På jobb bak murene. Ullersmo fengsel. Jussformidlingen i Bergen. Hans Petter Graver om nytt jusstudie. Tolk vil kurse jurister

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "På jobb bak murene. Ullersmo fengsel. Jussformidlingen i Bergen. Hans Petter Graver om nytt jusstudie. Tolk vil kurse jurister"

Transkript

1 JURIST k o n t a k t w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR ÅRGANG Hans Petter Graver om nytt jusstudie Jussformidlingen i Bergen Møt ny leder av dansk høyesterett Tolk vil kurse jurister Ullersmo fengsel På jobb bak murene

2 Aktuelle bøker! O. J. Pedersen, P. Sandvik, H. Skaaraas, S. Ness og A. Os Plan- og bygningsrett, 2 utgave Del 1: Planlegging og ekspropriasjon Plan- og bygningsrett gir en grundig og praktisk gjennomgang av reglene i den nye plan- og bygningsloven. Boken vil være et uunnværlig hjelpemiddel for alle som arbeider med plan- og bygningsrett innenfor så vel privat som offentlig virksomhet. Del 1 med undertittelen Planlegging og ekspropriasjon omhandler alt som går på statlig og kommunal planlegging. Boken har også avsnitt om private regulerings - forlag, strandvern og markaloven. I tillegg behandles konsekvensutredninger i del 1, det samme gjelder erstatning som følge av regulering og reglene om ekspropriasjon og innløsning, herunder arealplanens betydning ved utmåling av ekspropriasjonserstatning. Kr 569,- Inger Hamre og Fredrik Sejersted - Senter for Europarett EU/EØS-relevante tekster, 5.utg Boken er en samling av traktater, avtaler og lovregler vedrørende EØS og EU. Den inneholder de grunnleggende EU-traktatene og dernest de viktigste avtalene Norge har med EU som EØS-avtalens hoveddel, ODA-avtalen, Schengen-avtalen m.m. Kr 299,- Vigdis Vevstad (red.) Utlendingsloven, kommentarutgave Utlendingsretten er et bredt sammensatt fagområde og et team av forfattere med spesialkunnskap på de forskjellige områdene har skrevet boken. Utlendingsloven omhandler alle forhold som regulerer utlendingers adgang til og opphold i riket. Det betyr at den omhandler både flyktninginnvandring, familieinnvandring og arbeidsinnvandring. Videre omhandler den kontrolltiltak og straffebestemmelser. Kommentarutgaven belyser alle disse områdene. Kr 699,- Erik Magnus Boe Innføring i Juss, 3. utgave Juridisk tenkning og rettskildelære Denne reviderte utgaven av Innføring i juss er en fullstendig omarbeidet versjon av utgaven fra Boken forholder seg til fire nye tendenser i rettskildelæren: Internasjonali - seringen, digitaliseringen, påstanden om at rettskildelære er rettsretorikk, og påstanden om at rettskildebruk er mer lukket enn den såkalte avveiningsmodellen går ut på. Kr 549,- Morten Darbo og Frank Tore Mengkrogen Barnebidrag Boken gir en oversiktlig innføring i regelverket som gjelder for fastsettelse av barnebidrag. Hensikten med boken er både å sette privatpersoner i stand til å inngå avtaler om barnebidrag, og å være et hjelpemiddel for personer som jobber med problemstillinger knyttet til bidragsregelverket. Barnebidrag er bygget opp rundt sentrale lover, forskrifter, forarbeider og utredninger. Rikstrygdeverkets retningslinjer er benyttet for å illustrere praktiske eksempler. Kr 399,- Kjøp bøkene i bokhandelen eller På tlf På fax E-post: Internett:

3 Innhold 5 6 Leder Hans Petter Graver 6 Hans Petter Graver Dekanen ved Juridisk fakultet i legger om studiet. 10 Siden sist 12 Jussformidlingen Børge Dahl Tolking 12 Jussformidlingen Trond Angeltveit og studentene i Bergen avdekker rettshjelpsbehov. 26 Arbeidslivet 30 Ullersmo fengsel Juryordningen Curt A. Lier mener Fag / Meninger / Debatt Brynjar Østgård Susanne Eliassen Fredrik S. Heffermehl 16 Børge Dahl Danmarks nye høyesterettsjustitiarius er ikke redd for rettferdighet Stilling ledig Nytt om navn 22 Tolking Rasa Ziburkute mener jurister må kurses i bruk av tolk. 30 Ullersmo fengsel Guri Staverløkk og Marit Aurdal behandler fangesaker på Ullersmo. Advokat Det er en seiglivet myte at advokater ikke arbeider for forliksløsninger Brynjar Østgård

4 dnbnor.no Her er ordet mange nordmenn har ventet på: Indeksfond. På folkemunne også kalt billigfond, fordi du ikke betaler for at forvaltere aktivt plasserer pengene dine. Indeksfond gir derimot en avkastning som ligger så nært opptil utviklingen på børsen som mulig, det vil si at fondet følger aksjemarkedet passivt*. Dermed er det også bare 0,3 % i forvaltningsgebyr og 0,- i gebyr ved kjøp og salg. Som DnB NOR kunde kan du velge mellom indeksfondene DnB NOR Norge Indeks, som følger Børs, eller DnB NOR Global Indeks, som følger MSCI-indeksen/verdensbørsen. Send SPARE til eller les mer på dnbnor.no Verdipapirfondene er forvaltet av DnB NOR Kapitalforvaltning AS. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltningen. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.*fondene følger DnB NORs etiske standard. Avkastningen vil kunne avvike indeksutviklingen noe som følge av dette og pga. forvaltningskostnader. i for Indeksfond. Enkelt å kjøpe, enkelt å følge, enkelt å selge.

5 Alf Ross i Norge denne utgaven kan du lese et intervju I med den nye lederen av dansk høyesterett og bruken av ordet rettferdighet. I intervjuet siteres jussprofessor Jesper Berning, som kritiserer landets justitiarius for å snakke «fra dypet om viljen til å nå den rette avgjørelse i rettferdighetens navn et begrep som man nesten trodde var avskaffet med professor Alf Ross». Den kjente danske rettsvitenskapsmann og rettsfilosof Alf Ross ( ) sa at «rettferdighet er føleri», og mente at det å påberope seg rettferdighet ikke er annet enn «at give kravet en patetisk underbygning der afskærer en rationel argumentation, der kunne bane veien for en forståelse». en ny dansk biografi, «Alf Ross et I liv», fortelles historien om da Torkel Oppsahl, den gang studentersamfunnets formann, i 1954 inviterte Ross til Norge for å holde et foredrag om rettferdighetens idé. Ross hadde året før kommet med læreboken «Om ret og retfærdighed» og talte til fullt hus med en innledning «med alle de fra naturretten så velkjente fraser om rettferdigheten». Pressefolkene noterte så blekket sprutet her var noe de forstod! Men plutselig tok Ross en pause og sa rolig: «Slik kunne en annen ha begynt sitt foredrag, men ikke jeg». Det ble dødsstille i salen og pressefolkene la bort pennene. Der etter kom de mer krevende utredningene en kan lese i Ret og Retfærdighed. Ross-biografien, ført i pennen av dr.jur. Jens Evald, tar blant annet for seg reisene til Norge og forbindelsene til det norske jussmiljøet. Siden 1920-tallet hadde Ross nær kontakt til svenske filosofiske og rettsfilosofiske miljøer, men i mange år ingen tilsvarende kontakt til Norge. Først og fremst fordi et slikt miljø den gang ikke eksisterte bortsett fra Frede Castberg, ifølge Ross. Men da Alf Ross i 1947 ble invitert til Det juridiske fakultet ved Universitetet i, hadde han allerede kontakt med professor Carl Jakob Arnholm. Gjennom arnholm kom han i kontakt med jusstudent Vilhelm Aubert grunnleggeren av rettsosiologien i Norden. Ross kjente også Harald Ofstad senere professor i filosofi. Under oppholdet traff han blant annet Sjur Brækhus og Torstein Eckhoff. For Alf Ross hadde reisen stor betydning. Ikke bare hadde han knyttet kontakt til det norske rettsvitenskaplige miljøet, han ble også møtt med stor interesse. I 1951 ble han æresdoktor i. Alf Ross besøkte stadig norske jurister, som Torsten Eckhoff, opp gjennom årene. Han knyttet også kontakt med Nils Kristian Sundby som publiserte doktoravhandlingen «Om normer» i Sundby var en stor beundrer av Ross og de brevvekslet hyppig. Sundby slet i sine siste leveår med tunge depresjoner og perioder med psykoser, og det påvirket ifølge biografien Ross til å bruke noen av sine siste år på å vitenskaplig beskrive, forklare og formulere et nytt sykdomsbegrep fikk Alf Ross konstatert kreft I med spredning og en morgen hadde han sterke smerter - sykdommen hadde kommet langt. I alle år hadde han oppbevart en ampulle med morfin hjemme. Han skrev avskjedsbrev og leste inn et lydbånd med noen dikt «til bruk for en eventuell minnestund». Om kvelden satte han en overdose morfin på seg selv og døde. På lydbåndet leser Ross blant annet opp Thomas Kingos «Far, verden far vel». Etter diktene er det en pause, før Ross sier: «Det var det. Takk for oppmerksomheten». Som i livet ble også sykdommen og døden nøkternt analysert og beslutningen truffet i overenstemmelse med hans vitenskapelige livsanskuelse, konstaterer biografen. Ole-Martin Gangnes redaktør JURISTKONTAKT Juristkontakt arbeider etter redaktørplakaten og er en del av Fagpressen. Redaktør: Ole-Martin Gangnes Annonsesjef: Dagfrid Hammersvik MediaFokus AS Telefon: Telefaks: Design/layout: Inge Martinsen, 07 Gruppen AS Utgiver: Abonnement: Kr 420,- pr. år (9 utgivelser) Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere eller forkorte innlegg. Innsendt stoff til neste nummer må være redaksjonen i hende innen 22. november Redaksjonen avsluttet 26. oktober 2010 Forsidefoto: Thomas Haugersveen Teknisk produksjon: 07 Gruppen AS, Aurskog Tips redaksjonen: eller mob For annonser: tlf.:

6 Øker etikkdelen i jusstudiet 6 Juristkontakt

7 «Retten både beskytter mot overgrep og låner ut sin kappe av legalitet til utøvelse av makt, også der makten ikke har moralen på sin side.» Slik innleder professor og dekan Hans Petter Graver sin siste bok «Hva er rett?» Som kommer på Universitetsforlaget til nyåret. Etikk er også et av de sent rale temaene når det juridiske fakultet ved Universitetet i nå gjør endringer i undervisningsopplegget. Av Morten E. Mathiesen Foto: Stig M. Weston Mens jusstudiet tidligere var vid åpent, er det i dag et av de vanskeligste studiene å komme inn på. Mens opptakstallet inntil i fjor var på 600 studenter, er det for inneværende år på 400 studenter. Med forbehold om Stortingets godkjennelse, vil det øke noe til neste år, sier Graver. Årsaken til det reduserte inntaket, var ønsket om å gi studentene tettere oppfølging, noe Graver nå mener de får. I følge dekanen er fakultet i det største juridiske fakultetet i Nord- Europa. Det har over 150 vitenskapelige årsverk når man slår sammen både faste og midlertidige stillinger. Vi dekker de fleste fagfeltene, forteller Graver, og innrømmer at en konsekvens av dette er at mange av professorene arbeider alene innen sitt fagfelt. Og han legger til: Det er et høyt forholdstall mellom student og lærer, langt høyere en ved de fleste andre fakultetene, og milevidt fra de naturvitenskapelige disiplinene. Tradisjonelt er jus en billig masseutdanning en profesjonsutdanning der det har vært viktig å bruke profesjonene inn i utdanningen. Dette var også bakteppet da Hans Petter Graver som nyvalgt Dekan i 2007 uttrykte bekymring på grunn av den såkalte Kvalitetsreformen. Et av kravene går blant annet ut på at 50 prosent av undervisningen til mastergrad skal dekkes av enten professor, førsteamanuenser eller førstelektorer. Graver argumenterte for at jus er en profesjonsutdanning og at studentene derfor bør møte praktiserende jurister, som dommere og advokater, under utdanningen. Likevel, de endringene som nå er på gang, vil i følge Graver, bringe forskningsfagene sterkere inn i studiet samtidig som det vil bli mer valgfrihet for studentene. Vi ser trekk ved utviklingen der juristenes oppgaver blir mer omfattende og kompliserte og samfunnet blir mer pluralistisk Større valgfrihet, tettere oppfølging Jeg regner med at forandringene vil være godkjent før jul siden mye av det som nå gjenstår kan godkjennes av dekanen, sier Graver. Siden styret trakk opp programmet for endringene i juni, har et eget programutvalg vært i sving med å meisle ut de konkrete punktene. Hva er de viktigste forandringene lærere og framtidige studenter kan se fram til? For det første vil studentene få større valgfrihet utover i studiet. Dessuten vil de få tettere oppfølging, både når det gjelder pedagogisk veiledning og evaluering. Dette betyr at vi øker innslaget av metodetrening i studiet. Videre vil det bli lagt mer brett på etikk og på internasjonal orientering i de forskjellige juridiske fagene, sier Graver, og legger til: Etikk har hatt veldig liten plass i jusstudiene, men nå øker vi dette fagets stilling, først og fremst på 4. avdeling. Og hva er årsaken til det? Vi ser trekk ved utviklingen der juristenes oppgaver blir mer omfattende og kompliserte og samfunnet blir mer pluralistisk. Da er det viktig at den etiske bevisstheten hos hver enkelt, enten de skal jobbe i forvaltningen eller i det private næringsliv, blir ivaretatt. Jus og moral Du ledet for noen år siden et utvalg som gransket Utlendingsdirektoratets (UDI) vedtak om å gi 200 kurdere fra Nord-Irak opphold på humanitært grunnlag. Konklusjonen til utvalget var at UDIs ledelse hadde opptrådt i strid med regelverket og på tvers av politiske signaler. Resultatet var at UDIs ledelse måtte gå. I ettertid har du kritisert politikerne for at det var umoralsk å ville utvise kurderne. Er det et problem å forsvare juridisk det åpenbart umoralske? Også etter granskningsutvalgets syn hadde UDI klare moralske grunner til å handle som det gjorde, men det utvalget pekte på, og som politikerne grep fatt i, var at UDI handlet i strid med regelverket. Selv om de som jobber i forvaltningen har plikt til å tenke selv, kan de ikke følge egne regler, og i hvert fall ikke hvis disse går på tvers av de reglene som er gitt av politikerne. Hvis man mener at reglene pålegger en å treffe vedtak som strider helt med ens egen samvittighet, må man enten be seg fritatt, varsle eller slutte. Det er bare i ekstreme tilfeller at man kan gjøre noe helt annet, dvs. bryte reglene. Tilbake til reformene ved fakultetet. Når vil disse begynne å gjelde? Fra høsten Da legger vi om hele avdelingssystemet til et Juristkontakt

8 semestersystem. Denne omleggingen gjør at vi må tenke helt annerledes i forhold til eksamen, og til evalueringen av studentene. Nybygg på Thulin-løkka? Vil det nye systemet favorisere en viss type studenter? Det er vanskelig å svare på. Meningen er at alle studentene skal få bedre oppfølging. De flinke studentene greier seg alltids, men håpet er at alle gjør det bedre. Og konsekvensene for de ansatte? Det kan vel tenkes at det blir noe mer jobb, eller at noen må gjøre jobben bedre, men her er mye styrt av arbeidstidsreguleringene. Likevel skal ikke se bort fra at reformen også blir krevende for lærerkreftene, sier Graver. Samtidig vil flere få muligheten til å knytte sin forskning og undervisning tettere sammen. Et annet, og sannsynligvis minst like krevende prosjekt å skulle ro i land, er jobben med å få til en fysisk samlokalisering av hele fakultetet. Gravers kontor er et forholdsvis trangt krypinn i første etasje i midtbygningen på Universitetsplassen, egentlig ganske langt fra hva man normalt skulle forvente av et kontor til en dekan med ambisjoner. Forklaringen er at Gravers opprinnelige kontor er under oppussing. Området på nordsiden av Thulin-løkka (et par dryge steinkast fra der han holder til i dag, og inntil Nasjonalgalleriet) hadde passet utmerket, slår Graver fast. Og hva slags tidsperspektiv snakker vi om da? Kom tilbake om fire år så håper jeg mye vil være avklart, svarer Graver, og smiler som om han allerede har fått løfter om tomt og bygg. Må favorisere enkelte miljøer En ting er samlokalisering, hva med å slå sammen avdelinger? Vi har nettopp vært gjennom en evaluering og en diskusjon med Forskningsrådet om oppfølgingen av forskningen ved fakultetet. I våre videre vurderinger må vi selvfølgelig også se på dette med bredde kontra spisskompetanse på noen områder. Det er en gryende erkjennelse av at støtte til større forskningsprosjekter vil favorisere noen miljøer. Man må altså konsentrere innsatsen noen steder på bekostning av andre, men tiden er ikke moden enda til å si noe om hvilke miljøer det vil bli satset på. Selv om de som jobber i forvaltningen har plikt til å tenke selv, kan de ikke følge egne regler, og i hvert fall ikke hvis disse går på tvers av de reglene som er gitt av politikerne Så når kan jeg komme tilbake for å få svar på dette? Kanskje om to år. Er det noe fagfelt hvor du mener det juridiske fakultetet i utmerker seg nasjonalt eller i nordisk sammenheng? Jeg har allerede nevnt bredden. Dessuten har vi en styrke i det tverrfaglige. Vi har sterke miljøer innenfor internasjonal rett og på menneskerettigheter og vi har et stort institutt for rettssosiologi og kriminologi. Når man ser på jus og samfunnsfag, deltar vi i nesten alle tverrfakultære satsninger, sier Graver. EUs friheter får forrang Han mener Norge er kommet langt i å harmonisere lover og regler til de internasjonale avtalene Norge har forpliktet seg til å følge, men innebærer dette også at jurister i Europa begynner å snakke samme språk? I overført betydning gjør vi nok det, og dette er noe jeg godt kunne tenke meg å forske nærmere på når jeg er ferdig som dekan. EU-domstolen og Menneskerettsdomstolen foretar hver for seg autonome fortolkninger av traktatene, og det er klart dette har noe å si for den juridiske diskusjonen. Så slik sett kan du kanskje si at vi utvikler et felles europeisk juristspråk som er noe forskjellig fra det som snakkes hjemme, sier Graver. For et par år siden hevdet han i en artikkel at EUs fire friheter nå kan se ut til å få forrang i forhold til annen lovgivning. Dette synet bygget på en gjennomgang av fire dommer fra EUdomstolen der blant annet streikeretten og organisasjonsfriheten ble satt opp mot de fire frihetene. «I de aktuelle sakene har EU-domstolen etablert et hirarki mellom rettighetene, men slik at det er inngrep i de fire friheter som må begrunnes Rekkefølgen er således ikke likegyldig, da den rettigheten som ikke har forrang har argumentasjonsbyrden og kan ikke gis større gjennomslag enn det som er strengt nødvendig,» skrev Graver blant annet. Domstoler i hverandres bed Innebærer dette at for eksempel Menneskerettskonvensjonen blir svekket? Det er ikke sikkert, men vi ser er at det skjer en større rettsliggjøring av samfunnet, for eksempel i forhold til markedet og i forhold til velferdstjenester, for bare å ta to eksempler. Dette skjer dels på nasjonale nivå, men også internasjonalt. Da er det naturlig at man må gå opp noen grenser mellom ulike rettigheter og mellom ulike regimer som nasjonal rett, EU-rett og internasjonale konvensjoner. Går da de to domstolene i hverandres bed? Jeg kan se at det ligger et visst potensial til en konflikt mellom de to, og vi har eksempler på at de har gjort nettopp det. Det er ganske naturlig at det er slik, og slik er det også med vår 8 Juristkontakt

9 egen Høyesterett kontra internasjonale domstoler. Dekan Graver har en imponerende merittliste. Med embetseksamen fra Universitetet i i 1980, tok han doktorgraden samme sted seks år seinere. Da hadde han vært vernepliktig jurist hos Generaladvokaten og forskningsstipendiat ved Nordisk institutt for sjørett og Institutt for rettssosiologi. Dessuten prosjektleder i daværende Forbruker- og administrasjonsdepartementet under Astrid Gjertsen, for å rydde opp i og forenkle lover og regler. Professor ble Graver i Det er imidlertid som leder av diverse utvalg at Hans Petter Graver er blitt kjent for et større publikum. Ja, så mange er det blitt at få, om noen, navngir utvalgene etter lederen lenger. Dessuten har han vært styreleder for Stiftelsen Miljømerking i Norge (Svanemerket), og han har de siste Slik sett kan du kanskje si at vi utvikler et felles europeisk juristspråk som er noe forskjellig fra det som snakkes hjemme 16 årene vært fast juridisk rådgiver for Havarikommisjonen for transport. Man trenger ikke en gang gå gjennom hele CVen hans for å kunne slå fast at Hans Petter Graver har brukt utrolig mye tid på møter. Kvinnerevolusjon Du har skrevet at det tiåret vi er i ferd med å legge bak oss er tiåret da juristene ved å frigjøre seg fra staten og nasjonalstaten, gjenerobret noe av den posisjonen embetsmennene tapte for hundre år siden. Men samtidig måtte juristene gi avkall på sin autoritet i kraft av institusjonell status. Det ettertiden trolig kommer til å legge størst vekt på, er likevel at flertallet av de uteksaminerte juristene for første gang er kvinner? I år var over 60 prosent av de uteksaminerte juristene kvinner og nesten 70 prosent av de nye studentene var kvinner. På slutten av 1970-tallet var prosentandelen uteksaminerte rundt 25 prosent, så denne forandringen har skjedd fort. Dette får konsekvenser i den forstand at andre temaer blir viktige, og ikke minst at andre interesser og behov blir hørt av rettsapparatet. Det er positivt. Vi som sitter i maktposisjoner blir etter hvert mindre like, og det blir større bredde i diskusjonene, sier Dekan Hans Petter Graver fornøyd. Juristkontakt

10 Siden sist Seminar om rettssikkerhet i Vitenskapsakademiet Rettssikkerhet og bevisvurdering i straffesaker er selv om de tekniske bevis er like forenlige trekkes slutninger om at tiltalte er skyldig tema når gruppen for medisinske fag i Vitenskaps for tilfeldige funn neglisjeres, og overfla med at tiltalte er uskyldig. Sannsynligheten akademiets matematisknaturvitenskapeligdiets manglende undervisning i vitenskapsdisk likhet blir tolket som identitet. Jusstu klasse arrangerer seminar mandag 8. november 2010, kl Seminaret bevisvurderingen, hvor det ikke tas tilstrekteori kan være en forklaring på slik svikt i foregår i Akademiets hus, Drammensveien kelig hensyn til usikkerhet heter det i invitasjonen. 78 i. Erfaring og forskning fra flere land har Foredragsholderne er fra Norge (Nils avdekket at domstoler i straffesaker ikke Chr. Stenseth), Danmark (Ole Krarup) og anvender etablerte metoder innenfor naturvitenskap og medisin når de skal vurde snakke om erfaringer fra Innocence Pro USA (Keith Findley). Findley (bildet) skal re tekniske bevis. Det kan for eksempel ject, som leder av The Innocence Network. Cubansk dissident får EUs Sakharov-pris Guillermo Farinas, som gjentatte ganger mot Castro og den cubanske regjeringen. I har sultestreiket, får menneskerettighetspris i EU-parlamentet. Guillermo Farinas protest mot den cubanske regjeringens juli avsluttet han 135 dages sultestreik i var klar til å ofre og risikere egen helbred fengslinger av politiske motstandere. Han og liv som et pressmiddel for å oppnå forandringer på Cuba, sier parlamentets fortest mot blant annet korrupsjon og sensur har også gjennomført sultestreiker i promann, Jerzy Buzek. 48-årige Farinas har av Internett. Farinas er invitert til å motta en doktorgrad i psykologi, men er mest prisen i Europaparlamentet i Strasbourg kjent som uavhengig journalist og har desember. Med prisen følger ganger gjennomført sultestreiker i protest euro, melder Ritzau. Oppstart for ny mentorperiode Vil gjøre det lettere å sende dømte ut av Norge JussBuss kritiske Justisminister Knut Storberget (Ap) vil gjøre det lettere å sende domfelte utlendinger ut av Norge for å sone i hjemlandet. Konkrete forhandlinger med Latvia er i gang og tidligere i høst signerte Storberget en avtale om soningsoverføring med Romania. Men det er i dag ikke anledning til å inngå avtaler med andre land som muliggjør tvangsoverføring uten at et rettskraftig utvisningsvedtak foreligger. Det er uheldig. En lovendring som skal utvide muligheten til å inngå slike avtaler, er ute på høring. Utenlandske statsborgere som begår kriminelle handlinger i Norge, skal pågripes, pådømmes og utvises så raskt som mulig, sier Storberget. Kirsten Vikesland Mæhle, som jobber i fengselsgruppa til Juss-Buss, er kritisk til lovendringen som åpner for tvangsutsendelse uten gyldig utvisningsvedtak. Allerede i dag har vi saker som ikke er tilstrekkelig vurdert. Vi har en klage inne hos Sivilombudsmannen som handler om at Justisdepartementet ikke har begrunnet saken godt nok, sa Mæhle til NTB da avtalen med Romania ble inngått i september. I begynnelsen av oktober var det oppstartsmøte for Juristforbundets mentorordning 2010/2011. I år var det ca. 40 søkere og 16 kandidater ble plukket ut til å delta i ordningen. Studenter fra 3. til 5. avdeling er med, med hovedvekt på siste-års studenter. Mentorene har variert bakgrunn, fra offentlig og privat sektor, opplyser Juristforbun det. Målene for mentorordningen å synliggjøre at mulighetene i yrkeslivet er svært varierte både i offentlig og privat sektor, å legge til rette for nettverksbygging samt å bidra til å gjøre overgangen mellom studiesituasjon og yrkeslivet enklere, sier Karen Oppegaard Haavik i Juristforbundet. Advokater vil stanse offentliggjøring av skattelistene Norges lover legger opp til en masseutgivelse og et frislipp av personopplysninger. Det er det som er hovedproblemet. Tilgjengeligheten er enorm, og disse opplysningene ligger der søkbare på internett, tilgjengelig til enhver tid. Dette frislippet av personopplysninger i statlig regi kan være brudd på menneskerettighetene, mener leder av Advokatforeningens skattelovutvalg Bettina Banoun ifølge NRK. 10 Juristkontakt

11 Småkommuner en fare for demokratiet Småkommuner strever med rekruttering større avstand mellom befolkning og beslutningstaker, sier Aarbakke til NRK. Bar av fagfolk og er derfor en fare for demokratiet, mener Knut Aarbakke, leder i Akademikerne. De minste kommunene mangler fagmiljø er et problem for rettssikkerheten. neombud Reidar Hjermann mener små gode fagmiljø og er lite attraktive for fagfolk Han tror større enheter er bedre rustet til å med høy utdannelse, viser undersøkelser tiltrekke seg gode fagfolk. Når man har gjort av Akademikerne. Dette er en fare veldig små kommuner, så blir også tjenestetilbudet lite robust. Barneverntjenesten for demokratiet. Hvis ikke kommunene klarer å levere de gode tjenestene, er det fare består som oftest av kun en person, eller en for at vi får en rekyl. Storsamfunnet må ta person i en deltidsstilling, sier Hjermann. over viktige oppgaver, og da blir det mye Vil nå det globale arbeidsmarkedet Det juridiske fakultet ansatte lærere med førstestillingskompetanse, som selv driver aktiv forskning ved Universitetet i Bergen har behov for innenfor fagfeltet. Med de begrensede å ansette tre til fem ressursene vi har, får studentene våre god vitenskapelige hvert trening i akademisk skriving, men vi føler at år de neste ti årene, vi ikke er i stand til å gi nok faglig input i forhold til de kravene morgendagens jurister ifølge universitetsavisen På Høyden. Vi er vil møte. I dag har vi et nasjonalt perspektiv i en sårbar situasjon, sier dekan Asbjørn på juristutdanningen, men våre ambisjoner Strandbakken. Fakultetet mener det er viktig at studentene i størst mulig grad får ter som kan gå inn i det globale arbeids strekker seg utover det. Vi vil utdanne juris forskningsbasert undervisning gitt av fast markedet, sier Strandbakken. Må utsette innføring av ny straffelov Justisminister Knut Storberget har tidligere i år utsatt innføringen av den nye straffever Aftenposten. Fra forprosjektet er fer beregnet å koste to milliarder kroner, skriloven på grunn av manglende datasystem dig til den nye straffeloven kan tas i bruk, vil for å kunne håndtere det, et system som trolig først kommer på plass i 2015, skriver vi skal gjennomføre på lang tid, sier avde det ta minst tre år. Endringene er de største Aftenposten. Politidirektoratet ber om en lingsdirektør i Politidirektoratet, Arnt Inge milliard kroner ekstra for å få fornyet datasystemet for å kunne håndtere den nye IKT-investeringene blir prioritert, sier di Rolland. Dette er selvsagt avhengig av at straffeloven som etter planen skulle vært rektør i Politiets Data og Materielltjeneste, innført fra årsskiftet. Hele dataprosjektet er Lars Henrik Bøhler. Juristkontakt for bare noen tiår siden... Juristkontakt for 40 år siden For eksempel kan størrelsen på pelskåpen vi kjøpte i forrige uke, holdes sammen med opplysninger om vår kones størrelse, og vi er avslørt dersom størrelsen ikke harmonerer. En opplysning kan, som man ser, isolert sett være ganske uskyldig, men sammenholdt med en annen kan den være temmelig avslørende. (Fra møte om EDB-alderen og nye muligheter for innsamling og kobling av informasjon) Juristkontakt for 30 år siden Det er viktig å påpeke at dagen eksamens- og karaktersystem ikke er uten svakheter. Vi vil holde fast ved påstanden om at vilkårligheten råder i for mange tilfeller. På grunn av den overdrevne vekt karakterene tillegges, blir konsekvensene uakseptable for dem som rammes. (Frode Sulland på vegne av redaksjonen i Stud.Jur) Juristkontakt for 20 år siden Det er avslørt korrupsjon i kommune. Er denne saken blitt et problem for ansatte i andre kommuner? Mitt inntrykk er at man rundt om i kommunene anser dette for å være et -problem. (Formannen i Kommuneansatte Juristers Ervervsgruppe mener likevel det er behov for mer juridisk kompetanse halvparten av kommunene har ikke én jurist i organisasjonen) Juristkontakt for 10 år siden Man merker jo at menn og kvinner har litt forskjellig måte å tilnærme seg problemene på. Det er veldig godt å ha en annen kvinnelig seksjonssjef, Beate Gangås, som er sjef for Retts- og påtaleseksjonen. Vi blir ofte kalt The Mafia Sisters. (Narkotikasjef i, Christine Fossen) Dokumenthåndtering/arkiv og timeregistrering/fakturering - i ett og samme system! Vår løsning bygger på tilbakemeldinger fra kunder Test oss på vår e-post løsning Spar tid jobb i riktig rekkefølge Et produkt med riktig forhold pris/nytte Det skal være unødvendig å sette sammen løsninger fra fl ere leverandører Vårt supportapparat har aldri hatt utskiftinger Våre kunder kjenner oss Advisor er et ledende system for små og store time-, dokumentog kunnskaps-intensive miljøer. Start med timeregistrering, og ta senere i bruk funksjoner for fakturering, e-post, dokumentbehandling, fristhåndtering, kvalitetssikring, erfaringsarkiv m.m. telefon: Juristkontakt F L R G

12 Formidlende omstendigheter Tilbakemeldingene vi får er at klientene ofte ikke har andre alternativer, noe som gjør at konfliktene uten vår hjelp ville forblitt uløst, sier daglig leder Trond Angeltveit i studentdrevne Jussformidlingen i Bergen. I en stortingsmelding om offentlig rettshjelp tas det sikte på å sikre flere grupper i samfunnet juridisk bistand. Ett av tiltakene som foreslås er gratis førstelinjerettshjelp til alle. Jussformidlingen i Bergen har i lengre tid drevet et slikt lavterskeltilbud. Av Emil Lorch-Falch Med rettshjelpsmeldingen som er utarbeidet av Justisdepartementet, er det ønskelig å etablere en ordning som vil gi rettshjelp til de som har størst behov for det. I den forbindelse ønsker regjeringen, ifølge meldingen, blant annet å innføre en ordning der alle, uavhengig av inntekt og formue, får et tilbud om en gratis førstegangskonsultasjon hos advokat eller privat rettshjelper. Hensikten er å hjelpe folk med å definere sine problemer, avgjøre om det er av juridisk art og eventuelt vise saken videre. Tjenesten vil også kunne omfatte rådgivning og vurdering av enkle juridiske spørsmål. Jussformidlingen er en uavhengig organisasjon, som allerede driver et slikt lavterskeltilbud. De yter rettshjelp i privatrettslige saker, med unntak av skatt- og avgiftsplanlegging, barnefordelingssaker og odelsrett. Alle privatpersoner kan ringe inn og få svar på juridiske spørsmål. Har saken en mer kompleks natur, gis det skriftlige utredninger og det blir avtalt møter med klientene. Jussformidlingen er et lavterskeltilbud. Vi tar i utgangspunktet alle saker, uavhengig av en persons inntekt. Vi tilbyr rettshjelp gratis, og fremmer jussen som tvisteløsningsverktøy. Tilbakemeldingene vi får er at klientene ofte ikke har andre alternativer, noe som gjør at konfliktene uten vår hjelp ville forblitt uløst, sier daglig leder Trond Angeltveit til Juristkontakt. 12 Juristkontakt

JURISTkontakt. Evig universitetsromantiker. Tor Langbach elsker blues og gode debatter. Norges yngste kemner i Orkdal. Jurist samarbeid mot korrupsjon

JURISTkontakt. Evig universitetsromantiker. Tor Langbach elsker blues og gode debatter. Norges yngste kemner i Orkdal. Jurist samarbeid mot korrupsjon Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 2 2009 43. ÅRGANG JURISTkontakt Tor Langbach elsker blues og gode debatter Norges yngste kemner i Orkdal Arkeologiske lover stopper gravemaskiner Jurist

Detaljer

Balanserer butikk og alkoholpolitikk

Balanserer butikk og alkoholpolitikk JURIST k o n t a k t w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 3 2010 Pris til Carsten Smith Jobber som advokat og tannlege Curt A. Lier nyvalgt leder av Juristforbundet Namsfunksjonen utfordrer rettssikkerheten

Detaljer

Stud. Jur. jubilerer. Hanne Sophie Greve om dårlig bevissikring. Finanskrisen i Europa. Jurister trues på livet. Møt 22/7-enheten

Stud. Jur. jubilerer. Hanne Sophie Greve om dårlig bevissikring. Finanskrisen i Europa. Jurister trues på livet. Møt 22/7-enheten JURIST k o n t a k t w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 8 2011 45. ÅRGANG Hanne Sophie Greve om dårlig bevissikring Jurister trues på livet Stud. Jur. jubilerer Finanskrisen i Europa Møt 22/7-enheten

Detaljer

JURIST. Stiller opp som mentor for studentene KONTAKT. Næringslivsleder Frode Preber Ettesvoll. Innocence Network åpen for norsk samarbeid

JURIST. Stiller opp som mentor for studentene KONTAKT. Næringslivsleder Frode Preber Ettesvoll. Innocence Network åpen for norsk samarbeid JURIST KONTAKT W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 9 2010 44. ÅRGANG Innocence Network åpen for norsk samarbeid Hvem kan kalle seg «juridisk rådgiver»? Siri S. Frigaard med internasjonalt blikk Curt

Detaljer

Jurister på topp i frivillighet

Jurister på topp i frivillighet JURIST k o n t a k t w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 4 2010 44. ÅRGANG Arne Fliflet har vært folkets ombudsmann i 20 år Kjersti Berg Sand studerer barnebortføring Jus-Norge splittet om datalagringsdirektivet

Detaljer

JURISTkontakt. Cathrine Grøndahl Med i juristenes forfatterforening. Asbjørn Strandbakken etterlyser jusengasjement. Inge Lorange Backer lovenes konge

JURISTkontakt. Cathrine Grøndahl Med i juristenes forfatterforening. Asbjørn Strandbakken etterlyser jusengasjement. Inge Lorange Backer lovenes konge Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 8 2009 43. ÅRGANG JURISTkontakt Asbjørn Strandbakken etterlyser jusengasjement Inge Lorange Backer lovenes konge NRK-advokatene klare for Grand Prix

Detaljer

Tett på klientene. kontakt. Bistandsadvokat Trine Rjukan

Tett på klientene. kontakt. Bistandsadvokat Trine Rjukan JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 9 2012 46. ÅRGANG Bistandsadvokat Trine Rjukan Tett på klientene PST-sjef Marie Benedicte Bjørnland // Fra Kripos til OL Vil stoppe grunnlovsendringer

Detaljer

Asbjørn Kjønstads arbeid hedres med pris Rettssikkerhet til grupper som sjelden når fram

Asbjørn Kjønstads arbeid hedres med pris Rettssikkerhet til grupper som sjelden når fram JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 7 2013 47. ÅRGANG Asbjørn Kjønstads arbeid hedres med pris Rettssikkerhet til grupper som sjelden når fram De midlertidig ansatte // Trusselbildet

Detaljer

JURISTkontakt. Advokatenes nye leder. En reise inn i det russiske rettsvesenet. Statsråd vil diskutere lederlønninger. Høyesterett på sightseeing

JURISTkontakt. Advokatenes nye leder. En reise inn i det russiske rettsvesenet. Statsråd vil diskutere lederlønninger. Høyesterett på sightseeing Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 7 2008 42. ÅRGANG JURISTkontakt En reise inn i det russiske rettsvesenet Statsråd vil diskutere lederlønninger Høyesterett på sightseeing Møt Birkebeinerjuristen

Detaljer

JURISTkontakt. Har blitt profesjonell lekmann. Jan Arild Ellingsen etter åtte år i Justiskomiteen. Vi fant Peder Aas les om jakten

JURISTkontakt. Har blitt profesjonell lekmann. Jan Arild Ellingsen etter åtte år i Justiskomiteen. Vi fant Peder Aas les om jakten Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 5 2009 43. ÅRGANG JURISTkontakt Vi fant Peder Aas les om jakten Kvinner støtter kvinner i ny mentorordning Juristforbundet og Advokatforeningen skiller

Detaljer

Når kan man dele et bilde? kontakt. Jon Wessel-Aas om sosiale medier

Når kan man dele et bilde? kontakt. Jon Wessel-Aas om sosiale medier JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 3 2013 47. ÅRGANG Jon Wessel-Aas om sosiale medier Når kan man dele et bilde? Forslag om bachelor i jus // Klomsæt kjemper videre Tøff jakt på talenter

Detaljer

JURISTkontakt. Høyesterettsdommer Ketil Lund snart pensjonist Vurderer å bli «bestefarsdemonstrant» Interpols Kristin Kvigne jakter på overgripere

JURISTkontakt. Høyesterettsdommer Ketil Lund snart pensjonist Vurderer å bli «bestefarsdemonstrant» Interpols Kristin Kvigne jakter på overgripere Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 6 2008 42. ÅRGANG JURISTkontakt Interpols Kristin Kvigne jakter på overgripere Karadzic tatt nå venter rettssaken En dag på jobben med sorenskriveren

Detaljer

Punger ut etter legetabber

Punger ut etter legetabber JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 2 2010 44. ÅRGANG Juridisk satsning på fornybar energi Gro Hillestad Thune om menneskerettigheter på hjemmebane Oppsummerer etter tilsynet av advokatbransjen

Detaljer

Sykler, svømmer og løper til topps

Sykler, svømmer og løper til topps JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 5 2013 47. ÅRGANG Advokat Line Foss deltar i Norseman Sykler, svømmer og løper til topps Kjemper for embetet // Vanskelig lovspråk // Grunnlovens

Detaljer

Påtroppende sivilombudsmann Skal fornye ombudsrollen. Siler syriske flyktninger // Kamp om patentmarkedet Usunt karakterjag // Rettskommentatorene

Påtroppende sivilombudsmann Skal fornye ombudsrollen. Siler syriske flyktninger // Kamp om patentmarkedet Usunt karakterjag // Rettskommentatorene W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 3 2014 48. ÅRGANG Påtroppende sivilombudsmann Skal fornye ombudsrollen Siler syriske flyktninger // Kamp om patentmarkedet Usunt karakterjag // Rettskommentatorene

Detaljer

uristkontakt Maktmisbruk for nybegynnere Nettverksbygging: Landssvikoppgjøret: Den siste vi dømte til døden

uristkontakt Maktmisbruk for nybegynnere Nettverksbygging: Landssvikoppgjøret: Den siste vi dømte til døden MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 7 2004 38. ÅRGANG uristkontakt Nettverksbygging: Maktmisbruk for nybegynnere Landssvikoppgjøret: Den siste vi dømte til døden 3M Skjermfilter til bærbar PC med privat

Detaljer

JURISTkontakt. Er Andeby en rettsstat? Juristen Jon Gisle vet svaret. Travle dager for børsjuristene. Arve Johnsen er juristen bak oljeeventyret

JURISTkontakt. Er Andeby en rettsstat? Juristen Jon Gisle vet svaret. Travle dager for børsjuristene. Arve Johnsen er juristen bak oljeeventyret Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 8 2008 42. ÅRGANG JURISTkontakt Travle dager for børsjuristene Arve Johnsen er juristen bak oljeeventyret Finanskrisen har nådd juristene Møt «norske»

Detaljer

JURISTkontakt. Flyselskapenes skrekk. Forbrukerombud Bjørn Erik Thon. Student diktet jusoppgave. Jurist på piratjakt i Somalia. Dommerfullmektiger

JURISTkontakt. Flyselskapenes skrekk. Forbrukerombud Bjørn Erik Thon. Student diktet jusoppgave. Jurist på piratjakt i Somalia. Dommerfullmektiger Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 6 2009 43. ÅRGANG JURISTkontakt Student diktet jusoppgave Stortingsvalget: Jurister om hjertesaker Advokataction på TV Jurist på piratjakt i Somalia

Detaljer

Juristforbundets nyvalgte president

Juristforbundets nyvalgte president JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 1 2013 47. ÅRGANG Curt A. Lier Juristforbundets nyvalgte president Pressen og Vågå-saken // Juristkongressen Sakkyndighet til utredning // På jobb

Detaljer

NR 2 2014 48. ÅRGANG. Guro Slettemark Åpenhet som våpen mot korrupsjon og maktmisbruk. Forsvareren i Kongo // Hanne Kristin Rohde

NR 2 2014 48. ÅRGANG. Guro Slettemark Åpenhet som våpen mot korrupsjon og maktmisbruk. Forsvareren i Kongo // Hanne Kristin Rohde W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 2 2014 48. ÅRGANG Guro Slettemark Åpenhet som våpen mot korrupsjon og maktmisbruk Forsvareren i Kongo // Hanne Kristin Rohde Overvåker barnekonvensjonen // Juristen

Detaljer

Juristkontakt. Jus blir mindre firkantet. Kvinnene suser inn på arenaen: LOKALE FORHANDLINGER PÅ BRED FRONT

Juristkontakt. Jus blir mindre firkantet. Kvinnene suser inn på arenaen: LOKALE FORHANDLINGER PÅ BRED FRONT MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 8 2002 36. ÅRGANG Juristkontakt Trøst i høstmørket: En lysfontene på kontorpulten Prostitusjon: For sterkt fokus på utlendinger? Kvinnene suser inn på arenaen:

Detaljer

Grensen mot media flyttet Kan endre fremtidige saker

Grensen mot media flyttet Kan endre fremtidige saker JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 6 2012 46. ÅRGANG Sorenskriver Geir Engebretsen etter terrorsaken Grensen mot media flyttet Kan endre fremtidige saker Karriereråd for jurister //

Detaljer

Mobiliserer for asylbarn

Mobiliserer for asylbarn W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 9 2014 48. ÅRGANG Aina Heldal Bøe Mobiliserer for asylbarn Snowden-journalist om varsling // Jurist i fengsel Internadvokatenes rolle // ESA-direktør tilbake i

Detaljer

JURISTkontakt. Professor med rett til å provosere. Ståle Eskeland: Jurister sier ja til humanitært arbeid. Slaget om Svalbard

JURISTkontakt. Professor med rett til å provosere. Ståle Eskeland: Jurister sier ja til humanitært arbeid. Slaget om Svalbard Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 1 2007 41. ÅRGANG JURISTkontakt Ståle Eskeland: Professor med rett til å provosere Jurister sier ja til humanitært arbeid Ny studie: Kriminelle uten

Detaljer

Redaktøren fra Roma. Guiditta Cordero-Moss. Da atomkrisen traff Strålevernet. Fire års forskning på fire minutter. Drar i gang mentorordning

Redaktøren fra Roma. Guiditta Cordero-Moss. Da atomkrisen traff Strålevernet. Fire års forskning på fire minutter. Drar i gang mentorordning JURIST k o n t a k t w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 4 2011 45. ÅRGANG Da atomkrisen traff Strålevernet Fire års forskning på fire minutter Drar i gang mentorordning i Bergen Kreftpasienter trenger

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 2 2006 40. ÅRGANG. uristkontakt. De spiller poker og fotball og lager festskrift

MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 2 2006 40. ÅRGANG. uristkontakt. De spiller poker og fotball og lager festskrift MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 2 2006 40. ÅRGANG uristkontakt Ungt forskningsmiljø i Bergen De spiller poker og fotball og lager festskrift Hviterussiske jurister: Lærer menneskerettigheter i

Detaljer

JURIST. Advokaten med politikerambisjoner. Møt tre prisvinnende jurister. Juristene sender sensitiv informasjon på vanlig e-post

JURIST. Advokaten med politikerambisjoner. Møt tre prisvinnende jurister. Juristene sender sensitiv informasjon på vanlig e-post Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no JURIST NR 1 2008 42. ÅRGANG JURISTkontakt Abid Q. Raja Advokaten med politikerambisjoner De arbeider med eple og appelsinjuss Juristene sender sensitiv

Detaljer

uristkontakt Putt paragrafer i reagensrør! Behov for mer juridisk forskning: 40 ÅR ETTER JFK SAKEN FORTSATT ÅPEN

uristkontakt Putt paragrafer i reagensrør! Behov for mer juridisk forskning: 40 ÅR ETTER JFK SAKEN FORTSATT ÅPEN MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR. 8 2003 37. ÅRGANG uristkontakt Behov for mer juridisk forskning: Putt paragrafer i reagensrør! Slipp fangene fri: Samfunnsstraff mer intelligent? Kvinnesjefer og

Detaljer

Jusens portrettør KONTAKT. Domstolene taper budsjettkamp // Justitia Roklubb Barneombudet // De tillitsvalgte // Statsadvokatene

Jusens portrettør KONTAKT. Domstolene taper budsjettkamp // Justitia Roklubb Barneombudet // De tillitsvalgte // Statsadvokatene JURIST KONTAKT W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 8 2013 47. ÅRGANG Rettstegner Harald Nygård Jusens portrettør Domstolene taper budsjettkamp // Justitia Roklubb Barneombudet // De tillitsvalgte

Detaljer

JURISTkontakt. Sjef for 2500 vektere. NAV med privat saksbehandling. Kan skjerpe straffene før ny straffelov. Nordmenn bak lås og slå i utlandet

JURISTkontakt. Sjef for 2500 vektere. NAV med privat saksbehandling. Kan skjerpe straffene før ny straffelov. Nordmenn bak lås og slå i utlandet Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 7 2009 43. ÅRGANG JURISTkontakt NAV med privat saksbehandling Nordmenn bak lås og slå i utlandet Kan skjerpe straffene før ny straffelov Advokater utreder

Detaljer