44/12 08/ Forslag til reguleringsplan for Skjebergkilens marina 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "44/12 08/06788-43 Forslag til reguleringsplan for Skjebergkilens marina 3"

Transkript

1 Møteinnkalling Bystyret Dato: kl. 12:00 Sted: Bystyresalen Forfall meldes snarest til formannskapskontoret telefon eller mobil evt. e-post: Varamedlemmer møter kun etter nærmere beskjed. Gruppemøter Arbeiderpartiet tirsdag kl 1800 Bystyresalen Høyre mandag kl 1730 møterom Formannskapssalen. Fremskrittspartiet mandag kl 1800 Møterom Varteig. Kristelig Folkeparti mandag kl 1800 Møterom Sarpsborg. Senterpartiet tirsdag kl 1830 Møterom Sarpsborg. Venstre mandag kl 1800 møterom Skjeberg. Pensjonistpartiet tirsdag kl 1300 Møterom Sarpsborg. Sosialistisk Venstreparti mandag kl 1800 møterom Politikerkontor posisjon. Det blir enkel servering i bystyresalen fra kl SAKSKART Side Saker til behandling 44/12 08/ Forslag til reguleringsplan for Skjebergkilens marina 3 45/12 07/ Detaljreguleringsplan for Langemyr. Behandling etter offentlig ettersyn. 46/12 11/ Forslag til reguleringsplan for riksvei rundkjøring i krysset med Navestadveien 47/12 11/ Delegeringsreglementet - endring av delegert myndighet fra plan- og økonomiutvalget til komité for landbruk og teknikk 48/12 10/ Valg av meddommere til tingretten, lagrettemedlemmer til lagretten og jordskiftemeddommere til jordskifteretten /12 10/ Valg av medlemmer, varamedlemmer og møtefullmektiger til Forliksrådet /12 10/ Høyhastighetsutredningen

2 51/12 10/ Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo - Halden - Høringsuttalelse 52/12 12/ Videreføring av prosjekter i investeringsregnskapet fra 2011 til /12 12/ Standard abonnementsvilkår for vann og avløp - godkjenning /12 12/ Avløpstiltak ledningsnett - spredt bebyggelse 48 55/12 12/ Tiltak og tjenester til mennesker med rusproblemer og psykiske lidelser 54 56/12 12/ Utnyttelse av kommunens administrasjonsbygg 57 57/12 10/ Nytt bibliotek og kulturhus 69 58/12 12/ Foreløpig rammer og føringer for arbeidet med handlingsplan og budsjett /12 12/ Kompetanse for kvalitet i Sarpsborgskolen. Strategiplan /12 10/ Framtidens byer - status og revidert handlingsprogram /12 10/ Byidentitet og omdømme, profilelementer 95 62/12 11/ Valg av tomt til utbygging av omsorgsboliger i bofellesskap med heldøgns bemanning og tilrettelagt boliger 63/12 12/ Individuelt tilpasset avlastningstilbud for pårørende til hjemmeboende personer med demens 64/12 12/ Kvalitetsmelding om grunnskolen. Tilstandsrapport med dokumentasjon av aktivitet og måloppnåelse i /12 11/ Strategier for Olavsdagene /12 11/ tertialrapport Referatsaker 9/12 12/ Protokoll Bystyret Formannskapskontoret Sindre Martinsen-Evje Ordfører Hilde Øisang Formannskapssekretær 2

3 Saker til behandling Sak 44/12 Forslag til reguleringsplan for Skjebergkilens marina Arkivsak-dok. 08/ Saksbehandler Svein M. Agnalt Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for landbruk og teknikk /12 2 Bystyret /12 Saken er fremmet etter prinsippet om fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Hans Olav Rosten Vedlegg: 1. Planforslag, datert og sist endret Reguleringsbestemmelser, datert og sist endret Planbeskrivelse, datert og sist endret Sammendrag av innkomne høringsuttalelser med tiltakshavers og rådmannens kommentarer. Sakens øvrige dokumenter følger saken som ikke trykte vedlegg. Sammendrag: På vegne av Skjebergkilens marina har konsulentfirma Per André Hansen Landskapsarkitekter/Rambøll oversendt forslag til reguleringsplan for Skjebergkilens marina til behandling. Formålet med planen er å tilrettelegge for økt kapasitet på marinaanlegget. Planområdet har beliggenhet vest for Kjerringholmen i Skjebergkilen Sarpsborg kommune. Størrelsen på planområdet er ca. 287 daa. I kommuneplanens arealdel er landdelen vist som område der eksisterende reguleringsplan gjelder foran kommuneplanen. I søndre del av området er arealene avsatt til LNFområde/LNF-område med tillatt spredt utbygging, og turveg (kyststitraséen). Arealene i sjø er avsatt som vannareal for allmenn flerbruk. Den nordre del av området er regulert gjennom reguleringsplan for Skjebergkilens marina, stadfestet i Den søndre delen er uregulert. I vest grenser planforslaget mot reguleringsplan for Falla, egengodkjent i Området er regulert til hovedformålene bebyggelse og anlegg, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, grønnstruktur, landbruks-, natur- og friluftsformål og bruk og vern av sjø og vassdrag og hensynssoner. Etter offentlig ettersyn har tiltakshaver vurdert de innkomne merknader og gjort noen mindre endringer som er inntatt i reguleringsbestemmelser og plankart. Det knytter seg ikke innsigelser til planforslaget, som kan egengodkjennes av Sarpsborg kommune. Reguleringsplan for Skjebergkilens marina, stadfestet , oppheves. Rådmannen anbefaler at reguleringsplan for Skjebergkilens marina, godkjennes. 3

4 Utredning: Bakgrunn for saken Per André Hansen Landskapsarkitekter/Rambøll har på vegne av Skjebergkilens marina utarbeidet forslag til reguleringsplan for Skjebergkilens marina. Bakgrunnen for reguleringssaken er å tilrettelegge for økt kapasitet på marinaanlegget gjennom en utvidelse av bryggekapasiteten, og tilrettelegging for et mer komplett tilbud til båtbrukerne som også omfatter innendørs vinteropplag og et utvidet servicetilbud. Marinaen ønsker en kvalitetsheving på anlegget med større fokus på estetikk og miljøvennlig drift, og det er en målsetting at marinaen skal fremstå som et komplett tilbud for båtbrukerne. Beskrivelse av området Planområdet har beliggenhet vest for Kjerringholmen i Skjebergkilen Sarpsborg kommune. Størrelsen på planområdet er ca. 287 daa. Anlegget har i dag kapasitet til ca. 900 båter av ulik størrelse i bryggeanlegget. Bryggene består av flytebrygger organisert i utstikkere som ligger omtrent vinkelrett på strandlinjen. Marinaen er utstyrt for opptak og sjøsetting av båter av ulike størrelse. Landarealene utnyttes til båtopplag i vinterhalvåret og til parkeringsareal for båtbrukerne og andre besøkende i sommerhalvåret. Eksisterende bygningsmasse består av et servicebygg med kiosk/kafé/kontor/verksted, 2 større presenningshaller og diverse mindre bygninger. Alle bygninger har funksjoner i forhold til driften av marinaen. I sør grenser havneanlegget til et område med beiter og strandenger, noe dyrket mark og et mindre hytteområde (Ravnenglunden) som har beliggenhet på en åsrygg mot sjøen sørøst for planområdet. I dette området har det tidligere også vært uttak av leire til teglproduksjon. I vest grenser anlegget mot Ullerøyveien, og et område med boligbebyggelse på andre siden av veien (Falla). I nord grenser området mot et gårdsbruk der det er anlagt en bane for travkjøring. Forholdet til andre planer I kommuneplanens arealdel er landdelen vist som område der eksisterende reguleringsplan gjelder foran kommuneplanen. I søndre del av området er arealene avsatt til LNFområde/LNF-område med tillatt spredt utbygging, og turveg (kyststitraséen). Arealene i sjø er avsatt som vannareal for allmenn flerbruk. Den nordre del av området er regulert gjennom reguleringsplan for Skjebergkilens marina, stadfestet Den søndre delen er uregulert. I vest grenser planforslaget mot reguleringsplan for Falla, egengodkjent Beskrivelse av planforslaget Området foreslås regulert til - bebyggelse og anlegg ((PBL 12-5 nr. 1)fritidsbebyggelse frittliggende og forretning/kontor/industri) - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur ((PBL 12-5 nr.2) (kjørevei, gang- /sykkelvei, annen veigrunn grøntareal, leskur og bussholdeplass) - Grønnstruktur ((PBL 12-5 nr.3) (turvei og vegetasjonsskjerm) - Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift ((PBL 12-5 nr.5) (naturvern og jordbruk) - Bruk og vern av sjø og vassdrag ((PBL 12-5 nr. 6) (bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, småbåtanlegg i sjø og vassdrag og småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone) - Hensynssoner jfr. PBL 12-6 (Frisiktsone mot veg) 4

5 Planen legger til rette for kapasitetsøkning og kvalitetsmessig oppgradering av eksisterende marinaanlegg. Det er ønskelig å tilby brukerne av anlegget et mer komplett tilbud som møter framtidige behov. Mulighet for innendørs vinteropplag av båter og et utvidet servicetilbud er viktige elementer i dette. Hensynet til natur-, landskaps- og friluftslivsinteresser er vektlaget gjennom bevaring av viktige naturtyper, åpning av området for allmenn ferdsel, og landskaps-tilpassing av anlegg på land og i sjø. For en mer utførlig beskrivelse henvises til planbeskrivelsen. Planprosess På grunn av at daværende rådmann i Sarpsborg var styreleder i Skjebergkilens marina, erklærte han seg inhabil som rådmann. Fredrikstad kommune ble settekommune. Det ble antatt at anlegget under visse omstendigheter kunne bli rammet av kravet om konsekvensutredning, og det ble derfor besluttet å utarbeide en konsekvensutredning. Det ble varslet oppstart av reguleringsarbeidet og forslag til planprogram ble lagt ut til offentlig ettersyn med annonse i Sarpsborg Arbeiderblad , og fagmyndigheter, rettighetshavere og grunneiere ble varslet med brev. Planprogrammet ble fastsatt av komité for teknisk i møte Det ble i 2010 ansatt en ny rådmann i Sarpsborg, og som ikke var inhabil i saken. Reguleringssaken ble derfor tilbakeført til Sarpsborg kommune. Utvalg for landbruk og teknikk behandlet i møte , sak 13/11, forslag til reguleringsplan for Skjebergkilens marina, og vedtok dette lagt ut til offentlig ettersyn. Planforslaget lå ute til høring i perioden Fagmyndigheter, naboer og berørte parter ble varslet med brev datert Offentlig ettersyn av planforslaget ble kunngjort i Sarpsborg Arbeiderblad og på Sarpsborg kommunes hjemmeside Ved høringsfristens utløp var det innkommet i alt 13 merknader. Offentlig ettersyn innkomne merknader og uttalelser og endringer etter offentlig ettersyn De innkomne merknader og uttalelser følger saken som ikke trykte vedlegg. Et sammendrag av disse med tiltakshavers og rådmannens merknader følger saken som eget trykt vedlegg. Etter offentlig ettersyn har tiltakshaver vurdert de innkomne merknader og gjort noen mindre endringer som er inntatt i reguleringsbestemmelser og plankart. Endringene er i hovedsak at alle opplagshallene, unntatt 1, tas ut av planforslaget. Gang- og sykkelveien forlenges fram til Teglverket, og at det reguleres busslomme i Ullerøyveien i nordgående løp. Driftsansvaret for naturvernområdet presiseres, og det stilles rekkefølgebestemmelse for anlegg av septik-mottak. Innsigelse Det er ikke reist innsigelse til reguleringsforslaget. Merknader som er imøtekommet, jfr vedlegg - Heidi Nilsen, Daniela og Dag Isnes, ved at utsikten til sjøen blir bedret - Østfold fylkeskommune, ved at trafikkberegningene suppleres i forhold til sesongpreget aktivitet på marinaen - Falla og Teglverket velforening, ved at det reguleres busslomme i Ullerøyveien innenfor planområdet 5

6 - Falla og Teglverket velforening, Anders Jul Strand og Gro Mette og Øivind Haugen, ved at alle opplagshallene, unntatt 1, er tatt ut av reguleringsforslaget - Havnealliansen, ved at det tas inn reguleringsbestemmelser om leden vest for Kjerringholmen - Fylkesmannen i Østfold, ved at ansvaret for skjøtselen av naturområdet N1 avklart - Fylkesmannen i Østfold, ved at forretningsarealet settes til maksimalt 3000 m² BRA - Fylkesmannen i Østfold, ved at det stilles rekkefølgekrav for mottak av septik Merknader som ikke er imøtekommet, jfr vedlegg - Anne Lise Ravneng, ved at en bølgebryter ved Ravneng marina ikke blir en del av reguleringsplanen - Heidi Nilsen, Daniela og Dag Isnes, ved at ikke all bebyggelsen i FKI2 fjernes - Heidi Nilsen, Daniela og Dag Isnes, ved at det ikke utarbeides ny reguleringsplan - Ronny Bryntesen, ved at rådmannen mener at Skjebergkilens marina bør være et regionalt marinaanlegg - Falla og Teglverket velforening, ved at planområdet ikke utvides for å regulere busslomme i Ullerøyveien søndre løp - Falla og Teglverket velforening, Anders Jul Strand og Gro Mette og Øivind Haugen, ved at det reguleres 1 opplagshall helt nord i formålet - Fylkesmannen i Østfold, ved at det ikke gjøres alternativ-vurderinger om utvidelse av andre marinaanlegg - Fylkesmannen i Østfold, ved at det ikke reguleres en egen utsettingsrampe for båter uten tilknytning til båtanlegget. De må evt benytte den rampen som ligger innenfor marinaområdet - Fylkesmannen i Østfold, ved at areal- og høydebegrensningen av hytta i F1 ikke reduseres Disse endringene anses som mindre endringer i reguleringsforslaget og kan ikke sees å endre planens intensjoner og hovedformål. Oppsummering Det er ikke knyttet innsigelse til planforslaget, og det kan egengodkjennes av Sarpsborg kommune. Reguleringsplan for Skjebergkilens marina, stadfestet , oppheves. Rådmannen anbefaler at forslag til reguleringsplan for Skjebergkilens marina, godkjennes. Forslag til reguleringsplan fremmes med dette for avsluttende behandling. Miljømessige konsekvenser: Innenfor planområdet er det registrert relativt tette bestand av rødlisteartene vanlig sandskjell, ålegress, bukkebeinurt og dverggylden samt vegetasjonstypen saltsiveng. Det ble utarbeidet flere alternative løsningsforslag. Det alternativet til utvikling av planområdet som berører de registrerte biologiske verdier på land og i sjø minst mulig ble valgt som løsning. Et regionalt anlegg som Skjebergkilens marina vil måtte berøre biologiske verdier i noen grad. Den grunne bukta som planlegges utfylt vil utslette ca halvparten av det registrerte bestandet av vanlig sandskjell. Den gjenværende delen av bestandet vurderes som stor og leveområdet av en såpass størrelse at bestandet vil bestå og fortsatt kunne øke i omfang etter utbyggingen. Ved mudring må det tas hensyn til rødlisteartene i området forøvrig. 6

7 Økonomiske konsekvenser: Ingen for Sarpsborg kommune Rådmannens innstilling: I medhold av plan- og bygningsloven ledd vedtas forslag til reguleringsplan for Skjebergkilens marina, utarbeidet i målestokk 1:1000 og datert og sist endret , sammen med de tilhørende reguleringsbestemmelser, datert og sist endret , og planbeskrivelse med konsekvensutredning. Reguleringsplan for Skjebergkilens marina, stadfestet , oppheves. Behandling i Utvalg for landbruk og teknikk Følgende representanter hadde ordet i saken: Tor Egil Brusevold (AP), Steven Skjekkeland (H), Svein Agnalt, Bjørn Hansen Lysås (AP), Margrethe Motzfeldt (V), Leif Brenne (KRF), Tore Nilsen Votering Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Utvalg for landbruk og teknikk I medhold av plan- og bygningsloven ledd vedtas forslag til reguleringsplan for Skjebergkilens marina, utarbeidet i målestokk 1:1000 og datert og sist endret , sammen med de tilhørende reguleringsbestemmelser, datert og sist endret , og planbeskrivelse med konsekvensutredning. Reguleringsplan for Skjebergkilens marina, stadfestet , oppheves. 7

8 Sak 45/12 Detaljreguleringsplan for Langemyr. Behandling etter offentlig ettersyn. Arkivsak-dok. 07/ Saksbehandler Jon Rongen Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for landbruk og teknikk /12 2 Bystyret /12 Saken er fremmet etter prinsippet om fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Arild Oskar Karlsen, rådgiver samferdsel, enhet kommunalteknikk. Vedlegg: 1. Planbeskrivelse datert , sist revidert Reguleringsbestemmelser datert , sist revidert Plankart sist revidert Sammendrag av innkomne høringsuttalelser med forslagstillers og rådmannens kommentar Sakens øvrige dokumenter følger saken som ikke trykte vedlegg. Sammendrag: IN'BY A/S har, på vegne av Grålum utvikling A/S utarbeidet planforslaget Detaljreguleringsplan for Langemyr. Formålet med planforslaget er å sikre deler av Langemyr som rekreasjonsområde samtidig som det legges til rette for en utbygging av 126 nye boenheter, og en barnehage i forlengelse av eksisterende bebyggelse. Planområdet omfatter hele rekreasjonsområdet Langemyrfjellet/Langemyr som strekker seg fra Yvenbråten, mot Greåker, samt tilstøtende uregulert bebyggelse nord for Langemyr. Planområdet er hovedsakelig avgrenset av grøntområdets yttergrenser og tilstøtende reguleringsplaner. I nord er planen avgrenset av Ugleveien og Kalleren. Planområdet utgjør samlet 584 daa. Det meste av planområdet omfattes av kommunedelplan for Langemyr og kommuneplanens arealdel. En mindre del av planen omfattes av reguleringsplanen Yvenlia og Mellommyr, stadfestet av Fylkesmannen i Østfold Delene av reguleringsplanen Yvenlia og Mellommyr som overlappes av planforslaget, oppheves tilsvarende når planforslaget vedtas. Utvalg for landbruk og teknikk fattet i møte den vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn. Planen er ihht. vedtaket omarbeidet etter førstegangsbehandling. Endringene består bla. i at planområdet er utvidet ved krysset mot Ugleveien. Gjennom det offentlige ettersynet kom det inn merknader fra åtte instanser. Merknader ved offentlig ettersyn er i alt vesentlig imøtekommet ved at planforslaget er omarbeidet. De endringer som er gjort etter offentlig ettersyn er å betrakte som mindre endringer. Planen kan derfor egengodkjennes av Sarpsborg kommune. 8

9 Rådmannen anbefaler at Detaljreguleringsplan for Langemyr, godkjennes. Utredning: IN'BY A/S har, på vegne av Grålum utvikling A/S utarbeidet planforslaget Detaljreguleringsplan for Langemyr. Planområdet omfatter hele rekreasjonsområdet Langemyrfjellet/Langemyr som strekker seg fra Yvenbråten, mot Greåker, samt tilstøtende uregulert bebyggelse nord for Langemyr. Planområdet er hovedsakelig avgrenset av grøntområdets yttergrenser og tilstøtende reguleringsplaner. I nord er planen avgrenset av Ugleveien og Kalleren. Planområdet utgjør samlet 584 daa. Bakgrunn for reguleringssaken Ved behandlingen av kommuneplanens arealdel i 2003, ble det vedtatt at det skulle utarbeides en egen kommunedelplan for Langemyrområdet. Kommunedelplan for Langemyrfjellet og Langemyr ble vedtatt i bystyret , og la grunnlaget for detaljreguleringsplanen som nå er utarbeidet. Gjennom arbeidet med kommunedelplanen ble det gjort en rekke detaljerte analyser som også er lagt til grunn ved regulering av området. Det er derfor en spesielt nær sammenheng mellom reguleringsforslaget og den forholdsvis detaljerte overordende planen. Planstatus og forholdet til overordnede planer og retningslinjer Kommuneplanens arealdel: Planforslaget er i all hovedsak i tråd med Kommunedelplan for Langemyrfjellet og Langemyr , vedtatt , der arealet er avsatt som LNF-område, byggeområde og særskilt offentlig allmennyttig formål. Deler av planområdet omfattes av kommuneplanens arealdel vedtatt Disse områdene er regulert i tråd med overordnet plan. Godkjente reguleringsplaner som berøres En liten del av planområdet (D2) erstatter deler av reguleringsplanen Yvenlia og Mellommyr, stadfestet Her er det ønske om å omdisponere deler av et regulert friområde til byggeområde. Rådmannen er positiv til en viss justering av formålsgrensene i gjeldende plan, da etablert gårdsplass og garasje er plassert i strid med gjeldende reguleringsplan. Omdisponeringen må imidlertid gis en utforming som er avgrenset ut fra de stedlige forholdene, da det ikke er ønskelig å privatisere arealet som i dag framstår som et friområde. Veslemyr - felt 7, vedtatt vei mellom eksisterende boligområde og friområde erstattes av LNF. Dette er en naturlig omdisponering da veien ikke vil få noen viktig funksjon. Omdisponeringen er i tråd med kommunedelplanen. Barnehagetomt i enden av Damveien, vedtatt deler av veisystem og kombinasjonsområde bolig/forretning /kontor erstattes her av LNF. Omdisponeringen er i tråd med kommunedelplanen. Greåker 1 og 2, stadfestet Omdisponeringen er i tråd med kommunedelplanen. Beskrivelse av planområdet/ relevante problemstillinger: Planområdet utgjør 584 daa. Av dette er omlag 143 daa regulert til boligbebyggelse, barnehage, infrastruktur med tilhørende anlegg. Resten av planområdet er avsatt som landbruk-, natur- og friluftsområde (LNF) der friluftsluftsområdene er dominerende. Naturen i planområdet varierer mellom skog, myr og partier med fast fjell. Den nordre delen av planområdet, som skal bebygges er til dels dekket av myr som i følge forslagsstiller har en mektighet på om lag en til to meter. 9

10 Nord, for den planlagte bebyggelsen er det etablerte områder med konsentrert småhusbebyggelse, mens det i øst og vest hovedsakelig er etablerte villastrøk. Veisystem: Veistrukturen og adkomstløsningene som presenteres i planforslaget bryter med forutsetningene som er nedfelt i kommunedelplan for Langemyr. Planforslaget vil kanalisere det meste av trafikkøkningen gjennom en nybygd vei som koples rett på Ugleveien, mens det i kommunedelplanen i større grad forutsettes at eksisterende veinett skal betjene de nye boligområdene. Ulempen med den foreslåtte veiløsningen er at landskapet i større grad blir splittet opp av vei. Deler av den planlagte veien vil ligge som en barriere mellom bebyggelsen/lekearealet og friområdet. I tillegg vil det totalt sett bli bygget flere meter vei. For å opprettholde nærheten mellom friområdet og eksisterende bomiljø, og videreføre den samme kvaliteten i det planlagte bomiljøet ville det ha vært gunstigst å benytte løsningene som er skissert i kommunedelplanen. Årsaken til at forslagsstiller har valgt å bryte med adkomstløsningen i kommunedelplanen, er av hensynet til trafikksikkerhet og eksisterende boligområer. Veistandarden i Multeveien, Moseveien og Christian Evensens vei er ikke egnet for en trafikkøkning. Eksisterende kryssløsning Moseveien/Ugleveien er heller ikke optimal. På grunn av eksisterende bebyggelse er det vanskelig å utbedre veiene og kryssene. Planfremmer og rådmannen mener veiprinsippet som er vist i planforslaget samlet sett vil være det beste. Kryssutforming, Ordfører Karlsens vei / FV 109: Utbyggingen av Langemyr vil totalt sett bidra med en trafikkøkning på om lag 750 biler i døgnet i årlig gjennomsnitt (ÅDT). Mye av denne trafikken vil ledes sørvestover via Ordfører Karlsens vei, som ender opp i FV 109. I utsatte tider av døgnet har krysset Ordfører Karlsens vei/ FV109 kapasitetsproblemer. Veivesenet var ved oppstart av planarbeidet opptatt av at det ville kunne være begrensninger i det overordnede veisystemet. Planforslaget løfter i liten grad disse problemstillingene videre gjennom trafikkanalyser. Veivesenet har planer om å utbedre krysset mot FV109 med en rundkjøring. Dette vil avbøte for mye av problemet. Drenering av tilstøtende friområde Ved etablering av vann- og avløpsledninger, veier og bygninger vil det bli nødvendig med masseutskifting i området. Det er blant annet planlagt bygninger med parkeringskjeller der det i dag er myr, noe som vil kunne bli en utfordring. Drenerende masser som leder ut av planområdet og drenering av byggegrunnen vil kunne føre til en drenering av myrområdene sør for utbyggingsområdet dersom arbeidet ikke prosjekteres og utføres riktig. Kommunedelplan for Langemyr forutsetter at grunnvannstanden i Langemyrsområdet ikke senkes, da dette vil kunne få følger for det biologiske mangfoldet i området og påføre tilstøtende eksisterende bebyggelse setningsskader. Planforslaget gir ingen detaljerte beskrivelser av bunntopografien i myrområdet eller hvordan drenering av myrområdene skal unngås. Disse forholdene burde ideelt sett ha blitt utredet gjennom planprosessen, da det kan få betydning for kostnadene knyttet til opparbeidelsen av området. Planbestemmelsene krever imidlertid at forholdene til drenering skal utredes og løses gjennom prosjektering av infrastrukturen i området. Forutsetningene i kommunedelplanen ansees derfor som oppfylt. Bygningsutforming og boligstruktur Mye av den eksisterende bebyggelsen i området består av frittliggende villabebyggelse eller av ensartet konsentrert småhusbebyggelse i forholdsvis enkel standard. En av hovedintensjonene i planforslaget er å tilføre området konsentrert bebyggelse med en 10

11 høyverdig arkitektonisk utforming. Plangjennomføringen vil bidra til en større variasjon av boligtyper i området. Et mangfold av boliger vil også kunne bidra til et større mangfold blant beboerne, noe som skaper gode bomiljø i kommunen som helhet. Kommunedelplan for Langemyr forutsatte gjennom bestemmelsene at byggeområdene skal ha et opplevelsesrikt miljø preget av nærhet til natur og høyverdig samtidsarkitektur. Bomiljøet skulle utformes etter kriteriene i stortomtmetoden, der hensikten blant annet er å samlokalisere funksjoner, designe veier etc. for å bidra til en bærekraftig arealhusholdning og gode bomiljøer. I planbestemmelsene gis det få konkrete føringer som er styrende for arkitektoniske sammenhenger, form, materialvalg etc. for de framtidige tiltakene innenfor planområdet. Det er imidlertid satt inn mer generelle målsettinger som vil kunne brukes som hjemmelsgrunnlag ved byggesaksbehandlingen. Byggeområdene er lokalisert rundt lekearealer som også vil fungere som uteoppholdsarealer. Lekeområdene er til en viss grad skjermet fra trafikk, og vil stort sett ligge i tilknytning til naturområdene rundt planområdet. Barnehage Det er satt av 3,9 daa til barnehage. Lokaliseringen ligger innerst i en vei med svært gode tur- og lekemuligheter i tilstøtende områder. Arealet vil sannsynligvis kunne romme en barnehage på opp til fire baser. Planprosessen Oppstart av reguleringsarbeidet ble varslet i Sarpsborg Arbeiderblad Fagmyndigheter og berørte hjemmelshavere i området ble varslet med brev Frist for innspill ble satt til Et komplett planforslag ble mottatt Utvalg for landbruk og teknikk fattet i møte den , sak 14/11 følgende vedtak: Forslag til detaljreguleringsplan for Langemyr, utarbeidet i målestokk 1:1000/2500, datert , med tilhørende reguleringsbestemmelser, datert , vedtas lagt ut til offentlig ettersyn med disse endringene: Planforslaget må omarbeides slik at hovedadkomst mot Ugleveien vises med en tilfredsstillende kryssutforming. Formålsgrensene til D2 må justeres etter de stedlige forholdene. For å sikre gode siktforhold i hovedadkomsten til det framtidige boligfeltet, ble plangrensen utvidet til å også omfatte deler av Ugleveien. Fagmyndigheter og berørte parter ble varslet om dette i brev datert Ved varsling av utvidelse av planområdet, mottok ikke kommunen innspill som berørte selve utvidelsen av planområdet eller utforming av dette arealet. Plankartet er i ettertid ( ) omarbeidet i tråd med vedtaket. Offentlig ettersyn av planforslaget ble kunngjort i Sarpsborg Arbeiderblad og på Sarpsborg kommunes hjemmeside. Planforslaget lå ute til høring i perioden Offentlig ettersyn innkomne merknader og uttalelser og endringer etter offentlig ettersyn Det har gjennom ettersynet kommet inn merknader fra følgende instanser: 1. Fylkesmannen i Østfold, brev datert Statens vegvesen, brev datert Østfold fylkeskommune, brev datert Advokatfirmaet Bjørge-Skaaraas & Co AS, brev datert Beboere i Yvenlia nr 34,36,38,40 og 42, brev datert Fortum Distribution AS, brev datert Gerd Ruud, Multeveien 6, brev datert

12 8. Folkeaksjonen for bevaring av Langemyr, brev datert Hans Andreas Larsen, brev datert Innkomne merknader og uttalelser følger saken som ikke trykte vedlegg. Et sammendrag av disse med forslagstillers og rådmannens merknader følger saken som eget trykt vedlegg. Endringer av planforslaget etter offentlig ettersyn: Planforslaget er med bakgrunn i innkomne merknader omarbeidet etter offentlig ettersyn. I det reviderte planforslaget datert , er det gjort følgende endringer: 1. Planbestemmelser: I reguleringsbestemmelsene tas inn bestemmelse som tillater nødvendig tilpasning av sidearealer utenfor planformålet under bygging av gang- og sykkelveien. Tatt inn som Rekkefølgebestemmelse om at vegvesen skal godkjenne byggeplan for kryss er tatt inn som siste kulepunkt i 4. Henvisning til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) tas inn i planbestemmelsenes , om krav til utearealer for barnehagen, tas ut fordi saksforholdet styres av annet lovverk. Ordlyden i 5 6, om å forhindre drenering av myr i friluftsområder, omarbeides ved at kravene også skal omfatte eksisterende bygninger og infrastruktur. 2. Plankartet: Byggegrensen langs Grålumveien er utvidet fra 12 meter til 15 meter Det er tegnet frisiktsoner i flere kryss. Planformålet gang- og sykkelveg ved D9 og A2 utvides fra fire til fem meter for å få tilstrekkelig plass til snøopplag. 3. Planbeskrivelsen: Beskrivelse av kollektivtransport utdypes Merknader som ikke er imøtekommet, jfr vedlegg med kommentarer Fylkesmannen i Østfold ønsker en høyere utnyttelse av arealet, lavere parkeringsdekning og bedre tilrettelegging for transportsyklister. Advokatfirmaet Bjørge-Skaaraas & Co AS ber om at All Transport AS sin eiendom tas ut av planforslaget, og heller vurderes som byggeområde. Avklaring av forholdet til konsekvensutredning Planforslaget er i all hovedsak i tråd med Kommunedelplan for Langemyr og kommuneplanens arealdel. Planforslaget inneholder ikke tiltak som utløser krav om vurdering etter forskrift om konsekvensutredninger, 3 og 4. Forholdet til barn og unge. I planprosessen for kommunedelplan Langemyrfjellet og Langemyr var det en omfattende prosess der skolene og barnehagene i nærområdet ble involvert i planarbeidet. Det ble bla. gjort barnetråkkregistreringer som medførte at byggeområdene ble lagt utenfor de mest attraktive lekeområdene. Det er også i ettertid (mai 2012) gjort barnetråkkregistreringer som på en annen side viser at de skisserte byggeområdene brukes til lek. Utbyggingen innenfor planforslaget er allikevel ansett som lite konfliktfylt når det gjelder barns interesser, da det i planutformingen er lagt vekt på å sikre gode atkomster til 12

13 friluftsområdet fra omliggende bebyggelse. Miljømessige konsekvenser/forholdet til naturmangfoldlova: Natur- og landskapsverdiene i området ble analysert ved utarbeidelsen av kommunedelplan for Langemyr. Det er ikke registrert rødelistearter eller naturtyper som representerer spesielle biotoper. Planen ivaretar de hensyn som er ansett som spesielt viktig i området ved å kreve tiltak som hindrer drenering av myrområdet. Økonomiske konsekvenser: Vedtak av planen vil ikke medføre noen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. Rådmannens innstilling: I medhold av plan- og bygningsloven (2008) 12-12, 1. ledd vedtas forslag til Detaljreguleringsplan for Langemyr, datert , sist revidert , sammen med de tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse, datert , sist revidert De deler av gjeldende reguleringsplaner som erstattes av reguleringsplanen, oppheves. Behandlingen fra utvalg for landbruk og teknikk ettersendes. 13

14 Sak 46/12 Forslag til reguleringsplan for riksvei rundkjøring i krysset med Navestadveien Arkivsak-dok. 11/ Saksbehandler Svein M. Agnalt Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for landbruk og teknikk /12 2 Bystyret /12 Saken er fremmet etter prinsippet om fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Arild Oskar Karlsen Vedlegg: 1. Planforslag, datert Reguleringsbestemmelser, datert Planbeskrivelse, datert Brev, datert , fra Statens vegvesen. Sakens øvrige dokumenter følger saken som ikke trykte vedlegg. Sammendrag: Statens vegvesen har oversendt forslag til reguleringsplan for riksvei 111 rundkjøring i krysset med Navestadveien til behandling. Formålet med planen er å bedre trafikksikkerheten i området. Planområdet ligger på Hafslund, med hovedfokus på krysset mellom riksvei 111, Navestadveien og Torpebaugen. En midlertidig anlagt vei fra Navestadveien og til Gatedalen inngår også i planområdet, det samme gjør enkelte tilliggende næringsarealer. Området er i gjeldende kommuneplan disponert til hovedvei, erverv og områder unntatt vedtak. Området er i hovedsak regulerte områder, med unntak av veien til Gatedalen miljøanlegg og områder rundt kryssområdet rv 111 Navestadveien. Planområdet foreslås regulert til hovedformålene samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, landbruk-, natur- og friluftformål, bebyggelse og anlegg, hensynssoner og bestemmelser. De endringer som er gjort etter offentlig ettersyn er å betrakte som mindre endringer. Det knytter seg ikke innsigelser til planforslaget, som kan egengodkjennes av Sarpsborg kommune. De delene av gjeldende reguleringsplaner som overlappes av denne plan oppheves tilsvarende. Rådmannen anbefaler at detaljreguleringsplan for riksvei 111 rundkjøring i krysset med Navestadveien, godkjennes. 14

15 Utredning: Bakgrunn for saken Statens vegvesen har utarbeidet forslag til reguleringsplan for riksvei 111 rundkjøring i krysset med Navestadveien. Bakgrunnen for reguleringssaken er å bedre trafikksikkerheten i området, å sikre bedre trafikkflyt i krysset mellom riksvei 111, Navestadveien og Torpebaugen samt å sikre en permanent adkomst til Gatedalen miljøanlegg. Planforslaget er vurdert i forhold til plan- og bygningsloven 4-2 og forskrift om konsekvensutredning (FOR nr 855). Konklusjonen er at verken planen eller tiltak innenfor planområdet gir vesentlig virkning for miljø og samfunn, og omfattes ikke av kriteriene omtalt i forskriften. Planforslaget utløser dermed ikke krav om konsekvensutredning. Beskrivelse av området Planområdet ligger på Hafslund, med hovedfokus på krysset mellom riksvei 111, Navestadveien og Torpebaugen. En midlertidig anlagt vei fra Navestadveien og til Gatedalen inngår også i planområdet, det samme gjør enkelte tilliggende næringsarealer. Områdets areal er ca. 27 daa. Forholdet til andre planer I fylkesplanen Østfold mot 2050 er området avsatt til hovedvei, nåværende tettbebyggelse og framtidig tettbebyggelse. Området er i gjeldende kommuneplan disponert til hovedvei, erverv og områder unntatt vedtak. Området er regulert gjennom reguleringsplan for industrifelt Hafslund, stadfestet 28.mai 1973, og reguleringsplan for gang- og sykkelveg øst for riksveg 111, Statsminister Torps vei, vedtatt 8.september Tilstøtende arealer er regulert gjennom følgende reguleringsplaner: - Reguleringsplan for Hafslund industriområde 2, vedtatt 25. august Reguleringsplan for Gatedalen, vedtatt 10.september Formålet i planene er industri og kommunalteknisk virksomhet. Beskrivelse av planforslaget Planforslaget i reguleringsplanen omfatter følgende formål, hensynssoner og bestemmelser; - - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (kjøreveg, hovednett for sykkel, gang- og sykkelveg, fortau. annen veggrunn - teknisk anlegg, annen veggrunn grøntareal, og kollektivholdeplass) - Landbruk-, natur- og friluftformål (landbruk) - Bebyggelse- og anlegg (industriområde) - Hensynssoner (faresone, høyspenningsanlegg, sikringssone, frisikt) - Område m/bestemmelser (midlertidig anleggs- og riggområde, byggegrense, avkjørsel - både inn- og utkjøring og avkjørsel - kun utkjøring) Rundkjøringen er lagt mest mulig i senter av dagens kryss for å få god avbøyning i alle retninger og dermed tilfredsstillende hastighetsreduksjon før krysset. Dagens fartsgrense på strekningen 60 km/t - vil bli videreført. Rundkjøringen har en ytre diameter på 35m. Det blir opphøyde deleøyer inn mot rundkjøringens sentraløy i alle fire retninger. For to av disse 15

16 deleøyene er det planlagt nedsenket gangareal på tvers for sikrere kryssingsmuligheter for gående og syklende. Vegen inn til Gatedalen miljøanlegg er foreslått regulert som adkomstveg med 5m asfaltert bredde. Omleggingen av gang- sykkelvegen øst for riksveg 111 er videreført med samme standard som tidligere slik at denne får samme utforming som eksisterende gang- og sykkelveg nord og sør for planområdet. De to bussholdeplassene på hver side av riksveg 111 er forlenget fra ca. 50 m til 70m. Krav til universell utforming medfører også behov for nye lehus. Gang- og sykkelvegen er ført forbi bussholdeplassen på baksiden av lehuset på østsiden av riksveg 111 for å redusere antall konfliktpunkter mellom busspassasjerer og syklister. For en mer utførlig beskrivelse henvises til planbeskrivelsen. Planprosess Det ble varslet oppstart av reguleringsarbeidet med annonse i Sarpsborg Arbeiderblad , og fagmyndigheter, rettighetshavere og grunneiere ble varslet med brev. Oppstart av planarbeidet ble kunngjort på Sarpsborg kommunes hjemmeside Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn av Statens vegvesen i samråd med kommunen med frist for uttalelse Fagmyndigheter, naboer og berørte parter ble varslet med brev. Offentlig ettersyn av planforslaget ble kunngjort i Sarpsborg Arbeiderblad og på Sarpsborg kommunes hjemmeside. Ved høringsfristens utløp var det innkommet i alt 5 merknader. Offentlig ettersyn innkomne merknader og uttalelser og endringer etter offentlig ettersyn De innkomne merknader og uttalelser følger saken som ikke trykte vedlegg. Etter offentlig ettersyn har tiltakshaver vurdert de innkomne merknader og gjort noen mindre endringer som er inntatt i reguleringsbestemmelser og plankart. Innsigelse Det er ikke reist innsigelse til reguleringsforslaget. Merknader som er imøtekommet, jfr vedlegg - Syklistenes landsforbund, ved at trerekken langs Navestadveien er flyttet for å muliggjøre en framtidig standardheving av gang- og sykkelveianlegget. - Østfold fylkeskommune, ved at reguleringsbestemmelsene 16 er endret i tråd med fylkeskonservatorens ønske. - Lande Mekaniske eiendom AS, ved at det har blitt enighet om adkomsten til eiendommen 1047/211,212- Merknader som ikke er imøtekommet, jfr vedlegg - Syklistenes landsforbund, ved at planforslaget er lite ambisiøst i forhold til tilrettelegging for sykkeltrafikk. Det burde vært regulert sykkelvei med fortau med tilhørende bredder. Statens vegvesen har ikke funnet det riktig å tilrettelegge for en annen standard gjennom planområdet enn i områdene på utsiden. - Syklistenes landsforbund, ved at det ikke er tilrettelagt for sykkel langs Torpebaugen. Asfaltarealene er utflytende her, og dette gjør det vanskelig å etablere egen gang- og sykkelvei her. De mener at det heller ikke er et behov. 16

17 - Syklistenes landsforbund, ved at ikke syklistene gis forkjørsrett i krysset med Navestadveien. Begrunnelsen er at Statens vegvesen ikke ønsker å tilrettelegge for en trafikkløsning her som er lite kjent. Vegvesenet vil imidlertid vurdere løsningen i byggeplanfasen. - Østfold fylkeskommune, ved at det ikke var vurdert en alternativ adkomst til Gatedalen sørvest for den planlagte rundkjøringen. En vurdering av dette alternativet er tatt inn i planbeskrivelsen Disse endringene anses som mindre endringer i reguleringsforslaget og kan ikke sees å endre planens intensjoner og hovedformål. Oppsummering Det er ikke knyttet innsigelse til planforslaget, og det kan egengodkjennes av Sarpsborg kommune. De delene av gjeldende reguleringsplaner som overlappes av denne plan oppheves tilsvarende. Rådmannen anbefaler at forslag til reguleringsplan for riksvei 111 rundkjøring i krysset med Navestadveien, godkjennes. Forslag til reguleringsplan fremmes med dette for avsluttende behandling. Miljømessige konsekvenser: Ingen negative miljømessige konsekvenser av reguleringen er påvist. Økonomiske konsekvenser: Ingen for Sarpsborg kommune Rådmannens innstilling: I medhold av plan- og bygningsloven ledd vedtas forslag til detaljreguleringsplan for riksvei 111 rundkjøring i krysset med Navestadveien, utarbeidet i målestokk 1:1000 og datert , sammen med de tilhørende reguleringsbestemmelser, datert De deler av gjeldende reguleringsplaner som erstattes av reguleringsplanen, oppheves. Behandling i Utvalg for landbruk og teknikk Følgende representanter hadde ordet i saken: Bjørn Hansen Lysås (AP), Steven Skjekkeland (H), Tor Egil Brusevold (AP), Svein Agnalt, Leif Brenne (KRF), Lasse Holmen Votering Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Utvalg for landbruk og teknikk I medhold av plan- og bygningsloven ledd vedtas forslag til detaljreguleringsplan for riksvei 111 rundkjøring i krysset med Navestadveien, utarbeidet i målestokk 1:1000 og datert , sammen med de tilhørende reguleringsbestemmelser, datert De deler av gjeldende reguleringsplaner som erstattes av reguleringsplanen, oppheves. 17

18 Sak 47/12 Delegeringsreglementet - endring av delegert myndighet fra plan- og økonomiutvalget til komité for landbruk og teknikk Arkivsak-dok. 11/ Saksbehandler Torild Lindemark Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /12 2 Bystyret /12 Saken er fremmet etter prinsippet om fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Håvard Vestby Vedlegg: Ikke trykket: Delegeringsreglementet (kan leses på kommunens Internettsider) Sammendrag: Det er behov for en justering av arbeidsfordelingen mellom plan- og økonomiutvalget og utvalg for landbruk og teknikk. Rådmannen anbefaler derfor en mindre endring i delegeringsreglementet. Utredning: Någjeldende delegeringsreglement ble vedtatt av bystyret , sak 36/11, gjeldende fra konstituerende bystyremøte Ifølge delegeringsreglements kapittel 4 - reglement for plan- og økonomiutvalget - er en av utvalgets hovedoppgaver: - samordning av overordnet kommuneplanlegging etter plan- og bygningsloven, inkludert kommuneplanens arealdel. Plan- og økonomiutvalget innstiller overfor bystyret i alle kommuneplansaker. Ovennevnte er grunnlag for et punkt i delegeringsreglementets kapittel 14 om Delegering etter særlov, omhandlende plan- og bygningsloven (27. juni 2008 nr 7). Her delegeres bl.a. følgende til plan- og økonomiutvalget: Dispensasjon fra arealformål i kommuneplanens arealdel i saker av prinsipiell betydning jf. pbl 19-2 Tilsvarende punkt er delegert utvalg for landbruk og teknikk hva gjelder reguleringsplan Dispensasjon fra arealformål i reguleringsplan i saker av prinsipiell betydning jf pbl Erfaring så langt i bystyreperioden har vist at det er mange saker og stor arbeidsmengde i plan- og økonomiutvalget. Videre er det ofte samme skjønn som bør legges til grunn når man skal behandle dispensasjon fra arealformål i kommuneplanens arealdel som fra arealformål i reguleringsplansaker. Slik synes det også hensiktsmessig at det er samme utvalg som vurderer lovverk og skjønn i forhold til dispensasjoner. 18

19 Miljømessige konsekvenser: Ingen. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Rådmannens innstilling: I delegeringsreglementets kapittel 14, Delegering etter særlov, for Plan og bygningsloven (27. Juni 2008 nr. 71) gjøres følgende endring: Plan- og økonomiutvalgets dispensasjonsmyndighet fra arealformål etter kommuneplanens arealdel strykes.( prikkpunkt 2). Utvalg for landbruk og teknikk tilføres denne myndigheten ved at prikkpunkt 5 under utvalget endres til: Dispensasjon fra arealformål i kommuneplanens arealdel og reguleringsplan i saker av prinsipiell betydning jf. pbl Behandling i Plan- og økonomiutvalget Følgende hadde ordet ved behandlingen av saken: Ingen. Votering Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Plan- og økonomiutvalgets innstilling I delegeringsreglementets kapittel 14, Delegering etter særlov, for Plan og bygningsloven (27. Juni 2008 nr. 71) gjøres følgende endring: Plan- og økonomiutvalgets dispensasjonsmyndighet fra arealformål etter kommuneplanens arealdel strykes.( prikkpunkt 2). Utvalg for landbruk og teknikk tilføres denne myndigheten ved at prikkpunkt 5 under utvalget endres til: Dispensasjon fra arealformål i kommuneplanens arealdel og reguleringsplan i saker av prinsipiell betydning jf. pbl

20 Sak 48/12 Valg av meddommere til tingretten, lagrettemedlemmer til lagretten og jordskiftemeddommere til jordskifteretten Arkivsak-dok. 10/ Saksbehandler Lise Cathrine Finn Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /12 2 Bystyret /12 Saken er fremmet etter prinsippet om fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Vedlegg: Oversikt over valg av meddommere, lagrettemedlemmer og jordskiftemeddommere Sammendrag: Bystyret skal velge meddommere, lagrettemedlemmer og jordskiftemeddommere for ny periode Valget foregår i etterkant av kommunestyrevalget, og gjelder for fire år. Det er foretatt vandelskontroll av alle kandidater. Listene over foreslåtte kandidater vil ligge ute til alminnelig ettersyn i to uker før bystyrets valg. Utredning: Jfr. domstolloven 68 forbereder formannskapet valget og avgir forslag til valg til bystyret i samsvar med 67. Meddommere og lagrettemedlemmer skal ha allsidig sammensetning, slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen. Kommunen har, jfr. 67, oppfordret allmennheten til å foreslå kandidater. Forslaget legges ut til alminnelig ettersyn i to uker (jfr. 68), med oppfordring til de som har innvendinger til forslaget om å melde fra innen fastsatt frist. En person kan kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstanden eller andre særlige grunner tilsier det, eller vedkommende har vært medlem av et utvalg i to perioder tidligere (domstolloven 74). Avgjørelsen om fritak treffes av kommunen. Ihht. domstolloven 66 skal meddommere og lagrettemedlemmer velges av kommunestyret hvert fjerde år. Valget foretas innen 15.oktober etter hvert kommunestyrevalg, og gjelder for fire år fra 1. januar det påfølgende år. Krav til den som velges, jfr. domstolloven 70, er: Tilstrekkelige norskkunnskaper Personlig egnet til oppgaven Være over 21 år og under 70 år, ved valgperiodens start Ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender Ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene Stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen Være statsborger i Norge eller annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i riket de tre siste år før valgdagen. 20

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for landbruk og teknikk 2011-2015 14.12.2011 14/11

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for landbruk og teknikk 2011-2015 14.12.2011 14/11 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 07/06982-15 Saksbehandler Jon Rongen Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for landbruk og teknikk 2011-2015 14.12.2011 14/11 Langemyr -detaljreguleringsplan, 1. gangs behandling.

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Valg av forliksrådsmedlemmer for perioden 1. januar 2013 til 31.

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Valg av forliksrådsmedlemmer for perioden 1. januar 2013 til 31. Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/8929-14 Saksbehandler: Sonja Høkholm Saksframlegg Valg av forliksrådsmedlemmer for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2016 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, MEDDOMMERE, OG JORDSKIFTEDOMMERE FOR PERIODEN

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, MEDDOMMERE, OG JORDSKIFTEDOMMERE FOR PERIODEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: May-Britt Lunde Nordli Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/504 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 27.04.2016 VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, MEDDOMMERE, OG JORDSKIFTEDOMMERE FOR PERIODEN

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 033 Arkivsaksnr. 16/796. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 033 Arkivsaksnr. 16/796. Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksbehandler May-Britt Lunde Nordli Arkiv 033 Arkivsaksnr. 16/796 Saksnr. Utvalg Møtedato / Kommunestyret 09.06.2016. VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER, MEDDOMMERE OG JORDSKIFTEDOMMERE FOR PERIODEN

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1875/16 Arkivsaksnr.: 16/406-1 VALG AV FORLIKSRÅD FOR PERIODEN

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1875/16 Arkivsaksnr.: 16/406-1 VALG AV FORLIKSRÅD FOR PERIODEN Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 1875/16 Arkivsaksnr.: 16/406-1 Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen VALG AV FORLIKSRÅD FOR PERIODEN 01.01.2017-31.12.2020 Vedlegg: Oversikt over personer som har meldt

Detaljer

Saker til behandling. 3/16 15/ Valg av legatstyrer perioden

Saker til behandling. 3/16 15/ Valg av legatstyrer perioden MØTEINNKALLING Valgnemnda Dato: 27.05.2016 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 15/01239 SAKSKART Side Saker til behandling 3/16 15/008071 Valg av legatstyrer perioden 2015 2019 2 4/16 15/013997 Valg

Detaljer

SAKSDOKUMENT VALG AV FORLIKSRÅDSMEDLEMMER

SAKSDOKUMENT VALG AV FORLIKSRÅDSMEDLEMMER Arkivsaknr.: 16/02692-1 Arkivkode: 0 Saksbehandler Bjørn Stokvold SAKSDOKUMENT Saksgang Møtedato Kommunestyret 26.09.2016 VALG AV FORLIKSRÅDSMEDLEMMER 2017-2020 SAMMENDRAG: Det skal velges forliksrådsmedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1896/16 Arkivsaksnr.: 16/418-1 VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1896/16 Arkivsaksnr.: 16/418-1 VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 1896/16 Arkivsaksnr.: 16/418-1 Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN 01.01.2017-31.12.2020 Vedlegg: Oversikt over personer som har

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1894/16 Arkivsaksnr.: 16/417-1 VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE TIL JORDSKIFTERETTEN FOR PERIODEN

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1894/16 Arkivsaksnr.: 16/417-1 VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE TIL JORDSKIFTERETTEN FOR PERIODEN Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 1894/16 Arkivsaksnr.: 16/417-1 Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE TIL JORDSKIFTERETTEN FOR PERIODEN 01.01.2017-31.12.2020 Vedlegg: Oversikt

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Valgnemnda Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 03.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

OVERSIKT OVER OG REGLER FOR VALG AV MEDDOMMERE M.M. PERIODEN 1. JANUAR 2013 TIL 31. DESEMBER 2016

OVERSIKT OVER OG REGLER FOR VALG AV MEDDOMMERE M.M. PERIODEN 1. JANUAR 2013 TIL 31. DESEMBER 2016 VEDLEGG 3 OVERSIKT OVER OG REGLER FOR VALG AV MEDDOMMERE M.M. PERIODEN 1. JANUAR 2013 TIL 31. DESEMBER 2016 FELLES VEDLEGG til saker om valg av meddommere perioden 2013 2016: Valg til Lagmannsrett, jnr.

Detaljer

Valg av forliksrådsmedlemmer våren/høsten 2016 - orientering om gjeldende regelverk

Valg av forliksrådsmedlemmer våren/høsten 2016 - orientering om gjeldende regelverk Deres ref.: Vår dato: 19.06.2015 Vår ref.: 2015/7741 Arkivnr.: 752 Kommunene i Rogaland Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T: 51 56 87 00 F: 51 52

Detaljer

66/16 Formannskapet Kommunestyret

66/16 Formannskapet Kommunestyret ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Majken Røsnes Skjelbred Saksmappe: 2016/203-26825/2016 Arkiv: 033 Valg av forliksråd for perioden 01.01.2017-31.12.2020 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 66/16 Formannskapet 07.09.2016

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1892/16 Arkivsaksnr.: 16/414-1

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 1892/16 Arkivsaksnr.: 16/414-1 Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 1892/16 Arkivsaksnr.: 16/414-1 Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER/MEDDOMMERE TIL LAGMANNSRETTEN FOR PERIODEN 01.01.2017-31.12.2020 Vedlegg:

Detaljer

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad.

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Saksprotokoll - Kommuneplanutvalget 13.04.2016 Behandling: Befaring foretatt. Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Kommuneplanutvalget

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 07.11.2016 047/16 Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Detaljregulering Hellesjyen boligfelt II - 1. gangs behandling Saksdokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Valgnemda Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.06.2016 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Oredalsveien fortau - Sentrum Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Oredalsveien fortau - Sentrum Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/6279 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 32275/2013 Klassering: OREDALSVEIEN Saksbehandler: Torill Nilsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 02.05.2013 36/13 Forslag til detaljregulering

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

4de kapittel. Utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere

4de kapittel. Utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere 4de kapittel. Utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere Overskriften endret ved lover 14 juni 1985 nr. 71, 27 juni 1986 nr. 48, 15 juni 2007 nr. 38 (i kraft 1 juli 2007 iflg. res. 15 Overskriften endres

Detaljer

VALG AV MEDDOMMERE FOR TINGRETTEN

VALG AV MEDDOMMERE FOR TINGRETTEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: VALGNEMDA Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.03.2012 Tid: Kl. 12.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3803 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKOGRIDDERVEIEN 9 - GBNR 48/23 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.06.2012 Tid: 10:30.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Valgnemnda Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 07.03.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

SAKSFREMLEGG VESTBY PUKKVERK NYTT VEDTAK OM PLANPROGRAM

SAKSFREMLEGG VESTBY PUKKVERK NYTT VEDTAK OM PLANPROGRAM Behandles i: Plan- og miljøutvalget VESTBY PUKKVERK NYTT VEDTAK OM PLANPROGRAM Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Kommentarer til forslag til planprogram fra Direktoratet 05.12.2013 PLM for mineralforvaltning

Detaljer

Lov om domstolene (domstolloven).

Lov om domstolene (domstolloven). LOV-1915-08-13-5 Domstolloven - dl. Lov om domstolene (domstolloven). Side 1 av 6 Lov om domstolene (domstolloven). 4de kapittel. Utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere 0 Overskriften endret ved lover

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/ Kommunestyret 2013/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/ Kommunestyret 2013/ Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/1651-37 15.04.2013 Inger Helene Kjerkreit Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/ Averøy kommunestyre 117/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/ Averøy kommunestyre 117/ Averøy kommune Arkiv: L12 Arkivsaksnr: 2008/1547-42 Saksbehandler: Rune Kvannli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/2012 17.12.2012 Averøy kommunestyre 117/2012 17.12.2012 Egengodkjenning,

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret PLANNAVN - Kiserødveiene 69, Arkiv: gbnr 132/428-435 mf., GBNR - 132/428, FA - L13 Arkivsak: 17/72-4 Saksbehandler: Dag Yttri Dato: 17.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap 24.01.2017

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3787 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ATKOMST TIL SØRBY GNR.127, BNR 121, SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Ivar Holt Arkiv: 611 L13

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: 192/001 Arkivsaksnr: 2012/381-36 Saksbehandler: Knut Selboe Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 21/13 24.04.2013 Utvalg for areal, miljø og teknikk

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/66 21.08.2013 Kommunestyret 2013/102 29.08.2013 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/1679-27 03.07.2013 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og

Detaljer

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a Alvdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Alvdal 31.08.17, sak 57/17. PLAN INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for del av Solberg Vestre, II, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for del av Solberg Vestre, II, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/8240 / 17 Ordningsverdi: xxxx Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Forslag

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 10/83 GNR.54 BNR.1 KAI - SLOTTET - REGULERINGSPLAN 2.GANGS BEHANDLING Saksbeh.: Lars Å. Arnesen Arkivkode: GNR 54/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 75/11 Utvalg for

Detaljer

Saksframlegg. Nytt offentlig ettersyn - detaljregulering for Nordre Kalsnes - Plan ID

Saksframlegg. Nytt offentlig ettersyn - detaljregulering for Nordre Kalsnes - Plan ID Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2011/172-16611/2017 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 04.04.2017 Saksframlegg Nytt offentlig ettersyn - detaljregulering for Nordre Kalsnes - Plan ID 201108 Utv.saksnr

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 10/83 GNR.54 BNR.1 KAI - SLOTTET - REGULERINGSPLAN KLAGESAK Saksbeh.: Judith Aakre Arkivkode: GNR 54/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 117/11 Hovedutvalget for miljø,

Detaljer

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 12/1133-11 Saksbehandler: Erin Sandberg VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3 Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet 10.04.2013 15/13

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

STRAND KOMMUNE Møtebok

STRAND KOMMUNE Møtebok STRAND KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Saksnr. Utvalg Dato 063/10 Forvaltningsutvalget 02.09.2010 Arkivkode Saksbehandler Arkivsak/j.post Tungland Hans Erik Schultz 10/310 10/13913 PRIVAT REGULERINGSFORSLAG FOR

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

Detaljregulering for Bolshøyden, B1, på Bolsøya. Plan nr

Detaljregulering for Bolshøyden, B1, på Bolsøya. Plan nr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201318 Saksmappe: 2008/487-0 Saksbehandler: Jostein Bø Dato: 22.10.2015 Saksframlegg Detaljregulering for Bolshøyden, B1, på Bolsøya. Plan nr. 201318 Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for Vatnestrøm, Iveland kommune Arealplan-ID 20130319 Dato: 12.08.13 Revidert: 05.08.14 FORMÅL Planområdet er inndelt i følgende formål jfr Pbl 12: Bebyggelse og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 17/69 Planutvalg /60 Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 17/69 Planutvalg /60 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Arkiv: L12 Dato: 11.09.2017 Saksnr Utvalg Møtedato 17/69 Planutvalg 04.10.2017 17/60 Kommunestyret 31.10.2017 Saksbehandler: Robert Bjørnestøl Reguleringsplan Bergly, Ervika - Sluttbehandling

Detaljer

Områdereguleringsplan for Rikstadmoen boligfelt - Sluttbehandling

Områdereguleringsplan for Rikstadmoen boligfelt - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Landbruk og tekniske tjenester 20.01.2016 006/16 Kommunestyret 28.01.2016 007/16 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

Saker til behandling. Borgarting lagmannsrett. Valg av lagrettemedlemmer/meddommere for perioden 01.01.2013-31.12.2016

Saker til behandling. Borgarting lagmannsrett. Valg av lagrettemedlemmer/meddommere for perioden 01.01.2013-31.12.2016 MØTEINNKALLING Valgnemnda Dato: 26.04.2012 kl. 13:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00. SAKSKART Side 1/12

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 22.04.2010 65/10

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 22.04.2010 65/10 FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2003/12038 Dokumentnr.: 62 Løpenr.: 42389/2010 Klassering: Oldenborg/Byens Marker Saksbehandler: Ivar Andreas Grønli Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING 3. GANGS BEHANDLING AV OMRÅDEREGULERING AV SOLSIDEN BOLIGFELT (id201302) Saksbehandler: Martyna Anna Trot Arkivsak: 13/1158-68 Arkivkode: RNR 201302 Klageadgang:

Detaljer

PLAN FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING.

PLAN FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING. PLAN 273 - FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING. Sakstittel: Plan 273 - Fv. 562 Fromreide - Kjerrgarden - Gang- og sykkelveg, vegutbedring

Detaljer

Detaljregulering for E 39 fra Osliveien til Myrlandkroken - Plan nr 99102

Detaljregulering for E 39 fra Osliveien til Myrlandkroken - Plan nr 99102 Side 1 av 5 Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering for E 39 fra Osliveien til Myrlandkroken - Plan nr 99102 i Sandnes kommune Dato: 24. september 2009, revidert 19. august 2010, revidert 1. mars

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Øvre Bakkefeltet - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Øvre Bakkefeltet - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 42145/2016 Arkivnr.: 20130012/L13 Saksnr.: 2013/7290 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Øvre Bakkefeltet - 1.gangsbehandling

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 08:00

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 08:00 FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 07.09.2016 kl. 08:00 Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter med

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken.

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken. Saksprotokoll - Bystyret 23.02.2012 Behandling: Representanten Robert Cornels Nordli, Ap, stilte spørsmål om han er inhabil siden han har bolig under oppføring som grenser opp mot planen. Bystyret vedtok

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2014/ L12 Morten Høvik,

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2014/ L12 Morten Høvik, Halden kommune Plan, byggesak og geodata Plan Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2014/3108-34 L12 Morten Høvik, 28.04.2015 Varsel om vedtak av "detaljregulering for Lille Edet" (G-690)

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER For detaljreguleringsplan for Njervekollen I LINDESNES KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER For detaljreguleringsplan for Njervekollen I LINDESNES KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER For detaljreguleringsplan for Njervekollen I LINDESNES KOMMUNE 01.02.2017 1; GENERELT Formålet med planen er å tilrettelegge for nye boligtomter med tilhørende anlegg, innk. båtplasser

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 16.05.2017 026/17 Kommunestyret 23.05.2017 021/17 Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Offentlig reguleringsplan Buksnes Skole - 2.gangsbehandling

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget /17

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget /17 Saksnr.: 2017/13754 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 199763/2017 Klassering: Bukkholmen Saksbehandler: Adrian Stjern Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 02.11.2017 126/17 Forslag til oppheving

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret Saksdokument Saksmappenr: 2014/552 Saksbehandler: Mette Kinderås Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 26.05.2016 Kommunestyret 09.06.2016 REGULERINGSPLAN FOR BLOMJOTEN

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/707 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - DETALJREGULERING ØSTRE KULLERØD - GBNR 32/4, 32/13 OG 32/61 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13 Saksnr.:

Detaljer

Mindre endring av reguleringsplan for Åsebråten - Smedbakken arealplanid Sentrum Forslagsstiller: Kniplefjellet Eiendom AS

Mindre endring av reguleringsplan for Åsebråten - Smedbakken arealplanid Sentrum Forslagsstiller: Kniplefjellet Eiendom AS Saksnr.: 2014/24424 Dokumentnr.: 60 Løpenr.: 60586/2017 Klassering: ÅSEBRÅTEN Saksbehandler: Adrian Stjern Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 24.05.2017 49/17 Mindre endring av reguleringsplan

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/5837-24 Dato: 10.06.2015 REGULERINGSPLAN FOR KANTVEGEN 15 - SKÅRSETSAGA 16 - BEHANDLING AV KLAGE Vedlegg: 1. Klage fra

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2. gangs behandling - Reguleringsplan for Rotvollia

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2. gangs behandling - Reguleringsplan for Rotvollia TYDAL KOMMUNE Arkiv: 190/005 Arkivsaksnr: 2013/993-94 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 33/16 26.05.2016 Formannskapet 67/16 14.06.2016

Detaljer

Rådmannen - servicetorget

Rådmannen - servicetorget Rådmannen - servicetorget Knut Hauge, Hafslo Svein Arve Ruud, Solvorn Tordis Rauboti, Solvorn 22.11.2012 Arkivsak: 11/2720 Løpenr.: 12/13879 Sakshandsamar: Anita Bjørk Ruud - Melding om politisk behandling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN 16122017001 Arkivsaksnr.: 17/177-2 FORESPØRSEL OM REGULERING AV OMRÅDE MÅLBAKKEN SAMT TILSTØTENDE OMRÅDE NORD/NORDVEST FOR MÅLBAKKEN Ferdigbehandles i:

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/ Greta Hagen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/ Greta Hagen, Osen kommune Sentraladministrasjonen Direktoratet for mineralforvaltning Postboks 3021 Lade 7441 TRONDHEIM MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/589-45 Greta Hagen, 02.07.2015

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Saksbehandler: Yvonne S Løvseth Arkiv: PLANR Arkivsaksnr.: 14/553. Hovedutvalg teknisk

Saksbehandler: Yvonne S Løvseth Arkiv: PLANR Arkivsaksnr.: 14/553. Hovedutvalg teknisk SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Yvonne S Løvseth Arkiv: PLANR 597-4 Arkivsaksnr.: 14/553 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 28.08.2014 PLAN 597-4 - REGULERINGSPLAN FOR SPANNALIA - ENDRING KVEDNADALSVEGEN

Detaljer

STRAND KOMMUNE Møtebok

STRAND KOMMUNE Møtebok STRAND KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Saksnr. Utvalg Dato 110/10 Forvaltningsutvalget 02.12.2010 051/10 Kommunestyret 15.12.2010 Arkivkode Saksbehandler Arkivsak/j.post FISKÅ Hans Erik Schultz 07/578 10/19552

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2013/6847-23 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Detaljer

Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Reguleringsplan for Brøttet: - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 27943/2015 Arkivnr.: 20150004/L13 Saksnr.: 2015/4060 Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt

Detaljer

Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika

Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika Arkivsaknr: 2017/597 Arkivkode: Saksbehandler: Dilan Arulnesan Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 06.09.2017 Søker dispensasjon fra kommuneplan for å sette opp en flytebrygge Vindvika Rådmannens

Detaljer

Offentlig ettersyn av områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva - Djupdalen, vestre del

Offentlig ettersyn av områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva - Djupdalen, vestre del Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201506 Saksmappe: 2015/2804-13 Saksbehandler: Halvard Vevang Straume Dato: 08.01.2016 Saksframlegg Offentlig ettersyn av områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for vei mellom Hestehovveien - Lyngveien. (Prærien Vest).

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for vei mellom Hestehovveien - Lyngveien. (Prærien Vest). Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.05.2012 30091/2012 2011/6268 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/44 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Bystyret 21.06.2012 Sluttbehandling

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGUTBYGGING LANGS FRØYLANDSVEGEN, KVERNALAND

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGUTBYGGING LANGS FRØYLANDSVEGEN, KVERNALAND Arkiv: PlanID - 0459.00, K2 - L12 Vår ref: 13/2155-95 Journalpostid: 15/19893 Saksbeh.: Ingrid Høymer Fossan PLAN 0459.00: DETALJREGULERING FOR BOLIGUTBYGGING LANGS FRØYLANDSVEGEN, KVERNALAND Saksgang:

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget /17

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget /17 Saksnr.: 2015/15971 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 29224/2017 Klassering: Buss Ambjørnrød/Pettersand Saksbehandler: Torill Nilsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 24.05.2017 51/17 Forslag

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 28.01.2016 Sak: 11/16 Tittel: Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling Resultat: Behandlet

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund Detaljregulering for Flatheim - felt B4 Kommunestyret Møtedato: 20.06.2013 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 43/13 Kommunestyret 20.06.2013 50/13 Formannskapet 06.06.2013 Kommunestyrets

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Møtedato: Formannskapet 16.04.2015 81/5 Narums vei 5 - Spikkestad - Reguleringsplan Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn

Detaljer

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for Audnedal kommune, utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Lunden boligfelt.

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2013 9998/2013 2012/2268 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/29 Bystyret 21.03.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2015/2657-15302/2017 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 29.03.2017 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID 201515 Utv.saksnr

Detaljer