HANDLINGSPROGRAM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPROGRAM 2014 2017"

Transkript

1 HANDLINGSPROGRAM Felles framlegg til konkrete innsparingstiltak Kultur, barnehage og utdanning Helse, sosial og omsorg Tekniske avdelingar inkl. Gol Byggdrift KF

2 Tiltaknr.: STAB Prioritetsnr. STAB-D-001 innan avdelinga: Ansvar/teneste: 2100 / 1205 (FRÅ 3570 / 1205) Tiltak(beskriving Endra organisering servicetorget overførast til sekretariat Ingen budsjettmessige konsekvensar, men organisatorisk endring Det er sett i gang ein prosess for å sjå på oppgåver i dei to avdelingane. Dette er eit viktig bidrag som har som mål å gje innsparing på kulturbudsjettet i form av redusert stillingsheimel. Servicetorget får fleire oppgåver, men ikkje auka ressursar. Innsparingane vil bli synleggjort på andre avdelingar Auka mengde arbeidsoppgåver frå andre avdelingar utan auka ressursar på sekretariatet må ha som konsekvens at dei avdelingane som får reduserte arbeidsoppgåver må få redusert stillingsheimlar. Dei avdelingane som det gjeld må gjere organisatoriske grep og fordele ansvar og mynde for oppgåvene. Dette tiltaket på toppen av at avdelinga reduserast med redusert stilling sakshandsamarstilling vil heilt klart merkast. Utfordringa blir å klare å oppretthalde same servicenivå i servicetorget og politisk og administrativt sekretariat med fleire oppgåver totalt sett og mindre bemanning.

3 Tiltaknr.: STAB gjeld heile kommunen Prioritetsnr. STAB-D-002 innan avdelinga: Ansvar/teneste: heile kommunen redusert budsjett til rekvisita Tiltak(beskriving Reduksjon innkjøp av rekvisita og fritt skolemateriell innkjøpsavtale : budsjettet gjelder hele kommunen og alle avdelingene BTV innkjøp har forhandlet fram avtale om innkjøp av rekvisita, fritt skolemateriell og lignende. Avtalen er to-årig, men kan forlenges. Justering av noen priser kan skje fra Innkjøpsprisen blir redusert. Dette i kombinasjon med streng disiplin og redusert budsjett vil medføre reduserte driftsutgifter Avdelingene blir fratatt noen frie valg av materiell og leverandør. Dette blir likevel organisatoriske utfordringer, pr. september blir innkjøp sentralisert for senere delegering, jfr. tiltak 2

4 Tiltaknr.: STAB gjeld heile kommunen Prioritetsnr. STAB-D-003 innan avdelinga: Tiltak(beskriving Reduserte telefon-kostnader ny avtale med TDC BTV innkjøp har forhandlet fram avtale om telefoni og mobiltelefoni fra Innkjøpsprisen blir redusert. Dette i kombinasjon med streng disiplin og redusert budsjett vil medføre reduserte driftsutgifter Avdelingene blir passet på litt bedre, forbruk utover tjeneste blir belastet den enkelte (i prinsippet)

5 Tiltaknr.: STAB - Økonomi Prioritetsnr. STAB-D-004 innan avdelinga: Ansvar/teneste: 2300 / 1202 Tiltak(beskriving Samarbeid økonomifunksjoner Hallingdal Rådmannen la inn innsparing frå 2014, men det er relativt stor usemje mellom kommunane i Hallingdal om dette. Tanken må modnast, men rådmannen vil jobbe for noko samanslåing. Eit samarbeid med føremål å effektivisere må få konsekvensar for talet på stillingar. Økonomisjefen si stilling inngår i dette reknestykket. Samarbeidet vil kunne få konsekvensar for oppfølging av tiltak og mål. I utgangspunktet skal dette være avdelingsleiarane sitt ansvar og når det fungerer vil det ikkje få nokon direkte konsekvens. Avhengig av plassering av eit felles økonomikontor vil det kunne føre til at ein har mindre tilgang til kompetansen enn tidlegare. Ein kan likevel ha mange løysingar for å følgje opp telefoni og telefonkonferansesystem. I tillegg vil ein ved gode rutinar få tilstrekkeleg kontroll.

6 Tiltaknr.: STAB - sekretariat Prioritetsnr. STAB-D-005 innan avdelinga: Tiltak(beskriving Redusert stillingsheimel frå 2016 med 100 % Avgang med pensjon i stilling som spesialkonsulent 100 % f.o.m Innsparing stillingsheimel som spesialkonsulent f.o.m Oppgåvene må løysast av andre i avdelinga ved å organisere arbeidet på anna måte. Sekretariatet må fram til 2016 aktivt jobbe for å sjå om oppgåver kan løysast meir effektivt. M.a. må IKT-systema utnyttast til fulle.

7 Tiltaknr.: STAB skulefagleg rådgjevar Prioritetsnr. STAB-D-006 innan avdelinga: Tiltak(beskriving Redusert stillingsheimel frå 2016 med 50 % og frå 2017 med 100 % Behovet for skulefagleg rådgjevar vil bli overteke av rektor for ny stor skule ved Hallingmo Skulefagleg rådgjevar er organisatorisk plassert under rådmannen i stab

8 Tiltaknr.: STAB gjeld heile kommunen Prioritetsnr. STAB-D-007 innan avdelinga: Tiltak(beskriving Effektivisering stillingar - ehandel Dersom ein er disiplinert og ein vel å ta ut effektiviseringsgevinst i stilling, vil ein kunne spare anslagsvis 50 % stilling i heile kommunen Effektivisering av innkjøp og oppfølging, krever disiplin og lojalitet

9 Tiltaknr.: STAB gjeld heile kommunen Prioritetsnr. STAB-D-008 innan avdelinga: Ansvar/teneste: 6000/8001 Tiltak(beskriving Auka eigedomsskatt med Gol har etter forholda låg sats for eigedomsskatt.

10 Tiltaknr.: Barnehage, kultur og undervisning Prioritetsnr. BKU-D-001 innan avdelinga: Ansvar/teneste: 3130/2011 Tiltak(beskriving Vakant stilling barnehagen små barnekull Det er no små barnekull, og barnehagen kan ha vakante stillingar. Det er viktig at ikkje stillingsheimlane blir tatt vekk, då kan ein bemanne opp når barnetala stig. Framlegg til utvida rett til barnehageplass i Statsbudsjettet vil ikkje føre til auke i behov for barnehageplassar i Gol kommune. Bemanningsnormen må bestå.

11 Tiltaknr.: Barnehage, kultur og undervisning Prioritetsnr. BKU-D-002 innan avdelinga: Ansvar/teneste: 3580/3771 Tiltak(beskriving Prosjekt korpsmusikk Korpsprosjektet var et prosjekt. Et prosjekt må evaluerast Ingen særskilte Skulene må ha eit musikk-tilbod.

12 Tiltaknr.: Barnehage, kultur og undervisning Prioritetsnr. BKU-D-003 innan avdelinga: Ansvar/teneste: 3114/2021 Tiltak(beskriving Gol ungdomskule - reduksjon stillinger vår / haust frå Reduksjon av vakant stilling % vårhalvåret og 100 % frå hausten Reduksjon i assistentstilling Ingen særskilte

13 Tiltaknr.: Barnehage, kultur og undervisning Prioritetsnr. BKU-D-004 innan avdelinga: Ansvar/teneste: 3111/2151 Tiltak(beskriving Redusert 10 % stillingshjemmel - SFO Behovet for SFO er redusert og det blir ikke satt inn mer ressurser enn nødvendig. krev ein meir fleksibel bemanningsnorm i vedtektane Redusert personell betyr reduserte lønnskostnader. Tiltaket får ikke konsekvenser for inntektene slik rektor ser det. Ingen særskilte Redusert stillingshjemmel betyr at SFO ikke uten videre kan tilsette i fast stillling om behovet endrer seg.

14 Tiltaknr.: Barnehage, kultur og undervisning Prioritetsnr. BKU-D-005-DEL 1 - undervisningspersonell innan avdelinga: Ansvar/teneste: 3112 / 2021 Tiltak(beskriving Herad skule nedlegging og overflytting til Gol skule haust Ved flytting vil ein kunne sjå før seg meir effektiv utnytting av klassane. Det blir også andre synergier, desse blir vist som tillegg. Frå 2016 vil rasjonalisering av ny skule føre til andre innsparingar. Økonomisjefen har lagt inn skuleskyss, dette er stipulert Organisering i meir like klassar (tal på elevar i klassane) vil føre til meir effektiv bruk av lærarkreftar. Andre synergier vil bli beskrive i eigne skjema. Ingen særskilte Manglar klasserom og eitt klassetrinn må ha anna lokale (Bedehuset). Arbeidsrom for fleire lærarar ved Gol skule Overtalligheit må finne ei god løysing Skuleskyss

15 Tiltaknr.: Barnehage, kultur og undervisning Prioritetsnr. BKU-D-005-DEL 1 - undervisningspersonell innan avdelinga: Ansvar/teneste: 3112 / 2021 Tiltak(beskriving Herad skule nedlegging og overflytting til Gol skule haust 2014 leiar-ressurs Ved flytting har rektor ved Herad skule lagt seg sjølv i «potten» Det er uheldig å tru at dersom ein tilsett sluttar, betyr dette at berre ein kostnad forsvinner. Det betyr også at oppgåver må løysast av andre. I oppsettet er berre tenkt innsparing i form av løn og sosiale kostnader. Ingen særskilte Leiar-oppgåvene må takast inn i ordinær bemanning ved Gol skule utan bruk av ekstra ressursar.

16 Tiltaknr.: Barnehage, kultur og undervisning Prioritetsnr. BKU-D-005-DEL 3 - undervisningspersonell innan avdelinga: Ansvar/teneste: 0011/1211 Tiltak(beskriving Herad skule nedlegging og overflytting til Gol skule haust 2014 (Overføring til Gol Byggdrift KF i form av reduserte kostnader) Ved flytting til Gol skule vil det ikkje vere naudsynt å reinhalde eller drifte Herad skule. Det betyr reduserte kostnader for Gol Byggdrift KF og redusert overføring til føretaket. Ingen særskilte I oppsettet føreset ein at det ikkje blir særskilt dyrare å drifte Gol skule sjølv med fleire elevar og lærarar. I oppsettet er det lagt att nokre midlar til at Herad skule ikkje forfell.

17 Tiltaknr.: Barnehage, kultur og undervisning Prioritetsnr. BKU-D-006 innan avdelinga: Ansvar/teneste: 3114/2021 Tiltak(beskriving 2 parallellar Gol Ungdomsskule skuleåra Reduksjon i elevtalet gjer at vi i dei kommande 3 skuleåra får 2 parallellar på kvart trinn Ingen særskilte

18 Tiltaknr.: Barnehage, kultur og undervisning Prioritetsnr. BKU-D-006 innan avdelinga: Ansvar/teneste: 3114/2021 Tiltak(beskriving 2 parallellar Gol Ungdomsskule skuleåra Reduksjon i elevtalet gjer at vi i dei kommande 3 skuleåra får 2 parallellar på kvart trinn Ingen særskilte

19 Tiltaknr.: Barnehage, kultur og undervisning Prioritetsnr. BKU-D-007 innan avdelinga: Ansvar/teneste: Tiltak(beskriving Felles for skuleverket rasjonalisering ved samanslåing er totalt rekna til tre stillingar. BKU-D-005-DEL 2 og STAB-D-006 er to av desse Ingen særskilte

20 Tiltaknr.: Barnehage, kultur og undervisning Prioritetsnr. BKU-D-008 innan avdelinga: Felles alle skulane Tiltak(beskriving Reduksjon reinhald og driftsutgifter Gol skule, Glitrehaug, skulefritid og Lysbo Sjølv om overflødige skulebygg blir ståande, vil det ikkje bli aktuelt å reinhalde dei eller vedlikehalde dei i særleg grad. Innsparing Herad skule er teke i BKU-D-005-DEL 3. Innsparing vil komme som redusert overføring til Gol Byggdrift KF Ny skule vil sjølvsagt krevje reinhald og driftskostnader. Dette vil komme som konsekvens av eit positivt vedtak om bygging av ny skule.

21 Tiltaknr.: Helse, sosial og omsorg Prioritetsnr. HSO-D-001 innan avdelinga: Ansvar/teneste: 3430/2542 Tiltak(beskriving Reduksjon 30 % stilling som heimehjelp (halvårsverknad i 2014) Områdeleiar har vurdert at ein frå sommaren 2014 kan redusere stillingsheimel som heimehjelp med 30 % Avdelinga har 30,5 stillingsheimlar og er under eit stort press som følgje av samhandlingsreformen og at sjukehusa sendar heim pasientar mykje raskare.

22 Tiltaknr.: Helse, sosial og omsorg Prioritetsnr. HSO-D-002 innan avdelinga: Ansvar/teneste: 3430/2542 Tiltak(beskriving Igangsetting kvardagsrehabilitering nye brukarar Oppstart kvardagsrehabilitering på nye brukarar. Nødvendig med auke i stillingsressurs. Ved 8 nye brukarar i året, så vil omgjering (rekna frå erfaring i Stavanger til Gol-tal) gi innsparing netto 0,7 mill i året Ein sterkare fokus på heimesituasjonen vil etter erfaring frå andre kommuner gje redusert behov for hjelp i heimen. I tiltaket er nemnd Avdelinga har 30,5 stillingsheimlar og er under eit stort press som følgje av samhandlingsreformen og at sjukehusa sendar heim pasientar mykje raskare. Det blir i oppsettet rekna med ny stilling. Ein må kunne vurdere anna organisering med same effekt og følgjeleg større inntening.

23 Tiltaknr.: Helse, sosial og omsorg Prioritetsnr. HSO-D-003 innan avdelinga: Ansvar/teneste: 3430/2542 Tiltak(beskriving Reduksjon nattevakt EG HUGSAR IKKJE KVA SOM VAR GRUNNGJEVINGA?????????????????????????????????????????????????????????????????

24 Tiltaknr.: Helse, sosial og omsorg Prioritetsnr. HSO-D-004 innan avdelinga: Ansvar/teneste: 3420/2532 Tiltak(beskriving Omsorg institusjon redusert vikarbruk Redusere vikarbruk. Nytt er to områdeleiarar og gevinsten bør vera betre arbeidsmiljø med redusert sjukefråvær og mindre behov for vikarbruk. Tiltaket er berre reelt dersom sjukefråveret blir redusert og at ein kan organisere kvardagen slik at ikkje fråver utløyser vikarbruk Det er ein del føresetnader som ligg til grunn her og ein viss risiko.

25 Tiltaknr.: Helse, sosial og omsorg Prioritetsnr. HSO-D-005 innan avdelinga: Ansvar/teneste: 8330 / 2901 ( 3330/2811) Tiltak(beskriving NAV sosial aktivitetsplikt Oppfølging med aktivitetsplikt for sosialhjelp. Fordel for kommunen at bruker kan gjera småoppdrag for eldre og andre. Fordel for bruker betre helse og redusert behov for tenester. Kan bliskatteyter. Prosjektet er initiert av leiar for NAV Gol tidlegare, og det er erfaringar som tyder på at tiltaket vil virke, enten som føresett eller at søkjar vil finne andre ordningar før NAV Det er ein del føresetnader som ligg til grunn her og ein viss risiko. Det er også mogeleg at kommunen sin organisasjon kan ta ansvar for dei det gjeld.

26 Tiltaknr.: Helse, sosial og omsorg Prioritetsnr. HSO-D-006 innan avdelinga: Ansvar/teneste: 3223/2324 Tiltak(beskriving Auka refusjon Vestre Viken følgeteneste gravide ?????????????????????????????????????????????????

27 Tiltaknr.: Helse, sosial og omsorg Prioritetsnr. HSO-D-007 innan avdelinga: Ansvar/teneste: 3200/2551 Tiltak(beskriving Redusert medfinansiering ?????????????????????????????????????????????????

28 Tiltaknr.: Helse, sosial og omsorg Prioritetsnr. HSO-D-008 innan avdelinga: Ansvar/teneste: 3221/2413 Tiltak(beskriving Auka stillingsressurs - fysioterapi Auka 1 x 100 % stillingsressurs i fysioterapi. Gevinst fleire som får raskare hjelp og redusert venteliste.?????????????????????????????????????

29 Tiltaknr.: Helse, sosial og omsorg Prioritetsnr. HSO-D-009 innan avdelinga: Ansvar/teneste: 3200 /???? Tiltak(beskriving Oppstart heimebesøk førebyggjande tenester Oppstart besøke alle eldre over 80 år i heimen. Færre å behandle/rehab for fallskader. Med støtte frå Nasjonalforeningen kr Søkt Ekstrastiftelsen. Avslutte prosjekt og implementere i tenesta. Må sjåast saman med forebyggande demensteam. Gevinst for kommunen er friske eldre som treng færre tenester.????????????????? Kan hende eit optimistisk anslag, stor risiko for at ein ikkje får redusert budsjett andre stader tilsvarande????????????????????

30 Tiltaknr.: Eigedom og samfunn (nytt namn) Prioritetsnr. EOGS-D-001 innan avdelinga: Ansvar/teneste: 4200/3291 Tiltak(beskriving Permisjon fagkonsulent (frå 80 % til 60%) Stilling som jordbrukskonsulent er inne i budsjettet med 80% stilling. Det er søkt om permisjon i ytterlegare 20% stilling. Innsparing på løn er i storleiksorden 100. Permisjonen varer i denne omgang fram til med mulighet for forlenging. Innsparinga er difor tatt med vidare.

31 Tiltaknr.: Eigedom og samfunn (nytt namn) Prioritetsnr. EOGS-D-002 innan avdelinga: Ansvar/teneste: 4100/3291 Tiltak(beskriving Utbyggingsavdelinga redusert bruk av konsulent På grunn av vakanser i både inndratte og fortsatt ledige, tilsaman 3,7 stillingar har kommunen innleigd konsulenter særleg på planarbeid og utsleppssaker etter forurensingslova. Dette er i ein viss grad kompensert med overtid fordi kommunen vil unngå økonomiske sanksjoner etter plan- og bygningslova. Det er som kjent innført tidsfrister på plan- og byggesak slik at oversitting av desse fristane betyr at kommunen må redusere gebyret med 25% for kvar veke som går utover fristen. 100% stilling vakanse er bunde opp med VA prosjekt med Hemsedal.

32 Tiltaknr.: Eigedom og samfunn (nytt namn) Prioritetsnr. EOGS-D-003 innan avdelinga: Ansvar/teneste: 4351/2852 Tiltak(beskriving Kommunalteknisk avdeling reduksjon tilskot private vegar Fjerning av tilskot til private veger gir større utgifter for bebuerar utanom sentrale strok men også mindre arbeid for kommunalteknisk avd.med å fordele tilskot.

33 Tiltaknr.: Eigedom og samfunn (nytt namn) Prioritetsnr. EOGS-D-004 innan avdelinga: Ansvar/teneste: 4351/3321 Tiltak(beskriving Kommunalteknisk avdeling reduksjon midlar til trafikksikrings-tiltak Å fjerne trafikksikkerhetstiltak har den uheldige konsekvens at moglegheit til 60% finansiering frå fylkeskommunen også blir borte. Fjerning av budsjettposten betyr sjølvsagt ikkje at ein ikkje kan sette i gong gode tiltak i samarbeid med Fylkeskommunen. Nokre av tiltaka kan truleg vurderast som investeringstiltak

34 Tiltaknr.: Eigedom og samfunn (nytt namn) Prioritetsnr. EOGS-D-005 innan avdelinga: Ansvar/teneste: 4351/3321 Tiltak(beskriving Kommunalteknisk avdeling reduksjon sommarvedlikehald samarbeid med t.d. Vinn om diverse oppgåver Gol sentrum sommarvedlikehald: Ved å inngå avtale med Vinn om søppelpeling + bistand frå Gol byggdrift KF vil dette saman med å leige inn feiing på timebasis kunne gi innsparing på 100

35 Tiltaknr.: Eigedom og samfunn (nytt namn) Prioritetsnr. EOGS-D-007 innan avdelinga: Ansvar/teneste: 0011/1211 Tiltak(beskriving Gol Byggdrift KF reduksjon i forhold til budsjettert beløp frå styret Dagleg leiar av Gol Byggdrift KF må halde seg til styret i føretaket. Beløpet er stipulert Gol Byggdrift KF må også vere inkludert i evt. vurderingar som gjeld flytting av Herad skule, jfr. tiltak BLID-005-DEL3

36 Tiltaknr.: Eigedom og samfunn (nytt namn) Prioritetsnr. EOGS-D-008 innan avdelinga: Ansvar/teneste: TVERRSEKTORIELT Tiltak(beskriving Samanslåing av avdelingar som gjeld Gol Byggdrift KF, GKE AS, Utbyggingsavdeling, Næringsavdeling og Kommunalteknisk Ved samanslåing av avdelingar vil det opplagt komme ein gevinst i administrasjon. Leiar av Gol byggdrift meiner avvikling av foretaket gir ein minimium direkte innsparing på 500. Det gjør også «parkering» av GKE AS. (Gol kommunale eigedomar). I tillegg vil etablering av heilskapleg og effektiv eigedomsforvaltning i tillegg til samordning av ressursane i dei beslekta og overlappande fagområdene gi innsparing på minimum 300 på sikt. Konsekvensane for Gol samfunnet er bedre tenester til både eksterne og interne brukerar. Det vil og vera sannsynleg at ny skule og nedlegginga av gamle skuler vil gi innsparing på drift på nokre områder. (Dette er det vel andre som skal si noko om??), jfr. punkt nedanfor. Gol Byggdrift KF må også vere inkludert i evt. vurderingar som gjeld flytting av Herad skule, jfr. tiltak BKU-005-DEL3

37 Tiltaknr.: Eigedom og samfunn (nytt namn) AUKA KOSTNAD Prioritetsnr. EOGS-D-009 innan avdelinga: Ansvar/teneste: 4351/3321 Tiltak(beskriving Ny avtale om vintervedlikehald auka kostnad i høve til tidlegare Vintervedlikehaldet var ute på anbod og lågaste anbod var høgare enn tidlegare år

INNSPARINGSTILTAK. Framlegg frå formannskapet

INNSPARINGSTILTAK. Framlegg frå formannskapet INNSPARINGSTILTAK Framlegg frå formannskapet Prioritetsnr. STAB-DI-001-2100 - Sekretariat - 2 Tiltak(beskriving Oppseiing av leigeavtale på kopimaskin : Art/År 2015 2016 2017 2018 Totalt: -30.000-30.000-30.000-30.000

Detaljer

Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018

Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018 Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018 AVDELING 31 Gol barnehage ANSVAR: 3130-3137 Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen Dato: 28.10.2014 Fra: Wenche Elisabeth Olsen Referanse: 14/01623-32

Detaljer

AVDELING 27 Gol skule og SFO. ANSVAR: 3111, 3121 3111: Gol skule 3121: SFO (ikkje i bruk)

AVDELING 27 Gol skule og SFO. ANSVAR: 3111, 3121 3111: Gol skule 3121: SFO (ikkje i bruk) INNSPARINGSTILTAK Budsjett 2013 med konsekvensar for økonomiplan AVDELING 27 Gol skule og SFO ANSVAR: 3111, 3121 3111: Gol skule 3121: SFO (ikkje i bruk) Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen

Detaljer

Budsjettdirektiv Årsbudsjett 2016, Handlingsprogram og Økonomiplan 2016 2019: 1 Generelt

Budsjettdirektiv Årsbudsjett 2016, Handlingsprogram og Økonomiplan 2016 2019: 1 Generelt Budsjettdirektiv Årsbudsjett 2016, Handlingsprogram og Økonomiplan 2016 2019: 1 Generelt 1.1 Status Rådmannen har som mål å presentere eit årsbudsjett for 2016 og ein økonomiplan for perioden 2016 2019

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet 29.11.2010 107/2010 Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet 29.11.2010 107/2010 Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2010/1115 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 18.11.2010 Økonomiplan 2011-2014 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet 29.11.2010 107/2010 Kommunestyret

Detaljer

INNSPARINGSTILTAK. Framlegg frå avdelingane

INNSPARINGSTILTAK. Framlegg frå avdelingane INNSPARINGSTILTAK Framlegg frå avdelingane Prioritetsnr. STAB-DI-001-2100 - Sekretariat - 2 Tiltak(beskriving Oppseiing av leigeavtale på kopimaskin : Totalt: -30.000-30.000-30.000-30.000 Sekretariatet

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028

Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 Kommunedelplan for oppvekst 2016 2028, på høyring i perioden 03.03.16 14.04.16 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune...

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Henrik Skovly Arkivsak nr.: 2009/1144 Arkivkode: 151 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret JUSTERING AV INNTEKTENE PÅ 2010- BUDSJETTET Administrasjonen

Detaljer

Referansar: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Randi Helene Hilland 23.06.2014. Høyring om ny rammeplan for kulturskulen

Referansar: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Randi Helene Hilland 23.06.2014. Høyring om ny rammeplan for kulturskulen Meland kommune Norsk kulturskuleråd Referansar: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Randi Helene Hilland 23.06.2014 Vår: 14/1583-14/9954 randi.hilland@meland.kommune.no Høyring om ny rammeplan for kulturskulen

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Nasjonale føringar og føresetnader Målsetjing Kvinnherad kommune

Nasjonale føringar og føresetnader Målsetjing Kvinnherad kommune KVINNHERAD KOMMUNE LEIK OG LÆRING HAND I HAND 2011/1908 KVALITET I KOMMUNALE BARNEHAGAR Nasjonale føringar og føresetnader Målsetjing Kvinnherad kommune Barnehagane i Kvinnherad kommune: Standard for kommunale

Detaljer

Korleis kan det samarbeidast for eit best mogleg barnevern framover? Samarbeid mellom kommune og stat (BUFETAT)

Korleis kan det samarbeidast for eit best mogleg barnevern framover? Samarbeid mellom kommune og stat (BUFETAT) Korleis kan det samarbeidast for eit best mogleg barnevern framover? Samarbeid mellom kommune og stat (BUFETAT) Kort tilbakeblikk 2004 Dei statlige fagteama vart etablert og presentert som redninga for

Detaljer

Skule og barnehage i det postmoderne samfunnet Nødvendig kompetanse for arbeid i dagens barnehage og skule

Skule og barnehage i det postmoderne samfunnet Nødvendig kompetanse for arbeid i dagens barnehage og skule Skule og barnehage i det postmoderne samfunnet Nødvendig kompetanse for arbeid i dagens barnehage og skule Peder Haug, Institutt for pedagogikk, Høgskulen i Volda Innlegg ved: Innlandets utdanningskonferanse,

Detaljer

Rådmannen med stab administrativ leiing

Rådmannen med stab administrativ leiing Rådmannen med stab administrativ leiing Området gjeld: Rådmannen Sekretariat med tenestetorg Løns- og personalavdeling Økonomiavdeling Kommunalsjef Samfunn og utvikling del av stilling Kommunalsjef Oppvekst

Detaljer

8. MOTTAK AV NYTILSETTE OG SLUTTSAMTALE FOR TILSETTE SOM SLUTTAR I KOMMUNEN

8. MOTTAK AV NYTILSETTE OG SLUTTSAMTALE FOR TILSETTE SOM SLUTTAR I KOMMUNEN Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 FOR TILSETTE SOM SLUTTAR I KOMMUNEN 8.1 INFORMASJON / INTRODUKSJON AV NYTILSETTE Førsteinntrykket på arbeidsplassen vil prega oss i lang tid framover. Det er difor viktig

Detaljer

KOMMUNEREFORMA GJENNOMGANG AV INTENSJONSAVTALEN

KOMMUNEREFORMA GJENNOMGANG AV INTENSJONSAVTALEN KOMMUNEREFORMA GJENNOMGANG AV INTENSJONSAVTALEN KOMMUNEREFORMA GJENNOMGANG AV INTENSJONSAVTALEN Føremålet med intensjonsavtalen: Legge føringar og premissar for ei eventuell kommunesamanslåing. Intensjonsavtalen

Detaljer

TILTAK FOR REALISERING AV FRAMTIDAS BERGENSBANE

TILTAK FOR REALISERING AV FRAMTIDAS BERGENSBANE SAK 48/07 TILTAK FOR REALISERING AV FRAMTIDAS BERGENSBANE Saksopplysning På siste styremøte i Forum Nye Bergensbanen (FNB) vart det drøfta tiltak for å setja sterkare trykk på arbeidet med realisering

Detaljer

Rutine for endring og omstilling i Samnanger kommune

Rutine for endring og omstilling i Samnanger kommune Rutine for endring og omstilling i Samnanger kommune Vedteken av arbeidsmiljøutvalet 03.11.2014 Innhald 1 INNLEIING OG MÅLSETTINGAR... 3 1.1 Innleiing... 3 1.2 Heimel for rutinen... 3 1.3 Målsettingar...

Detaljer

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår)

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Kommuneplanen sin tekstdel om Gol barnehage: Barnehageplassar Alle barn har rett på barnehageplass, jf Lov om barnehagar. Utvikling Utviklinga i samfunnet krev

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER SJUK

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER SJUK BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER SJUK INNHALD 1. Å vere barn som pårørande 2. Kven kan hjelpe? Alle under 18 år som har forelder eller andre pårørande med alvorleg sjukdom eller skade kan få tilbod

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER SJUK

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER SJUK BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER SJUK INNHALD 1. Å vere barn som pårørande 2. Kven kan hjelpe? Alle under 18 år som har forelder eller andre pårørande med alvorleg sjukdom kan få tilbod om hjelp.

Detaljer

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 02.11.2011 110/2012/000/&00 Sverre Hollen, 71 25 80 57 02.01.2012

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 02.11.2011 110/2012/000/&00 Sverre Hollen, 71 25 80 57 02.01.2012 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 02.11.2011 110/2012/000/&00 Sverre Hollen, 71 25 80 57 02.01.2012 Høyring - Forslag til

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Ogna skule 2015 2018

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Ogna skule 2015 2018 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Ogna skule 2015 2018 Reglar mot mobbing 1) Me skal ikkje mobba andre 2) Me skal hjelpa andre som vert mobba 3) Me skal vera saman med elevar som er aleine 4) Viss me veit at nokon

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREISJON AV INSTITUSJONSTENETA FOR ELDRE OG PLEIETRENGANDE I STORD KOMMUNE

RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREISJON AV INSTITUSJONSTENETA FOR ELDRE OG PLEIETRENGANDE I STORD KOMMUNE Arkivref: 2011/1036-18202/2011 Saksh.: Kari Nygard Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato Kommunestyret RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREISJON AV INSTITUSJONSTENETA FOR ELDRE OG PLEIETRENGANDE I STORD KOMMUNE Innstilling:

Detaljer

Tertialrapport 1-2015

Tertialrapport 1-2015 Tertialrapport 1-2015 1. tertial (januar-april 2015) Denne rapporten viser skatteinngangen, lønnsrekneskapen, status for disposisjonsfondet, hovudtala for kvart budsjettområde og sjukefråværet den fire

Detaljer

BARNEVERNET. Til beste for barnet

BARNEVERNET. Til beste for barnet BARNEVERNET Til beste for barnet BARNEVERNET I NOREG Barnevernet skal gje barn, unge og familiar hjelp og støtte når det er vanskeleg heime, eller når barnet av andre grunnar har behov for hjelp frå barnevernet

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA DRIFTSKONSEKVENSAR 2016-2019 NEGATIVE DRIFTSTILTAK - INNSPARING

BUDSJETTSKJEMA DRIFTSKONSEKVENSAR 2016-2019 NEGATIVE DRIFTSTILTAK - INNSPARING Tiltaknr. NEG-1000-1100-Politikergodtgjøring Prioritetsnr. Neg1 Prosjekt 1100 Tiltak(beskriving Politikargodtgjering kommunestyre utan møtegodtgjering 10000 10999-300.000-300.000-300.000-300.000-300.000-300.000-300.000-300.000

Detaljer

INVESTERINGER med standardheving. Framlegg frå formannskapet

INVESTERINGER med standardheving. Framlegg frå formannskapet INVESTERINGER med standardheving Framlegg frå formannskapet Tiltaknr.: SKO-I-001 Ny skole Prioritetsnr. 1 Tiltak(beskriving K-sak 45/2014 145.000.000 33.700.000 178.700.000 Tiltaknr.: SKO-I-002 Gol skole

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet 29.11.2010 107/2010 Kommunestyret 16.12.2010 110/2010

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet 29.11.2010 107/2010 Kommunestyret 16.12.2010 110/2010 VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2010/1115 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 18.11.2010 Økonomiplan 2011-2014 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet 29.11.2010 107/2010 Kommunestyret

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA DRIFTSKONSEKVENSAR NYE DRIFTSTILTAK

BUDSJETTSKJEMA DRIFTSKONSEKVENSAR NYE DRIFTSTILTAK Tiltaknr. DR-EKS-1100-1009-Hallingdal Brann- og redningsteneste Prioritetsnr. Eks1 Prosjekt 1009 Hallingdal Brann- og redningsteneste endring frå 2015 Kompensasjon 3 % prisauke: 124.000 Reduksjon utover

Detaljer

Kvam herad. Samandrag: Denne saka gjeld tre moment i samband med årsavslutning for 2003.

Kvam herad. Samandrag: Denne saka gjeld tre moment i samband med årsavslutning for 2003. Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 09.03.2004 KJHE Kvam formannskap 04.05.2004 076/04 KJHE Kvam heradsstyre 25.05.2004 059/04 KJHE Kvam

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Ny kommunestruktur i indre Hordaland? Ein ny kommune i hjarta av fjord-noreg?

Ny kommunestruktur i indre Hordaland? Ein ny kommune i hjarta av fjord-noreg? Ny kommunestruktur i indre Hordaland? Ein ny kommune i hjarta av fjord-noreg? Litt om denne økta Intro og litt om tankane bak dette møtet Kva er stoda i dei ulike kommunane Moglege kommunemodellar i vårt

Detaljer

Høyringsutkast. Merkantile tenester og merkantil struktur. Ved vidaregåande skular i Hordaland

Høyringsutkast. Merkantile tenester og merkantil struktur. Ved vidaregåande skular i Hordaland Høyringsutkast Merkantile tenester og merkantil struktur Ved vidaregåande skular i Hordaland Namn på dokument Type dokument: Utarbeidd av: Fylkesrådmannen Godkjend av: fylkesrådmann Godkjend dato: Gjeld

Detaljer

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Gol kyrkjelege fellesråd

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Gol kyrkjelege fellesråd Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE Gol kyrkjelege fellesråd Budsjettforslag 2014 Kontonavn: 41,krk.admin 42,kyrkjer 43, kyrkjegard 44,andre krk.f Totalt pr. kto.2013 Budsjett 2013 inkl red 16000 Brukarbet.

Detaljer

2. Sjå tiltak under punkt 2.1. 3. Ikkje aktuel

2. Sjå tiltak under punkt 2.1. 3. Ikkje aktuel Barnehage og skule tek i bruk den sosiale læreplanen og utviklar felles rutinar for handtering av mobbesaker. Barnehage og skule har trygge og tydelege vaksne og set fokus på vaksenrolla. Barnehage og

Detaljer

Nedbemanning/ omstilling. Stranda kommune

Nedbemanning/ omstilling. Stranda kommune Nedbemanning/ omstilling Stranda kommune Status ved utgangen av rekneskapsåret 2012 Lånegjeld inkl. KF: 888 mill. Lånegjeld pr. innbyggar: 193.000. Akkumulert meirforbruk på totalt 50.650.000,- (Skjerpa

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ 01.01.2016.

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ 01.01.2016. RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ 01.01.2016. 1. Kommunar som blir omfatta av ordninga Alle kommunane i Sogn og Fjordane blir omfatta av ordninga med kommunale

Detaljer

Lye forsamlingsstyre.

Lye forsamlingsstyre. Lye forsamlingsstyre. Sak: Instruks for ungdomspresten Saksframlegg. Styret har over ei tid samtala om kva ein ønskjer ungdomspresten skal gjera. I følgje avtalen mellom Forsamlingsstyret og Time sokneråd

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato 31.10.07 Driftsstyret Kommunestyret

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato 31.10.07 Driftsstyret Kommunestyret VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Kjellfrid Hovdenakk Arkivsak nr.: 2007/1581 Arkivkode: F40 Utvalsaksnr Utval Møtedato 31.10.07 Driftsstyret Kommunestyret EVALUERING AV RESSURSBRUKEN I BARNEVERNET

Detaljer

Foreldreundersøking i skule 2006

Foreldreundersøking i skule 2006 Foreldreundersøking i skule 2006 Våren 2006 gjennomførte me ei brukarundersøking for foreldra i skulane i Kvam. Dette var ei digital undersøking som Utdanningsdirektoratet står bak. Foreldra fekk internettadressa

Detaljer

Synnøve Hunnes -einingsleiar Fellestenestene Tove Lilleås -fagleiar arkiv

Synnøve Hunnes -einingsleiar Fellestenestene Tove Lilleås -fagleiar arkiv Synnøve Hunnes -einingsleiar Fellestenestene Tove Lilleås -fagleiar arkiv Sykkylven www.skaparglede.no Organisasjonskart RÅDMANN Kommunalsjef -Kommunalsjef-Økonomisjef Fellestenestene - Rådmannens stab

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL PLAN I FINNØY

RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL PLAN I FINNØY RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL PLAN I FINNØY KVA ER INDIVIDUELL PLAN? Individuell plan er eit samarbeidsdokument. Alle som har behov for langvarige og koordinerte tenester skal få utarbeidd ein individuell

Detaljer

F-SAK 137/14: HØRINGSSVAR - PLIKT TIL Å STILLE VILKÅR OM AKTIVITET VED TILDELING AV ØKONOMISK STØNAD

F-SAK 137/14: HØRINGSSVAR - PLIKT TIL Å STILLE VILKÅR OM AKTIVITET VED TILDELING AV ØKONOMISK STØNAD Fellessekretariatet Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2014/939 F10 FEL / LME 04.09.2014 F-SAK 137/14: HØRINGSSVAR - PLIKT TIL Å

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Kommunestyret

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Kommunestyret VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Runa Bakke Arkivsak nr.: 2013/134 Arkivkode: G09 Utvalsaksnr Utval Møtedato Kommunestyret TILBOD INNAN SPESIALISERT REHABILITERING I HELSE MØRE OG ROMSDAL. FRAMTIDIG

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2014/2206 Løpenr.: 12633/2014

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2014/2206 Løpenr.: 12633/2014 ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2014/2206 Løpenr.: 12633/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Levekårsutvalet Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: BETALING

Detaljer

. Vår dato Vår referanse Austevoll Kraftlag BA 01.12.2009 Revisjon

. Vår dato Vår referanse Austevoll Kraftlag BA 01.12.2009 Revisjon Side 1 av 6 Side 2 av 6 1. Regelverk 3 2. Forskrifta sin ordlyd 3 3. Kontrollmynde ved klage 3 4. Informasjon til kunde 3 5. Praktisering av anleggsbidrag 3 6. Anleggsbidraget sitt innhald 4 6.1. Anleggsbidrag

Detaljer

Møteinnkalling SAKLISTE SKODJE KOMMUNE. Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 28.04.2015 Tid: 12:00

Møteinnkalling SAKLISTE SKODJE KOMMUNE. Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 28.04.2015 Tid: 12:00 SKODJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 28.04.2015 Tid: 12:00 Eventuelt forfall kan meldast til malin.piegsa@skodje.kommune.no. Varamedlemmar møter etter

Detaljer

Sel kommune Utskrift av møtebok

Sel kommune Utskrift av møtebok Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2006/638-6 Arkiv: A10 Saksbehandler: Ola Hage Dato: 19.11.2007 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 51/07 Driftsutvalget 10.12.2007 128/07 Kommunestyret 17.12.2007 Endringar

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Giske kommune ved formannsakapet Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: gufr@giske.kommune.no Innsendt av:

Detaljer

NY Landkommune arbeidsnotat økonomi

NY Landkommune arbeidsnotat økonomi NY Landkommune arbeidsnotat økonomi Vedtak 14. februar: Det er eit ønske å skrive nokre kapittel som vedkjem økonomi. Etablering av ad hoc gruppe: Rådmenn inngår i ad hoc gruppa. Rådmann i Norddal leiar

Detaljer

Rutine for oppfølgingsmøte:

Rutine for oppfølgingsmøte: Rutine for oppfølgingsmøte: Oppfølgingsplan, seinast etter 4 veker: Oppfølgingsplan skal vere utarbeidd seinast etter 4 veker sjukemelding, uansett gradering. Denne skal utarbeidast av leiar og medarbeidar

Detaljer

Utbetaling: Månadleg Søknadsfrist: Den 14. i kvar månad Vedtak og utbetaling: Ca. den 10. i månaden etter

Utbetaling: Månadleg Søknadsfrist: Den 14. i kvar månad Vedtak og utbetaling: Ca. den 10. i månaden etter Bustønad er ei statleg økonomisk stønadsordning som blir administrert av Husbanken og kommunane. Formålet med ordninga er å hjelpe husstandar med låg inntekt som slit med å betale buutgiftene sine, til

Detaljer

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite /10 Bystyret Arkiv: FA-A22, FA-

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite /10 Bystyret Arkiv: FA-A22, FA- Førde kommune Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite 11.03.2010 008/10 Bystyret 25.03.2010 Sakshandsamar: Per Arne Furseth Arkiv: FA-A22, FA- Arkivsaknr.: 10/331 Innføring av leksehjelp i grunnskulen

Detaljer

Kvam herad. Utegruppe /naturavdeling ved Tolomarka barnehage og Sjydnahaugen barnehage. Arkiv: N-211 Objekt: Avgjerd av: Saksh.: Mali Grete N.

Kvam herad. Utegruppe /naturavdeling ved Tolomarka barnehage og Sjydnahaugen barnehage. Arkiv: N-211 Objekt: Avgjerd av: Saksh.: Mali Grete N. Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 16.02.2010 010/10 MGAK Kvam heradsstyre 09.03.2010 020/10 MGAK Avgjerd av: Saksh.: Mali Grete N. Aksnes

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

Leiing- Nøkkelen til betre helse- og omsorgstenester Flora som døme. Jan Helge Dale Kommuneoverlege

Leiing- Nøkkelen til betre helse- og omsorgstenester Flora som døme. Jan Helge Dale Kommuneoverlege Leiing- Nøkkelen til betre helse- og omsorgstenester Flora som døme Jan Helge Dale Kommuneoverlege Leiartema som eg ynskjer belyse Starte i god tid styre eller stritte imot Vere førebudd Starte med det

Detaljer

Tenesteeining HELSE. Status Utviklingsarbeid

Tenesteeining HELSE. Status Utviklingsarbeid Tenesteeining HELSE Status Utviklingsarbeid Korleis står det til i Luster? Vi er ganske friske Folkehelseprofil 2015 Vi har langt fleire grøne verdier enn raude I 2015 er det berre registrert 3 raude flagg

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret 2015-2016. Vasshus skule a

Utviklingsplan skuleåret 2015-2016. Vasshus skule a Utviklingsplan skuleåret 2015-2016 Vasshus skule a Innhald Innleiing s. 3 Oppsummering av læringsmiljø og læringsresultat s. 4 Prioriterte utviklingsområder for skulen s. 5 Mål, milepælar, kompetanse og

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 19.04.2016 Dykkar dato 13.04.2016 Vår referanse 2016/3762 331.1 Dykkar referanse Odda kommune, Opheimsgata 31, 5750 Odda ODDA KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

Budsjett 2011. Økonomiplan 2011-2014

Budsjett 2011. Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Salderingsutfordringa For å få budsjettet i balanse er salderingsutfordringa 11,5 millionar For å få et budsjett med 3 % i overskot er utfordringa 29 millionar. Kvifor

Detaljer

Vedtekter for Fusa Kraftlag

Vedtekter for Fusa Kraftlag - 1 - Vedtekter for Fusa Kraftlag Gjeldane frå 01.01.2011 1 Namn Føretaket sitt namn er Fusa Kraftlag SA. 2 Føremål. Fusa Kraftlag SA er eit ålmennyttig samvirke med skiftande medlemstal og kapital. Føremålet

Detaljer

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 14/00232-2 Ane Gjerde 1. mai 2014

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 14/00232-2 Ane Gjerde 1. mai 2014 BARNEOMBUDET Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 14/00232-2 Ane Gjerde 1. mai 2014 Høyring - forskrift om barn sin rett

Detaljer

ØKONOMISTYRINGA I FYLKESKOMMUNEN

ØKONOMISTYRINGA I FYLKESKOMMUNEN ØKONOMISTYRINGA I FYLKESKOMMUNEN GENERELT Det er med fylkeskommunen som med ei privat hushaldning, at vi kan ikkje bruke meir enn vi har pengar til å betale med. Ei forsvarleg økonomistyring i fylkeskommunen

Detaljer

Ullensvang herad. Innkalling Formannskapet

Ullensvang herad. Innkalling Formannskapet Ullensvang herad Innkalling Formannskapet Møtedato: 14.07.2015 Møtestad: Telefonmøte Kode for innlogging sendt pr. sms/e-post Møtetid: Kl 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene,

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

Søknad om tilskot til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettets kapittel 0761 post 68

Søknad om tilskot til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettets kapittel 0761 post 68 Søknad om tilskot til kompetanse og innovasjon på statsbudsjettets kapittel 0761 post 68 INFORMASJON OM SØKJAR - Søknaden må alltid ha ein søkjar som har ansvaret, sjølv om fleire samarbeider om prosjektet.

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA DRIFTSKONSEKVENSAR 2016-2019 NYE INVESTERINGER SOM EFFEKTIVISERAR

BUDSJETTSKJEMA DRIFTSKONSEKVENSAR 2016-2019 NYE INVESTERINGER SOM EFFEKTIVISERAR Tiltaknr. INV-EFF-3430-171 Carport heimesjukepleien Prioritetsnr. Inve1 Prosjekt 171 Tiltak(beskriving Carport til 6 bilar heimesjukepleien nøkkelord) Art/År 2016 2017 2018 2019 Totalt: INVESTERING (BRUTTO):

Detaljer

Vedlagt følger saksutgreiing og vedtak i levekårutval og formannskap i denne saka.

Vedlagt følger saksutgreiing og vedtak i levekårutval og formannskap i denne saka. Helse- og omsorgsdepartementet Saksnr Løpenr. Klassering Avd / sakshandsamar Dato 2012/9 2283/2012 G00 OMH/ OG 08.03.2012 _ HØYRING - FOLKEHELSEFORSKRIFTA Vedlagt følger saksutgreiing og vedtak i levekårutval

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato AVLASTING TIL FAMILIAR I VOLDA KOMMUNE SOM HAR BARN UNDER 18 ÅR MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato AVLASTING TIL FAMILIAR I VOLDA KOMMUNE SOM HAR BARN UNDER 18 ÅR MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Runa Bakke Arkivsak nr.: 2007/1021 Arkivkode: F05 Utvalsaksnr Utval Møtedato AVLASTING TIL FAMILIAR I VOLDA KOMMUNE SOM HAR BARN UNDER 18 ÅR MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE

Detaljer

Styresak. Som ledd i førebuing av styresaka er det også halde eit møte med dei private institusjonane som Helse Vest RHF har avtale med om saka.

Styresak. Som ledd i førebuing av styresaka er det også halde eit møte med dei private institusjonane som Helse Vest RHF har avtale med om saka. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 28.04.2008 Sakhandsamar: Terje Arne Krokvik og Hans K. Stenby Saka gjeld: Utbyggingsprosjekt i private ideelle institusjonar som har avtale

Detaljer

St.prp. nr. 26 (2004 2005)

St.prp. nr. 26 (2004 2005) St.prp. nr. 26 (2004 2005) Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2004 under Barne- og familiedepartementet Tilråding frå Barne- og familiedepartementet av 12. november 2004, godkjent i statsråd

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Plan for rettleiing av nyutdanna i barnehage og skule. Jørn

Plan for rettleiing av nyutdanna i barnehage og skule. Jørn Plan for rettleiing av nyutdanna i barnehage og skule Jørn Kvinnherad kommune 2012/979-1 Våren 2012 INNLEIING Planen er det første steget mot ei systematisk rettleiing av nyutdanna i barnehage og skule

Detaljer

Matematikk 1, 4MX1 1-7E1

Matematikk 1, 4MX1 1-7E1 Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX1 1-7E1 ORDINÆR EKSAMEN 24.05.2011. Sensur faller innen 16.06.2011. BOKMÅL. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag etter sensurfrist, dvs. 17.06.2011

Detaljer

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved spesiell innkalling.

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshusa Dato: 12.06.2013 Tid: Kl. 11:15 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved spesiell

Detaljer

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg Ågotnes Chris. Aksnes Birger Kaland. H Frp

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg Ågotnes Chris. Aksnes Birger Kaland. H Frp KVAM HERAD KVAM ELDRERÅD MØTEPROTOKOLL Dato: 25.04.03 Kl.: 10.00-13.00 Stad: Jondal nye aldersheim Saknr.: 004/03-007/03 Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg

Detaljer

Lærarane har for lite makt over eiga arbeidstid blir pålagde arbeid som ikkje er undervisningsrelatert, har for mange delegerte oppgåver

Lærarane har for lite makt over eiga arbeidstid blir pålagde arbeid som ikkje er undervisningsrelatert, har for mange delegerte oppgåver Innhald Debatthefte tidsbruk...3 Andre yrkesgrupper inn i skulen....5 Heim skule samarbeidet og samarbeid med elevane....6 Vurdering og dokumentasjon...7 Skuleleiing...8 Lenker:...9 Utarbeidd av Utdanningsforbundet

Detaljer

Årsmelding for 2014 - Læringssenteret Gol

Årsmelding for 2014 - Læringssenteret Gol Årsmelding for 2014 - Læringssenteret Gol OPPGÅVER OG AKTIVITETAR Læringssenteret Gol har i 2013 gitt opplæring på 3 område: opplæring i norsk og samfunnskunnskap, grunnskule for vaksne og spesialundervisning.

Detaljer

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Sak til komité for levekår 05.10.04 1.0 Bakgrunn Komité for levekår vedtok 09.04.02 i sak 0008/02 å opprette eit prosjekt retta mot unge langtidsmottakarar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

St.meld. nr. 21 (2000-2001)

St.meld. nr. 21 (2000-2001) St.meld. nr. 21 (2000-2001) Styrt val i 4. studieåret i allmennlærarutdanninga Tilråding frå Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet av 21. desember 2000,godkjend i statsråd same dagen. Kapittel

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga

FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga Hå kommune Postboks 24 4368 Varhaug Vår ref.: 2010/6650 Dykkar ref.: Arkivnr.: 325.1 Vår dato: 29.03.2011 Oppheving av kommunalt vedtak om driftstilskott for

Detaljer

Bjørnehiet SFO - informasjon

Bjørnehiet SFO - informasjon Bjørnehiet SFO - informasjon Bjørnehiet SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1.- 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik og gode utviklingsvilkår.

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 18.06.2015 Dykkar dato 22.04.2015 Vår referanse 2015/1334 331.1 Dykkar referanse Fusa kommune, Postboks 24, 5649 Eikelandsosen FUSA KOMMUNE

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

INFORMASJON NORE FUSA OPPVEKSTSENTER

INFORMASJON NORE FUSA OPPVEKSTSENTER INFORMASJON NORE FUSA OPPVEKSTSENTER SFO 2012/2013 INNHALDSLISTE FØREORD FORMÅL MED SFO INNHALD I SFO ORGANISERING AV SFO PERSONALET PÅ SFO 2012/2013 BORNEGRUPPA PÅ SFO 2012/2013 BUDSJETT MATBUDSJETT ANDRE

Detaljer

ANBOD SKOGRYDDING BAKNESET, VIKEBUKT

ANBOD SKOGRYDDING BAKNESET, VIKEBUKT ANBOD SKOGRYDDING BAKNESET, VIKEBUKT Oppdragsgivar Vestnes kommune kontaktinfo: Øystein Hole tlf. 71 18 40 63 / 94 14 62 73 oystein.hole@vestnes.kommune.no Tilbodsfrist 08.08.2014 kl. 15.00 VESTNES KOMMUNE

Detaljer

I brev med varsel om pålegg av 03.02.2014 fekk de frist til 12.02.2014 for å komme med kommentarar. Vi har motteke kommentarar frå dykk.

I brev med varsel om pålegg av 03.02.2014 fekk de frist til 12.02.2014 for å komme med kommentarar. Vi har motteke kommentarar frå dykk. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 18.02.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Oddvar Mikalsen, tlf. 95816314 BARNEVERN Postboks 153 6851 SOGNDAL Tilsyn - BARNEVERN Vi viser til tilsynet hos verksemda

Detaljer

Merknader til Rapport av frå nedsett komitè om Grendaskular i Balestrand

Merknader til Rapport av frå nedsett komitè om Grendaskular i Balestrand Merknader til Rapport av 04.11.2015 frå nedsett komitè om Grendaskular i Balestrand Merknader til Rapport av 04.11.2015 frå nedsett komitè om Grendaskular i Balestrand Den 05.11.2015 fekk administrasjonen

Detaljer

B U D JSE TT Tiltak og konsekvensar (6 %) Leiing og støttefunksjonar EI NI NG. Sentraladm.- strasjonen

B U D JSE TT Tiltak og konsekvensar (6 %) Leiing og støttefunksjonar EI NI NG. Sentraladm.- strasjonen B U D JSE TT 2015 EI NI NG Sentraladm.- strasjonen Leiing og støttefunksjonar 1) Bruk av ny teknologi 2) Omorganisering 3) Reduksjon av stillingar KONSEKVENSAR * Meir press på dei tilsette, fører til at

Detaljer

APOTEKENE VEST HF ØKONOMIRAPPORT PR. JANUAR 2010

APOTEKENE VEST HF ØKONOMIRAPPORT PR. JANUAR 2010 APOTEKENE VEST HF ØKONOMIRAPPORT PR. JANUAR 21 Til: Styret, adm.dir. Kopi: AVL Dato: 24.2.1 Fra: Økonomisjef 1. Totalresultat Resultatutvikling grafisk 14 12 1 8 6 4 Faktisk 21 akkum Budsjett 21 akkum

Detaljer

BOKSMIA; SØKNAD OM TILSKOT TIL UTGJEVING AV NY OG OMARBEIDA UTGÅVE AV «HALLINGDAL I BILETKUNSTEN»

BOKSMIA; SØKNAD OM TILSKOT TIL UTGJEVING AV NY OG OMARBEIDA UTGÅVE AV «HALLINGDAL I BILETKUNSTEN» SAK 43/11 BOKSMIA; SØKNAD OM TILSKOT TIL UTGJEVING AV NY OG OMARBEIDA UTGÅVE AV «HALLINGDAL I BILETKUNSTEN» Saksopplysning I brev dat. 15.3.2010 søkjer Boksmia forlag ved Olav Randen om økonomisk støtte

Detaljer

Rapport frå tilsyn med Nav Austevoll kommune

Rapport frå tilsyn med Nav Austevoll kommune Sakshandsamar, innvalstelefon Birthe Lill Christiansen, 5557 2235 Vår dato 16.03.2016 Dykkar dato Vår referanse 2015/15608 721.0 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Nav Austevoll kommune Adressa til

Detaljer