44/12 08/ Forslag til reguleringsplan for Skjebergkilens marina 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "44/12 08/06788-43 Forslag til reguleringsplan for Skjebergkilens marina 3"

Transkript

1 Møteinnkalling Bystyret Dato: kl. 12:00 Sted: Bystyresalen Forfall meldes snarest til formannskapskontoret telefon eller mobil evt. e-post: Varamedlemmer møter kun etter nærmere beskjed. Gruppemøter Arbeiderpartiet tirsdag kl 1800 Bystyresalen Høyre mandag kl 1730 møterom Formannskapssalen. Fremskrittspartiet mandag kl 1800 Møterom Varteig. Kristelig Folkeparti mandag kl 1800 Møterom Sarpsborg. Senterpartiet tirsdag kl 1830 Møterom Sarpsborg. Venstre mandag kl 1800 møterom Skjeberg. Pensjonistpartiet tirsdag kl 1300 Møterom Sarpsborg. Sosialistisk Venstreparti mandag kl 1800 møterom Politikerkontor posisjon. Det blir enkel servering i bystyresalen fra kl SAKSKART Side Saker til behandling 44/12 08/ Forslag til reguleringsplan for Skjebergkilens marina 3 45/12 07/ Detaljreguleringsplan for Langemyr. Behandling etter offentlig ettersyn. 46/12 11/ Forslag til reguleringsplan for riksvei rundkjøring i krysset med Navestadveien 47/12 11/ Delegeringsreglementet - endring av delegert myndighet fra plan- og økonomiutvalget til komité for landbruk og teknikk 48/12 10/ Valg av meddommere til tingretten, lagrettemedlemmer til lagretten og jordskiftemeddommere til jordskifteretten /12 10/ Valg av medlemmer, varamedlemmer og møtefullmektiger til Forliksrådet /12 10/ Høyhastighetsutredningen

2 51/12 10/ Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo - Halden - Høringsuttalelse 52/12 12/ Videreføring av prosjekter i investeringsregnskapet fra 2011 til /12 12/ Standard abonnementsvilkår for vann og avløp - godkjenning /12 12/ Avløpstiltak ledningsnett - spredt bebyggelse 48 55/12 12/ Tiltak og tjenester til mennesker med rusproblemer og psykiske lidelser 54 56/12 12/ Utnyttelse av kommunens administrasjonsbygg 57 57/12 10/ Nytt bibliotek og kulturhus 69 58/12 12/ Foreløpig rammer og føringer for arbeidet med handlingsplan og budsjett /12 12/ Kompetanse for kvalitet i Sarpsborgskolen. Strategiplan /12 10/ Framtidens byer - status og revidert handlingsprogram /12 10/ Byidentitet og omdømme, profilelementer 95 62/12 11/ Valg av tomt til utbygging av omsorgsboliger i bofellesskap med heldøgns bemanning og tilrettelagt boliger 63/12 12/ Individuelt tilpasset avlastningstilbud for pårørende til hjemmeboende personer med demens 64/12 12/ Kvalitetsmelding om grunnskolen. Tilstandsrapport med dokumentasjon av aktivitet og måloppnåelse i /12 11/ Strategier for Olavsdagene /12 11/ tertialrapport Referatsaker 9/12 12/ Protokoll Bystyret Formannskapskontoret Sindre Martinsen-Evje Ordfører Hilde Øisang Formannskapssekretær 2

3 Saker til behandling Sak 44/12 Forslag til reguleringsplan for Skjebergkilens marina Arkivsak-dok. 08/ Saksbehandler Svein M. Agnalt Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for landbruk og teknikk /12 2 Bystyret /12 Saken er fremmet etter prinsippet om fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Hans Olav Rosten Vedlegg: 1. Planforslag, datert og sist endret Reguleringsbestemmelser, datert og sist endret Planbeskrivelse, datert og sist endret Sammendrag av innkomne høringsuttalelser med tiltakshavers og rådmannens kommentarer. Sakens øvrige dokumenter følger saken som ikke trykte vedlegg. Sammendrag: På vegne av Skjebergkilens marina har konsulentfirma Per André Hansen Landskapsarkitekter/Rambøll oversendt forslag til reguleringsplan for Skjebergkilens marina til behandling. Formålet med planen er å tilrettelegge for økt kapasitet på marinaanlegget. Planområdet har beliggenhet vest for Kjerringholmen i Skjebergkilen Sarpsborg kommune. Størrelsen på planområdet er ca. 287 daa. I kommuneplanens arealdel er landdelen vist som område der eksisterende reguleringsplan gjelder foran kommuneplanen. I søndre del av området er arealene avsatt til LNFområde/LNF-område med tillatt spredt utbygging, og turveg (kyststitraséen). Arealene i sjø er avsatt som vannareal for allmenn flerbruk. Den nordre del av området er regulert gjennom reguleringsplan for Skjebergkilens marina, stadfestet i Den søndre delen er uregulert. I vest grenser planforslaget mot reguleringsplan for Falla, egengodkjent i Området er regulert til hovedformålene bebyggelse og anlegg, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, grønnstruktur, landbruks-, natur- og friluftsformål og bruk og vern av sjø og vassdrag og hensynssoner. Etter offentlig ettersyn har tiltakshaver vurdert de innkomne merknader og gjort noen mindre endringer som er inntatt i reguleringsbestemmelser og plankart. Det knytter seg ikke innsigelser til planforslaget, som kan egengodkjennes av Sarpsborg kommune. Reguleringsplan for Skjebergkilens marina, stadfestet , oppheves. Rådmannen anbefaler at reguleringsplan for Skjebergkilens marina, godkjennes. 3

4 Utredning: Bakgrunn for saken Per André Hansen Landskapsarkitekter/Rambøll har på vegne av Skjebergkilens marina utarbeidet forslag til reguleringsplan for Skjebergkilens marina. Bakgrunnen for reguleringssaken er å tilrettelegge for økt kapasitet på marinaanlegget gjennom en utvidelse av bryggekapasiteten, og tilrettelegging for et mer komplett tilbud til båtbrukerne som også omfatter innendørs vinteropplag og et utvidet servicetilbud. Marinaen ønsker en kvalitetsheving på anlegget med større fokus på estetikk og miljøvennlig drift, og det er en målsetting at marinaen skal fremstå som et komplett tilbud for båtbrukerne. Beskrivelse av området Planområdet har beliggenhet vest for Kjerringholmen i Skjebergkilen Sarpsborg kommune. Størrelsen på planområdet er ca. 287 daa. Anlegget har i dag kapasitet til ca. 900 båter av ulik størrelse i bryggeanlegget. Bryggene består av flytebrygger organisert i utstikkere som ligger omtrent vinkelrett på strandlinjen. Marinaen er utstyrt for opptak og sjøsetting av båter av ulike størrelse. Landarealene utnyttes til båtopplag i vinterhalvåret og til parkeringsareal for båtbrukerne og andre besøkende i sommerhalvåret. Eksisterende bygningsmasse består av et servicebygg med kiosk/kafé/kontor/verksted, 2 større presenningshaller og diverse mindre bygninger. Alle bygninger har funksjoner i forhold til driften av marinaen. I sør grenser havneanlegget til et område med beiter og strandenger, noe dyrket mark og et mindre hytteområde (Ravnenglunden) som har beliggenhet på en åsrygg mot sjøen sørøst for planområdet. I dette området har det tidligere også vært uttak av leire til teglproduksjon. I vest grenser anlegget mot Ullerøyveien, og et område med boligbebyggelse på andre siden av veien (Falla). I nord grenser området mot et gårdsbruk der det er anlagt en bane for travkjøring. Forholdet til andre planer I kommuneplanens arealdel er landdelen vist som område der eksisterende reguleringsplan gjelder foran kommuneplanen. I søndre del av området er arealene avsatt til LNFområde/LNF-område med tillatt spredt utbygging, og turveg (kyststitraséen). Arealene i sjø er avsatt som vannareal for allmenn flerbruk. Den nordre del av området er regulert gjennom reguleringsplan for Skjebergkilens marina, stadfestet Den søndre delen er uregulert. I vest grenser planforslaget mot reguleringsplan for Falla, egengodkjent Beskrivelse av planforslaget Området foreslås regulert til - bebyggelse og anlegg ((PBL 12-5 nr. 1)fritidsbebyggelse frittliggende og forretning/kontor/industri) - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur ((PBL 12-5 nr.2) (kjørevei, gang- /sykkelvei, annen veigrunn grøntareal, leskur og bussholdeplass) - Grønnstruktur ((PBL 12-5 nr.3) (turvei og vegetasjonsskjerm) - Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift ((PBL 12-5 nr.5) (naturvern og jordbruk) - Bruk og vern av sjø og vassdrag ((PBL 12-5 nr. 6) (bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, småbåtanlegg i sjø og vassdrag og småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone) - Hensynssoner jfr. PBL 12-6 (Frisiktsone mot veg) 4

5 Planen legger til rette for kapasitetsøkning og kvalitetsmessig oppgradering av eksisterende marinaanlegg. Det er ønskelig å tilby brukerne av anlegget et mer komplett tilbud som møter framtidige behov. Mulighet for innendørs vinteropplag av båter og et utvidet servicetilbud er viktige elementer i dette. Hensynet til natur-, landskaps- og friluftslivsinteresser er vektlaget gjennom bevaring av viktige naturtyper, åpning av området for allmenn ferdsel, og landskaps-tilpassing av anlegg på land og i sjø. For en mer utførlig beskrivelse henvises til planbeskrivelsen. Planprosess På grunn av at daværende rådmann i Sarpsborg var styreleder i Skjebergkilens marina, erklærte han seg inhabil som rådmann. Fredrikstad kommune ble settekommune. Det ble antatt at anlegget under visse omstendigheter kunne bli rammet av kravet om konsekvensutredning, og det ble derfor besluttet å utarbeide en konsekvensutredning. Det ble varslet oppstart av reguleringsarbeidet og forslag til planprogram ble lagt ut til offentlig ettersyn med annonse i Sarpsborg Arbeiderblad , og fagmyndigheter, rettighetshavere og grunneiere ble varslet med brev. Planprogrammet ble fastsatt av komité for teknisk i møte Det ble i 2010 ansatt en ny rådmann i Sarpsborg, og som ikke var inhabil i saken. Reguleringssaken ble derfor tilbakeført til Sarpsborg kommune. Utvalg for landbruk og teknikk behandlet i møte , sak 13/11, forslag til reguleringsplan for Skjebergkilens marina, og vedtok dette lagt ut til offentlig ettersyn. Planforslaget lå ute til høring i perioden Fagmyndigheter, naboer og berørte parter ble varslet med brev datert Offentlig ettersyn av planforslaget ble kunngjort i Sarpsborg Arbeiderblad og på Sarpsborg kommunes hjemmeside Ved høringsfristens utløp var det innkommet i alt 13 merknader. Offentlig ettersyn innkomne merknader og uttalelser og endringer etter offentlig ettersyn De innkomne merknader og uttalelser følger saken som ikke trykte vedlegg. Et sammendrag av disse med tiltakshavers og rådmannens merknader følger saken som eget trykt vedlegg. Etter offentlig ettersyn har tiltakshaver vurdert de innkomne merknader og gjort noen mindre endringer som er inntatt i reguleringsbestemmelser og plankart. Endringene er i hovedsak at alle opplagshallene, unntatt 1, tas ut av planforslaget. Gang- og sykkelveien forlenges fram til Teglverket, og at det reguleres busslomme i Ullerøyveien i nordgående løp. Driftsansvaret for naturvernområdet presiseres, og det stilles rekkefølgebestemmelse for anlegg av septik-mottak. Innsigelse Det er ikke reist innsigelse til reguleringsforslaget. Merknader som er imøtekommet, jfr vedlegg - Heidi Nilsen, Daniela og Dag Isnes, ved at utsikten til sjøen blir bedret - Østfold fylkeskommune, ved at trafikkberegningene suppleres i forhold til sesongpreget aktivitet på marinaen - Falla og Teglverket velforening, ved at det reguleres busslomme i Ullerøyveien innenfor planområdet 5

6 - Falla og Teglverket velforening, Anders Jul Strand og Gro Mette og Øivind Haugen, ved at alle opplagshallene, unntatt 1, er tatt ut av reguleringsforslaget - Havnealliansen, ved at det tas inn reguleringsbestemmelser om leden vest for Kjerringholmen - Fylkesmannen i Østfold, ved at ansvaret for skjøtselen av naturområdet N1 avklart - Fylkesmannen i Østfold, ved at forretningsarealet settes til maksimalt 3000 m² BRA - Fylkesmannen i Østfold, ved at det stilles rekkefølgekrav for mottak av septik Merknader som ikke er imøtekommet, jfr vedlegg - Anne Lise Ravneng, ved at en bølgebryter ved Ravneng marina ikke blir en del av reguleringsplanen - Heidi Nilsen, Daniela og Dag Isnes, ved at ikke all bebyggelsen i FKI2 fjernes - Heidi Nilsen, Daniela og Dag Isnes, ved at det ikke utarbeides ny reguleringsplan - Ronny Bryntesen, ved at rådmannen mener at Skjebergkilens marina bør være et regionalt marinaanlegg - Falla og Teglverket velforening, ved at planområdet ikke utvides for å regulere busslomme i Ullerøyveien søndre løp - Falla og Teglverket velforening, Anders Jul Strand og Gro Mette og Øivind Haugen, ved at det reguleres 1 opplagshall helt nord i formålet - Fylkesmannen i Østfold, ved at det ikke gjøres alternativ-vurderinger om utvidelse av andre marinaanlegg - Fylkesmannen i Østfold, ved at det ikke reguleres en egen utsettingsrampe for båter uten tilknytning til båtanlegget. De må evt benytte den rampen som ligger innenfor marinaområdet - Fylkesmannen i Østfold, ved at areal- og høydebegrensningen av hytta i F1 ikke reduseres Disse endringene anses som mindre endringer i reguleringsforslaget og kan ikke sees å endre planens intensjoner og hovedformål. Oppsummering Det er ikke knyttet innsigelse til planforslaget, og det kan egengodkjennes av Sarpsborg kommune. Reguleringsplan for Skjebergkilens marina, stadfestet , oppheves. Rådmannen anbefaler at forslag til reguleringsplan for Skjebergkilens marina, godkjennes. Forslag til reguleringsplan fremmes med dette for avsluttende behandling. Miljømessige konsekvenser: Innenfor planområdet er det registrert relativt tette bestand av rødlisteartene vanlig sandskjell, ålegress, bukkebeinurt og dverggylden samt vegetasjonstypen saltsiveng. Det ble utarbeidet flere alternative løsningsforslag. Det alternativet til utvikling av planområdet som berører de registrerte biologiske verdier på land og i sjø minst mulig ble valgt som løsning. Et regionalt anlegg som Skjebergkilens marina vil måtte berøre biologiske verdier i noen grad. Den grunne bukta som planlegges utfylt vil utslette ca halvparten av det registrerte bestandet av vanlig sandskjell. Den gjenværende delen av bestandet vurderes som stor og leveområdet av en såpass størrelse at bestandet vil bestå og fortsatt kunne øke i omfang etter utbyggingen. Ved mudring må det tas hensyn til rødlisteartene i området forøvrig. 6

7 Økonomiske konsekvenser: Ingen for Sarpsborg kommune Rådmannens innstilling: I medhold av plan- og bygningsloven ledd vedtas forslag til reguleringsplan for Skjebergkilens marina, utarbeidet i målestokk 1:1000 og datert og sist endret , sammen med de tilhørende reguleringsbestemmelser, datert og sist endret , og planbeskrivelse med konsekvensutredning. Reguleringsplan for Skjebergkilens marina, stadfestet , oppheves. Behandling i Utvalg for landbruk og teknikk Følgende representanter hadde ordet i saken: Tor Egil Brusevold (AP), Steven Skjekkeland (H), Svein Agnalt, Bjørn Hansen Lysås (AP), Margrethe Motzfeldt (V), Leif Brenne (KRF), Tore Nilsen Votering Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Utvalg for landbruk og teknikk I medhold av plan- og bygningsloven ledd vedtas forslag til reguleringsplan for Skjebergkilens marina, utarbeidet i målestokk 1:1000 og datert og sist endret , sammen med de tilhørende reguleringsbestemmelser, datert og sist endret , og planbeskrivelse med konsekvensutredning. Reguleringsplan for Skjebergkilens marina, stadfestet , oppheves. 7

8 Sak 45/12 Detaljreguleringsplan for Langemyr. Behandling etter offentlig ettersyn. Arkivsak-dok. 07/ Saksbehandler Jon Rongen Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for landbruk og teknikk /12 2 Bystyret /12 Saken er fremmet etter prinsippet om fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Arild Oskar Karlsen, rådgiver samferdsel, enhet kommunalteknikk. Vedlegg: 1. Planbeskrivelse datert , sist revidert Reguleringsbestemmelser datert , sist revidert Plankart sist revidert Sammendrag av innkomne høringsuttalelser med forslagstillers og rådmannens kommentar Sakens øvrige dokumenter følger saken som ikke trykte vedlegg. Sammendrag: IN'BY A/S har, på vegne av Grålum utvikling A/S utarbeidet planforslaget Detaljreguleringsplan for Langemyr. Formålet med planforslaget er å sikre deler av Langemyr som rekreasjonsområde samtidig som det legges til rette for en utbygging av 126 nye boenheter, og en barnehage i forlengelse av eksisterende bebyggelse. Planområdet omfatter hele rekreasjonsområdet Langemyrfjellet/Langemyr som strekker seg fra Yvenbråten, mot Greåker, samt tilstøtende uregulert bebyggelse nord for Langemyr. Planområdet er hovedsakelig avgrenset av grøntområdets yttergrenser og tilstøtende reguleringsplaner. I nord er planen avgrenset av Ugleveien og Kalleren. Planområdet utgjør samlet 584 daa. Det meste av planområdet omfattes av kommunedelplan for Langemyr og kommuneplanens arealdel. En mindre del av planen omfattes av reguleringsplanen Yvenlia og Mellommyr, stadfestet av Fylkesmannen i Østfold Delene av reguleringsplanen Yvenlia og Mellommyr som overlappes av planforslaget, oppheves tilsvarende når planforslaget vedtas. Utvalg for landbruk og teknikk fattet i møte den vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn. Planen er ihht. vedtaket omarbeidet etter førstegangsbehandling. Endringene består bla. i at planområdet er utvidet ved krysset mot Ugleveien. Gjennom det offentlige ettersynet kom det inn merknader fra åtte instanser. Merknader ved offentlig ettersyn er i alt vesentlig imøtekommet ved at planforslaget er omarbeidet. De endringer som er gjort etter offentlig ettersyn er å betrakte som mindre endringer. Planen kan derfor egengodkjennes av Sarpsborg kommune. 8

9 Rådmannen anbefaler at Detaljreguleringsplan for Langemyr, godkjennes. Utredning: IN'BY A/S har, på vegne av Grålum utvikling A/S utarbeidet planforslaget Detaljreguleringsplan for Langemyr. Planområdet omfatter hele rekreasjonsområdet Langemyrfjellet/Langemyr som strekker seg fra Yvenbråten, mot Greåker, samt tilstøtende uregulert bebyggelse nord for Langemyr. Planområdet er hovedsakelig avgrenset av grøntområdets yttergrenser og tilstøtende reguleringsplaner. I nord er planen avgrenset av Ugleveien og Kalleren. Planområdet utgjør samlet 584 daa. Bakgrunn for reguleringssaken Ved behandlingen av kommuneplanens arealdel i 2003, ble det vedtatt at det skulle utarbeides en egen kommunedelplan for Langemyrområdet. Kommunedelplan for Langemyrfjellet og Langemyr ble vedtatt i bystyret , og la grunnlaget for detaljreguleringsplanen som nå er utarbeidet. Gjennom arbeidet med kommunedelplanen ble det gjort en rekke detaljerte analyser som også er lagt til grunn ved regulering av området. Det er derfor en spesielt nær sammenheng mellom reguleringsforslaget og den forholdsvis detaljerte overordende planen. Planstatus og forholdet til overordnede planer og retningslinjer Kommuneplanens arealdel: Planforslaget er i all hovedsak i tråd med Kommunedelplan for Langemyrfjellet og Langemyr , vedtatt , der arealet er avsatt som LNF-område, byggeområde og særskilt offentlig allmennyttig formål. Deler av planområdet omfattes av kommuneplanens arealdel vedtatt Disse områdene er regulert i tråd med overordnet plan. Godkjente reguleringsplaner som berøres En liten del av planområdet (D2) erstatter deler av reguleringsplanen Yvenlia og Mellommyr, stadfestet Her er det ønske om å omdisponere deler av et regulert friområde til byggeområde. Rådmannen er positiv til en viss justering av formålsgrensene i gjeldende plan, da etablert gårdsplass og garasje er plassert i strid med gjeldende reguleringsplan. Omdisponeringen må imidlertid gis en utforming som er avgrenset ut fra de stedlige forholdene, da det ikke er ønskelig å privatisere arealet som i dag framstår som et friområde. Veslemyr - felt 7, vedtatt vei mellom eksisterende boligområde og friområde erstattes av LNF. Dette er en naturlig omdisponering da veien ikke vil få noen viktig funksjon. Omdisponeringen er i tråd med kommunedelplanen. Barnehagetomt i enden av Damveien, vedtatt deler av veisystem og kombinasjonsområde bolig/forretning /kontor erstattes her av LNF. Omdisponeringen er i tråd med kommunedelplanen. Greåker 1 og 2, stadfestet Omdisponeringen er i tråd med kommunedelplanen. Beskrivelse av planområdet/ relevante problemstillinger: Planområdet utgjør 584 daa. Av dette er omlag 143 daa regulert til boligbebyggelse, barnehage, infrastruktur med tilhørende anlegg. Resten av planområdet er avsatt som landbruk-, natur- og friluftsområde (LNF) der friluftsluftsområdene er dominerende. Naturen i planområdet varierer mellom skog, myr og partier med fast fjell. Den nordre delen av planområdet, som skal bebygges er til dels dekket av myr som i følge forslagsstiller har en mektighet på om lag en til to meter. 9

10 Nord, for den planlagte bebyggelsen er det etablerte områder med konsentrert småhusbebyggelse, mens det i øst og vest hovedsakelig er etablerte villastrøk. Veisystem: Veistrukturen og adkomstløsningene som presenteres i planforslaget bryter med forutsetningene som er nedfelt i kommunedelplan for Langemyr. Planforslaget vil kanalisere det meste av trafikkøkningen gjennom en nybygd vei som koples rett på Ugleveien, mens det i kommunedelplanen i større grad forutsettes at eksisterende veinett skal betjene de nye boligområdene. Ulempen med den foreslåtte veiløsningen er at landskapet i større grad blir splittet opp av vei. Deler av den planlagte veien vil ligge som en barriere mellom bebyggelsen/lekearealet og friområdet. I tillegg vil det totalt sett bli bygget flere meter vei. For å opprettholde nærheten mellom friområdet og eksisterende bomiljø, og videreføre den samme kvaliteten i det planlagte bomiljøet ville det ha vært gunstigst å benytte løsningene som er skissert i kommunedelplanen. Årsaken til at forslagsstiller har valgt å bryte med adkomstløsningen i kommunedelplanen, er av hensynet til trafikksikkerhet og eksisterende boligområer. Veistandarden i Multeveien, Moseveien og Christian Evensens vei er ikke egnet for en trafikkøkning. Eksisterende kryssløsning Moseveien/Ugleveien er heller ikke optimal. På grunn av eksisterende bebyggelse er det vanskelig å utbedre veiene og kryssene. Planfremmer og rådmannen mener veiprinsippet som er vist i planforslaget samlet sett vil være det beste. Kryssutforming, Ordfører Karlsens vei / FV 109: Utbyggingen av Langemyr vil totalt sett bidra med en trafikkøkning på om lag 750 biler i døgnet i årlig gjennomsnitt (ÅDT). Mye av denne trafikken vil ledes sørvestover via Ordfører Karlsens vei, som ender opp i FV 109. I utsatte tider av døgnet har krysset Ordfører Karlsens vei/ FV109 kapasitetsproblemer. Veivesenet var ved oppstart av planarbeidet opptatt av at det ville kunne være begrensninger i det overordnede veisystemet. Planforslaget løfter i liten grad disse problemstillingene videre gjennom trafikkanalyser. Veivesenet har planer om å utbedre krysset mot FV109 med en rundkjøring. Dette vil avbøte for mye av problemet. Drenering av tilstøtende friområde Ved etablering av vann- og avløpsledninger, veier og bygninger vil det bli nødvendig med masseutskifting i området. Det er blant annet planlagt bygninger med parkeringskjeller der det i dag er myr, noe som vil kunne bli en utfordring. Drenerende masser som leder ut av planområdet og drenering av byggegrunnen vil kunne føre til en drenering av myrområdene sør for utbyggingsområdet dersom arbeidet ikke prosjekteres og utføres riktig. Kommunedelplan for Langemyr forutsetter at grunnvannstanden i Langemyrsområdet ikke senkes, da dette vil kunne få følger for det biologiske mangfoldet i området og påføre tilstøtende eksisterende bebyggelse setningsskader. Planforslaget gir ingen detaljerte beskrivelser av bunntopografien i myrområdet eller hvordan drenering av myrområdene skal unngås. Disse forholdene burde ideelt sett ha blitt utredet gjennom planprosessen, da det kan få betydning for kostnadene knyttet til opparbeidelsen av området. Planbestemmelsene krever imidlertid at forholdene til drenering skal utredes og løses gjennom prosjektering av infrastrukturen i området. Forutsetningene i kommunedelplanen ansees derfor som oppfylt. Bygningsutforming og boligstruktur Mye av den eksisterende bebyggelsen i området består av frittliggende villabebyggelse eller av ensartet konsentrert småhusbebyggelse i forholdsvis enkel standard. En av hovedintensjonene i planforslaget er å tilføre området konsentrert bebyggelse med en 10

11 høyverdig arkitektonisk utforming. Plangjennomføringen vil bidra til en større variasjon av boligtyper i området. Et mangfold av boliger vil også kunne bidra til et større mangfold blant beboerne, noe som skaper gode bomiljø i kommunen som helhet. Kommunedelplan for Langemyr forutsatte gjennom bestemmelsene at byggeområdene skal ha et opplevelsesrikt miljø preget av nærhet til natur og høyverdig samtidsarkitektur. Bomiljøet skulle utformes etter kriteriene i stortomtmetoden, der hensikten blant annet er å samlokalisere funksjoner, designe veier etc. for å bidra til en bærekraftig arealhusholdning og gode bomiljøer. I planbestemmelsene gis det få konkrete føringer som er styrende for arkitektoniske sammenhenger, form, materialvalg etc. for de framtidige tiltakene innenfor planområdet. Det er imidlertid satt inn mer generelle målsettinger som vil kunne brukes som hjemmelsgrunnlag ved byggesaksbehandlingen. Byggeområdene er lokalisert rundt lekearealer som også vil fungere som uteoppholdsarealer. Lekeområdene er til en viss grad skjermet fra trafikk, og vil stort sett ligge i tilknytning til naturområdene rundt planområdet. Barnehage Det er satt av 3,9 daa til barnehage. Lokaliseringen ligger innerst i en vei med svært gode tur- og lekemuligheter i tilstøtende områder. Arealet vil sannsynligvis kunne romme en barnehage på opp til fire baser. Planprosessen Oppstart av reguleringsarbeidet ble varslet i Sarpsborg Arbeiderblad Fagmyndigheter og berørte hjemmelshavere i området ble varslet med brev Frist for innspill ble satt til Et komplett planforslag ble mottatt Utvalg for landbruk og teknikk fattet i møte den , sak 14/11 følgende vedtak: Forslag til detaljreguleringsplan for Langemyr, utarbeidet i målestokk 1:1000/2500, datert , med tilhørende reguleringsbestemmelser, datert , vedtas lagt ut til offentlig ettersyn med disse endringene: Planforslaget må omarbeides slik at hovedadkomst mot Ugleveien vises med en tilfredsstillende kryssutforming. Formålsgrensene til D2 må justeres etter de stedlige forholdene. For å sikre gode siktforhold i hovedadkomsten til det framtidige boligfeltet, ble plangrensen utvidet til å også omfatte deler av Ugleveien. Fagmyndigheter og berørte parter ble varslet om dette i brev datert Ved varsling av utvidelse av planområdet, mottok ikke kommunen innspill som berørte selve utvidelsen av planområdet eller utforming av dette arealet. Plankartet er i ettertid ( ) omarbeidet i tråd med vedtaket. Offentlig ettersyn av planforslaget ble kunngjort i Sarpsborg Arbeiderblad og på Sarpsborg kommunes hjemmeside. Planforslaget lå ute til høring i perioden Offentlig ettersyn innkomne merknader og uttalelser og endringer etter offentlig ettersyn Det har gjennom ettersynet kommet inn merknader fra følgende instanser: 1. Fylkesmannen i Østfold, brev datert Statens vegvesen, brev datert Østfold fylkeskommune, brev datert Advokatfirmaet Bjørge-Skaaraas & Co AS, brev datert Beboere i Yvenlia nr 34,36,38,40 og 42, brev datert Fortum Distribution AS, brev datert Gerd Ruud, Multeveien 6, brev datert

12 8. Folkeaksjonen for bevaring av Langemyr, brev datert Hans Andreas Larsen, brev datert Innkomne merknader og uttalelser følger saken som ikke trykte vedlegg. Et sammendrag av disse med forslagstillers og rådmannens merknader følger saken som eget trykt vedlegg. Endringer av planforslaget etter offentlig ettersyn: Planforslaget er med bakgrunn i innkomne merknader omarbeidet etter offentlig ettersyn. I det reviderte planforslaget datert , er det gjort følgende endringer: 1. Planbestemmelser: I reguleringsbestemmelsene tas inn bestemmelse som tillater nødvendig tilpasning av sidearealer utenfor planformålet under bygging av gang- og sykkelveien. Tatt inn som Rekkefølgebestemmelse om at vegvesen skal godkjenne byggeplan for kryss er tatt inn som siste kulepunkt i 4. Henvisning til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) tas inn i planbestemmelsenes , om krav til utearealer for barnehagen, tas ut fordi saksforholdet styres av annet lovverk. Ordlyden i 5 6, om å forhindre drenering av myr i friluftsområder, omarbeides ved at kravene også skal omfatte eksisterende bygninger og infrastruktur. 2. Plankartet: Byggegrensen langs Grålumveien er utvidet fra 12 meter til 15 meter Det er tegnet frisiktsoner i flere kryss. Planformålet gang- og sykkelveg ved D9 og A2 utvides fra fire til fem meter for å få tilstrekkelig plass til snøopplag. 3. Planbeskrivelsen: Beskrivelse av kollektivtransport utdypes Merknader som ikke er imøtekommet, jfr vedlegg med kommentarer Fylkesmannen i Østfold ønsker en høyere utnyttelse av arealet, lavere parkeringsdekning og bedre tilrettelegging for transportsyklister. Advokatfirmaet Bjørge-Skaaraas & Co AS ber om at All Transport AS sin eiendom tas ut av planforslaget, og heller vurderes som byggeområde. Avklaring av forholdet til konsekvensutredning Planforslaget er i all hovedsak i tråd med Kommunedelplan for Langemyr og kommuneplanens arealdel. Planforslaget inneholder ikke tiltak som utløser krav om vurdering etter forskrift om konsekvensutredninger, 3 og 4. Forholdet til barn og unge. I planprosessen for kommunedelplan Langemyrfjellet og Langemyr var det en omfattende prosess der skolene og barnehagene i nærområdet ble involvert i planarbeidet. Det ble bla. gjort barnetråkkregistreringer som medførte at byggeområdene ble lagt utenfor de mest attraktive lekeområdene. Det er også i ettertid (mai 2012) gjort barnetråkkregistreringer som på en annen side viser at de skisserte byggeområdene brukes til lek. Utbyggingen innenfor planforslaget er allikevel ansett som lite konfliktfylt når det gjelder barns interesser, da det i planutformingen er lagt vekt på å sikre gode atkomster til 12

13 friluftsområdet fra omliggende bebyggelse. Miljømessige konsekvenser/forholdet til naturmangfoldlova: Natur- og landskapsverdiene i området ble analysert ved utarbeidelsen av kommunedelplan for Langemyr. Det er ikke registrert rødelistearter eller naturtyper som representerer spesielle biotoper. Planen ivaretar de hensyn som er ansett som spesielt viktig i området ved å kreve tiltak som hindrer drenering av myrområdet. Økonomiske konsekvenser: Vedtak av planen vil ikke medføre noen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. Rådmannens innstilling: I medhold av plan- og bygningsloven (2008) 12-12, 1. ledd vedtas forslag til Detaljreguleringsplan for Langemyr, datert , sist revidert , sammen med de tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse, datert , sist revidert De deler av gjeldende reguleringsplaner som erstattes av reguleringsplanen, oppheves. Behandlingen fra utvalg for landbruk og teknikk ettersendes. 13

14 Sak 46/12 Forslag til reguleringsplan for riksvei rundkjøring i krysset med Navestadveien Arkivsak-dok. 11/ Saksbehandler Svein M. Agnalt Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for landbruk og teknikk /12 2 Bystyret /12 Saken er fremmet etter prinsippet om fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Arild Oskar Karlsen Vedlegg: 1. Planforslag, datert Reguleringsbestemmelser, datert Planbeskrivelse, datert Brev, datert , fra Statens vegvesen. Sakens øvrige dokumenter følger saken som ikke trykte vedlegg. Sammendrag: Statens vegvesen har oversendt forslag til reguleringsplan for riksvei 111 rundkjøring i krysset med Navestadveien til behandling. Formålet med planen er å bedre trafikksikkerheten i området. Planområdet ligger på Hafslund, med hovedfokus på krysset mellom riksvei 111, Navestadveien og Torpebaugen. En midlertidig anlagt vei fra Navestadveien og til Gatedalen inngår også i planområdet, det samme gjør enkelte tilliggende næringsarealer. Området er i gjeldende kommuneplan disponert til hovedvei, erverv og områder unntatt vedtak. Området er i hovedsak regulerte områder, med unntak av veien til Gatedalen miljøanlegg og områder rundt kryssområdet rv 111 Navestadveien. Planområdet foreslås regulert til hovedformålene samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, landbruk-, natur- og friluftformål, bebyggelse og anlegg, hensynssoner og bestemmelser. De endringer som er gjort etter offentlig ettersyn er å betrakte som mindre endringer. Det knytter seg ikke innsigelser til planforslaget, som kan egengodkjennes av Sarpsborg kommune. De delene av gjeldende reguleringsplaner som overlappes av denne plan oppheves tilsvarende. Rådmannen anbefaler at detaljreguleringsplan for riksvei 111 rundkjøring i krysset med Navestadveien, godkjennes. 14

15 Utredning: Bakgrunn for saken Statens vegvesen har utarbeidet forslag til reguleringsplan for riksvei 111 rundkjøring i krysset med Navestadveien. Bakgrunnen for reguleringssaken er å bedre trafikksikkerheten i området, å sikre bedre trafikkflyt i krysset mellom riksvei 111, Navestadveien og Torpebaugen samt å sikre en permanent adkomst til Gatedalen miljøanlegg. Planforslaget er vurdert i forhold til plan- og bygningsloven 4-2 og forskrift om konsekvensutredning (FOR nr 855). Konklusjonen er at verken planen eller tiltak innenfor planområdet gir vesentlig virkning for miljø og samfunn, og omfattes ikke av kriteriene omtalt i forskriften. Planforslaget utløser dermed ikke krav om konsekvensutredning. Beskrivelse av området Planområdet ligger på Hafslund, med hovedfokus på krysset mellom riksvei 111, Navestadveien og Torpebaugen. En midlertidig anlagt vei fra Navestadveien og til Gatedalen inngår også i planområdet, det samme gjør enkelte tilliggende næringsarealer. Områdets areal er ca. 27 daa. Forholdet til andre planer I fylkesplanen Østfold mot 2050 er området avsatt til hovedvei, nåværende tettbebyggelse og framtidig tettbebyggelse. Området er i gjeldende kommuneplan disponert til hovedvei, erverv og områder unntatt vedtak. Området er regulert gjennom reguleringsplan for industrifelt Hafslund, stadfestet 28.mai 1973, og reguleringsplan for gang- og sykkelveg øst for riksveg 111, Statsminister Torps vei, vedtatt 8.september Tilstøtende arealer er regulert gjennom følgende reguleringsplaner: - Reguleringsplan for Hafslund industriområde 2, vedtatt 25. august Reguleringsplan for Gatedalen, vedtatt 10.september Formålet i planene er industri og kommunalteknisk virksomhet. Beskrivelse av planforslaget Planforslaget i reguleringsplanen omfatter følgende formål, hensynssoner og bestemmelser; - - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (kjøreveg, hovednett for sykkel, gang- og sykkelveg, fortau. annen veggrunn - teknisk anlegg, annen veggrunn grøntareal, og kollektivholdeplass) - Landbruk-, natur- og friluftformål (landbruk) - Bebyggelse- og anlegg (industriområde) - Hensynssoner (faresone, høyspenningsanlegg, sikringssone, frisikt) - Område m/bestemmelser (midlertidig anleggs- og riggområde, byggegrense, avkjørsel - både inn- og utkjøring og avkjørsel - kun utkjøring) Rundkjøringen er lagt mest mulig i senter av dagens kryss for å få god avbøyning i alle retninger og dermed tilfredsstillende hastighetsreduksjon før krysset. Dagens fartsgrense på strekningen 60 km/t - vil bli videreført. Rundkjøringen har en ytre diameter på 35m. Det blir opphøyde deleøyer inn mot rundkjøringens sentraløy i alle fire retninger. For to av disse 15

16 deleøyene er det planlagt nedsenket gangareal på tvers for sikrere kryssingsmuligheter for gående og syklende. Vegen inn til Gatedalen miljøanlegg er foreslått regulert som adkomstveg med 5m asfaltert bredde. Omleggingen av gang- sykkelvegen øst for riksveg 111 er videreført med samme standard som tidligere slik at denne får samme utforming som eksisterende gang- og sykkelveg nord og sør for planområdet. De to bussholdeplassene på hver side av riksveg 111 er forlenget fra ca. 50 m til 70m. Krav til universell utforming medfører også behov for nye lehus. Gang- og sykkelvegen er ført forbi bussholdeplassen på baksiden av lehuset på østsiden av riksveg 111 for å redusere antall konfliktpunkter mellom busspassasjerer og syklister. For en mer utførlig beskrivelse henvises til planbeskrivelsen. Planprosess Det ble varslet oppstart av reguleringsarbeidet med annonse i Sarpsborg Arbeiderblad , og fagmyndigheter, rettighetshavere og grunneiere ble varslet med brev. Oppstart av planarbeidet ble kunngjort på Sarpsborg kommunes hjemmeside Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn av Statens vegvesen i samråd med kommunen med frist for uttalelse Fagmyndigheter, naboer og berørte parter ble varslet med brev. Offentlig ettersyn av planforslaget ble kunngjort i Sarpsborg Arbeiderblad og på Sarpsborg kommunes hjemmeside. Ved høringsfristens utløp var det innkommet i alt 5 merknader. Offentlig ettersyn innkomne merknader og uttalelser og endringer etter offentlig ettersyn De innkomne merknader og uttalelser følger saken som ikke trykte vedlegg. Etter offentlig ettersyn har tiltakshaver vurdert de innkomne merknader og gjort noen mindre endringer som er inntatt i reguleringsbestemmelser og plankart. Innsigelse Det er ikke reist innsigelse til reguleringsforslaget. Merknader som er imøtekommet, jfr vedlegg - Syklistenes landsforbund, ved at trerekken langs Navestadveien er flyttet for å muliggjøre en framtidig standardheving av gang- og sykkelveianlegget. - Østfold fylkeskommune, ved at reguleringsbestemmelsene 16 er endret i tråd med fylkeskonservatorens ønske. - Lande Mekaniske eiendom AS, ved at det har blitt enighet om adkomsten til eiendommen 1047/211,212- Merknader som ikke er imøtekommet, jfr vedlegg - Syklistenes landsforbund, ved at planforslaget er lite ambisiøst i forhold til tilrettelegging for sykkeltrafikk. Det burde vært regulert sykkelvei med fortau med tilhørende bredder. Statens vegvesen har ikke funnet det riktig å tilrettelegge for en annen standard gjennom planområdet enn i områdene på utsiden. - Syklistenes landsforbund, ved at det ikke er tilrettelagt for sykkel langs Torpebaugen. Asfaltarealene er utflytende her, og dette gjør det vanskelig å etablere egen gang- og sykkelvei her. De mener at det heller ikke er et behov. 16

17 - Syklistenes landsforbund, ved at ikke syklistene gis forkjørsrett i krysset med Navestadveien. Begrunnelsen er at Statens vegvesen ikke ønsker å tilrettelegge for en trafikkløsning her som er lite kjent. Vegvesenet vil imidlertid vurdere løsningen i byggeplanfasen. - Østfold fylkeskommune, ved at det ikke var vurdert en alternativ adkomst til Gatedalen sørvest for den planlagte rundkjøringen. En vurdering av dette alternativet er tatt inn i planbeskrivelsen Disse endringene anses som mindre endringer i reguleringsforslaget og kan ikke sees å endre planens intensjoner og hovedformål. Oppsummering Det er ikke knyttet innsigelse til planforslaget, og det kan egengodkjennes av Sarpsborg kommune. De delene av gjeldende reguleringsplaner som overlappes av denne plan oppheves tilsvarende. Rådmannen anbefaler at forslag til reguleringsplan for riksvei 111 rundkjøring i krysset med Navestadveien, godkjennes. Forslag til reguleringsplan fremmes med dette for avsluttende behandling. Miljømessige konsekvenser: Ingen negative miljømessige konsekvenser av reguleringen er påvist. Økonomiske konsekvenser: Ingen for Sarpsborg kommune Rådmannens innstilling: I medhold av plan- og bygningsloven ledd vedtas forslag til detaljreguleringsplan for riksvei 111 rundkjøring i krysset med Navestadveien, utarbeidet i målestokk 1:1000 og datert , sammen med de tilhørende reguleringsbestemmelser, datert De deler av gjeldende reguleringsplaner som erstattes av reguleringsplanen, oppheves. Behandling i Utvalg for landbruk og teknikk Følgende representanter hadde ordet i saken: Bjørn Hansen Lysås (AP), Steven Skjekkeland (H), Tor Egil Brusevold (AP), Svein Agnalt, Leif Brenne (KRF), Lasse Holmen Votering Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Utvalg for landbruk og teknikk I medhold av plan- og bygningsloven ledd vedtas forslag til detaljreguleringsplan for riksvei 111 rundkjøring i krysset med Navestadveien, utarbeidet i målestokk 1:1000 og datert , sammen med de tilhørende reguleringsbestemmelser, datert De deler av gjeldende reguleringsplaner som erstattes av reguleringsplanen, oppheves. 17

18 Sak 47/12 Delegeringsreglementet - endring av delegert myndighet fra plan- og økonomiutvalget til komité for landbruk og teknikk Arkivsak-dok. 11/ Saksbehandler Torild Lindemark Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /12 2 Bystyret /12 Saken er fremmet etter prinsippet om fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Håvard Vestby Vedlegg: Ikke trykket: Delegeringsreglementet (kan leses på kommunens Internettsider) Sammendrag: Det er behov for en justering av arbeidsfordelingen mellom plan- og økonomiutvalget og utvalg for landbruk og teknikk. Rådmannen anbefaler derfor en mindre endring i delegeringsreglementet. Utredning: Någjeldende delegeringsreglement ble vedtatt av bystyret , sak 36/11, gjeldende fra konstituerende bystyremøte Ifølge delegeringsreglements kapittel 4 - reglement for plan- og økonomiutvalget - er en av utvalgets hovedoppgaver: - samordning av overordnet kommuneplanlegging etter plan- og bygningsloven, inkludert kommuneplanens arealdel. Plan- og økonomiutvalget innstiller overfor bystyret i alle kommuneplansaker. Ovennevnte er grunnlag for et punkt i delegeringsreglementets kapittel 14 om Delegering etter særlov, omhandlende plan- og bygningsloven (27. juni 2008 nr 7). Her delegeres bl.a. følgende til plan- og økonomiutvalget: Dispensasjon fra arealformål i kommuneplanens arealdel i saker av prinsipiell betydning jf. pbl 19-2 Tilsvarende punkt er delegert utvalg for landbruk og teknikk hva gjelder reguleringsplan Dispensasjon fra arealformål i reguleringsplan i saker av prinsipiell betydning jf pbl Erfaring så langt i bystyreperioden har vist at det er mange saker og stor arbeidsmengde i plan- og økonomiutvalget. Videre er det ofte samme skjønn som bør legges til grunn når man skal behandle dispensasjon fra arealformål i kommuneplanens arealdel som fra arealformål i reguleringsplansaker. Slik synes det også hensiktsmessig at det er samme utvalg som vurderer lovverk og skjønn i forhold til dispensasjoner. 18

19 Miljømessige konsekvenser: Ingen. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Rådmannens innstilling: I delegeringsreglementets kapittel 14, Delegering etter særlov, for Plan og bygningsloven (27. Juni 2008 nr. 71) gjøres følgende endring: Plan- og økonomiutvalgets dispensasjonsmyndighet fra arealformål etter kommuneplanens arealdel strykes.( prikkpunkt 2). Utvalg for landbruk og teknikk tilføres denne myndigheten ved at prikkpunkt 5 under utvalget endres til: Dispensasjon fra arealformål i kommuneplanens arealdel og reguleringsplan i saker av prinsipiell betydning jf. pbl Behandling i Plan- og økonomiutvalget Følgende hadde ordet ved behandlingen av saken: Ingen. Votering Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Plan- og økonomiutvalgets innstilling I delegeringsreglementets kapittel 14, Delegering etter særlov, for Plan og bygningsloven (27. Juni 2008 nr. 71) gjøres følgende endring: Plan- og økonomiutvalgets dispensasjonsmyndighet fra arealformål etter kommuneplanens arealdel strykes.( prikkpunkt 2). Utvalg for landbruk og teknikk tilføres denne myndigheten ved at prikkpunkt 5 under utvalget endres til: Dispensasjon fra arealformål i kommuneplanens arealdel og reguleringsplan i saker av prinsipiell betydning jf. pbl

20 Sak 48/12 Valg av meddommere til tingretten, lagrettemedlemmer til lagretten og jordskiftemeddommere til jordskifteretten Arkivsak-dok. 10/ Saksbehandler Lise Cathrine Finn Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /12 2 Bystyret /12 Saken er fremmet etter prinsippet om fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Vedlegg: Oversikt over valg av meddommere, lagrettemedlemmer og jordskiftemeddommere Sammendrag: Bystyret skal velge meddommere, lagrettemedlemmer og jordskiftemeddommere for ny periode Valget foregår i etterkant av kommunestyrevalget, og gjelder for fire år. Det er foretatt vandelskontroll av alle kandidater. Listene over foreslåtte kandidater vil ligge ute til alminnelig ettersyn i to uker før bystyrets valg. Utredning: Jfr. domstolloven 68 forbereder formannskapet valget og avgir forslag til valg til bystyret i samsvar med 67. Meddommere og lagrettemedlemmer skal ha allsidig sammensetning, slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen. Kommunen har, jfr. 67, oppfordret allmennheten til å foreslå kandidater. Forslaget legges ut til alminnelig ettersyn i to uker (jfr. 68), med oppfordring til de som har innvendinger til forslaget om å melde fra innen fastsatt frist. En person kan kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstanden eller andre særlige grunner tilsier det, eller vedkommende har vært medlem av et utvalg i to perioder tidligere (domstolloven 74). Avgjørelsen om fritak treffes av kommunen. Ihht. domstolloven 66 skal meddommere og lagrettemedlemmer velges av kommunestyret hvert fjerde år. Valget foretas innen 15.oktober etter hvert kommunestyrevalg, og gjelder for fire år fra 1. januar det påfølgende år. Krav til den som velges, jfr. domstolloven 70, er: Tilstrekkelige norskkunnskaper Personlig egnet til oppgaven Være over 21 år og under 70 år, ved valgperiodens start Ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender Ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene Stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen Være statsborger i Norge eller annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i riket de tre siste år før valgdagen. 20

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for landbruk og teknikk 2011-2015 14.12.2011 14/11

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for landbruk og teknikk 2011-2015 14.12.2011 14/11 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 07/06982-15 Saksbehandler Jon Rongen Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for landbruk og teknikk 2011-2015 14.12.2011 14/11 Langemyr -detaljreguleringsplan, 1. gangs behandling.

Detaljer

Saker til behandling. 3/16 15/ Valg av legatstyrer perioden

Saker til behandling. 3/16 15/ Valg av legatstyrer perioden MØTEINNKALLING Valgnemnda Dato: 27.05.2016 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 15/01239 SAKSKART Side Saker til behandling 3/16 15/008071 Valg av legatstyrer perioden 2015 2019 2 4/16 15/013997 Valg

Detaljer

Valg av forliksrådsmedlemmer våren/høsten 2016 - orientering om gjeldende regelverk

Valg av forliksrådsmedlemmer våren/høsten 2016 - orientering om gjeldende regelverk Deres ref.: Vår dato: 19.06.2015 Vår ref.: 2015/7741 Arkivnr.: 752 Kommunene i Rogaland Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T: 51 56 87 00 F: 51 52

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Oredalsveien fortau - Sentrum Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Oredalsveien fortau - Sentrum Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/6279 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 32275/2013 Klassering: OREDALSVEIEN Saksbehandler: Torill Nilsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 02.05.2013 36/13 Forslag til detaljregulering

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1892/16 Arkivsaksnr.: 16/414-1

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1892/16 Arkivsaksnr.: 16/414-1 Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 1892/16 Arkivsaksnr.: 16/414-1 Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER/MEDDOMMERE TIL LAGMANNSRETTEN FOR PERIODEN 01.01.2017-31.12.2020 Vedlegg:

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for del av Solberg Vestre, II, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for del av Solberg Vestre, II, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/8240 / 17 Ordningsverdi: xxxx Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Forslag

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/1679-27 03.07.2013 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi

Detaljer

Saker til behandling. Borgarting lagmannsrett. Valg av lagrettemedlemmer/meddommere for perioden 01.01.2013-31.12.2016

Saker til behandling. Borgarting lagmannsrett. Valg av lagrettemedlemmer/meddommere for perioden 01.01.2013-31.12.2016 MØTEINNKALLING Valgnemnda Dato: 26.04.2012 kl. 13:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00. SAKSKART Side 1/12

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 22.04.2010 65/10

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 22.04.2010 65/10 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2003/12038 Dokumentnr.: 62 Løpenr.: 42389/2010 Klassering: Oldenborg/Byens Marker Saksbehandler: Ivar Andreas Grønli Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Detaljregulering for E 39 fra Osliveien til Myrlandkroken - Plan nr 99102

Detaljregulering for E 39 fra Osliveien til Myrlandkroken - Plan nr 99102 Side 1 av 5 Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering for E 39 fra Osliveien til Myrlandkroken - Plan nr 99102 i Sandnes kommune Dato: 24. september 2009, revidert 19. august 2010, revidert 1. mars

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for Vatnestrøm, Iveland kommune Arealplan-ID 20130319 Dato: 12.08.13 Revidert: 05.08.14 FORMÅL Planområdet er inndelt i følgende formål jfr Pbl 12: Bebyggelse og

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre

SAKSFREMLEGG. Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien. Saken avgjøres av: Kommunestyre SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/3567 Saksbehandler: Thea Chiodera Molnar Organ Møtedato 11.06.2015 Del av 36/6,7 Detaljregulering for gang- og sykkelvei Røykenveien Saken avgjøres av: Kommunestyre ::: Sett

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 371 Telegrafalleen 2-2. gangsbehandling Forslag til vedtak: 1. 0605_371 detaljregulering

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13 SAKSUTSKRIFT Drangedal kommune Arkivsak-dok. 12/01128-32 Arkivkode. 44/2 Saksbehandler Mona Stenberg Straume Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11.

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan- og utviklingsutvalget 29.10.2013 135/13 Molde formannskap 05.11.2013 103/13 Molde kommunestyre 14.11. Molde kommune Rådmannen Arkiv: 124/Q32/&30 Saksmappe: 2012/2549-42 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 20.10.2013 Saksframlegg Kommunedelplan Møreaksen - godkjenning Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 110/13 Plan-

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2013 9998/2013 2012/2268 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/29 Bystyret 21.03.2013 Sluttbehandling

Detaljer

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Storstøllie hytteområde Beskrivelse og reguleringsbestemmelser

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Storstøllie hytteområde Beskrivelse og reguleringsbestemmelser ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Storstøllie hytteområde Beskrivelse og reguleringsbestemmelser Storstøllie sett fra området nord for toppen av alpinbakken i Aurdalsåsen. Planområde omfatter Storstøllie

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Møtedato: Formannskapet 16.04.2015 81/5 Narums vei 5 - Spikkestad - Reguleringsplan Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2009/5051-97 L12 Morten Høvik, 31.10.2012

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2009/5051-97 L12 Morten Høvik, 31.10.2012 Halden kommune Plan «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2009/5051-97 L12 Morten Høvik, 31.10.2012 Brødløs Torg detaljreguleringsplan

Detaljer

DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO

DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO Arkivsak-dok. 12/00233-31 Saksbehandler Liv L. Sundrehagen Saksgang Utvalg for plan og utvikling DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO Saken avgjøres av: Reguleringsplanen skal vedtas av kommunestyret

Detaljer

Nesodden kommune. Reguleringsplan for Skoklefal barnehage del av gnr. 2, bnr 3. - sluttbehandling

Nesodden kommune. Reguleringsplan for Skoklefal barnehage del av gnr. 2, bnr 3. - sluttbehandling Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 09.06.2009 Vår ref: 07/2881-30 - 09/6918 Arkivkode: L12, Saksbeh.: Øystein G. Karlsen Utvalg Møtedato Saksnr. Kommunestyret 18.06.2009 065/09 Reguleringsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Utleggelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan barnehage og boligfelt Kilen i Finsland

Utleggelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan barnehage og boligfelt Kilen i Finsland Delegert vedtak Avgjort av: Saksansv.: Terje Premak Arkiv: K2-L12, PlanID-201106 Objekt: Arkivsaknr: 11/675-24 Utleggelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan barnehage og boligfelt Kilen i Finsland

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1893/16 Arkivsaksnr.: 16/415-1 VALG AV MEDDOMMERE TIL TINGRETTEN FOR PERIODEN

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1893/16 Arkivsaksnr.: 16/415-1 VALG AV MEDDOMMERE TIL TINGRETTEN FOR PERIODEN Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 1893/16 Arkivsaksnr.: 16/415-1 Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen VALG AV MEDDOMMERE TIL TINGRETTEN FOR PERIODEN 01.01.2017-31.12.2020 Vedlegg: Oversikt over personer

Detaljer

Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 123/12 Forvaltningsutvalget 06.12.

Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 123/12 Forvaltningsutvalget 06.12. Kvinesdal kommune Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10372012003 2012/902 17200/2012 Nina Nissestad Saksnr: Utvalg:

Detaljer

Norprosjekt a/s REGULERINGSPLAN. for BOLIGFELT I STAKKVIK. på del av eiendommen GNR. 38 / BNR. 7 REINØY KARLSØY KOMMUNE. Tromsø 24.01.

Norprosjekt a/s REGULERINGSPLAN. for BOLIGFELT I STAKKVIK. på del av eiendommen GNR. 38 / BNR. 7 REINØY KARLSØY KOMMUNE. Tromsø 24.01. REGULERINGSPLAN for BOLIGFELT I STAKKVIK på del av eiendommen GNR. 38 / BNR. 7 REINØY i KARLSØY KOMMUNE Tromsø 24.01.2011 Sak 962.2 Rådgivende Ingeniører Norprosjekt a/s Tromsø 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Planbeskrivelse

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FA - L12, PLID , GBNR - 57/162

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FA - L12, PLID , GBNR - 57/162 SKIPTVET KOMMUNE Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FA - L12, PLID - 20160001, GBNR - 57/162 16/35 Holstadåsen Øst - Planprogram for oppstart av detaljplan Saksnr Utvalg Type

Detaljer

OPPDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Valgnemnda. Rådhuset, Kommunestyresalen 16:00 18.04.2016. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale

OPPDAL KOMMUNE. Møteinnkalling. Valgnemnda. Rådhuset, Kommunestyresalen 16:00 18.04.2016. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale Møteinnkalling Utvalg: Valgnemnda Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen Ved forfall Dato: 18.04.2016 Eventuelt forfall meldes til tlf 72 40 10 00 Tidspunkt: 16:00 Varamedlemmer: Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/4 01.02.2016. Detaljreguleringsplan for Bjørndalshåggån boligområde - 1.

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/4 01.02.2016. Detaljreguleringsplan for Bjørndalshåggån boligområde - 1. OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 10 Vår saksbehandler Arild Hoel Referanse ARHO/2014/1102-9/283/1 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/4 01.02.2016 Detaljreguleringsplan for Bjørndalshåggån

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Kvisvik hyttefelt.

PLANBESKRIVELSE Kvisvik hyttefelt. PLANBESKRIVELSE Kvisvik hyttefelt. Dato for siste revisjon av plankartet: 18.03.13, 19.9.2013 Dato for siste revisjon av planbeskrivelse: 18.03.2013. 1. Bakgrunn / intensjon I tråd med den generelle samfunnsutviklingen,

Detaljer

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6)

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6) REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING INDRE TRYSNES, SØGNE KOMMUNE Dato: 20.4.2015 1. AREALFORMÅL Det regulerte området er på plankartet vist med avgrensningslinje og området er regulert til: Bebyggelse

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 Reguleringsplan Prosjekt: E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 TEKNISKE TEGNINGER Rennebu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato:20.10.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune Vår dato Vår referanse 15.04.2016 2015/1822-5156/2016 Arkivkode: 033 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Mette Toftaker, tlf 77722036 Offentlig

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE PlanID: 2012007 Arkivsaksnr: 11/2211 Dato: 13.08.12 Revidert: Varsel om oppstart: 31.01.12, 28.03.12

Detaljer

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Steinkjer 16.04.2013 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse

Detaljer

Behandling i: Møtedato: Saks nr.: Saksbehandler: Komite for miljø, plan og teknikk /13 BSN Kommunestyret

Behandling i: Møtedato: Saks nr.: Saksbehandler: Komite for miljø, plan og teknikk /13 BSN Kommunestyret Spydeberg Kommune Saksframlegg Behandling i: Møtedato: Saks nr.: Saksbehandler: Komite for miljø, plan og teknikk 28.02.2013 013/13 BSN Kommunestyret 19.03.2013 012/13 GRJ Avgj av: Saksansvarlig: Arkiv:

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS.

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS. Elverum Kommune Planbeskrivelse Detaljplan Løvbergsmoen Næringspark, planid 201006 Vedlegg: 1. Plankart 1:1000 2. Bestemmelser 3. Innkommende merknader Bakgrunn Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS.

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015. Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig ettersyn

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015. Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig ettersyn FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/908 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Just Quale Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015 Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR FINSTADS GATE 16. Saksbehandler: Bård Sødal Grasbekk Arkiv: PLN

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR FINSTADS GATE 16. Saksbehandler: Bård Sødal Grasbekk Arkiv: PLN Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 15/3744-31 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR FINSTADS GATE 16 Saksbehandler: Bård Sødal Grasbekk Arkiv: PLN 000000 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst

Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst NOTAT Sted/Dato : Sarpsborg 12.01.12. Nr: - - Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst Detaljregulering Værn

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 Arkivsaksnr: 2015/124 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 0605_355 Fegrihøgda Tyristrand 1. gangs behandling 1.gangs behandling i hovedkomiteen

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Nordre Kalsnes - Plan ID

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Nordre Kalsnes - Plan ID Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2011/172-32781/2016 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 10.11.2016 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Nordre Kalsnes - Plan ID 201108 Utv.saksnr

Detaljer

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai BODALSJORDET DETALJREGULERING Åpent møte 22. mai Dagsorden 1. Forslagsstiller og plankonsulent 2. Hva er en detaljreguleringsplan 3. Medvirkning 4. Overordnet plan for området 5. Innkomne merknader ved

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KRYSSET FV84 FURNESVEGEN X FV58 NYDAL - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR KRYSSET FV84 FURNESVEGEN X FV58 NYDAL - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR KRYSSET FV84 FURNESVEGEN X FV58 NYDAL - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret Fordeling: * ArkivsakID.: JournalpostID.: Arkiv: Saksbehandler: 13/3338 13/26516

Detaljer

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Revidert: 23.10.2013 1 Fellesbestemmelser 1.1 Gyldighet Plankart og bestemmelser er juridisk bindende. Vedtatte reguleringsplaner i kommunedelplanområdet

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Nora Moberg Lillegaard, tlf 37013787 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2015/5988 / 5 Ordningsverdi: xxxx Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Høgedalslia,

Detaljer

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Gang-

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND

FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND 25.04.2012 AMTEDAL & HANSEN ARKITEKTKONTOR AS LØMSLANDS VEI 23 4614 KRISTIANSAND TLF : 38 14 01 50 post@ah-ark.no

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm VERRAN KOMMUNE Planidentitet: 2014003 Arkivsak: 2013/1029 Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm Planforslaget er datert: : 11.12.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /14 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 04.02.2016 16/14 Arkivsaksnr: 2012/5392 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie ENDRING AV REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) EGGE - AVGRENSET

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

BEHANDLING I TEKNIKK-, MILJØ- OG PLANUTVALGET

BEHANDLING I TEKNIKK-, MILJØ- OG PLANUTVALGET Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 14.10.2014 Vår ref: 12/2369-29 - 14/23573 Arkivkode: L12, 01/0455, 01/0470, 20120172,, Saksbeh.: Daniel Blikset Utvalg Møtedato Saksnr. Teknikk-, miljø- og

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Planmessig vurdering av søknader om kjøp av tilleggsareal

Planmessig vurdering av søknader om kjøp av tilleggsareal Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.03.2013 20081/2013 2012/6690 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/56 Formannskapet 10.04.2013 13/5 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Kommuneplanens arealdel, 1. gangs behandling og offentlig høring

Kommuneplanens arealdel, 1. gangs behandling og offentlig høring Arkivsak. Nr.: 2012/666-66 Saksbehandler: Kristin Volden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 66/13 21.10.2013 Formannskapet 70/13 23.10.2013 Hovedutvalg Natur 79/13 18.11.2013 Formannskapet

Detaljer

Dispensasjon fra kommuneplan og reguleringsplan for oppføring av boliger for bostedløse Topdalsveien 18 og 20.

Dispensasjon fra kommuneplan og reguleringsplan for oppføring av boliger for bostedløse Topdalsveien 18 og 20. Dato: 22.02.2012 Saksnr.: 201113275-13 Arkivkode O: GNBN: 98,182 Saksbehandler: Jarle Nilsen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 22.03.2012 Dispensasjon fra kommuneplan og reguleringsplan for oppføring

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.07.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse HOLTÅLEN KOMMUNE HOLTÅLEN - mulighetenes kommune Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse Innhold 1. NØKKELOPPLYSNINGER... 3 2. FORMÅL MED PLANEN... 3 3. GJELDENDE PLANSTATUS/OVERORDNETE RETNINGSLINJER...

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - Reguleringsplan for Smedsanden, Ytre Åros - GB 20/1 m.fl.

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - Reguleringsplan for Smedsanden, Ytre Åros - GB 20/1 m.fl. Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2008/1550-18106/2011 Saksbehandler: Stig Erik Ørum Dato: 14.06.2011 Saksframlegg Førstegangsbehandling - Reguleringsplan for Smedsanden, Ytre Åros - GB 20/1 m.fl. Utv.saksnr

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 159/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.08.2015 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING Vedtak

Detaljer