Prioritering av tiltak i parker/ byrom- plan for finansiering av Rådhusparken/ Solparken

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prioritering av tiltak i parker/ byrom- plan for finansiering av Rådhusparken/ Solparken"

Transkript

1 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /16496 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet Bystyret Prioritering av tiltak i parker/ byrom- plan for finansiering av Rådhusparken/ Solparken Sammendrag Saken gjelder prioritering av tiltak i parker / byrom i bykjernen i Bodø og finansieringsplan for rehabilitering av Rådhusparken / Solparken. Midlene i parkeringsfondet, frikjøpsfondet for utomhusareal og de resterende midler i Byforskjønningsfondet i tillegg til interne kostnader og ressursbruk foreslås brukt som kommunal egenandel i opprustning av Solparken/ Rådhusparken i 2013/ Ferdigstillelse av hele denne parken prioriteres i forhold til bruk av fondets midler. Østre del av Solparken prioriteres først. Som medfinansiering til rehabilitering av Solparken/ Rådhusparken skal det søkes om spillemidler, fylkeskommunale stedsutviklingsmidler og DA-midler. Dersom de eksterne finansieringskildene av en eller annen grunn ikke tildeler det omsøkte beløp, skal manglende finansiering dekkes opp fra byforskjønningsfondet. Dette kan bety at de lavest prioriterte delene av Solparken/ Rådhusparken ikke blir bygget i denne omgangen. Saksopplysninger Prioritering av tiltak i parker og byrom bakgrunn I tiltaksplan til kommunedelplan for Sentrum er det under deltema grønnstruktur og byrom, vedtatt opprustening av følgende parker (prioritert rekkefølge): Park: Kongeparken Solparken/Rådhusparken Havnepromenaden Nedre Torv Byutviklingstiltak status i arbeidet: Er gjennomført/opparbeidet. Det er utarbeidet detaljplan for området. Prosjektering og opparbeiding gjenstår. Reguleringsplan vedtatt. Oppstart utformingsmal Prosjektet kan prosjekteres og gjennomføres i forbindelse med andre byutviklingsprosjekt i området, i spleiselag mellom kommunen og private tiltakshavere. Prosjektet kan detaljplanlegges/ prosjekteres og gjennomføres i Side 172

2 Rensåsparken forbindelse med for eks. ny cruisebåthavn, i spleiselag med Bodø havn. Må utarbeides detaljplan. Prosjektet bør deles opp i flere delplaner. I tillegg til fysiske planer for området, bør det også utarbeides en skjøtselsplan for trevegetasjonen i parken. Ovennevnte prosjekter forutsettes, i henhold til Sentrumsplanen, realisert innen år Da det innenfor bykjernen, jfr. reguleringsplan for Nerbyen, foreligger planer om en til dels omfattende boligbygging, er det viktig at også andre parker/grøntområder i sentrum detaljplanlegges og opparbeides til en høyere standard enn i dag. Dette gjelder: Området nord for Fylkeshuset Bispehaugen, ved krysset Prinsens gate/moloveien Pelle Molins Plass Skolegress/Skolegrus, ved Bankgata skole Leif Jensons Plass, mellom Parkveien og Fredensborgveien Til sammen er det her snakk om 9 enkeltprosjekter som bør prioriteres i forbindelse med den pågående byutviklingen i sentrum. Rehabilitering av Solparken / Rådhusparken - bakgrunn Arkitektgruppen CUBUS utarbeidet i juli 2006 en forprosjektrapport for Solparken / Rådhusparken. Rapporten består av registreringer/analyser, forslag til løsninger samt kostnadskalkyle. Kostnadskalkylen er revidert i januar I parkene foreslås blant annet beplantning, nytt dekke, dammer, stier, belysning og forskjellige tiltak som fremmer aktivitet. For nærmere beskrivelse av tiltakene, se kapittel 3 i forprosjektrapporten (vedlegg 1). Rehabiliteringen foreslås gjennomført i 3 utbyggingsetapper: Utbyggingsetappe 1 omfatter østre del av Solparken (Kvartalspark). Utbyggingsetappe 2 omfatter sørvestre del av Solparken (Multiplass). Utbyggingsetappe 3 omfatter Rådhusparken. I tillegg kommer utbygging av veigrunn; Prinsens gate og parkeringsareal utenfor posten. Tidligere vedtak Gjennomføring av rehabilitering av Rådhusparken / Solparken ble behandlet av komite for plan, næring og miljø i møte den Saken ble videre behandlet i Bystyret den , sak RS 08/12, og det ble fattet følgende vedtak: Planen legger opp til en oppgradering av et av byens viktigste park- og aktivitetsområder, til beste for byens befolkning og for tilreisende. Planen omarbeides slik at det blir en sammenhengende park fra Rådhusparken til Solparken. Løsningen må ivareta passasje for gående og syklende i Prinsensgt. som grønn streng, jfr. Kommunedelplan sentrum. Saken vurderes innarbeidet i økonomiplan Dagens biltrafikk må også løses på en hensiktsmessig måte, dessuten utredes konsekvenser av evt. omlegging av dagens trafikkmønster. Side 173

3 Vurderinger Evt omlegging av trafikken En eventuell endring av trafikkreguleringen, inkludert vurdering av stenging eller enveiskjøring, er behandlet i egen sak. Forslaget til rehabilitering av Rådhusparken / Solparken som vist her, kan skje uavhengig av hvordan trafikken i området reguleres. Arealet i Prinsens gate mellom Rådhusparken og Solparken er i detaljplanene utformet på en måte som også åpner for stenging hvis ønskelig. Prioritering av tiltak i parker og byrom anbefaling Kommunaldirektøren anbefaler at de midlene som allerede er avsatt i kommunale budsjetter til parker/byrom, først og fremst benyttes til prosjektering og opparbeidelse av Solparken og Rådhusparken. Denne prioriteringen begrunnes med at: 1. Det allerede foreligger detaljplaner for rehabilitering av Solparken / Rådhusparken. 2. Parkene utgjør et av de mest sentrale byrommene i bykjernen. 3. I 3 i bestemmelsene til Kommunedelplan for Sentrum står det blant annet: I bybebyggelse (sone 1 på plankartet) kan balkong/terrasse med tilfredsstillende størrelse, orientering, sikkerhet og vindskjerming, medregnes i uteoppholdsarealet. Der kravet til uteoppholdsareal i denne sonen ikke kan oppfylles (dog ikke under 20m2 pr. bolig), kan dette kompenseres ved at nærliggende og godt tilgjengelige offentlige parker og lekeplasser medregnes. Dette betinger en avtale mellom utbygger og kommunen om økonomisk medvirkning i tilrettelegging for økt og annen bruk av disse arealene (utbyggingsavtale). Uteoppholdsareal er de deler av tomten som ikke er bebygd eller avsatt til kjøring og parkering, og som er egnet til dette formålet. Anslåtte kostnader rehabilitering av Rådhusparken / Solparken Arkitektgruppen CUBUS har gjort noen mindre endringer forhold til forprosjektrapporten, og kostnadskalkylen er oppdatert (vedlegg 2). I Solparken Kvartalspark (1. utbyggingsetappe) er prisen for lekebrygge m/lekebryggeinstallasjoner kr ,- lavere enn opprinnelig. I Solparken Multiplass (2. utbyggingsetappe) er det foreslått et rimeligere dekke. For Rådhusparken (utbyggingsetappe 3) er det kun prisjusteringer for noen av tiltakene. Totalkostnad er estimert til kr 18,34 mill 2009-kroner (inklusive mva blir totalkostnaden på kr 22,92 mill kr). Det er lagt inn en økning på tilnærmet 9% fra januar 2009 til januar 2011, som gir kostnader på kr 20 mill kr. For å synliggjøre usikkerheten er tillegget lagt litt varierende på, for å få mer avrundet kostnadsanslag. I søknaden til eksterne finansieringsparter må en i tillegg legge på for antatt prisvekst frem til Det gir følgende kostnadsberegning for de forskjellige elementene (eksl mva) (inkl mva i parantes for justerte tall 1/ ): Januar 2009 justert 1/ Utbyggingsetappe 1 (østre del av Solparken) kr 4,75 mill.kr kr 5,2 mill (kr 6,5 mill) - Utbyggingsetappe 2 (sørvestre del av Solparken) kr 7,70 mill. kr 8,4 mill (kr 10,5 mill) - Utbyggingsetappe 3 (Rådhusparken) kr 4,19 mill. kr 4,6 mill (kr 5,75 mill) - Utbygging veigrunn og parkeringsplasser kr 1,70 mill. kr 2,0 mill (kr 2,5 mill) Kr 18,34 mill. kr 20,2 mill (kr 25,25mill) Totalt kostnad inkl mva er beregnet til 25,2 millioner kroner, og vil danne grunnlaget for søknaden. I tillegg vil kostnadene til planlegging og internt ressursbruk komme. dette antas til å bli 6% av totale byggekostnader, eller kr 1,5 millioner. Aktuelle finansieringskilder Side 174

4 Det kan søkes om spillemidler til ordinære nærmiljøanlegg. Tiltak som tilgodeser barn, unge og funksjonshemmede prioriteres. Av tiltakene som inngår i Solparken / Rådhusparken er følgende elementer tilskuddsberettiget innenfor nærmiljøordningen (jmf.: Kultur- og kirkedepartementets bestemmelser om tilskudd til idrett og fysisk aktivitet): flerbruksflater inntil 2400 m², mindre skibakker, utendørs klatrevegg, kunstisbane, lysanlegg i eldre anlegg. For nærmiljøanlegg kan gis støtte på inntil 50 % av godkjent kostnad, begrenset oppad til kr ,-. Det kan søkes i inntil tre omganger (tre byggetrinn). Maks tilskudd for ett enkelt anleggssted er dermed kr ,-. (Kan gis mer for kunstisflate). Søknad må sendes til OKavdelingen innen ca 1. oktober. Kommunens søknadsfrist til fylkeskommunen er 15. januar. For å søke om spillemidler til ordinære nærmiljøanlegg (slik vi har skissert for Solparken) er det i følge fylkeskommunen ikke et krav at tiltaket er med i kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse. Det kravet gjelder bare for ordinære anlegg. Det kan søkes om DA-midler. Tiltaket må knyttes opp mot delområde 7 (Næringsrettet infrastruktur), delmål 2 (stedsutvikling) i handlingsplan for DA Bodø. Kommunen kan søke om inntil 50 % finansiering til rehabilitering av alle tre utbyggingsetappene i Rådhusparken / Solparken. Det kan søkes om fylkeskommunale stedsutviklingsmidler til kommunale fysiske investeringer til blant annet reiselivsmessig infrastruktur. For å motta støtte er det en forutsetning at prosjektet har en vesentlig markedsføringsverdi for Nordland i reiselivssammenheng. Søknader behandles fortløpende. Kan bevilges inntil 50 % av tilskuddsgrunnlaget. Tilsvarende gjelder for utsmykning av parken. Fylkeskommunen har en tilskuddsordning som omfatter allmenne kulturmål. Ordningen gjelder blant annet tiltak som vektlegger formidling av skapende kunst og kultur. Eventuell søknad om støtte til kunstformål behandles også som egen sak. Kommunalt parkeringsfond har i dag kr. Kommunalt frikjøpsfond for lekeareal er opprettet for at de som ikke klarer å innfri kravet til lekeareal på egen eiendom innenfor sone 1 i sentrum kan betale en sum til et fond som skal brukes til opparbeidelse av nærliggende offentlige parker og lekeplasser (jmf 3 i bestemmelsene til kommunedelplan for sentrum). Fondet har i dag kr Kommunalt byforskjønningsfond ble etablert i Det står nå om lag 6,7 mill kr på fondet. Prioritert utbygging av Solparken og Rådhusparken Under kommer forslag til finansiering av områdene i Solparken og Rådhusparken i prioritert rekkefølge. Kostnadene er gitt inklusive mva. Forslaget til finansiering legger opp til at hele parken kan opparbeides i 2013/ 2014, og stå ferdig til forsommeren 2014 som del av Bodøs opprustning av sentrum til nasjonens 200-års jubileum. Østre del av Solparken er utformet som et lekeanlegg for mindre barn. Den vil primært dekke behov til nærområdet samt familier som er på besøk i sentrum av Bodø. I finansieringsforslaget er derfor andelen fra DA-midler lavere enn for resten av Solparken og Rådhusparken, som i mye større grad har en kommunal funksjon. Resten av Solparken og Rådhusparken er ved enkelte større tilstelninger som 17. mai Bodøs storstue. En utvikling av dette området er derfor både å anse som stedsutvikling for Bodø kommune samt utvikling av reiselivsmessig infrastruktur. Tiltaket vil bidra til å gi Bodø kommune et enda Side 175

5 sterkere trekkplaster og allsidig aktivitetssted for både byens innbyggere og besøkende, og en arena som i sterkere grad kan aksle lokale, regionale og til dels nasjonale og internasjonale arrangement av forskjellige typer. Det er derfor funnet forsvarlig både å søke om fylkeskommunale stedsutviklingsmidler og DA-midler til dette på 40% av totalbeløpet. Den kommunale egenandelen er primært tenkt gjennomført av det kommunale byforskjønningsfondet. Hvis man av en eller annen grunn ikke skulle få omsøkt beløp fra eksterne bidragsytere, forutsettes det at manglende finansiering dekkes opp av evt reserve/ nye innskudd i en av de tre fondene og/ eller at de lavest prioriterte delene av Solparken/ Rådhusparken ikke blir bygget i denne omgangen. Høyest prioritert er den delen som er spesielt tilrettelagt for barns lek (østre del av Solparken). Finansieringsplan, 2011-kroner Finansiering: Sum Spillemidler ordinære nærmiljøanlegg 0,4 0,4 0,8 mill Fylkeskom stedsutviklingsmidler 6,65 2,08 8,73 mill kr DA-midler 6,2 1,905 8,105 mill kommunalt frikjøpsfond 0,8 0 0,8 mill Kommunalt parkeringsfond 0,7 0 0,7 mill Kommunalt byforskjønningsfond 3,65 2,415 6,065 mill Teknisk avdeling- eget budsjett 0,9 0,3 0,3 1,5 mill kr Sum kostnader 0,9 mill kr 18,7 mill kr 7,1 mill kr 26,7 mill kr Oppdelt på de fire forskjellige delene blir det som følger (oppdelingen er også i prioritert rekkefølge): 0. planlegging/ oppfølging/ byggeledelse Finansiering: Sum Særskilt finansiering, prosjektering 0,9 Eget driftsbudsjett, lønn og diverse kostnad 0,3 0,3 Sum kostnader 0,9 mill kr 0,3 mill kr 0,3 mill kr 1,5 mill kr 1. Østre del av Solparken Finansiering: Sum Fylkeskom. Stedsutviklingsmidler (25%) 1,2 mill 0,425 mill 1,625 mill Spillemidler ordinære nærmiljøanlegg 0,2 mill 0,2 mill 0,4 mill kr DA-midler (25 %) 1,2 mill 0,425 mill 1,625 mill k kommunalt frikjøpsfond 0,8 mill 0 0,8 mill kr Kommunalt byforskjønningsfond 1,2 mill 0,85 mill 2,05 mill kr Sum kostnader 4,6 mill kr 1,9 mill kr 6,5 mill kr 2. Sørvestre del av Solparken Finansiering: Sum Fylkesk. Stedsutviklingsmidler (40%) 3,0 mill kr 1,18 mill kr 4,18 mill kr DA-midler (40 %) 3,0 mill kr 1,18 mill kr 4,18 mill kr Spillemidler ordinære nærmiljøanlegg 0,2 mill kr 0,2 mill kr 0,4 mill kr Kommunalt byforskjønningsfond 1,4 mill kr 0,29 mill kr 1,69 mill kr Sum kostnader 7,6 mill kr 2,85 mill kr 10,45 mil kr 3. Rådhusparken Finansiering: Sum Fylkesk. Stedsutviklingsmidler (40%) 2,0 mill kr 0,3 mill kr 2,3 mill kr DA-midler (40 %) 2,0 mill kr 0,3 mill kr 2,3 mill kr Side 176

6 Kommunalt byforskjønningsfond 0,4 mill kr 0,75 mill kr 1,15 mill kr Sum kostnader 4,4 mill kr 1,35 mill kr 5,75 mill kr 4. Plassen som knytter sammen Rådhusparken og sørvestre del av Solparken samt parkeringsareal Finansiering: Sum Fylkesk. Stedsutviklingsmidler (25%) 0,45 mill kr 0,175 mill kr 0,625 mill Kommunalt parkeringsfond 0,7 mill 0,7 mill Kommunalt byforskjønningsfond 0,65 mill 0,525 mill 1,175 mill Sum kostnader 1,8 mill kr 0,7 mill kr 2,5 mill kr I saken er det lagt opp til ekstern finansieringsandel på i overkant av 66%. Dersom de eksterne finansieringskildene av en eller annen grunn ikke tildeler det omsøkte beløp, skal manglende finansiering i første rekke dekkes opp fra gjenstående midler i byforskjønningsfondet og evt ledige midler i de kommunale frikjøpsfondene (for lekeareal for solparken og for parkering for plassen mellom Rådhusparken og solparken). I arbeidet med handlingsplan for trafikksikkerhet, gang, sykkel og miljø i Bypakke Bodø vil det bli vurdert et bidrag til deler av Prinsens gate mellom Solparken og Rådhusparken i stedet for byforskjønningsfondet. Hvis manglende finansiering utover dette skal saken tilbake til Bystyret for ny vurdering. Dette kan bety at de lavest prioriterte delene av Solparken/ Rådhusparken ikke blir bygget i denne omgangen. Planlegging av parker Av parker og friområder som tenkes prioritert er: Breivika/ Pelle Molins plass Her har byplankontoret satt i gang arbeidet med planlegging Nedre torg Her har byplankontoret gjennomført et forprosjekt Elveparken/ Bodøelv v/ Nordland kultursenter Byplankontoret vil sette i gang planlegging på deler av omr. Rensåsen Limyra Volden Midler til planlegging og opparbeiding av dette må innpasses i kommunens økonomiplan og evt fremmes i egne saker. Konklusjon og anbefaling De resterende midler i Byforskjønningsfondet skal brukes som kommunal egenandel i opprustning av Solparken/ Rådhusparken i , og hvor ferdigstillelse av hele denne parken prioriteres i forhold til bruk av fondets midler. Østre del av Solparken prioriteres først. Som medfinansiering til rehabilitering av Solparken/ Rådhusparken skal det søkes om spillemidler, fylkeskommunale stedsutviklingsmidler og DA-midler. Dersom de eksterne finansieringskildene av en eller annen grunn ikke tildeler det omsøkte beløp, skal manglende finansiering i første rekke dekkes opp fra byforskjønningsfondet. Hvis manglende finansiering utover dette skal saken tilbake til Bystyret for ny vurdering. Dette kan bety at de lavest prioriterte delene av Solparken/ Rådhusparken ikke blir bygget i denne omgangen. I søknaden om finansiering vil det bli tatt høyde for videre antatt prisvekst. Side 177

7 Forslag til innstilling 1) Bystyret vedtar å rehabilitere Rådhusparken / Solparken jfr denne saken med følgende finansiering Kommunalt frikjøpsfond kr Parkeringsfondet kr Kommunalt byforskjønningsfond kr budsjett- kommunalteknisk kontor kr Ekstern finansiering kr ) Rådmannen får fullmakt til å søke om midler til opprustning av Solparken / Rådhusparken i tråd med finansieringsplanen i denne sak. 3) Det skal vurderes om bypakke Bodø skal bidra med 30 % (0,75 mill kr) til opparbeiding av miljøgate/ sykkelprioritering i Prinsens gate del av Prinsens gate mellom Solparken og Rådhusparken. 4) Det skal settes av midler til planlegging av solparken i budsjettet for ) Hvis manglende finansiering pga svikt i ekstern finansiering utover det som kan dekkes av de fond som er gitt i denne saken skal den tilbake til Bystyret for ny vurdering. Formannskapets behandling i møte den : Votering Innstillingen enstemmig tiltrådt. Formannskapets innstilling 6) Bystyret vedtar å rehabilitere Rådhusparken / Solparken jfr denne saken med følgende finansiering Kommunalt frikjøpsfond kr Parkeringsfondet kr Kommunalt byforskjønningsfond kr budsjett- kommunalteknisk kontor kr Ekstern finansiering kr ) Rådmannen får fullmakt til å søke om midler til opprustning av Solparken / Rådhusparken i tråd med finansieringsplanen i denne sak. 8) Det skal vurderes om bypakke Bodø skal bidra med 30 % (0,75 mill kr) til opparbeiding av miljøgate/ sykkelprioritering i Prinsens gate del av Prinsens gate mellom Solparken og Rådhusparken. 9) Det skal settes av midler til planlegging av solparken i budsjettet for ) Hvis manglende finansiering pga svikt i ekstern finansiering utover det som kan dekkes av de fond som er gitt i denne saken skal den tilbake til Bystyret for ny vurdering. Side 178

8 Jørn Roar Moe Byplansjef Saksbehandler: Jørn Roar Moe Rolf Kåre Jensen Rådmann Henrik K. Brækkan Kommunaldirektør Trykte vedlegg: <skal fylles ut> Utrykte vedlegg: Side 179

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

Havneutsikten AS - søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene til reguleringsplan for Nerbyen m.m.

Havneutsikten AS - søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene til reguleringsplan for Nerbyen m.m. Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 31.05.2011 33097/2011 2011/5043 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/25 Planutvalget 30.08.2011 11/121 Formannskapet 24.08.2011 Bystyret 08.09.2011

Detaljer

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.05.2012 29229/2012 2012/2846 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/46 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Endelig behandling - forslag til

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg:

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg: BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset, Bystyresalen Dato: 18.06. - 19.06.2008 Tidspunkt: 18.06.08 kl 18.00 og 19.06.08 kl 10.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.06 Tid: Kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/19.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

Revisjon av parkeringsbestemmelsene for Bodø kommune - prinsipper og føringer

Revisjon av parkeringsbestemmelsene for Bodø kommune - prinsipper og føringer Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.03.2013 20560/2013 2012/4832 Q50 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/24 Komite for plan, næring og miljø 11.04.2013 Bystyret 25.04.2013 Revisjon av

Detaljer

Hurum kommune Møteinnkalling

Hurum kommune Møteinnkalling Hurum kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 03.02.2015 Tid: 17:00, umiddelbart etter Valgstyrets møte. Forfall meldes på e.post til postmottak.politisk.sekretariat@hurum.kommune.no,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Etablering av parkeringsselskap

Etablering av parkeringsselskap Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.05.2014 34484/2014 2014/3329 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/106 Formannskapet 03.06.2014 14/83 Bystyret 19.06.2014 Etablering av parkeringsselskap

Detaljer

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum

Drangedal kommune. Behandling av utvalgssak. Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012 2. 1. gangsbehandling, Områderegulering for Nedre Sentrum Drangedal kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 27.11.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær tlf. / sms til 970 12 459 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12,

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 614 Saksmappe: 04/00154-28 Saksbehandler: Rune S. Opstad Dato: 07.03.2005 Saksframlegg Dyrøy Utviklingshus - revidert plan Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 010/05

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Mørkvedhallen, Dato: 14.06.2010 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Mørkvedhallen, Dato: 14.06.2010 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Innstranda Bydelsutvalg Mørkvedhallen, Dato: 14.06.2010 Tidspunkt: Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Innstranda Bydelsutvalg, telefon 97591553,

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEBOK FORMANNSKAPET

MØTEBOK FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 11.09.2008 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Rådhuset 23.11.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 9/10 Sak 10/10 Samhandlingsreformen - Igangsetting

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930. Formannskapet 26.01.2015

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930. Formannskapet 26.01.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 26.01.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL FRILUFTSLIVANLEGG Forslag til

Detaljer

Lokal forskrift om avgiftsparkering og ny parkeringsordning i Bodø sentrum

Lokal forskrift om avgiftsparkering og ny parkeringsordning i Bodø sentrum Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.01.2011 3520/2011 2010/16870 Q50 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/45 Formannskapet 23.03.2011 11/47 Bystyret 14.04.2011 Lokal forskrift om avgiftsparkering

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer