Jeg + privat næringsliv= sant!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jeg + privat næringsliv= sant!"

Transkript

1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE SAMFUNNSVITEREN Jeg + privat næringsliv= sant! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE Side 1

2 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik JObber også i privat næringsliv For nokre veker sidan var det semesterstart ved landets høgskular og universitetet. Tusenvis av studentar fortsetter eller startar sine studiar. Av disse er det eit firesifra tal som har valt å studere eit humanistisk eller samfunnsvitskapeleg fag. Det er grunn til å tru at motivasjonen bak val av fag varierer før som no; medan nokre har konkrete karrieretankar, er nok dei fleste styrt av interessa for faget eller av tilfeldigheiter. Uansett, eit studielaup fordrar draumar, og etterkvart som åra går vert framtidsutsiktene klårare og klårare. Fram til nylig har vår kunnskap i stor grad blitt nytta innanfor undervisning, forsking og forvaltning. Ikkje så oppsiktsvekkande kanskje, sidan vi innanfor desse områda er viktige bidragsytarar med vår kunnskap. Det tyder at om vi går i same sporet som vi har gjort sidan faga tok plass her til lands, så vil de aller fleste av studentane med humsam -bakgrunn verte forvaltarar. Spørsmålet er om det ikkje er på tide å utvide territoriet. Eller spurt på eit anna vis; i eit samfunn som stadig blir meir kunnskapsbasert, er det kanskje naturleg å tenkje breiare når vi skal vurdere jobbar i framtida. Vi snakkar sjølvsagt om toget i retning privat næringsliv. I dette nummeret av magasinet har vi både sett på status og intervjua humsamarar som har teke spranget inn i privat næringsliv anten som gründerar, via trainee-tilbod eller berre rett og slett søkt seg jobb og fått den. Marte Grindaker fortel om jobben i Marin Harvest og gjev råd om korleis ein bør agere heilt frå studietida når ein ynskjer uttradisjonelle yrker. Ein annan god veg inn mot privat sektor er via trainee-ordningar. På Vestlandet har dei hatt stor suksess i det som av mange omtalast som uvanlege koplinga. Og kvifor kan du ikkje starte for deg sjølv, slik fire litteraturvitarar har gjort? Ein av dei som ynskjer fleire av oss overalt, er leiar for Utdannings- og forskingskomitéen ved Stortinget, statsvitaren Marianne Aasen. Ho skildrar ei framtid der utdanning og kompetanse i stadig større grad vil ta plass. Det same ynsket ytrar Knut Aarbakke, i styrets spalte. Han snakkar om haldningsendringar både hjå studentar, humsamarar og ikkje minst næringslivet. Ein årets nye studentar, er tantebarnet mitt Antonia, som nettopp starta ved sosiologisk institutt ved Universitetet i Stavanger. Når eg spør henne kvifor sosiologi, er svaret klart fundert i samfunnsinteresse. Jobbdraum derimot, er svært vagt. Som tante gleder eg meg til og fylje ho, og andre, i vegen vidare. Kanskje vil det være slik at om seks år at arbeidslivet har snudd litt på seg, og Antonia ser heilt nye dører? Eg både håper og trur det! Samfunnsviteren er organ for Samfunnsviterne Redaktør: Gunn Kvalsvik Redaksjonsråd: Gunn Kvalsvik, Solveig Vivill Vinsrygg, Nessim Ghouas, Adelheid Mortensen Huuse, Kristin Haugan, Knut Aarbakke og Torun Høgvold Enstad Grafisk Utforming: Gunn Kvalsvik Opplag: 9500 Ansvarlig utgiver: Samfunnsviterne Trykk: DMT Utgave - materiellfrist - distribusjon 01/ mars - uke 12 (mars) 02/ jun - uke 25 (juni) 03/12-03.september - uke 38 (september) 04/ november - uke 48 (desember) Annonseformat og priser: Format - Pris (farger/sort-hvitt) 1/1 side kr (kr 5000) h 240 mm x br 180 mm 1/2 side kr 6000 (kr 5000) h 180 mm x br 120 mm 1/4 side kr 3500 (kr 2500) h 60 mm x br 180 mm 1/1 bakside kr NB! Kun farger h 180 mm x br 200 mm Henvendelser om annonsering og Samfunnsviteren for øvrig rettes til sekretariatet, tlf / Samfunnsviterne, Kr. Augusts gate 9, 0164 OSLO Telefon: Telefaks: www. samfunnsviterne.no Side 2 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE

3 INNHOLD TEMA: Jeg + privat næringsliv = sant Hallo samfunnsviter 04 Vil du til det private? 05 Fisk er kult! 06 Lønn, utdanning, sektor og kjønn 09 Å fremme egne lønnsinteresser 10 Traineesuksess i vest 12 Medieviter i energibransjen 14 Norge trenger samfunnsvitere 15 Rekordopptak til høyere utdanning 15 Litterær gründersuksess 16 Norske akademikerbedrifter best og verst i Skandinavia 18 Studenter om fremtiden 20 Aktuelt Boktips 19 Når kan jeg kreve fast stilling? 22 Tar pulsen på fremtiden 24 En moderne klassiker TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE Side 3

4 HALLO SAMFUNNSVITER Marianne Aasen (Ap) er samfunnsviter og leder av utdanningskomiteen ved Stortinget. Vi har spurt henne om vår plass i det fremtidige arbeidlivet og særlig i privat næringsliv. Hva er din faglige bakgrunn? Jeg har hovedfag i statsvitenskap, grunnfag i historie, mellomfag i sosialøkonomi. Hvor lenge har du ledet utdanningskomiteen ved Stortinget, og er det en spennende komite å sitte i? Siden Det er svært spennende. Utdanning er ryggraden i et hvert moderne samfunn. Opplagt av økonomiske grunner, men også om samfunnet skal kunne fungere som et demokrati. Et demokrati krever opplyste, selvstendig tenkende mennesker, noe som er en viktig oppgave for skolen i tillegg til grunnleggende faglige ferdigheter. Hvordan vil du beskrive utdanningssituasjonen i Norge? I global sammenheng er den i toppsjiktet, og det skulle bare mangle. Men det er land som bruker mindre penger på skole enn oss som har bedre skoler hvor flere elever lærere mer og hvor barn dermed er bedre rustet til å møte samfunnet etter endt skolegang. Derfor har vi absolutt noe å strekke oss etter. Har vi vært for liberale og tillatt for mange å studere det de ønsker heller enn å fokusere på hvilke behov landet har? Det kan hende. Balansegangen er vanskelig, siden studenter trolig vil være mer motiverte jo mer interessert de er i studiet. Samtidig vet vi at mange velger feil, de er usikre på studievalg og vi mangler faglærte innen typiske profesjonsstudier som ingeniør, sykepleie og læreryrket. Derfor har vi de siste årene opprettet studieplasser nettopp ved disse profesjonsstudiene. Offentlig sektor vokser og rekrutterer blant annet mange samfunnsvitere og humanister. Trenger vi så mange for å forvalte våre ressurser? Den største veksten innen offentlig sektor er innen helse og omsorg. Det er ulike fagfolk som skal jobbe i førstelinje med syke og pleietrengende mennesker vi har mest behov for, også i framtiden. Det betyr større organisasjoner og økt behov for administrative støttefunksjoner, noe som gir jobber til samfunnsvitere og humanister. Denne sektoren trenger innovasjon, nye måter å tenke på og organisere seg på. Samfunnsvitere og humanister med arbeidserfaring vil ha mye å bidra med i så måte. Vi ser et klart mønster i at noen utdanningsgrupper velger privat næringsliv, mens andre dominerer offentlig sektor. Hva mener du om dette? Det er uheldig. Jeg tror at de største mulighetene for utvikling og innovasjon ligger i gråsonene: Mellom yrkesgrupper, mellom fagområder og mellom sektorer. Som nasjon ville vi tjent på at det var naturlig for alle å ha arbeidserfaring både fra offentlig og privat virksomhet, for det er mye å lære av andre som jobber under forskjellige rammebetingelser enn det en er vant med. Hvordan kan en motivere næringsliv og nyutdannede til å tenke nytt for å spre kompetansen? Kampen om den beste og mest kompetente arbeidskraften er allerede stor, og den vil tilspisse seg i årene som kommer. Arbeidslivet, både offentlig sektor og næringsliv, vil måtte tenke nytt. Det samme vil universitet og høyskoler måtte gjøre. De vil bygge ned både formelle og mentale barrierer omkring definisjon av kompetanse og utvikling av kompetanse og utdanning. De beste vil gå foran og vise vei. Hvordan tror du Norge vil se ut kunnskapsmessig i 2050? Utdanning vil være enda viktigere, og jeg tror realkompetanse vil få en større plass, og vi vil da ha bedre måter å dokumentere slik kunnskap på. Jeg tror sluttkompetanse blir verdsatt enda mer og at personlige egenskaper kombinert med arbeidserfaring og formell utdanning i større grad vil være integrert i hverandre og formalisert. Det vil være enklere å kombinere ulike utdanninger, altså skreddersy på tvers av fag og disipliner. Og etter- og videreutdanning vil være naturlig for alle. Side 4 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE

5 Jeg + privat næringsliv = sant Knuts hjørne Vil du til det private? Vi har lenge visst det, og det er lansert en hel masse teorier om hvorfor. Samfunnsvitere og humanister er lite representert i privat sektor og som gründere. Men vil vi egentlig til privat sektor? Hvis du utdanner deg til lærer eller sykepleier, er det liksom greit at ikke så mange havner i det private. Utdanningene er myntet på jobb i det offentlige, og vi hører sjelden noen uttrykke mål om flere sykepleiere eller lærere i næringslivet. (Det hadde kanskje ikke vært så dumt?) Men hva med oss samfunnsvitere og humanister? Hvis du tar en master i nord-amerikastudier, i spansk språk og litteratur eller i sosiologi hva da? Er det gitt at dette er utdanninger som strengt tatt har mer i privat sektor å gjøre? Eller er man da mer velegnet som gründer og innovatør? Svaret er sannsynligvis både ja og nei. For å ta etablering av ny virksomhet først: En nylig publisert studie av akademikere som iverksettere i de tre skandinaviske land viser at det er dobbelt så stor sjanse for at du er gründer hvis du er akademiker enn om du ikke er det. Dette gjelder imidlertid akademikere generelt, ikke bare samfunnsvitere og humanister. Og i den norske delen av studien vises det ganske klart at det er teknologene som først og fremst starter for seg selv. Men ser vi til Danmark, er bildet annerledes. Der er det blant samfunnsviterne man finner høyest andel iverksettere. Næringsstrukturen er selvsagt annerledes i Danmark, men likevel. Har vi noe å lære? I Norge viser det seg at det er blant humanistene vi finner de mest erfarne gründerne. Faktisk har humanister som starter for seg selv, 25 års arbeidserfaring i gjennomsnitt. Dessuten starter de som regel bare på deltid, og mange forblir deltidsgründere. Hva så med øvrig privat sektor, jobb i næringslivet? Ja, vi ser at antallet medlemmer Samfunnsviterne har i privat sektor øker, men ikke noe særlig mer enn i andre deler av arbeidslivet. Samtidig vet vi at mange samfunnsvitere i privat sektor jobber i frivillig sektor eller deler av privat sektor med sterk tilknytting til eller historie fra det offentlige. Ser vi på den klassiske industrien, finansnæringen eller handelsnæringen er utbudet av samfunnsvitere og humanister beskjedent. Jeg tror det er flere grunner til at det er sånn, og jeg tror ikke det vil bli dramatiske endringer med det første. Samtidig er jeg den første til å understreke at det helt klart burde vært flere samfunnsvitere og humanister i det private. For det første ville det bidra til økt mobilitet av våre grupper i arbeidslivet på grunn av et større, samlet arbeidsmarked. Dernest ville det kunne fått positiv innvirkning på lønnsnivået for medlemmene, noe som selvsagt er et grunnleggende mål for en fagforening som vår. Endelig ville det kunne øke samfunnsfagenes og HF-fagenes status i samfunnet som sådan, noe vi også er opptatt av å bidra til. Når jeg likevel tror det vil ta tid før vi ser langt høyere andel samfunnsvitere og humanister i privat sektor skyldes det først og fremst utdanningenes profil. Fagene våre er i mange tilfeller fag for offentlig sektor, og mange skriver oppgaver og fordyper seg i problemstillinger som har mest åpenbar relevans for det offentlige. Dernest er det jo sånn at man ansetter sine fagfeller. Siviløkonomer ansetter siviløkonomer, jurister ansetter jurister og teknologer ansetter teknologer. Slikt virker konserverende og medfører følgelig en viss innelåsing av vår kompetanse i offentlig sektor. Men så kommer uvegerlig også spørsmålet: Vil vi egentlig til det private? Eller trives vi rett og slett best i stat eller kommune, også rent faglig? Jeg tror svaret på det ofte er ja. Samtidig er selvsagt praksis normgivende. Når de fleste samfunnsvitere og humanister finnes i det offentlige, ja, da fortsetter de å gå til det offentlige. Derfor trenger vi å høre historiene om samfunnsvitere og humanister som starter for seg selv, som jobber i Statoil eller som går til topps i DnB. Jeg håper nemlig jeg tar feil, at vi står rett foran en revolusjon av skarpe samfunnsvitere og humanister i næringslivet. Det kan vi trenge, og det kan næringslivet trenge. Nøkkelen tror jeg ligger hos oss selv, i våre holdninger og i våre erfaringer. Så derfor: Kom dere ut og søk jobb i det private, og se særlig mot lederstillinger! Der har vi mye å tilby, samtidig som det nesten automatisk vil gi ringvirkninger ved at også vi selvsagt ansetter våre egne! Knut Aarbakke Illustrasjon: Hanne Stenli. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE Side 5

6 jeg + privat næringsliv = sant Fra Hadeland til lakseparadis: Fisk er kult! Den røde tråden i Marte Grindaker (32) sitt arbeidsliv er ønsket om å gjøre en forskjell. Karrieremessig har det bragt henne til en av toppene privat næringsliv, Marine Harvest. Tekst: Gunn Kvalsvik - Jeg har aldri hatt noen konkrete målsettinger om har styrt verken utdanning eller senere jobb, sier Grindaker alvorlig, mens hun blikket hennes springer frem og tilbake før det lander på iskaffen som står foran henne. - At jeg, en innbygding fra Hadeland med samfunnsvitenskapelig kompetanse, skulle jobbe med fisk, er derfor ikke noe verken jeg eller andre kunne forutse, understreker hun. Allerede før Marte Grindaker har satt seg ned på uterestauranten noen kvartaler fra Marine Harvest sine kontorer i Oslo, er hun i gang med å snakke. Hun snakker rett og slett mye - og svært fokusert. - Da jobben i Marine Harvest dukket opp, var det først og fremst arbeidsoppgavene som fristet. Men nå, nå er jeg helt hektet på fisk, sier hun mens ansiktet åpner seg til et overbevisende smil. - En nyopprettet stilling som kommunikasjonssjef og med ansvar for kontakt med myndigheter i et internasjonalt konsern, var helt etter min kravspesifikasjon. Noen intervjurunder senere ble jeg tilbudt, takket ja, og i dag har jeg hatt ett år, oppsummerer Grindaker. Marine Harvest Sånn umiddelbart er det ikke lett å gjette at Marte Grindaker jobber i det private næringsliv. Hun er ikledd en rød jakke, oransje genser og det røde krøllete håret er samla i en hestehale. Verken stresskoffert eller den lille koksgrå dressjakken som er så typisk for næringslivet, ser ut til å ha noe med henne å gjøre. Det er tydelig at kommunikasjonssjefen i Marine Harvest er mer opptatt av arbeidsoppgavene sine og produktet enn av kleskoder. - Vet du at Marine Harvest er verdens største i verda på laks? Og at vi hver dag står for 4,2 millioner måltider på verdens middagsbord? Og at Marine Harvest i Norge faktisk er like store som Gilde og Prior til sammen. Grindakers spørsmål triller over bordet i det hun forteller hva Marine Harvest faktisk produserer og bidrar til i verden. Hun er tydelig stolt av jobben og det som skjer der. - For meg er det en spennende å jobbe der pengene faktisk blir laget ikke der de blir brukt, altså i forvaltningen. Jeg setter pris på at det også er en del av velferdssamfunnet å forvalte pengene, men det er noe eget ved å være der verdiene skapes, sier hun. Grindaker tenker seg om, tar en pause i ordflommen, trekker pusten, smiler og sier: - Det er noe veldig norsk med fisk, noe ekte og noe stolt. Noe fysisk. Jeg blir nok tiltrukket av det konkrete og levende og kjenner at det er inspirerende å jobbe frem spennende avtaler eller nyvinninger som ytterligere kan styrke feltet. Status og myter Grindaker er klar over at hun er en av få samfunnsvitere som jobber i privat næringsliv. Og skulle hun glemme det, blir hun minnet om det når hun møter gamle studievenner. - De fleste er nysgjerrige når jeg forteller hvor jeg jobber. De fleste stiller spørsmål som handler om hvor mye jeg jobber og om lønn. Personlig tror jeg ikke det er så stor sektorforskjell på akkurat disse punktene. Mange jobber mye i offentlig sektor også det avhenger vel av hvilken kultur som utvikles heller enn hvilken næring en er i, sier hun. En annen stor forskjell mellom - Det er noe veldig norsk med fisk, noe ekte og noe stolt. Noe fysisk. Jeg blir nok tiltrukket av det konkrete og levende og kjenner at det er inspirerende å jobbe frem spennende avtaler eller nyvinninger som ytterligere kan styrke feltet. samfunnsvitere i offentlig versus privat sektor, er hvilken kompetanse som dominerer i organisasjonen. I et departement, direktorat eller i en etat har en mange kollegaer med samme utdanning. I Marine Harvest er Grindaker relativt alene. - Mine kolleger er ofte biologer og Side 6 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE

7 jeg + privat næringsliv = sant økonomer. For meg er det spennende fordi jeg fungerer som et supplerende ledd den som har en utfyllende kompetanse og gir andre perspektiver. Konkret ser jeg jobben min som en slags oversetterjobb. I praksis betyr det at jeg kan forklare for eksempel hvorfor vi får ulike reaksjoner fra omverden, myndigheter og slikt, forklarer Grindaker. Kommunikasjonssjefen reflekterer høyt og snakker om det hun ser på som kjernekompetansen til vår utdanningsgruppe. Nemlig oversetterrollen. Evnen til å fortelle andre om sammenhenger, samfunnsdynamikk og å gjøre kompleks kunnskap tilgjengelig. Og det å kunne åpne dører. Reisen mot fisken Da Grindaker avsluttet sin master i statsvitenskap, var ikke fisk et tema verken på papiret eller i hodet hennes. Temaet for oppgaven hennes var europeiseringen av velferdsdebatten i noen av medlemslandene i EU. For Grindaker, som tidligere har vært nestleder i Europeisk ungdom, var dette et spørsmål hun var interessert i, som var spennende å se på og bruke teori fra vitenskapen for å belyse. - Jeg kommer fra et svært samfunnsengasjement hjem. Samfunnsinteressen var med på å styre studievalg på ungdomsskolen og senere videregående, men også universitetsstudier. Fagene ble lettere når en har interesse for temaene, og helt frem til Bachelor opplevde jeg at jeg kunne profitere på at jeg hadde mye samfunnskunnskap, forklarer hun. Samfunnsinteressen førte til at Marte Grindakers ungdomstid var preget av ulike verv. I tillegg til Europa-bevegelsen hadde hun lederskapet i Juvente og etter hvert ble hun nestleder i Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan. Vervene gjorde at hun ikke hadde muligheter til å jobbe ved siden av så mye ved siden av studiene, slik mange andre studenter gjorde, og i perioder tok vervene mye mer tid enn studiene. - Da jeg etter hvert begynte på masteren, innså jeg at jeg måtte fokusere mer på faget for å kunne gjennomføre og å gjøre det bra, og derfor avsluttet jeg de fleste vervene, sier hun, og forteller at hun nå bare sitter som vara i styret i Europabevegelsen. Første ordentlige jobben Den første ordentlige jobben etter endt utdanning fikk Marte Grindaker i Burson-Marsteller. Ryktet hadde gått foran henne, hun ble forespurt og brått befant hun seg i et av Norges største kommunikasjonsbyrå. - Jobben fikk jeg nok fordi jeg hadde mye erfaring fra å jobbe mot media og med organisasjonsbygging, ikke nødvendigvis fordi jeg hadde en master TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE Side 7

8 jeg + privat næringsliv = sant i statsvitenskap. Det betyr ikke at utdannelsen ikke er viktig, den ligger liksom i bunnen og gjør at jeg har mange verktøy i hvordan en ser på verden. Gjennom tre og et halvt år fikk kommunikasjonsrådgiveren god erfaring i å jobbe mot både privat og offentlig næringsliv. Hun forteller om en periode der hun måtte sette seg inn i en rekke felt og temaer, der læringskurven var svært bratt. Oppdrag som hun på grunn av private interesser ikke ønsket å være konsulent for, fikk hun slippe. - Jeg tror det er vanlig i de fleste kommunikasjonsbyrå at en blir fristilt dersom en etisk er uenig i budskapet en skal fronte. Selv om jeg ikke benyttet meg av det mer enn et par ganger, var det et viktig punkt for meg. - Da jobben i Marine Harvest kom, var det fristende å få jobbe fra innsiden, ikke bare sitte på utsiden og gi råd. Karriereråd Selv om hun er statsviter, er det kanskje heller andre variabler som har bragt Marte Grindaker akkurat til Marine Harvest. - Organisasjonserfaringene mine er uten tvil det som bragte meg først til Burson- Marsteller og senere til Marin Harvest, sier hun uten blygsel. Om jeg skal gi råd til andre som ønsker seg et jobbløp litt utenfor normalen, er engasjement og aktiviteter ved siden av studier like så viktige som graden. Utvelgelsene skjer ved at en leter etter det spesielle, det kreative og det som forteller at du evner å levere, forklarer hun. Et annet tips fra Grindaker til de som ønsker seg inn i privat næringsliv, er å være mer strategisk i valg av tema på masteroppgaven. Skriver du om noe som angår næringslivet, tar kontakt med bedrifter og så videre, så er det klart at du i større grad er innenfor enn en som skriver om forvaltningen. Fisk var ikke det Grindaker tenkte hun skulle jobbe med under utdanningen. Hvor hun er om 20 år har hun ingen formening om. Det hun imidlertid vet, er at hun de neste årene skal gjøre folk på Østlandet klar over hvor stor del av vårt næringsliv som består av nettopp fisk. Om Marine Harvest Marine Harvest Norway eies hundre prosent av Marine Harvest ASA og er en del av Marine Harvest konsernet, som er verdens største produsent av atlantisk laks. I 2011 produserte Marine Harvest omlag tonn laks (sløyd vekt), eller 2,7 millioner måltider hver dag. Dette tilsvarende omlag 24% av samlet norsk produksjon. Virksomheten omsatte i 2011 for omlag 8 mrd kr. Med i overkant av 1200 årsverk i Norge, er Marine Harvest sterkt representert langs kysten, med 207 konsesjoner fra Flekkefjord i sør til Sørfold nord. De driver avl på egen stamfisk og har hele produksjonskjeden fra rogn til ferdig filet. I Norge driver Marine Harvest fire av verdens største sjømatfabrikker i Hjelmeland kommune i Rogaland, Herøy kommune i Møre og Romsdal, Hitra kommune i Sør-Trøndelag og Herøy kommune i Nordland. I perioden har de investert for 510 millioner i de norske fabrikkene. Totale investeringer i Norge var i 2,1 milliarder Med hovedkontor i Bergen, har konsernet om lag ansatte, driver virksomhet i 22 land og selger sjømat direkte til om lag 50 land. Side 8 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE

9 jeg + privat næringsliv = sant Lønn, utdanning, sektor og kjønn Fersk SSB statistikk forteller at utdanning lønner seg, og at det ikke er særlig stor forskjell i gjennomsnittsinntekt mellom offentlig og privat sektor. Og ja, av en eller annen grunn lønner det seg å være mann. Kilde: ssb.no Genier trenger også verktøy Evalueringsportalen.no - statens evalueringer samlet på ett sted TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE Side 9

10 jeg + privat næringsliv = sant Å fremme egne lønnsinteresser Mange medlemmer arbeider i virksomheter som ikke er bundet av en sentral eller lokal tariffavtale som innebærer kollektive lønnsforhandlinger. Disse medlemmene må selv fremme sine lønnsinteresser. Hvordan bør dette gjøres? Av Øyvind Anmarkrud, juridisk rådgiver i Samfunnsviterne Hvem må fremme sine lønnsinteresser selv? Det er i første rekke medlemmer i privat sektor utenfor Virke/HUK-området som utelukkende må fremme lønnsinteressene selv, siden det for disse medlemmene ikke foreligger en tariffavtale som innebærer kollektive forhandlinger. Imidlertid er mye av det følgende også relevant for medlemmer i offentlig sektor og i Virke/HUK-området fordi alle medlemmer må forhandle om lønn ved ansettelse og fordi alle medlemmer selv kan påvirke sin lønnsutvikling ved å være bevisst ved fremsettelse av lønnskrav som den tillitsvalgte skal følge opp. Vær offensiv! Vårt aller viktigste råd er at du tør å fremme dine egne lønnsinteresser. Vår erfaring er at mange av våre medlemmer særlig kvinner synes det er vanskelig å argumentere for store lønnsøkninger fordi det føles griskt og storforlangende. Her vil vi påpeke at dere stort sett forhandler med folk som tjener langt mer enn dere, slik at arbeidsgiverrepresentantene neppe anser dere for griske så sant det ikke er tale om helt urealistiske lønnskrav. Dessuten: Sjefen er (som oftest) ikke din omgangsvenn. Du vil tape mye lønnsmessig på å forsøke å være mest mulig sympatisk i lønnssammenheng. Forskning indikerer at typer som har egoisme og selvhevdelse som fremtredende karaktertrekk, tjener mer enn grunnleggende snille og føyelige arbeidstakere. Det er trolig ikke oppførselen i det daglige som først og fremst medfører begunstigelse for egoistene, men at disse har lett for å fremme egne lønnsinteresser. Vi anbefaler selvsagt ikke en radikal personlighetsforhandling blant våre medlemmer i kynismens retning, men at dere tør å være av de litt tøffe akkurat når det gjelder lønn, om ikke nødvendigvis i form, så i alle fall i innhold. Når bør arbeidstaker snakke om lønn? I norsk lovverk er det ikke bestemmelser om lønnssamtaler og lønnsutvikling. Dermed blir det opp til partene å snakke om lønn. For det første har partene mulighet til å diskutere lønn ved ansettelse. Altfor mange godtar arbeidsgivers tilbud uten diskusjon. Ofte er det et forhandlingsrom ved ansettelse. Hvis det ikke skulle være det, har du i det minste signalisert lønnsinteresse som kan komme deg til gode senere. Lønnsnivået ved ansettelsen vil være utgangspunktet for alle senere lønnsreguleringer, så noen tusenlapper økning som følge av en offensiv holdning kan ha stor betydning hvis du blir værende i noen år. Vi anbefaler også at du forsøker å få med et punkt i arbeidskontrakten om en lønnssamtale etter omtrent et halvt års tid og om årlige lønnssamtaler dersom dette ikke er praksis i virksomheten. Hvis verken virksomheten eller du i kraft av avtale har noen fast årlig ordning med lønnssamtaler, må du selv vurdere når det passer særlig godt å ta opp lønn som tema med arbeidsgiver. Det kan for det første aktualiseres som følge av tariffoppgjørene i arbeidslivet for øvrig. En årlig justering vil være på sin plass for å sikre en kjøpekraftforbedring uavhengig av om det har skjedd store endringer i arbeidsforholdet. Også utover årlige samtaler vil det være noen forhold som kan gjøre det nærliggende å ta opp lønnsspørsmål. Det vil særlig være nærliggende hvis du skifter stilling i virksomheten eller får vesentlig endrede oppgaver, eller hvis du mottar tilbud eller er i dialog med annen arbeidsgiver. Hva er tjenlige argumenter i lønnssamtaler? Det er særlig tre hovedpoenger som du bør tenke over før en lønnssamtale: din verdi for virksomheten, hva andre med tilsvarende kompetanse tjener og virksomhetens økonomi. En forutgående vurdering av disse forholdene vil gjøre at du bedrer dine forutsetninger for å forstå arbeidsgivers interesser, og LØNN I PRIVAT SEKTOR I norsk lovverk er det ikke bestemmelser om lønnssamtaler og lønnsutvikling. Dermed blir det opp til partene å snakke om lønn. Det er særlig tre hovedpoenger som du bør tenke over før en lønnssamtale: din verdi for virksomheten hva andre med tilsvarende kompetanse tjener virksomhetens økonomi Side 10 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE

11 jeg + privat næringsliv = sant Vårt aller viktigste råd er at du tør å fremme dine egne lønnsinteresser. Vår erfaring er at mange av våre medlemmer særlig kvinner synes det er vanskelig å argumentere for store lønnsøkninger fordi det føles griskt og storforlangende. det kan hjelpe deg til å komme frem til et realistisk og offensivt utgangspunkt hva gjelder lønnsnivået. Dernest får du vurdere hva du bør argumentere med i selve samtalen. Din verdi for virksomheten Det aller viktigste poenget med tanke på arbeidsgivers motivasjon i lønnssamtaler er din verdi for arbeidsgiveren. Er det en kommersiell virksomhet, vil spørsmålet i første rekke være hvordan du påvirker inntjeningen, og hvis det er en interesseorganisasjon, vil spørsmålet være hvordan du påvirker kvaliteten på virksomhetens tjenester. Du bør argumentere med forhold ved deg: Den utdannelsen du har tatt er neppe så sterkt argument i seg selv når du først er ansatt; det er din samlede kompetanse og innsats som samlet sett leder til ditt prestasjonsnivå. Vær konkret sett hen til det du bidrar med for virksomheten! Mange av våre medlemmer er trolig for nøkterne når det gjelder vurderingen av sin verdi. Det er gjerne ikke så lett å forstå at ens arbeid er verdt mange hundretusener. Spør deg selv hva konsekvensene for arbeidsgiver vil være hvis du enten avslår et jobbtilbud eller velger å slutte i virksomheten hva må virksomheten betale for å få lignende kvalitet på arbeidet? Med dette mener vi ikke at arbeidstakere i utide bør true med mulig avgang, men spørsmålene er viktige å stille seg for å få en forståelse for arbeidsgivers beveggrunner ved vurdering av ditt lønnskrav. Hva tjener andre med tilsvarende kompetanse? For å fremme offensive og realistiske lønnskrav er det fordelaktig å ha innsikt i lønnsnivå blant andre med tilsvarende kompetanse. Samfunnsviternes lønnsstatistikk kan belyse dette. Denne kan medlemmer laste ned når de er innlogget på medlemsnettet. Du kan imidlertid ofte få enda mer presise referanserammer ved å finne ut hva kolleger eller ansatte i konkurrerende eller liknende virksomheter tjener. Ta gjerne noen telefoner til gamle medstudenter! Husk imidlertid at din verdi for virksomheten kan være en ganske annen enn hva andres lønnsnivå tilsier siden formalkompetanse, stillingsinnhold og arbeidserfaring ikke er ensbetydende med din verdi for virksomheten. Virksomhetens økonomi Virksomhetens økonomiske situasjon er avgjørende for dens lønnsevne. Dersom du ikke har god oversikt over denne, kan du spørre kolleger eller andre som jobber med økonomien. Årsrapporten kan også gi innsikt. På Samfunnsviternes nettsider kan du lese mer om argumenter og momenter som kan tas med i et lønnskrav eller en lønnssamtale, og du kan kontakte sekretariatet for rådgivning knyttet til din situasjon. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE Side 11

12 jeg + privat næringsliv = sant Trainee-suksess i vest I løpet av fire år har 40 nyutdannede fått jobb på Vestlandet via et unikt trainee-program levert av Trainee Vest på Karrieresenteret. Mens samfunnsvitere utgjør majoriteten av traineer, ligger humanister på bunnen. Tekst: Gunn Kvalsvik - Ideen om et eget traineeprogram kom fra Karrieresenteret ved Studentsamskipnaden i Bergen, sier prosjektleder i Trainee Vest, Eivind Olsvik. Han understeker at næringslivet i regionen ikke var vanskelig å få med på ideen. Olsvik, som har vært leder for Trainee Vest siden oppstarten, forteller at målet hans først og fremst er å tilby nyutdannede en god start med en spennende jobb i regionen, samt å tilby bedriftene topp nyutdannete kandidater. - Studentene som utdannes i vår region, bør få en sjanse til å bruke kompetansen sin i bedrifter i nærområdet det er en vinn-vinn situasjon, sier han. Fra 7 til 17 Da det første traineeprogrammet startet i 2008, var syv lokale bedrifter med i prosjektet, og til ti stillinger kom det inn 198 søknader. I dag er det 17 bedrifter som er organisert i nettverket. Søknadsbunkenene ligger nå på 500 kandidater. - Vi har som mål å få flere bedriftskunder fordi vi mener vi er et svært godt redskap for å ansette gode kandidater. Tilbakemeldingene fra bedrifter som har brukt oss, har vært unisont positive, noe som også har vært pådriver når vi har rekruttert inn flere, forklarer lederen i Trainee Vest, som tror at potensialet er mye større både når det gjelder trainee-kandidater og aktuelle bedrifter. bedrifter. I deres visjon står det at de kan bistå alt fra små til store bedrifter, private og offentlige. - Argumenter for å være med i bedriftsnettverket er mange, sier Olsvik entusiastisk. - Det første og viktigste er selvsagt våre mange suksesshistorier, men utvelgelsesprosessen og kostnadene ved å ansette via ordningen gjør ordningen unik og aktuell. Et unikt tilbud Selvsagt finnes det flere tilbydere av trainee-program i vårt land, og modellene de er organisert rundt, er forskjellige. Mange store bedrifter har for eksempel egne ordninger, og endel er fagspesifikke. Det unike med Trainee Vest er at det er et program for mange typer fagbakgrunner og oppfordrer medlemsbedriftene til å tenkte bredt. - Våre prosesser starter alltid med at kunden lager en spesifikasjon på hvilken kompetanse de mener en aktuell kandidat bør ha. Ofte ser vi at denne blir svært smal og kanskje også lik det de kjenner og har i bedriften fra før. I neste runde går vi derfor mer konkret inn, stiller spørsmål og prøver å få bestillerne til å tenke alternativt ettersom vi vet at denne kompetansen ofte er vanskelig å oppdrive. Ofte går denne prosessen i flere runder, og det vi opplever er at den endelige annonsen oftest er svært forskjellig fra utgangspunktet og går mye bredere ut i jakten på den rette, ler lederen fornøyd. Den fornøyde latteren bunner ikke i at han føler at han lurer sine kunder, men Trainee Vests mål er derfor å utvide og bidra til studentrekruttering til regionens Side 12 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE

13 jeg + privat næringsliv = sant Olsvik, som selv er samfunnsviter, har etter hvert god erfaring med å inspirere bedrifter og nyutdannede til å tenke bredt og å dermed prøve ut konstellasjoner som vanligvis ikke gjøres. Foto: Trainee Vest. heller at de får til fruktbare prosesser der bedrifter rekrutterer til nyskapning. - Jeg ser ingen grunn til at for eksempel en samfunnsviter ikke kan jobbe som prosjektkoordinator i et drillingsselskap. Så lenge vedkommende har en CV som i tillegg til en akademisk utdannelse forteller om kreativitet og handlingsvilje og interesse for feltet, er det en super match. En akademisk utdannelse er et redskap som gjør at en kan håndtere og systematisere kunnskap. Da er det ikke nødvendigvis avgjørende hva som er fagområdet, sier Eivind Olsvik. Bredde = suksess Olsvik, som selv er samfunnsviter, har etter hvert god erfaring med å inspirere bedrifter og nyutdannede til å tenke bredt og å dermed prøve ut konstellasjoner som vanligvis ikke gjøres. I rekrutteringsprosessen går kandidater gjennom både personlighetstester og omfattende intervjuer både av et rekrutteringsselskap og potensiell arbeidsgiver. Målet er at både kandidat og bedrift skal finne den beste konstellasjonen. I tillegg til formell utdannelse legges det derfor stor vekt på personlig egnethet. - Den største gruppa av nyutdannede som inngår i våre programmer, er faktisk samfunnsvitere, og rett etter kommer siviløkonomer fra NHH. I tillegg har vi kandidater fra høgskolen, jurister, ingeniører, pedagoger, psykologer og et par humanister, forteller Olsvik. Han mener humanister ikke er flinke nok til å selge seg inn. Når humanister selv ikke ser for seg at de kan brukes alternativt, er det vanskelig å overbevise aktuelle arbeidsgivere. - Det hadde vært et lite eventyr å rekruttere inn en språkviter som forretningsutvikler i Aker Solution. Det hadde vært flott, og jeg tviler ikke på at den rette vedkommende hadde kunne gjort en strålende jobb, sier han. Ny høst og ti nye muligheter I august starter ti nye og heldige traineer ved bedrifter vest i Norge. Mentorer blir presentert, interne trainee-kontakter står klare, og nettverk med andre i samme situasjon skal på plass. Og i september blir det fellestur til Vossevangen. Et delmål for Trainee Vest er nemlig å gjøre gruppen stolt over regionen og det den har å by på. - Det er alltid spennende å bli ordentlig kjent med nye traineer, og det første året følger vi dem tett. Våre erfaringer er heldigvis gode. Vi ser at våre metoder for å sile ut og prioritere rundt valgene gir resultater. Så langt kan vi derfor skilte med full pott, altså at alle kandidatene har levert som forventet. Derfor er jeg ikke så veldig nervøs på om vi har bommet, avslutter Olsvik. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE Side 13

14 jeg + privat næringsliv = sant Medieviter i energibransjen Med en master i medievitenskap og spansk fra Sør-Amerika var det lite som tydet på at Erik Borge (34) skulle få en karriere i energibransjen. Koblingen kom i stand gjennom en traineeordning. Tekst: Gunn Kvalsvik - Målet mitt har vært å jobbe med kommunikasjon, og som organisasjonskonsulent i energi- og infrastrukturselskapet Bergenhalvøens kommunale kraftselskap (BKK) får jeg brukt utdannelsen min hver eneste dag, sier Borge fornøyd. Spennende prosess For å forstå Borges vei fra medieutdanning til energiselskapet BKK må vi tilbake til august 2009, da han startet som trainee hos Trainee Vest. Han forteller om et år som utgjorde en forskjell: - Å være med som kandidat i rekrutteringsprosessen til Trainee Vest var i seg selv en spennende og lærerik erfaring. Noen utvalgte kandidater gjennomgikk numeriske og verbale tester, og et rekrutteringsselskap gjennomfører telefonintervjuer, før selskapet som skal ha traineen, siler ut sine toppkandidater. Tilsammen var det fem kandidater som møttes til felles intervjudag. Her presenterte BKK seg og jobben, samtidig som kandidatene presenterte seg i plenum og deretter fikk møte arbeidsgiveren alene. - Det var spesielt å treffe de andre kandidatene og høre hva slags kompetanse og egenskaper de hadde. For meg som jobbsøker var dette en helt ny erfaring. Fikk jobb Erik Borge ble valgt ut av de fem, og i dag jobber han som organisasjonskonsulent i BKK. Arbeidsoppgavene hans knytter seg hovedsakelig til employer branding og organisasjons- og kompetanseutvikling. Det betyr blant annet at han de siste tre årene har sittet på andre siden av bordet når BKK har gjennomført intervjuer med kandidater for traineestillinger gjennom Trainee Vest. - Kombinasjonen av personlig utvikling, nettverksbygging og kjennskap til næringslivet i Bergensregionen var det som gjorde trainee-året til en svært begivenhetsrik og interessant start på yrkeskarrieren for min del, sier Erik Borge. - Det legges stor vekt på hvordan man i arbeidslivet møter ulike mennesketyper som man må samarbeide med og hvordan ens egen personlighetstype kan innvirke på et slikt samarbeid. I ettertid har han også sertifisert seg innen JTI (Jungiansk Type Index) slik at han selv nå gjennomfører personlighetstester og samlinger for grupper i BKK. - Prosjektlederkurset ved BI gav også verdifull kompetanse, som jeg nå ser nytten av. I tillegg er selvsagt vennskapet oss traineer imellom noe som er spesielt kjekt å ha med seg videre, forteller han. Energifremtiden - Å jobbe i et selskap som produserer fornybar energi og som samtidig sørger for at strømforsyningen er sikker, gir meg mye på det personlige plan. Om ti år ønsker jeg derfor å fremdeles jobbe i BKKkonsernet, og da med enda større ansvar enn jeg har i dag, avslutter Borgen. BKKs lokaler i Bergen. Foto: BKK. Erik Borge. Foto: privat. Side 14 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE

15 jeg + privat næringsliv = sant Norge trenger samfunnsvitere I media har det den siste tiden vært hevdet at samfunnsvitenskapelig utdanning er mindre samfunnsnyttig enn realfag. Rapporten Kompetanse 2020 presenterer et annet bilde. Tekst: Fredrik Herdlevær Sagafos, UiB Målet for undersøkelsen har vært å avdekke hvilke behov samfunnet har av arbeidskraft innenfor høyere utdanning, og hvordan UiB møter disse behovene. Rapporten ble laget av det bergensbaserte analysebyrået Ideas2evidence og bygger på analyser av et omfattende og mangfoldig empirisk datamateriale. Rapporten forteller at såkalte «mistilpassede» blant nyutdannede, det vil si overkvalifiserte, undersysselsatte og arbeidsledige, har vist seg å være et forbigående problem blant studenter ved alle fakultet. Mens mange studenter opplever vanskeligheter med å finne seg relevant arbeid de første månedene etter at de forlater universitetet, synker antallet mistilpassede radikalt allerede etter seks måneder. Samfunnsvitere skiller seg ikke ut i noen retning. Også fremtidens arbeidsmarked ser godt ut for potensielle samfunnsvitere. Kompetanse 2020 peker på en stor økning i etterspørselen etter høyere utdanning frem mot Etterspørselen etter samfunnsvitere vil øke frem mot 2030, og en stor del av etterspørselen vil være i privat sektor, som følge av stadig mer kunnskapsbasert tjenesteproduksjon. Ønsker du å studere datamaterialet selv, kan rapporten Kompetanse 2020 lastes ned her: artikler/2011/02/kompetanse universitetsutdanningenessynlighet-og-relevans-og-samfunnets-behov Rekordopptak til høyere utdanning Tilstrømningen til høyere utdanning fortsetter å øke. Aldri har det vært sendt ut så mange tilbud om studieplass som i år, melder Kunnskapsdepartementet. Tallene fra Samordna opptak (SO) viser at av i alt ca søkere, er ca kvalifisert for opptak til minst ett studium kvalifiserte søkere har fått tilbud om studieplass gjennom SO. Det er sendt ut nærmere flere tilbud i år enn i fjor, noe som tilsvarer en økning på 6,5 prosent. og etterlengtet økning for realfag og teknologiske fag, sa kunnskapsminister Kristin Halvorsen i en pressemelding i juli. Les saken på Kunnskapsdepartementets nettsider. - Jeg er fornøyd med at ungdommen søker utdanninger samfunnet trenger. Det viser at de både klarer å velge med hjernen og hjertet sitt. Spesielt gledelig er det at lærerutdanningene og helseog sosiafagutdanningene er stadig mer populære. I tillegg har fått vi en stor TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE Side 15

16 jeg + privat næringsliv = sant Litterær gründersuksess Hvert år koster dårlig kommuniksjon offentlige kontorer hele 300 millioner kroner. For en liten gründerbedrift i Bergen betyr dette business. Tekst: Gunn Kvalsvik Godt og kreativt språk er vesentlig for god kommunikasjon. Dette er ikke et revolusjonerende fakta, men hvordan kommunikasjon kan bli business er kanskje mer uttydelig. Samfunnsviteren har snakket med gründerene av Språkfolk i Bergen, Synnøve V. Svardal, Petra J. Helgesen og Lene Bergmann, og spurt om de kan dele noen av sine erfaringer fra kombinasjonen humanist og gründer. Formidling av et budskap - Vi leverer tekst- og litteraturtjenester som hjelper kundene å kommunisere tydelig. Det viktigste for oss er formidlingen av budskap, om det så er navngiving, nettekst, høytlesing, kursing eller korrektur, forteller Synnøve V. Svardal. I følge Svardal fører dårlig språk til nedsatt troverdighet og kommunikasjonsutfordringer. - Det hjelper ikke om panseret er blankt, hvis motoren ruster. Skrivefeil er en ting, men om du ikke klarer å få fram budskapet ditt, eller bruker for lang tid på å forklare, blir folk lei og haster videre. Vi utfyller god design med godt språk, understreker hun. En nisje med stort behov At kommunikasjon i offentlig forvaltning ikke er bra nok, kommer også frem via analyser. Fornyings- og administrasjonsdepartementet har regnet på hvor viktig klart språk i offentlig kommunikasjon er og funnet ut at byråkratspråket koster samfunnet 300 millioner kroner i året. Klar kommunikasjon hindrer rett og slett misforståelser og skaper effektivitet. Det var Synnøve V. Svardal og Petra J. Helgesen som startet Språkfolk i Tre år senere ble Lene Bergmann en tredje partner. Gründeranes faglige bakgrunn De tre gründerne har alle en master i litteraturvitenskap fra UiB. Petra Helgesen har nordisk, pedagogikk, historie og lingvistikk i sin fagkrets, Synnøve Svardal har teatervitenskap, film-, kunst- og designhistorie, mens Lene Bergmann har medievitenskap, teatervitenskap og kommunikasjon. Svardal forteller at hun alltid har har lyst til å gjøre noe administrativt, lede prosesser, samtidig som skrivetrangen alltid har vært der. I Språkfolk mener hun at hun får gjort begge deler. For Petra Helgesen var gründerlysten langt fremme også under studietida: - Da jeg studerte, jobbet jeg frilans for flere norske forlag og ville gjerne starte mitt eget. Gjennom studiene fikk jeg diskutert flere ulike gründerprosjekter, og jeg er utrolig glad for at akkurat Språkfolk ble en realitet, sier hun. For Lene Bergmann var lysten til å kunne leve av å skrive og å kunne være med der det skjer, en viktig drivkraft. Fra drøm til virkelighet Drømmen om egen bedrift oppstod da Svardal og Helgesen gikk på masterstudiet. De så at det var behov for deres kunnskap i både privat og offentlig sektor. I tillegg så de en mulighet til å skape egne jobber i Bergen. Katalysatoren ble oppstarten av akademikerbedriften. De sendte inn en søknad Råd fra Språkfolk til samfunnsvitere og humanister som har en gründer i magen: - Lag en oversikt over hvilken kunnskap du har og hvordan den kan brukes. - Finn ut hvem som trenger det du kan tilby. - Bruk tid på profil og definering av de tjenestene du vil selge. - Spør om hjelp fra flinke folk rundt deg. - Delta på kurs, seminarer snakk med folk. Synlighet er alfa og omega. - Skaff deg en regnskapsfører. Heller før enn siden. - Ordne med forsikringer, pensjon og sykepenger. - Vær hyggelig, og ha det gøy! Side 16 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE

17 jeg + privat næringsliv = sant Fra venstre: Synnøve V. Svardal, Petra J. Helgesen og Lene Bergmann. Foto: Språkfolk. og ble tatt opp høsten Her fikk de muligheten til å sitte i rimelige lokaler sammen med andre gründere fra UiB. Seks år senere er Språkfolk i vekst. - Vi har brukt mye tid på å profesjonalisere driften vår, fra å være tre studenter til å bli et aksjeselskap med seks ansatte. Vi har også arbeidet med å spisse tjenestene våre og driften for å tydeliggjøre profilen vår. Vi ser at de tjenestene vi leverer, er etterspurt i markedet, og vi bruker mye tid på å dekke de språklige behovene som fins, understreker Helgesen. Tredelt drift Språkfolk deler driften i tre: tekstforfatting, redigering/oversettelse, og litteratur/kurs. Som tekstforfattere tydeliggjør de bedrifters språklige profil, setter navn på produkter og tjenester og skriver tekster til nett og trykksaker. - Redigering er en kvalitetsheving av teksten. Det inkluderer også språkvask og korrektur. I tillegg oversetter vi til de fleste språk ved hjelp av våre gode oversettere, sier Bergmann. Litteraturtjenestene er i hovedsak basert på egen litteraturfaglig kompetanse. Gründerne er spesielt gode på samtidslitteratur og barne- og ungdomslitteratur. - Her kurser vi, holder foredrag og skriver i diverse publikasjoner. I tillegg kurser vi i klarspråk, basert på det statlige Klarspråk-prosjektet for offentlig ansatte, og i godt språk for skrivende i alle bransjer, sier Svardal fornøyd. Hun understreker at fellesnevneren for alt de gjør er god formidling. Den bratteste veien Den tøffeste perioden i Språkfolk var da de bestemte seg for å lage en arbeidsplass og ikke kun være et frilanskollektiv. - Når vi endelig landet prosessen har vi bestemt oss for at vi skal være en plass for andre og ikke kun oss selv. Visjonen for bedriften har vokst proporsjonalt med veksten. Å være en arbeidsgiver gir oss større tyngde, men innebærer også mer ansvar og risiko, sier Helgesen. Et premiss har alltid stått fast: de har alltid visst at kunnskapen har verdi. Utfordringen har vært å få andre til å se det samme. - Når kundemassen og oppdragene etter hvert vokste, var det ingen tvil om at vi hadde matnyttige og kreative tjenester som kundene våre hadde behov for. Vi har fått mye skryt, og god hjelp fra flinke folk, og vi blir stadig anbefalt av kundene våre. Det gir oss selvtillit, fastslår Svardal. Smart å starte eget foretak I følge lederne i Språkfolk må gevinsten i å drive for seg selv måles i flere variabler. I følge Helgesen er god forretning ikke alltid det samme som høy inntjening, men at det er element må en ta innover seg. - Om man klarer å jobbe effektivt og TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE Side 17

18 jeg + privat næringsliv = sant strategisk, vil det være økonomisk lønnsomt på sikt. Det krever at man tør å mingle med byens næringsliv og profilere seg. UiB har mye å hente på å forberede studentene sine for næringslivet, for eksempel å lære dem litt om forretningsvirksomhet og markedsføring, sier hun. Ville valgt det samme igjen Selv om det er og har vært krevende, ville Svardal, Helgesen og Bergmann gjort det samme igjen. Et tradisjonelt valg i forvaltningen frister ikke: - Selvsagt hadde en forvaltningsjobb fristet innimellom! De fleste i vår situasjon drømmer om stabilitet og betalt overtid i blant. Men jeg kommer alltid fram til at jeg er fullstendig avhengig av utfordringer og er glad i ansvar, sier Svardal. Petra Helgesen nikker samtykkende, og Lene Bergmann understreker at hun er utrolig glad for at hun klarte å bruke utdannelsen sin til å drive egen bedrift. - Man gjør det ikke lett for seg selv ved å velge utradisjonelt, men det er jo uansett drømmejobben!, sier hun med et smil. Visjoner og gode råd Språkfolk har en visjon om å bli en ledende leverandør av tekst- og litteraturtjenester i Norge. Gjennom sine tjenester ønsker de å bidra til å heve standarden på språklig formidling i både offentlig og privat sektor. I tillegg ønsker de å være en attraktiv arbeidsplass på Vestlandet, en faktor som kan få nyutdannede studenter til å bli i regionen og få andre til å flytte til. For mer om Språkfolk, se sprakfolk.no Norske akademikerbedrifter best og verst i Skandinavia Akademikerne har sammen med Saco i Sverige og AC i Danmark gjennomført en undersøkelse av samtlige bedrifter etablert av akademikere i Skandinavia i 2004 og frem til Hovedfunnene i den Skandinaviske undersøkelsen er: Norge har dobbelt så mange akademiske høyvekstbedrifter (minst 20% vekst i året i perioden ) som Sverige og Danmark. Det er også klart flere norske akademikerbedrifter som er i drift fem år etter etableringen enn i Danmark og spesielt Sverige. Det er imidlertid færre akademikere som starter egen virksomhet i Norge enn i Sverige og Danmark. Dette er spesielt tydelig for kvinner. Mens det er akademikerne med teknisk naturvitenskapelig bakgrunn som etablerer egne bedrifter i Norge, dominerer samfunnsviterne i Danmark. Sverige er det landet der det er mest balanse mellom fagretningene. Motivasjonen for å starte for seg selv er de samme i alle land og er først og fremst knyttet til muligheten for å være sin egen sjef og økt frihet. Få starter for seg selv pga. arbeidsledighet. Mange starter opp på deltid. Hovedfunnene i den norske delen av undersøkelsen er: Det er mer enn dobbelt så sannsynlig at en akademiker starter egen virksomhet enn at en ikkeakademiker gjør det. Akademikere utgjør drøyt 5 % av den yrkesaktive befolkningen, men startet 13 % av de nye bedriftene. Bedrifter startet av akademikere er overrepresentert blant virksomheter med særlig høy vekst. 45 % av akademikerbedriftene ble startet av personer med teknisknaturvitenskapelig utdanning, mens 25% ble startet av personer med økonomisk-administrativ eller samfunnsvitenskapelig utdanning. Svært får bedrifter ble etablert av humanister. Mer enn halvparten av viteniverksetterne startet på deltid, det vil si i tillegg til ordinær jobb. Dette reduserer risikoen ved bedriftsetableringen. Undersøkelsen viser også at det er de bedriftene der flere starter sammen, som klarer seg best. Det er noe alle som vurderer å starte opp bør merke seg. Både kompetansemessig og sosialt er det bra å være mer enn en. Rapporten kan lastes ned via Side 18 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE

19 jeg + privat næringsliv = sant Moralens sjanser i markedets tidsalder Om kulturelle forutsetninger for moral Hva slags samfunn vil vi ha? Bruker vi livene våre til det vi virkelig mener er viktigst? Opplever vi at vi har makt til å bestemme over det som betyr mest for oss, og for våre barn? Moralens sjanser i markedets tidsalder innbyr til refleksjon over disse og en rekke beslektede spørsmål. Spørsmål som mange, ikke minst voksne som er foreldre, er opptatt av, men som det sjelden er anledning til å fordype seg i. Bokens bærende idé er at markedet gjennom de siste årene har fått en dominerende plass i utviklingen av samfunnet på bekostning av moralsk engasjement hos vanlige mennesker. Moral er ikke trumf, det er det markedet og dets «verdier» som er. Forlag: Gyldendal På stedet løp Hvorfor kan ikke trærne i skogen nøye seg med å bli tre-fire meter høye? Hvorfor må det lanseres nye mobiltelefoner hver eneste uke? Hvorfor lyver politikerne så det renner av dem hver gang det er valgkamp (mens de stort sett holder seg i skinnet resten av tiden)? Disse spørsmålene - og mange andre - har ett svar: tredemølleparadokset. I den biologiske evolusjonen er det nødvendig for alle individer, og alle arter, å være i konstant utvikling. Årsaken er at alle andre utvikler seg, og dermed er det viktig å forbedre sine ytelser bare for å bli stående på stedet hvil. Dette prinsippet gjelder ikke bare i naturen, men også i markedet, idretten og mange slags sosiale relasjoner. Denne boken handler ikke om natur eller kultur, men om livet i hele sin bredde. Forlag: Aschehoug Sosialdemokratiet Sosialdemokratiet har siden 1930-tallet vært en sentral del av norsk politikk og samfunnsliv. Dette er den første boka på norsk som analyserer sosialdemokratiet som ideologi og politisk praksis. I dag hevdes det ofte at vi lever i nyliberalismens tidsalder. Denne boka har et annet perspektiv. Først og fremst har det siste århundret dreid seg om sosialdemokratiets framvekst og triumf, hvor kapitalismen ble temmet og marxismen forvist til historiens skraphaug. I vår egen tid har sosialdemokratiet gått mot nye mål og vunnet fram i stadig større deler av verden. Men samtidig står man overfor en rekke nye utfordringer som krever at sosialdemokratiske premisser vurderes på ny. Denne boka diskuterer de politiske utfordringer i vår egen samtid og framtid, med sosialdemokratiets idégrunnlag og historie som utgangspunkt. Forlag: Universitetsforlaget TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE Side 19

20 STUDENt Studenter om fremtiden Et viktig parameter for å se hvor samfunnsvitere og humanister kommer til å jobbe i fremtiden, er å snakke med studenter. Hvilken drømmer har de for drømmejobben i fremtiden? Cathrine Sundbø Delp studerer til en bachelor i statsvitenskap og sosiologi ved NTNU. Hvor mange år har du igjen av dine studier? Jeg har ett år igjen av min bachelor, og ønsker å ta en master etter det. Hvorfor valgte du å studere akkurat sosiologi og statsvitenskap? Jeg var usikker på hva jeg ville studere etter videregående, men gikk til en profesjonell rådgiver som hjalp meg med å kartlegge mine ferdigheter og interesser. Til slutt falt valget på statsvitenskap. Jeg har tidlig hatt interesse for politikk, så det var nok et godt valg for meg. Senere valgte jeg sosiologi som andrefordypning i graden min, og er svært fornøyd med det. Det har gitt meg nye perspektiver i studiet mitt. Hva står øverst på ønskelista over arbeidssted(er)? Jeg ønsker en utfordrende jobb der jeg kan bruke meg selv og mine kunnskaper. Som student oppfatter jeg det som vanskelig å orientere seg om hvilke jobber som kan være aktuelle for meg, men jeg håper at jeg kan arbeide med problemstillinger som engasjerer meg, gjerne i prosjektarbeid. Hvor er du karrieremessig om 20 år? Om 20 år håper jeg at jeg jobber fulltid i en jobb jeg trives med og som byr på nye utfordringer. Jeg synes prosjektledelse og samarbeid er veldig spennende, og jeg får mye ut av å jobbe i team, så det ville vært ideelt for meg. Hvilken teoretiker har inspirert deg mest under studiene så langt? Det må være Karl Marx. Marx har stor innflytelse både i sosiologien og statsvitenskapen, og da jeg begynte å lese hans verker ble jeg veldig fascinert av hans teorier om samfunnet, politikken og økonomien. Han har betydd mye for meg og mine studier. Steffen Christensen Bekkelund, har ett å igjen før han er Master i kunstog kulturstudier. Han studerer ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger. Hvorfor valgte du å studere kunst? Jeg har alltid hatt stor interesse for kunst- og kulturarbeid. Med både kunstfaglig (teater) og samfunnsvitenskapelig (sosialantropologi) utdannelse i bunn, ønsket jeg å få en mer helhetlig forståelse av hvordan disse feltene samhandler og påvirker hverandre. Jeg har også ønsket å få mer innsyn i og kunnskap om kulturpolitisk arbeid og forvaltning. Hvor ønsker du å jobbe når du er ferdig? Med tanke på det private næringslivet er jeg faktisk usikker på hvilke muligheter jeg har for å få jobb der, selv om de helt sikkert er til stede. For meg handler ikke kunst om å nødvendigvis generere øko- Side 20 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE

Tema: FRAMTIDEN. Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling

Tema: FRAMTIDEN. Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: FRAMTIDEN Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2010

Detaljer

Tema: Samfunnsvitere og humanister - før og nå

Tema: Samfunnsvitere og humanister - før og nå TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2012 SAMFUNNSVITEREN Tema: Samfunnsvitere og humanister - før og nå TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2012 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik humanister og samfunnsvitarar

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK samfunnsfag ved universitetet. doktorgrad om prosjektleiing i Statoil.

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3 2011 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Likestilling og likeverd i arbeidslivet. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3-2011 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3 2011 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Likestilling og likeverd i arbeidslivet. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3-2011 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3 2011 SAMFUNNSVITEREN Tema: Likestilling og likeverd i arbeidslivet TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3-2011 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik LIKESTILLING OG LIKEVERD

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN. Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2012 SAMFUNNSVITEREN Tema: Verdensøkonomien snur(rer) TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2012 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Ho ser forundra ut, tenker vel som meg på solonedgangen

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2011 SAMFUNNSVITEREN. Tema: LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2011 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2011 SAMFUNNSVITEREN. Tema: LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2011 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2011 SAMFUNNSVITEREN Tema: LEDELSE TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2011 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik LEIING, LEIING OG LEIING - Det er ein ting eg har

Detaljer

Tema: Lønn. Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN

Tema: Lønn. Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: Lønn Hva tjener våre medlemmer? Offentlig eller privat sektor Kjønn og lønn TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 1-2010 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK

Detaljer

TEMA: YRKESVALG - VI HAR SNUST I MEDLEMSREGISTERET OG SNAKKET MED 12 UTVALGTE OM JOBB TIDSSKRIFT NR 3 2008 SAMFUNNSVITEREN

TEMA: YRKESVALG - VI HAR SNUST I MEDLEMSREGISTERET OG SNAKKET MED 12 UTVALGTE OM JOBB TIDSSKRIFT NR 3 2008 SAMFUNNSVITEREN TIDSSKRIFT NR 3 2008 SAMFUNNSVITEREN TEMA: YRKESVALG - VI HAR SNUST I MEDLEMSREGISTERET OG SNAKKET MED 12 UTVALGTE OM JOBB TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE NR 3-2008 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK August

Detaljer

Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2007 Arbeidsmarkedet for samfunnsvitere

Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2007 Arbeidsmarkedet for samfunnsvitere Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2007 Arbeidsmarkedet for samfunnsvitere Dagsrevyen durar i bakgrunnen. Eg sit i godstolen og fyl halvvegs med. Skummer avisoverskrifter og annonser

Detaljer

Organ for Samfunnsviterne 4 2007 Velkommen humanister: Samfunnsviterne inviterer inn i varmen!

Organ for Samfunnsviterne 4 2007 Velkommen humanister: Samfunnsviterne inviterer inn i varmen! Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviterne 4 2007 Velkommen humanister: Samfunnsviterne inviterer inn i varmen! Gunn Kvalsvik, redaktør I laupet av det siste halve året har eg reist ein del. Blant anna

Detaljer

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004 Hvordan blir fremtidens velferdstilbud? Gunn Kvalsvik, redaktør - Eg meinar klårt at det er den fyrste jobben etter enda udanning som avgjer

Detaljer

Samfunnsviternes identitet og posisjon

Samfunnsviternes identitet og posisjon Samfunnsviternes identitet og posisjon Rapport, mars 2011 1 Arve Paulsen Kommunikasjon: Samfunnsviternes identitet og posisjon, mars 2011 Innholdsoversikt Bakgrunnen for oppdraget... 3 Kilder... 4 De tre

Detaljer

Tema: Pensjon. Alt du lurer på, men ikke tør spørre om. Her får du svarene! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2010 SAMFUNNSVITEREN

Tema: Pensjon. Alt du lurer på, men ikke tør spørre om. Her får du svarene! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2010 SAMFUNNSVITEREN TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: Pensjon Alt du lurer på, men ikke tør spørre om. Her får du svarene! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2010 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Den

Detaljer

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006 Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Karrieresenterets program Flere nye tilbud til jobbsøkere

Detaljer

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2004

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2004 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 4 2004 Samfunnsviterkonferanse i TROMSØ - Kva med å lese oss gjennom tenkingas historie? Eg kjenner at eg har så store hull i så mykje grunnleggjande

Detaljer

Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2006 Lønnsoppgjøret våren 2006: Akademiker-streik i staten

Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2006 Lønnsoppgjøret våren 2006: Akademiker-streik i staten Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2006 Lønnsoppgjøret våren 2006: Akademiker-streik i staten Sumaren er her. Snart. Vi kryssar fingrane, håper på varme dagar og venter på svale kveldar,

Detaljer

Sannheten om. Kjeder du deg på jobben? hva ville Pippi gjort? Pippi Langstrømpe kan lære deg å tenke annerledes. Les mer s 12 13

Sannheten om. Kjeder du deg på jobben? hva ville Pippi gjort? Pippi Langstrømpe kan lære deg å tenke annerledes. Les mer s 12 13 01/10 MEDLEMSMAGASIN FOR NORGES INGENIØR- OG TEKNOLOGORGANISASJON Sannheten om Les mer side 24 33 Stor etterspørsel etter byggingeniører Er finanskrisen over? Les mer s 4 5 Kjeder du deg på jobben? hva

Detaljer

Tema: Sikkerhet og personvern

Tema: Sikkerhet og personvern TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2011 SAMFUNNSVITEREN Tema: Sikkerhet og personvern TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2011 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik SIKKERHET OG PERSONVERN Klokka ringer

Detaljer

Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr 12. Høsten 2008. Basic jobbsøking: Hvordan lese arbeidskontrakten

Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr 12. Høsten 2008. Basic jobbsøking: Hvordan lese arbeidskontrakten Arbeidslivsdagen Bli kjent - gjør deg kjent Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr 12. Høsten 2008 Karrierevalget: Bachelor eller master? Basic jobbsøking: Hvordan lese arbeidskontrakten

Detaljer

Tema: Embetsverkets posisjon og makt. - Hvem, hva, hvorfor makt? - Victor Normans kvantesprang - Demokrati i kommune-norge

Tema: Embetsverkets posisjon og makt. - Hvem, hva, hvorfor makt? - Victor Normans kvantesprang - Demokrati i kommune-norge TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2009 SAMFUNNSVITEREN Tema: Embetsverkets posisjon og makt - Hvem, hva, hvorfor makt? - Victor Normans kvantesprang - Demokrati i kommune-norge TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE

Detaljer

Samfunnsviteren. Med hele verden som arbeidsplass! Med hele verden som arbeidsplass! Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2003

Samfunnsviteren. Med hele verden som arbeidsplass! Med hele verden som arbeidsplass! Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2003 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 2 2003 Med hele verden som arbeidsplass! Med hele verden som arbeidsplass! 1 redaktørens spalte Gunn Kvalsvik, redaktør bestemor mi var ein sentral

Detaljer

Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2007 Frynsegoder og stive nakker

Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2007 Frynsegoder og stive nakker Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2007 Frynsegoder og stive nakker Gunn Kvalsvik, redaktør Torp, Sandefjord, byrjinga av juli 2007: Min familie, to barn og to vaksne (eg er ein av

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2004

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2004 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2004 Makt over statistikken 1 Det er 2004 og resten av Europa går inn i EU. Resten tyder at også dei fattige delane av det som heiter Europa har

Detaljer

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2003

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2003 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 3 2003 1 redaktørens spalte Gunn Kvalsvik, redaktør strever med altfor tung bagasje på veg til Finnairs innsjekkingsskranke. Er på veg attende frå

Detaljer

Holder. mål? Tema:målinger 90% 60% FINANS F O KUS. av de ansatte i finansnæringen måles både på individog gruppenivå.

Holder. mål? Tema:målinger 90% 60% FINANS F O KUS. av de ansatte i finansnæringen måles både på individog gruppenivå. FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 8 2014 Tema:målinger Holder 90% av de ansatte i finansnæringen måles både på individog gruppenivå. 60% forstår hvordan arbeidsinnsatsen blir målt og vurdert

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ...

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ... FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2015 studier som lønner seg Dette MÅ du kunne Her er de nye jobbene...og slik får du dem SPESIALSEMINARER INNEN BANK- OG FORSIKRINGSFAG En viktig møteplass

Detaljer

Hva virker og hva trengs?

Hva virker og hva trengs? Hva virker og hva trengs? En kartlegging av tiltak for å øke andelen kvinnelige medieledere, på vegne av Medienettverket forum for kvinner i ledelse av Irmelin Drake LeadershipWomen Juli 2007 IHOLDSFORTEGELSE

Detaljer