STUDIETILBUD 2014/15

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDIETILBUD 2014/15"

Transkript

1 STUDIETILBUD 2014/15

2 LOGISTIKK SIDE 4 Logistikk og Supply Chain Management 3 år 6 Petroleumslogistikk 3 år 8 Juss og administrasjon 3 år 48 Ledelse i helse - og sosialtjenesten 1 år deltid 50 Samfunnsendring, organisasjon og ledelse 2 år 52 Beredskapsledelse 2 år deltid 10 MSc in Logistics 2 år 12 Msc in Engineering Logistics 2 år 14 MSc in Event Management 2 år 16 Erfaringsbasert masterstudium i logistikk 3 år deltid 18 Philosophiae Doctor in Logistics (PhD) 20 HELSEFAG SIDE 54 Sykepleie - studiegruppe Molde 3 år 56 Sykepleie - studiegruppe Kristiansund 3 år 58 Vernepleie 3 år 60 Psykisk helsearbeid 2 år deltid 62 Psykososialt arbeid med barn og unge 2 år deltid 64 IT SIDE 22 IT 1 år 22 Aldring og eldreomsorg 2 år deltid 66 Omsorg ved alvorlig sykdom og død 2 år deltid 68 Helse- og sosialfag 4 år deltid 70 IDRETT SIDE 24 Idrett 1 år 26 UTPLASSERING I BEDRIFT SIDE 72 Sport Management 3 år 28 MSc in Sport Management 2 år 30 STUDENTLIV SIDE 74 Molde Campus 76 ANNERLEDES OG BEDRE Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, der studenter og forskere skal kunne få utvikle sitt talent og sine faglige interesser i et åpent og attraktivt miljø. Våre studenter er ettertraktet i arbeidsmarkedet. ØKONOMI SIDE 32 Bedriftsøkonomi 1 år 34 Økonomi og administrasjon 3 år 36 Regnskap og revisjon 3 år 38 Master i økonomi og administrasjon 2 år 40 JUSS OG SAMFUNNSFAG SIDE 42 Statsvitenskap 1 år 44 Juridiske fag 1 år 46 istudent 76 Internasjonalt 78 Molde 80 Unike kulturopplevelser 82 Natur i verdensklasse 84 SØK STUDIEPLASS SIDE 86 ALLE STUDIENE SIDE 87 FARGEKODER Årsstudier Bachelorstudier Videreutdanninger Masterstudier Doktorgrad 3

3 LOGISTIKK LOGISTIKK Høgskolen i Molde er Norges eneste vitenskapelige høgskole i logistikk. Våre logistikkstudier fokuserer på planlegging av vareflyt, innkjøp, lagerstyring og Høgskolen i Molde er Norges ensete vitenskapelige distribusjon. Effektive logistikkløsninger gir viktige høgskole i logistikk. Våre logistikkstudier fokuserer konkurransefortrinn og er viktige for å møte våre på planlegging av vareflyt, innkjøp, lagerstyring og klima - og miljøutfordringer. distribusjon. Effektive logistikkløsninger gir viktige konkurransefortrinn Bachelor i logistikk og er og viktige Supply for chain å møte management våre - 3 år klime - og miljøutfordringer. Bachelor i Petroleumslogistikk, Kristiansund - 3 år Beredskapsledelse - 2 år deltid MSc in Logistics - 2 år MSc in Engineering Logistics - 2 år MSc in Event Management - 2 år Erfaringsbasert masterstudium i logistikk - 3 år deltid Philosophiae Doctor in Logistics (PhD) Se film om studiene Avgjørende for vår konkurransekraft Logistikkområdet er helt avgjørende for Brunvoll sin konkurransekraft. Dette er åpenbart, med mer enn 80 % eksportandel, til alle verdens hjørner, og med fysisk store og tunge produkt. Men for oss er logistikk så mye mer enn inn- og utgående transport. Svært viktige elementer er også styring av innkjøp, planlegging av vår produksjon og materialflyt. Vi har et kapitalkrevende produkt, der god styring av elementene nevnt over reduserer vårt løpende kapitalbehov med flere titalls millioner kroner hvert år. ODD TORE FINNØY President/ CEO Brunvoll AS 4 5

4 BACHELOR LOGISTIKK 2014/15 LOGISTIKK OG SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 3 ÅR Høye transport- og råvarekostnader kombinert med et høyt lønnsnivå gjør at norske bedrifter må tenke annerledes for å hevde seg i konkurransen med internasjonalt næringsliv. Satsing på gode logistikkløsinger er en av de viktigste faktorene for å sikre bedriftenes konkurranseevne. 3 år 180 Studiekode Opptakskrav Generell studiekompetanse/realkompetanse /logistikk Grad Bachelorgrad Søknad Samordna opptak Søknadfrist 15. April 2014 Analyser av norsk næringsliv viser at norske bedrifter har høye logistikk-kostnader sammenlignet med konkurrerende land. Dette skyldes delvis at vi har lang vei til råvare- og sluttkundemarkedene. Avstandene fører til høye transportkostnader, derfor er det mye å hente i form av effektivisering av verdikjedene. STUDIET KVALIFISERER FOR JOBBER INNEN: Ledelse og effektivisering av leveringskjeder (SCM) Innkjøp og produksjonsplanlegging basert på kundeordrer eller salgsprognoser Lagerstyring Befraktning Transport- og ruteplanlegging for skip, fly, tog etc. HVORFOR HØGSKOLEN I MOLDE? HiMolde er landets eneste vitenskapelige høgskole i logistikk. Det gir deg som student en visshet om at du vil få tilgang til det beste undervisnings- og forskningsmiljøet i logistikk. STUDIETS INNHOLD Studiet vil gi en yrkesrettet utdanning med unik kompetanse innen logistikk og Supply Chain Management, i tillegg til generell innsikt innen økonomi og administrasjon. Valgmulighetene i grunnstudiet er store. I løpet av studiets andre år kan du enten ta ett semester ved en av våre utenlandske samarbeidsinstitusjoner, utplassering i bedrift eller offentlig etat, eller velge mellom et bredt spekter av valgfag hos oss. VIDERE STUDIEMULIGHETER Studenter som fullfører dette studiet, kan søke opptak til masterstudier i logistikk ved Høgskolen i Molde. Høgskolen i Molde har også doktorgradsutdanning i logistikk. Jeg hadde bestemt meg for å studere logistikk, og vurderte det slik at HiMolde kunne tilby best bachelor - og masterprogram. Skolen er relativt liten og har godt miljø. Foreleserne er flinke, og det er lettere å få kontakt med dem når klassene ikke er så store. Når jeg er ferdigutdannet ønsker jeg å jobbe som logistikkoordinator. Men det er mange spennende jobber jeg kunne tenke meg, og mulighetene er mange! HEIDI FJELLSÅ HÆREM Student, logistikk 6 7

5 BACHELOR LOGISTIKK 2014/15 PETROLEUMSLOGISTIKK 3 ÅR (KRISTIANSUND) Utvinningen av olje og gass er i dag spredt langs hele norskekysten. Det er store kostnader knyttet til drift på sokkelen. Logistikk er et viktig satsingsområde for å utnytte ressursene på en best mulig måte. Jeg valgte petroleumslogistikk fordi jeg var interessert i olje og gass, og syntes at logistikk hørtes spennende ut. Jeg liker godt at studiet er en kombinasjon av disse to. Etter studiet ønsker jeg å jobbe noen år før jeg kanskje vil studere videre til master. SINDRE MØLLER Student, petroleumslogistikk Studiet i petroleumslogistikk er bygd opp etter de kompetansebehovene som olje- og gassektoren har. Siden studiet er lagt til Kristiansund og nært Vestbase vil studentene få en unik mulighet til å knytte kontakter med sentrale offshore- og logistikkbedrifter. HVORFOR HØGSKOLEN I MOLDE? HiMolde er landets eneste vitenskapelige høgskole i logistikk. Det gir deg som student en visshet om at du vil få tilgang til det beste undervisnings- og forskningsmiljøet i logistikk. JOBBMULIGHETER Med en bachelorgrad i petroleumslogistikk vil du kunne jobbe med følgende: Komplekse logistikkoperasjoner forbundet med olje og gass Oppdragsleder eller medarbeider i prosjekter Forhandling og innkjøp av varer og tjenester Utvikling av leverandørkjeder Planlegging og gjennomføring av vedlikehold Innkjøp av logistikkfunksjoner og -tjenester Offentlig forvaltning knyttet til logistikk Helse, miljø og sikkerhet STUDIESTED KRISTIANSUND Studiet er lagt til Høgskolesenteret i Kristiansund, siden det er en viktig lokasjon med hensyn til basefunksjoner og forsyninger til olje- og gassvirksomheten i Norskehavet. Aktiviteten i Nordsjøen flyttes stadig lenger nordover, og med utbygging og drift av felt som Draugen, Ormen Lange og Kristin, har Kristiansund forsterket sin stilling som baseby. Se også Høgskolesenteret i Kristiansunds egne nettsider på STUDIETS INNHOLD Studiet vil gi en yrkesrettet utdanning med innslag fra logistikk og Supply Chain Management, økonomi og administrasjon, transportfag, prosjektledelse, olje- og gassteknologi og HMS. Valgmulighetene i grunnstudiet er store. I løpet av studiets andre år kan du, som alternativ til fag på skolen, velge ett semester ved en av våre utenlandske samarbeidsinstitusjoner eller ta utplassering i bedrift. VIDERE STUDIEMULIGHETER Studenter som fullfører dette studiet, kan søke opptak til masterstudier i logistikk ved Høgskolen i Molde. HiMolde har også doktorgradsutdanning i logistikk. 3 år 180 Studiekode Opptakskrav Generell studiekompetanse/realkompetanse Grad Bachelorgrad Søknad Samordna opptak Søknadfrist 15. April 2014 /logistikk 8 9

6 ÅRSSTUDIUM LOGISTIKK 2014/15 BEREDSKAPSLEDELSE 2 ÅR DELTID (KRISTIANSUND) Studiet er skreddersydd ut fra de krav som nå stilles til kommuner og offentlige etater og privat næringsliv med hensyn til HMS, risikoanalyser og beredskapsplanlegging. Deltid 2 år 60 Opptakskrav Generell studiekompetanse/realkompetanse /logistikk Søknad Høgskolen i M olde Søknadfrist 15. April 2014 MÅLGRUPPEN Studiet retter seg mot personer som har HMS, risikoanalyser og beredskap som en del av sine oppgaver eller de som ønsker å jobbe med sikkerhet og beredskapsplanlegging: Ansatte inne offentlig sektor; kommune eller fylkeskommune Ansatte i det private næringsliv i bransjer som: offshore industri, transport, vedlikehold, alle som er opptatt av sikkerhet og beredskap i driften. Ansatte i ulike beredskapsorganisasjoner Ansatte i politi og brannvesen MÅL FOR STUDIET Studentene skal få en solid faglig plattform for å kunne utføre beredskapsarbeid i egen virksomhet. Målet er å tilby et studie som gir studenten kompetanse innen systematisk og planmessig beredskapsledelse. I løpet av studiet vil studentene arbeide med egne beredskapsutfordringer og med basis i dette, lage beredskapsplaner som kan benyttes som mal for resten av virksomheten. Studiet vil gjøre studentene kvalifisert til stillinger innen beredskapsplanlegging og beredskapsledelse, et arbeidsmarked i vekst. STUDIETS INNHOLD Studiet blir organisert fra Høgskolen i Molde med studiested Høgskolesenteret i Kristiansund. Det er lagt opp til i alt 18 samlinger på to til tre dager hver over 4 semestre. I tillegg er det lagt opp til forberedelse og arbeidskrav både før og mellom samlingene. Studiet vil omhandle følgende tema: Innføring i HMS, samfunnssikkerhet og beredskap Rammebetingelser, lover, forskrifter, standarder, myndighet/ansvarsfordeling Risiko- og sårbarhetsanalyser Beredskapsanalyse/dimensjonering av beredskap Beredskapslogistikk Beredskapsorganisasjonen og krise-/ skadestedsledelse IT/informasjonshåndtering/mediehåndtering Pasient- og pårørendeomsorg Granskinger Beredskapsøvelse KOSTNADER Studiet vil være et betalstudie. Studieavgiften pr 2014 vil være kr pr semester, til sammen kr for hele studiet. I tillegg kommer litteratur og reise- og oppholdskostnader i forbindelse med samlingene. Skal utgjøre en forskjell Beredskap har fått mye fokus de siste årene, og det finnes mange jobber knyttet til dette, både i det private og det offentlige. God beredskap, med planer og rutiner skal utgjøre en forskjell den dagen krisen inntreffer. Selv jobber jeg med redningstjeneste og får innsyn i den operative delen av beredskapen. Det å jobbe med å utvikle samhandlingen mellom organisasjoner, etater og frivillige ressurser, og å legge til rette med planer og øvelser er veldig meningsfylt. HILDE BRANDSHAUG VIKÅS Sekretær, Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum 10 11

7 MASTER LOGISTIKK 2014/15 MSC IN LOGISTICS 2 YEARS PROGRAMME Molde University College - Specialized University in Logistics (HiMolde) is a leading provider of logistics education in Norway, with programmes at BSc, MSc and PhD level. HiMolde offers a 2 years international MSc programme in Logistics open for Norwegian students, international students with Individual Funding, a limited number of students under the Quota Scheme recruited from our collaborating institutions in Africa and Asia, and Russian and Belarusian students under the Eurasia Scholarship Scheme. Study duration 2 years ECTS credits 120 Admission requirements Bachelor s degree or equivalent within relevant academic disciplines. For English language requirements see Send application to Molde Univ. College Language English Application deadline 1. February 2014 for applicants with international education 15 April 2014 for applicants with Norwegian educational background, who are Norwegian citizens or who have a permanent residence permit in Norway. More information /eng Logistics deals with the organization of the flow of products, services and information from raw materials to the end user, and is therefore built on a broad specter of disciplines, such as economics, information/communication technology, business administra-tion, organization and management, besides quantitative techniques based on mathematics, operations research and statistics. CONTENT There are two specializations within the MSc programme in Logistics Operation Management: emphasizes the operational challenges in production, transportation, inventory and distribution, and the quantitative methods used in managing and optimizing logistics operations and processes. Supply Chain Management - aims at giving the students knowledge and understanding of strategic and managerial processes within firms, and emphasizes the problems and solutions associated with the management of logistics activities and interorganizational issues, like industrial organization, purchasing and supply management. Within this specialization one can choose sub variants of Advanced Supply Chain Management, Transportation or Information Systems. COMPETENCE The Master s degree will qualify for positions in the private and public sector, in a broad range of employment areas in Norway as well as abroad. Job opportunities for graduates with an education in logistics are very good. The Master s degree will also qualify for the PhD programme in logistics at Molde University College, as well as other programmes nationally and internationally. The Master of Science programme is taught in English. This means that all instructions, textbooks and handouts are in English. The students must also submit essays and other written work in English. I chose Molde University College because it offered me an education which is quite unique and is highly sought in both national and international industry. This education provides a great mix between both academic and practical courses, which in turn provides me with a valuable basis for future endeavors into a real life working situation. The relatively small size of the student body means you quickly get to know a lot of people. You see the same people at school almost every day, and this creates a very tightly knit student community that is very social and you never have a dull moment. Secondly the small size of Molde University College also means you get very close to the faculty members. It is very easy to go and knock on some doors if you re stuck to get some additional tutoring even outside the classrooms. MADS LØNBERG, Student, Logistics 12 13

8 MASTER LOGISTIKK 2014/15 MSC IN ENGINEERING LOGISTICS 2 YEARS PROGRAMME Molde University College Specialized University in Logistics (HiMolde) is the most central higher educational institution in Norway offering education within Logistics and Supply Chain Management (SCM) at BSc, MSc and PhD level. HiMolde will in August 2014 start a 2 years international MSc programme in Engineering Logistics, open for both Norwegian and international students with a recognized first degree within Engineering or Technology. Store logistikkutfordringer National Oilwell Varco (NOV) er et multinasjonalt selskap, som bl. a. designer og produserer bore- og håndteringsutstyr for landbaserte og offshore oljeborerigger. Study duration 2 years ECTS credits 120 Degree MSc Study start 15 August 2014 Language of instruction English Place of study Molde Application deadline 1 February 2014 International applicants with international education applying directly from abroad, and applicants who have a temporary residence permit in Norway. 15 April 2014 for applicants with Norwegian educational background, who are Norwegian citizens or who have a permanent residence permit in Norway. Logistics deals with the organization of the flows of products, services and information from raw materials to the end user. For a large number of industrial and business companies, achieving high quality logistics operations will be the key competitive factor for future success. Like our international MSc programme in Logistics, the MSc programme in Engineering Logistics focuses on Logistics, but with a greater emphasis on courses within Project and Production Management. The programme aims at giving a thorough analysis and understanding of problems, challenges and solutions associated with all parts of the value chains: purchasing and supply, production planning, inventory management and distribution planning. to run and manage projects related to the implementation of logistics solutions in production and service businesses. International applicants There are no seats available under the Quota Scheme for international applicants to the MSc programme in Engineering Logistics. All international applicants will therefore be expected to apply under the category Individual Funding, and document sufficient funding to cover for their own living expenses while being an international student in Norway (minimum of NOK per academic year). NOV Molde utfører engineeringsarbeidet i Norge og bygger sine produkter rundt om i hele verden. Dette gir enorme logistikkutfordringer da verdikjedene er meget komplekse med store krav til presisjon. Siden våre produkter er bygget etter skreddersydde kundekrav, så tegner vi produktet parallelt med at vi bygger det. En avansert offshorekran består f.eks. av moduler bygget i Norge, Polen og Sør-Korea og hvor montering på rigg samt sluttesting kan foregå i Singapore. Jeg jobber med spennende logistikkutfordringer og kunnskapene jeg fikk ved Høgskolen i Molde har jeg bruk for hver dag. LINDA KRISTIN EIDEM Innkjøper, National Oilwell Varco Along with knowledge of a broad range of logistics topics, the programme will give the students a deep understanding on how More information /eng 14 15

9 MASTER EVENT MANAGEMENT 2014/15 MSC IN EVENT MANAGEMENT 2 YEARS PROGRAMME Like our international MSc programme in Logistics, the MSc programme in Event Management focuses on logistics, but with a greater emphasis on Event Management and Event Logistics. The programme will qualify the graduates for a large range of management positions within events, sports, culture, organization of tourism and businesses. Graduates will learn how to manage and/ or participate in planning and organization of complex events, obtain knowledge of the particular logistics and economical aspects related to events, understand the effect larger events can have on promoting tourism, obtain a broad knowledge of event technology and the equipments and infrastructure required for arranging events, and gain experience and practice from a number of European arrangements, including both cultural and sports events. CONTENT The MSc programme in Event Management includes courses of totally 90 ECTS credits held during the 3 first semesters, and a MSc thesis of 30 ECTS credits in the fourth and final semester. The study plan includes courses like: Event Logistics Event Economics Event Organisation Event Tourism Applied Event Management Lectures, supervision of master s theses and the arrangements of organized visits in Norway and other parts of Europe, will be given by a group/network of Professors and Associate Professors from both HiMolde and other higher educational institutions in Norway and in Europe, including staff members from the Norwegian School of Economics and Business Administration (NHH) in Bergen and Trondheim Business School (TØH) in Trondheim, and 15 professors from many European institutions in England, Germany, France and other European countries. Graduates from the MSc programme in Event Management fulfill the academic requirements to later apply for admission to the 3 years PhD programme in Logistics at HiMolde. It also qualifies the graduates to apply for admission to other relevant PhD pro-grammes outside Norway. Study duration 2 years ECTS credits 120 Admission requirements Bachelor s degree or equivalent within relevant academic disciplines. For English language requirements see Send application to Molde Univ. College Language English Application deadline 1 February 2014 for applicants with international education 15 April 2014 for applicants with Norwegian educational background, who are Norwegian citizens or who have a permanent residence permit in Norway. More information /eng - Arrangørkompentanse mer og mer viktig Moldejazz har i mer enn 50 år har vært i stand til å arrangere store og mange konserter i løpet av noen få hektiske festivaldager. Dette krever stor arrangørkompetanse. Ikke bare hos de fast ansatte i festivaladministrasjonen, men også hos de frivillige. Denne kompetansen har Moldejazz i alle år delt generøst. Mange har vært i Molde og lært seg å lage festival! Arrangører blir stadig møtt med nye bransjekrav, nye standarder og krav til sertifiseringer som gjør at spisskompetanse og profesjonalitet i større og større grad erstatter det som før var preget av hobbyvirksomhet og frivillighet. Logistikk, økonomi, vakt og sikkerhet er områder hvor profesjonalitet kreves. Ringvirkninger av kulturarrangement på turisme og handel er et annet komplekst tema som det er viktig for arrangører å ha kunnskap om. Det er viktig at et studium som Event Management gjøres i nær relasjon til praktisk gjennomføring og her er Moldejazz en viktig samarbeidspartner for Høgskolen i Molde. HANS-OLAV SOLLI Markeds-og sponsorsjef Molde International Jazz Festival 16 17

10 MASTER LOGISTIKK 2014/15 ERFARINGSBASERT MASTERSTUDIUM I LOGISTIKK 3 ÅR DELTID 3 år deltid 90 Opptakskrav Fullført bachelorgrad eller tilsvarende høgskole/universitetsutdanning av minst 3 års varighet innen logistikk, økonomi/administrasjon, informatikk eller lignende, samt minimum 2 års relevant yrkeserfaring. /logistikk Søknad sendes Høkgskolen i Molde Søknadsfrist 15. april 2014 Studiet dekker hovedelementene i MSc in Logistics. Forskjellen er at en del metodefag og fordypningsemner ikke er inkludert i den erfaringsbaserte masteren. All undervisning foregår på engelsk. Masteroppgaven kan skrives på norsk eller engelsk etter ønske. Det er ønskelig at masteroppgaven knyttes til en problemstilling på egen arbeidsplass. MÅLGRUPPE Studiet retter seg primært mot personer som er i arbeid og som ønsker å kombinere jobb med videreutdanning. JOBBMULIGHETER Studiet kvalifiserer for lederstillinger i bedrifter og organisasjoner hvor logistikk er en sentral problemstilling. LÆRINGSUTBYTTE Etter gjennomført studium skal kandidaten Ha god oversikt over teori og sentrale forskningsområder i logistikk. Kunne anvende og kombinere ulike teorier for å løse logistikkutfordringer i en virksomhet. Kunne lede tverrfaglige prosjekt relatert til effektivisering av verdikjeden innenfor virksomhetens strategiske mål. Kunne delta i forskningsprosjekter for å framskaffe ny kunnskap innenfor fagområdet. VIDERE STUDIER/UTENLANDSOPPHOLD Ved å bygge på med 30 studiepoeng med metode og fordypningsemner kan studiet kvalifisere til PhD studier i Norge og ulandet. Jeg valgte å studere ved HiMolde fordi de har et godt renommé for logistikk, har interessante fag og flinke forelesere. Det beste synes jeg var at det ble lagt til rette for en bra mastergradsutdanning som lot seg kombinere med jobb. Jeg har fått god bruk for utdanningen underveis siden jeg jobbet ved siden av og etterpå i jobb som innkjøper og logistikkkoordinator. MARY-ANN KVAMMEN Tidligere student, logistikk 18 19

11 PHILOSOPHIAE DOKTOR LOGISTIKK 2014/15 PHD I LOGISTIKK Høgskolen i Molde gir organisert forskerutdanning i logistikk gjennom PhD studiet. Utdanningen fører fram til graden Philosophiae Doctor. PhD-utdanningen er et fulltidsstudium på tre år, hvorav arbeidet med avhandlingen tar to år. En blir knyttet til høgskolen som stipendiat i tre til fire år. Stipendiatene blir på denne måten en viktig del av høgskolens forskningsmiljø. Noen PhDstudenter arbeider med rene teoretiske oppgaver, mens andre har oppgaver som er knyttet til anvendelser i bedrifter eller offentlig sektor. Noen studenter arbeider også med rene empiriske problemstillinger uten direkte bedriftstilknytning. Å ha et PhD program innebærer et betydelig internasjonalt samarbeid. Høgskolen har derfor flere av verdens ledende forskere i logistikk og transportøkonomi ansatt i deltidsstillinger, hvor de deltar i undervisning og forskning. Høgskolen arrangerer også jevnlig internasjonale konferanser og seminar/workshops. PhD-studenter er finansiert på flere ulike måter. Noen er tilsatt som stipendiater. Noen studenter har også finansiering gjennom sin arbeidsgiver eller andre eksterne kilder. Norske offshore-installasjoner trenger jevnlig forsyninger av blant annet utstyr, mat og personell. Forsyningen er meget utfordrende blant annet pga røft vær og kompliserte operasjoner. Min doktorgrad bidrar til å gjøre disse logistikkoperasjonene mer effektive og «grønn». BJØRNAR AAS PhD Logistics Forfatter Tittel År Søvde, Nils Egil Optimization of Terrain Transportation Problems in Forestry 2013 Iversen, Hans Petter Bottolfsen, Trond Schøyen, Halvor Logistikkerfaringer i psykiatri og psykisk helsearbeid: om forståelse, organisering og ledelse av relasjoner i en profesjonell organisasjon i omstilling The Impact of Internal, Customer and Supplier Integration on Store Performance Identifying Efficiency Potentials in Maritime Logistics: Investigations from Container and Bulk Trades Regmi, Uttam Kumar Essays on Air Transport Marketing and Economics 2013 Glavee Geo, Richard The Antecedents and Consequences of Supplier Satisfaction in Agro-Commodity Value Chain: - An Empirical Study of Smallholder Cocoa Growers of Ghana Lanquepin, Guillaume Algorithms for Dynamic Pricing and Lot Sizing 2012 Qin, Feifei Essays on Efficient Operational Strategy of Urban Rail Transit 2012 Bø, Ola Qian, Fubin Xu, Yue Aspects of Product Tracking Systems in The Supply Network for Caught Seafood Passenger Risk Minimization in Helicopter Transportation for The Offshore Petroleum Industry Competition And Cooperation: A Game Theoretic Analysis on The Development of Norwegian Continental Shelf Shyshou, Aliaksandr Vessel Planning in Offshore Oil and Gas Operations 2010 Thapalia, Biju Stochastic Single-Commodity Network Design 2010 Bakhrankova, Krystsina Bhatta, Bharat P. Burki, Umar Production Planning in Continuous Process Industries: Theoretical and Optimization Issues Discrete Choice Analysis with Emphasis on Problems of Network-Based Level of Service Attributes in Travel Demand Modeling Cross Cultural Effects on The Relational Governance of Buyer-Supplier Relationships: An Empirical Study of The Textile Exporting Firms of Pakistan Vaagen, Hajnalka Assortment Planning Under Uncertainty 2009 Saeed, Naima Competition and Cooperation Among Container Terminals in Pakistan: With Emphasis on Game Theoretical Analysis Tysseland, Bernt System Supportability and Life Cycle Cost Based Decisions 2008 Aas, Bjørnar Mwakibinga, Frederick Asumile Upstream Logistics in Offshore Petroleum Production Public Sector Procurement in Tanzania: An Analysis of Rule Compliance Antecedents Oppen, Johan Models and Solutions for Rich Transportation Problems 2008 Sandvik, Ole holte Essays on Buyer-Seller Relationships and Risk in Supply Chain Management 2008 Hvattum, Lars magnus Heuristics for Stochastic Vehicle and Inventory Routing Problems 2007 Hannås, Gøril Vertical Electronic Coordination and Specific IT Investments in Business-To-Business Relationships Hoff, Arild Heuristics for Rich Vehicle Routing Problems 2006 Lium, Arnt-gunnar Stochastic Service Network Design 2006 Helgheim, Berit Irene Production Processes in Health Care

12 ÅRSSTUDIUM IT 2014/15 IT 1 ÅR Et praktisk rettet studium som gir grunnleggende innsikt i informasjonsteknologien. Du lærer å bruke viktige IT-verktøy, slik at du selv kan utvikle systemer for din egen datamaskin eller enkle nettløsninger. Det er mye IT i fisk Maritech har drevet med digital sjømat i snart 40 år. Norsk eksport av sjømat har lange tradisjoner, og er en bransje med utrolig flinke folk. Vi ser dette fra dataverdenen, og som samarbeidspartner må vi gi løsninger som gjør kunden enda bedre i konkurransen i et globalt marked. 1 år 60 Studiekode Opptakskrav Generell studiekompetanse/realkompetanse Søknad Samordna opptak Søknadsfrist 15. april 2014 STUDIETS OPPBYGGING Studiet har en unik kombinasjon av fag som skal gi overordnet forståelse som fagene Informasjonsteknologi Forretningsprosesser og ERP Web og media og praktiske verktøyrettede fag som»» Praktisk programmering»» Informasjonsbehandling og kontorstøtteprogram»» Serverdrift»» Webutvikling»» Databaser I tillegg kan en velge å ta faget Elektronisk handel, som viser hvordan IT kan utnyttes i moderne varehandel. å stå sterkere i arbeidsmarkedet, eller som etterutdanning. Studiet kan gjerne tas over flere år. VIDERE STUDIER Fra årsstudiet i informatikk kan du gå videre på Bachelor i økonomi og administrasjon. Du har da allerede gjennomført ett av de tre årene. Du vil også stå sterkt siden du har tatt mange nyttige metodefag i løpet av det første året. Til det er anvendt IT vårt redskap. F. eks forlanger konsumenten at mer og mer skal kunne spores. Hvor er fisken fanget, hva har den spist? Dette skal dokumenteres, og enten fisken selges i Dubal eller Drøbak skal historien kunne fortelles. Det handler om matvaretrygghet, og IT gjør det mulig. KRISTOFFER SINGSTAD Chief Technology Officer, Maritech AS HVORFOR VELGE IT- STUDIET Du lærer om den viktigste teknologien i menneskets historie. Studiet er fleksibelt og kan f. eks inngå som et første år på Bachelor i økonomi og administrasjon. Studiet kan også gjennomføres som en start på høyere utdanning en bakgrunn i IT er nyttig i de fleste studier og jobber. Studiet kan også være et viktig tillegg til et annet studium for /it Se film om studiet 22 23

13 IDRETT Høgskolen i Molde tilbyr utdanninger både til utøvere og ledere innen idretten. Våre Sport Managementstudier er kjent for sin unike ledelsesprofil, og årsstudiet i idrett er tilrettelagt for aktive idrettsutøvere, trenere og lærere. Årsstudium i idrett - 1 år Bachelor i Sport Management - 3 år MSc in Sport Management - 2 år Utfordringene er mange Idretten profesjonaliseres og budsjettene vokser. Toppfotballklubbene er dag store bedrifter med komplekse utfordringer. Vi skiller oss fra andre virksomheter på flere områder, f. eks når det gjelder kjøp og salg av spillerrettigheter, den store andelen sponsing som finansiering, og ikke minst de sportslige resultatenes betydning for de økonomiske rammebetingelsene. Vår suksess blir ofte målt i sportslige resultater. Molde Fotballklubb er også en stor breddeklubb, vi skal gi et tilbud til alle, og vi vil gjerne fremstå som en klubb hele regionen har tilhørighet til. Dette er en krevende, men spennende bransje, og vi er veldig glade for å ha Høyskolen i Molde med på laget. OLE JACOB VALLA STRANDHAGEN Økonomisjef (CFO), Molde Fotball AS Se film om studiet 24 25

14 ÅRSSTUDIUM IDRETT 2014/15 IDRETT 1 ÅR Det som lokket meg til Molde var høgskolens gode rykte, Spesielt når det gjelder idrett- og logistikkstudier. Det at Molde ikke er en storby synes jeg også er greit. Det beste ved å studere på HiMolde er at lærerne er veldig hjelpsomme med å legge til rette for studentene. De vil det beste for studentene. Jeg trives i Molde og vil fortsette her og ta bachelor. Etter endt studier håper jeg å kunne jobbe med idrett i en eller annen form fordi det er det jeg synes er kjekt. Jeg vil derfor bruke årsstudiet til å gå videre på Sports Management. Lærerne er flinke til å informere om hvordan man kan kombinere fag for å klare dette. OLE MORTEN KRISTIANSEN Student, idrett Årsstudiet i idrett er en grunnleggende idrettsutdanning. Vil du jobbe med undervisning og instruksjon innen idrett er dette noe for deg. Studiet inneholder både praktisk og teoretisk undervisning. Byens gode idrettstilbud og omkringliggende natur blir aktivt brukt i undervisningen. Topp kvalifiserte instruktører gir instruksjon i ballspill, ski, dans, turn, friluftsliv og padling. 1 år 60 Studiekode Opptakskrav Generell studiekompetanse/realkompetanse /idrett Grad Årsstudium Søknad Samordna opptak Søknadsfrist 15. april 2014 Studiet gir kunnskap om anatomiske, psykologiske, fysiologiske og sosiale forhold som påvirker prestasjon. Det gis kyndig veiledning i hvordan trening og instruksjon bør planlegges og gjennomføres. Årsstudiet i idrett gir verdifull kompetanse for en fremtidig jobb som trener eller instruktør. HVORFOR HØGSKOLEN I MOLDE? Molde har lange tradisjoner innen breddeog toppidrett. Høgskolen i Molde har stor forskningsaktivitet innen idrett. Studiets innholder følgende moduler Treningslære Aktivitetslære Prestasjonspsykologi Idrettens organisering Idrettshistorie VIDERE STUDIEMULIGHETER Studiet kan utgjøre ett år i et 3-årig bachelorløp i Sport Management ved Høgskolen i Molde, og deretter masterstudier innen sport management eller Event mangement. Det kvalifiserer også for videre idrettsstudier ved andre utdanningsinstitusjoner

15 BACHELOR IDRETT 2014/15 SPORT MANAGEMENT 3 ÅR Sport og idrett er blant de raskest voksende næringene i Norge. Mange klubber og idrettsorganisasjoner er store bedrifter med omsetning i millionklassen. Profesjonaliseringen av idretten er tydelig blant de aktive. Høgskolen i Molde ønsker å bidra til en lignende profesjonalisering også innen organisasjon og ledelse. 3 år 180 Studiekode Utdanningsnivå Bachelor Undervisningsspråk Norsk Søknad Samordna opptak HVORFOR HØGSKOLEN I MOLDE? Molde er en idrettsby, hvor både breddeog toppidrett står sterkt. Også innenfor organisering og ledelse har byens idrettsliv markert seg. Ved HiMolde trekker vi veksler på dette. Dette er noe av forutsetningen for å kunne tilby en god utdanning tilpasset idretten. Vi samarbeider blant annet med Molde Fotballklubb, Idrettskretsen og Norges Fotballforbund. Denne nærheten til lokale og nasjonale idrettsorganisasjoner gjør det mulig for oss å arrangere dagsaktuelle seminarer og ekskursjoner. JOBBMULIGHETER Dette studiet er for deg som er interessert i idrett og kan tenke deg å jobbe i denne sektoren. Det er også tilpasset deg som allerede jobber innenfor idretten, og som trenger kunnskap både på idrettsfaglige områder og på områder som økonomi, markedsføring og organisasjon. Studiet kvalifiserer til instruktør- og lederoppgaver i idrettsorganisasjoner og til organisatoriske og administrative funksjoner i bedrifter og øvrige organisasjoner. UTPLASSERING I IDRETTEN Vi ønsker å gi våre studenter muligheter til å utvikle et godt og verdifullt kontaktnett overfor idrettsklubber og forbund. Derfor legger vi til rette for ett halvt års praksis der studentene får erfare hva det vil si å jobbe i en idrettsorganisasjon. STUDIETS INNHOLD Dette er et treårig studium. Innholdet er preget av både idrettsfag og generelle økonomi- og administrasjonsfag. VIDERE STUDIEMULIGHETER Studenter med bachelorgrad i Sport Management kan søke opptak til følgende masterstudier ved HiMolde: Sport Management Event Management Samfunnsendring, organisasjon og ledelse Studentene kan også kvalifisere til lignende masterstudier i både inn- og utland. Jeg er veldig interessert i idrett og spiller fotball selv. Jeg startet med årsstudium i idrett og trivdes veldig godt, både faglig og sosialt. Derfor valgte jeg a bygge på utdanningen min med Bachelor i sport management. Vi har relevante fag med både matte, økonomi, markedsføring, presentasjonspsykologi og organisasjon og ledelse så det er mange veier du kan gå videre. LISE JANBU EIDE Student, sport management Søknadfrist 15. April 2014 /idrett 28 29

16 MASTER SPORTS MANAGEMENT 2014/15 MSC IN SPORT MANAGEMENT 2 YEARS PROGRAMME The Molde MSc in Sport Management is designed to prepare students to work in management positions in the sport and sport-related industry. This programme intends to convey a solid understanding and knowledge about sport management as it is practised in the European context, and introduce the students to legal, ethical, economical, organisational, historical, political, and psychological aspects necessary to meet the demands of this growing industry. With its concentrations Managing Football and Marketing, Media and Sponsorship, the Molde MSc in Sport Management offers two study options for our students. My ambitions after the study is to work with team sport somewhere in Europe and one day return home to Iceland and hopefully have a positive effect on Icelandic sport life. One of the benefits at HiMolde is the close connection to lecturers, who are always willing to help. Molde is a very charming town with a lot of nature and wonderful scenery. BIRNIR EGILSSON, Student, sport management In the Managing Football concentration, students will develop a deep understanding of the developments and discourses of managing football. Through close collaboration with clubs, the Norwegian Football Association and the league, the students will be challenged on up-to-date problems in the football business. The concentration in Marketing, Media and Sponsorship is built upon the needs from the sport industry. It explores the unique features of marketing in sports, sport-related events, facilities, products and services. Focus is on the marketing of sport as a product and on the marketing of non-sport products and services using sport as a promotional tool. It examines the principles and fundamentals related to developing, implementing and maintaining media relations for the sport industry. It analyses the special dimensions of corporate sponsorship. Emphasis is placed on sponsorship sales techniques, the dynamics of selling sport sponsorships, on investigating the global sponsorship market and the necessary steps needed to generate sponsorships revenues for sports events. INTERNSHIP In close collaboration with the Norwegian Football Federation, we give students the opportunity for internships as an integrated part of the study program. WHY STUDY IN MOLDE? Besides the fact that we can offer a full fledge study programme in Sport Management, fully taught in English, and with a qualified staff, there are other arguments why to choose Molde: Molde is located at one of the most scenic areas in Norway. The Molde MSc in Sport Management is therefore a chance to experience this spectacular Norwegian nature, and what it can offer when it comes to outdoor life, sports/ adventures and tourism/ event management as part of the programme. Norway is a nation that values outdoor recreation. Norwegians value the contribution that an active lifestyle makes to their enjoyment of their natural surroundings, how outdoor activities delivers benefits to themselves, and how participation in outdoor activities brings individuals, families and communities closer together. Molde is the home town of Molde Football Club (Molde FK), the Norwegian Champions in football 2011 and 2012, also participating in many European competitions. Molde is the host city of the Norwegian Championship in Skiing in 2014, the annual Molde Challenge (mountain bike competition) and the home town of Molde Under Water Rugby Club, that has won the Champions Cup (European league) 6 times. Study duration 2 years, full-time ECTS credits 120 Degree Msc Study start 15 August 2014 Language of instruction English Place of study Molde Tuition fee None Scholarship None Application deadline 1 March 2014 International applicants with international education applying directly from abroad, and applicants who have a temporary residence permit in Norway. 15 April 2014 for applicants with Norwegian educational background, who are Norwegian citizens or who have a permanent residence permit in Norway. More information /eng 30 31

17 ØKONOMI Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi? Ønsker du a bli revisor, regnskapfører eller siviløkonom? HiMolde gir deg mulighetene. HiMolde tilbyr mange ulike valgmuligheter innen økonomistudiene - tilpasset dine ønsker. Årsstudium i bedriftsøkonomi - 1 år Bachelor i økonomi og administrasjon - 3 år Bachelor i regnskap og revisjon - 3 år Master i økonomi og administrasjon - 2 år Nyttig på flere arenaer God økonomikompetanse er helt avgjørende for alle typer virksomheter som ønsker å skape videre vekst og utvikling. Derfor er faglig tyngde innen økonomi noe kundene våre etterspør når de søker økonomisk rådgiving i banken. En økonomiutdannelse er anvendelig i mange typer stillinger, og bidrar til å gjøre deg attraktiv på arbeidsmarkedet. I tillegg er utdannelsen en nyttig ballast å ha med seg ettersom den også dekker mange ulike tema man støter på i hverdagen. SIW BERGSÅS Banksjef, Sparebank 1 SMN Se film om studiet 32 33

18 ÅRSSTUDIUM ØKONOMI 2014/15 BEDRIFTSØKONOMI 1 ÅR Studiet er utformet med tanke på deg som har annen faglig bakgrunn eller yrkespraksis, og som ønsker tilleggsutdanning innen bedriftsøkonomi. Studiet gir innblikk i viktige økonomiske og administrative prosesser som kreves for å drive økonomisk virksomhet. 1 år 60 Studiekode Opptakskrav Generell studiekompetanse/realkompetanse Søknad Samordna opptak Søknadfrist 15. april 2014 Studiet egner seg også godt for deg som er usikker på det første studievalget, og som ønsker seg en smakebit på det økonomiske og administrative fagområdet. Er du usikker på hvordan studieløpet ditt skal være, kan det være en idé å starte med et årsstudium som lett kan innpasses i et bachelorstudium i økonomi og administrasjon eller regnskap og revisjon. For de som ønsker en lengre utdanning innen økonomisk/ administrative fag, anbefaler vi våre 3-årige studier i økonomi og administrasjon eller regnskap og revisjon. VIDERE STUDIEMULIGHETER Studiet kan bygges på videre til en bachelorgrad ved Høgskolen i Molde. Studenter som fullfører en bachelorgrad, er kvalifiserte til å søke mastergradsstudier ved Høgskolen i Molde eller ved andre høgskoler og universitet i Norge eller utlandet. NY MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON HiMolde tilbyr et nytt masterstudium i økonomi og administrasjon fra høsten Studiet gir tittelen Siviløkonom. Slik dagens jobbmarked er, er det en stor fordel med høyere utdanning. I min situasjon ble Høgskolen i Molde ett naturlig valg siden jeg bor her og har familie her. Samtidig er det en stor fordel at skolen har logistikk som satsningsområde siden jeg har tenkt å gå inn på den retningen innen spesialiseringene senere. HiMolde ligger praktisk til i forhold til både byen og der jeg bor. Samtidig er den passe stor, og har en fantastisk utsikt! Forelesere med stort engasjement gjør studeringen kjekk og lettere. /okonomi SILJE EILEN JENSET Student, økonomi- og administrasjon 34 35

19 BACHELOR IDRETT 2014/15 ØKONOMI OG ADMINISTRASJON 3 ÅR Dersom du ønsker en solid økonomisk og administrativ grunnutdanning med et bredt spekter av jobbmuligheter, bør du velge dette studiet. Studenter som bygger på med et masterstudium i økonomi og administrasjon oppnår siviløkonomtittelen. Etterspørselen etter denne type kompetanse er alltid stor i næringsliv og offentlig forvaltning. 3 år 180 Studiekode Oppstakskrav Generall Studiekompetanse / realkompetanse /økonomi Grad Bachelorgrad Søknad Samordna opptak Søknadfrist 15. April 2014 JOBBMULIGHETER Studiet er allsidig og kvalifiserer blant annet for jobber innen innkjøp, salg og markedsføring, personalledelse, økonomistyring og regnskap. Øk.adm-studenter får jobber i det private næringsliv, innen produksjon, handel, bank, forsikring, revisjon, konsulentvirksomhet, og en rekke andre bransjer i inn- og utland. I tillegg er jobbmulighetene i offentlig sektor gode. HVORFOR HØGSKOLEN I MOLDE? Høgskolen i Molde har et stort økonomimiljø med både bachelor- og masterstudier innen økonomi, logistikk og ledelsesfag. Vår undervisning er forskningsbasert, noe som sikrer både bredde- og dybdekunnskap innen viktige fagområder. Vår utplasseringsordning gir også studentene en unik mulighet til å kunne praktisere denne kunnskapen hos en bedrift. STUDIETS INNHOLD Studiet omfatter fag som bedriftsøkonomi, markedsføring, regnskap, økonomistyring, investering, finansiering, samfunnsøkonomi, organisasjonsteori og administrasjon. Mer informasjon på studiehandbok.no SKREDDERSY DIN EGEN BACHELOR I tillegg til de obligatoriske kjernefagene, tilbyr Høgskolen i Molde en rekke valgbare utdypnings- og støtteemner som kan brukes til å spisse seg mot bestemte yrker. Vi tilbyr valgfag innen kjerneområdene: Økonomi Administrasjon Logistikk Regnskap og revisjon Juss Informasjonsbehandling STUDENTUTVEKSLING OG INTERNASJONALISERING I det 4. semesteret kan du ta et semester som utvekslingsstudent i et europeisk land. HiMolde har blant annet en samarbeidsavtale som gjør at studentene kan velge å ta det tredje studieåret ved Dublin Business School (DBS). Studenter som velger dette oppnår en dobbeltgrad, dvs. både en bachelorgrad fra HiMolde og en fra DBS VIDERE STUDIEMULIGHETER Studenter som fullfører dette studiet, kan søke vårt masterstudium i økonomi og administrasjon ved Høgskolen i Molde. Studiet kvalifiserer også for opptak til masterstudiet i logistikk og masterstudiet i samfunnsendring, organisasjon og ledelse ved HiMolde. I tillegg kvalifiserer studiet til opptak til en rekke masterstudier ved andre høgskoler og universitet i Norge eller utlandet. Jeg valgte HiMolde fordi de hadde et godt studietilbud. Dette studiet gjør at jeg kan bli siviløkonom, noe som er viktig for meg. Molde er en sjarmerende by og et sted der en har potensiale til å utvikle seg. Om jeg skulle valgt igjen ville jeg valgt det samme. KRISTINE DALEN Student, økonomi- og administrasjon 36 37

20 BACHELOR ØKONOMI 2014/15 REGNSKAP OG REVISJON 3 ÅR Studiet er et yrkesrettet studium som skal forberede studentene til en yrkeskarriere innen revisjon, regnskap og økonomistyring. 3 år 180 Studiekode Opptakskrav Generall studiekompetanse/ realkompetanse Grad Bachelorgrad Søknad Samordna opptak Søknadfrist 15. April 2014 HVORFOR HØGSKOLEN I MOLDE? Høgskolen i Molde har et stort økonomimiljø med både bachelor- og masterstudier innen økonomi, logistikk og ledelsesfag. Undervisningen er forskningsbasert, noe som sikrer både bredde- og dybdekunnskap innen viktige fagområder. Vår utplasseringsordning gir også studentene en unik mulighet til å kunne praktisere denne kunnskapen hos en bedrift. BLI REGISTRERT REVISOR ELLER AUTORI- SERT REGNSKAPSFØRER For å bli registrert revisor kreves bestått treårig revisorutdanning med karakteren C eller bedre i fagene finansregnskap, rettslære, revisjon og skatterett i studiets siste år. For øvrig gjelder samme karakterkrav som for økonomisk-administrativt studium. JOBBMULIGHETER Studiet gir deg kompetanse for stillinger både i revisjonsbransjen, skatteetaten og økonomifunksjoner i privat og statlig virksomhet. Som registrert revisor kan du starte egen revisjonsvirksomhet. Studieplan for regnskap og revisjon dekker også de teoretiske kravene for autorisasjon som regnskapsfører. VIDERE STUDIEMULIGHETER Bestått 3-årig revisjonsutdanning med særskilte karakterkrav nevnt tidligere, gir også adgang til mastergradsstudium ved Norges Handelshøyskole og Handelshøyskolen BI. Bestått mastergradsstudium med særskilte krav til karakternivå og 3 års variert praksis i revisjon gir rett til bevilling som statsautorisert revisor. Jeg har alltid likt tall, de er både realistiske og logiske. Regnskap og revisjonsstudiet er et spennende fag som byr på gode utfordringer. At jobbmulighetene er så gode er også et stort pluss. Jeg trives veldig godt med både studiet og miljøet her. Det at høgskolen ikke er så stor gjør at en får storre kontakt med lærene og de andre studentene. MAIKEN HENRIKSEN Student, regnskap og revisjon /økonomi STUDIETS INNHOLD Studiets tre første semester har tilnærmet samme innhold som bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, mens vi i de tre siste semestrene fokuserer på finansregnskap, rettslære, revisjon og skatterett, som alle er helt sentrale fag for en revisor. Master i økonomi og administrasjon HiMolde starter opp et eget masterstudium i økonomi og administrasjon fra høsten Studenter med bachelor i regnskap og revisjon vil kunne søke opptak til dette studiet

Landets ledende logistikk høgskole

Landets ledende logistikk høgskole Landets ledende logistikk høgskole Se film om studiet Høgskolen i Molde er Norges eneste vitenskapelige høgskole i logistikk. Våre logistikkstudier fokuserer på planlegging av vareflyt, innkjøp, lagerstyring

Detaljer

Lederutdanning med fokus på sport

Lederutdanning med fokus på sport Lederutdanning med fokus på sport Se film om studiet Høgskolen i Molde tilbyr utdanninger både til utøvere og ledere innen idretten. Vår Sport Management utdanning er kjent for sin unike ledelsesprofil,

Detaljer

EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14

EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14 EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14 Tyngden du trenger Når du skal velge utdanning, er det viktig å velge noe som gir deg gode muligheter for å nå dine fremtidige mål. Studentene som går ut fra Handelshøyskolen

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

Foredler talenter skaper karrierer

Foredler talenter skaper karrierer Foredler talenter skaper karrierer www.nhh.no/stud Innhold Karrieremuligheter side 5 (se også jobbcase side 13, 15, 19, 23 og 25) Master i økonomi og administrasjon side 8 Utveksling side 22 Master i regnskap

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH...5 KARRIEREMULIGHETER...9 (SE OGSÅ JOBBCASE SIDE 12, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 OG 52) INTERNASJONALE MULIGHETER...16 STUDENTMILJØ...20

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH 3 KARRIEREMULIGHETER 9 (Se også jobbcase side 12, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40,42 og 48) INTERNASJONALE MULIGHETER 16 STUDENTMILJØ

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER. Bachelor Master Ph.D.

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER. Bachelor Master Ph.D. FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH...5 KARRIEREMULIGHETER...11 (SE OGSÅ JOBBCASE SIDE 12, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 OG 52) INTERNASJONALE MULIGHETER...16 STUDENTMILJØ...20

Detaljer

MSc in Sport Management

MSc in Sport Management Internasjonalt masterprogram MSc in Sport Management i samarbeid med Internasjonalt masterprogram MSc in Sport Management Masterprogrammet i Sport Management ved Høgskolen i Molde skal gjøre studentene

Detaljer

Veterinær og dyrepleier 25 Veterinær 27 Dyrepleier

Veterinær og dyrepleier 25 Veterinær 27 Dyrepleier Studieguide 2014 Innledning 5 Kunnskap for livet 9 Om Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU 11 Oppbygning av studiene ved NMBU 12 Opptakskrav 15 Slik søker du opptak til studier ved NMBU

Detaljer

KARRIEREDAGEN FORM DIN FREMTID. 25. september. Standplassering: Inngang Vest. Kantine. Bokkafeen E-101. 50 Tjodhallen E-102

KARRIEREDAGEN FORM DIN FREMTID. 25. september. Standplassering: Inngang Vest. Kantine. Bokkafeen E-101. 50 Tjodhallen E-102 Inngang Vest E-101 20 21 22 23 24 E-102 15 16 17 18 19 25 26 27 28 14 13 38 29 30 37 9 12 40 39 11 41 8 50 7 10 Tjodhallen 36 35 6 4 3 INDØKS 2 42 43 44 45 49 48 51 5 46 47 1 Bokkafeen Kantine KARRIEREDAGEN

Detaljer

STUDIEKATALOG 2015 2016

STUDIEKATALOG 2015 2016 STUDIEKATALOG 2015 2016 helse- og sosialfag lærerutdanning ingeniør- og økonomifag Kompetanse i praksis hib.no 241 MILJØMERKET Trykksak 241 699 MILJØMERKET Trykksak Redaksjon: Seksjon for kommunikasjon.

Detaljer

Forstå samfunnet, studer juss og samfunnsfag

Forstå samfunnet, studer juss og samfunnsfag Forstå samfunnet, studer juss og samfunnsfag Se film om studiet Mer enn noen gang preges næringsliv og organisasjoner av raske endringer og omstilling. Ledelsesformer, teknologi, lovverk og politiske beslutninger

Detaljer

Studiekatalog. Norges profesjonshøyskole. Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold OG MUSIKK INGENØR LÆRER IT DESIGN OG LEDELSE HELSEFAG ØKONOMI FAG

Studiekatalog. Norges profesjonshøyskole. Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold OG MUSIKK INGENØR LÆRER IT DESIGN OG LEDELSE HELSEFAG ØKONOMI FAG Studiekatalog Tittel 2015 / 16 Norges profesjonshøyskole Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold SAMFUNNS- FAG INGENØR LÆRER IT DESIGN OG MUSIKK HELSEFAG ØKONOMI OG LEDELSE JUS SPRÅK MARITIME FAG Header

Detaljer

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design 1 2 Kontaktadresse Universitetet i Nordland Postboks 1490 8049 Bodø Tlf. 75 51 72 00 E-post: postmottak@uin.no www.uin.no Studenttinget v/ Universitetet i Nordland Tlf. 90 86 40 53 www.stun.no Studentinord

Detaljer

Nye muligheter på arbeidsmarkedet for doktorgradskandidater

Nye muligheter på arbeidsmarkedet for doktorgradskandidater 19. juni 2012 Nye muligheter på arbeidsmarkedet for doktorgradskandidater For informasjon om flere eksemplarer, tillatelse å skrive eller oversette dette arbeidet, og all annen korrespondanse, vennligst

Detaljer

Marine studier. -Ta del i Norges næringseventyr. uit.no. uin.no. ntnu.no. hist.no. hials.no. uib.no. hib.no. nvh.no. hsh.no. uio.no. umb.

Marine studier. -Ta del i Norges næringseventyr. uit.no. uin.no. ntnu.no. hist.no. hials.no. uib.no. hib.no. nvh.no. hsh.no. uio.no. umb. Marine studier -Ta del i Norges næringseventyr uit.no uin.no ntnu.no hist.no hials.no uib.no hib.no hsh.no nvh.no uio.no umb.no Norges fremtid er marin. Er din? Sjømat er en av Norges viktigste næringer

Detaljer

MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013

MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013 MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013 En oppgave om bortvalg av fagutdannelse blant yrkesfagelever i Follo. Line Riisnæs og Line Mallaug Institutt for yrkesfaglærerutdanning Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Kathy Pepper om høydepunkter og muligheter ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS

ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 Vårt bidrag 3 Pedagogiske aktiviteter 3 Kursutvikling 4 Utnytter digitale hjelpemidler i juskurs side 3 5 En nestor

Detaljer

Innholdsfortegnelse Økonomi og ledelse Lærerutdanninger Kommunikasjon og samfunn Helse og idrett

Innholdsfortegnelse Økonomi og ledelse Lærerutdanninger Kommunikasjon og samfunn Helse og idrett Innholdsfortegnelse Hedmark 4 Campus Elverum 6 Campus Evenstad 7 Campus Hamar 8 Campus Rena 9 Studentsamskipnaden 10 Fornøyde studenter 11 Studentliv 12 Nærmere Friends kommer du ikke 13 Inn i Hedmark

Detaljer

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen ved UMB. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen ved UMB. Universitetet for miljø- og biovitenskap Bachelor- og masterprogrammer ved Handelshøyskolen ved UMB Universitetet for miljø- og biovitenskap 2013/2014 F O R O R D Dette er en studiehåndbok for studieprogrammene ved Handelshøyskolen ved UMB, Universitetet

Detaljer

Lærlingordningen i offentlig sektor, og rekruttering av lærlinger til helsearbeiderfaget. Gro-Hege Stensrud MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013

Lærlingordningen i offentlig sektor, og rekruttering av lærlinger til helsearbeiderfaget. Gro-Hege Stensrud MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013 MASTEROPPGAVE I YRKESPEDAGOGIKK 2013 Lærlingordningen i offentlig sektor, og rekruttering av lærlinger til helsearbeiderfaget Gro-Hege Stensrud Institutt for yrkesfaglærerutdanning Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Hjelp, jeg har blitt prosjektleder. Til fremtidens prosjektledere. IT Value for the Insurance Industry. Nr. 1 - Februar 2009. Side 10. Side 4.

Hjelp, jeg har blitt prosjektleder. Til fremtidens prosjektledere. IT Value for the Insurance Industry. Nr. 1 - Februar 2009. Side 10. Side 4. Norsk Forening for Prosjektledelse Nr. 1 - Februar 2009 Hjelp, jeg har blitt prosjektleder Side 10 Til fremtidens prosjektledere Side 4 IT Value for the Insurance Industry Side 16 K j æ r e l e s e r

Detaljer

Ja takk, begge deler! Best of both worlds!

Ja takk, begge deler! Best of both worlds! Ja takk, begge deler! Best of both worlds! Image: www.wordle.net Språkpolitiske retningslinjer for NHH Language guidelines for NHH 20. mars 2010 Innhold Sammendrag... 3 Summary in English... 4 1. Innledning...

Detaljer

Store DATA på jobben

Store DATA på jobben 2013/14 BI Strategy Magazine Store DATA på jobben 8 6 SE OPP FOR TEKNOLOGISK JORDSKJELV MINDRE INTERNASJONALE ENN VI TROR 12 THE SUCCESS OF STRATEGIC CHANGE 18 IN SEARCH OF LOCATIONAL ADVANTAGE 24 SE TIL

Detaljer

Content. 11 Multipoint - Methods for improved petroleum reservoir models

Content. 11 Multipoint - Methods for improved petroleum reservoir models Innhold Content Forord 3 Introduction Årsberetning 2007 4 Report from the board of directors 2007 Årsregnskap 2007 6 Financial statement 2007 Hvor mange fisk fanges årlig i europeiske land, og hvor gamle

Detaljer

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2007 Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge FORUS

Detaljer

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 Tyngden du Trenger LivsLang Læring Det stilles store krav til omstillingsdyktighet i arbeidslivet. Utviklingen går raskere og den

Detaljer

NYTT MIDLERTIDIG TOÅRIG MASTERPROGRAM

NYTT MIDLERTIDIG TOÅRIG MASTERPROGRAM Styre: Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet Styresak: 43/14 Møtedato: 11. juni 2014 Journalnummer:../ NYTT MIDLERTIDIG TOÅRIG MASTERPROGRAM Se vedlagte notat med programbeskrivelse. Saken gjelder

Detaljer