Vedlegg 6. Eksempel på reguleringsbestemmelser for spesialområde naturvern etter PBL 25.6, Brattøya, Halden (kommuneskog, barskogvern) s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 6. Eksempel på reguleringsbestemmelser for spesialområde naturvern etter PBL 25.6, Brattøya, Halden (kommuneskog, barskogvern) s."

Transkript

1 Vedlegg fra utvalget Vedlegg. Vernete områder, kommunevis s. 88 Vedlegg. Prioriterte nye verneområder i vernegruppe, inklusive revisj oner, kommunevis liste s. l O l Vedlegg. Andre viktige områder, kommunevis liste, vernegruppe 6 s. Vedlegg. Utvalgte brev m.v. Brev med notat.7.99 fra fylkesmennenes miljøvernavdelinger til Miljøverndepartementet (MD) s. Brev fra MD til fylkesmennene s.8 Referat fra møte i MD s.0 Orienteringsbrev fra Direktoratet for naturforvaltning (DN)..99 s. Brev..999 fra MD til kommuner/fylkeskommuner i RPROsonen s. Vedlegg. Infofblder om Oslofj ordverneplanen (utkast) s. 9 Vedlegg 6. Eksempel på reguleringsbestemmelser for spesialområde naturvern etter PBL.6, Brattøya, Halden (kommuneskog, barskogvern) s. Vedlegg 7. Eksempel på tinglyst avtale/servitutt for nøkkelbiotop, Vispen, Fredrikstad s. a Tegning: Helge V. Pettersen. Fra: T.Schmedling & KA.Melbøe 99: 0 trivelige turer i Moss og omegn. (Vett & Viten). 87

2 Vedlegg l Vernete områder etter naturvernloven, kommunevis Oversikten omfatter ikke plante og eller dyrelivsfredninger uten biotopvern. Vernete områder er sortert etter vernemotiv og naturgeografiske regioner i Vedlegg Naturfaslise forhold, s.. Ingen verneområder i RPROsonen finnes i Oppegård og Drammen. Håøya (Frogn) og Borre prestegårdsskog er administrativt vernet, altså ikke etter naturvernloven. Lokalitetsnr. De første bokstaver i kommunenavnet + løpenr. i kommunen + N (vernet etter Naturvernloven), f.eks. Ask IN: Asker har nr.fra Ask IN til Ask 9N, da kommunen har 9 områder vernet etter naturvernloven. Ikke vernete områder i Asker som er vurdert i Oslofjordveraeplanen, gis løpenr. fra og med 0, dvs. fra Ask 0 osv., som er listet i utvalgets vedlegg s. 0. For områder med beliggenhet i kommuner benyttes bokstaver uten løpenr., f.eks. Ry/Rå (Rygge/Råde). Kommunene er behandlet i alfabetisk rekkefølge. Kommuneforkortelser Ask Asker Opp Oppegård Barn Bamble Os Oslo Bor Borre Por Porsgrunn Bær Bærum Ryg Rygge Dra Drammen Røy Røyken Fred Fredrikstad Råd Råde Fro Frogn Sae Sande Hal Halden Sår Sarpsborg Hol Holmestrand Sfj Sandefjord Hur Hurum Skn Skien Hva Hvaler Sto Stokke Krå Kragerø Sve Svelvik Lar Larvik Tjø Tjøme Lie Lier Tøn Tønsberg Mos Moss Ves Vestby Nes Nesodden Vål Våle Nøt Nøtterøy Ås Ås L Landskapsvernområde. Alle øvrige områder er reservater eller naturminner. Beliggenhet på øy eller fastland Et viktig moment utfra arealpress omkring og inntil etablerte verneområder, er om lokaliteten ligger på fastland, evt. øy med fastlandsvei, eller på øy uten fastlandsvei. Arealpresset er vanligvis langt større på fastland / øyer med fastlandsvei, enn på "ikke landfaste" øyer. delø Utgjør del av større øy uten fastlandsvei helø Utgjør hel øy / holme (evt. flere) uten fastlandsvei. j Småholmer i våtmarksområder på «fastland/fastlandsøy» er: l Rambergbukta (Moss), Hemskilen (Larvik/Sandefjord), Dirhue (Tjøme), Ilene (Tønsberg). ' Uten 0 Beliggenhet pli fastland eller på øy med fastlandsvei j b Øy med fast bosetting, b? mulig fast bosetting j h Øy med privat hytte(r), brygge m.v., ekskl. «redningshytte», «feltstasjon», fyrstasjon eller J annen fast «offentlig» innretning. l ( ) Øy(er) og fastland 88

3 Vernemotiv : Området er verneverdig utfra la Lokaliteter for rødlistekarplanter. Kategoriene "direkte truet" og "sårbar" er vektlagt utfra DNrapport 99 og Engan (996). Det antas at flere lokaliteter enn de anførte har dette vernemotiv, særlig gjelder dette områder med kalkfuruskog (type b). lb Botanikk uspesifisert le Verneverdi som lavlokalitet: Helt unntaksvis vurdert. Id Verneverdi som sopplokalitet: Helt unntaksvis vurdert Havstrand. F.eks. strandenger, takrørmvakssump, rullestein /sandstrand. Strandberg mot sjøen går under type. Tørreng /berg, kystkratt. Tørre, mer eller mindre åpne områder uten skog. a TørrengAberg, tørrhei Åpen vegetasjon / ikke skog. Strandberg, impediment, tørreng på grus, sand (kan overlappe med over). Røsslyng/ kreklinghei, m.v. Heterogen «type». b Kystkratt / kant og mantelvegetasjon. Det er ikke foretatt spesielle fagregisteringer med tanke på verneverdige «kystkratt»områder. c Kalktørreng, på kambrosilur og skjellsand. Barskog / kalkfuruskog / barlind a: «Ordinær barskog» med gran, furu. Omfatter flere typer barskog. b: Kalkfuruskog Lågurtbarskog av gran inngår også i blokaliteter i Hurum og i Bamble/Porsgrunn. c: Barlind Varmekjær edelløvskog. Omfatter flere typer edelløvskog. 6 Oreskog / annen løvskog 7 Myr. Overveiende topogene flatmyrer av fattig type. Omfatter ikke ombrogen myr. 8 Kystlandskap til sjøen Inkl. skjærgård, øyer, holmer, sund, kiler, odder m.v. 9 Verneverdig kulturlandskap / gammelt jordbrukslandskap som ikke grenser til sjøen Inkl. aller, enger, beiter, åkerholmer. Verneverdig edelløvskog slike steder er ført som type. 0 Ferskvann / vassdrag (ikke dam). Noen områder under 6 antas også å kunne gå inn her. loa : Vann, tjern. Inkl. naturlige småtjern. lob: Bekk, elv Dam, inklusive delvis kunstige anlagte tjern. Marine områder / brakkvann, bekke og elveutløp. Se og 6 Geologi. ac: Berggrunn a : Mineraler b : Fossiler c: Bergarter d : Kvartærgeologi Insekter (entomologi) Sjøfuglhekkeplasser (ornitologi) 6 Våtmark viktige våte fugleområder (ornitologi) 6a. Ferskvannslokaliteter 6b. Marine / brakkvannslokaliteter Det / de vernemotiv og naturtyper som gjør området verneverdig etter naturvernloven, er oppgitt. Andre forekommende naturtyper / motiv er ikke oppført. Fete tall: Hovedgrunn(ene) til at området ble vernet.? etter anført naturtype: Vernemotivet er til stede, men det er usikkerhet om dette motiv isolert sett kvalifiserer for vern etter naturvernloven. For noen områder er vurderingsgrunnlaget innen enkelte vernemotiv mangelfullt. Således er etablerte sjøfuglreservater sjelden vurdert botanisk, og dammer i verneområder er ofte ikke vurdert spesielt, osv. Verneverdig barskog i landskapsvernområder er ikke anført med naturtype, siden slik skog med visse begrensinger kan hogges. Dette gjelder Rødsåsen i S.Jeløy (Moss), Bastøy (Borre) og Øvre Rød (Tjøme). 89

4 Minimumskrav til verneverdi for at et motiv er oppført under kolonnen "Verneverdig naturtype. Vernemotiv": Minimum verneverdi i fagrapport Verneskala i fagrapport fra min. til maks. Vurdert vernemotiv Vurdert i fagrapport *** Fra O til**** Botanikk, dammer Oslofjordverneplanen, fylkesvise rapporter Fra * til * * * Barskog, barlind, kalkfuruskog DNrapport nrlo 989;nr > Fra 0 til 6 Havstrand NINA forskningsrapport nr.7 ***, med kunnskapsgrunnlag «noe» Fra 0 til**** Insekter NINA oppdragsmelding nr.8+6 (manusutkast 996) **** med kunnskapsgrunnlag «l litt» Fra O til**** Insekter NINA oppdragsmelding nr.8+6 (manusutkast 996) Verneskala i registreringer for myr og edelløvskog på 970tallet, som var basis for fylkesvise verneplaner, varierte en del. Minimumskrav er derfor ikke angitt over. Areal I dekar. Områder med land og sjøareal er ført med landareal først, deretter sjøareal, for eksempel Landareal for sjøfuglreservater (type ) er bare kjent i Østfold, der 0% av totalarealet for sjøfuglreservatene er land og 60% sjø. Utfra denne fordeling er antatt landareal for sjøfuglhekkeholmer beregnet i de øvrige fylker. Naturgeografisk region (se kart s.) "Kystskog og lyngheiregionen" 8 0 Østfoldsonen i "Kystskogregionen" 8 V Vestfoldsonen i "Kystskogregionen" 9 N Region nord i "Blandingskogregionen" 9 S Region sør i "Blandingskogregionen" kalk Oslo Kambrosilursone Oslo kalk Hurum Kambrosilursone Hurum kalk Grenland Kambrosilursone Grenland Tegning: Helge V. Pettersen. Fra: T.Schmedling & K.A.Melbøe 99: 0 trivelige turer i Moss og omegn. (Vett & Viten). 90

5 Østfold Fredrikstad FrelN Enghaugberget FreN deløbh Apalviken FreN helø Langskjær FreN helø Steinene FreSN delø S.Søster Fre6N delø S.Missingen FreSN Fuglevikbukta Fre9N Thorsøma Frei ON (helø) Goenvad Frei IN (helø) FrelN Øra Mærrapanna Verneverdig naturtype Vernemotiv la,c?,b 6 la,c, c, 6 6 la,,7?,?,6,a?,8,,,6 c Areal i daa «Land»+sjø = (Totalareal) Naturgeografisk region/ underregion Deler med ferdelsforbud...7 Deler med ferdelsforbud...7 Myr på Tjeldhl.; pollenanalytisk ref.område, derfor 7?, men for lite kunnskapsgrunnlag til å medregnes her. «Ramsarområde». Div.øyer / holmer. Brakkvannsområde delområder, Barlindplanen, i DN Halden Hal IN Folka 6 Hvaler HvalN HvaN HvaSN HvaN HvaSN Hva6N helø Lerdalen Prestegårdskogen Stensdalen Ilemyr Arekilen Heia HvaVN helø Møren HvaSN delø Akerøya + helø a la, a,d 6 7 8,6,0,,6, la,a,c?,7?,8,0, delt reservat. Vernemotiv ikke anført, da NINA's fagreg. (NINA utredn.6 + forsk.rapp.7) omfatter et langt større areal. Marine verneinteresser omfattes av et mye større areal, der res. inngår som en liten del. Nåværende sjøareal i res. anses ikke som verneverdig etter naturvernloven som et marint verneområde, derfor er ikke anført. Deler med ferdelsforbud...7 Inkl. noen småholmer / skjær.charatjern; fukthei Deler av selve Akerøya + Vesle er res. 9

6 Moss Mos IN Refsnes MosN S.Jeløy L MosN helø Eggholmen MosN (helø) Rambergbukta Verneverdig naturtype Vernemotiv b,c,,8,9,ll?,d, la,, 7,6 Areal i daa «Land»+sjø = (Totalareal) 8.000* Natu grafi unde Barskog i Rødsåsen skal som res.i Barskogplan * i tillegg ca..00daa fulldyrket mark «uten verneverdb), men for lite kunnskapsgrunnlag til å medregnes her Rygge RyglN Vardåsen RygN Bogslunden RygN Kajalunden Ry/RåN heløh Eldøya,Sletter Kollen / Danmark, L. RygN deløh Eldøya Ryg7N Telemarkslunden / Gunnarsbybekken Ry/Rå IN (helø)kurefjord Råde RådlN delø RådN helø RådN Ry/RålN helø S.Sletter Vesle Sletter Kråkstadfjorden Kurefjord Ry/Rå(N)heIØh Eldøya,Sletter Kollen / Danmark, L. a.ll? la,,a,b,8,ll, c,d,,,67,,8,7,,,6 la,c, c, 6,8,7,,,6 la,,a,b,8,ll, c,d, * * 8 V Sarpsborg SarlN Jørstadmyr 00 Inkl. Botnertjernet Flg..res.inngår: RygN, RådlN, og RådN. E:700da; St.S:600; M.S:60; S.S:60; K:7; D:0, tils.l.8daa. Nytt verneareal:.6 daa. * Landskapsvernet sjøareal ikke tatt med. Inn i Ry/Rå(N). Deler med ferdelsforbud...7 delområder. Revisjon ønskelig for å knytte de delområdene sammen. + i Råde. Noen øyer / holmer inngår. «Ramsarområde» Inn i Ry/Rå(N).Deler med ferdelsforbud. Inn i Ry/Rå(N). + i Rygge. Noen øyer / holmer inngår. «Ramsarområde» Sak i DN. Flg..res.inngår: RygN, RådlN, E:700da; St.S:600; M.S:60; 8.8:60; * Landskapsvernet sjøareal ikke tatt med. K: 7; D:0,. tils.l.8daa. Nyttverneareal:.6 daa 9

7 SarN SarSN Skjebergkilen Hansemakerkilen Verneverdig naturtype Vernemotiv,6,6 Areal i daa Naturgeo «Land»+sjø = grafisk region/ (Totalareal) underregion Akershus Asker AsklN AskN AskN he!0h AskN AskSN Ask6N Ask7N AskSN Ask9N Nesøytjem Elnestangen Spannlokket Bjerkåsholmen Djuptrekkodden Bjerkåsholmveien Veas Konglungen Neselva AsklON de!0b?h Bjerkøya Askl IN Holmenskjær AsklN Presteskjær AsklN Spirodden AsklN helø Lille Bjerkøyskjær AsklSN helø Hvalskjæret Askl6N helø Terneholmen AsklTN helø Ulvungene AsklSN herøh? Ulykkesskjær Askl9N de!0b?h Viernbukta 6,0, b b b b b b b b b b b b,b,, < adskilte delområder Bærum BærlN Kongshavn BærN Kalvøya BærN (helø) Lagmannsholmen BærN deløh Ytre Vassholmen BærSN helø Furuholmen sør Bær6N helø Prinseskjær Bær7N helø Mellemskjær b b b, l Holme + fastland Deler med ferdelsforbud...7 9

8 BærSN lielø Bær9N helø BærlON helø BærllNhelØ BærlN helø BærlN BærlN Terneskjær Svartskjæra Alv Sandhohnen Møkkalassene Koksabukta Storøykilen Verneverdig naturtype Vernemotiv 6 6 Areal i daa «Land»+sjø = (Totalareal) Naturgeografisk region/ underregion Kan og ha entomologisk verneverdi, men ikke vurdert Kan og ha entomologisk verneverdi, men ikke vurdert Frogn Fro IN Knardal FroN helø NØ Askeskjær Fro deløb Håøya, adm.vern 9N 9+ 9 N la,a, (ca. 700 adm.vern) 9 N Ertevikke Nesodden Nes IN helø Knerten 0+0 Vestby VeslN Kolås,6? 60 Ås Ås IN Pollevann 0,6 9 N Ca 7 daa i RPRsonen, vannarealet utenfor. Type 0 tas med, da planområdet også inkl. objekter med areal delvis utenfor RPRO. Oslo OslN OsN OsN OsN OsN Os6N Os7N deløb? deløh deløh heløh helø helø Huk Killingen Nakholmen Malmøya brygge MalmøyaN Malmøya S Malmøykalven Malmøyskjær Hertugskjær b,? b b b b lb,b la?,b?,c,b,b, delområder delområder Oslosildre? 9

9 Malmøya sjøsone Os8N helø Kaninøya, Malmøy Os9N helø Kavringen Os l ON de!0b?h GresshL/Rambergøya Verneverdig naturtype Vernemotiv lb?,b?, la,,b,c,b,?,6 Areal i daa «Land»+sjø = (Totalareal) Naturgeografisk regi underregioi, men for lite kunnskapsgrunnlag til å medregnes her. Buskerud Hurum HurlN helø HurN HurN delø HurN helø HurN helø Hur6N Sv/Hu N Tofteholmen Holtnesdalen Mølen Storskjær Ertsvikskjær Skjøttelvik/Haraldsfjell Grunnane la,lb,b?,?,,,d, lb,,a?,b?,,? b,c, kalk Hurum 9N 9N 9N 9N kalk Hurum 9 N Granskog, * i Landsplan barskog, men viktig for insekter Fredningen fra 99 bør revideres Barlindplanen, sak i DN. Utenfor Hur 9. + i Svelvik: Lier LielN Linnestranda,7, N Røyken RøylN RøyN RøyN helø RøyN RøySN Røy6N helø Røy7N helø Nærsnes S Nærsnes N Geitungsholmen Slemmestad Kutangen Dyna m.fl. Sundbyholmene b b b, b b N 9

10 Vestfold Borre BorlN BorN BorSN Bor helø Fjugstad Frebergsvik Rødskjær Buvika / Bastøy L Borre pr.gårdsskog Verneverdig naturtype Vernemotiv c, b?,8,9,?,,6 Areal i daa «Land»+sjø = (Totalarea!) (Sladm.vern) Naturgeografisk region/ underregion 8 V + verneverdig barskog på Bastøy., men for lite kunnskapsgrunnlag til å medregnes her, særlig Bastøykalven / områder N på øya. Like N for Bor Adalstjern Holmestrand Hol/SaeN helø Kattholmane + Larvik LarlN LarN LarN helø LarN LarN helø helø Lar6N LarTN Fritzøehus L Nevlungstranda *) Skudesundskjærene Ula Mølen / Fugløyrogn / Låven Indre Viksfjord Refsholttjønna LarSN deiøb?hgeiterøya La/Sf N (helø) Hemskilen Nøtterøy NøtlN deløh NøtN helø NøtSN helø NøtN helø NøtN helø Nøt6N helø Fjærskjær Selskjærene Klauver Ø Jensskjærene Kultane/Skarvesete Garaholmen,9?,6,H a a 6 a,6 7,0,6 la,c?,8?, kalk< *) «Værvågen», v.verdi i 06skala, omfatter et større areal enn forsk.rapp.7:90; derfor? for selve res. «Kolladjupet» i NINA's strandengreg. Barlindplanen + i Sandefjord. Strangeng ikke vurdert spesielt i NINAforsk.rapp.7, derfor? Deler med ferdelsforbud

11 NøtTN helø NøtSN helø Nøt9N heiø NøtlON helø NøtllNhelØ Tova Store Rauer HelleshL/Kråkene Midtre Bukkholmen Rønneskjærene Verneverdig naturtype Vernemotiv Areal i daa «Land»+sjø = (Totalareal) Naturgeografisk region/ underregion 8 V Sande SaelN de!0b?h BjørkøyaS SaeN heløh Gåserompa SaeSN deløh Killingholmen SaeN helø Kulpa på Killinghl. SaeSN deløh Kommersøya Sae6N deløh Limovnen på K.øya Hol/SaeN helø Kattholmane b,b la,b,? la,b,b, b c,b,b, b?,b kalk Hurum kalk Hurum kalk Hurum kalk Hurum kalk Hurum kalk Hurum, men for lite kunnskapsgrunnlag til å medregnes her delområder Sandefjord SfjlN SfjN La/Sf N (helø) Stokke Sto IN Strandvika Vøra Hemskilen Robergvannet 6 a 7,87,6 0, V 8 V + Larvik Strangeng ikke vurdert spesielt i NINAforsk.rapp.7, derfor? Svelvik Sv/HulN Grunnane, N +00 daa sjø i Hurum Tjøme TjølN (helø) TJ0N TjøSN delø TJ0N helø TjøSN delø TJ06N helø Dirhue res/øvre Rød L Storemyr / Fagerb. L Leiestein Melleskjærene Hoftøya Langøya 67,8 la.,6,9 0/ verneverdig barskog (**, i ****skala) i Øvre Rød L kubjelle Deler med ferdelsforbud...7 Deler med ferdelsforbud

12 Tjø7N helø TjøSN helø TJ09N helø Knappen Kvitskjærene Langskjærene Verneverdig naturtype Vernemotiv Area! i daa «Land»+sjø = (Totalareal) Naturgeografisk region/ underregion 8 V 8 V Tønsberg TønlN TønN (helø Presterødkilen Ilene Våle Vål IN delø* Langøya 7,7,6?,8,b,d?,6 la,b, V Store takrørsumper; ikke vurdert spesielt av NINA, jf NINA forsk.rapp.7. Sumpene er verneverdig for fugl, jf. type 6 anført. TønlN + TønN under ett, er «Ramsarområde» 8 V Strandengsumper ikke vurdert spesielt av NINA, jf NINA forsk.rapp.7, derfor? Antatt kvartærgeol. interesser pga elveutløp m/ sedimentasjon og «embryonal deltadannelse». Del av et område, del utenfor RPRsonen som er høyt prioritert i nasjonal registering av kulturlandskap. TønlN + TønN under ett, er «Ramsarområde» kalk Hurum Orkidéarter. *Deponi i gl. brudd på øya. Telemark Bamble Barn IN Røsskleiva BamN Nustad BamSN BamSaN BamSbN BamN BamN helø Bam6N helø BamTN helø BamSN helø Bam9N helø BamlONhelØ Barn l IN BamlN Tangvald Rognsflauane Steinvika Omborsnesholmen Krogshavn Lille Såstein Kråka Lindholmane Selskjæra Kiletjernene Vinjekilen c,b c,b lc,c,a,b,c b 7,0, 6, kalk Grenland kalk Grenland kalk Grenland. kalk Grenland 9 S kalk Grenland Verneverdig lavlok.(type: le) adskilte sjøfuglres. Dessuten litt sjøareal 98

13 Kragerø KralN Stavnes KraN KraaN Lågåsmyr KrabN Sjømannsheia KraN Knipheia/Byttekollen KraN deløbh JomfrulandL KraSN Burnyr Kra6N helø Stråholmsteinen Kra7N helø Raudholmane KraSN helø Lille Danmark Kra9N helø Torskholmen Kral ON heløh Ropen Kral IN helø Strutsholmskjæra KralN helø Geitholmsundet KralSN helø Gjesskjæra KraHN helø Stangskjæra KralN helø Hattholmen Kral6N helø Rauane 0 Kral7N helø Tviskjær KralSNhelØ Rognholmen Kral9N helø Bukkholmskjæra KralON heløh Teineskjær KraN helø Lille Fengesholmen KraN helø Kjeholmskjæra KraN deløbh Skadden, J.land KraN Trollvann KraN deløbh Burøytjern, Skåtøy Kra6N helø Stråholmen res./ L Kra7N Lun Verneverdig naturtype Vernemotiv a 7 a c,b,s,,8,9,d, 7 la?,,a,8,d, 6,6,8,d,,,6 la,c Areal i daa «Land»+sjø = (Totalareal) / Naturgeografisk region/ underregion 9 S 9 S Dessuten litt sjøareal Deler av selve Stråholmen med flere småøyer + litt sjø Barlind. Er like N for Kra8 Porsgrunn PorlN PorN Versvik N Versvik S la b 0 kalk Grenland kalk Grenland Orkidéart 99

14 PorN PorN PorSN helø Por6N helø Frierflogene res./ Dammane L Åsstranda Furuholmen Skjæret V Verneverdig naturtype Vernemotiv c,a,b,,ll,,? Areal i daa Naturgeo «Land»+sjø = grafisk region/ (Totalareal) underregion 60/ kalk Grenland Edelløvskog: «Kjørholt» kalk Grenland 8 V?, men for lite kunnskapsgrunnlag til å medregnes her Skien SknlN helø Lagmannskjær +8 9 S 00

15 Vedlegg Prioriterte nye verneområder, kommunevis Forslag til områder i vemegruppe nedenfor, ble vedlagt METs orienteringsbrev..999 til kommuner og fylkeskommuner, se utvalgets vedlegg e (s. ). Vedlegg omfatter: Nye foreslåtte områder etter naturvernloven. Områdene er gruppert etter vernemotiv og naturgeografisk region i vedlegg "Naturfaglige forhold" kap.6, s.6. Områder som er under behandling, se samlet oversikt i kap..., s.69. Nye sjøfuglhekkeholmer med ferdselsforbud i hekketiden (viltloven), se og kap..., s.6. Revisjoner av vernete områder, se og kap..., s.70. Forklaring til kolonnene; Lok.nr. = Lokalitetsnr., se innledning til vedlegg l, s.88. Nat.geogr.region = Naturgeografisk region, se kart s.. UTMkoordinater: Beliggenhet i UTM km rute etter blått rutenett (WGS 8). Tall med 6 siffer er angitt med loom nøyaktighet. Vernegruppe Naturvernlovobjekter Vernegruppe l Høyeste prioritet Må med i verneplanen, uansett. Vernegruppe Høy prioritet Må med i verneplanen. Vernegruppe Middels høy prioritet Bør med i verneplanen. Vernegruppe er ikke anført for sjøfuglhekkeholmer, der det kun foreslås ferdselsforbud i hekketiden, uten særskilt biotopvern. vernesaker som er under behandling, "Revisjon": Revisjon av et etablert verneområde ved større arealutvidelse mindre grensejustering endring av verneform, eller revisjon av vernebestemmelser. Ved revisjoner er selve revisjonen plassert i en vemegruppe, og ikke det eksisterende verneområdet. Naturtyper / vernemotiv (type nr.l6, se s.89): For revisjoner av eksisterende verneområder, se nedenfor, er evt. nye vernemotiver anført med + ; for eksempel vil + bety at tilleggsmotiv (her: dam) tilkommer verneområdet som følge av en revisjon (arealutvidelse). (strek) i naturtyperubrikken vil si at revisjonen antas ikke å tilføre området helt nye vernemotiver. En vil imidlertid kunne få et større område, evt. en bedre arrondering (avgrensning), og ofte økt mangfold i biotoper og dermed større verneverdi. Viltlovens 7 med foreslått ferdelsforbud i hekketiden for viktige sjøfuglholmer uten andre vernemotiver, er anført med (Sjøfuglhekkeplasser) under «Naturtyper». "Mva rapp.": Fylkesmannens mljøvernavdeling., rapportserie. Naturfaglig bakgrunnsstoff for mange av lokalitetene finnes i fylkesvise rapporter publisert i de respektive miljøvernavdelingers rapportserie (Jensen m.fl. 999, Markussen m.fl. 999, Often m.fl. 999 og Stabbetorp m.fl ). Ytterligere fagmateriale finnes for mange av lokalitetene, jfr. kap..., s. og Litteratur s.60. For øvrig henvises til de respektive miljøvernavdelinger. 0

16 N.Jg t < Oslofjordverneplanen Østfold, Oslo/Akershus, Buskerud O 8 6 Kilometers A Beliggenhet (omtrentlig) av objekter i vernegruppe, s. 0 Kommunenavnforkortelser ( bokstaver), se s.88

17 Oslofjordvernepianen Vestfold og Telemark O 8 6 Kilometers Beliggenhet (omtrentlig) av objekter i vernegruppe, s. 0

18 Lok.nr. FreSN FreSN Fre9N Fre ION Frei IN Fre Fre FrelS Fre a Fre b Fre c Fre d Fre 6 Frei? FrelS Fre 9 Fre 0 Fre Fre Fre Fre Fre Fre 6 Fre 7 Fre 8 Fre 9 Hal Hal Hal HvaN HvaN Østfold Navn S. Søster naturreservat Fuglevikbukta naturreservat Thorsøma Nygårdsmoa naturreservat Øra naturreservat Smaugstangen Skjeløya øst Rauer, delområder : Rauøykalven/Kalvbukta Rauer, gamle eiker Grisebukta/Kuane Paradisbukta, Rauer Elinborgdammen Munken Vispen Bloksberg Roppestaddammen Bjørnevågen Alshusbukta Forskj ærdammen Korsebergdammen Engelsvikdammen Mule / Stangeskjær Gåseskjæra Terneskjær Røds bruk Enningdalselv / Indre Iddefj. Remmendalen Iddebekkene Prestegårdsskogen n.res. Stensdalen naturreservat UTMkoordinater PL 0 PL 6 PL 060 PL 0960 PL 60 NL9967 NL997 NL9667 NL9769 NL9667 NL9666 NL9768 PL 066 PL 96 PL 86 PL 06 PL 60 PL 098 PL 6 PL 99 PL 76 NL 9969 PL 087 PL 006 PL 7 PL 096 PL 9 PL PL 80 PL PL 06 Vernegruppe, revisjon, revisjon, revisjon, revisjon, revisjon :, revisjon, revisjon Naturtyper / vernemotiv +a c, la, la,,,a?,8,c,,a, la,,a?,8,c,d la,,a a,8,? Id, le,, lb 6,8,0,b,,6, 6,0b +, Nat.geogr. region Marint, korallrev v/ Gyren. Landsplan marine områder Liten arealutvidelse pga svartor Små arealer inn / ut Hele Burholmskjæret / Randholmen Glomma 0 + noen småjusteringer Ny "hyttevei" 996. To delområder. Friluftsinteresser. Strandtorn like ved Inkl. gul hornvalmue. Eies av Forsvaret Eies av Forsvaret Diverse gamle enkelttrær. Eies av Forsvaret Inkl. gul hornvalmue. Eies av Forsvaret Inkl. gul hornvalmue. Eies av Forsvaret PL 0 66 Friluftsliv. Mvarapp. / 997:. Flere km intakt strandlinje uten hytter på fastlandet. (Frafalt i Barskogplan ØstNorge) PL Reg. til spes.område naturvern. Se s.!a PL 9 60 PL 6 PL 9 9 PL NL Ferdselsregulering etter viltloven. Sikret friluftsliv. Ferdselsregulering etter viltloven Ferdselsregulering etter viltloven Ballastflora, nasjonal, like utenfor RPROsonen Inkl. utvidelse av Hal IN Regulert til friluftsliv 0 for Remmenbekken Vesentlig utvidelse med Ørekrokens sandstrender 0

19 Lok.nr. HvaSN Hva6N Hva 9 HvalO Hva + 8 Hva Hva Hva Hva 6 Hva 7 Hva 9 Hva 0 Hva Hva Hva Hva Hva Hva 6 Hva 7 Hva 8 Hva 9 Hva 0 Hva Hva Hva Hva Hva Navn SandøySalta Grytvika / Bastangen Kasakilen/Sandholmen Hvaler prestegård Spjærøykilen S Vikerdammen Asmalsunddammen Guttormsvauen Huser / Gravningen Barmtjern, Vesterøy Kvernmyr Gjølertangen Prestegårdsmyra Haugetjera, Vesterøy Rognhavn N, Hærføl Grindskjær Skomakerskj æra Møkkalasset Ø.Utengskjær Mefjordholmen Skjellholmen 0. Rødskjær Kvernskjær Kløveren, Tisler Arekilen naturreservat HeiaTorbjørnskjær Brattestø / Skipstad Vikerkilene UTMkoordinater PL 6 PL 077 PL 7 PL 8 PL 09 PL 069 PL PL 098 PL 6 PL 09 PL 00 PL 8 PL 060 PL 8 PL 9 PL 6 PL 07 PL 7 PL 0 PL 0 PL PL PL 0 PL 078 PL 7 PL PL 9 Vernegruppe, revisjon, revisjon, revisjon j Naturtyper / vernemotiv +a la,,a,c,8,ll,?,d la,ld, la,,,a la, la la, 6 / la,a,b?,a,8 Id,, 7 la,a,c,8 le la, la, Nat.geogr. region Noen smårevisjoner i 0 og V Landsplan marine områder. Se og Hva, 9, 0 Inkl. Svartebergdammen (Brattestødammen). Strandbete strandmalurt, honningblom, bustsmyle, jordbærkløver, smalsøte Jordbærkløver, smalsøte, sjelden sopp Hva og!8 inngår i ett område. Bittergrønn. Dels sikret Strandmalurt, kjempehøymol, jorbærløver, kalkkarse. Sikret til friluftsliv. Eseltislel før plantlivsfredet. Lite naturminne Gul hornvalmue, vasstelg, smalsøte. Dels sikret friluftsliv PL 6 PL 08 9 V.gr.l for strandtorn. Strandbete, kjempehøymol, jordbærkløver. Sikret for friluftsliv. PL 09 8 PL inkl. strandmalurt ^Akutt truet» lav. PL 6 Vasstelg. PL 07 Vernegr. dersom reg. til spes.omr.naturvern m/ res.likn. reg.best. ikke fører fram. Trutete arter, dels statsgrunn (DN). Inkl. Ekholmsundet (Engan 99:) Ferdselsregulering etter viltloven Ferdselsregulering etter viltloven. Sikret friluftsliv. Ferdselsregulering etter viltloven Ferdselsregulering etter viltloven Ferdselsregulering etter viltloven Ferdselsregulering etter viltloven Ferdselsregulering etter viltloven Ferdselsregulering etter viltloven Ferdselsregulering etter viltloven 0

20 Lok.nr. Hva 6 Hva 7 Hva 8 Hva 9 Hva 0 Hva Hva Mos IN MosN Mos an Mos bn Mos cn Mos 6(N) Mos 7 Mos 8 Mos 9 Mos 0(N) Mos Mos Mos Mos RyglN RygN RygN Ryg (N) RygTN Ryg 9 Ryg 0(N) Navn Skipstadsand S.Måsholmen Knubben i Lisundet N Alne ved Tisler Tisler, hovedøya Sanne, N.Sandøy Hærføl øst Refsnes naturreservat, Jeløy S. Jeløy.landskapsvernomr. : Rødsåsen Grønliparken Reierskogen Guldholmen (del av ) Hvittingbukta, Jeløy Kongshavntjern, Jeløy Fuglevik, Jeløy Bevøya v/ Jeløy N Tangen, Jeløy N Biløya v/ Jeløy Røredammen, Jeløy Kjellandsvik, Jeløy Vardåsen naturreservat Bogslunden naturreservat Eldøyares. utvide sandsandstrand i NØ Taralden Telemarkslunden n.minne CarlbergVærne kloster området, inkl. Årefjordleira Lille Revlingen UTMkoordinater PL 8 PL 09 PL PL 00 PL 0 PL 0 PL 78 8 NL99 NL988 NL9087 NL9088 NL988 NL8989 NL997 NL 996 NL99 NL 998 NL997 NL997 NL99 NL 99 NL 980 NL98 NL977 NL967 NL 98 NL 98 NL98 Vernegruppe, revisjon Revisjon, revisjon, revisjon, revisjon, revisjon, revisjon, revisjon () Naturtyper / vernemotiv la,,,,8, la la, (+lc, a, ) (+) (+,) la,, la,, la,,a,c,? la, a,b,c b,c ~ (+) 9 (inkl. div.typer: la,,,6,0bll) Natgeogr. region Jordbærkløver, honningblomst. PL 8 Ferdselsregulering etter viltloven. PL 096 Ferdselsregulering etter viltloven. PL Ferdselsregulering etter viltloven Aktuelt landsk.vernomr. Truete karplanter. Engan (99) Sprikesøtgras, "direkte truet", "punkt areal". PL 00 0 "hensynskrevende" + trolig utgått "sårbar", karplanter (Engan 99) Div.revisjoner + gran i 0 Inngår i Barskogplan ØstNorge 999, inkl. barlind NL Vvendt brattli med edelløvskog på Reiertangen Sjøfugl. Vernesak i DN Deler aktuelt som friluftsområde, le for småbåter NL 9 96 Inkl. dam «Røre» i vgr.. Lodnefiol. NL 9 9 Inngår i Barskogplan ØstNorge 999. Oslosildre Oslosildre Sikret til friluftsliv NL 9 9 NL 9 99 Inngår i Ryg 9 Eldøya er landskapsvernområde. Verdifull sandstrand bør gis sterkere vern Sjøfugl. Vernesak i DN Inngår i Ryg 9 Nasjonalt kulturlandskap, l.sk.vern / kommunedelplan. Ryg N+7N inngår. Inkl. kammarimjelle Sjøfugl. Vernesak til behandling i DN 0

21 Lok.nr. Ry/Rå IN Ryg8 Råd8 Ry/Rå N RådSN Råd Råd Råd 6 Råd? Råd 9 SarN Sår Sår Sår 6 Navn Kurefjorden naturreservat : Kuredammen ÅvenN Eldøya/Sletter l.sk.v.område Kråkstadfjorden n.reservat Viersholmdammen Verkslunden Tombdammene Tasken N Røstaddammen Skjebergkilen natturreservat Olseng N Haslau Skorpen v/karlsøy UTMkoordinater NL 9877 NL 9879 NL 9977 NL977 PL 076 PL 0079 PL 077 PL 077 NL 9979 PL 0076 PL 6 PL 9 PL PL 8 Vernegruppe, revisjon, i rev. Kurefj., rev.kurefj., revisjon, revisjon, revisjon Naturtyper / vernemotiv + 9 (+la,,,) le, (),, lc,, Nat.geogr. region Utvidelse i 0 strandsone, se og Ryg 8 og Råd 8 ca 00 m utenfor reservatet. NL Utvidelse av Kurefjorden Tjern : Direkte truet plante. Sandstrand NØ v/ sjøfuglres. Kollen S : Sårbar planteart Liten arealreduksjon ved bryggeanlegg PL PL Inkl. våtmark Ø for Krokstad bru i vernegr. PL 0 77 NL PL Liten reduksjon, jordebit ut PL 97. Bolghaug (99:) Ferdselsregulering etter viltloven Ferdselsregulering etter viltloven. PL 89 Loknr. OsTN Os 7aN Os 7bN Osll(N) Os Os Os Os Os 6 Os 7 Os 8 Os 9 Oslo Navn Malmøya naturminner : «Malmøytoppen» Malmøya for øvrig Hovedøya Ekebergskråningen Dronningberget, Bygdøy Hengsengskog / Bygdøy bad C. Fr' svei / Reinsdyrlia, B. øy Kalvodden, Bleiksøya Kaffeskjær Galteskjær, Lindøya N Ulvøya UTMkoordinater NM987 NM988 NM977 NM97 NM980 NM9 NM 9 NM9 NM 970 NM9 NM90 NM998 Vernegruppe, revisjon, revisjon Naturtyper / vernemotiv. la,b,c,,9 la, c,ab,?, lc,,? b?,, la Natgeogr. region kalk Oslo kalk Oslo kalk Oslo Kalk Oslo kalk Oslo kalk Oslo kalk Oslo kalk Oslo kalk Oslo kalk Oslo kalk Oslo kalk Oslo Lokal høring ferdig. Bakkekløver, kubjelle m.fl. Kvitmure, oslosildre, m.fl. Lokalitet Bygdøy sjøbad «alene», i v.gr. Ferdselsregulering etter viltloven. NM Ferdselsregulering etter viltloven. NM 99. Ferdselsregulering etter viltloven. NM 9 09 Dvergtistel, lite naturminne 0

22 Lok.nr, AskN6N Ask N Ask N Ask 6N Ask N Ask 0 Ask Ask Bær N Bær (N) Bær 6 Bær 7 Fro (N) Fro Fro Nes Nes Nes Oppi Ves As Akershus Navn Bjerkås : Bjerkåsholmen Djuptrekkodden Bjerkåsholmveien Konglungen/Leangbukta Rogneskjær Store Bjørøyskjær Langåra Storøykilen naturreservat Oustøya,deler Borøya Selskjær v/torvøya HåøyaS Småskjær Stakaskj ær/storskj ær Nordstranddammen Blylagdammen Helvik gamle brygge SvartskogSjødalstrand Erikstadbekken Flatskjær/Tueskjær UTMkoordinater NM 88 NM 89 NM 89 NM 89 NM 8 NM 8 NM 8 NM 86 NM 890 NM 877 NM 879 NM 889 NM 897 NM 90 NM 9 9 NM 898 NM 97 NM 9 NM 977 NM 90 NM 96 Vernegruppe, revisjon, revisjon, revisjon () " Naturtyper / vernemotiv la,a?b,, ld,b,,ll la,b,c,a,b,,9 7, c? la, a,b,c, a,b,,67, la,,a,c,b,9?, la,ld?,a, 0b?,ll la la,a, a,8,?,6?,9?,0b Natgeogr. region kalk Oslo kalk Oslo kalk Oslo kalk Oslo kalk Oslo kalk Oslo kalk Oslo kalk Oslo kalk Oslo kalk Oslo kalk Oslo kalk Oslo 9N 9N 9N 9N 9N 9N 9N 9N Ertevikke NM 8 9 NM 8 9 NM 8 9 Spiradammen, S.skogen, S.odden + kvitmurelok. Ferdselsregulering etter viltloven. NM 8 Ferdselsregulering etter viltloven. NM 8 Inngår i Barskogplan ØstNorge 999. Oslosildre Oslosildre. Nasjonalt kulturlandskapsobjekt Ferdselsregulering etter viltloven. NM Inngår i Barskogplan ØstNorge 999. Ertevikke. Eies av Forsvaret. Større utvidelse av administrativt fredet areal. Ferdselsregulering etter viltloven. NM 908 Ferdselsregulering etter viltloven NM NM Kvitmure, "direkte truet", lite areal Bittergrønn, oslosildre Ferdselsregulering viltloven. holmer a: NM 968 b: NM

3. Områdevern. Buskerud 2 1

3. Områdevern. Buskerud 2 1 3. Områdevern 3.1. Status områdevern 3.1.. Innledning Områder vernet etter naturvernloven i RPR-O-sonen er listet kommunevis s.88 (areal, naturtyper / vernemotiv, naturgeografisk region). Eldste fredning

Detaljer

Vern av viktige naturområder rundt Oslofjorden og Telemarkskysten

Vern av viktige naturområder rundt Oslofjorden og Telemarkskysten Utredning for DN Nr. 1999-8 Vern av viktige naturområder rundt Oslofjorden og Telemarkskysten Innstilling fra Verneplanutvalget for Oslofjorden y Avgitt til Direktoratet for naturforvaltning Rapporten

Detaljer

Natur- og kulturlandskap. Kvartærgeologi, botanikk

Natur- og kulturlandskap. Kvartærgeologi, botanikk Tabell 3. Beskytta områder i Vansjø- / Hobølvassdraget (MORSA) Navn Kommune Lovverk / Verneform Verneformål Områder vernet i medhold av Naturvernloven Stenerudmyra Hobøl, Spydeberg Naturreservat Myr Limnogen

Detaljer

1/1985 2/85 3/85 4/85 5/85 6/85 7/85 8/85 9/85 10/85 11/85 12/85 13/85 14/85 1/1986 2/86 3/86 3b/86 4/86 5/86 6/86 7/86 1a/ 1987 1b/ 87 2/87 3/87

1/1985 2/85 3/85 4/85 5/85 6/85 7/85 8/85 9/85  10/85 11/85 12/85 13/85 14/85 1/1986 2/86 3/86 3b/86 4/86 5/86 6/86 7/86 1a/ 1987 1b/ 87 2/87 3/87 1/1985 Årsmelding miljøvernavd. 2/85 Isesjø - 1983. En vannfaglig vurdering 3/85 Rømsjøen 1983. En vannfaglig vurdering 4/85 Tunevannet - 1984. En vannfaglig vurdering 5/85 Tiltaksrettet overvåking 1984

Detaljer

Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune

Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2013 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Geir Jonny Ringvoll, Stærk

Detaljer

7. Verneplanen for barskog. Region Øst-Norge

7. Verneplanen for barskog. Region Øst-Norge 7. Verneplanen for barskog. Region Øst-Norge Region Øst-Norge omfatter i forbindelse med verneplanen for barskog Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud,, Akershus, og Østfold. Det regionale

Detaljer

5. Utvalget skal vurdere eventuelle revisjoner (vernebestemmelser, grenseendringer) for tidligere opprettede verneområder i planområdet ".

5. Utvalget skal vurdere eventuelle revisjoner (vernebestemmelser, grenseendringer) for tidligere opprettede verneområder i planområdet . 1.1. Innledning "Det er fortsatt tid til å redde arter og deres økosystemer. Dette er en ufravikelig forutsetning for en bærekraftig utvikling. Hvis vi unnlater å gjøre dette, vil kommende generasjoner

Detaljer

Demo Version - ExpertPDF Software Components Side 1 / 6 Verneområder

Demo Version - ExpertPDF Software Components Side 1 / 6 Verneområder Vernet natur Innholdsfortegnelse http://test.miljostatus.no/tema/naturmangfold/vernet-natur/ Side 1 / 6 Vernet natur Publisert 17.04.2015 av Miljødirektoratet Hovedmålet med å opprette verneområder er

Detaljer

KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER

KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER 19. OKTOBER 2009 Notat 2009:1 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart Kontaktperson: Ola Wergeland Krog Medarbeidere:

Detaljer

Vurdering av biologiske verdier Slaabervig mai 2008. Grunnlag for reguleringsplan Slaabervig.

Vurdering av biologiske verdier Slaabervig mai 2008. Grunnlag for reguleringsplan Slaabervig. Vurdering av biologiske verdier Slaabervig mai 2008. Grunnlag for reguleringsplan Slaabervig. Områdebeskrivelse Slaabervig, Hisøya, Arendal kommune. Området ligger østsiden av Hisøya, mot Galtesund i Arendal

Detaljer

Fagdag 29. februar 2012

Fagdag 29. februar 2012 Fagdag 29. februar 2012 Nasjonalt og regionalt viktige kulturlandskap Bakgrunn(1) Stor aktivitet i vern av verdifulle naturområder de siste 30 år i alt 156 områder vernet Statlig miljøforvaltning har

Detaljer

Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl.

Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl. Mustaad Eiendom Lilleakerveien 26 m.fl. Ved Lilleaker ligger ca. 200 meter av Ring 3 åpen i en utgravd trasé med av- og påkjøringsramper som del av rv. 150 Ring 3 - Granfosslinjen. Gjeldende plan regulerer

Detaljer

Vernet natur. Innholdsfortegnelse. Side 1 / 7

Vernet natur. Innholdsfortegnelse.  Side 1 / 7 Vernet natur Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/naturmangfold/vernet-natur/ Side 1 / 7 Vernet natur Publisert 18.03.2016 av Miljødirektoratet Hovedmålet med å opprette verneområder er å

Detaljer

områder med begrenset adgang til seljakt

områder med begrenset adgang til seljakt områder med begrenset adgang til seljakt Vedlegg til heftet «Jakt på kystsel - havets storvilt» utgitt av Norges Jeger- og Fiskerforbund 2003 Områder med vernebestemmelser som begrenser adgangen til jakt

Detaljer

Naturtyper. Innholdsfortegnelse. Side 1 / 7

Naturtyper. Innholdsfortegnelse.  Side 1 / 7 Naturtyper Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/naturmangfold/naturtyper/ Side 1 / 7 Naturtyper Publisert 01.06.2017 av Miljødirektoratet Noen naturtyper er særlig viktige for det biologiske

Detaljer

Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune

Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune Biologisk mangfold Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2012 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Geir Johnny Ringvoll, Stærk

Detaljer

Grunn. Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 Telemark grense til Porsgrunn stasjon 10.

Grunn. Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 Telemark grense til Porsgrunn stasjon 10. Detaljplan/Regulering UVB Vestfoldbanen Grunn Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 10. mai 2012 00 Notat 10.05.12 RHE JHE JSB Revisjon Revisjonen gjelder

Detaljer

Siste Sjanse rapport 2005-8

Siste Sjanse rapport 2005-8 Ekstrakt Siste Sjanse har på oppdrag fra Fylkesmannen i Østfold foretatt konsekvensutredning på deltema naturmiljø i utredningsområdet for Ytre Hvaler nasjonalpark, Hvaler og Fredrikstad kommuner. Konsekvensene

Detaljer

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Lise Hatten, DN, 26/1-2011

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Lise Hatten, DN, 26/1-2011 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Lise Hatten, DN, 26/1-2011 Bakgrunn I oppdragsbrev av 13. juli 2006 ber Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Miljøverndepartementet (MD) fagetatene Statens Landbruksforvaltning

Detaljer

Driftsenhet Breiangen anskaffelse av ny arbeidsbåt

Driftsenhet Breiangen anskaffelse av ny arbeidsbåt Driftsenhet Breiangen anskaffelse av ny arbeidsbåt Breiangen Færder Skjærgårdstjenesten i Oslofjorden Skjærgårdstjenesten ble etablert i 1992 etter initiativ fra Miljøverndepartementet, og etter påtrykk

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

l Hjemmeside: I Postadresse: 7485 Trondheim

l Hjemmeside:  I Postadresse: 7485 Trondheim 4 DU DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNING / i Y*\ t i; Kontoradresse: Tungasletta 2 Telefon: 73 58 05 00 Telefaks: 73 58 05 01 l Hjemmeside: http://www.naturforvaltning.no/ I." Postadresse: 7485 Trondheim

Detaljer

Forskjeller/likheter på MiS nøkkelbiotoper og naturtyper Tor Erik Brandrud, NINA

Forskjeller/likheter på MiS nøkkelbiotoper og naturtyper Tor Erik Brandrud, NINA Forskjeller/likheter på MiS nøkkelbiotoper og naturtyper Tor Erik Brandrud, NINA Store likheter mellom MiS- og naturtypekartlegging Liknende målsettinger: sikre biomangfold og sjeldne- og truete arter

Detaljer

2. Biologisk mangfold og arealbruk

2. Biologisk mangfold og arealbruk 2. Biologisk mangfold og arealbruk 2.1. Biologisk mangfold 2.1.0. Innledning Målsetting Å bevare alle naturlige forekommende arter i planområdet i levedyktige bestander - pga artenes egenverdi og funksjon

Detaljer

UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN

UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 528565 FV 251 Ringveien Sandefjord Dato: 2014-02-25 Skrevet av: Hallvard Holtung Kvalitetskontroll: Rein Midteng UTREDNING NATURMILJØ NILSESVINGEN INNLEDNING Asplan

Detaljer

Melding om oppstart. Forvaltningsplan for Sørkjosleira naturreservat. Balsfjord kommune

Melding om oppstart. Forvaltningsplan for Sørkjosleira naturreservat. Balsfjord kommune Melding om oppstart Forvaltningsplan for Sørkjosleira naturreservat Balsfjord kommune april 2014 Fylkesmannen i Troms starter nå arbeid med forvaltningsplan for Sørkjosleira naturreservat. I forbindelse

Detaljer

Geir Hardeng Utvalgte naturtyper Prioriterte arter

Geir Hardeng Utvalgte naturtyper Prioriterte arter Geir Hardeng Utvalgte naturtyper Prioriterte arter Naturmangfoldloven: Prioriterte arter Utvalgte naturtyper Strandmaurløve. Foto A.Endrestøl, NINA Begge er nasjonale / landsomfattende forskrifter Naturvernområder:

Detaljer

Forvaltning og kompetanse

Forvaltning og kompetanse Forvaltning og kompetanse Sentral Felles kartdatabase status og erfaringer Akershus Kommnr Kommunenavn Systemleverandør Ønsket innføring Pulje Planlagt innført Innført Merknad 211 Vestby Norkart 2018 2.

Detaljer

Naturverdier i den kompakte byen

Naturverdier i den kompakte byen Naturverdier i den kompakte byen o Hva er blågrønn struktur? o Viktige naturtyper og arter i byen o Hvorfor er de der? o Konflikter? o Muligheter? Anders Thylén, BioFokus, 09.12.15 Naturverdier i den kompakte

Detaljer

Grøntområder i Åsedalen

Grøntområder i Åsedalen NOTAT Vår ref.: KBS-1987 Dato: 27. november 2013 Grøntområder i Åsedalen I forbindelse med fremtidig boligutvikling i Åsedalen, ønsker Åsedalen Boligpark AS å få en oversikt over grønnstrukturer som kan

Detaljer

Lauvhøgda (Vestre Toten) -

Lauvhøgda (Vestre Toten) - Lauvhøgda (Vestre Toten) - Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Vestre Toten Inventør: OGA Kartblad: Dato feltreg.: 08.09.2005, 09.10.2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Vedlegg: Vurderinger av naturmangfoldet, iht. naturmangfoldloven, 8-10

Vedlegg: Vurderinger av naturmangfoldet, iht. naturmangfoldloven, 8-10 Vedlegg: Vurderinger av naturmangfoldet, iht. naturmangfoldloven, 8-10 Plannavn: 20150003 Detaljplan for Haug gård Utført av: Jensen & Skodvin Arkitektkontor AS Dato: 08.03.17 1. Hvilke økosystemer, naturtyper

Detaljer

Området ligger mellom riksvei 4 og Mjøsa, øst for Ramberget og cirka 5 km nord for Gjøvik sentrum. Området ligger i sin

Området ligger mellom riksvei 4 og Mjøsa, øst for Ramberget og cirka 5 km nord for Gjøvik sentrum. Området ligger i sin Bråstadlia * Referanse: Laugsand A. 2013. Naturverdier for lokalitet Bråstadlia, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2012. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

BUSKERUD. Dagens kommunenavn. Tidligere inndeling. Statsarkivet i Kongsberg finnes fram t.o.m om ikke annet er oppgitt her.

BUSKERUD. Dagens kommunenavn. Tidligere inndeling. Statsarkivet i Kongsberg finnes fram t.o.m om ikke annet er oppgitt her. BUSKERUD Dagens kommunenavn Drammen Tidligere inndeling (Delinger og sammenslåinger. Kun enkelte grensereguleringer) Lier gnr 1-9 (Åssiden) til Drammen 1951 Lier gnr 10-13 til Drammen 1961 Skoger gnr 1-85

Detaljer

VEDTAK AV ÅTTE FORVALTNINGSPLANER FOR VERNEOMRÅDER MED HAVSTRENDER I TELEMARK

VEDTAK AV ÅTTE FORVALTNINGSPLANER FOR VERNEOMRÅDER MED HAVSTRENDER I TELEMARK Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post Tor Asbjørn Aslaksen Simonsen, 35 58 61 51 tas@fmte.no Vår dato 22.11.2010 Deres dato Vår referanse 2010/3644 Deres referanse I følge adresseliste VEDTAK AV ÅTTE

Detaljer

Verneforslag og konsekvensutredning for Ytre Hvaler nasjonalpark

Verneforslag og konsekvensutredning for Ytre Hvaler nasjonalpark Område miljøvern rapport 2/2007 Verneforslag og konsekvensutredning for Ytre Hvaler nasjonalpark www.fylkesmannen.no/ytrehvaler Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen har oppgaver som Kongens og regjeringens

Detaljer

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 191/1 Saksnummer: NML 3. (berøres naturmangfold)

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 191/1 Saksnummer: NML 3. (berøres naturmangfold) Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Vinterhugu

Detaljer

Bruk av naturmangfoldloven i plansaker i Ski kommune

Bruk av naturmangfoldloven i plansaker i Ski kommune Bruk av naturmangfoldloven i plansaker i Ski kommune Eksempler fra en planhverdag Overarkitekt Erik A. Hovden, Planavdelingen, Ski kommune Velkommen til Ski kommune ca 29.300 innbyggere - 165 km 2 totalt

Detaljer

NINA Rapport 152. Området ligger i Sør-Aurdal kommune i Oppland fylke, nærmere bestemt ca 22 km vest for Nes i Ådal og ligger innenfor

NINA Rapport 152. Området ligger i Sør-Aurdal kommune i Oppland fylke, nærmere bestemt ca 22 km vest for Nes i Ådal og ligger innenfor NINA Rapport 152 Dytholfjell- Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2005 Kommune: Sør-Aurdal Inventør: KAB Kartblad: 1716 II Dato feltreg.: 12.10.05, UTM: Ø:534300, N:67108500

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Plan- og bygningsloven som verktøy. Toril Grønningsæter Trondheim

Plan- og bygningsloven som verktøy. Toril Grønningsæter Trondheim Plan- og bygningsloven som verktøy Toril Grønningsæter Trondheim 5.12.12 To lover for bærekraftig bruk og vern PBL 1-1. Lovens formål Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte,

Detaljer

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Husåsen - Referanse: Hofton T. H. 2015. Naturverdier for lokalitet Husåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Sak 2015/6: Områder der det kan settes opp telt

Sak 2015/6: Områder der det kan settes opp telt Sak 2015/6: Områder der det kan settes opp telt Etter lov om friluftsliv kan det settes opp telt i utmark i en avstand på minst 150 meter fra bebodd bolig/hytte. Fulldyrka og overflatedyrka areal, samt

Detaljer

Målet med kartleggingen er å identifisere arealer som er viktige for biologisk mangfold:

Målet med kartleggingen er å identifisere arealer som er viktige for biologisk mangfold: 2013-06-14 Reguleringsplan Grønneflåte - Utredning naturmiljø Innledning Sweco Norge AS har fått i oppdrag av Nore og Uvdal kommune å utrede naturmiljø ved regulering av Grønneflåta barnehage. Planområdet

Detaljer

FAKTA. Arealet for vern av barskog bør økes vesentlig Bør være minst 5 prosent av produktivt barskogareal

FAKTA. Arealet for vern av barskog bør økes vesentlig Bør være minst 5 prosent av produktivt barskogareal 13/95 Barskog 10-07-95 10:14 Side 1 (Svart plate) -ark Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning er et nasjonalt og internasjonalt kompetansesenter innen miljøvernforskning. Stiftelsen har

Detaljer

Status og forvaltning av naturtyper (DN-HB-13) i skog. November Bjørn Rangbru Seniorrådgiver

Status og forvaltning av naturtyper (DN-HB-13) i skog. November Bjørn Rangbru Seniorrådgiver Status og forvaltning av naturtyper (DN-HB-13) i skog November. 2013. Bjørn Rangbru Seniorrådgiver fmstbra@fylkesmannen.no www.fylkesmannen.no/st Hvorfor er naturtyper i skog viktig? Skog er den hovednaturtypen

Detaljer

Strandbete Beta vulgaris L. ssp. maritima (L.) Arc. er trolig borte fra Østfold i dag på grunn av barfrost

Strandbete Beta vulgaris L. ssp. maritima (L.) Arc. er trolig borte fra Østfold i dag på grunn av barfrost Strandbete Beta vulgaris L. ssp. maritima (L.) Arc. er trolig borte fra Østfold i dag på grunn av barfrost J. INGAR I. BÅTVIK Båtvik, J.I.I. 2000. Strandbete Beta vulgaris L. ssp. maritima (L.) Arc. er

Detaljer

DN avgjør hvilke områder det skal utarbeides verneforslag for.

DN avgjør hvilke områder det skal utarbeides verneforslag for. 4. Virkemidler Politiske føringer tilsier ønsker om mindre bruk av særlov, og mer bruk av for eksempel PEL. l tildelingsbrev til fylkesmennene fra DN/SFT1997 heter det bla, at miljøvernavdelingene skal

Detaljer

Forskrift om supplerende vern for sjøfugl i Oslofjorden Flakvarpholmen biotopvernområde i Skien kommune, Telemark fylke

Forskrift om supplerende vern for sjøfugl i Oslofjorden Flakvarpholmen biotopvernområde i Skien kommune, Telemark fylke Forskrift om supplerende vern for sjøfugl i Oslofjorden Flakvarpholmen biotopvernområde i Skien kommune, Telemark fylke Fastsatt ved kongelig resolusjon av. i medhold av lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet

Detaljer

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Gang-

Detaljer

Melding om oppstart. Forvaltningsplan for Grunnfjorden naturreservat Øksnes kommune

Melding om oppstart. Forvaltningsplan for Grunnfjorden naturreservat Øksnes kommune Melding om oppstart Forvaltningsplan for Grunnfjorden naturreservat Øksnes kommune Grunnfjorden naturreservat i Øksnes kommune ble opprettet ved kongelig resolusjon 21. desember 2000. reservatet dekker

Detaljer

Overvåking av jordbrukslandskapet Akershus, Vestfold og Østfold. Grete Stokstad

Overvåking av jordbrukslandskapet Akershus, Vestfold og Østfold. Grete Stokstad Overvåking av jordbrukslandskapet Akershus, Vestfold og Østfold Grete Stokstad Landskapsovervåking 2014, Lillestrøm 12.11.2014 Oversikt Om landskapsovervåkingen - 3Q Arealendringer Oppstykking Jordstykkestørrelse

Detaljer

Kartlegging av prikkrutevinge Melitaea cinxia på Rauer i Fredrikstad 5. juni 2010 og 1. juni 2011

Kartlegging av prikkrutevinge Melitaea cinxia på Rauer i Fredrikstad 5. juni 2010 og 1. juni 2011 Kartlegging av prikkrutevinge Melitaea cinxia på Rauer i Fredrikstad 5. juni 2010 og 1. juni 2011 Hallvard Holtung Oslo 4. februar 2012 Innledning Under kartleggingen av prikkrutevinge på Rauer 1. juni

Detaljer

Beiting i Ormø-Færder landskapsvernområde. Ronny Meyer Nøtterøy kommune

Beiting i Ormø-Færder landskapsvernområde. Ronny Meyer Nøtterøy kommune Beiting i Ormø-Færder landskapsvernområde Ronny Meyer Nøtterøy kommune 29.02.12 Ormø-Færder lvo: Opprettet i 2006 Lokal forvaltning i 2008 Forvaltningsplan sluttbehandles nå 111 km 2, hvorav 98 km 2 sjø

Detaljer

Østmarkas Venner. Opprettet i 1966 50 år i 2016. Nærmere 4000 medlemmer fra alle kommunene rundt Østmarka

Østmarkas Venner. Opprettet i 1966 50 år i 2016. Nærmere 4000 medlemmer fra alle kommunene rundt Østmarka Østmarkas Venner Opprettet i 1966 50 år i 2016 Nærmere 4000 medlemmer fra alle kommunene rundt Østmarka Østmarkas Venner har som formål å bevare Østmarka som natur- og friluftsområde for dagens og kommende

Detaljer

Tabell 8. Beskytta områder i Femund-/Trysilvassdraget

Tabell 8. Beskytta områder i Femund-/Trysilvassdraget Tabell 8. Beskytta områder i Femund-/Trysilvassdraget Navn Kommune Lovverk/ Verneform Områder beskyttet i medhold av Lov om naturvern Femundsmarka Engerdal, nasjonalpark Røros Verneformål Kommentarer Berører

Detaljer

Kompetansesamling Verdifulle kulturlandskap og kulturmiljøer Innledning v/hilde Marianne Lien, landbruksavdelingen

Kompetansesamling Verdifulle kulturlandskap og kulturmiljøer Innledning v/hilde Marianne Lien, landbruksavdelingen Kompetansesamling 13.11.2014 Verdifulle kulturlandskap og kulturmiljøer Innledning v/hilde Marianne Lien, landbruksavdelingen Foto: Ole Christian Torkildsen 19.11.2014 1 Program Kl. Tema 08:45 09:00 KAFFE

Detaljer

Nå skal kommuner og fylkeskommuner velge rådsmedlemmer

Nå skal kommuner og fylkeskommuner velge rådsmedlemmer Nå skal kommuner og fylkeskommuner velge rådsmedlemmer www.oslofjorden.org Rådsmedlem i OF Oslofjordens Friluftsråd ble etablert i 1933, for over 80 år siden. Det var et privat initiativ og startet med

Detaljer

Aksdal (øst for brua mellom Østre og Vestre Bokn)

Aksdal (øst for brua mellom Østre og Vestre Bokn) Aksdal (øst for brua mellom Østre og Vestre Bokn) Kommune: Bokn Lokalitet nr.: 60107 Naturtype: Rik edelløvskog Verdi for biologisk mangfold: Svært viktig naturtype (A) Beskrivelse av lokaliteten Beskrivelse:

Detaljer

Skog. Innholdsfortegnelse. Side 1 / 7

Skog. Innholdsfortegnelse.  Side 1 / 7 Skog Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/naturmangfold/skog/ Side 1 / 7 Skog Publisert 10.03.2016 av Miljødirektoratet En tredel av fastlandet i Norge er dekt av skog. Vi finner mange arter

Detaljer

Værne kloster landskapsvernområde. Orienteringsmøte om forvaltningsplanen for grunneiere 29.januar 2013

Værne kloster landskapsvernområde. Orienteringsmøte om forvaltningsplanen for grunneiere 29.januar 2013 Værne kloster landskapsvernområde Orienteringsmøte om forvaltningsplanen for grunneiere 29.januar 2013 Dagsorden Del 1 Orientering om Værne kloster landskapsvernområde og verneprosessen. Hva er en forvaltningsplan?

Detaljer

Topografi Området er lite topografisk variert med en enkelt nord til nordøstvendt liside med noen få svake forsenkninger.

Topografi Området er lite topografisk variert med en enkelt nord til nordøstvendt liside med noen få svake forsenkninger. Brattåsen (Gjøvik) ** Referanse: Blindheim T. 2016. Naturverdier for lokalitet Brattåsen (Gjøvik), registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Detaljreguleringssplan for Hval, Sørum Kartlegging av prioriterte naturtyper Arne Endre Laugsand BioFokus-notat

Detaljreguleringssplan for Hval, Sørum Kartlegging av prioriterte naturtyper Arne Endre Laugsand BioFokus-notat Detaljreguleringsplan for Hval, Sørum Kartlegging av prioriterte naturtyper Arne Endre Laugsand BioFokus-notat 2013-24 Ekstrakt BioFokus har vurdert potensial for biologisk mangfold og kartlagt naturtyper

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Forskrift om supplerende vern for sjøfugl i Oslofjorden Geitungsholmen naturreservat i Røyken kommune, Buskerud fylke

Forskrift om supplerende vern for sjøfugl i Oslofjorden Geitungsholmen naturreservat i Røyken kommune, Buskerud fylke Forskrift om supplerende vern for sjøfugl i Oslofjorden Geitungsholmen naturreservat i Røyken kommune, Buskerud fylke Fastsatt ved kongelig resolusjon av. i medhold av lov av 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern

Detaljer

Biofokus-rapport 2014-29. Dato

Biofokus-rapport 2014-29. Dato Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Forsvarsbygg kartlagt naturtyper etter DN håndbok 13, viltlokaliteter, rødlistearter og svartelistearter i skytebaneområdene til Ørskogfjellet skyte- og øvingsfelt

Detaljer

Biologisk mangfold Tjuholla Lillesand kommune

Biologisk mangfold Tjuholla Lillesand kommune Biologisk mangfold Tjuholla Lillesand kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2017 2 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Martin Kjellerup Tougaard i Sweco Norge AS

Detaljer

Forskrift om supplerende vern for sjøfugl i Oslofjorden Rogneskjær fuglefredningsområde i Asker kommune, Akershus fylke

Forskrift om supplerende vern for sjøfugl i Oslofjorden Rogneskjær fuglefredningsområde i Asker kommune, Akershus fylke Supplerende vern for sjøfugl i Oslofjorden DNs tilrådning for Oslo og Akershus fylke Forskrift om supplerende vern for sjøfugl i Oslofjorden Rogneskjær fuglefredningsområde i Asker kommune, Akershus fylke

Detaljer

Plassering, utvidelse og utforming av småbåthavner -planmessige utfordringer Sett i forhold til naturmangfold og forurensning

Plassering, utvidelse og utforming av småbåthavner -planmessige utfordringer Sett i forhold til naturmangfold og forurensning Plassering, utvidelse og utforming av småbåthavner -planmessige utfordringer Sett i forhold til naturmangfold og forurensning Ingeborg Austreng Fylkesmannens miljøvernavdeling Norsk vannforening 27/8-12

Detaljer

Oppstartsmelding økologisk kompensasjon. Gunhild D. Tuseth, Eldfrid Engen og Miriam Geitz Landbruks- og miljøvernavdelingen

Oppstartsmelding økologisk kompensasjon. Gunhild D. Tuseth, Eldfrid Engen og Miriam Geitz Landbruks- og miljøvernavdelingen Oppstartsmelding økologisk kompensasjon Gunhild D. Tuseth, Eldfrid Engen og Miriam Geitz Landbruks- og miljøvernavdelingen Helgelandsmoen, 09.01.2018 Dagsorden for møtet Velkommen Gjennomgang melding om

Detaljer

Verneplan for Oslofjorden delplan sjøfugl

Verneplan for Oslofjorden delplan sjøfugl Miljøverndepartementet Statsråd: Erik Solheim KONGELIG RESOLUSJON Ref.nr.: Saksnr: Dato: 19.06.2009 Verneplan for Oslofjorden delplan sjøfugl 1 FORSLAG Miljøverndepartementet legger med dette fram forslag

Detaljer

Kommunedelplan for Farsund - Lista. Registrering av biologisk mangfold.

Kommunedelplan for Farsund - Lista. Registrering av biologisk mangfold. Kommunedelplan for Farsund - Lista. Registrering av biologisk mangfold. Utgave: 1 Dato: 20.11.2015 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kommunedelplan for Farsund Lista. Registrering av

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Naturmangfoldloven ved revisjon av kommuneplanen. Av miljøvernsjef Tore Rolf Lund Horten kommune

Naturmangfoldloven ved revisjon av kommuneplanen. Av miljøvernsjef Tore Rolf Lund Horten kommune Naturmangfoldloven ved revisjon av kommuneplanen Av miljøvernsjef Tore Rolf Lund Kurs i naturmangfoldloven 28. 29.april 2010 Naturmangfoldloven ved revisjon av kommuneplanen Kommunal planstrategi Kommuneplanens

Detaljer

Rapport: ØS4-2012. Sluttrapport for. Oppsetting av Gjerder på Langøya. Bytte av eksisterende grinder/porter. Jan-Petter Enger

Rapport: ØS4-2012. Sluttrapport for. Oppsetting av Gjerder på Langøya. Bytte av eksisterende grinder/porter. Jan-Petter Enger Rapport: ØS4-2012 Sluttrapport for Oppsetting av Gjerder på Langøya 2012 Bytte av eksisterende grinder/porter Skien, 13.08. 2012 Jan-Petter Enger Side 2 av 17 Forord Etter tildelt oppdrag ut fra tilbudskonkurranse

Detaljer

Frivillig skogvern - melding om oppstart av verneplanarbeid for skogområder

Frivillig skogvern - melding om oppstart av verneplanarbeid for skogområder Frivillig skogvern - melding om oppstart av verneplanarbeid for skogområder Vedlegg: Kart og kort beskrivelse av områdene. Siden dette er en oppstartmelding, så er det en kort oppsummering av naturkvaliteter

Detaljer

Vannscooterforskriften - Høring av forslag om oppheving

Vannscooterforskriften - Høring av forslag om oppheving Vår ref. 17/7985 16/5305-2 / FA - K00 Saksbehandler: Movig, Trude Utvalg Dato Saksnummer Hovedutvalg for klima, miljø og kommunalteknikk 20.03.2017 017/17 Vannscooterforskriften - Høring av forslag om

Detaljer

Melding om oppstart: Forvaltningsplan for Røstøyan landskapsvernområde og Nykan naturreservat - Røst kommune

Melding om oppstart: Forvaltningsplan for Røstøyan landskapsvernområde og Nykan naturreservat - Røst kommune Melding om oppstart: Forvaltningsplan for Røstøyan landskapsvernområde og Nykan naturreservat - Røst kommune Vernetidspunkt og verneformål Røstøyan landskapsvernområde og Nykan naturreservat i Røst kommune

Detaljer

Forskrift om supplerende vern for sjøfugl i Oslofjorden Bueskjær biotopvernområde i Horten kommune, Vestfold fylke

Forskrift om supplerende vern for sjøfugl i Oslofjorden Bueskjær biotopvernområde i Horten kommune, Vestfold fylke Forskrift om supplerende vern for sjøfugl i Oslofjorden Bueskjær biotopvernområde i Horten kommune, Vestfold fylke Fastsatt ved kongelig resolusjon av.. i medhold av lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet

Detaljer

Høringsuttalelse til forhåndsmelding av Kjølen Vindpark as

Høringsuttalelse til forhåndsmelding av Kjølen Vindpark as Til Norges vassdrags- og energidirektorat P.b. 5091 Majorstua 0301 OSLO 12. august 2010 Høringsuttalelse til forhåndsmelding av Kjølen Vindpark as Det vises til melding med forslag til utredningsprogram

Detaljer

Områdevern og kunnskapsgrunnlaget i et historisk perspektiv Med skogvern som eksempel

Områdevern og kunnskapsgrunnlaget i et historisk perspektiv Med skogvern som eksempel 1 Områdevern og kunnskapsgrunnlaget i et historisk perspektiv Med skogvern som eksempel FRIDA EDNA Viltkart 1986-1998 Variabel datakvalitet Mangelfull kartavgrensning Artsdatabanken: Artsobs. Naturbase

Detaljer

ARTSKARTLEGGING I OSLO KOMMUNE

ARTSKARTLEGGING I OSLO KOMMUNE ARTSKARTLEGGING I OSLO KOMMUNE Kjell Isaksen Natur- og forurensningsavdelingen, Miljødivisjonen, Oslo kommune OSLO IKKE BARE BY Middels stor kommune (454 km 2 ). Byggesonen utgjør kun 1/3 av kommunens

Detaljer

Vern av skog hva er bidraget for arter og naturtyper? Erik Framstad

Vern av skog hva er bidraget for arter og naturtyper? Erik Framstad Vern av skog hva er bidraget for arter og naturtyper? Erik Framstad Skog er viktigste naturtype for naturmangfoldet i Norge Skog dekker 38% av arealet mye habitat Mange varierte naturtyper } 26 klimasoner,

Detaljer

Biologisk mangfold Reguleringsplan Torkelsmyra Kristiansand kommune

Biologisk mangfold Reguleringsplan Torkelsmyra Kristiansand kommune Biologisk mangfold Reguleringsplan Torkelsmyra Kristiansand kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2015 2 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Åsmund Åmdal, prosjektleder

Detaljer

Melding om oppstart - kort beskrivelse av områdene m/kart.

Melding om oppstart - kort beskrivelse av områdene m/kart. Melding om oppstart - kort beskrivelse av områdene m/kart. Siden dette er oppstartmelding, så er det hovedsakelig naturkvaliteter som omtales og ne som presenteres. Formålet med oppstartmelding og senere

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Kartlegging av naturtyper i forbindelse med reguleringsplan ved Klåstad, Larvik. Sigve Reiso. BioFokus-notat

Kartlegging av naturtyper i forbindelse med reguleringsplan ved Klåstad, Larvik. Sigve Reiso. BioFokus-notat Kartlegging av naturtyper i forbindelse med reguleringsplan ved Klåstad, Larvik Sigve Reiso BioFokus-notat 2015-16 Ekstrakt BioFokus ved Sigve Reiso har på oppdrag fra Feste Grenland AS v/ Therese Hagen,

Detaljer

Ytre Hvaler. Over og under vann

Ytre Hvaler. Over og under vann Ytre Hvaler Over og under vann 2 3 Unike landskap over og under vann Skjærgården på Hvaler og i Fredrikstad danner store sammenhengende områder med rikt artsmangfold både på land og under vann. Det meste

Detaljer

Forskrift om vern av Værne Kloster landskapsvernområde med biotopvern i Rygge kommune i Østfold fylke

Forskrift om vern av Værne Kloster landskapsvernområde med biotopvern i Rygge kommune i Østfold fylke Forskrift om vern av Værne Kloster landskapsvernområde med biotopvern i Rygge kommune i Østfold fylke Fastsatt ved kongelig resolusjon...med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens

Detaljer

Grunn. Telemark grense til Porsgrunn stasjon

Grunn. Telemark grense til Porsgrunn stasjon Detaljplan/Regulering UVB Vestfoldbanen Grunn 00 Notat 13.04.10 RHE ØPH JSB Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. av Godkj. av Tittel Antall sider: 1 av 9 UVB Vestfoldbanen Grunn arealer for

Detaljer

Kompetansesamling SMIL og RMP, v/hilde Marianne Lien. Alle foto: Ole Christian Torkildsen 1

Kompetansesamling SMIL og RMP, v/hilde Marianne Lien. Alle foto: Ole Christian Torkildsen 1 Kompetansesamling 03.02.2015 SMIL og RMP, v/hilde Marianne Lien Alle foto: Ole Christian Torkildsen 1 PROGRAM 08.45 Kaffe og kake 09:00 09:45 Produksjonstilskudd Ny forskrift gjennomgang av endringer v/ingrid

Detaljer

Detaljplan/Regulering. UVB Vestfoldbanen. Grunn

Detaljplan/Regulering. UVB Vestfoldbanen. Grunn Detaljplan/Regulering UVB Vestfoldbanen Grunn Tilleggsnotat Kartlegging av naturverdier på nye arealer til anleggsveier for parsell 12.2 26. januar 2012 00 Notat 26.01.12 RHE JHE JSB Revisjon Revisjonen

Detaljer

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Pland-id:

Detaljer

Status og nyheter - verneområdeseksjonen. Fagsamling vern og forvaltning Alta, 24.august 2011 Seksjonssjef Knut Fossum

Status og nyheter - verneområdeseksjonen. Fagsamling vern og forvaltning Alta, 24.august 2011 Seksjonssjef Knut Fossum Status og nyheter - verneområdeseksjonen Fagsamling vern og forvaltning Alta, 24.august 2011 Seksjonssjef Knut Fossum Skogvern frivillig vern 95 områder med ca. 212 km 2 prod.skog er så langt vernet gjennom

Detaljer

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 65/27, 65/41, 65/175, 65/167, 64/2, 65/23, Mnr mangler Saksnummer: KONTUR AS v/ Mona Øverby

Pland-id: Eiendom (gnr./bnr.): 65/27, 65/41, 65/175, 65/167, 64/2, 65/23, Mnr mangler Saksnummer: KONTUR AS v/ Mona Øverby Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Nygård

Detaljer

Miljøvernavdelingen. Kalklindeskog. - en utvalgt naturtype - 1

Miljøvernavdelingen. Kalklindeskog. - en utvalgt naturtype - 1 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen Kalklindeskog - en utvalgt naturtype - 1 Kongen på kalkberget. En mangestammet gamling med en avknekt, grov stamme. Fra Bjerkås ved Slemmestad i Asker.

Detaljer

Skjøtselsinnspill for Lindholmen, Ormø og Tørfest i Ormø-Færder landskapsvernområde. Kim Abel. BioFokus-notat

Skjøtselsinnspill for Lindholmen, Ormø og Tørfest i Ormø-Færder landskapsvernområde. Kim Abel. BioFokus-notat Skjøtselsinnspill for Lindholmen, Ormø og Tørfest i Ormø-Færder landskapsvernområde Kim Abel BioFokus-notat 2012-30 1.1.1.1 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Nøtterøy kommune ved Ronny Meyer gitt innspill

Detaljer

Naturmangfoldloven og vurderinger etter 7-12

Naturmangfoldloven og vurderinger etter 7-12 Fylkesmannen i Hedmark Naturmangfoldloven og vurderinger etter 7-12 Bjørn Murvold Innlegg på fagsamling 17.10.2013 1 Naturmangfoldlovens hovedgrep verneområder, prioriterte arter - naturmangfoldloven utvalgte

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer