Om rusmisbruk og pedagogikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Om rusmisbruk og pedagogikk"

Transkript

1 Om rusmisbruk og pedagogikk Tore T. Rokkan Hovedoppgave til pedagogikk hovedfag Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Pedagogisk forskningsinstitutt

2 SAMMENDRAG AV HOVEDOPPGAVE I PEDAGOGIKK TITTEL: IDENTITET I BEHANDLING AV: Tore Tveraabak ROKKAN EKSAMEN: SEMESTER: Pedagogikk hovedfag Våren 1999 STIKKORD: Identitet, behandling, sosialisering

3 SAMMENDRAG 1. Problemområde/problemstilling Tema for oppgaven er å identifisere og klargjøre pedagogikkens plass og muligheter i behandling av rusmiddelmisbrukere. Behandling av rusmiddelmisbruk i Norge har utviklet seg parallelt med utviklingen av velferdsstaten og i hovedsak fulgt to hovedakser misbruk som et helseproblem og misbruk som et kulturelt fenomen. Målet for behandling innbefatter både ideelle mål om rusfrihet og sosiale mål om rehabilitering og livskvalitet. Denne dualismen finnes også i behandlingsinstitusjonene som ofte omfatter privat organiserte lokale virksomheter med ulike religiøse, ideologiske og metodiske utgangspunkt. I oppgaven tar jeg utgangspunkt i behandling som en prosess som omfatter ulike teknikker og modeller, men som også inkluderer fellesskapsbaserte arenaer med samhandling over tid mellom terapeut og klient. Behandling kan på denne måten ses som et pedagogisk virksomhetsområde hvor resosialisering og forsterkende sosialisering bidrar til (re)danning av identitet og sosial kompetanse. På den andre siden tilføres pedagogikken utfordringer ut over de som stilles innen pedagogikkens tradisjonelle virksomhetsområder, begrenset til oppdragelse og utdanning. Legitimitet- og mandatspørsmål, forholdet mellom biologisk og kognitiv utvikling, forholdet til tilstøtende og samhandlende profesjoner og forhold mellom institusjon og samfunn. Dette er problemområder som bidrar til en samfunnskritisk pedagogikk, hvor reforhandlingene om ansvaret for oppvekst- og omsorgsbehov mellom familien, lokalsamfunnet og samfunnet gis ny aktualitet. Oppgavens aktualitet er knyttet til den pågående debatt om forståelse av rusmisbruk som et individuelt medisinsk/psykologisk og som et sosialt/kulturelt fenomen ved å søke etter behandlingens identitet som en representant for fellesskapstilpassing og systemtilpassing. Dokumentering, evaluering og kvalitetssikring av tiltak i og resultater av behandling etterspørres, samtidig som presset for å tilføre nye tiltak øker. I oppgaven tar jeg for meg behandlingsområdet, og ikke narkotikapolitikk eller forebygging generelt. Likevel er

4 behandlingsinnsatsene både avhengig av og bidragsyter til den generelle pessimismen om rus generelt og narkotika spesielt. 2. Metode Denne oppgaven har en eksplorerende teoretisk tilnærming. Behandling beskrives som ulike prosesser på et mellomnivå mellom individ og samfunn og som en samspillsarena mellom aktørene; virksomheten, sosialarbeideren og klienten. Denne beskrivelsen møter jeg med pedagogisk teori som forklarer og belyser prosessene i behandling. På teorinivået brukes bidrag fra vitenskapelig pedagogikk for drøfting av og berettigelsen for pedagogikkens rolle som teori for behandling. Dette omfatter forholdet mellom behandling, samfunn og individ og utviklingstrekk i samfunnet som påvirker og stiller nye krav til behandling som praksis og til pedagogikk som teori for praksis. Oppgaven avslutter med å trekke inn konsekvenser av pedagogisk teori i behandling som omfatter teori for refleksjon, vurdering og evaluering av behandlingsinnsatser. 3. Data/kilder Jeg trekker inn ulike kildegrunnlag med utgangspunkt i beskrivelser og evalueringsstudier fra behandling og teori om behandling. Beskrivelsen tar sikte på å vise og ivareta bredden i behandling samtidig som fokuset settes på de virksomhetene og deler av behandling som omfatter en fellesskapsarena. Fra pedagogikk henter jeg inn pedagogisk samfunnsrettet teori med fokus på identitetsutvikling, sosialisering og danning. I mangel på pedagogisk teori om behandling som forandring av individets identitet og samhandling er det hentet bidrag både fra teori om oppdragelse og om undervisning i et forandringsperspektiv. 4. Resultater/hovedkonklusjon Jeg har funnet det meningsfullt å beskrive behandling ut fra et pedagogisk ståsted hvilket innebærer å gi en teoretisk overbygning som kan beskrive det diffuse og uuttalte som ofte impliseres i representasjon av behandlingsvirksomhet. Å gripe

5 den eksisterende praksis som er utviklet i behandling representerer likevel bare et første skritt for å sikre en videreføring av de aktive elementene i behandling. Samtidig er en helhetlig forståelse av ulike tiltak i behandling sett i en sammenheng nødvendig for å kunne sikre utvikling av nye og bedre tiltak. For pedagogikk representerer behandling et praksisområde som tilfører nye problemstillinger gjennom sin særegne aktivitet i spennet mellom helse og kultur, individ og samfunn. Behandling som virksomhet tar opp i seg og utfordrer sammenhengen mellom oppdragelse og undervisning, danning og utdanning som også kan omfatte andre samfunnsområder som fokus for samfunnsrettet pedagogikk.

6 Forord Jeg har i de siste 7 årene vært ansatt i ulike posisjoner i Tyrilistiftelsen, som er en større privat behandlingsorganisasjon for rusmiddelmisbrukere og kriminelle med rusmiddelavhengighet. I de siste årene har jeg arbeidet med utvikling av utdanning og informasjon om behandling og Tyrilistiftelsens metoder og modeller både innad i organisasjonen, mot politiske myndigheter, utdanningsinstitusjoner og andre organisasjoner nasjonalt og internasjonalt. Rusmiddelbehandling er en relativt ny fagsektor, formet både av medisin, psykiatri, samfunnsformasjonen og indre metodiske strømninger. I det store mangfoldet av ulike tiltak rettet mot behandling av rusmiddelmisbruk er det vanskelig å finne fellesnevnere. Både uttrykte målformuleringer og metoder og innhold i behandlingen avviker fra hverandre. Med utbyggingen av sosialutdanning ved høyskolene har nye faggrupper økt mulighetene og behovet for dokumentering av tiltak i rusmiddelsektoren. Økonomiske og politiske krav til behandlingseffekter og dokumentasjon av behandlingsinnhold presser også frem behovet for utvikling av noen felles standarder og språk for å kunne dokumentere og evaluere virksomhetene. Behandlingsforskning og evaluering av rusbehandling skjer i dag hovedsakelig gjennom 3 forskningsmiljøer; SIFA (Statens Institutt for Alkohol og narkotikaforskning) gjennomfører nå et av de største norske forskningsprosjektene i prosjektet Hvilken nytte? For hvem? Til hvilken kostnad?. Stiftelsen Bergensklinikkene og Norsk Samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) som har ansvaret for utforming og innsamling av data til Klienkartleggingsundersøkelsen en logitudinell studie av rusmiddelmisbrukere i behandling. Rogalandsforskning, som på oppdrag fra Oslo Kommune nylig har avsluttet en kombinert kvantitativ/kvalitativ studie av 4 ulike behandlingsorganisasjoner for alkohol/narkotikamisbrukere.

7 I Stortingsmelding 16/97 etterlyser sosialdepartementet bedre dokumentasjon og evalueringer fra rusmiddelområdet og spesielt behandlingssektoren for narkotikamisbruk. I Oslo Kommune forberedes konkurranseutsetting av behandlingsplasser som et virkemiddel for kvalitetssikring av innsatsene som brukes i behandling. I forbindelse med dette arbeidet vurderes det også utvikling av felles standarder for dokumentasjon og evaluering av innhold og resultater fra behandling. Dette økte fokuset på dokumentasjon og metodebeskrivelser har en politisk og økonomisk side, men er også et resultat av sektorens profesjonalisering som følge av økt sosialfaglig kompetanse og avideologisering blant ansatte i behandlingsmiljøene og et samfunnets krav om mer effektive virkemidler for å begrense sosial marginalisering og utstøtning. Jeg vil først takke ansatte og elever i Tyrili for inspirasjon og muligheten til å fordype meg i mine egne teoretiske problemområder. En stor takk til Roar Skolseg, Jo Wennesland og Olaug Krogsæther som har vært nære diskusjonspartnere gjennom flere år. Denne oppgaven hadde heller ikke vært mulig uten stramme tidsrammer og fornyet interesse for pedagogikk som samfunnsrettet teori om individets identitetsdanning og sosialisering gjennom handling og samhandling i forhold til sosiale systemer. Takk til min veileder Anton Hoëm for inspirasjon og knappe tidsfrister. Sist men ikke minst vil jeg takke Heid for inspirasjon, overbærenhet i sene kveldstimer med oppgaveskriving og retting av dobbeltkonsonanter og trykkleifer. Takk! Oslo, den 7. mars 1999 Tore T. Rokkan

8 Innhold INNLEDNING...10 HVA ER BEHANDLING?...10 PEDAGOGIKKENS ROLLE...12 Hva er pedagogikk?...13 VITENSKAP I BEHANDLING...14 AKTUALITET...15 AVGRENSNINGER...17 OPPGAVENS STRUKTUR...17 KAPITTEL 1 BEHANDLING...19 INSTITUSJONER...20 Terapeutiske samfunn...22 Bo og arbeidskollektiver...22 FORSTÅELSESHORISONTER...23 Somatiske og medisinske forklaringer...23 Utviklingspsykologiske forklaringer...24 Eksistensielle forklaringer...25 Læringsteoretiske forklaringer...25 Sosiologiske forklaringer...26 Familieterapeutiske forklaringer...26 Sosialpedagogiske forklaringer...26 Sosialantropologiske forklaringer...27 FORSKJELLER OG LIKHETER...28 SAMFUNN OG RUS...29 DE NYE PROFESJONENE...29 EVALUERING OG EFFEKT...31 KAPITTEL 2 IDENTITET I BEHANDLING...33 MÅL OG MIDDEL...34 IDEOLOGI...35 Hjemmebane...36 Fellesskap...37 PROFESJON...38 ORGANISASJON...42 NYTTER DET?...44 OPPSUMMERING...45

9 KAPITTEL 3 BEHANDLING I PEDAGOGIKK...47 PYGMALION...47 MODELLMONOPOL...48 KOMMUNIKASJON OG IDEOLOGI...49 SOSIALISERING...50 Sosialisering i behandling...53 Behandling som sosialisering...54 Sosialisering i institusjon...57 Ut i verden...59 BEHANDLING OG SAMFUNN...62 Integrering...63 Etikk og politikk...64 Glasshalvkulen...65 KAPITTEL 4 PEDAGOGIKK SOM FORANDRING...68 SOSIALISERING SOM UTVIKLING...69 Taus kunnskap...70 HJEMMEBANE OG BORTEBANE...71 PEDAGOGIKK OG SAMFUNN...73 Samfunn eller system...74 DANNING ELLER UTDANNING...78 KAPITTEL 5 PEDAGOGIKK SOM BEHANDLING...81 PEDAGOGIKK SOM RAMMER...83 PEDAGOGIKK SOM INNHOLD...86 Refleksjon i praksis...89 PEDAGOGIKK SOM MIDDEL...91 AVSLUTNING...93 TEORI FOR PRAKSIS...95 KONKLUSJON OG VIDEREFØRING...96 LITTERATUR SLUTTNOTER..108

10 Innledning Hva er pedagogikkens plass i behandling og hvordan kan den bidra til bedring av resultater for institusjoner som arbeider med behandling av rusmiddelmisbrukere? Behandling og pedagogikk er de to sentrale begrepene i denne oppgaven. Jeg vil forsøke å finne pedagogikkens plass i behandlingsfeltets praksisområde og søke å tilføre feltet nye metodiske og teoretiske redskaper. Hva er behandling? Begrepet behandling innebærer en prosess at noe eller noen er i behandling kan defineres som; 1 kur, pleie, terapi komme under b- av en lege / ta b-(er) for ryggen / gå til b- hos en psykolog 2 debatt, diskusjon, drøfting saken er oppe til b- i Stortinget 3 medfart få god, dårlig b- / urettferdig b-. (Bokmålsordboka 1998) I vår sammenheng er noen en eller flere personer som søker eller blir søkt inn i behandling med grunnlag i et rusmiddelmisbruk. Rehabilitering brukes ofte synonymt med behandling i denne sammenhengen. Bokmålsordboka (ibid) definerer rehabilitering som 1 oppreisning 2 istandsetting, restaurering 3 attføring r- av fanger, av pasienter. Forskjellen mellom disse begrepsdefinisjonene er store selv om ordene behandling og rehabilitering som ofte dekker det samme praksisområdet. Behandlingsbegrepet peker på prosessen, mens rehabilitering (og habilitering) også inneholder målet tilbakeføring eller innføring i definert tilstand oppreise eller attføre. I Stortingsmelding nr /97 velger regjeringen å legge til grunn en bred definisjon av behandling ved å referere til Jon Johnsens gjennomgang av ulike behandlingsstudier i ulike land (ibid: 151). Johnsen konkluderer her med at;

11 Behandling omfatter en lang rekke tiltak som inkluderer identifikasjon, kartlegging, vurdering, rådgivning, behandling, omsorg og oppfølging av individer med rusmiddelproblemer. Målsettingen med disse tiltakene er å kontrollere eller stoppe rusmiddelbruken, samt forhindre videre utvikling av medisinske, psykologiske eller sosiale problemer. (Ibid:115). Andre har gjort lignende studier hvor en har sammenlignet målformuleringer brukt av organisasjoner og institusjoner som står for behandling og/eller sammenlignet denne med den praksis som man finner i organisasjonen (Ravndal 1993). Oversikter over den praksis og de metoder som brukes i behandlingsinstitusjoner er omfattende. Ofte inndeles behandlingsforløpet i flere faser; avrusing, utredning, motivasjon utgjør oftest faser i en kommunal regi og kjennetegnes av fokus på lindring, diagnostisering og motivering. Behandlingsfasen skjer gjerne i regi av private organisasjoner (Lorentzen 1994) med ulike målsetninger som oftest innebærer en reduksjon eller en kontroll med rusbruken. Fase tre omfatter en oppfølging og eventuell videreføring av behandlingsfasen, og har en innretning mot kvalifisering og arbeidsetablering i samarbeid mellom offentlige myndigheter (skole/arbeidsmarkedsetaten/sosialkontor) og private organisasjoner (Pedersen 1993). Det juridiske ansvaret for etablering, drift og utvikling av rammene i behandlingsforløpet tillagt kommunene, med fylkesmannen som tilsynsmyndighet. I praksis er det de lokale sosialkontorene som har ansvaret for helheten i behandlingsforløpet for den enkelte klient og forestår de økonomiske og juridiske rammene innefor eksisterende lov- og regelverk. Det store private innslaget i behandlingsfasen har historiske og kulturelle årsaker. Innen alkoholistomsorgen har større private kristne organisasjoner etablert omsorgs- og vernehjem fra tidlig i århundret (Lorentzen 1994). Selv etter 1950 hvor staten ved Helserådet (Karl Evang) gikk inn for en mer direkte statlig styring og eierskap, er fremdeles en hovedvekt av institusjonene for alkohol på private hender, og ofte med et religiøst livssyn til grunn for omsorg og/eller behandlingsmetode 1 (Waal 1992).

12 Innen behandling av narkotikamisbrukere har også det private innslaget vært betydelig. Selv om staten uttrykte misnøye med at private organisasjoner foresto behandling som innebar diagnostisering, avrusing eller somatisk hjelp, viste Sosialdepartementets undersøkelser i 1981 at det private innslaget omfattet dobbelt så mange behandlingsplasser som det offentlige systemet (Lorentzen 1994:14-15). De kulturelle føringene er den andre årsaken bak et stort privat og mangeartet tilbud innen behandlingssektoren. Med en enkel todeling finner vi organisasjoner som har fokusert mer på individet og rusmiddelet i seg selv. Her finner vi også et betydelig innslag av metoder med utgangspunkt i ulike psykoterapeutiske tilnærminger og medisinske forklaringer som ligger til grunn for institusjoner og polikliniske virksomheter. På den andre siden, og særlig som et resultat av et høyt privat engasjement i sektoren, finner vi organisasjoner med utgangspunkt i ulike livssynsbaserte ideer der hvor sosiale integrasjonsmodeller, selvhjelpsmodeller og fellesskap fremheves som virkemidler. Bildet er ikke entydig; på den ene siden fører nye utdanningsretninger innen sosial og helsefag til økt kompetanse innen de ulike virksomhetene. På den andre siden utfordres behandlingsinstitusjonene av nye krav til dokumentasjon og beskrivelse av sine virksomheter. Pedagogikkens rolle I denne oppgaven vil vi søke å finne modeller og metoder hvor praksis i behandling kan belyses og forklares ut fra pedagogisk teori og hvor pedagogisk praksis kan bidra til nye metoder og gi ny kunnskap og forklaringsmodeller. Dette er mest sentralt innen virksomheter som er semiprofesjonelle eller basert på metoder og modeller som helt eller delvis ligger utenfor psykologiens og medisinens virkeområder. Samtidig vil pedagogikken fokusere på behandling som en dannings- og utdanningsarena for identitetsutvikling, habilitering og rehabilitering. Pedagogikk eller læren om oppdragelse og undervisning, oppdragelseskunst (Bokmålsordboka 1998) som redskap i behandling, er nesten fraværende som kunnskapsområde. Det samme er resultatet hvis man søker etter pedagogisk

13 forskning eller diskusjon/beskrivelse av feltet rusbehandling. Pedagogikkens plass reduseres til en støttefunksjon, enten knyttet til diagnostisering og kartlegging av problemer som oppstår før og ligger forut for behandlingsperioden (for eksempel pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)), eller i etterkant av behandling i tilbakeføring rettet mot skole eller arbeidsmarked. Innen sterkt ideologiske deler av behandlingssektoren finner vi igjen pedagogisk retorikk i definisjonen av behandling som fostring, utdannelse, oppretting og kamp (Hassela & Englund 1994). I sin bok om Solliakollektivet beskriver Arne Scanche Andresen (1990) arbeidsformene involveringspedagogikk og konsekvenspedagogikk, hvor begrepet pedagogikk brukes på praktisk terapeutisk arbeid. I arbeidet med å utvide pedagogikkens område til også å omfatte modeller og metoder i behandling, må vi legge til grunn en klarere definisjon av pedagogikkens rammer. Hva er pedagogikk? Som praksisområde dekker pedagogikken en rekke områder knyttet til oppdragelse og til undervisning. Den enkleste modellen er knyttet til forholdet mellom en elev (klient), en lærer (voksenperson) og et innhold som er relatert til et mål. Forholdet mellom eleven og læreren er avklart gjennom et mandat, enten det dreier seg om barn - foreldre og/eller elev - lærer. Innholdets forhold til målsetningen er også avklart i mandatet, eller det er gitt myndighet til læreren (voksenpersonen) å fastsette dette ut fra en ramme (Rørvik 1982). Relasjonen mellom elev og lærer reguleres gjennom en eller annen form for kommunikasjon eller læring som står i forhold til disse målsetningene. Pedagogikk som praksis omfatter derfor den relasjonen eller de tiltak som hvor 1) deltagerene har et pedagogisk forhold til hverandre og 2) at situasjonen står i et forhold til målsetningen som skal oppnås. Som vitenskapsområde omfattes ikke bare direkte pedagogiske handlinger, men det individets identitetsdanning og sosialisering gjennom handling, samhandling og erkjennelse i forhold til sosiale systemer (Hoëm 1978). På denne måten omfatter den vitenskapelige pedagogikken den enkeltes integrering inn i den menneskeskapte kulturen og også selve integrasjonen og erkjennelsen av den. Forholdet mellom behandling og rehabilitering er også sentralt i en pedagogisk

14 sammenheng, hvor behandling peker mot indre prosesser og utvikling og rehabilitering mot morgendagens løsninger. Vitenskap i behandling En grensedragning innen behandlingsfeltet synes nødvendig i forhold til psykologi, psykoterapeutisk praksis og medisin. Når narkotika kom til Norge som en del av en internasjonal trend på slutten av 1960 tallet, representerte dette et nytt og skremmende fenomen for helse-norge. Professor Helge Waal har beskrevet tiden som epidemi-perioden hvor medisinske kontrolltiltak og behandling skulle være motkreftene (Waal 1992). Sykdomsmodellen var også rådende innen de private organisasjonene (f.eks. AA-modellen) hvor misbruk ble definert som en uhelbredelig sykdom og løsningen var å søke trøst og støtte i religion (Furuholmen & Scanche Andresen 1993). Psykiatrien kom inn tidlig på 1970 tallet, hvor narkomane ble integrert inn i psykiatriske avdelinger med modeller som inkluderte medikamentell behandling, ulike individual- og gruppeterapautiske teknikker og isolering. Motvekten til den psykiatriske modellen var kollektiver og organisasjoner som fant idegods i samfunnskritisk tenkning og sosiologiske modeller hvor bevisstgjøring og frigjøringsperspektiver forente lederne og klientene i felles kamp mot undertrykkere og maktapparat (Furuholmen & Scanche Andresen 1993). Denne alternative behandlingsretningen påberopte seg ingen teoretisk vitenskapelig overbygning, men gjorde felles sak med klientene i en politisk-ideologisk kamp. En nyorientering som ser ut til å binde sammen ulike modeller og metoder er den såkalte miljøterapien. Et raskt søk viser at de sosiale høyskolene nå oppretter kurs og vekttallsenheter i faget Miljøterapi innen studier i sosialt arbeid og i sosionomutdanning. Begrepet miljøterapi har opprinnelse fra det amerikanske behandlingssystemet Daytop og betegner et strukturert hierarkisk fellesskap som (i det minste hos Daytop) er basert på selvhjelpssystemer hvor tidligere klienter utgjør de operativt ledende posisjonene. Boken Fellesskapet som metode (Furuholmen & Scanche Andresen 1993) argumenterer for miljøterapi eller fellesskapet som metode. Forfatterne kommer fra hver sine leire; Dag Furuholmen er lege og spesialist i psykiatri med praksis fra den terapeutiske bevegelsen, mens

15 Arne Scanche Andresen er sosionom med bakgrunn fra kollektivbevegelsen. En annen bok som også setter miljøterapi inn i en pedagogisk ramme, er Inge Kvarans Miljøterapi (Kvaran 1996) hvor sosialpedagogikk presenteres som en samlende teori for institusjonsarbeid, og det argumenteres for at miljøterapi bør være et felles begrep for institusjonsarbeid. (ibid). Et tredje omfattende bidrag til en miljøterapeutisk forståelse av behandling finner vi i prosjektet City Effect, en studie av kollektivet San Patrignano utført ved Universitetet i Bologna (Guidicini & Pieretti 1995). Aktualitet I rusmiddelfeltet foregår nå en intern diskusjon om standarder for kvalitetssikring (Fagrådet 1997). Et nedsatt utvalg fra organisasjonen som representerer en hoveddel av institusjonene i Norge, har i oppgave å forberede en total gjennomgang av rusfeltet i Norge, uavhengig av hvilket nivå det enkelte tiltak befinner seg på, med tanke på innføring av kvalitetssikrings rutiner for virksomhetene og med tanke på å gjøre noen valg i forhold til ideologiske standpunkter vedrørende rusproblemers forståelse og metodiske tilnærming. Dette synes å være en for omfattende oppgave med tanke på at det sentrale i utvalgets arbeid skal være å gi retningslinjer for kvalitetssikring; uavhengig av tiltakenes ideologiske tilknytning. (Fagrådet 1997) Samtidig forbereder Oslo Kommune, som den største aktøren innen kjøp av behandlingstjenester, konkurranseutsetting av behandlingsplasser (Oslo Kommune 1998). Kommunen presenterer tiltaket som det viktigste elementet for å sikre utvikling av standarder for kvalitet og evaluering innen russektoren. I løpet av våren 1999 vil Oslo Kommune pålegge innføring av kvalitets- og evalueringssystemer for bruk i konkurranseutsetting av behandlingsplasser i Oslo etter modell fra f.eks. Stockholm kommune (Persson 1999) Narkotikameldingen poengterer også sektorens store behov for kompetanseutvikling og kvalitetssikring (St. meld. nr ) og peker videre på

16 det begrensede tilbudet av grunnutdanninger for rusutdanning ved universiteter og høyskoler. Allerede i Stortingsmelding nr ble dette tema tatt opp og førte til opprettelsen av 7 regionale kompetansesentra med ansvar for fagutvikling under Rusmiddeletaten (Norgesnettet). Samtidig ble det besluttet opprettelse av Nasjonal Institusjonsdatabase (NiDAR) og opprettelse av dataregistre for inn/utskrivingen av klienter i institusjon. Det ble også satt i gang arbeid med utvikling av et klientkartleggingsverktøy (Basisskjema) som nå er under implementering i tiltakene i russektoren. Internasjonale strømninger peker også i retning av økt innsyn og dokumentasjon av tiltak ovenfor rusmiddelmisbrukere. Nye behandlingsformer og økt krav til effektivitet i behandling skyldes på den ene siden veksten i antall misbrukere, nye misbruksformer og økt synlighet og oppmerksomhet i forhold til rusmisbruket. Nye behandlingsformer er også resultat av økt innsikt i og utviklingen av nye legemidler og medikamenter som også stiller allmenne spørsmål om behandlingens målsetninger og utfordrer politikeres og behandlingspersonalets syn på menneske og normalitet. Denne prosessen kan også ses i lys av (samfunns)systemets behov for rasjonalisering og organisering av det menneskelige og menneskets deltagelse i samfunnet. Rasjonaliseringens kamp om de knappe ressursene omfatter også behandling av de som faller utenfor systemet både med sikte på effektivitet i selve behandlingen, og behovet for funksjonell samfunnsdeltagelse som arbeidstager og konsument. Også i behandlingssektoren i seg selv genereres behov for endringer hurtigere som en følge av nye utfordringer (kulturelle endringer i misbruket) og behandlingsmåter (medikamentell behandling). Profesjonalisering og profesjonskamp påvirkes også av økt informasjonstilgang og virksomhetenes teknisk rasjonelle utvikling. I dette ligger behovet for nye forståelsesmodeller og teori som gir muligheten for å begripe og gripe utviklingen og innholdet i behandling.

17 Avgrensninger Denne oppgaven tar ikke sikte på å innføre eller endre helhetlige modeller eller metoder som brukes i arbeid med rusmiddelmisbrukere. Målet er å avdekke og styrke det allerede eksisterende arbeidet gjennom identifisering og kartlegging av praksis som kan forklares og begrunnes gjennom pedagogisk teori for å klargjøre, styrke og videreføre praksis, bidra til refleksjon og ny identitet for ansatte og muliggjøre dokumentasjon og evaluering av resultater. Jeg vil i hovedsak fokusere på behandling for narkotikamisbruk, selv om rammene langt på vei vil være dekkende for all behandling for avhengighet eller misbruk innenfor gjeldende lovverk. Jeg vil ikke gi fullstendige beskrivelser av hele narkotikafeltet. Straff og kontrollelementene ligger utenfor oppgaven. Det samme gjør forebyggende arbeid og de delene av behandling som utelukkende skjer innen psykiatriske eller somatiske institusjoner. Oppgavens struktur Oppgavens datagrunnlag er i første rekke publikasjoner, bøker og dokumenter som omhandler metoder og modeller i behandling, behandlingsforskningen og utdanning av ansatte til behandlingsinstitusjoner. Omfanget av slike studier er stort og mangfoldig og vil begrenses ut fra hva som har aktualitet for å belyse problemstillingen. Disse dataene vil i hovedsak bli presentert i kapittel 1 hvor jeg søker å beskrive behandlingsfeltet ut fra fagfeltets egenforståelse. I kapittel 2 tar jeg med meg beskrivelsen av behandlingsfeltet og ser på behandling ut fra et pedagogisk ståsted. Legitimitet, mandat og profesjonalitet som grunnlag for og i behandling ses i forhold til individ, organisasjon og samfunn. Kapittel 3 flytter fokus fra et praktisk og induktivt synssett til en teoretisk deduktiv vinkling. Med utgangspunkt i pedagogisk teori vil jeg søke å etablere grunnlag for pedagogiske modeller som beskrivende for behandling. Utgangspunktet er behandlingens fellesskapsarenaer identifisert som miljøterapeutiske, sosiale og kulturelle føringer i grupper eller hele virksomheter i behandlingssektoren. I kapittel 4 videreføres modellene og funnene fra kapittel 3 i en drøfting av begrepene danning, utdanning og sosialisering som modell for behandling og som modeller for identitetsdannelse og endring.

18 Kapittel 5 tar opp forholdet mellom prosess, mål og evaluering i behandling og ser på forholdet mellom oppgavens teorimodeller og praksis i behandlingsfeltet.

19 Kapittel 1 Behandling Behandling i russektoren ble innledningsvis definert som en prosess som innebærer en lang rekke tiltak som inkluderer identifikasjon, kartlegging, vurdering, rådgiving, behandling, omsorg og oppfølging av individer med rusmiddelproblemer (St. meld. nr :151) med målsetning å kontrollere eller stoppe rusmiddelbruken, samt å forhindre utvikling av medisinske, psykologiske eller sosiale problemer (ibid). Ansvaret for helheten i behandlingsforløpet ligger til kommunene. I valg av behandlingstiltak er det flere elementer som spiller inn: Om institusjonene er eid av kommune/fylkeskommune eller har fast tilknytning gjennom rammeavtaler; sosialkontorets/konsulentens dokumentasjon, kunnskap og preferanser spiller inn i tillegg til personen/klientens egne erfaringer og preferanser. Eventuelle diagnoser eller utredninger av psykisk eller fysisk/medisinsk skade, personen/klientens sosiale nettverk, bo- og jobbsituasjon og alder spiller også inn med hensyn til plassering. Narkotikameldingen understreker behovet for å styre tiltakene ut fra personens behov og individenes behov i de ulike tiltakene. Rekken av ulike tiltak som ofte deles inn i tre typer av hovedtiltak, akuttiltak, behandling og oppfølgingsbehandling, skal danne en kjede av tiltak som til sammen utgjør en kontinuerlig helhet (St. meld. nr ). Grovt kan en inndeling av komponenter i tiltakene inndeles i:

20 Akuttiltak Akuttbehandling - Innsatser for å hindre eller løse akutte medisinske, psykologiske eller sosiale problemer Avrusing - Behandling av abstinens, stabilisering og motivering Kartlegging - Identifisering og diagnostisering med sikte på ev. videre behandling Behandling Vurdering - Utvikling av behandlingsplan og tiltaksbruk på grunnlag av kartlegging Primærbehandling - Poliklinisk tiltak eller heldøgnsbehandling i institusjon Etterbehandling - Ulike innsatser for å stabilisere, sikre eller videreføre behandlingen Oppfølgingsbehandling Ettervern - Begrensede tiltak for å opprettholde resultatene fra behandlingsfasen Tilbakefalls- Forebygging - Oppfølging for å hindre tilbakefall og medisinske, psykiske eller sosiale problemer som kan føre til tilbakefall Vernede botiltak - Tidsubegrensede, skjermede tiltak for personer med fysiske, psykiske eller sosiale skader Tabell 1 Hovedtiltak av behandlingsprogrammer (fritt etter St. meld. nr :152) Institusjoner SIFA (Statens institutt for alkohol og narkotikaforskning) typifiserer behandlingsinstitusjoner for narkotikamisbrukere i fem ulike typer av tiltak. Tabellen under omfatter 74 av 100 institusjoner som kvalifiserte til deltagelse i prosjektet Stoffmisbrukere i behandling gjennomført av SIFA (Lauritzen & Waal 1996). Deretter beskriver jeg de ulike institusjonstypene fra tabellen med hovedvekt på virksomheter som gjør bruk av fellesskap som metode i behandling; terapeutiske samfunn og kollektiver.

21 Institusjonstype Antall Ant. Henvendelser Ant. inntak Akuttiltak Poliklinisk institusjon Rehabilitering/omsorgsinstitusjoner Terapeutiske samfunn Kollektiver Andre Sum (behandlingstiltak) Tabell 2 Andre omfatter heldøgnsinstitusjoner for blandingsmisbrukere både alkohol- og narkotikabehandling (Lauritzen & Waal 1996). Akuttinstitusjoner vil oftest ha en oppbygging om den akutte medisinske, psykologiske eller sosiale situasjonen en person har kommet i som et resultat av rusmiddelmisbruk. Profesjonene vil oftest være dominert av medisinsk/sykepleiefaglig personell, psykologer og psykiatere, mens ulike typer sosialutdanninger representerer det såkalte miljøpersonalet som har ansvaret for den døgnkontinuerlige drift av enheten. Tiltakene er oftest kommunalt eid og drevet med tilknytning til somatisk institusjon. Polikliniske institusjoner tilbyr oftest psykologiske eller psykiatriske tjenester hvor klienten deltar i andre tiltak for eksempel attføringstiltak, medikamentelle tiltak, botiltak osv. Polikliniske institusjoner kombineres gjerne med andre typer behandlingstiltak før, under eller etter døgnkontinuelig behandling. Rehabiliterings- og omsorgsinstitusjoner er virksomheter med begrenset behandlingsfaglig kompetanse og hvor tilbudet har form av bo og servicetiltak i samarbeid med andre tiltak. Hybelhus og skjermede vernede botilbud hører med i denne gruppen. Eierstrukturen er differensiert, men med et stort innslag av private, særlig organisasjoner med religiøse overbygninger. Vektleggingen av det behandlingsfaglige arbeidet rettet mot rusavhengighet er ofte liten, eller den er ivaretatt av poliklinisk behandling parallelt med botilbudet.

PROSJEKTRAPPORT. Modell for REHABILITERINGS- OG KOMPETANSESENTER TIL RUSMIDDELAVHENGIGE. August 2009, oppdatert April 2010

PROSJEKTRAPPORT. Modell for REHABILITERINGS- OG KOMPETANSESENTER TIL RUSMIDDELAVHENGIGE. August 2009, oppdatert April 2010 PROSJEKTRAPPORT Modell for REHABILITERINGS- OG KOMPETANSESENTER TIL RUSMIDDELAVHENGIGE August 2009, oppdatert April 2010 Utarbeidet av prosjektleder Tone Kylland Kristiansand kommune Innhold 1 INNLEDNING

Detaljer

Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning?

Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning? Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning? Masteroppgave i endringsledelse Møyfrid Oftedal Vea Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

OPPSØKENDE SOSIALT UNGDOMSARBEID Kommunal veileder

OPPSØKENDE SOSIALT UNGDOMSARBEID Kommunal veileder OPPSØKENDE SOSIALT UNGDOMSARBEID Kommunal veileder Landsforeningen Landsforeningen for oppsøkende for oppsøkende sosialt sosialt ungdomsarbeid ungdomsarbeid Landsforeningen for oppsøkende sosialt ungdomsarbeid

Detaljer

Håndbok. for Stifinner n. Trond Danielsen og Stian Haugen

Håndbok. for Stifinner n. Trond Danielsen og Stian Haugen Håndbok for Stifinner n Trond Danielsen og Stian Haugen TYRILI SKRIFSERIE NR. 2/2010 1 Håndbok for Stifinner n Trond Danielsen og Stian Haugen TYRILI SKRIFTSERIE NR. 2/2010 ISBN: 978-82-8026-009-3 ISSN:

Detaljer

HVILKEN NYTTE, FOR HVEM OG TIL HVILKEN KOSTNAD? En prospektiv studie av stoffmisbrukere i behandling

HVILKEN NYTTE, FOR HVEM OG TIL HVILKEN KOSTNAD? En prospektiv studie av stoffmisbrukere i behandling HVILKEN NYTTE, FOR HVEM OG TIL HVILKEN KOSTNAD? En prospektiv studie av stoffmisbrukere i behandling Hans Olav Melberg, Grethe Lauritzen og Edle Ravndal SIRUS rapport nr. 4/2003 Statens institutt for rusmiddelforskning

Detaljer

Vi vil, vi vil men får vi det til? En kartlegging av tiltak mot ungdomsproblemer i Knutepunkt Sørlandet

Vi vil, vi vil men får vi det til? En kartlegging av tiltak mot ungdomsproblemer i Knutepunkt Sørlandet Prosjektrapport nr. 3/2011 Vi vil, vi vil men får vi det til? En kartlegging av tiltak mot ungdomsproblemer i Knutepunkt Sørlandet Ingunn Kvamme og Nina Jentoft Tittel Vi vil, vi vil men får vi det til?

Detaljer

Øyeblikksomsorg et verktøy for bedring Evaluering av 24SJU et lavterskeltilbud til personer med dårlig psykisk helse og rusmiddelproblemer

Øyeblikksomsorg et verktøy for bedring Evaluering av 24SJU et lavterskeltilbud til personer med dårlig psykisk helse og rusmiddelproblemer Astrid Skatvedt og Marit Edland-Gryt Øyeblikksomsorg et verktøy for bedring Evaluering av 24SJU et lavterskeltilbud til personer med dårlig psykisk helse og rusmiddelproblemer SIRUS-rapport nr. 4/2012

Detaljer

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET DET PSYKOLOGISKE FAKULTET Ψ Behandling av rusmiddelavhengighet sett i lys av rusreformen 2004- en gjøkunge i helsevesenet? HOVEDOPPGAVE profesjonsstudiet i psykologi Silje Helén Moen Høst 2008 Veileder:

Detaljer

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av Översikt ASTRID SKRETTING Fra klient til pasient Vil den norske rusreformen gi rusmiddelmisbrukere et bedre behandlingstilbud? Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av sosiale faktorer og

Detaljer

Bachelorgradsoppgave. Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect. Forfatter: Kirsten Bakken

Bachelorgradsoppgave. Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect. Forfatter: Kirsten Bakken Bachelorgradsoppgave Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect Forfatter: Kirsten Bakken VPL 310 Bachelorgradsoppgave i Vernepleie Høgskolen i Nord-Trøndelag-2014 Sammendrag Tittel:

Detaljer

Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE. Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet?

Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE. Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet? Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE Kull: D08S Eksamensdato: 14.05.2012 Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet? Engelsk tittel: From follow-up

Detaljer

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015 RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015 Visjon for det ruspolitiske arbeidet i Lardal; Levende samarbeid i samhold mot rus Innledning Regjeringens overordnede mål på det ruspolitiske området

Detaljer

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden SPOR 11 07 Informasjonsavis fra Nordnorsk Kompetansesenter Rus 10. årgang 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri 4 Ny kunnskap om ruspasienter 16 LARiNord omorganiseres 18 Unge & Rus i vinden Leder:

Detaljer

Forskrift om krav til kvalitet i barneverninstitusjoner

Forskrift om krav til kvalitet i barneverninstitusjoner INSTITUSJONSPLAN Jf. Forskrift om krav til kvalitet i barneverninstitusjoner Fastsatt av Barne- og familiedepartementet 27. oktober 2003 med hjemmel i lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester

Detaljer

Velferd i nytt terreng

Velferd i nytt terreng KS Velferd i nytt terreng Hvordan kan kommunen som arbeidsgiver samarbeide med frivillig sektor og sosiale entreprenører innen pleie- og omsorgstjenestene? Oppdragsgiver: Rapportnummer: Rapportens tittel:

Detaljer

SLUTTRAPPORT ETTERVERNSPROSJEKTET

SLUTTRAPPORT ETTERVERNSPROSJEKTET SLUTTRAPPORT ETTERVERNSPROSJEKTET Kristin Maaseide prosjektleder 1 Innhold 1. SAMMENDRAG, KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER 2. INNLEDNING 2.1. Prosjektets organisering 2.1.1. Ansatte og deltagere 2.1.2. Utvelgelse

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste - Et fullverdig liv Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste Forord Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen bl.a. valgt å fokusere

Detaljer

Rapporter fra Diakonhjemmet Høgskole

Rapporter fra Diakonhjemmet Høgskole Tor Slettebø Elisabeth Brodtkorb Vanja Dietrichson Torvald Øien RAPPORT 2011 / 10 Rapporter fra Diakonhjemmet Høgskole Avklaring, aktivitet og arbeid En studie av brukerdeltakelse i NAVs kvalifiseringsprogram

Detaljer

Eldre innvandrere og organisasjoner

Eldre innvandrere og organisasjoner Eldre innvandrere og organisasjoner Erling Annaniassen & Inger-Hege Kristiansen Rapport nr 13/10 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Eldre innvandrere og organisasjoner ERLING

Detaljer

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET PROSJEKTRAPPORT Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET Konkretisering av helhetlig behandling med barnet i sentrum gjennom utviklingen av metodeverktøy for bedre funksjonsvurdering, kompetanseheving og samhandling

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Ledelse av etnisk mangfold. Marit O. Langås 15.06.2012

Ledelse av etnisk mangfold. Marit O. Langås 15.06.2012 Ledelse av etnisk mangfold Marit O. Langås 15.06.2012 Master i skoleledelse NTNU 2012 Forord Min masteroppgave utgjør sluttproduktet etter fire års deltidsstudium i skoleledelse ved NTNU. Da jeg startet

Detaljer

Evaluering av SEPREPs Tverrfaglig utdanningsprogram På oppdrag av Helsedirektoratet

Evaluering av SEPREPs Tverrfaglig utdanningsprogram På oppdrag av Helsedirektoratet Evaluering av SEPREPs Tverrfaglig utdanningsprogram På oppdrag av Helsedirektoratet Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 10-2000 Personer med samtidig alvorlig psykisk lidelse og omfattende rusmisbruk IK-2727

utredningsserie Statens helsetilsyn 10-2000 Personer med samtidig alvorlig psykisk lidelse og omfattende rusmisbruk IK-2727 utredningsserie 10-2000 Statens helsetilsyn Personer med samtidig alvorlig psykisk lidelse og omfattende rusmisbruk IK-2727 PERSONER MED SAMTIDIG ALVORLIG PSYKISK LIDELSE OG OMFATTENDE RUSMISBRUK KARTLEGGING

Detaljer

En tøff start på livet

En tøff start på livet En tøff start på livet (Bilde hentet fra: http://www.holographicmedicine.no/tuina.html) Hvordan veilede gravide LAR-pasienter, ved å bruke endringsfokusert rådgivning, for å redusere skader og komplikasjoner

Detaljer

Du kommer ikke for å få noe, men for å finne noe Tiltaksarbeid i sosialtjenesten

Du kommer ikke for å få noe, men for å finne noe Tiltaksarbeid i sosialtjenesten Du kommer ikke for å få noe, men for å finne noe Tiltaksarbeid i sosialtjenesten Masteroppgave i sosialt arbeid av Nina Schiøll Skjefstad Trondheim juni 2007 Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Nore og Uvdal Kommune 2014-2018

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Nore og Uvdal Kommune 2014-2018 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Nore og Uvdal kommune 2014-2018 Innholdsfortegnelse: 1 Hvorfor en rusmiddelpolitisk handlingsplan? s. 3 1.1 Innledning s. 3 1.2 Arbeidet med planen s. 3 2 Rusmiddelsituasjonen

Detaljer

12-Trinns modellen. Norsk og internasjonal forskningsbasert dokumentasjon. Bjørn Andersen

12-Trinns modellen. Norsk og internasjonal forskningsbasert dokumentasjon. Bjørn Andersen Innledningsvis drøftes generelle utfordringer forbundet med effektmålinger av ulike former for behandlingstilbud relatert til en prosessorientert input-output modell for måling av potensielle effekter.

Detaljer