Høyskolen for ledelse og teologi - rapport og planer for

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høyskolen for ledelse og teologi - rapport og planer for 2012-2013"

Transkript

1 Sak 12/2013 LM Høyskolen for ledelse og teologi - rapport og planer for Innledning Vi viser til tilskuddsbrevet for 2012 av (deres referanse ) med informasjon om målstruktur for private høyskoler og rapporteringskrav, samt tilskuddsbrev for 2013 av (deres referanse 12/5737). Vi har nå laget vår egen målstruktur (se planer for 2013). Vi har søkt i vår rapportering å følge deres mal: Rapport og planer for Innledning 1 2 Resultatrapportering for Planer for Vedlegg 17 Vi legger ved revidert budsjett for Dette er endret i forhold til budsjettet rapportert med vår dato 20 november 2012 grunnet innsparing i lys av vår økonomiske situasjon. Data angående gjennomstrømning studenter, samt data for personal og økonomi er rapportert DBH. Hvis noen skulle mangle eller ikke være fyllestgjørende ber vi dere ta kontakt. 2 Resultatrapportering for 2012 Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) sine arbeidsplaner for 2012 var strukturert etter departementets målstruktur bestående av sektormål, med underlagte virksomhetsmål. Resultatrapportering for 2012 følger denne strukturen. Høyskolen sine planer for 2013 viser nå ny målstruktur hvor kun departementets sektormål og noen få pålagte styringsparametre er inkludert. I tillegg har høyskolen laget sin egen målstruktur med virksomhetsmål og relevante styringsparametre. Sektormål 1: Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov. Virksomhetsmål: 1.1 Høyskolen skal utvikle nye studietilbud for å bedre møte etterspørsel og utdanne kandidater med høy kompetanse med relevans for samfunnets behov Høyskolen skal implementere sin nye årsenhet i kristent barne- og tenåringsarbeid og halvårsenhet i misjonsforståelse Årsenhet i kristent barne- og tenåringsarbeid ble utsatt til høsten 2013 grunnet kapasitetsproblemer ved stor økning i studenter ved våre andre studier. Halvårsenhet i misjonsforståelse er utsatt på ubestemt tid av samme grunn som over. Virksomhetsmål: 1.2 Høyskolen skal ha en jevn vekst i antall søkere og opptatte studenter Høyskolen skal ha 10% vekst i søkertall

2 Overstående tabell hentet fra DBH inneholder en feil pr dags dato. Dette skyldes at søknadstallene for høsten 2012 har blitt mistet ved innleggelse i systemet. Riktig tall før høsten skal være 362 søkere. Det gir et totalt antall søkere på 417 personer. Dette innebærer en vekst i antall søkere på 155,8%. Målsetningen er dermed nådd. Den store veksten i antall søkere har gitt oss mulighet til å ta inn studenter for å fylle opp klasser. Dette er hovedårsaken til vår dramatiske vekst i registrerte studenter i Høyskolen skal ha 10% vekst i opptakstall Som tabellen hentet fra DBH viser har HLT klart målsetningen med klar margin: Vi har hatt en vekst i opptakstall på 119,3% frå året før. Se for forklaring. Vi vil her understreke at den prosentvise veksten har vært mye lavere enn veksten i antall søkere. Dette viser at høyskolen ikke har vurdert alle søknadene som kvalifiserte. Vi har også sagt nei til kvalifiserte søkere fordi det ikke var flere studieplasser tilgjengelig Høyskolen skal ha 10% vekst i nye studenter Som tabellen hentet fra DBH viser har HLT klart målsetningen med klar margin: Vi har hatt en vekst på totalt 114,9% fra året før. Se for forklaring Høyskolen skal ha 10% vekst i registerte studenter Som tabellen hentet fra DBH viser har HLT klart målsetningen med klar margin. Disse tallene representerer registrerte studenter om høsten siste 8 år: Tallene viser at vi har hatt en økning på 90,3% fra høsten 2011 til høsten Våren 2012 hadde vi registrert 191 studenter. Økningen fra vårsemesteret til høstsemesteret var altså på 74,3%.

3 Den store økningen skyldes god søkning til engelskspråklig bachelor hvor det ble tatt opp over 115 campus studenter til kull nummer to mens kun 95 studenter møtte og fortsatte som studenter frem til telletidspunktet. I tillegg så vi en stor økning på Teologiskolen, vårt desentraliserte studietilbud, hvor vi økte fra 1 til 3 studiesteder og dermed fikk om lag 60 flere studenter. I tillegg hadde vi en noe større søkning til våre resterende studietilbud. Vi vil understreke at en stor andel av disse studentene er deltidsstudenter. Blant annet er dette tilfelle med alle være studenter ved Teologiskolen. Dette skyldes en bevisst satsning hvor HLT har ønsket å gjøre studier tilgjengelig for studenter som er i arbeid. Vi ser at dette er en viktig gruppe studenter for oss. Samtidig er vi urolig for en situasjon hvor det kan virke som om vi får veldig dårlig gjennomstrømning fordi vi får veldig få ferdige kandidater: Vi vil forvente at antallet ferdige kandidater vil øke betraktelig i 2014 når vårt første kull med engelskspråklige studenter fullfører sin bachelor. Antallet ferdige kandidater vil likevel være lite i forhold til antallet registrerte studenter ved HLT fordi mange ikke har som målsetning å fullføre en full bachelor. Virksomhetsmål: 1.3 Høyskolen skal tilby et godt læringsmiljø med undervisnings- og vurderingsformer som sikrer faglig innhold, læringsutbytte og god gjennomstrømning Krav på resultat for gjennomstrømning i utdanningen: Institusjonen skal produsere 80 studiepoengsenheter (à 60 poeng) i løpet av 2012 Målsetningen er nådd. Vi har rapportert en produksjon på 136,1 studiepoengsenheter i 2012: Dette skyldes det store antallet nye registrerte studenter ved HLT. Den store diskrepansen mellom antall registrerte studenter i 2012 og antall produserte studiepoeng skyldes at en stor andel av våre studenter er deltidsstudenter og at produksjonen for høsten (73,8 stp.enh.) var langt større enn produksjonen for våren (62,3 stp.enh.) på grunn av den store studentveksten. På tross av stor produksjon ser vi med uro at også strykprosenten har økt:

4 Strykprosenten for våren 2012 er på 9,1% mens strykprosenten for høsten er 10,8%. Dette skyldes nok i stor grad det økte studenttallet. Vi ser at vi har en stor gruppe nye studenter som vi må lære høyskoleskulturen. Noen av disse studentene har gjenopptatt studier etter lang tid i arbeidslivet. Vi har også en større andel internasjonale studenter som kommer fra en annen studiekultur. Vi arbeider målbevisst for å motvirke dette gjennom oppgaveløsningskurs og veiledning i forbindelse med oppgaveinnlevering. Samtidig anser vi det som et kvalitetstegn at strykprosenten går opp med mange nye studenter. Vi velger å se på det som et tegn på at vi ikke senker kravene i møte med en ny studentgruppe. Vi ser også at vi er blitt en internasjonal skole med et meget bredt miljø. Vi ser en dobling i antall utenlandske studenter fra våren 2012 til høsten Vi hadde registrert 90 utenlandske studenter våren 2012: Det samme tallet for høsten 2012 var 180: Dette skyldes opparbeidelsen av den engelskspråklige bacheloren i teologi og ledelse. Vi forventer at dette tallet skal flate ut fremover. Vi vil ta opp 80 nye studenter på siste årskull i bacheloren neste år. Vi forventer at dette reduseres til om lag 60 som tar i mot plassen og møter til undervisning. Året deretter forventer vi en ytterligere økning i 2014 for å fylle opp første kull med 15 studenter. Dette gir en total andel på om lag 250 studenter på engelskspråklig bachelor. Vi har også noen få studenter som har bestått bergenstest og derfor deltar på det norskspråklige programmet.

5 Vi tror at det internasjonale nærværet beriker miljøet og viser at våre to eierinstitusjoner begge er store kirker internasjonalt. Vi ser også nå at vi har jevn fordeling på kjønn i vår studentflokk: Høst Høst Høst Høst Høst Høst Høst Antall registrerte studenter Antall registrerte kvinnelige studenter Prosentandel kvinnelige studenter 30,95 % 48,89 % 50,00 % 59,38 % 48,80 % 51,43 % 51,05 % Vi ser at vi de siste årene har stabilisert oss på en liten overvekt av kvinner blant våre studenter. Dette er en gledelig og spennende utvikling for en utdanningsinstitusjon som utdanner til et yrke som tradisjonelt har vært mannsdominert. Vi har søkt å møte denne nye situasjonen ved å gi undervisning og ekstra tilbud om kurs og veiledning for kvinnelige studenter som ønsker å gå inn i pastoryrket. Når det gjelder aldersfordeling har vi en forholdsvis stabil situasjon siden 2009 hvor den største andelen studenter er i aldersgruppen år. Dette føres også videre med årets tall: Vi ser dog en utvikling hvor en større og større gruppe studenter befinner seg i gruppen år. Dette tror vi blant annet skyldes vårt desentraliserte studietilbud Teologiskolen hvor vi har flere som prøver seg på høyskolestudier igjen etter et lengre avbrekk på grunn av arbeid. Høyskolen skal bruke kvantitative styringsparametre for å finne gjennomføringsgrad på normert tid Dette vil være en utfordring frem mot 2014, fordi høyskolen inneværende år implementerer nytt datasystem (Solarvenus) hvor første kull som registreres startet høsten Vi har tidligere hatt et manuelt system basert på excell. Vi vil på grunn av dette ikke ha full oversikt over gjennomføringen på bachelorgrader før etter 3 år (2014) Alle studenter skal gis individuelle utdanningsplaner. Dette er gjennomført Høyskolen arbeider for å knytte sammen praksis og teori i undervisningens innhold og pedagogikk. Dette arbeides det kontinuerlig med gjennom fagpedagogiske dager hvor bevisstgjøring av faglig personal er i fokus. Dette året har man også startet revisjon av praksismodulen ved HLT for å bedre knytte sammen teori og praksis og kvalitetssikre gjennomføringen av praksis Høyskolen fokuserer på å utvikle ulike undervisningsformer som inkluderer bruk av digitale medier. Vi har videreført arbeidet med Fronter som digital plattform. Særlig skjer mye av utviklingsarbeidet inn mot engelskspråklig bachelor. Vi har også startet et arbeid

6 med å modernisere vår bruk av Fronter slik at vi kan få en mer interaktiv bruk av plattformen. Dette skal blant annet gjøres ved å gi rommene en ny oppbygging Studenter som har vansker med å gjennomføre studiet på normert tid tilbys individuell veiledning. Dette er gjennomført Høyskolen skal knytte rapporteringene i kvalitetssikringssystemet bedre sammen med rapport og planer (til KD) for å sikre at vi bedre kan evaluere oppnåelse av læringsutbytte definert i studieprogrammene. Dette har vært en sentral arbeidsoppgave i Her er vi enda ikke helt ferdig, men den nye planstrukturen vi nå rapporterer til departementet er knyttet opp mot sentrale deler av vårt kvalitetssikringssystem. Virksomhetsmål: 1.4 Høyskolen skal ha et utstrakt internasjonalt utdanningssamarbeid av høy kvalitet, som både bidrar til økt utdanningskvalitet Høyskolen skal videreføre samarbeidet i SALT-nettverket i form av samarbeid med ALT og utvikling av felles årlig konferanse. SALT-nettverket er lagt ned men samarbeidet fortsetter med den svenske arvtakeren ALT, blant annet med samarbeid om deres studieprogram i pastoral ledelse HLT skal etablere forbindelser med minst et oversjøisk universitet/høyskole med tanke på utveksling av både studenter og lærere. Det er ført samtaler med Regent University, men ingen konkret avtale om samarbeid om konkret utveksling er gjort HLT skal etablere forbindelser med minst et Europeisk universitet/høyskole med tanke på utveksling av både studenter og lærere. Dette er utsatt til 2014 i vår nye 5 årsplan Arbeidet med Erasmus søknad videreføres. Vi avventer nytt erasmusprogram med trolig ansøkning i første halvdel av Virksomhetsmål: 1.5 Det fysiske læringsmiljøet skal være i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter. HLT s læringsmiljø og rammebetingelser skal fremme læring, trivsel og likeverdig behandling av studentene Oppgraderingen av biblioteket fortsettes både når det gjelder bøker, it-ressurser og leseplasser. Det lages en strategi for hvordan biblioteket kan fungere som læringsarena. Årets læringslaboratorium la planer for oppjustering av biblioteket for å gjøre det til en bedre læringsarena. Vi vil blant annet satse på flere elektroniske ressurser. Grunnet de økonomiske kostnadene ved en slik satsning må dette gjøres over tid. Vi har satt i gang arbeid med å få tilgang til en elektronisk artikkeldatabase. Dette er under utprøving. Huseier er også blitt informert om behovet for et større bibliotek med flere leseplasser, elektroniske ressurser og bedre ventilasjonsanlegg. Dette vil bli sett på som en del av en oppjustering av lokalene. Det er ikke blitt laget en helhetlig strategi for hvordan biblioteket kan fungere som læringsarena. Virksomhetsmål: 1.6 HLT skal ha et velferdstilbud som er tilpasset studentenes behov. Velferdstilbudet skal bidra til et godt sosialt og åndelig miljø Høyskolen skal sørge for sosiale møteplasser for studentene. 1 Delmål hentet fra vårt kvalitetssikringssystem

7 Minst en kveld/ettermiddag i undervisningsuker er det sosial kveld med servering av kaffe og kaker. Kantinen har nå godt besøk under lunsj og ved middagsservering. Det arrangeres graduasjonsfest og julefest hvor studentene er deltakende med god oppslutning Høyskolen skal tilby og arrangere studentturer gjerne i form av utveksling i SALT nettverket. Det er blitt planlagt tur til Roma som skal gjennomføres i april Virksomhetsmål: 1.7 HLT skal være en synlig og konkurransedyktig aktør i det segmentet av utdanningsmarkedet som fokuserer på teologi, menighetsledelse og ledelse innenfor frivillige organisasjoner Høyskolen skal ha rekrutteringstiltak som er tilpasset markedet og som sikrer en jevn vekst i antall søkere og opptatte studenter Det siste året har vi faktisk brukt langt mindre på rekruttering fordi vi nå rekrutterer på et godt rykte Høyskolen skal delta med stand på DNB s landsmøte, diverse leirer, samt relevante arrangementer i regi av pinsebevegelsen. Gjennomført Høyskolen skal sende ut informasjonsbrev via webmail Gjennomført ca hver andre måned Høyskolen skal sørge for jevnlig oppdatering av hjemmesiden Gjennomført Høyskolen skal senest 1. februar ha utviklet årets brosjyre. Gjennomført Høyskolen skal arrangere fagdager og gule uker med aktuelle foredrag for å rette fokuset på den nye høyskolen. Dette har vi ikke hatt kapasitet til å jobbe med på grunn av studentveksten. Vi arrangerte likevel en Connect dag våren 2012 med åpen dag hvor potensielle arbeidsgivere og interesserte potensielle studenter fikk ta del i undervisningen og dermed få et inntrykk av skolen. Vi anser dette som vellykket. 1.8 Høyskolen skal arbeide strategisk med utvikling og gjennomføring av sitt kvalitetssikringssystem for å kunne oppfylle visjon, verdier og strategier og for å sikre en best mulig gjennomføring av de godkjente studier Høyskolen skal følge opp sitt kvalitetssikringssystemet med råd, retningslinjer og rapporter. Man har et punkt om kvalitetssikringssystem under hvert samråd. Dette er gjennomført, men det er klart at systemet nå trenger en oppdatering for å tilpasses den nye størrelsen på skolen. Dette har vært en prioritert arbeidsoppgave i 2012 som ledet frem til et forslag til revidert system som nå bearbeides og skal vedtas under læringslaboratoriet i juni Høyskolen skal avvikle læringslaboratorium og sørge for at de endringene forandringsdokumentet spesifiseres gjennomføres så sant dette er økonomisk og praktisk mulig. Gjennomført Høyskolen skal avvikle halvåring evaluering av måloppnåelse i forandringsdokument. Gjennomført Høyskolen skal sørge for at kvalitetssikringsmanual og informasjon om kvalitetssikringssystemet via nettsiden videreføres.

8 Gjennomført 1.9 Høyskolen skal legge til rette for integrering av funksjonshemmede studenter Høyskolen skal arbeide etter plan for funksjonshemmede studenter Gjennomført Høyskolen skal informere på nettsidene om hvordan funksjonshemmede studenter integreres. Planen ligger på våre nettsider. Sektormål 2: Universiteter og høyskoler skal i tråd med sin egenart utføre forskning, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet. Virksomhetsmål: 2.1 Høyskolen skal medvirke til profesjonsrettet forskning, utviklingsarbeid, kompetanseutvikling og nyskapende virksomhet På grunn av høyskolens vanskelige økonomiske situasjon må faste lærere også i 2012 ta mer undervisning. Det betyr at man også i år må vurdere hvor mye av høyskolens reviderte FoU plan som kan følges opp. Den økonomiske situasjonen på grunn av den hurtige økonomiske veksten har ledet til en prioritering av undervisning. Likevel har to av våre faglig ansatte publisert i relevante publikasjonskanaler. Dette gjelder utgivelse av en bearbeidet PhD avhandling, men også noen artikler innen bibelfag. Ingen av utgivelsene har direkte med høyskolens revidert FoU plan å gjøre, selv om PhD avhandlingen har relevans. Se førøvrig Tidligere studenter og ansatte fortsetter sine respektive master utdannelser for å bygge opp skolens kompetanse. Gjennomført. I tillegg har en av våre faglig ansatte startet på et PhD prosjekt ved vår samarbeidspartner, Regent University i USA. Dette er meget gledelig og muliggjort gjennom Scholarship fra Regent University og 65% forskningstid ved HLT Institusjonen har som målsetning å få publisert 2 artikler eller andre publikasjoner i relevante publiseringskanaler. HLT ansatte har publisert følgende i løpet av 2012: Tangen, Karl Inge (2012) Ecclesial Identification beyond late modern Individualism? A Case Study of Life Strategies in Growing Late Modern Churches, Global Pentecostalism and Charismatic Studies, Brill Academic Publishers. Wasserman, Tommy (2012) Criteria For Evaluating Readings in New Testament Textual Criticism. I: B. D. Ehrman & M. W. Holmes (red), The Text of the New Testament in Contemporary Research. Essays on the Status Quaestionis, Second Edition. New Testament Tools, Studies and Documents 42. Leiden: Brill Academic Publishers. Wasserman, Tommy (2012) The Early Text of Matthew. I: C. E. Hill & M. J. Kruger (red), The Early Text of the New Testament, Oxford: Oxford University Press.

9 Wasserman, Tommy (2012) Misquoting Manuscripts? Orthodox Corruption of Scripture Revisited. I: M. Zetterholm & S. Byrskog (red), The Making of Christianity: Conflicts, Contacts, and Constructions: Essays in Honor of Bengt Holmberg, ConBNTS 47. Winona Lake, Eisenbrauns. Virksomhetsmål: 2.2 Høyskolen skal vurdere resultater og utvikling knyttet til faglig ledelse og tilrettelegging av forsknings- og utviklingsarbeid Høyskolen planlegger å gjennomføre en fagpedagogisk dag pr semester, med særlig fokus på pedagogiske etterutdanning av våre faglig ansatte. Gjennomført Høyskolen skal vurdere sitt faglige utviklingsarbeid for å bedre kvalitetssikre forskning i en strammere økonomisk hverdag. Gjennomført Høyskolen skal søke å utvikle undervisningsformer som knytter sammen forskning og utdanning. Gjennomført i utvalgte emner blant annet Tverrfaglige problembaserte emner. Virksomhetsmål: 2.3 Høyskolen skal vurdere resultater og utvikling knyttet til sitt internasjonale FoU Institusjonen skal delta i konferanse i SALT-nettverket og gjennom dette bidra til å skape relevant faglitteratur for skolene. SALT nettverket er nedlagt Man deltar i utvikling av Manual for menighetsbaserte studier i SALT-nettverket. Dette arbeidet har vi deltatt i. Det er videreført gjennom samarbeid med ALT Det søkes å videreutvikle forskningsfelleskapet med Regent University. En av våre ansatte har bidratt med paper til Third Annual Virtual Conference on Moral Leadership: The Ten Commandments and Organizational Leadership i desember 2012 Sektormål 3: Universiteter og høyskoler skal være tydelige samfunnsaktører og bidra til formidling, internasjonal, nasjonal og regional utvikling, innovasjon og verdiskapning. Virksomhetsmål: 3.1 Høyskolen skal gjennom formidling og deltagelse i offentlig debatt tilføre samfunnet resultatene fra FoU-virksomheten Høyskolen har som målsetning å få publisert 2 artikler i tidsskriftet Baptist. Dette er ikke gjennomført Høyskolen har som målsetning at noen av dets ansatte ved 2-3 anledninger skal medvirke til spredning av forskningsresultat gjennom foredrag og lignende muntlig formidlingsvirksomhet. Våre ansatte har gjennom foredrag på pinsevennenes lederkonferanse (LED12), i tilknytning til veilederoppdrag i Det norske baptistsamfunn og i tilknytning til menighetsbesøk formidlet forskningsbasert kunnskap. Vi har også åpning for at også studenter som ikke tar studiepoeng kan delta på Teologiskolen og dermed få tilgang på forskningsbasert formidling.

10 3.1.3 Gule uker utvikles til å bli arena for formidling hvor også høyskolens ledere kan være bidragsytere. Vi vil ikke fortsette med gule uker Virksomhetsmål: 3.2 Høyskolen skal medvirke til samfunns- og næringsutvikling gjennom utdanning, innovasjon og verdiskapning Høyskolen skal vurdere ledelse.org som sin ekstern finansierte virksomhet. Dette er ikke gjennomført Høyskolen skal fortsette utviklingen av et veiledningsverktøy i forhold til veiledning av endringsprosesser i menigheter. Verktøyet VERT+ er utarbeidet og brukt i Fredrikstad i Som en del av dette ble første versjon av spørreskjema basert på Karl Inge Tangens doktorgradsarbeid ferdigstilt i Dette er tatt i bruk i Høyskolen skal konsoliderer sin veiledningsvirksomhet i Veiledningsordningen i DNB. Dette dokumenteres som andel inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) utenom EU og NFR. Dette er gjennomført Høyskolen vurderer hvorvidt den kan tilby noen av sine kurs og emner til studenter som arbeider innenfor praksisfeltet som enkeltstående kurs/emner. Dette vil kunne være en del av satsningen i forhold til fleksibel utdanning. Dette er gjennomført i form av tilbud om å ta enkeltemner ved HLT Høyskolen starter og viderefører Teologiskolen i tre regioner (Skien, Hordaland og Rogaland). Dette vil være et eksempel på samarbeid med samfunns- og arbeidsliv. Dette er gjennomført. Hovedmål 4: Universiteter og høyskoler skal ha en effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene i samsvar med sin samfunnsrolle. 4.1 Høyskolen skal sikre en god og effektiv forvaltning av ressursene Skolens omstrukturering med nye eiere og dannelsen av HLT skal videreføres med særlig fokus på økte gaveinntekter med sikte på balanse i regnskapet for Dette har vi ikke klart å gjennomføre for Gaveinntektene har sviktet i forhold til budsjett, samtidig som den store og planlagte veksten har økt utgiftene. Dette innebærer at vi i rapportering 15 februar endte med et underskudd på kroner. Styret har vedtatt følgende strategi for å løse den økonomiske utfordringen: Styret vedtok for 2012 som en del av budsjettbehandlingen å anmode eierne om å gi kr som ansvarlig lån til skolen. Eierne har gitt tilsagn på dette. Dette vil bli gjennomført ved at det skrives en fordring på eierne (i notene) i regnskapet for 2012 hvor aksjonærene lover å betale ansvarlig lån på innen revisjon av regnskapet. Det ansvarlige lån gis med en formulering hvor det fremgår at man ikke skal betale tilbake før man har overskudd og at dette ikke skal gå utover driften av studieprogrammene. Lånet vil være rentefritt. Det vil gi et reelt underskudd på kr. Vi forstår det ansvarlig lånet som tilnærmet like sikkert som egenkapital, og mener at dette i praksis ikke vil gi negativ egenkapital:

11 Aksjekapital ,00 Udekket tap ,84 Ansvarlig lån ,00 Underskudd ,97 Ansvarlig lån ,00 Egenkapital ,19 Uansett er mer enn 2/3 av egenkapitalen tapt og styret må komme med forslag om handlingsplan for hvordan dette skal dekkes. Dette er hva vi nå gjør gjennom å legge en strategi frem mot Når det gjelder 2013 vil reelt behov for 2013 være ca kr i eierbidrag hvis gavebudsjettet slankes til 2012 nivå. Se for øvrig vedlagt justert budsjett. Eierne gir garanti om ansvarlig lån på denne summen. Skolen vil da ha et totalt etterslep i ansvarlig lån på januar 2014: Ansvarlig lån ,00 Ansvarlig lån ,00 Ansvarlig lån ,00 Totalt ansvarlig lån 2013: , Når det gjelder 2014 viser revidert budsjett for 2014 et behov på tilskudd fra eier på kroner. Det gir eventuelt et totalt ansvarlig lån på kr: Totalt ansvarlig lån 2013: ,00 Ansvarlig lån ,00 Totalt ansvarlig lån 2014: ,00 Vi ser at vi med de planlagte innsparingene nærmer oss balanse i 2014 gjennom egen drift. Budsjettet for 2015 viser et overskudd på kr på tross av flere ansettelser dette året. Dette er realistisk på grunn av stor økning i statstilskudd. Dette kan styret fordele på opparbeidelse av egenkapital og nedbetaling av ansvarlig lån, for eksempel som følger: Overskudd ,00 Opparbeidelse egenkapital ,81 Egenkapital desember 2015: ,00 Tilbakebetaling ansvarlig lån 2015: ,19 Totalt ansvarlig lån 2015: ,81 Egenkapitalopparbeidelsen kan gjerne være større. Dette tallet er nå valgt kun for å skape en situasjon hvor vi er oppe på halvparten av vår opprinnelige egenkapital. For årene videre velger styret en opptrapningsplan for egenkapital og en nedbetalingsplan for det ansvarlig lånet som ikke går utover gjennomføringen av studiene. Høyskolen har mottatt brev fra Kunnskapsdepartementet (ref 13/1282-) datert hvor departementet ber om ytterligere dokumentasjon. Dette vil bli etterkommet i etterkant av rapportering 15. mars Det jobbes aktivt med en bemanningsplan innenfor budsjett hvor utvidelse av staben møter økningen i antall studenter. Staben er økt med 1,3 årsverk fra 2011 (9,85 årsverk) til 2012 (11,15 årsverk). Denne økningen fortsetter i 2013 og gjør oss i stand til å møte studentveksten.

12 4.1.3 Det jobbes videre med utvikling av randsonevirksomhet for å kunne finansiere fortsatt vekst av studenter. Den store veksten i antall studenter har gjort at det ikke finnes overskytende personalressurser for å utvikle ny randsonevirksomhet og drive den Arbeidet med å øke antall givere videreføres. Fokuset på private investorer intensiveres. Vi har ikke klart å systematisk arbeide mot private investorer i Arbeidet med HLT menighetspartner videreføres. Arbeidet er videreført og intensivert, men resultatene har ikke vært som forventet Arbeidet med HLT partner videreføres. Arbeidet med HLT partnere (private faste givere) har blitt videreført, men det har vist seg vanskelig å få flere givere årsplan med tilhørende budsjett brukes som målstyringsverktøy for å bidra til en målrettet økonomisk styring. I vår 5 årsplan formulerte vi målsetninger for hvor skolen skulle være i 2020 i forhold til antall studenter. Dette målet ble nådd høsten årsplanen har derfor ikke vært tilpasset veksten og vi har nå avsluttet en prosess hvor vi har laget en ny justert 5 årsplan for Denne vil danne utgangspunktet for årsplanene de følgende år. 4.2 Høyskolen sak bidra til at nasjonale kunnskapsressurser forvaltes helhetlig og til at oppgaver og ansvar fordeles og løses gjennom samarbeid Høyskolen fortsetter samarbeidet med Ansgar Teologiske Høgskole om nordisk master i praktisk teologi. Denne masteren er nå godkjent av NOKUT og vi er nå i en fase hvor vi gjør de siste avtaler og legger endelig plan for oppstart Høyskolen fortsetter arbeidet med å bygge opp et robust fagmiljø med en balansert fordeling av kvinner og menn i faglige stillinger. Høyskolen må i løpet av 2012 finne egnede måter å evaluere graden av robusthet. Vi har nå jobbet frem ny mal for årsplan. Her prøver vi å finne virksomhetsmål og styringsparametre som styrker robustheten i fagmiljøet, blant annet setter vi fokus på kjønnsfordelingen. Gjennom arbeidet med ny 5 årsplan har det blitt tydelig at høyskolen har behov av økt konsentrasjons på sine kjerneområder. Vi har også jobbet frem lønnsregulativ som blant annet sikrer forskningstid i stillingene. 3 Planer for 2013 Planer 2013 Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) sine arbeidsplaner er strukturert etter departementets målstruktur bestående av sektormål, med tilhørende kvantitative og kvalitative styringsparametere. Høyskolen har selv definert strategi og målhierarki for 2013 basert på ønske om profilering og prioritering på områder hvor institusjonen har særlige fortrinn og muligheter. Prioriterte fagområder for HLT i perioden både innenfor utdanning og FoU er: Pentekostal og baptistisk teologi Integrert og menighetsutviklende teologi Verdibasert ledelse Prioritering innenfor pedagogisk utviklingsarbeid førstkommende år er:

13 Utvikle ny praksisordning Utvikle IT basert pedagogikk Målgruppe for utdanningen i perioden skal være: Ulike lederfunksjoner i frimenigheter Ulike lederfunksjoner innen ideelle organisasjoner Ulike lederfunksjoner i samfunnsliv med vekt på verdibasert ledelse Lærere i RLE og samfunnsfag Institusjonens mål i tilknytning til sektormålene nedenfor vil være avledet av de overstående satsningene samt overordnede mål for 2013 i 5 årsplanen for Sektormål 1: Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov. HLTs mål og strategier i 2013 Høyskolen skal møte samfunnets etterspørsel etter kvalifisert arbeidskraft og enkeltindividers etterspørsel etter kvalifisering og yrkeskarriere innenfor utvalgte samfunnsområder (Ulike lederfunksjoner i frimenigheter, innen ideelle organisasjoner og deler av samfunnsliv med vekt på verdibasert ledelse, samt lærere i RLE og Samfunnsfag). For å møte disse utfordringene må institusjonen: Revidere bachelor i teologi og ledelse med sikte på å skape større effektivitet gjennom bedre samordning mellom ulike studieprogram og mer konsentrasjon med flere studenter på felles emner på tvers av programmene. Avslutte implementering av SolarVenus for å sikre effektiv administrasjon av gjennomstrømning Fullføre samordning felles administrasjon engelskspråklig/norskspråklig bachelor. Planlegge ekstra klasseromskapasitet (klasserom som tar 60 studenter og bedre lesesal) Fullføre revisjon praksisordning ved HLT og implementere den Bygge veiledningsordninger som er tilpasset økt studenttall. Etablere ERASMUS avtale med ÖTH Kvalitative og kvantitative styringsparametre Tabellen under viser mål/ambisjonsnivå og resultater for strategiområdet utdanning KDs nasjonale styringsparametre Resulta t 2011 Resultat 2012 Mål/ambisjon s-nivå 2013 Gjennomføring på normert tid 2 Andel (her oppgitt i antall) uteksaminerte kandidater tatt opp på doktorgradsprogram 6 år tidligere Har ikke data, kun bachelorstudier Studentene skal lykkes med oppnå læringsutbytte som er definert for studieprogrammene kvalitativt (Her benyttes basisundersøkelser og analyser av studentdata) HLTs styringsparametre Antal registrerte studenter 175,0 333,0 358,0 Antall opptatte studenter 114,0 250,0 141,0 Antall søkere 163,0 417,0 235,2 2 Her er vi usikre på hvordan vi skal måle dette på basis av datagrunnlaget fra DBH. Vi må få en avklaring her i løpet av 2013.

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Resultatrapport 2008... 2 3.1 Planer 2009... 22 3.2 Disponering av tildelt bevilgning 2009... 38 1. Innledning 2008

Detaljer

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no Årsrapport 2014-2015 www.uin.no Årsrapport 2014 2015 Innhold I. Styrets beretning... 3 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 III. Årets aktiviteter og resultater... 9 Sektormål 1: Universiteter

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Utdanning... 3 FoU... 4 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)... 4 Organisering og ledelse... 4 HiMoldes arbeid med strategisk

Detaljer

Rapport og planer 2013-14

Rapport og planer 2013-14 Rapport og planer 2013-14 13. mars 2014 1 Innhold i rapporten 1.0 Innledning 3 1.1.1 Styrets rapportering for 2013 6 2. Resultatrapportering for 2013 7 2. 1 Rapportering på mål: 7 2.1.1 Virksomhetsmål

Detaljer

Rapport og planer (2013-2014)

Rapport og planer (2013-2014) Rapport og planer (2013-2014) For et 15.3.2014 Ref. 2013/1777 Innhold 1. Innledning... 3 2. Rapport 2013... 4 2.1. Rapport for virksomheten i 2013... 4 2.2. Øvrig rapportering...21 3. Planer for 2014...27

Detaljer

Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015)

Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015) Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015) FORORD Dette dokumentet er rapport for 2014 og planer for 2015 for Samisk høgskole (SH). Høgskolestyret har behandlet denne saken i to møter, i desember 2014 og i februar 2015.

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 21 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Versjon 2, 14.4.211 Innhold 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger... 7 1.1 Undervisning og læringsmiljø... 7 1.2 Studieprogrammet... 7 1.3 Rekruttering...

Detaljer

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø...

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø... Innhold 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 2 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2009... 13 2.1 UTDANNING... 13 Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13 Masterprogrammene... 17 PhD... 23 Etter og videreutdanning...26

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

Utdannings- og forskningsmelding 2014

Utdannings- og forskningsmelding 2014 Utdannings- og forskningsmelding 2014 2 Utdannings- og forskningsmeldingen for 2014 dokumenterer at vi er i en god utvikling, som det unge universitetet vi er. Her kan vi lese at utviklingen har gått raskt

Detaljer

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 1.1 Om Rapport og planer 2013-2014 4 1.2 Strategi for NHH 2014-2017. 4 1.3 Høyskolens studietilbud.. 7 1.4 Nøkkeltall for NHH.. 8 1.5 Oppsummering av

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Overordnet strategisk ramme... 2 1.2 Vurdering av styrets eget arbeid... 3 1.3 Styrets vurdering av måloppnåelse... 3 1.4 Prioriteringer for 2014...

Detaljer

ÅRSRAPPORT STUDIEKVALITET & LÆRINGSMILJØ

ÅRSRAPPORT STUDIEKVALITET & LÆRINGSMILJØ 2012 ÅRSRAPPORT STUDIEKVALITET & LÆRINGSMILJØ Publisering av rapporten gjøres etter endelig godkjenning i Høgskolestyret. Forsidebilde: - På kort tid fant jeg ut at Harstad er en fantastisk studieplass,

Detaljer

Vedtakssaker. Godkjenning av møteinnkalling til styremøtet 08.05.2015, og godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 13.03.2015.

Vedtakssaker. Godkjenning av møteinnkalling til styremøtet 08.05.2015, og godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 13.03.2015. MØTEINNKALLING FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD MØTEINNKALLING Høgskolestyret HBV Dato: 08.05.2015 kl. 9:00 Sted: Campus Drammen, Papirbredden 2, 5.etg rom 15203 Arkivsak: 15/00247 Arkivkode:

Detaljer

DiakonhjemmetHøgskole Akkrediteringsom høyskole. Januar2005

DiakonhjemmetHøgskole Akkrediteringsom høyskole. Januar2005 DiakonhjemmetHøgskole Akkrediteringsom høyskole Januar2005 Diakonhjemmet Høgskole Søknad om akkreditering som høgskole Rapport fra sakkyndig komité 1 Forord Komiteen for vurdering av søknaden fra Diakonhjemmet

Detaljer

28.02.2008 Side 1 av 42

28.02.2008 Side 1 av 42 INNLEDNING... 3 1. RESULTATRAPPORTERING 2007... 7 HOVEDMÅL 1... 7 Delmål 1.1: Universitetet skal utdanne kandidater med høg kompetanse med relevans for samfunnets behov8 Delmål 1.2: Universitetene skal

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 13.12.12 S-sak 116/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Pran 2011/1614 STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING Saken i korte trekk Forslag til budsjettfordeling

Detaljer

Sammendrag. Rapport fra 2013. Planer for 2014 Fra plandelen for 2014 vil vi spesielt peke på følgende: - 3 -

Sammendrag. Rapport fra 2013. Planer for 2014 Fra plandelen for 2014 vil vi spesielt peke på følgende: - 3 - INNHOLD: Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 1.1. Om KHiB... 4 1.2. Styrets rapportering... 5 1.2.1. Styrets sammensetning / styret som kollegialt organ /styrets arbeidsform. 5 1.2.2. Styrets arbeid med

Detaljer

US 29/2015 Årsrapport (2014-2015)

US 29/2015 Årsrapport (2014-2015) US 29/2015 Årsrapport (2014-2015) Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Avdelingen i universitetsadministrasjonen Arkiv nr: 14/01810 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 12.02.14

Detaljer

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark _e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT 0,9 I-+^ei l i ^5- jqf\ ovd, Høgskolen i Hedmark Lærerskolealleen 1 2418 ELVERUM ^,; vk, LD, Hef f+`:t4?h Deres ref Vår ref Dato 200905460 18.12.2009 Statsbudsjettet

Detaljer

Studiekvalitet & Læringsmiljø 2011

Studiekvalitet & Læringsmiljø 2011 Studiekvalitet & Læringsmiljø 2011 Behandlet i KU / LMU 16.2.2012. Godkjent av Høgskolestyret 29.2.2012 (Sak 11/2012). Sammendrag Rekruttering og inntakskvalitet Oppstartskvalitet Program- og studiekvalitet

Detaljer

BUDSJETTFORDELING ÅRSPLAN

BUDSJETTFORDELING ÅRSPLAN Styresak 79/07 BUDSJETTFORDELING ÅRSPLAN 2008 KS_TJI202.doc Side 1 av 29 Innhold 1. Innledning... 3 2. Budsjettramme... 5 2.1. Uttelling i undervisningskomponenten... 5 2.2. Uttelling i forskningskomponenten...

Detaljer

2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ

2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ 2014 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ 1 Rapporten ble godkjent i Kvalitet- og læringsmiljøutvalgets møte den 9.4.2015. Rapporten behandlet og godkjent av høgskolestyrets møte den 23.4.2015.

Detaljer

Studiekvalitetsrapport

Studiekvalitetsrapport HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Studiekvalitetsrapport Studieåret høst 2013 vår 2014 Innhold Fakultetets utdanningsvirksomhet... 3 Fakultetets utdanningsprofil... 3 Samfunnets og regionens behov... 4 Internasjonalisering...

Detaljer

K V AL I T E T S R AP P O R T o g P L AN 2 0 0 8-2 0 0 9

K V AL I T E T S R AP P O R T o g P L AN 2 0 0 8-2 0 0 9 Styresak 77/2008 - VEDLEGG 4 K V AL I T E T S R AP P O R T o g P L AN 2 0 0 8-2 0 0 9 I Kvalitetsrapport og plan gis en rapport om Kunsthøgskolens måloppnåelse og om gjennomførte og planlagte tiltak for

Detaljer

Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk

Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Postboks 2110 6402 Molde Deres ref Vår ref Dato 14/5309 19.12.2014 Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig

Detaljer

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus www.hioa.no

Detaljer

Årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalget 2014 og Handlingsplan for bedriftshelsetjenesten 2015

Årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalget 2014 og Handlingsplan for bedriftshelsetjenesten 2015 Saksliste Vedtakssaker 2/15 Årsrapport 2014-2015 3/15 Årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalget 2014 og Handlingsplan for bedriftshelsetjenesten 2015 4/15 Utlysning av professorat i klaver 5/15 Utlysning av

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer