Byggeskikk, estetikk og stedsforming

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byggeskikk, estetikk og stedsforming"

Transkript

1 Byggeskikk, estetikk og stedsforming OPPGRADERINGOGVIDEREUTVIKLINGAVKURSMATERIELL PROSJEKTRAPPORT 2013 EskildNarumBakken HØGSKOLEN I GJØVIK

2 Forord Medbakgrunni mangeårssamarbeidmellomhusbankenoghøgskoleni Gjøvikinnenemnenebyggeskikk, estetikkog stedsforming,fikk Høgskoleni 2011i oppdragav Husbankenå oppgradereog videreutvikle tidligere kursmateriell. Opprinnelig utgave var utarbeidet av faglige ressursertilknyttet Husbanken, oppgraderingenog videreutviklingener utarbeidet av faglige ressursertilknyttet Høgskoleni Gjøvik. Prosjekteter finansiertav de sammeto institusjoner. Kursetbestodopprinneligav8 leksjoner, eller kapitler. Oppdragetvar å gjennomføreet forprosjektmed produksjon av 4 nye kapitler, oppdatering av deler av bildematerialet og tilpasning av den digitale versjonenav kursmateriellet til dagensplattformer og filformater. Tidlig i arbeidet viste det seg lite hensiktsmessigå delearbeideti forprosjektog et senerehovedprosjekt,og begrensesegtil å kun legge4 nyekapitler til det opprinneligestoffet. Dette var fordi deler av materiell eller språkbruki samtligeav de ti år gamlekapitlenevar utdatert eller mangelfullti henholdtil dagensforventninger.etter vår vurdering var det en mer fornuftig bruk av ressurseneå gå i gangmed et komplett prosjektsomoppdatererhele kurset. Resultatet består derfor av 12 komplette nye kapitler der gammelt og nytt stoff er integrert. Kapitleneer mer omfattendeenntidligere,det totale omfangetavkursmaterielleter nåbetydeligutvidet, tekstmengden i den skriftlige versjonen er mer enn fordoblet. Leveransener derved større enn bestillingen,men arbeidethar likevelforegått innenforutsatte økonomiskerammer. Denneprosjektrapportenbeskriverbakgrunnenfor prosjektet,organiseringav ressurser,beskrivelseav hovedkonsept og ambisjonsnivå, resultater, kompetansespredningog vurdering av måloppnåelse. Regnskaper vedlagt. Gjøvik,September2013 EskildNarumBakken Høgskoleni Gjøvik 1

3 2 Innholdsfortegnelse Forord...1 Innholdsfortegnelse...2 Bakgrunn...3 Hovedkonsept...4 Tekstversjon...4 Audiovisuellversjon 4 Ambisjonsnivå...4 Gjennomføring...5 Organiseringog ressurser...5 Resultat...5 måloppnåelse kapitler...6 Eksempler...7 Kompetansespredning Intern bachelorutdanning...10 Eksternvidereutdanning...10 Andreinstitusjonerog prosjekter...10 Vedlegg...10 Regnskap...10

4 Bakgrunn Offentlig fokus på byggeskikkog estetikk ble i liten grad videreutviklet fra endringene i Plan og bygningsloveni 1997og fram til lanseringenav Byggeskikknøkkelen, i kjølvannetav ny utgaveav Plan- og bygningsloveni 2010.I hele denneperiodenhar Høgskoleni Gjøvikundervistbyggesaksbehandlereog ingeniørstudentermed utgangspunkti Husbankenskursmaterielli byggeskikk,estetikkog stedsforming.i 1996 ga Kulturdepartementet ut veiledningsheftet «Estetikk i statlige bygg og anlegg». Stortingsmeldingen «Kulturpolitikk frem mot 2014» ( ) anbefalte å videreutvikle heftet til et referansedokument,dette er foreløpigikke utført. Veilederen«Estetikki plan og byggesaker»(1997)ga saksbehandlerei kommunerog fylkeskommunergodoversiktover tilgjengeligevirkemidlerfor å ivareta estetiskehensyni plan og byggesaker.denneveilederener tilpassettidligere byggeregler,og er heller ikke oppdatert. Regjeringenshandlingsplanarkitektur.nå(2009)bekrefter betydningenav arbeidetmed estetikkog omgivelsene; «byer og tettsteder skalutviklesmed arkitektur av god kvalitet». Delmålfor å oppnådette er: Kommuneneskalstimulerestil godplanlegging Formidlingog rådgivningskalbidratil kunnskapog engasjement Det skalstimulerestil godebeslutningsgrunnlag Stortingsmeldingen«Godebyggfor eit betre samfunn» ( )bekrefterdennyegivi arbeidetmed estetikk; «Regjeringaoppfordrarkommunanetil å lageplanar og rettleiarar for arkitektur og byggjeskikk somdel avdet overordnaplanarbeideti kommunen.regjeringavil derfor utvikle og tilby kommunaneeit kompetanseprogramfor arkitektur- og byggjeskikk.programmetskalmedverketil å skapemedvett om kor viktigedei fysiskeomgjevnadeneer for lokal utvikling».stortingsmeldinge nevnerogsåhusbankens og Høgskolenssamarbeid om utdanning på området; «Husbankenstøttar også utviklinga av eit etterutdanningskursi byggjeskikkvedhøgskoleni Gjøvik». Oppgraderingog videreutviklingav fagligmateriell er viktig for kontinuiteten i arbeidetmed byggeskikk og estetikk,og det er dette perspektivetsomvarmotivasjonenbakhøgskolen søknadtil Husbankenom kompetansetilskuddi Vier gladefor at samarbeidetkomi stand,ogdeleravdet nyekursmateriellet har alleredeen tid vært integrert i vår undervisning. 3

5 Hovedkonsept Hovedkonsepteter i hovedsakbeholdt fra forrige versjon,men utvidet. Tekstversjoneninneholderalt kursmateriell og kan brukes selvstendig. Den audiovisuelleframstillingen er ikke uttømmende mht. detaljer, men legger mer vekt på pedagogikkenn tidligere. Filformater og den digitale teknologiener oppdatert iht. dagensstandarder.framstillingensikter særligmot nettbasert undervisning,men stoffet kanogsåmegetvel benyttesi forelesninger. Tekstversjon Tekstversjonen inkludererhele kursmateriellet og er fordelt på 12 overordnedetematiskekapitler, som igjen er underdelt i mindre avsnitt. Temaomfangeter utvidet med strategiskemomenter i forhold til opprinneligversjon,oger nåment åskulleberøreallevesentligeområderi relasjontil estetikk/ byggeskikk somvanligvisaktualiseresi byggesaker,bådepå saksbehandlers iden og tiltakshaversiden.alle kapitler er dessutenbasert på en gjennomgåendeog hierarkiskstrukturert begrepsbruksom forankrer stoffet og forbinder det med både estetisk teori, aktuell historie og praktisk utøvelse av estetisk vurdering. Begrepsbrukener i harmoni med hovedbudskapeti tidligere versjon,som blant annet bærer i seg en verdifull arv fra Christian Norberg-Schulz publikasjoner.vi har vurdert dette som viktig å ivareta. Tekstversjonener komplett, ogkanbenyttesuavhengigav dendigitaleversjonen. Audiovisuell versjon Denaudiovisuelleversjonenhar en noe endret framstillingsformfra tidligere versjon.framstillingener ikke en oppramsingav teksten slik som før, det er lagt mer vekt på en pedagogisk,poengterende levendegjøringavstoffets vesentligedeler.det er mer variasjoni framstillingen,mansertidvis en person somsnakker,det er vekslingmellom zooming,panorering,stillbilder, film etc. Dendigitaleframstillingen er mer fleksibel,ogleggerbedretil rette for løpendeoppdateringenntidligere. Ambisjonsn ivå Kursetligger i hovedsakpå bachelornivå.deler av det mest teoretiske stoffet kan ogsåbenyttes på masternivå,mensdelerav det mer praktiskrettede stoffet ogsåkanbenyttesi videregåendeskole. Denteoretiskeframstillingenhar nok et noe høyere nivå og er mer detaljert enn i opprinneligversjon. Dette gjelder blant annet kapittel 2 om vurderingav estetikk, kapittel 10 om bærekraft og flere andre. Materialet bør nå kunnebenyttesi undervisningpå ulike høgskolerog universiteter,og ikkebareværeet 4

6 tilbud om videreutdanning.dengjennomgåendebegrepsstrukturengjørogsåat leksjonenekanbenyttes hverfor seg,ogsamtidiggisen vitenskapeligeller teoretiskforankring. Gjennomføring Organisering og ressurser Organiseringenhar vært som forutsatt i søknadom kompetansetilskuddfra HiG og tilsagnsbrevfra Husbanken. Prosjektgruppenhar bestått avfølgendepersoner: EskildNarumBakken,prosjektleder,sivilarkitektog høgskolelektor FredJohansen,førstelektor AstridStadheim,seksjonsleder NinaTvenge,nettpedagog Prosjektlederhar hatt det overordnedefaglige og administrativeansvaret.denødvendigeressurserhar vært å finne innenfor Høgskolensveggereller umiddelbarenettverk. Kommuneneer en sentralmålgruppefor undervisningsmateriellet,og vi har hatt løpendeundervisning for byggesaksbehandleregjennom hele prosjektet. Via Byggesakskolenseksistensi ca. 10 år er det opprettet et ikke ubetydeligkontaktnett mellom Høgskolenog kommunalt ansatteover nær sagthele landet. Vi har gjennomarbeidet med kursmaterielletkunnet dra vekslepå spesialkompetansefra ulike sektorer. Resultat måloppnåelse Som nevnt i innledningen har prosjektgruppengått lenger enn målsettingen om et forprosjekt. Et fullstendig prosjekt er ferdigstilt i skriftlig versjon. Det er ikke bare gitt tilskudd til et eksisterende kursoppleggi form av fire nye kapitler, men hele kursmateriellet er gitt en oppgradering og er videreutvikletmeden gjennomgåendebegrepsstrukturogen mer detaljert framstillingpåflere områder. De12 nåværendekapitleneframstårutvidet og i ny form, kursetstotale omfanger mer enn fordoblet. 5

7 12 kapitler De12 kapitlenehar nå følgendeoverskrifter: 1. Hvaer byggeskikk,estetikkog stedsforming 2. Vurderingav estetikk 3. Landskap,regionerog grønnstruktur 4. Stedsanalyse 5. Stedsstrukturer 6. Gater,plasserog urbankvalitet 7. Husogbygning 8. Bygninger,omgivelser,strukturer 9. Lys, fargeog visualitet 10. Bærekraft 11. Kommunaleoppgaverog styringsredskaper 12. Søknaderog saksbehandling Emnebeskrivelseninneholderblant annetfølgendepunkterangåendeforventet læringsutbytte: Kunnskap: Kunnskapom byggeskikk,estetikk og stedsforming Beherskelseav et begrepsapparatsomkan brukesfor å uttrykkefagligeholdningerog gi en forståelseav vesentligehensynomkringbyggeskikk, estetikkog stedsforming Kunnskapom forsknings- og utviklingsarbeidinnenforfagområdet Ferdigheter: Beskrivekarakteristisketrekk vedet stedsombidrar til detsidentitet Forstå betydningog brukav stedsanalyser Oppfatteromligeog formalesammenhengersomer viktigefor å skapehelheti bygdeomgivelser Beskrivestrukturer og romdannelserpå et sted Foretaestetiskevurderingerav fysiskeomgivelser,forankreti fagfeltet og lovverket Benyttelovverketsomrettesnorfor å sikreestetiskkvalitet i omgivelsene Vurdereet stedskarakter,beskrivekvalitetersomfinnesder og utvikleegnefagligeoppfatningerav hvordanen byggesakpå stedetkanpåvirkehelheten. Finnefram til og anvenderesultaterfra forsknings- og utviklingsarbeidtil vurderingav det bygderom Generellkompetanse: Formidleegneresultaterpå en vitenskapeligmåte 6

8 Eksempler I tillegg til mer overordnedebetraktningerog konkreteeksemplersomi tidligerekursversjon,er nå mer detaljerteoversikterog tabellerinkludert,bådefor teoretiskfordypningog for praktiskanvendelse. Eksempelpå strukturert begrepsanvendelsei kriterier for vurderingav estetikk: Somvi har sett, kan estetiskvurdering foretas på ulike nivåer; både instinktiv, emosjonell,forståelsesbasertog idealistiskbasert.vi kan dervedforsvarebådeen umiddelbarrespons,en smaksvurdering,en refleksjonsvurdering og en idealistisk vurdering. Tabellen nedenfor antyder en gruppering av kriterier for de ulike nivåene. Vær oppmerksompå at mange kriterier har relasjon til flere nivåer, selv om hovedtyngdenligger på en av dem. Sammenhengenmellom kriteriene er slik at de høyerenivåer inneholderde lavere. Bygningensskjønnheter for eksempelavhengigav at den står oppreistog fungerer,og bygningensmeningkan forringesdersomden ikke har noenskjønnhet. Umiddelbarrespons Instinktivreaksjon Smaksvurdering Emosjonel l persepsjon Refleksjonsvurdering Kognitivanalyse Fysisk-praktiskfunksjon Karakter,atmosfære Mening, identitet Metafysikk -Soliditet -Former -Strukturer -Håndverkskvalitet -Dimensjoner (orden,mønster, rytme, -Renhet -Tekstur hierarki) -Lydforhold,støy -Farger -Historiskkontekst -Lystilfang -Lyskvalitet -Geografiskkontekst -Åpenhet -Detaljer -Kulturellkontekst -Orienteringsmulighet -Ornamentikk -Symbolikk,semantiske -Tilgjengelighet -Utsmykning tegn -Familiaritet -Komposisjon -Bygningersgenerelle -Lesbarhet -Bygningsegenkvalitet forholdtil omgivelsene -Sammenhengmellom (pbl 29-2) og spesifikkeplassering bygningensuttrykk og -Dominerende (pbl 29-2) funksjon(pbl 29-2) atmosfære -Assosiative -Assosiasjoner til sammensetningerav de to underliggendenivåer emosjonellestemninger -Harmonimed underliggendenivå (form og funksjon) (funksjoneltog skjønnhetsmessig ) Idealistiskvurdering Spirituellforestilling -Totalløsning -Harmoni,klarhet,renhet, raffinement, sublimitet -Fred, stillhet, atmosfære for kontemplasjon -spirituellesymbolereller strukturer -Sammenhengermellom fysiskmanifestasjonog antatt ideellellerspirituell virkelighet -Optimalsammensetning ogkvalitet avdetre underliggendenivåer (funksjon,atmosfæreog identitet) Å sorterenivåerav visuellekvaliteteri henholdtil alminneligemenneskeligefunksjonsnivåerpå dette visetgir ossen helhetlig metodefor estetiskvurdering.metodensynliggjøren korrespondansemellom menneskerog det fysiske miljø. Samtidigmå vi også innse at det ikke finnes noen nøytral posisjon.man forholder seg alltid til sin egen perseptuelleevne,til historienog til de eksisterendeomgivelser,bådei tid og rom. Primærvariabele når man skal felleestetiskedommerer kanskjedommerensegenbegrensning. 7

9 Eksempelpå vanligemomenteri estetiskvurdering: Enhensiktsmessiginnfallsvinkeltil estetiskvurderingkanværeå starte meden sortering.vanligemomenteri estetiskanalysekanklassifiseresfra stor til liten skala,der helhetenkanoppsummeresnår alt er gjennomgått: Landskapet Kulturlandskapet Steder Strukturer Gater,plasserog utearealer Enkeltbygg Objekterog detaljer Lysog farge Helheten Vanligemomenteri estetiskvurdering Landskapetbestårav naturligeelementer,for eksempelgeologi,vegetasjonog vann. Landskapetsulikestederhar ogsåformer,strukturerog karakterersomskaperstemninger og visuellerammerfor menneskeligvirksomhet. Kulturlandskapeter bådenaturlig og urbanisertlandskapsomer påvirketav menneskelig virksomhet,for eksempelandbruk,bebyggelse,infrastrukturog tekniskeanlegg. Stederfinnesi landskapetuten at menneskerhar avgrensetdemellerbygdnoeder. Naturen er en organiserthelhetav ulikeelementerog strukturer.denneorganiseringener grunnlagetfor vårebygdesamfunn,somi begynnelsenofte fikk navnetter denlokale stedsform.enstavelsesnavner de eldste,sliksomdal, vik, nes,bakke,elv,topp og lignende beskrivelserav naturgitte steder.forutenå gi fysisklivsgrunnlaghar allestederen egen karakterog estetikk,sombådegir rammerfor utbyggingog påvirkeropplevelsenav hvordandet er å væreder. Strukturer.Bebyggelsesstrukturener sentral i estetiskvurdering,og bestårav geometriske ellerorganiskemønstreav bebyggelsei forholdtil andrestrukturersomgrønnstruktur, infrastruktur,topografi og vassdrag.tomtestrukturengir rammerfor organiseringog utforming av bebyggelsesstruktur en.utnyttingsgradellerstrukturtetthet er viktig. Gater,plasserog utearealermå planleggesi sammenhengmedbådebebyggelsesstruktur og enkeltbygg.detgjelderbådefellesog privatearealertil uteoppholdog ferdsel,parkering og torg, bil- og sykkeloppstilling,lagringog søppelinnsamling.detoffentligerommets gateløputgjør en del av det sosialeog estetiskerommet, i tillegg til å tjene som infrastruktur. Enkeltbygghar sinindividuelleestetikkmedkomponenterav former,fargerog materialer, organisertinnbyrdesog i forhold til overordnedeelementer.vegger,tak, dører,vinduer, trapper og balkongerer vanligekomponenter.bygningensestetiskekvaliteterkanvære avhengigav materialer,formal komposisjon,typologi(stilretningerog bygningshistorie) eller symbolikk.enkeltbyggkan værefine i segselv,menogsåha stor betydningfor hele miljøetsvisuellekvaliteter.ett ellernoenfå signalbyggkanpregeatmosfærenog være identitetsskapendefor helebyer,mendersomdet byggesflereav demendresbetydningen, de ikkeer enkeltbygglenger.detteillustrererikkebareenkeltbyggsomet estetisk virkemiddel,menogsåpresedensproblemet i byggesaker. Objekterog detaljersomskilt, reklameeller gatemøblementkanværesmåelementeri seg selv,menha stor utbredelseog betydningfor miljøetsvisuellekvaliteter.derforer det vanlig å utarbeidefellesretningslinjerfor blant annetskiltingog reklame.vinduer,dører,gerikter og konstruktivedetaljerkanha stor betydningfor helebygningenspreg. Lysog farge,bådesollysog kunstigbelysning,er egnefagfelt medstor innflytelsepå omgivelsenesestetikk.lysog fargeer nært forbundetmed hverandre,goethesaat farger er lysetsgjerninger.utenlyskan vi ikkeidentifiserevisuellekvaliteter,verkenformer eller farger. Fargelæreer i segselven omfattendevitenskap,det sammegjelderbelysning. Helheten,historiskeforhold, identitetsskapendetrekk,estetiskekarakteristikaetc. 8

10 Eksempelpå lovanvendelseveddokumentasjonfor vurderingav estetikki byggesaker: Estetiskvurderingavbyggesøknader forutsettertegningerellerannenvisuellframstilling,samtestetiskredegjørelse. Kravtil dokumentasjonkanhjemlesi nedenståendeparagraferi Plan- ogbygningslovenmeddetilhørendeforskrifter; Byggteknisk forskrift (TEK10) og Byggesaksforskriften(SAK10). I disse paragrafene inngår lovverkets hovedhenvisninger til estetiskeforhold: Plan- og bygningsloven 1-1 Lovensformål 1-4 Plan- og bygningsmyndighetenesoppgaver og andre myndigheters plikter overfor plan- og bygningsmyndighetene 28-7 Denubebygdedel av tomta, fellesareal 29-1 Utformingav tiltak Visuellekvaliteter(skjønnhetsparagrafen) 29-4 Byggverketsplassering,høydeog avstandfra nabogrense 30-3 Skilt- og reklameinnretninger Ivaretakelseav kulturellverdivedarbeidpå eksisterendebyggverk Forskriftom tekniskekrav til byggverk(byggtekniskforskrift) 1-1 Formål 8-1 Uteareal Kapittel5 Gradav utnytting Kapittel6 Beregnings- og måleregler 8-3 Plasseringav byggverk 8-4 Uteoppholdsareal 13-12Lys Utsyn Forskriftom byggesak(byggesaksforskriften) 1-1 Formål 5-1 Generellekrav til søknadog dokumentasjon 5-4 Opplysningersomskalgisvedsøknadom tillatelsetil tiltak 9

11 Kompetansespredning Intern bachelorutdanning Byggeskikk,estetikkog stedsforminger valgemnei ingeniørutdanningenved HiG.Emnetblir kjørt hvert høstsemester,og deler av det oppdaterte kursmateriellet har blitt benyttet siden De fleste studentene går direkte ut i byggebransjen,det væresegpå tiltakshaversiden,saksbehandlersideneller i administrativsektor. Ekstern videreutdanning Kurset blir markedsført gjennom Byggesakskolen,en merkevare HiG har profilert i mer enn 10 år. Majoriteten av studentenesomsøkergjennomdennemodellener byggesaksbehandlere, men 5-10%er påtiltakshaversideneller i administrativsektor.enkeltesøkerekommervia NAV.Opptakskraver generell studiekompetanse. Dette opplæringstilbudeti Byggeskikk,estetikkog stedsforminghar blitt godt kjent i landetskommunergjennombyggesakskolen. Delerav det oppdatertekursmateriellethar blitt benyttet siden2011. Andre institusjoner og prosjekter Høgskoleni Oslobenytter kursmaterielleti sin undervisning,de vil nå kunne benytte den oppgraderte versjonen. Vi kjennerikketil andresombenytter dette fagstoffet,men det kangodt væreflere, da det er allmennkjennskapog enkeltilgangtil kursmateriellet. Prosjektlederfor kursoppdateringenarbeider nå med en PhDom vurdering av estetikk i byggesakeri norskekommuner.her kommerkjennskaptil kurset og tidligere deltageretil stor nytte, og man kan få nærmere innblikk i hvorvidt kursmateriellet benyttes og evt. har båret frukter. Aktuell bruk av kursmateriellet vil eventuelt bli bekjentgjortgjennompubliseringav doktorgradsarbeid. Vedlegg Regnskap 10

NOTAT ESTETIKK SOM FOKUSOMRÅDE I KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

NOTAT ESTETIKK SOM FOKUSOMRÅDE I KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL NOTAT ESTETIKK SOM FOKUSOMRÅDE I KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Definisjon Estetikk er læren om det vakre og det skjønne. Estetikk er også kunnskap som kommer til oss gjennom sansene. Estetikk gjelder våre

Detaljer

Lene R. Edvardsen Bærekraftig utvikling Visuelt og TEK

Lene R. Edvardsen Bærekraftig utvikling Visuelt og TEK 1 Lene R. Edvardsen Bærekraftig utvikling Visuelt og TEK Hva er Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)? Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er et nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet og sentral

Detaljer

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

Studieplan 2011/2012

Studieplan 2011/2012 Byggesakskolen del 2 Studieplan 2011/2012 Studieprogramkode BSS2 Innledning En byggesak kan betraktes fra ulike synsvinkler avhengig av interesse og ståsted. Den kan sees i et praktisk perspektiv med fokus

Detaljer

Bachelor i byggeledelse

Bachelor i byggeledelse Bachelor i byggeledelse Studieplan (utkast pr. 08.11.12) INNLEDNING I juni d.å. la Kommunal- og regionaldepartementet fram Stortingsmelding nr. 28 «Gode bygg for et betre samfunn» hvor man trekker opp

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

Husbankens arbeid med byggeskikk, arkitektur og bomiljø

Husbankens arbeid med byggeskikk, arkitektur og bomiljø Husbankens arbeid med byggeskikk, arkitektur og bomiljø Boligplanlegging i by 2012 Dagny Marie Bakke Seniorarkitekt Husbanken, Region Sør. 17 oktober 2012 17. okt. 2012 1 Regionkontorene i Husbanken -

Detaljer

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

Informasjon om estetikk og byggeskikk. Estetikk. Bryr du deg om hvordan dine omgivelser ser ut? Da bør du lese denne brosjyren!

Informasjon om estetikk og byggeskikk. Estetikk. Bryr du deg om hvordan dine omgivelser ser ut? Da bør du lese denne brosjyren! Informasjon om estetikk og byggeskikk Estetikk Bryr du deg om hvordan dine omgivelser ser ut? Da bør du lese denne brosjyren! Grenlandstandarden kommuner sammen om enhetlig saksbehandling Hva er estetikk,

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Byggesakskolen Studieprogramkode BSS-60 Innledning Gjennom Meld. St. 28 (2011 2012) «Gode bygg for eit betre samfunn. Ein framtidsretta bygningspolitikk» setter myndighetene opp følgende

Detaljer

Innledning. Formål med kurset. Målgruppe. Pedagogisk idé. Studieopplegg. Dagssamling og introduksjon. Innleveringsoppgaver.

Innledning. Formål med kurset. Målgruppe. Pedagogisk idé. Studieopplegg. Dagssamling og introduksjon. Innleveringsoppgaver. s 2 s 2 s 4 s 4 Innledning Formål med kurset Målgruppe Pedagogisk idé Studieopplegg Dagssamling og introduksjon Innleveringsoppgaver Krav til innleveringsoppgavene for 10 studiepoeng Krav til innleveringsoppgavene

Detaljer

Hva er «gode visuelle kvaliteter», hvem bestemmer det og hvorfor?

Hva er «gode visuelle kvaliteter», hvem bestemmer det og hvorfor? 11.04.2013 Advokat Mathys Truyen Hva er «gode visuelle kvaliteter», hvem bestemmer det og hvorfor? Vårkonferanse 2013 Hva er gode visuelle kvaliteter? Hvem bestemmer? Hvorfor bestemmer disse? 18.04.2013

Detaljer

Emneplan for. Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23. mai 2012 Fakultet

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Byggesakskolen Studieprogramkode BSS-60 Innledning Gjennom Meld. St. 28 (2011 2012) «Gode bygg for eit betre samfunn. Ein framtidsretta bygningspolitikk» setter myndighetene opp følgende

Detaljer

UU og Ny Plan- og bygningslov

UU og Ny Plan- og bygningslov UU og Ny Plan- og bygningslov Ny plan- og bygningslov ny struktur Første del: Alminnelig del Andre del: Plandel (Tredje del: Gjennomføring Sjette del: Sluttbestemmelser) Innledende del - Oppgaver og myndigheter

Detaljer

Estetikk i planleggingen. Estetikk er et overordnet formål. Plan og bygningslovens SKJØNNHETSPARAGRAFEN

Estetikk i planleggingen. Estetikk er et overordnet formål. Plan og bygningslovens SKJØNNHETSPARAGRAFEN Estetikk i planleggingen Anna Auganes Virksomhetsleder for plan og miljø, Hvaler kommune siv.ark MNAL, nestleder NKF Plansak Estetikk er et overordnet formål Pbl 2. Formål Planlegging etter loven skal

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Hva lærer de? (Ref #1109)

Hva lærer de? (Ref #1109) Hva lærer de? (Ref #1109) Søknadssum: 370000 Varighet: Toårig Kategori: Fritt forsøk Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Høgskulen i Sogn og Fjordane, biblioteket / 974246724 Boks 133 6851 Sogndal

Detaljer

Saksfremlegg KLAGE OVER AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV GARASJE I TRESTAKKVEGEN 11

Saksfremlegg KLAGE OVER AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV GARASJE I TRESTAKKVEGEN 11 Arkivsak: 10/1799-21 Sakstittel: K-kode: Saksbehandler: Saksfremlegg KLAGE OVER AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV GARASJE I TRESTAKKVEGEN 11 Hans Olav Balterud Innstilling: Kommunen kan

Detaljer

48/9 - Grønbergs veg 11B - klage på vedtak - tilbygg, påbygg og fasadeendring

48/9 - Grønbergs veg 11B - klage på vedtak - tilbygg, påbygg og fasadeendring Arkiv: 48/9 Arkivsaksnr: 2015/2580-13 Saksbehandler: Anders Saksvik Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging 48/9 - Grønbergs veg 11B - klage på vedtak - tilbygg,

Detaljer

S 33/09 Utkast til utviklingsplanen

S 33/09 Utkast til utviklingsplanen Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 33/09 Utkast til utviklingsplanen Arbeidet med utviklingsplanen er i forsinket, og dette innebærer at interimsstyret og institusjonsstyrne

Detaljer

UTREDNING AV VISUELLE OMGIVELSER I UU-LABORATORIET. Eskild Narum Bakken Høgskolelektor Høgskolen i Gjøvik

UTREDNING AV VISUELLE OMGIVELSER I UU-LABORATORIET. Eskild Narum Bakken Høgskolelektor Høgskolen i Gjøvik UTREDNING AV VISUELLE OMGIVELSER I UU-LABORATORIET Av Eskild Narum Bakken Høgskolelektor Høgskolen i Gjøvik UTREDNING AV VISUELLE OMGIVELSER I UU-LABORATORIET -Hvordan ser laboratoriet ut? -Hvordan kan

Detaljer

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02. SAKSFRAMLEGG DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 10/1049 Løpenr.: 2309/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG

Detaljer

KURS I UTVENDIG RESTAURERING AV ELDRE TREHUS LIEN FJELLGARD 19. MAI 2008

KURS I UTVENDIG RESTAURERING AV ELDRE TREHUS LIEN FJELLGARD 19. MAI 2008 KURS I UTVENDIG RESTAURERING AV ELDRE TREHUS LIEN FJELLGARD 19. MAI 2008 KULTURMINNER Åpent og verdinøytralt begrep: - Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø,

Detaljer

Planbestemmelser. v/rune Fredriksen

Planbestemmelser. v/rune Fredriksen Planbestemmelser v/rune Fredriksen Dette vil jeg ta opp Litt generelt om planbestemmelser Bestemmelse eller retningslinje Hva man IKKE kan gi bestemmelser om Hvordan bestemmelsene bør utformes erfaringer

Detaljer

IS/to.?c Wt. K$age på byggetillatelse mottatt l6. Byggesak Postboks Bodø 39/ Garnveien 60, 8013 Bodø

IS/to.?c Wt. K$age på byggetillatelse mottatt l6. Byggesak Postboks Bodø 39/ Garnveien 60, 8013 Bodø Bodø Kommune Byggesak Postboks 319 8001 Bodø IS/to.?c Wt Bodø, 1.november 2016 Fra: Gro Mosand Garnveien 44 K$age på byggetillatelse mottatt 13.10.2016 Saksnr/deres ref: 2015/6590 Byggeplassz Tiltakshaver:

Detaljer

Råd og eksempler. Sentrumsutvikling

Råd og eksempler. Sentrumsutvikling Råd og eksempler Sentrumsutvikling 1 Utfordringer og mål 2 Sentrumsplan et nyttig redskap 3 Organisering av planleggingsprosessen 4 Iverksetting, drift og oppfølging 5 Fire sentrumsplaner 6 Vern og bruk

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7336-13 Arkiv: GNR/B 32/512 Sakbeh.: Anne Therese Bakken Arnesen Sakstittel: NYBYGG BOLIG M/ HYBEL GEITRAMSVEIEN 22

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7336-13 Arkiv: GNR/B 32/512 Sakbeh.: Anne Therese Bakken Arnesen Sakstittel: NYBYGG BOLIG M/ HYBEL GEITRAMSVEIEN 22 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7336-13 Arkiv: GNR/B 32/512 Sakbeh.: Anne Therese Bakken Arnesen Sakstittel: NYBYGG BOLIG M/ HYBEL GEITRAMSVEIEN 22 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Oppgradering av brannsikkerhet i eldre bygg

Oppgradering av brannsikkerhet i eldre bygg Oppgradering av brannsikkerhet i eldre bygg Tromsø 25. nov 2010 Frank Bjørkum, juridisk rådgiver, Byggesak, Tromsø kommune Tiltak på eksisterende bebyggelse Søknadsplikten Bygningsmessige tiltak Bruksendring

Detaljer

Juridiske virkemidler i kjøpesenterstyringen ette ny PBl. Spesialrådgiver Tom Hoel

Juridiske virkemidler i kjøpesenterstyringen ette ny PBl. Spesialrådgiver Tom Hoel Juridiske virkemidler i kjøpesenterstyringen ette ny PBl Spesialrådgiver Tom Hoel Danske planlov Planlægning til butiksformål 5 l. Planlægningen skal 1) fremme et varieret butiksudbud i mindre og mellemstore

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kulturprosjektledelse (2017-2018) Studiepoeng: 60 Læringsutbytte Studiet gir studentene grunnleggende teoretisk ballast for og praktisk erfaring med organisering og gjennomføring

Detaljer

Bedre reguleringsplaner

Bedre reguleringsplaner Bedre reguleringsplaner Utforming og virkemidler: Formål, bestemmelser og hensynssoner muligheter og eksempler Tønsberg, 15. januar 2015 Hvor er vi? Nivå: Retningslinjer - programmer Midlertidig båndlegging

Detaljer

Refleksjonsnotat 1. - Et nytt fagområde. Av Kristina Halkidis S199078

Refleksjonsnotat 1. - Et nytt fagområde. Av Kristina Halkidis S199078 Refleksjonsnotat 1 - Et nytt fagområde Av Kristina Halkidis S199078 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Felleskurs i IKT- støttet læring... 3 Participatory Design... 3 Deltakeraktive læringsformer... 4

Detaljer

Bedre reguleringsplaner

Bedre reguleringsplaner Bedre reguleringsplaner Utforming og virkemidler: Formål, bestemmelser og hensynssoner muligheter og eksempler Notodden, 2. september 2014 Hvor er vi? Nivå: Retningslinjer - programmer Midlertidig båndlegging

Detaljer

D E S I G N S K O L E N

D E S I G N S K O L E N D E S I G N S K O L E N Studieplan for Grafiskdesign med prosjektledelse. (et studie utviklet av IGM og Høyskolen i Gjøvik) 30 studiepoeng 3.1 versjon 18. mai 2004 Navn på studieplan Studiet som beskrives

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 2: Den digitale skolen 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Økonomi og landbruk Landbruksnæringene i Norge står foran store utfordringer. Større og mer komplekse landbruksforetak, gir et økende behov for landbruksøkonomisk kompetanse. Studiet kombinerer de

Detaljer

10 ÅR MED FORTETTING - ERFARINGER

10 ÅR MED FORTETTING - ERFARINGER 10 ÅR MED FORTETTING - ERFARINGER AUDUN HAUGAN JURIDISK RÅDGIVER, BYGGESAK FORTETTING I TROMSØ Tett feltutbygging iht reguleringsplan. FORTETTING I TROMSØ Villafortetting i etablerte boligstrøk - temaet.

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201314895/7 Saksbeh.: STIH Emnekode: EBYGG-5351 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Definisjoner. Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om?

Definisjoner. Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Søknad sendes til: Vestre Toten Kommune, Pb 84, 2831 Raufoss eller post@vestre toten.kommune.no Definisjoner Mange tror at tilbygg og påbygg er det samme. Det er det ikke. Tilbygg; er en utvidelse som

Detaljer

KRISTENDOMS-, RELIGIONS-, OG LIVSSYNSKUNNSKAP

KRISTENDOMS-, RELIGIONS-, OG LIVSSYNSKUNNSKAP HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fagplan i kristendoms-, religions-, og livssynskunnskap (KRL010) studieåret 2004-2005 Fag: KRISTENDOMS-, RELIGIONS-, OG LIVSSYNSKUNNSKAP Kode: KRL010 Studiepoeng:

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om?

Hvilke tilbygg er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Tilbygg til bolig Definisjoner Mange tror at tilbygg og påbygg er det samme. Det er det ikke. Tilbygg: er en utvidelse som normalt medfører en økning av husets grunnflate, altså bebygde areal (BYA). Påbygg:

Detaljer

Stedsutvikling gjennom offentlig og privat samarbeid

Stedsutvikling gjennom offentlig og privat samarbeid Stedsutvikling gjennom offentlig og privat samarbeid Marit Sunde Gjøvik Stedsanalyser Formål: Utvikle stedets særtrekk og kvaliteter og gjøre stedet funksjonelt og attraktivt for de som bor, bruker og

Detaljer

Videreutdanning RFK Våren 2011

Videreutdanning RFK Våren 2011 Grunnlagstall Videreutdanning RFK Våren 2011 Nyweb.no Kunnskap Om modulene Modul 2 Modulen IKT i læring, Modul 2: Den digitale skolen inngår i et studietilbud sammensatt av fire separate moduler à 15 studiepoeng

Detaljer

Estetikk i planleggingen

Estetikk i planleggingen Arkitektonisk kvalitet Estetikk i planleggingen Sivilarkitekt Ingvil Aarholt Hegna Vara styremedlem NKF plan og miljø Seniorrådgiver i Design og arkitektur Norge (DOGA) Dessverre er det lite fokus på stedsbygging,

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 1: Grunnleggende 15stp Behandlet i instituttrådet: Godkjent

Detaljer

KRAV TIL INNSENDT MATERIALE

KRAV TIL INNSENDT MATERIALE KRAV TIL INNSENDT MATERIALE For å effektivisere saksbehandlingen og for å kunne overholde Plan- og bygningslovens frister for saksbehandling, må kommunen stille minstekrav til materialet og grunnlagsdokumentasjonen

Detaljer

BYGGESAKS- AVDELINGENS TJENESTEMENY

BYGGESAKS- AVDELINGENS TJENESTEMENY BYGGESAKS- AVDELINGENS TJENESTEMENY - vi kan hjelpe deg i mål holte www.holte.no Sliter du med byggesak? Synes du lovverket er komplisert eller kanskje tidkrevende å lære? Vi kjenner systemet ut og inn,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTESERVERING I HAMAR. VEDTATT 28.05.2014

RETNINGSLINJER FOR UTESERVERING I HAMAR. VEDTATT 28.05.2014 RETNINGSLINJER FOR UTESERVERING I HAMAR. VEDTATT 28.05.2014 SAK : Retningslinjer for uteservering i Hamar Retningslinjene for uteservering skal virke sammen med annet lovverk, forskrifter og retningslinjer

Detaljer

Videreutdanning RFK Høsten 2010

Videreutdanning RFK Høsten 2010 Grunnlagstall Videreutdanning RFK Høsten 2010 Nyweb.no Kunnskap Om modulene Modul 1 Modulen IKT i læring, Modul 1: Grunnleggende inngår i et studietilbud sammensatt av fire separate moduler à 15 studiepoeng

Detaljer

Arkitekturstrategi et virkemiddel

Arkitekturstrategi et virkemiddel Arkitekturstrategi et virkemiddel Hamar 31. oktober 2012 Marius Unnerud og Maja Cimmerbeck Regjeringen lanserte arkitekturpolitikken i 2009 i dokumentet «arkitektur.nå» Involverer 13 departement Følges

Detaljer

Planbestemmelser Detaljregulering for Montessorriskole del av Hedmarktoppen

Planbestemmelser Detaljregulering for Montessorriskole del av Hedmarktoppen Planbestemmelser Detaljregulering for Montessorriskole del av Hedmarktoppen PlanID: 073000 Arkivsak: 13/558 Arkivkode: L12 Bestemmelsene er datert 19.12.2013 revidert 13.5.2014 Plankart er datert: 19.12.2013

Detaljer

Jeg gikk en tur på. Annette Bischoff Høgskolen i Telemark 2013

Jeg gikk en tur på. Annette Bischoff Høgskolen i Telemark 2013 Jeg gikk en tur på stien Annette Bischoff Høgskolen i Telemark 2013 Sti, opplevelse, relasjon Stien som premissleverandør for opplevelsen Stien som filter mellom turgåeren og verden Stien som fortolkningsforslag

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

LYSfosnaVÅG! et prosjekt med fokus på identitet og Fosnavåg

LYSfosnaVÅG! et prosjekt med fokus på identitet og Fosnavåg LYSfosnaVÅG! et prosjekt med fokus på identitet og Fosnavåg inspirasjon lysfestival i Lyon hvorfor lys? hvorfor lys? MILJØVERNDEPARTEMENTET har satt LYS OG LYSSETTING I BYER OG TETTSTEDER PÅ DAGSORDEN

Detaljer

Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng)

Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng) Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng) Godkjent av høgskolestyret i møte 2. mars 2005 (sak 07/05), Justert april 2013 Postboks 2110, 6402 Molde

Detaljer

Fortetting, vesentlig ombygging og nybygg RETNINGSLINJER. Randaberg kommune

Fortetting, vesentlig ombygging og nybygg RETNINGSLINJER. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR FORTETTING M.V. I ETABLERTE BOLIGOMRÅDER VEDTATT I KOMMUNESTYRET 10.11.2011 RETNINGSLINJER Fortetting, vesentlig ombygging og nybygg Randaberg kommune Fra Torset (Foto:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201212344/24 Saksbeh.: EVMR Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

Plan- og bygningsloven 29-4

Plan- og bygningsloven 29-4 Plan- og bygningsloven 29-4 Plan- og bygningsloven 29-4 gir kommunen adgang til å styre: byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense ved behandling av byggesøknader Paragraf 29-4 erstatter

Detaljer

NY BRUK AV GAMLE BYGG PLAN- OG BYGNINGSLOV. Fagdirektør Svein Kornerud Fylkesmannen i Hordaland

NY BRUK AV GAMLE BYGG PLAN- OG BYGNINGSLOV. Fagdirektør Svein Kornerud Fylkesmannen i Hordaland NY BRUK AV GAMLE BYGG PLAN- OG BYGNINGSLOV Fagdirektør Svein Kornerud Fylkesmannen i Hordaland 1 Landbruksbygg og kulturlandskap: Nye landbruksbygg og kulturlandskap - Bedre landskapstilpassing - Bedre

Detaljer

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing.

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-BYUTV, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:51 Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det

Detaljer

35 år med utviklingsarbeid?

35 år med utviklingsarbeid? STEDSFORSTÅELSE hva har vi lært etter over 35 år med utviklingsarbeid? Professor, landskapsarkitekt MNLA Ola Bettum Institutt for landskapsplanlegging, NMBU Ås/IN`BY Oslo Samplan Tromsø 29. mai 2015 3

Detaljer

Pbl 31-2 endring på eksisterende bebyggelse Oslo kommunes erfaring så langt. Per-Arne Horne

Pbl 31-2 endring på eksisterende bebyggelse Oslo kommunes erfaring så langt. Per-Arne Horne Pbl 31-2 endring på eksisterende bebyggelse Oslo kommunes erfaring så langt. Per-Arne Horne Terminologi Man gjør et unntak Man gir en dispensasjon Man kan fravike en bestemmelse, men ikke gi et fravik

Detaljer

HVA FORVENTER KOMMUNEN. 4. September bygningssjef Eli F. Aubert

HVA FORVENTER KOMMUNEN. 4. September bygningssjef Eli F. Aubert HVA FORVENTER KOMMUNEN 4. September 2014 - bygningssjef Eli F. Aubert Agenda Innledning Kommunal byggesaksbehandling Forventninger til: De ansvarlige Innholdet i søknaden Innledning Felles interesse i

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201435965/8 Saksbeh.: YNLO Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

Plan og eiendomsutvalget Klage på vedtak om dispensasjon byggesak Risneset hytteområde

Plan og eiendomsutvalget Klage på vedtak om dispensasjon byggesak Risneset hytteområde Arkivsaknr: 2016/1117 Arkivkode: Saksbehandler: Bjørn Olav Jelstad Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 15.11.2016 Klage på vedtak om dispensasjon byggesak Risneset hytteområde Rådmannens forslag

Detaljer

Nytt industriområde nord for Tana bru (Sieiddáguolbanat)

Nytt industriområde nord for Tana bru (Sieiddáguolbanat) Deanu gielda Tana kommune Detaljregulering for Nytt industriområde nord for Tana bru (Sieiddáguolbanat) Planbestemmelser Nasjonal arealplanid: 20252010004 Versjon: 10.02.2014 Dato for vedtak i kommunestyret:

Detaljer

Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2013 nr. 5

Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2013 nr. 5 Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2013 nr. 5 Utdanningstilbud for kommunale boligforvaltere Fred Johansen Høgskolen i Gjøvik 2013 ISSN: 1890-520X ISBN: 978-82-93269-30-4 2 Forord Med bakgrunn i Høgskolen

Detaljer

Vedr.: 83/142 BK2 Trinn 1 Deres saksnummer 11/1855 Uttalelse til klage på rammetillatelse

Vedr.: 83/142 BK2 Trinn 1 Deres saksnummer 11/1855 Uttalelse til klage på rammetillatelse Postadresse: Hvamstubben 17-2013 SKJETTEN Besøksadresse: Hvamstubben 17 2013 SKJETTEN Telefon 66 71 82 00 - Telefax 66 71 82 01 Sørum kommune Postboks 113 1921 SØRUMSAND Sissel Andersen Vår ref: Øyvind

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TILSYN I BYGGESAKER

STRATEGIPLAN FOR TILSYN I BYGGESAKER SØGNE KOMMUNE Arealenheten STRATEGIPLAN FOR TILSYN I BYGGESAKER Innhold Innledning...2 Lovgrunnlag...2 Målsetting...2 Tilsynsområder...3 Ulovlighetsoppfølging...3 Virkemidler...3 Organisering...4 Varighet...4

Detaljer

Hvordan støtter tter Husbanken arbeidet med universell utforming?

Hvordan støtter tter Husbanken arbeidet med universell utforming? Hvordan støtter tter Husbanken arbeidet med universell utforming? overarkitekt Seksjon for bolig- og miljøkvalitet Husbanken region Midt-Norge Husbanken; 6 trinn mot UU 1. Utvikle kunnskap 2. Bygge bevissthet

Detaljer

Retningslinjer for fortetting

Retningslinjer for fortetting Retningslinjer for fortetting Retningslinjer som skal brukast ved behandling av søknader om fortetting, vesentleg ombygging og nybygg i etablerte bustadområde 05.01.2015 Føremål Føremålet med retningslinjene

Detaljer

UTVALGET FOR HARMONISK FORTETTING I SMÅHUSOMRÅDENE v/ leder Kjell Fr. Jacobsen, Røaveien 27, 0752 Oslo

UTVALGET FOR HARMONISK FORTETTING I SMÅHUSOMRÅDENE v/ leder Kjell Fr. Jacobsen, Røaveien 27, 0752 Oslo UTVALGET FOR HARMONISK FORTETTING I SMÅHUSOMRÅDENE v/ leder Kjell Fr. Jacobsen, Røaveien 27, 0752 Oslo NYHETSBREV NR. 2 / 2003 Oslo, 28. juni 2003 Det foreligger nå en instruks fra Plan- og bygningsetaten

Detaljer

Verktøy i plan som gir tilgjengelighet for alle

Verktøy i plan som gir tilgjengelighet for alle Verktøy i plan som gir tilgjengelighet for alle Linda Nilsen Ask Regionalplanavdelingen Rogaland fylkeskommune Tegning: Egil Bjørøen Opplegg Presentasjon Hvordan bruker vi programmet Byggesteiner for uu

Detaljer

Plansystemet etter ny planlov

Plansystemet etter ny planlov Plansystemet etter ny planlov av Tore Rolf Lund, Horten kommune Vestfold energiforum 26.oktober 2009 Ny plan- og bygningslov Plandelen trådte i kraft fra 1.7.2009 Nye virkemidler for klima- og energiarbeidet

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Kunst og håndverk Studietilbudet tar for seg visuell kommunikasjon, design, kunst, arkitektur og skulptur. Studiet er satt sammen av to emner fordelt over to semester, med avsluttende eksamen i hvert

Detaljer

Videreutdanning RFK Våren 2010

Videreutdanning RFK Våren 2010 Grunnlagstall Videreutdanning RFK Våren 2010 Nyweb.no Kunnskap Om modulene Modul 2 Modul 2: Den digitale skolen inngår i et studietilbud sammensatt av fire separate moduler à 15 studiepoeng. I modulen

Detaljer

LØNNS- OG PERSONALARBEID I KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET

LØNNS- OG PERSONALARBEID I KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET LØNNS- OG PERSONALARBEID I KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET 30 studiepoeng Høgskolen i Harstad 2007 1 1. Innledning Denne utdanningen er tilpasset de utfordringene ansatte og ledere i kommunal- og

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Kunst og håndverk 1 Samfunnet trenger mennesker med kompetanse i visuell kommunikasjon, teknisk innsikt og med evne til nyskaping. Arbeid med å formgi og bruke ulike teknikker for å lage gjenstander

Detaljer

RYNESÅSEN 87 OG 89-99 - SØKNAD OM RAMMETILLATELSE FOR TERRASSEHUS I FEM ETASJER.

RYNESÅSEN 87 OG 89-99 - SØKNAD OM RAMMETILLATELSE FOR TERRASSEHUS I FEM ETASJER. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Wibeke Johansen Tlf: 75 10 18 17 Arkiv: GNR 117/767 Arkivsaksnr.: 08/214-27 RYNESÅSEN 87 OG 89-99 - SØKNAD OM RAMMETILLATELSE FOR TERRASSEHUS I FEM ETASJER. Rådmannens forslag

Detaljer

ET UNDERUTVALG TIL PLAN- OG UTVIKLINGSKOMITEEN

ET UNDERUTVALG TIL PLAN- OG UTVIKLINGSKOMITEEN DRØFTINGSNOTAT ET UNDERUTVALG TIL PLAN- OG UTVIKLINGSKOMITEEN 21.05. 2008 1 Bakgrunn Forslag i kommunestyret 12.12.07 opprettelse av Estetikkutvalg I kommunestyrets møte 12.12.07 i sak 94/07 Budsjett 2008

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026»

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026» SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1868 Saksnr.: Utvalg Møtedato Ungdomsrådet Rådet for funksjonshemmede Eldrerådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur-

Detaljer

Statlige planretningslinjer for universell utforming Ny plandel i plan- og bygningsloven

Statlige planretningslinjer for universell utforming Ny plandel i plan- og bygningsloven Statlige planretningslinjer for universell utforming Ny plandel i plan- og bygningsloven Einar Lund Seniorrådgiver Konferansen Over dørstokken Haugesund, 2. nov 2011 Ny lov NOU i 2003 Sterkere fokus på

Detaljer

LANGÅSEN PLANPROGRAM. Sistrevidert: 19.04.2013 Fastsatt:XX.05.2013 FROLAND KOMMUNE

LANGÅSEN PLANPROGRAM. Sistrevidert: 19.04.2013 Fastsatt:XX.05.2013 FROLAND KOMMUNE LANGÅSEN PLANPROGRAM Sistrevidert: 19.04.2013 Fastsatt:XX.05.2013 FROLAND KOMMUNE Plannavn ArkivsakID PlanID Formål/Hensikt PROSJEKTBESKRI VELSE LANGÅSEN- OMRÅDEPLAN Avklareutbyggingspotensialet for Langåsenog

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...3 LOVVERK...3 PLANPROGRAM...3 FØRINGER FOR PLANARBEIDET...3 NASJONALE OG REGIONALE RAMMER

Detaljer

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 En del innspill er innarbeidet i teksten. Noen generelle kommentarer/merknader til foreliggende versjon: IT/digitalisering som mål eller

Detaljer

Studieplan 2015/2016. Pårørendearbeid innen lindrende omsorg. Studiepoeng: 15. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning.

Studieplan 2015/2016. Pårørendearbeid innen lindrende omsorg. Studiepoeng: 15. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Studieplan 2015/2016 Pårørendearbeid innen lindrende omsorg Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på deltid over ett semester og omfatter 15 studiepoeng. Studiet er på grunnutdanningsnivå

Detaljer

Vedlegg til kravspesifikasjon ebyggesaksbehandling Standardiserte saksbehandlingsprosesser

Vedlegg til kravspesifikasjon ebyggesaksbehandling Standardiserte saksbehandlingsprosesser Vedlegg til kravspesifikasjon ebyggesaksbehandling Standardiserte saksbehandlingsprosesser Desember 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Standardiserte saksbehandlingsprosesser... 3 3. Eksempel

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for IR Møtedato: 22.11.2007 Arkivref: wwg/ Innstilling fra: Organisasjonskonsulent Saksbehandler: Wenche Gunnarstorp Saksnr: 57-07 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

Kulturminnevern og universell utforming Delprosjekt under pilotkommuneprosjektet i universell utforming. Pilotkommunene; behov for konkret veiledning

Kulturminnevern og universell utforming Delprosjekt under pilotkommuneprosjektet i universell utforming. Pilotkommunene; behov for konkret veiledning Kulturminnevern og universell utforming Delprosjekt under pilotkommuneprosjektet i universell utforming. Pilotkommunene; behov for konkret veiledning rundt temaet. Prosjektgruppe Arve J. Nilsen, rådgiver,

Detaljer

Byggeskikknøkkelen Byggeskikk og stedsutvikling med fokus på gode omgivelser og godt bomiljø

Byggeskikknøkkelen Byggeskikk og stedsutvikling med fokus på gode omgivelser og godt bomiljø Byggeskikknøkkelen Byggeskikk og stedsutvikling med fokus på gode omgivelser og godt bomiljø NKF fagkonferanse 04.11.2014 presentasjon v/seniorforsker Karine Denizou 1 Disposisjon Grunnlag for vårt arbeid

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1; Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2014/2015

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1; Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2014/2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1; Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese-

Detaljer