FINANSIERING OG RUTINAR I BYGGJEPROSJEKT VOSS KULTURHUS. Oppdrag for Kontrollutvalet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FINANSIERING OG RUTINAR I BYGGJEPROSJEKT VOSS KULTURHUS. Oppdrag for Kontrollutvalet"

Transkript

1 Forvaltningsrevisjonsrapport PROSJEKTBESKRIV ELSE FINANSIERING OG RUTINAR I BYGGJEPROSJEKT VOSS KULTURHUS 2. RAPPORT Oppdrag for Kontrollutvalet IHR-rapport nr F-3/2010 Voss kommune

2 Forord Forvaltningsrevisjon er ei lovbestemt oppgåve for Voss kommune etter kommunelova av 25. september 1992 med endringar av 12. desember Føremålet med forvaltningsrevisjon er nedfelt i kommunelova 77 nr. 4 som har følgjande ordlyd: Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). gjennomfører forvaltningsrevisjon på oppdrag frå Voss kommune sitt kontrollutval. Denne rapporten er eit resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet: Finansiering og rutinar i byggjeprosjekt. I rapporten har revisjonen teke utgangspunkt i byggjeprosjektet kulturhuset, kontrollutvalet sine problemstillingar og utleia revisjonskriterium. Prosjektet skal gjennomførast i 2009 og Indre Hordaland Revisjonsdistrikt nyttar høve til å takka kontaktpersonar og andre i Voss kommune som har bistått revisjonen i samband med gjennomføringa av prosjektet. 18. februar 2010 Odd Jakob Storebø revisjonssjef 1

3 Innhald Forord Innleiing Bakgrunn for revisjonsprosjektet Føremål Bakgrunn Problemstillingar Data og vurderingar Korleis er framdrift, rapportering og anskaffing av inventar gjennomført i perioden? Korleis er økonomisk status i prosjektet for kulturhuset? Rådmannen sin uttale Konklusjon Tilrådingar Vedlegg 1: Uttale frå rådmannen

4 Samandrag Dette er andre rapport for forvaltningsrevisjonsprosjektet finansiering og rutinar i byggjeprosjekt, jf vedtak i kontrollutvalet i sak 06/09. Formålet med prosjektet er å undersøke om byggjeprosjektet blir gjennomført i samsvar med lover, forskrifter og interne retningsliner. Problemstillingane i prosjektet er vedtekne av kontrollutvalet. Alt materialet som ligg til grunn for vurderingar og konklusjonar er samla inn gjennom dokumentgjennomgang og intervju med nøkkelpersonar. Vi har ikkje intervjua entreprenørar Førebels rapport vart sendt rådmannen i Voss kommune for høyring, og høyringssvar frå rådmannen mottok vi Vår konklusjon er at Voss kommune i hovudsak gjennomfører byggjeprosjektet i samsvar med kommunestyret sitt mandat og god prosjektstyring. Likevel tilrår revisor at kommunen vurderer revisor sine vurderingar og konklusjonar i forhold til: Kommunen bør følgje gjeldande økonomireglement, med spesiell fokus på kapitel 9.8 og Kommunen bør vurdere om byggjelånsrenter skal inngå i byggeprosjekt Det bør leggjast fram ei rapportering som viser framdriftsstatus så langt i prosjektet Revisjonen tilrår at parkeringsutfordringane ved det nye kulturhuset ikkje vert undervurdert 3

5 1.0 Innleiing 1.1 Bakgrunn for revisjonsprosjektet Kontrollutvalet skal i samarbeid med revisjonen foreta systematisk vurdering av bruk og forvaltning av dei kommunale midlar med utgangspunkt i oppgåver, ressursbruk og oppnådde resultat samt vurdere at forvaltninga er i samsvar med gjeldande bestemmingar og vedtak, jf. forskrift om kontrollutval. 1.2 Føremål Formålet med forvaltningsrevisjonen er å finna ut om byggjeprosjektet Kulturhuset vert gjennomført i samsvar med kommunestyret sine føresetnader og gjeldande bestemmingar, medrekna om det er etablert rutinar for finansiering og gjennomføring av byggjeprosjekt, inkl. innkjøpsrutinar, om desse rutinane er gode nok og om dei vert følgt. Nybygget Voss Kulturhus er ei betydeleg investering for Voss kommune. Ei planlagt investering på 96,0 mill. gjer at både kontrollutvalet og revisjonen laupande bør evaluere/overvake utbygginga. Kontrollutvalet vedtok oppstart av prosjektet i sak 06/09 i møte den Denne orienteringa omfattar gjennomføring/oppfølging av byggjeprosjektet Voss kulturhus. Dette er andre rapport om prosjektet. Det synest naturleg å utarbeide ein sluttrapport som oppsummerar heile prosjektet. 1.3 Bakgrunn Dei utfordringar revisor står overfor ved byggjeprosjekt, vil naturleg nok kunne variere vesentleg med storleik og kompleksitet på prosjekta som vert gjennomført. Kostnadskalkylen etter tilbod gav ein prosjektkostnad på totalt 101,5 mill. Dette var 5,7 % høgre enn nettoramma på 96,0 mill kroner vedteken i kommunestyret 19. juni 2008 i sak 48/08. Det vart gjennomført forhandlingar med alle entreprenørane for å få reduksjonar i kontraktane slik at nettoramma på 96,0 mill kroner kan haldast. Den første forvaltningsrevisjonsrapporten om Kulturhuset vart handsama i kontrollutvalet i sak 31/09 den 5. november Med bakgrunn i dei opplysningane som var komne fram, rådde kontrollutvalet m.a. til at oppfølginga av byggeprosjektet vert intensivert. Av det endelege vedtaket i kommunestyret, sak 86/09 den 19. november 2009, går det fram at det ikkje er ynskjeleg å utvide den laupande oppfølginga. 4

6 Kommunestyret har vedtatt bakgrunn, oppstart, byggestart og totalramme for utbygginga. Saksgangen er normal og tilsvarer saksgangen for andre byggeprosjekt. Kommunen har en tilfredsstillende organisering av utbygginga. Det er skriftleg kostnadsoverslag for vedtaka i byggesaka. Det er vedtatt ein tilfredsstillende finansiering av totalramma i løyvingsvedtaka. Kommunen har tilfredsstillende beskrivne rutinar for investeringsprosjektet. Rapporten påpeiker følgjande forbetringspotensiale: Det manglar et detaljert kostnadsoverslag for totalramma. Dette hadde gitt politikarane en betre oversikt over status i prosjektet og enkel oversikt over kva som forårsakar endringar ved nye vedtak. Kostnadsoverslaget sikrar at kommunen har dokumenterte kostnader for vedtatt ramme. 2.0 Problemstillingar Revisjonen har i den oppfølgjande granskinga retta merksemd mot følgjande problemstillingar: 1. Korleis er framdrift, rapportering og anskaffing av inventar gjennomført i perioden? 2. Korleis er økonomisk status for prosjektet kulturhuset? 2.2 Revisjonskriterium Revisjonskriteria er fastsett med basis i lover og forskrifter, rundskriv, politiske vedtak og heradet sine eigne retningslinjer. Revisjonskriteria er ei nemning på dei normene og standardane vi vurderer fakta imot. Revisjonskriteria er eit viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik/veikskapar. Kriteria, heldt saman med datagrunnlaget, dannar basis for dei analyser og vurderingar som kan verta føretatt, og dei konklusjonar som blir trekt fram i ein forvaltningsrevisjon. 1. For dette prosjektet har vi lagt til grunn følgjande revisjonskriterium: Lov og regelverk for offentlege anskaffingar med rettleiar frå NHD. Ny lov om offentlege anskaffingar 1 med tilhøyrande forskrifter trådde i kraft Føremålet med regelverket var å fremja konkurranse om kommunale oppdrag, unngå at kommunane favoriserer lokalt næringsliv ved større anskaffingar og samtidig bidra til effektive innkjøp og kostnadssparingar. Konsekvensane av den nye lova er 1 Lov om offentlege anskaffingar av 16. juli 1999 nr 69 5

7 strengare krav til innkjøpsfunksjonen. Forskrifta gjeld for alle offentlege anskaffingar av varer, tenester og byggje- og anleggsarbeid. Dette er eit område kor det tidlegare har vore ulike regelverk. Reglane er meint å oppfylla Noreg sine forpliktingar i høve til EØS-avtala, og byggjer på direktiv frå EU. Lov om offentlege anskaffingar 2 vart revidert i Samtidig vart det utarbeidd ny forskrift fastsett ved klg. Res. 7. april 2006 nr. 402 (FOA) og forskrift av 24. november 2006 nr Ved revideringa av LOA i 2006 vart det også utarbeida ein ny rettleiar til reglane om offentlege anskaffingar av Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Reglane i lova regulerer korleis ein anskaffingsprosess skal føregå, og set ein del grunnleggande krav til prosessen gjennom 5 i lova. I tillegg gir forskrifta om offentlege anskaffingar nokså detaljerte regler for dei ulike fasane i prosessen. Kommunen er gjennom lov om offentlege anskaffingar forplikta til å følgje grunnleggande prinsipp om effektive anskaffingar, forretningsbaserte disposisjonar og likebehandling. 2. Kommunen sine administrative dokument som omhandlar gjennomføring av byggjeprosjektet. K-sak 48/08 Bygging av kulturhus 3. Budsjett og prosjektrekneskap for byggjeprosjektet. 4. Ved utforminga av sjølve anbodsdokumenta støttar kommunen seg til malar som er utarbeidd av innkjøpsseksjonen i Hordaland fylkeskommune. I tillegg nyttar ein ved større anbod ein innkjøpsprotokoll som er utarbeidd av Nærings og handelsdepartementet. 5. Norsk standard NS 8402: Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivingsoppdrag etter medgått tid NS 8405 Norsk byggje- og anleggskontrakt. Denne kontrakten skal brukast når entreprenøren inngår kontrakt med byggherren om utføringa av byggje- og anleggsarbeid, samtidig som det vesentlegaste av teikningar, skildringar og berekningar skal leverast av byggherren. 6. Økonomireglement vedtatt i Voss kommunestyre Lov om offentlege anskaffingar av 16. juli 1999 nr 69, ajourført med endringar 30. juni 2006 nr

8 3.0 METODE OG GJENNOMFØRING 3.1 Metode Denne rapporten er ei vidareføring av orienteringa til KU i november Vi har gjennomført dokumentanalyse av politiske vedtak og tilhøyrande dokument med vekt på referat frå byggjemøte, og dokumentasjon av endringar som medfører kostnader ut over kontraktar i utbygginga. Vi har i utarbeidinga av prosjektet hatt samtaler med bygg og eigedomsavdelinga. 3.2 Gjennomføring Rapporten er utarbeida av. Revisjonssjef Odd J. Storebø har vore ansvarlig. 3.3 Høyring En førebels rapport er sendt til rådmannen for fråsegn. Attendemeldinga frå rådmannen er nærmare kommentert i kapitel 5 i rapporten. 4.0 Data og vurderingar 4.1 Korleis er framdrift, rapportering og anskaffing av inventar gjennomført i perioden? Framdrift Rapportering omfattar berre rapportering av utviklinga mot kontraktane. Voss Kulturhus er under oppføring. Ferdigstillingsdatoen for entreprenørarbeidet er Ein periode med særs låge utetemperaturar i januar medførte mindre utsettingar i framdrifta som må takast inn att. Rapporteringsrutinar Rapporteringsrutinane for byggeprosjektet Voss kulturhus er skildra i prosjektadministrativ handbok kapittel 4. Det skal haldast byggemøter med fast dagsorden. I rapporteringa skal det fokuserast på framdrift og framdriftsplanlegging, utført, pågåande arbeid og bemanning i høve til framdriftsplanen. I følgje prosjektleiar har dette fungert bra så langt. Eit viktig moment for kommunen er å sjå til at dei ulike entreprenørane til ein kvar tid har nok mannskap i arbeid til å sikre forventa framdrift. Rapportering i investeringsprosjekt er omhandla i økonomireglementet i Kap Oppfølging i byggetida. Det skal følgjast opp at byggearbeida vert gjennomført innanfor løyvingsramma, og at byggerekneskapen til ei kvar tid gir full oversikt. 7

9 Tilbod inventar og utstyr Voss kommune er no i sluttfasen med å utarbeide detaljert skildring for stolar, for utlysing av anbod etter lov om offentlege anskaffingar. I budsjettet er det avsett 0,9 mill kroner til stolar i kino og kultursal. Inventar: Brukargruppa har fylt ut eit romskjema som viser aktuelt inventar og utstyr. Det skal drøftast om ein skal skaffe nytt eller om ein skal ha gjenbruk. I tillegg skal det kjøpast inn kinoteknisk utstyr. Alle anbod skal gjennomførast i samråd med innkjøpskoordinator i Voss kommune. Dette fører til at Voss kommune skal lyse ut tre tilbod kring : Kinoteknisk utstyr Stoler til kinosaler/kultursal Innreiing bibliotek inkludert bokmagasin Anbodet på kinoteknisk kan verte oppdelt i ulike produktgrupper. I følgje vedtaket i sak 48/08 i kommunestyret, skal rådmannen arbeida vidare med finansiering av kinoutstyr for digital filmframsyning, og å avklara om det er grunnlag for tilskot til kulturhuset. Revisor si vurdering 1. Revisor meiner at rapporteringa burde vore utvida til å omfatte framdrift og ferdigstillinga av prosjektet uttrykt i prosent. 2. Kva tilbod ein får for inventar veit vi ikkje før ein får inn tilboda. Med unnatak av dei særskilt budsjetterte stolane til kultursal og kinosal, skal inventar finansierast innanfor den vedtekne ramma på 96 mill vedteken for Voss kulturhus. 4.2 Korleis er økonomisk status i prosjektet for kulturhuset? Budsjetterte midlar i prosjektet er endra frå 51,5 mill kroner i oppstartsvedtaket til 96 mill kroner i K-sak 48/08. Jf tabell 1. 8

10 Tabell 1: Kontraktsoversikt + mdiv. Budsjettpostar Voss kulturhus Kommunestyresaker Tekst K-sak 0062/04 forprosjekt Lokalisering av kommunale og statlege aktivitetar F-sak 0100/05 Total kostnad 51,5 mill K-sak 21/06 og K-sak 22/06 Utnytting av kulturhustomta Byggjeprogram og prosjektering K-sak 4/07 godkjenning at det vert Kulturhus (Nytt forprosjekt med bygt nytt kulturhus kinosenter K-sak 48/08 Ramme for prosjektet 96 mill. Vi ser at prospektet Voss kulturhus har vorte omtrent dobbelt så stort målt i kroner som det innleiande prospektet presentert i F-sak 0100/05. Økonomisk status for kulturhusprosjektet er lista opp i tabell 2. Tabell 2: Kontraktsoversikt for Voss kulturhus 29. Januar 2010 Kontraktar inkl. lønnsog prisstiging* Avklara endringar per Kontraktar inkl. endringsordar **) Tekst Anbod Felleskostnader Grunn og betong Tømrar og snekker Glass og aluminium Røyrlegging og geoenergi 5 Luftbehandlingsanlegg Elektrisk anlegg SD-anlegg Heis Sprinklaranlegg SUM Spesielle kostnader Generelle kostnader SUM *) I tabellen har vi lagt inn fast prisstigning i byggeperioden (med unntak for elarbeid). **) Kontraktar inkl. fast lønns- og prisstigning i perioden + endringsordar per Frikjøp parkering Det er i budsjettet lagt inn 1 mill. kr til frikjøp av parkeringsplassar. Med gjeldande sats for slikt frikjøp, svarar det til 10 plassar. 9

11 Byggekomiteen har drøfta denne posten, og kome fram til å tilrå at denne posten vert tilført reserveposten. Forslaget skal leggjast fram for formannsskapet som styringsgruppe for kulturhusprosjektet. Frikjøpsordninga frå krav om parkering, jf 69 punkt 4 i plan- og bygningslova, vart vedteke i kommunestyret i sak 147/87. I vedtaket står det under punkt 1: Bygningsrådet kan samtykkje i at det i staden for parkeringsplassar på eigen grunn eller fellesareal, vert innbetalt eit beløp pr. manglande plass i kommunen for bygging av parkeringsanlegg. Informasjonen vi har samla inn, viser at det skal greiast ut kva krav til parkeringsplassar som skal setjast for bygg som kulturhuset (forsamlingshus). I argumenta som er lagt fram, vert det vist til at slike bygg ofte vil ha størst parkeringsbehov når tilgrensande parkeringsplassar er minst utnytta, dvs om kveldane og i helgane. Dette forstår vi som eit argument om at det kan hende ikkje er behov for eigne parkeringsplassar til Kulturhuset. Føremålet med paragrafen i plan- og bygningslova om frikjøpsordning for parkeringsplassar, er å gje kommunar eit grunnlag for å få mest mogeleg ryddige parkeringstilhøve, og særleg då i sentrumsnære område. Revisjonen vil peike på at fokus på trafikktilhøva i sentra over tid for tida meir aukar enn minkar. Det er med det trafikkmønsteret vi har i dag i Voss sentrum ingen grunn til å tru at Kulturhuset vil redusere trafikken. Sjølv om mykje av aktivitetane i Kulturhuset som påpeikt vil gå føre seg til tider då trafikken er mindre i andre delar av sentrum, meiner vi det må ventast at huset med tida vil få større og større brukstid og då også på dagtid. Trafikken som slik bruk genererer, vurderer vi til i stor grad å verte tilleggstrafikk til annan sentrumstrafikk. Parkeringsbehovet for Kulturhuset vil då kome i konkurranse med andre parkeringsbehov. Ut frå ein slik argumentasjon meiner vi det er rett å budsjettføre kostnader for eit minimum av parkeringsplassar til Kulturhusprosjektet. Finansiering av låneopptak I k-sak 48/ juni 2008 finn vi følgjande føresetnader av driftskonsekvensar for prosjektet. Dersom det ikkje kan gjevast tilskot til prosjektet, må finansieringa baserast på eit låneopptak på 96 mill. Renter og avdrag må dekkast av innspara leigeutgifter og driftskostnader for dei kommunale tenesteområda som vil få plass i kulturhuset. I tillegg kjem inntekter frå kinodrift og turistfilmframsyning. I kinodrift betyr også kiosksal ein vesentleg del av inntekta. 10

12 Innsparte leigeutgifter og driftskostnader er sett til 5.4 mill kroner per år (leige av 3000 m 2 til 1800 kr per kvadratmeter for spesialtilpassa lydisolerte lokale, og nok volum for bibliotek). Dette er ikkje reell innsparing, men innsparte kostnader motrekna for leige av eit tilsvarande areal. Reelle innsparingar vart utrekna til 2,4 mill kroner. Netto inntekt frå filmframsyning i eit nytt kinosenter er rekna til 2,5 mill pr år (det er då ikkje rekna betaling av husleige). Inntekter frå turistfilmframsyning er stipulert til 0,6 mill pr år, (60 kr pr billett, gjennomsnitt 40 besøkjande pr dag, 5 dagar i veka, 50 veker i året). Det er også gjort vurderingar på filmvisning i helgane som kan gje 0,4 til 0,8 mill avhenging av talet på framsyningar. Summen av husleige og driftsinnsparing og overskot frå kinodrift og turistfilmframsyning vil etter desse vurderingane gje ei dekning på 8,5 mill pr år til renter og avdrag på lån. Betalingsplan for eit annuitetslån på 96 mill over 30 år til 6 % rente vil gje ein lånekostnad på ca. 6,6 mill. Samanlikning av ein kostnad for eit serielån på 96 mill mot ei husleige på 5,4 mill pr år med ein prisvekst på 2 % pr år, gjev eit kostnadsbilete med litt høgare lånekostnader dei 3 første åra, men deretter vil lånekostnadane vera lågare og forskjellen mellom kostnader for leige og lånekostnadane bli stadig større. Byggelånsrenter Når det gjeld byggjelånsrenter, viser vi til KRS nr. 2 Anskaffelseskost og opptakskost for balanseposter. I kap. 2.1 definisjon av anskaffelseskost står det i 4. Avsnitt: Ved lånefinansiering til investeringsprosjekter kan påløpte renter i byggeperioden tas med. Det kan fordeles renter på alle pågående prosjekter eventuelt henføre rentene til ett eller flere konkrete prosjekter. Renter av ubrukte lånemidler belastes driftsregnskapet. Revisor merker seg at dette momentet ikkje er med mellom føresetnadane for finansiell oppfølging og drift. Tilskot Ved handsaminga av St.meld. nr 48 ( ) (Kulturpolitikk fram mot 2014) slutta Stortinget seg til forslaget om ei ny desentralisert ordning for tilskot til kulturhus, og ei ny ordning for tilskot til regionale møteplassar og formidlingsarena for kultur, jf. Innst. S.nr. 155 ( ). 11

13 Den desentraliserte tilskotsordninga skal tilførast om lag 40 % av den delen av spelemiddeloverskotet som skal nyttast til kulturbygg. Forvaltninga av tilskotsordninga er i brev av 26. oktober 2004 frå Kultur- og kyrkjedepartementet delegert til fylkeskommunane. Dei resterande 60 % er til no fordelt av Kultur- og kyrkjedepartementet som tilskot til regionale møteplassar og formidlingsarenaer for kultur. Departementet har gjeve signal om at tiltak kan få stønad frå både den sentrale og den desentraliserte ordninga. Søknader, vedlagt innstilling frå kommunen må sendast Hordaland fylkeskommune innan 15. mars I august er klart kven som får tilskot i k2010. Revisor si vurdering Inngåtte kontraktar per viser når vi legg inn fast lønns- og pristillegg er samla kontraktar på kr Dette er før alle endringar er tekne med. Revisor har intervjua prosjektleiar som er den som har best kjennskap til sitt prosjekt og forventast å ha direkte og nøyaktig informasjon. Vi har fått forståing av at prosjektet kan få seinare ferdigstilling enn planlagt. Revisor meiner at kommunen si rapportering kunne vore betre og spesielt då om framdrifta i prosjektet. Etter revisors syn er det viktig at prosentvis ferdigstilling vert synleggjort. Revisor merker seg at nokre innspara kostnader i realiteten er stipulert leige for tilsvarande lokale. Kapitalkostnader i prosjektet er godt handsama og renta som er lagt inn i utrekningane er ikkje for låg. Revisor meiner at sjølv om det står at påløpte renter i byggeperioden, jf KRS 2, kan tas med, skulle Voss kommune ha berekna byggjelånsrenter i prosjektet. Parkering vil verta ei utfordring også for kulturhuset. Parkering bør derfor inngå i prosjektet kulturhuset. Kommunen arbeider med å greie ut føresetnader for offentlege tilskot til kulturhuset, men framleis veid ein ikkje om kommunen lukkast med det. 5.0 Rådmannen sin uttale Revisjonen har motteke uttale frå rådmannen. Uttalen gjev utfyllande opplysningar til revisjonsrapporten. Vi har vurdert desse, og kan ikkje sjå at opplysningane gjev grunnlag for å endre vurderingane våre. 12

14 Uttalen ligg ved som vedlegg Konklusjon Framdrift, rapportering og innkjøp av inventar Økonomisk rapport datert syner at Voss kulturhus sannsynlegvis blir ferdig som planlagt, men det er ei utfordring å ta inn att utsettinga som kom som kom som ein konsekvens av den sterke kuldeperioden i januar. Sjølv om rapportering er i samsvar med Prosjektadministrativ handbok, meiner vi at dette kunne vore betre. Innkjøp av inventar og utstyr er ikkje gjennomført. Vi kan difor ikkje sei noko om denne anskaffingsprosessen er i samsvar med reglementet. Økonomisk status for Voss kulturhus Rapportering per syner at verdien av kontraktane inkludert fast lønns- og prisstigning er kr Revisor meiner det skulle vore rapportert kor mange prosent av prosjektet som var gjennomført på same tidspunkt. Rapporteringa av økonomisk status for utbygginga Revisor meiner at rapporteringa ikkje er i samsvar med kap i økonomireglementet. Vår tolking av økonomireglementet er at det skal påsjåast at byggjearbeidet blir utført innanfor gjeldande regelverk og budsjettramme, samt at byggjerekneskapen skal innrettast på ein slik måte at ein til eikvar tid har full oversikt. 7.0 Tilrådingar Revisor tilrår kommunen å vurdere revisor sine vurderingar og konklusjonar i forhold til: Kommunen bør følgje gjeldande økonomireglement, med spesiell fokus på kapitel 9.8 og Kommunen bør vurdere om byggjelånsrenter skal inngå i byggeprosjekt Det bør leggjast fram ei rapportering som viser framdriftsstatus så langt i prosjektet Revisjonen tilrår at parkeringsutfordringane ved det nye kulturhuset ikkje vert undervurdert 13

15 Vedlegg: Svarbrev frå rådmann Kjelder: Litteratur Rettleiar i forvaltningsrevisjon, Andersen, Laastad, Songstad og Ølnes, Noregs Kommunerevisorforbund (NKRF) Dokumenter Voss kommune: Kommunestyrevedtak. Lover Lov om offentlige anskaffelser, lov nr 69 av , ikrafttreden Forskrift om offentlige anskaffelser, forskrift nr 402 av , ikrafttreden Forskrift om offentlige anskaffelser av 24. november 2006 nr (FOA) Reglement: Økonomireglementet Voss kommune frå Intervju/besøk i kommunen: Oppstartsmøte Tilstades var: rådmann Einar Hauge, og frå teknisk Torbjørg Austrud, Olav Bjørke og Jon Prestegard Diverse møter med prosjektleiar Olav Bjørke Telefonsamtaler: I tillegg til møter med prosjektleiar har vi også kommunisert via telefon. Internett: 14

16 Vedlegg 1: Uttale frå rådmannen Oversender med dette adm. si tilbakemelding på rapport mvh Einar Hauge rådmann Kostnadsvurderingar, side 5, andre avsnitt: På eit tidleg tidspunkt i utvikling av eit prosjekt er det ikkje vanleg å leggja fram detaljerte kostnadsoverslag, men då kommunestyret i juni 2008 gjorde vedtak om å byggja kulturhus førelåg det anbodsprisar. Kommunestyret vedtok ei investeringsramme på 96 mill som innebar at entreprisane måtte reduserast for at det skulle vera reservar til uavklara og uforutsette kostnader. Prosjektleiaren ajourfører kostandsoverslaget og byggekomiteen gjer vedtak på detaljane i byggebudsjettet. Rådmannen meiner derfor at dette er tilstrekkeleg dokumentasjon av kostnadsbildet. Framdrift, pkt 4.1, side 7: Alle byggekontraktene har ein frist på 25. mai På grunn av streng vinter har ein av entreprenørane varsla 14 dagars utsetting av fristen. Prosjektleiar har enno ikkje teke standpunkt til om dette skal etterkomast, fordi dette skal vurderast i samband med forenkla og redusert omfang av enkelte kontraktsarbeid. Finasiering av inventar og utstyr I byggebudsjettet er det sett av til stolar for kultursalen og kinosalane frå utflytting av biblioteket frå kyrkejbø er avsett på fond til inventar for biblioteket. Til inventar og utstyr er det gjort årlege avsetningar av driftsinnsparingar. Avsetning på fond er no 3,3 mill, eventuell avsetning for 2010 kjem i tilegg. Inventar, Side 8, andre avsnitt, Brukargruppa har kome med innspel til aktuell gjenbruk av møblar og forslag til kjøp av nye møblar for alle rom i kulturhuset. For kultursalen og kinosalen byggjer anbudbeskrivelsen på spesifikasjonar som er innhenta frå ineriørarkitekt og Fim&Kino. Biblioteksjefen har hatt eit eige prosjekt for å utgreia innreiing av biblioteket og bokmagasin. Til revisor si vurdering. Entreprenørane sine månadlege faktureringar kan summerast og stillast opp i forhold til samla anbod. Dette vil visa kva det som er utført fram til eit visst tidspunkt, har kosta. Byggearbeidet pågår kontinuerleg, slik at ein oversikt ikkje vil visa situasjonen ved rapportering. Å bruka rekneskapstal for å visa kor langt byggearbeidet er kome er ikkje 15

17 reelt. Å illustera framdrift og grad av ferdigstilling i prosent må i tilfelle gjerast på skjønn. Byggeleiaren fører eige rekneskap over fakturert kontraktsarbeid og endringsarbeid, og rapporterer til prosjektleiar. Dette gir god økonomisk oversikt som byggekomiteen vert halden fortløpande orientert om. Framdrifta vert styrt av ein samordna felles framdriftsplan og drøfta på framdriftsmøter med entreprenørane minst kvar 14. dag. I tillegg er dette tema på kvart einaste byggemøte. Byggekomiteen får informasjon om framdrifta på sine møter. Innkjøp av inventar og utstyr Etter rådmannen si vurdring er det noko for tidleg å vurdera innkjøpsprosessen for inventar og utstyr, når prosjektleiinga enno ikkje har sendt ut anbud. Det føreligg vedtak på korleis det skal arbeidast vidare med finansiering. Finansiering av kinoteknisk utstyr er todelt: Innkjøp av digitale prosjektorar til dei tre salane som skal brukast til filmframsyning skal finasierast ved eit spleiselag mellom leverandørane, Film&kino og kommunen. Dette opplegget er likt for alle kinoane i landet som vil vera med på det. Resten av kinoteknisk utstyr skal ut på anbod. Arbeidet med anbodsmateriellet er i sluttfasen. Økonomisk status, Pkt 4.2 Prosjektet til 51,5 mill som vart framlagt i F-sak 0100/05 var eit heilt anna enn det som kommunestyret vedtok den 19,juni 2008 i sak 48/08 I 2005 vart det framlagt eit prosjekt på 2750 m2, med ein liten sal for kulturskulen. Prosjektet som kommunestyret godkjende i juni 2008 omfatta eit prosjekt på 4530 m2 med ein større kultursal og to kinosalar. Framlegget om å utvida prosjektet med å flytta kinoen og leggja eit kinosenter til kulturhuset vart fremja av den politiske prosjektgruppa og seinare støtta av formannskapet som styringsgruppe. Det var anbodet basert på dette prosjektet som vart vedteke av kommunestyret i juni 2008, og som er grunnlaget for bygginga. Byggelånsrenter For kulturhuset har det ikkje vore aktuelt å ta opp byggelån. Utbetalingane er dekka av likviditetsreserven. Dette inneber ein kostnad, men dei seinare åra har det ikkje vore vanleg å leggja det til byggekostnaden i investeringsprosjekt. Sist gong det vart gjort var ved finansiering av Vetleflaten omsorgsenter. Finansieringskostnader I KST-sak 48/08 om godkjenning av prosjektet vart det framlagt oversikt over lånekostnader med 6,0 % rente. Med ei lånerente på 2,5 % som ligg i overkant av det kommunen kan oppnå i dag, vil lånekostnaden verta redusert frå ca 6,6 mill til ca 4,6 mill. Tilskot Ordførar, rådmann og prosjektleiar arbeider for å få mest mogleg tilskot 16

18 til prosjektet. Byggekomiteen har temaet oppe på kvart møte. Sjøl om det vart laga ein velgrunna søknad og sjøl om både noverande og tidlegare politisk leiing har hatt tre møter med departementet, har ikkje kommunen nådd fram med søknaden om tilskot til regionale kulturbygg. Ordninga med tildeling av tilskot til regionale kulturhus er no overført til Fylkeskommunen. Søknaden til fylkeskommunen om tilskot frå den desentrale ordninga for kulturhus vil verta fornya innan fristen som er 15. mars. Behandling av søknaden på 10 mill til bygget som fyrtårnprosjekt vart utsett i 2009 på grunn av manglande midlar, men den vert teken opp til vurdering i 2010 Det er gitt i tilskot frå Enova til bygget som forbildeprosjekt Til revisor si vurdering og tilråding Rådmannen meiner at kommunen fylgjer opp i samsvar med pkt 9.8 og 9.10 i økonomireglementet. Byggelånsrenter har ikkje vore praksis for å leggja til byggerekneskapen seinare år, og ein ser ikkje grunn til å gjera det spesielt for dette prosjektet. Rapportering av framdrift er ein del av prosjektstyringa, og har vore tilfredsstillande framlagt for byggekomiteen. Parkeringsopplegg for vestre Vangen / stasjonsområdet er ein del av reguleringsplanen for Vangen Vest og må utgreiast nærare i ein større samanheng og ikkje som del av kulturhusprosjektet åleine. 17

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 Rapport frå kontrollutvalet i Sykkylven kommune 15. juni 2009 Innhald BAKGRUNN FOR SAKA... 1 REGLEMENT M.M....

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory November 2013 Samandrag Deloitte har kartlagt og vurdert økonomistyringa i Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eigarskapskontroll/forvaltningsrevisjon i Eidfjord

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumssalen, Stord rådhus Dato: 29.09.2014 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKLISTE - Fylkestinget Saknr. Arkivsak Saktittel 20/13 201206776-11 Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Audit & Advisory September 2009 Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Innhald 1. Bakgrunn og problemstillingar... 3 2. Kontrollkriterium... 3 2.1 Fullmakter... 3 2.2 Aksjeloven...

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory April 2010 Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Hemne kommune Januar 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden 01.06.06-01.12.06. Undersøkelsen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

Budsjett 2010/Økonomiplan 2010-13 - Arbeidsdokument 3/09

Budsjett 2010/Økonomiplan 2010-13 - Arbeidsdokument 3/09 Side 1 av 31 Fylkesrådmannen Sakshandsamarar: Offentleg versjon Finansutvalet 30. september 2009 Kl. 09.30 Skei Hotell Eli Nes Killingrød Tlf: 57 65 62 81 Nils Geir Myrkaskog Tlf: 57 65 61 84 Astrid Lernes

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT LUSTER KOMMUNE FORSLAG

ØKONOMIREGLEMENT LUSTER KOMMUNE FORSLAG ØKONOMIREGLEMENT LUSTER KOMMUNE FORSLAG 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 1.1 BAKGRUNN 4 1.2 FORMÅL 2. UTARBEIDING, FORDELING, HANDSAMING, DISPONERING OG OPPFØLGING AV BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 5 2.1 KOMMUNEN

Detaljer

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eidfjord kommune IHR-rapport nr S-2/2010 1. FORORD Eidfjord Utvikling AS er eit 100 % kommunalt eigd aksjeselskap som har ansvar

Detaljer

stà ?a? Indre Hordaland Revisjonsdistrikt GILDSKAP OG ETIKK ODDAKOMMUNE Oppdrag for Kontrollutvalet

stà ?a? Indre Hordaland Revisjonsdistrikt GILDSKAP OG ETIKK ODDAKOMMUNE Oppdrag for Kontrollutvalet stà?a? Indre Hordaland Revisjonsdistrikt GILDSKAP OG ETIKK I ODDAKOMMUNE Oppdrag for Kontrollutvalet Forord Forvaltningsrevisjon er ei lovbestemt oppgåve for Odda kommune etter kommunelova av 25. september

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest RHF

Internrevisjon Helse Vest RHF Internrevisjon Helse Vest RHF Økonomistyring i Helse Stavanger HF Rapporttittel: Økonomistyring i Helse Stavanger HF Dato: Juni 2010 Oppdragsgjevar: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 BUDSJETTGRUNNLAG 9.oktober 2009 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013...4 Hovudpunkt i budsjettgrunnlaget...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Side 1 Side 2 Side 3 Austrheim kommune Side 4 KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 8. november 2013 Stad: Kommunehuset Kl.: 11.00 16.15 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Økonomireglement Kvam herad 2009

Økonomireglement Kvam herad 2009 1 Innhaldsliste: Generelt om økonomireglementet... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål... 4 2 Budsjett og økonomiplan - utarbeiding... 5 2.1 Plan og økonomisystemet for Kvam herad... 5 2.2 Årsbudsjett og økonomiplan...

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Budsjett 2008/Økonomiplan 2008-11 - Arbeidsdokument 2/07--

Budsjett 2008/Økonomiplan 2008-11 - Arbeidsdokument 2/07-- Side 1 av 15 Fylkesrådmannen Finansutvalet, 14. juni etter fylkestinget. Rica Sunnfjord Hotell Sakshandsamar: Eli Nes Killingrød E-post: eli.nes.killingrod@sfj.no Tlf: 57 65 62 81 Vår ref. Sak nr.: 07/161-3

Detaljer