Byggeskikk, estetikk og stedsforming

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byggeskikk, estetikk og stedsforming"

Transkript

1 Byggeskikk, estetikk og stedsforming OPPGRADERINGOGVIDEREUTVIKLINGAVKURSMATERIELL PROSJEKTRAPPORT 2013 EskildNarumBakken HØGSKOLEN I GJØVIK

2 Forord Medbakgrunni mangeårssamarbeidmellomhusbankenoghøgskoleni Gjøvikinnenemnenebyggeskikk, estetikkog stedsforming,fikk Høgskoleni 2011i oppdragav Husbankenå oppgradereog videreutvikle tidligere kursmateriell. Opprinnelig utgave var utarbeidet av faglige ressursertilknyttet Husbanken, oppgraderingenog videreutviklingener utarbeidet av faglige ressursertilknyttet Høgskoleni Gjøvik. Prosjekteter finansiertav de sammeto institusjoner. Kursetbestodopprinneligav8 leksjoner, eller kapitler. Oppdragetvar å gjennomføreet forprosjektmed produksjon av 4 nye kapitler, oppdatering av deler av bildematerialet og tilpasning av den digitale versjonenav kursmateriellet til dagensplattformer og filformater. Tidlig i arbeidet viste det seg lite hensiktsmessigå delearbeideti forprosjektog et senerehovedprosjekt,og begrensesegtil å kun legge4 nyekapitler til det opprinneligestoffet. Dette var fordi deler av materiell eller språkbruki samtligeav de ti år gamlekapitlenevar utdatert eller mangelfullti henholdtil dagensforventninger.etter vår vurdering var det en mer fornuftig bruk av ressurseneå gå i gangmed et komplett prosjektsomoppdatererhele kurset. Resultatet består derfor av 12 komplette nye kapitler der gammelt og nytt stoff er integrert. Kapitleneer mer omfattendeenntidligere,det totale omfangetavkursmaterielleter nåbetydeligutvidet, tekstmengden i den skriftlige versjonen er mer enn fordoblet. Leveransener derved større enn bestillingen,men arbeidethar likevelforegått innenforutsatte økonomiskerammer. Denneprosjektrapportenbeskriverbakgrunnenfor prosjektet,organiseringav ressurser,beskrivelseav hovedkonsept og ambisjonsnivå, resultater, kompetansespredningog vurdering av måloppnåelse. Regnskaper vedlagt. Gjøvik,September2013 EskildNarumBakken Høgskoleni Gjøvik 1

3 2 Innholdsfortegnelse Forord...1 Innholdsfortegnelse...2 Bakgrunn...3 Hovedkonsept...4 Tekstversjon...4 Audiovisuellversjon 4 Ambisjonsnivå...4 Gjennomføring...5 Organiseringog ressurser...5 Resultat...5 måloppnåelse kapitler...6 Eksempler...7 Kompetansespredning Intern bachelorutdanning...10 Eksternvidereutdanning...10 Andreinstitusjonerog prosjekter...10 Vedlegg...10 Regnskap...10

4 Bakgrunn Offentlig fokus på byggeskikkog estetikk ble i liten grad videreutviklet fra endringene i Plan og bygningsloveni 1997og fram til lanseringenav Byggeskikknøkkelen, i kjølvannetav ny utgaveav Plan- og bygningsloveni 2010.I hele denneperiodenhar Høgskoleni Gjøvikundervistbyggesaksbehandlereog ingeniørstudentermed utgangspunkti Husbankenskursmaterielli byggeskikk,estetikkog stedsforming.i 1996 ga Kulturdepartementet ut veiledningsheftet «Estetikk i statlige bygg og anlegg». Stortingsmeldingen «Kulturpolitikk frem mot 2014» ( ) anbefalte å videreutvikle heftet til et referansedokument,dette er foreløpigikke utført. Veilederen«Estetikki plan og byggesaker»(1997)ga saksbehandlerei kommunerog fylkeskommunergodoversiktover tilgjengeligevirkemidlerfor å ivareta estetiskehensyni plan og byggesaker.denneveilederener tilpassettidligere byggeregler,og er heller ikke oppdatert. Regjeringenshandlingsplanarkitektur.nå(2009)bekrefter betydningenav arbeidetmed estetikkog omgivelsene; «byer og tettsteder skalutviklesmed arkitektur av god kvalitet». Delmålfor å oppnådette er: Kommuneneskalstimulerestil godplanlegging Formidlingog rådgivningskalbidratil kunnskapog engasjement Det skalstimulerestil godebeslutningsgrunnlag Stortingsmeldingen«Godebyggfor eit betre samfunn» ( )bekrefterdennyegivi arbeidetmed estetikk; «Regjeringaoppfordrarkommunanetil å lageplanar og rettleiarar for arkitektur og byggjeskikk somdel avdet overordnaplanarbeideti kommunen.regjeringavil derfor utvikle og tilby kommunaneeit kompetanseprogramfor arkitektur- og byggjeskikk.programmetskalmedverketil å skapemedvett om kor viktigedei fysiskeomgjevnadeneer for lokal utvikling».stortingsmeldinge nevnerogsåhusbankens og Høgskolenssamarbeid om utdanning på området; «Husbankenstøttar også utviklinga av eit etterutdanningskursi byggjeskikkvedhøgskoleni Gjøvik». Oppgraderingog videreutviklingav fagligmateriell er viktig for kontinuiteten i arbeidetmed byggeskikk og estetikk,og det er dette perspektivetsomvarmotivasjonenbakhøgskolen søknadtil Husbankenom kompetansetilskuddi Vier gladefor at samarbeidetkomi stand,ogdeleravdet nyekursmateriellet har alleredeen tid vært integrert i vår undervisning. 3

5 Hovedkonsept Hovedkonsepteter i hovedsakbeholdt fra forrige versjon,men utvidet. Tekstversjoneninneholderalt kursmateriell og kan brukes selvstendig. Den audiovisuelleframstillingen er ikke uttømmende mht. detaljer, men legger mer vekt på pedagogikkenn tidligere. Filformater og den digitale teknologiener oppdatert iht. dagensstandarder.framstillingensikter særligmot nettbasert undervisning,men stoffet kanogsåmegetvel benyttesi forelesninger. Tekstversjon Tekstversjonen inkludererhele kursmateriellet og er fordelt på 12 overordnedetematiskekapitler, som igjen er underdelt i mindre avsnitt. Temaomfangeter utvidet med strategiskemomenter i forhold til opprinneligversjon,oger nåment åskulleberøreallevesentligeområderi relasjontil estetikk/ byggeskikk somvanligvisaktualiseresi byggesaker,bådepå saksbehandlers iden og tiltakshaversiden.alle kapitler er dessutenbasert på en gjennomgåendeog hierarkiskstrukturert begrepsbruksom forankrer stoffet og forbinder det med både estetisk teori, aktuell historie og praktisk utøvelse av estetisk vurdering. Begrepsbrukener i harmoni med hovedbudskapeti tidligere versjon,som blant annet bærer i seg en verdifull arv fra Christian Norberg-Schulz publikasjoner.vi har vurdert dette som viktig å ivareta. Tekstversjonener komplett, ogkanbenyttesuavhengigav dendigitaleversjonen. Audiovisuell versjon Denaudiovisuelleversjonenhar en noe endret framstillingsformfra tidligere versjon.framstillingener ikke en oppramsingav teksten slik som før, det er lagt mer vekt på en pedagogisk,poengterende levendegjøringavstoffets vesentligedeler.det er mer variasjoni framstillingen,mansertidvis en person somsnakker,det er vekslingmellom zooming,panorering,stillbilder, film etc. Dendigitaleframstillingen er mer fleksibel,ogleggerbedretil rette for løpendeoppdateringenntidligere. Ambisjonsn ivå Kursetligger i hovedsakpå bachelornivå.deler av det mest teoretiske stoffet kan ogsåbenyttes på masternivå,mensdelerav det mer praktiskrettede stoffet ogsåkanbenyttesi videregåendeskole. Denteoretiskeframstillingenhar nok et noe høyere nivå og er mer detaljert enn i opprinneligversjon. Dette gjelder blant annet kapittel 2 om vurderingav estetikk, kapittel 10 om bærekraft og flere andre. Materialet bør nå kunnebenyttesi undervisningpå ulike høgskolerog universiteter,og ikkebareværeet 4

6 tilbud om videreutdanning.dengjennomgåendebegrepsstrukturengjørogsåat leksjonenekanbenyttes hverfor seg,ogsamtidiggisen vitenskapeligeller teoretiskforankring. Gjennomføring Organisering og ressurser Organiseringenhar vært som forutsatt i søknadom kompetansetilskuddfra HiG og tilsagnsbrevfra Husbanken. Prosjektgruppenhar bestått avfølgendepersoner: EskildNarumBakken,prosjektleder,sivilarkitektog høgskolelektor FredJohansen,førstelektor AstridStadheim,seksjonsleder NinaTvenge,nettpedagog Prosjektlederhar hatt det overordnedefaglige og administrativeansvaret.denødvendigeressurserhar vært å finne innenfor Høgskolensveggereller umiddelbarenettverk. Kommuneneer en sentralmålgruppefor undervisningsmateriellet,og vi har hatt løpendeundervisning for byggesaksbehandleregjennom hele prosjektet. Via Byggesakskolenseksistensi ca. 10 år er det opprettet et ikke ubetydeligkontaktnett mellom Høgskolenog kommunalt ansatteover nær sagthele landet. Vi har gjennomarbeidet med kursmaterielletkunnet dra vekslepå spesialkompetansefra ulike sektorer. Resultat måloppnåelse Som nevnt i innledningen har prosjektgruppengått lenger enn målsettingen om et forprosjekt. Et fullstendig prosjekt er ferdigstilt i skriftlig versjon. Det er ikke bare gitt tilskudd til et eksisterende kursoppleggi form av fire nye kapitler, men hele kursmateriellet er gitt en oppgradering og er videreutvikletmeden gjennomgåendebegrepsstrukturogen mer detaljert framstillingpåflere områder. De12 nåværendekapitleneframstårutvidet og i ny form, kursetstotale omfanger mer enn fordoblet. 5

7 12 kapitler De12 kapitlenehar nå følgendeoverskrifter: 1. Hvaer byggeskikk,estetikkog stedsforming 2. Vurderingav estetikk 3. Landskap,regionerog grønnstruktur 4. Stedsanalyse 5. Stedsstrukturer 6. Gater,plasserog urbankvalitet 7. Husogbygning 8. Bygninger,omgivelser,strukturer 9. Lys, fargeog visualitet 10. Bærekraft 11. Kommunaleoppgaverog styringsredskaper 12. Søknaderog saksbehandling Emnebeskrivelseninneholderblant annetfølgendepunkterangåendeforventet læringsutbytte: Kunnskap: Kunnskapom byggeskikk,estetikk og stedsforming Beherskelseav et begrepsapparatsomkan brukesfor å uttrykkefagligeholdningerog gi en forståelseav vesentligehensynomkringbyggeskikk, estetikkog stedsforming Kunnskapom forsknings- og utviklingsarbeidinnenforfagområdet Ferdigheter: Beskrivekarakteristisketrekk vedet stedsombidrar til detsidentitet Forstå betydningog brukav stedsanalyser Oppfatteromligeog formalesammenhengersomer viktigefor å skapehelheti bygdeomgivelser Beskrivestrukturer og romdannelserpå et sted Foretaestetiskevurderingerav fysiskeomgivelser,forankreti fagfeltet og lovverket Benyttelovverketsomrettesnorfor å sikreestetiskkvalitet i omgivelsene Vurdereet stedskarakter,beskrivekvalitetersomfinnesder og utvikleegnefagligeoppfatningerav hvordanen byggesakpå stedetkanpåvirkehelheten. Finnefram til og anvenderesultaterfra forsknings- og utviklingsarbeidtil vurderingav det bygderom Generellkompetanse: Formidleegneresultaterpå en vitenskapeligmåte 6

8 Eksempler I tillegg til mer overordnedebetraktningerog konkreteeksemplersomi tidligerekursversjon,er nå mer detaljerteoversikterog tabellerinkludert,bådefor teoretiskfordypningog for praktiskanvendelse. Eksempelpå strukturert begrepsanvendelsei kriterier for vurderingav estetikk: Somvi har sett, kan estetiskvurdering foretas på ulike nivåer; både instinktiv, emosjonell,forståelsesbasertog idealistiskbasert.vi kan dervedforsvarebådeen umiddelbarrespons,en smaksvurdering,en refleksjonsvurdering og en idealistisk vurdering. Tabellen nedenfor antyder en gruppering av kriterier for de ulike nivåene. Vær oppmerksompå at mange kriterier har relasjon til flere nivåer, selv om hovedtyngdenligger på en av dem. Sammenhengenmellom kriteriene er slik at de høyerenivåer inneholderde lavere. Bygningensskjønnheter for eksempelavhengigav at den står oppreistog fungerer,og bygningensmeningkan forringesdersomden ikke har noenskjønnhet. Umiddelbarrespons Instinktivreaksjon Smaksvurdering Emosjonel l persepsjon Refleksjonsvurdering Kognitivanalyse Fysisk-praktiskfunksjon Karakter,atmosfære Mening, identitet Metafysikk -Soliditet -Former -Strukturer -Håndverkskvalitet -Dimensjoner (orden,mønster, rytme, -Renhet -Tekstur hierarki) -Lydforhold,støy -Farger -Historiskkontekst -Lystilfang -Lyskvalitet -Geografiskkontekst -Åpenhet -Detaljer -Kulturellkontekst -Orienteringsmulighet -Ornamentikk -Symbolikk,semantiske -Tilgjengelighet -Utsmykning tegn -Familiaritet -Komposisjon -Bygningersgenerelle -Lesbarhet -Bygningsegenkvalitet forholdtil omgivelsene -Sammenhengmellom (pbl 29-2) og spesifikkeplassering bygningensuttrykk og -Dominerende (pbl 29-2) funksjon(pbl 29-2) atmosfære -Assosiative -Assosiasjoner til sammensetningerav de to underliggendenivåer emosjonellestemninger -Harmonimed underliggendenivå (form og funksjon) (funksjoneltog skjønnhetsmessig ) Idealistiskvurdering Spirituellforestilling -Totalløsning -Harmoni,klarhet,renhet, raffinement, sublimitet -Fred, stillhet, atmosfære for kontemplasjon -spirituellesymbolereller strukturer -Sammenhengermellom fysiskmanifestasjonog antatt ideellellerspirituell virkelighet -Optimalsammensetning ogkvalitet avdetre underliggendenivåer (funksjon,atmosfæreog identitet) Å sorterenivåerav visuellekvaliteteri henholdtil alminneligemenneskeligefunksjonsnivåerpå dette visetgir ossen helhetlig metodefor estetiskvurdering.metodensynliggjøren korrespondansemellom menneskerog det fysiske miljø. Samtidigmå vi også innse at det ikke finnes noen nøytral posisjon.man forholder seg alltid til sin egen perseptuelleevne,til historienog til de eksisterendeomgivelser,bådei tid og rom. Primærvariabele når man skal felleestetiskedommerer kanskjedommerensegenbegrensning. 7

9 Eksempelpå vanligemomenteri estetiskvurdering: Enhensiktsmessiginnfallsvinkeltil estetiskvurderingkanværeå starte meden sortering.vanligemomenteri estetiskanalysekanklassifiseresfra stor til liten skala,der helhetenkanoppsummeresnår alt er gjennomgått: Landskapet Kulturlandskapet Steder Strukturer Gater,plasserog utearealer Enkeltbygg Objekterog detaljer Lysog farge Helheten Vanligemomenteri estetiskvurdering Landskapetbestårav naturligeelementer,for eksempelgeologi,vegetasjonog vann. Landskapetsulikestederhar ogsåformer,strukturerog karakterersomskaperstemninger og visuellerammerfor menneskeligvirksomhet. Kulturlandskapeter bådenaturlig og urbanisertlandskapsomer påvirketav menneskelig virksomhet,for eksempelandbruk,bebyggelse,infrastrukturog tekniskeanlegg. Stederfinnesi landskapetuten at menneskerhar avgrensetdemellerbygdnoeder. Naturen er en organiserthelhetav ulikeelementerog strukturer.denneorganiseringener grunnlagetfor vårebygdesamfunn,somi begynnelsenofte fikk navnetter denlokale stedsform.enstavelsesnavner de eldste,sliksomdal, vik, nes,bakke,elv,topp og lignende beskrivelserav naturgitte steder.forutenå gi fysisklivsgrunnlaghar allestederen egen karakterog estetikk,sombådegir rammerfor utbyggingog påvirkeropplevelsenav hvordandet er å væreder. Strukturer.Bebyggelsesstrukturener sentral i estetiskvurdering,og bestårav geometriske ellerorganiskemønstreav bebyggelsei forholdtil andrestrukturersomgrønnstruktur, infrastruktur,topografi og vassdrag.tomtestrukturengir rammerfor organiseringog utforming av bebyggelsesstruktur en.utnyttingsgradellerstrukturtetthet er viktig. Gater,plasserog utearealermå planleggesi sammenhengmedbådebebyggelsesstruktur og enkeltbygg.detgjelderbådefellesog privatearealertil uteoppholdog ferdsel,parkering og torg, bil- og sykkeloppstilling,lagringog søppelinnsamling.detoffentligerommets gateløputgjør en del av det sosialeog estetiskerommet, i tillegg til å tjene som infrastruktur. Enkeltbygghar sinindividuelleestetikkmedkomponenterav former,fargerog materialer, organisertinnbyrdesog i forhold til overordnedeelementer.vegger,tak, dører,vinduer, trapper og balkongerer vanligekomponenter.bygningensestetiskekvaliteterkanvære avhengigav materialer,formal komposisjon,typologi(stilretningerog bygningshistorie) eller symbolikk.enkeltbyggkan værefine i segselv,menogsåha stor betydningfor hele miljøetsvisuellekvaliteter.ett ellernoenfå signalbyggkanpregeatmosfærenog være identitetsskapendefor helebyer,mendersomdet byggesflereav demendresbetydningen, de ikkeer enkeltbygglenger.detteillustrererikkebareenkeltbyggsomet estetisk virkemiddel,menogsåpresedensproblemet i byggesaker. Objekterog detaljersomskilt, reklameeller gatemøblementkanværesmåelementeri seg selv,menha stor utbredelseog betydningfor miljøetsvisuellekvaliteter.derforer det vanlig å utarbeidefellesretningslinjerfor blant annetskiltingog reklame.vinduer,dører,gerikter og konstruktivedetaljerkanha stor betydningfor helebygningenspreg. Lysog farge,bådesollysog kunstigbelysning,er egnefagfelt medstor innflytelsepå omgivelsenesestetikk.lysog fargeer nært forbundetmed hverandre,goethesaat farger er lysetsgjerninger.utenlyskan vi ikkeidentifiserevisuellekvaliteter,verkenformer eller farger. Fargelæreer i segselven omfattendevitenskap,det sammegjelderbelysning. Helheten,historiskeforhold, identitetsskapendetrekk,estetiskekarakteristikaetc. 8

10 Eksempelpå lovanvendelseveddokumentasjonfor vurderingav estetikki byggesaker: Estetiskvurderingavbyggesøknader forutsettertegningerellerannenvisuellframstilling,samtestetiskredegjørelse. Kravtil dokumentasjonkanhjemlesi nedenståendeparagraferi Plan- ogbygningslovenmeddetilhørendeforskrifter; Byggteknisk forskrift (TEK10) og Byggesaksforskriften(SAK10). I disse paragrafene inngår lovverkets hovedhenvisninger til estetiskeforhold: Plan- og bygningsloven 1-1 Lovensformål 1-4 Plan- og bygningsmyndighetenesoppgaver og andre myndigheters plikter overfor plan- og bygningsmyndighetene 28-7 Denubebygdedel av tomta, fellesareal 29-1 Utformingav tiltak Visuellekvaliteter(skjønnhetsparagrafen) 29-4 Byggverketsplassering,høydeog avstandfra nabogrense 30-3 Skilt- og reklameinnretninger Ivaretakelseav kulturellverdivedarbeidpå eksisterendebyggverk Forskriftom tekniskekrav til byggverk(byggtekniskforskrift) 1-1 Formål 8-1 Uteareal Kapittel5 Gradav utnytting Kapittel6 Beregnings- og måleregler 8-3 Plasseringav byggverk 8-4 Uteoppholdsareal 13-12Lys Utsyn Forskriftom byggesak(byggesaksforskriften) 1-1 Formål 5-1 Generellekrav til søknadog dokumentasjon 5-4 Opplysningersomskalgisvedsøknadom tillatelsetil tiltak 9

11 Kompetansespredning Intern bachelorutdanning Byggeskikk,estetikkog stedsforminger valgemnei ingeniørutdanningenved HiG.Emnetblir kjørt hvert høstsemester,og deler av det oppdaterte kursmateriellet har blitt benyttet siden De fleste studentene går direkte ut i byggebransjen,det væresegpå tiltakshaversiden,saksbehandlersideneller i administrativsektor. Ekstern videreutdanning Kurset blir markedsført gjennom Byggesakskolen,en merkevare HiG har profilert i mer enn 10 år. Majoriteten av studentenesomsøkergjennomdennemodellener byggesaksbehandlere, men 5-10%er påtiltakshaversideneller i administrativsektor.enkeltesøkerekommervia NAV.Opptakskraver generell studiekompetanse. Dette opplæringstilbudeti Byggeskikk,estetikkog stedsforminghar blitt godt kjent i landetskommunergjennombyggesakskolen. Delerav det oppdatertekursmateriellethar blitt benyttet siden2011. Andre institusjoner og prosjekter Høgskoleni Oslobenytter kursmaterielleti sin undervisning,de vil nå kunne benytte den oppgraderte versjonen. Vi kjennerikketil andresombenytter dette fagstoffet,men det kangodt væreflere, da det er allmennkjennskapog enkeltilgangtil kursmateriellet. Prosjektlederfor kursoppdateringenarbeider nå med en PhDom vurdering av estetikk i byggesakeri norskekommuner.her kommerkjennskaptil kurset og tidligere deltageretil stor nytte, og man kan få nærmere innblikk i hvorvidt kursmateriellet benyttes og evt. har båret frukter. Aktuell bruk av kursmateriellet vil eventuelt bli bekjentgjortgjennompubliseringav doktorgradsarbeid. Vedlegg Regnskap 10

Hjelp til utvikling av mal Byggeskikkveileder

Hjelp til utvikling av mal Byggeskikkveileder Oppdragsgiver Den norske stats Husbank Hovedkontor Avdelingskontor Forskningsveien 3b Høgskoleringen 7b Postboks 123 Blindern 7491 TRONDHEIM 0314 OSLO Telefon 22 96 55 55 Telefon 73 59 33 90 Telefaks 22

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.08.2015 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013

Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Klima, energi og miljø (KEM) Fagskolen Tinius Olsen September 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Fagskolen Tinius Olsen, Kongsberg Klima, energi og miljø (KEM) Dato for vedtak: 04.09.2013 Fagskolepoeng:

Detaljer

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Elektro Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Elektro Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige: Saksbehandler: Terje Bogen

Detaljer

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 22. september 2003, rev 18. juni 2010 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

TDAT3001 Bacheloroppgave Dataingeniør Studiespesifikke retningslinjer

TDAT3001 Bacheloroppgave Dataingeniør Studiespesifikke retningslinjer TDAT3001 Bacheloroppgave Dataingeniør Studiespesifikke retningslinjer Forfatter: Else Lervik, med innspill fra flere Oppdatert 12.02.2015 og 06.03.2015 (avsnitt om «sluttrapport» og forholdet til TDAT3002

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Snillfjord kommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon

NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon NOKUTs tilsynsrapporter Art direction & visuell kommunikasjon Norsk Fotofagskole AS Februar 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Norsk Fotofagskole AS / Trondheim Art direction & visuell

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

Utarbeidet for Husbanken Desember 2014. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring

Utarbeidet for Husbanken Desember 2014. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring Utarbeidet for Husbanken Desember 2014 Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring KUNDE Husbanken KONTAKTPERSON Øyvind Ustad TEMA SELSKAP FORFATTERE Pilot- og forbildeprosjekter Analyse og Strategi

Detaljer

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer

HO-3/2004 ISSN 0802-9598. Bygg for alle. Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT TEK SAK

HO-3/2004 ISSN 0802-9598. Bygg for alle. Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT TEK SAK HO-3/2004 ISSN 0802-9598 Bygg for alle Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder TEK SAK STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT BYGG FOR ALLE Temaveiledning Universell utforming av byggverk

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

Notat 2002:7. På sporet av leserne. Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet

Notat 2002:7. På sporet av leserne. Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet Notat 2002:7 På sporet av leserne Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet Forord Det hjelper ikke at informasjonen er god, hvis den ikke når frem til målgruppen. Kommunikasjonsprinsippet

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Ny geomatikk-utdanning på høgskolenivå

Ny geomatikk-utdanning på høgskolenivå Kartdagene 2002 13. - 15. mars Oslo kongressenter, Folkets hus, Oslo Ny geomatikk-utdanning på høgskolenivå Dag Norberg, Høgskolen i Gjøvik (HiG) Hjemmeside geomatikk - HiG: http://hig.no/at/geomatikk/

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk

Veiledning om tekniske krav til byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 25.08.2015 Veiledning om tekniske krav til byggverk Tekniske krav DiBK Veiledning om tekniske krav til byggverk Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

INGEN HINDRING. Tilgjengelighet for funksjonshemmede til vår felles kulturarv

INGEN HINDRING. Tilgjengelighet for funksjonshemmede til vår felles kulturarv INGEN HINDRING Tilgjengelighet for funksjonshemmede til vår felles kulturarv Utgitt av SINTEF Bygg og Miljø avdeling Arkitektur og Byggteknikk. Heftet er utarbeidet med støtte fra DELTA-senteret, Riksantikvaren

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013 NAV Oppegård Styring og samarbeid Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer

Detaljer

Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud

Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud Ávjovárgeaidnu 50 9730 Karasjok/Kárášjohka +47 78 47 40 00 samediggi@samediggi.no www.sametinget.no Sametinget 2013 1. utgave Forsidebilde: Marie Louise Somby

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK INNHOLD: 1 INNLEDNING 3 2 BAKGRUNN 4 3 PROSJEKTET 6 4 PEDAGOGISK KVALITET 7 4.1 LÆRINGSTEORIER 7 4.2 FAKTORER SOM

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Petroleumsteknologi med fordypning i boring

NOKUTs tilsynsrapporter Petroleumsteknologi med fordypning i boring NOKUTs tilsynsrapporter Petroleumsteknologi med fordypning i boring RP Services AS April 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: RP Services AS Petroleumsteknologi med fordypning i boring

Detaljer