Høyskolen for ledelse og teologi - rapport og planer for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høyskolen for ledelse og teologi - rapport og planer for 2012-2013"

Transkript

1 Sak 12/2013 LM Høyskolen for ledelse og teologi - rapport og planer for Innledning Vi viser til tilskuddsbrevet for 2012 av (deres referanse ) med informasjon om målstruktur for private høyskoler og rapporteringskrav, samt tilskuddsbrev for 2013 av (deres referanse 12/5737). Vi har nå laget vår egen målstruktur (se planer for 2013). Vi har søkt i vår rapportering å følge deres mal: Rapport og planer for Innledning 1 2 Resultatrapportering for Planer for Vedlegg 17 Vi legger ved revidert budsjett for Dette er endret i forhold til budsjettet rapportert med vår dato 20 november 2012 grunnet innsparing i lys av vår økonomiske situasjon. Data angående gjennomstrømning studenter, samt data for personal og økonomi er rapportert DBH. Hvis noen skulle mangle eller ikke være fyllestgjørende ber vi dere ta kontakt. 2 Resultatrapportering for 2012 Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) sine arbeidsplaner for 2012 var strukturert etter departementets målstruktur bestående av sektormål, med underlagte virksomhetsmål. Resultatrapportering for 2012 følger denne strukturen. Høyskolen sine planer for 2013 viser nå ny målstruktur hvor kun departementets sektormål og noen få pålagte styringsparametre er inkludert. I tillegg har høyskolen laget sin egen målstruktur med virksomhetsmål og relevante styringsparametre. Sektormål 1: Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov. Virksomhetsmål: 1.1 Høyskolen skal utvikle nye studietilbud for å bedre møte etterspørsel og utdanne kandidater med høy kompetanse med relevans for samfunnets behov Høyskolen skal implementere sin nye årsenhet i kristent barne- og tenåringsarbeid og halvårsenhet i misjonsforståelse Årsenhet i kristent barne- og tenåringsarbeid ble utsatt til høsten 2013 grunnet kapasitetsproblemer ved stor økning i studenter ved våre andre studier. Halvårsenhet i misjonsforståelse er utsatt på ubestemt tid av samme grunn som over. Virksomhetsmål: 1.2 Høyskolen skal ha en jevn vekst i antall søkere og opptatte studenter Høyskolen skal ha 10% vekst i søkertall

2 Overstående tabell hentet fra DBH inneholder en feil pr dags dato. Dette skyldes at søknadstallene for høsten 2012 har blitt mistet ved innleggelse i systemet. Riktig tall før høsten skal være 362 søkere. Det gir et totalt antall søkere på 417 personer. Dette innebærer en vekst i antall søkere på 155,8%. Målsetningen er dermed nådd. Den store veksten i antall søkere har gitt oss mulighet til å ta inn studenter for å fylle opp klasser. Dette er hovedårsaken til vår dramatiske vekst i registrerte studenter i Høyskolen skal ha 10% vekst i opptakstall Som tabellen hentet fra DBH viser har HLT klart målsetningen med klar margin: Vi har hatt en vekst i opptakstall på 119,3% frå året før. Se for forklaring. Vi vil her understreke at den prosentvise veksten har vært mye lavere enn veksten i antall søkere. Dette viser at høyskolen ikke har vurdert alle søknadene som kvalifiserte. Vi har også sagt nei til kvalifiserte søkere fordi det ikke var flere studieplasser tilgjengelig Høyskolen skal ha 10% vekst i nye studenter Som tabellen hentet fra DBH viser har HLT klart målsetningen med klar margin: Vi har hatt en vekst på totalt 114,9% fra året før. Se for forklaring Høyskolen skal ha 10% vekst i registerte studenter Som tabellen hentet fra DBH viser har HLT klart målsetningen med klar margin. Disse tallene representerer registrerte studenter om høsten siste 8 år: Tallene viser at vi har hatt en økning på 90,3% fra høsten 2011 til høsten Våren 2012 hadde vi registrert 191 studenter. Økningen fra vårsemesteret til høstsemesteret var altså på 74,3%.

3 Den store økningen skyldes god søkning til engelskspråklig bachelor hvor det ble tatt opp over 115 campus studenter til kull nummer to mens kun 95 studenter møtte og fortsatte som studenter frem til telletidspunktet. I tillegg så vi en stor økning på Teologiskolen, vårt desentraliserte studietilbud, hvor vi økte fra 1 til 3 studiesteder og dermed fikk om lag 60 flere studenter. I tillegg hadde vi en noe større søkning til våre resterende studietilbud. Vi vil understreke at en stor andel av disse studentene er deltidsstudenter. Blant annet er dette tilfelle med alle være studenter ved Teologiskolen. Dette skyldes en bevisst satsning hvor HLT har ønsket å gjøre studier tilgjengelig for studenter som er i arbeid. Vi ser at dette er en viktig gruppe studenter for oss. Samtidig er vi urolig for en situasjon hvor det kan virke som om vi får veldig dårlig gjennomstrømning fordi vi får veldig få ferdige kandidater: Vi vil forvente at antallet ferdige kandidater vil øke betraktelig i 2014 når vårt første kull med engelskspråklige studenter fullfører sin bachelor. Antallet ferdige kandidater vil likevel være lite i forhold til antallet registrerte studenter ved HLT fordi mange ikke har som målsetning å fullføre en full bachelor. Virksomhetsmål: 1.3 Høyskolen skal tilby et godt læringsmiljø med undervisnings- og vurderingsformer som sikrer faglig innhold, læringsutbytte og god gjennomstrømning Krav på resultat for gjennomstrømning i utdanningen: Institusjonen skal produsere 80 studiepoengsenheter (à 60 poeng) i løpet av 2012 Målsetningen er nådd. Vi har rapportert en produksjon på 136,1 studiepoengsenheter i 2012: Dette skyldes det store antallet nye registrerte studenter ved HLT. Den store diskrepansen mellom antall registrerte studenter i 2012 og antall produserte studiepoeng skyldes at en stor andel av våre studenter er deltidsstudenter og at produksjonen for høsten (73,8 stp.enh.) var langt større enn produksjonen for våren (62,3 stp.enh.) på grunn av den store studentveksten. På tross av stor produksjon ser vi med uro at også strykprosenten har økt:

4 Strykprosenten for våren 2012 er på 9,1% mens strykprosenten for høsten er 10,8%. Dette skyldes nok i stor grad det økte studenttallet. Vi ser at vi har en stor gruppe nye studenter som vi må lære høyskoleskulturen. Noen av disse studentene har gjenopptatt studier etter lang tid i arbeidslivet. Vi har også en større andel internasjonale studenter som kommer fra en annen studiekultur. Vi arbeider målbevisst for å motvirke dette gjennom oppgaveløsningskurs og veiledning i forbindelse med oppgaveinnlevering. Samtidig anser vi det som et kvalitetstegn at strykprosenten går opp med mange nye studenter. Vi velger å se på det som et tegn på at vi ikke senker kravene i møte med en ny studentgruppe. Vi ser også at vi er blitt en internasjonal skole med et meget bredt miljø. Vi ser en dobling i antall utenlandske studenter fra våren 2012 til høsten Vi hadde registrert 90 utenlandske studenter våren 2012: Det samme tallet for høsten 2012 var 180: Dette skyldes opparbeidelsen av den engelskspråklige bacheloren i teologi og ledelse. Vi forventer at dette tallet skal flate ut fremover. Vi vil ta opp 80 nye studenter på siste årskull i bacheloren neste år. Vi forventer at dette reduseres til om lag 60 som tar i mot plassen og møter til undervisning. Året deretter forventer vi en ytterligere økning i 2014 for å fylle opp første kull med 15 studenter. Dette gir en total andel på om lag 250 studenter på engelskspråklig bachelor. Vi har også noen få studenter som har bestått bergenstest og derfor deltar på det norskspråklige programmet.

5 Vi tror at det internasjonale nærværet beriker miljøet og viser at våre to eierinstitusjoner begge er store kirker internasjonalt. Vi ser også nå at vi har jevn fordeling på kjønn i vår studentflokk: Høst Høst Høst Høst Høst Høst Høst Antall registrerte studenter Antall registrerte kvinnelige studenter Prosentandel kvinnelige studenter 30,95 % 48,89 % 50,00 % 59,38 % 48,80 % 51,43 % 51,05 % Vi ser at vi de siste årene har stabilisert oss på en liten overvekt av kvinner blant våre studenter. Dette er en gledelig og spennende utvikling for en utdanningsinstitusjon som utdanner til et yrke som tradisjonelt har vært mannsdominert. Vi har søkt å møte denne nye situasjonen ved å gi undervisning og ekstra tilbud om kurs og veiledning for kvinnelige studenter som ønsker å gå inn i pastoryrket. Når det gjelder aldersfordeling har vi en forholdsvis stabil situasjon siden 2009 hvor den største andelen studenter er i aldersgruppen år. Dette føres også videre med årets tall: Vi ser dog en utvikling hvor en større og større gruppe studenter befinner seg i gruppen år. Dette tror vi blant annet skyldes vårt desentraliserte studietilbud Teologiskolen hvor vi har flere som prøver seg på høyskolestudier igjen etter et lengre avbrekk på grunn av arbeid. Høyskolen skal bruke kvantitative styringsparametre for å finne gjennomføringsgrad på normert tid Dette vil være en utfordring frem mot 2014, fordi høyskolen inneværende år implementerer nytt datasystem (Solarvenus) hvor første kull som registreres startet høsten Vi har tidligere hatt et manuelt system basert på excell. Vi vil på grunn av dette ikke ha full oversikt over gjennomføringen på bachelorgrader før etter 3 år (2014) Alle studenter skal gis individuelle utdanningsplaner. Dette er gjennomført Høyskolen arbeider for å knytte sammen praksis og teori i undervisningens innhold og pedagogikk. Dette arbeides det kontinuerlig med gjennom fagpedagogiske dager hvor bevisstgjøring av faglig personal er i fokus. Dette året har man også startet revisjon av praksismodulen ved HLT for å bedre knytte sammen teori og praksis og kvalitetssikre gjennomføringen av praksis Høyskolen fokuserer på å utvikle ulike undervisningsformer som inkluderer bruk av digitale medier. Vi har videreført arbeidet med Fronter som digital plattform. Særlig skjer mye av utviklingsarbeidet inn mot engelskspråklig bachelor. Vi har også startet et arbeid

6 med å modernisere vår bruk av Fronter slik at vi kan få en mer interaktiv bruk av plattformen. Dette skal blant annet gjøres ved å gi rommene en ny oppbygging Studenter som har vansker med å gjennomføre studiet på normert tid tilbys individuell veiledning. Dette er gjennomført Høyskolen skal knytte rapporteringene i kvalitetssikringssystemet bedre sammen med rapport og planer (til KD) for å sikre at vi bedre kan evaluere oppnåelse av læringsutbytte definert i studieprogrammene. Dette har vært en sentral arbeidsoppgave i Her er vi enda ikke helt ferdig, men den nye planstrukturen vi nå rapporterer til departementet er knyttet opp mot sentrale deler av vårt kvalitetssikringssystem. Virksomhetsmål: 1.4 Høyskolen skal ha et utstrakt internasjonalt utdanningssamarbeid av høy kvalitet, som både bidrar til økt utdanningskvalitet Høyskolen skal videreføre samarbeidet i SALT-nettverket i form av samarbeid med ALT og utvikling av felles årlig konferanse. SALT-nettverket er lagt ned men samarbeidet fortsetter med den svenske arvtakeren ALT, blant annet med samarbeid om deres studieprogram i pastoral ledelse HLT skal etablere forbindelser med minst et oversjøisk universitet/høyskole med tanke på utveksling av både studenter og lærere. Det er ført samtaler med Regent University, men ingen konkret avtale om samarbeid om konkret utveksling er gjort HLT skal etablere forbindelser med minst et Europeisk universitet/høyskole med tanke på utveksling av både studenter og lærere. Dette er utsatt til 2014 i vår nye 5 årsplan Arbeidet med Erasmus søknad videreføres. Vi avventer nytt erasmusprogram med trolig ansøkning i første halvdel av Virksomhetsmål: 1.5 Det fysiske læringsmiljøet skal være i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter. HLT s læringsmiljø og rammebetingelser skal fremme læring, trivsel og likeverdig behandling av studentene Oppgraderingen av biblioteket fortsettes både når det gjelder bøker, it-ressurser og leseplasser. Det lages en strategi for hvordan biblioteket kan fungere som læringsarena. Årets læringslaboratorium la planer for oppjustering av biblioteket for å gjøre det til en bedre læringsarena. Vi vil blant annet satse på flere elektroniske ressurser. Grunnet de økonomiske kostnadene ved en slik satsning må dette gjøres over tid. Vi har satt i gang arbeid med å få tilgang til en elektronisk artikkeldatabase. Dette er under utprøving. Huseier er også blitt informert om behovet for et større bibliotek med flere leseplasser, elektroniske ressurser og bedre ventilasjonsanlegg. Dette vil bli sett på som en del av en oppjustering av lokalene. Det er ikke blitt laget en helhetlig strategi for hvordan biblioteket kan fungere som læringsarena. Virksomhetsmål: 1.6 HLT skal ha et velferdstilbud som er tilpasset studentenes behov. Velferdstilbudet skal bidra til et godt sosialt og åndelig miljø Høyskolen skal sørge for sosiale møteplasser for studentene. 1 Delmål hentet fra vårt kvalitetssikringssystem

7 Minst en kveld/ettermiddag i undervisningsuker er det sosial kveld med servering av kaffe og kaker. Kantinen har nå godt besøk under lunsj og ved middagsservering. Det arrangeres graduasjonsfest og julefest hvor studentene er deltakende med god oppslutning Høyskolen skal tilby og arrangere studentturer gjerne i form av utveksling i SALT nettverket. Det er blitt planlagt tur til Roma som skal gjennomføres i april Virksomhetsmål: 1.7 HLT skal være en synlig og konkurransedyktig aktør i det segmentet av utdanningsmarkedet som fokuserer på teologi, menighetsledelse og ledelse innenfor frivillige organisasjoner Høyskolen skal ha rekrutteringstiltak som er tilpasset markedet og som sikrer en jevn vekst i antall søkere og opptatte studenter Det siste året har vi faktisk brukt langt mindre på rekruttering fordi vi nå rekrutterer på et godt rykte Høyskolen skal delta med stand på DNB s landsmøte, diverse leirer, samt relevante arrangementer i regi av pinsebevegelsen. Gjennomført Høyskolen skal sende ut informasjonsbrev via webmail Gjennomført ca hver andre måned Høyskolen skal sørge for jevnlig oppdatering av hjemmesiden Gjennomført Høyskolen skal senest 1. februar ha utviklet årets brosjyre. Gjennomført Høyskolen skal arrangere fagdager og gule uker med aktuelle foredrag for å rette fokuset på den nye høyskolen. Dette har vi ikke hatt kapasitet til å jobbe med på grunn av studentveksten. Vi arrangerte likevel en Connect dag våren 2012 med åpen dag hvor potensielle arbeidsgivere og interesserte potensielle studenter fikk ta del i undervisningen og dermed få et inntrykk av skolen. Vi anser dette som vellykket. 1.8 Høyskolen skal arbeide strategisk med utvikling og gjennomføring av sitt kvalitetssikringssystem for å kunne oppfylle visjon, verdier og strategier og for å sikre en best mulig gjennomføring av de godkjente studier Høyskolen skal følge opp sitt kvalitetssikringssystemet med råd, retningslinjer og rapporter. Man har et punkt om kvalitetssikringssystem under hvert samråd. Dette er gjennomført, men det er klart at systemet nå trenger en oppdatering for å tilpasses den nye størrelsen på skolen. Dette har vært en prioritert arbeidsoppgave i 2012 som ledet frem til et forslag til revidert system som nå bearbeides og skal vedtas under læringslaboratoriet i juni Høyskolen skal avvikle læringslaboratorium og sørge for at de endringene forandringsdokumentet spesifiseres gjennomføres så sant dette er økonomisk og praktisk mulig. Gjennomført Høyskolen skal avvikle halvåring evaluering av måloppnåelse i forandringsdokument. Gjennomført Høyskolen skal sørge for at kvalitetssikringsmanual og informasjon om kvalitetssikringssystemet via nettsiden videreføres.

8 Gjennomført 1.9 Høyskolen skal legge til rette for integrering av funksjonshemmede studenter Høyskolen skal arbeide etter plan for funksjonshemmede studenter Gjennomført Høyskolen skal informere på nettsidene om hvordan funksjonshemmede studenter integreres. Planen ligger på våre nettsider. Sektormål 2: Universiteter og høyskoler skal i tråd med sin egenart utføre forskning, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet. Virksomhetsmål: 2.1 Høyskolen skal medvirke til profesjonsrettet forskning, utviklingsarbeid, kompetanseutvikling og nyskapende virksomhet På grunn av høyskolens vanskelige økonomiske situasjon må faste lærere også i 2012 ta mer undervisning. Det betyr at man også i år må vurdere hvor mye av høyskolens reviderte FoU plan som kan følges opp. Den økonomiske situasjonen på grunn av den hurtige økonomiske veksten har ledet til en prioritering av undervisning. Likevel har to av våre faglig ansatte publisert i relevante publikasjonskanaler. Dette gjelder utgivelse av en bearbeidet PhD avhandling, men også noen artikler innen bibelfag. Ingen av utgivelsene har direkte med høyskolens revidert FoU plan å gjøre, selv om PhD avhandlingen har relevans. Se førøvrig Tidligere studenter og ansatte fortsetter sine respektive master utdannelser for å bygge opp skolens kompetanse. Gjennomført. I tillegg har en av våre faglig ansatte startet på et PhD prosjekt ved vår samarbeidspartner, Regent University i USA. Dette er meget gledelig og muliggjort gjennom Scholarship fra Regent University og 65% forskningstid ved HLT Institusjonen har som målsetning å få publisert 2 artikler eller andre publikasjoner i relevante publiseringskanaler. HLT ansatte har publisert følgende i løpet av 2012: Tangen, Karl Inge (2012) Ecclesial Identification beyond late modern Individualism? A Case Study of Life Strategies in Growing Late Modern Churches, Global Pentecostalism and Charismatic Studies, Brill Academic Publishers. Wasserman, Tommy (2012) Criteria For Evaluating Readings in New Testament Textual Criticism. I: B. D. Ehrman & M. W. Holmes (red), The Text of the New Testament in Contemporary Research. Essays on the Status Quaestionis, Second Edition. New Testament Tools, Studies and Documents 42. Leiden: Brill Academic Publishers. Wasserman, Tommy (2012) The Early Text of Matthew. I: C. E. Hill & M. J. Kruger (red), The Early Text of the New Testament, Oxford: Oxford University Press.

9 Wasserman, Tommy (2012) Misquoting Manuscripts? Orthodox Corruption of Scripture Revisited. I: M. Zetterholm & S. Byrskog (red), The Making of Christianity: Conflicts, Contacts, and Constructions: Essays in Honor of Bengt Holmberg, ConBNTS 47. Winona Lake, Eisenbrauns. Virksomhetsmål: 2.2 Høyskolen skal vurdere resultater og utvikling knyttet til faglig ledelse og tilrettelegging av forsknings- og utviklingsarbeid Høyskolen planlegger å gjennomføre en fagpedagogisk dag pr semester, med særlig fokus på pedagogiske etterutdanning av våre faglig ansatte. Gjennomført Høyskolen skal vurdere sitt faglige utviklingsarbeid for å bedre kvalitetssikre forskning i en strammere økonomisk hverdag. Gjennomført Høyskolen skal søke å utvikle undervisningsformer som knytter sammen forskning og utdanning. Gjennomført i utvalgte emner blant annet Tverrfaglige problembaserte emner. Virksomhetsmål: 2.3 Høyskolen skal vurdere resultater og utvikling knyttet til sitt internasjonale FoU Institusjonen skal delta i konferanse i SALT-nettverket og gjennom dette bidra til å skape relevant faglitteratur for skolene. SALT nettverket er nedlagt Man deltar i utvikling av Manual for menighetsbaserte studier i SALT-nettverket. Dette arbeidet har vi deltatt i. Det er videreført gjennom samarbeid med ALT Det søkes å videreutvikle forskningsfelleskapet med Regent University. En av våre ansatte har bidratt med paper til Third Annual Virtual Conference on Moral Leadership: The Ten Commandments and Organizational Leadership i desember 2012 Sektormål 3: Universiteter og høyskoler skal være tydelige samfunnsaktører og bidra til formidling, internasjonal, nasjonal og regional utvikling, innovasjon og verdiskapning. Virksomhetsmål: 3.1 Høyskolen skal gjennom formidling og deltagelse i offentlig debatt tilføre samfunnet resultatene fra FoU-virksomheten Høyskolen har som målsetning å få publisert 2 artikler i tidsskriftet Baptist. Dette er ikke gjennomført Høyskolen har som målsetning at noen av dets ansatte ved 2-3 anledninger skal medvirke til spredning av forskningsresultat gjennom foredrag og lignende muntlig formidlingsvirksomhet. Våre ansatte har gjennom foredrag på pinsevennenes lederkonferanse (LED12), i tilknytning til veilederoppdrag i Det norske baptistsamfunn og i tilknytning til menighetsbesøk formidlet forskningsbasert kunnskap. Vi har også åpning for at også studenter som ikke tar studiepoeng kan delta på Teologiskolen og dermed få tilgang på forskningsbasert formidling.

10 3.1.3 Gule uker utvikles til å bli arena for formidling hvor også høyskolens ledere kan være bidragsytere. Vi vil ikke fortsette med gule uker Virksomhetsmål: 3.2 Høyskolen skal medvirke til samfunns- og næringsutvikling gjennom utdanning, innovasjon og verdiskapning Høyskolen skal vurdere ledelse.org som sin ekstern finansierte virksomhet. Dette er ikke gjennomført Høyskolen skal fortsette utviklingen av et veiledningsverktøy i forhold til veiledning av endringsprosesser i menigheter. Verktøyet VERT+ er utarbeidet og brukt i Fredrikstad i Som en del av dette ble første versjon av spørreskjema basert på Karl Inge Tangens doktorgradsarbeid ferdigstilt i Dette er tatt i bruk i Høyskolen skal konsoliderer sin veiledningsvirksomhet i Veiledningsordningen i DNB. Dette dokumenteres som andel inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) utenom EU og NFR. Dette er gjennomført Høyskolen vurderer hvorvidt den kan tilby noen av sine kurs og emner til studenter som arbeider innenfor praksisfeltet som enkeltstående kurs/emner. Dette vil kunne være en del av satsningen i forhold til fleksibel utdanning. Dette er gjennomført i form av tilbud om å ta enkeltemner ved HLT Høyskolen starter og viderefører Teologiskolen i tre regioner (Skien, Hordaland og Rogaland). Dette vil være et eksempel på samarbeid med samfunns- og arbeidsliv. Dette er gjennomført. Hovedmål 4: Universiteter og høyskoler skal ha en effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene i samsvar med sin samfunnsrolle. 4.1 Høyskolen skal sikre en god og effektiv forvaltning av ressursene Skolens omstrukturering med nye eiere og dannelsen av HLT skal videreføres med særlig fokus på økte gaveinntekter med sikte på balanse i regnskapet for Dette har vi ikke klart å gjennomføre for Gaveinntektene har sviktet i forhold til budsjett, samtidig som den store og planlagte veksten har økt utgiftene. Dette innebærer at vi i rapportering 15 februar endte med et underskudd på kroner. Styret har vedtatt følgende strategi for å løse den økonomiske utfordringen: Styret vedtok for 2012 som en del av budsjettbehandlingen å anmode eierne om å gi kr som ansvarlig lån til skolen. Eierne har gitt tilsagn på dette. Dette vil bli gjennomført ved at det skrives en fordring på eierne (i notene) i regnskapet for 2012 hvor aksjonærene lover å betale ansvarlig lån på innen revisjon av regnskapet. Det ansvarlige lån gis med en formulering hvor det fremgår at man ikke skal betale tilbake før man har overskudd og at dette ikke skal gå utover driften av studieprogrammene. Lånet vil være rentefritt. Det vil gi et reelt underskudd på kr. Vi forstår det ansvarlig lånet som tilnærmet like sikkert som egenkapital, og mener at dette i praksis ikke vil gi negativ egenkapital:

11 Aksjekapital ,00 Udekket tap ,84 Ansvarlig lån ,00 Underskudd ,97 Ansvarlig lån ,00 Egenkapital ,19 Uansett er mer enn 2/3 av egenkapitalen tapt og styret må komme med forslag om handlingsplan for hvordan dette skal dekkes. Dette er hva vi nå gjør gjennom å legge en strategi frem mot Når det gjelder 2013 vil reelt behov for 2013 være ca kr i eierbidrag hvis gavebudsjettet slankes til 2012 nivå. Se for øvrig vedlagt justert budsjett. Eierne gir garanti om ansvarlig lån på denne summen. Skolen vil da ha et totalt etterslep i ansvarlig lån på januar 2014: Ansvarlig lån ,00 Ansvarlig lån ,00 Ansvarlig lån ,00 Totalt ansvarlig lån 2013: , Når det gjelder 2014 viser revidert budsjett for 2014 et behov på tilskudd fra eier på kroner. Det gir eventuelt et totalt ansvarlig lån på kr: Totalt ansvarlig lån 2013: ,00 Ansvarlig lån ,00 Totalt ansvarlig lån 2014: ,00 Vi ser at vi med de planlagte innsparingene nærmer oss balanse i 2014 gjennom egen drift. Budsjettet for 2015 viser et overskudd på kr på tross av flere ansettelser dette året. Dette er realistisk på grunn av stor økning i statstilskudd. Dette kan styret fordele på opparbeidelse av egenkapital og nedbetaling av ansvarlig lån, for eksempel som følger: Overskudd ,00 Opparbeidelse egenkapital ,81 Egenkapital desember 2015: ,00 Tilbakebetaling ansvarlig lån 2015: ,19 Totalt ansvarlig lån 2015: ,81 Egenkapitalopparbeidelsen kan gjerne være større. Dette tallet er nå valgt kun for å skape en situasjon hvor vi er oppe på halvparten av vår opprinnelige egenkapital. For årene videre velger styret en opptrapningsplan for egenkapital og en nedbetalingsplan for det ansvarlig lånet som ikke går utover gjennomføringen av studiene. Høyskolen har mottatt brev fra Kunnskapsdepartementet (ref 13/1282-) datert hvor departementet ber om ytterligere dokumentasjon. Dette vil bli etterkommet i etterkant av rapportering 15. mars Det jobbes aktivt med en bemanningsplan innenfor budsjett hvor utvidelse av staben møter økningen i antall studenter. Staben er økt med 1,3 årsverk fra 2011 (9,85 årsverk) til 2012 (11,15 årsverk). Denne økningen fortsetter i 2013 og gjør oss i stand til å møte studentveksten.

12 4.1.3 Det jobbes videre med utvikling av randsonevirksomhet for å kunne finansiere fortsatt vekst av studenter. Den store veksten i antall studenter har gjort at det ikke finnes overskytende personalressurser for å utvikle ny randsonevirksomhet og drive den Arbeidet med å øke antall givere videreføres. Fokuset på private investorer intensiveres. Vi har ikke klart å systematisk arbeide mot private investorer i Arbeidet med HLT menighetspartner videreføres. Arbeidet er videreført og intensivert, men resultatene har ikke vært som forventet Arbeidet med HLT partner videreføres. Arbeidet med HLT partnere (private faste givere) har blitt videreført, men det har vist seg vanskelig å få flere givere årsplan med tilhørende budsjett brukes som målstyringsverktøy for å bidra til en målrettet økonomisk styring. I vår 5 årsplan formulerte vi målsetninger for hvor skolen skulle være i 2020 i forhold til antall studenter. Dette målet ble nådd høsten årsplanen har derfor ikke vært tilpasset veksten og vi har nå avsluttet en prosess hvor vi har laget en ny justert 5 årsplan for Denne vil danne utgangspunktet for årsplanene de følgende år. 4.2 Høyskolen sak bidra til at nasjonale kunnskapsressurser forvaltes helhetlig og til at oppgaver og ansvar fordeles og løses gjennom samarbeid Høyskolen fortsetter samarbeidet med Ansgar Teologiske Høgskole om nordisk master i praktisk teologi. Denne masteren er nå godkjent av NOKUT og vi er nå i en fase hvor vi gjør de siste avtaler og legger endelig plan for oppstart Høyskolen fortsetter arbeidet med å bygge opp et robust fagmiljø med en balansert fordeling av kvinner og menn i faglige stillinger. Høyskolen må i løpet av 2012 finne egnede måter å evaluere graden av robusthet. Vi har nå jobbet frem ny mal for årsplan. Her prøver vi å finne virksomhetsmål og styringsparametre som styrker robustheten i fagmiljøet, blant annet setter vi fokus på kjønnsfordelingen. Gjennom arbeidet med ny 5 årsplan har det blitt tydelig at høyskolen har behov av økt konsentrasjons på sine kjerneområder. Vi har også jobbet frem lønnsregulativ som blant annet sikrer forskningstid i stillingene. 3 Planer for 2013 Planer 2013 Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) sine arbeidsplaner er strukturert etter departementets målstruktur bestående av sektormål, med tilhørende kvantitative og kvalitative styringsparametere. Høyskolen har selv definert strategi og målhierarki for 2013 basert på ønske om profilering og prioritering på områder hvor institusjonen har særlige fortrinn og muligheter. Prioriterte fagområder for HLT i perioden både innenfor utdanning og FoU er: Pentekostal og baptistisk teologi Integrert og menighetsutviklende teologi Verdibasert ledelse Prioritering innenfor pedagogisk utviklingsarbeid førstkommende år er:

13 Utvikle ny praksisordning Utvikle IT basert pedagogikk Målgruppe for utdanningen i perioden skal være: Ulike lederfunksjoner i frimenigheter Ulike lederfunksjoner innen ideelle organisasjoner Ulike lederfunksjoner i samfunnsliv med vekt på verdibasert ledelse Lærere i RLE og samfunnsfag Institusjonens mål i tilknytning til sektormålene nedenfor vil være avledet av de overstående satsningene samt overordnede mål for 2013 i 5 årsplanen for Sektormål 1: Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov. HLTs mål og strategier i 2013 Høyskolen skal møte samfunnets etterspørsel etter kvalifisert arbeidskraft og enkeltindividers etterspørsel etter kvalifisering og yrkeskarriere innenfor utvalgte samfunnsområder (Ulike lederfunksjoner i frimenigheter, innen ideelle organisasjoner og deler av samfunnsliv med vekt på verdibasert ledelse, samt lærere i RLE og Samfunnsfag). For å møte disse utfordringene må institusjonen: Revidere bachelor i teologi og ledelse med sikte på å skape større effektivitet gjennom bedre samordning mellom ulike studieprogram og mer konsentrasjon med flere studenter på felles emner på tvers av programmene. Avslutte implementering av SolarVenus for å sikre effektiv administrasjon av gjennomstrømning Fullføre samordning felles administrasjon engelskspråklig/norskspråklig bachelor. Planlegge ekstra klasseromskapasitet (klasserom som tar 60 studenter og bedre lesesal) Fullføre revisjon praksisordning ved HLT og implementere den Bygge veiledningsordninger som er tilpasset økt studenttall. Etablere ERASMUS avtale med ÖTH Kvalitative og kvantitative styringsparametre Tabellen under viser mål/ambisjonsnivå og resultater for strategiområdet utdanning KDs nasjonale styringsparametre Resulta t 2011 Resultat 2012 Mål/ambisjon s-nivå 2013 Gjennomføring på normert tid 2 Andel (her oppgitt i antall) uteksaminerte kandidater tatt opp på doktorgradsprogram 6 år tidligere Har ikke data, kun bachelorstudier Studentene skal lykkes med oppnå læringsutbytte som er definert for studieprogrammene kvalitativt (Her benyttes basisundersøkelser og analyser av studentdata) HLTs styringsparametre Antal registrerte studenter 175,0 333,0 358,0 Antall opptatte studenter 114,0 250,0 141,0 Antall søkere 163,0 417,0 235,2 2 Her er vi usikre på hvordan vi skal måle dette på basis av datagrunnlaget fra DBH. Vi må få en avklaring her i løpet av 2013.

Rapport og planer

Rapport og planer Stabekk, 15. mars 2013 Rapport og planer for 2012-2013 1 Innledning Vi viser til tilskuddsbrevet for 2012 av 22.12.2011 (deres referanse 201105763) med informasjon om målstruktur for private høyskoler

Detaljer

Rapport og planer

Rapport og planer Stabekk, 15. mars 2014 Rapport og planer for -2014 1 Innledning Vi viser til tilskuddsbrevet for av 20.12.2012 (deres referanse 2/5737) samt tilskuddsbrev for 2014 av 23.12. (deres referanse 13/5143) med

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene for

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014 15.03.2013

Rapport og planer 2013-2014 15.03.2013 Stabekk, 15. mars 2014 Rapport og planer for 2013-2014 1 Innledning Vi viser til tilskuddsbrevet for 2013 av 20.12.2012 (deres referanse 2/5737) samt tilskuddsbrev for 2014 av 23.12.2013 (deres referanse

Detaljer

Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015

Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tilskuddsbrevet og rapporteringskravene for 2015.

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008

KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008 KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008 Rapporteringskrav for 2007 Rapporteringskravene for 2007 er lagt ut på DBH sine nettsider: http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumentasjon/rapporteringskrav

Detaljer

Ledelseskommentar for Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT)

Ledelseskommentar for Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Stabekk, 12. februar 2015 Ledelseskommentar for Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Institusjonens form en kortfattet beskrivelse av institusjonens form opplysninger om annen virksomhet eller aktivitet

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Avdeling for ingeniørfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 17.01.2013 INNHOLD Innledning...3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...4

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler

Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler Studienes kvalitet Universitetene skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innenfor forskning, faglig og kunstnerlig

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 ble vedtatt av høgskolestyret 15.03.2013. Planen er revidert og godkjent av rektor 05.02.2015. Endringene skyldes tilpasning til ny mal fra KD jf. Tildelingsbrev

Detaljer

Budsjett og Målstruktur. Styreseminar

Budsjett og Målstruktur. Styreseminar Budsjett og Målstruktur Styreseminar 24.08.2011 Økonomisk hovedtall 2011(beløp i mill kroner) Beløp 2011 Midler tildelt fra KD 646 Tilskudd/overføringer fra andre 230 Salgs- og leieinntekter 50 Andre driftsinntekter

Detaljer

opplysninger om annen virksomhet eller aktivitet under samme selskap eller høyskolesom ikke mottar statstilskudd over kap.

opplysninger om annen virksomhet eller aktivitet under samme selskap eller høyskolesom ikke mottar statstilskudd over kap. Ledelseskommentar for Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) 14 mars 2014 HLT ble formelt opprettet 14. januar 2009. Skolen eies av Baptistenes Teologiske Seminar og Menigheten Filadelfia, Oslo. Skolen

Detaljer

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Bakgrunn Idrettsaktiviteter har et stort omfang i det norske samfunnet og spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Så å si alle barn og unge

Detaljer

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Forkortelser Strategisk plan ST Strategisk tiltak TD Tildelingsbrev Kilde Ansvar 2008 2009 2010 2011

Detaljer

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås,

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås, US-SAK NR: 128/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2011/1958 Ny målstruktur for UMB Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg:

Detaljer

Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning

Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning Rapportering på sektormål og nasjonale styringsparametere HiH Sektormål 1: Høy kvalitet i forskning og utdanning Kvantitativ styringsparameter: gjennomføring på normert tid Styringsparameter 2014 2015

Detaljer

NMBUs målstruktur

NMBUs målstruktur NMBUs målstruktur Oppbygging av en målstruktur Stortinget har fastsatt sektormål for U H-sektoren Hver institusjon har virksomhetsmål innenfor hver sektor. Virksomhetsmålene skal profilere institusjonene

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

Vedlegg til sak 13/12 Gjennomgående indikatorer for NTNU

Vedlegg til sak 13/12 Gjennomgående indikatorer for NTNU Vedlegg til sak 13/12 Gjennomgående indikatorer for NTNU I dette notatet følger en nærmere beskrivelse av hvordan de indikatorene som er foreslått som gjennomgående indikatorer for NTNU vil bli fulgt opp

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

2.1.1 Rapportering under Sektormål 1

2.1.1 Rapportering under Sektormål 1 Dato: 20. august 2012 MELDINGSSAK Saksnr.: 23/12 Journalnr.: 2012/981 Saksbehandlere: Knut Sverre Bjørndalen Røang RAPPORTERING FOR FOR AVDELING FOR SAMFUNNSFAG GJENSTÅENDE RAPPORTERING Dette ble rapportert

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201003468 23.06.11

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201003468 23.06.11 iw DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Ho3.3ko!e^ i Teleniart; ^ 2 7 JUN 2011 Sa `^^,; Reg.da:o ^; Statlige universiteter og høyskoler Private høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201003468 23.06.11 Orientering

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

DATASPESIFIKASJONER FOR STYRINGSPARAMETERE Virksomhetsmål 1.1. Antall kvalifiserte førstevalgsøkere per studieplass

DATASPESIFIKASJONER FOR STYRINGSPARAMETERE Virksomhetsmål 1.1. Antall kvalifiserte førstevalgsøkere per studieplass DATASPESIFIKASJONER FOR STYRINGSPARAMETERE 2010 Virksomhetsmål 1.1 Antall kvalifiserte førstevalgsøkere per studieplass Virksomhetsmål 1.2 Antall nye studiepoeng per egenfinansiert heltidsekvivalent per

Detaljer

2.1.1 Rapportering under Sektormål 1

2.1.1 Rapportering under Sektormål 1 Dato: 20. august 2012 MELDINGSSAK Saksnr.: 23/12 Journalnr.: 2012/981 Saksbehandlere: Knut Sverre Bjørndalen Røang RAPPORTERING FOR FOR AVDELING FOR SAMFUNNSFAG GJENSTÅENDE RAPPORTERING Dette ble rapportert

Detaljer

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske.

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske. Vedlegg 5 Oppfølging etter etatsstyringsmøte 2013 Kunnskapsdepartementet innførte fra 2013 endringer i styringsdialogen mellom departementet og institusjonens styre. Dette innebærer at Samisk høgskole

Detaljer

Endringen innebærer at institusjonene selv skal forklare avvik i studiepoengsrapporteringen ut fra følgende kriterier:

Endringen innebærer at institusjonene selv skal forklare avvik i studiepoengsrapporteringen ut fra følgende kriterier: KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATER 2008 Rapporteringskrav for 2007 Rapporteringskravene for 2007 er lagt ut på DBH sine nettsider: http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumentasjon/rapporteringskrav.

Detaljer

Endringen innebærer at institusjonene selv skal forklare avvik i studiepoengsrapporteringen ut fra følgende kriterier:

Endringen innebærer at institusjonene selv skal forklare avvik i studiepoengsrapporteringen ut fra følgende kriterier: KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATER 2008 Rapporteringskrav for 2007 Rapporteringskravene for 2007 er lagt ut på DBH sine nettsider: http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumentasjon/rapporteringskrav

Detaljer

Følgebrev rapportering

Følgebrev rapportering Micheletsvei 62, 1368 Stabekk Rektor.bts@baptist.no Det Kongelige Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Stabekk, 1 mars 2010 Følgebrev rapportering Vi viser til tilskuddsbrevet for 2009 av 19.12.2008

Detaljer

Norges musikkhøgskole. Årsplan for Seksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi. Til høring

Norges musikkhøgskole. Årsplan for Seksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi. Til høring Årsplan for 2014 1570 Seksjon for musikkteori, og musikkteknologi Til høring 1 1 Utdanning Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov (KDs

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Halvårsrapport 2008 for Baptistenes Teologiske Seminar / SALT-Oslo

Halvårsrapport 2008 for Baptistenes Teologiske Seminar / SALT-Oslo Halvårsrapport 2008 for Baptistenes Teologiske Seminar / SALT-Oslo Baptistenes Teologiske Seminar er en privat institusjon grunnlagt i 1910. Skolen har primært vært en skole som har utdannet ledere innen

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Strategisk plan. Høgskolen i Nord-Trøndelag Nærhet til kunnskap

Strategisk plan. Høgskolen i Nord-Trøndelag Nærhet til kunnskap Høgskolen i Nord-Trøndelag 2013 2016 Nærhet til kunnskap Vedtatt av styret i HiNT 7. juni 2012 2 (Foto: Simon Aldra) HiNTs rolle og egenart Høgskolen i Nord-Trøndelags samfunnsoppdrag er å utdanne kunnskapsrike

Detaljer

Strategisk plan 2010-2015

Strategisk plan 2010-2015 Strategisk plan 2010-2015 STRATEGISK PLAN 2010-2015 Vedtatt av Høgskolestyret 17.06.09 I Visjon Framtidsrettet profesjonsutdanning. II Virksomhetsidé gi forskningsbaserte fag- og profesjonsutdanninger

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Sør-Trøndelag Årsrapport Avdeling for sykepleie for 2007 1 Årsrapport 1. Årsrapport for 2007 For: Avdeling for sykepleie 2. Sammendrag: Denne rapporten er bygd på avdelingens årsplan for 2007.

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2013-2016 «Nærhet til kunnskap» Justert strategisk plan 2013 2016 Vedtatt i styremøte 05.12.13 (Foto: Simon Aldra) HiNTs rolle og egenart s samfunnsoppdrag er å utdanne kunnskapsrike og

Detaljer

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010

UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 2 UTDANNINGSSTRATEGI 2005-2010 Utdanning UMB skal utdanne kandidater som tilfører samfunnet nye kunnskaper på universitetets fagområder og bidra til å ivareta samfunnets behov for bærekraftig utvikling.

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

Felles tilbakemelding til private vitenskapelige høyskoler og private høyskoler

Felles tilbakemelding til private vitenskapelige høyskoler og private høyskoler Westerdals - Oslo School of Arts, Communication and Technolgy Maridalsveien 17D 0178 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/1569-14.09.2015 Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology - Tilbakemelding

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2011 Erstatter dokument fra januar, 2010

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2011 Erstatter dokument fra januar, 2010 FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI Gyldig fra januar, 2011 Erstatter dokument fra januar, 2010 09.12.2010 STRATEGI FARMASØYTISK INSTITUTT Gyldig fra januar 2011 Hensikten med dette dokumentet er å kommunisere

Detaljer

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet v/ Universitets- og høyskoleavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 15/162 Vår ref.: Dato: 09.02.15 Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Vi viser

Detaljer

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006 SAK 08/06 DEL OG RESULTATMÅL FOR 2006 Nedenfor følger forslag til resultatmål knyttet til de enkelte hovedmål og delmål for høgskolen. Det vises til tildelingsbrevet som er vedlagt orienteringssak 02.6

Detaljer

Politisk prinsipprogram for SP HiOA

Politisk prinsipprogram for SP HiOA Politisk prinsipprogram for SP HiOA 1. Fag og kvalitet 1.1 Samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon a) HiOA skal ha robuste fagmiljøer. b) HiOA skal samarbeide med andre institusjoner som tilbyr

Detaljer

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier Vedtatt i AS januar 2010 (AS 06-10) Journalnr. 2008/273 Strategiplan 2008 2011 Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier - med resultatmål for 2010 Virksomhetsidé Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Årsplan 2010 Juridisk fakultet

Årsplan 2010 Juridisk fakultet Årsplan 2010 Juridisk fakultet Sammendrag Årsplanen for 2010 bygger på UiOs årsplan for 2010 og fakultetets hovedprioriteringer for 2010. Hvert kapittel innledes med UiOs hovedmål og fakultetets overordnede

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Forskningsbasert utdanning og bacheloroppgaven Forskningsbasert utdanning i ingeniørutdanningen. Resultat fra NOKUT evalueringen.

Forskningsbasert utdanning og bacheloroppgaven Forskningsbasert utdanning i ingeniørutdanningen. Resultat fra NOKUT evalueringen. Forskningsbasert utdanning og bacheloroppgaven Forskningsbasert utdanning i ingeniørutdanningen. Resultat fra NOKUT evalueringen. Mål for den nye ingeniørutdanningen i i Litt bakgrunn 1. januar 1977 overtok

Detaljer

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN S T Y R E S A K # 48/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Forslag til vedtak: Styret tar tilbakemeldingen om etatsstyring fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

LANGTIDSPLAN OG BUDSJETT [PLANMAL] Avdelingens resultatprognose for 2011 og budsjett for

LANGTIDSPLAN OG BUDSJETT [PLANMAL] Avdelingens resultatprognose for 2011 og budsjett for LANGTIDSPLAN OG BUDSJETT 2012 2014 [PLANMAL] 1 Avdeling: [fyll ut] 1. Avdelingens måltavle for perioden 2012-2014 Avdelingens måltavle for perioden 2012 2014 er oppdatert med nye målsettinger. 1.1. Kommentarer

Detaljer

Struktur og styring av norsk høyere utdanning systemsvikt? Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse

Struktur og styring av norsk høyere utdanning systemsvikt? Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse Struktur og styring av norsk høyere utdanning systemsvikt? Avdelingsdirektør Ole-Jacob Skodvin, NOKUT Avdeling for utredning og analyse Hvilke statlige virkemidler finnes i forhold til rolle og arbeidsdeling

Detaljer

Sentral handlingsplan 2013

Sentral handlingsplan 2013 Sentral handlingsplan 2013 per 07.11.12 Basert på vedtak og innspill i styremøte den 30.oktober 2012 og tidligere vedtatt strategisk plan Strategisk plan for HiL 2012 2015. (Basert på styrets behandling

Detaljer

År Fullført studium. År Nye reg. stud

År Fullført studium. År Nye reg. stud Vedlegg 6: Navn studieprogram/retning: Satellite Engineering Vurderingskriterier Søkertall perioden 2011-2016 2016: 89 Kommentar Masterprogrammet har følgende tall for studenter som har blitt tatt opp

Detaljer

Utfordringer til UH- sektoren i dag. Statssekretær Ragnhild Setsaas

Utfordringer til UH- sektoren i dag. Statssekretær Ragnhild Setsaas Utfordringer til UH- sektoren i dag Statssekretær Ragnhild Setsaas UH har viktige samfunnsoppgaver: utdanning, forskning, formidling. Hovedtemaer jeg vil ta opp: Styringsdialog Pengestrømmer Bygg Menneskelige

Detaljer

HiØ :PULS. Pedagogisk utviklings- og læringssenter. Mandat. Kjerneområder I henhold til det foreslåtte mandat vil PULS kjerneområder være:

HiØ :PULS. Pedagogisk utviklings- og læringssenter. Mandat. Kjerneområder I henhold til det foreslåtte mandat vil PULS kjerneområder være: HiØ :PULS Pedagogisk utviklings- og læringssenter Mandat PULS hovedoppgave er å bidra til å opprettholde og utvikle høy studie- og undervisningskvalitet ved å: o stimulere til samarbeid innenfor undervisning,

Detaljer

Strategisk plan for : Bestillingsdokument til avdelinger og hovedfagområder: Mål og strategiske valg

Strategisk plan for : Bestillingsdokument til avdelinger og hovedfagområder: Mål og strategiske valg Strategisk plan for 2010 2015: Bestillingsdokument til avdelinger og hovedfagområder: Mål og strategiske valg Leveringsfrist fredag 27.02.09 Vennligst send utfylt fil til per.rygg@hist.no; sigmund.grimstad@hist.no;

Detaljer

Vi viser til tilskuddsbrev for private høyskoler for 2014 av , samt brev av med rapporteringskrav for årsrapport.

Vi viser til tilskuddsbrev for private høyskoler for 2014 av , samt brev av med rapporteringskrav for årsrapport. Årsrapport for 2014 Innledning... 3 1. Styrets beretning... 4 1.1 Vurdering av resultater, ressursbruk og måloppnåelse... 4 1.2 Sentrale forhold som har påvirket oppnådd resultat... 5 1.3 Prioriteringer

Detaljer

Strategisk plan UTKAST

Strategisk plan UTKAST Strategisk plan 15.11.2007 UTKAST Prosess 30. oktober styrebehandling. Styret ønsket en kort strategisk plan og en mer omfattende handlingsplan. November høring internt med behandling i avdelinger, administrasjonen

Detaljer

STRATEGIPLAN. Senter for profesjonsstudier. overordnet mål. grunnlag og mål. forskning. forskerutdanning. formidling og samfunnskontakt

STRATEGIPLAN. Senter for profesjonsstudier. overordnet mål. grunnlag og mål. forskning. forskerutdanning. formidling og samfunnskontakt STRATEGIPLAN Senter for profesjonsstudier 2011 2014 overordnet mål grunnlag og mål forskning forskerutdanning formidling og samfunnskontakt internasjonalisering personal- og organisasjonsutvikling Overordnet

Detaljer

Rapport og planer ( )

Rapport og planer ( ) Rapport og planer (2010-2011) For Høyskolen for Ledelse og Teologi! Årsrapport 2010 Høyskolen for Ledelse og Teologi ble formelt opprettet 14 januar 2009. Skolen eies av Baptistenes Teologiske Seminar

Detaljer

Politisk prinsipprogram for SP HiOA

Politisk prinsipprogram for SP HiOA Politisk prinsipprogram for SP HiOA 1. Fag og kvalitet 1.1 Samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon a) HiOA skal ha robuste fagmiljøer. b) HiOA skal samarbeide med andre institusjoner som tilbyr

Detaljer

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 1 INNLEDNING Hensikten med årsplanen er å løfte frem og fokusere på hva som er viktig for instituttet i 2008, samt å konkretisere planene. Til

Detaljer

Utarbeidelse av indikatorkatalog vedrørende Strategi 2010

Utarbeidelse av indikatorkatalog vedrørende Strategi 2010 Til: Arve Aleksandersen, FA Bente Lindberg Kraabøl 6 58 29.09.2010 2009/14150 Utarbeidelse av indikatorkatalog vedrørende Strategi 2010 Det juridiske fakultet har blitt bedt om å komme med innspill til

Detaljer

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og

Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og Universitets- og høgskolerådet Pilestredet 46 0167 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/3112-02.07.14 Revidert målstruktur for universiteter og høyskoler Departementet har satt i gang en prosess med revidering

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Handlingsplan for utdanning 2012 2014

Handlingsplan for utdanning 2012 2014 Handlingsplan for utdanning 2012 2014 UHRs utdanningsutvalg I tråd med UHRs vedtekter ønsker Utdanningsutvalget å: bidra til å utvikle og fremme høyere utdanning fremme koordinering og arbeidsdeling skape

Detaljer

Strategisk plan 2011-2015

Strategisk plan 2011-2015 Strategisk plan 2011-2015 Strategisk Plan 2011-2015 Hvorfor NIH? Idrett og fysisk aktivitet har stort omfang i norsk samfunns- og kulturliv. Alle barn møter kroppsøvingsfaget i skolen. Tre av fire barn

Detaljer

Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november Seniorrådgiver Rachel Glasser

Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november Seniorrådgiver Rachel Glasser Ny studietilsynsforskrift NRT og NFmR 18. november 2016 Seniorrådgiver Rachel Glasser 2 21.12.2016 Føringer Strukturmeldingen Konsentrasjon for kvalitet o Skjerpede krav til kvalitet i lov og forskrift

Detaljer

Utkast til UBs strategi

Utkast til UBs strategi Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: Styresak: 8/2015 Sak nr.: 15/4916 Møtedato: 16.06. 2014 Utkast til UBs strategi 2016-2022 Gjeldende strategi for Universitetsbiblioteket (UB) utløper

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 NMBU

Statsbudsjettet 2014 NMBU Statsbudsjettet 2014 NMBU Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet Siri Margrethe Løksa Tildelingsbrev NMBU 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Formålet med tildelingsbrevet NMBUs budsjettramme

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN - fakultetsstyret. Sakstittel: MNs studiekvalitetsplan for 2007

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN - fakultetsstyret. Sakstittel: MNs studiekvalitetsplan for 2007 UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE ULTET Til: MN - fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 27 Møtedato: 18.06.07 Notatdato: 06.06.07 Saksbehandler: Yvonne Halle, seniorkonsulent,

Detaljer

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Det Samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Det Samfunnsvitenskapelige fakultet Årsplan 2015-2017 1 Innledning Instituttets årsplan beskriver hvilke hovedprioriteringer Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi har for perioden 2015-2017. Instituttets overordnede mål er å styrke

Detaljer

Utfordringer i UH-sektoren slik Kunnskapsdepartementet ser det

Utfordringer i UH-sektoren slik Kunnskapsdepartementet ser det Utfordringer i UH-sektoren slik ser det UHRs dekanskole 9. oktober 2013 Avdelingsdirektør Rolf L. Larsen, nestleder i universitets- og høyskoleavdelingen, UH-sektorens viktige samfunnsoppdrag Utdanning

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

LANGTIDSPLAN

LANGTIDSPLAN LANGTIDSPLAN 2015-2017 Samlet vurdering av fakultetets/senterets hovedutfordringer (Om ønskelig skriv kort om positive utviklingstrekk som innledning før hovedutfordringene) Fakultetets hovedutfordringer

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet IMKS STRATEGISKE TILTAK 2013-2015 VEDTATT AV INSTITUTTSTYRET 12.3.2013 ET GRENSESPRENGENDE UNIVERSITET UiO2020: Universitetet i Oslo skal

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Odd Morten Mjøen Dato: 30.10.07 Innledning Hensikten med dette saksframlegget er å drøfte framtidige tiltak ved våre masterstudier i lys av den bekymringsfulle

Detaljer

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Innhold 1. Innledning... 2 2. Overordnede mål og målgrupper... 2 Udirs mål for 2017... 2 Målgrupper for sentrene... 3 3. Hovedoppgaver for sentrene... 3 Rammeplan-

Detaljer

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

Detaljer

Strategi Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet!

Strategi Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet! Strategi 2020 Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet! 1 Universitetsbiblioteket Strategi 2010-2020 Visjon Et fremragende universitetsbibliotek for et fremragende universitet!

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I RELIGIONSVITENSKAP OG TEOLOGI (IHR)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I RELIGIONSVITENSKAP OG TEOLOGI (IHR) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I RELIGIONSVITENSKAP OG TEOLOGI (IHR) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1974 Førsteamanuensis* 1969 Førsteamanuensis 1967 Førsteamanuensis 1953 Førsteamanuensis

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 Revidert etter styremøtet 09.12.2015 STRATEGI FARMASØYTISK INSTITUTT Gyldig fra januar 2016 Dette dokumentet

Detaljer

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Strategiplan

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Strategiplan Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS Strategiplan 2016-2019 Innhold Utdanning og undervisning... 4 Mål... 4 Forskning og utviklingsarbeid... 5 Mål... 5 Samfunnsrettet virksomhet og formidling...

Detaljer