På jobb bak murene. Ullersmo fengsel. Jussformidlingen i Bergen. Hans Petter Graver om nytt jusstudie. Tolk vil kurse jurister

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "På jobb bak murene. Ullersmo fengsel. Jussformidlingen i Bergen. Hans Petter Graver om nytt jusstudie. Tolk vil kurse jurister"

Transkript

1 JURIST k o n t a k t w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR ÅRGANG Hans Petter Graver om nytt jusstudie Jussformidlingen i Bergen Møt ny leder av dansk høyesterett Tolk vil kurse jurister Ullersmo fengsel På jobb bak murene

2 Aktuelle bøker! O. J. Pedersen, P. Sandvik, H. Skaaraas, S. Ness og A. Os Plan- og bygningsrett, 2 utgave Del 1: Planlegging og ekspropriasjon Plan- og bygningsrett gir en grundig og praktisk gjennomgang av reglene i den nye plan- og bygningsloven. Boken vil være et uunnværlig hjelpemiddel for alle som arbeider med plan- og bygningsrett innenfor så vel privat som offentlig virksomhet. Del 1 med undertittelen Planlegging og ekspropriasjon omhandler alt som går på statlig og kommunal planlegging. Boken har også avsnitt om private regulerings - forlag, strandvern og markaloven. I tillegg behandles konsekvensutredninger i del 1, det samme gjelder erstatning som følge av regulering og reglene om ekspropriasjon og innløsning, herunder arealplanens betydning ved utmåling av ekspropriasjonserstatning. Kr 569,- Inger Hamre og Fredrik Sejersted - Senter for Europarett EU/EØS-relevante tekster, 5.utg Boken er en samling av traktater, avtaler og lovregler vedrørende EØS og EU. Den inneholder de grunnleggende EU-traktatene og dernest de viktigste avtalene Norge har med EU som EØS-avtalens hoveddel, ODA-avtalen, Schengen-avtalen m.m. Kr 299,- Vigdis Vevstad (red.) Utlendingsloven, kommentarutgave Utlendingsretten er et bredt sammensatt fagområde og et team av forfattere med spesialkunnskap på de forskjellige områdene har skrevet boken. Utlendingsloven omhandler alle forhold som regulerer utlendingers adgang til og opphold i riket. Det betyr at den omhandler både flyktninginnvandring, familieinnvandring og arbeidsinnvandring. Videre omhandler den kontrolltiltak og straffebestemmelser. Kommentarutgaven belyser alle disse områdene. Kr 699,- Erik Magnus Boe Innføring i Juss, 3. utgave Juridisk tenkning og rettskildelære Denne reviderte utgaven av Innføring i juss er en fullstendig omarbeidet versjon av utgaven fra Boken forholder seg til fire nye tendenser i rettskildelæren: Internasjonali - seringen, digitaliseringen, påstanden om at rettskildelære er rettsretorikk, og påstanden om at rettskildebruk er mer lukket enn den såkalte avveiningsmodellen går ut på. Kr 549,- Morten Darbo og Frank Tore Mengkrogen Barnebidrag Boken gir en oversiktlig innføring i regelverket som gjelder for fastsettelse av barnebidrag. Hensikten med boken er både å sette privatpersoner i stand til å inngå avtaler om barnebidrag, og å være et hjelpemiddel for personer som jobber med problemstillinger knyttet til bidragsregelverket. Barnebidrag er bygget opp rundt sentrale lover, forskrifter, forarbeider og utredninger. Rikstrygdeverkets retningslinjer er benyttet for å illustrere praktiske eksempler. Kr 399,- Kjøp bøkene i bokhandelen eller På tlf På fax E-post: Internett:

3 Innhold 5 6 Leder Hans Petter Graver 6 Hans Petter Graver Dekanen ved Juridisk fakultet i legger om studiet. 10 Siden sist 12 Jussformidlingen Børge Dahl Tolking 12 Jussformidlingen Trond Angeltveit og studentene i Bergen avdekker rettshjelpsbehov. 26 Arbeidslivet 30 Ullersmo fengsel Juryordningen Curt A. Lier mener Fag / Meninger / Debatt Brynjar Østgård Susanne Eliassen Fredrik S. Heffermehl 16 Børge Dahl Danmarks nye høyesterettsjustitiarius er ikke redd for rettferdighet Stilling ledig Nytt om navn 22 Tolking Rasa Ziburkute mener jurister må kurses i bruk av tolk. 30 Ullersmo fengsel Guri Staverløkk og Marit Aurdal behandler fangesaker på Ullersmo. Advokat Det er en seiglivet myte at advokater ikke arbeider for forliksløsninger Brynjar Østgård

4 dnbnor.no Her er ordet mange nordmenn har ventet på: Indeksfond. På folkemunne også kalt billigfond, fordi du ikke betaler for at forvaltere aktivt plasserer pengene dine. Indeksfond gir derimot en avkastning som ligger så nært opptil utviklingen på børsen som mulig, det vil si at fondet følger aksjemarkedet passivt*. Dermed er det også bare 0,3 % i forvaltningsgebyr og 0,- i gebyr ved kjøp og salg. Som DnB NOR kunde kan du velge mellom indeksfondene DnB NOR Norge Indeks, som følger Børs, eller DnB NOR Global Indeks, som følger MSCI-indeksen/verdensbørsen. Send SPARE til eller les mer på dnbnor.no Verdipapirfondene er forvaltet av DnB NOR Kapitalforvaltning AS. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltningen. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.*fondene følger DnB NORs etiske standard. Avkastningen vil kunne avvike indeksutviklingen noe som følge av dette og pga. forvaltningskostnader. i for Indeksfond. Enkelt å kjøpe, enkelt å følge, enkelt å selge.

5 Alf Ross i Norge denne utgaven kan du lese et intervju I med den nye lederen av dansk høyesterett og bruken av ordet rettferdighet. I intervjuet siteres jussprofessor Jesper Berning, som kritiserer landets justitiarius for å snakke «fra dypet om viljen til å nå den rette avgjørelse i rettferdighetens navn et begrep som man nesten trodde var avskaffet med professor Alf Ross». Den kjente danske rettsvitenskapsmann og rettsfilosof Alf Ross ( ) sa at «rettferdighet er føleri», og mente at det å påberope seg rettferdighet ikke er annet enn «at give kravet en patetisk underbygning der afskærer en rationel argumentation, der kunne bane veien for en forståelse». en ny dansk biografi, «Alf Ross et I liv», fortelles historien om da Torkel Oppsahl, den gang studentersamfunnets formann, i 1954 inviterte Ross til Norge for å holde et foredrag om rettferdighetens idé. Ross hadde året før kommet med læreboken «Om ret og retfærdighed» og talte til fullt hus med en innledning «med alle de fra naturretten så velkjente fraser om rettferdigheten». Pressefolkene noterte så blekket sprutet her var noe de forstod! Men plutselig tok Ross en pause og sa rolig: «Slik kunne en annen ha begynt sitt foredrag, men ikke jeg». Det ble dødsstille i salen og pressefolkene la bort pennene. Der etter kom de mer krevende utredningene en kan lese i Ret og Retfærdighed. Ross-biografien, ført i pennen av dr.jur. Jens Evald, tar blant annet for seg reisene til Norge og forbindelsene til det norske jussmiljøet. Siden 1920-tallet hadde Ross nær kontakt til svenske filosofiske og rettsfilosofiske miljøer, men i mange år ingen tilsvarende kontakt til Norge. Først og fremst fordi et slikt miljø den gang ikke eksisterte bortsett fra Frede Castberg, ifølge Ross. Men da Alf Ross i 1947 ble invitert til Det juridiske fakultet ved Universitetet i, hadde han allerede kontakt med professor Carl Jakob Arnholm. Gjennom arnholm kom han i kontakt med jusstudent Vilhelm Aubert grunnleggeren av rettsosiologien i Norden. Ross kjente også Harald Ofstad senere professor i filosofi. Under oppholdet traff han blant annet Sjur Brækhus og Torstein Eckhoff. For Alf Ross hadde reisen stor betydning. Ikke bare hadde han knyttet kontakt til det norske rettsvitenskaplige miljøet, han ble også møtt med stor interesse. I 1951 ble han æresdoktor i. Alf Ross besøkte stadig norske jurister, som Torsten Eckhoff, opp gjennom årene. Han knyttet også kontakt med Nils Kristian Sundby som publiserte doktoravhandlingen «Om normer» i Sundby var en stor beundrer av Ross og de brevvekslet hyppig. Sundby slet i sine siste leveår med tunge depresjoner og perioder med psykoser, og det påvirket ifølge biografien Ross til å bruke noen av sine siste år på å vitenskaplig beskrive, forklare og formulere et nytt sykdomsbegrep fikk Alf Ross konstatert kreft I med spredning og en morgen hadde han sterke smerter - sykdommen hadde kommet langt. I alle år hadde han oppbevart en ampulle med morfin hjemme. Han skrev avskjedsbrev og leste inn et lydbånd med noen dikt «til bruk for en eventuell minnestund». Om kvelden satte han en overdose morfin på seg selv og døde. På lydbåndet leser Ross blant annet opp Thomas Kingos «Far, verden far vel». Etter diktene er det en pause, før Ross sier: «Det var det. Takk for oppmerksomheten». Som i livet ble også sykdommen og døden nøkternt analysert og beslutningen truffet i overenstemmelse med hans vitenskapelige livsanskuelse, konstaterer biografen. Ole-Martin Gangnes redaktør JURISTKONTAKT Juristkontakt arbeider etter redaktørplakaten og er en del av Fagpressen. Redaktør: Ole-Martin Gangnes Annonsesjef: Dagfrid Hammersvik MediaFokus AS Telefon: Telefaks: Design/layout: Inge Martinsen, 07 Gruppen AS Utgiver: Abonnement: Kr 420,- pr. år (9 utgivelser) Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere eller forkorte innlegg. Innsendt stoff til neste nummer må være redaksjonen i hende innen 22. november Redaksjonen avsluttet 26. oktober 2010 Forsidefoto: Thomas Haugersveen Teknisk produksjon: 07 Gruppen AS, Aurskog Tips redaksjonen: eller mob For annonser: tlf.:

6 Øker etikkdelen i jusstudiet 6 Juristkontakt

7 «Retten både beskytter mot overgrep og låner ut sin kappe av legalitet til utøvelse av makt, også der makten ikke har moralen på sin side.» Slik innleder professor og dekan Hans Petter Graver sin siste bok «Hva er rett?» Som kommer på Universitetsforlaget til nyåret. Etikk er også et av de sent rale temaene når det juridiske fakultet ved Universitetet i nå gjør endringer i undervisningsopplegget. Av Morten E. Mathiesen Foto: Stig M. Weston Mens jusstudiet tidligere var vid åpent, er det i dag et av de vanskeligste studiene å komme inn på. Mens opptakstallet inntil i fjor var på 600 studenter, er det for inneværende år på 400 studenter. Med forbehold om Stortingets godkjennelse, vil det øke noe til neste år, sier Graver. Årsaken til det reduserte inntaket, var ønsket om å gi studentene tettere oppfølging, noe Graver nå mener de får. I følge dekanen er fakultet i det største juridiske fakultetet i Nord- Europa. Det har over 150 vitenskapelige årsverk når man slår sammen både faste og midlertidige stillinger. Vi dekker de fleste fagfeltene, forteller Graver, og innrømmer at en konsekvens av dette er at mange av professorene arbeider alene innen sitt fagfelt. Og han legger til: Det er et høyt forholdstall mellom student og lærer, langt høyere en ved de fleste andre fakultetene, og milevidt fra de naturvitenskapelige disiplinene. Tradisjonelt er jus en billig masseutdanning en profesjonsutdanning der det har vært viktig å bruke profesjonene inn i utdanningen. Dette var også bakteppet da Hans Petter Graver som nyvalgt Dekan i 2007 uttrykte bekymring på grunn av den såkalte Kvalitetsreformen. Et av kravene går blant annet ut på at 50 prosent av undervisningen til mastergrad skal dekkes av enten professor, førsteamanuenser eller førstelektorer. Graver argumenterte for at jus er en profesjonsutdanning og at studentene derfor bør møte praktiserende jurister, som dommere og advokater, under utdanningen. Likevel, de endringene som nå er på gang, vil i følge Graver, bringe forskningsfagene sterkere inn i studiet samtidig som det vil bli mer valgfrihet for studentene. Vi ser trekk ved utviklingen der juristenes oppgaver blir mer omfattende og kompliserte og samfunnet blir mer pluralistisk Større valgfrihet, tettere oppfølging Jeg regner med at forandringene vil være godkjent før jul siden mye av det som nå gjenstår kan godkjennes av dekanen, sier Graver. Siden styret trakk opp programmet for endringene i juni, har et eget programutvalg vært i sving med å meisle ut de konkrete punktene. Hva er de viktigste forandringene lærere og framtidige studenter kan se fram til? For det første vil studentene få større valgfrihet utover i studiet. Dessuten vil de få tettere oppfølging, både når det gjelder pedagogisk veiledning og evaluering. Dette betyr at vi øker innslaget av metodetrening i studiet. Videre vil det bli lagt mer brett på etikk og på internasjonal orientering i de forskjellige juridiske fagene, sier Graver, og legger til: Etikk har hatt veldig liten plass i jusstudiene, men nå øker vi dette fagets stilling, først og fremst på 4. avdeling. Og hva er årsaken til det? Vi ser trekk ved utviklingen der juristenes oppgaver blir mer omfattende og kompliserte og samfunnet blir mer pluralistisk. Da er det viktig at den etiske bevisstheten hos hver enkelt, enten de skal jobbe i forvaltningen eller i det private næringsliv, blir ivaretatt. Jus og moral Du ledet for noen år siden et utvalg som gransket Utlendingsdirektoratets (UDI) vedtak om å gi 200 kurdere fra Nord-Irak opphold på humanitært grunnlag. Konklusjonen til utvalget var at UDIs ledelse hadde opptrådt i strid med regelverket og på tvers av politiske signaler. Resultatet var at UDIs ledelse måtte gå. I ettertid har du kritisert politikerne for at det var umoralsk å ville utvise kurderne. Er det et problem å forsvare juridisk det åpenbart umoralske? Også etter granskningsutvalgets syn hadde UDI klare moralske grunner til å handle som det gjorde, men det utvalget pekte på, og som politikerne grep fatt i, var at UDI handlet i strid med regelverket. Selv om de som jobber i forvaltningen har plikt til å tenke selv, kan de ikke følge egne regler, og i hvert fall ikke hvis disse går på tvers av de reglene som er gitt av politikerne. Hvis man mener at reglene pålegger en å treffe vedtak som strider helt med ens egen samvittighet, må man enten be seg fritatt, varsle eller slutte. Det er bare i ekstreme tilfeller at man kan gjøre noe helt annet, dvs. bryte reglene. Tilbake til reformene ved fakultetet. Når vil disse begynne å gjelde? Fra høsten Da legger vi om hele avdelingssystemet til et Juristkontakt

8 semestersystem. Denne omleggingen gjør at vi må tenke helt annerledes i forhold til eksamen, og til evalueringen av studentene. Nybygg på Thulin-løkka? Vil det nye systemet favorisere en viss type studenter? Det er vanskelig å svare på. Meningen er at alle studentene skal få bedre oppfølging. De flinke studentene greier seg alltids, men håpet er at alle gjør det bedre. Og konsekvensene for de ansatte? Det kan vel tenkes at det blir noe mer jobb, eller at noen må gjøre jobben bedre, men her er mye styrt av arbeidstidsreguleringene. Likevel skal ikke se bort fra at reformen også blir krevende for lærerkreftene, sier Graver. Samtidig vil flere få muligheten til å knytte sin forskning og undervisning tettere sammen. Et annet, og sannsynligvis minst like krevende prosjekt å skulle ro i land, er jobben med å få til en fysisk samlokalisering av hele fakultetet. Gravers kontor er et forholdsvis trangt krypinn i første etasje i midtbygningen på Universitetsplassen, egentlig ganske langt fra hva man normalt skulle forvente av et kontor til en dekan med ambisjoner. Forklaringen er at Gravers opprinnelige kontor er under oppussing. Området på nordsiden av Thulin-løkka (et par dryge steinkast fra der han holder til i dag, og inntil Nasjonalgalleriet) hadde passet utmerket, slår Graver fast. Og hva slags tidsperspektiv snakker vi om da? Kom tilbake om fire år så håper jeg mye vil være avklart, svarer Graver, og smiler som om han allerede har fått løfter om tomt og bygg. Må favorisere enkelte miljøer En ting er samlokalisering, hva med å slå sammen avdelinger? Vi har nettopp vært gjennom en evaluering og en diskusjon med Forskningsrådet om oppfølgingen av forskningen ved fakultetet. I våre videre vurderinger må vi selvfølgelig også se på dette med bredde kontra spisskompetanse på noen områder. Det er en gryende erkjennelse av at støtte til større forskningsprosjekter vil favorisere noen miljøer. Man må altså konsentrere innsatsen noen steder på bekostning av andre, men tiden er ikke moden enda til å si noe om hvilke miljøer det vil bli satset på. Selv om de som jobber i forvaltningen har plikt til å tenke selv, kan de ikke følge egne regler, og i hvert fall ikke hvis disse går på tvers av de reglene som er gitt av politikerne Så når kan jeg komme tilbake for å få svar på dette? Kanskje om to år. Er det noe fagfelt hvor du mener det juridiske fakultetet i utmerker seg nasjonalt eller i nordisk sammenheng? Jeg har allerede nevnt bredden. Dessuten har vi en styrke i det tverrfaglige. Vi har sterke miljøer innenfor internasjonal rett og på menneskerettigheter og vi har et stort institutt for rettssosiologi og kriminologi. Når man ser på jus og samfunnsfag, deltar vi i nesten alle tverrfakultære satsninger, sier Graver. EUs friheter får forrang Han mener Norge er kommet langt i å harmonisere lover og regler til de internasjonale avtalene Norge har forpliktet seg til å følge, men innebærer dette også at jurister i Europa begynner å snakke samme språk? I overført betydning gjør vi nok det, og dette er noe jeg godt kunne tenke meg å forske nærmere på når jeg er ferdig som dekan. EU-domstolen og Menneskerettsdomstolen foretar hver for seg autonome fortolkninger av traktatene, og det er klart dette har noe å si for den juridiske diskusjonen. Så slik sett kan du kanskje si at vi utvikler et felles europeisk juristspråk som er noe forskjellig fra det som snakkes hjemme, sier Graver. For et par år siden hevdet han i en artikkel at EUs fire friheter nå kan se ut til å få forrang i forhold til annen lovgivning. Dette synet bygget på en gjennomgang av fire dommer fra EUdomstolen der blant annet streikeretten og organisasjonsfriheten ble satt opp mot de fire frihetene. «I de aktuelle sakene har EU-domstolen etablert et hirarki mellom rettighetene, men slik at det er inngrep i de fire friheter som må begrunnes Rekkefølgen er således ikke likegyldig, da den rettigheten som ikke har forrang har argumentasjonsbyrden og kan ikke gis større gjennomslag enn det som er strengt nødvendig,» skrev Graver blant annet. Domstoler i hverandres bed Innebærer dette at for eksempel Menneskerettskonvensjonen blir svekket? Det er ikke sikkert, men vi ser er at det skjer en større rettsliggjøring av samfunnet, for eksempel i forhold til markedet og i forhold til velferdstjenester, for bare å ta to eksempler. Dette skjer dels på nasjonale nivå, men også internasjonalt. Da er det naturlig at man må gå opp noen grenser mellom ulike rettigheter og mellom ulike regimer som nasjonal rett, EU-rett og internasjonale konvensjoner. Går da de to domstolene i hverandres bed? Jeg kan se at det ligger et visst potensial til en konflikt mellom de to, og vi har eksempler på at de har gjort nettopp det. Det er ganske naturlig at det er slik, og slik er det også med vår 8 Juristkontakt

9 egen Høyesterett kontra internasjonale domstoler. Dekan Graver har en imponerende merittliste. Med embetseksamen fra Universitetet i i 1980, tok han doktorgraden samme sted seks år seinere. Da hadde han vært vernepliktig jurist hos Generaladvokaten og forskningsstipendiat ved Nordisk institutt for sjørett og Institutt for rettssosiologi. Dessuten prosjektleder i daværende Forbruker- og administrasjonsdepartementet under Astrid Gjertsen, for å rydde opp i og forenkle lover og regler. Professor ble Graver i Det er imidlertid som leder av diverse utvalg at Hans Petter Graver er blitt kjent for et større publikum. Ja, så mange er det blitt at få, om noen, navngir utvalgene etter lederen lenger. Dessuten har han vært styreleder for Stiftelsen Miljømerking i Norge (Svanemerket), og han har de siste Slik sett kan du kanskje si at vi utvikler et felles europeisk juristspråk som er noe forskjellig fra det som snakkes hjemme 16 årene vært fast juridisk rådgiver for Havarikommisjonen for transport. Man trenger ikke en gang gå gjennom hele CVen hans for å kunne slå fast at Hans Petter Graver har brukt utrolig mye tid på møter. Kvinnerevolusjon Du har skrevet at det tiåret vi er i ferd med å legge bak oss er tiåret da juristene ved å frigjøre seg fra staten og nasjonalstaten, gjenerobret noe av den posisjonen embetsmennene tapte for hundre år siden. Men samtidig måtte juristene gi avkall på sin autoritet i kraft av institusjonell status. Det ettertiden trolig kommer til å legge størst vekt på, er likevel at flertallet av de uteksaminerte juristene for første gang er kvinner? I år var over 60 prosent av de uteksaminerte juristene kvinner og nesten 70 prosent av de nye studentene var kvinner. På slutten av 1970-tallet var prosentandelen uteksaminerte rundt 25 prosent, så denne forandringen har skjedd fort. Dette får konsekvenser i den forstand at andre temaer blir viktige, og ikke minst at andre interesser og behov blir hørt av rettsapparatet. Det er positivt. Vi som sitter i maktposisjoner blir etter hvert mindre like, og det blir større bredde i diskusjonene, sier Dekan Hans Petter Graver fornøyd. Juristkontakt

10 Siden sist Seminar om rettssikkerhet i Vitenskapsakademiet Rettssikkerhet og bevisvurdering i straffesaker er selv om de tekniske bevis er like forenlige trekkes slutninger om at tiltalte er skyldig tema når gruppen for medisinske fag i Vitenskaps for tilfeldige funn neglisjeres, og overfla med at tiltalte er uskyldig. Sannsynligheten akademiets matematisknaturvitenskapeligdiets manglende undervisning i vitenskapsdisk likhet blir tolket som identitet. Jusstu klasse arrangerer seminar mandag 8. november 2010, kl Seminaret bevisvurderingen, hvor det ikke tas tilstrekteori kan være en forklaring på slik svikt i foregår i Akademiets hus, Drammensveien kelig hensyn til usikkerhet heter det i invitasjonen. 78 i. Erfaring og forskning fra flere land har Foredragsholderne er fra Norge (Nils avdekket at domstoler i straffesaker ikke Chr. Stenseth), Danmark (Ole Krarup) og anvender etablerte metoder innenfor naturvitenskap og medisin når de skal vurde snakke om erfaringer fra Innocence Pro USA (Keith Findley). Findley (bildet) skal re tekniske bevis. Det kan for eksempel ject, som leder av The Innocence Network. Cubansk dissident får EUs Sakharov-pris Guillermo Farinas, som gjentatte ganger mot Castro og den cubanske regjeringen. I har sultestreiket, får menneskerettighetspris i EU-parlamentet. Guillermo Farinas protest mot den cubanske regjeringens juli avsluttet han 135 dages sultestreik i var klar til å ofre og risikere egen helbred fengslinger av politiske motstandere. Han og liv som et pressmiddel for å oppnå forandringer på Cuba, sier parlamentets fortest mot blant annet korrupsjon og sensur har også gjennomført sultestreiker i promann, Jerzy Buzek. 48-årige Farinas har av Internett. Farinas er invitert til å motta en doktorgrad i psykologi, men er mest prisen i Europaparlamentet i Strasbourg kjent som uavhengig journalist og har desember. Med prisen følger ganger gjennomført sultestreiker i protest euro, melder Ritzau. Oppstart for ny mentorperiode Vil gjøre det lettere å sende dømte ut av Norge JussBuss kritiske Justisminister Knut Storberget (Ap) vil gjøre det lettere å sende domfelte utlendinger ut av Norge for å sone i hjemlandet. Konkrete forhandlinger med Latvia er i gang og tidligere i høst signerte Storberget en avtale om soningsoverføring med Romania. Men det er i dag ikke anledning til å inngå avtaler med andre land som muliggjør tvangsoverføring uten at et rettskraftig utvisningsvedtak foreligger. Det er uheldig. En lovendring som skal utvide muligheten til å inngå slike avtaler, er ute på høring. Utenlandske statsborgere som begår kriminelle handlinger i Norge, skal pågripes, pådømmes og utvises så raskt som mulig, sier Storberget. Kirsten Vikesland Mæhle, som jobber i fengselsgruppa til Juss-Buss, er kritisk til lovendringen som åpner for tvangsutsendelse uten gyldig utvisningsvedtak. Allerede i dag har vi saker som ikke er tilstrekkelig vurdert. Vi har en klage inne hos Sivilombudsmannen som handler om at Justisdepartementet ikke har begrunnet saken godt nok, sa Mæhle til NTB da avtalen med Romania ble inngått i september. I begynnelsen av oktober var det oppstartsmøte for Juristforbundets mentorordning 2010/2011. I år var det ca. 40 søkere og 16 kandidater ble plukket ut til å delta i ordningen. Studenter fra 3. til 5. avdeling er med, med hovedvekt på siste-års studenter. Mentorene har variert bakgrunn, fra offentlig og privat sektor, opplyser Juristforbun det. Målene for mentorordningen å synliggjøre at mulighetene i yrkeslivet er svært varierte både i offentlig og privat sektor, å legge til rette for nettverksbygging samt å bidra til å gjøre overgangen mellom studiesituasjon og yrkeslivet enklere, sier Karen Oppegaard Haavik i Juristforbundet. Advokater vil stanse offentliggjøring av skattelistene Norges lover legger opp til en masseutgivelse og et frislipp av personopplysninger. Det er det som er hovedproblemet. Tilgjengeligheten er enorm, og disse opplysningene ligger der søkbare på internett, tilgjengelig til enhver tid. Dette frislippet av personopplysninger i statlig regi kan være brudd på menneskerettighetene, mener leder av Advokatforeningens skattelovutvalg Bettina Banoun ifølge NRK. 10 Juristkontakt

11 Småkommuner en fare for demokratiet Småkommuner strever med rekruttering større avstand mellom befolkning og beslutningstaker, sier Aarbakke til NRK. Bar av fagfolk og er derfor en fare for demokratiet, mener Knut Aarbakke, leder i Akademikerne. De minste kommunene mangler fagmiljø er et problem for rettssikkerheten. neombud Reidar Hjermann mener små gode fagmiljø og er lite attraktive for fagfolk Han tror større enheter er bedre rustet til å med høy utdannelse, viser undersøkelser tiltrekke seg gode fagfolk. Når man har gjort av Akademikerne. Dette er en fare veldig små kommuner, så blir også tjenestetilbudet lite robust. Barneverntjenesten for demokratiet. Hvis ikke kommunene klarer å levere de gode tjenestene, er det fare består som oftest av kun en person, eller en for at vi får en rekyl. Storsamfunnet må ta person i en deltidsstilling, sier Hjermann. over viktige oppgaver, og da blir det mye Vil nå det globale arbeidsmarkedet Det juridiske fakultet ansatte lærere med førstestillingskompetanse, som selv driver aktiv forskning ved Universitetet i Bergen har behov for innenfor fagfeltet. Med de begrensede å ansette tre til fem ressursene vi har, får studentene våre god vitenskapelige hvert trening i akademisk skriving, men vi føler at år de neste ti årene, vi ikke er i stand til å gi nok faglig input i forhold til de kravene morgendagens jurister ifølge universitetsavisen På Høyden. Vi er vil møte. I dag har vi et nasjonalt perspektiv i en sårbar situasjon, sier dekan Asbjørn på juristutdanningen, men våre ambisjoner Strandbakken. Fakultetet mener det er viktig at studentene i størst mulig grad får ter som kan gå inn i det globale arbeids strekker seg utover det. Vi vil utdanne juris forskningsbasert undervisning gitt av fast markedet, sier Strandbakken. Må utsette innføring av ny straffelov Justisminister Knut Storberget har tidligere i år utsatt innføringen av den nye straffever Aftenposten. Fra forprosjektet er fer beregnet å koste to milliarder kroner, skriloven på grunn av manglende datasystem dig til den nye straffeloven kan tas i bruk, vil for å kunne håndtere det, et system som trolig først kommer på plass i 2015, skriver vi skal gjennomføre på lang tid, sier avde det ta minst tre år. Endringene er de største Aftenposten. Politidirektoratet ber om en lingsdirektør i Politidirektoratet, Arnt Inge milliard kroner ekstra for å få fornyet datasystemet for å kunne håndtere den nye IKT-investeringene blir prioritert, sier di Rolland. Dette er selvsagt avhengig av at straffeloven som etter planen skulle vært rektør i Politiets Data og Materielltjeneste, innført fra årsskiftet. Hele dataprosjektet er Lars Henrik Bøhler. Juristkontakt for bare noen tiår siden... Juristkontakt for 40 år siden For eksempel kan størrelsen på pelskåpen vi kjøpte i forrige uke, holdes sammen med opplysninger om vår kones størrelse, og vi er avslørt dersom størrelsen ikke harmonerer. En opplysning kan, som man ser, isolert sett være ganske uskyldig, men sammenholdt med en annen kan den være temmelig avslørende. (Fra møte om EDB-alderen og nye muligheter for innsamling og kobling av informasjon) Juristkontakt for 30 år siden Det er viktig å påpeke at dagen eksamens- og karaktersystem ikke er uten svakheter. Vi vil holde fast ved påstanden om at vilkårligheten råder i for mange tilfeller. På grunn av den overdrevne vekt karakterene tillegges, blir konsekvensene uakseptable for dem som rammes. (Frode Sulland på vegne av redaksjonen i Stud.Jur) Juristkontakt for 20 år siden Det er avslørt korrupsjon i kommune. Er denne saken blitt et problem for ansatte i andre kommuner? Mitt inntrykk er at man rundt om i kommunene anser dette for å være et -problem. (Formannen i Kommuneansatte Juristers Ervervsgruppe mener likevel det er behov for mer juridisk kompetanse halvparten av kommunene har ikke én jurist i organisasjonen) Juristkontakt for 10 år siden Man merker jo at menn og kvinner har litt forskjellig måte å tilnærme seg problemene på. Det er veldig godt å ha en annen kvinnelig seksjonssjef, Beate Gangås, som er sjef for Retts- og påtaleseksjonen. Vi blir ofte kalt The Mafia Sisters. (Narkotikasjef i, Christine Fossen) Dokumenthåndtering/arkiv og timeregistrering/fakturering - i ett og samme system! Vår løsning bygger på tilbakemeldinger fra kunder Test oss på vår e-post løsning Spar tid jobb i riktig rekkefølge Et produkt med riktig forhold pris/nytte Det skal være unødvendig å sette sammen løsninger fra fl ere leverandører Vårt supportapparat har aldri hatt utskiftinger Våre kunder kjenner oss Advisor er et ledende system for små og store time-, dokumentog kunnskaps-intensive miljøer. Start med timeregistrering, og ta senere i bruk funksjoner for fakturering, e-post, dokumentbehandling, fristhåndtering, kvalitetssikring, erfaringsarkiv m.m. telefon: Juristkontakt F L R G

12 Formidlende omstendigheter Tilbakemeldingene vi får er at klientene ofte ikke har andre alternativer, noe som gjør at konfliktene uten vår hjelp ville forblitt uløst, sier daglig leder Trond Angeltveit i studentdrevne Jussformidlingen i Bergen. I en stortingsmelding om offentlig rettshjelp tas det sikte på å sikre flere grupper i samfunnet juridisk bistand. Ett av tiltakene som foreslås er gratis førstelinjerettshjelp til alle. Jussformidlingen i Bergen har i lengre tid drevet et slikt lavterskeltilbud. Av Emil Lorch-Falch Med rettshjelpsmeldingen som er utarbeidet av Justisdepartementet, er det ønskelig å etablere en ordning som vil gi rettshjelp til de som har størst behov for det. I den forbindelse ønsker regjeringen, ifølge meldingen, blant annet å innføre en ordning der alle, uavhengig av inntekt og formue, får et tilbud om en gratis førstegangskonsultasjon hos advokat eller privat rettshjelper. Hensikten er å hjelpe folk med å definere sine problemer, avgjøre om det er av juridisk art og eventuelt vise saken videre. Tjenesten vil også kunne omfatte rådgivning og vurdering av enkle juridiske spørsmål. Jussformidlingen er en uavhengig organisasjon, som allerede driver et slikt lavterskeltilbud. De yter rettshjelp i privatrettslige saker, med unntak av skatt- og avgiftsplanlegging, barnefordelingssaker og odelsrett. Alle privatpersoner kan ringe inn og få svar på juridiske spørsmål. Har saken en mer kompleks natur, gis det skriftlige utredninger og det blir avtalt møter med klientene. Jussformidlingen er et lavterskeltilbud. Vi tar i utgangspunktet alle saker, uavhengig av en persons inntekt. Vi tilbyr rettshjelp gratis, og fremmer jussen som tvisteløsningsverktøy. Tilbakemeldingene vi får er at klientene ofte ikke har andre alternativer, noe som gjør at konfliktene uten vår hjelp ville forblitt uløst, sier daglig leder Trond Angeltveit til Juristkontakt. 12 Juristkontakt

På jobb bak murene KONTAKT. Ullersmo fengsel. Hans Petter Graver om nytt jusstudie. Jussformidlingen i Bergen. Tolk vil kurse jurister

På jobb bak murene KONTAKT. Ullersmo fengsel. Hans Petter Graver om nytt jusstudie. Jussformidlingen i Bergen. Tolk vil kurse jurister JURIST KONTAKT W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 8 2010 44. ÅRGANG Hans Petter Graver om nytt jusstudie Jussformidlingen i Bergen Møt ny leder av dansk høyesterett Tolk vil kurse jurister Ullersmo

Detaljer

Programområde samfunnsfag og økonomi

Programområde samfunnsfag og økonomi Programområde samfunnsfag og økonomi Ved Porsgrunn videregående skole har du mulighet til å fordype deg i en rekke dagsaktuelle samfunnsfag som hjelper deg til å forstå hvordan ulike samfunn fungerer på

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. juli 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : (1)

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat JUS2111 statsforfatningsrett, forslag nr 1 Ansvarlig faglærer Benedikte Moltumyr Høgberg Forslag til endring i litteratur JUS2111 Statsforfatningsrett

Detaljer

Programområde samfunnsfag og økonomi

Programområde samfunnsfag og økonomi Programområde samfunnsfag og økonomi Ved Porsgrunn videregående skole har du mulighet til å fordype deg i en rekke dagsaktuelle samfunnsfag som hjelper deg til å forstå hvordan ulike samfunn fungerer på

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----KJENNELSE --- --- Avsagt: 10.11.2011 Saksnr.: Dommere: 11-180900SAK-BORG/04 Lagdommer Lagmann Lagmann Kristel Heyerdahl Espen Bergh Erik Melander Siktet Anders Behring Breivik

Detaljer

Hvorfor er dette viktig?

Hvorfor er dette viktig? Sammendrag Denne rapporten handler om ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner. Rapporten består av ti kapittel, der prosjektets problemstillinger besvares ved hjelp av ulike datakilder.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 17. september 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Endresen og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. september 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Endresen og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 17. september 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Endresen og Bårdsen i HR-2014-01845-U, (sak nr. 2014/1508), straffesak, anke over

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Politiets og rettsvesenets kompetanse

SLUTTRAPPORT. Politiets og rettsvesenets kompetanse SLUTTRAPPORT Politiets og rettsvesenets kompetanse Forebygging Prosjektnummer: 2008/1/0558 Prosjektnavn: POLITIETS OG RETTSVESENETS KOMPETANSE Søkerorganisasjon: Redd Barna Prosjektledet: Brynjar Nilsen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 19. oktober 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen

Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen REFERAT 1. Godkjenning av dagsorden, ordstyrer og referent. - Ingen innvendinger på dagsorden. Remi Iversen ble valgt til ordstyrer. Ole Martin Loe

Detaljer

Departementet vil endre barneloven - Aftenposten. Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet.

Departementet vil endre barneloven - Aftenposten. Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet. Utskrift er sponset av InkClub Departementet vil endre barneloven Barneminister Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven for å styrke barns rettssikkerhet. Olga Stokke, Stein Erik Kirkebøen Publisert:

Detaljer

OSLO TINGRETT Avsagt: Saksnr.: ENE-OTIR/03. Dommer: Tingrettsdommer Torkjel Nesheim. Saken gjelder: Begjæring om lukkede dører

OSLO TINGRETT Avsagt: Saksnr.: ENE-OTIR/03. Dommer: Tingrettsdommer Torkjel Nesheim. Saken gjelder: Begjæring om lukkede dører OSLO TINGRETT ----- --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: 11-175124ENE-OTIR/03 Tingrettsdommer Torkjel Nesheim Begjæring om lukkede dører Oslo politidistrikt Politiadvokat Pål - Fredrik Hjort

Detaljer

Finn Arnesen Professor dr.juris Senter for europarett Universitetet i Oslo. Ansvarlig lærer 2. studieår, 1. amanuensis Christoffer Eriksen

Finn Arnesen Professor dr.juris Senter for europarett Universitetet i Oslo. Ansvarlig lærer 2. studieår, 1. amanuensis Christoffer Eriksen Finn Arnesen Professor dr.juris Senter for europarett Universitetet i Oslo Oslo, - Besøksadresse: Domus Media, Karl Johans gt. 47 Postadresse: Postboks 6706, St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon (+ 47) 22

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: 27.03.2012 i Borgarting lagmannsrett, 12-046467SAK-BORG/04 Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Anne Magnus Carl August Heilmann Anne Ellen Fossum Ankende

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR POLITIETS PÅTALEJURISTER

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR POLITIETS PÅTALEJURISTER STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR POLITIETS PÅTALEJURISTER 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innledning Et velfungerende integrert påtaleledd i samhandling med kvalifiserte, erfarne

Detaljer

021 Personalleiing og Organisasjonsutvikling (816 Personalleiing + 816 Organisasjonsutvikling) Faglærer: Nils Tarberg Studieenhet 3

021 Personalleiing og Organisasjonsutvikling (816 Personalleiing + 816 Organisasjonsutvikling) Faglærer: Nils Tarberg Studieenhet 3 021 Personalleiing og Organisasjonsutvikling (816 Personalleiing + 816 Organisasjonsutvikling) Faglærer: Nils Tarberg Studieenhet 3 MÅL Etter at du har arbeidet deg gjennom studieenhet 3, vil du kunne

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/2185), straffesak, anke over kjennelse, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/2185), straffesak, anke over kjennelse, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 5. februar 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-00274-A, (sak nr. 2014/2185), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i HR-2014-00467-U, (sak nr. 2014/212), straffesak, anke over beslutning: I. A AS

Detaljer

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015)

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Arbeids- og sosialkomitéen Stortinget 0026 Oslo Org. nr. 966251808 J.nr. 282/15/AP/- Ark.0.590 18.5.2015 Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Vi viser til den pågående

Detaljer

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv.

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. HOVEDPUNKTER: Folk ønsker fortsatt å jobbe i privat fremfor offentlig sektor.

Detaljer

Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt

Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt Oslo tingrett Når mor og far er i konflikt Domstolens behandling av saker etter barneloven Når mor og far har en konflikt, kan livet bli vanskelig for barna i familien. Familievernkontoret og tingretten

Detaljer

RETTSMEKLING TVISTELØSNING FOR FREMTIDEN?

RETTSMEKLING TVISTELØSNING FOR FREMTIDEN? RETTSMEKLING TVISTELØSNING FOR FREMTIDEN? INNLEDNING Siden 1. januar 1997 har et prøveprosjekt om rettsmekling vært utprøvd ved Tønsberg byrett, Agder lagmannsrett, Nordmøre herredsrett, Salten herredsrett,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 21. september 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Skallerud)

Detaljer

Rettskilder til fots

Rettskilder til fots Rettskilder til fots - Innledning 21. august 2017 professor Hans Petter Graver førsteamamuensis Birgitte Hagland Institutt for privatrett Læringsmål Jurister deltar i løsningen av mange viktige samfunnsoppgaver.

Detaljer

Erstatning for uberettiget undersøkelsessak

Erstatning for uberettiget undersøkelsessak Erstatning for uberettiget undersøkelsessak Publisert 2014-02-21 10:48 ERSTATNINGSKRAV SOM FØLGE AV UNØDVENDIG UNDERSØKELSE -kan du kreve erstatning for psykisk skade eller lidelse som følge av barnevernets

Detaljer

Tromsø, Til Helse- og omsorgsdepartementet

Tromsø, Til Helse- og omsorgsdepartementet Tromsø, 26.03.14 Til Helse- og omsorgsdepartementet Høringssvar - Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og i pasient- og brukerrettighetsloven (hjemmel til å gi forskrifter om reservasjonsmulighet

Detaljer

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Teamet Ottersen/Bostad med viserektorkandidatene Hennum og Jorde Demokrati Faglighet Synlighet - i utdanning og forskning Teamet Ottersen/Bostad vil

Detaljer

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus Vitne i straffesaker Trondheim tinghus Vitne i retten Et vitne hva er det? Et vitne er en som har kunnskap om noe, eller har opplevd noe, som kan gi viktig informasjon i en retts prosess. Også den som

Detaljer

Besl. O. nr. 87. Jf. Innst. O. nr. 78 ( ) og Ot.prp. nr. 40 ( ) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 87. Jf. Innst. O. nr. 78 ( ) og Ot.prp. nr. 40 ( ) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 87 Jf. Innst. O. nr. 78 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 40 (1999-2000) År 2000 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Til deg som har fått innvilget refleksjonsperiode

Til deg som har fått innvilget refleksjonsperiode Til deg som har fått innvilget refleksjonsperiode 2 Du kan be din advokat eller andre som du har tillit til, om å forklare deg innholdet i dette skrivet. Hva er refleksjonsperiode? Du har fått innvilget

Detaljer

Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E

Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E M I G R E N E Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E Anne Christine Buckley Poole: Migrene Norsk utgave Schibsted Forlag AS, Oslo 2011 Elektronisk utgave 2011 Elektronisk tilrettelegging: RenessanseMedia

Detaljer

BARNEKONVENSJONEN I NORSK LOV. v/julia Köhler-Olsen, PhD, Førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo og Akershus SAMBA Stockholm, 10.

BARNEKONVENSJONEN I NORSK LOV. v/julia Köhler-Olsen, PhD, Førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo og Akershus SAMBA Stockholm, 10. BARNEKONVENSJONEN I NORSK LOV v/julia Köhler-Olsen, PhD, Førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo og Akershus SAMBA Stockholm, 10. juni 2013 INNLEDNING Norge ratifiserte FNs barnekonvensjon i 1991 I 2003 ble

Detaljer

Fikk oppreisning etter å ha blitt ærekrenket

Fikk oppreisning etter å ha blitt ærekrenket - Aktuelt - Nyheter og aktuelt - Foreningen - Norsk Psykologforening Sakkyndig: Fikk oppreisning etter å ha blitt ærekrenket Publisert: 21.01.13 - Sist endret: 23.01.13 Av: Per Halvorsen Sakkyndige psykologer

Detaljer

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) TOEFL er en standardisert test som måler hvor godt du kan bruke og forstå engelsk på universitets- og høyskolenivå. Hvor godt må du snake engelsk? TOEFL-testen

Detaljer

Gruppepress om barnevernsaker på facebook! (MR-N)

Gruppepress om barnevernsaker på facebook! (MR-N) Gruppepress om barnevernsaker på facebook! (MR-N) Publisert 2014-09-07 11:46 MISFORSTÅELSER OM GRUPPESØKSMÅL FLORERER PÅ FACEBOOK -foreldre oppfordres til å betale flere hundre tusen kroner av forening

Detaljer

Introduksjonsundervisning for JUR1511

Introduksjonsundervisning for JUR1511 Prof. Stein Evju s. 1 Introduksjonsundervisning for JUR1511 Fredag 21. september, 10.15 12.00 Torsdag 27. september, 10.15 12.00 Fredag 28. september, 10.15 12.00 Finne DB Domus Bibliotheca klikk her Auditorium

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

o (I 0 t Professor dr. juris Mons Oppedal Borgenbråten Borgen o Oslo, 28. september 2011.

o (I 0 t Professor dr. juris Mons Oppedal Borgenbråten Borgen o Oslo, 28. september 2011. Professor dr. juris Mons Oppedal Borgenbråten 95 1388 Borgen o o (I 0 t 72 Oslo, 28. september 2011. Til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Barne- og ungdomsavdelingen Postboks 8036 Dep

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 16. april 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 16. april 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 16. april 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Bergsjø i HR-2015-00800-U, (sak nr. 2015/689), straffesak, anke over beslutning: A (advokat

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Informasjonsfolder om JURK Innhold

Informasjonsfolder om JURK Innhold Informasjonsfolder om JURK Innhold Trenger du juridisk hjelp?... 2 Hva er JURK?... 3 Saksmottak... 4 Saksområder... 5-6 Brosjyrer og annet materiell... 7-8 1 Trenger du juridisk hjelp? JURK gir generell

Detaljer

Redaktøransvaret. Faglig/etisk ansvar Lederansvar Rettslig ansvar

Redaktøransvaret. Faglig/etisk ansvar Lederansvar Rettslig ansvar Redaktøransvaret Faglig/etisk ansvar Lederansvar Rettslig ansvar Rettslig ansvar i media straff erstatning Den originære ytrer Journalister, fotografer og lignende. Medieforetaket Den bevisste (skyldige)

Detaljer

Familiespeilet. Sluttrapport for prosjekt 2014/RBM9572

Familiespeilet. Sluttrapport for prosjekt 2014/RBM9572 Familiespeilet Sluttrapport for prosjekt 2014/RBM9572 Bakgrunn for søknaden Svært mange av de som ringer til Norsk Epilepsiforbund for å få rådgivning er foreldre til førskolebarn. Spørsmålene deres er

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Klovnen på Stortinget?

Klovnen på Stortinget? Klovnen på Stortinget? Publisert 2014-09-11 19:17 LEGITIMERER SVINDEL MOT SVAKE I SAMFUNNET -SIST JEG SJEKKET OM DETTE VAR LOV, SÅ VAR DET LOV SIER FRP`S JUSTISPOLITISKE TALSMANN PÅ STORTINGET! Olav Sylte,

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

OSLO TINGRETT -----BESLUTNING Avsagt: Saksnr.: ENE-OTIR/03. Dommer: Tingrettsdommer Torkjel Nesheim.

OSLO TINGRETT -----BESLUTNING Avsagt: Saksnr.: ENE-OTIR/03. Dommer: Tingrettsdommer Torkjel Nesheim. OSLO TINGRETT -----BESLUTNING --- -- Avsagt: 04.11.2011 Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: 11-175124ENE-OTIR/03 Tingrettsdommer Torkjel Nesheim Begjæring om fjernmøte i fengslingssak Oslo politidistrikt Politiadvokat

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER SEPTEMBER 2014 Del IV DEL IV BISTAND Kapittel 11 REGLER FOR ANDRE [ENN ADVOKATER] SOM YTER RETTSLIG Regler for andre som yter rettslig bistand Adgangen til å yte rettslig bistand (1) Enhver kan yte rettslig bistand, med mindre

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Filosofi i skolen. Filosofi er et stort tema som det finnes svært mye litteratur om. Fokuset vil ligge på. Hva er filosofi?

Filosofi i skolen. Filosofi er et stort tema som det finnes svært mye litteratur om. Fokuset vil ligge på. Hva er filosofi? Filosofi i skolen Filosofi er et stort tema som det finnes svært mye litteratur om. Fokuset vil ligge på hvordan filosofi kan fungere som fag og eller metode i dagens skole og lærerens rolle i denne sammenheng.

Detaljer

Hiv og straffeloven i de nordiske land

Hiv og straffeloven i de nordiske land &A Hiv og straffeloven i de nordiske land Hiv og straffeloven i de nordiske land I en rekke land verden over blir straffeloven anvendt mot hivpositive som har overført eller utsatt andre for en smitterisiko.

Detaljer

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: X43 &13 Arkivsaksnr.: 12/44-3 Dato: INNSTILLING TILBYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG/BYSTYRET:

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: X43 &13 Arkivsaksnr.: 12/44-3 Dato: INNSTILLING TILBYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG/BYSTYRET: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: X43 &13 Arkivsaksnr.: 12/44-3 Dato: 17.02.12 HØRING-ØKT BRUK AV KONFLIKTRÅD INNSTILLING TILBYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG/BYSTYRET: Rådmannens

Detaljer

LØSNINGER FINNES 2 3

LØSNINGER FINNES 2 3 BLI KJENT MED OSS LØSNINGER FINNES 2 3 BLI EN AV OSS NÅR DU SKAL VELGE ARBEIDSSTED, ER DET MYE SOM ER VIKTIG. Advokatfirmaet Haavind er ett av Norges ledende advokatfirmaer, og vi er stadig i vekst. Vi

Detaljer

Idéhistorie i endring

Idéhistorie i endring Idéhistorie i endring ]]]]> ]]> AKTUELT: Høsten 2015 avvikles masterprogrammet i idéhistorie ved Universitetet i Oslo. Hvordan ser fremtiden til idéhistoriefaget ut? Av Hilde Vinje Dette spørsmålet bør

Detaljer

JUS5701 Internasjonale menneskerettigheter. Høst 2015 SENSORVEILEDNING

JUS5701 Internasjonale menneskerettigheter. Høst 2015 SENSORVEILEDNING JUS5701 Internasjonale menneskerettigheter Høst 2015 SENSORVEILEDNING Oppgaveteksten lyder: «Beskriv og vurder hvordan Høyesterett går frem for å sikre at menneskerettigheter gjennomføres, slik menneskerettighetene

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014 Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014 Høring om endringer i utlendingsforskriften - varig ordning for lengeværende barn og begrunnelse

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Utgård og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Utgård og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 6. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Utgård og Noer i HR-2013-00289-U, (sak nr. 2012/2134), straffesak, begjæring om omgjøring: A

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Endringer i reglene om begrunnelse av beslutninger om å nekte anker fremmet - høringsuttalelse fra Norsk senter for menneskerettigheter

Endringer i reglene om begrunnelse av beslutninger om å nekte anker fremmet - høringsuttalelse fra Norsk senter for menneskerettigheter UNIVERSITETET I OSLO DET JURIDISKE FAKULTET cd \f. Justis- og politidepartementet Lovavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Dato: 30.juni 2009 Deres ref.: 200903106 ESNIL/HAJ/bj Vår ref.: 2009/8615-2 P.b.

Detaljer

Master rettsvitenskap, 4. avdeling, teorioppgave rettskildelære innlevering 11. februar Gjennomgang 10. mars 2011 v/jon Gauslaa

Master rettsvitenskap, 4. avdeling, teorioppgave rettskildelære innlevering 11. februar Gjennomgang 10. mars 2011 v/jon Gauslaa Master rettsvitenskap, 4. avdeling, teorioppgave rettskildelære innlevering 11. februar 2010 Gjennomgang 10. mars 2011 v/jon Gauslaa Om forarbeider til formelle lover som rettskildefaktor Eksamensoppgave

Detaljer

Traineeprogram for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning. Informasjonsmøte 20. sept 2012

Traineeprogram for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning. Informasjonsmøte 20. sept 2012 Traineeprogram for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning Informasjonsmøte 20. sept 2012 Dagsorden 1300 Velkommen 1300 IA, jobbstrategi og personalpolitikk om ideen bak og innholdet i traineeprogrammet

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

KVALIFISERINGSPROGRAMMET

KVALIFISERINGSPROGRAMMET KVALIFISERINGSPROGRAMMET Hvert år kommer mange i jobb takket være deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet. Er det din tur nå? Eller kjenner du noen andre dette kan være aktuelt for? Ønsker du å komme i arbeid,

Detaljer

Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket.

Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket. Spørsmål: Arbeiderpartiet: Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket. For å støtte opp om skolen som en attraktiv arbeidsplass er flere

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: EL Enhet for lederstøtte Dato: 25.05.2016 Saksnr..: 2016/4546 OLGADJ Høringsuttalelse fra Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS)

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

Drift av eget bibliotek for odontologiske fag

Drift av eget bibliotek for odontologiske fag Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: 044 Styresak: 26/2011 Sak nr.: 2011/8110 Møtedato: 04.11. 2011 Drift av eget bibliotek for odontologiske fag 1 Innledning Bibliotekdirektøren orienterte

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

Endringer i spesialisthelsetjenesteloven kapittel 4 Forslag til endringer i forskrift om godkjenning av sykehus.

Endringer i spesialisthelsetjenesteloven kapittel 4 Forslag til endringer i forskrift om godkjenning av sykehus. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Oslo 21.01.2013 Endringer i spesialisthelsetjenesteloven kapittel 4 Forslag til endringer i forskrift om godkjenning av sykehus. Høringsinnspill

Detaljer

Deres ref Vår ref. Saksbehandler Dato. Høring - felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren

Deres ref Vår ref. Saksbehandler Dato. Høring - felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren Justis- og beredskapsdepartementet v/ Plan- og administrasjonsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Deres ref Vår ref. Saksbehandler Dato 201300318- Ingrid Olsen/Gunvor Løge 26.09.2013 Høring - felles

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 8. juni 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde) mot A (advokat Øystein

Detaljer

Sak nr. 20/2014. Vedtak av 8. oktober Sakens parter: A - Likestillings- og diskrimineringsombudet

Sak nr. 20/2014. Vedtak av 8. oktober Sakens parter: A - Likestillings- og diskrimineringsombudet Sak nr. 20/2014 Vedtak av 8. oktober 2014 Sakens parter: A - Likestillings- og diskrimineringsombudet Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Sverre Erik Jebens (møteleder) Johans Tveit

Detaljer

Sensorveiledning Exfac, jus, vår 2006

Sensorveiledning Exfac, jus, vår 2006 Sensorveiledning Exfac, jus, vår 2006 1. Oppgaveteksten (1) Fra pensumdel A: Rettsfilosofi (a) Gjør rede for begrepene kompetanse og kompetansenorm. (b) Er kompetanse og frihet det samme? Begrunn svaret

Detaljer

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn.

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Utarbeidet av lektor Øyvind Eide. Noen forslag til enkle spill i klasserommet Noen spørsmål/arbeidsoppgaver i forbindelse med stykket Gode teatergjenger Dette

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014

UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014 UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014 Arbeidslivstilknytning og tilfredshet med egen utdannelse blant kandidater uteksaminert i perioden 2011 2013. Hovedresultater Innledning Universitetet i

Detaljer

Kan bedrifter (for)sikre seg mot kopiering?

Kan bedrifter (for)sikre seg mot kopiering? Kan bedrifter (for)sikre seg mot kopiering? Beskyttelse av immaterielle rettigheter kan gi din bedrift konkurransefortrinn, hevder mange, også vi i Innovasjon Norge. Men hvilket vern får oppfinnere og

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1577), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Victoria Holmen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1577), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Victoria Holmen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 18. desember 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-02532-A, (sak nr. 2015/1577), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Victoria Holmen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Vil si at de som berøres av en beslutning, eller er bruker av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utformingen av tjeneste tilbudet. Stortingsmelding

Detaljer

Rettskilder til fots

Rettskilder til fots Rettskilder til fots Innledning 23. januar 2017 Birgitte Hagland førsteamamuensis Institutt for privatrett Læringsmål for rettsstudiet - grunnlag Jurister deltar i løsningen av mange viktige samfunnsoppgaver.

Detaljer

Offentlig rett med fokus på helse-og sosialrett

Offentlig rett med fokus på helse-og sosialrett Offentlig rett med fokus på helse-og sosialrett Emnekode: BRV300_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Utlendingsdirektoratetes merknader - endringer i utlendingsloven - 24-årsgrense for familieetablering

Utlendingsdirektoratetes merknader - endringer i utlendingsloven - 24-årsgrense for familieetablering Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 14/1470-10/IKH 29.09.2014 Utlendingsdirektoratetes merknader - endringer i utlendingsloven - 24-årsgrense for familieetablering

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/16

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/16 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2010/16 Klager: X Innklaget: Terra Markets AS Parkveien 61 0201 Oslo Saken gjelder: Klage på mangelfull oppfølgning fra verdipapirforetakets side i forbindelse med aksjehandel

Detaljer

1 av :30. RSS: Abonner på siste nytt

1 av :30. RSS: Abonner på siste nytt 1 av 5 18.04.2012 15:30 RSS: Abonner på siste nytt 2 av 5 18.04.2012 15:30 Nøkkelpersoner: Men gruppen for reguleringsteknikk opererer i flat struktur. (fra v.) Tor Arne Johansen (fungerende instituttleder),

Detaljer

BARN BLIR LURT TIL Å ANGI SINE FORELDRE

BARN BLIR LURT TIL Å ANGI SINE FORELDRE Ulovlige dommeravhør av barn Publisert 2014-02-07 10:06 Foto: Illustrasjonsbilde BARN BLIR LURT TIL Å ANGI SINE FORELDRE I 2008 vedtok Stortinget en lov som kan synes å bryte med barnekonvensjonen - ved

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12 Klager: X Innklaget: Orkla Finans Kapitalforvaltning AS Postboks 1724 Vika 0121 Oslo Saken gjelder: Klagen retter seg mot den rådgivningen som ble utført av Orkla

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/2126), straffesak, anke over dom, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/2126), straffesak, anke over dom, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 8. mai 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-00974-A, (sak nr. 2011/2126), straffesak, anke over dom, A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

UNDERVISNINGSOPPLEGG I PSYC6301 ETIKK, ROLLE OG PROFESJON ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

UNDERVISNINGSOPPLEGG I PSYC6301 ETIKK, ROLLE OG PROFESJON ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo l 1 UNDERVISNINGSOPPLEGG I PSYC6301 ETIKK, ROLLE OG PROFESJON ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo 2 INNLEDNING. Kursets overordnede perspektiv er psykologen i samfunnet. Siktemålet er å gjøre

Detaljer

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar

Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Søknadsskjema The Lightning Process TM seminar Er jeg klar for treningsprogrammet? Fyll ut dette søknadsskjemaet og send det til oss. Når vi har mottatt det vil du få plass på vår venteliste. Når det nærmer

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer