REVISJON AV VEDTAK OM STUDIETILBODET REGULERING AV OPPTAKSKAPASITET.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REVISJON AV VEDTAK OM STUDIETILBODET 2012-13. REGULERING AV OPPTAKSKAPASITET."

Transkript

1 Saksframlegg Dato Referanse / /2011 Sakshandsamar Terje Bjelle, tlf Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 11/83 Høgskulestyret REVISJON AV VEDTAK OM STUDIETILBODET REGULERING AV OPPTAKSKAPASITET. Framlegg til vedtak: 1. Styret vedtek studietilbod og opptakskapasitet slik det går fram av vedlegg 1 i denne saka. 2. Det skal vera årleg opptak til mastergrad i organisasjon og leiing frå og med hausten Styret vedtek etablering av nytt bachelorstudium i økonomi og jus med opptak av 15 nye studentar frå og med hausten Måltala for økonomi og administrasjon og jus vert redusert med 5 studieplassar kvar. 4. Måltala for grunnskulelærar vert justert i samsvar med aktivitetskrav. 5. Styret gir rektor fullmakt til å lyse ut ingeniørutdanning i elkraft/energi. Oppstart føreset ekstern finansiering av tilbodet. 6. Vedtak om ramme for vidareutdanningstilbod vert fastsett i samband med vedtak av årsbudsjett i desember. 7. Rektor får fullmakt til å avlyse oppstart av studium dersom rekrutteringa vert vurdert som for svak. Avlysing skal i alle høve vurderast dersom det ikkje er realistiske utsikter til å oppnå minst 10 nye studentar ved semesterstart. Eventuelle avlysingar må skje innan 1. juni for studium som har oppstart i haustsemesteret og innan 1. november for studium med oppstart i januar. Saksvedlegg: 1. Styret sitt vedtak om studietilbod og opptakskapasitet studieåret (sak 11/43) med framlegg til endringar. 2. Budsjett 2012 og 2013 og masterstudiet i organisasjon og leiing, notat frå ASF Prioritering av ulike innspel frå Avdeling for samfunnsfag, skriv frå dekan Ingeniørutdanning i elkraft i Sogn og Fjordane, notat frå AIN Ingeniørutdanning i elkraft. Støtteskriv frå energibransjen, u.d. 6. Bachelor i revisjon og bachelor i økonomi og jus, skriv frå instituttleiar Opptak av nytt deltidskull i vernepleie, skriv frå instituttleiar Saksframstilling

2 I juni gjorde styret vedtak om studietilbodet og opptakskapasitet på dei ulike utdanningane. Styret sitt vedtak inkluderte mellom anna oppstart av nye mastergradsstudium i landskapsplanlegging og i brukarsentrert samhandling innan helse- og sosialfag, det siste under føresetnad av akkreditering frå NOKUT. Med dette hadde styret i hovudsak gjort dei vedtaka som skal til for å fullføra den offensive satsinga på mastergradsutdanningar som ligg i strategiplanen. Ut over satsinga på nye mastergrader, vart det gjort berre små endringar i studietilbodet jamført med året før. I vedtaket i juni heitte det at studietilbodet skulle vurderast på nytt i november med tanke på mogeleg revisjon sett i lys av budsjettet for No er statsbudsjettet for 2012 kjent, og høgskulen vart ikkje tildelt nye studieplassar eller ressursar elles som gir grunnlag for vesentlege endringar i studietilbodet. Styret får på dette møtet framlagt ei sak om hovudval i høgskulen sitt budsjett for Det går fram av den saka at det ikkje er rom for vesentleg auke i studietilbodet eller tal studieplassar ut over det styret gjorde vedtak om i juni. I føreliggjande sak legg rektor fram dei innspela som er komne til justering av studietilbodet og vurderer dei. Dette gjeld framlegg om: Årleg opptak til mastergrad i organisasjon og leiing Opptak annakvart år til mastergrad i spesialpedagogikk Etablering av studieretning i elkraft/energi Etablering av bachelor i revisjon Etablering av bachelor i økonomi og jus Opptak av deltidskull i vernepleie januar 2013 Auka måltal for idrettsutdanningane Framlegget om etablering av bachelorstudium i design og handverk med vekt på entreprenørskap, som også vart drøfta på styret sitt møte i juni, blir lagt fram som eiga sak. Vurdering Årleg opptak til mastergrad i organisasjon og leiing Styret har gjort vedtak om opptak av nytt kull hausten 2012, og dette innspelet gjeld dermed opptak etter Fagmiljøet har lenge argumentert for at det må vera årleg opptak til dette tilbodet, og i innspel frå Avdeling for samfunnsfag (vedlegg 2) heiter det at eventuelt opptak til studiet hausten 2013 føreset klarsignal i løpet av inneverande semester. Planen er opptak med studiestad Bergen i 2012 og i Førde Avdeling for samfunnsfag prioriterer dette tiltaket på topp blant innspela sine (vedlegg 3). Styret drøfta dette tilbodet siste gong i juni og rektor meiner det bør gjevast klarsignal for årleg opptak til studiet, slik at det også blir opptak av nytt kull i Dette vil vera i samsvar med intensjonane i mastergradssatsinga, og styret sine prioriteringar i gjeldande strategiplan og Rapport og planar er dermed i mål så langt det gjeld mastergrader. Opptak annakvart år til masterstudium i spesialpedagogikk Dette er eit studietilbod som vert arrangert på Sandane med Universitetet i Oslo som fagleg ansvarleg, men slik at HISF fullfinansierer studiet gjennom refusjon til UiO. Tilbodet er avhengig av kompetanse og undervisningskrefter frå UiO og studentane blir rekruttert frå store delar av landet. I forhold til lærarutdanninga har vi ein mastergrad i undervisning og læring i samarbeid med Universitetet i Bergen, og her har høgskulen i haust sendt søknad til NOKUT om akkreditering for å ta over det faglege ansvaret. Rektor ser ikkje at det er rom for å auka opptaksfrekvensen på mastergraden i spesialpedagogikk innafor dei økonomiske rammene som er til rådvelde.

3 Ingeniørutdanning i elkraft Avdeling for ingeniør- og naturfag forslår etablering av bachelorutdanning i elkraft. Energi og miljø, fornybar eller berekraftig energi er alternative nemningar på studietilbodet. Det nye studiet vil kunna etablerast som ei studieretning under elektro ved sida av den eksisterande studieretninga i automasjon. Vedlegg 4 gjer nærare greie for planane. Eit studietilbod i elkraft vil vera forholdsvis kostbart med nye undervisningstilbod tilsvarande kring 60 studiepoeng og vesentlege utstyrskostander. Planane for det nye studiet har kome i stand etter betydeleg påtrykk frå energiselskapa i fylket, som også er innstilt på å bidra økonomisk til å få realisert tilbodet. Vedlegg 5 gjer nærare greie for det. Bakgrunnen deira er først og fremst vanskar med å rekruttera kvalifisert arbeidskraft og dei meiner situasjonen vil forverra seg i åra som kjem. I brev frå energibransjen i fylket heiter det at bransjen kan støtta oppstart av studiet både med rekruttering av studentar og tilsette, delfinansiering av fagstillingar og utstyr og samarbeid om utvikling av studiet. Det er lite tvil om behovet for ingeniørar innan elkraft, men eit anna spørsmål er om det vil vera søkjarar til eit slikt studietilbod. Ein gjennomgang av søkjar- og studenttal ved dei 10 norske institusjonane som i dag tilbyr elkraftutdanning viser ikkje svært solid rekruttering. Dei fleste av institusjonane har totalt nye studentar årleg på elektro, og då har dei fleste 3-4 ulike studieretningar å fordela desse på. I år har HISF 21 nye studentar med ei studieretning (automasjon). Sidan dei ulike studieretningane ikkje er så forskjellige, kan ein frykta at ei ny studieretning vil henta studentar frå det same rekrutteringspotensialet som det eksisterande studiet i automasjon. Rektor meiner likevel at innspelet er interessant, ikkje minst grunna viljen som blir vist frå den lokale energibransjen for å få dette i stand. Innspela frå bransjen er noko uklåre når det gjeld omfanget av økonomisk støtte som kan vera aktuelt, og rektor ynskjer difor fullmakt frå styret for å sjå nærare på dette. Etter rektor si vurdering må det vera ein føresetnad for etablering av tilbodet at det er mogeleg å få til full ekstern finansiering av høgskulen sine kostnader med å tilby studiet. Dersom dette let seg gjera, meiner rektor at tilbodet bør lysast ut gjennom Samordna Opptak og at interessa for studiet må avgjera om det kan startast opp eitt kull frå hausten Bachelor i revisjon Avdeling for samfunnsfag foreslår etablering av bachelor i rekneskap og revisjon (vedlegg 6). Dette er ei utdanning som i stor grad vil vera samordna med bachelor i økonomi og administrasjon og først og fremst innebera ei styrking av utdanningstilbod og fagmiljø innafor bedriftsøkonomi. Etablering av bachelor i revisjon har vore drøfta tidlegare, men ikkje realisert. Det er ei etablert utdanning som på nærare definerte vilkår knytt til faginnhald og praksis kan gi autorisasjon for både rekneskapsførar og revisor, og også gi rett til å starta eige føretak. I dag er det 12 høgre utdanningsinstitusjonar som tilbyr revisorutdanning. Dei geografisk næraste er Høgskolen i Molde og Universitetet i Stavanger. Studentrekrutteringa er tilfredsstillande for dei aller fleste av desse. Rekruttering av fagpersonell vil kunne vera ei utfordring innafor revisjon. Lokalt har bransjen problem med rekruttering av revisorar og interessa for at høgskulen skal få i stand eit slikt tilbod er stor. Lokale firma, både offentlege og private, er innstilt på å stilla opp i undervisningssamanheng. Etablering av ny bachelor i revisjon vil krevja ny undervisning tilsvarande vel 40 studiepoeng. Rektor vurderer innspelet som interessant. Det er eit tiltak som kan styrka både fag- og studentmiljø og gi høgskulen eit sterkare og meir robust øk-ad miljø. Det vil også vera eit tilbod som styrkar høgskulen i forhold til privat sektor. Rektor meiner likevel at tilbodet ikkje kan startast opp i 2012 ut frå ei samla

4 vurdering, der høgskulen sin økonomi er avgjerande. Det er likevel eit framlegg som det kan vera aktuelt å ta opp att på eit seinare tidspunkt. Bachelor i økonomi og jus Avdeling for samfunnsfag gjer også framlegg om etablering av bachelor i økonomi og jus (vedlegg 6). Også dette er eit tilbod som baserer seg på bachelor i økonomi og administrasjon, slik at studentane følgjer to år av dette studiet og i tillegg tek årsstudium i jus. Tilbodet føreset ingen nye undervisningstilbod. Dette er ikkje eit etablert utdanningstilbod nokon stad, men Høgskolen i Buskerud tilbyr eit liknande i studium i jus og leiing, og dette rekrutterer godt. Framlegget om studium i økonomi og jus siktar mot å vera ei sølvstendig sakshandsamarutdanning, men som også kan byggjast vidare med studium både innan økonomi og rettsvitskap. Tilbodet kan startast opp utan nye undervisningsressursar, men avdelinga må tilførast noko ressursar til koordinering av studiet. Rektor rår til etablering av tilbodet med eit studentmåltal på 15, men slik at måltalet for studia i økonomi og administrasjon og jus samstundes vert reduserte med fem studentar kvar. Opptak av nytt deltidskull i vernepleie Avdeling for samfunnsfag foreslår også opptak av nytt deltidskull i vernepleie i januar 2013 (vedlegg 7). Det vart gjennomført opptak av eit slikt deltidskull i 2010 og røynslene med det kullet er gode. Rektor vurderer innspelet som interessant, men ser ikkje rom for tiltaket med dagens økonomiske situasjon. Auka opptakskapasitet på idrettsutdanningane På bakgrunn av god rekruttering til studia innan idrett og friluftsliv, gjer ALI framlegg om at studentmåltalet for årssstudiet i idrett vert auka med 15 til 50 studentar. Med tilvising til den økonomiske situasjonen vil rektor ikkje tilrå det. Opptakskapasitet for vidareutdanningar Både ALI og AHF ønskjer auka opptakskapasitet for vidareutdanningar. Rektor tilrår at dette spørsmålet vert utsett til handsaming av årsbudsjettet i desember. Andre framlegg I styresaka i juni var det også nokre framlegg til nye studietilbod som ikkje kom med i vedtaket. Det galdt: Etablering av bachelor i jus Bachelorstudium i handverk, design med vekt på entreprenørskap Auka opptakskapasitet på eksisterande program Ingen av desse framlegga er med i avdelingane sine innspel denne gongen, og rektor ser ikkje at det er grunnlag for å vurdera dei på nytt. Bachelor i handverk og design vert handsama som eiga sak. I vedlegg 1 følgjer rektor sitt framlegg til studietilbod og opptakskapasitet for studieåret

5 Framlegg om studietilbod og opptakskapasitet 2012 Studietilbod Studie- Opptaks- Opptaks- Opptaks- Andel Opptakskap Endring poeng kapasitet kapasitet kapasitet heiltid 2012 frå Heiltidsekviv juni Grunnskulelærar Grunnskulelærar 1-7, samling ,8 28 Grunnskulelærar Førskulelærar Førskulelærar, samling ,75 0 Idrett, fysisk aktivitet og helse Idrett og kroppsøving Friluftsliv Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur Geologi og geofare Fornybar energi Elektroingeniør Økonomi og administrasjon Økonomi og jus Eigedomsmekling Reiselivsleiing Sjukepleie august Sjukepleie august, samling ,75 0 Sjukepleie januar Vernepleie Sosialt arbeid Barnevern Ungdomssosiologi Historie Engelsk Idrett Naturfag Bedriftsøkonomi Reiselivsleiing Jus Samfunnsfag Ungdomssosiologi Sum opptakskapasitet gjennom SO Bachelor sjukepleie januar Bachelor vernepleie januar, samling ,75 0 Praktisk-pedagogisk utdanning Praktisk-pedagogisk utdanning, samling ,5 30 Innpassing idrett frå Gateway Master organisasjon og leiing ,5 15 Master læring og undervisning Master spesialpedagogikk ,5 15 Master landskapsplanlegging Master helse- og sosialfag ,67 15 Eiitårig forkurs ingeniør Master idrett Sum lokale opptak

6 Frå dekan Til rektor, assisterande rektor og viserektor for utdanning Kopi: Instituttleiar Institutt for samfunnsvitskap Sogndal, KORT NOTAT OM BUDSJETT 2012 OG 2013 OG MASTERSTUDIET I ORGANISASJON OG LEIING Resymé I dette notatet er argumentert for at HiSF gjer vedtak om årleg opptak til masterstudiet i organisasjon og leiing. I høve budsjettet er det planlagt nytt ordinært opptak hausten Det første opptaket som vil følgja som konsekvens av eit vedtak om årleg opptak, vil vera i Men både av faglege, administrative og økonomiske grunnar må eit vedtak om dette og eit budsjettvedtak skje hausten Ved vedtak om årleg opptak vil masterstudiet verta tilbydd annakvart år i høvesvis Bergen (nytt opptak i 2012) og i Førde (neste opptak eventuelt i 2013). I tillegg til årleg opptak er det ei anna side ved masterstudiet som fordrar ein viss ressursauke fram mot budsjettet for Saka er den at ved opptaket i Bergen i 2010 lovde opptakskontoret til HiSF opptak til masterstudiet for alle som byrja, også for dei som berre hadde søkt vidareutdanning.. Dette vil venteleg gje eit monaleg auka ressursbehov. Stoda er at i overkant av 50 skal inn andre året, medan det er berre ressursar til 25. Dette slår inn frå august Dekan har ikkje finrekna på økonomisk ressursbehov, men vil i samarbeid med assisterande rektor gjerne koma attende til dette. Konklusjon I budsjettarbeidet for 2012/sak om studieprogram vert det 1) Gjort vedtak om årlege opptak til masterprogram i organisasjon og leiing 2) Laga økonomisk ramme for årlege opptak til masterprogram i organisasjon og leiing 1

7 3) Laga økonomisk ramme for at overopptaket i Bergen 2010, kan vidareførast inn i masterprogrammet. Bakgrunn Masterstudiet har vore under oppbygging sidan Det året vart årsstudiet i helse- og sosialadministrasjon utvida med eit tilsvarande årsstudium i utdanningsadministrasjon. Masterutdanninga i organisasjon og leiing og dei to vidareutdanningane i utdanningsleiing og helse- og velferdsleiing har sidan masterutdanninga starta i 2002 gjennomført opptak annakvart år. Fagmiljøet og avdelinga ønskjer å gjere dette om til eit årleg opptak. Dei viktigaste grunngjevingane for årlege opptak er: Sluttord o God rekrutteringssituasjon. Dei ordinære opptaka i Sogn og Fjordane til både vidareutdanning og masterutdanning. Generelt kan seiast at koplinga mellom vidareutdanning og masterutdanning, og det at studiet tilbyr spesialretningar retta mot høvesvis skule, helse- og velferd, gir eit solid rekrutteringsgrunnlag. Opptak til, oppstart av masterstudiet i Bergen hausten 2010 vart ein suksess. Drifta går godt. Opptak til skuleleiarutdanning for Bergen kommune i januar 2011 var solid. Drifta går godt. Opptaket til masterutdanninga i Førde i hausten 2011 er godt. Nytt ordinært opptak hausten 2012 ønskjer avdelinga å gjera i Bergen. Rekrutteringssituasjonen i Bergen er lovande. Ved vedtak om årleg opptak vil opptaket i 2013 skje i Førde. Etter dette vil ein ha innarbeidd ein rytme med opptak annakvart år i høvesvis Førde og Bergen. o Styrking/trygging av fagmiljøet Rettleiingskapasitet Evne til å ta større fou-oppdrag Bygge/rekruttere fleire med professor/dosentkompetanse o Styrking av ekstern oppdragsverksemd ved HSF i samarbeid med HSF Oppdrag o Forventningar i marknaden/hjå samarbeidspartar Skule- og velferdssektoren i Sogn og Fjordane, og i deler av nabofylka. Bergen kommune Tidlegare dekan ved AØR Leif Longvanes analyserte i notat av uheldige konsekvensar for masterprogrammet og HiSF om ein no ikkje går inn for årlege opptak. Analysen er framleis Dette notatet vart sendt leiargruppa hausten 2011, men analysen er 2

8 framleis gyldig og følgjer her som vedlegg. Samstundes vil sitjande dekan understreka og framheva dei positive vilkåra for å gjera eit årleg opptak. Essensen i dette er at i masterprogrammet i organisasjon og leiing har HiSF lukkast i utviklinga av ei utdanning som er fagleg sterk og som har høg relevans for dei aktuelle sektorane, eit solid fagmiljø og i rekrutteringa av studentar. Vedlegg: Notat av frå dekan Leif Longvanes, AØR. 3

9 Notat til viserektor for utdanning Frå dekan ASF 9. november 2011 Nye utdanningstiltak ASF Prioritering frå ASF 1. Årleg opptak masterprogram i organisasjon og leiing 2. Vernepleie deltid, opptak i januar Bachelor i rekneskap og revisjon 4. Bachelor i økonomi og jus. 5. Nye modular (15 +15) i historie og sosiologi som gir 3-årig bachelor i både historie og sosiologi. (sjå kommentarar nedanfor) 6. Vidareutdanning i barnevern ( ) 7. Vidareutdanning i miljøterapi ( ) Meir om dei ulike prioriteringane ordna pr. institutt Institutt for samfunnsvitskap Organisasjon og leiing årleg opptak / Kompensasjon for overopptak (sjå eige notat i vedlegg) 3-årig bachelor historie og sosiologi - Utviklingsarbeid - Ressursar til 30 sp (totalt) for å laga eit heilt tredje år for både bachelor i historie og i sosiologi - Teorien er at ved å gjera dette vil rekrutteringa verta betre, ikkje minst vil fråfallet verta mindre. Held teorien? - OBS! Historie og sosiologi er mellom dei billegaste utdanningane i høgskulen. Gir dette betre rom for å satsa? Hans Jørgen har signalisert dette. - Utlysing 2012?

10 Institutt for barnevern, sosialt arbeid og vernepleie Vernepleie deltid nytt opptak i januar 2013 Sjå vedlegg frå Unni Aasen (innspel for å få til eit opptak januar Argumentasjonen no er den same. ) Vidareutdanningar - Alle vidareutdanningar skal ha ein standard som gjer at dei kan gå inn i masterprogram Vidareutdanninga i miljøterapi ( sp) - Denne driv avdelinga for eiga rekning (jf noko ledig kapasitet pga småe kull vernepleie / rusutdanninga) Ny vidareutdanning barnevern (15 sp + 15 sp) har sendt søknad om utviklingsmidlar til Fylkesmann med planlagt oppstart hausten 2012 Institutt for økonomi og administrasjon Bachelor i juss og økonomi (årsstudiet i juss + to første åra av bachelor i øk-ad) Bachelor i revisjon og rekneskap Friske ressursar tilsvarande 42, 5 (styrking av rekneskapsfag/ innføra revisjonsfag) trengst Sjå eigne notat sende frå instituttleiar.

11 Ingeniørutdanning i elkraft i Sogn og Fjordane Joar Sande Sist oppdatert

12 Behov I Sogn og Fjordane er det behov for ingeniørar med kompetanse i elkraft dei neste 10 åra [1]. Snittalderen er no på 52 år, og bransjen står framføre store utfordringar. Nettet som er bygd på 50 og 60-talet skal fornyast Sterk satsing på fornybar energi gjer at det er behov for nyinvestering i linjer og stasjonar Det blir sett krav til høgare utdanning i nye forskrifter I tillegg vert det etablert rådgjevande selskap innan energi, som vil trenge same kompetansen som energiselskapa SSB Rapport 2008:29 peikar på at det blir større etterspørsel etter arbeidskraft med høgare økonomisk og administrativ utdanning på høgskulenivå. Det vil også bli høgare etterspørsel etter ingeniørar og andre grupper realfag. Ein anna ting som tilseier auka behov for rekruttering innan teknologi- og realfag er at gjennomsnittsalderen til dei med utdanning i realfag er stigande. Behovet for høgt utdanna i kraftbransjen er godt dokumentert. Ein stor del av dei tilsette nærmar seg pensjonsalderen, og rekrutteringsnivået av teknisk utdanna er for lågt (FAFO 2009). Energi Norge har berekna at det totalt må investerast 150 mrd. kroner i kraftsektoren fram mot 2020, noko som krev auka tilgang på kompetanse. Regjeringens næringspolitiske satsinger og satsingen på klima, miljø og energi vil også trekke i retning av økt etterspørsel etter teknologer og realister. Det samme gjør bildet av en aldrende ingeniørstand. [3, side 67] Tilbydarar av ingeniørutdanning i elkraft nasjonalt Etter at det kom ny energilov i 1990 fall nyrekrutteringa i bransjen med ca 30%. Det medførte at fleire høgskular med utdanning i elkraft la ned sine tilbod, eller retta dei meir inn mot energi og miljø, grunna dårleg rekruttering. Bransjen derimot er klar på at dei treng reine elkraftingeniørar, og at dei også kan brukast i den pågåande satsinga på fornybar energi. Tabell 1. Tilbydarar av ingeniørutdanning i elkraft og energi Institusjon Namn Nivå Høgskulen i Bergen Elkraft Bachelor Høgskolen i Gjøvik Elkraft Bachelor Universitetet i Agder Fornybar energi Bachelor, master Universitetet i Stavanger Bærekraftig energi Master Høgskolen i Oslo Energi og miljø Bachelor Høgskolen i Sør-Trøndelag Elkraftteknikk Bachelor Høgskolen i Telemark Elkraftteknikk Bachelor Høgskolen i Østfold Elkraft Bachelor NTNU Energi og miljø Master Høgskolen i Narvik Elkraft, Elektroteknikk Bachelor, master Høgskolen i Gjøvik organiserer sitt studium i samarbeid med andre utdanningsinstitusjonar (Høgskolen i Østfold og Universitetet i Karlstad), slik at det er stor grad av nettbasert undervising. Felles for alle er at det er ei stor utfordring å få tak i undervisingskompetanse. 2

13 Samarbeidspartnarar Samarbeid med fagskulen i Førde om laboratoriefasilitetar er avgjerande. Fagleg blir samarbeid innan Teknovest og med Høgskulen i Bergen viktig. Fagskulen har i dag utdanning i elkraft, og truleg kan om lag 20 studiepoeng vere fellesundervising lag med studentar frå dei. Fagskulen har ein tilsett med fagkompetanse i elkraft. Bransjen kan bidra med timelærarar og gjesteførelesarar, men dei er pressa på tid. Undervisning i bedrift og nær kontakt med bransjen gjennom ekskursjonar og prosjektarbeid er viktig for å få god kvalitet på tilbodet. Økonomi Den nye studieretninga krev unike studiepoeng (eit års fordjuping). Det vil krevje om lag to nye stillingar, men samordning med fagskulen vil gi ein gevinst. Kostnaden er avhengig av kompetansen til dei som vert tilsett: Høgskulelektor Førsteamanuensis/førstelektor Professor ,- pr. år ,- pr. år ,- pr. år Kompetanse i elkraft er vanskeleg å få tak i, så vi må rekne med å legge oss høgt i løn. Delte stillingar med bransjen vil gi auka attraktivitet. Vi ser føre oss at den første må bli tilsett frå neste haust av, og at den neste blir tilsett hausten Første året på elkraft blir felles med første året på automatiseringsteknikk, så då er det tid til å planlegge studiet. Det er budsjettert med ein professor og ein høgskulelektor, Budsjett 2012 Full stilling frå august , Ei full stilling heile året og ei full stilling frå august , To fulle stillingar , To fulle stillingar ,- Dersom det er ynskjeleg å tilsetje stipendiatar (som skal ta doktorgrad på 4 år), så er kostnaden på stipendiatane omlag som til en lektor ( ,-/år). Det trengst òg ein øyremerka pott til marknadsføring. Ved oppstart hausten 2012 vert dei første studentane på elkraft uteksaminerte våren Inntektene til høgskulen er om lag ,- for kvar student som greier alle fag i eit studieår (60 studiepoeng). Nokre kritiske suksessfaktorar Studentar eit studium bør ha minst ti studentar for å starte. Har bedriftene folk som skal oppdatere kompetansen sin? Er det aktuelt å gi stipend og tilby sommarjobbar for å auke rekrutteringa? 3

14 Finansiering - fordeling Undervisningskrefter kan bedriftene kartlegge kven som er aktuelle av eigne tilsette, og bruke nettverket sitt til å finne aktuelle kandidatar andre stader i landet? Skisse til studieplan ÅR 1 Haust Vår Innføringsemne Fysikk og kjemi Matematikk 1 Programmering Grl elektro 1 Grl elektro 2 ÅR 2 Matematikk 2 Målesystem og PLS Elektriske anlegg Elektriske maskiner Statistikk og økonomi Reguleringsteknikk ÅR 3 Elverksanlegg/høgspenning Bacheloroppgåve Kraftelektronikk/motordrifter og eit av valemna under Prosjektstyring (systememne) Matematikk 3 Praksis Studentbedrift Elektriske installasjonar Planen byggjer på ny forskrift til rammeplan som for HiSF sin del blir gjeldande frå hausten Fordjupinga i elkraft skjer gjennom emna som er utheva, bacheloroppgåva og andre prosjekt i studiet og alternativt praksis (30 dagar i bedrift). Emna som ikkje er utheva er felles med eksisterande studieretning i automatiseringsteknikk. Alle emna er på 10 studiepoeng, unnateke bacheloroppgåva som er 20 studiepoeng. 4

15 Emne med profilering elkraft - henta frå studieplanen til Høgskolen i Bergen [3] TOE152 - Elektriske anlegg 10 studiepoeng Mål Studentene skal ha kunnskaper om oppbygging, beregning og vern av elektriske ledningsnett. Innhold - Grunnleggende innføring i elektriske kraftsystemer og energimarked. - Trefase nettsystemer. - Nettkonstanter og dimensjonering av ledninger med hensyn til oppvarming, spenningsfall, tap, jordslutning og kortslutning. - Belastningsfordeling i radial- og maskenett. - Effekt- og energitap. - Berøringsspenninger. - Kortslutningsberegninger og mekaniske påkjenninger. - Beregning av usymmetriske kortslutningsstrømmer ved hjelp av symmetriske komponenter. TOE151 - Elektriske maskiner 10 studiepoeng Mål Studentene skal ha kunnskaper om virkemåte og egenskaper til statiske- og roterende elektriske maskiner. Innhold - Transformatorer, synkronmaskiner, asynkronmaskiner, DC-maskiner og elektriske motordrifter. - Prinsipiell virkemåte og oppbygning. - Ekvivalentskjema, karakteristikker og driftstilstander. - Innføring i dynamiske forhold. - Start- og bremsemetoder. - Termiske forhold. - Normer og standarder. TOE154 - Kraftelektronikk og elektriske motordrifter 10 studiepoeng Mål Studentene skal ha kunnskaper om omforming og styring av elektrisk effekt ved bruk av halvlederteknologi. Innhold - Likeretting,vekselretting. - Nettførte omformere. 5

16 - Krafthalvledere. - Lastførte og selvførte omformere. - Kraftforsyninger. - Industrielle anvendelser. - Elektriske motordrifter. - Dynamiske simuleringer. TOE155 - Elverksanlegg og høyspenning 10 studiepoeng Mål Studentene skal ha kjennskap til oppbygging og drift av elektriske forsyningsanlegg og forsyningssystemer. Videre skal de ha kjennskap til praktisk oppbygging av høyspenningsisolasjon i elektrisk utstyr ved å kjenne til isolasjonsmaterialenes viktigste fysiske og elektriske egenskaper og de påkjenninger som materialet blir utsatt for. Innhold - Elkraftsystemets hoveddeler, aggregat, vern, kontrollapparat. - Driftsoppgaver, informasjonsinnsamling og behandling. - Driftsentralteknikk, lokal automatikk og teknisk/økonomisk prosjektering av elanlegg. - Elektrisk ledning og gjennomslag i gassformige, faste og flytende dielektrika. - Kondensatorgjennomføringer, isolatorkjeder, støtteisolatorer og isolasjonsskjermer i luft. - Linjeteori, stasjonære- og transiente forhold. - Atmosfæriske overspenninger, koblingsoverspenninger, brytning av strøm i kraftnett, driftfrekvente overspenninger, isolasjonskoordinering og ventilavledere. - Prøver, prøvespenninger, normer, måleinstrumenter og måleutstyr. TOE156 - Elektriske installasjoner 10 studiepoeng Mål Studentene skal ha kunnskap om elektriske installasjoners oppbygging som et grunnlag for prosjektering med spesiell vekt på bruk av dataverktøy. Innhold - Installasjonsmetoder. - Lavspente fordelingssystemer - Konfigurering av el.installasjoner i bygninger - Ledningsberegning. - Bestemmelse av belastninger - Lysteknikk. - Varmelære. - Tariffer. - Vern. - Forskrifter. - Installasjonsmateriell. - Mengdeberegning. - Styring og overvåking 6

17 - Buss-systemer - Visualisering av byggeprosessen og innføring i tegnesystemer. - En innføring i økonomi, anbudsberegning og kalkulasjon. - Prosjektstyring. - Installatørforhold. Målesystem og PLS 10 studiepoeng (HiSF) Grunnleggande måleprinsipp og teori, og innføring i PLS-programmering. Dette emnet blir ein kombinasjon av dei eksisterande emna Målesystem og instrumentering og Prosesstyring. Referansar 1. NITO-prosjektgruppe v/ Jan Halvor Storkås (tilsett i Sunnfjord energi) Tilbud og etterspørsel etter høyere utdannet arbeidskraft fram mot Kunnskapsdepartementet november Høgskolen i Bergen. Studieplan elkraft

18 Frå energibransjen Sogn og Fjordane Til Høgskulen i Sogn og Fjordane Støtte til etablering av ingeniørutdanning innan energi/elkraft ved Høgskulen i Sogn og Fjordane Energibransjen i Sogn og Fjordane vil med dette erklære si støtte til oppretting av eit ingeniørstudium innan energi/elkraft ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Det er i bransjen estimert eit rekrutteringsbehov berre i Sogn og Fjordane på elkraftingeniørar dei komande 10 åra. Det er i dag ein vanskeleg rekrutteringssituasjon og få utdanna ingeniørar i ein bransje i sterk vekst. Behovet vårt er ei teknologisk retta utdanning med tyngde i elkraft. Vi ser føre oss at vi kan gi støtte i form av: deltaking i rekruttering av studentar delfinansiering av fagstillingar og ustyr hjelp til rekruttering av nye fagkrefter samarbeid i utvikling av studie- og emneplanar Energibransjen vil aktivt jobbe for å sikre rekrutteringa til studiet gjennom å tilby minst 10 bransjestipend der studentar som tek til på studiet vil bli støtta økonomisk og tilbydd relevante sommar- og deltidsjobbar. Bransjen vil òg bidra med å få eigne tilsette til å ta studiet som vidareutdanning. Rekruttering av fagpersonar som kan utvikle eit slikt studium er viktig, og for å sikre at slike stillingar ved høgskulen er attraktive for gode søkarar vil energibransjen tilby deltidsstilling(ar) på 20% eller meir. Dette vil òg sikre eit godt og tett samarbeid mellom bransjen og høgskulen i utdanninga av nye og relevante ingeniørstudentar i Sogn og Fjordane. Finansiering av stipendiatar og forskingsoppdrag kan og vere aktuelt for å sikre rekruttering av gode fagkrefter. Vi vil bidra i våre nettverk for å finne aktuelle kandidatar til fagstillingar ved høgskulen, men er kjende med at rekruttering av fagstillingar kan vere vanskeleg.. Bransjen vil òg gje finansiell støtte til oppgradering av elkraftlaboratoriet til Fagskulen i Førde, og legge til rette for at høgskulen kan nytte det i si undervising. Vi vil når det blir etterspurt frå høgskulen komme med innspel og forslag til studieplanar og innhald i emne, og låne ut lærarkrefter på timebasis til høgskulen der bransjen har tilgjengeleg kompetanse. Bransjen vil vere ein pådrivar for å legge til rette for ekskursjonar og besøk på relevante institusjonar og anlegg for å gi praktisk relevans til kunnskapen som studentane lærer på høgskulen.

19 Følgjande selskap har uttrykt positiv vilje og har intensjon om å delta i samsvar med dei føringane som er gitt i bakgrunnsnotat datert og denne støtteerklæringa: Stryn Energi (nett), SFE Nett AS, SFE Produksjon AS/Svelgen kraft AS, Østfold energi, Sunnfjord Energi (nett og produksjon), Sognekraft (nett og produksjon), Luster energi, Østfold energi. Vestavind kraft. Som bransje er dei støttande bransjeverksemdene konkret villige til: Finansiere oppstart av studiet for 2012, og arbeide vidare saman med høgskulen for å finansiere studiet framover. Det er bransjen sin intensjon å bidra aktivt og konkret til delfinansiering av studiet framover (vi antar at 3-årig oppstartsperiode fram til og med første uteksamineringsår er hovudperiode for økonomisk støtte) Aktivt marknadsarbeid og rekruttering, bl.a via media synleggjere bransjebehovet og etablere ei ordning med bransjestipend for studentar Tilby forelesningar i spesialemne Tilsette fagpersonell i delstillingar ( saman med høgskulen), der dette er ønskjeleg frå høgskulen si side. I dette ligg også gjensidig fleksibilitet i forhold til stillingsstørrelse. For energibransjen i Sogn og Fjordane: Asgeir Aase Medlem arbeidsgruppa/nettdirektør SFE og beredskapsansvarleg for energisektoren i fylket

20 Notat Til: Terje Bjelle, viserektor Frå: Bente Karin Husabø, instituttleiar Dato: 8. november 2011 Vi ber med dette om a. ressursar til ein ny bachelor i rekneskap og revisjon b. å få tildele bachelortittel i jus og økonomi for studentar som har teke årsstudium jus og emne frå bachelor økonomi og administrasjon Ny bachelor i rekneskap og revisjon Studentar som tek bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, kan velje 60 studiepoeng vidareføringsemne/profilering innan finansregnskap, skatte- og avgiftsrett og rettslære Etter sluttført utdanning og to år relevandt praksis, kan dei søkje Finanstilsynet om autorisasjon som rekneskapsførar jamfør "regnskapsførerforskriften" 1-1 og 1-2. Ved å auke tal studiepoeng i rekneskapsfaga og innføre revisjonsfag, til saman 42,5 studiepoeng meir enn vi tilbyr i dag, kan vi tilby ein bachelor i rekneskap og revisjonsfag. Etter sluttført utdanning og karakteren c eller betre i revisjonsfag, skatterett, årsrekneskap (emne rekneskap og skatt) og rettslære, er kandidaten registrert revisor. Etter tre års praksis og bestått praksisprøve er kandidaten revisor med rett til å starte eige føretak. Med meir ressursar, vil vi kunne tilby ei ny utdanning ved Høgskulen i tillegg til å styrke profileringa rekneskapsførarar som vi har i dag. Med bachelor i rekneskap og revisjon får vi eit meir heilskapleg og attraktivt studietilbod og Høgskulen vil og få eit styrka fagmiljø innan bedriftsøkonomiske fag. Vi treng å styrke dette fagmiljøet både for å få god fagleg utvikling og å bli mindre sårbare.

VEDTAK OM STUDIEPROGAM 2010. REGULERING AV OPPTAKSKAPASITET.

VEDTAK OM STUDIEPROGAM 2010. REGULERING AV OPPTAKSKAPASITET. Saksframlegg Dato Referanse 02.11.2009 2009/405-4695/2009 Sakshandsamar Terje Bjelle, tlf 57 67 61 30 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato 09/55 Høgskulestyret 19.11.2009 VEDTAK OM STUDIEPROGAM 2010. REGULERING

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2009

Rådgjevarkonferansen 2009 Rådgjevarkonferansen 2009 Dei neste 15 min. Tørre facts om HSF Utfordringar for HSF HSF - ein attraktiv høgskule? Utdanningar ved HSF og spennande planar Ta med elevane på besøk til HSF! Tørre facts Høgskulen

Detaljer

ORIENTERING OM MELLOMBELSE TILSETTINGAR VED HSF

ORIENTERING OM MELLOMBELSE TILSETTINGAR VED HSF Saksframlegg Dato Referanse 31.05.2011 2011/551-2955/2011 Sakshandsamar Bente Heiberg/Wenche Fjørtoft, tlf 57 67 61 20 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 11/47 Høgskulestyret 16.06.2011 ORIENTERING OM

Detaljer

Sakshandsamar Dykkar dato Dykkar referanse Rasmus Stokke, tlf 57 67 60 75 15.10.2009

Sakshandsamar Dykkar dato Dykkar referanse Rasmus Stokke, tlf 57 67 60 75 15.10.2009 1 av 5 Sakshandsamar Dykkar dato Dykkar referanse Rasmus Stokke, tlf 57 67 60 75 15.10.2009 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Regionalt samarbeid om utvikling av fireårig grunnskulelærarutdanning

Detaljer

NY LÆRARUTDANNING. PROFILERING AV FAGPORTEFØLGJE, SAMARBEID OG AKTIVITETSKRAV.

NY LÆRARUTDANNING. PROFILERING AV FAGPORTEFØLGJE, SAMARBEID OG AKTIVITETSKRAV. Saksframlegg Dato Referanse 10.06.2009 2008/827-2749/2009 Sakshandsamar Dekan Rasmus Stokke / Studiedirektør Terje Bjelle Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato 09/28 Høgskulestyret 17.06.2009 NY LÆRARUTDANNING.

Detaljer

STUDIEPROGRAM 2010-11. DRØFTINGSSAK

STUDIEPROGRAM 2010-11. DRØFTINGSSAK Saksframlegg Dato Referanse 14.09.2009 2009/405-3970/2009 Sakshandsamar Terje Bjelle, tlf 57 67 61 30 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 09/42 Høgskulestyret 01.10.2009 STUDIEPROGRAM 2010-11. DRØFTINGSSAK

Detaljer

Referat frå møte i Internasjonalt forum

Referat frå møte i Internasjonalt forum Referat frå møte i Internasjonalt forum Når: Tysdag 31.januar kl.12 Stad: Foss, stort møterom Til stades: Terje Bjelle, Bjarne Gjermundstad, Kari Thorsen, Åge Wiberg Bøyum, Ane Bergersen, Erik Kyrkjebø,

Detaljer

Basiskriteria for vurdering av realkompetanse

Basiskriteria for vurdering av realkompetanse Seksjon for Vedtak i Opptaksnemnda27.06.13 Basiskriteria for vurdering av realkompetanse Søkjarar til høgskulen sine grunnar skal tilfredsstille dei rettleiande basiskriteria for realkompetanse før dei

Detaljer

Generell øk.adm.utdanning eller spesialiserte utdanningsretninger?

Generell øk.adm.utdanning eller spesialiserte utdanningsretninger? Generell øk.adm.utdanning eller spesialiserte utdanningsretninger? Karianne Brøndbo Bergheim AØR Styreseminar 7. mai 2008 Organisering av AØR Dekan Avdelingsråd Rådgiver Konsulent Seksjon for økonomi og

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret

Møtebok for Høgskulestyret Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Tørvis Hotell, Marifjøra Dato: 17.06.2014 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav Refsdal

Detaljer

STUDIEPLANMAL 2011 med brukarrettleiing

STUDIEPLANMAL 2011 med brukarrettleiing STUDIPLANMAL 2011 med brukarrettleiing Felt med informasjon som vises i studieplanen på nettsidene vert markert med Felt med intern (administrativ) informasjon vert markert med I Felt: I/ Forklaring: Val:

Detaljer

«Høgskulen si rolle som utviklingsaktør i regionen» Sogn regionråd Åse Løkeland Rektor HiSF

«Høgskulen si rolle som utviklingsaktør i regionen» Sogn regionråd Åse Løkeland Rektor HiSF «Høgskulen si rolle som utviklingsaktør i regionen» Sogn regionråd 7.12.12 Åse Løkeland Rektor HiSF Et kunnskapsbasert Sogn og Fjordane Næringslivskonferansen 2010 Trender/drivkrefter som påvirker utviklingen

Detaljer

FORDELING AV STIPENDIATSTILLINGAR 2012

FORDELING AV STIPENDIATSTILLINGAR 2012 Saksframlegg Dato Referanse 20.02.2012 2007/1092-1081/2012 Sakshandsamar Erik Kyrkjebø, tlf 57 67 62 85 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 12/6 Høgskulestyret 01.03.2012 FORDELING AV STIPENDIATSTILLINGAR

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

OU-utvalgets rapport Styremøte HSF 24.juni 2010

OU-utvalgets rapport Styremøte HSF 24.juni 2010 OU-utvalgets rapport Styremøte HSF 24.juni 2010 Åse Løkeland Rektor Høgskulen i Sogn og Fjordane gh Vi utforsker og utvikler - HSF et sted å lykkes Aktiv Kompetent Nær Landets mest fornøyde studenter Blant

Detaljer

Terje Bjelle, Unni Margrethe Uren Aasen, Osvald Lykkebø, Dagrun Kyrkjebø, Eli Nummedal, Morten André Tryti, Bente Sønsthagen

Terje Bjelle, Unni Margrethe Uren Aasen, Osvald Lykkebø, Dagrun Kyrkjebø, Eli Nummedal, Morten André Tryti, Bente Sønsthagen MØTEPROTOKOLL Utdanningsutvalet Dato: 25.02.2016 kl. 10:00 Sted: Sogndal Arkivsak: 15/01263 Tilstede: Terje Bjelle, Unni Margrethe Uren Aasen, Osvald Lykkebø, Dagrun Kyrkjebø, Eli Nummedal, Morten André

Detaljer

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1 FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1. OMFANG Denne forskrifta gjeld for dei studieprogramma som institusjonen vedtek å opprette. 2. DEFINISJONAR 2.1.

Detaljer

Dato: kl. 10:00 16:30 Klasserom Stad, Høgskulebygget 2.etasje Sogndal Arkivsak: 15/01012

Dato: kl. 10:00 16:30 Klasserom Stad, Høgskulebygget 2.etasje Sogndal Arkivsak: 15/01012 MØTEBOK Høgskulestyret Dato: 09.06.2016 kl. 10:00 16:30 Sted: Klasserom Stad, Høgskulebygget 2.etasje Sogndal Arkivsak: 15/01012 Tilstades: Trond Ueland, Hans Johan Breidablik, Anneli Nesteng, Åse Neraas,

Detaljer

Basiskriteria for vurdering av realkompetanse (vedtekne av Opptakskomiteen ved HSF, 03.07.08; oppdaterte 03.02.09)

Basiskriteria for vurdering av realkompetanse (vedtekne av Opptakskomiteen ved HSF, 03.07.08; oppdaterte 03.02.09) Basiskriteria for vurdering av realkompetanse (vedtekne av Opptakskomiteen ved HSF, 03.07.08; oppdaterte 03.02.09) Søkjarar til høgskulen sine grunnar skal tilfredsstille dei rettleiande basiskriteria

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

DATO: 20.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen/Bjørn Ivar Bø Tiltak for å auke utdanningskapasiteten for sjukepleiarar i regionen

DATO: 20.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen/Bjørn Ivar Bø Tiltak for å auke utdanningskapasiteten for sjukepleiarar i regionen STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 20.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Hilde Christiansen/Bjørn Ivar Bø SAKA GJELD: Tiltak for å auke utdanningskapasiteten for sjukepleiarar i regionen

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet Utdanningsdirektoratet Sakshandsamar : Bjarne Øygarden Innvalstelefon : 23 30 1476/2741 E-post : bjarne.oygarden @ utdanningsdirektoratet.no Universitet og høgskolar etter liste Vår dato: Vår referanse:

Detaljer

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201112362-76 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Opplærings- og helseutvalet Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016 www.hivolda.no/glu 1 2 Innhald Tid til studiar og undervising... 4 Frammøte... 4 Arbeidskrav, eksamen og progresjon

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

TILSKOT TIL FAGSKULEUTDANNING INNAN HELSE- OG OPPVEKSTFAG - HAUSTEN 2013

TILSKOT TIL FAGSKULEUTDANNING INNAN HELSE- OG OPPVEKSTFAG - HAUSTEN 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201202560-20 Arkivnr. 135 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 16.04.2013 TILSKOT TIL

Detaljer

Tilstade: Terje Bjelle, Unni Uren Aasen, Osvald Lykkebø, Dagrun Kyrkjebø, Mildrid Haugland, Linda Leirpoll, Bente Sønsthagen

Tilstade: Terje Bjelle, Unni Uren Aasen, Osvald Lykkebø, Dagrun Kyrkjebø, Mildrid Haugland, Linda Leirpoll, Bente Sønsthagen MØTEPROTOKOLL Utdanningsutvalet Sogn og Fjordane Dato: 02.03.2017 kl. 10:00 Stad: Stort møterom Foss, Sogndal Arkivsak: 17/03299 Tilstade: Terje Bjelle, Unni Uren Aasen, Osvald Lykkebø, Dagrun Kyrkjebø,

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Høgskolen i Bergen Bachelorstudium: Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Innleiing Barnehagelærarutdanning er ei treårig forskningsbasert, profesjonsretta og

Detaljer

Utdanningsdagane. Rektor Jørgen Amdam HVO

Utdanningsdagane. Rektor Jørgen Amdam HVO Utdanningsdagane Rektor Jørgen Amdam HVO Befolkning Framtid M&R MR UH: 21,1 % Landet: 25,9 % Volda: 31,5 % Molde: 30,2 % Ålesund: 26,9 % ARBEIDSDELING I M&R: Molde: Sjukepleie, logistikk, økonomi, samfunnsfag..

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret

Møtebok for Høgskulestyret Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Kinnaklova/ Kvamshesten, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Førde Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin

Detaljer

Side 1 av 1 Fylkesrådmannen postmottak@kd.dep.no. Sakshandsamar: Ina Therese Sørfonden E-post: Ina.Sorfonden@sfj.no Tlf.: 41530709 Vår ref. Sak nr.: 15/5202-5 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt

Detaljer

Universitetsstyret Universitetet i Bergen. Reviderte retningslinjer for tverrfakultære program

Universitetsstyret Universitetet i Bergen. Reviderte retningslinjer for tverrfakultære program Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: 55 Sak nr.: 2012/4881 Møte: 27.09.2012 Reviderte retningslinjer for tverrfakultære program Bakgrunn Universitetsstyret ble orientert om utdanningsutvalgets

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Dato: kl. 9:00 11:45 Rom H-2020 Keiserinna, Høgskulebygget i Sogndal Arkivsak: 15/01012

Dato: kl. 9:00 11:45 Rom H-2020 Keiserinna, Høgskulebygget i Sogndal Arkivsak: 15/01012 MØTEPROTOKOLL Høgskulestyret Dato: 29.09.2016 kl. 9:00 11:45 Stad: Rom H-2020 Keiserinna, Høgskulebygget i Sogndal Arkivsak: 15/01012 Tilstades: Møtande varamedlemmer: Forfall: Frå administrasjonen: Referent:

Detaljer

"Næringsretta IT-utdanning med sterk brukarinvolvering" Fase 1: Mobiliseringsprosjekt i regi av IT-forum Sogn og Fjordane Januar juni 2015

Næringsretta IT-utdanning med sterk brukarinvolvering Fase 1: Mobiliseringsprosjekt i regi av IT-forum Sogn og Fjordane Januar juni 2015 "Næringsretta IT-utdanning med sterk brukarinvolvering" Fase 1: Mobiliseringsprosjekt i regi av IT-forum Sogn og Fjordane Januar juni 2015 Bakgrunn Mykje IT-relatert aktivitet innan offentlig sektor Raskt

Detaljer

Regional samhandling. Statleg leiargruppe Januar 2018

Regional samhandling. Statleg leiargruppe Januar 2018 Regional samhandling Statleg leiargruppe Januar 2018 + + Høgskulen på Vestlandet 1. januar 2017 slo Høgskulen i Sogn og Fjordane, Høgskolen i Bergen og Høgskolen Stord/Haugesund seg saman til Høgskulen

Detaljer

HOVUDVAL I BUDSJETT 2012

HOVUDVAL I BUDSJETT 2012 Saksframlegg Dato Referanse 10.11.2011 2011/565-5295/2011 Sakshandsamar Solfrid Skjerven Eikevik, tlf 57 67 62 06 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 11/81 Høgskulestyret 17.11.2011 HOVUDVAL I BUDSJETT

Detaljer

REVISJON AV FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIUM OG EKSAMEN VED HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE. FRAMLEGG TIL STYRET.

REVISJON AV FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIUM OG EKSAMEN VED HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE. FRAMLEGG TIL STYRET. Saksframlegg Dato Referanse 08.12.2009 2009/145-5244/2009 Sakshandsamar Terje Bjelle, tlf 57 67 61 30 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato 09/68 Høgskulestyret 17.12.2009 REVISJON AV FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIUM

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret

Møtebok for Høgskulestyret Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Møterom 1, Fossbygget Dato: 13.03.2014 Tidspunkt: 10:00 16:30 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav Refsdal

Detaljer

Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009

Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009 Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009 SAMFUNNSOPPDRAGET gh UTDANNING FORSKING FORMIDLING De statlige høgskolene skal medvirke til forskning, utviklingsarbeid,

Detaljer

Førstelektorprosjekt. Anne-Grethe Naustdal 10.02.09

Førstelektorprosjekt. Anne-Grethe Naustdal 10.02.09 Førstelektorprosjekt Anne-Grethe Naustdal 10.02.09 Formelt kvalifikasjonsgrunnlag Utdanning: Vitskapsteori for førstelektorar - (2009) jobbar med no Master i organisasjon og leiing helse og sosialpolitikk

Detaljer

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011 INNHALD Strategiplan for Høgskolen i Ålesund 2010 2011 3: Innleiing 4: Visjon 5: Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon 6: Verdiane 7: Dei overordna måla 8-12:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum.

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Moe Arkivsaksnr.: 08/361 Arkiv: 143 K21 Miljøplan for Luster Kommune Rådmannen si tilråding: Luster kommunestyre vedtek miljøplan (plan for energi, klima og ureining)

Detaljer

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule Kroppsøvingsseksjonen og kunnskapsløftet Kroppsøving - Fysisk aktiv skulekvardag/fysisk

Detaljer

Kristin Maurstad for Anneli Nesteng. Inger Grøgard Stensaker og Anneli Nesteng. Rektor Rasmus Stokke og personaldirektør Wenche Fjørtoft (referent)

Kristin Maurstad for Anneli Nesteng. Inger Grøgard Stensaker og Anneli Nesteng. Rektor Rasmus Stokke og personaldirektør Wenche Fjørtoft (referent) MØTEBOK Høgskulestyret Dato: 24.09.2015 kl. 11:00-14:45 Stad: Walaker Hotel, Solvorn Arkivsak: 15/01012 Møtte: Møtande varamedlemmar: Forfall: Trond Ueland (styreleiar) Hans Johan Breidablik Åse Neraas

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Til stade: Unni Uren Aasen, Osvald Lykkebø, Dagrun Kyrkjebø, Mildrid Haugland, Morten André Tryti, Linda Marie Leirpoll, Terje Bjelle

Til stade: Unni Uren Aasen, Osvald Lykkebø, Dagrun Kyrkjebø, Mildrid Haugland, Morten André Tryti, Linda Marie Leirpoll, Terje Bjelle MØTEPROTOKOLL Utdanningsutvalet Dato: 20.10.2016 kl. 10:00-14:00 Sted: Møterom Aroma, Sogndal Arkivsak: 15/01263 Til stade: Unni Uren Aasen, Osvald Lykkebø, Dagrun Kyrkjebø, Mildrid Haugland, Morten André

Detaljer

ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat

ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat Møre og Romsdal fylkeskommune Att. Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Fylkeshuset 6404 MOLDE Saksnr Løpenr Dato 2014/409 9233/2014 26.09.2014 MELDING OM VEDTAK UTVIKLINGSPLANAR

Detaljer

Samordna opptak 2017: Talet på studentar som vel framandspråk aukar for andre året på rad.

Samordna opptak 2017: Talet på studentar som vel framandspråk aukar for andre året på rad. Samordna opptak 217: Talet på studentar som vel framandspråk aukar for andre året på rad. Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa - Notat 4/217 Samordna opptak har publisert søknadstala for studieåret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon.

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012 og revidert av avdelingsstyret

Detaljer

Oppretting av nye klassar hausten 2015 ved Hordaland helsefagskole

Oppretting av nye klassar hausten 2015 ved Hordaland helsefagskole OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/2-79 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Hordaland fagskulestyre 07.05. Oppretting av nye klassar hausten ved Hordaland

Detaljer

FoU ved HVO faglege satsingsområde. Personleg kompetansebygging, regional forankring og nasjonal akkreditering

FoU ved HVO faglege satsingsområde. Personleg kompetansebygging, regional forankring og nasjonal akkreditering FoU ved HVO faglege satsingsområde Personleg kompetansebygging, regional forankring og nasjonal akkreditering Innstilling frå Forskingsutvalet Volda, 28.05.04 Innleiing Forskingsutvalet oppnemnde i møte

Detaljer

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 MØTEBOK Læringsmiljøutvalet Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget : 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 Til stades: Thomas Nybø, Annicken Lindseth, Heidi Sofie Gommerud, Aud Marie Stundal, Wenche Fjørtoft,

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Reglement for opptak og rangering av søkjarar til studium med lokalt opptak ved Høgskulen i Sogn og Fjordane.

Reglement for opptak og rangering av søkjarar til studium med lokalt opptak ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Reglement for opptak og rangering av søkjarar til studium med lokalt opptak ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Vedteke av utdanningsutvalet 09.02.12 Reglementet er heimla i Forskrift om opptak til høgre

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Studieprogram B-MASKIN, NYNORSK, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:48:15 Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Studienivå:

Detaljer

REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET

REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET INNLEIING Dette skrivet gir reglane for utføring av bachelor- og masteroppgåva. Reglane er fastsette av fakultetet og gir rammene

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/3318-1 Saksbehandlar: Gerd Kjersti Ytre-Arne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.05.2017 Utval for opplæring og helse 09.05.2017 Fylkesutvalet

Detaljer

Svar til Universitetet i Bergen på intensjonsnotat om framtidig og tettare samarbeid

Svar til Universitetet i Bergen på intensjonsnotat om framtidig og tettare samarbeid Leiinga Høgskulen i Volda Universitetet i Bergen 5020 BERGEN Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no Dykkar referanse

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret - offentleg

Møtebok for Høgskulestyret - offentleg Møtebok for Høgskulestyret - offentleg Møtestad: Dato: Tidspunkt: Gloppen Hotell, Sandane 05.02.2015 09:00 14:30 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi- Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov

Detaljer

Kontrollere at studentopplysningar (navn, adresse, telefonnummer osv.) er korrekte.

Kontrollere at studentopplysningar (navn, adresse, telefonnummer osv.) er korrekte. Arena Høgskulen i Sogn og Fjordane brukar Arena for studieadministrativ informasjon frå HSF til den enkelte student, og frå den enkelte student til HSF. Denne rettleiinga tek for seg kva for informasjon

Detaljer

Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning innan helse- og sosialfag - 2016

Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning innan helse- og sosialfag - 2016 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/12978-72 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse 28.04.2016 Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 13.05.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Arkivsak

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE TIL EMNE SOS5-202 PRAKSIS I SOSIALT ARBEID

INFORMASJONSHEFTE TIL EMNE SOS5-202 PRAKSIS I SOSIALT ARBEID INFORMASJONSHEFTE TIL EMNE SOS5-202 PRAKSIS I SOSIALT ARBEID NB: Alle delane av praksis er obligatoriske Høgskulen i Sogn og Fjordane Avdeling for samfunnsfag v/ praksisansvarleg Marita Brekke Skjelvan

Detaljer

Referat frå leiarmøte mandag 4.03.13

Referat frå leiarmøte mandag 4.03.13 Referat frå leiarmøte mandag 4.03.13 Tilstades: Åsel Løkeland, Terje Bjelle, Erik Kyrkjebø, Sara Osland, Wenche Fjørtoft (ref). Forfall: Eva Marie Halvorsen, Helge Hustveit 1. HMS Gunnar: ASF planlegg

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem - KD Kunnskapsdepartementet

Høringsuttalelse Høring - Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem - KD Kunnskapsdepartementet 1 2 3 4 5 6 7 8 Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no 9 10 11 12 13 Høringsuttalelse Høring - Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem

Detaljer

Ny utdanning i Norge! ARBORIST. Fagskulane i Hordaland. avdeling Hjeltnes

Ny utdanning i Norge! ARBORIST. Fagskulane i Hordaland. avdeling Hjeltnes Ny utdanning i Norge! ARBORIST Fagskulane i Hordaland avdeling Hjeltnes Om studiet Ynskjer du ein spennande etterutdanning? Er du fasinert av og likar å arbeide med tre? Bli Arborist! Fagskuleutdanninger

Detaljer

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Frå 1. juli i år vert det innført eit nytt regelverk for regionalstøtte i EØS-området, noko som krev

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 21.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Finansiering av forsking i Helse Vest ARKIVSAK: 2015/1741 STYRESAK: 049/15 STYREMØTE:

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Høyringsuttale - Forslag til endringar i fagskulelova og studiekvalitetsforskrifta

Høyringsuttale - Forslag til endringar i fagskulelova og studiekvalitetsforskrifta OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/8234-2 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Opplærings- og helseutvalet 10.11.2015 Fylkesutvalet 18.11.2015 Høyringsuttale

Detaljer

Fusjonsprogrammet for Høgskulen på Vestlandet. Delprosjekt administrativ organisering delprosjekt i hovedprosjekt Faglig og administrativ organisering

Fusjonsprogrammet for Høgskulen på Vestlandet. Delprosjekt administrativ organisering delprosjekt i hovedprosjekt Faglig og administrativ organisering HØYRINGSINNSPEL Sak Delprosjekt administrativ organisering delprosjekt i hovedprosjekt Faglig og administrativ organisering Saksnr. 16/05641 Dato sendt ut på høyring 19.12.16 Høyringsfrist 13.1.17 Send

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret

Møtebok for Høgskulestyret Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Dato: Tidspunkt: Bestebakken, Hafslo 17.06.2015 10:00 16:30 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi- Kathrin Osland Styreleiar Liv Horvei Medlem Olav

Detaljer

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi:

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Årsmelding - Gol ungdomsskule Årsmelding Gol ungdomsskuleskule 2014 (Kultur

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer