KURS- OG PROSJEKTKATALOG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KURS- OG PROSJEKTKATALOG"

Transkript

1 KURS- OG PROSJEKTKATALOG 2015

2 INNHOLD Om kompetansesenteret...4 Kurs og seminarer Barnet og Rusen Mer jentesnakk! Om jentegrupper som. forebyggende metode... 9 Motiverende intervju og Kognitiv terapi,. likheter og forskjeller... 9 Mitt ansvar- en konferanse om arbeidsliv og rus...10 Cannabis og syntetisk hasj Rus og rusutvikling i skolen...12 Tjenesteutvikling i skolehelsetjenesten Brukerrådslag Recovery i teori og praksis Taushetsplikt og samhandling innenfor. rus og psykiatri (ROP) Den utfordrende taushetsplikten...16 Introduksjonskurs i kognitiv atferdsterapi Motiverende Intervju

3 Sammen om mestring...19 Basiskurs i kartlegging og samtaleteknikk. rundt rusproblematikk...20 Barndommen starter i mammas mage...21 Foredrag og kurs på forespørsel Rus i et familie- og generasjonsperspektiv...22 Fra bekymring til handling...22 Gravide med rusproblemer Tverrfaglig hjelp til barn med medfødt alkoholskade Ungdom, psykisk helse og rusmidler Eldre og rus Mindfullnes...24 Utviklingsarbeid Ungdata...26 Brukerplan HKH- hurtig kartlegging og handling...28 Kjentmann...29 Tidlig Inn...30 BTI bedre tverrfaglig innsats Barn i rusfamilier- et kompetansehevingsprogram Kjærlighet og grenser MI- Motiverende Intervju Rusmiddelpolitikk i kommunalt planarbeid Ansvarlig alkoholhåndtering Alor nettverk

4 HVEM ER KORUS SØR? Oppdrag og hovedoppgaver Kompetansesenter rus - region sør (KoRus Sør) er ett av syv kompetansesentre på rusfeltet som arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet. Vårt hovedansvar er å sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse og iverksette og implementere statlige føringer på rusområdet. Vi skal styrke praksisfeltet ved å utvikle forståelse, og formidle og implementere forsknings- og/eller kunnskapsbaserte strategier til de 83 kommunene i region sør: Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. I tillegg skal vi bidra overfor spesialisthelsetjenesten i helseregion Sør. Våre kjerneoppdrag er på følgende hovedområder: Rusmiddelforebygging/folkehelsearbeid Tidlig Intervensjon Rusbehandling Vår visjon er «KoRus Sør, en bro mellom kunnskap og praksis». 4

5 Vi skal være en tjeneste for tjenestene som bidrar til vedvarende kompetanse med et særlig fokus på familie- og generasjonstenkning. Vårt arbeid skal bidra til: Vedvarende kompetanse Kvalitativt gode tjenester Samhandling og helhetstenkning Folkehelsetenkning KoRus - Sør er tilknyttet Borgestadklinikken Blå Kors. Stimuleringsmidler Vi forvalter stimuleringstilskudd til rusforebyggende tiltak i kommunene på vegne av Helsedirektoratet. Følg med på våre nettsider for mer informasjon. 5

6 KURSAKTIVITET 2015 Vi gjør oppmerksom på at pga. trykkefrister er ikke alle detaljer på plass i katalogen, men all informasjon om våre kurs/programmer og påmeldinger til kurs er tilgjengelig på vår hjemmeside: Har du spørsmål, kontakt oss på 6

7 Barnet og Rusen 2015 Temaene for konferansen vil spenne over et vidt spekter som berører barn, graviditet, familieliv og rusproblematikk. Konferansen samler fagfolk fra hele Norden til tre innholdsrike dager. Tid: Sted: Egenandel: Kr. 3990,- Påmeldingsfrist: september Scandic Park Hotell, Sandefjord Fagfolk fra kommunene og spesialisthelsetjenesten som arbeider med barn, familie, pårørende og graviditet i et rusmiddelperspektiv 20. august For mer informasjon, følg med på konferansens nettside. og på facebook: 7

8 8

9 Mer jentesnakk! Om jentegrupper som forebyggende metode Hvorfor og hvordan jobbe med samtalegrupper for jenter i det rusforebyggende og helsefremmende arbeidet? Dette kurset gir innføring i arbeidsmetoden «Mer jentesnakk» som forebyggende innsats mot jenter. Tid og sted: 6. mars kl , Quality Hotel Tønsberg 9. desember kl , Skien Primært ansatte i skolehelsetjenesten/.helsestasjon for ungdom, barneverntjenesten, grunnskolen og videregående skoler, utekontakten / ungdomskontakten, ungdomsklubber / fritidstiltak og SLT-grupper. Foredragsholder: Sosiolog Rønnaug Sørensen, medforfatter av boka «Mer jentesnakk» Egenandel: Påmeldingsfrist: Kr. 850,- inkludert lunsj 6. februar for kurset i Tønsberg. Følg med på våre nettsider for nærmere informasjon om høstens kurs. Motiverende Intervju og Kognitiv Terapi, likheter og forskjeller KURS 2015 På hvilke måter utfyller metodene motiverende intervju og kognitiv terapi hverandre, og hvordan kan metodene brukes sammen? Kurset vil belyse likheter og forskjeller mellom motiverende intervju og kognitiv terapi. Hvordan kan de to tilnærmingene brukes i endringsarbeid i forhold til rusmiddelbruk å bli motivert, ta en beslutning, igangsette og vedlikeholde endring? Ambivalens i motiverende intervju og kognitiv terapi, kognitiv terapi med MI-stil, bruk av MI i forbindelse med vedlikehold av endring og de to metodenes syn på virksomme faktorer i behandling vil også bli drøftet. Tid: 4. juni, kl Sted: Scandic Park Hotell, Sandefjord Kurset er tenkt som en inspirasjonsdag for ansatte i kommuner og spesialisthelsetjeneste som har gjennomført grunnkurs i motiverende intervju. Kjennskap til kognitiv terapi er en fordel, men ingen forutsetning. Foredragsholder: Psykolog Peter Prescott Egenandel: Påmeldingsfrist: Kr. 500,- inkludert lunsj 30. april 9

10 Mitt ansvar? En konferanse om arbeidsliv og rus En rekke nasjonale og internasjonale studier dokumenterer at alkohol og rusbruk har negative konsekvenser for arbeidslivet, i form av sykefravær og svekket arbeidskapasitet og arbeidskvalitet. Norsk arbeidsliv taper årlig rundt 15 milliarder kroner på at folk drikker og bruker andre rusmidler. En betydelig andel av endagsfraværet i norsk arbeidsliv er alkoholrelatert. Det snakkes det sjeldent om. Denne konferansen vil ha fokus på lederansvaret knyttet til arbeidsplassens ruspolitikk og den arbeidsrelaterte alkoholbruken. Konferansen vil tydeliggjøre aktuell problematikk, og løfte opp viktige utfordringer, dilemmaer, barrierer og muligheter knyttet til arbeidsliv og rusbruk. 10 Tid: Sted: 16. mars Farris Bad, Larvik Ledere og HR/personalansvarlige i offentlig og privat sektor Foredragsholdere: Elin Ørjasæter, Bård Stranheim, Lars Kittilsen,. Kjetil Frøyland, Fred Rune Rahm og Titti Huseby Paneldebatt: Debattleder: Egenandel: Påmeldingsfrist: Cecilie Brein-Karlsen (statssekretær HOD), Elisabeth Ege (Direktør AKAN), Mina Gerhardsen (Generalsekretær ACTIS), Terje Tønnesen (Direktør NAV-Telemark og Vestfold) m. flere Anne Spånem Kr. 750,- inkludert lunsj 13. februar KURS 2015

11 Cannabis og syntetisk hasj Cannabis er det mest brukte illegale rusmiddelet i Norge, og cannabisavhengighet er et økende problem. Etter heroin, er cannabis det rusmiddelet flest oppsøker hjelp for. For unge mennesker kan cannabisbruk få store konsekvenser for sosial fungering, utdannings- og arbeidsmuligheter. Kurset vil gi innblikk i de nye trendene innenfor cannabis og syntetisk «hasj», skadevirkninger, utsatt ungdom og aktuelle hasjavvenningsprogram. Tid: Høst Sted: Buskerud Ansatte i kommunene/ NAV, spesialisthelsetjeneste eller andre som jobber med ungdom og unge voksne som har et aktivt hasjbruk eller som er i risikogrupper. Kurset er også åpent for andre som er interessert i å få mer kunnskap om cannabis og syntetisk «hasj». Egenandel: Kr. 500,- inkludert lunsj Følg med på våre nettsider for nærmere informasjon! KURS

12 Rusmidler og rusutvikling i skolen Rus er en viktig årsak til reduserte skoleprestasjoner og frafall fra skolen. I tillegg vet vi at elever som begynner å eksperimentere med rus i skolealder, står i fare for å utvikle alvorligere rusproblemer med økende alder. Identifisering og inngripen tidlig kan utgjøre en stor forskjell for hvordan problemene utvikler seg. Lærere og skolehelsetjeneste er nøkkelpersoner i å oppdage og gripe inn og det er behov for trygghet og kunnskap. Tid: Sted: Tema: 12. mars Clarion Hotel Tyholmen, Arendal Tegn og symptomer, gjennomgang av ulike rusmidler, syntetiske stoffer og anabole steroider, tiltak, forebygging og tidlig intervensjon Lærere og skolehelsetjeneste Foredragsholdere: Avdelingsoverlege Yngvar Torjussen, Borgestadklinikken og spesialrådgiver Fred Rune Rahm, KoRus Sør Egenandel: Påmeldingsfrist: Kr. 550,- inkludert lunsj 12. februar 12 KURS 2015

13 Tjenesteutvikling i skolehelsetjenesten - bruk av tjenestebeskrivelse som verktøy for tjenesteutvikling Formålet med dette kurset er å øke deltakernes kompetanse i å kvalitetssikre og utvikle skolehelsetjenesten. Ved hjelp av et eget kartleggingsverktøy som er utviklet for skolehelsetjenesten, skal deltakerne få kunnskap om hvordan de kan gjennomføre en enkel evaluering av skolehelsetjenesten samt hvordan en tjenestestrategi kan utformes. I tillegg til kartleggingsskjemaet gis det også en introduksjon i Ungdata som en kilde til å skaffe oversikt over helsesituasjonen til ungdom. Etter kurset skal deltakerne ha tilstrekkelig kunnskap om kartleggingsverktøyet og kilder til helseoversikter, slik at de er i stand til å evaluere egen virksomhet og utforme en strategi for tjenesten. KURS 2015 Følgende fire aktiviteter inngår i kurset: 1. Opplæring og bruk av et kartleggingsverktøy som danner grunnlag for utviklingsarbeidet, 2. Bruk av kilder for oversikt over helsesituasjonen 3. Utforming av en kort evaluering av skolehelsetjenesten 4. Utforming av strategi for videreføring eller utvikling av tjenesten. Dette tilbys som et dagskurs. I etterkant av kurset forutsettes det at deltakerne gjør en liten innsats med å ferdigstille evaluering og strategi på egenhånd. Det tilbys hjelp til dette arbeidet. Tid: Sted: 12. mai Borgestadklinikken, Skien Helsesøstre som jobber i skolehelsetjenesten Foredragsholdere: Helsesøster Janne Ljosåk, spesialkonsulent Geir Møller, KoRus Sør Egenandel: Påmeldingsfrist: Kr. 500,- inkludert lunsj 15. april 13

14 Brukerrådslag Hvordan kan KoRus Sør best ivareta brukerperspektivet med bakgrunn i oppdraget vi har fått fra Helsedirektoratet? Vi ønsker hjelp fra brukere og brukerorganisasjoner til hvordan vi best kan ivareta brukerperspektivet. Vi vil presentere tildelingsbrevet og deretter legge til rette for diskusjon og innspill fra deltakerne. Tid: 16.april, kl Sted: Borgestadklinikken, Skien Representanter fra brukerorganisasjonene på rusfeltet Foredragsholder: Leder av KoRus Sør, Rikke Raknes Egenandel: Ingen deltakeravgift, lunsj blir servert Påmeldingsfrist: 16. mars Recovery i teori og praksis 14 I dette seminaret vil ulike perspektiver knyttet til recovery bli belyst. Vi vektlegger Recovery forstått som et arbeid og en prosess som foregår i hverdagslivet. Det å ha jobb, meningsfull aktivitet, et hjem, gode sosiale arenaer og trygg økonomi spiller en sentral rolle. Erfaringer knyttet til recoveryorientering av praksiser og hva dette innebærer for fagpersoner, de som trenger hjelp, kunnskapsgrunnlag og rammebetingelser blir presentert. Tid: 4. mai kl Sted: Strand Hotell Fevik, Grimstad Fagfolk og ledere fra kommunene og spesialisthelsetjenestene som arbeider med brukere/pasienter med ruslidelser og/eller psykiske lidelser. Foredragsholdere: Marit Borg med flere.. Marit Borg er ergoterapeut og professor i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Senter for psykisk helse og rus. Hun har lang erfaring fra klinisk praksis innen psykisk helse- og rusarbeid og har de siste årene arbeidet med forskning og utdanning innen samme tematikk. Sentrale tema er praksisnær forskning, recovery og samarbeidsbasert brukerinvolvert forskning. Egenandel: Påmeldingsfrist: Kr. 600,- inkludert lunsj 23. mars KURS 2015

15 Taushetsplikt og samhandling innenfor rus og psykiatri, ROP På dette kurset vil du få god innføring i taushetspliktregelverket. Du vil også bli utfordret på holdninger og personlig og organisatoriske barrierer når du skal anvende regelverket i praksis. Du vil oppdage hvilke muligheter regelverket gir. Fokus vil være samarbeid og samhandling i arbeidet med rus og psykiatri, ROP. Tid: 23. april kl Sted: Quality hotell Tønsberg Fagfolk fra kommuner og spesialisthelsetjenesten som arbeider med pasienter/brukere med rus og psykiske lidelser. Kurset er også aktuelt for brukere, pårørende og ledere. Foredragsholder: Foreleser på kurset er advokat Kurt O. Bjørnnes. Han har bred erfaring i offentlig rett; både prosedyreerfaring som advokat og som kursholder og prosessveileder. Flere tusen offentlige ansatte har deltatt på kursene hans de siste 15 årene. Bjørnnes benytter en utpreget praktisk tilnærmingsmåte til stoffet og gjør bruk av dialog og konkrete eksempler i undervisningen. Egenandel: Påmeldingsfrist: Kr. 650,- inkludert lunsj 12. mars KURS

16 Den utfordrende taushetsplikten for deg som arbeider med barn 16 Om taushetspliktens begrensninger og muligheter. Mest muligheter. Tema: Dilemmaet mellom personvern og effektivitet Når hjelpen ikke er ønsket hva gjør vi da Hva betyr det å ha taushetsplikt, opplysningsplikt og taushetsrett/. opplysningsrett Hvordan få til et godt samarbeid internt og eksternt Hvordan og når kan vi benytte samtykke Når skal vi melde fra til barnevernet Tid: Sted: 19. mai i Kristiansand / 20. mai i Drammen Scandic Kristiansand Bystranda / Union Scene, Drammen Barnehager, skoler/sfo, helsestasjon, barnevern, PPT, NAV, familievern og andre som inngår i tverrfaglige.samarbeidsprosesser i kommunene Foredragsholder: Advokat Kurt O. Bjørnnes. Gjennom mange år har han..utviklet kurs innen ulike juridiske emner, og er en etterspurt foredragsholder. Han benytter en praktisk tilnærmingsmåte til lovstoffet. Egenandel: Påmeldingsfrist: Kr. 600,- inkludert lunsj 18. mars Kursdagene er et samarbeid mellom RVTS Sør, R- Bup Øst og Sør og KoRus Sør. KURS 2015

17 Introduksjonskurs i kognitiv atferdsterapi ROP-retningslinjen forventer at kommunene skal ha kompetanse i kognitiv atferdsterapi. Dette er et introduksjonskurs som kan være aktuelt for både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Kurset gir en innføring i kognitiv terapi: prinsipper, begrep og arbeidsmåter. Undervisningen vil veksle mellom forelesninger, demonstrasjoner og praktiske øvelser. Ansatte i kommunen som arbeider med psykisk helse og rusproblematikk, samt ansatte i spesialisthelsetjenesten som har behov for et introduksjonskurs i kognitiv atferdsterapi. Egenandel: Kursholder: Kr. 1000,- som dekker to kursdager, inklusiv overnatting for dem som ønsker det. Peter Prescott, klinisk psykolog og universitetslektor ved Universitetet i Bergen. KURS 2015 Sted: Buskerud: februar på Sundvolden Hotel Tid: / Påmeldingsfrist: 9. januar Sted: Telemark og Vestfold: 5.-6.mars på Thon Hotel,.Asgårdstrand Tid: / Påmeldingsfrist: 28. januar Sted: Aust- og Vest-Agder: 8.-9.juni på Fevik Strandhotel, Grimstad Tid: / Påmeldingsfrist: 30. april Kursene arrangeres i samarbeid med Fylkesmannen. 17

18 Motiverende Intervju Motiverende Intervju er en klientsentrert og målorientert metode hvor man gjennom empatisk lytting og ambivalensutforskning bygger opp den indre motivasjonen for endring. Studier har vist at metoden er effektiv og fremmer endring. Ansatte i kommuner (inkl. NAV) og spesialisthelsetjeneste med grunnleggende kompetanse innenfor rus og psykisk helse. Høyskoleutdannede med sitt daglige virke rettet mot klienter og pasienter med rusmiddelproblematikk og/eller psykisk helseproblematikk..personer uten høyskoleutdanning, men med lang erfaring, som har sitt virke rettet den samme problematikken, kan også søke. Egenandel: Kursholder: Kr. 1000,- som dekker tre kursdager m/lunsj og en overnatting for de som ønsker det. Psykolog Tore Børtveit Sted: Aust- og Vest-Agder: mars / 10. april på Quality Hotel & Resort, Kristiansand Tid: / / Påmeldingsfrist: 28. januar 18 Sted: Vestfold/Telemark: mai / 11. juni på. Thon Hotel, Åsgårdstrand. Tid: / / Påmeldingsfrist: 23. mars Sted: Buskerud: juni / 18. august på Sundvolden Hotel Tid: / / Påmeldingsfrist: 16. april Kursene arrangeres i samarbeid med Fylkesmannen. KURS 2015

19 Veileder_rus_psykiskhelseomslag_TT.indd :48 Sammen om mestring Vi inviterer til fagdag om ny veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. Veilederen beskriver tjenestene, peker på utfordringer og muligheter, skisserer gode bruker- og pasientforløp samt understreker betydningen av forebyggende arbeid m.m. Det blir en gjennomgang av veilederen, samt fordypning i viktige temaer som veileder tar opp. Det vil bli gruppearbeid og mulighet for diskusjon i løpet av dagen. «Sammen om mestring» er et verktøy for kommuner og spesialisthelsetjenesten. Tid og sted: Telemark: Bø Hotell, 27.mai. Følg med på våre nettsider for nærmere informasjon om tidsramme i Bø og dato for fagdag i Agder fylkene. Tjenesteutøvere, ledere, og andre som har kontakt med brukere og pårørende. Kurset er også aktuelt for.brukere og pårørende. Foredragsholdere: Vest-Agder og Aust-Agder: Faglig rådgiver Siri Bjaarstad fra Napha og spesialkonsulent Reidar Pettersen Vibeto fra KoRus - Sør. Egenandel: Påmeldingsfrist: Telemark: Faglig rådgiver Stian Reinertsen fra Napha og spesialkonsulent Reidar Pettersen Vibeto fra KoRus - Sør. Kr. 500,- inkludert lunsj Følg med på våre nettsider KURS 2015 Helsedirektoratet Pb St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: Faks: www. helsedirektoratet.no www. helsenorge.no Veileder IS-2076 Sammen om mestring Veileder IS-2076 Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne Et verktøy for kommuner og spesialisthelsetjenesten 19

20 Basiskurs i kartlegging og samtaleteknikk rundt rusmiddelproblematikk 20 Det kan være vanskelig å avdekke et rusproblem hos en klient. Samtidig er det ofte avgjørende for å kunne gi riktig og tilpasset hjelp. Kurset inneholder tegn og symptomer på bruk av rusmidler, vi gjennomgår enkle kartleggingsverktøy, og gir praktisk kunnskap om tilnærming og samtaleteknikk. Mål: Økt kompetanse i å avdekke rus, samt økt forståelse og trygghet i å håndtere rusproblemer hos klienter/ pasienter. Tid: 2. september kl Sted: Tema: Scandic Park Hotell, Sandefjord Ansatte i førstelinjetjenesten, NAV, legevakt og somatiske sykehusavdelinger som i sitt arbeid møter mennesker med mulige rusproblemer Spesielt fokuseres det på bruken av diagnosesystemet ICD-10, på kartlegging av ADL, samt voldsproblematikk. Kurset fokuserer derfor på viktige vurderinger i et behandlingsforløp, med opplegg for diskusjon, dialog og praktisk kompetansedeling etter en modifisert Open Space modell. Foredragsholdere: Fred Rune Rahm, Nina Sterner og Reidar Pettersen Vibeto, alle fra KoRus Sør Egenandel: Kr. 550,- inkludert lunsj Påmeldingsfrist: 25. juni 2015 Kursene arrangeres i samarbeid med Fylkesmannen. KURS 2015

21 Barndommen starter i mammas mage Tema denne kursdagen er tidlig intervensjon i familier med rusproblemer. Hvordan etablere et godt samarbeid allerede fra graviditet? Hvordan sikre barn i utsatte familier en trygg start i livet? Tid: Sted: 6. mai Scandic Park Hotell, Sandefjord Ansatte i svangerskapsomsorg, barneverntjeneste,.helsestasjon, rustjeneste, Bup, barnehabilitering Foredragsholdere: Avdelingsoverlege Yngvar Torjussen, Borgestadklinikken. Tverrfaglig gruppe fra Kristiansand kommune og Sykehuset Sørlandet. Psykolog Kristin Furuholmen, Aline spedbarnsenter. Nevropsykolog Gro Løhaugen, Sykehuset Sørlandet.Habiliteringstjenesten for barn og unge Egenandel: Påmeldingsfrist: Kr 500,- inkludert lunsj 13. april KURS

22 FOREDRAGSTEMAER SOM KAN BESTILLES PÅ FORESPØRSEL Vi foredrar på forespørsel om følgende tema. Tilbudene er fleksible og kan tilpasses bestiller. Ta kontakt med oss i god tid. Pris på forespørsel. Kontakt: Rus i et familie- og generasjonsperspektiv Rus- og avhengighetsproblematikk har skadevirkninger for den som bruker rusmidler, samtidig som det kan påføre familien store belastninger. Kurset tar sikte på å gi en forståelse av hvordan det rusrelaterte familiesamspillet kan gi seg utslag i problematikk og hjelpebehov hos familiemedlemmer både på kort og lengre sikt. Betydningen av tidlig intervensjon med tanke på å forebygge omfattende langtidsskader og hindre videreføring av problematikk over i nye generasjoner vil stå i fokus. Ansatte i kommuner og spesialisthelsetjeneste som har behov for økt kompetanse på dette feltet. Lærere og studenter i utdanningsfeltet (helse- og sosialfaglige utdanninger på høgskolenivå) vil også være en relevant målgruppe. Fra bekymring til handling Veilederen «Fra bekymring til handling» og nettsiden har som mål å bidra til økt kunnskap om hva du skal se etter og hva du skal gjøre. Tidlig intervensjon refererer til arbeidet med å identifisere og håndtere et problem på et så tidlig tidspunkt at problemet forsvinner eller blir redusert med begrenset innsats. Hva er tidlig intervensjon og hvorfor er det viktig? Hvordan kan vi bli bedre til å identifisere og intervenere? Hvilke erfaringer er gjort? Hva anbefales innenfor områdene graviditet, barn og unge, voksne og/eller eldre? 22

23 Gravide med rusproblemer Borgestadklinikken har behandlingstilbud både til gravide som er innlagt mot sin vilje (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 10.3.) og de som søker om et behandlingstilbud frivillig. Det er to avdelinger som tar imot gravide: Skjermet enhet og Familieenheten. Begge avdelingene har også mulighet til å ta imot partnere. Familieenheten gir et behandlingstilbud som ofte har en varighet inntil et år. Dette betyr at hele familien får behandling også etter fødselen. Borgestadklinikken deler gjerne av våre erfaringer og kan arrangere lokale tverrfaglige fagdager for jordmor, lege, helsesøster, barnevern og rustjeneste. Hvordan nå gravide med alkoholproblemer med hjelpetiltak Behandlingstilbudet i enhetene Samarbeid om gravide og deres partner før, under og etter innleggelse Innlagt på tvang - mål og behandlingsprosess, etiske dilemmaer Tverrfaglig hjelp til barn med medfødt alkoholskade, FASD Det er godt dokumentert at det er viktig at familier som har barn med medfødt alkoholskade får hjelp så tidlig som mulig i barnets liv. KoRus - Sør har i samarbeid med andre kompetansemiljø utarbeidet det vi kaller «Verktøykasse FASD». Denne består av pedagogisk veileder, filmer, brosjyrer etc som beskriver gode tverrfaglige tiltak. Vi kan i samarbeid med Statped og Habiliteringstjenesten for barn og unge ved Sykehuset Sørlandet i Arendal tilby å arrangere lokale seminar. Tema: Hva er FASD Hvordan hjelpe barnet til å utvikle sitt potensiale Presentasjon av Verktøykasse FASD Ansatte i barneverntjeneste, helsestasjon, barnehage, skole og PPT. Foreldre, støttekontakter og familier som påtar seg avlastningsoppgaver er også aktuelle målgrupper. Ungdom, psykisk helse og rusmidler Samfunnet har det siste året viet stor oppmerksomhet til kartlegging av ungdoms psykiske helse, der det kommer fram at mange sliter psykisk, samtidig som det tegnes et bilde av en svært seriøs generasjon. Med grunnlag i Ungdata-undersøkelsen i region sør tilbyr KoRus - Sør foredrag om: Beskrivende statistikk over trivsel og helse, atferd, kognitive faktorer og miljøfaktorer Analyse av de ulike faktorene som har betydning for ungdoms helse, trivsel og atferd Foredrag tilpasses ulike behov etter avtale. 23

24 24 Eldre og rus - kompetanse heving og tidlig intervensjoner i kommuner EU kaller alkoholbruken blant eldre «den stille epidemi» og ser for seg at alkoholbruken vil påføre den eldre generasjonen store helseplager og utgifter for det offentlige. Vi foredrar med mål om å øke kunnskapen og handlingskompetansen i helse- og sosialsektoren i kommunene omkring de eldre som har et risikofylt bruk av alkohol og alkohol i kombinasjon med medikamenter. Helse- og sosialsektor i kommunen som hjemmetjeneste, fastleger, psykisk helse, rus og ergo-/fysioterapiteam. Sentrale tema: Utviklingen av alkoholbruk og konsekvenser i den eldre befolkningen Alkoholbruk og bruk av medikamenter Helse og rusmiddelbruk Pårørende til eldre med rusmiddelproblemer Screening og tidlig intervensjon i den eldre befolkningen Opplæring i Motiverende Intervju (MI) etter nærmere avtale Mindfulness Det er en økende forståelse for at foku.sert oppmerksomhet på både egen person og hva som skjer i omgiv.elsene, er et viktig grunnlag for endring og personlig utvikling. Det kalles mind.fulness eller oppmerksomt nærvær, og er et element i stadig flere former for behandling. Og uansett er mindfulness en forutsetning for en god terapeutisk relasjon. Vi tilbyr kurs etter nærmere avtale. FOREDRAGSTEMAER

25 UTVIKLINGSARBEID Som ledd i vårt oppdrag fra Helsedirektoratet er det utviklet flere programmer som kommuner i helseregionen deltar i. For 2015 er det gjort avtaler med en rekke kommuner, men ta gjerne kontakt med oss på. for mer informasjon og samtaler om. framtidig deltakelse i noen av prosjektene. 25

26 Ungdata 26 Dette er en spørreundersøkelse om ungdom som gjennomføres i skoletiden. Det er forskningsinstituttet Nova som står bak undersøkelsen og KoRus bistår kommunene i gjennomføringen. Mål: Kartlegge ungdom og den lokale oppvekstsituasjonen i kommunen. Ungdata er et verktøy som gir oversikt og kunnskap om ungdommene i kommunen, og dermed gir kommunen et bedre grunnlag for å ta beslutninger, lage planer og jobbe mer målrettet med denne aldersgruppen. Sentrale tema: Kommuner i Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. I 2015 vil vi primært jobbe med en fylkesundersøkelse i Telemark, i samarbeid med Fylkeskommunen og Høgskolen i Telemark. Videre satser vi på en fylkesundersøkelse i Agder - fylkene i 2016, i samarbeid med Fylkeskommunen og Universitetet i Agder. Andre interesserte kan ta kontakt. Skole og fritidsaktiviteter, forhold til foreldre og venner, psykisk helse og trivsel, nettverk og selvbilde, alkohol og rusmiddelbruk m.m. Vi tilbyr i 2015: Oppstartsseminar for de involverte kommunene. 28. januar i Skien. Konferanse i Telemark høsten Kommunene får etter gjennomføring PowerPoint-. rapporter fra NOVA med resultatene fra egen kommune, og en nøkkeltallsrapport hvor et utvalg av resultatene fra egen kommune sammenlignes med nasjonale tall. Kommunene får i tillegg en fylkesrapport for Telemark. Videre får kommunene ytterligere bistand etter behov. Kontakt: UTVIKLINGSARBEID

27 Brukerplan UTVIKLINGSARBEID Dette er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfanget og karakteren av rusmiddelbruk i kommunen. De som inngår i kartleggingen er brukere som har en bruk som vurderes å være til skade for personens funksjonsnivå og relasjoner til andre. Mål: Kartlegge og systematisere kunnskap om allerede kjent rusmiddelbruk i kommunen Sentrale tema: Vi tilbyr: Rekruttering: Kontakt: Kommuner i Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder som ønsker å foreta lokale kartlegginger. Rusing, psykisk helse, økonomi, fysisk helse, bolig, sosial atferd, arbeid/aktivitet, nåværende bruk og fremtidig etterspørsel av kommunale tjenester, omsorgssituasjon. Opplæringsseminar både vår og høst, samt erfaringsseminar. Kommunene får etter gjennomføring Power- Point-rapport fra forskningsinstituttet KORFOR med resultatene fra egen kommune. Videre kan kommunene få ytterligere bistand til etterarbeid med undersøkelsen fra KoRus - Sør etter behov og avtale. Fortløpende 27

28 HKH - Hurtig kartlegging og handling 28 Dette er en kartleggingsmodell utviklet av Verdens Helseorganisasjon (WHO) og tilpasset norske forhold. HKH-modellen er utviklet for å innhente informasjon som gir rask oversikt over et problemområde eller problemgrupper. Det legges til rette for rask innsats og utvikling av formålstjenlige intervensjoner. Mål: Sentrale tema: Vi tilbyr: Rekruttering: Kontakt: Å fremskaffe praktisk informasjon som er nødvendig for å handle Kommuner i Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder som ønsker å gjennomføre en HKH-kartlegging Etablering av lokalt eierskap, planlegging, kartlegging av problemområder og nåværende problemhåndtering, utvalg og metoder, analyser, rapportskriving og handlingsplan Opplæring og veiledning Fortløpende UTVIKLINGSARBEID

29 Kjentmann UTVIKLINGSARBEID Kjentmann er et verktøy til bruk i skoleverket utviklet av KoRus Vest Bergen. Verktøyet gir råd for hvordan oppdage og se elever med rusproblemer, kommunikasjon om rus og hvem som er eksterne samarbeidspartnere for skolen. Grunnleggende for Kjentmann er at skolen verken skal overreagere eller være likegyldig, men bringe eleven videre i hjelpeapparatet på en ivaretakende måte, og i et tempo eleven kan følge. En ambisjon bak Kjentmann er å gi elever med begynnende rusmiddelproblemer en opplevelse av omsorg og inkludering fra skolens side. Mål: Skolen skal ha en kjentmann som kan samle og øke kompetansen innenfor rusforebygging Skolen skal ha strukturer som øker sannsynligheten for at elever selv tar kontakt i forhold til egne eller andres rusproblemer Sentrale tema: Vi tilbyr: Rekruttering: Kontakt: Skolen er trygg, presis og treffsikker i arbeidet med elever med rusproblematikk Ansatte i ungdomsskolen eller videregående skole, som ønsker å være en «Kjentmann»: lærere, rådgivere, miljøarbeidere, assistenter, eller andre skolen finner hensiktsmessig. Kursdeltakerne får en generell innføring i ungdom og rusproblematikk. Kjentmann er inspirert av motiverende intervju og endringsfokusert rådgivning. I arbeidet legges det vekt på å arbeide med elevenes ambivalens til rusmiddelbruken, og å fokusere på muligheter og ressurser hos den enkelte elev til å endre atferd. Seminarrekken er bygget opp omkring forelesninger, diskusjoner og øvelser. 30 timers seminarrekke fordelt på fem heldagssamlinger. Kursmateriell og deltakelse i nettverk. Deretter årlige nettverkssamlinger. Tilbud om deltakelse sendes ut høst Opplæring vil foregå høst 2015 og vår

Kurs - og prosjektkatalog 2014. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter

Kurs - og prosjektkatalog 2014. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter Kurs - og prosjektkatalog 2014 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter 1 Kurs - og prosjektkatalog 2014 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter KOMPETANSESENTER RUS REGION VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER

Detaljer

Nyhetsbrev. Innhold. Fagfolk i felten er bekymret for de unge og de med langvarige

Nyhetsbrev. Innhold. Fagfolk i felten er bekymret for de unge og de med langvarige Nr: 1 / 2015 Nyhetsbrev Innhold Fagfolk i felten er bekymret for de unge og de med langvarige rusproblemer Våre kurs i 2015 2 Taushetspliktens utfordringer og muligheter 3 Konferanse om Recovery 4 Nytt

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Nore og Uvdal Kommune 2014-2018

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Nore og Uvdal Kommune 2014-2018 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Nore og Uvdal kommune 2014-2018 Innholdsfortegnelse: 1 Hvorfor en rusmiddelpolitisk handlingsplan? s. 3 1.1 Innledning s. 3 1.2 Arbeidet med planen s. 3 2 Rusmiddelsituasjonen

Detaljer

Tildeling av budsjett og oppdragsbeskrivelse 2013 - Kompetansesenter rus region midt-norge

Tildeling av budsjett og oppdragsbeskrivelse 2013 - Kompetansesenter rus region midt-norge v2.1-04.02.2013 Rusbehandling Midt-Norge Deres ref.: Vår ref.: 08/2033-115 Saksbehandler: Jon Nysted Dato: 14.02.2013 Tildeling av budsjett og oppdragsbeskrivelse 2013 - Kompetansesenter rus region midt-norge

Detaljer

Grip tidlig inn. om tidlig intervensjon på rusfeltet. nr 2 2009. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus

Grip tidlig inn. om tidlig intervensjon på rusfeltet. nr 2 2009. Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus nr 2 2009 Grip tidlig inn om tidlig intervensjon på rusfeltet Kompetansesentervirksomheten utføres på oppdrag fra Helsedirektoratet 2 Grip tidlig inn innhold

Detaljer

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015 RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015 Visjon for det ruspolitiske arbeidet i Lardal; Levende samarbeid i samhold mot rus Innledning Regjeringens overordnede mål på det ruspolitiske området

Detaljer

Barndommen kommer ikke i reprise

Barndommen kommer ikke i reprise Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014 2017) Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle

Detaljer

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Skrevet av Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn for å bli forsøkskommune...2 1.2 Organisering av prosjektarbeidet...2

Detaljer

Tidlig Intervensjon. Slik kan det gjøres!

Tidlig Intervensjon. Slik kan det gjøres! Tidlig Intervensjon Slik kan det gjøres! Eksempelsamling fra erfaringskonferanse 22.-23. november 2011 1 Innhold Introduksjon...3 Foreldreveiledning, Iveland...4 Jeg ser deg! Kragerø...5 Ut av tåka. Kristiansand...6

Detaljer

Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler. - ressurshefte for kommunene

Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler. - ressurshefte for kommunene Hjelp til gravide og småbarnsfamilier med problematisk bruk av rusmidler - ressurshefte for kommunene KoRus Sør er ett av syv kompetansesentre på rusfeltet som arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Detaljer

Årsmelding 2014 Mars 2015

Årsmelding 2014 Mars 2015 Årsmelding 2014 Mars 2015 Innholdsfortegnelse Side Innledning 3 Rolle og oppdrag 3 Organisering av arbeidet 3 Organisatorisk tilknytning 3 Omlegging fra spisskompetanseområder til kjerneoppdrag 4 Kjerneområde

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Løten kommune RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Vedtatt i Løten kommunestyre den 31.08.2011, K-sak 41/11 INNHOLDSFORTEGNELSE KAP. 1 INNLEDNING 2 1.1 Planprosessen 2 1.2 Lovgivning på området 3

Detaljer

STOKKE KOMMUNE RUSMIDDELPOLITISK PLAN. Vedtatt av Stokke kommunestyre 31.03.08

STOKKE KOMMUNE RUSMIDDELPOLITISK PLAN. Vedtatt av Stokke kommunestyre 31.03.08 STOKKE KOMMUNE RUSMIDDELPOLITISK PLAN 2008 2012 Vedtatt av Stokke kommunestyre 31.03.08 1 Sammendrag...4 1. Innledning...7 1.1. Hvorfor en rusmiddelpolitisk handlingsplan?...7 1.2. Kommunens arbeid med

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Helse- og omsorgsutvalget 02.12.2013 Kommunestyret 18.12.2013 Rullering

Detaljer

Tverretatlige ressursgrupper suksessfaktor i et tidlig intervensjonsprosjekt 113

Tverretatlige ressursgrupper suksessfaktor i et tidlig intervensjonsprosjekt 113 Tverretatlige ressursgrupper suksessfaktor i et tidlig intervensjonsprosjekt 113 Rusfag nr. 1 2011 Av: Titti Huseby, KoRus Sør Hvordan bidra til at det kommunale hjelpeapparatet står bedre rustet til å

Detaljer

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET PROSJEKTRAPPORT Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET Konkretisering av helhetlig behandling med barnet i sentrum gjennom utviklingen av metodeverktøy for bedre funksjonsvurdering, kompetanseheving og samhandling

Detaljer

Handlingsplan 2010-2014

Handlingsplan 2010-2014 Handlingsplan 2010-2014 Psykisk helse, rus, og vold i nære relasjoner Handlingsplan, Psykisk helse, rus og vold i nære relasjoner Øvre Eiker kommune 2010-2014 Lay-out: Eiker Trykkeri AS Øvre Eiker kommune

Detaljer

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden SPOR 11 07 Informasjonsavis fra Nordnorsk Kompetansesenter Rus 10. årgang 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri 4 Ny kunnskap om ruspasienter 16 LARiNord omorganiseres 18 Unge & Rus i vinden Leder:

Detaljer

Temaplan for rusarbeidet

Temaplan for rusarbeidet Temaplan for rusarbeidet Perioden 2015-2018 HØRING «Frihet er retten til å gjøre alt som ikke skader andre mennesker». Menneske rettighetserklæringen, 1789, 4 10 langruppa AM 02.05.2014 OM TEMAPLANER Temaplanen

Detaljer

Handlingsplan rusomsorg. Vestby kommune 2013-2016

Handlingsplan rusomsorg. Vestby kommune 2013-2016 Handlingsplan rusomsorg Vestby kommune 2013-2016 Vedtatt av Kommunestyret 13/12-2013 0 Innhold 1. Innledning.... 3 2. Beskrivelse og vurdering av rusmiddelsituasjonen i Vestby.... 3 Vold i familien relatert

Detaljer

Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet

Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet Veileder IS-1742 Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet FRA BEKYMRING TIL HANDLING HVA GJØR JEG? Heftets tittel: Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon

Detaljer

SJUMILSSTEGET SATSING PÅ BARN OG UNGE I TROMSKOMMUNENE. Tromsø kommune. Foreløpig tilstandsrapport

SJUMILSSTEGET SATSING PÅ BARN OG UNGE I TROMSKOMMUNENE. Tromsø kommune. Foreløpig tilstandsrapport SJUMILSSTEGET SATSING PÅ BARN OG UNGE I TROMSKOMMUNENE Tromsø kommune Foreløpig tilstandsrapport 1 SAMMENDRAG... 4 1 Innledning... 6 1.1 Oppdrag og mandat fra fylkesmannen... 8 1.2 Hvordan er oppdraget

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget 19.06.2013 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget 19.06.2013 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 027 Saksmappe: 2012/3714-19163/2013 Saksbehandler: Liv Landaas Dato: 04.06.2013 Saksframlegg Resultat av ungdomsundersøkelsen 2012 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

Bergljot Baklien og Tonje Wejden. Evaluering av prosjektet «Barn i rusfamilier tidlig intervensjon»

Bergljot Baklien og Tonje Wejden. Evaluering av prosjektet «Barn i rusfamilier tidlig intervensjon» irus Sirus-Rapport 1/2009 Bergljot Baklien og Tonje Wejden Evaluering av prosjektet «Barn i rusfamilier tidlig intervensjon» Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2009 Bergljot Baklien og Tonje

Detaljer

GOD RUSFOREBYGGING FOLKEHELSEARBEIDET S 04. VEILEDER til støtte og hjelp S 08. Kommunene og alkoholpolitikken s 05

GOD RUSFOREBYGGING FOLKEHELSEARBEIDET S 04. VEILEDER til støtte og hjelp S 08. Kommunene og alkoholpolitikken s 05 GOD RUSFOREBYGGING Et temamagasin om kommuner og rusarbeid RUSFOREBYGGENDE ARBEID EN DEL AV FOLKEHELSEARBEIDET S 04 VEILEDER til støtte og hjelp S 08 Kommunene og alkoholpolitikken s 05 Tidlig intervensjon

Detaljer

SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE. Personal og service. den gode og inkluderende møteplass. Rusplan. www.skien.kommune.no

SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE. Personal og service. den gode og inkluderende møteplass. Rusplan. www.skien.kommune.no SKIEN KOMMUNE SKIEN KOMMUNE Personal og service den gode og inkluderende møteplass Rusplan 2011 2014 www.skien.kommune.no Innhold DEL 1 1. Forord...5 2. Innledning...9 3. Mål...9 3.1 Hovedmål...9 3.2 Målgrupper...9

Detaljer

Ungdata, Knutepunkt Sørlandet

Ungdata, Knutepunkt Sørlandet Ungdata, Knutepunkt Sørlandet 0 0 Denne rapporten er utgitt av: Kompetansesenter rus - region sør, Borgestadklinikken Postboks Sentrum 0 Skien Kompetansesenter rus region sør (KoRus - Sør) er ett av syv

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Modell for REHABILITERINGS- OG KOMPETANSESENTER TIL RUSMIDDELAVHENGIGE. August 2009, oppdatert April 2010

PROSJEKTRAPPORT. Modell for REHABILITERINGS- OG KOMPETANSESENTER TIL RUSMIDDELAVHENGIGE. August 2009, oppdatert April 2010 PROSJEKTRAPPORT Modell for REHABILITERINGS- OG KOMPETANSESENTER TIL RUSMIDDELAVHENGIGE August 2009, oppdatert April 2010 Utarbeidet av prosjektleder Tone Kylland Kristiansand kommune Innhold 1 INNLEDNING

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Ungdom og rus. «er det så farlig da»? Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus

Ungdom og rus. «er det så farlig da»? Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus nr 2 2014 Ungdom og rus «er det så farlig da»? Kompetansesentervirksomheten utføres på oppdrag fra Helsedirektoratet 2 Ungdom og rus «er det så farlig da»?

Detaljer