REVISJON AV VEDTAK OM STUDIETILBODET REGULERING AV OPPTAKSKAPASITET.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REVISJON AV VEDTAK OM STUDIETILBODET 2012-13. REGULERING AV OPPTAKSKAPASITET."

Transkript

1 Saksframlegg Dato Referanse / /2011 Sakshandsamar Terje Bjelle, tlf Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 11/83 Høgskulestyret REVISJON AV VEDTAK OM STUDIETILBODET REGULERING AV OPPTAKSKAPASITET. Framlegg til vedtak: 1. Styret vedtek studietilbod og opptakskapasitet slik det går fram av vedlegg 1 i denne saka. 2. Det skal vera årleg opptak til mastergrad i organisasjon og leiing frå og med hausten Styret vedtek etablering av nytt bachelorstudium i økonomi og jus med opptak av 15 nye studentar frå og med hausten Måltala for økonomi og administrasjon og jus vert redusert med 5 studieplassar kvar. 4. Måltala for grunnskulelærar vert justert i samsvar med aktivitetskrav. 5. Styret gir rektor fullmakt til å lyse ut ingeniørutdanning i elkraft/energi. Oppstart føreset ekstern finansiering av tilbodet. 6. Vedtak om ramme for vidareutdanningstilbod vert fastsett i samband med vedtak av årsbudsjett i desember. 7. Rektor får fullmakt til å avlyse oppstart av studium dersom rekrutteringa vert vurdert som for svak. Avlysing skal i alle høve vurderast dersom det ikkje er realistiske utsikter til å oppnå minst 10 nye studentar ved semesterstart. Eventuelle avlysingar må skje innan 1. juni for studium som har oppstart i haustsemesteret og innan 1. november for studium med oppstart i januar. Saksvedlegg: 1. Styret sitt vedtak om studietilbod og opptakskapasitet studieåret (sak 11/43) med framlegg til endringar. 2. Budsjett 2012 og 2013 og masterstudiet i organisasjon og leiing, notat frå ASF Prioritering av ulike innspel frå Avdeling for samfunnsfag, skriv frå dekan Ingeniørutdanning i elkraft i Sogn og Fjordane, notat frå AIN Ingeniørutdanning i elkraft. Støtteskriv frå energibransjen, u.d. 6. Bachelor i revisjon og bachelor i økonomi og jus, skriv frå instituttleiar Opptak av nytt deltidskull i vernepleie, skriv frå instituttleiar Saksframstilling

2 I juni gjorde styret vedtak om studietilbodet og opptakskapasitet på dei ulike utdanningane. Styret sitt vedtak inkluderte mellom anna oppstart av nye mastergradsstudium i landskapsplanlegging og i brukarsentrert samhandling innan helse- og sosialfag, det siste under føresetnad av akkreditering frå NOKUT. Med dette hadde styret i hovudsak gjort dei vedtaka som skal til for å fullføra den offensive satsinga på mastergradsutdanningar som ligg i strategiplanen. Ut over satsinga på nye mastergrader, vart det gjort berre små endringar i studietilbodet jamført med året før. I vedtaket i juni heitte det at studietilbodet skulle vurderast på nytt i november med tanke på mogeleg revisjon sett i lys av budsjettet for No er statsbudsjettet for 2012 kjent, og høgskulen vart ikkje tildelt nye studieplassar eller ressursar elles som gir grunnlag for vesentlege endringar i studietilbodet. Styret får på dette møtet framlagt ei sak om hovudval i høgskulen sitt budsjett for Det går fram av den saka at det ikkje er rom for vesentleg auke i studietilbodet eller tal studieplassar ut over det styret gjorde vedtak om i juni. I føreliggjande sak legg rektor fram dei innspela som er komne til justering av studietilbodet og vurderer dei. Dette gjeld framlegg om: Årleg opptak til mastergrad i organisasjon og leiing Opptak annakvart år til mastergrad i spesialpedagogikk Etablering av studieretning i elkraft/energi Etablering av bachelor i revisjon Etablering av bachelor i økonomi og jus Opptak av deltidskull i vernepleie januar 2013 Auka måltal for idrettsutdanningane Framlegget om etablering av bachelorstudium i design og handverk med vekt på entreprenørskap, som også vart drøfta på styret sitt møte i juni, blir lagt fram som eiga sak. Vurdering Årleg opptak til mastergrad i organisasjon og leiing Styret har gjort vedtak om opptak av nytt kull hausten 2012, og dette innspelet gjeld dermed opptak etter Fagmiljøet har lenge argumentert for at det må vera årleg opptak til dette tilbodet, og i innspel frå Avdeling for samfunnsfag (vedlegg 2) heiter det at eventuelt opptak til studiet hausten 2013 føreset klarsignal i løpet av inneverande semester. Planen er opptak med studiestad Bergen i 2012 og i Førde Avdeling for samfunnsfag prioriterer dette tiltaket på topp blant innspela sine (vedlegg 3). Styret drøfta dette tilbodet siste gong i juni og rektor meiner det bør gjevast klarsignal for årleg opptak til studiet, slik at det også blir opptak av nytt kull i Dette vil vera i samsvar med intensjonane i mastergradssatsinga, og styret sine prioriteringar i gjeldande strategiplan og Rapport og planar er dermed i mål så langt det gjeld mastergrader. Opptak annakvart år til masterstudium i spesialpedagogikk Dette er eit studietilbod som vert arrangert på Sandane med Universitetet i Oslo som fagleg ansvarleg, men slik at HISF fullfinansierer studiet gjennom refusjon til UiO. Tilbodet er avhengig av kompetanse og undervisningskrefter frå UiO og studentane blir rekruttert frå store delar av landet. I forhold til lærarutdanninga har vi ein mastergrad i undervisning og læring i samarbeid med Universitetet i Bergen, og her har høgskulen i haust sendt søknad til NOKUT om akkreditering for å ta over det faglege ansvaret. Rektor ser ikkje at det er rom for å auka opptaksfrekvensen på mastergraden i spesialpedagogikk innafor dei økonomiske rammene som er til rådvelde.

3 Ingeniørutdanning i elkraft Avdeling for ingeniør- og naturfag forslår etablering av bachelorutdanning i elkraft. Energi og miljø, fornybar eller berekraftig energi er alternative nemningar på studietilbodet. Det nye studiet vil kunna etablerast som ei studieretning under elektro ved sida av den eksisterande studieretninga i automasjon. Vedlegg 4 gjer nærare greie for planane. Eit studietilbod i elkraft vil vera forholdsvis kostbart med nye undervisningstilbod tilsvarande kring 60 studiepoeng og vesentlege utstyrskostander. Planane for det nye studiet har kome i stand etter betydeleg påtrykk frå energiselskapa i fylket, som også er innstilt på å bidra økonomisk til å få realisert tilbodet. Vedlegg 5 gjer nærare greie for det. Bakgrunnen deira er først og fremst vanskar med å rekruttera kvalifisert arbeidskraft og dei meiner situasjonen vil forverra seg i åra som kjem. I brev frå energibransjen i fylket heiter det at bransjen kan støtta oppstart av studiet både med rekruttering av studentar og tilsette, delfinansiering av fagstillingar og utstyr og samarbeid om utvikling av studiet. Det er lite tvil om behovet for ingeniørar innan elkraft, men eit anna spørsmål er om det vil vera søkjarar til eit slikt studietilbod. Ein gjennomgang av søkjar- og studenttal ved dei 10 norske institusjonane som i dag tilbyr elkraftutdanning viser ikkje svært solid rekruttering. Dei fleste av institusjonane har totalt nye studentar årleg på elektro, og då har dei fleste 3-4 ulike studieretningar å fordela desse på. I år har HISF 21 nye studentar med ei studieretning (automasjon). Sidan dei ulike studieretningane ikkje er så forskjellige, kan ein frykta at ei ny studieretning vil henta studentar frå det same rekrutteringspotensialet som det eksisterande studiet i automasjon. Rektor meiner likevel at innspelet er interessant, ikkje minst grunna viljen som blir vist frå den lokale energibransjen for å få dette i stand. Innspela frå bransjen er noko uklåre når det gjeld omfanget av økonomisk støtte som kan vera aktuelt, og rektor ynskjer difor fullmakt frå styret for å sjå nærare på dette. Etter rektor si vurdering må det vera ein føresetnad for etablering av tilbodet at det er mogeleg å få til full ekstern finansiering av høgskulen sine kostnader med å tilby studiet. Dersom dette let seg gjera, meiner rektor at tilbodet bør lysast ut gjennom Samordna Opptak og at interessa for studiet må avgjera om det kan startast opp eitt kull frå hausten Bachelor i revisjon Avdeling for samfunnsfag foreslår etablering av bachelor i rekneskap og revisjon (vedlegg 6). Dette er ei utdanning som i stor grad vil vera samordna med bachelor i økonomi og administrasjon og først og fremst innebera ei styrking av utdanningstilbod og fagmiljø innafor bedriftsøkonomi. Etablering av bachelor i revisjon har vore drøfta tidlegare, men ikkje realisert. Det er ei etablert utdanning som på nærare definerte vilkår knytt til faginnhald og praksis kan gi autorisasjon for både rekneskapsførar og revisor, og også gi rett til å starta eige føretak. I dag er det 12 høgre utdanningsinstitusjonar som tilbyr revisorutdanning. Dei geografisk næraste er Høgskolen i Molde og Universitetet i Stavanger. Studentrekrutteringa er tilfredsstillande for dei aller fleste av desse. Rekruttering av fagpersonell vil kunne vera ei utfordring innafor revisjon. Lokalt har bransjen problem med rekruttering av revisorar og interessa for at høgskulen skal få i stand eit slikt tilbod er stor. Lokale firma, både offentlege og private, er innstilt på å stilla opp i undervisningssamanheng. Etablering av ny bachelor i revisjon vil krevja ny undervisning tilsvarande vel 40 studiepoeng. Rektor vurderer innspelet som interessant. Det er eit tiltak som kan styrka både fag- og studentmiljø og gi høgskulen eit sterkare og meir robust øk-ad miljø. Det vil også vera eit tilbod som styrkar høgskulen i forhold til privat sektor. Rektor meiner likevel at tilbodet ikkje kan startast opp i 2012 ut frå ei samla

4 vurdering, der høgskulen sin økonomi er avgjerande. Det er likevel eit framlegg som det kan vera aktuelt å ta opp att på eit seinare tidspunkt. Bachelor i økonomi og jus Avdeling for samfunnsfag gjer også framlegg om etablering av bachelor i økonomi og jus (vedlegg 6). Også dette er eit tilbod som baserer seg på bachelor i økonomi og administrasjon, slik at studentane følgjer to år av dette studiet og i tillegg tek årsstudium i jus. Tilbodet føreset ingen nye undervisningstilbod. Dette er ikkje eit etablert utdanningstilbod nokon stad, men Høgskolen i Buskerud tilbyr eit liknande i studium i jus og leiing, og dette rekrutterer godt. Framlegget om studium i økonomi og jus siktar mot å vera ei sølvstendig sakshandsamarutdanning, men som også kan byggjast vidare med studium både innan økonomi og rettsvitskap. Tilbodet kan startast opp utan nye undervisningsressursar, men avdelinga må tilførast noko ressursar til koordinering av studiet. Rektor rår til etablering av tilbodet med eit studentmåltal på 15, men slik at måltalet for studia i økonomi og administrasjon og jus samstundes vert reduserte med fem studentar kvar. Opptak av nytt deltidskull i vernepleie Avdeling for samfunnsfag foreslår også opptak av nytt deltidskull i vernepleie i januar 2013 (vedlegg 7). Det vart gjennomført opptak av eit slikt deltidskull i 2010 og røynslene med det kullet er gode. Rektor vurderer innspelet som interessant, men ser ikkje rom for tiltaket med dagens økonomiske situasjon. Auka opptakskapasitet på idrettsutdanningane På bakgrunn av god rekruttering til studia innan idrett og friluftsliv, gjer ALI framlegg om at studentmåltalet for årssstudiet i idrett vert auka med 15 til 50 studentar. Med tilvising til den økonomiske situasjonen vil rektor ikkje tilrå det. Opptakskapasitet for vidareutdanningar Både ALI og AHF ønskjer auka opptakskapasitet for vidareutdanningar. Rektor tilrår at dette spørsmålet vert utsett til handsaming av årsbudsjettet i desember. Andre framlegg I styresaka i juni var det også nokre framlegg til nye studietilbod som ikkje kom med i vedtaket. Det galdt: Etablering av bachelor i jus Bachelorstudium i handverk, design med vekt på entreprenørskap Auka opptakskapasitet på eksisterande program Ingen av desse framlegga er med i avdelingane sine innspel denne gongen, og rektor ser ikkje at det er grunnlag for å vurdera dei på nytt. Bachelor i handverk og design vert handsama som eiga sak. I vedlegg 1 følgjer rektor sitt framlegg til studietilbod og opptakskapasitet for studieåret

5 Framlegg om studietilbod og opptakskapasitet 2012 Studietilbod Studie- Opptaks- Opptaks- Opptaks- Andel Opptakskap Endring poeng kapasitet kapasitet kapasitet heiltid 2012 frå Heiltidsekviv juni Grunnskulelærar Grunnskulelærar 1-7, samling ,8 28 Grunnskulelærar Førskulelærar Førskulelærar, samling ,75 0 Idrett, fysisk aktivitet og helse Idrett og kroppsøving Friluftsliv Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur Geologi og geofare Fornybar energi Elektroingeniør Økonomi og administrasjon Økonomi og jus Eigedomsmekling Reiselivsleiing Sjukepleie august Sjukepleie august, samling ,75 0 Sjukepleie januar Vernepleie Sosialt arbeid Barnevern Ungdomssosiologi Historie Engelsk Idrett Naturfag Bedriftsøkonomi Reiselivsleiing Jus Samfunnsfag Ungdomssosiologi Sum opptakskapasitet gjennom SO Bachelor sjukepleie januar Bachelor vernepleie januar, samling ,75 0 Praktisk-pedagogisk utdanning Praktisk-pedagogisk utdanning, samling ,5 30 Innpassing idrett frå Gateway Master organisasjon og leiing ,5 15 Master læring og undervisning Master spesialpedagogikk ,5 15 Master landskapsplanlegging Master helse- og sosialfag ,67 15 Eiitårig forkurs ingeniør Master idrett Sum lokale opptak

6 Frå dekan Til rektor, assisterande rektor og viserektor for utdanning Kopi: Instituttleiar Institutt for samfunnsvitskap Sogndal, KORT NOTAT OM BUDSJETT 2012 OG 2013 OG MASTERSTUDIET I ORGANISASJON OG LEIING Resymé I dette notatet er argumentert for at HiSF gjer vedtak om årleg opptak til masterstudiet i organisasjon og leiing. I høve budsjettet er det planlagt nytt ordinært opptak hausten Det første opptaket som vil følgja som konsekvens av eit vedtak om årleg opptak, vil vera i Men både av faglege, administrative og økonomiske grunnar må eit vedtak om dette og eit budsjettvedtak skje hausten Ved vedtak om årleg opptak vil masterstudiet verta tilbydd annakvart år i høvesvis Bergen (nytt opptak i 2012) og i Førde (neste opptak eventuelt i 2013). I tillegg til årleg opptak er det ei anna side ved masterstudiet som fordrar ein viss ressursauke fram mot budsjettet for Saka er den at ved opptaket i Bergen i 2010 lovde opptakskontoret til HiSF opptak til masterstudiet for alle som byrja, også for dei som berre hadde søkt vidareutdanning.. Dette vil venteleg gje eit monaleg auka ressursbehov. Stoda er at i overkant av 50 skal inn andre året, medan det er berre ressursar til 25. Dette slår inn frå august Dekan har ikkje finrekna på økonomisk ressursbehov, men vil i samarbeid med assisterande rektor gjerne koma attende til dette. Konklusjon I budsjettarbeidet for 2012/sak om studieprogram vert det 1) Gjort vedtak om årlege opptak til masterprogram i organisasjon og leiing 2) Laga økonomisk ramme for årlege opptak til masterprogram i organisasjon og leiing 1

7 3) Laga økonomisk ramme for at overopptaket i Bergen 2010, kan vidareførast inn i masterprogrammet. Bakgrunn Masterstudiet har vore under oppbygging sidan Det året vart årsstudiet i helse- og sosialadministrasjon utvida med eit tilsvarande årsstudium i utdanningsadministrasjon. Masterutdanninga i organisasjon og leiing og dei to vidareutdanningane i utdanningsleiing og helse- og velferdsleiing har sidan masterutdanninga starta i 2002 gjennomført opptak annakvart år. Fagmiljøet og avdelinga ønskjer å gjere dette om til eit årleg opptak. Dei viktigaste grunngjevingane for årlege opptak er: Sluttord o God rekrutteringssituasjon. Dei ordinære opptaka i Sogn og Fjordane til både vidareutdanning og masterutdanning. Generelt kan seiast at koplinga mellom vidareutdanning og masterutdanning, og det at studiet tilbyr spesialretningar retta mot høvesvis skule, helse- og velferd, gir eit solid rekrutteringsgrunnlag. Opptak til, oppstart av masterstudiet i Bergen hausten 2010 vart ein suksess. Drifta går godt. Opptak til skuleleiarutdanning for Bergen kommune i januar 2011 var solid. Drifta går godt. Opptaket til masterutdanninga i Førde i hausten 2011 er godt. Nytt ordinært opptak hausten 2012 ønskjer avdelinga å gjera i Bergen. Rekrutteringssituasjonen i Bergen er lovande. Ved vedtak om årleg opptak vil opptaket i 2013 skje i Førde. Etter dette vil ein ha innarbeidd ein rytme med opptak annakvart år i høvesvis Førde og Bergen. o Styrking/trygging av fagmiljøet Rettleiingskapasitet Evne til å ta større fou-oppdrag Bygge/rekruttere fleire med professor/dosentkompetanse o Styrking av ekstern oppdragsverksemd ved HSF i samarbeid med HSF Oppdrag o Forventningar i marknaden/hjå samarbeidspartar Skule- og velferdssektoren i Sogn og Fjordane, og i deler av nabofylka. Bergen kommune Tidlegare dekan ved AØR Leif Longvanes analyserte i notat av uheldige konsekvensar for masterprogrammet og HiSF om ein no ikkje går inn for årlege opptak. Analysen er framleis Dette notatet vart sendt leiargruppa hausten 2011, men analysen er 2

8 framleis gyldig og følgjer her som vedlegg. Samstundes vil sitjande dekan understreka og framheva dei positive vilkåra for å gjera eit årleg opptak. Essensen i dette er at i masterprogrammet i organisasjon og leiing har HiSF lukkast i utviklinga av ei utdanning som er fagleg sterk og som har høg relevans for dei aktuelle sektorane, eit solid fagmiljø og i rekrutteringa av studentar. Vedlegg: Notat av frå dekan Leif Longvanes, AØR. 3

9 Notat til viserektor for utdanning Frå dekan ASF 9. november 2011 Nye utdanningstiltak ASF Prioritering frå ASF 1. Årleg opptak masterprogram i organisasjon og leiing 2. Vernepleie deltid, opptak i januar Bachelor i rekneskap og revisjon 4. Bachelor i økonomi og jus. 5. Nye modular (15 +15) i historie og sosiologi som gir 3-årig bachelor i både historie og sosiologi. (sjå kommentarar nedanfor) 6. Vidareutdanning i barnevern ( ) 7. Vidareutdanning i miljøterapi ( ) Meir om dei ulike prioriteringane ordna pr. institutt Institutt for samfunnsvitskap Organisasjon og leiing årleg opptak / Kompensasjon for overopptak (sjå eige notat i vedlegg) 3-årig bachelor historie og sosiologi - Utviklingsarbeid - Ressursar til 30 sp (totalt) for å laga eit heilt tredje år for både bachelor i historie og i sosiologi - Teorien er at ved å gjera dette vil rekrutteringa verta betre, ikkje minst vil fråfallet verta mindre. Held teorien? - OBS! Historie og sosiologi er mellom dei billegaste utdanningane i høgskulen. Gir dette betre rom for å satsa? Hans Jørgen har signalisert dette. - Utlysing 2012?

10 Institutt for barnevern, sosialt arbeid og vernepleie Vernepleie deltid nytt opptak i januar 2013 Sjå vedlegg frå Unni Aasen (innspel for å få til eit opptak januar Argumentasjonen no er den same. ) Vidareutdanningar - Alle vidareutdanningar skal ha ein standard som gjer at dei kan gå inn i masterprogram Vidareutdanninga i miljøterapi ( sp) - Denne driv avdelinga for eiga rekning (jf noko ledig kapasitet pga småe kull vernepleie / rusutdanninga) Ny vidareutdanning barnevern (15 sp + 15 sp) har sendt søknad om utviklingsmidlar til Fylkesmann med planlagt oppstart hausten 2012 Institutt for økonomi og administrasjon Bachelor i juss og økonomi (årsstudiet i juss + to første åra av bachelor i øk-ad) Bachelor i revisjon og rekneskap Friske ressursar tilsvarande 42, 5 (styrking av rekneskapsfag/ innføra revisjonsfag) trengst Sjå eigne notat sende frå instituttleiar.

11 Ingeniørutdanning i elkraft i Sogn og Fjordane Joar Sande Sist oppdatert

12 Behov I Sogn og Fjordane er det behov for ingeniørar med kompetanse i elkraft dei neste 10 åra [1]. Snittalderen er no på 52 år, og bransjen står framføre store utfordringar. Nettet som er bygd på 50 og 60-talet skal fornyast Sterk satsing på fornybar energi gjer at det er behov for nyinvestering i linjer og stasjonar Det blir sett krav til høgare utdanning i nye forskrifter I tillegg vert det etablert rådgjevande selskap innan energi, som vil trenge same kompetansen som energiselskapa SSB Rapport 2008:29 peikar på at det blir større etterspørsel etter arbeidskraft med høgare økonomisk og administrativ utdanning på høgskulenivå. Det vil også bli høgare etterspørsel etter ingeniørar og andre grupper realfag. Ein anna ting som tilseier auka behov for rekruttering innan teknologi- og realfag er at gjennomsnittsalderen til dei med utdanning i realfag er stigande. Behovet for høgt utdanna i kraftbransjen er godt dokumentert. Ein stor del av dei tilsette nærmar seg pensjonsalderen, og rekrutteringsnivået av teknisk utdanna er for lågt (FAFO 2009). Energi Norge har berekna at det totalt må investerast 150 mrd. kroner i kraftsektoren fram mot 2020, noko som krev auka tilgang på kompetanse. Regjeringens næringspolitiske satsinger og satsingen på klima, miljø og energi vil også trekke i retning av økt etterspørsel etter teknologer og realister. Det samme gjør bildet av en aldrende ingeniørstand. [3, side 67] Tilbydarar av ingeniørutdanning i elkraft nasjonalt Etter at det kom ny energilov i 1990 fall nyrekrutteringa i bransjen med ca 30%. Det medførte at fleire høgskular med utdanning i elkraft la ned sine tilbod, eller retta dei meir inn mot energi og miljø, grunna dårleg rekruttering. Bransjen derimot er klar på at dei treng reine elkraftingeniørar, og at dei også kan brukast i den pågåande satsinga på fornybar energi. Tabell 1. Tilbydarar av ingeniørutdanning i elkraft og energi Institusjon Namn Nivå Høgskulen i Bergen Elkraft Bachelor Høgskolen i Gjøvik Elkraft Bachelor Universitetet i Agder Fornybar energi Bachelor, master Universitetet i Stavanger Bærekraftig energi Master Høgskolen i Oslo Energi og miljø Bachelor Høgskolen i Sør-Trøndelag Elkraftteknikk Bachelor Høgskolen i Telemark Elkraftteknikk Bachelor Høgskolen i Østfold Elkraft Bachelor NTNU Energi og miljø Master Høgskolen i Narvik Elkraft, Elektroteknikk Bachelor, master Høgskolen i Gjøvik organiserer sitt studium i samarbeid med andre utdanningsinstitusjonar (Høgskolen i Østfold og Universitetet i Karlstad), slik at det er stor grad av nettbasert undervising. Felles for alle er at det er ei stor utfordring å få tak i undervisingskompetanse. 2

13 Samarbeidspartnarar Samarbeid med fagskulen i Førde om laboratoriefasilitetar er avgjerande. Fagleg blir samarbeid innan Teknovest og med Høgskulen i Bergen viktig. Fagskulen har i dag utdanning i elkraft, og truleg kan om lag 20 studiepoeng vere fellesundervising lag med studentar frå dei. Fagskulen har ein tilsett med fagkompetanse i elkraft. Bransjen kan bidra med timelærarar og gjesteførelesarar, men dei er pressa på tid. Undervisning i bedrift og nær kontakt med bransjen gjennom ekskursjonar og prosjektarbeid er viktig for å få god kvalitet på tilbodet. Økonomi Den nye studieretninga krev unike studiepoeng (eit års fordjuping). Det vil krevje om lag to nye stillingar, men samordning med fagskulen vil gi ein gevinst. Kostnaden er avhengig av kompetansen til dei som vert tilsett: Høgskulelektor Førsteamanuensis/førstelektor Professor ,- pr. år ,- pr. år ,- pr. år Kompetanse i elkraft er vanskeleg å få tak i, så vi må rekne med å legge oss høgt i løn. Delte stillingar med bransjen vil gi auka attraktivitet. Vi ser føre oss at den første må bli tilsett frå neste haust av, og at den neste blir tilsett hausten Første året på elkraft blir felles med første året på automatiseringsteknikk, så då er det tid til å planlegge studiet. Det er budsjettert med ein professor og ein høgskulelektor, Budsjett 2012 Full stilling frå august , Ei full stilling heile året og ei full stilling frå august , To fulle stillingar , To fulle stillingar ,- Dersom det er ynskjeleg å tilsetje stipendiatar (som skal ta doktorgrad på 4 år), så er kostnaden på stipendiatane omlag som til en lektor ( ,-/år). Det trengst òg ein øyremerka pott til marknadsføring. Ved oppstart hausten 2012 vert dei første studentane på elkraft uteksaminerte våren Inntektene til høgskulen er om lag ,- for kvar student som greier alle fag i eit studieår (60 studiepoeng). Nokre kritiske suksessfaktorar Studentar eit studium bør ha minst ti studentar for å starte. Har bedriftene folk som skal oppdatere kompetansen sin? Er det aktuelt å gi stipend og tilby sommarjobbar for å auke rekrutteringa? 3

14 Finansiering - fordeling Undervisningskrefter kan bedriftene kartlegge kven som er aktuelle av eigne tilsette, og bruke nettverket sitt til å finne aktuelle kandidatar andre stader i landet? Skisse til studieplan ÅR 1 Haust Vår Innføringsemne Fysikk og kjemi Matematikk 1 Programmering Grl elektro 1 Grl elektro 2 ÅR 2 Matematikk 2 Målesystem og PLS Elektriske anlegg Elektriske maskiner Statistikk og økonomi Reguleringsteknikk ÅR 3 Elverksanlegg/høgspenning Bacheloroppgåve Kraftelektronikk/motordrifter og eit av valemna under Prosjektstyring (systememne) Matematikk 3 Praksis Studentbedrift Elektriske installasjonar Planen byggjer på ny forskrift til rammeplan som for HiSF sin del blir gjeldande frå hausten Fordjupinga i elkraft skjer gjennom emna som er utheva, bacheloroppgåva og andre prosjekt i studiet og alternativt praksis (30 dagar i bedrift). Emna som ikkje er utheva er felles med eksisterande studieretning i automatiseringsteknikk. Alle emna er på 10 studiepoeng, unnateke bacheloroppgåva som er 20 studiepoeng. 4

15 Emne med profilering elkraft - henta frå studieplanen til Høgskolen i Bergen [3] TOE152 - Elektriske anlegg 10 studiepoeng Mål Studentene skal ha kunnskaper om oppbygging, beregning og vern av elektriske ledningsnett. Innhold - Grunnleggende innføring i elektriske kraftsystemer og energimarked. - Trefase nettsystemer. - Nettkonstanter og dimensjonering av ledninger med hensyn til oppvarming, spenningsfall, tap, jordslutning og kortslutning. - Belastningsfordeling i radial- og maskenett. - Effekt- og energitap. - Berøringsspenninger. - Kortslutningsberegninger og mekaniske påkjenninger. - Beregning av usymmetriske kortslutningsstrømmer ved hjelp av symmetriske komponenter. TOE151 - Elektriske maskiner 10 studiepoeng Mål Studentene skal ha kunnskaper om virkemåte og egenskaper til statiske- og roterende elektriske maskiner. Innhold - Transformatorer, synkronmaskiner, asynkronmaskiner, DC-maskiner og elektriske motordrifter. - Prinsipiell virkemåte og oppbygning. - Ekvivalentskjema, karakteristikker og driftstilstander. - Innføring i dynamiske forhold. - Start- og bremsemetoder. - Termiske forhold. - Normer og standarder. TOE154 - Kraftelektronikk og elektriske motordrifter 10 studiepoeng Mål Studentene skal ha kunnskaper om omforming og styring av elektrisk effekt ved bruk av halvlederteknologi. Innhold - Likeretting,vekselretting. - Nettførte omformere. 5

16 - Krafthalvledere. - Lastførte og selvførte omformere. - Kraftforsyninger. - Industrielle anvendelser. - Elektriske motordrifter. - Dynamiske simuleringer. TOE155 - Elverksanlegg og høyspenning 10 studiepoeng Mål Studentene skal ha kjennskap til oppbygging og drift av elektriske forsyningsanlegg og forsyningssystemer. Videre skal de ha kjennskap til praktisk oppbygging av høyspenningsisolasjon i elektrisk utstyr ved å kjenne til isolasjonsmaterialenes viktigste fysiske og elektriske egenskaper og de påkjenninger som materialet blir utsatt for. Innhold - Elkraftsystemets hoveddeler, aggregat, vern, kontrollapparat. - Driftsoppgaver, informasjonsinnsamling og behandling. - Driftsentralteknikk, lokal automatikk og teknisk/økonomisk prosjektering av elanlegg. - Elektrisk ledning og gjennomslag i gassformige, faste og flytende dielektrika. - Kondensatorgjennomføringer, isolatorkjeder, støtteisolatorer og isolasjonsskjermer i luft. - Linjeteori, stasjonære- og transiente forhold. - Atmosfæriske overspenninger, koblingsoverspenninger, brytning av strøm i kraftnett, driftfrekvente overspenninger, isolasjonskoordinering og ventilavledere. - Prøver, prøvespenninger, normer, måleinstrumenter og måleutstyr. TOE156 - Elektriske installasjoner 10 studiepoeng Mål Studentene skal ha kunnskap om elektriske installasjoners oppbygging som et grunnlag for prosjektering med spesiell vekt på bruk av dataverktøy. Innhold - Installasjonsmetoder. - Lavspente fordelingssystemer - Konfigurering av el.installasjoner i bygninger - Ledningsberegning. - Bestemmelse av belastninger - Lysteknikk. - Varmelære. - Tariffer. - Vern. - Forskrifter. - Installasjonsmateriell. - Mengdeberegning. - Styring og overvåking 6

17 - Buss-systemer - Visualisering av byggeprosessen og innføring i tegnesystemer. - En innføring i økonomi, anbudsberegning og kalkulasjon. - Prosjektstyring. - Installatørforhold. Målesystem og PLS 10 studiepoeng (HiSF) Grunnleggande måleprinsipp og teori, og innføring i PLS-programmering. Dette emnet blir ein kombinasjon av dei eksisterande emna Målesystem og instrumentering og Prosesstyring. Referansar 1. NITO-prosjektgruppe v/ Jan Halvor Storkås (tilsett i Sunnfjord energi) Tilbud og etterspørsel etter høyere utdannet arbeidskraft fram mot Kunnskapsdepartementet november Høgskolen i Bergen. Studieplan elkraft

18 Frå energibransjen Sogn og Fjordane Til Høgskulen i Sogn og Fjordane Støtte til etablering av ingeniørutdanning innan energi/elkraft ved Høgskulen i Sogn og Fjordane Energibransjen i Sogn og Fjordane vil med dette erklære si støtte til oppretting av eit ingeniørstudium innan energi/elkraft ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Det er i bransjen estimert eit rekrutteringsbehov berre i Sogn og Fjordane på elkraftingeniørar dei komande 10 åra. Det er i dag ein vanskeleg rekrutteringssituasjon og få utdanna ingeniørar i ein bransje i sterk vekst. Behovet vårt er ei teknologisk retta utdanning med tyngde i elkraft. Vi ser føre oss at vi kan gi støtte i form av: deltaking i rekruttering av studentar delfinansiering av fagstillingar og ustyr hjelp til rekruttering av nye fagkrefter samarbeid i utvikling av studie- og emneplanar Energibransjen vil aktivt jobbe for å sikre rekrutteringa til studiet gjennom å tilby minst 10 bransjestipend der studentar som tek til på studiet vil bli støtta økonomisk og tilbydd relevante sommar- og deltidsjobbar. Bransjen vil òg bidra med å få eigne tilsette til å ta studiet som vidareutdanning. Rekruttering av fagpersonar som kan utvikle eit slikt studium er viktig, og for å sikre at slike stillingar ved høgskulen er attraktive for gode søkarar vil energibransjen tilby deltidsstilling(ar) på 20% eller meir. Dette vil òg sikre eit godt og tett samarbeid mellom bransjen og høgskulen i utdanninga av nye og relevante ingeniørstudentar i Sogn og Fjordane. Finansiering av stipendiatar og forskingsoppdrag kan og vere aktuelt for å sikre rekruttering av gode fagkrefter. Vi vil bidra i våre nettverk for å finne aktuelle kandidatar til fagstillingar ved høgskulen, men er kjende med at rekruttering av fagstillingar kan vere vanskeleg.. Bransjen vil òg gje finansiell støtte til oppgradering av elkraftlaboratoriet til Fagskulen i Førde, og legge til rette for at høgskulen kan nytte det i si undervising. Vi vil når det blir etterspurt frå høgskulen komme med innspel og forslag til studieplanar og innhald i emne, og låne ut lærarkrefter på timebasis til høgskulen der bransjen har tilgjengeleg kompetanse. Bransjen vil vere ein pådrivar for å legge til rette for ekskursjonar og besøk på relevante institusjonar og anlegg for å gi praktisk relevans til kunnskapen som studentane lærer på høgskulen.

19 Følgjande selskap har uttrykt positiv vilje og har intensjon om å delta i samsvar med dei føringane som er gitt i bakgrunnsnotat datert og denne støtteerklæringa: Stryn Energi (nett), SFE Nett AS, SFE Produksjon AS/Svelgen kraft AS, Østfold energi, Sunnfjord Energi (nett og produksjon), Sognekraft (nett og produksjon), Luster energi, Østfold energi. Vestavind kraft. Som bransje er dei støttande bransjeverksemdene konkret villige til: Finansiere oppstart av studiet for 2012, og arbeide vidare saman med høgskulen for å finansiere studiet framover. Det er bransjen sin intensjon å bidra aktivt og konkret til delfinansiering av studiet framover (vi antar at 3-årig oppstartsperiode fram til og med første uteksamineringsår er hovudperiode for økonomisk støtte) Aktivt marknadsarbeid og rekruttering, bl.a via media synleggjere bransjebehovet og etablere ei ordning med bransjestipend for studentar Tilby forelesningar i spesialemne Tilsette fagpersonell i delstillingar ( saman med høgskulen), der dette er ønskjeleg frå høgskulen si side. I dette ligg også gjensidig fleksibilitet i forhold til stillingsstørrelse. For energibransjen i Sogn og Fjordane: Asgeir Aase Medlem arbeidsgruppa/nettdirektør SFE og beredskapsansvarleg for energisektoren i fylket

20 Notat Til: Terje Bjelle, viserektor Frå: Bente Karin Husabø, instituttleiar Dato: 8. november 2011 Vi ber med dette om a. ressursar til ein ny bachelor i rekneskap og revisjon b. å få tildele bachelortittel i jus og økonomi for studentar som har teke årsstudium jus og emne frå bachelor økonomi og administrasjon Ny bachelor i rekneskap og revisjon Studentar som tek bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, kan velje 60 studiepoeng vidareføringsemne/profilering innan finansregnskap, skatte- og avgiftsrett og rettslære Etter sluttført utdanning og to år relevandt praksis, kan dei søkje Finanstilsynet om autorisasjon som rekneskapsførar jamfør "regnskapsførerforskriften" 1-1 og 1-2. Ved å auke tal studiepoeng i rekneskapsfaga og innføre revisjonsfag, til saman 42,5 studiepoeng meir enn vi tilbyr i dag, kan vi tilby ein bachelor i rekneskap og revisjonsfag. Etter sluttført utdanning og karakteren c eller betre i revisjonsfag, skatterett, årsrekneskap (emne rekneskap og skatt) og rettslære, er kandidaten registrert revisor. Etter tre års praksis og bestått praksisprøve er kandidaten revisor med rett til å starte eige føretak. Med meir ressursar, vil vi kunne tilby ei ny utdanning ved Høgskulen i tillegg til å styrke profileringa rekneskapsførarar som vi har i dag. Med bachelor i rekneskap og revisjon får vi eit meir heilskapleg og attraktivt studietilbod og Høgskulen vil og få eit styrka fagmiljø innan bedriftsøkonomiske fag. Vi treng å styrke dette fagmiljøet både for å få god fagleg utvikling og å bli mindre sårbare.

Mellom kl. 11:00 17:00 vert det møte med statssekretær Bjørn Haugstad.

Mellom kl. 11:00 17:00 vert det møte med statssekretær Bjørn Haugstad. MØTEINNKALLING Høgskulestyret Dato: 18.11.2014 kl. 9:00 Sted: Møterom 1 i Fossbygget, Sogndal Arkivsak: 14/00725 Arkivkode: 011 Tidsramma for møtet er kl. 09:00 kl. 11:00. Mellom kl. 11:00 17:00 vert det

Detaljer

Ikkje offentlege saker går berre til møtande styremedlemmer.

Ikkje offentlege saker går berre til møtande styremedlemmer. MØTEINNKALLING Høgskulestyret Dato: 16.12.2014 kl. 10:00 Sted: Fossbygget, møterom 1 i Sogndal Arkivsak: 14/00725 Arkivkode: 011 Det vert med dette kalla inn til styremøte i HiSF-styret tirsdag 16.desember

Detaljer

Rapport og planar (2012-2013)

Rapport og planar (2012-2013) Høgskolen i Telemark Rapport og planar (2012-2013) Høgskolen i Telemark Fastsett av styret 8. mars 2013 Utkast av 21.02.13 1 1 Innleiing 1.1 Resultatutvikling og nåsituasjon Høgskolen i Telemark (HiT)

Detaljer

Evaluering av prøveordning med mastergradar i statlege høgskolar 1999-2002

Evaluering av prøveordning med mastergradar i statlege høgskolar 1999-2002 Evaluering av prøveordning med mastergradar i statlege høgskolar 1999-2002 Delrapport 2 Noregsnettrådets rapportar 06/2002 Delrapport ISSN 1501-9640 Forord Komiteen for evaluering av prøveordning med

Detaljer

FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR

FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR Den nye barnehagelærarutdanninga Mulegheiter og utfordringar Rapport frå Følgjegruppa til Kunnskapsdepartementet RAPPORT NR.1 2014 0 Forord Denne rapporten er den første

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218 Innkalling Innkalling til styremøte 15. november 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland fylkeskommune 2006-2010

Detaljer

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer

STATUS FOR ARBEID MED ENTREPRENØRSKAP I HØGSKULEN

STATUS FOR ARBEID MED ENTREPRENØRSKAP I HØGSKULEN Saksframlegg Dato Referanse 22.10.2010 2010/350-5121/2010 Sakshandsamar Kari Thorsen, tlf 57 67 61 41 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 10/56 Høgskulestyret 04.11.2010 STATUS FOR ARBEID MED ENTREPRENØRSKAP

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

TITTEL RAPPORTNR. DATO. Ingeniør tresemester 10 år med intensivkurs i matematikk PROSJEKTTITTEL TILGJENGE TAL SIDER

TITTEL RAPPORTNR. DATO. Ingeniør tresemester 10 år med intensivkurs i matematikk PROSJEKTTITTEL TILGJENGE TAL SIDER RAPPORT Postboks 133, 6851 SOGNDAL telefon 57676000 telefaks 57676100 TITTEL RAPPORTNR. DATO Ingeniør tresemester 10 år med intensivkurs i matematikk 4/07 03.05.07 PROSJEKTTITTEL TILGJENGE TAL SIDER Evaluering

Detaljer

Innkalling for Formannskapet i Radøy

Innkalling for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Innkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 15.05.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 025/2014 Meldingar og referatsaker 026/2014 Endring av skjema

Detaljer

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 31.10.2012 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

Prosjektrapport - Framtidig organisering av tenestenivået på oppvekstområdet i Luster kommune

Prosjektrapport - Framtidig organisering av tenestenivået på oppvekstområdet i Luster kommune 2008 Prosjektrapport - Framtidig organisering av tenestenivået på oppvekstområdet i Luster kommune Prosjektgruppa 04.12.2008 2 Innhald 1. Samandrag... 4 2. Bakgrunn... 6 3. Definisjon av sentrale omgrep...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Bildet eigas av Telemark fylkeskommune, Fotograf: Jan Fredrik Vinje Innhald 1. Innleiing... 3 1.1. Skoleeigarskap... 4 1.2. Skolen i fortid og framtid...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

NITOL - Noregsnettet med IT for Open Læring

NITOL - Noregsnettet med IT for Open Læring SLUTTRAPPORT FOR NITOL - Noregsnettet med IT for Open Læring 1994-2008 15 ÅR SOM PIONER INNAN NETTBASERT LÆRING Harald Haugen, eks-hsh, harald.haugen@hsh.no Bodil Ask, eks-uia, bodil.ask@uia.no Thorleif

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Aukra kommune Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Vedteke i K-sak: 132/11 og 11/12 Dato: 15.12.2011 og 09.02.2012 Innhald: Side nr. : Rådmannen sine generelle kommentarar.. 2 Kommentarar frå kommunalsjefane..

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 11.12.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall til styremøte må meldes snarest til Hege Skogvang,

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

www.hisf.no STUDIEHANDBOK 2001/2002

www.hisf.no STUDIEHANDBOK 2001/2002 www.hisf.no STUDIEHANDBOK 2001/2002 Høgskulen i Sogn og Fjordane Postboks 133, 6851 Sogndal Telefon: 57 67 60 00 Telefaks: 57 67 61 00 E-post: post@adm.hisf.no Internett: www.hisf.no Fellesadministrasjonen

Detaljer

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK

Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK Anne Merete Kleppenes Anita Sande Høgskolen i Vestfold ASK 2-2013 Opplæringslova i møte med elevar med behov for ASK 1 Anita Sande er seniorrådgjevar

Detaljer

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF u Møre og Romsdal fylkeskommune saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar:-- - -----...... 05.10.2012 57850/2012 ' Ingunn Bekken Sjåholm Saksnr U-153/12 T-64/12 Utval Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato

Detaljer

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H.

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Lyckander, HiOA Jarle Landro og Klara Rokkones, NTNU Forord Prosjektgruppen kan se tilbake

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 04/14 SØKNAD OM UTREDNINGSTILLATELSE FOR MASTER I REGNSKAP OG REVISJON ephortesak: 13/3534 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 14.1.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer