FINANSIERING OG RUTINAR I BYGGJEPROSJEKT VOSS KULTURHUS. Oppdrag for Kontrollutvalet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FINANSIERING OG RUTINAR I BYGGJEPROSJEKT VOSS KULTURHUS. Oppdrag for Kontrollutvalet"

Transkript

1 Forvaltningsrevisjonsrapport PROSJEKTBESKRIV ELSE FINANSIERING OG RUTINAR I BYGGJEPROSJEKT VOSS KULTURHUS 2. RAPPORT Oppdrag for Kontrollutvalet IHR-rapport nr F-3/2010 Voss kommune

2 Forord Forvaltningsrevisjon er ei lovbestemt oppgåve for Voss kommune etter kommunelova av 25. september 1992 med endringar av 12. desember Føremålet med forvaltningsrevisjon er nedfelt i kommunelova 77 nr. 4 som har følgjande ordlyd: Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). gjennomfører forvaltningsrevisjon på oppdrag frå Voss kommune sitt kontrollutval. Denne rapporten er eit resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet: Finansiering og rutinar i byggjeprosjekt. I rapporten har revisjonen teke utgangspunkt i byggjeprosjektet kulturhuset, kontrollutvalet sine problemstillingar og utleia revisjonskriterium. Prosjektet skal gjennomførast i 2009 og Indre Hordaland Revisjonsdistrikt nyttar høve til å takka kontaktpersonar og andre i Voss kommune som har bistått revisjonen i samband med gjennomføringa av prosjektet. 18. februar 2010 Odd Jakob Storebø revisjonssjef 1

3 Innhald Forord Innleiing Bakgrunn for revisjonsprosjektet Føremål Bakgrunn Problemstillingar Data og vurderingar Korleis er framdrift, rapportering og anskaffing av inventar gjennomført i perioden? Korleis er økonomisk status i prosjektet for kulturhuset? Rådmannen sin uttale Konklusjon Tilrådingar Vedlegg 1: Uttale frå rådmannen

4 Samandrag Dette er andre rapport for forvaltningsrevisjonsprosjektet finansiering og rutinar i byggjeprosjekt, jf vedtak i kontrollutvalet i sak 06/09. Formålet med prosjektet er å undersøke om byggjeprosjektet blir gjennomført i samsvar med lover, forskrifter og interne retningsliner. Problemstillingane i prosjektet er vedtekne av kontrollutvalet. Alt materialet som ligg til grunn for vurderingar og konklusjonar er samla inn gjennom dokumentgjennomgang og intervju med nøkkelpersonar. Vi har ikkje intervjua entreprenørar Førebels rapport vart sendt rådmannen i Voss kommune for høyring, og høyringssvar frå rådmannen mottok vi Vår konklusjon er at Voss kommune i hovudsak gjennomfører byggjeprosjektet i samsvar med kommunestyret sitt mandat og god prosjektstyring. Likevel tilrår revisor at kommunen vurderer revisor sine vurderingar og konklusjonar i forhold til: Kommunen bør følgje gjeldande økonomireglement, med spesiell fokus på kapitel 9.8 og Kommunen bør vurdere om byggjelånsrenter skal inngå i byggeprosjekt Det bør leggjast fram ei rapportering som viser framdriftsstatus så langt i prosjektet Revisjonen tilrår at parkeringsutfordringane ved det nye kulturhuset ikkje vert undervurdert 3

5 1.0 Innleiing 1.1 Bakgrunn for revisjonsprosjektet Kontrollutvalet skal i samarbeid med revisjonen foreta systematisk vurdering av bruk og forvaltning av dei kommunale midlar med utgangspunkt i oppgåver, ressursbruk og oppnådde resultat samt vurdere at forvaltninga er i samsvar med gjeldande bestemmingar og vedtak, jf. forskrift om kontrollutval. 1.2 Føremål Formålet med forvaltningsrevisjonen er å finna ut om byggjeprosjektet Kulturhuset vert gjennomført i samsvar med kommunestyret sine føresetnader og gjeldande bestemmingar, medrekna om det er etablert rutinar for finansiering og gjennomføring av byggjeprosjekt, inkl. innkjøpsrutinar, om desse rutinane er gode nok og om dei vert følgt. Nybygget Voss Kulturhus er ei betydeleg investering for Voss kommune. Ei planlagt investering på 96,0 mill. gjer at både kontrollutvalet og revisjonen laupande bør evaluere/overvake utbygginga. Kontrollutvalet vedtok oppstart av prosjektet i sak 06/09 i møte den Denne orienteringa omfattar gjennomføring/oppfølging av byggjeprosjektet Voss kulturhus. Dette er andre rapport om prosjektet. Det synest naturleg å utarbeide ein sluttrapport som oppsummerar heile prosjektet. 1.3 Bakgrunn Dei utfordringar revisor står overfor ved byggjeprosjekt, vil naturleg nok kunne variere vesentleg med storleik og kompleksitet på prosjekta som vert gjennomført. Kostnadskalkylen etter tilbod gav ein prosjektkostnad på totalt 101,5 mill. Dette var 5,7 % høgre enn nettoramma på 96,0 mill kroner vedteken i kommunestyret 19. juni 2008 i sak 48/08. Det vart gjennomført forhandlingar med alle entreprenørane for å få reduksjonar i kontraktane slik at nettoramma på 96,0 mill kroner kan haldast. Den første forvaltningsrevisjonsrapporten om Kulturhuset vart handsama i kontrollutvalet i sak 31/09 den 5. november Med bakgrunn i dei opplysningane som var komne fram, rådde kontrollutvalet m.a. til at oppfølginga av byggeprosjektet vert intensivert. Av det endelege vedtaket i kommunestyret, sak 86/09 den 19. november 2009, går det fram at det ikkje er ynskjeleg å utvide den laupande oppfølginga. 4

6 Kommunestyret har vedtatt bakgrunn, oppstart, byggestart og totalramme for utbygginga. Saksgangen er normal og tilsvarer saksgangen for andre byggeprosjekt. Kommunen har en tilfredsstillende organisering av utbygginga. Det er skriftleg kostnadsoverslag for vedtaka i byggesaka. Det er vedtatt ein tilfredsstillende finansiering av totalramma i løyvingsvedtaka. Kommunen har tilfredsstillende beskrivne rutinar for investeringsprosjektet. Rapporten påpeiker følgjande forbetringspotensiale: Det manglar et detaljert kostnadsoverslag for totalramma. Dette hadde gitt politikarane en betre oversikt over status i prosjektet og enkel oversikt over kva som forårsakar endringar ved nye vedtak. Kostnadsoverslaget sikrar at kommunen har dokumenterte kostnader for vedtatt ramme. 2.0 Problemstillingar Revisjonen har i den oppfølgjande granskinga retta merksemd mot følgjande problemstillingar: 1. Korleis er framdrift, rapportering og anskaffing av inventar gjennomført i perioden? 2. Korleis er økonomisk status for prosjektet kulturhuset? 2.2 Revisjonskriterium Revisjonskriteria er fastsett med basis i lover og forskrifter, rundskriv, politiske vedtak og heradet sine eigne retningslinjer. Revisjonskriteria er ei nemning på dei normene og standardane vi vurderer fakta imot. Revisjonskriteria er eit viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik/veikskapar. Kriteria, heldt saman med datagrunnlaget, dannar basis for dei analyser og vurderingar som kan verta føretatt, og dei konklusjonar som blir trekt fram i ein forvaltningsrevisjon. 1. For dette prosjektet har vi lagt til grunn følgjande revisjonskriterium: Lov og regelverk for offentlege anskaffingar med rettleiar frå NHD. Ny lov om offentlege anskaffingar 1 med tilhøyrande forskrifter trådde i kraft Føremålet med regelverket var å fremja konkurranse om kommunale oppdrag, unngå at kommunane favoriserer lokalt næringsliv ved større anskaffingar og samtidig bidra til effektive innkjøp og kostnadssparingar. Konsekvensane av den nye lova er 1 Lov om offentlege anskaffingar av 16. juli 1999 nr 69 5

7 strengare krav til innkjøpsfunksjonen. Forskrifta gjeld for alle offentlege anskaffingar av varer, tenester og byggje- og anleggsarbeid. Dette er eit område kor det tidlegare har vore ulike regelverk. Reglane er meint å oppfylla Noreg sine forpliktingar i høve til EØS-avtala, og byggjer på direktiv frå EU. Lov om offentlege anskaffingar 2 vart revidert i Samtidig vart det utarbeidd ny forskrift fastsett ved klg. Res. 7. april 2006 nr. 402 (FOA) og forskrift av 24. november 2006 nr Ved revideringa av LOA i 2006 vart det også utarbeida ein ny rettleiar til reglane om offentlege anskaffingar av Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Reglane i lova regulerer korleis ein anskaffingsprosess skal føregå, og set ein del grunnleggande krav til prosessen gjennom 5 i lova. I tillegg gir forskrifta om offentlege anskaffingar nokså detaljerte regler for dei ulike fasane i prosessen. Kommunen er gjennom lov om offentlege anskaffingar forplikta til å følgje grunnleggande prinsipp om effektive anskaffingar, forretningsbaserte disposisjonar og likebehandling. 2. Kommunen sine administrative dokument som omhandlar gjennomføring av byggjeprosjektet. K-sak 48/08 Bygging av kulturhus 3. Budsjett og prosjektrekneskap for byggjeprosjektet. 4. Ved utforminga av sjølve anbodsdokumenta støttar kommunen seg til malar som er utarbeidd av innkjøpsseksjonen i Hordaland fylkeskommune. I tillegg nyttar ein ved større anbod ein innkjøpsprotokoll som er utarbeidd av Nærings og handelsdepartementet. 5. Norsk standard NS 8402: Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivingsoppdrag etter medgått tid NS 8405 Norsk byggje- og anleggskontrakt. Denne kontrakten skal brukast når entreprenøren inngår kontrakt med byggherren om utføringa av byggje- og anleggsarbeid, samtidig som det vesentlegaste av teikningar, skildringar og berekningar skal leverast av byggherren. 6. Økonomireglement vedtatt i Voss kommunestyre Lov om offentlege anskaffingar av 16. juli 1999 nr 69, ajourført med endringar 30. juni 2006 nr

8 3.0 METODE OG GJENNOMFØRING 3.1 Metode Denne rapporten er ei vidareføring av orienteringa til KU i november Vi har gjennomført dokumentanalyse av politiske vedtak og tilhøyrande dokument med vekt på referat frå byggjemøte, og dokumentasjon av endringar som medfører kostnader ut over kontraktar i utbygginga. Vi har i utarbeidinga av prosjektet hatt samtaler med bygg og eigedomsavdelinga. 3.2 Gjennomføring Rapporten er utarbeida av. Revisjonssjef Odd J. Storebø har vore ansvarlig. 3.3 Høyring En førebels rapport er sendt til rådmannen for fråsegn. Attendemeldinga frå rådmannen er nærmare kommentert i kapitel 5 i rapporten. 4.0 Data og vurderingar 4.1 Korleis er framdrift, rapportering og anskaffing av inventar gjennomført i perioden? Framdrift Rapportering omfattar berre rapportering av utviklinga mot kontraktane. Voss Kulturhus er under oppføring. Ferdigstillingsdatoen for entreprenørarbeidet er Ein periode med særs låge utetemperaturar i januar medførte mindre utsettingar i framdrifta som må takast inn att. Rapporteringsrutinar Rapporteringsrutinane for byggeprosjektet Voss kulturhus er skildra i prosjektadministrativ handbok kapittel 4. Det skal haldast byggemøter med fast dagsorden. I rapporteringa skal det fokuserast på framdrift og framdriftsplanlegging, utført, pågåande arbeid og bemanning i høve til framdriftsplanen. I følgje prosjektleiar har dette fungert bra så langt. Eit viktig moment for kommunen er å sjå til at dei ulike entreprenørane til ein kvar tid har nok mannskap i arbeid til å sikre forventa framdrift. Rapportering i investeringsprosjekt er omhandla i økonomireglementet i Kap Oppfølging i byggetida. Det skal følgjast opp at byggearbeida vert gjennomført innanfor løyvingsramma, og at byggerekneskapen til ei kvar tid gir full oversikt. 7

9 Tilbod inventar og utstyr Voss kommune er no i sluttfasen med å utarbeide detaljert skildring for stolar, for utlysing av anbod etter lov om offentlege anskaffingar. I budsjettet er det avsett 0,9 mill kroner til stolar i kino og kultursal. Inventar: Brukargruppa har fylt ut eit romskjema som viser aktuelt inventar og utstyr. Det skal drøftast om ein skal skaffe nytt eller om ein skal ha gjenbruk. I tillegg skal det kjøpast inn kinoteknisk utstyr. Alle anbod skal gjennomførast i samråd med innkjøpskoordinator i Voss kommune. Dette fører til at Voss kommune skal lyse ut tre tilbod kring : Kinoteknisk utstyr Stoler til kinosaler/kultursal Innreiing bibliotek inkludert bokmagasin Anbodet på kinoteknisk kan verte oppdelt i ulike produktgrupper. I følgje vedtaket i sak 48/08 i kommunestyret, skal rådmannen arbeida vidare med finansiering av kinoutstyr for digital filmframsyning, og å avklara om det er grunnlag for tilskot til kulturhuset. Revisor si vurdering 1. Revisor meiner at rapporteringa burde vore utvida til å omfatte framdrift og ferdigstillinga av prosjektet uttrykt i prosent. 2. Kva tilbod ein får for inventar veit vi ikkje før ein får inn tilboda. Med unnatak av dei særskilt budsjetterte stolane til kultursal og kinosal, skal inventar finansierast innanfor den vedtekne ramma på 96 mill vedteken for Voss kulturhus. 4.2 Korleis er økonomisk status i prosjektet for kulturhuset? Budsjetterte midlar i prosjektet er endra frå 51,5 mill kroner i oppstartsvedtaket til 96 mill kroner i K-sak 48/08. Jf tabell 1. 8

10 Tabell 1: Kontraktsoversikt + mdiv. Budsjettpostar Voss kulturhus Kommunestyresaker Tekst K-sak 0062/04 forprosjekt Lokalisering av kommunale og statlege aktivitetar F-sak 0100/05 Total kostnad 51,5 mill K-sak 21/06 og K-sak 22/06 Utnytting av kulturhustomta Byggjeprogram og prosjektering K-sak 4/07 godkjenning at det vert Kulturhus (Nytt forprosjekt med bygt nytt kulturhus kinosenter K-sak 48/08 Ramme for prosjektet 96 mill. Vi ser at prospektet Voss kulturhus har vorte omtrent dobbelt så stort målt i kroner som det innleiande prospektet presentert i F-sak 0100/05. Økonomisk status for kulturhusprosjektet er lista opp i tabell 2. Tabell 2: Kontraktsoversikt for Voss kulturhus 29. Januar 2010 Kontraktar inkl. lønnsog prisstiging* Avklara endringar per Kontraktar inkl. endringsordar **) Tekst Anbod Felleskostnader Grunn og betong Tømrar og snekker Glass og aluminium Røyrlegging og geoenergi 5 Luftbehandlingsanlegg Elektrisk anlegg SD-anlegg Heis Sprinklaranlegg SUM Spesielle kostnader Generelle kostnader SUM *) I tabellen har vi lagt inn fast prisstigning i byggeperioden (med unntak for elarbeid). **) Kontraktar inkl. fast lønns- og prisstigning i perioden + endringsordar per Frikjøp parkering Det er i budsjettet lagt inn 1 mill. kr til frikjøp av parkeringsplassar. Med gjeldande sats for slikt frikjøp, svarar det til 10 plassar. 9

11 Byggekomiteen har drøfta denne posten, og kome fram til å tilrå at denne posten vert tilført reserveposten. Forslaget skal leggjast fram for formannsskapet som styringsgruppe for kulturhusprosjektet. Frikjøpsordninga frå krav om parkering, jf 69 punkt 4 i plan- og bygningslova, vart vedteke i kommunestyret i sak 147/87. I vedtaket står det under punkt 1: Bygningsrådet kan samtykkje i at det i staden for parkeringsplassar på eigen grunn eller fellesareal, vert innbetalt eit beløp pr. manglande plass i kommunen for bygging av parkeringsanlegg. Informasjonen vi har samla inn, viser at det skal greiast ut kva krav til parkeringsplassar som skal setjast for bygg som kulturhuset (forsamlingshus). I argumenta som er lagt fram, vert det vist til at slike bygg ofte vil ha størst parkeringsbehov når tilgrensande parkeringsplassar er minst utnytta, dvs om kveldane og i helgane. Dette forstår vi som eit argument om at det kan hende ikkje er behov for eigne parkeringsplassar til Kulturhuset. Føremålet med paragrafen i plan- og bygningslova om frikjøpsordning for parkeringsplassar, er å gje kommunar eit grunnlag for å få mest mogeleg ryddige parkeringstilhøve, og særleg då i sentrumsnære område. Revisjonen vil peike på at fokus på trafikktilhøva i sentra over tid for tida meir aukar enn minkar. Det er med det trafikkmønsteret vi har i dag i Voss sentrum ingen grunn til å tru at Kulturhuset vil redusere trafikken. Sjølv om mykje av aktivitetane i Kulturhuset som påpeikt vil gå føre seg til tider då trafikken er mindre i andre delar av sentrum, meiner vi det må ventast at huset med tida vil få større og større brukstid og då også på dagtid. Trafikken som slik bruk genererer, vurderer vi til i stor grad å verte tilleggstrafikk til annan sentrumstrafikk. Parkeringsbehovet for Kulturhuset vil då kome i konkurranse med andre parkeringsbehov. Ut frå ein slik argumentasjon meiner vi det er rett å budsjettføre kostnader for eit minimum av parkeringsplassar til Kulturhusprosjektet. Finansiering av låneopptak I k-sak 48/ juni 2008 finn vi følgjande føresetnader av driftskonsekvensar for prosjektet. Dersom det ikkje kan gjevast tilskot til prosjektet, må finansieringa baserast på eit låneopptak på 96 mill. Renter og avdrag må dekkast av innspara leigeutgifter og driftskostnader for dei kommunale tenesteområda som vil få plass i kulturhuset. I tillegg kjem inntekter frå kinodrift og turistfilmframsyning. I kinodrift betyr også kiosksal ein vesentleg del av inntekta. 10

12 Innsparte leigeutgifter og driftskostnader er sett til 5.4 mill kroner per år (leige av 3000 m 2 til 1800 kr per kvadratmeter for spesialtilpassa lydisolerte lokale, og nok volum for bibliotek). Dette er ikkje reell innsparing, men innsparte kostnader motrekna for leige av eit tilsvarande areal. Reelle innsparingar vart utrekna til 2,4 mill kroner. Netto inntekt frå filmframsyning i eit nytt kinosenter er rekna til 2,5 mill pr år (det er då ikkje rekna betaling av husleige). Inntekter frå turistfilmframsyning er stipulert til 0,6 mill pr år, (60 kr pr billett, gjennomsnitt 40 besøkjande pr dag, 5 dagar i veka, 50 veker i året). Det er også gjort vurderingar på filmvisning i helgane som kan gje 0,4 til 0,8 mill avhenging av talet på framsyningar. Summen av husleige og driftsinnsparing og overskot frå kinodrift og turistfilmframsyning vil etter desse vurderingane gje ei dekning på 8,5 mill pr år til renter og avdrag på lån. Betalingsplan for eit annuitetslån på 96 mill over 30 år til 6 % rente vil gje ein lånekostnad på ca. 6,6 mill. Samanlikning av ein kostnad for eit serielån på 96 mill mot ei husleige på 5,4 mill pr år med ein prisvekst på 2 % pr år, gjev eit kostnadsbilete med litt høgare lånekostnader dei 3 første åra, men deretter vil lånekostnadane vera lågare og forskjellen mellom kostnader for leige og lånekostnadane bli stadig større. Byggelånsrenter Når det gjeld byggjelånsrenter, viser vi til KRS nr. 2 Anskaffelseskost og opptakskost for balanseposter. I kap. 2.1 definisjon av anskaffelseskost står det i 4. Avsnitt: Ved lånefinansiering til investeringsprosjekter kan påløpte renter i byggeperioden tas med. Det kan fordeles renter på alle pågående prosjekter eventuelt henføre rentene til ett eller flere konkrete prosjekter. Renter av ubrukte lånemidler belastes driftsregnskapet. Revisor merker seg at dette momentet ikkje er med mellom føresetnadane for finansiell oppfølging og drift. Tilskot Ved handsaminga av St.meld. nr 48 ( ) (Kulturpolitikk fram mot 2014) slutta Stortinget seg til forslaget om ei ny desentralisert ordning for tilskot til kulturhus, og ei ny ordning for tilskot til regionale møteplassar og formidlingsarena for kultur, jf. Innst. S.nr. 155 ( ). 11

13 Den desentraliserte tilskotsordninga skal tilførast om lag 40 % av den delen av spelemiddeloverskotet som skal nyttast til kulturbygg. Forvaltninga av tilskotsordninga er i brev av 26. oktober 2004 frå Kultur- og kyrkjedepartementet delegert til fylkeskommunane. Dei resterande 60 % er til no fordelt av Kultur- og kyrkjedepartementet som tilskot til regionale møteplassar og formidlingsarenaer for kultur. Departementet har gjeve signal om at tiltak kan få stønad frå både den sentrale og den desentraliserte ordninga. Søknader, vedlagt innstilling frå kommunen må sendast Hordaland fylkeskommune innan 15. mars I august er klart kven som får tilskot i k2010. Revisor si vurdering Inngåtte kontraktar per viser når vi legg inn fast lønns- og pristillegg er samla kontraktar på kr Dette er før alle endringar er tekne med. Revisor har intervjua prosjektleiar som er den som har best kjennskap til sitt prosjekt og forventast å ha direkte og nøyaktig informasjon. Vi har fått forståing av at prosjektet kan få seinare ferdigstilling enn planlagt. Revisor meiner at kommunen si rapportering kunne vore betre og spesielt då om framdrifta i prosjektet. Etter revisors syn er det viktig at prosentvis ferdigstilling vert synleggjort. Revisor merker seg at nokre innspara kostnader i realiteten er stipulert leige for tilsvarande lokale. Kapitalkostnader i prosjektet er godt handsama og renta som er lagt inn i utrekningane er ikkje for låg. Revisor meiner at sjølv om det står at påløpte renter i byggeperioden, jf KRS 2, kan tas med, skulle Voss kommune ha berekna byggjelånsrenter i prosjektet. Parkering vil verta ei utfordring også for kulturhuset. Parkering bør derfor inngå i prosjektet kulturhuset. Kommunen arbeider med å greie ut føresetnader for offentlege tilskot til kulturhuset, men framleis veid ein ikkje om kommunen lukkast med det. 5.0 Rådmannen sin uttale Revisjonen har motteke uttale frå rådmannen. Uttalen gjev utfyllande opplysningar til revisjonsrapporten. Vi har vurdert desse, og kan ikkje sjå at opplysningane gjev grunnlag for å endre vurderingane våre. 12

14 Uttalen ligg ved som vedlegg Konklusjon Framdrift, rapportering og innkjøp av inventar Økonomisk rapport datert syner at Voss kulturhus sannsynlegvis blir ferdig som planlagt, men det er ei utfordring å ta inn att utsettinga som kom som kom som ein konsekvens av den sterke kuldeperioden i januar. Sjølv om rapportering er i samsvar med Prosjektadministrativ handbok, meiner vi at dette kunne vore betre. Innkjøp av inventar og utstyr er ikkje gjennomført. Vi kan difor ikkje sei noko om denne anskaffingsprosessen er i samsvar med reglementet. Økonomisk status for Voss kulturhus Rapportering per syner at verdien av kontraktane inkludert fast lønns- og prisstigning er kr Revisor meiner det skulle vore rapportert kor mange prosent av prosjektet som var gjennomført på same tidspunkt. Rapporteringa av økonomisk status for utbygginga Revisor meiner at rapporteringa ikkje er i samsvar med kap i økonomireglementet. Vår tolking av økonomireglementet er at det skal påsjåast at byggjearbeidet blir utført innanfor gjeldande regelverk og budsjettramme, samt at byggjerekneskapen skal innrettast på ein slik måte at ein til eikvar tid har full oversikt. 7.0 Tilrådingar Revisor tilrår kommunen å vurdere revisor sine vurderingar og konklusjonar i forhold til: Kommunen bør følgje gjeldande økonomireglement, med spesiell fokus på kapitel 9.8 og Kommunen bør vurdere om byggjelånsrenter skal inngå i byggeprosjekt Det bør leggjast fram ei rapportering som viser framdriftsstatus så langt i prosjektet Revisjonen tilrår at parkeringsutfordringane ved det nye kulturhuset ikkje vert undervurdert 13

15 Vedlegg: Svarbrev frå rådmann Kjelder: Litteratur Rettleiar i forvaltningsrevisjon, Andersen, Laastad, Songstad og Ølnes, Noregs Kommunerevisorforbund (NKRF) Dokumenter Voss kommune: Kommunestyrevedtak. Lover Lov om offentlige anskaffelser, lov nr 69 av , ikrafttreden Forskrift om offentlige anskaffelser, forskrift nr 402 av , ikrafttreden Forskrift om offentlige anskaffelser av 24. november 2006 nr (FOA) Reglement: Økonomireglementet Voss kommune frå Intervju/besøk i kommunen: Oppstartsmøte Tilstades var: rådmann Einar Hauge, og frå teknisk Torbjørg Austrud, Olav Bjørke og Jon Prestegard Diverse møter med prosjektleiar Olav Bjørke Telefonsamtaler: I tillegg til møter med prosjektleiar har vi også kommunisert via telefon. Internett: 14

16 Vedlegg 1: Uttale frå rådmannen Oversender med dette adm. si tilbakemelding på rapport mvh Einar Hauge rådmann Kostnadsvurderingar, side 5, andre avsnitt: På eit tidleg tidspunkt i utvikling av eit prosjekt er det ikkje vanleg å leggja fram detaljerte kostnadsoverslag, men då kommunestyret i juni 2008 gjorde vedtak om å byggja kulturhus førelåg det anbodsprisar. Kommunestyret vedtok ei investeringsramme på 96 mill som innebar at entreprisane måtte reduserast for at det skulle vera reservar til uavklara og uforutsette kostnader. Prosjektleiaren ajourfører kostandsoverslaget og byggekomiteen gjer vedtak på detaljane i byggebudsjettet. Rådmannen meiner derfor at dette er tilstrekkeleg dokumentasjon av kostnadsbildet. Framdrift, pkt 4.1, side 7: Alle byggekontraktene har ein frist på 25. mai På grunn av streng vinter har ein av entreprenørane varsla 14 dagars utsetting av fristen. Prosjektleiar har enno ikkje teke standpunkt til om dette skal etterkomast, fordi dette skal vurderast i samband med forenkla og redusert omfang av enkelte kontraktsarbeid. Finasiering av inventar og utstyr I byggebudsjettet er det sett av til stolar for kultursalen og kinosalane frå utflytting av biblioteket frå kyrkejbø er avsett på fond til inventar for biblioteket. Til inventar og utstyr er det gjort årlege avsetningar av driftsinnsparingar. Avsetning på fond er no 3,3 mill, eventuell avsetning for 2010 kjem i tilegg. Inventar, Side 8, andre avsnitt, Brukargruppa har kome med innspel til aktuell gjenbruk av møblar og forslag til kjøp av nye møblar for alle rom i kulturhuset. For kultursalen og kinosalen byggjer anbudbeskrivelsen på spesifikasjonar som er innhenta frå ineriørarkitekt og Fim&Kino. Biblioteksjefen har hatt eit eige prosjekt for å utgreia innreiing av biblioteket og bokmagasin. Til revisor si vurdering. Entreprenørane sine månadlege faktureringar kan summerast og stillast opp i forhold til samla anbod. Dette vil visa kva det som er utført fram til eit visst tidspunkt, har kosta. Byggearbeidet pågår kontinuerleg, slik at ein oversikt ikkje vil visa situasjonen ved rapportering. Å bruka rekneskapstal for å visa kor langt byggearbeidet er kome er ikkje 15

17 reelt. Å illustera framdrift og grad av ferdigstilling i prosent må i tilfelle gjerast på skjønn. Byggeleiaren fører eige rekneskap over fakturert kontraktsarbeid og endringsarbeid, og rapporterer til prosjektleiar. Dette gir god økonomisk oversikt som byggekomiteen vert halden fortløpande orientert om. Framdrifta vert styrt av ein samordna felles framdriftsplan og drøfta på framdriftsmøter med entreprenørane minst kvar 14. dag. I tillegg er dette tema på kvart einaste byggemøte. Byggekomiteen får informasjon om framdrifta på sine møter. Innkjøp av inventar og utstyr Etter rådmannen si vurdring er det noko for tidleg å vurdera innkjøpsprosessen for inventar og utstyr, når prosjektleiinga enno ikkje har sendt ut anbud. Det føreligg vedtak på korleis det skal arbeidast vidare med finansiering. Finansiering av kinoteknisk utstyr er todelt: Innkjøp av digitale prosjektorar til dei tre salane som skal brukast til filmframsyning skal finasierast ved eit spleiselag mellom leverandørane, Film&kino og kommunen. Dette opplegget er likt for alle kinoane i landet som vil vera med på det. Resten av kinoteknisk utstyr skal ut på anbod. Arbeidet med anbodsmateriellet er i sluttfasen. Økonomisk status, Pkt 4.2 Prosjektet til 51,5 mill som vart framlagt i F-sak 0100/05 var eit heilt anna enn det som kommunestyret vedtok den 19,juni 2008 i sak 48/08 I 2005 vart det framlagt eit prosjekt på 2750 m2, med ein liten sal for kulturskulen. Prosjektet som kommunestyret godkjende i juni 2008 omfatta eit prosjekt på 4530 m2 med ein større kultursal og to kinosalar. Framlegget om å utvida prosjektet med å flytta kinoen og leggja eit kinosenter til kulturhuset vart fremja av den politiske prosjektgruppa og seinare støtta av formannskapet som styringsgruppe. Det var anbodet basert på dette prosjektet som vart vedteke av kommunestyret i juni 2008, og som er grunnlaget for bygginga. Byggelånsrenter For kulturhuset har det ikkje vore aktuelt å ta opp byggelån. Utbetalingane er dekka av likviditetsreserven. Dette inneber ein kostnad, men dei seinare åra har det ikkje vore vanleg å leggja det til byggekostnaden i investeringsprosjekt. Sist gong det vart gjort var ved finansiering av Vetleflaten omsorgsenter. Finansieringskostnader I KST-sak 48/08 om godkjenning av prosjektet vart det framlagt oversikt over lånekostnader med 6,0 % rente. Med ei lånerente på 2,5 % som ligg i overkant av det kommunen kan oppnå i dag, vil lånekostnaden verta redusert frå ca 6,6 mill til ca 4,6 mill. Tilskot Ordførar, rådmann og prosjektleiar arbeider for å få mest mogleg tilskot 16

18 til prosjektet. Byggekomiteen har temaet oppe på kvart møte. Sjøl om det vart laga ein velgrunna søknad og sjøl om både noverande og tidlegare politisk leiing har hatt tre møter med departementet, har ikkje kommunen nådd fram med søknaden om tilskot til regionale kulturbygg. Ordninga med tildeling av tilskot til regionale kulturhus er no overført til Fylkeskommunen. Søknaden til fylkeskommunen om tilskot frå den desentrale ordninga for kulturhus vil verta fornya innan fristen som er 15. mars. Behandling av søknaden på 10 mill til bygget som fyrtårnprosjekt vart utsett i 2009 på grunn av manglande midlar, men den vert teken opp til vurdering i 2010 Det er gitt i tilskot frå Enova til bygget som forbildeprosjekt Til revisor si vurdering og tilråding Rådmannen meiner at kommunen fylgjer opp i samsvar med pkt 9.8 og 9.10 i økonomireglementet. Byggelånsrenter har ikkje vore praksis for å leggja til byggerekneskapen seinare år, og ein ser ikkje grunn til å gjera det spesielt for dette prosjektet. Rapportering av framdrift er ein del av prosjektstyringa, og har vore tilfredsstillande framlagt for byggekomiteen. Parkeringsopplegg for vestre Vangen / stasjonsområdet er ein del av reguleringsplanen for Vangen Vest og må utgreiast nærare i ein større samanheng og ikkje som del av kulturhusprosjektet åleine. 17

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Rapport etter forvaltningsrevisjon av anbodskonkurransen om leige av omsorgsbustader

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Rapport etter forvaltningsrevisjon av anbodskonkurransen om leige av omsorgsbustader Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2012/2177-34 Ikke fordelt til saksbehandler Saksgang Saksnr Utval Møtedato Kommunestyret Rapport etter forvaltningsrevisjon av anbodskonkurransen om leige av omsorgsbustader

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 140/11 KOMMUNESTYRE Steinar Hole. Arkiv: FE-030

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 140/11 KOMMUNESTYRE Steinar Hole. Arkiv: FE-030 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 140/11 KOMMUNESTYRE 08.11.2011 Steinar Hole Arkivsaknr. 11/313 Arkiv: FE-030 Rapport etter forvaltningsrevisjon vedk. internkontroll i Austevoll kommune

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Ekstern revisor - opsjon og ny konkurranse

Ekstern revisor - opsjon og ny konkurranse Kontrollutvalet Arkivnr: 2014/10505-6 Saksbehandlar: Hogne Haktorson Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kontrollutvalet Fylkestinget Ekstern revisor - opsjon og ny konkurranse Samandrag Fylkestinget

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 30.09.2014 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 13.40 Tilstades: Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten gikk frå møte etter sak 28/14,

Detaljer

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 11/845-6 26373/11 610 &00 LU/LU/KS

Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 11/845-6 26373/11 610 &00 LU/LU/KS Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51429800 Org.nr.: 00864969682 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 11/845-6 26373/11 610 &00 LU/LU/KS REGLEMENT FOR KOMMUNALE BYGGJEPROSJEKT

Detaljer

OSTERØY VIDAREGÅANDE SKULE - VURDERING AV NYBYGG

OSTERØY VIDAREGÅANDE SKULE - VURDERING AV NYBYGG HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 200405151-13 Arkivar. 171.52 Saks. Haavardtun, Helge Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 07.02.2006

Detaljer

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING AV KOMMUNALE BYGGJE- OG ANLEGGSPROSJEKT

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING AV KOMMUNALE BYGGJE- OG ANLEGGSPROSJEKT REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING AV KOMMUNALE BYGGJE- OG ANLEGGSPROSJEKT Prosjekt over 5 mill. kroner. GENERELT 1.1 Retningsliner som gjeld for gjennomføring av kommunale byggje- og anleggsprosjekt når samla

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

FLEIRBRUKSHALL PRESTAGARDSSKOGEN. VAL AV HALLTYPE OG FINANSIERING

FLEIRBRUKSHALL PRESTAGARDSSKOGEN. VAL AV HALLTYPE OG FINANSIERING Arkivref: 2008/2372-6629/2009 / D11 Saksh.: Kjell Nesbø Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret FLEIRBRUKSHALL PRESTAGARDSSKOGEN. VAL AV HALLTYPE OG FINANSIERING Framlegg til vedtak:

Detaljer

Godkjenning av to prosjektrekneskap

Godkjenning av to prosjektrekneskap ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2015/12709-6 Saksbehandlar: Pål Andre Kleive Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 03.05.2017 Godkjenning av to prosjektrekneskap Samandrag

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE. Konkurranse med forhandling for oppføring av Brannstasjon Rosendal. Bok 0 05.11.12

KVINNHERAD KOMMUNE. Konkurranse med forhandling for oppføring av Brannstasjon Rosendal. Bok 0 05.11.12 KVINNHERAD KOMMUNE Konkurranse med forhandling for oppføring av Brannstasjon Rosendal Bok 0 05.11.12 INNHALD 1. GENERELLE OPPLYSNINGAR 1.1 Tilbodsinnbyding 1.2 Prosjektets art og omfang 1.3 Økonomi og

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Forsand Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Vedteke av kommunestyret 28. november 2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innhaldsliste 1 Innleiing... 3 1.1 Avgrensing organisasjonsformer som

Detaljer

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT 1. Føremål Ordninga gjeld tiltak for sikring og istandsetting av verdsarvstaden Bryggen. Målsettinga er

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Oppfølgingsliste 2/2016

Oppfølgingsliste 2/2016 Oppfølgingsliste 2/2016 Saker som er avslutta vil ikkje kome med på neste statusrapport. Sak-nr Saker som er tekne opp Dato Oppfølging KU Status 54/14 FR 2010 Byggeprosjekt i 25.11 30.06.15 Vedtak KU:

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Det vart meldt inn ein ny sak til møtet, sak 17/11 Møteplan 2. halvår 2011 HELLAND BRANNSTASJON. BYGGEREKNESKAP VESTNES RESSURSSENTER.

Det vart meldt inn ein ny sak til møtet, sak 17/11 Møteplan 2. halvår 2011 HELLAND BRANNSTASJON. BYGGEREKNESKAP VESTNES RESSURSSENTER. KONTROLLUTVALET I VESTNES KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/11 Møtedato: 22.06.2011 Tid: kl 13.00 kl 14.50 Møtestad: Formannskapssalen, Vestnes kommunehus Sak nr: 09/11 17/11 Møteleiar: Martin Kjøpstad,

Detaljer

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD HORDALAND FYLKESKOMMUNE - Tilleggsakliste Valnemnda Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Valnemnda... 2 Grieghallen IKS - skiping av selskap, kjøp og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl på Rådhuset, Varhaug

Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl på Rådhuset, Varhaug ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1 Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl. 08.30 på Rådhuset, Varhaug SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av

Detaljer

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat HJELMELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat HJELMELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Rogaland Kontrollutvalgssekretariat HJELMELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2009-2012 Vedtatt av kommunestyret i Hjelmeland 17.12.2008 0 INNHALDSLISTE 1. BAKGRUNN 2 2. LOVHEIMEL

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR MELAND KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR MELAND KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Meland kommune KONTROLLUTVALET FOR MELAND KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 29. januar 2014 Stad: Meland kommunehus formannskapsalen Kl.: 08.30 11.00 Tilstades: Marie Morken (leiar), Øystein Blom (nestleiar),

Detaljer

Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008. 23/12 12/00294-3 Godkjenning av protokoll for formannskapet 06.03.

Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008. 23/12 12/00294-3 Godkjenning av protokoll for formannskapet 06.03. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008 Tilstades: Oddvar Grøthe Helene Sagabråten Marthe Thorset Steimler Jan Egil Halbjørhus Olav Støyten Andre:

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201208607-8 Arkivnr. 025 Saksh. Jon Rune Smørdal Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 25.09.2013-26.09.2013 15.10.2013-16.10.2013 NY PENSJONSORDNING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum.

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Moe Arkivsaksnr.: 08/361 Arkiv: 143 K21 Miljøplan for Luster Kommune Rådmannen si tilråding: Luster kommunestyre vedtek miljøplan (plan for energi, klima og ureining)

Detaljer

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Tid: Tysdag 28. mars 2017 kl. 13.30 Stad: Fjell Rådhus, møterom 107 SAKER: 5/2017 Innkalling og saksliste 6/2017 Kontrollrapport 2016 om kemnerfunksjonen

Detaljer

Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 9: Møtestad: Rådhuset, Kommunestyresalen Saksnr.: 12/ /2016

Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 9: Møtestad: Rådhuset, Kommunestyresalen Saksnr.: 12/ /2016 Kontrollutvalet i Luster kommune Møtebok Møtedato: 03.10.2016 Møtetid: Kl. 9:00-11.30 Møtestad: Rådhuset, Kommunestyresalen Saksnr.: 12/2016 15/2016 Følgjande medlem møtte Anders Bolstad, leiar Kjell Sindre

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR MASFJORDEN KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR MASFJORDEN KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Masfjorden kommune KONTROLLUTVALET FOR MASFJORDEN KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato, 23.09.2013 Stad: Masfjorden kommunehuset Kl.: 09.15 13.15 Tilstades: Vigdis Søvik (leiar), Jan Otto Daae (nestleiar) og

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 06.05.2014 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 19:00-20:45 Møtedeltakarar Parti Rolle Jan Erik Espelid Varamedlem Johanna K. Lerøy AP Varamedlem

Detaljer

NY SKULE I ÅSANE. UTBYGGINGSAVTALE I SAMBAND MED REGULERINGSPLAN.

NY SKULE I ÅSANE. UTBYGGINGSAVTALE I SAMBAND MED REGULERINGSPLAN. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 201002106-7 Arkivnr. 171 Saksh. Haavardtun, Helge Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 31.01.2013 NY SKULE I ÅSANE. UTBYGGINGSAVTALE I SAMBAND

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet Vedtaksprotokoll Masfjorden formannskap Møte nr 7, den 22.10.2013 Side 1 av 14 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Formannskapet Den 22.10.2013 kl 114.30 ca. 18.00, heldt Formannskapet møte på Kommunehuset.

Detaljer

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09)

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) 1. Val og samansetjing (kommunelova 77 nr. 1,2 og 3) Medlemane i kontrollutvalet i Selje kommune

Detaljer

Svar på partsbrev - Handlingsplan- Forvaltningsrevisjonen av NDLA 1

Svar på partsbrev - Handlingsplan- Forvaltningsrevisjonen av NDLA 1 NDLA - Oppl avd Administrasjon - NDLA Notat Dato: 19.01.2017 Arkivsak: 2015/2073-112 Saksbehandlar: annhoge Unnateke offentleggjering OFFL 14 Til: Frå: Sekretariatet for kontrollutvalget v/roald Breistein

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det:

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det: 1 Dato: 01.12.2016 Arkiv: 217 Kontrollutvalet i Vågsøy SAK 43/16 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER DRIFT Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy

Detaljer

Hyllestad kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteke i kommunestyresak 64/16 den

Hyllestad kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteke i kommunestyresak 64/16 den Hyllestad kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteke i kommunestyresak 64/16 den 30.6.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I. Forvaltningsrevisjonsprosjekt For Luster kommune

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I. Forvaltningsrevisjonsprosjekt For Luster kommune KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I Forvaltningsrevisjonsprosjekt For Luster kommune Konkurransegrunnlag For levering til sekretariat for kontrollutvalet Innhald 1 GENERELL

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN

Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Klepp kommune SENTRALADMINISTRASJONEN Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51 42 98 00 Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 03/00793-002 000584/03 150&00 SEN/ØKO/VJ ØKONOMIREGLEMENT - DELEGERING I BUDSJETTSAKER

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato PN-01/12 Plannemnd for byggjeprosjekt

Saksnr Utval Møtedato PN-01/12 Plannemnd for byggjeprosjekt saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 27.01.2012 5531/2012 Per Einar Langseth Saksnr Utval Møtedato PN-01/12 Plannemnd for byggjeprosjekt 07.02.2012 K003 Borgund vgs BT4 RM-fag - Statusrapport

Detaljer

UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON SOGNDAL KOMMUNE 2012-2015 Bakgrunn Kommunestyret har det øvste ansvaret for internt tilsyn og kontroll i kommunane, og skal etter 77 velja eit kontrollutval til å stå

Detaljer

Plan forvaltningsrevisjon

Plan forvaltningsrevisjon www.pwc.no Plan forvaltningsrevisjon Eidfjord kommune Føreord Kontrollutvalet har valt PwC til å utarbeide utkast til plan for forvaltningsrevisjon i Eidfjord kommune. Planen skal vere fundert i ein overordna

Detaljer

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune)

Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn. Siv. Ing Tobias Dahle ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Kommunal overtakelse av privat vannverk eksempel frå Stryn ( og tidlegare teknisk sjef i Stryn kommune) Bergen 10 11 april 2013 Moment Status/bakgrunnen for at denne saka kom opp Gjeldande lovverk på området

Detaljer

SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland.

SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland. SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland. MØTESTAD: Suldal kommunehus, kommunestyresalen MØTESTART-MØTESLUTT:

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2016/4142-1 Geir Mogren Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet 01.12.2016 Kommunestyret 15.12.2016 Innstilling frå rådmannen: 1) Kommunestyret godkjenner

Detaljer

Kommunestyret. Tilleggsinnkalling

Kommunestyret. Tilleggsinnkalling Finnøy kommune Kommunestyret Tilleggsinnkalling Møtedato: 13.12.2017 Møtestad: Biblioteksalen Møtetid: Kl. 14:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt

Detaljer

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet Luster kommune Avtale Mellom PricewaterhouseCoopers AS og Luster kommune Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet INNHALD 1 Generell informasjon...3 2 Omfang og varigheit...3 3 Oppgåver og plikter

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

Innleiing. Obligatoriske planar

Innleiing. Obligatoriske planar Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2016-2019 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale verksemda. Utvalet sine oppgåver kan forenkla

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010

FINANSRAPPORT PR. AUGUST 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-1 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 29.09.2010-30.09.2010 12.10.2010-13.10.2010 FINANSRAPPORT PR.

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ 1.2.2012. 1. Kommunar som blir omfatta av ordninga Alle kommunane i Sogn og Fjordane blir omfatta av ordninga med kommunale næringsfond.

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapssalen Saknr.: 01/12 06/12

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapssalen Saknr.: 01/12 06/12 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 30.01.12 Kl.: 10.00 14.45 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 01/12 06/12 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Kristin Ankervold

Detaljer

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak 201202903-10 Arkivnr. 111 Saksh. Breistein, Roald Saksgang Møtedato Kontrollutvalet 23.08.2012 BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN SAMANDRAG 1.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Oppfølgingsliste 6/2015

Oppfølgingsliste 6/2015 Oppfølgingsliste 6/2015 Saker som er avslutta vil ikkje kome med på neste statusrapport. Sak-nr Saker som er tekne opp Dato Oppfølging KU Status 53/14 FR - Tilskotsforvaltning 25.11 01.09.15 Vedtak KU

Detaljer

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus kommune År 2006 Innholdsfortegnelse side 1. INNLEDNING...

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/197

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/197 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/197 Sogn og Fjordane revisjon IKS - endring av selskapsavtalen. Rådmannen si tilråding: Kommunestyre vedtek endring av 4 i selskapsavtalen

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11 kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11 MØTELEIAR Helga Nøtland Auestad (Krf) DESSE MØTTE Gro Rydland (SP) Ove Gjerde (Ap) Johannes

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post MØTEINNKALLING Utval: Kontrollutvalet i Leikanger kommune Møtedato: 04.10.2016 kl. 10:00 Møtestad: Tinghus 1, Formannskapssalen SAKLISTE 12/2016 Godkjenning av møtebok 13/2016 Drøftingssaker, skriv og

Detaljer

Økonomireglement Delegering i budsjettsaker, rapportering og rekneskap Vedtatt av kommunestyret 14. november 2016

Økonomireglement Delegering i budsjettsaker, rapportering og rekneskap Vedtatt av kommunestyret 14. november 2016 Økonomireglement Delegering i budsjettsaker, rapportering og rekneskap Vedtatt av kommunestyret 14. november 2016 1 DRIFTSBUDSJETTET 1.1 Kommunestyret 1.1.1 Kommunestyret skal innan utgangen av året (31.12.)

Detaljer

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I

KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I KONKURRANSE for kjøp under NOK 500.000 eks. mva., jf. forskrift del I Forvaltningsrevisjonsprosjekt for Sogndal kommune: Kvaliteten på tenestetilbodet til brukarar med store pleie- og omsorgsbehov" Utkast

Detaljer

Ullensvang herad MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: Kl.: Stad: Saknr.: MØTELEIAR DESSE MØTTE FORFALL DESSUTAN MØTTE Sakliste: Saknr.

Ullensvang herad MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: Kl.: Stad: Saknr.: MØTELEIAR DESSE MØTTE FORFALL DESSUTAN MØTTE Sakliste: Saknr. Ullllensvang herrad MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 21.09.2012 Kl.: 08.45 11.40 Stad: Heradshuset i Ullensvang Saknr.: 18/12 25/12 MØTELEIAR Isak Reisæter DESSE MØTTE Jorunn Børve Marianne Haakonsdatter

Detaljer

Rapport 1/2008 Samnanger kommune. Finansplasseringar

Rapport 1/2008 Samnanger kommune. Finansplasseringar Rapport 1/2008 Samnanger kommune Finansplasseringar INNHALD 1. INNLEIING... 3 2. FINANSREGLEMENTET KORT SKILDRING OG VURDERING... 3 3. PENGEPLASSERINGANE KORT SKILDRING OG VURDERING... 5 3.1 VURDERING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet SAMNANGER KOMMUNE. Dato: Kl.: Stad: Kommunestyresalen Saknr.

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet SAMNANGER KOMMUNE. Dato: Kl.: Stad: Kommunestyresalen Saknr. SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 29.11.12 Kl.: 14.00 17.45 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/12 38/12 MØTELEIAR Jens Harald Abotnes (Krf) DESSE MØTTE Hans Solberg (Sp) Elin Dyrseth

Detaljer

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT 1. Føremål Ordninga gjeld tiltak for sikring og istandsetting av verdsarvstaden Bryggen. Målsettinga er

Detaljer