Vedlegg 6. Eksempel på reguleringsbestemmelser for spesialområde naturvern etter PBL 25.6, Brattøya, Halden (kommuneskog, barskogvern) s.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 6. Eksempel på reguleringsbestemmelser for spesialområde naturvern etter PBL 25.6, Brattøya, Halden (kommuneskog, barskogvern) s."

Transkript

1 Vedlegg fra utvalget Vedlegg. Vernete områder, kommunevis s. 88 Vedlegg. Prioriterte nye verneområder i vernegruppe, inklusive revisj oner, kommunevis liste s. l O l Vedlegg. Andre viktige områder, kommunevis liste, vernegruppe 6 s. Vedlegg. Utvalgte brev m.v. Brev med notat.7.99 fra fylkesmennenes miljøvernavdelinger til Miljøverndepartementet (MD) s. Brev fra MD til fylkesmennene s.8 Referat fra møte i MD s.0 Orienteringsbrev fra Direktoratet for naturforvaltning (DN)..99 s. Brev..999 fra MD til kommuner/fylkeskommuner i RPROsonen s. Vedlegg. Infofblder om Oslofj ordverneplanen (utkast) s. 9 Vedlegg 6. Eksempel på reguleringsbestemmelser for spesialområde naturvern etter PBL.6, Brattøya, Halden (kommuneskog, barskogvern) s. Vedlegg 7. Eksempel på tinglyst avtale/servitutt for nøkkelbiotop, Vispen, Fredrikstad s. a Tegning: Helge V. Pettersen. Fra: T.Schmedling & KA.Melbøe 99: 0 trivelige turer i Moss og omegn. (Vett & Viten). 87

2 Vedlegg l Vernete områder etter naturvernloven, kommunevis Oversikten omfatter ikke plante og eller dyrelivsfredninger uten biotopvern. Vernete områder er sortert etter vernemotiv og naturgeografiske regioner i Vedlegg Naturfaslise forhold, s.. Ingen verneområder i RPROsonen finnes i Oppegård og Drammen. Håøya (Frogn) og Borre prestegårdsskog er administrativt vernet, altså ikke etter naturvernloven. Lokalitetsnr. De første bokstaver i kommunenavnet + løpenr. i kommunen + N (vernet etter Naturvernloven), f.eks. Ask IN: Asker har nr.fra Ask IN til Ask 9N, da kommunen har 9 områder vernet etter naturvernloven. Ikke vernete områder i Asker som er vurdert i Oslofjordveraeplanen, gis løpenr. fra og med 0, dvs. fra Ask 0 osv., som er listet i utvalgets vedlegg s. 0. For områder med beliggenhet i kommuner benyttes bokstaver uten løpenr., f.eks. Ry/Rå (Rygge/Råde). Kommunene er behandlet i alfabetisk rekkefølge. Kommuneforkortelser Ask Asker Opp Oppegård Barn Bamble Os Oslo Bor Borre Por Porsgrunn Bær Bærum Ryg Rygge Dra Drammen Røy Røyken Fred Fredrikstad Råd Råde Fro Frogn Sae Sande Hal Halden Sår Sarpsborg Hol Holmestrand Sfj Sandefjord Hur Hurum Skn Skien Hva Hvaler Sto Stokke Krå Kragerø Sve Svelvik Lar Larvik Tjø Tjøme Lie Lier Tøn Tønsberg Mos Moss Ves Vestby Nes Nesodden Vål Våle Nøt Nøtterøy Ås Ås L Landskapsvernområde. Alle øvrige områder er reservater eller naturminner. Beliggenhet på øy eller fastland Et viktig moment utfra arealpress omkring og inntil etablerte verneområder, er om lokaliteten ligger på fastland, evt. øy med fastlandsvei, eller på øy uten fastlandsvei. Arealpresset er vanligvis langt større på fastland / øyer med fastlandsvei, enn på "ikke landfaste" øyer. delø Utgjør del av større øy uten fastlandsvei helø Utgjør hel øy / holme (evt. flere) uten fastlandsvei. j Småholmer i våtmarksområder på «fastland/fastlandsøy» er: l Rambergbukta (Moss), Hemskilen (Larvik/Sandefjord), Dirhue (Tjøme), Ilene (Tønsberg). ' Uten 0 Beliggenhet pli fastland eller på øy med fastlandsvei j b Øy med fast bosetting, b? mulig fast bosetting j h Øy med privat hytte(r), brygge m.v., ekskl. «redningshytte», «feltstasjon», fyrstasjon eller J annen fast «offentlig» innretning. l ( ) Øy(er) og fastland 88

3 Vernemotiv : Området er verneverdig utfra la Lokaliteter for rødlistekarplanter. Kategoriene "direkte truet" og "sårbar" er vektlagt utfra DNrapport 99 og Engan (996). Det antas at flere lokaliteter enn de anførte har dette vernemotiv, særlig gjelder dette områder med kalkfuruskog (type b). lb Botanikk uspesifisert le Verneverdi som lavlokalitet: Helt unntaksvis vurdert. Id Verneverdi som sopplokalitet: Helt unntaksvis vurdert Havstrand. F.eks. strandenger, takrørmvakssump, rullestein /sandstrand. Strandberg mot sjøen går under type. Tørreng /berg, kystkratt. Tørre, mer eller mindre åpne områder uten skog. a TørrengAberg, tørrhei Åpen vegetasjon / ikke skog. Strandberg, impediment, tørreng på grus, sand (kan overlappe med over). Røsslyng/ kreklinghei, m.v. Heterogen «type». b Kystkratt / kant og mantelvegetasjon. Det er ikke foretatt spesielle fagregisteringer med tanke på verneverdige «kystkratt»områder. c Kalktørreng, på kambrosilur og skjellsand. Barskog / kalkfuruskog / barlind a: «Ordinær barskog» med gran, furu. Omfatter flere typer barskog. b: Kalkfuruskog Lågurtbarskog av gran inngår også i blokaliteter i Hurum og i Bamble/Porsgrunn. c: Barlind Varmekjær edelløvskog. Omfatter flere typer edelløvskog. 6 Oreskog / annen løvskog 7 Myr. Overveiende topogene flatmyrer av fattig type. Omfatter ikke ombrogen myr. 8 Kystlandskap til sjøen Inkl. skjærgård, øyer, holmer, sund, kiler, odder m.v. 9 Verneverdig kulturlandskap / gammelt jordbrukslandskap som ikke grenser til sjøen Inkl. aller, enger, beiter, åkerholmer. Verneverdig edelløvskog slike steder er ført som type. 0 Ferskvann / vassdrag (ikke dam). Noen områder under 6 antas også å kunne gå inn her. loa : Vann, tjern. Inkl. naturlige småtjern. lob: Bekk, elv Dam, inklusive delvis kunstige anlagte tjern. Marine områder / brakkvann, bekke og elveutløp. Se og 6 Geologi. ac: Berggrunn a : Mineraler b : Fossiler c: Bergarter d : Kvartærgeologi Insekter (entomologi) Sjøfuglhekkeplasser (ornitologi) 6 Våtmark viktige våte fugleområder (ornitologi) 6a. Ferskvannslokaliteter 6b. Marine / brakkvannslokaliteter Det / de vernemotiv og naturtyper som gjør området verneverdig etter naturvernloven, er oppgitt. Andre forekommende naturtyper / motiv er ikke oppført. Fete tall: Hovedgrunn(ene) til at området ble vernet.? etter anført naturtype: Vernemotivet er til stede, men det er usikkerhet om dette motiv isolert sett kvalifiserer for vern etter naturvernloven. For noen områder er vurderingsgrunnlaget innen enkelte vernemotiv mangelfullt. Således er etablerte sjøfuglreservater sjelden vurdert botanisk, og dammer i verneområder er ofte ikke vurdert spesielt, osv. Verneverdig barskog i landskapsvernområder er ikke anført med naturtype, siden slik skog med visse begrensinger kan hogges. Dette gjelder Rødsåsen i S.Jeløy (Moss), Bastøy (Borre) og Øvre Rød (Tjøme). 89

4 Minimumskrav til verneverdi for at et motiv er oppført under kolonnen "Verneverdig naturtype. Vernemotiv": Minimum verneverdi i fagrapport Verneskala i fagrapport fra min. til maks. Vurdert vernemotiv Vurdert i fagrapport *** Fra O til**** Botanikk, dammer Oslofjordverneplanen, fylkesvise rapporter Fra * til * * * Barskog, barlind, kalkfuruskog DNrapport nrlo 989;nr > Fra 0 til 6 Havstrand NINA forskningsrapport nr.7 ***, med kunnskapsgrunnlag «noe» Fra 0 til**** Insekter NINA oppdragsmelding nr.8+6 (manusutkast 996) **** med kunnskapsgrunnlag «l litt» Fra O til**** Insekter NINA oppdragsmelding nr.8+6 (manusutkast 996) Verneskala i registreringer for myr og edelløvskog på 970tallet, som var basis for fylkesvise verneplaner, varierte en del. Minimumskrav er derfor ikke angitt over. Areal I dekar. Områder med land og sjøareal er ført med landareal først, deretter sjøareal, for eksempel Landareal for sjøfuglreservater (type ) er bare kjent i Østfold, der 0% av totalarealet for sjøfuglreservatene er land og 60% sjø. Utfra denne fordeling er antatt landareal for sjøfuglhekkeholmer beregnet i de øvrige fylker. Naturgeografisk region (se kart s.) "Kystskog og lyngheiregionen" 8 0 Østfoldsonen i "Kystskogregionen" 8 V Vestfoldsonen i "Kystskogregionen" 9 N Region nord i "Blandingskogregionen" 9 S Region sør i "Blandingskogregionen" kalk Oslo Kambrosilursone Oslo kalk Hurum Kambrosilursone Hurum kalk Grenland Kambrosilursone Grenland Tegning: Helge V. Pettersen. Fra: T.Schmedling & K.A.Melbøe 99: 0 trivelige turer i Moss og omegn. (Vett & Viten). 90

5 Østfold Fredrikstad FrelN Enghaugberget FreN deløbh Apalviken FreN helø Langskjær FreN helø Steinene FreSN delø S.Søster Fre6N delø S.Missingen FreSN Fuglevikbukta Fre9N Thorsøma Frei ON (helø) Goenvad Frei IN (helø) FrelN Øra Mærrapanna Verneverdig naturtype Vernemotiv la,c?,b 6 la,c, c, 6 6 la,,7?,?,6,a?,8,,,6 c Areal i daa «Land»+sjø = (Totalareal) Naturgeografisk region/ underregion Deler med ferdelsforbud...7 Deler med ferdelsforbud...7 Myr på Tjeldhl.; pollenanalytisk ref.område, derfor 7?, men for lite kunnskapsgrunnlag til å medregnes her. «Ramsarområde». Div.øyer / holmer. Brakkvannsområde delområder, Barlindplanen, i DN Halden Hal IN Folka 6 Hvaler HvalN HvaN HvaSN HvaN HvaSN Hva6N helø Lerdalen Prestegårdskogen Stensdalen Ilemyr Arekilen Heia HvaVN helø Møren HvaSN delø Akerøya + helø a la, a,d 6 7 8,6,0,,6, la,a,c?,7?,8,0, delt reservat. Vernemotiv ikke anført, da NINA's fagreg. (NINA utredn.6 + forsk.rapp.7) omfatter et langt større areal. Marine verneinteresser omfattes av et mye større areal, der res. inngår som en liten del. Nåværende sjøareal i res. anses ikke som verneverdig etter naturvernloven som et marint verneområde, derfor er ikke anført. Deler med ferdelsforbud...7 Inkl. noen småholmer / skjær.charatjern; fukthei Deler av selve Akerøya + Vesle er res. 9

6 Moss Mos IN Refsnes MosN S.Jeløy L MosN helø Eggholmen MosN (helø) Rambergbukta Verneverdig naturtype Vernemotiv b,c,,8,9,ll?,d, la,, 7,6 Areal i daa «Land»+sjø = (Totalareal) 8.000* Natu grafi unde Barskog i Rødsåsen skal som res.i Barskogplan * i tillegg ca..00daa fulldyrket mark «uten verneverdb), men for lite kunnskapsgrunnlag til å medregnes her Rygge RyglN Vardåsen RygN Bogslunden RygN Kajalunden Ry/RåN heløh Eldøya,Sletter Kollen / Danmark, L. RygN deløh Eldøya Ryg7N Telemarkslunden / Gunnarsbybekken Ry/Rå IN (helø)kurefjord Råde RådlN delø RådN helø RådN Ry/RålN helø S.Sletter Vesle Sletter Kråkstadfjorden Kurefjord Ry/Rå(N)heIØh Eldøya,Sletter Kollen / Danmark, L. a.ll? la,,a,b,8,ll, c,d,,,67,,8,7,,,6 la,c, c, 6,8,7,,,6 la,,a,b,8,ll, c,d, * * 8 V Sarpsborg SarlN Jørstadmyr 00 Inkl. Botnertjernet Flg..res.inngår: RygN, RådlN, og RådN. E:700da; St.S:600; M.S:60; S.S:60; K:7; D:0, tils.l.8daa. Nytt verneareal:.6 daa. * Landskapsvernet sjøareal ikke tatt med. Inn i Ry/Rå(N). Deler med ferdelsforbud...7 delområder. Revisjon ønskelig for å knytte de delområdene sammen. + i Råde. Noen øyer / holmer inngår. «Ramsarområde» Inn i Ry/Rå(N).Deler med ferdelsforbud. Inn i Ry/Rå(N). + i Rygge. Noen øyer / holmer inngår. «Ramsarområde» Sak i DN. Flg..res.inngår: RygN, RådlN, E:700da; St.S:600; M.S:60; 8.8:60; * Landskapsvernet sjøareal ikke tatt med. K: 7; D:0,. tils.l.8daa. Nyttverneareal:.6 daa 9

7 SarN SarSN Skjebergkilen Hansemakerkilen Verneverdig naturtype Vernemotiv,6,6 Areal i daa Naturgeo «Land»+sjø = grafisk region/ (Totalareal) underregion Akershus Asker AsklN AskN AskN he!0h AskN AskSN Ask6N Ask7N AskSN Ask9N Nesøytjem Elnestangen Spannlokket Bjerkåsholmen Djuptrekkodden Bjerkåsholmveien Veas Konglungen Neselva AsklON de!0b?h Bjerkøya Askl IN Holmenskjær AsklN Presteskjær AsklN Spirodden AsklN helø Lille Bjerkøyskjær AsklSN helø Hvalskjæret Askl6N helø Terneholmen AsklTN helø Ulvungene AsklSN herøh? Ulykkesskjær Askl9N de!0b?h Viernbukta 6,0, b b b b b b b b b b b b,b,, < adskilte delområder Bærum BærlN Kongshavn BærN Kalvøya BærN (helø) Lagmannsholmen BærN deløh Ytre Vassholmen BærSN helø Furuholmen sør Bær6N helø Prinseskjær Bær7N helø Mellemskjær b b b, l Holme + fastland Deler med ferdelsforbud...7 9

8 BærSN lielø Bær9N helø BærlON helø BærllNhelØ BærlN helø BærlN BærlN Terneskjær Svartskjæra Alv Sandhohnen Møkkalassene Koksabukta Storøykilen Verneverdig naturtype Vernemotiv 6 6 Areal i daa «Land»+sjø = (Totalareal) Naturgeografisk region/ underregion Kan og ha entomologisk verneverdi, men ikke vurdert Kan og ha entomologisk verneverdi, men ikke vurdert Frogn Fro IN Knardal FroN helø NØ Askeskjær Fro deløb Håøya, adm.vern 9N 9+ 9 N la,a, (ca. 700 adm.vern) 9 N Ertevikke Nesodden Nes IN helø Knerten 0+0 Vestby VeslN Kolås,6? 60 Ås Ås IN Pollevann 0,6 9 N Ca 7 daa i RPRsonen, vannarealet utenfor. Type 0 tas med, da planområdet også inkl. objekter med areal delvis utenfor RPRO. Oslo OslN OsN OsN OsN OsN Os6N Os7N deløb? deløh deløh heløh helø helø Huk Killingen Nakholmen Malmøya brygge MalmøyaN Malmøya S Malmøykalven Malmøyskjær Hertugskjær b,? b b b b lb,b la?,b?,c,b,b, delområder delområder Oslosildre? 9

9 Malmøya sjøsone Os8N helø Kaninøya, Malmøy Os9N helø Kavringen Os l ON de!0b?h GresshL/Rambergøya Verneverdig naturtype Vernemotiv lb?,b?, la,,b,c,b,?,6 Areal i daa «Land»+sjø = (Totalareal) Naturgeografisk regi underregioi, men for lite kunnskapsgrunnlag til å medregnes her. Buskerud Hurum HurlN helø HurN HurN delø HurN helø HurN helø Hur6N Sv/Hu N Tofteholmen Holtnesdalen Mølen Storskjær Ertsvikskjær Skjøttelvik/Haraldsfjell Grunnane la,lb,b?,?,,,d, lb,,a?,b?,,? b,c, kalk Hurum 9N 9N 9N 9N kalk Hurum 9 N Granskog, * i Landsplan barskog, men viktig for insekter Fredningen fra 99 bør revideres Barlindplanen, sak i DN. Utenfor Hur 9. + i Svelvik: Lier LielN Linnestranda,7, N Røyken RøylN RøyN RøyN helø RøyN RøySN Røy6N helø Røy7N helø Nærsnes S Nærsnes N Geitungsholmen Slemmestad Kutangen Dyna m.fl. Sundbyholmene b b b, b b N 9

10 Vestfold Borre BorlN BorN BorSN Bor helø Fjugstad Frebergsvik Rødskjær Buvika / Bastøy L Borre pr.gårdsskog Verneverdig naturtype Vernemotiv c, b?,8,9,?,,6 Areal i daa «Land»+sjø = (Totalarea!) (Sladm.vern) Naturgeografisk region/ underregion 8 V + verneverdig barskog på Bastøy., men for lite kunnskapsgrunnlag til å medregnes her, særlig Bastøykalven / områder N på øya. Like N for Bor Adalstjern Holmestrand Hol/SaeN helø Kattholmane + Larvik LarlN LarN LarN helø LarN LarN helø helø Lar6N LarTN Fritzøehus L Nevlungstranda *) Skudesundskjærene Ula Mølen / Fugløyrogn / Låven Indre Viksfjord Refsholttjønna LarSN deiøb?hgeiterøya La/Sf N (helø) Hemskilen Nøtterøy NøtlN deløh NøtN helø NøtSN helø NøtN helø NøtN helø Nøt6N helø Fjærskjær Selskjærene Klauver Ø Jensskjærene Kultane/Skarvesete Garaholmen,9?,6,H a a 6 a,6 7,0,6 la,c?,8?, kalk< *) «Værvågen», v.verdi i 06skala, omfatter et større areal enn forsk.rapp.7:90; derfor? for selve res. «Kolladjupet» i NINA's strandengreg. Barlindplanen + i Sandefjord. Strangeng ikke vurdert spesielt i NINAforsk.rapp.7, derfor? Deler med ferdelsforbud

11 NøtTN helø NøtSN helø Nøt9N heiø NøtlON helø NøtllNhelØ Tova Store Rauer HelleshL/Kråkene Midtre Bukkholmen Rønneskjærene Verneverdig naturtype Vernemotiv Areal i daa «Land»+sjø = (Totalareal) Naturgeografisk region/ underregion 8 V Sande SaelN de!0b?h BjørkøyaS SaeN heløh Gåserompa SaeSN deløh Killingholmen SaeN helø Kulpa på Killinghl. SaeSN deløh Kommersøya Sae6N deløh Limovnen på K.øya Hol/SaeN helø Kattholmane b,b la,b,? la,b,b, b c,b,b, b?,b kalk Hurum kalk Hurum kalk Hurum kalk Hurum kalk Hurum kalk Hurum, men for lite kunnskapsgrunnlag til å medregnes her delområder Sandefjord SfjlN SfjN La/Sf N (helø) Stokke Sto IN Strandvika Vøra Hemskilen Robergvannet 6 a 7,87,6 0, V 8 V + Larvik Strangeng ikke vurdert spesielt i NINAforsk.rapp.7, derfor? Svelvik Sv/HulN Grunnane, N +00 daa sjø i Hurum Tjøme TjølN (helø) TJ0N TjøSN delø TJ0N helø TjøSN delø TJ06N helø Dirhue res/øvre Rød L Storemyr / Fagerb. L Leiestein Melleskjærene Hoftøya Langøya 67,8 la.,6,9 0/ verneverdig barskog (**, i ****skala) i Øvre Rød L kubjelle Deler med ferdelsforbud...7 Deler med ferdelsforbud

12 Tjø7N helø TjøSN helø TJ09N helø Knappen Kvitskjærene Langskjærene Verneverdig naturtype Vernemotiv Area! i daa «Land»+sjø = (Totalareal) Naturgeografisk region/ underregion 8 V 8 V Tønsberg TønlN TønN (helø Presterødkilen Ilene Våle Vål IN delø* Langøya 7,7,6?,8,b,d?,6 la,b, V Store takrørsumper; ikke vurdert spesielt av NINA, jf NINA forsk.rapp.7. Sumpene er verneverdig for fugl, jf. type 6 anført. TønlN + TønN under ett, er «Ramsarområde» 8 V Strandengsumper ikke vurdert spesielt av NINA, jf NINA forsk.rapp.7, derfor? Antatt kvartærgeol. interesser pga elveutløp m/ sedimentasjon og «embryonal deltadannelse». Del av et område, del utenfor RPRsonen som er høyt prioritert i nasjonal registering av kulturlandskap. TønlN + TønN under ett, er «Ramsarområde» kalk Hurum Orkidéarter. *Deponi i gl. brudd på øya. Telemark Bamble Barn IN Røsskleiva BamN Nustad BamSN BamSaN BamSbN BamN BamN helø Bam6N helø BamTN helø BamSN helø Bam9N helø BamlONhelØ Barn l IN BamlN Tangvald Rognsflauane Steinvika Omborsnesholmen Krogshavn Lille Såstein Kråka Lindholmane Selskjæra Kiletjernene Vinjekilen c,b c,b lc,c,a,b,c b 7,0, 6, kalk Grenland kalk Grenland kalk Grenland. kalk Grenland 9 S kalk Grenland Verneverdig lavlok.(type: le) adskilte sjøfuglres. Dessuten litt sjøareal 98

13 Kragerø KralN Stavnes KraN KraaN Lågåsmyr KrabN Sjømannsheia KraN Knipheia/Byttekollen KraN deløbh JomfrulandL KraSN Burnyr Kra6N helø Stråholmsteinen Kra7N helø Raudholmane KraSN helø Lille Danmark Kra9N helø Torskholmen Kral ON heløh Ropen Kral IN helø Strutsholmskjæra KralN helø Geitholmsundet KralSN helø Gjesskjæra KraHN helø Stangskjæra KralN helø Hattholmen Kral6N helø Rauane 0 Kral7N helø Tviskjær KralSNhelØ Rognholmen Kral9N helø Bukkholmskjæra KralON heløh Teineskjær KraN helø Lille Fengesholmen KraN helø Kjeholmskjæra KraN deløbh Skadden, J.land KraN Trollvann KraN deløbh Burøytjern, Skåtøy Kra6N helø Stråholmen res./ L Kra7N Lun Verneverdig naturtype Vernemotiv a 7 a c,b,s,,8,9,d, 7 la?,,a,8,d, 6,6,8,d,,,6 la,c Areal i daa «Land»+sjø = (Totalareal) / Naturgeografisk region/ underregion 9 S 9 S Dessuten litt sjøareal Deler av selve Stråholmen med flere småøyer + litt sjø Barlind. Er like N for Kra8 Porsgrunn PorlN PorN Versvik N Versvik S la b 0 kalk Grenland kalk Grenland Orkidéart 99

14 PorN PorN PorSN helø Por6N helø Frierflogene res./ Dammane L Åsstranda Furuholmen Skjæret V Verneverdig naturtype Vernemotiv c,a,b,,ll,,? Areal i daa Naturgeo «Land»+sjø = grafisk region/ (Totalareal) underregion 60/ kalk Grenland Edelløvskog: «Kjørholt» kalk Grenland 8 V?, men for lite kunnskapsgrunnlag til å medregnes her Skien SknlN helø Lagmannskjær +8 9 S 00

15 Vedlegg Prioriterte nye verneområder, kommunevis Forslag til områder i vemegruppe nedenfor, ble vedlagt METs orienteringsbrev..999 til kommuner og fylkeskommuner, se utvalgets vedlegg e (s. ). Vedlegg omfatter: Nye foreslåtte områder etter naturvernloven. Områdene er gruppert etter vernemotiv og naturgeografisk region i vedlegg "Naturfaglige forhold" kap.6, s.6. Områder som er under behandling, se samlet oversikt i kap..., s.69. Nye sjøfuglhekkeholmer med ferdselsforbud i hekketiden (viltloven), se og kap..., s.6. Revisjoner av vernete områder, se og kap..., s.70. Forklaring til kolonnene; Lok.nr. = Lokalitetsnr., se innledning til vedlegg l, s.88. Nat.geogr.region = Naturgeografisk region, se kart s.. UTMkoordinater: Beliggenhet i UTM km rute etter blått rutenett (WGS 8). Tall med 6 siffer er angitt med loom nøyaktighet. Vernegruppe Naturvernlovobjekter Vernegruppe l Høyeste prioritet Må med i verneplanen, uansett. Vernegruppe Høy prioritet Må med i verneplanen. Vernegruppe Middels høy prioritet Bør med i verneplanen. Vernegruppe er ikke anført for sjøfuglhekkeholmer, der det kun foreslås ferdselsforbud i hekketiden, uten særskilt biotopvern. vernesaker som er under behandling, "Revisjon": Revisjon av et etablert verneområde ved større arealutvidelse mindre grensejustering endring av verneform, eller revisjon av vernebestemmelser. Ved revisjoner er selve revisjonen plassert i en vemegruppe, og ikke det eksisterende verneområdet. Naturtyper / vernemotiv (type nr.l6, se s.89): For revisjoner av eksisterende verneområder, se nedenfor, er evt. nye vernemotiver anført med + ; for eksempel vil + bety at tilleggsmotiv (her: dam) tilkommer verneområdet som følge av en revisjon (arealutvidelse). (strek) i naturtyperubrikken vil si at revisjonen antas ikke å tilføre området helt nye vernemotiver. En vil imidlertid kunne få et større område, evt. en bedre arrondering (avgrensning), og ofte økt mangfold i biotoper og dermed større verneverdi. Viltlovens 7 med foreslått ferdelsforbud i hekketiden for viktige sjøfuglholmer uten andre vernemotiver, er anført med (Sjøfuglhekkeplasser) under «Naturtyper». "Mva rapp.": Fylkesmannens mljøvernavdeling., rapportserie. Naturfaglig bakgrunnsstoff for mange av lokalitetene finnes i fylkesvise rapporter publisert i de respektive miljøvernavdelingers rapportserie (Jensen m.fl. 999, Markussen m.fl. 999, Often m.fl. 999 og Stabbetorp m.fl ). Ytterligere fagmateriale finnes for mange av lokalitetene, jfr. kap..., s. og Litteratur s.60. For øvrig henvises til de respektive miljøvernavdelinger. 0

16 N.Jg t < Oslofjordverneplanen Østfold, Oslo/Akershus, Buskerud O 8 6 Kilometers A Beliggenhet (omtrentlig) av objekter i vernegruppe, s. 0 Kommunenavnforkortelser ( bokstaver), se s.88

17 Oslofjordvernepianen Vestfold og Telemark O 8 6 Kilometers Beliggenhet (omtrentlig) av objekter i vernegruppe, s. 0

18 Lok.nr. FreSN FreSN Fre9N Fre ION Frei IN Fre Fre FrelS Fre a Fre b Fre c Fre d Fre 6 Frei? FrelS Fre 9 Fre 0 Fre Fre Fre Fre Fre Fre 6 Fre 7 Fre 8 Fre 9 Hal Hal Hal HvaN HvaN Østfold Navn S. Søster naturreservat Fuglevikbukta naturreservat Thorsøma Nygårdsmoa naturreservat Øra naturreservat Smaugstangen Skjeløya øst Rauer, delområder : Rauøykalven/Kalvbukta Rauer, gamle eiker Grisebukta/Kuane Paradisbukta, Rauer Elinborgdammen Munken Vispen Bloksberg Roppestaddammen Bjørnevågen Alshusbukta Forskj ærdammen Korsebergdammen Engelsvikdammen Mule / Stangeskjær Gåseskjæra Terneskjær Røds bruk Enningdalselv / Indre Iddefj. Remmendalen Iddebekkene Prestegårdsskogen n.res. Stensdalen naturreservat UTMkoordinater PL 0 PL 6 PL 060 PL 0960 PL 60 NL9967 NL997 NL9667 NL9769 NL9667 NL9666 NL9768 PL 066 PL 96 PL 86 PL 06 PL 60 PL 098 PL 6 PL 99 PL 76 NL 9969 PL 087 PL 006 PL 7 PL 096 PL 9 PL PL 80 PL PL 06 Vernegruppe, revisjon, revisjon, revisjon, revisjon, revisjon :, revisjon, revisjon Naturtyper / vernemotiv +a c, la, la,,,a?,8,c,,a, la,,a?,8,c,d la,,a a,8,? Id, le,, lb 6,8,0,b,,6, 6,0b +, Nat.geogr. region Marint, korallrev v/ Gyren. Landsplan marine områder Liten arealutvidelse pga svartor Små arealer inn / ut Hele Burholmskjæret / Randholmen Glomma 0 + noen småjusteringer Ny "hyttevei" 996. To delområder. Friluftsinteresser. Strandtorn like ved Inkl. gul hornvalmue. Eies av Forsvaret Eies av Forsvaret Diverse gamle enkelttrær. Eies av Forsvaret Inkl. gul hornvalmue. Eies av Forsvaret Inkl. gul hornvalmue. Eies av Forsvaret PL 0 66 Friluftsliv. Mvarapp. / 997:. Flere km intakt strandlinje uten hytter på fastlandet. (Frafalt i Barskogplan ØstNorge) PL Reg. til spes.område naturvern. Se s.!a PL 9 60 PL 6 PL 9 9 PL NL Ferdselsregulering etter viltloven. Sikret friluftsliv. Ferdselsregulering etter viltloven Ferdselsregulering etter viltloven Ballastflora, nasjonal, like utenfor RPROsonen Inkl. utvidelse av Hal IN Regulert til friluftsliv 0 for Remmenbekken Vesentlig utvidelse med Ørekrokens sandstrender 0

19 Lok.nr. HvaSN Hva6N Hva 9 HvalO Hva + 8 Hva Hva Hva Hva 6 Hva 7 Hva 9 Hva 0 Hva Hva Hva Hva Hva Hva 6 Hva 7 Hva 8 Hva 9 Hva 0 Hva Hva Hva Hva Hva Navn SandøySalta Grytvika / Bastangen Kasakilen/Sandholmen Hvaler prestegård Spjærøykilen S Vikerdammen Asmalsunddammen Guttormsvauen Huser / Gravningen Barmtjern, Vesterøy Kvernmyr Gjølertangen Prestegårdsmyra Haugetjera, Vesterøy Rognhavn N, Hærføl Grindskjær Skomakerskj æra Møkkalasset Ø.Utengskjær Mefjordholmen Skjellholmen 0. Rødskjær Kvernskjær Kløveren, Tisler Arekilen naturreservat HeiaTorbjørnskjær Brattestø / Skipstad Vikerkilene UTMkoordinater PL 6 PL 077 PL 7 PL 8 PL 09 PL 069 PL PL 098 PL 6 PL 09 PL 00 PL 8 PL 060 PL 8 PL 9 PL 6 PL 07 PL 7 PL 0 PL 0 PL PL PL 0 PL 078 PL 7 PL PL 9 Vernegruppe, revisjon, revisjon, revisjon j Naturtyper / vernemotiv +a la,,a,c,8,ll,?,d la,ld, la,,,a la, la la, 6 / la,a,b?,a,8 Id,, 7 la,a,c,8 le la, la, Nat.geogr. region Noen smårevisjoner i 0 og V Landsplan marine områder. Se og Hva, 9, 0 Inkl. Svartebergdammen (Brattestødammen). Strandbete strandmalurt, honningblom, bustsmyle, jordbærkløver, smalsøte Jordbærkløver, smalsøte, sjelden sopp Hva og!8 inngår i ett område. Bittergrønn. Dels sikret Strandmalurt, kjempehøymol, jorbærløver, kalkkarse. Sikret til friluftsliv. Eseltislel før plantlivsfredet. Lite naturminne Gul hornvalmue, vasstelg, smalsøte. Dels sikret friluftsliv PL 6 PL 08 9 V.gr.l for strandtorn. Strandbete, kjempehøymol, jordbærkløver. Sikret for friluftsliv. PL 09 8 PL inkl. strandmalurt ^Akutt truet» lav. PL 6 Vasstelg. PL 07 Vernegr. dersom reg. til spes.omr.naturvern m/ res.likn. reg.best. ikke fører fram. Trutete arter, dels statsgrunn (DN). Inkl. Ekholmsundet (Engan 99:) Ferdselsregulering etter viltloven Ferdselsregulering etter viltloven. Sikret friluftsliv. Ferdselsregulering etter viltloven Ferdselsregulering etter viltloven Ferdselsregulering etter viltloven Ferdselsregulering etter viltloven Ferdselsregulering etter viltloven Ferdselsregulering etter viltloven Ferdselsregulering etter viltloven 0

20 Lok.nr. Hva 6 Hva 7 Hva 8 Hva 9 Hva 0 Hva Hva Mos IN MosN Mos an Mos bn Mos cn Mos 6(N) Mos 7 Mos 8 Mos 9 Mos 0(N) Mos Mos Mos Mos RyglN RygN RygN Ryg (N) RygTN Ryg 9 Ryg 0(N) Navn Skipstadsand S.Måsholmen Knubben i Lisundet N Alne ved Tisler Tisler, hovedøya Sanne, N.Sandøy Hærføl øst Refsnes naturreservat, Jeløy S. Jeløy.landskapsvernomr. : Rødsåsen Grønliparken Reierskogen Guldholmen (del av ) Hvittingbukta, Jeløy Kongshavntjern, Jeløy Fuglevik, Jeløy Bevøya v/ Jeløy N Tangen, Jeløy N Biløya v/ Jeløy Røredammen, Jeløy Kjellandsvik, Jeløy Vardåsen naturreservat Bogslunden naturreservat Eldøyares. utvide sandsandstrand i NØ Taralden Telemarkslunden n.minne CarlbergVærne kloster området, inkl. Årefjordleira Lille Revlingen UTMkoordinater PL 8 PL 09 PL PL 00 PL 0 PL 0 PL 78 8 NL99 NL988 NL9087 NL9088 NL988 NL8989 NL997 NL 996 NL99 NL 998 NL997 NL997 NL99 NL 99 NL 980 NL98 NL977 NL967 NL 98 NL 98 NL98 Vernegruppe, revisjon Revisjon, revisjon, revisjon, revisjon, revisjon, revisjon, revisjon () Naturtyper / vernemotiv la,,,,8, la la, (+lc, a, ) (+) (+,) la,, la,, la,,a,c,? la, a,b,c b,c ~ (+) 9 (inkl. div.typer: la,,,6,0bll) Natgeogr. region Jordbærkløver, honningblomst. PL 8 Ferdselsregulering etter viltloven. PL 096 Ferdselsregulering etter viltloven. PL Ferdselsregulering etter viltloven Aktuelt landsk.vernomr. Truete karplanter. Engan (99) Sprikesøtgras, "direkte truet", "punkt areal". PL 00 0 "hensynskrevende" + trolig utgått "sårbar", karplanter (Engan 99) Div.revisjoner + gran i 0 Inngår i Barskogplan ØstNorge 999, inkl. barlind NL Vvendt brattli med edelløvskog på Reiertangen Sjøfugl. Vernesak i DN Deler aktuelt som friluftsområde, le for småbåter NL 9 96 Inkl. dam «Røre» i vgr.. Lodnefiol. NL 9 9 Inngår i Barskogplan ØstNorge 999. Oslosildre Oslosildre Sikret til friluftsliv NL 9 9 NL 9 99 Inngår i Ryg 9 Eldøya er landskapsvernområde. Verdifull sandstrand bør gis sterkere vern Sjøfugl. Vernesak i DN Inngår i Ryg 9 Nasjonalt kulturlandskap, l.sk.vern / kommunedelplan. Ryg N+7N inngår. Inkl. kammarimjelle Sjøfugl. Vernesak til behandling i DN 0

21 Lok.nr. Ry/Rå IN Ryg8 Råd8 Ry/Rå N RådSN Råd Råd Råd 6 Råd? Råd 9 SarN Sår Sår Sår 6 Navn Kurefjorden naturreservat : Kuredammen ÅvenN Eldøya/Sletter l.sk.v.område Kråkstadfjorden n.reservat Viersholmdammen Verkslunden Tombdammene Tasken N Røstaddammen Skjebergkilen natturreservat Olseng N Haslau Skorpen v/karlsøy UTMkoordinater NL 9877 NL 9879 NL 9977 NL977 PL 076 PL 0079 PL 077 PL 077 NL 9979 PL 0076 PL 6 PL 9 PL PL 8 Vernegruppe, revisjon, i rev. Kurefj., rev.kurefj., revisjon, revisjon, revisjon Naturtyper / vernemotiv + 9 (+la,,,) le, (),, lc,, Nat.geogr. region Utvidelse i 0 strandsone, se og Ryg 8 og Råd 8 ca 00 m utenfor reservatet. NL Utvidelse av Kurefjorden Tjern : Direkte truet plante. Sandstrand NØ v/ sjøfuglres. Kollen S : Sårbar planteart Liten arealreduksjon ved bryggeanlegg PL PL Inkl. våtmark Ø for Krokstad bru i vernegr. PL 0 77 NL PL Liten reduksjon, jordebit ut PL 97. Bolghaug (99:) Ferdselsregulering etter viltloven Ferdselsregulering etter viltloven. PL 89 Loknr. OsTN Os 7aN Os 7bN Osll(N) Os Os Os Os Os 6 Os 7 Os 8 Os 9 Oslo Navn Malmøya naturminner : «Malmøytoppen» Malmøya for øvrig Hovedøya Ekebergskråningen Dronningberget, Bygdøy Hengsengskog / Bygdøy bad C. Fr' svei / Reinsdyrlia, B. øy Kalvodden, Bleiksøya Kaffeskjær Galteskjær, Lindøya N Ulvøya UTMkoordinater NM987 NM988 NM977 NM97 NM980 NM9 NM 9 NM9 NM 970 NM9 NM90 NM998 Vernegruppe, revisjon, revisjon Naturtyper / vernemotiv. la,b,c,,9 la, c,ab,?, lc,,? b?,, la Natgeogr. region kalk Oslo kalk Oslo kalk Oslo Kalk Oslo kalk Oslo kalk Oslo kalk Oslo kalk Oslo kalk Oslo kalk Oslo kalk Oslo kalk Oslo Lokal høring ferdig. Bakkekløver, kubjelle m.fl. Kvitmure, oslosildre, m.fl. Lokalitet Bygdøy sjøbad «alene», i v.gr. Ferdselsregulering etter viltloven. NM Ferdselsregulering etter viltloven. NM 99. Ferdselsregulering etter viltloven. NM 9 09 Dvergtistel, lite naturminne 0

22 Lok.nr, AskN6N Ask N Ask N Ask 6N Ask N Ask 0 Ask Ask Bær N Bær (N) Bær 6 Bær 7 Fro (N) Fro Fro Nes Nes Nes Oppi Ves As Akershus Navn Bjerkås : Bjerkåsholmen Djuptrekkodden Bjerkåsholmveien Konglungen/Leangbukta Rogneskjær Store Bjørøyskjær Langåra Storøykilen naturreservat Oustøya,deler Borøya Selskjær v/torvøya HåøyaS Småskjær Stakaskj ær/storskj ær Nordstranddammen Blylagdammen Helvik gamle brygge SvartskogSjødalstrand Erikstadbekken Flatskjær/Tueskjær UTMkoordinater NM 88 NM 89 NM 89 NM 89 NM 8 NM 8 NM 8 NM 86 NM 890 NM 877 NM 879 NM 889 NM 897 NM 90 NM 9 9 NM 898 NM 97 NM 9 NM 977 NM 90 NM 96 Vernegruppe, revisjon, revisjon, revisjon () " Naturtyper / vernemotiv la,a?b,, ld,b,,ll la,b,c,a,b,,9 7, c? la, a,b,c, a,b,,67, la,,a,c,b,9?, la,ld?,a, 0b?,ll la la,a, a,8,?,6?,9?,0b Natgeogr. region kalk Oslo kalk Oslo kalk Oslo kalk Oslo kalk Oslo kalk Oslo kalk Oslo kalk Oslo kalk Oslo kalk Oslo kalk Oslo kalk Oslo 9N 9N 9N 9N 9N 9N 9N 9N Ertevikke NM 8 9 NM 8 9 NM 8 9 Spiradammen, S.skogen, S.odden + kvitmurelok. Ferdselsregulering etter viltloven. NM 8 Ferdselsregulering etter viltloven. NM 8 Inngår i Barskogplan ØstNorge 999. Oslosildre Oslosildre. Nasjonalt kulturlandskapsobjekt Ferdselsregulering etter viltloven. NM Inngår i Barskogplan ØstNorge 999. Ertevikke. Eies av Forsvaret. Større utvidelse av administrativt fredet areal. Ferdselsregulering etter viltloven. NM 908 Ferdselsregulering etter viltloven NM NM Kvitmure, "direkte truet", lite areal Bittergrønn, oslosildre Ferdselsregulering viltloven. holmer a: NM 968 b: NM

4.3. Tørrenger, berg, kystkratt, lynghei s. 178

4.3. Tørrenger, berg, kystkratt, lynghei s. 178 edlegg: Naturfaglige forhold. Naturgrunnlag.. Klima s. 45.. Berggrunn s. 46 l.. Løsavsetninger s. 49 l.4. Marin grense s. l.5. Topografi og strandlinje s. l.6. Oslofjorden. Naturrgeografisk regioninndeling

Detaljer

Rapport. nr. 7, 2014. Viktige regionale kulturlandskap i Østfold

Rapport. nr. 7, 2014. Viktige regionale kulturlandskap i Østfold Rapport nr. 7, 2014 Viktige regionale kulturlandskap i Østfold Fylkesmannen i Østfold, fagområde miljøvern STATENS HUS, BOKS 325, 1502 MOSS. TLF: 69 24 71 00 Dato 4.9.2014 Rapport nr. 7, 2014 ISBN 978-82-7395-233-2

Detaljer

Ca 3760 daa 0-229 m 76/3,8 (Oslo kommune) og 75/1 (Forsvaret)

Ca 3760 daa 0-229 m 76/3,8 (Oslo kommune) og 75/1 (Forsvaret) LOKALITET 31: KOMMUNE: FYLKE: KARTBLAD M711: UTM-KOORDINATER: KARTBLAD ØK: VERNEKATEGORI: AREAL: HØYDE OVER HAVET: BERØRTE EIENDOMMER: Søndre Håøya Frogn Akershus 1814 II NM 896 175 CM 039 CM 040 Ca 3760

Detaljer

Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner i Østfold fylke.

Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner i Østfold fylke. Miljøverndepartementet Miljø- og utviklingsminister: Erik Solheim KONGELIG RESOLUSJON Ref.nr.: Saksnr: Dato: Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner

Detaljer

Gravem Bio rådgiving Februar 2004

Gravem Bio rådgiving Februar 2004 1 Byttes ut med framside 2 FORORD Buskerud fylkeskommune har vedtatt å bygge en videregående skole på Sætre i Hurum. Skolen planlegges etablert som et flerbrukshus av samarbeidspartene Buskerud fylkeskommune

Detaljer

Biofokus-rapport 2011-20

Biofokus-rapport 2011-20 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Fylkesmannen i Vestfold foretatt kartlegging av naturtyper i Sandefjord kommune. Det har vært særlig fokus på store gamle eiker og kystnære områder. Totalt 228 lokaliteter

Detaljer

Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen

Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen Høringsdokument revidering av vern tilknyttet Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark Miljøvernavdelinga Rapportnummer 2015/16 Forsidebilde: Vinterjakt. Foto: Kjell

Detaljer

Opprettelse av Dåapma nasjonalpark

Opprettelse av Dåapma nasjonalpark Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Opprettelse av Dåapma nasjonalpark Revidering av forskrifter for Tekssjøen og Finnvolldalen - Esplingdalen naturreservater Høringsforslag Rapport Miljøvernavd. nr. 2012/5 Fylkesmannen

Detaljer

Siste Sjanse rapport 2003-10

Siste Sjanse rapport 2003-10 Ekstrakt iste janse har foretatt en kartlegging og verdivurdering av naturtyper i Nes. Arbeidet har dels bestått i en gjennomgang av eksisterende litteratur om natur i kommunen og dels og i oppsøkende

Detaljer

BioFokus-rapport 2013-7. Dato

BioFokus-rapport 2013-7. Dato Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Bærum kommune utarbeidet forslag til forvaltningsplan for Tjernsmyr. Det har blitt avgrenset 5 prioriterte naturtyper i prosjektet hvorav 3 er vurdert som svært viktige

Detaljer

Høgskolen i Telemark Avdeling for allmennvitskapelige fag

Høgskolen i Telemark Avdeling for allmennvitskapelige fag Høgskolen i Telemark Avdeling for allmennvitskapelige fag Verdivurdering av naturmiljø, kulturmiljø og friluftsliv i Vollsfjorden, Bamble og Skien kommune - 2008 Verdivurdering av naturmiljø, kulturmiljø

Detaljer

Oppdragsgiver. Møreaksen AS. Rapporttype. Rapport 2013.02.13 E39 VESTNES - MOLDE KONSEKVENSUTREDNING TEMA NATURMILJØ

Oppdragsgiver. Møreaksen AS. Rapporttype. Rapport 2013.02.13 E39 VESTNES - MOLDE KONSEKVENSUTREDNING TEMA NATURMILJØ Oppdragsgiver Møreaksen AS Rapporttype Rapport 2013.02.13 E39 VESTNES - MOLDE KONSEKVENSUTREDNING TEMA NATURMILJØ TEMA NATURMILJØ 2 (37) E39 VESTNES - MOLDE TEMA NATURMILJØ Oppdragsnr.: 6120070 Oppdragsnavn:

Detaljer

816 NINA Oppdragsmelding

816 NINA Oppdragsmelding 816 NINA Oppdragsmelding Biologiske registreringer av 11 skogområder på Østlandet i forbindelse med pilotprosjektet Frivillig vern av skog Tom Hellik Hofton Tor Erik Brandrud Egil Bendiksen L AGSPILL E

Detaljer

Rapport. Biologisk mangfold Sørkjosen lufthavn Nordreisa kommune, Troms. BM-rapport nr 5-2012

Rapport. Biologisk mangfold Sørkjosen lufthavn Nordreisa kommune, Troms. BM-rapport nr 5-2012 Rapport Biologisk mangfold Sørkjosen lufthavn Nordreisa kommune, Troms BM-rapport nr 5-2012 Dato: 01.10.2013 Tittel: BM-rapport nr. 5-2012. Biologisk mangfold på Sørkjosen lufthavn, Nordreisa kommune,

Detaljer

Regionale trekk og botaniske verdier

Regionale trekk og botaniske verdier 0 47 Havstrand på Sørøstlandet Regionale trekk og botaniske verdier Anders Lundberg Knut Rydgren NORSK INSTITUrITI' FOR NATURFORSKNTING NORSK INST1TUTT FOR NATURFORS Havstrand på Sørøstlandet Regionale

Detaljer

Siste Sjanse rapport 2005-3

Siste Sjanse rapport 2005-3 Ekstrakt Siste Sjanse har foretatt en kartlegging og verdivurdering av naturtyper i Engerdal kommune. Arbeidet har dels bestått i en gjennomgang av eksisterende litteratur om natur i kommunen og dels i

Detaljer

Naturfaglig evaluering av norske verneområder Dekning av naturtyper og arter. Terje Blindheim, Per Gustav Thingstad og Geir Gaarder (red.

Naturfaglig evaluering av norske verneområder Dekning av naturtyper og arter. Terje Blindheim, Per Gustav Thingstad og Geir Gaarder (red. 539 Naturfaglig evaluering av norske verneområder Dekning av naturtyper og arter Terje Blindheim, Per Gustav Thingstad og Geir Gaarder (red.) NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie

Detaljer

Temarapport Naturmiljø og naturmangfold

Temarapport Naturmiljø og naturmangfold Region sør Prosjektavdelingen 18.12.2014 E39 VollebergDøle bru Temarapport Naturmiljø og naturmangfold Foto: Sweco Konsekvensutredning (KU) av ikkeprissatte konsekvenser Forord Statens vegvesen planlegger

Detaljer

NOTAT. Oppdragsgiver: Bamble kommune Dato: 14.11.2014 Vurdering av naturmiljø kommuneplan Bamble

NOTAT. Oppdragsgiver: Bamble kommune Dato: 14.11.2014 Vurdering av naturmiljø kommuneplan Bamble NOTAT Oppdragsgiver: Bamble kommune Dato: 14.11.2014 Oppdrag: Skrevet av: Kvalitetskontroll: Referanse: Vurdering av naturmiljø kommuneplan Bamble Rune Solvang Bjørg Wethal Solvang, R. 2014. Vurdering

Detaljer

STORSANDHAVNA UTREDNING AV MARIN BIOLOGI I FORBINDELSE MED UTVIDELSE AV EKSISTERENDE MOLO

STORSANDHAVNA UTREDNING AV MARIN BIOLOGI I FORBINDELSE MED UTVIDELSE AV EKSISTERENDE MOLO STORSANDHAVNA UTREDNING AV MARIN BIOLOGI I FORBINDELSE MED UTVIDELSE AV EKSISTERENDE MOLO WKN rapport 2014:5 10. JANUAR 2015 R apport 2 014 : 5 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart Kontaktperson:

Detaljer

Biofokus-rapport 2012-1

Biofokus-rapport 2012-1 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag av DN kartlagt naturtyper etter DN Håndbok 13- og NiNmetodikk i utvalgte verneområder i Hordaland. Vi har registrert 30 prioriterte naturtypelokaliteter fordelt på 10 naturtyper

Detaljer

Rapport. Biologisk mangfold Rørvik lufthavn, Ryum Vika kommune, Nord-Trøndelag. BM-rapport nr 4-2011

Rapport. Biologisk mangfold Rørvik lufthavn, Ryum Vika kommune, Nord-Trøndelag. BM-rapport nr 4-2011 Rapport Biologisk mangfold Rørvik lufthavn, Ryum Vika kommune, Nord-Trøndelag BM-rapport nr 4-2011 Dato: 01.03.2012 Tittel: BM-rapport nr. 4 (2011). Biologisk mangfold på Rørvik lufthavn, Ryum, Vikna kommune,

Detaljer

HovedflyplassGardermoen -flyplassog tilbringersystem

HovedflyplassGardermoen -flyplassog tilbringersystem HovedflyplassGardermoen -flyplassog tilbringersystem Naturvern, Konsekvensutredning: landskap,limnologi,fisk, vilt og friluftsliv (red.) JørnThomassen NORSK INST1TU1TFOR NATUTZFORSKI -11 D Hovedflyplass

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 09:15

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 09:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Reguleringsplan Håsørene

Reguleringsplan Håsørene Reguleringsplan Håsørene F ORELØPIG UTREDNING INNENFOR TEMA BIOLOGISK MANGFOLD Rapport til Sunndal kommune av biolog John Bjarne Jordal april 2003 Utførende konsulent: Kontaktperson: ISBN-nummer: Biolog

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Miljøplan for Sandnes 2011-2025 Forslag til endelig plan, august 2011 2 Innhold 1 Innledning...5 2 Naturgrunnlag, bio. mangfold, kulturminner og jordvern...11

Detaljer

Etablering av pukkverk på Viset Konsekvensutredning på tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning, rapport 2001/xx

Etablering av pukkverk på Viset Konsekvensutredning på tema Naturmiljø. Miljøfaglig Utredning, rapport 2001/xx Etablering av pukkverk på Viset Konsekvensutredning på tema Naturmiljø Miljøfaglig Utredning, rapport 2001/xx Miljøfaglig Utredning ans Rapport 2001:xx Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning ans

Detaljer

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014 MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014 September 2014 1 1. Forslag Miljødirektoratet tilrår med dette opprettelse av 62 nye skogreservater i

Detaljer

NNI-RAPPORT nr. 60. Ny fylkesveg Kolltveit - Ågotnes, Fjell kommune

NNI-RAPPORT nr. 60. Ny fylkesveg Kolltveit - Ågotnes, Fjell kommune NNI-RAPPORT nr. 60 Ny fylkesveg Kolltveit - Ågotnes, Fjell kommune Kartlegging og verdivurdering av områder viktige for flora og fauna, med hovedvekt på fugl Norsk Natur Informasjon - NNI Bergen, august

Detaljer

Kystsoneplan for Fredrikstad kommune 2011-2023

Kystsoneplan for Fredrikstad kommune 2011-2023 Kystsoneplan for Fredrikstad kommune 2011-2023 Egengodkjent i bystyret 16.06.2011og egengodkjent tilleggsvedtak 08.12.2011 Saksnr.: 2010/17882 Dokumentnr.: 165 Løpenr.: 127122/2011 Klassering: 143 Saksbehandler:

Detaljer