Grunnlagsdokument - innhenting av pristilbud for utarbeidelse av planprogram Møllenes industriområde

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grunnlagsdokument - innhenting av pristilbud for utarbeidelse av planprogram Møllenes industriområde"

Transkript

1 Samfunnsutvikling Kommune og arealplanlegging Sweco avdeling Alta Rambøll avdeling Alta Multiconsult avdeling Tromsø Deres ref: Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 18831/12 PLNID /137-13/DAHO ALTA, Grunnlagsdokument - innhenting av pristilbud for utarbeidelse av planprogram Møllenes industriområde

2 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn Om prosjektet Anlegget som skal etableres Planstatus Prosjektets faser og fremdrift Fase 1 utarbeidelse av planprogram Forslag til planavgrensning Vurderinger utredningsbehov Oppdragsbeskrivelse og vilkår m. m Generelt Anskaffelsen omfatter Gjennomføringstid og tidsplan Krav til leveringsform Kvalifikasjonskrav Tildelingskriterier Avslutning Side 2

3 1. Bakgrunn Alta kommune og Grieg Seafood Finnmark AS har i flere år kjørt en prosess opp mot Mattilsynet og Fiskeri- og kystdepartementet for å få flytte eksisterende lakseslakteri på Simanes over til et nytt industriområde benevnt som Møllenes i kommune planens arealdel. Utfordringen har vært knyttet til at Altafjorden er definert som en nasjonal laksefjord, og at det i utgangspunktet ikke skal være akvakulturrelatert virksomhet i indre deler av Altafjorden. Fiskeri- og kystdepartementet har i vedtak av gitt Grieg Seafood Finnmark AS dispensasjon fra forskrift nr 961 om særskilte krav til akvakulturrelatert virksomhet i eller ved nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder for å kunne etablere et lakseslakteri med tilhørende funksjoner (se vedlegg 1). Med bakgrunn i departementets positive behandling har Alta kommune og Grieg Seafood Finnmark AS underskrevet en intensjonsavtale. Oppsummert skal Alta kommune klargjøre industriområde slik at et produksjonsanlegg med tilhørende funksjoner skal være etablert i Alta kommune har valgt å opprette en prosjektorganisering med næringsjef Jørgen Kristoffersen som prosjektleder. Formålet med prosjektet er å tilrettelegge et industriareal på 50 daa, innen 2014 på Møllenes. Styringsgruppe: Rådmann Bjørn-Atle Hansen, Kommunalleder samfunnsutvikling Berit Erdal og Kommunalleder drift- og utbygging Bengt Fjellheim. Intern faggruppe: Daniel Holm (plan) Side 3

4 Fagleder plan Hallgeir Strifeldt (plan) Svein Jonny Kemi (grunnerverv) Per Ole Israelsen (kommunalteknikk) Jens Petter Mathisen (Alta Havn) 2. Om prosjektet 2.1 Anlegget som skal etableres Det har vært gjennomført en rekke møter med Grieg Seafood, først og fremst for å få oversikt over behovene til aktøren som skal inn i område. Grieg Seafood har utarbeidet et notat (vedlegg 2) hvor de redegjør for sine behov. Oppsummert skal det føres opp ett byggverk på ca m 2. Første etasje skal fungere som prosessanlegg, ca m 2. I andre etasje etableres administrasjonslokaler, kantine, møterom o. l på ca. 6000m 2. I tilegg til overnevnte skal det etableres isoporfabrikk på ca. 4000m 2, bioprospekteringsanlegg på 1000m 2 og parkeringsplasser ca. 6000m 2. I tilknytning til prosessanlegget må det etableres flytekai med minimum 50 meter kaifront og plass to større båter. Prosessanlegget har også behov for ventemerder i sjø. Grieg Seafood har også leid inn et dansk konsulentselskap, Pescatech ApS som har utarbeidet skisseprosjekt for hele anlegget. Disse skissene har man tilgjengelig i PDF (A1-1:500), samt georeferte filer i DWG-format. Det er også et ønske fra Alta kommune, Alta havn og Grieg Seafood at det etableres en offentlig marina i vestlige deler av planområde. Dette er et tilbud som mangler i Kåfjord. Som en del av prosjektet inngår omlegging av europavei 6, samt etablering av høydebasseng til industriområde. 2.2 Planstatus Det foreligger to vedtatte reguleringsplaner som berøres av prosjektet: - Reguleringsplan for E6 vest parsell 6 Møllenes Kvenvik. - Reguleringsplan for E6 vest parsell 5 Sandelv Møllenes. Store deler av område er avsatt til industri med krav om utarbeidelse av bebyggelsesplan. Samt at et større område er avsatt til kombinert formål næring/ småbåtanlegg. Ellers er område avsatt til veiformål (ny E6). I randsonene gjelder kommuneplanenes arealdel. I nord, over veien LNFR, i sør kombinert formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone. Side 4

5 Kartutsnitt: Viser både gjeldende reguleringsplaner og kommuneplanens arealdel på Møllenes. En etablering som planlagt vil medføre en annen utnyttelse av område, og vil således stride med gjeldende reguleringer. Det vil eksempelvis være nødvendig å flytte E6 lenger nord enn hva gjeldende planer viser. Det vises også til pkt. 3.1 hva angår forskrift om konsekvensutredning. Oppsummert må det utarbeides en reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning. Konsesjon minikraftverk etter vannressursloven: NVE har gitt Alta kraftlag konsesjon til å bygge minikraftverk i Mølleelva. Vedtaket er påklaget av reindriften i område, og klagebehandlingen ligger nå hos Olje og energidepartementet. Alta kraftlags planlagte kraftverk må hensyntas i planarbeidet for etablering av industriområde. 2.3 Prosjektets faser og fremdrift Et prosjekt i denne størrelsesorden har flere faser. Med hensyn til planlagt drift i 2015 vil man antagelig måtte starte flere prosesser samtidig, dette for å spare tid. Eksempelvis ønsker man å få til en parallell plan- og byggesaksprosess. Dette forutsetter selvfølgelig at grunnerverv løses gjennom frivillige avtaler. En grov inndeling i faser kan oppsummeres slik: Faser/milepæler 1 - Utarbeide planprogram iht. forskrift konsekvensutredning. Merknad Side 5

6 - Gjennomføre grunnundersøkelser 2 - Oppstart reguleringsplanarbeid med konsekvensutredning iht. godkjent planprogram. - prosjektering av anlegg (parallell behandling av plan- og byggesak) Grunnerverv - Utbyggingsavtale Grunnerverv og utbyggingsavtale er noe man vil prøve å kjøre parallelt med reguleringsplanarbeidet (så langt det går) 4 - Opparbeidelse Om man skal holde fremdriftsplan, skal opparbeidelse skje i Prosjektet arbeider med å få gjennomført grunnundersøkelser. Utarbeidelse av planprogram er et arbeid man ønsker å sette ut til det private konsulentmarkedet. Dette først og fremst pga. ressursmangel. Om prosjektet selv skal utarbeide planprogrammet vil det være vanskelig å holde en fremdrift som innebærer bygging i Fase 1 utarbeidelse av planprogram Side 6

7 3.1 Forslag til planavgrensning For full størrelse, se vedlegg Vurderinger utredningsbehov Alta kommune har vurdert tiltaket opp mot forskrift om konsekvensutredning. Tiltaket faller inn under vedlegg 1 til forskriften planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes. Investeringsrammen er over 500 mill kr og har bruksareal på mer enn m2. Alta kommune ønsker også å gå utover det avsatte arealet i kommuneplanens arealdel. Med bakgrunn i at tiltaket faller inn under KU forskriften må det lages et planprogram. Prosjektet har gjort noen foreløpige vurderinger i forhold til hva slags utredningsbehov som anses som nødvendig. Om man tar utgangspunkt i vedlegg 3 KU forskriften, er det følgende tema som skal vurderes: Tema Merknad 1. Forurensning (klimagassutslipp, annet Tiltaket er av et slikt omfang at det krever utslipp til luft, forurensing av jordbunn og utslippstillatelse etter forurensningsloven. vann) Prosjektets foreløpige vurdering er at dette er et tema som antagelig ikke krever særskilte utredninger utover å beskrive utslippets omfang. 2. Transportbehov, energiforbruk og Ingen kjent problematikk knyttet til dette Side 7

8 energiløsninger temaet. Prosjektets foreløpige vurdering er at dette er et tema som antagelig ikke krever særskilte utredninger. 3. Kulturminner og kulturmiljø Ingen kjent problematikk knyttet til dette temaet. Prosjektets foreløpige vurdering er at dette er et tema som antagelig ikke krever særskilte utredninger. 4. Naturens mangfold (dyre- og planteliv) Prosjektets foreløpige vurdering er at dette er noe som kan bli et tema ved varsel om oppstart og utleggelse av planprogram på høring. Eksempel på problemstillinger som kan komme opp: - Akvakulturrelatert virksomhet i nasjonal laksefjord. Risiko og konsekvens for nærliggende vassdrag med anadrome fiskeslag? Det vil være nødvendig å gjennomføre møter med relevante offentlige myndigheter som en del av arbeidet med planprogram. 5. Landskap Det vil være naturlig å vise tiltakets omfang og volum gjennom 3D-skisser/illustrasjoner. Det er ingen kjent problematikk knyttet til at område har særlige landskapskvaliteter utover det normale. Nærmeste landskapsvernområde er Auskarnes ytterst i Kåfjord. 6. Sikring av jordressurser (jordvern) Ingen kjent problematikk knyttet til dette temaet. Prosjektets foreløpige vurdering er at dette er et tema som antagelig ikke krever særskilte utredninger. 7. Samisk natur- og kulturgrunnlag Område er iht. reindriftsforvaltingens kartdata definert som vår- og sommerbeite. Dette gjelder store deler av kommunen, og den aktuelle lokaliteten er i dag et område som er gjort betydelige inngrep. Det eneste grunnlaget for å gjøre særskilte utredninger innen dette temaet er å kategorisere tiltaket så omfattende at det vil ha et stort influensområde utover det normale (støy og aktivitet o. l). Prosjektets foreløpige vurdering er at tiltaket ikke faller inn under en slik kategorisering, og at det antagelig ikke kreves særskilte utredninger. Side 8

9 8. Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen 9. Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveinett Prosjektets foreløpige vurdering er at det må vurderes behov for lukt og støy utredning for bebyggelsen vest for Møllenes? Ingen kjent problematikk knyttet til dette temaet. Prosjektets foreløpige vurdering er at dette er et tema som antagelig ikke krever særskilte utredninger. 10. Kriminalitetsforebygging Ingen kjent problematikk knyttet til dette temaet. Prosjektets foreløpige vurdering er at dette er et tema som antagelig ikke krever særskilte utredninger. 11. Beredskap og ulykkesrisiko, jf. pbl. 4-3 Her er flere problemstillinger: - Stabilitet i grunn både på fastland og havbunn. - Utfylling i sjø - Snø og steinskredfare jfr. NVE og NGIs kartdata. 12. Risiko ved havstigning Høy aktuell problemstilling som må utredes nærmere. 13. Barn og unges oppvekstvilkår Ingen kjent problematikk knyttet til dette temaet. Prosjektets foreløpige vurdering er at dette er et tema som antagelig ikke krever særskilte utredninger. 14. Der relevant skal det gis en beskrivelse av arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet 15. For planer som kan føre til vesentlig påvirkning av konkurranseforholdene skal konsekvensutredningen omfatte vurderinger av dette. Ingen kjent problematikk knyttet til dette temaet. Prosjektets foreløpige vurdering er at dette er et tema som antagelig ikke krever særskilte utredninger. Ingen kjent problematikk knyttet til dette temaet. Prosjektets foreløpige vurdering er at dette er et tema som antagelig ikke krever særskilte utredninger. Forskrift om konsekvensutredning angir tema som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Det er en rekke andre problemstillinger og utredningstema som ikke faller inn under KU forskriften, men som er naturlig å koble inn i planarbeidet, herunder: Vanntilførsel: Avdeling for kommunalteknikk gjennomfører undersøkelser for å skaffe vannkilde til prosjektet. Det må trolig lages høydebasseng, dette vil være naturlig å ta inn som del av reguleringsplanen. Etablering av ny grunnvannskilde medfører konsesjonsbehandling jfr. vannressursloven. Flytting av E6 og bruk av overskuddsmasser: For å få nok plass på sørsiden av E6, vil veilinja måtte flyttes nordover. Dette er noe som vil bli måtte koordineres opp mot Statens vegvesen. Det er også et klart mål at overskuddsmassene ved E6 prosjektet skal brukes i Møllenesprosjektet. Side 9

10 Utvidelse av industriområde vestover For å få tilstrekkelig areal vil industriområde måtte utvides vestover. Overskuddsmassene fra E6 vest vil trolig kunne brukes til dette. En foreløpig beregning av Statens vegvesen (ut fra skisser som Pescatech), viser behov for ca m3 masser. Det er og knyttet utfordringer til grunnerverv, da utvidelse vestover antagelig medfører innløsning av én fritidsbolig og to boliger. Alta kraftlags etablering av minikraftverk Som en del av prosjektet må planene til Alta kraftlag ivaretas. Adkomst til et fremtidig kraftverk må antagelig tas med som en del av planarbeidet. Overnevnte liste er på ingen måte en uttømmende liste, men heller en foreløpig oversikt over de konkrete utfordringer man ser per dags dato. 4. Oppdragsbeskrivelse og vilkår 4.1 Generelt Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlig anskaffelser og forskriftens del 1 (de alminnelige bestemmelser). Kostnader knyttet til utarbeidelse av planprogram vurderes å komme under terskelverdien på kr jfr. forskriften. I praksis betyr dette at man kan gjøre en direkte anskaffelse. Anslått kostnad fra oppdragsgiver side er kr. Det fremgår av lovens formål at offentlige anskaffelser skal så langt det er mulig basere seg på konkurranse. Det betyr at ved direkte anskaffelser skal man så langt det går, også prøve å oppnå en form for konkurranse. Prosjektet velger derfor å forespørre tilbud fra 3 leverandører, dette for å imøtekomme intensjonene med lovverket. Det gjøres oppmerksom på at tildeling av oppdraget - utarbeidelse av planprogram gir ingen fortrinnsrett til det videre arbeidet med reguleringsplanen og KU (fase 2). Denne anskaffelsen vil bli lagt ut på Doffin. Den som tildeles oppdraget har ansvar for å ordne med kontrakt. Norsk standard legges til grunn. 4.2 Anskaffelsen omfatter Utarbeidelse av planprogram iht. forskrift om konsekvensutredning jfr. pbl. 4-1 for Møllenes industriområde iht. avtalt planavgrensning med prosjektet (utgangspunktet er slik det fremgår under pkt. 3.1). Prosjektet har under pkt. 3.2 gjort noen foreløpige vurderinger rundt utredningsbehov. Dette har man valgt å gjøre for at det skal bli lettere å gi et pristilbud på arbeidet. Møtevirksomhet i tilknytning til arbeidet: - Oppstartsmøte med kommunen. Dette skal gjennomføres fredag 16. november kl , Alta rådhus. - Oppfølgningsmøte (etter utkast til planprogram er levert inn) - Møte med ulike myndigheter i samråd med Alta kommune Side 10

11 Alta kommune v/ plan vil selv varsle planoppstart og legge planprogrammet ut på offentlig ettersyn. Etter offentlig ettersyn vil det normalt være behov for å revidere planprogrammet iht. innspill. Dette arbeidet er svært vanskelig å anslå og det er besluttet at som en del av tilbudet skal det inngå fastpris på 30 timers arbeid til revisjon av planprogrammet. 4.4 Gjennomføringstid og tidsplan Prosjektet har en så stram tidsplan at man har satt 15. desember 2012 som innleveringsfrist på ferdigstilt planprogram. Med ferdigstilt menes at alle avklaringer skal være gjort, og at planprogrammet er klart for utleggelse til offentlig ettersyn. Videre et det et krav om at oppstartsmøte skal holdes fredag , kl , Alta rådhus. Dette av hensyn til fremdrift. Konsulenten som tildeles oppdraget forplikter seg til å sette av tid til revisjon av planprogrammet, og prosjektet har følgende fremdriftsplan: Informasjonsmøte konsulenter kl Frist for innlevering av tilbud kl Tilbudsåpning kl 1430 Tildelingsbrev m/ begrunnelse, samt tilbudsprotokoll (sendes per e-post) Kontraktstildeling Oppstartsmøte kl Innlevering av ferdigstilt planprogram Utleggelse av planprogram offentlig ettersyn Konsulent reviderer planprogram Oversendelse av revidert planprogram for vedtak Vedtak av planprogram planutvalget Krav til leveringsform Det skal leveres skriftlig i redigerbart format (eksempelvis Word). 4.6 Kvalifikasjonskrav Oppdragsansvarlig skal ha erfaring fra konsekvensutredningsarbeid. I den forbindelse er det vilkår at oppdragsansvarlig har utarbeidet minimum ett planprogram før. Det holder å henvise til prosjektet(ene) slik at det er mulig for oppdragsgiver å ettergå dette ved mistanke om uriktig informasjon. Manglende informasjon om slik erfaring vil medføre at tilbudet avises med begrunnelse at kvalifikasjonskravet ikke anses som oppfylt. 4.7 Tildelingskriterier Pris er eneste kriteriet for tildeling. Det er den samlede prisen for utarbeidelse av planprogram og revisjon etter offentlig ettersyn (fastpris 30 timers arbeid) som legges til grunn ved tildeling av oppdraget. Det er ikke mulig å gi tilbud på deler av oppdraget. Side 11

12 Det gjøres oppmerksom på at kvalifikasjonskravet og gjennomføringstid er absolutte krav for å delta i konkurransen. Det vil si at eventuelle tilbud som ikke oppfyller disse kravene vil bli avvist direkte. 4.8 Avslutning Det skal leveres et tilbud på papir, og to elektroniske tilbud (på minnepinne), herunder et tilbud der alt av bedriftsintern informasjon(forretningshemmeligheter) er sladdet ut. Disse skal leveres i lukket konvolutt innen oppgitt frist og leveres til servicetorget på Alta rådhus. Konvolutten merkes: Tilbud planprogram Møllenes. Alta kommune Servicetorget Postboks Alta Kontaktperson: E-post: Tlf: Dersom det skulle være spørsmål knyttet til konkurransegrunnlaget, bes det om at disse kun sendes pr. e-post til oppgitt kontaktperson. Med vennlig hilsen Jørgen Kristoffersen Prosjektleder Daniel Holm Rådgiver plan Vedlegg: 1. Vedtak fra Fiskeri- og kystdepartementet, datert Notat fra Grieg Seafood, datert Planavgrensning, datert Side 12

13

14

15

16

17

18 Alta kommune V/Planavdelingen NOTAT Alta 21 august 2012 Etablering Møllenes Informasjon som grunnlag for kommunens oppstart av reguleringsplanarbeidet 1. Nøkkeltall Grieg Seafood Finnmark AS lokalisert i 5 kommuner Omsetning mill kroner Grieg Seafood Finnmark AS Postal address: Postbox Alta Norway Visiting address: Markedsgata 3 Alta sentrum 9510 Alta T Org. no VAT A GRIEG GROUP COMPANY U:\Documents\GSFF\F-480\Møllenes\ Innspill Alta kommune vedrørende Møllenes.docx

19 Oversiktsplan foreløpig - bygningsmasse, kai, mærder, logistikk og parkering 2. Beskrivelse av den planlagte virksomheten på Møllenes Antall ansatte totalt på møllenes industriområde: a. Prosessanlegg i. Årlig produksjonsvolum fersk laks tonn ii. Filetlinje, innfrysing og muligheter for porsjonspakning mm b. Bioprospektering i. Mulig produksjon på biprodukter fra prosessanlegget mel og olje. Vurderes etablert i Kvænangen kommune. c. Produksjon av isoporprodukter i. Produksjon av isoporprodukter til prosesseringsanlegget ii. Andre isoporprodukter d. Kontor- og kantinefunksjoner i. Hovedadministrasjonen som i dag er i kunnskapsparken samt alle nye kontorbehov som følge av etableringen på Møllenes vil lokaliseres i 2. etg på det nye prosessanlegget ii. Antall kontorplasser stk iii. Div møterom mm iv. Kantine og møterom med plass til min. 100 stk Page 2 of 4

20 3. Bygningsmasse og øvrige fysiske anlegg som planlegges etablert % av den totale bygningsmassen vil være bruksareal. a. Prosessanlegg i m 2 Av dette er m etg og 6200 m 2 2 etg b. Bioprospektering i. 1000m 2 c. Isoporfabrikk i. 4000m 2 - d. Kaianlegg i. Minimum 50 m kaifront + støttepærler på begge sider slik at to større båter kan ligge til kai samtidig e. Mærdeanlegg i. 100x100 m (70x70) f. Parkering ansatte og gjester (nordsiden av elva) i. 6000m 2 Oppsummert Tomt m² (eks-plasser over elven) Plan 1 (1. etage) Plan 2 (2. etage) Isopor kassefabrik Bioprospektering olje/mel Framtidige byggearelaer eks sentrallager mm Page 3 of 4

21 4. Øvrige nødvendige infrastrukturelle tiltak som må løses a. Vannforbruk i. Middels vannforbruk prosessanlegg 22 l/sekund basert på tilsvarende anlegg. I perioder vil forbruker under produksjonen komme betydelig høyere. Dette forutsetter at det må etableres et høydebasseng for å kunne utligne disse toppene. Ferskvannet må holde Mattilsynets krav. Bør uansett sette ekstra rensing, eks UV pga. Listeria ii. Estimert vannforbruk bioprospektering 1-2 l /sekund b. Kraftforsyning strøm (basert på tonn årlig produksjon) i. Prosessanlegg KW/år ii. Isporfabrikk KW /år iii. Bioprospektering KW/år c. Avløp/utslipp sjø i. Tilsvarende avløpsregime som i dag ii. d. Regulering av trafikken inn og ut av industriområdet. Spesielt hvor tungtrafikken kommer inn/ut. Spesielt med tanke på høydeforskjell mellom vei og p-plass unngå bratt bakke på vinter. 5. Investeringskostnader a. Prosessanlegg 375 MNOK b. Bioprospektering 50 MNOK c. Isoporfabrikk 40 MNOK 6. Fremdrift a. Oppstart bygg februar 2014 (etter at fyllingen har gått seg til) b. Installasjoner høsten 2014 c. Forventet ferdigstillelse vår/sommer 2015 Page 4 of 4

22

23 Y Y Y Y X X Forslag til planavgrensning Møllenes industriområde Målestokk 1:4000

Bilbyen Alta. PLANPROGRAM tilknyttet reguleringsplan for Altahøyden sør næringsområde 15.08.13. Atkomst til Bilbyen Alta fra nordvest

Bilbyen Alta. PLANPROGRAM tilknyttet reguleringsplan for Altahøyden sør næringsområde 15.08.13. Atkomst til Bilbyen Alta fra nordvest Atkomst til Bilbyen Alta fra nordvest PLANPROGRAM tilknyttet reguleringsplan for Altahøyden sør næringsområde 15.08.13 INNHOLD: Side: 1. INNLEDNING:... 7 1.1 TILTAKSHAVER OG RÅDGIVERE:... 7 1.2 BAKGRUNN...

Detaljer

Planbeskrivelse (10.06.11)

Planbeskrivelse (10.06.11) Dato 2011-10. juni Rambøll Kongleveien 45 NO-9510 Alta T +47 78 44 92 22 F +47 78 44 92 20 www.ramboll.no vår ref. 7110329 Planbeskrivelse (10.06.11) Planens navn Detaljplan - Endring av reguleringsplan

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15 Ved Lerøys prosessanlegg på Skjervøy Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800..

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.. Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 28.02.2011 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Levanger Næringsselskap AS

Levanger Næringsselskap AS Levanger Næringsselskap AS REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN SKOGN FORSLAG TIL PLAN- OG UTREDNINGSPROGRAM RG-PROSJEKT AS www.rg-prosjekt.no E-post: firmapost@rg-prosjekt.no Organisasjonsnr.: 942958722 Dato 07.02.06

Detaljer

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Krødsherad kommune vedtok i kommunestyremøte 17.6 å starte arbeidet med ny kommunedelplan for hensynssoner nytt sprengstofflager på Hamremoen

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Salto Eiendom AS Mai 2013 FORORD Forslag til planprogram er første fase i arbeidet med en detaljregulering for Rortunet. Tiltaket

Detaljer

Høring/off.ettersyn. Planprogram. Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel. Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune

Høring/off.ettersyn. Planprogram. Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel. Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune Planprogram Høring/off.ettersyn Prosjekt:E69 Ny Skarvbergtunnel Parsell: E69 Kommune: Porsanger kommune Region nord Bodø, R.vegktr Januar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. PLANPROGRAM... 4 2.1 Hva er

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

Nytt bygg for odontologisk fakultet ved Universitetet i Bergen

Nytt bygg for odontologisk fakultet ved Universitetet i Bergen Nytt bygg for odontologisk fakultet ved Universitetet i Bergen Melding om konsekvensutredning m/ forslag til utredningsprogram etter plan- og bygningsloven 33-3 Statsbygg, november 2004, revidert januar

Detaljer

Avfallsforbrenningsanlegg Langemyr, Dalane reguleringsplan med konsekvensutredning.

Avfallsforbrenningsanlegg Langemyr, Dalane reguleringsplan med konsekvensutredning. Dato: 26.04.07 Saksnr.: 200600565-48 Arkivkode O: PLAN: Saksbehandler: Ivar Vestervik Saksgang Byutviklingsstyret Bystyret Møtedato 24.05.2007 13.06.2007 Avfallsforbrenningsanlegg Langemyr, Dalane reguleringsplan

Detaljer

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya

Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0123/0001 Saksmappe: 2014/306-24 Saksbehandler: Monica Jensø Dato: 21.08.2014 Stadfesting av planprogram - reguleringsplan for Jøstenøya Utvalg Møtedato Utvalgsaknr.

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

Statens vegvesen. Unntak fra utredningsplikten når tiltaket er tilfredsstillende utredet på høyere plannivå

Statens vegvesen. Unntak fra utredningsplikten når tiltaket er tilfredsstillende utredet på høyere plannivå Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Lier kommune og Drammen kommune Statens vegvesen region sør Saksbehandler: Jorunn Kveim Låte Vår dato: 30.01.2015 Vår referanse: Detaljregulering for Rv.23 Linnes-E18

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for plan og samferdsel Møtedato: 29.11.2013

Detaljer

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes Forslag til Planprogram Forslag til Planprogram Utgave: 1 2015-03-20 Planprogram - Høringsutgave 20.03.2015 Endelig forslag Forslag oversendt 20.03.2015 KMG KMG KSA Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb.

Detaljer

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning Planbeskrivelse inkl. utredning Støodden utvikling AS OPPDRAG Detaljreguleringsplan for Støodden, Kristiansand kommune EMNE DATERT SIST REVIDERT Planbeskrivelse inkl. utredning 6.8.2013 8.10.2013 DOKUMENTKODE

Detaljer

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Formål 1-1 Ny formålsparagraf framhever: Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) Høringsdokument Høringsperiode 1.juli - 31.desember 2014 www.vannportalen.no/nordland Hjemmeside: www.vannportalen.no/nordland

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

KOMMUNEPLAN. Vedtatt. planprogram for revisjon av arealdelen. Herøy kommune Side 1 av 45 - Et hav av muligheter

KOMMUNEPLAN. Vedtatt. planprogram for revisjon av arealdelen. Herøy kommune Side 1 av 45 - Et hav av muligheter KOMMUNEPLAN 2011 2023 Vedtatt planprogram for revisjon av arealdelen Behandlet i Plan og teknisk hovedutvalg den 03.03.10 i sak 9/10 Offentlig gjennomsyn (høring) fra 05.03.10 til 19.04.10 Revidert 15.01.2011

Detaljer

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning Planprogram Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss Områderegulering 0605_3666 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Revidert 16.11.2012

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen kommune og Lier kommune Forslag til planprogram

Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen kommune og Lier kommune Forslag til planprogram Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Forslag til planprogram August 2014 Forsidebilde: Drammen kommune/maudal foto Kartgrunnlag: Lier kommune, Drammen kommune/geovekst 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2025

Kommuneplanens arealdel 2013-2025 ed Kommuneplanens arealdel 2013-2025 Planbeskrivelse med planbestemmelser Vedtatt av Melhus kommunestyre 16.12.14 2 1.0 Forord Melhus er en randkommune til den tredje største by i Norge, og dette medfører

Detaljer