Burøyveien rassikring - finansiering av tiltaket

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Burøyveien rassikring - finansiering av tiltaket"

Transkript

1 Kommunalteknisk kontor Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /13570 Q10 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/46 Formannskapet /48 Bystyret Burøyveien rassikring - finansiering av tiltaket Sammendrag På ettermiddagen 22. juli 2010 gikk det steinsprang på den kommunale vegen ut til Burøya. Raset kom etter kraftig regn de siste døgnene før raset. Ingeniørgeolog Harald Rostad ble bedt om å vurdere stabiliteten av skjæringa, samt komme forslag til sikring. Saksopplysninger Raset på Burøyveien skyldes vanninntrenging og sprekkevannstrykk i de overflateparallelle sprekkene. Dette har utviklet seg over tid med frostsprenging om vinteren og utvasking/forvitring av sleppemateriale på sommeren. Dersom området ikke sikres må det påregnes tilsvarende (±100 % i mengde) blokkutfall også i fremtiden. Rasfrekvensen er neppe meget høy. Trolig i størrelsesorden ett steinsprang pr 5-10 år. Anbefalt sikring: 1. Nedtaking og rensk av løst fjellparti 2. Montering av nødvendig antall sikringsbolter, ca 70 stk 3. Montering av ca 1100 m 2 steinsprangnett Det ble bestemt at prosjektet skulle skrives på ansvar 9673 Rassikring Kvalvika, og at konkurranse utlyses i DOFFIN. Burøyveien rassikring ble utlyst den i åpen tilbudskonkurranse. Under konkurransen ble det tatt med et annet rassikringsprosjekt som tillegg til konkurransen. Kommunalteknisk kontor ba ingeniørgeolog Harald Rostad foreta en vurdering av stabiliteten i fjellskjæringene ved Lagården-Terrasse. Det har tidligere vært gjort vurderinger av stabiliteten av både Norges Geotekniske institutt (rapport datert 10.nov 1999) og Harald Rostad (rapport datert 10. sept 1999). Anbefalt sikring vil være fjellrensk med renskespett og luftpute. Videre kan supplerende bolting vurderes ut fra hva man greier å renske ned. Det vurderes at sikringen bør gjennomføres så snart som praktisk råd. Side 407

2 Ved konkurransens avslutning var det kommet inn 6 tilbud. Betong Renovering Drift AS hadde laveste pris og ble tildelt kontrakt for utførelse av oppdraget. Inngitt pris for utførelse av begge oppdrag er kr ,- eks. MVA. Det er utarbeidet startordre på prosjektet og kommunen står som ansvarlig søker og ansvarlig prosjekterende. Byggesøknaden er godkjent og Betong Renovering Drift AS startet arbeidene i uke Sluttdato er satt til Rassikring Kvalvika (ansvar 9673) har et totalt budsjett på ,- kroner. Pr er det brukt ,94 kroner av dette budsjettet. Gjenstående budsjett utgjør ,06 kroner. Burøyveien rassikring med ansvar 9673, funksjon 334 og prosjektnummer 6163, er kostnadsberegnet til kr ,- ink. MVA. Budsjett Totalt kr ,00 Ansvar 9673 brukt kr ( ,94) Sum budsjett kr ,06 Kostnadsprognose: Planlegging/administrasjon kr ,00 Kontrakt kr ,00 eks mva Uforutsatte kostnader kr ,00 estimert Bistand konsulent kr ,00 Bygge/prosjektledelse kr ,00 10 % av kontraktsum MVA 25 % av kr ,00 kr ,75 Sum kostnadsprognose avrundet kr ,00 ink mva FORBRUK PR kr ,94 Ansvar 9673 Vurderinger Det er administrasjonens vurdering at områdene bør sikres umiddelbart som foreslått av hensyn til fastboende og trafikksikkerhet. Konklusjon og anbefaling Det anbefales at det bevilges 1.3 mill. kr. til prosjektet og at dette finansieres gjennom ansvarsnummer Side 408

3 Forslag til innstilling 1. Bystyret bevilger 1.3 mill. kr. til fjellsikring av Burøyveien og Lagård-Terrasse med bakgrunn i tilrådningene fra kommunalteknisk kontor og ingeniørgeolog Harald Rostad. 2. Bevilgningen finansieres gjennom ansvarsnummer 9673 Rassikring Kvalvika. Formannskapets behandling i møte den : Votering Innstillingen ble enstemmig tiltrådt. Formannskapets innstilling 3. Bystyret bevilger 1.3 mill. kr. til fjellsikring av Burøyveien og Lagård-Terrasse med bakgrunn i tilrådningene fra kommunalteknisk kontor og ingeniørgeolog Harald Rostad. 4. Bevilgningen finansieres gjennom ansvarsnummer 9673 Rassikring Kvalvika. Saksbehandler: Stig Bjarne Hanssen Rolf Kåre Jensen Rådmann Henrik K. Brækkan Kommunaldirektør Trykte vedlegg: Ingen. Utrykte vedlegg: 1. Steinsprang på kommunal vei ut til Burøya ved Valen Befaringsrapport 2. vurdering av stabilitet av fjellskråning rundt Lagård-Terrasse Befaringsrapport Side 409

4 Steinsprang på kommunal vei ut til Burøya ved Valen Befaringsrapport Harald Rostad Ingeniørgeolog Side 410

5 Bakgrunn N Rassted På ettermiddagen 22. juli 2010 gikk det steinsprang på den kommunale vegen ut til Burøya. Raset kom etter kraftig regn de siste døgnene før raset. Undertegnede ble av Odd Arntzen, Bodø kommune bedt om å vurdere stabiliten av skjæringa, samt komme forslag til sikring. Videre er det laget et kostnadsoverslag for sikring av skjæringa. Bodø Kommune Side 411 2

6 Løsneområde Raset har løsnet 5-8 meter over vegbanen i et område sikret med innstøpte bolter. Det er et skiferflak parallelt fjellsiden med en tykkelse på 0,3-1,0 meter som har sprukket opp og løsnet rundt boltene. Det var ingen skiver etc på boltehodene. Utsprengt område Løsneområde løsneområde Bodø Kommune Side 412 3

7 Geologi Berggrunnen består av glimmerskifer med overflateparallell oppsprekking. Den er intenst foldet og deformert. Stedvis, spesielt i rasområdet er berggrunnen fyllittisk. Den er stedvis gjennomsatt av kvartslinser og øyer, pegmatitt og granittganger og kropper. Flere steder er den gjennomsatt av forskifringssoner både parallelt bergoverflaten og med retning nær nord sør og moderat til slakt fall mot vest. Særlig inn bak de overflateparallelle sprekkene trenger vann inn i forskifringssonene og sammen med frost får det sprekker til å utvide seg og skalle av som en ser på bildet. Bodø Kommune Side 413 4

8 Stabilitet og utført sikring Partiet som raste ut var sikret med innstøpte bolter som bildet viser. Siden det ikke var mutter og skive og forspenning av bolten har trolig skiferen sprukket rundt boltene og løsnet fra dem. Raset i juli skyldes vanninntrenging og sprekkevannstrykk i de overflateparallelle sprekkene. Dette har utviklet seg over tid med frostsprenging om vinteren og utvasking/forvitring av sleppemateriale på sommeren. Dersom området ikke sikres må det påregnes tilsvarende (± 100% i mengde) blokkutfall også i fremtiden. Rasfrekvensen er neppe meget høy. Trolig i størrelsesorden ett steinsprang pr 5-10 år. Det er, slik det vurderes, ikke fare for at større deler av skjæringa kan rase ut. Bodø Kommune 5 Side 414

9 Forslag til sikring På grunn av mekanisk svak bergart og overflateparallell oppsprekking anbefales at større deler av skjæringa sikres med steinsprangnett. Nettet suppleres med spredt bolting og fjellrensk. Selv om bergarten er tett oppsprukket anbefales det å bruke endeforankrede og forspente bolter. Siden fjellet er såpass svakt bør alle sikringsboltene (ikke nødvedigvis alle nettbolter) prøvetrekkes for å sikre at de sitter tilstrekkelig fast. Sikring med bare fjellrensk vil holde noen år. Vanninntrenging og frostsprenging vil etter hvert skape ny ustabilitet dersom ikke fjellet låses fat med nett. I forskifringssonene vil bære nett være et effektivt sikringsmiddel. Bodø Kommune Side 415 6

10 Kostnader for anbefalt sikring Post Beskrivelse Enhet Mengde Enhetspris Sum 1 Rigg RS Drift Døgn Rensk Timer 22, Bolter 3 meter Stk Bolter 2,4 meter stk Steinsprangnett m Uforutsett 10% RS Sum eks MVA Bodø 29. juli 2010 Harald Rostad Ingeniørgeolog Bodø Kommune 7 Side 416

11 Vurdering av stabilitet av fjellskråninger rundt Lagården- Terasse Befaringsrapport Harald Rostad Ingeniørgeolog Side 417

12 Bakgrunn N Bodø kommune, ved kommunalteknisk kontor, har bedt undertegnede foreta en vurdering av stabiliteten i fjellskjæringene ved Lagården Terasse. Det har tidligere vært gjort vurderinger av stabiliteten av både Norges Geotekniske institutt (rapport datert 10.nov 1999) og undertegnede (rapport datert 10. sept 1999). Nordstrandveien Bodø Kommune Side 418 2

13 Bergartsfordeling Knusningssone Marine sedimenter Side 419

14 Geologi Berggrunnen består av glimmerskifer med dominerende sprekkeretning nær parallelt foliasjonen. Den er intenst foldet og deformert. Stedvis, er berggrunnen fyllittisk. Den er lokalt gjennomsatt av kvartslinser og øyer samt pegmatitt og mindre granittganger. Flere steder er berggrunnen gjennomsatt av forskifringssoner oftest nært parallelt lagdelingen og med retning nær sørvestnordøst med moderat fall mot nordvest. Det er observert sleppemateriale av leir og knust fjell. Oppsprekkingen er moderat til høy spesielt nær den sprengte overflaten Bodø Kommune Side 420 4

15 Stabilitet og utført sikring Sprekkerose Stabiliteten generelt i skjæringa er meget god. Oppsprekkingen har en gunstig retning i forhold til fjelloverflaten og den utsprengte skjæringa. Figuren på motsatt side viser den generelle oppsprekkingen i området. Grønn er retning på sprekker nært parallelt foliasjone røde er retning på steile tverrsprekker To partier vurderes imidlertid som potensielt ustabile. Det mest kritiske er partiet ovenfor lekekassen/sittegruppen mellom 2. og tredje husrekke. Også ovenfor boligene er det ei blokk som vurderes som ustabil. Bodø Kommune 5 Side 421

16 Ustabilt område mellom 2. og 3. husrekke Ustabile områder mellom 2. og 3. husrekke. Egnet sikring vil være fjellrensk med renskespett og Luftpute Videre kan supplerende bolting vurderes ut fra hva som man greier å renske ned. Det anbefales at denne sikringen gjennomføres så snart som praktisk råd! Ustabile områder Bodø Kommune 6 Side 422

17 Ustabile områder mellom 2. og 3. husrekke Bodø Kommune 7 Side 423

18 Utstabilt område ovenfor bebyggelsen Også ovenfor bebyggelsen er det ustabile partier. Mest markant er vist på bildet. I rapporten fra 1999 er det samme ustabile området vist. Det synes ikke som om det har vært endring i sprekkestørrelsen slik at blokka har vært stabil de siste 10 år. Dersom blokka skulle skli ut er det imidlertid lite trolig den vil gjøre særlig skade på bebyggelsen. Likevel anbefales det at blokka renskes ned og at det foretas en lett spettrensk i området. Bodø Kommune 8 Side 424

19 Utstabilt område ovenfor bebyggelsen Potensielt ustabilt parti som bør renskes (samme område) Bodø Kommune 9 Side 425

20 Kostnader for anbefalt sikring Post Beskrivelse Enhet Mengde Pris 01 Rigg RS ,- 02 Rensk timer ,- 03 Bolter stk ,- Sum Alle kostnader eks MVA 04 Prosjektreserve RS , ,- Bodø 20. september 2010 Harald Rostad Ingeniørgeolog Bodø Kommune 10 Side 426

Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på Burøya - Maskinering AS/Ysland Eiendom As

Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på Burøya - Maskinering AS/Ysland Eiendom As Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.11.2014 76636/2014 2011/9399 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/251 Formannskapet 17.12.2014 Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på

Detaljer

REGULERINGSPLAN SPIKKESTAD INGENIØRGEOLOGISK VURDERING

REGULERINGSPLAN SPIKKESTAD INGENIØRGEOLOGISK VURDERING Oppdragsgiver Jernbaneverket Rapporttype Ingeniørgeologisk rapport 2013-03-03 REGULERINGSPLAN SPIKKESTAD INGENIØRGEOLOGISK VURDERING INGENIØRGEOLOGISK VURDERING 3 (26) REGULERINGSPLAN SPIKKESTAD INGENIØRGEOLOGISK

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: Lunsjen i forbindelse med bystyremøte

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: Lunsjen i forbindelse med bystyremøte Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: Lunsjen i forbindelse med bystyremøte Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon

Detaljer

Rentefritt og ansvarlig lån fra Bodø kommune til IK Grand

Rentefritt og ansvarlig lån fra Bodø kommune til IK Grand Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.06.2015 42046/2015 2013/333 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/102 Formannskapet 24.06.2015 Rentefritt og ansvarlig lån fra Bodø kommune til

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

Etablering av parkeringsselskap

Etablering av parkeringsselskap Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.05.2014 34484/2014 2014/3329 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/106 Formannskapet 03.06.2014 14/83 Bystyret 19.06.2014 Etablering av parkeringsselskap

Detaljer

"Bolig nu" - et midlertidig botilbud til bostedsløse

Bolig nu - et midlertidig botilbud til bostedsløse Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 14131/2013 2013/766 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/6 Ruspolitisk råd 04.06.2013 13/18 Komitè for levekår 06.06.2013 13/69 Bystyret

Detaljer

Rente og avdragsfritt ansvarlig lån fra Bodø kommune til Bodø håndballklubb

Rente og avdragsfritt ansvarlig lån fra Bodø kommune til Bodø håndballklubb Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.06.2015 40723/2015 2013/333 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/101 Formannskapet 24.06.2015 Rente og avdragsfritt ansvarlig lån fra Bodø kommune

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg:

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg: BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset, Bystyresalen Dato: 18.06. - 19.06.2008 Tidspunkt: 18.06.08 kl 18.00 og 19.06.08 kl 10.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

Bodø håndballklubb - søknad om forlengelse av rente- og avdragsfrihet på lån

Bodø håndballklubb - søknad om forlengelse av rente- og avdragsfrihet på lån Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkiv saksnr Arkiv 24.02.2014 12624/2014 2011/10676 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/42 Formannskapet 05.03.2014 14/30 Bystyret 27.03.2014 Bodø håndballklubb -

Detaljer

Sluttbehandling - detaljregulering for Kvalvikodden - næringsområde N4, N5 og deler av N1 og N3

Sluttbehandling - detaljregulering for Kvalvikodden - næringsområde N4, N5 og deler av N1 og N3 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.05.2013 31344/2013 2012/4970 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/38 Komite for plan, næring og miljø 06.06.2013 Bystyret 20.06.2013 Sluttbehandling

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale.

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale. Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2014 60632/2014 2013/5617 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/200 Formannskapet 15.10.2014 Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering

Detaljer

Havneutsikten AS - søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene til reguleringsplan for Nerbyen m.m.

Havneutsikten AS - søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene til reguleringsplan for Nerbyen m.m. Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 31.05.2011 33097/2011 2011/5043 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/25 Planutvalget 30.08.2011 11/121 Formannskapet 24.08.2011 Bystyret 08.09.2011

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 102/09 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR NYTT SERVICEBYGG PÅ SANDNES STADION

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 102/09 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR NYTT SERVICEBYGG PÅ SANDNES STADION SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200901049 : E: D11 &42 : Rolf Åsbø Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 102/09 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR NYTT SERVICEBYGG

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 05.12.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Lokal forskrift om avgiftsparkering og ny parkeringsordning i Bodø sentrum

Lokal forskrift om avgiftsparkering og ny parkeringsordning i Bodø sentrum Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.01.2011 3520/2011 2010/16870 Q50 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/45 Formannskapet 23.03.2011 11/47 Bystyret 14.04.2011 Lokal forskrift om avgiftsparkering

Detaljer

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1

Sluttbehandling - forslag til områderegulering for Hunstad Sør del 1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.11.2013 75112/2013 2010/6923 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/74 Komite for plan, næring og miljø 28.11.2013 13/172 Bystyret 12.12.2013 Sluttbehandling

Detaljer

Finansforvaltning 2013 - årsrapport

Finansforvaltning 2013 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.04.2014 22632/2014 2014/2289 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/58 Formannskapet 23.04.2014 14/54 Bystyret 07.05.2014 Finansforvaltning 2013 -

Detaljer

Sak 1 Oppussing av vestfasaden med finansiering

Sak 1 Oppussing av vestfasaden med finansiering Sak 1 Oppussing av vestfasaden med finansiering 1.1 Bakgrunn og innledning Sameiet Grefsen Terrassehus (SGT) nærmer seg 30 år uten at det er foretatt noe større vedlikehold eller oppussing av fasadene.

Detaljer

Finansforvaltning 2014 - årsrapport

Finansforvaltning 2014 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.04.2015 26156/2015 2015/2126 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/38 Formannskapet 22.04.2015 15/39 Bystyret 07.05.2015 Finansforvaltning 2014 -

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 23.06.2010 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 23.06.2010 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 23.06.2010 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. 7845 5191 Epost: POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Søknad om sluttfinansiering til Vestvatn alpinanlegg

Søknad om sluttfinansiering til Vestvatn alpinanlegg Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.04.2015 11691/2015 2015/1009 202 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/48 Formannskapet 22.04.2015 Bystyret 07.05.2015 Søknad om sluttfinansiering til

Detaljer

Bodø Foyer: pilottiltak for utsatt ungdom

Bodø Foyer: pilottiltak for utsatt ungdom Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.01.2013 498/2013 2012/8033 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/18 Formannskapet 30.01.2013 Bodø Foyer: pilottiltak for utsatt ungdom

Detaljer

Startlån - Utredning om hvem som benytter seg av Startlån og sammenligning mellom andre kommuner

Startlån - Utredning om hvem som benytter seg av Startlån og sammenligning mellom andre kommuner Boligkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.04.2012 23436/2012 2012/2904 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/5 Råd for funksjonshemmede 30.04.2012 12/5 Ruspolitisk råd 02.05.2012

Detaljer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer Boligkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.02.2013 13710/2013 2010/238 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/3 Eldrerådet 04.03.2013 Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 Ruspolitisk råd 05.03.2013

Detaljer

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer.

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-16 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 13:00 Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen

Detaljer