44/12 08/ Forslag til reguleringsplan for Skjebergkilens marina 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "44/12 08/06788-43 Forslag til reguleringsplan for Skjebergkilens marina 3"

Transkript

1 Møteinnkalling Bystyret Dato: kl. 12:00 Sted: Bystyresalen Forfall meldes snarest til formannskapskontoret telefon eller mobil evt. e-post: Varamedlemmer møter kun etter nærmere beskjed. Gruppemøter Arbeiderpartiet tirsdag kl 1800 Bystyresalen Høyre mandag kl 1730 møterom Formannskapssalen. Fremskrittspartiet mandag kl 1800 Møterom Varteig. Kristelig Folkeparti mandag kl 1800 Møterom Sarpsborg. Senterpartiet tirsdag kl 1830 Møterom Sarpsborg. Venstre mandag kl 1800 møterom Skjeberg. Pensjonistpartiet tirsdag kl 1300 Møterom Sarpsborg. Sosialistisk Venstreparti mandag kl 1800 møterom Politikerkontor posisjon. Det blir enkel servering i bystyresalen fra kl SAKSKART Side Saker til behandling 44/12 08/ Forslag til reguleringsplan for Skjebergkilens marina 3 45/12 07/ Detaljreguleringsplan for Langemyr. Behandling etter offentlig ettersyn. 46/12 11/ Forslag til reguleringsplan for riksvei rundkjøring i krysset med Navestadveien 47/12 11/ Delegeringsreglementet - endring av delegert myndighet fra plan- og økonomiutvalget til komité for landbruk og teknikk 48/12 10/ Valg av meddommere til tingretten, lagrettemedlemmer til lagretten og jordskiftemeddommere til jordskifteretten /12 10/ Valg av medlemmer, varamedlemmer og møtefullmektiger til Forliksrådet /12 10/ Høyhastighetsutredningen

2 51/12 10/ Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo - Halden - Høringsuttalelse 52/12 12/ Videreføring av prosjekter i investeringsregnskapet fra 2011 til /12 12/ Standard abonnementsvilkår for vann og avløp - godkjenning /12 12/ Avløpstiltak ledningsnett - spredt bebyggelse 48 55/12 12/ Tiltak og tjenester til mennesker med rusproblemer og psykiske lidelser 54 56/12 12/ Utnyttelse av kommunens administrasjonsbygg 57 57/12 10/ Nytt bibliotek og kulturhus 69 58/12 12/ Foreløpig rammer og føringer for arbeidet med handlingsplan og budsjett /12 12/ Kompetanse for kvalitet i Sarpsborgskolen. Strategiplan /12 10/ Framtidens byer - status og revidert handlingsprogram /12 10/ Byidentitet og omdømme, profilelementer 95 62/12 11/ Valg av tomt til utbygging av omsorgsboliger i bofellesskap med heldøgns bemanning og tilrettelagt boliger 63/12 12/ Individuelt tilpasset avlastningstilbud for pårørende til hjemmeboende personer med demens 64/12 12/ Kvalitetsmelding om grunnskolen. Tilstandsrapport med dokumentasjon av aktivitet og måloppnåelse i /12 11/ Strategier for Olavsdagene /12 11/ tertialrapport Referatsaker 9/12 12/ Protokoll Bystyret Formannskapskontoret Sindre Martinsen-Evje Ordfører Hilde Øisang Formannskapssekretær 2

3 Saker til behandling Sak 44/12 Forslag til reguleringsplan for Skjebergkilens marina Arkivsak-dok. 08/ Saksbehandler Svein M. Agnalt Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for landbruk og teknikk /12 2 Bystyret /12 Saken er fremmet etter prinsippet om fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Hans Olav Rosten Vedlegg: 1. Planforslag, datert og sist endret Reguleringsbestemmelser, datert og sist endret Planbeskrivelse, datert og sist endret Sammendrag av innkomne høringsuttalelser med tiltakshavers og rådmannens kommentarer. Sakens øvrige dokumenter følger saken som ikke trykte vedlegg. Sammendrag: På vegne av Skjebergkilens marina har konsulentfirma Per André Hansen Landskapsarkitekter/Rambøll oversendt forslag til reguleringsplan for Skjebergkilens marina til behandling. Formålet med planen er å tilrettelegge for økt kapasitet på marinaanlegget. Planområdet har beliggenhet vest for Kjerringholmen i Skjebergkilen Sarpsborg kommune. Størrelsen på planområdet er ca. 287 daa. I kommuneplanens arealdel er landdelen vist som område der eksisterende reguleringsplan gjelder foran kommuneplanen. I søndre del av området er arealene avsatt til LNFområde/LNF-område med tillatt spredt utbygging, og turveg (kyststitraséen). Arealene i sjø er avsatt som vannareal for allmenn flerbruk. Den nordre del av området er regulert gjennom reguleringsplan for Skjebergkilens marina, stadfestet i Den søndre delen er uregulert. I vest grenser planforslaget mot reguleringsplan for Falla, egengodkjent i Området er regulert til hovedformålene bebyggelse og anlegg, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, grønnstruktur, landbruks-, natur- og friluftsformål og bruk og vern av sjø og vassdrag og hensynssoner. Etter offentlig ettersyn har tiltakshaver vurdert de innkomne merknader og gjort noen mindre endringer som er inntatt i reguleringsbestemmelser og plankart. Det knytter seg ikke innsigelser til planforslaget, som kan egengodkjennes av Sarpsborg kommune. Reguleringsplan for Skjebergkilens marina, stadfestet , oppheves. Rådmannen anbefaler at reguleringsplan for Skjebergkilens marina, godkjennes. 3

4 Utredning: Bakgrunn for saken Per André Hansen Landskapsarkitekter/Rambøll har på vegne av Skjebergkilens marina utarbeidet forslag til reguleringsplan for Skjebergkilens marina. Bakgrunnen for reguleringssaken er å tilrettelegge for økt kapasitet på marinaanlegget gjennom en utvidelse av bryggekapasiteten, og tilrettelegging for et mer komplett tilbud til båtbrukerne som også omfatter innendørs vinteropplag og et utvidet servicetilbud. Marinaen ønsker en kvalitetsheving på anlegget med større fokus på estetikk og miljøvennlig drift, og det er en målsetting at marinaen skal fremstå som et komplett tilbud for båtbrukerne. Beskrivelse av området Planområdet har beliggenhet vest for Kjerringholmen i Skjebergkilen Sarpsborg kommune. Størrelsen på planområdet er ca. 287 daa. Anlegget har i dag kapasitet til ca. 900 båter av ulik størrelse i bryggeanlegget. Bryggene består av flytebrygger organisert i utstikkere som ligger omtrent vinkelrett på strandlinjen. Marinaen er utstyrt for opptak og sjøsetting av båter av ulike størrelse. Landarealene utnyttes til båtopplag i vinterhalvåret og til parkeringsareal for båtbrukerne og andre besøkende i sommerhalvåret. Eksisterende bygningsmasse består av et servicebygg med kiosk/kafé/kontor/verksted, 2 større presenningshaller og diverse mindre bygninger. Alle bygninger har funksjoner i forhold til driften av marinaen. I sør grenser havneanlegget til et område med beiter og strandenger, noe dyrket mark og et mindre hytteområde (Ravnenglunden) som har beliggenhet på en åsrygg mot sjøen sørøst for planområdet. I dette området har det tidligere også vært uttak av leire til teglproduksjon. I vest grenser anlegget mot Ullerøyveien, og et område med boligbebyggelse på andre siden av veien (Falla). I nord grenser området mot et gårdsbruk der det er anlagt en bane for travkjøring. Forholdet til andre planer I kommuneplanens arealdel er landdelen vist som område der eksisterende reguleringsplan gjelder foran kommuneplanen. I søndre del av området er arealene avsatt til LNFområde/LNF-område med tillatt spredt utbygging, og turveg (kyststitraséen). Arealene i sjø er avsatt som vannareal for allmenn flerbruk. Den nordre del av området er regulert gjennom reguleringsplan for Skjebergkilens marina, stadfestet Den søndre delen er uregulert. I vest grenser planforslaget mot reguleringsplan for Falla, egengodkjent Beskrivelse av planforslaget Området foreslås regulert til - bebyggelse og anlegg ((PBL 12-5 nr. 1)fritidsbebyggelse frittliggende og forretning/kontor/industri) - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur ((PBL 12-5 nr.2) (kjørevei, gang- /sykkelvei, annen veigrunn grøntareal, leskur og bussholdeplass) - Grønnstruktur ((PBL 12-5 nr.3) (turvei og vegetasjonsskjerm) - Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift ((PBL 12-5 nr.5) (naturvern og jordbruk) - Bruk og vern av sjø og vassdrag ((PBL 12-5 nr. 6) (bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, småbåtanlegg i sjø og vassdrag og småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone) - Hensynssoner jfr. PBL 12-6 (Frisiktsone mot veg) 4

5 Planen legger til rette for kapasitetsøkning og kvalitetsmessig oppgradering av eksisterende marinaanlegg. Det er ønskelig å tilby brukerne av anlegget et mer komplett tilbud som møter framtidige behov. Mulighet for innendørs vinteropplag av båter og et utvidet servicetilbud er viktige elementer i dette. Hensynet til natur-, landskaps- og friluftslivsinteresser er vektlaget gjennom bevaring av viktige naturtyper, åpning av området for allmenn ferdsel, og landskaps-tilpassing av anlegg på land og i sjø. For en mer utførlig beskrivelse henvises til planbeskrivelsen. Planprosess På grunn av at daværende rådmann i Sarpsborg var styreleder i Skjebergkilens marina, erklærte han seg inhabil som rådmann. Fredrikstad kommune ble settekommune. Det ble antatt at anlegget under visse omstendigheter kunne bli rammet av kravet om konsekvensutredning, og det ble derfor besluttet å utarbeide en konsekvensutredning. Det ble varslet oppstart av reguleringsarbeidet og forslag til planprogram ble lagt ut til offentlig ettersyn med annonse i Sarpsborg Arbeiderblad , og fagmyndigheter, rettighetshavere og grunneiere ble varslet med brev. Planprogrammet ble fastsatt av komité for teknisk i møte Det ble i 2010 ansatt en ny rådmann i Sarpsborg, og som ikke var inhabil i saken. Reguleringssaken ble derfor tilbakeført til Sarpsborg kommune. Utvalg for landbruk og teknikk behandlet i møte , sak 13/11, forslag til reguleringsplan for Skjebergkilens marina, og vedtok dette lagt ut til offentlig ettersyn. Planforslaget lå ute til høring i perioden Fagmyndigheter, naboer og berørte parter ble varslet med brev datert Offentlig ettersyn av planforslaget ble kunngjort i Sarpsborg Arbeiderblad og på Sarpsborg kommunes hjemmeside Ved høringsfristens utløp var det innkommet i alt 13 merknader. Offentlig ettersyn innkomne merknader og uttalelser og endringer etter offentlig ettersyn De innkomne merknader og uttalelser følger saken som ikke trykte vedlegg. Et sammendrag av disse med tiltakshavers og rådmannens merknader følger saken som eget trykt vedlegg. Etter offentlig ettersyn har tiltakshaver vurdert de innkomne merknader og gjort noen mindre endringer som er inntatt i reguleringsbestemmelser og plankart. Endringene er i hovedsak at alle opplagshallene, unntatt 1, tas ut av planforslaget. Gang- og sykkelveien forlenges fram til Teglverket, og at det reguleres busslomme i Ullerøyveien i nordgående løp. Driftsansvaret for naturvernområdet presiseres, og det stilles rekkefølgebestemmelse for anlegg av septik-mottak. Innsigelse Det er ikke reist innsigelse til reguleringsforslaget. Merknader som er imøtekommet, jfr vedlegg - Heidi Nilsen, Daniela og Dag Isnes, ved at utsikten til sjøen blir bedret - Østfold fylkeskommune, ved at trafikkberegningene suppleres i forhold til sesongpreget aktivitet på marinaen - Falla og Teglverket velforening, ved at det reguleres busslomme i Ullerøyveien innenfor planområdet 5

6 - Falla og Teglverket velforening, Anders Jul Strand og Gro Mette og Øivind Haugen, ved at alle opplagshallene, unntatt 1, er tatt ut av reguleringsforslaget - Havnealliansen, ved at det tas inn reguleringsbestemmelser om leden vest for Kjerringholmen - Fylkesmannen i Østfold, ved at ansvaret for skjøtselen av naturområdet N1 avklart - Fylkesmannen i Østfold, ved at forretningsarealet settes til maksimalt 3000 m² BRA - Fylkesmannen i Østfold, ved at det stilles rekkefølgekrav for mottak av septik Merknader som ikke er imøtekommet, jfr vedlegg - Anne Lise Ravneng, ved at en bølgebryter ved Ravneng marina ikke blir en del av reguleringsplanen - Heidi Nilsen, Daniela og Dag Isnes, ved at ikke all bebyggelsen i FKI2 fjernes - Heidi Nilsen, Daniela og Dag Isnes, ved at det ikke utarbeides ny reguleringsplan - Ronny Bryntesen, ved at rådmannen mener at Skjebergkilens marina bør være et regionalt marinaanlegg - Falla og Teglverket velforening, ved at planområdet ikke utvides for å regulere busslomme i Ullerøyveien søndre løp - Falla og Teglverket velforening, Anders Jul Strand og Gro Mette og Øivind Haugen, ved at det reguleres 1 opplagshall helt nord i formålet - Fylkesmannen i Østfold, ved at det ikke gjøres alternativ-vurderinger om utvidelse av andre marinaanlegg - Fylkesmannen i Østfold, ved at det ikke reguleres en egen utsettingsrampe for båter uten tilknytning til båtanlegget. De må evt benytte den rampen som ligger innenfor marinaområdet - Fylkesmannen i Østfold, ved at areal- og høydebegrensningen av hytta i F1 ikke reduseres Disse endringene anses som mindre endringer i reguleringsforslaget og kan ikke sees å endre planens intensjoner og hovedformål. Oppsummering Det er ikke knyttet innsigelse til planforslaget, og det kan egengodkjennes av Sarpsborg kommune. Reguleringsplan for Skjebergkilens marina, stadfestet , oppheves. Rådmannen anbefaler at forslag til reguleringsplan for Skjebergkilens marina, godkjennes. Forslag til reguleringsplan fremmes med dette for avsluttende behandling. Miljømessige konsekvenser: Innenfor planområdet er det registrert relativt tette bestand av rødlisteartene vanlig sandskjell, ålegress, bukkebeinurt og dverggylden samt vegetasjonstypen saltsiveng. Det ble utarbeidet flere alternative løsningsforslag. Det alternativet til utvikling av planområdet som berører de registrerte biologiske verdier på land og i sjø minst mulig ble valgt som løsning. Et regionalt anlegg som Skjebergkilens marina vil måtte berøre biologiske verdier i noen grad. Den grunne bukta som planlegges utfylt vil utslette ca halvparten av det registrerte bestandet av vanlig sandskjell. Den gjenværende delen av bestandet vurderes som stor og leveområdet av en såpass størrelse at bestandet vil bestå og fortsatt kunne øke i omfang etter utbyggingen. Ved mudring må det tas hensyn til rødlisteartene i området forøvrig. 6

7 Økonomiske konsekvenser: Ingen for Sarpsborg kommune Rådmannens innstilling: I medhold av plan- og bygningsloven ledd vedtas forslag til reguleringsplan for Skjebergkilens marina, utarbeidet i målestokk 1:1000 og datert og sist endret , sammen med de tilhørende reguleringsbestemmelser, datert og sist endret , og planbeskrivelse med konsekvensutredning. Reguleringsplan for Skjebergkilens marina, stadfestet , oppheves. Behandling i Utvalg for landbruk og teknikk Følgende representanter hadde ordet i saken: Tor Egil Brusevold (AP), Steven Skjekkeland (H), Svein Agnalt, Bjørn Hansen Lysås (AP), Margrethe Motzfeldt (V), Leif Brenne (KRF), Tore Nilsen Votering Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Utvalg for landbruk og teknikk I medhold av plan- og bygningsloven ledd vedtas forslag til reguleringsplan for Skjebergkilens marina, utarbeidet i målestokk 1:1000 og datert og sist endret , sammen med de tilhørende reguleringsbestemmelser, datert og sist endret , og planbeskrivelse med konsekvensutredning. Reguleringsplan for Skjebergkilens marina, stadfestet , oppheves. 7

8 Sak 45/12 Detaljreguleringsplan for Langemyr. Behandling etter offentlig ettersyn. Arkivsak-dok. 07/ Saksbehandler Jon Rongen Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for landbruk og teknikk /12 2 Bystyret /12 Saken er fremmet etter prinsippet om fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Arild Oskar Karlsen, rådgiver samferdsel, enhet kommunalteknikk. Vedlegg: 1. Planbeskrivelse datert , sist revidert Reguleringsbestemmelser datert , sist revidert Plankart sist revidert Sammendrag av innkomne høringsuttalelser med forslagstillers og rådmannens kommentar Sakens øvrige dokumenter følger saken som ikke trykte vedlegg. Sammendrag: IN'BY A/S har, på vegne av Grålum utvikling A/S utarbeidet planforslaget Detaljreguleringsplan for Langemyr. Formålet med planforslaget er å sikre deler av Langemyr som rekreasjonsområde samtidig som det legges til rette for en utbygging av 126 nye boenheter, og en barnehage i forlengelse av eksisterende bebyggelse. Planområdet omfatter hele rekreasjonsområdet Langemyrfjellet/Langemyr som strekker seg fra Yvenbråten, mot Greåker, samt tilstøtende uregulert bebyggelse nord for Langemyr. Planområdet er hovedsakelig avgrenset av grøntområdets yttergrenser og tilstøtende reguleringsplaner. I nord er planen avgrenset av Ugleveien og Kalleren. Planområdet utgjør samlet 584 daa. Det meste av planområdet omfattes av kommunedelplan for Langemyr og kommuneplanens arealdel. En mindre del av planen omfattes av reguleringsplanen Yvenlia og Mellommyr, stadfestet av Fylkesmannen i Østfold Delene av reguleringsplanen Yvenlia og Mellommyr som overlappes av planforslaget, oppheves tilsvarende når planforslaget vedtas. Utvalg for landbruk og teknikk fattet i møte den vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn. Planen er ihht. vedtaket omarbeidet etter førstegangsbehandling. Endringene består bla. i at planområdet er utvidet ved krysset mot Ugleveien. Gjennom det offentlige ettersynet kom det inn merknader fra åtte instanser. Merknader ved offentlig ettersyn er i alt vesentlig imøtekommet ved at planforslaget er omarbeidet. De endringer som er gjort etter offentlig ettersyn er å betrakte som mindre endringer. Planen kan derfor egengodkjennes av Sarpsborg kommune. 8

9 Rådmannen anbefaler at Detaljreguleringsplan for Langemyr, godkjennes. Utredning: IN'BY A/S har, på vegne av Grålum utvikling A/S utarbeidet planforslaget Detaljreguleringsplan for Langemyr. Planområdet omfatter hele rekreasjonsområdet Langemyrfjellet/Langemyr som strekker seg fra Yvenbråten, mot Greåker, samt tilstøtende uregulert bebyggelse nord for Langemyr. Planområdet er hovedsakelig avgrenset av grøntområdets yttergrenser og tilstøtende reguleringsplaner. I nord er planen avgrenset av Ugleveien og Kalleren. Planområdet utgjør samlet 584 daa. Bakgrunn for reguleringssaken Ved behandlingen av kommuneplanens arealdel i 2003, ble det vedtatt at det skulle utarbeides en egen kommunedelplan for Langemyrområdet. Kommunedelplan for Langemyrfjellet og Langemyr ble vedtatt i bystyret , og la grunnlaget for detaljreguleringsplanen som nå er utarbeidet. Gjennom arbeidet med kommunedelplanen ble det gjort en rekke detaljerte analyser som også er lagt til grunn ved regulering av området. Det er derfor en spesielt nær sammenheng mellom reguleringsforslaget og den forholdsvis detaljerte overordende planen. Planstatus og forholdet til overordnede planer og retningslinjer Kommuneplanens arealdel: Planforslaget er i all hovedsak i tråd med Kommunedelplan for Langemyrfjellet og Langemyr , vedtatt , der arealet er avsatt som LNF-område, byggeområde og særskilt offentlig allmennyttig formål. Deler av planområdet omfattes av kommuneplanens arealdel vedtatt Disse områdene er regulert i tråd med overordnet plan. Godkjente reguleringsplaner som berøres En liten del av planområdet (D2) erstatter deler av reguleringsplanen Yvenlia og Mellommyr, stadfestet Her er det ønske om å omdisponere deler av et regulert friområde til byggeområde. Rådmannen er positiv til en viss justering av formålsgrensene i gjeldende plan, da etablert gårdsplass og garasje er plassert i strid med gjeldende reguleringsplan. Omdisponeringen må imidlertid gis en utforming som er avgrenset ut fra de stedlige forholdene, da det ikke er ønskelig å privatisere arealet som i dag framstår som et friområde. Veslemyr - felt 7, vedtatt vei mellom eksisterende boligområde og friområde erstattes av LNF. Dette er en naturlig omdisponering da veien ikke vil få noen viktig funksjon. Omdisponeringen er i tråd med kommunedelplanen. Barnehagetomt i enden av Damveien, vedtatt deler av veisystem og kombinasjonsområde bolig/forretning /kontor erstattes her av LNF. Omdisponeringen er i tråd med kommunedelplanen. Greåker 1 og 2, stadfestet Omdisponeringen er i tråd med kommunedelplanen. Beskrivelse av planområdet/ relevante problemstillinger: Planområdet utgjør 584 daa. Av dette er omlag 143 daa regulert til boligbebyggelse, barnehage, infrastruktur med tilhørende anlegg. Resten av planområdet er avsatt som landbruk-, natur- og friluftsområde (LNF) der friluftsluftsområdene er dominerende. Naturen i planområdet varierer mellom skog, myr og partier med fast fjell. Den nordre delen av planområdet, som skal bebygges er til dels dekket av myr som i følge forslagsstiller har en mektighet på om lag en til to meter. 9

10 Nord, for den planlagte bebyggelsen er det etablerte områder med konsentrert småhusbebyggelse, mens det i øst og vest hovedsakelig er etablerte villastrøk. Veisystem: Veistrukturen og adkomstløsningene som presenteres i planforslaget bryter med forutsetningene som er nedfelt i kommunedelplan for Langemyr. Planforslaget vil kanalisere det meste av trafikkøkningen gjennom en nybygd vei som koples rett på Ugleveien, mens det i kommunedelplanen i større grad forutsettes at eksisterende veinett skal betjene de nye boligområdene. Ulempen med den foreslåtte veiløsningen er at landskapet i større grad blir splittet opp av vei. Deler av den planlagte veien vil ligge som en barriere mellom bebyggelsen/lekearealet og friområdet. I tillegg vil det totalt sett bli bygget flere meter vei. For å opprettholde nærheten mellom friområdet og eksisterende bomiljø, og videreføre den samme kvaliteten i det planlagte bomiljøet ville det ha vært gunstigst å benytte løsningene som er skissert i kommunedelplanen. Årsaken til at forslagsstiller har valgt å bryte med adkomstløsningen i kommunedelplanen, er av hensynet til trafikksikkerhet og eksisterende boligområer. Veistandarden i Multeveien, Moseveien og Christian Evensens vei er ikke egnet for en trafikkøkning. Eksisterende kryssløsning Moseveien/Ugleveien er heller ikke optimal. På grunn av eksisterende bebyggelse er det vanskelig å utbedre veiene og kryssene. Planfremmer og rådmannen mener veiprinsippet som er vist i planforslaget samlet sett vil være det beste. Kryssutforming, Ordfører Karlsens vei / FV 109: Utbyggingen av Langemyr vil totalt sett bidra med en trafikkøkning på om lag 750 biler i døgnet i årlig gjennomsnitt (ÅDT). Mye av denne trafikken vil ledes sørvestover via Ordfører Karlsens vei, som ender opp i FV 109. I utsatte tider av døgnet har krysset Ordfører Karlsens vei/ FV109 kapasitetsproblemer. Veivesenet var ved oppstart av planarbeidet opptatt av at det ville kunne være begrensninger i det overordnede veisystemet. Planforslaget løfter i liten grad disse problemstillingene videre gjennom trafikkanalyser. Veivesenet har planer om å utbedre krysset mot FV109 med en rundkjøring. Dette vil avbøte for mye av problemet. Drenering av tilstøtende friområde Ved etablering av vann- og avløpsledninger, veier og bygninger vil det bli nødvendig med masseutskifting i området. Det er blant annet planlagt bygninger med parkeringskjeller der det i dag er myr, noe som vil kunne bli en utfordring. Drenerende masser som leder ut av planområdet og drenering av byggegrunnen vil kunne føre til en drenering av myrområdene sør for utbyggingsområdet dersom arbeidet ikke prosjekteres og utføres riktig. Kommunedelplan for Langemyr forutsetter at grunnvannstanden i Langemyrsområdet ikke senkes, da dette vil kunne få følger for det biologiske mangfoldet i området og påføre tilstøtende eksisterende bebyggelse setningsskader. Planforslaget gir ingen detaljerte beskrivelser av bunntopografien i myrområdet eller hvordan drenering av myrområdene skal unngås. Disse forholdene burde ideelt sett ha blitt utredet gjennom planprosessen, da det kan få betydning for kostnadene knyttet til opparbeidelsen av området. Planbestemmelsene krever imidlertid at forholdene til drenering skal utredes og løses gjennom prosjektering av infrastrukturen i området. Forutsetningene i kommunedelplanen ansees derfor som oppfylt. Bygningsutforming og boligstruktur Mye av den eksisterende bebyggelsen i området består av frittliggende villabebyggelse eller av ensartet konsentrert småhusbebyggelse i forholdsvis enkel standard. En av hovedintensjonene i planforslaget er å tilføre området konsentrert bebyggelse med en 10

11 høyverdig arkitektonisk utforming. Plangjennomføringen vil bidra til en større variasjon av boligtyper i området. Et mangfold av boliger vil også kunne bidra til et større mangfold blant beboerne, noe som skaper gode bomiljø i kommunen som helhet. Kommunedelplan for Langemyr forutsatte gjennom bestemmelsene at byggeområdene skal ha et opplevelsesrikt miljø preget av nærhet til natur og høyverdig samtidsarkitektur. Bomiljøet skulle utformes etter kriteriene i stortomtmetoden, der hensikten blant annet er å samlokalisere funksjoner, designe veier etc. for å bidra til en bærekraftig arealhusholdning og gode bomiljøer. I planbestemmelsene gis det få konkrete føringer som er styrende for arkitektoniske sammenhenger, form, materialvalg etc. for de framtidige tiltakene innenfor planområdet. Det er imidlertid satt inn mer generelle målsettinger som vil kunne brukes som hjemmelsgrunnlag ved byggesaksbehandlingen. Byggeområdene er lokalisert rundt lekearealer som også vil fungere som uteoppholdsarealer. Lekeområdene er til en viss grad skjermet fra trafikk, og vil stort sett ligge i tilknytning til naturområdene rundt planområdet. Barnehage Det er satt av 3,9 daa til barnehage. Lokaliseringen ligger innerst i en vei med svært gode tur- og lekemuligheter i tilstøtende områder. Arealet vil sannsynligvis kunne romme en barnehage på opp til fire baser. Planprosessen Oppstart av reguleringsarbeidet ble varslet i Sarpsborg Arbeiderblad Fagmyndigheter og berørte hjemmelshavere i området ble varslet med brev Frist for innspill ble satt til Et komplett planforslag ble mottatt Utvalg for landbruk og teknikk fattet i møte den , sak 14/11 følgende vedtak: Forslag til detaljreguleringsplan for Langemyr, utarbeidet i målestokk 1:1000/2500, datert , med tilhørende reguleringsbestemmelser, datert , vedtas lagt ut til offentlig ettersyn med disse endringene: Planforslaget må omarbeides slik at hovedadkomst mot Ugleveien vises med en tilfredsstillende kryssutforming. Formålsgrensene til D2 må justeres etter de stedlige forholdene. For å sikre gode siktforhold i hovedadkomsten til det framtidige boligfeltet, ble plangrensen utvidet til å også omfatte deler av Ugleveien. Fagmyndigheter og berørte parter ble varslet om dette i brev datert Ved varsling av utvidelse av planområdet, mottok ikke kommunen innspill som berørte selve utvidelsen av planområdet eller utforming av dette arealet. Plankartet er i ettertid ( ) omarbeidet i tråd med vedtaket. Offentlig ettersyn av planforslaget ble kunngjort i Sarpsborg Arbeiderblad og på Sarpsborg kommunes hjemmeside. Planforslaget lå ute til høring i perioden Offentlig ettersyn innkomne merknader og uttalelser og endringer etter offentlig ettersyn Det har gjennom ettersynet kommet inn merknader fra følgende instanser: 1. Fylkesmannen i Østfold, brev datert Statens vegvesen, brev datert Østfold fylkeskommune, brev datert Advokatfirmaet Bjørge-Skaaraas & Co AS, brev datert Beboere i Yvenlia nr 34,36,38,40 og 42, brev datert Fortum Distribution AS, brev datert Gerd Ruud, Multeveien 6, brev datert

12 8. Folkeaksjonen for bevaring av Langemyr, brev datert Hans Andreas Larsen, brev datert Innkomne merknader og uttalelser følger saken som ikke trykte vedlegg. Et sammendrag av disse med forslagstillers og rådmannens merknader følger saken som eget trykt vedlegg. Endringer av planforslaget etter offentlig ettersyn: Planforslaget er med bakgrunn i innkomne merknader omarbeidet etter offentlig ettersyn. I det reviderte planforslaget datert , er det gjort følgende endringer: 1. Planbestemmelser: I reguleringsbestemmelsene tas inn bestemmelse som tillater nødvendig tilpasning av sidearealer utenfor planformålet under bygging av gang- og sykkelveien. Tatt inn som Rekkefølgebestemmelse om at vegvesen skal godkjenne byggeplan for kryss er tatt inn som siste kulepunkt i 4. Henvisning til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) tas inn i planbestemmelsenes , om krav til utearealer for barnehagen, tas ut fordi saksforholdet styres av annet lovverk. Ordlyden i 5 6, om å forhindre drenering av myr i friluftsområder, omarbeides ved at kravene også skal omfatte eksisterende bygninger og infrastruktur. 2. Plankartet: Byggegrensen langs Grålumveien er utvidet fra 12 meter til 15 meter Det er tegnet frisiktsoner i flere kryss. Planformålet gang- og sykkelveg ved D9 og A2 utvides fra fire til fem meter for å få tilstrekkelig plass til snøopplag. 3. Planbeskrivelsen: Beskrivelse av kollektivtransport utdypes Merknader som ikke er imøtekommet, jfr vedlegg med kommentarer Fylkesmannen i Østfold ønsker en høyere utnyttelse av arealet, lavere parkeringsdekning og bedre tilrettelegging for transportsyklister. Advokatfirmaet Bjørge-Skaaraas & Co AS ber om at All Transport AS sin eiendom tas ut av planforslaget, og heller vurderes som byggeområde. Avklaring av forholdet til konsekvensutredning Planforslaget er i all hovedsak i tråd med Kommunedelplan for Langemyr og kommuneplanens arealdel. Planforslaget inneholder ikke tiltak som utløser krav om vurdering etter forskrift om konsekvensutredninger, 3 og 4. Forholdet til barn og unge. I planprosessen for kommunedelplan Langemyrfjellet og Langemyr var det en omfattende prosess der skolene og barnehagene i nærområdet ble involvert i planarbeidet. Det ble bla. gjort barnetråkkregistreringer som medførte at byggeområdene ble lagt utenfor de mest attraktive lekeområdene. Det er også i ettertid (mai 2012) gjort barnetråkkregistreringer som på en annen side viser at de skisserte byggeområdene brukes til lek. Utbyggingen innenfor planforslaget er allikevel ansett som lite konfliktfylt når det gjelder barns interesser, da det i planutformingen er lagt vekt på å sikre gode atkomster til 12

13 friluftsområdet fra omliggende bebyggelse. Miljømessige konsekvenser/forholdet til naturmangfoldlova: Natur- og landskapsverdiene i området ble analysert ved utarbeidelsen av kommunedelplan for Langemyr. Det er ikke registrert rødelistearter eller naturtyper som representerer spesielle biotoper. Planen ivaretar de hensyn som er ansett som spesielt viktig i området ved å kreve tiltak som hindrer drenering av myrområdet. Økonomiske konsekvenser: Vedtak av planen vil ikke medføre noen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. Rådmannens innstilling: I medhold av plan- og bygningsloven (2008) 12-12, 1. ledd vedtas forslag til Detaljreguleringsplan for Langemyr, datert , sist revidert , sammen med de tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse, datert , sist revidert De deler av gjeldende reguleringsplaner som erstattes av reguleringsplanen, oppheves. Behandlingen fra utvalg for landbruk og teknikk ettersendes. 13

14 Sak 46/12 Forslag til reguleringsplan for riksvei rundkjøring i krysset med Navestadveien Arkivsak-dok. 11/ Saksbehandler Svein M. Agnalt Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for landbruk og teknikk /12 2 Bystyret /12 Saken er fremmet etter prinsippet om fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Arild Oskar Karlsen Vedlegg: 1. Planforslag, datert Reguleringsbestemmelser, datert Planbeskrivelse, datert Brev, datert , fra Statens vegvesen. Sakens øvrige dokumenter følger saken som ikke trykte vedlegg. Sammendrag: Statens vegvesen har oversendt forslag til reguleringsplan for riksvei 111 rundkjøring i krysset med Navestadveien til behandling. Formålet med planen er å bedre trafikksikkerheten i området. Planområdet ligger på Hafslund, med hovedfokus på krysset mellom riksvei 111, Navestadveien og Torpebaugen. En midlertidig anlagt vei fra Navestadveien og til Gatedalen inngår også i planområdet, det samme gjør enkelte tilliggende næringsarealer. Området er i gjeldende kommuneplan disponert til hovedvei, erverv og områder unntatt vedtak. Området er i hovedsak regulerte områder, med unntak av veien til Gatedalen miljøanlegg og områder rundt kryssområdet rv 111 Navestadveien. Planområdet foreslås regulert til hovedformålene samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, landbruk-, natur- og friluftformål, bebyggelse og anlegg, hensynssoner og bestemmelser. De endringer som er gjort etter offentlig ettersyn er å betrakte som mindre endringer. Det knytter seg ikke innsigelser til planforslaget, som kan egengodkjennes av Sarpsborg kommune. De delene av gjeldende reguleringsplaner som overlappes av denne plan oppheves tilsvarende. Rådmannen anbefaler at detaljreguleringsplan for riksvei 111 rundkjøring i krysset med Navestadveien, godkjennes. 14

15 Utredning: Bakgrunn for saken Statens vegvesen har utarbeidet forslag til reguleringsplan for riksvei 111 rundkjøring i krysset med Navestadveien. Bakgrunnen for reguleringssaken er å bedre trafikksikkerheten i området, å sikre bedre trafikkflyt i krysset mellom riksvei 111, Navestadveien og Torpebaugen samt å sikre en permanent adkomst til Gatedalen miljøanlegg. Planforslaget er vurdert i forhold til plan- og bygningsloven 4-2 og forskrift om konsekvensutredning (FOR nr 855). Konklusjonen er at verken planen eller tiltak innenfor planområdet gir vesentlig virkning for miljø og samfunn, og omfattes ikke av kriteriene omtalt i forskriften. Planforslaget utløser dermed ikke krav om konsekvensutredning. Beskrivelse av området Planområdet ligger på Hafslund, med hovedfokus på krysset mellom riksvei 111, Navestadveien og Torpebaugen. En midlertidig anlagt vei fra Navestadveien og til Gatedalen inngår også i planområdet, det samme gjør enkelte tilliggende næringsarealer. Områdets areal er ca. 27 daa. Forholdet til andre planer I fylkesplanen Østfold mot 2050 er området avsatt til hovedvei, nåværende tettbebyggelse og framtidig tettbebyggelse. Området er i gjeldende kommuneplan disponert til hovedvei, erverv og områder unntatt vedtak. Området er regulert gjennom reguleringsplan for industrifelt Hafslund, stadfestet 28.mai 1973, og reguleringsplan for gang- og sykkelveg øst for riksveg 111, Statsminister Torps vei, vedtatt 8.september Tilstøtende arealer er regulert gjennom følgende reguleringsplaner: - Reguleringsplan for Hafslund industriområde 2, vedtatt 25. august Reguleringsplan for Gatedalen, vedtatt 10.september Formålet i planene er industri og kommunalteknisk virksomhet. Beskrivelse av planforslaget Planforslaget i reguleringsplanen omfatter følgende formål, hensynssoner og bestemmelser; - - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (kjøreveg, hovednett for sykkel, gang- og sykkelveg, fortau. annen veggrunn - teknisk anlegg, annen veggrunn grøntareal, og kollektivholdeplass) - Landbruk-, natur- og friluftformål (landbruk) - Bebyggelse- og anlegg (industriområde) - Hensynssoner (faresone, høyspenningsanlegg, sikringssone, frisikt) - Område m/bestemmelser (midlertidig anleggs- og riggområde, byggegrense, avkjørsel - både inn- og utkjøring og avkjørsel - kun utkjøring) Rundkjøringen er lagt mest mulig i senter av dagens kryss for å få god avbøyning i alle retninger og dermed tilfredsstillende hastighetsreduksjon før krysset. Dagens fartsgrense på strekningen 60 km/t - vil bli videreført. Rundkjøringen har en ytre diameter på 35m. Det blir opphøyde deleøyer inn mot rundkjøringens sentraløy i alle fire retninger. For to av disse 15

16 deleøyene er det planlagt nedsenket gangareal på tvers for sikrere kryssingsmuligheter for gående og syklende. Vegen inn til Gatedalen miljøanlegg er foreslått regulert som adkomstveg med 5m asfaltert bredde. Omleggingen av gang- sykkelvegen øst for riksveg 111 er videreført med samme standard som tidligere slik at denne får samme utforming som eksisterende gang- og sykkelveg nord og sør for planområdet. De to bussholdeplassene på hver side av riksveg 111 er forlenget fra ca. 50 m til 70m. Krav til universell utforming medfører også behov for nye lehus. Gang- og sykkelvegen er ført forbi bussholdeplassen på baksiden av lehuset på østsiden av riksveg 111 for å redusere antall konfliktpunkter mellom busspassasjerer og syklister. For en mer utførlig beskrivelse henvises til planbeskrivelsen. Planprosess Det ble varslet oppstart av reguleringsarbeidet med annonse i Sarpsborg Arbeiderblad , og fagmyndigheter, rettighetshavere og grunneiere ble varslet med brev. Oppstart av planarbeidet ble kunngjort på Sarpsborg kommunes hjemmeside Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn av Statens vegvesen i samråd med kommunen med frist for uttalelse Fagmyndigheter, naboer og berørte parter ble varslet med brev. Offentlig ettersyn av planforslaget ble kunngjort i Sarpsborg Arbeiderblad og på Sarpsborg kommunes hjemmeside. Ved høringsfristens utløp var det innkommet i alt 5 merknader. Offentlig ettersyn innkomne merknader og uttalelser og endringer etter offentlig ettersyn De innkomne merknader og uttalelser følger saken som ikke trykte vedlegg. Etter offentlig ettersyn har tiltakshaver vurdert de innkomne merknader og gjort noen mindre endringer som er inntatt i reguleringsbestemmelser og plankart. Innsigelse Det er ikke reist innsigelse til reguleringsforslaget. Merknader som er imøtekommet, jfr vedlegg - Syklistenes landsforbund, ved at trerekken langs Navestadveien er flyttet for å muliggjøre en framtidig standardheving av gang- og sykkelveianlegget. - Østfold fylkeskommune, ved at reguleringsbestemmelsene 16 er endret i tråd med fylkeskonservatorens ønske. - Lande Mekaniske eiendom AS, ved at det har blitt enighet om adkomsten til eiendommen 1047/211,212- Merknader som ikke er imøtekommet, jfr vedlegg - Syklistenes landsforbund, ved at planforslaget er lite ambisiøst i forhold til tilrettelegging for sykkeltrafikk. Det burde vært regulert sykkelvei med fortau med tilhørende bredder. Statens vegvesen har ikke funnet det riktig å tilrettelegge for en annen standard gjennom planområdet enn i områdene på utsiden. - Syklistenes landsforbund, ved at det ikke er tilrettelagt for sykkel langs Torpebaugen. Asfaltarealene er utflytende her, og dette gjør det vanskelig å etablere egen gang- og sykkelvei her. De mener at det heller ikke er et behov. 16

17 - Syklistenes landsforbund, ved at ikke syklistene gis forkjørsrett i krysset med Navestadveien. Begrunnelsen er at Statens vegvesen ikke ønsker å tilrettelegge for en trafikkløsning her som er lite kjent. Vegvesenet vil imidlertid vurdere løsningen i byggeplanfasen. - Østfold fylkeskommune, ved at det ikke var vurdert en alternativ adkomst til Gatedalen sørvest for den planlagte rundkjøringen. En vurdering av dette alternativet er tatt inn i planbeskrivelsen Disse endringene anses som mindre endringer i reguleringsforslaget og kan ikke sees å endre planens intensjoner og hovedformål. Oppsummering Det er ikke knyttet innsigelse til planforslaget, og det kan egengodkjennes av Sarpsborg kommune. De delene av gjeldende reguleringsplaner som overlappes av denne plan oppheves tilsvarende. Rådmannen anbefaler at forslag til reguleringsplan for riksvei 111 rundkjøring i krysset med Navestadveien, godkjennes. Forslag til reguleringsplan fremmes med dette for avsluttende behandling. Miljømessige konsekvenser: Ingen negative miljømessige konsekvenser av reguleringen er påvist. Økonomiske konsekvenser: Ingen for Sarpsborg kommune Rådmannens innstilling: I medhold av plan- og bygningsloven ledd vedtas forslag til detaljreguleringsplan for riksvei 111 rundkjøring i krysset med Navestadveien, utarbeidet i målestokk 1:1000 og datert , sammen med de tilhørende reguleringsbestemmelser, datert De deler av gjeldende reguleringsplaner som erstattes av reguleringsplanen, oppheves. Behandling i Utvalg for landbruk og teknikk Følgende representanter hadde ordet i saken: Bjørn Hansen Lysås (AP), Steven Skjekkeland (H), Tor Egil Brusevold (AP), Svein Agnalt, Leif Brenne (KRF), Lasse Holmen Votering Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Utvalg for landbruk og teknikk I medhold av plan- og bygningsloven ledd vedtas forslag til detaljreguleringsplan for riksvei 111 rundkjøring i krysset med Navestadveien, utarbeidet i målestokk 1:1000 og datert , sammen med de tilhørende reguleringsbestemmelser, datert De deler av gjeldende reguleringsplaner som erstattes av reguleringsplanen, oppheves. 17

18 Sak 47/12 Delegeringsreglementet - endring av delegert myndighet fra plan- og økonomiutvalget til komité for landbruk og teknikk Arkivsak-dok. 11/ Saksbehandler Torild Lindemark Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /12 2 Bystyret /12 Saken er fremmet etter prinsippet om fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Håvard Vestby Vedlegg: Ikke trykket: Delegeringsreglementet (kan leses på kommunens Internettsider) Sammendrag: Det er behov for en justering av arbeidsfordelingen mellom plan- og økonomiutvalget og utvalg for landbruk og teknikk. Rådmannen anbefaler derfor en mindre endring i delegeringsreglementet. Utredning: Någjeldende delegeringsreglement ble vedtatt av bystyret , sak 36/11, gjeldende fra konstituerende bystyremøte Ifølge delegeringsreglements kapittel 4 - reglement for plan- og økonomiutvalget - er en av utvalgets hovedoppgaver: - samordning av overordnet kommuneplanlegging etter plan- og bygningsloven, inkludert kommuneplanens arealdel. Plan- og økonomiutvalget innstiller overfor bystyret i alle kommuneplansaker. Ovennevnte er grunnlag for et punkt i delegeringsreglementets kapittel 14 om Delegering etter særlov, omhandlende plan- og bygningsloven (27. juni 2008 nr 7). Her delegeres bl.a. følgende til plan- og økonomiutvalget: Dispensasjon fra arealformål i kommuneplanens arealdel i saker av prinsipiell betydning jf. pbl 19-2 Tilsvarende punkt er delegert utvalg for landbruk og teknikk hva gjelder reguleringsplan Dispensasjon fra arealformål i reguleringsplan i saker av prinsipiell betydning jf pbl Erfaring så langt i bystyreperioden har vist at det er mange saker og stor arbeidsmengde i plan- og økonomiutvalget. Videre er det ofte samme skjønn som bør legges til grunn når man skal behandle dispensasjon fra arealformål i kommuneplanens arealdel som fra arealformål i reguleringsplansaker. Slik synes det også hensiktsmessig at det er samme utvalg som vurderer lovverk og skjønn i forhold til dispensasjoner. 18

19 Miljømessige konsekvenser: Ingen. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Rådmannens innstilling: I delegeringsreglementets kapittel 14, Delegering etter særlov, for Plan og bygningsloven (27. Juni 2008 nr. 71) gjøres følgende endring: Plan- og økonomiutvalgets dispensasjonsmyndighet fra arealformål etter kommuneplanens arealdel strykes.( prikkpunkt 2). Utvalg for landbruk og teknikk tilføres denne myndigheten ved at prikkpunkt 5 under utvalget endres til: Dispensasjon fra arealformål i kommuneplanens arealdel og reguleringsplan i saker av prinsipiell betydning jf. pbl Behandling i Plan- og økonomiutvalget Følgende hadde ordet ved behandlingen av saken: Ingen. Votering Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Plan- og økonomiutvalgets innstilling I delegeringsreglementets kapittel 14, Delegering etter særlov, for Plan og bygningsloven (27. Juni 2008 nr. 71) gjøres følgende endring: Plan- og økonomiutvalgets dispensasjonsmyndighet fra arealformål etter kommuneplanens arealdel strykes.( prikkpunkt 2). Utvalg for landbruk og teknikk tilføres denne myndigheten ved at prikkpunkt 5 under utvalget endres til: Dispensasjon fra arealformål i kommuneplanens arealdel og reguleringsplan i saker av prinsipiell betydning jf. pbl

20 Sak 48/12 Valg av meddommere til tingretten, lagrettemedlemmer til lagretten og jordskiftemeddommere til jordskifteretten Arkivsak-dok. 10/ Saksbehandler Lise Cathrine Finn Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /12 2 Bystyret /12 Saken er fremmet etter prinsippet om fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Vedlegg: Oversikt over valg av meddommere, lagrettemedlemmer og jordskiftemeddommere Sammendrag: Bystyret skal velge meddommere, lagrettemedlemmer og jordskiftemeddommere for ny periode Valget foregår i etterkant av kommunestyrevalget, og gjelder for fire år. Det er foretatt vandelskontroll av alle kandidater. Listene over foreslåtte kandidater vil ligge ute til alminnelig ettersyn i to uker før bystyrets valg. Utredning: Jfr. domstolloven 68 forbereder formannskapet valget og avgir forslag til valg til bystyret i samsvar med 67. Meddommere og lagrettemedlemmer skal ha allsidig sammensetning, slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen. Kommunen har, jfr. 67, oppfordret allmennheten til å foreslå kandidater. Forslaget legges ut til alminnelig ettersyn i to uker (jfr. 68), med oppfordring til de som har innvendinger til forslaget om å melde fra innen fastsatt frist. En person kan kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstanden eller andre særlige grunner tilsier det, eller vedkommende har vært medlem av et utvalg i to perioder tidligere (domstolloven 74). Avgjørelsen om fritak treffes av kommunen. Ihht. domstolloven 66 skal meddommere og lagrettemedlemmer velges av kommunestyret hvert fjerde år. Valget foretas innen 15.oktober etter hvert kommunestyrevalg, og gjelder for fire år fra 1. januar det påfølgende år. Krav til den som velges, jfr. domstolloven 70, er: Tilstrekkelige norskkunnskaper Personlig egnet til oppgaven Være over 21 år og under 70 år, ved valgperiodens start Ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender Ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene Stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen Være statsborger i Norge eller annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i riket de tre siste år før valgdagen. 20

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling ArkivsakID.: 09/3028 Arkivkode: FA-L12, PLANID-200962 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/14 Planutvalget 17.06.2014 099/14 Formannskapet 10.09.2014 105/14 Kommunestyret 17.09.2014 Rv 301, Jahrehagen

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 03.05.2012 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 63/12 08/937 KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum

Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum plan Overskrift fv. 192 Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum Reguleringsbestemmelser, Forklarende tittel eller undertittel planbeskrivelse og plankart www.vegvesen.no/vegprosjekter/fv192faervik

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING GANG- OG SYKKELVEG LANGS FYLKESVEI 202, HOVIN SKOLE GRANODDEN

PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING GANG- OG SYKKELVEG LANGS FYLKESVEI 202, HOVIN SKOLE GRANODDEN SPYDEBERG KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERING GANG- OG SYKKELVEG LANGS FYLKESVEI 202, HOVIN SKOLE GRANODDEN Planid. 0123-2012-0008 Høringsutkast, datert 17.09.2013. FORORD Reguleringsplanforslaget

Detaljer

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning Planbeskrivelse inkl. utredning Støodden utvikling AS OPPDRAG Detaljreguleringsplan for Støodden, Kristiansand kommune EMNE DATERT SIST REVIDERT Planbeskrivelse inkl. utredning 6.8.2013 8.10.2013 DOKUMENTKODE

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/11843 Dokumentnr.: 45 Løpenr.: 60804/2013 Klassering: Østsiden Sykehjem Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.05.2013 46/13 Bystyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 1/15 14/2308 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 10.12.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 1/15 14/2308 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 10.12.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 14.01.2015 Tid: 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 14/2308 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Salto Eiendom AS Mai 2013 FORORD Forslag til planprogram er første fase i arbeidet med en detaljregulering for Rortunet. Tiltaket

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen på rådhuset Møtedato: 19.06.2012 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte på Moer sykehjem, 1. etg. i møterom 1-3 og forsamlingssal/kafeteria. 09.03.2011 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte på Moer sykehjem, 1. etg. i møterom 1-3 og forsamlingssal/kafeteria. 09.03.2011 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte på Moer sykehjem, 1. etg. i møterom 1-3 og forsamlingssal/kafeteria 09.03.2011 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord kommunestyre Møtested: Aja Samisk senter, Manndalen Dato: 02.03.2009 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord kommunestyre Møtested: Aja Samisk senter, Manndalen Dato: 02.03.2009 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord kommunestyre Møtested: Aja Samisk senter, Manndalen Dato: 02.03.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 9 00. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Ringerike kommune og Hole kommune. Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund. Planprogram

Ringerike kommune og Hole kommune. Kommunedelplan for Steinsfjorden og Kroksund. Planprogram 2 Dato: 2014-21-05 Dokumentinformasjon Oppdragsgiver: Oppdragsnavn: Hole kommune Oppdragsnr: 532335 Rapportnavn: Versjon: 01 Arkiv (filnavn): Oppdragsleder: Petter Christensen Agnete Syrtveit Oppdragsmedarbeidere:

Detaljer

Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Mørkvedhallen, Dato: 14.06.2010 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Mørkvedhallen, Dato: 14.06.2010 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Innstranda Bydelsutvalg Mørkvedhallen, Dato: 14.06.2010 Tidspunkt: Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Innstranda Bydelsutvalg, telefon 97591553,

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Kystsoneplan for Fredrikstad kommune 2011-2023

Kystsoneplan for Fredrikstad kommune 2011-2023 Kystsoneplan for Fredrikstad kommune 2011-2023 Egengodkjent i bystyret 16.06.2011og egengodkjent tilleggsvedtak 08.12.2011 Saksnr.: 2010/17882 Dokumentnr.: 165 Løpenr.: 127122/2011 Klassering: 143 Saksbehandler:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal 27.04.2006 kl. 18:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Coop Nord BA. Reguleringsplan med KU for Jekta storsenter, L12-1658. Planbeskrivelse. Illustrasjon: AMB arkitekter as

Coop Nord BA. Reguleringsplan med KU for Jekta storsenter, L12-1658. Planbeskrivelse. Illustrasjon: AMB arkitekter as Coop Nord BA Reguleringsplan med KU for Jekta storsenter, L12-1658 Illustrasjon: AMB arkitekter as Planbeskrivelse Tromsø 12.02.2009 rev 21.09.2009 2 JEKTA STORSENTER Tittel: Arkitekt(er): Forfatter(e):

Detaljer