Grunnlagsdokument - innhenting av pristilbud for utarbeidelse av planprogram Møllenes industriområde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grunnlagsdokument - innhenting av pristilbud for utarbeidelse av planprogram Møllenes industriområde"

Transkript

1 Samfunnsutvikling Kommune og arealplanlegging Sweco avdeling Alta Rambøll avdeling Alta Multiconsult avdeling Tromsø Deres ref: Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 18831/12 PLNID /137-13/DAHO ALTA, Grunnlagsdokument - innhenting av pristilbud for utarbeidelse av planprogram Møllenes industriområde

2 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn Om prosjektet Anlegget som skal etableres Planstatus Prosjektets faser og fremdrift Fase 1 utarbeidelse av planprogram Forslag til planavgrensning Vurderinger utredningsbehov Oppdragsbeskrivelse og vilkår m. m Generelt Anskaffelsen omfatter Gjennomføringstid og tidsplan Krav til leveringsform Kvalifikasjonskrav Tildelingskriterier Avslutning Side 2

3 1. Bakgrunn Alta kommune og Grieg Seafood Finnmark AS har i flere år kjørt en prosess opp mot Mattilsynet og Fiskeri- og kystdepartementet for å få flytte eksisterende lakseslakteri på Simanes over til et nytt industriområde benevnt som Møllenes i kommune planens arealdel. Utfordringen har vært knyttet til at Altafjorden er definert som en nasjonal laksefjord, og at det i utgangspunktet ikke skal være akvakulturrelatert virksomhet i indre deler av Altafjorden. Fiskeri- og kystdepartementet har i vedtak av gitt Grieg Seafood Finnmark AS dispensasjon fra forskrift nr 961 om særskilte krav til akvakulturrelatert virksomhet i eller ved nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder for å kunne etablere et lakseslakteri med tilhørende funksjoner (se vedlegg 1). Med bakgrunn i departementets positive behandling har Alta kommune og Grieg Seafood Finnmark AS underskrevet en intensjonsavtale. Oppsummert skal Alta kommune klargjøre industriområde slik at et produksjonsanlegg med tilhørende funksjoner skal være etablert i Alta kommune har valgt å opprette en prosjektorganisering med næringsjef Jørgen Kristoffersen som prosjektleder. Formålet med prosjektet er å tilrettelegge et industriareal på 50 daa, innen 2014 på Møllenes. Styringsgruppe: Rådmann Bjørn-Atle Hansen, Kommunalleder samfunnsutvikling Berit Erdal og Kommunalleder drift- og utbygging Bengt Fjellheim. Intern faggruppe: Daniel Holm (plan) Side 3

4 Fagleder plan Hallgeir Strifeldt (plan) Svein Jonny Kemi (grunnerverv) Per Ole Israelsen (kommunalteknikk) Jens Petter Mathisen (Alta Havn) 2. Om prosjektet 2.1 Anlegget som skal etableres Det har vært gjennomført en rekke møter med Grieg Seafood, først og fremst for å få oversikt over behovene til aktøren som skal inn i område. Grieg Seafood har utarbeidet et notat (vedlegg 2) hvor de redegjør for sine behov. Oppsummert skal det føres opp ett byggverk på ca m 2. Første etasje skal fungere som prosessanlegg, ca m 2. I andre etasje etableres administrasjonslokaler, kantine, møterom o. l på ca. 6000m 2. I tilegg til overnevnte skal det etableres isoporfabrikk på ca. 4000m 2, bioprospekteringsanlegg på 1000m 2 og parkeringsplasser ca. 6000m 2. I tilknytning til prosessanlegget må det etableres flytekai med minimum 50 meter kaifront og plass to større båter. Prosessanlegget har også behov for ventemerder i sjø. Grieg Seafood har også leid inn et dansk konsulentselskap, Pescatech ApS som har utarbeidet skisseprosjekt for hele anlegget. Disse skissene har man tilgjengelig i PDF (A1-1:500), samt georeferte filer i DWG-format. Det er også et ønske fra Alta kommune, Alta havn og Grieg Seafood at det etableres en offentlig marina i vestlige deler av planområde. Dette er et tilbud som mangler i Kåfjord. Som en del av prosjektet inngår omlegging av europavei 6, samt etablering av høydebasseng til industriområde. 2.2 Planstatus Det foreligger to vedtatte reguleringsplaner som berøres av prosjektet: - Reguleringsplan for E6 vest parsell 6 Møllenes Kvenvik. - Reguleringsplan for E6 vest parsell 5 Sandelv Møllenes. Store deler av område er avsatt til industri med krav om utarbeidelse av bebyggelsesplan. Samt at et større område er avsatt til kombinert formål næring/ småbåtanlegg. Ellers er område avsatt til veiformål (ny E6). I randsonene gjelder kommuneplanenes arealdel. I nord, over veien LNFR, i sør kombinert formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone. Side 4

5 Kartutsnitt: Viser både gjeldende reguleringsplaner og kommuneplanens arealdel på Møllenes. En etablering som planlagt vil medføre en annen utnyttelse av område, og vil således stride med gjeldende reguleringer. Det vil eksempelvis være nødvendig å flytte E6 lenger nord enn hva gjeldende planer viser. Det vises også til pkt. 3.1 hva angår forskrift om konsekvensutredning. Oppsummert må det utarbeides en reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning. Konsesjon minikraftverk etter vannressursloven: NVE har gitt Alta kraftlag konsesjon til å bygge minikraftverk i Mølleelva. Vedtaket er påklaget av reindriften i område, og klagebehandlingen ligger nå hos Olje og energidepartementet. Alta kraftlags planlagte kraftverk må hensyntas i planarbeidet for etablering av industriområde. 2.3 Prosjektets faser og fremdrift Et prosjekt i denne størrelsesorden har flere faser. Med hensyn til planlagt drift i 2015 vil man antagelig måtte starte flere prosesser samtidig, dette for å spare tid. Eksempelvis ønsker man å få til en parallell plan- og byggesaksprosess. Dette forutsetter selvfølgelig at grunnerverv løses gjennom frivillige avtaler. En grov inndeling i faser kan oppsummeres slik: Faser/milepæler 1 - Utarbeide planprogram iht. forskrift konsekvensutredning. Merknad Side 5

6 - Gjennomføre grunnundersøkelser 2 - Oppstart reguleringsplanarbeid med konsekvensutredning iht. godkjent planprogram. - prosjektering av anlegg (parallell behandling av plan- og byggesak) Grunnerverv - Utbyggingsavtale Grunnerverv og utbyggingsavtale er noe man vil prøve å kjøre parallelt med reguleringsplanarbeidet (så langt det går) 4 - Opparbeidelse Om man skal holde fremdriftsplan, skal opparbeidelse skje i Prosjektet arbeider med å få gjennomført grunnundersøkelser. Utarbeidelse av planprogram er et arbeid man ønsker å sette ut til det private konsulentmarkedet. Dette først og fremst pga. ressursmangel. Om prosjektet selv skal utarbeide planprogrammet vil det være vanskelig å holde en fremdrift som innebærer bygging i Fase 1 utarbeidelse av planprogram Side 6

7 3.1 Forslag til planavgrensning For full størrelse, se vedlegg Vurderinger utredningsbehov Alta kommune har vurdert tiltaket opp mot forskrift om konsekvensutredning. Tiltaket faller inn under vedlegg 1 til forskriften planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes. Investeringsrammen er over 500 mill kr og har bruksareal på mer enn m2. Alta kommune ønsker også å gå utover det avsatte arealet i kommuneplanens arealdel. Med bakgrunn i at tiltaket faller inn under KU forskriften må det lages et planprogram. Prosjektet har gjort noen foreløpige vurderinger i forhold til hva slags utredningsbehov som anses som nødvendig. Om man tar utgangspunkt i vedlegg 3 KU forskriften, er det følgende tema som skal vurderes: Tema Merknad 1. Forurensning (klimagassutslipp, annet Tiltaket er av et slikt omfang at det krever utslipp til luft, forurensing av jordbunn og utslippstillatelse etter forurensningsloven. vann) Prosjektets foreløpige vurdering er at dette er et tema som antagelig ikke krever særskilte utredninger utover å beskrive utslippets omfang. 2. Transportbehov, energiforbruk og Ingen kjent problematikk knyttet til dette Side 7

8 energiløsninger temaet. Prosjektets foreløpige vurdering er at dette er et tema som antagelig ikke krever særskilte utredninger. 3. Kulturminner og kulturmiljø Ingen kjent problematikk knyttet til dette temaet. Prosjektets foreløpige vurdering er at dette er et tema som antagelig ikke krever særskilte utredninger. 4. Naturens mangfold (dyre- og planteliv) Prosjektets foreløpige vurdering er at dette er noe som kan bli et tema ved varsel om oppstart og utleggelse av planprogram på høring. Eksempel på problemstillinger som kan komme opp: - Akvakulturrelatert virksomhet i nasjonal laksefjord. Risiko og konsekvens for nærliggende vassdrag med anadrome fiskeslag? Det vil være nødvendig å gjennomføre møter med relevante offentlige myndigheter som en del av arbeidet med planprogram. 5. Landskap Det vil være naturlig å vise tiltakets omfang og volum gjennom 3D-skisser/illustrasjoner. Det er ingen kjent problematikk knyttet til at område har særlige landskapskvaliteter utover det normale. Nærmeste landskapsvernområde er Auskarnes ytterst i Kåfjord. 6. Sikring av jordressurser (jordvern) Ingen kjent problematikk knyttet til dette temaet. Prosjektets foreløpige vurdering er at dette er et tema som antagelig ikke krever særskilte utredninger. 7. Samisk natur- og kulturgrunnlag Område er iht. reindriftsforvaltingens kartdata definert som vår- og sommerbeite. Dette gjelder store deler av kommunen, og den aktuelle lokaliteten er i dag et område som er gjort betydelige inngrep. Det eneste grunnlaget for å gjøre særskilte utredninger innen dette temaet er å kategorisere tiltaket så omfattende at det vil ha et stort influensområde utover det normale (støy og aktivitet o. l). Prosjektets foreløpige vurdering er at tiltaket ikke faller inn under en slik kategorisering, og at det antagelig ikke kreves særskilte utredninger. Side 8

9 8. Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen 9. Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveinett Prosjektets foreløpige vurdering er at det må vurderes behov for lukt og støy utredning for bebyggelsen vest for Møllenes? Ingen kjent problematikk knyttet til dette temaet. Prosjektets foreløpige vurdering er at dette er et tema som antagelig ikke krever særskilte utredninger. 10. Kriminalitetsforebygging Ingen kjent problematikk knyttet til dette temaet. Prosjektets foreløpige vurdering er at dette er et tema som antagelig ikke krever særskilte utredninger. 11. Beredskap og ulykkesrisiko, jf. pbl. 4-3 Her er flere problemstillinger: - Stabilitet i grunn både på fastland og havbunn. - Utfylling i sjø - Snø og steinskredfare jfr. NVE og NGIs kartdata. 12. Risiko ved havstigning Høy aktuell problemstilling som må utredes nærmere. 13. Barn og unges oppvekstvilkår Ingen kjent problematikk knyttet til dette temaet. Prosjektets foreløpige vurdering er at dette er et tema som antagelig ikke krever særskilte utredninger. 14. Der relevant skal det gis en beskrivelse av arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet 15. For planer som kan føre til vesentlig påvirkning av konkurranseforholdene skal konsekvensutredningen omfatte vurderinger av dette. Ingen kjent problematikk knyttet til dette temaet. Prosjektets foreløpige vurdering er at dette er et tema som antagelig ikke krever særskilte utredninger. Ingen kjent problematikk knyttet til dette temaet. Prosjektets foreløpige vurdering er at dette er et tema som antagelig ikke krever særskilte utredninger. Forskrift om konsekvensutredning angir tema som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Det er en rekke andre problemstillinger og utredningstema som ikke faller inn under KU forskriften, men som er naturlig å koble inn i planarbeidet, herunder: Vanntilførsel: Avdeling for kommunalteknikk gjennomfører undersøkelser for å skaffe vannkilde til prosjektet. Det må trolig lages høydebasseng, dette vil være naturlig å ta inn som del av reguleringsplanen. Etablering av ny grunnvannskilde medfører konsesjonsbehandling jfr. vannressursloven. Flytting av E6 og bruk av overskuddsmasser: For å få nok plass på sørsiden av E6, vil veilinja måtte flyttes nordover. Dette er noe som vil bli måtte koordineres opp mot Statens vegvesen. Det er også et klart mål at overskuddsmassene ved E6 prosjektet skal brukes i Møllenesprosjektet. Side 9

10 Utvidelse av industriområde vestover For å få tilstrekkelig areal vil industriområde måtte utvides vestover. Overskuddsmassene fra E6 vest vil trolig kunne brukes til dette. En foreløpig beregning av Statens vegvesen (ut fra skisser som Pescatech), viser behov for ca m3 masser. Det er og knyttet utfordringer til grunnerverv, da utvidelse vestover antagelig medfører innløsning av én fritidsbolig og to boliger. Alta kraftlags etablering av minikraftverk Som en del av prosjektet må planene til Alta kraftlag ivaretas. Adkomst til et fremtidig kraftverk må antagelig tas med som en del av planarbeidet. Overnevnte liste er på ingen måte en uttømmende liste, men heller en foreløpig oversikt over de konkrete utfordringer man ser per dags dato. 4. Oppdragsbeskrivelse og vilkår 4.1 Generelt Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlig anskaffelser og forskriftens del 1 (de alminnelige bestemmelser). Kostnader knyttet til utarbeidelse av planprogram vurderes å komme under terskelverdien på kr jfr. forskriften. I praksis betyr dette at man kan gjøre en direkte anskaffelse. Anslått kostnad fra oppdragsgiver side er kr. Det fremgår av lovens formål at offentlige anskaffelser skal så langt det er mulig basere seg på konkurranse. Det betyr at ved direkte anskaffelser skal man så langt det går, også prøve å oppnå en form for konkurranse. Prosjektet velger derfor å forespørre tilbud fra 3 leverandører, dette for å imøtekomme intensjonene med lovverket. Det gjøres oppmerksom på at tildeling av oppdraget - utarbeidelse av planprogram gir ingen fortrinnsrett til det videre arbeidet med reguleringsplanen og KU (fase 2). Denne anskaffelsen vil bli lagt ut på Doffin. Den som tildeles oppdraget har ansvar for å ordne med kontrakt. Norsk standard legges til grunn. 4.2 Anskaffelsen omfatter Utarbeidelse av planprogram iht. forskrift om konsekvensutredning jfr. pbl. 4-1 for Møllenes industriområde iht. avtalt planavgrensning med prosjektet (utgangspunktet er slik det fremgår under pkt. 3.1). Prosjektet har under pkt. 3.2 gjort noen foreløpige vurderinger rundt utredningsbehov. Dette har man valgt å gjøre for at det skal bli lettere å gi et pristilbud på arbeidet. Møtevirksomhet i tilknytning til arbeidet: - Oppstartsmøte med kommunen. Dette skal gjennomføres fredag 16. november kl , Alta rådhus. - Oppfølgningsmøte (etter utkast til planprogram er levert inn) - Møte med ulike myndigheter i samråd med Alta kommune Side 10

11 Alta kommune v/ plan vil selv varsle planoppstart og legge planprogrammet ut på offentlig ettersyn. Etter offentlig ettersyn vil det normalt være behov for å revidere planprogrammet iht. innspill. Dette arbeidet er svært vanskelig å anslå og det er besluttet at som en del av tilbudet skal det inngå fastpris på 30 timers arbeid til revisjon av planprogrammet. 4.4 Gjennomføringstid og tidsplan Prosjektet har en så stram tidsplan at man har satt 15. desember 2012 som innleveringsfrist på ferdigstilt planprogram. Med ferdigstilt menes at alle avklaringer skal være gjort, og at planprogrammet er klart for utleggelse til offentlig ettersyn. Videre et det et krav om at oppstartsmøte skal holdes fredag , kl , Alta rådhus. Dette av hensyn til fremdrift. Konsulenten som tildeles oppdraget forplikter seg til å sette av tid til revisjon av planprogrammet, og prosjektet har følgende fremdriftsplan: Informasjonsmøte konsulenter kl Frist for innlevering av tilbud kl Tilbudsåpning kl 1430 Tildelingsbrev m/ begrunnelse, samt tilbudsprotokoll (sendes per e-post) Kontraktstildeling Oppstartsmøte kl Innlevering av ferdigstilt planprogram Utleggelse av planprogram offentlig ettersyn Konsulent reviderer planprogram Oversendelse av revidert planprogram for vedtak Vedtak av planprogram planutvalget Krav til leveringsform Det skal leveres skriftlig i redigerbart format (eksempelvis Word). 4.6 Kvalifikasjonskrav Oppdragsansvarlig skal ha erfaring fra konsekvensutredningsarbeid. I den forbindelse er det vilkår at oppdragsansvarlig har utarbeidet minimum ett planprogram før. Det holder å henvise til prosjektet(ene) slik at det er mulig for oppdragsgiver å ettergå dette ved mistanke om uriktig informasjon. Manglende informasjon om slik erfaring vil medføre at tilbudet avises med begrunnelse at kvalifikasjonskravet ikke anses som oppfylt. 4.7 Tildelingskriterier Pris er eneste kriteriet for tildeling. Det er den samlede prisen for utarbeidelse av planprogram og revisjon etter offentlig ettersyn (fastpris 30 timers arbeid) som legges til grunn ved tildeling av oppdraget. Det er ikke mulig å gi tilbud på deler av oppdraget. Side 11

12 Det gjøres oppmerksom på at kvalifikasjonskravet og gjennomføringstid er absolutte krav for å delta i konkurransen. Det vil si at eventuelle tilbud som ikke oppfyller disse kravene vil bli avvist direkte. 4.8 Avslutning Det skal leveres et tilbud på papir, og to elektroniske tilbud (på minnepinne), herunder et tilbud der alt av bedriftsintern informasjon(forretningshemmeligheter) er sladdet ut. Disse skal leveres i lukket konvolutt innen oppgitt frist og leveres til servicetorget på Alta rådhus. Konvolutten merkes: Tilbud planprogram Møllenes. Alta kommune Servicetorget Postboks Alta Kontaktperson: E-post: Tlf: Dersom det skulle være spørsmål knyttet til konkurransegrunnlaget, bes det om at disse kun sendes pr. e-post til oppgitt kontaktperson. Med vennlig hilsen Jørgen Kristoffersen Prosjektleder Daniel Holm Rådgiver plan Vedlegg: 1. Vedtak fra Fiskeri- og kystdepartementet, datert Notat fra Grieg Seafood, datert Planavgrensning, datert Side 12

13

14

15

16

17

18 Alta kommune V/Planavdelingen NOTAT Alta 21 august 2012 Etablering Møllenes Informasjon som grunnlag for kommunens oppstart av reguleringsplanarbeidet 1. Nøkkeltall Grieg Seafood Finnmark AS lokalisert i 5 kommuner Omsetning mill kroner Grieg Seafood Finnmark AS Postal address: Postbox Alta Norway Visiting address: Markedsgata 3 Alta sentrum 9510 Alta T Org. no VAT A GRIEG GROUP COMPANY U:\Documents\GSFF\F-480\Møllenes\ Innspill Alta kommune vedrørende Møllenes.docx

19 Oversiktsplan foreløpig - bygningsmasse, kai, mærder, logistikk og parkering 2. Beskrivelse av den planlagte virksomheten på Møllenes Antall ansatte totalt på møllenes industriområde: a. Prosessanlegg i. Årlig produksjonsvolum fersk laks tonn ii. Filetlinje, innfrysing og muligheter for porsjonspakning mm b. Bioprospektering i. Mulig produksjon på biprodukter fra prosessanlegget mel og olje. Vurderes etablert i Kvænangen kommune. c. Produksjon av isoporprodukter i. Produksjon av isoporprodukter til prosesseringsanlegget ii. Andre isoporprodukter d. Kontor- og kantinefunksjoner i. Hovedadministrasjonen som i dag er i kunnskapsparken samt alle nye kontorbehov som følge av etableringen på Møllenes vil lokaliseres i 2. etg på det nye prosessanlegget ii. Antall kontorplasser stk iii. Div møterom mm iv. Kantine og møterom med plass til min. 100 stk Page 2 of 4

20 3. Bygningsmasse og øvrige fysiske anlegg som planlegges etablert % av den totale bygningsmassen vil være bruksareal. a. Prosessanlegg i m 2 Av dette er m etg og 6200 m 2 2 etg b. Bioprospektering i. 1000m 2 c. Isoporfabrikk i. 4000m 2 - d. Kaianlegg i. Minimum 50 m kaifront + støttepærler på begge sider slik at to større båter kan ligge til kai samtidig e. Mærdeanlegg i. 100x100 m (70x70) f. Parkering ansatte og gjester (nordsiden av elva) i. 6000m 2 Oppsummert Tomt m² (eks-plasser over elven) Plan 1 (1. etage) Plan 2 (2. etage) Isopor kassefabrik Bioprospektering olje/mel Framtidige byggearelaer eks sentrallager mm Page 3 of 4

21 4. Øvrige nødvendige infrastrukturelle tiltak som må løses a. Vannforbruk i. Middels vannforbruk prosessanlegg 22 l/sekund basert på tilsvarende anlegg. I perioder vil forbruker under produksjonen komme betydelig høyere. Dette forutsetter at det må etableres et høydebasseng for å kunne utligne disse toppene. Ferskvannet må holde Mattilsynets krav. Bør uansett sette ekstra rensing, eks UV pga. Listeria ii. Estimert vannforbruk bioprospektering 1-2 l /sekund b. Kraftforsyning strøm (basert på tonn årlig produksjon) i. Prosessanlegg KW/år ii. Isporfabrikk KW /år iii. Bioprospektering KW/år c. Avløp/utslipp sjø i. Tilsvarende avløpsregime som i dag ii. d. Regulering av trafikken inn og ut av industriområdet. Spesielt hvor tungtrafikken kommer inn/ut. Spesielt med tanke på høydeforskjell mellom vei og p-plass unngå bratt bakke på vinter. 5. Investeringskostnader a. Prosessanlegg 375 MNOK b. Bioprospektering 50 MNOK c. Isoporfabrikk 40 MNOK 6. Fremdrift a. Oppstart bygg februar 2014 (etter at fyllingen har gått seg til) b. Installasjoner høsten 2014 c. Forventet ferdigstillelse vår/sommer 2015 Page 4 of 4

22

23 Y Y Y Y X X Forslag til planavgrensning Møllenes industriområde Målestokk 1:4000

NYE BRØNNØYSUNDREGISTRENE INFORMASJONSMØTE Foto: News on Request AS, Illustrasjon Ratio arkitekter AS.

NYE BRØNNØYSUNDREGISTRENE INFORMASJONSMØTE Foto: News on Request AS, Illustrasjon Ratio arkitekter AS. NYE BRØNNØYSUNDREGISTRENE INFORMASJONSMØTE 18.11.14 Foto: News on Request AS, Illustrasjon Ratio arkitekter AS. HVORFOR REGULERINGSPLAN? Reguleringsplan Planbeskrivelse / saksfremlegg Plankart Bestemmelser,

Detaljer

Forskrift om konsekvensutredninger. Knut Grønntun, Miljøverndepartementet

Forskrift om konsekvensutredninger. Knut Grønntun, Miljøverndepartementet Forskrift om konsekvensutredninger Knut Grønntun, Miljøverndepartementet Kort historikk KU-bestemmelsene i planog bygningsloven sist endret i 2005. fulgte opp planlovutvalgets tilrådinger om planprogram

Detaljer

Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014

Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014 Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014 Alta kommune, Avd. for Samfunnsutvikling Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål... 3 1.1 Kommuneplanens Arealdel... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Formål...

Detaljer

Konsekvensutredninger Hvordan håndteres det - Hva er godt nok?

Konsekvensutredninger Hvordan håndteres det - Hva er godt nok? Konsekvensutredninger Hvordan håndteres det - Hva er godt nok? Petter Kittelsen, kontorleder Otta 1 Bakgrunn 2 Norconsult i Innlandet Norconsult har 5 kontor i Innlandet, Hamar og Os i Østerdalen, samt

Detaljer

Konsekvensutredninger

Konsekvensutredninger Konsekvensutredninger rådgiver Geir Davidsen De fire «F» er Folkelig Faglig Fleksibelt Forutsigbart Konsekvensutredning Er ikke farlig Disposisjon Hvorfor konsekvensutredning? KU-forskriften Når skal det

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN 27. november 2014 1 FORORD Bygghuset AS er på vegne av grunneier av eiendommen

Detaljer

HEILHORNET TURISTANLEGG

HEILHORNET TURISTANLEGG Heilhornet Handel og Utleie Forslagsstiller: Heilhornet Handel og Utleie Kommune: Bindal Rådgiver: Trønderplan Dato: 21.12.16 2 Rapportnavn: Planprogram, reguleringsplan «Heilhornet turistanlegg» Prosjektnummer:

Detaljer

Forslag til planprogram for. Reguleringsendring Kattamyre Plannr _01 Eigersund kommune. Forslag til planprogram for

Forslag til planprogram for. Reguleringsendring Kattamyre Plannr _01 Eigersund kommune. Forslag til planprogram for for Reguleringsendring Kattamyre Plannr 19880006_01 Eigersund kommune for reguleringsendring Kattamyre Datert: 05.05.2014 Revidert: 12.08.14 Fastsatt: RD.014/14 dato: 04.09.2014 Side 1 1 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

Alta kommune. Forslag til planprogram tilknyttet reguleringsplan med konsekvensutredning for Møllenes industriområde, Alta kommune ALTA KOMMUNE

Alta kommune. Forslag til planprogram tilknyttet reguleringsplan med konsekvensutredning for Møllenes industriområde, Alta kommune ALTA KOMMUNE Alta kommune Forslag til planprogram tilknyttet reguleringsplan med konsekvensutredning for Møllenes industriområde, Alta kommune ALTA KOMMUNE Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Forslagsstiller... 1 1.2 Bakgrunn

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Planprogram for Møllenes Industriområde, Alta kommune Intensjonsavtale mellom Alta kommune og Grieg Seafood AS

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Planprogram for Møllenes Industriområde, Alta kommune Intensjonsavtale mellom Alta kommune og Grieg Seafood AS SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/1807-4 Arkiv: PRO K231 Sakbeh.: Johan Fredrik Nilsen Sakstittel: K231 MØLLENES INDUSTRIOMRÅDE UTFYLLING I SJØ MØLLENES Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens

Detaljer

1 Innhold NOTAT. Nord. OPPDRAG Detaljregulering Coop Sandnes DOKUMENTKODE PLAN NOT 001

1 Innhold NOTAT. Nord. OPPDRAG Detaljregulering Coop Sandnes DOKUMENTKODE PLAN NOT 001 NOTAT OPPDRAG Detaljregulering Coop Sandnes DOKUMENTKODE 713952 PLAN NOT 001 EMNE Avklaring av forholdet til KU bestemmelser i PBL TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Coop Finnmark AS OPPDRAGSLEDER Tom

Detaljer

Fastsetting av planprogram for KU detaljregulering for utvidelse av industriområde gnr. 8 bnr. 36 Aker, Egersund

Fastsetting av planprogram for KU detaljregulering for utvidelse av industriområde gnr. 8 bnr. 36 Aker, Egersund Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 02.02.2015 Arkiv: :PL 19910007, FA L12, GBR 8/36 Arkivsaksnr.: 14/2175 Journalpostløpenr.: 15/3551 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E

Detaljer

Kystplan Helgeland interesser og råd

Kystplan Helgeland interesser og råd Kystplan Helgeland interesser og råd Geir Davidsen, fagleder plan 11.06.2015 Foto: Bjørn Erik Olsen VESENTLIGE REGIONALE INTERESSER Regional arealpolitikk Fylkesplan for Nordland 2013-2025 omfatter blant

Detaljer

NØTBERGET STEINBRUDD

NØTBERGET STEINBRUDD DETALJREGULERING FOR NØTBERGET STEINBRUDD ELVERUM KOMMUNE Arealplan-ID 2012005 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 7.5.2013 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning...3 1.1 Bakgrunn og formål med planarbeidet...3 1.2 Planområde

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER SAKSFRAMLEGG Ark: L12 Arkivsaksnr.: 16/29 l.nr. 16/5987 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Kommunestyret Rådhuset 20.06.2016 Saksbehandler: Renate Vestbakken Sak: REGULERINGSPLAN

Detaljer

NOTAT utvidelse av planområde tilhørende PLANPROGRAM for Detaljregulering av Sokna Sokndal kommune

NOTAT utvidelse av planområde tilhørende PLANPROGRAM for Detaljregulering av Sokna Sokndal kommune NOTAT utvidelse av planområde tilhørende PLANPROGRAM for Detaljregulering av Sokna Sokndal kommune Datert: 04.04.2017 1 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn for notatet Elva Sokna renner gjennom tettstedet Hauge

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planarbeidet er beregnet til om lag kroner som belastes K231 Tilrettelegging Industriområder.

SAKSFREMLEGG. Planarbeidet er beregnet til om lag kroner som belastes K231 Tilrettelegging Industriområder. SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/6039-99 Arkiv: PLNID 20170001 Saksbehandler: Håvard Alexander Hagen Sakstittel: AVKLARING AV OPPSTART AV KOMMUNAL REGULERINGSPLAN - STENGELSMOEN NORD Planlagt behandling: Planutvalget

Detaljer

Plan 2014 148 - Detaljregulering av barne- og ungdomsskole - gnr 29 bnr 3 Figgjo. Planprogram 23.02.15

Plan 2014 148 - Detaljregulering av barne- og ungdomsskole - gnr 29 bnr 3 Figgjo. Planprogram 23.02.15 Plan 2014 148 - Detaljregulering av barne- og ungdomsskole - gnr 29 bnr 3 Figgjo Planprogram 23.02.15 Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere,

Detaljer

Områdeplan for Skillemoen industriområde Prosjektbeskrivelse 3. Desember 2013

Områdeplan for Skillemoen industriområde Prosjektbeskrivelse 3. Desember 2013 Områdeplan for Skillemoen industriområde Prosjektbeskrivelse 3. Desember 2013 Alta kommune, Avd. for Samfunnsutvikling 1. Prosjektnavn Skillemoen industriområde. 2. Bakgrunn I KP Arealdel, vedtatt 21.06.2011,

Detaljer

THORBJØRNRØD DETALJREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING

THORBJØRNRØD DETALJREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING Etter adresseliste. DERES REF: VÅR REF: 512477 Fredrikstad, 28. november 2016 DOKUMENTKODE: 512477 PLAN BREV 001 TILGJENGELIGHET: Åpen THORBJØRNRØD DETALJREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING Varsling

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 1 Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges 1 PLANBESKRIVELSE 3 Alle planer skal

Detaljer

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

Statens vegvesen. Unntak fra utredningsplikten når tiltaket er tilfredsstillende utredet på høyere plannivå

Statens vegvesen. Unntak fra utredningsplikten når tiltaket er tilfredsstillende utredet på høyere plannivå Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Lier kommune og Drammen kommune Statens vegvesen region sør Saksbehandler: Jorunn Kveim Låte Vår dato: 30.01.2015 Vår referanse: Detaljregulering for Rv.23 Linnes-E18

Detaljer

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

ALTA SENTRUM, DETALJPLAN FOR OMSORGSSENTER VARSEL OM OPPSTART PLANARBEID OG PLANPROGRAM SENDES PÅ OFFENTLIG ETTERSYN

ALTA SENTRUM, DETALJPLAN FOR OMSORGSSENTER VARSEL OM OPPSTART PLANARBEID OG PLANPROGRAM SENDES PÅ OFFENTLIG ETTERSYN Samfunnsutvikling Kommune og arealplanlegging iht adresseliste Deres ref: Vår ref Arkvkode Sak/Saksb Dato 13384/14 PLNID 20100006 14/2270-5/NADEKL ALTA, 10.07.2014 ALTA SENTRUM, DETALJPLAN FOR OMSORGSSENTER

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Planprogram Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Innledning: (Forord) Ark. Sara Ezeta, har utarbeidet forslag til planprogram for regulering

Detaljer

Referat fra oppstartsmøte

Referat fra oppstartsmøte Referat fra oppstartsmøte Plannavn: Nørvågen industriområde. Plantype: Reguleringsplan Eiendom (gnr./bnr.): 48-152, 227. Saksnummer: 2016/443. Planid: 157320160002 Møtedato og sted: 20.05 2016 Smøla rådhus.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget. Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&&

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget. Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&& SAKSFREMLEGG Saksnummer: 12/1832-29 Arkiv: PLNID 20120010 Saksbehandler: Reidar Andre Olsen Sakstittel: REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR SALTVIKA STEINBRUDD FASTSETTING AV PLANPRGRAM Planlagt

Detaljer

1. Generell informasjon

1. Generell informasjon - MUDRING OG SJØDEPONERING, LANGNESBUKT I ALTA KOMMUNE Søknad om tillatelse til mudring og dumping i sjø og vassdrag i henhold til forurensningsforskriften kap. 22 og ved søknad om utfylling over forurensede

Detaljer

VARSLING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM FOR NORDRE DEL AV VÅLEJORDET, RINGEBU KOMMUNE

VARSLING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM FOR NORDRE DEL AV VÅLEJORDET, RINGEBU KOMMUNE Arealplanlegging - Prosjektering VVA - Landskapsarkitektur - Kart og oppmåling Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner Dato: 23.08.2016 Vår saksbehandler: hege@arealpluss.no

Detaljer

Detaljregulering for utvidelse av industriområde gnr.8, bnr.36, Aker, Egersund Plannr _04 Eigersund kommune

Detaljregulering for utvidelse av industriområde gnr.8, bnr.36, Aker, Egersund Plannr _04 Eigersund kommune for Detaljregulering for utvidelse av industriområde gnr.8, bnr.36, Aker, Egersund Plannr 19910007_04 Eigersund kommune for reguleringsendring Aker Egersund Datert: 25.11..2014 Revidert Fastsatt: Side

Detaljer

Planbeskrivelse Detaljregulering for H9- Bjørnlia Nord

Planbeskrivelse Detaljregulering for H9- Bjørnlia Nord Planbeskrivelse Detaljregulering for H9- Bjørnlia Nord Planens navn Detaljplan for adkomstveg i Bjørnlia Nord Kvalsund kommune Arkivsak 09/808 Planid Vedtatt Arbeidsutkast, datert Forslag ved x Offentlig

Detaljer

Reguleringsplan for VIKNEKJLØLEN I GAUSDAL KOMMUNE. Forslag til planprogram. Geir Østerheim arkitekt mnal

Reguleringsplan for VIKNEKJLØLEN I GAUSDAL KOMMUNE. Forslag til planprogram. Geir Østerheim arkitekt mnal Reguleringsplan for VIKNEKJLØLEN I GAUSDAL KOMMUNE Forslag til planprogram Geir Østerheim arkitekt mnal Planprogram for Viknekjølen INNHOLD 1 Bakgrunn for tiltaket. 2 Formålet med planarbeidet. 3 Problemstillinger.

Detaljer

BOKN KOMMUNE. Reguleringsplaner for området Knarholmen til Lauplandsvågen KONKURRANSEGRUNNLAG

BOKN KOMMUNE. Reguleringsplaner for området Knarholmen til Lauplandsvågen KONKURRANSEGRUNNLAG BOKN KOMMUNE Reguleringsplaner for området Knarholmen til Lauplandsvågen KONKURRANSEGRUNNLAG 1 1. Bakgrunn for planarbeidet. Planarbeidet er igangsatt med grunnlag i pågående planarbeid for ny E39, Rogfast.

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM SPYDEBERG KOMMUNE HOVIN KIRKE OG UTVIDELSE AV KIRKEGÅRDEN Alternativ syd FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for og kirkegård 14. mai 2014 Side 2 av 15 FORORD Spydeberg kommune er forslagsstiller

Detaljer

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE 2017 Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Hensikten med planprogrammet... 2 2. Formålet med planarbeidet... 3 3. Planprosessen... 3 3.1 Framdriftsplan...

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HARESTAD HØRINGSFORSLAG PLANPROGRAM PLANID

KOMMUNEDELPLAN FOR HARESTAD HØRINGSFORSLAG PLANPROGRAM PLANID Saksframlegg Arkivsak: 15/44-1 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR HARESTAD HØRINGSFORSLAG PLANPROGRAM PLANID 2015001 K-kode: PLAN 2015001 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Kommuneplanutvalget

Detaljer

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå)

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Bilde eller illustrasjon Foto: Sissel Skjervum Bjerkehagen Forslagsstiller Utarbeidet av Forslag dd.mm.åååå 2 Bakgrunn for planarbeidet...

Detaljer

Sarunas Paradnikas. Planprogram Fiskecamp Risfjorden i Nordkapp kommune

Sarunas Paradnikas. Planprogram Fiskecamp Risfjorden i Nordkapp kommune Planprogram Fiskecamp Risfjorden i Nordkapp kommune Utgave: 1 Dato: 3.1.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram Utgave/dato: 1/ Filnavn: Planprogram.docx Arkiv ID Oppdrag:

Detaljer

Etter adresseliste. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge NO MVA ADRESSE COWI AS. TLF WWW cowi.

Etter adresseliste. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge NO MVA ADRESSE COWI AS. TLF WWW cowi. Etter adresseliste. ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 27. august 2015 SIDE 1/7 REF jola OPPDRAGSNR A068964 Varsel om oppstart

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/1807- Arkiv: PRO K231 Sakbeh.: Oddvar Kristian Konst Sakstittel: K231 MØLLENES INDUSTRIOMRÅDE

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/1807- Arkiv: PRO K231 Sakbeh.: Oddvar Kristian Konst Sakstittel: K231 MØLLENES INDUSTRIOMRÅDE SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/1807- Arkiv: PRO K231 Sakbeh.: Oddvar Kristian Konst Sakstittel: K231 MØLLENES INDUSTRIOMRÅDE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyre Administrasjonens innstilling: 1.

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Ådalen grustak Tylldalen, i Tynset kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for Ådalen grustak Tylldalen, i Tynset kommune Til: Dato 24.08.2012 Varsel om oppstart av detaljregulering for Ådalen grustak Tylldalen, i Tynset kommune I henhold til plan- og bygningsloven 12-8, varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering

Detaljer

Konsekvensutredning på kommuneplannivå

Konsekvensutredning på kommuneplannivå Miljøvernavdelingen Konsekvensutredning på kommuneplannivå Ingeborg Austreng, seniorrådgiver, FMOA Hva er en konsekvensutredning? Et utredningsresultat og et slutt dokument En ivaretagelse av hensyn gjennom

Detaljer

NORDBY MASSEDEPONI, SVELVIK KOMMUNE - PLANID FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING

NORDBY MASSEDEPONI, SVELVIK KOMMUNE - PLANID FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING Oppdragsgiver Johnsrud Anleggsdrift AS 2016-01-08 NORDBY MASSEDEPONI, SVELVIK KOMMUNE - PLANID 20160001 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING Illustrasjon: Trond Martens Sivilarki Illustrasjon:

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret Saksdokument Saksmappenr: 2014/552 Saksbehandler: Mette Kinderås Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 26.05.2016 Kommunestyret 09.06.2016 REGULERINGSPLAN FOR BLOMJOTEN

Detaljer

Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter?

Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter? Forslag til felles forskrift om konsekvensutredning. Hva betyr dette i praksis for kommuner og regionale myndigheter? Mari Hulleberg 7. Desember 2016 Skulpturlandskap Nordland - Ballangen Foto: Vegar Moen

Detaljer

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM UTARBEIDET AV: Ingeniør S.Hagen DATO: 25.11.2010 REVIDERT: 22.6.2012 Sak: 09.018\a\pr\div. PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling: SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/5535-16 Arkiv: PLNID 20110007 Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: SLUTTBEHANDLING- DETALJREGULERING FOR GNR 45 BNR 52 - FINNVIK Planlagt behandling: Planutvalget

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE 12.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Alternativvurderinger...

Detaljer

Varsling av planoppstart og høring av planprogram for Campus Ås

Varsling av planoppstart og høring av planprogram for Campus Ås Varsling av planoppstart og høring av planprogram for Campus Ås Åpent møte 8. april 2010 Anders Skauge Varsling av planoppstart og høring av planprogram for Campus Ås 20. mars 3. mai 2010 Bakgrunn UMB

Detaljer

PLANPROGRAM

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR FITJAR MEKANISKE VERKSTED, FITJAR GNR/DNR 65/100,47,120,156,71 FITJAR KOMMUNE PLANPROGRAM - 26.08.2013 Revisjon 21.10.2013 Avgrensmg av pianområde 1 INNHOLD BAKGRUNN 1.1 Forskrift om

Detaljer

Fastsetting av planprogram for områderegulering for Mjøndalen sentrum

Fastsetting av planprogram for områderegulering for Mjøndalen sentrum NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Thorbjørn Faber Geirbo L.nr.: 2419/2016 Arkivnr.: 20130008/L12 Saksnr.: 2013/3077 Utvalgssak Fastsetting av planprogram for områderegulering for Mjøndalen

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune Navn: Dato 08.05.2012 Varsel om oppstart av detaljregulering for Svartmoegga grustak, i Rendalen kommune I henhold til plan- og bygningsloven 12-8, varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERING FOR ULVANGSØYA HYTTEFELT LEIRFJORD KOMMUNE, PLANID: 201502 November 2015 Navn på plan/tiltak: Forslag til navn: Detaljregulering for Ulvangsøya hyttefelt Kommune:

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/2171 /30249/16-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/2171 /30249/16-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon: Byråd Politisk sak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/2171 /30249/16-PLNID Gry Eva Michelsen 26.05.2016 0000 Telefon: 77 79 05 26 Saken skal behandles i følgende utvalg: BYRÅDSKO BYRÅDET LOGISTIKKTERMINAL

Detaljer

Områdeplan for Andøya Space Port - Børvågen og Bømyra

Områdeplan for Andøya Space Port - Børvågen og Bømyra Til: Fra: Planforum Nordland fylkeskommune Andøy kommune og Andøya Space Center Dato 2017-08-15 Områdeplan for Andøya Space Port - Børvågen og Bømyra Informasjon om planprosess avgrensning, planform og

Detaljer

Fastsetting av planprogran for regulering av Strandskogjordet. Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 038/16 Formannskapet

Fastsetting av planprogran for regulering av Strandskogjordet. Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 038/16 Formannskapet SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 15/1428 Dok.nr: 16/4812 Arkiv: FA - L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 01.04.2016 Fastsetting av planprogran for regulering av Strandskogjordet. Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

Oppdragsgiver. Kjerringholmen gård AS. Planfase. Forslag til planprogram 2013-06-06 KORSHAVN MARINA (NASJ. PLAN-ID: 0111130) FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Oppdragsgiver. Kjerringholmen gård AS. Planfase. Forslag til planprogram 2013-06-06 KORSHAVN MARINA (NASJ. PLAN-ID: 0111130) FORSLAG TIL PLANPROGRAM Oppdragsgiver Kjerringholmen gård AS Planfase Forslag til planprogram 2013-06-06 (NASJ. PLAN-ID: 0111130) FORSLAG TIL PLANPROGRAM 3 (14) Oppdragsnr.: 1130445A Oppdragsnavn: Detaljregulering Korshavn havn

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 121 123 i Sarpsborg kommune, planid 0105 22065. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 121 123 i Sarpsborg kommune, planid 0105 22065. Varsel om oppstart av planarbeid. Navn Adresse Poststed Deres ref Vår ref. 19.08.2014 Detaljregulering for Greåkerveien 121 123 i Sarpsborg kommune, planid 0105 22065. Varsel om oppstart av planarbeid. I medhold av plan- og bygningsloven

Detaljer

Planprogram. Reguleringsplan for VIKNEKJLØLEN I GAUSDAL KOMMUNE. Revidert etter offentlig ettersyn og høring Gausdal kommune,

Planprogram. Reguleringsplan for VIKNEKJLØLEN I GAUSDAL KOMMUNE. Revidert etter offentlig ettersyn og høring Gausdal kommune, Reguleringsplan for VIKNEKJLØLEN I GAUSDAL KOMMUNE Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn og høring Gausdal kommune, 16.08.2011. Geir Østerheim arkitekt mnal Planprogram for Viknekjølen INNHOLD

Detaljer

Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 18146/14 PLNID /4529-1/REOL ALTA,

Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 18146/14 PLNID /4529-1/REOL ALTA, Samfunnsutvikling Kommune og arealplanlegging Konsulenter iht adresseliste Deres ref: Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 18146/14 PLNID 20140009 14/4529-1/REOL ALTA, 03.09.2014 BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ÅRNES TUSSVIKA, SURNADAL KOMMUNE

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ÅRNES TUSSVIKA, SURNADAL KOMMUNE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ÅRNES TUSSVIKA, SURNADAL KOMMUNE Forslag sendt på høring15.07.09 FORORD Plankontoret har på oppdrag for Elsa Hamnes Høvik og Lars Jacob Høvik utarbeidet forslag til planprogram

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

Tromsø kommune Rådmannen

Tromsø kommune Rådmannen Tromsø kommune Rådmannen SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 10/6984 /22901/11- PLNID 1746 Erik Eidesen Telefon: 77 79 00 00 09.06.2011 PLAN 1746 DETALJREGULERING FOR MACK KVARTALET

Detaljer

1. OVERSKRIFT 1: (TIMES NEW R, 14 PKT, FET, VENSTREJUSTERT, STORE BOKSTAVER, NUMMERERT)

1. OVERSKRIFT 1: (TIMES NEW R, 14 PKT, FET, VENSTREJUSTERT, STORE BOKSTAVER, NUMMERERT) Denne malen fylles ut av fagkyndig ved utarbeidelse av forslag til planprogram til offentlig ettersyn Om malen Malen er laget i Microsoft Word 2002 og bygd opp ved hjelp av stiler. Bruk de forhåndsdefinerte

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/ Side 1 av 5 sider Meråker kommune Arkiv: 2016001 Arkivsaksnr: 2016/98-7 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 42/16 02.06.2016 Planid 2016001 Reguleringsplan

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910

SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 13/910 Dok.nr: 3 Arkiv: FA-L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 14.03.2014 GRAFITT I JENNESTAD UTTAKSOMRÅDE - UTLEGGING AV PLANPROGRAM Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/ Arkiv: PLNID Sakbeh.: Nadine Ekløf Sakstittel: LILLE-KOMSA - OPPSTART OMRÅDEREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/ Arkiv: PLNID Sakbeh.: Nadine Ekløf Sakstittel: LILLE-KOMSA - OPPSTART OMRÅDEREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/3472-8 Arkiv: PLNID 20140005 Sakbeh.: Nadine Ekløf Sakstittel: LILLE-KOMSA - OPPSTART OMRÅDEREGULERING Planlagt behandling: Planutvalget Kommunestyret Administrasjonens innstilling:

Detaljer

REGULERINGSENDRING SVANAVÅGEN INDUSTRIOMRÅDE GNR 7 BNR 196 MFL. EIGERSUND KOMMUNE PLANID

REGULERINGSENDRING SVANAVÅGEN INDUSTRIOMRÅDE GNR 7 BNR 196 MFL. EIGERSUND KOMMUNE PLANID Offentlige instanser Interesseorganisasjoner Grunneiere Sendes iht. adresseliste Varsel om oppstart av planarbeid Reguleringsendring og forhandling av utbyggingsavtale Vår ref.: 2724/rkt Dato: 15.02.17

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 05/909-334 Arkiv: PLNID 20060011 Sakbeh.: Nataliya Dolzhenko Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR HESTESKOEN -EGENGODKJENNING

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 05/909-334 Arkiv: PLNID 20060011 Sakbeh.: Nataliya Dolzhenko Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR HESTESKOEN -EGENGODKJENNING SAKSFREMLEGG Saksnr.: 05/909-334 Arkiv: PLNID 20060011 Sakbeh.: Nataliya Dolzhenko Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR HESTESKOEN -EGENGODKJENNING Planlagt behandling: Planutvalget Kommunestyret Administrasjonens

Detaljer

Hva er god planlegging?

Hva er god planlegging? Hva er god planlegging? Tim Moseng og Trine-Marie Fjeldstad Leknes, fredag 1. mars Foto: Bjørn Erik Olsen Innhold Kommuneplanlegging tilpasset utfordringene i Nordland Planstrategi og kommuneplan Overordnede

Detaljer

487R Vestsiden ungdomsskole, Kongsberg kommune - Kunngjøring og varsel om oppstart av planarbeid

487R Vestsiden ungdomsskole, Kongsberg kommune - Kunngjøring og varsel om oppstart av planarbeid Til berørte parter ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no 487R Vestsiden ungdomsskole, Kongsberg kommune - Kunngjøring og varsel om oppstart av planarbeid DATO 17. november

Detaljer

1. INNLEDNING 1.1. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, DEL A.

1. INNLEDNING 1.1. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, DEL A. Forslag til planprogram for sjøarealet i reguleringsplan for Bergsneset, del A og for overbygget tørrdokk med innseiling innenfor reguleringsplan for Bergsneset, del B1. 1. INNLEDNING 1.1. BESKRIVELSE

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget. Administrasjonens innstilling:

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget. Administrasjonens innstilling: SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/5738-24 Arkiv: PLNID 20150005 Saksbehandler: Håvard Alexander Hagen Sakstittel: OFFENTLIG ETTERSYN - OMRÅDEREGULERING FOR LANGNES NÆRINGSOMRÅDE Planlagt behandling: Planutvalget

Detaljer

10.40 KU-metode overordnet plan, Lars Syrstad, Rambøll. 13.30 Eksempel Landskap, Kirsti Vindedal, Riksantikvaren

10.40 KU-metode overordnet plan, Lars Syrstad, Rambøll. 13.30 Eksempel Landskap, Kirsti Vindedal, Riksantikvaren 10.10 Regelverk KU, Jørgen Brun, MD 2 10.40 KU-metode overordnet plan, Lars Syrstad, Rambøll 11.30 Kaffepause 12.00 Kunnskapsinnhenting datagrunnlag, Marie Aaberge, Rambøll Norge AS 12.30 Lunsj 13.30 Eksempel

Detaljer

REGULERINGSPLAN NR.356 - TANDBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE MØTEREFERAT OPPSTARTSMØTE

REGULERINGSPLAN NR.356 - TANDBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE MØTEREFERAT OPPSTARTSMØTE RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Møtereferat SAK/TEMA: Oppstartsmøte for eiendommen 38/69 angående ny regulering. STED: Storgata 13, Ringerike kommune TID: 01.12.10 Kl: 09:00 TIL STEDE: Dag

Detaljer

Næringsområde på Berg. Blomdals Maskin AS. Planprogram reguleringsplan for Berg

Næringsområde på Berg. Blomdals Maskin AS. Planprogram reguleringsplan for Berg Næringsområde på Berg Blomdals Maskin AS Planprogram reguleringsplan for Berg 19.12.2017 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Formålet med planarbeidet... 3 1.2 Hva skal et planprogram inneholde?... 3 1.3 Rettslig

Detaljer

Folkemøte om fremtidig boligområde på Børøya Informasjon om planprogram

Folkemøte om fremtidig boligområde på Børøya Informasjon om planprogram Folkemøte om fremtidig boligområde på Børøya Informasjon om planprogram Folkemøte på Hadsel rådhus 21/2-2017 i kommunestyresalen. Innlegg v/ spesialrådgiver Hans Chr. Haakonsen v/ plan og utviklingsavdelingen

Detaljer

OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR C4, ALTA SENTRUM

OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING FOR C4, ALTA SENTRUM Samfunnsutvikling Kommune og arealplanlegging iht adresseliste Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Sak/Saksb: Dato: 28290/16 PLNID 20160001 16/287-10/NADEKL ALTA 1.2.17 OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING

Detaljer

Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren. Vurdering av krav om KU / planprogram

Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren. Vurdering av krav om KU / planprogram Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren Vurdering av krav om KU / planprogram 1 Innhold 1. Vurdering av KU-forskriften... 3 2. Vurdering av krav om planprogram... 8 2.1. Problemstillinger...

Detaljer

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM Oppdragsgiver Bo-Best Eiendom AS Rapporttype Planprogram Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM 2 (13) BORGETUN Oppdragsnr.: 1350002059 Oppdragsnavn: Reguleringsplan Borgetun Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

Oppdragsgiver. Andersen gartneri AS. Planfase Planprogram ANDERSEN GARTNERI (PLAN-ID ) PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING

Oppdragsgiver. Andersen gartneri AS. Planfase Planprogram ANDERSEN GARTNERI (PLAN-ID ) PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING Oppdragsgiver Andersen gartneri AS Planfase Planprogram ANDERSEN GARTNERI (PLAN-ID 0135 2017 02) PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING 2 (14) Oppdragsnr.: 1350018701 Oppdragsnavn: Andersens gartneri, reguleringsplan

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget. Administrasjonens innstilling

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget. Administrasjonens innstilling SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/65-7 Arkiv: PLNID 20150002 Saksbehandler: Nadine Ekløf Sakstittel: OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERING OG RAMMESØKNAD FOR UTVIDELSE AV FINNMARKSHALLEN (FELLES PLAN- OG BYGGESAK)

Detaljer

Veiledningsnotat - Planprogram og konsekvensutredning ved reguleringsplaner (kommentarutgave)

Veiledningsnotat - Planprogram og konsekvensutredning ved reguleringsplaner (kommentarutgave) Veiledningsnotat - Planprogram og konsekvensutredning ved reguleringsplaner (kommentarutgave) Kommunal- og moderniseringsdepartementet 6. november 2015, revidert 14. januar 2016. 1. Innledning Forskrift

Detaljer

REGULERINGSPLAN for TUFJORDBRUKET. Måsøy kommune PLANBESKRIVELSE. Utarbeidet 20. jan. 2012. Utbygger: Tufjordbruket AS

REGULERINGSPLAN for TUFJORDBRUKET. Måsøy kommune PLANBESKRIVELSE. Utarbeidet 20. jan. 2012. Utbygger: Tufjordbruket AS REGULERINGSPLAN for TUFJORDBRUKET Måsøy kommune PLANBESKRIVELSE Utarbeidet 20. jan. 2012 Utbygger: Tufjordbruket AS 2 GENERELT Orientering Planen ble meldt til oppstart i begynnelsen av september 2011,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Parsell 1 strekker seg fra Felleskjøpet og fram til kryss Bossekopveien/Strandveien, en strekning på ca. 550 meter.

SAKSFREMLEGG. Parsell 1 strekker seg fra Felleskjøpet og fram til kryss Bossekopveien/Strandveien, en strekning på ca. 550 meter. SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/2288-16 Arkiv: PLNID 20140003 Saksbehandler: Håvard Alexander Hagen Sakstittel: VEDTAK DETALJREGULERING AV GANG OG SYKKELVEG LANGS STRANDVEIEN, BOSSEKOPVEIEN OG KIRKEBAKKEN

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret Saksdokument Saksmappenr: 2013/5979 Saksbehandler: Hans Martin Nygaard Arkivkode: L12/47/295 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.03.2016 Kommunestyret 21.04.2016 DETALJERT REGULERINGSPLAN

Detaljer

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum Øversvea Næringspark Hamar kommune Presentasjon av prosjektet Planforum 21.08.2013 BAKGRUNN Planområdet ligger i et område som er preget av eksisterende næringsarealer, og hvor Hamar kommune gjennom kommuneplanen

Detaljer

ERFARINGER FRA SKEDSMO

ERFARINGER FRA SKEDSMO ERFARINGER FRA SKEDSMO Torild Fagerbekk, plansjef 18.11.2011 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 1 18.11.2011 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 2 18.11.2011 Skedsmo Kommune, Teknisk sektor 3 Erfaringer fra Skedsmo

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Ark: L13 Arkivsaksnr.: 15/1416 l.nr. 15/13476 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato

SAKSFRAMLEGG. Ark: L13 Arkivsaksnr.: 15/1416 l.nr. 15/13476 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato SAKSFRAMLEGG Ark: L13 Arkivsaksnr.: 15/1416 l.nr. 15/13476 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Rådhuset Saksbehandler: Renate Vestbakken Sak: PLANPROGRAM FOR FAGERLUND NÆRINGSOMRÅDE

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

Varsel om oppstart av planarbeid Forslag til detaljregulering Avgrunnsdalen

Varsel om oppstart av planarbeid Forslag til detaljregulering Avgrunnsdalen FESTE LANDSKAP / ARKITEKTUR Postboks 120, 3901 Porsgrunn Besøksadresse: Tordenskjoldsgt. 6 Tlf: +(47) 35 93 02 10 grenland@feste.no www.feste.no Til berørte grunneiere, rettighetshavere, Myndigheter m.fl.

Detaljer