Sandefjord Kommune 35 KJØLEANLEGG. 350 Orientering og systembeskrivelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sandefjord Kommune 35 KJØLEANLEGG. 350 Orientering og systembeskrivelse"

Transkript

1 Kap. 3 VVS-installasjoner KJØLEANLEGG 350 Orientering og systembeskrivelse Det skal benyttes sentral isvannsmaskin med tørrkjølere for kjøling av ventilasjonsluften. For dimensjonering av kjøling skal det legges til grunn en samtidighetsfaktor på 80%. Anlegget leveres komplett og driftsklart og med tilstrekkelig ytelse for å oppfylle inneklimakravene i offentlige lover og forskrifter med veiledninger. Som reservekapasitet for røranlegg, vekslere og pumper skal det avsettes 10% reserver i tillegg til det som entreprenøren beregner for å tilfredsstille krav til romklimaet. 351 Ledningsnett Luftkjølingsanlegget skal utføres som et konvensjonelt to-rørs system. Alle lavpunkter på hovedledninger forsynes med uttak og stengeventil for avtapping. Høydepunkter forsynes med automatiske lufteventiler før bend i vannets strømningsretning der vannet strømmer ned, med avstengningsventil mellom rør og luftepotte. Luftepunkter skal utføres hensiktsmessig og være lett tilgjengelige for service og vedlikehold. Volum på lufteklokker skal være minimum 1 liter og leveres som fabrikat/type Spirovent topp eller tilsvarende. Rørledninger skal ikke legges gjennom elektriske tavlerom og lignende. Ledningsstrekk skal primært ikke innstøpes, unntak kan gjøres for å passere over tavlerom og lignende. Det forutsettes da at installasjonen gjøres utskiftbar. Rørføringer gjennom gulv/vegger/tak skal utstyres med foringer. Synlige rørgjennomføringer forsynes med dekk-/pynteringer. I arealer der ledningene blir synlige skal det medregnes blanke rør i kvalitet Mannesmann eller tilsv. Det skal ikke benyttes preisolerte tynnveggede- rør eller kobberrør. Ledningsnettet skal trykkprøves (driftstrykk x 1,5). Det skal benyttes rørmateriale/overflatebehandling som er korrosjonsbestandig innog utvendig. Ledningsnettet skal spyles/rengjøres innvendig før tilkobling av komponenter. Dårlig rengjøring kan medføre tilstopping i reguleringsventiler, dyser for forhåndstillinger etc. Dersom denne type problemer skulle oppstå vil samtlige følgekostnader belastes entreprenøren. 354 Armatur

2 Kap. 3 VVS-installasjoner Utstyr Anlegget skal utstyres med stengeventiler slik at anlegget kan oppdeles og avstenges hensiktsmessig med hensyn til drift, vedlikehold og utskiftninger. Det skal min. installeres stengeventiler ved følgende anleggsdeler: Avgrening til alle vertikale føringer Horisontale hovedavgreininger. Alle lavpunkter på hovedledninger utstyres med uttak og stengeventiler for avtapping. Det skal benyttes kuleventiler uten innsnevring for ventiler opp tom. DN 50. Over DN 50 brukes kuleventil med girspak. For hver kurs skal det monteres strupeventiler i tilstrekkelig antall slik at en komplett innregulering kan gjennomføres. I forbindelse med hovedkurs for kjøling før samlestokker, for alle kurser ut fra samlestokk, ved alle ventilasjonsbatterier og på alle fire sider av kjølingvekslere skal det monteres kvalitetstermometre i lommer i tur- og returledningene. Måleinstrumenter som monteres inn i anlegget skal ha en målenøyaktighet på ±1 C eller ± 0.1 bar. Instrumentene skal monteres som angitt av leverandør for at målenøyaktigheten skal kunne overholdes. Pumper utstyres med manometer med manometerkran for avlesning av differansetrykk. Generelt Omfanget er nødvendig pumper, utstyr og reguleringsutstyr for ventilasjonskurs plassert i kjølesentral i kjeller og teknisk rom på tak med ventilasjonsaggregater. Kjølemaskin Det skal installeres sentral kjølemaskin væske/væske plassert i teknisk rom på tak. For kjøling av kondensatoren skal det monteres tørrkjølere på tak utenfor teknisk rom. Isvannet skal tilkobles ventilasjonsaggregatene for kjøling av ventilasjonsluften. Total kjøleeffekt vannbåren kjøling 300 kw Tørrkjøler 360 kw Effektene over er omtrentlige, totalentreprenøren er ansvarlig for nøyaktig bestemmelse av kjølebehov under detaljprosjekteringen Tur- retur temperatur i kjølevannskretsen skal være 10 ºC/16 ºC Kursene til Tørrkjølerene skal frostsikres med vann- Glycolblanding. Alt nødvendig utstyr og rør i forbindelse med dette skal medregnes i tilbudet, inkl. elektrisk pumpe med kar for påfylling av Glycol.

3 Kap. 3 VVS-installasjoner 35.3 Entreprenøren skal medta nødvendig automatikk med styring og regulering. Det vises også til kap 56, grensesnitt avklares av totalentreprenør. Tørrkjølere skal dimensjoneres for ca 1,2 ganger kjølemaskinens kjøleeffekt. De monteres på tak utenfor teknisk rom for kjølemaskin. Tørrkjølerene skal fundamenteres sikkert på tak og det tillates ikke benyttet innfesting i yttertak som kan påføre lokal nedbøyning av yttertak eller gjennomgående festedetaljer som kan medføre fremtidig skade på taktekking. Se også arkitektens bygningsmessige beskrivelse. Tørrkjølere skal tilfredsstille offentlige krav til støy i nabolaget. Ekspansjonssentral På sekundærside monteres ekspansjon sentral med automatisk vannpåfylling som har vannmåler. Anlegget skal ha 2 stk. sikkerhetsventiler, og 20 % reservekapasitet. I fylleledning til isvannsanlegget skal det monteres magnetventil og tilbakeslagsventil. LUFTUTSKILLING OG VANNBEHANDLING I teknisk rom for kjølemaskin monteres en kombinert luft- og slamutskiller av type Spirovent fra Nor-shunt eller tilsvarende for luftkjølingsanlegget. Det skal monteres vannbehandlingssystem type Niprox med tilhørende prøvning av vannkvaliteten. ISVANNSKURS, HOVEDFORDELING Det skal leveres prefabrikkerte shuntgrupper og samlestokker fra leverandør Nor Produkter eller tilsvarende. PUMPER Pumper med kapasitet inntil 30 l/s leveres fortrinnsvis som våtløpere. Pumper med kapasitet over 30 l/s leveres som tørrløpere. Det skal benyttes 2 stk parallellkoblede separate pumper på hver sin gulvkonsoll fylt med betong for hovedforsyning. Til disse leveres serviceflens til bruk hvis en pumpe må tas ut for reparasjon. Øvrige pumper i kjøleanlegget leveres som enkle pumper. Turtallsregulering og styring. Alle pumper skal leveres med frekvensomformer og styringsenhet påbygget. For pumper som er trykkstyrt skal styringsenheten ha integrert differansetrykktransmitter (innebygget trykkgiver). Pumper som skal temperaturstyres skal tilsvarende ha frekvensomformer og styringsenhet for temperaturregulering påbygget. Funksjonsknapp for start/stopp og trinnløs innstilling av løftehøyde. Pumpen leveres med grensesnitt/tilslutning for ekstern start/stopp med utgang for overføring av signaler til automatiseringsanlegg.

4 Kap. 3 VVS-installasjoner 35.4 Avlesing av driftsparametre. Pumper som er levert med frekvensomformer påbygget skal kunne kommunisere direkte med håndterminal og printer ved lokal tilkobling til pumpen. Følgende funksjonsparametre skal kunne leses av håndterminalen: - sirkulert mengde - timeteller - arbeidstrykk - driftsmodus Pumpefundamenter. For pumper som monteres på gulv skal det leveres pumpefundamenter. Både fundament og pumpe skal være behandlet med rustbeskyttende middel. Fundamenter skal fylles med betong på byggeplass. Reservekapasitet. Kapasitet skal kunne endres ± 20 % i forhold til oppgitt nominell kapasitet mot oppgitt trykkfall uten å bytte pumpen. Spesielle kjøle- fryseinstallasjoner. Bygget inneholder diverse rom med spesielle kjøle- fryseinstallasjoner. Kjølemaskinene til disse skal innkalkuleres i tilbudet inkl. alle rør og armaturer for en komplett driftsklar installasjon. Kondens fra fordamperen til disse skal ledes til nærmeste avløp. Rom med spesielle kjølebehov: Rom type Temperaturkrav ( o C) Kjølerom hovedkjøkken 4 Fryserom hovedkjøkken -18 Pakkerom hovedkjøkken 8 Ferdigmat 2 Bårerom 4 Søplerom 4 Skittentøyrom 12 Medisinrom 18 UPS Rom, kjøleeffekt oppgis av el. entreprenør 24 Det vises til arkitektens tegninger og beskrivelse for mer informasjon. 356 Isolering Generelt Som kondensisolasjon skal det benyttes diffusjonstett cellegummi med økende isolasjonstykkelse ved økende rørdiameter.

5 Kap. 3 VVS-installasjoner 35.5 Kjøle ledningstall ved 0 C: 0,036 W/m K i h. til DS 452 og DIN Diffusjonsmotstandsfaktor i h. til DIN Isolasjonen skal være brannteknisk godkjent i rørisolasjonsklasse PII i h. til NT Fire 036 og gjennomføringer av rør skal utføres slik at bygningsdelens brannskillende funksjon opprettholdes. Gjennomføringer isoleres i henhold til produktets gjeldende brannteknisk godkjenning. KRAV TIL UTFØRELSE Før rørisolasjonen monteres, skal svarte stålrør primes med spesialprimer tilpasset isolasjonsmaterialet. Anlegget skal isoleres, inkludert skjøter og tilpasninger, med diffusjonstett isolasjon, slik at kondens og temperaturheving forhindres på alle installasjoner i anlegget. Det benyttes isolasjon montert etter leverandørens anbefalinger og monteringsanvisning til tykkelser i forhold til temperaturnivåer. Samtlige armaturer og utstyr som shuntventiler, filter, isvannstank, pumper etc. skal isoleres. Det skal benyttes preisolerte klammer. All isolasjon med skjøter og tilpasninger skal være av diffusjonstett utførelse, slik at kondens forhindres. I rømningsveier skal isolasjon på enkeltstående små rør minst tilfredsstille klasse PII. Isolasjon på rør lagt i sjakt eller bak nedforet himling med branncellebegrensende funksjon må minst tilfredsstille klasse PII. Isolasjonen skal limes med produsentens anbefalte lim i alle skjøter og limes til underlaget ved avslutninger, samt ved flenser, ventiler, klammer etc. Slanger limes til underlaget for hver annen meter i hele rørets omkrets. Klammer skal overisoleres med plate i samme isolasjonstykkelse. 359 Innregulering, prøving, kontroll og merking. Før innregulering skal anlegget være ferdig utluftet og tvangskjørt over en lengre periode. Det skal foretas innregulering av alle reguleringskretser med utstyr. Maksimalt avvik fra prosjekterte vannmengder settes fra - 5 % til + 10 % inkludert sannsynlige målefeil. Etter at anlegget er ferdig innregulert låses alle ventiler på innstilt verdi. Ventilene merkes med gravert plastskilt som påføres kode og vannmengde.

6 Kap. 3 VVS-installasjoner 35.6 Alle rørledninger skal trykk- og tetthetsprøves med vann. Minimum prøvetrykk skal være 1.3 ganger driftstrykket. Det skal leveres rapport/måleprotokoll som viser: Trykkprøving / tetthetsprøving av hele røranlegget med angivelse av: - tegningsnr. og hvor anlegget finnes. - høyeste tillatte prøvetrykk. - iakttakelse under prøving. - sted og dato for prøvingen. - Planlagte og målte vannmengder på ventiler, samt avvik i % - Temperaturmålinger på alle hovedkurser ved dimensjonerende forhold. - Strøm og amperemålinger for alle pumper/motorer i anlegget i samarbeid med elektroentreprenør. - Dokumentasjon fra kvalitetssikringen og sjekkpunkter som er utført av entreprenøren underveis i prosjektet, som mottakskontroll, inspeksjon før innbygging, trykkprøving, etc. - Renspyling av rørledninger dokumenteres. - Det skal leveres 3 sett med tegninger hvor alle målepunkter er inntegnet. Anleggene skal merkes med et standard, prefabrikkert og typegodkjent merkesystem. Skiltene skal påføres utstyrsbenevnelse i samsvar med beskrivelse, tegninger skjemaer etc. Det skal utarbeides avstengningsguide for anlegget med tegninger som viser nummer på alle ventiler.

7 Kap. 3 VVS-installasjoner 35.7 TILBUDSSKJEMA: Fastpris for posten 35 KJØLEANLEGG KOMPLETT RIGG OG DRIFT MED GENERELLE YTELSER OG KOMPLETTE KJØLEANLEGG SPESIFISERES MED TOTALSUM EKSKL MVA FOR HVER INSTALLASJON SOM FØLGER: TOTALSUM KJØLEANLEGG KR BELØPET OVERFØRES TIL TILBUDSSAMMENDRAG Enhetspriser skal fylles ut for: Enhetspriser på kjøling: Sentral isvannsmaskin med tørrkjøler, rør og utstyr komplett Kjølerom hovedkjøkken Fryserom hovedkjøkken Pakkerom hovedkjøkken Ferdigmat hovedkjøkken Bårerom Søplerom Skittentøyrom Medisinrom UPS Rom, kjøleeffekt oppgis av el. entreprenør kr eks mva Medregnet aggregatfabrikat og type med beregninger fra leverandør skal vedlegges tilbudet. For eventuelle tilleggsarbeider og endringsarbeider som ønskes bestilt/avbestilt av tiltakshaver skal følgende enhetspriser for medregnet utstyr omfatte komplett levering og montering av ferdig delprodukt: Det skal oppgis følgende delpriser for utstyr som inngår i tilbudssammendraget: Timepris for ingeniør Timepris for anleggsleder Timepris for montør Timepris for læregutt

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE Byggherre: Sandefjord Kommunes Boligstiftelse v/usbl Prosjekt: Vardeveien 41 VVS installasjoner F2 2015-01-06 For anskaffelse Joott Fbell Fbell D1 2014-12-12 Tilbudsdokument

Detaljer

PA 3001 VVS-INSTALLASJONER

PA 3001 VVS-INSTALLASJONER PROSJEKTERINGSANVISNING PA 3001 VVS-INSTALLASJONER Side 1 av 14 INNHOLDSFORTEGNELSE 30 VVS-installasjoner - generelt... 3 30.1 Prosjektering... 3 30.2 Innregulering... 3 30.3 Krav til tekniske rom... 4

Detaljer

KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling til fjernvarme

KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling til fjernvarme OPPRETTET DATO: DOK. FORFATTER: NESTE REV.: 15.01.2015 HEGJOR 17,03,2016 DOK. NR.: REV. NR/VERSJON: GODKJENT AV: GODKJENT DATO: 428757 v1 ROLJUL 17,03,2015 KS 0.6.2A Tekniske krav og anvisninger for tilkobling

Detaljer

BYGGEHÅNDBOK FOR BÆRUM KOMMUNE

BYGGEHÅNDBOK FOR BÆRUM KOMMUNE i BYGGEHÅNDBOK FOR BÆRUM KOMMUNE Utgave 2005 m/revisjoner, oppdatert 2011 ii INNHOLDSFORTEGNELSE MÅL OG HENSIKT... iv HISTORIKK... iv OPPBYGGING, BRUK OG VEDLIKEHOLD... iv MÅLGRUPPE / BRUKERE... iv SPROSEDYRER....

Detaljer

FORPROSJEKT BESKRIVELSE

FORPROSJEKT BESKRIVELSE FORPROSJEKT BESKRIVELSE PROSJEKT PROSJEKTNR. SØRUM HELSEBYGG 12462 20 TITTEL DATO VVS - ANLEGG 06.04.2011 OPPDRAGSGIVER: Rev: Sørum kommune A Prosjektfase Forprosjekt Denne beskrivelsen omhandler VVS-tekniske

Detaljer

Spesifikasjoner Krav til rom og tekniske installasjoner for kundesentral

Spesifikasjoner Krav til rom og tekniske installasjoner for kundesentral Side 1 av 10 Spesifikasjoner Krav til rom og tekniske installasjoner for kundesentral Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definisjoner... 3 1.3 Grensesnitt... 4 2

Detaljer

Edwin Ruud barnehage Eidsberg kommune

Edwin Ruud barnehage Eidsberg kommune Edwin Ruud barnehage 1 TILBUDSSAMMENDRAG Barnehage komplett inkl Fløy C Fløy C 10 Fellesytelser kr 40 Elkraft generelt kr 50 Tele og automatisering, generelt kr 60 Andre installasjoner, generelt kr 70

Detaljer

JRG Sanipex Rør-i-rør-system for distribusjon av tappevann. JRG Sanipex Teknisk håndbok

JRG Sanipex Rør-i-rør-system for distribusjon av tappevann. JRG Sanipex Teknisk håndbok Rør-i-rør-system for distribusjon av tappevann JRG Sanipex Teknisk håndbok JRG Sanipex Ved å benytte JRG Sanipex får du en rekke fordeler på kjøpet. Rask og enkel montasje JRG Sanipex har spesialtilpasset

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg IKEA Ringsaker Tiltakshaver: Utarbeidet av: IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS Dato: 05. desember 2012 Rev. Dato: 01. mars 2013 IKEA Eiendom Holding ASSide 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE F2 2015-01-05 For anskaffelse MoHan AnTyr MoHan D1 2014-12-12 For godkjennelse hos oppdragsgiver MoHan AnTyr MoHan Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Vannskadekontoret. Rør-i-rør-systemer. Lommehåndbok 2. utgave

Vannskadekontoret. Rør-i-rør-systemer. Lommehåndbok 2. utgave Vannskadekontoret Rør-i-rør-systemer Lommehåndbok 2. utgave Vannskadekontoret Norges byggforskningsinstitutt 2006 Rør-i-rør-systemer Vannskadekontoret Rør-i-rør-systemer Lommehåndbok 2. utgave Norges byggforskningsinstitutt

Detaljer

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE 1 KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 Beskrivelse med masseberegning K 401 ELEKTRO Rådgivere: ARK - Og Arkitekter as RIB/ RIBr/ RIE/ RIM/ RIV - Cowi AS RIAKU

Detaljer

Prosjekteringsanvisning AUTOMATISERINGSANLEGG

Prosjekteringsanvisning AUTOMATISERINGSANLEGG NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM Automatiseringsanlegg Fylke dato: 31.03.2009 Filnavn: Ver164.doc FEF dato: Side 1 av 39 Prosjekteringsanvisning AUTOMATISERINGSANLEGG Side: 2 av 39 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Ombygging Bio-blokk 3. og 4. etasje Forprosjekt januar 2008

Ombygging Bio-blokk 3. og 4. etasje Forprosjekt januar 2008 Høyteknologisenteret AS Thormøhlensgate 55, 5008 Bergen Ombygging Bio-blokk 3. og 4. etasje Forprosjekt januar 2008 Høyteknologisenteret AS Prosjekterende: ARK: Arkitektkontoret Vaardal-Lunde AS RIV: Rambøll

Detaljer

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm sterkstrøm Ved prosjektering av sterkstrøm-installasjoner gjelder følgende spesielt for STHF: Orientering Prosjekteringsanvisninger for Sykehuset Telemark er inndelt etter fag tilsvarende NS 3451. Alle

Detaljer

Merkesystem 2012. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune. ://www.fkok.no. Oslo kommune. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.

Merkesystem 2012. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune. ://www.fkok.no. Oslo kommune. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune. Oslo kommune Felles kravspesifikasjon Oslo kommune - Merkesystem Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Merkesystem 2012 Utgave 1.0 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 1 av 82 ://www.fkok.no

Detaljer

Mal for Kravspesifikasjon Kontorbygg

Mal for Kravspesifikasjon Kontorbygg Mal for Kravspesifikasjon Kontorbygg Energi August 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. VEILEDNING TIL DOKUMENTET... 3 1. GENERELT... 4 ORIENTERING... 4 STANDARD OG KVALITET... 4 FORSKRIFTER, STANDARDER OG RETNINGSLINJER...

Detaljer

FDV-INSTRUKS 32 VARMEANLEGG Side 1 av 23 Kurland Kunstgressbane

FDV-INSTRUKS 32 VARMEANLEGG Side 1 av 23 Kurland Kunstgressbane FDV-INSTRUKS 32 VARMEANLEGG Side 1 av 23 INNHOLD Side 1. INNLEDNING... 2 1.1 GENERELL INFORMASJON... 2 1.2 LEVERANSELISTE... 2 1.3 HENVISNINGER... 4 2. HOVEDDATA... 5 2.1 KOMPONENTLISTE... 5 2.2 KAPASITETSKRAV...

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2012/4822-35 Arkiv: 614 Saksbehandler: Gunn Andersen Dato: 17.01.2014 U.off.: offl. 23 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 4/14 Kåfjord Formannskap

Detaljer

Prosjektveileder Forenklet anlegg for vannbåren oppvarming av boliger

Prosjektveileder Forenklet anlegg for vannbåren oppvarming av boliger SINTEF Byggforsk TORE WIGENSTAD Prosjektveileder Forenklet anlegg for vannbåren oppvarming av boliger Prosjektrapport 39 2009 SINTEF Byggforsk Tore Wigenstad Prosjektveileder Forenklet anlegg for vannbåren

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Roth MultiPex rørsystem. Living full of energy

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Roth MultiPex rørsystem. Living full of energy Drifts- og vedlikeholdsinstruks til Roth MultiPex rørsystem Living full of energy Slik virker anlegget ditt Gratulerer med ditt nye Roth MultiPex rørsystem. Vi anbefaler at du oppbevarer denne vedlikeholdsinstruksen

Detaljer

742_Tekniske_bestemmelser.book Page 1 Tuesday, October 7, 2008 9:31 AM. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Tekniske bestemmelser

742_Tekniske_bestemmelser.book Page 1 Tuesday, October 7, 2008 9:31 AM. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Tekniske bestemmelser 742_Tekniske_bestemmelser.book Page 1 Tuesday, October 7, 2008 9:31 AM Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Tekniske bestemmelser 742_Tekniske_bestemmelser.book Page 2 Tuesday, October 7, 2008

Detaljer

De ulike tiltak er nærmere beskrevet i konkurransegrunnlagets generelle krav og bestemmelser.

De ulike tiltak er nærmere beskrevet i konkurransegrunnlagets generelle krav og bestemmelser. 4. ELKRAFTINSTALLASJONER 4.0 Generelle krav og bestemmelser. 4.0.1 Omfang. Prosjektet ved Festningsåsen barnehage omfatter følgende: Nybygg med tilhørende ombygging i eksisterende del. De ulike tiltak

Detaljer

4 Gyldig for: avd for samfunnsutvikling, rådgivende ingeniører, entreprenører og leverandører av vann- og avløpspumpestasjoner.

4 Gyldig for: avd for samfunnsutvikling, rådgivende ingeniører, entreprenører og leverandører av vann- og avløpspumpestasjoner. Revisjon nr.0 Utarbeidet av: agk Dato: 23.04.14 Side 1 av 7 1 Hensikt/sammendrag Hensikten med denne rutinen er å sikre at nye vann- og avløpspumpestasjoner som bygges er av god kvalitet, er funksjonelle,

Detaljer

PA 5601 AUTOMASJON OG SD-ANLEGG

PA 5601 AUTOMASJON OG SD-ANLEGG PA 5601 PROSJEKTERINGSANVISNING PA 5601 AUTOMASJON OG SD-ANLEGG Godkjent dato: 2012-05-25 DocuLive nr: 200300705-13 Dokumenteier: B-direktør Utgiver: FS Dokumentansvarlig: FE Side 1 av 13 PA 5601 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Tårnet barnehage. Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune

Tårnet barnehage. Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune Tårnet barnehage Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune 15.10.2012 Side 00-1 01 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Vikna kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på: Elektro- og teletekniske anlegg

Detaljer

Boligsprinkling i en eldre murgård

Boligsprinkling i en eldre murgård Vidar Stenstad og Christian Ebbesen Boligsprinkling i en eldre murgård Evaluering av pilotprosjekt 373 Prosjektrapport 2004 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Vidar Stenstad og Christian Ebbesen

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE VARV- ENHETEN TEKNISK BESKRIVELSE FOR AVLØPSPUMPESTASJONER MED NEDSENKBARE OG TØRROPPSTILTE PUMPER

ULLENSAKER KOMMUNE VARV- ENHETEN TEKNISK BESKRIVELSE FOR AVLØPSPUMPESTASJONER MED NEDSENKBARE OG TØRROPPSTILTE PUMPER ULLENSAKER KOMMUNE VARV- ENHETEN TEKNISK BESKRIVELSE FOR AVLØPSPUMPESTASJONER MED NEDSENKBARE OG TØRROPPSTILTE PUMPER Revidert, 01. des. 2014 Revidert, 17. des. 2013 Revidert, 10. juni 2010 Revidert, 10.

Detaljer

GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING

GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING FEB 2014 ASKIM KOMMUNE GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING FORPROSJEKT REV-2 ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no FEB 2014 ASKIM KOMMUNE GRØTVEDT

Detaljer

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09

Komfort KB 30/3. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no. NRF nr. 8200021. CE 299701 Sept. - 09 Komfort KB 30/3 Funksjon - Drift og Vedlikehold NRF nr. 8200021 www.ctc.no CE 299701 Sept. - 09 AMA KOMFORT VILLAKJELE 14-28 kw STIKKORDSLISTE AMA KB 30/3 Anslutninger Side 3 Ekspansjonskaret 4 Elektrisk

Detaljer