Høringsuttalelser til kommuneplanen fra private vedørende bruk av arealer med rådmannens kommentarer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsuttalelser til kommuneplanen fra private vedørende bruk av arealer med rådmannens kommentarer"

Transkript

1 Vedlegg 7 Høringsuttalelser til kommuneplanen fra private vedørende bruk av arealer med rådmannens kommentarer Gbnr. 61/2-akebakken i Blakstadlia/Blakstad hovedgård 24 merknader med protester mot innspillet om utbygging av senoiorboliger på toppen av Gbnr. 61/2-akebakken i Blakstadlia/Blakstad hovedgård :Dette er en grønn lunge med stor aktivitet som ikke bør forringes. Adkomst gjennom eksisterende boligfelt vil også bli generende (blindvei i dag, blir gjennomkjøringsvei til nytt utbyggingsområde). Alle registrert inn i sak 08/4456 med journalnr Følgende avsendere: Pia Køping Ira Zinner Østvold Berit Fjellkamhaug Bjørn Tumyr Stina Langlo Ørdal Eric Finsaas Maria Finsaas Siv og Geir Skorstad Unn Kristin Nilsen Lars Henning Lie og Ellen Cecilie Myhre Marianne Bell Tveit Trond Hanssen Irene Handeland Britt -Inger Storjordet Anne-line Høivik og Knut Gellein Holm Lajla White Lars-Petter Traa Inge Grini Kristian-Fredrik Heyerdal Miriam G. Edvardsen Knut E. Nordli André M. Carlsen og Åslaug Nybakk Eli Kallhovd Skaug og Håkon Skaug Christian Kamhaug : Forslaget om seniorboliger på Blakstad hovedgård er ikke inntatt som fremtidig boligområde i høringsforslaget til kommuneplanen og akebakken og nærmiljøet vil derfor ikke påvirkes før det eventuelt i en senere kommuneplanrullering skjer en omdisponering. Gbnr. 1/1, AsplanViak på vegne av Opplysningsvesenets fond (jnr. 141) : Er skeptiske til kirkegårdsutvidelsen som er foreslått på Prestegården i Asker. Viser til kulturminner og kulturmiljøer, naturverdier og jordbruksinteresser på eiendommen og spør

2 om områdets størrelse evnt. andre områder er vurdert tilstrekkelig. Arrondering mot tun må avklares. Kontaktpersoner er advokatfirma Harris DA i Bergen. : Forslaget om utvidet kirkegård inn i landskapsvernområdet tas ut av kommuneplanen som bindende arealformål. Fremtidig utvidelse vil isteden kunne realiseres gjennom forhandlinger med fylkesmannen som en dispensasjon fra verneformålet. Gbnr. 1/104 Tilla Valstadsvei, eier Jan FalckYtter( jnr. 106): Er sterkt i mot at boligene omkring Leikarvollen skal defineres som homogent område kategori A, da dette begrenser utbyggingsmulighetene og den private eiendomsretten på en helt unødig måte. : Området anbefales fortsatt som kategori A på kommuneplanens boligkart boligområder med spesielle kvaliteter. Eventuelle ønsker om utvidelser og fradelinger kan likevel vurderes, men da gjennom ny regulering av hele området, slik at det sikres en enhetlig og tilpasset utvikling som ikke ødelegger dagens kvaliteter. Gbnr. 2/34 m.fl. SelvaagBolig om Landåsjordene (jnr. 123): Mener østre del av Landåsjordene også bør settes av som boligområde som kan bygges ut i nær fremtid med tanke på de investeringene som gjøres på Landåsjordene vest. Ønsker en sammenhengende utbygging av hensyn til naboer og økonomi. «Fremtidig boligområde» oppleves som en meget usikker status. : Området har ikke skolekapasitet og adkomstløsning mot ny E-18 er ikke avklart. I tillegg trenger ikke kommunen flere utbyggingsområder i denne planperioden sett i forhold til hvor mange boliger som skal bygges pr. år fremover. Rådmannen innser imidlertid at det kan være forhold ved denne utbyggingen som tilsier en sammenhengende utvikling av Landås. En samlet utbygging vil kunne vurderes nærmere gjennom reguleringsprosessen, event. ved neste revisjon av kommuneplanen.. Gbnr. 6/732, 734 Askerlia Garasjesamvirke (jnr.12): Ber om at boligbyggingen og renovering av garasjene tillates oppstartet før år 2020 som foreslått. Alle styrene i sameiet ønsker at utbyggingen kan starte i første del av planperioden og at reguleringsplan kan utarbeides så snart kommuneplanen er vedtatt. : Dette er et komplekst prosjekt, både teknisk og økonomisk, og det kan ta tid å klargjøre. Reguleringsarbeidet behøver derfor ikke å vente. Utbyggingen er heller ikke begrenset av tunge rekkefølgebestemmelser knyttet til skolekapasitet og transport. Byggestart kan derfor vurderes tidligere enn anvist i boligbyggeprogrammet, noe bl.a. den videre reguleringsprosess kan bidra til å avklare. Gbnr. 10/2,4, Hogstad Nedre Hogstad gård, Mette Hogstad og Bent Rolstad (jnr.29): Ønsker å få fradelt en tomt fra gården. Viser til privatrettslig avtale da odelen ble løst ut, samt diverse tidligere søknader til kommunen.

3 : varslingsinnspillet. Gbnr. 13/15 og 13/17 Hanevoldveien, Nicolas Salvesen og Camilla Sondresen (jnr.21): Støtter Hanevold gartneri sitt forslag om boligbygging på 13/15, da det vil hjelpe deres egen eiendom (er nabotomt) til bedre leke- vann- og avløpsforhold, samt muliggjøre fradeling av regulert tomt på 13/17 fordi infrastrukturkostnader kan deles på flere. : Innspillet ble ikke medtatt i høringsforslaget. Kommunens holdninger til «perifere» landbruksområder står fast når det gjelder ny boligbygging i disse områdene. Se kommentar til varslingsinnspillet. Gbnr. 13/65, Hanevoldveien, Kari Stavnsborg (jnr. 46): Ønsker en 13 daa stor eiendom, i dag regulert til spesialområde natur, omdisponert til boligområde, ettersom det er kommunalt vei- vann og avløp frem til eiendommen og naturområdet er inneklemt mellom jorder og ikke brukes av noen. : Mottatt innspill gjelder en ny omdisponering. I høringsperioden er det i første rekke innspill til det som faktisk vises i høringsforslaget av foreslåtte endringer det ønskes tilbakemelding på. Det kan ikke anbefales lagt inn nye utbyggingsområder i kommuneplanforslaget nå - da dette vil kreve en ny høringsrunde som igjen vil kunne forsinke planprosessen med opptil et halvt år. Nye innspill om omdisponeringer må derfor avvente neste kommuneplanrullering. For øvrig vil rådmannen påpeke at innspillet ikke er i tråd med kommuneplanens overordnede målsetting. Gbnr. 14/57, Wittenbergløkka v/hogstadveien, Grete Omre Øxseth (jnr.58) Ber rådmannen revurdere sitt syn på Wittenbergløkka og åpne for 22 seniorboliger på et område som ikke lenger kan drives lønnsomt, men som ligger nært infrastrukturen i Hukenområdet. : varslingsinnspillet. Gbnr. 15/19 og 13/3, Robertsen og Korsmo (jnr. 75): Er i mot utbygging til boliger i nedre del av Solliveien (det antas at de mener 13/3 og 15/19, men det er ikke nærmere beskrevet) da det vil øke trafikkbelastningen i Solliveien som allerede er stor. Er i mot nedbygging av dyrket mark på disse stedene. : Det legges ikke opp til mer enn én ny bolig som vil belaste Solliveien (på 13/3) og her jobbes det med en regulering som ivaretar myke trafikanter bedre enn i dag. Gbnr. 15/19 vil ha Semsveien som adkomst og denne har tilstrekkelig kapasitet på strekningen fra sentrum til Vøyen- rundkjøringen for de ca. 10 nye boligene som foreslås. Omdisponering av dyrket mark er uheldig, men i disse to tilfellene vil det kunne føre til en bedre arrondering for driverne.

4 Gbnr. 24/1, Høn gård, Benedicte Svalastog (jnr. 08/ ) Ønsker gjenstående del av eiendommen rundt tunet omdisponert fra LNF-formål til boligformål da det ikke lenger er drift fra gården og disse arealene ikke har dyrket mark. : Eiendommen er ikke lenger en landbrukseiendom fordi jordveien er fradelt. Eiendommen er bebygget med boliger og kan karakteriseres som nåværende boligområde i ny kommuneplan. Gbnr. 25/1, Haga gård, Samtek v/birger Rogndokken for Britt Ravnsborg, ( jnr.133): Ønsker gårdens jorder utlagt som boligområder, dette har delvis vært ønsket i 35 år, men kommunen har alltid avvist forslagene med ny E-18, skolekapasitet, behov for grøntområde, ikke i tråd med arealstrategien m.m., forhold som alle kan tilbakevises som dårlige avslagsgrunner. : Innspillet ble ikke medtatt i høringsforslaget. Kommunens holdninger til landbruksområder, sprengt skolekapasitet og uavklart trasé for ny E-18 står fast. Gbnr. 30/197 m.fl., Hvalstadveien 43-81/Kirkeveien/jernbanen, Øivind Lunde (jnr.74): Ønsker kvartalet definert som sentrumsbebyggelse for kombinasjonen næring og boliger der 1.etasje blir næring, mens etasje (minst) blir boliger. Beliggenheten nær Hvalstad stasjon og dagens næringsreguleringer i området gjør dette velegnet og i tråd med rikspolitiske føringer. : Området er ikke i en kategori som tilsier definisjon som sentrumsområde i Asker. Dette formålet benyttes kun for de større lokalsentraene, Holmen, Vollen, Heggedal og Dikemark, samt Nesbru som også har et betydelig utviklingspotensiale. Hvalstad er definert som nærsenter, knyttet til stasjonen. Gjennom områderegulering for stasjonsnære områder, jfr. de definerte nærsentrene, kan detåpnes for høyere utnyttelse enn hva slike områder har i dag. I dette aktuelle området vil tilpasning til naboskap bli tillagt betydelig vekt. Dette avklares gjennom regulering. Gbnr. 32/ m.fl., Frederiksen, Civitas på vegne av grunneierne i Bergerveien (jnr.98): Viser til arbeidet med områdeplan for Bergerjordene og reagerer på det lave boligtallet som tillates i planperioden og den urettferdige fordelingen ved at den grunneier som ikke vil bidra i planprosessen får flest boliger. Boligarealer nærmest kollektivåren Billingstadsletta bør avsettes som avvikssone for støy for å gi forutsigbarhet. Skolekapasiteten i området må bygges ut av kommunen for at områdeplanarbeidet kan fortsette. : Rekkefølgekravene som må settes til skolekapasitet og trafikkavvikling vil medføre at det vil ta lang tid før full utbygging kan gjennomføres, det vil si at boligtallet vil bli relativt lavt i planperioden.avvikssone for støy er bare aktuelt i avsatte sentrumsområder der det ønskes mer bymessig boligbygging.gjennom det pågående reguleringsarbeidet vil disse forhold bli nærmere avklart.

5 Gnr. 32 / m.fl. Aberdeen Eiendomsfond Norge II, v/ Jan Erik Løwer, (jnr. 121): Er eiendomsbesitter på vestsiden av Neselva på Billingstadsletta. Viser til kommuneplanen som legger opp til rundt boliger innen kommunedelplan Holmen Slependen. Kommuneplanen legger opp til en meget begrenset boligbygging i dette området de nærmeste årene og på grunn av dårlig skolekapasitet ingen nye boliger før etter 2020 i «deres planområde». frem til 2026 anbefales 160 boliger, men ingen i deres delområder. Som grunneier og eiendomsutvikler reageres det på at man blir bedt om å ta et samfunnsansvar i form av en områderegulering, med de kostnader dette medfører, for så ikke få mulighet til å gjennomføre noe i kommuneplanens periode på 12 år. De er avhengige av forutsigbare rammebetingelser for prosessen og må få tydelige signaler fra kommunen om at de er villige til å prioritere skoletilbudet i dette området allerede tidlig i planperioden. : Rekkefølgekravene som må settes til skolekapasitet og trafikkavvikling vil medføre at det vil ta lang tid før full utbygging kan gjennomføres, det vil si at boligtallet vil bli relativt lavt i planperioden.med bakgrunn i at Aberdeens eiendom etter all sannsynlighet vil forbli en næringseiendom i noen år, har rådmannen valgt å vise en boligutbygging på Aberdeens eiendom lenger ut i tid. Kommuneplanens arealplankart, og kommuneplanens del 3, bestemmelser og retningslinjer, er juridisk bindende. Det stipulerte boligbyggeprogrammet i kommuneplanens del 1 er imidlertid ikke juridisk eller politisk bindende. Utbyggingsrekkefølger, og omfang, innenfor planområdet for områdereguleringen, fastsettes i områdereguleringsplanen, ikke i kommuneplanen. Dette vil vi komme tilbake til i pågående reguleringsprosess. Gnr. 39/ m.fl. Billingstadsletta grunneierforening (jnr.-68): Generelt positiv til planforslaget, men noen merknader. Mener imidlertid det er enkelte feil i dokumentene: Manglende samsvar mellom foreslått boligbyggeprogram og formannskapets vedtak vedr. enkelte boligfelt, bl.a. i Vollen. Manglende samsvar mellom arealformål i nylig vedtatt reguleringsplan for Bjerkås næringsområde og kommuneplanen. Unøyaktig bruk av begrepene tettsted, kommunesenter, lokalsenter, nærsenter. Stiller spørsmål ved om Holmen og Dikemark allerede er å betrakte som lokalsentre, og viser til at dette kan ha betydning for forståelsen for dispensasjoner for handelsetableringer. Viser videre til at bruken av begrepene tettsted, lokalsenter, nærsenter kan ha både praktisk og juridisk betydning, bl.a. i forhold til Forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre fra 2008 og fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur fra Man stiller også spørsmål om definisjon av begrepet knutepunkt, og anbefaler en klarere begrepsbruk i senterstrukturen. Sentre med samme betegnelse bør ha like vilkår, jfr. bl.a. anledning til etablering av kjøpesentre over 3000 m2. Grunneierforeningen anbefaler at Billingstadområdet pekes ut som et nytt lokalsenter. Stiller spørsmål vedr. den juridiske effekt av å legge parkeringsnormen inn i kommuneplanen. Bl.a. ønskes en juridisk avklaring av begrepet norm, og hvem som er beslutningsmyndighet. Grunneierforeningen viser til foreslått rekkefølgebestemmelse knyttet til transportkapasitet, og påpeker at det er svært krevende å dokumentere transportkapasitet ved hver enkeltutbygging. Trafikken på E18 forbi Slependen er de siste årene noe redusert. Man foreslår derfor at bestemmelsene omformes slik at vurdering av veikapasitet ikke er nødvendig hvis det har vært nedgang i veitrafikken.

6 Viser til definisjonen av plasskrevende varer som i dag er knyttet til visse vareslag. Ved behandling av kommunedelplanen Holmen-Slependen foreslo kommunen å benytte parkeringsnormen ved lokalisering av ulike former for handel, men overordnet myndighet avviste dette. Da forslag til revidert kjøpesenterforskrift ble sendt på høring i fjor høst, argumenterte kommunen «svært godt for alternativ styring handelsvirksomhet ved å bruke parkeringsnormen framfor vareslag.» Grunneierforeningen oppfordrer kommunen til å legge samme forslag inn i kommuneplanen som det man argumenterer for i høringsbrevet av , og hevder at fylkesmannen nå er langt mer mottakelig for forslag slik kommunen har skissert. : Manglende samsvar mellom foreslått boligbyggeprogram og formannskapsvedtak er korrigert. Likeså åpenbare feil knyttet til arealbruken forretning/næringsbebyggelse. Mange boligfelt ligger imidlertid langt ut i tid for gjennomføring. Dette skyldes rekkefølgebestemmelsene knyttet til skole og transport, basert på den kunnskap man i dag har om skole-, veiutbygging etc. Begrepene tettsted, kommunesenter, lokalsenter, nærsenter, knutepunkt er ikke juridiske begreper. Begrepet tettsted er definert av SSB, men denne definisjon er lite hensiktsmessig i Asker, og er ikke lagt til grunn i kommuneplanen. Begrepet knutepunkt benyttes svært ulikt i ulike sammenhenger, også i Asker. Like fullt er det ønskelig å operere presist med begrepene. Begrepene kommunesenter, lokalsenter og nærsenter skal være entydig definert i kommunens senterstruktur, og sentrenes innhold er også langt på vei avklart. Rådmannen er ikke enig i at Billingstad-området skal pekes ut som et lokalsenter, dvs et servicesenter og en møteplass for lokalbefolkningen. Billingstad-området er et blandet næringsområde, der servicevirksomhetene i stor grad har et mer regionalt nedslagsfelt. Parkeringsnormen i kommuneplanen er i utgangspunktet ikke en juridisk bestemmelse, men en retningslinje. Parkeringsnormen i kommuneplanen legges imidlertid til grunn for alt reguleringsplanarbeid. Det er først når man henviser til denne normen i reguleringsplan at den gis juridisk virkning. Også i eldre reguleringsplaner som henviser til kommunens parkeringsnorm, gjelder kommuneplanens parkeringsnorm som en juridisk bestemmelse. I reguleringsplaner som definerer konkrete parkeringskrav, gjelder fortsatt disse. Rådmannen ser utfordringene knyttet til kravet om utarbeidelse av transportanalyser i tilknytning til forvaltningssaker. Derfor har man da også for enkelte transportkorridorer (Drammensveien og Slemmestadveien) stilt krav om felles transportanalyser for større områder. Det er ingenting i veien for at interessenter gjennomfører slike felles analyser også på eget initiativ.billingstadsletta har gjennom sin grunneierforening et ypperlig utgangspunkt nettopp for dette. Behovet for trafikkanalyser kommer man imidlertid ikke utenom, da rekkefølgebestemmelsene knyttet til transport må vurderes i forhold til slike. Rådmannen deler naturligvis grunneierforeningens syn hva gjelder å definere plasskrevende handel i forhold til parkeringsnormen. Asker kommune har da også foreslått dette overfor lovmaker. Inntil lovmaker event. korrigerer sine bestemmelser knyttet til temaet, vil imidlertid asker kommune måtte følge de rikspolitiske retningslinjer og bestemmelser. Gbnr. 33/66, Henrik Hartmann på vegne av sameiet Hartmann (jnr.77): Ønsker at eiendommen på drøye 7 dekar som ligger øverst i Hvalstadåsen, innenfor Semsvannet landskapsvernområde kan omdisponeres til boligformål. Mener at det opprinnelige beitelandskapet som var her uansett ikke kan tilbakeføres (granskog i dag) og at det er behov for boliger i et flott område i nærhet av stasjonen.

7 : Semsvannet landskapsvernområde ble etter en mangeårig lang verneprosess vedtatt vernet av stortinget i 1992 og begrunnelsene for områdeavgrensningen og innholdet i verneområdet er ikke forhold kommunen kan påvirke nå. Nye boligområder i denne typen verneområder er fra rådmannens side helt uaktuelt å foreslå. Kun virksomheter etablert før området ble vernet, vil kunne være gjenstand for positive vurderinger av tiltak etter plan- og bygningsloven, og da gjennom dispensasjoner godkjent av fylkesmannen. Gbnr. 32/1, 35/1 gravlundinnspill fra Eivind Skjulestad (jnr. 59 og 99) Er sterkt i mot gravlund på Bergerjordene (der han er odelsgutt) og på Åstadjordene som forpaktes av Berger gård og er et viktig forgrunnlag for melkeproduksjonen på Berger. Berger er en av 4 gårder i Asker som fortsatt har melkekyr og han og konen er klare til å ta over gården å drive aktivt. Han viser også til konsesjonsbehandlingen der bortleie av jordene til nabogård for å opprettholde jordbruksdriften var et viktig poeng for at kommunen fikk konsesjon. Mener behovet bør kunne dekkes på Asker og Østenstad og at det ikke er nødvendig å se 50 år frem i tid nå, men at andre alternativer kan finnes på lang sikt. : Rådmannen ser dilemmaet knyttet til landbruksdriften på Åstad, men har ikke funnet andre egnete arealer for gravlund nord i kommunen. Kommunen skal primært ikke drive med landbruk, men forvalte sine arealer til beste for befolkningen. Tilstrekkelig med gravreserver er et lovpålagt krav kommunen må løse med langsiktig planlegging, best mulig tilpasset andre viktige interesser. Gbnr. 35/1, Åstad gård, fra Yvonne og Ivar Skjulestad ( jnr.42): Er i mot gravlund på Åstad gård, konsesjon til kommunen ble gitt for at det skulle drives jordbruk der. Det er helt feil å ødelegge dette området for matproduksjon, med grunt jordsmonn må også mye masser tilføres for å kunne lage graver her. Ny kirkegård bør heller komme innenfor Markagrensen ettersom det finnes mye mer av Marka enn av dyrkbart areal. : Rådmannen ser dilemmaet knyttet til landbruksdriften på Åstad, men har ikke funnet andre egnete arealer for gravlund nord i kommunen. Kommunen skal primært ikke drive med landbruk, men forvalte sine arealer til beste for befolkningen der ulike interesseavveininger er påkrevet. Selv innenfor Marka hvor det vil være en veldig vanskelig prosess å få tillatelse til en gravlund, som er et formål i strid med Markalovens formål - er det vanskelig å finne egnet areal nord i kommunen. Gbnr. 35/1, Åstad gård, fra Billngstad Vel (jnr. 132): Er i mot gravlund på Åstadjordene fordi det vil ødelegge jordbruksarealet som produksjonsareal om sommeren og rekreasjonsområde om vinteren, øke trafikken i området der det er mye skolebarn, skiløypene på jordet om vinteren vil forsvinne og Åstad gård som del av bomiljøet på Billingstad blir ødelagt av en fremmedgjørende gravplass. : En regulering av gravlund på Åstad vil kreve en trafikkanalyse som beregner trafikken til denne type anlegg som man allerede nå vet er ujevn med topper under gravsermonier. Forholdet mellom urnegraver og kistegraver vil også kunne påvirke trafikken. Tilstrekkelig sikring av skolevei med mer er uansett en forutsetning for utbygging. Selve jordene vil ha plass til mer en graver, regulering av skiløyper/turveiforbindelser gjennom området skal ivaretas. Tunet på gården vil også ivaretas og reguleres for almennhetens kultur- og friluftsinteresser.

8 Gbnr. 37/3, Vestmarkvn. 220, Hille Melbye arkitekter for Negotia,( jnr. 08/- 315 og 317): En 20 dekar stor eiendom i LNF-område (ved Stokkerbråten på grensen til Bærum) ønskes omdisponert til boligformål. Ligger innenfor Markagrensen. Ønsker et møte for å diskutere boligbyggingen. : Rådmannen anser det som helt uaktuelt å gå inn for formål som definitivt er i strid med Markaloven. Ny boligbygging i Marka er verken ønskelig ut i fra en miljøvennlig areal- og transport tankegang eller i forhold til å bevare våre store sammenhengende natur- og friluftsområder. Gbnr. 39/10 Holmen Yachtverft, Logg arkitektur AS (jnr. 80 og 81) : Er misfornøyd med det lave boligantallet kommunen foreslår på eiendommen. Ønsker ikke at boligrammen settes i kommuneplanen, men i reguleringsplanen, som blir mer tilpasset markedet og trafikk- og skolesituasjon på utbyggingstidspunktet. For å kunne ta hensyn til verneverdiene og samtidig drive en lønnsom næring på eiendommen, vil boligpotensialet ha stor betydning. : Det endelige boligtallet vil bestemmes gjennom reguleringen, men gangavstanden til en hyppig frekventert kollektivakse (Fekjan) er for stor til at veldig høy boligkonsentrasjon her kan anbefales. Tilpasning til naboskap vil også innebære en mer dempet utnyttelse. Dette må avklares nærmere gjennom regulering. Gbnr. 40/313, ved Søndre vei og Vendla, Martin Stensaker ( jnr.08/ ): Eiendommen på ca. 20 dekar «ligger igjen» etter DNB-utbyggingen og er regulert til friluftsformål, som en bufferstripe mot naturreservatet rundt tjernet. Det ønskes å utnytte deler av eiendommen til boligformål. Konkret går forslaget på en omdisponering til idrett- og friluftsformål på den vestre delen og boliger på den østre. Evnt. ønskes det å gjøre en omregulering direkte. Idrettslaget har et ønske om å bruke de vestre delene til idrettsformål om de får hånd om arealene. : Det ble laget en helhetlig plan for DNB-tomten der antall boliger er tilpasset den infrastrukturen som nå er utbygget (dimensjonering av veier, skole, barnehage etc.) Resten av området skal gi rommelighet og tjene grønt/-natur- og friluftsinteresser. Området ansees derfor som ferdig utbygget. Det anbefales ikke å regulere inn flere boliger nå i ettertid. Gbnr. 40/98 og 40/916, Tobakkshølet småbåthavn, Haavind advokater på vegne av naboeiendomene Furuholmen og Wiig (jnr.96) : Protesterer mot foreslått utvidelse av denne småbåthavnen og mener de privatrettslige forholdene her også vil være til hinder for gjennomføringen av planen. Planen vil etter advokatens rettsoppfattelse krenke naboenes eksklusive strandrettigheter som de hevder strekker seg ut til midtlinjen i Tobakkshølet. De opplyser også om at alle medlemmer i båtforeningen i dag har båtplass uten at utvidelse er nødvendig. Flere plasser vil gå til utleie.

9 : Rådmannen mener utvidelsen, som hovedsakelig vil være i tråd med det som allerede er bygd ut, ikke vil krenke de allmenne interesser som natur- og friluftsinteressene eller adkomsten inn i bukta i vesentlig grad. Hvorledes eiendomsretten for eiendommene omkring havnen blir berørt, er et privatrettslig spørsmål. Gnr. 40-Brønnøya, fra Berven og Vassbotn (jnr. 69): Foreslår at ordlyden på kommuneplankartet som omfatter Brønnøya endres slik at tomtene kan brukes til fleksibelt formål: «For nåværende tomter, bebygde og ubeygde, som i dag er regulert byggeområde, åpnes det for en fleksibel arealbruk: boligformål/fritidsboligformål etter vilkår og kriterier som bestemmes av bygningsrådet/kommunestyret. Kommuneplankartet justeres tilsvarende med ny skravur for tomter som skal ha fleksibel arealbruk». De begrunner forlaget med kommunestyrets føringer for det reguleringsarbeidet som pågår på Brønnøya nå. : Reguleringen av Brønnøya pågår som egen sak, og de påpekte temaer er sentrale i denne sammenheng. Fylkesmannen har som kjent varslet innsigelse til forslagene i reguleringsprosessen. Kommuneplanen bør ikke forskuttere reguleringsprosessen i denne saken, da dette kan få uheldige følger for kommuneplanarbeidet. Gbnr. 42/1, 93 og 202 Syverstad, Carl Terje Lippestad pva sameiet Syverstadjordet (jnr. 08/ ): Foreslår en omdisponering av Syverstadjordene til boligformål. Vedlegger forslag til bebyggelse. Viser til at en eventuell Syverstaddiagonal i tillegg til avståelse av grunn til gang-sykkelvei og kollektivfelt gjør drift av jordene på Syverstad ulønnsomme og ikke drivverdige. Forhold knyttet til E-18 og forslag til «Syverstaddiagonal» er ennå ikke avklart. En eventuell anbefaling om omdisponering av nevnte arealer bør således avventes og tas opp ved en senere revisjon av kommuneplanen. Gbnr. 46/1 og 52/5- Teigen gård, Johan Nyquist (jnr. 08/ ): Kommer med kommentar til rådmannens beskrivelse av hans innspill om boliger forskjellig steder på eiendommen: Det blir ikke gjennomgangstrafikk i eksisterende boligområder. Det er kun 350 m til bussholdeplass på Slemmestadveien fra feltet med 4-5 boliger. Skole er under planlegging på Høn. Vesentlige deler av eiendommen skal forbli LNF-område, nemlig 20 må som ivaretar grønnstrukturen på koller og i skråninger. : Området med 4-5 boliger i nordøst er medtatt i høringsforslaget. Området vil trafikkmessig belaste bomiljøet i Gamle Leangvei, men i beskjeden grad. Gangavstand til bussholdeplass er litt over 400 m (regnes langs brøytet vei, ikke i luftlinje). Området vil berøres av rekkefølgekrav til skole og muligens kollektivfelt. Det meste av LNF-områdene forblir inntakte. Det gjøres oppmerksom på at fylkesmannen har varslet innsigelse til de foreslåtte tomtene på Teigen. Gbnr. 46/1 Teigen gård, Sverre Nyquist (jnr. 45): Viser til alle kulturminnene på eiendommen og mener en omdisponering fra LNF til boligformål for felt HO2 vil ødelegge kulturlandskapet ved at gruslagt del av Gamle Leangvei

10 og deler av Teigenveien vil ligge i et boligomåde og antagelig bli stengt for gjennomgang. Salamanderdammen/leveområdet ved HO2 vil bli berørt uheldig, den gamle steinmuren (grensen) kan bli ødelagt, skogen vil bli hugget ned for å gi utsikt og grøntområdene blir redusert. Jordet går tapt. Fraråder på dette grunnlag omreguleringer som foreslått. Mener et område sør for HO2, på 52/6 kan være bedre egnet for boliger. : Ved eventuell regulering av nye boliger innen HO2, vil kulturminnehensynet bli tillagt stor vekt. Mindre forskyvninger av området vil også kunne vurderes. Gbnr. 50/105 Askerveien, Statoil Fuel & Retail v/ Arne Kåss (jnr. 47): Er positiv til at eiendommen er foreslått avsatt til sentrumsformål. Foreløpig ser de for seg en kombinasjon av bolig/næring. Detaljer for en fremtidig utvikling av området blir å avklare gjennom en reguleringsprosess. Eiendommen synes imidlertid å bli vesentlig berørt av ny E18, et forhold som ligger til det pågående kommunedelplanarbeidet for ny E18 å avklare. Gbnr. 51/29 Bondilia, Bondistranda Sameie 2 v/ Rolf Arne Øie og Christina Angelillo (jnr. 08/ ): Kritiske til en omdisponering av Bondilia til utbyggingsområde og påpeker bl.a. at Bondilia bør bevares som grøntområde av hensyn til biologisk mangfold. En utbygging vil kreve store masseuttak / terrenginngrep. Ønsker ikke atkomst via Bondistranda. Rådmannen opprettholder sin anbefaling om omdisponering av Bondilia/»Kunstnerlia». Dette grunnet eiendommens gunstige lokalisering i forhold til kollektivakser/togstasjon og avstand til Asker sentrum. Registrering av natur- / og kulturmessige verdier vil følges opp i en fremtidig reguleringsprosess. I vedtatt reguleringsplan for Bondistranda/Bondibroen Nord er det regulert atkomst fra etablert rundkjøring ved Skytterveien og gjennom feltet mot nord. Dette nettopp med tanke på å kunne benytte veien som atkomst til en eventuell fremtidig utvikling av arealene liggende på nordsiden av dagens gang-sykkelvei - mellom Røykenveien og Bondivann. Røykenveien er en fylkesvei (Fv 167) med streng holdningsklasse. Atkomst vil bli nærmere vurdert i forbindelse med reguleringsprosessen i samråd med Statens vegvesen. Gbnr. 51/29 Bondilia, Solveig Aasen og Morten Lie (jnr. 119): Viser til at alternative atkomstmuligheter til utbyggingsområdet «Bondilia» forutsettes vurdert. De ber generelt om at det legges til rette for en bred medvirkningsprosess i planutformingen. Det vises til kommentar til merknaden over. Planbehandlingen vil følge plan- og bygningslovens regler for saksbehandling. Gbnr. 51/29 Bondilia, Bondistranda Sameie 1 v/ Anne Kathrine Glette, Simon Dahl og Svein Lien (jnr. 53): Mener atkomst til Bondilia fra syd, via Bondistranda er uakseptabelt. Foreslår atkomst

11 direkte fra Røykenveien, alt. fra nord fra Lensmannslia Det vises til kommentar til merknadene over. Gbnr. 51/29 Bondilia, Bondistranda Sameie 4 v/ Maria Bredal og Ervin Friseid (jnr. 53): Mener atkomst til Bondilia fra syd, via Bondistranda er uakseptabelt. Foreslår atkomst direkte fra Røykenveien, alt. fra nord fra Lensmannslia Det vises til kommentar til merknadene over. Gbnr. 51/29 Bondilia, Bondistranda Sameie 2 v/ Rolf Øie, Bjarne Blom- Jensen og Christina Angelillo (jnr. 122): Mener atkomst til Bondilia fra syd, via Bondistranda er uakseptabelt. Foreslår atkomst direkte fra Røykenveien, alt. fra nord fra Lensmannslia Det vises til kommentar til merknadene over. Gbnr. 51/29 Bondilia, Bondistranda Sameie 3 v/ Marius Haug, Gunnar Hovden og Bjarte Røsnes (jnr. 125): Mener atkomst til Bondilia fra syd, via Bondistranda er uakseptabelt. Foreslår atkomst direkte fra Røykenveien, alt. fra nord fra Lensmannslia Det vises til kommentar til merknadene over. Gbnr. 54/344 58/325 Thon Hotel Vettre, ark Ola Ulset pva hotellet (jnr. 08/ ): Påpeker atkomst og parkeringssituasjonen i området som berører hotellets utviklingsmulighet. Foreslår makeskifte mellom Thon Hotel Vettre (areal ved p-plass del av 58/188) og Asker kommune (areal liggende på østsiden av hotellet - del av 58/325). Saken følges delvis opp i egen sak i tilknytning til gjennomføring av reguleringsplan forvettre nærsenter. Spørsmålet vil imidlertid først få sin endelige avklaring i forbindelse med en framtidig regulering av utvidet hotell, samt kommunens planer for sykehjem/omsorgsboliger i området. Noe planinitiativ i så måte foreligger ikke idag. Gbnr. 55/1, Nedre Bleiker gård, Skanska Bolig AS v/lars Clausen, (jnr. 101): Ber om at B08 legges inn i kommuneplanen uten spesielle begrensninger på antall boligenheter. Mener det er uheldig å legge begrensninger på antall boenheter (til boliger) i denne fasen. Selv har de anslått mulighet for ca. 150 enheter og argumenterer for at økt utnyttelse bl.a. kan bidra til bedre kollektivdekning, bedre mer variert og rimeligere boligtilbud.

Utfyllende redegjørelse av vekstens virkning på transportbehov Datert Asker kommune 18. november 2013

Utfyllende redegjørelse av vekstens virkning på transportbehov Datert Asker kommune 18. november 2013 Utfyllende redegjørelse av vekstens virkning på transportbehov Datert Asker kommune 18. november 2013 Akershus fylkeskommune har i regionalt planforum 15. oktober 2013 etterspurt en synliggjøring av konsekvenser

Detaljer

Gravplasser iasker kommune

Gravplasser iasker kommune Gravplasser iasker kommune Behov for utvidet kapasitet Mai 2014 Vedlegg 11 til kommuneplanen 2014-2026 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING:... 3 Gravreserve og gjenbrukspotensiale:... 3 Befolkningsprognoser

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL:

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: GNR/BNR 100/1, 3 og 14 H1 «Huken øst» NÅVÆRENDE FORMÅL: LNF-område ØNSKET FORMÅL: Bolig Arealstørrelse: Ca. 138 daa DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: Det aktuelle arealet er en del av et større areal på 350

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring

Kommuneplanens arealdel 2014-2026. Konsekvensutredning. Ny høring Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Konsekvensutredning Ny høring 03.07.2015 KONSEKVENSUTREDNING - enkeltområder Hoppestad gbnr 12/5 Dagens formål: LNF (arealdel vedtatt 2007) Foreslått formål: Bolig Arealstørrelse:

Detaljer

SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Planutvalget 14.03.2012 015/12. Saksbehandler: Ivar Aanesland Arkiv/arkivsaksnr.: 88/4, L33 11/1900

SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Planutvalget 14.03.2012 015/12. Saksbehandler: Ivar Aanesland Arkiv/arkivsaksnr.: 88/4, L33 11/1900 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Planutvalget 14.03.2012 015/12 Saksbehandler: Ivar Aanesland Arkiv/arkivsaksnr.: 88/4, L33 11/1900 Søknad om dispensasjon, fradeling av parsell

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3787 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ATKOMST TIL SØRBY GNR.127, BNR 121, SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Ivar Holt Arkiv: 611 L13

Detaljer

Mars 2009: Framtidig utvikling av Holmen - Slependen området. Kommuneplanens forutsetninger

Mars 2009: Framtidig utvikling av Holmen - Slependen området. Kommuneplanens forutsetninger Mars 2009: Framtidig utvikling av Holmen - Slependen området Kommuneplanens forutsetninger 65 000 innbyggere i 2030? Høyt anslag 75 000 Middels 65 000 Lavt 55 000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000

Detaljer

GAMLE MOSSEVEI 9 DEL AV GNR. 27 BNR. 1 SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FOR Å DRIVE PLANTEUTSALG SESONGEN 2015

GAMLE MOSSEVEI 9 DEL AV GNR. 27 BNR. 1 SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FOR Å DRIVE PLANTEUTSALG SESONGEN 2015 Ås kommune Plan og utvikling post@as.kommune.no B-1, C-7, F-1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 481 250 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no Kto.nr. 1617.06.36183

Detaljer

Komité TKF Områdereguleringsplan Vestre Billingstad

Komité TKF Områdereguleringsplan Vestre Billingstad Komité TKF 16.02.2017 Områdereguleringsplan Vestre Billingstad Vestre Billingstad i dag et «slitent» næringsområde Vestre Billingstad - 1640 boliger Kommuneplan for Asker 2014-2026 800 2400 700 Boligbygging

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

BESKRIVELSE OG VURDERING AV AREALINNSPILL

BESKRIVELSE OG VURDERING AV AREALINNSPILL BESKRIVELSE OG VURDERING AV AREALINNSPILL Innspillene er gruppert etter ungdomsskolekretser og numrene refererer seg til medfølgende kart over skolekretsene. Hvert innspill er kort beskrevet med gårds

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/16 Plan- og miljøutvalget /16 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/16 Plan- og miljøutvalget /16 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2015/962-16430/2016 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 10.05.2016 Saksframlegg Sluttbehandling - opphevelse av planer Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/16 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Dikemark orientering i PSN 14. oktober Lokalisering av nasjonal sikkerhetsavdeling

Dikemark orientering i PSN 14. oktober Lokalisering av nasjonal sikkerhetsavdeling Dikemark orientering i PSN 14. oktober 2016 Lokalisering av nasjonal sikkerhetsavdeling Regional sikkerhetsavdeling 2015 Granli på Dikemark Regional sikkerhetsavdeling 2015 Utredning 2015 Regional sikkerhetsavdeling

Detaljer

OPPSTARTSAK - OMREGULERING AV BLAKER BARNEHAGE TIL BOLIGFORMÅL

OPPSTARTSAK - OMREGULERING AV BLAKER BARNEHAGE TIL BOLIGFORMÅL Arkivsak-dok. 16/05659-1 Saksbehandler Henning Hornnæss Saksgang Møtedato Plan- og næringsutvalget 06.04.2017 Klima- og miljøutvalget 04.04.2017 Formannskapet 19.04.2017 Kommunestyret 26.04.2017 OPPSTARTSAK

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Landbruket i kommuneplanen. Lars Martin Julseth

Landbruket i kommuneplanen. Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Plan- og bygningsloven, plandelen. Kap 3 3-1. Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven Innenfor rammen av 1-1 skal planer etter

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 17/69 Planutvalg /60 Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 17/69 Planutvalg /60 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Arkiv: L12 Dato: 11.09.2017 Saksnr Utvalg Møtedato 17/69 Planutvalg 04.10.2017 17/60 Kommunestyret 31.10.2017 Saksbehandler: Robert Bjørnestøl Reguleringsplan Bergly, Ervika - Sluttbehandling

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: 192/001 Arkivsaksnr: 2012/381-36 Saksbehandler: Knut Selboe Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 21/13 24.04.2013 Utvalg for areal, miljø og teknikk

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - GBNR 18/17 OG 18 DETALJERT REGULERINGSPLAN WINGEJORDET 9-11 UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR.

SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - GBNR 18/17 OG 18 DETALJERT REGULERINGSPLAN WINGEJORDET 9-11 UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR. SANDE KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksnr: 13/92-42 SAMLET SAKSFREMSTILLING - SLUTTBEHANDLING - GBNR 18/17 OG 18 DETALJERT REGULERINGSPLAN WINGEJORDET 9-11 Behandlinger: UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKSNR.

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Sveinung W. Syversen Arkiv: PLAN 2016p048e02 17/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Sveinung W. Syversen Arkiv: PLAN 2016p048e02 17/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Sveinung W. Syversen Arkiv: PLAN 2016p048e02 17/554-13 Dato: 04.10.17 DETALJREGULERING FOR KRINGSJÅVEGEN 188 MED DEL AV KRINGSJÅVEGEN SLUTTBEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 Forslagsstiller og grunneier: Steigen kommune Eiendom: Gnr. 21 bnr. 17 Formål:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3803 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKOGRIDDERVEIEN 9 - GBNR 48/23 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13

Detaljer

Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret

Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Roy Vindvik, tlf 37013774 Referanse: 2010/7929 / 25 Ordningsverdi: 1106pua2 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Kommuneplanut valget Bystyret Reguleringsplanforslag

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Fremskrittspartiet FrP Lokalisering Kart Arealbruk Rådmannens vurdering 201 Gbnr 167/319, 80 Runni Gaard Seniorboliger på Eiendommen Runni Gaard. Gjeldende

Detaljer

Områdeplan for Vestre Billingstad. Presentasjon PSN 25 august

Områdeplan for Vestre Billingstad. Presentasjon PSN 25 august Områdeplan for Vestre Billingstad Presentasjon PSN 25 august Nesbru videregående skole, Billingstadsletta, Kiwi Planområdet er 194 daa Består av lager, industri og kontorvirksomhet, H blokka, ikke full

Detaljer

REGULERINGSPLAN. -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE

REGULERINGSPLAN. -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE Vedlegg 1 REGULERINGSPLAN -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE Planbeskrivelse Planområdet Området som skal reguleres ligger sentralt til på Rømme Øvre (Orkanger)

Detaljer

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen PSN 14. oktober 2016 Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune 2016-2019 og planprogram for revisjon av kommuneplanen 1. gangsbehandling Formannskapet behandlet saken 21.06.2016, sak 107/16 med

Detaljer

Kommuneplan for Sandnes NYE OMRÅDER MOTTATT UNDER HOVEDHØRING. Tab.nr/ tema. Dok.nr 360 Sak 14/02872

Kommuneplan for Sandnes NYE OMRÅDER MOTTATT UNDER HOVEDHØRING. Tab.nr/ tema. Dok.nr 360 Sak 14/02872 Kommuneplan for Sandnes 2015-2030 NYE OMRÅDER MOTTATT UNDER HOVEDHØRING Oversikt til KPK 23.3.15 Tab.nr/ tema 1. Næring Dok.nr 360 Sak 14/02872 183 Sandnes øst utvikling AS Avsender Innhold Rådm. vurdering

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Møtedato: Formannskapet 16.04.2015 81/5 Narums vei 5 - Spikkestad - Reguleringsplan Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE Møtested: Aukrustsenteret Møtedato: 14.10.2010 Tid: 13.15 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg /16 Kommunestyret /16

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg /16 Kommunestyret /16 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 07.06.2016 154/16 Kommunestyret 20.06.2016 83/16 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Christine

Detaljer

FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD. Askim, 23. og 25. september 2014

FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD. Askim, 23. og 25. september 2014 FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD Askim, 23. og 25. september 2014 Velkommen ved saksordfører PROGRAM: Presentasjon Trender og prognoser Status i Askim Arbeidet med strategier og retningslinjer for fortetting

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/ Averøy kommunestyre 117/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/ Averøy kommunestyre 117/ Averøy kommune Arkiv: L12 Arkivsaksnr: 2008/1547-42 Saksbehandler: Rune Kvannli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/2012 17.12.2012 Averøy kommunestyre 117/2012 17.12.2012 Egengodkjenning,

Detaljer

Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig ettersyn

Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig ettersyn Arkivsak-dok. 16/00090-50 Saksbehandler Øyvind Andreas Sørlie Saksgang Møtedato Planutvalget 06.09.2017 Kommunestyret 20.09.2017 Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig

Detaljer

Informasjonsmøte Utbygging, trafikk, skole. v/tor Arne Midtbø

Informasjonsmøte Utbygging, trafikk, skole. v/tor Arne Midtbø Informasjonsmøte 19.01.2017 Utbygging, trafikk, skole v/tor Arne Midtbø Kommuneplan for Asker 2014-2026 Oslo-regionen vokser kraftig for tiden, en vekst som fortsetter i årene som kommer; fra 1,3 mill.

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGUTBYGGING LANGS FRØYLANDSVEGEN, KVERNALAND

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGUTBYGGING LANGS FRØYLANDSVEGEN, KVERNALAND Arkiv: PlanID - 0459.00, K2 - L12 Vår ref: 13/2155-95 Journalpostid: 15/19893 Saksbeh.: Ingrid Høymer Fossan PLAN 0459.00: DETALJREGULERING FOR BOLIGUTBYGGING LANGS FRØYLANDSVEGEN, KVERNALAND Saksgang:

Detaljer

Revisjon av Asker kommuneplan

Revisjon av Asker kommuneplan PSN 28. september 2017 Revisjon av Asker kommuneplan 2018-2030 Status etter offentlig ettersyn Revisjon kommuneplan Formannskapets 1. gangsvedtak 20. juni Forslag Endringer i plankart Arealformål Nytt

Detaljer

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Byplankontoret 22.08.2012 Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Foto: Carl-Erik Eriksson wwwwww www.trondheim.kommune.no/arealdel Utfordringen: 40.000 nye innbyggere Pir II arkitekter Utbyggingsareal

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Hva skjer i Holmen-området? v/per Anders Owren og Tor Arne Midtbø, Asker kommune. Holmen og Landøen vel

Hva skjer i Holmen-området? v/per Anders Owren og Tor Arne Midtbø, Asker kommune. Holmen og Landøen vel Hva skjer i Holmen-området? v/per Anders Owren og Tor Arne Midtbø, Asker kommune Holmen og Landøen vel Fra veikryss til møteplass... Holmen svømmehall ferdig 2017 Landøya ungdomsskole ferdig 2018 Nesbru

Detaljer

UTTALELSE TIL HØRING AV UTKAST TIL FORSKRIFT OM JUSTERING AV MARKAGRENSEN SOM BERØRER LUNNER KOMMUNE

UTTALELSE TIL HØRING AV UTKAST TIL FORSKRIFT OM JUSTERING AV MARKAGRENSEN SOM BERØRER LUNNER KOMMUNE Regionalenheten Arkivsak-dok. 201201846-6 Saksbehandler Ingvil Aarholt Hegna Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 26.06.2012 UTTALELSE TIL HØRING AV UTKAST TIL FORSKRIFT OM JUSTERING AV MARKAGRENSEN SOM BERØRER

Detaljer

Sula kommune Postboks Langevåg Rullering av kommunens arealdel innspill til utbyggingsområde

Sula kommune Postboks Langevåg Rullering av kommunens arealdel innspill til utbyggingsområde Sula kommune Postboks 280 6039 Langevåg 12.10.12 Rullering av kommunens arealdel innspill til utbyggingsområde Hjemmelshavere til Storsteinsmyr, gnr/bnr 109/9 og 109/43, i Langevåg foreslår at større deler

Detaljer

Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Reguleringsplan for Brøttet: - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 27943/2015 Arkivnr.: 20150004/L13 Saksnr.: 2015/4060 Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt

Detaljer

Lunner Kommune Lunner, OFFENTLIG ETTERSYN DETALJREGULERING FOR OMRÅDE B19 GNR. 98 BNR 1 NEDRE KJØRVEN

Lunner Kommune Lunner, OFFENTLIG ETTERSYN DETALJREGULERING FOR OMRÅDE B19 GNR. 98 BNR 1 NEDRE KJØRVEN Camilla Guse og Thomas Stenshorne Tomterveien 32b 2730 Lunner Lunner Kommune post@lunner.komune.no Lunner, 22.07.2013 OFFENTLIG ETTERSYN DETALJREGULERING FOR OMRÅDE B19 GNR. 98 BNR 1 NEDRE KJØRVEN Vi har

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Forslagsstiller: for Michael Z. Uchto Arendal kommune, mars 2011 0 DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Siste revisjonsdato

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE. Løpenr/arkivkode 4261/2014-39/43 15.05.2014 SAKSFRAMLEGG

GJERDRUM KOMMUNE. Løpenr/arkivkode 4261/2014-39/43 15.05.2014 SAKSFRAMLEGG GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 4261/2014-39/43 15.05.2014 Saksbehandler: Kai Øverland Detaljplan for Ask Vestre gnr/bnr 39/48 mfl SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 37/14 Formannskapet 04.06.2014

Detaljer

Saksbehandler: Majda Anicic Arkiv: PLA 208 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: ØVRE EIKERVEI 92, 104/19, STORMOEN TEGLVERK, REGULERINGSPLAN

Saksbehandler: Majda Anicic Arkiv: PLA 208 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: ØVRE EIKERVEI 92, 104/19, STORMOEN TEGLVERK, REGULERINGSPLAN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Majda Anicic Arkiv: PLA 208 Arkivsaksnr.: 02/03201-035 Dato: 26. 09. 05 ØVRE EIKERVEI 92, 104/19, STORMOEN TEGLVERK, REGULERINGSPLAN INNSTILLING TIL: Formannskapet 18. 10. 05

Detaljer

Planconsult AS Niels Juels Gt. 33 A 0257 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.:

Detaljer

FYLKESMANNENS INNSIGELSE TIL PLAN JUVIK BÅTHAVN

FYLKESMANNENS INNSIGELSE TIL PLAN JUVIK BÅTHAVN FYLKESMANNENS INNSIGELSE TIL PLAN 302 - JUVIK BÅTHAVN Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Saksbehandler: Henrik Natvig Arkivsaknr.: 2013/2154-13 Behandles av: Utvalg for

Detaljer

Saksbehandler: Trygve Johnsen Arkiv: PLA 232 Arkivsaksnr.: 03/ Dato:

Saksbehandler: Trygve Johnsen Arkiv: PLA 232 Arkivsaksnr.: 03/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Trygve Johnsen Arkiv: PLA 232 Arkivsaksnr.: 03/00852-052 Dato: 02.03.05 KONNERUDKOLLEN SØR REGULERINGSPLAN. SLUTTBEHANDLING. INNSTILLING TIL: Formannskapet 15.03.05 Bystyret

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG DISPENSASJON OG FRADELING AV 3 BOLIGTOMTER PÅ EIENDOM 4/55

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG DISPENSASJON OG FRADELING AV 3 BOLIGTOMTER PÅ EIENDOM 4/55 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG DISPENSASJON OG FRADELING AV 3 BOLIGTOMTER PÅ EIENDOM 4/55 Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 4/55 Arkivsaksnr.: 14/965 4/55 - VEDR. ØNSKE OM KJØP AV TOMT - DISPENSASJON

Detaljer

Gnr 27 Bnr 3 - Drøbakveien Søknad om deling - Dispensasjon. Saksbehandler: Eva Merete Lunde Saksnr.: 13/

Gnr 27 Bnr 3 - Drøbakveien Søknad om deling - Dispensasjon. Saksbehandler: Eva Merete Lunde Saksnr.: 13/ Ås kommune Gnr 27 Bnr 3 - Drøbakveien 135 - Søknad om deling - Dispensasjon Saksbehandler: Eva Merete Lunde Saksnr.: 13/05673-6 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 05.06.2014

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN Arkivsaksnr.: 17/177-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: rådgiver Arkiv: PLAN 16122017001 Arkivsaksnr.: 17/177-2 FORESPØRSEL OM REGULERING AV OMRÅDE MÅLBAKKEN SAMT TILSTØTENDE OMRÅDE NORD/NORDVEST FOR MÅLBAKKEN Ferdigbehandles i:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

Fortetting i eksisterende boligområder utvikling av strategier og retningslinjer

Fortetting i eksisterende boligområder utvikling av strategier og retningslinjer Fortetting i eksisterende boligområder utvikling av strategier og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2008-2019 Retningslinjene til kommuneplanens arealdel angir følgende forutsetninger for arealutnyttelse

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 15/129 DETALJREGULERING AV NÆRING - LERSBRYGGEN - PLANID 20120008 Saksbehandler: Henrik Langum Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 2/16 Formannskapet 27.01.2016

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

1.0 GRUNNLEGGENDE FORHOLD

1.0 GRUNNLEGGENDE FORHOLD KOMMUNEDELPLAN ALDERSUNDET 1.0 GRUNNLEGGENDE FORHOLD 1.1 PLANINNHOLD Arealdelen består av : - Arealplankart over Aldersundet M=1:8 000 - Planinnhold, arealbrukskategorier og bestemmelser - Beskrivelse

Detaljer

Matrise arealinnspill kommuneplanen, rådmannens forslag

Matrise arealinnspill kommuneplanen, rådmannens forslag Matrise arealinnspill kommuneplanen, rådmannens forslag Ta med videre Begrunnelse 16 Skotta, Birketveit 40-50 Kort vei til skole, kollektivakse og lokalsenter. Stor utbygging direkte grensende til naturvernområde.

Detaljer

Vedlegg 12, side 1. Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert. Tema/Formål/ område

Vedlegg 12, side 1. Rogaland Fylkeskommune, saksutredning datert. Tema/Formål/ område Vedlegg 12, side 1 Oversikt over innsigelser og faglige råd og merknader fra Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune Både Fylkesmannen og Fylkeskommunen har mye positivt å si om Rennesøy kommunes

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 15/2423-4 17.12.2015 Kommuneplanens arealdel for Ørland 2014-2026. Avgjørelse i innsigelsessak Vi viser til fylkesmannens

Detaljer

Fase I I henhold til kriteria 1.5

Fase I I henhold til kriteria 1.5 INNSPILL OG KRITERIA KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2025 Fase I I henhold til kriteria 1.5 BAMBLE KOMMUNE 1.gangsbehandlet i formannskapet 12.11.2014 - sak 63/14 INNSPILL OPPRINNELIG VURDERT ETTER KRITERIA

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/4566-38 (37+36+35+34+33+31) SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VARDEVEIEN 41, GNR 115/62 OG 116/2 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201305 Arkivsaksnr: 2013/457-12 Sakshandsamar: Ann Sissel Heilevang Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 54/2014 05.05.2014

Detaljer

Nesodden kommune. Saksfremlegg. Rådmannen. Detaljplan Tre Eker - 2.gangs behandling

Nesodden kommune. Saksfremlegg. Rådmannen. Detaljplan Tre Eker - 2.gangs behandling Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 12.05.2015 Vår ref: 12/2369-53 - 15/9319 Arkivkode: L12, 01/0455, 01/0470, 20120172,, Saksbeh.: Daniel Blikset Utvalg Møtedato Saksnr. Teknikk-, miljø- og

Detaljer

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 1 PROGRAM 2 Plansystemet og formål Planinitiativ og prosesser Plankartet - formål og innhold Planbestemmelser Konsekvensutredning Planbehandling

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling /09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling /09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Arealplansjef : 200803344 : O: : 101-79 : Randi Sunde : Espen Ekeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 23.09.09

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400223 Arkivkode: 512.1 Saksbeh: Antti-Jussi Andresen Saksgang Møtedato Miljø- og byutviklingskomiteen 25.03.2014 SMALVOLLVEIEN

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

HURUM KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL

HURUM KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL HURUM KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL Utdypende opplysning til enkelte planbestemmelser Innhold Utdypende opplysning til enkelte planbestemmelser... 2 Pkt 1.2 om adkomstforhold... 2 Pkt 1.6 om lekearealer

Detaljer

Tabell over forslagets konsekvenser (KU)

Tabell over forslagets konsekvenser (KU) Tabell over forslagets konsekvenser (KU) Konsekvenser av planforslaget framgår av tabell nedenfor, foruten i planbeskrivelsen generelt. Konsekvensene av KDP for Lade og Leangen er utredet med bakgrunn

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 18/1 Saksmappe: :2009/278-20 Saksbehandler: :STL Dato: 04.04.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/11 Plan- og Bygningsrådet 12.05.2011

Detaljer

Kort resymé etter off. infomøte ang. reguleringsplanforslag R272: Nordholmen og Strandgata 18-26. GNR/BNR 8/74, 8/84, 8/249 mfl

Kort resymé etter off. infomøte ang. reguleringsplanforslag R272: Nordholmen og Strandgata 18-26. GNR/BNR 8/74, 8/84, 8/249 mfl Kort resymé etter off. infomøte ang. reguleringsplanforslag R272: Nordholmen og Strandgata 18-26. GNR/BNR 8/74, 8/84, 8/249 mfl Den 19/10 2015 varslet Voll Arkitekter i brev om oppstart av privat detaljreguleringsplan

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg /16 Kommunestyret /16

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg /16 Kommunestyret /16 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 10.05.2016 110/16 Kommunestyret 23.05.2016 63/16 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Christine

Detaljer

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru.

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru. REGULERINGSPLAN FOR ARNKVÆRN NEDRE OMRÅDEREGULERING PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Tilrettelegge for næringsbebyggelse. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger: Tor Arne

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 10/83 GNR.54 BNR.1 KAI - SLOTTET - REGULERINGSPLAN 2.GANGS BEHANDLING Saksbeh.: Lars Å. Arnesen Arkivkode: GNR 54/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 75/11 Utvalg for

Detaljer

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr Kommunestyret 17.06.2014 61/2014 Saksansvarlig Jan Petter Vad Arkiv: K2 - L12 Objekt: Arkivsaknr 08/1483 Sluttbehandling detaljregulering

Detaljer

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Revidert: 23.10.2013 1 Fellesbestemmelser 1.1 Gyldighet Plankart og bestemmelser er juridisk bindende. Vedtatte reguleringsplaner i kommunedelplanområdet

Detaljer

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken.

Representanten Robert Cornels Nordli fratrådte under behandlingen av denne saken. Saksprotokoll - Bystyret 23.02.2012 Behandling: Representanten Robert Cornels Nordli, Ap, stilte spørsmål om han er inhabil siden han har bolig under oppføring som grenser opp mot planen. Bystyret vedtok

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR BRYNE SENTRUM NY AVGRENSET HØRING

KOMMUNEDELPLAN FOR BRYNE SENTRUM NY AVGRENSET HØRING Arkiv: K1-143, PlanID - 1121.05 Vår ref: 13/482-153 Journalpostid: 16/16730 Saksbeh.: Yvonne van Bentum KOMMUNEDELPLAN FOR BRYNE SENTRUM 2015-2026 - NY AVGRENSET HØRING Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av arealformål - gbnr 130/56

Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av arealformål - gbnr 130/56 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2016/2691-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/707 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - DETALJREGULERING ØSTRE KULLERØD - GBNR 32/4, 32/13 OG 32/61 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13 Saksnr.:

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/5837-24 Dato: 10.06.2015 REGULERINGSPLAN FOR KANTVEGEN 15 - SKÅRSETSAGA 16 - BEHANDLING AV KLAGE Vedlegg: 1. Klage fra

Detaljer