problematikk knyttet til dette temaet. Prosjektets foreløpige vurdering er at dette er et tema som antagelig ikke krever særskilte utredninger. Ingen kjent problematikk knyttet til dette temaet. Prosjektets foreløpige vurdering er at dette er et tema som antagelig ikke krever særskilte utredninger. Forskrift om konsekvensutredning angir tema som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Det er en rekke andre problemstillinger og utredningstema som ikke faller inn under KU forskriften, men som er naturlig å koble inn i planarbeidet, herunder: Vanntilførsel: Avdeling for kommunalteknikk gjennomfører undersøkelser for å skaffe vannkilde til prosjektet. Det må trolig lages høydebasseng, dette vil være naturlig å ta inn som del av reguleringsplanen. Etablering av ny grunnvannskilde medfører konsesjonsbehandling jfr. vannressursloven. Flytting av E6 og bruk av overskuddsmasser: For å få nok plass på sørsiden av E6, vil veilinja måtte flyttes nordover. Dette er noe som vil bli måtte koordineres opp mot Statens vegvesen. Det er også et klart mål at overskuddsmassene ved E6 prosjektet skal brukes i Møllenesprosjektet. Side 9

10 Utvidelse av industriområde vestover For å få tilstrekkelig areal vil industriområde måtte utvides vestover. Overskuddsmassene fra E6 vest vil trolig kunne brukes til dette. En foreløpig beregning av Statens vegvesen (ut fra skisser som Pescatech), viser behov for ca m3 masser. Det er og knyttet utfordringer til grunnerverv, da utvidelse vestover antagelig medfører innløsning av én fritidsbolig og to boliger. Alta kraftlags etablering av minikraftverk Som en del av prosjektet må planene til Alta kraftlag ivaretas. Adkomst til et fremtidig kraftverk må antagelig tas med som en del av planarbeidet. Overnevnte liste er på ingen måte en uttømmende liste, men heller en foreløpig oversikt over de konkrete utfordringer man ser per dags dato. 4. Oppdragsbeskrivelse og vilkår 4.1 Generelt Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlig anskaffelser og forskriftens del 1 (de alminnelige bestemmelser). Kostnader knyttet til utarbeidelse av planprogram vurderes å komme under terskelverdien på kr jfr. forskriften. I praksis betyr dette at man kan gjøre en direkte anskaffelse. Anslått kostnad fra oppdragsgiver side er kr. Det fremgår av lovens formål at offentlige anskaffelser skal så langt det er mulig basere seg på konkurranse. Det betyr at ved direkte anskaffelser skal man så langt det går, også prøve å oppnå en form for konkurranse. Prosjektet velger derfor å forespørre tilbud fra 3 leverandører, dette for å imøtekomme intensjonene med lovverket. Det gjøres oppmerksom på at tildeling av oppdraget - utarbeidelse av planprogram gir ingen fortrinnsrett til det videre arbeidet med reguleringsplanen og KU (fase 2). Denne anskaffelsen vil bli lagt ut på Doffin. Den som tildeles oppdraget har ansvar for å ordne med kontrakt. Norsk standard legges til grunn. 4.2 Anskaffelsen omfatter Utarbeidelse av planprogram iht. forskrift om konsekvensutredning jfr. pbl. 4-1 for Møllenes industriområde iht. avtalt planavgrensning med prosjektet (utgangspunktet er slik det fremgår under pkt. 3.1). Prosjektet har under pkt. 3.2 gjort noen foreløpige vurderinger rundt utredningsbehov. Dette har man valgt å gjøre for at det skal bli lettere å gi et pristilbud på arbeidet. Møtevirksomhet i tilknytning til arbeidet: - Oppstartsmøte med kommunen. Dette skal gjennomføres fredag 16. november kl , Alta rådhus. - Oppfølgningsmøte (etter utkast til planprogram er levert inn) - Møte med ulike myndigheter i samråd med Alta kommune Side 10

11 Alta kommune v/ plan vil selv varsle planoppstart og legge planprogrammet ut på offentlig ettersyn. Etter offentlig ettersyn vil det normalt være behov for å revidere planprogrammet iht. innspill. Dette arbeidet er svært vanskelig å anslå og det er besluttet at som en del av tilbudet skal det inngå fastpris på 30 timers arbeid til revisjon av planprogrammet. 4.4 Gjennomføringstid og tidsplan Prosjektet har en så stram tidsplan at man har satt 15. desember 2012 som innleveringsfrist på ferdigstilt planprogram. Med ferdigstilt menes at alle avklaringer skal være gjort, og at planprogrammet er klart for utleggelse til offentlig ettersyn. Videre et det et krav om at oppstartsmøte skal holdes fredag , kl , Alta rådhus. Dette av hensyn til fremdrift. Konsulenten som tildeles oppdraget forplikter seg til å sette av tid til revisjon av planprogrammet, og prosjektet har følgende fremdriftsplan: Informasjonsmøte konsulenter kl Frist for innlevering av tilbud kl Tilbudsåpning kl 1430 Tildelingsbrev m/ begrunnelse, samt tilbudsprotokoll (sendes per e-post) Kontraktstildeling Oppstartsmøte kl Innlevering av ferdigstilt planprogram Utleggelse av planprogram offentlig ettersyn Konsulent reviderer planprogram Oversendelse av revidert planprogram for vedtak Vedtak av planprogram planutvalget Krav til leveringsform Det skal leveres skriftlig i redigerbart format (eksempelvis Word). 4.6 Kvalifikasjonskrav Oppdragsansvarlig skal ha erfaring fra konsekvensutredningsarbeid. I den forbindelse er det vilkår at oppdragsansvarlig har utarbeidet minimum ett planprogram før. Det holder å henvise til prosjektet(ene) slik at det er mulig for oppdragsgiver å ettergå dette ved mistanke om uriktig informasjon. Manglende informasjon om slik erfaring vil medføre at tilbudet avises med begrunnelse at kvalifikasjonskravet ikke anses som oppfylt. 4.7 Tildelingskriterier Pris er eneste kriteriet for tildeling. Det er den samlede prisen for utarbeidelse av planprogram og revisjon etter offentlig ettersyn (fastpris 30 timers arbeid) som legges til grunn ved tildeling av oppdraget. Det er ikke mulig å gi tilbud på deler av oppdraget. Side 11

12 Det gjøres oppmerksom på at kvalifikasjonskravet og gjennomføringstid er absolutte krav for å delta i konkurransen. Det vil si at eventuelle tilbud som ikke oppfyller disse kravene vil bli avvist direkte. 4.8 Avslutning Det skal leveres et tilbud på papir, og to elektroniske tilbud (på minnepinne), herunder et tilbud der alt av bedriftsintern informasjon(forretningshemmeligheter) er sladdet ut. Disse skal leveres i lukket konvolutt innen oppgitt frist og leveres til servicetorget på Alta rådhus. Konvolutten merkes: Tilbud planprogram Møllenes. Alta kommune Servicetorget Postboks Alta Kontaktperson: E-post: Tlf: Dersom det skulle være spørsmål knyttet til konkurransegrunnlaget, bes det om at disse kun sendes pr. e-post til oppgitt kontaktperson. Med vennlig hilsen Jørgen Kristoffersen Prosjektleder Daniel Holm Rådgiver plan Vedlegg: 1. Vedtak fra Fiskeri- og kystdepartementet, datert Notat fra Grieg Seafood, datert Planavgrensning, datert Side 12

13

14

15

16

17

18 Alta kommune V/Planavdelingen NOTAT Alta 21 august 2012 Etablering Møllenes Informasjon som grunnlag for kommunens oppstart av reguleringsplanarbeidet 1. Nøkkeltall Grieg Seafood Finnmark AS lokalisert i 5 kommuner Omsetning mill kroner Grieg Seafood Finnmark AS Postal address: Postbox Alta Norway Visiting address: Markedsgata 3 Alta sentrum 9510 Alta T Org. no VAT A GRIEG GROUP COMPANY U:\Documents\GSFF\F-480\Møllenes\ Innspill Alta kommune vedrørende Møllenes.docx

19 Oversiktsplan foreløpig - bygningsmasse, kai, mærder, logistikk og parkering 2. Beskrivelse av den planlagte virksomheten på Møllenes Antall ansatte totalt på møllenes industriområde: a. Prosessanlegg i. Årlig produksjonsvolum fersk laks tonn ii. Filetlinje, innfrysing og muligheter for porsjonspakning mm b. Bioprospektering i. Mulig produksjon på biprodukter fra prosessanlegget mel og olje. Vurderes etablert i Kvænangen kommune. c. Produksjon av isoporprodukter i. Produksjon av isoporprodukter til prosesseringsanlegget ii. Andre isoporprodukter d. Kontor- og kantinefunksjoner i. Hovedadministrasjonen som i dag er i kunnskapsparken samt alle nye kontorbehov som følge av etableringen på Møllenes vil lokaliseres i 2. etg på det nye prosessanlegget ii. Antall kontorplasser stk iii. Div møterom mm iv. Kantine og møterom med plass til min. 100 stk Page 2 of 4

20 3. Bygningsmasse og øvrige fysiske anlegg som planlegges etablert % av den totale bygningsmassen vil være bruksareal. a. Prosessanlegg i m 2 Av dette er m etg og 6200 m 2 2 etg b. Bioprospektering i. 1000m 2 c. Isoporfabrikk i. 4000m 2 - d. Kaianlegg i. Minimum 50 m kaifront + støttepærler på begge sider slik at to større båter kan ligge til kai samtidig e. Mærdeanlegg i. 100x100 m (70x70) f. Parkering ansatte og gjester (nordsiden av elva) i. 6000m 2 Oppsummert Tomt m² (eks-plasser over elven) Plan 1 (1. etage) Plan 2 (2. etage) Isopor kassefabrik Bioprospektering olje/mel Framtidige byggearelaer eks sentrallager mm Page 3 of 4

21 4. Øvrige nødvendige infrastrukturelle tiltak som må løses a. Vannforbruk i. Middels vannforbruk prosessanlegg 22 l/sekund basert på tilsvarende anlegg. I perioder vil forbruker under produksjonen komme betydelig høyere. Dette forutsetter at det må etableres et høydebasseng for å kunne utligne disse toppene. Ferskvannet må holde Mattilsynets krav. Bør uansett sette ekstra rensing, eks UV pga. Listeria ii. Estimert vannforbruk bioprospektering 1-2 l /sekund b. Kraftforsyning strøm (basert på tonn årlig produksjon) i. Prosessanlegg KW/år ii. Isporfabrikk KW /år iii. Bioprospektering KW/år c. Avløp/utslipp sjø i. Tilsvarende avløpsregime som i dag ii. d. Regulering av trafikken inn og ut av industriområdet. Spesielt hvor tungtrafikken kommer inn/ut. Spesielt med tanke på høydeforskjell mellom vei og p-plass unngå bratt bakke på vinter. 5. Investeringskostnader a. Prosessanlegg 375 MNOK b. Bioprospektering 50 MNOK c. Isoporfabrikk 40 MNOK 6. Fremdrift a. Oppstart bygg februar 2014 (etter at fyllingen har gått seg til) b. Installasjoner høsten 2014 c. Forventet ferdigstillelse vår/sommer 2015 Page 4 of 4

22

23 Y Y Y Y X X Forslag til planavgrensning Møllenes industriområde Målestokk 1:4000

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Planprogram for Møllenes Industriområde, Alta kommune Intensjonsavtale mellom Alta kommune og Grieg Seafood AS

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Planprogram for Møllenes Industriområde, Alta kommune Intensjonsavtale mellom Alta kommune og Grieg Seafood AS SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/1807-4 Arkiv: PRO K231 Sakbeh.: Johan Fredrik Nilsen Sakstittel: K231 MØLLENES INDUSTRIOMRÅDE UTFYLLING I SJØ MØLLENES Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens

Detaljer

Alta kommune. Forslag til planprogram tilknyttet reguleringsplan med konsekvensutredning for Møllenes industriområde, Alta kommune ALTA KOMMUNE

Alta kommune. Forslag til planprogram tilknyttet reguleringsplan med konsekvensutredning for Møllenes industriområde, Alta kommune ALTA KOMMUNE Alta kommune Forslag til planprogram tilknyttet reguleringsplan med konsekvensutredning for Møllenes industriområde, Alta kommune ALTA KOMMUNE Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Forslagsstiller... 1 1.2 Bakgrunn

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

NØTBERGET STEINBRUDD

NØTBERGET STEINBRUDD DETALJREGULERING FOR NØTBERGET STEINBRUDD ELVERUM KOMMUNE Arealplan-ID 2012005 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 7.5.2013 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning...3 1.1 Bakgrunn og formål med planarbeidet...3 1.2 Planområde

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 1 Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges 1 PLANBESKRIVELSE 3 Alle planer skal

Detaljer

Plan 2014 148 - Detaljregulering av barne- og ungdomsskole - gnr 29 bnr 3 Figgjo. Planprogram 23.02.15

Plan 2014 148 - Detaljregulering av barne- og ungdomsskole - gnr 29 bnr 3 Figgjo. Planprogram 23.02.15 Plan 2014 148 - Detaljregulering av barne- og ungdomsskole - gnr 29 bnr 3 Figgjo Planprogram 23.02.15 Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere,

Detaljer

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

Statens vegvesen. Unntak fra utredningsplikten når tiltaket er tilfredsstillende utredet på høyere plannivå

Statens vegvesen. Unntak fra utredningsplikten når tiltaket er tilfredsstillende utredet på høyere plannivå Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Lier kommune og Drammen kommune Statens vegvesen region sør Saksbehandler: Jorunn Kveim Låte Vår dato: 30.01.2015 Vår referanse: Detaljregulering for Rv.23 Linnes-E18

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM SPYDEBERG KOMMUNE HOVIN KIRKE OG UTVIDELSE AV KIRKEGÅRDEN Alternativ syd FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for og kirkegård 14. mai 2014 Side 2 av 15 FORORD Spydeberg kommune er forslagsstiller

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget. Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&&

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget. Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&& SAKSFREMLEGG Saksnummer: 12/1832-29 Arkiv: PLNID 20120010 Saksbehandler: Reidar Andre Olsen Sakstittel: REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR SALTVIKA STEINBRUDD FASTSETTING AV PLANPRGRAM Planlagt

Detaljer

Reguleringsplan for VIKNEKJLØLEN I GAUSDAL KOMMUNE. Forslag til planprogram. Geir Østerheim arkitekt mnal

Reguleringsplan for VIKNEKJLØLEN I GAUSDAL KOMMUNE. Forslag til planprogram. Geir Østerheim arkitekt mnal Reguleringsplan for VIKNEKJLØLEN I GAUSDAL KOMMUNE Forslag til planprogram Geir Østerheim arkitekt mnal Planprogram for Viknekjølen INNHOLD 1 Bakgrunn for tiltaket. 2 Formålet med planarbeidet. 3 Problemstillinger.

Detaljer

1. Generell informasjon

1. Generell informasjon - MUDRING OG SJØDEPONERING, LANGNESBUKT I ALTA KOMMUNE Søknad om tillatelse til mudring og dumping i sjø og vassdrag i henhold til forurensningsforskriften kap. 22 og ved søknad om utfylling over forurensede

Detaljer

BOKN KOMMUNE. Reguleringsplaner for området Knarholmen til Lauplandsvågen KONKURRANSEGRUNNLAG

BOKN KOMMUNE. Reguleringsplaner for området Knarholmen til Lauplandsvågen KONKURRANSEGRUNNLAG BOKN KOMMUNE Reguleringsplaner for området Knarholmen til Lauplandsvågen KONKURRANSEGRUNNLAG 1 1. Bakgrunn for planarbeidet. Planarbeidet er igangsatt med grunnlag i pågående planarbeid for ny E39, Rogfast.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HARESTAD HØRINGSFORSLAG PLANPROGRAM PLANID

KOMMUNEDELPLAN FOR HARESTAD HØRINGSFORSLAG PLANPROGRAM PLANID Saksframlegg Arkivsak: 15/44-1 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR HARESTAD HØRINGSFORSLAG PLANPROGRAM PLANID 2015001 K-kode: PLAN 2015001 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Kommuneplanutvalget

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune Navn: Dato 08.05.2012 Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune I henhold til plan- og bygningsloven 12-8, varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Oppdragsgiver. Kjerringholmen gård AS. Planfase. Forslag til planprogram 2013-06-06 KORSHAVN MARINA (NASJ. PLAN-ID: 0111130) FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Oppdragsgiver. Kjerringholmen gård AS. Planfase. Forslag til planprogram 2013-06-06 KORSHAVN MARINA (NASJ. PLAN-ID: 0111130) FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Kjerringholmen gård AS Planfase Forslag til planprogram 2013-06-06 (NASJ. PLAN-ID: 0111130) FORSLAG TIL PLANPROGRAM 3 (14) Oppdragsnr.: 1130445A Oppdragsnavn: Detaljregulering Korshavn havn

Detaljer

Tromsø kommune Rådmannen

Tromsø kommune Rådmannen Tromsø kommune Rådmannen SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 10/6984 /22901/11- PLNID 1746 Erik Eidesen Telefon: 77 79 00 00 09.06.2011 PLAN 1746 DETALJREGULERING FOR MACK KVARTALET

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 05/909-334 Arkiv: PLNID 20060011 Sakbeh.: Nataliya Dolzhenko Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR HESTESKOEN -EGENGODKJENNING

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 05/909-334 Arkiv: PLNID 20060011 Sakbeh.: Nataliya Dolzhenko Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR HESTESKOEN -EGENGODKJENNING SAKSFREMLEGG Saksnr.: 05/909-334 Arkiv: PLNID 20060011 Sakbeh.: Nataliya Dolzhenko Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR HESTESKOEN -EGENGODKJENNING Planlagt behandling: Planutvalget Kommunestyret Administrasjonens

Detaljer

Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter?

Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter? Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter? Mari Hulleberg 7. Desember 2016 Skulpturlandskap Nordland - Ballangen Foto: Vegar Moen

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 121 123 i Sarpsborg kommune, planid 0105 22065. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 121 123 i Sarpsborg kommune, planid 0105 22065. Varsel om oppstart av planarbeid. Navn Adresse Poststed Deres ref Vår ref. 19.08.2014 Detaljregulering for Greåkerveien 121 123 i Sarpsborg kommune, planid 0105 22065. Varsel om oppstart av planarbeid. I medhold av plan- og bygningsloven

Detaljer

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM UTARBEIDET AV: Ingeniør S.Hagen DATO: 25.11.2010 REVIDERT: 22.6.2012 Sak: 09.018\a\pr\div. PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Dato 27-11-14 PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Planprogram detaljregulering for Langåsen Side 1 av 11 FORORD Arbeidet med regulering av Langåsen næringsområde har pågått

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato:

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: 06.03.2014. 1 Forord: Lesja kommune har utarbeidet forslag til planprogram for områdereguleringsplan for

Detaljer

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Beregnet til Planforum Dokument type Prosjektpresentasjon Dato 21-03-2014 ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Revisjon 00 Dato 21-03-2014 Utført av Eva Vefald Bergsodden Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Planident 1665-2015-003 TYDAL KOMMUNE 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Forord Tydal kommune legger med dette

Detaljer

ERFARINGER FRA SKEDSMO

ERFARINGER FRA SKEDSMO ERFARINGER FRA SKEDSMO Torild Fagerbekk, plansjef 18.11.2011 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 1 18.11.2011 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 2 18.11.2011 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 3 Erfaringer fra Skedsmo

Detaljer

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 1 PROGRAM 2 Plansystemet og formål Planinitiativ og prosesser Plankartet - formål og innhold Planbestemmelser Konsekvensutredning Planbehandling

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOKKEPLASSEN ØST ARENDAL KOMMUNE FORSLAGSTILLER: ØYVIND LYBY BAKKE PLANLEGGER: POLLEN BYGG & EIENDOM Pollen Bygg & Eiendom Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3

Detaljer

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM Oppdragsgiver Bo-Best Eiendom AS Rapporttype Planprogram Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM 2 (13) BORGETUN Oppdragsnr.: 1350002059 Oppdragsnavn: Reguleringsplan Borgetun Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

10.40 KU-metode overordnet plan, Lars Syrstad, Rambøll. 13.30 Eksempel Landskap, Kirsti Vindedal, Riksantikvaren

10.40 KU-metode overordnet plan, Lars Syrstad, Rambøll. 13.30 Eksempel Landskap, Kirsti Vindedal, Riksantikvaren 10.10 Regelverk KU, Jørgen Brun, MD 2 10.40 KU-metode overordnet plan, Lars Syrstad, Rambøll 11.30 Kaffepause 12.00 Kunnskapsinnhenting datagrunnlag, Marie Aaberge, Rambøll Norge AS 12.30 Lunsj 13.30 Eksempel

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE PÅ MYRA BOLIGFELT. G/B.NR: 91/3.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE PÅ MYRA BOLIGFELT. G/B.NR: 91/3. Vår ref: 011-2012-Myra Dato: 24.1.2012 VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG UTBYGGINGSAVTALE PÅ MYRA BOLIGFELT. G/B.NR: 91/3. Ihht. pbl. 12-8 varsles det om oppstart av privat reguleringsarbeid for

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

REGULERINGSPLAN for TUFJORDBRUKET. Måsøy kommune PLANBESKRIVELSE. Utarbeidet 20. jan. 2012. Utbygger: Tufjordbruket AS

REGULERINGSPLAN for TUFJORDBRUKET. Måsøy kommune PLANBESKRIVELSE. Utarbeidet 20. jan. 2012. Utbygger: Tufjordbruket AS REGULERINGSPLAN for TUFJORDBRUKET Måsøy kommune PLANBESKRIVELSE Utarbeidet 20. jan. 2012 Utbygger: Tufjordbruket AS 2 GENERELT Orientering Planen ble meldt til oppstart i begynnelsen av september 2011,

Detaljer

REGULERINGSPLAN NR.356 - TANDBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE MØTEREFERAT OPPSTARTSMØTE

REGULERINGSPLAN NR.356 - TANDBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE MØTEREFERAT OPPSTARTSMØTE RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Møtereferat SAK/TEMA: Oppstartsmøte for eiendommen 38/69 angående ny regulering. STED: Storgata 13, Ringerike kommune TID: 01.12.10 Kl: 09:00 TIL STEDE: Dag

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8.

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Siri Anna Kluck Lottrup L.nr.: 6929/2011 Arkivnr.: 20100004/L12 Saksnr.: 2010/6243 Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELER AV ØRNES SENTRUM- UTFYLLINGSOMRÅDET

SAKSFRAMLEGG FORSLAG TIL PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELER AV ØRNES SENTRUM- UTFYLLINGSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Stavdal Arkivsaksnr.: 15/1324 Arkiv: PLANI 2012002-Reguleringsplan del av Ørnes sentrum FORSLAG TIL PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELER AV ØRNES SENTRUM- UTFYLLINGSOMRÅDET

Detaljer

(FORSLAG TIL) PLANPROGRAM

<PLANNAVN> (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM EIGERSUND KOMMUNE Plannavn Arkivsak ID Plan ID Formål/Hensikt Planavgrensning PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN

DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN PLANPROGRAM - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN PÅ KVANNESLANDET DETALJREGULERING KVANNESLANDET - FRITIDSBOLIGER OG SMÅBÅTHAVN (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM 23.10.15 LILLESAND KOMMUNE 1 av 12 PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Tove Hardangen L.nr.: 14805/2011 Arkivnr.: 20070007/L12 Saksnr.: 2008/766 Utvalgssak Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR VIKNEKJØLEN HYTTEFELT VEDTAK AV PLANPROGRAM

REGULERINGSENDRING FOR VIKNEKJØLEN HYTTEFELT VEDTAK AV PLANPROGRAM Ark.: L12 213 Lnr.: 369/11 Arkivsaksnr.: 10/1033-12 Saksbehandler: Linn Haugseth Kind/Gudmund Forseth REGULERINGSENDRING FOR VIKNEKJØLEN HYTTEFELT VEDTAK AV PLANPROGRAM Vedlegg: 1. Planprogram revidert

Detaljer

DETALJREGULERING FOR RENSEANLEGG GNR 99 BNR 2 BIRKELAND - HELLELAND, EIGERSUND KOMMUNE. PLANID 201400012

DETALJREGULERING FOR RENSEANLEGG GNR 99 BNR 2 BIRKELAND - HELLELAND, EIGERSUND KOMMUNE. PLANID 201400012 Offentlige instanser Interesseorganisasjoner Grunneiere Sendes iht. adresseliste Vår ref.: 2545 Dato: 16.10.14 Varsel om oppstart av planarbeid Arkitektkontoret Kristiansen & Selmer-Olsen AS gir med dette,

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

Januar 2016. Planprogram. Detaljregulering for Gråsteinlia Steinbrudd Rissa kommune

Januar 2016. Planprogram. Detaljregulering for Gråsteinlia Steinbrudd Rissa kommune Januar 2016 Planprogram Detaljregulering for Gråsteinlia Steinbrudd Rissa kommune Detaljregulering av Gråsteinlia Steinbrudd 2015006 Side 1 av 11 Forord Pro Invenia AS er engasjert av Sverre Schei entreprenør

Detaljer

Samvirkegården AS. Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården. Deltema Grunnforhold

Samvirkegården AS. Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården. Deltema Grunnforhold Samvirkegården AS Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården Deltema Grunnforhold Tromsø 10.10.2008 rev 06.05.2009 2 Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården Tittel: Arkitekt:

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Rishaughøgda i Halden kommune.

Detaljreguleringsplan for Rishaughøgda i Halden kommune. Berørte parter og offentlige høringsorganer Hamar 07.01.2015 Vår saksbehandler: Idar Sambu Vår ref.: Deres ref.: Detaljreguleringsplan for Rishaughøgda i Halden kommune. VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning.

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning. PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET HØRING Siri Skagestein FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning Arendal kommune Region sør Arendal, R.vegktr 30.11.2017 Forord Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

I-I r[ii A/\I),.t\. Innspill nr. 601

I-I r[ii A/\I),.t\. Innspill nr. 601 2023), I-I r[ii A/\I),.t\. I IV IX 3 LANDSKAPSARKITEKTER MNLA. Røyken kommune Deres ref.: Vår ref.: TH Drammen, 28.10.2013 OMRÅDEREGULERING AV BÅTSTØ - VARSEL OM PLANOPPSTART OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM.

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Adresseliste: Sektormyndigheter, berørte inntereserte, hjemmelshavere i og rundt området

Adresseliste: Sektormyndigheter, berørte inntereserte, hjemmelshavere i og rundt området Samfunnsutvikling Næring og Landbruk Adresseliste: Sektormyndigheter, berørte inntereserte, hjemmelshavere i og rundt området Deres ref: Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 17558/14 PLNID 20100006 13/834-11/TOSU

Detaljer

Littebittegrann om Bærum

Littebittegrann om Bærum Landskonferanse - Vellenes fellesorganisasjon 10. mars 2012 Muligheter og begrensninger i den nye plan og bygningsloven Kjell Seberg reguleringssjef i Bærum kommune Skal si litt om: Utviklingen i Bærum

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Forslag, datert 02.03.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM

SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM Forsidefoto: Frank og Simen Haughom, Sirdal i bilder (hentet fra http://www.facebook.com/ilovesirdal/) Datert: 6.7.2016, revidert 2.9.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

VARSLING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM FOR ATNASJØ KAFÉ, STOR-ELVDAL KOMMUNE

VARSLING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM FOR ATNASJØ KAFÉ, STOR-ELVDAL KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste Dato: 9.11.2015 Vår saksbehandler: magnus@arealpluss.no Vår ref.: 12226 Deres ref.: Arealplanlegging

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Planutvalget

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Planutvalget Saksfremlegg Saksnr.: 10/1946-21 Arkiv: PLNID 20100006 Sakbeh.: Daniel Holm Sakstittel: OFFENTLIG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN FOR EIENDOM GNR 27/31 SKOLE/HEITMANNSÅSEN Planlagt behandling: Planutvalget

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/8133-7. Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR. 1 2015. Planlagt behandling: Planutvalget 06.05.

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 13/8133-7. Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR. 1 2015. Planlagt behandling: Planutvalget 06.05. SAKSFREMLEGG Saksnummer: 13/8133-7 Arkiv: L71 Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: BOLIGNOTAT NR. 1 2015 Planlagt behandling: Planutvalget 06.05.15 Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Innhold. PLANBESKRIVELSE FOR GEITGALJEN LODGE PLANID 257 Sist revidert av Vågan kommune 14.12.2015

Innhold. PLANBESKRIVELSE FOR GEITGALJEN LODGE PLANID 257 Sist revidert av Vågan kommune 14.12.2015 Innhold 1. INNLEDNING... 2 1.1. Oppdragsgiver... 2 1.2. Fagkyndige... 2 1.3. Planforslagets bakgrunn... 2 1.4. Planområdets beliggenhet, omfang og planstatus... 2 2. INNKOMNE FORHÅNDSUTTALELSER... 3 2.1.

Detaljer

Reguleringsplan for Åmøyhamn Åmøy, 8170 Engavågen MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 8. oktober 2010

Reguleringsplan for Åmøyhamn Åmøy, 8170 Engavågen MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 8. oktober 2010 Reguleringsplan for Åmøyhamn Åmøy, 8170 Engavågen MELØY KOMMUNE Planbeskrivelse Utarbeidet av: Dato: 8. oktober 2010 Planbeskrivelse Åmøyhamn, 8170 Engavågen Side 1 av 8 8. oktober 2010 Reguleringsplan

Detaljer

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest VERSJON 1.0 Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for forespørsel om deltakelse 10.11.2009, kl. 12.00 NORE OG UVDAL - OKTOBER 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR «BULs sambruksanlegg Breverudmyra» - PARKERING BREVERUD BORETTSLAG

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR «BULs sambruksanlegg Breverudmyra» - PARKERING BREVERUD BORETTSLAG Samfunnsutvikling Kommune og arealplanlegging Breverud borettslag v/svein Berg Breverudmyra 23 9513 ALTA Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Sak/Saksb: Dato: 5069/15 GNR/B 27/891 14/5962-6/THUPHA ALTA 19.05.2015

Detaljer

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai BODALSJORDET DETALJREGULERING Åpent møte 22. mai Dagsorden 1. Forslagsstiller og plankonsulent 2. Hva er en detaljreguleringsplan 3. Medvirkning 4. Overordnet plan for området 5. Innkomne merknader ved

Detaljer

Virksomhet Fork.: Navn: Til stede:

Virksomhet Fork.: Navn: Til stede: Arealforvaltning Saksbehandler Kjersti Dalen Stæhli Telefon 72858184 Dato 06.02.2015 Saksnr. 15/429-2 Arkivkode PLAN 25/1 Oppstartsmøte Detaljplan Rapbjørga Møtereferat Møtedato: 06.02.15 Møtested: Melhus

Detaljer

2.3 Mal for referat oppstartsmøte. Deltakere fra plankonsulent: Berit Kyllo-Steinmoen, Chris Martens (Voll Arkitekter)

2.3 Mal for referat oppstartsmøte. Deltakere fra plankonsulent: Berit Kyllo-Steinmoen, Chris Martens (Voll Arkitekter) 2.3 Mal for referat oppstartsmøte REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE Plannavn: Detaljreguleringsplan Bodøsjøen B7-3 og A1 Planid: 2015014 Møtedato: 25.06.15 Deltakere fra forslagsstiller: Roy B. Nilssen (Corponor)

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Kalstadheia Vel Kalstadheia 18 4990 SØNDELED Melding om vedtak Att: Frode Ausland Vår ref: Deres ref: Arkiv: 53/49 Dato: 2014/669 /AHJO Løpenr.: 7465/2015 29.04.2015

Detaljer

Salte massedeponi, Klepp kommune

Salte massedeponi, Klepp kommune Salte massedeponi, Klepp kommune Planprogram / TS maskin AS Revidert 15.11.2012 www.ecofact.no Salte massedeponi, Klepp kommune / TS maskin AS Revidert 15.11.2012 www.ecofact.no Referanse til rapporten:

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Furuholtet 2 i Ringerike kommune.

Detaljreguleringsplan for Furuholtet 2 i Ringerike kommune. Berørte parter og offentlige høringsorganer Hamar 27.04.2015 Vår saksbehandler: Line Danielsen Vår ref.: Deres ref.: Detaljreguleringsplan for Furuholtet 2 i Ringerike kommune. VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan på Korbineset i Neiden, Sør-Varanger kommune.

Planbeskrivelse for Reguleringsplan på Korbineset i Neiden, Sør-Varanger kommune. Planbeskrivelse for Reguleringsplan på Korbineset i Neiden, Sør-Varanger kommune. Planbeskrivelse Dato; 31.01.2012 1. Generelt. Planområdet er på ca 39daa og ligger i et delvis skrånende terreng mellom

Detaljer

Alta sentrum detaljplan for omsorgssenter Prosjektbeskrivelse 7. mai 2014

Alta sentrum detaljplan for omsorgssenter Prosjektbeskrivelse 7. mai 2014 Alta sentrum detaljplan for omsorgssenter Prosjektbeskrivelse 7. mai 2014 Alta kommune, Avd. for Samfunnsutvikling 1. Prosjektnavn Alta sentrum detaljplan for omsorgssenter 2. Bakgrunn Ifølge kommuneplanens

Detaljer

MØTENOTAT. Dato: Sted: Telemark Fylkeskommune, Skien. Tilstede: Porsgrunn kommune, saksbehandler

MØTENOTAT. Dato: Sted: Telemark Fylkeskommune, Skien. Tilstede: Porsgrunn kommune, saksbehandler MØTENOTAT Dato: 18.04.2016 Sted: Telemark Fylkeskommune, Skien Tilstede: Kristin B. Vindvad Simen Storøy Torbjørn Landmark Maria Solem Einar Barosen Thor Lønnebakke Petter Nicolai Andersen Therese Hagen

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR TUFJORDBRUKET AS I MÅSØY KOMMUNE

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR TUFJORDBRUKET AS I MÅSØY KOMMUNE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR TUFJORDBRUKET AS I MÅSØY KOMMUNE INNHOLD 1 FORMÅL 1.1 Formål med planarbeidet 1.2 Planområdets beliggenhet og størrelse 2 PLANPROSESS 2.1 Framdriftsplan 3 MEDVIRKNING 3.1

Detaljer

PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118

PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118 PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118 Behandling i Bystyret - 23.06.2015 I samsvar med innstillingen gjorde bystyret, mot 2 stemmer, følgende vedtak Bystyret

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune

Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune Statsråden Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Deres ref Vår ref Dato 2008/4257 15/4200-11 20.05.2016 Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

Forslag til strategiplan for arbeid med reguleringsplaner for flomsikringstiltak

Forslag til strategiplan for arbeid med reguleringsplaner for flomsikringstiltak Forslag til strategiplan for arbeid med reguleringsplaner for flomsikringstiltak INNLEDNING NVE har fastsatt retningslinjer for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag (NVE, retningslinjer

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 08.01.2015 Møtested: Bjarkøy gamle rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 08:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

FOR KVENVIKMOEN GOLFBANE -UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN

FOR KVENVIKMOEN GOLFBANE -UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksfremlegg Saksnr.: 06/265-23 Arkiv: PLNID 20060018 Sakbeh.: Mari Wiborg-Jenssen Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR KVENVIKMOEN GOLFBANE -UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN Planlagt behandling: Planutvalget

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane Forslag til planprogram Side 0 Reguleringsplanforslag KVENNHUSBEKKEN LERDUEBANE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Februar 2011 Reguleringsplan Kvennhusbekken Lerduebane

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR GNR. /BNR. 103/76 OG 103/53 I STRANDVEGEN, RÆLINGEN KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR GNR. /BNR. 103/76 OG 103/53 I STRANDVEGEN, RÆLINGEN KOMMUNE Arealplanlegging - Prosjektering VVA - Kart og oppmåling Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner DATO: 17.06.2016 Vår saksbehandler: hege@arealpluss.no Vår ref.: 12270

Detaljer

Vedlegg til bestilling av oppstartsmøte for Verkstomten-Askvegen, gnr. 4 bnr. 424 m.fl.

Vedlegg til bestilling av oppstartsmøte for Verkstomten-Askvegen, gnr. 4 bnr. 424 m.fl. Vedlegg til bestilling av oppstartsmøte for Verkstomten-Askvegen, gnr. 4 bnr. 424 m.fl. 1. Kort presentasjon av tiltaket/planområdet Eiendommen består i dag av en bolig og en gammel fabrikkbygning og kai.

Detaljer

Oppstart av arbeid med kommuneplanen

Oppstart av arbeid med kommuneplanen Oppstart av arbeid med kommuneplanen - 11-12 Kommunen skal kunngjøre oppstart av arbeidet i minst en avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier (internett). Berørte offentlige

Detaljer

Reguleringsplan for flerbruksanlegg Neverlia, gnr 104, bnr 48 m fl. Forslag til planprogram - utlegging til offentlig ettersyn

Reguleringsplan for flerbruksanlegg Neverlia, gnr 104, bnr 48 m fl. Forslag til planprogram - utlegging til offentlig ettersyn HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0104/0049 Saksmappe: 2014/33-10 Saksbehandler: Monica Jensø Dato: 20.05.2014 Reguleringsplan for flerbruksanlegg Neverlia, gnr 104, bnr 48 m fl. Forslag til planprogram

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGS- BESTEMMELSENE TIL PLAN 2004 143 FOR MIDLERTIDIG PLASSERING AV BYGG FOR RØRLEGGERFORRETNING PÅ GNR 38 BNR 353.

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGS- BESTEMMELSENE TIL PLAN 2004 143 FOR MIDLERTIDIG PLASSERING AV BYGG FOR RØRLEGGERFORRETNING PÅ GNR 38 BNR 353. Melding til utvalg for byutvikling 17.09.08-83/08 Sekse & Co advokatfirma as v/sveinung Eliassen Jærveien 15 4319 SANDNES Byplan Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavd., postboks 59, 4001 Stavanger Rogaland

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING FOR: DEL AV KLEVSTADLYKKJA - NORD-FRON KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING FOR: DEL AV KLEVSTADLYKKJA - NORD-FRON KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste DATO: 7.5.2015 Vår saksbehandler: erik.sollien@arealpluss.no Vår ref.: Deres ref.: Arealplanlegging -

Detaljer