Juridisk hjørne med aktuelt bransjestoff i hvert utgave! Denne gangen på side 2. Tom Rune Nilsen, adm.dir. LTL Streik uten reelt grunnlag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Juridisk hjørne med aktuelt bransjestoff i hvert utgave! Denne gangen på side 2. Tom Rune Nilsen, adm.dir. LTL Streik uten reelt grunnlag"

Transkript

1 Nr. 5, 28. mai 2010 LTL-kongress i Tromsø juni Årets LTL-kongress avholdes i Tromsø i tidsrommet juni Arrangementet inneholder generalforsamling for LTL, årsmøte for Norske Flyspeditørers Forening og Transportforum. (Grete Hallberg Tønnessen, tlf ) Les mer NB: Juridisk hjørne med aktuelt bransjestoff i hvert utgave! Denne gangen på side 2. Bruk tiden din bedre enn å tenke på å videresende Meldeseddelen: Tom Rune Nilsen, adm.dir. LTL Streik uten reelt grunnlag Streiken i transportbransjen er basert på grunnløse påstander fra Transportarbeiderforbundet om såkalt sosial dumping. I realiteten streiker medlemmene fordi ledelsen i Transportarbeiderforbundet forsøker å innføre et yrkesmonopol på lasting og lossing av biler i Norge. Konsekvensene av å tariffeste et monopol på å utøve en bestemt arbeidsoppgave kjenner vi fra andre områder i det norske samfunn. Det fører til overbemanning, høyere lønninger og økte kostnader for alle andre, sier Tom Rune Nilsen, administrerende direktør i LTL, Logistikkog Transportbedriftenes Landsforening Norsk Transportarbeiderforbund gikk inn i forhandlingene med to krav i tillegg til lønn: 1. Vikarer, som brukes ved transportterminalene, skal ha samme lønn som de fast ansatte. 2. Terminalarbeiderne skal ha monopol på å laste og losse bilene på terminalområdene. Det første kravet ble innfridd under et forhandlingsmøte mandag 23. Sørg for at alle dine medarbeidere får Meldeseddelen direkte i e-posten sin! Send bare de aktuelle e-postadressene til og merk sendingen MELDESEDDELEN. mai. Det ble her slått fast fra LTLs side at vi vil sikre at både vikarer leid inn direkte av bedriftene, og de som er leid inn via bemanningsbyråer, skal ha rett på samme lønn som de fast ansatte. (forts. side 2) 1

2 Juridisk hjørne Økonomiske forhold rundt traller og containere under streik på terminaler Av advokat Torgeir Gullaksen, LTL LTL har fått forespørsmål om hvem som har det økonomiske ansvaret vedrørende traller og containere som står fast på terminaler p.g.a. streiken blant de ansatte på speditørenes terminaler. Det fremgår av NSAB , tredje ledd, at speditøren har rett til godtgjørelse for dokumenterte utlegg og utleggsomkostninger. Det gjelder bl.a. for utlegg ut over det som er uttrykkelig avtalt. Videre fremgår det av NSAB at dersom speditøren blir nødt til å betale tilleggsregninger for tjenester som er formidlet av ham, er oppdragsgiveren pliktig til på anmodning, å godtgjøre speditøren disse beløp mot nødvendig dokumentasjon. Speditøren må kontrollere at de formidlede tjenestene ligger innenfor rammen av det oppdraget han har fått og at de belastede beløpene er rimelige. Dersom det er mulig, skal både kontrollen skje i samråd med oppdragsgiveren og oppdragsgiveren skal underrettes før betaling skjer. Rettmessige og rimelige ekstrautgifter som speditøren er blitt påført, fordi traller /containere med gods i ikke kan hentes ut fra en streikerammet terminal, mener vi kan viderebelastes kundene. Merk dog kravene om kontroll, samråd og underretning til kunden før speditøren betaler slike utgifter. Utgiftene kan være leie av traller /containere og mulig lagerleie, men det må kontrolleres om containerutleier/lagerholder har rett til å kreve ekstra leie. En terminal som er i streik, vil neppe kunne belaste ekstra lagerleie for den tiden man blir hindret i å hente ut traller /containere på grunn av streiken. Dersom man blir hindret i å hente ut tomme traller /containere fra en terminal som er i streik, vil man ikke kunne viderebelaste noen utgifter på noen kunde fordi oppdraget ikke har startet. Det er vanskelig å si noe generelt om disse spørsmålene og det finnes helt sikker situasjoner som ikke er dekket av det som er skrevet ovenfor. Man vil måtte ta for seg de aktuelle situasjonene etter hvert som de oppstår. Streik uten grunnlag, forts. fra side 1 I tillegg ble det fra LTLs side gjort klart at det vil bli gitt et lønnstillegg, som er minst like godt som det som er gitt andre grupper. Det er derimot ikke aktuelt å la Transportarbeiderforbundet ta styring over terminalene: Det er ikke aktuelt for medlemmene i LTL å være med på å innføre et yrkesmonopol for lasting og lossing av gods i Norge. Forsøket på å pakke inn denne monopoliseringen i et ønske om å sikre standarden for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen er uholdbar. Våre medlemmer følger norsk arbeidsmiljølovgivning og har strenge standarder for HMS for alle som utfører arbeid ved terminalene, sier Nilsen. Norsk Transportarbeiderforbund trappet opp streiken til å omfatte alle landets omlastingsterminaler tirsdag 25. mai i år. Det betyr at cirka 1800 terminalarbeidere er tatt ut i streik. Det lammer virksomheten ved alle transportterminaler i Norge. Terminalene er punktet der varer fra enkeltkunder sorteres og sendes videre med tog, båt eller bil til neste terminal, der de fraktes til mottaker. Dette kalles samlasting, og er godstrafikken svar på kollektivtrafikk og er den suverent billigste og mest miljøvennlige form for transport av mindre gods. Nr. 5, 28. mai

3 Det ble streik Partene kom ikke til enighet i meklingen mellom LTL og NTF for og Speditørtariffen og Schenkeroverenskomsten, og natt til lørdag 15. mai valgte NTF å ta konflikt. LTL beklager at NTF ikke viste vilje til å komme frem til en løsning slik at streik kunne unngås. Begrunnelsen for at NTF valgte å gå til streik er at LTL ikke ville gå med på å innta bestemmelser om vikarer og innleie av arbeidskraft samt å innføre ny omfangsbestemmelse i Speditørtariffen. NTF varslet plassfratredelse som omfatter i alt 868 arbeidstakere fra og med kl lørdag 15. mai 2010.I alt omfattet første varsel 589 terminalarbeidere ved virksomheter som er bundet av Speditørtariffen i Oslo og Akershus, og 279 terminalarbeidere ved Schenker på Alnabru. Arbeid under konflikt Det dukket raskt opp spørsmål om retten til å utføre arbeid under konflikt. En arbeidsstans omfatter bare de organiserte arbeidstakere som går inn under de tariffavtalene som det er foretatt plassoppsigelse for. Dette innebærer at uorganiserte arbeidstakere og arbeidstakere organisert i andre forbund ikke omfattes av arbeidsstansen. Når streiker inntrer må de streikende fratre og avstå fra alt arbeid. Det vil si at hele ansvars- og arbeidsområdet for stillingen bortfaller i streikeperioden. Det er ikke adgang til å streike bare for enkelte deler av stillingen. Foruten adm. dir. og bedriftens ledergruppe kan overordnet personell i rett oppstigende linje utføre arbeid som normalt utføres av streikende. LTL minnet om at NHO har presisert følgende om retten til arbeid under konflikt: Uorganiserte og andre Uorganiserte og andre som ikke er tatt ut i streik har både rett og plikt til å utføre sitt arbeid som følger av arbeidsavtalen. Bedriften kan til en viss grad omdisponere de gjenværende arbeidstakerne, for eksempel for å unngå hull i en turnus eller skiftplan. Slik kan enkelte oppdrag utføres, mens andre oppdrag stoppes. Eksempelvis kan en vaktbedrift omdisponere personer fra et oppdrag til et annet og endre turnusordninger. På samme måte kan et bussruteselskap omdisponere slik at enkelte bussruter kan kjøres uten avbrudd, mens andre ruter stoppes. Ledere/eiere Innehaver av bedriften og innehaverens nærmeste familie kan søke å avverge virkningen av streiken ved eget arbeid. Daglig leder og overordnede arbeidstakere kan også utføre alt arbeid som ligger inn under deres eget ansvarsområde. Dette gjelder selv om arbeidet vanligvis utføres av de streikende. NHOs syn av hva som er lovlig oppfatning bygger på Arbeidsrettsrådets innstilling fra 1965 som er medunderskrevet av daværende LO-leder samt leder av LOs juridiske avdeling. Her heter det at arbeidsledere på høyere eller høyeste plan kan overta det arbeid de selv har ledelsen av. I innstillingen fra LOs arbeidskamputvalg fra 2003 heter det at Dette innebærer at toppsjefen adm. dir. eller daglig leder - kan overta sine underordnedes ordinære oppgaver, mens avdelingsledere må holde seg innenfor egen sektor. Dette innebærer helt klart at også andre ledere enn den øverste ledelse kan utføre arbeid som ordinært utføres av de streikende, så lenge disse lederne holder seg innenfor eget område. Dersom NTF blokkerer lovlig arbeid vil de kunne gjøres ansvarlige for eventuelle økonomiske tap dette medfører. (Slik de også ble i Tollpostsaken i 2001 vedrørende streiken i 1998). Nr. 5, 28. mai

4 Hva med kunder og andre forretningsforbindelser? Kunder og andre forretningsforbindelser har anledning til å opprettholde sin kontakt med bedriften ved personlig besøk eller bestillinger. Dette omfatter også adgang til å selv hente ut egne varer fra terminal når de blir betjent av arbeidstakere som ikke er omfattet av streiken. De streikende kan ikke hindre kunder / andre forretningsforbindelser adgang til bedriften under en konflikt, og de kan heller ikke hindre at en entreprenør utfører det oppdrag han har i bedriften. Hvor får du informasjon? Thor Chr. Hansteen, forhandlingsleder / advokat i LTL,Tlf / E-post Se for øvrig ltl.no Streiken utvides NTF varslet 20. mai at de trapper opp streiken med virkning fra arbeidstids start tirsdag 25. mai Streiken ble utvidet til å omfatte alle spedisjonsbedrifter som er bundet av Speditørtariffen i hele Norge. Det ble gjort unntak for flyttebyråer og miljøbedrifter, fordi NTF ønsker å aksjonere mot spedisjonsbransjen. Utvidelsen omfattet i alt 491 arbeidstakere ved 68 virksomheter som er bundet av Speditørtariffen, og 291 arbeidstakere ved 16 avdelinger i Schenker. Utvidelsen har medført at streiken i større grad skaper problemer for sjøtransport, ettersom NTF varsler streik for en rekk terminalarbeidere som arbeider i havneområder. Streiken medfører også problemer for innenlands transport og distribusjon med bil. Praktiske problemer hos NTF med behandling av dispensasjonssøknader Etter at streiken var et faktum har det kommet en rekke søknader om dispensasjon fra streiken for transport av medisiner og medisinsk utstyr. Mye tyder på at NTF ikke hadde tatt denne delen av arbeidet under streik i betraktning i tilstrekkelig grad, og det oppsto en rekke problemer. NTF varslet 26. mai at de vil innvilge søknader om generelle dispensasjoner for transport og terminalhåndtering av medisiner og medisinsk utstyr. I sitt første varsel hadde NTF tatt såpass mange forbehold at det ikke var mulig å akseptere NTFs forslag det ville i praksis innebære at de strikende skulle ta en vesentlig del av styringen med denne type transporter. Etter at LTL hadde protestert overfor NTF mottok LTL ytterligere presisering hvor NTF gikk tilbake på flere viktige forbehold. Det er ikke lenger uenighet om at det er bedriften som har styringen med gjennomføringen av transportene, og det presiseres av NTF at det ikke er nødvendig å søke om dispensasjon når det finnes uorganiserte eller ledere som kan utføre arbeidet. NTF har krevet at betaling for arbeid utført med dispensasjon skal tilfalle klubbkassen på den enkelte bedrift, men NTF påpeker samtidig at dette medfører skattemessige problemer. LTL understreker derfor at når det utføres arbeid i henhold til dispensasjon som er gitt, så skal bedriften betale normal lønn i henhold til tariffavtalen direkte til arbeidstakeren(e) som utfører arbeid. Det skal trekkes vanlig skatt av beløpet og beregnes feriepenger og trygdeavgift på vanlig måte. 4

5 Nr. 5, 28. mai 2010 LTL Kompetanse mai/juni 2010 Vi har ledige plasser på følgende kurs før sommeren: Reklamasjonsbehandling 8. juni Interessert? Ta kontakt! Aktuelle invitasjoner samt kursplanen for 2010 finner du på Ønsker du mer informasjon om kursmulighetene, ta gjerne kontakt med kompetanseleder Torill Bergseth, tlf eller mail Logistikk- og Transportindustriens Landsforenings MILJØPRIS 2010 Logistikk- og Transportindustriens Landsforenings (LTL) har gleden av å utlyse en miljøpris på kroner for innsats innen miljøtiltak for godstransporten. LTL Miljøpris har som formål å fremme kunnskap om klimavennlig transport, bærekraftige innovative logistikk- og transportløsninger og stimulere til kollektiv godstransport. Begrunnede forslag må være LTL i hende senest 1. august 2010, Vinneren bekjentgjøres på Transport og Logistikk oktober. Mer informasjon finner du her Ønsker du å avmelde deg denne tjenesten, gi beskjed om det på e-post: Husk LTLs egen hjemmeside: Har du tips til nyhetsbrevet? Bruk e-post: 5

Streikehåndbok YS Stat

Streikehåndbok YS Stat Streikehåndbok YS Stat Bilde fra streiken 2012 Streikehåndbok YS Stat - 2014 Side 1 av 21 Innhold Innledning... 3 Lover og avtaler... 3 Hva slags typer streik har vi... 3 Streik... 3 Lockout... 3 Politisk

Detaljer

Tariffoppgjøret & bedriften

Tariffoppgjøret & bedriften MEF-notat nr. 1 2013 April 2013 Tariffoppgjøret & bedriften Kilde: MEF, NHO, Det kollektive arbeidslivet (Stokke, Evju, Førland 2003) MEF en arbeidsgiverorganisasjon MEF har hovedavtale med LO. Under denne

Detaljer

Tariffoppgjøret og bedriften

Tariffoppgjøret og bedriften Tariffoppgjøret og bedriften Revidert mars 2013 Tariffoppgjøret og bedriften Næringslivets Hovedorganisasjon Forord I dette heftet finner du en kort innføring i regelverket knyttet til tariffoppgjør og

Detaljer

Spørsmål og svar ved mekling, evt streik

Spørsmål og svar ved mekling, evt streik Spørsmål og svar ved mekling, evt streik 2014 NHO Butikk 1 Når tariffoppgjør går til mekling, evt streik dukker det opp mange spørsmål. Her svarer vi på noen av de mest vanlige spørsmålene. 28. 29. August

Detaljer

Konflikt Streik - Lockout

Konflikt Streik - Lockout Innhold Streik - Lockout... 2 Innledning... 2 Forhandlingenes gang... 2 Brudd i forhandlingene... 2 Former for streik... 2 Regionkontorene... 3 Streikekomité i regionen... 3 Streikekomité i avdelingen...

Detaljer

Veiledning. for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør

Veiledning. for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør VEILEDNING FOR AVDELINGER OG KLUBBER I FORBINDELSE MED TARIFFOPPGJØR Forord I forbindelse med tariffoppgjør og eventuell gjennomføring

Detaljer

STREIK / KONFLIKT EL & IT Forbundet

STREIK / KONFLIKT EL & IT Forbundet Oslo, 07.02.00 STREIK / KONFLIKT EL & IT Forbundet INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1 1. Innledning 2 2. Arbeid i forbindelse med konflikt 3 2.1 Nedkjøringsavtale 3 2.2 Dispensasjoner under konflikt

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er:

FORORD. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er: Våren 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er: 1. Ferie og permisjon 2. Arbeidsavtalen og miljøet

Detaljer

Veiledning for avdelinger og. klubber i forbindelse med tariffoppgjør

Veiledning for avdelinger og. klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør VEILEDNING FOR AVDELINGER OG KLUBBER I FORBINDELSE MED TARIFFOPPGJØR Forord I forbindelse med tariffoppgjør og eventuell gjennomføring

Detaljer

Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør

Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør VEILEDNING FOR AVDELINGER OG KLUBBER I FORBINDELSE MED TARIFFOPPGJØR Forord I forbindelse med tariffoppgjør og eventuell gjennomføring

Detaljer

Notat fra Norsk Transportarbeiderforbund om havnekonfliktene

Notat fra Norsk Transportarbeiderforbund om havnekonfliktene Notat fra Norsk Transportarbeiderforbund om havnekonfliktene Bakgrunn Det er viktig å skille mellom konflikten ved Risavika Terminal ved Stavanger og Holship Norge AS i Drammen, hvor det er krav om å opprette

Detaljer

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT 2 Kort innføring i arbeidsrett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Papir: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - mai 2010 Forside

Detaljer

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK.

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Forord Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie

Detaljer

Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale lønnsforhandlinger INFORMASJONSHEFTE FOR TILLITSVALGTE OG MEDLEMMER I NNN

Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale lønnsforhandlinger INFORMASJONSHEFTE FOR TILLITSVALGTE OG MEDLEMMER I NNN Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale lønnsforhandlinger INFORMASJONSHEFTE FOR TILLITSVALGTE OG MEDLEMMER I NNN N O R S K N Æ R I N G S - O G N Y T E L S E S M I D D E L A R B E I D E R F O R B U N D

Detaljer

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse ARBEIDSRETT Et arbeidsforhold er først og fremst en avtale mellom to parter, en arbeidsgiver og en arbeidstaker. Opprinnelig var det slik at arbeidsgiveren var forutsatt å bestemme det meste i arbeidsforholdet

Detaljer

Et veiledningshefte for medlemmer og tillitsvalgte i NNN

Et veiledningshefte for medlemmer og tillitsvalgte i NNN Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale forhandlinger Et veiledningshefte for medlemmer og tillitsvalgte i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNLEDNING... 2 KAP.

Detaljer

Arbeidsmiljøloven og ferieloven

Arbeidsmiljøloven og ferieloven Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 347 Veiledning om Arbeidsmiljøloven og ferieloven Utgitt september 2002 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Revidert mai 2007 2 Innhold Innledning

Detaljer

HOVEDAVTALE. av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN)

HOVEDAVTALE. av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN) 27. februar 2004 HOVEDAVTALE av 2004 MELLOM ARBEIDSGIVERFORENINGEN NAVO OG SAMMENSLUTNINGEN AV AKADEMIKERORGANISASJONER I NAVO (SAN) C:\Documents and Settings\wenlar\Lokale innstillinger\temporary Internet

Detaljer

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt Kr.: 50,- Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formålet med veiledningen... 2 1.2 Rettslig plassering av "Fotballtrenerkontrakten"... 2 1.3 Om trenerforeningen, og medlemsbistand

Detaljer

Håndbok for. tillitsvalgte

Håndbok for. tillitsvalgte Håndbok for tillitsvalgte N o r s k A r b e i d s m a n d s f o r b u n d Innhold Forord side 3 1. Å være tillitsvalgt 1.1. Hva forventes av deg som tillitsvalgt? 1.2. Tid til tillitsvalgtarbeid 1.3. Skriftlige

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG.

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG. 1 Velkommen til Totaljobs Vi er glade for å kunne tilby deg oppdrag i Totaljobs. I den forbindelse er det enkelte opplysninger som kan være nyttige. Denne personalhåndboken vil gi deg svar på en del spørsmål

Detaljer

O v e r e n s k o m s t D E N E L E K T R O K J E M I S K E I N D U S T R I. mellom

O v e r e n s k o m s t D E N E L E K T R O K J E M I S K E I N D U S T R I. mellom Den Elektrokjemiske Industri Nummer: 101 Overenskomst av 2012 Utløp: 31.05.2014 O v e r e n s k o m s t D E N E L E K T R O K J E M I S K E I N D U S T R I 2012 2014 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon

Detaljer

Vekterstreiken 2012 Fra lønnskamp til lønnsnemnd

Vekterstreiken 2012 Fra lønnskamp til lønnsnemnd Åsmund Arup Seip Vekterstreiken 2012 Fra lønnskamp til lønnsnemnd Åsmund Arup Seip Vekterstreiken 2012 Fra lønnskamp til lønnsnemnd Fafo-rapport 2013:21 Fafo 2013 ISBN 978-82-324-0007-2 (papirutgave)

Detaljer

OVERENSKOMST. Møller- og fòrblanderier

OVERENSKOMST. Møller- og fòrblanderier 145 OVERENSKOMST Møller- og fòrblanderier mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO Mat og Drikke og de i denne stående møller- og fòrblanderier på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Norsk

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Gjelder til 31.12.2015 Spekter

Gjelder til 31.12.2015 Spekter Til innholdsfortegnelse > Hovedavtale Gjelder til 31.12.2015 Spekter HOVEDAVTALE mellom ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER og YS 1.1.2013 31.12.2015 Forord Denne Hovedavtalen er inngått mellom YS Spekter og

Detaljer

Åsmund Arup Seip Torgeir Aarvaag Stokke. Aspekter ved arbeidskamp Del I: Generelle utviklingstrekk siste 30 år Del II: Arbeidskamp i helsevesenet

Åsmund Arup Seip Torgeir Aarvaag Stokke. Aspekter ved arbeidskamp Del I: Generelle utviklingstrekk siste 30 år Del II: Arbeidskamp i helsevesenet Åsmund Arup Seip Torgeir Aarvaag Stokke Aspekter ved arbeidskamp Del I: Generelle utviklingstrekk siste 30 år Del II: Arbeidskamp i helsevesenet Åsmund Arup Seip Torgeir Aarvaag Stokke Aspekter ved arbeidskamp

Detaljer

Oljetransportavtalen 2012-2014. overenskomst. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og tilsluttede olje- og transportselskaper

Oljetransportavtalen 2012-2014. overenskomst. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og tilsluttede olje- og transportselskaper Overenskomst av 2012 Nr. 488 Oljetransportselskaper Utløp 31. mars 2014 Oljetransportavtalen 2012-2014 overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og tilsluttede olje- og transportselskaper

Detaljer

Hovedavtalen LO NHO 2010 2013

Hovedavtalen LO NHO 2010 2013 Hovedavtalen LO NHO 2010 2013 Med tilleggsavtaler og NHOs kommentarer Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon 1 opplag februar 2010 Opplag: 15000 Forsidefoto: Jo Michael Produksjon og trykk: 07 Gruppen

Detaljer