Regionrådet 12. juni 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regionrådet 12. juni 2012"

Transkript

1 MØTEREFERAT! Regionrådet 12. juni 2012 Sted: Nore og Uvdal kommune Alpinsenteret i Uvdal Tid: 09:00 13:55 Møteleder: Thomas Fosen rådsleder referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder tlf: mob:

2 Velkommen til regionrådsmøte! Sakliste Sak 029/12: Godkjenning av møtebok/-referat...3 Sak 030/12: Referatsaker...3 Sak 031/12: Osloregionens Europakontor - orientering...4 Sak 032/12: NCE SE driftsrapport Sak 033/12: Årsrapport fra Buskerudbysamarbeidet...5 Sak 034/12: Varslede endringer i eiendomskattereglene for verk og bruk...6 Sak 035/12: Fylkesvegstrategi Buskerud - høring...7 Sak 036/12: Høghastighetsutredningen - høring...9 Sak 037/12: Nasjonal Transportplan : høring...13 Sak 038/12: Jernbaneverkets stasjonsutredning - høring...18 Sak 039/12: Eventuelt...22 FELLES BORD i Kongsbergregionen:...22 Vedlegg utsendt sammen med innkalling/sakliste: 1. Vedl 1 Driftsrapport 2011 NCE SE til sak 032/12 2. Vedl 2 Årsrapport for Buskerudbysamarbeidet 2011 til sak 033/12 I starten av møtet før dagsorden ble satt ble det gitt en orientering knyttet til utviklingen i Nore og Uvdal bla om status og utvikling mht reiseliv. Orienteringen ble gitt av ordfører i Nore og Uvdal samt representanter fra Miljøringen. Tilstede: Regionrådets medlemmer: Thomas Fosen (Flesberg) Dag Lislien (Rollag) Eli Hovd Prestegården (Nore og Uvdal) Steinar Bergsland (Tinn) Rådmannsutvalget: - Frank Pedersen (Nore og Uvdal) Vararepresentanter: Torgeir Fossli (Notodden) Arvid Lyngås (Kongsberg) Andre møtedeltagere: Jan Erik Innvær / Kongsbergregionen Kristin Audestad / Buskerud Fylkeskommune 2

3 Sak 029/12: Godkjenning av møtebok/-referat Dokumenter i saken: Møtebok/-referat fra Regionrådets møte den 23. mars 2012 Opplysninger i saken: Møtet ble avholdt på rådhuset i Kongsberg kommune Møtereferat ble sendt ut til utvalgets medlemmer tidligere, og lagt ut på Saksbehandler Jan Erik Innvær Regional koordinators forslag til vedtak: Referat fra møtet den 23. mars 2012 godkjennes Regionrådets vedtak sak 029/12: Referat fra møtet den 23. mars 2012 godkjennes Sak 030/12: Referatsaker Dokumenter i saken: Møtereferat fra møte i rådmannsutvalget 30. mars 2012 Møtereferat fra møte i rådmannsutvalget 27. april 2012 Møtereferat fra møte i rådmannsutvalget 25. mai 2012 Svar fra HOD vedr lokalsykehus datert Svar fra MDD vedr. motorferdsel datert Svar fra MDD vedr. rovviltforvaltning datert Saksbehandler Jan Erik Innvær Opplysninger i saken: Møtereferat fra rådmannsutvalgets møte i august er tilsendt regionrådets medlemmer og lagt ut på under fanen «referater». Det er kommet svar på flere uttalelser / henvendelser vedtok i sitt rådsmøte i mars. Disse uttalelser og svar er publisert via nyhetsbrev og nettsider mv det vises til lenker til de aktuelle dokument i oversikt over dokumenter ovenfor. Regional koordinators forslag til vedtak: Regionrådet tar referatsakene til orientering Regionrådets vedtak sak 030/12: Regionrådet tar referatsakene til orientering 3

4 Sak 031/12: Osloregionens Europakontor - orientering Dokumenter i saken: Ingen Saksbehandler Jan Erik Innvær Opplysninger i saken/vurderinger: De fleste av kommunene i Kongsbergregionen er medlemmer i Osloregionens Eurpoakontor. På regionens vegne deltar ordfører Vidar Lande i foreningens styre og rådmann Astrid Sommerstad i koordineringsgruppen. Det er flere forhold som gjør det aktuelt med en orientering i rådsmøte. Men særlig at det nå er tilsatt ny direktør ved ORE: Malin Stensønes. Hun vil delta på rådsmøtet denne gangen. Litt om Osloregionens Europakontor: Foreningen Osloregionens Europakontor er et tverrfaglig service- og kompetansesenter som skal sikre økt deltakelse for sine medlemmer i europeisk regionalt samarbeid. Foreningens medlemmer er Oslo, Drammen, Skedsmo, Hamar, Ringsaker, Stange, Løten og Øvre Eiker kommune, kommunene i Kongsberg-regionen, Høgskolen i Buskerud, Høgskolen i Oslo og Akershus og fylkeskommunene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Telemark, Vestfold og Østfold. Europakontoret formidler europeiske kontakter, tilbyr kompetansebygging, prosjektveiledning og målrettet EU/EØS-informasjon. Osloregionens Europakontor er blant annet samlokalisert med West-Sweden, Gøteborg Brussel kontor, Vestre Gøtaland Bryssel konto, Malmø brusselkontor og Tallins Brussel kontor. Kontoret ligger sentralt i Brussel med kort avstand til EU institusjonene, andre regionskontorer samt en mengde interesse- og bransje organisasjoner. Kontoret har for tiden fem ansatte og kontorplass til to hospitanter fra medlemmene. Kontorets hovedoppgaver er å : Å bistå med henvendelser til EUs organer, til å etablere kontakt med andre regionkontor og organisasjoner generelt, samt bistand i forbindelse med søknader til programmer/prosjekter innenfor EU/EØS Å innhente og videreformidle informasjon til medlemmene som er av interesse for offentlige myndigheter, næringsliv, utdannings- og forskningsinstitusjoner mv. i deltakende fylkeskommuner og kommuner Å bruke Brussel-miljøet til å synliggjøre Osloregionen og Østlandsfylkene som interessante samarbeidspartnere Å yte bistand til å knytte internasjonale kontakter, for eksempel i forbindelse med medlemmenes ønsker om hospitering/møter/studiebesøk. Mer info finner man på Regional koordinators forslag til vedtak: Saken tas til orientering Behandling i møte: Regional koordinator orienterte om sykdomsforfall og foreslo at saken ble utsatt Regionrådets vedtak sak 031/12: Saken utsettes til senere møte 4

5 Sak 032/12: NCE SE driftsrapport 2011 Dokumenter i saken: Driftsrapport 2011 NCE SE (Vedlegg 1) Rådmannsutvalget den sak 075/12 Saksbehandler Jan Erik Innvær Opplysninger i saken/vurderinger: Kongsbergregionen er partner i NCE SE Kongsberg. Av den grunn finner sekretariatet det riktig å forelegge de regionale organ rapport fra driftsåret 2011 til orientering. Regional koordinators forslag til konklusjon: Driftsrapport 2011 fra NCE SE tas til orientering Behandling i rådmannsutvalgets møte: Saken ble drøftet Rådmannsutvalgets konklusjon sak 075/12 (innstilling til regionråd): Driftsrapport 2011 fra NCE SE tas til orientering Behandling i møte: Regional koordinator orienterte kort. Rådsmedlemmer og varamedlemmer ønsker motta nyhetsbrev fra NCE SE Regionrådets vedtak sak 032/12: Driftsrapport 2011 fra NCE SE tas til orientering Sak 033/12: Årsrapport fra Buskerudbysamarbeidet Dokumenter i saken: Årsrapport for Buskerudbysamarbeidet 2011 (Vedlegg 2) Rådmannsutvalget sak 065/12 Saksbehandler Jan Erik Innvær Opplysninger i saken/vurderinger: Kongsberg deltar i samarbeidet «Buskerudbyen». De planer og tiltak som samarbeidet utvikler har dog betydning for større deler av regionen. Sekretariatet ønsker gjennom å legge fram årsrapporten for de regionale organ bidra til informasjon til også de øvrige kommunene i vår region. Regional koordinators forslag til konklusjon: Årsrapport fra Buskerudbysamarbeidet 2011 tas til orientering Behandling i rådmannsutvalgets møte: Saken ble drøftet Rådmannsutvalgets konklusjon sak 065/12 (innstilling til regionråd): Årsrapport fra Buskerudbysamarbeidet 2011 tas til orientering 5

6 Behandling i møte: Det ble gitt noe orientering. Rådet drøftet saken Regionrådets vedtak sak 033/12: Årsrapport fra Buskerudbysamarbeidet 2011 tas til orientering Sak 034/12: Varslede endringer i eiendomskattereglene for verk og bruk Dokumenter i saken: Budsjettproposisjonen for 2012 (Prp 1 LS ( kapittel 27.2) Brev fra KS til Finansdep Brev fra LVK til Finansdep Rådmannsutvalget den sak 067/12 Saksbehandler Jan Erik Innvær Opplysninger i saken/vurderinger: I statsbudsjettet for 2012 varsler regjeringen at Finansdepartementet vil komme med et høringsnotat om mulige endringer i eiendomsskattereglene for eiedomskategorien «verk og bruk». Verk og bruk omfatter de tyngre industribedriftene først og fremst (men også bla ilandføringsanlegg for olje og gass med ulike infrastrukturanlegg for strøm, telefoni og datatrafikk). En del av bakgrunnen for det høringsnotatet departementet har varslet, er en rapport om eiendomsskatt fra NHO datert juni Omtalen i proposisjonen tar utgangspunkt i NHOs kritikk særlig av at regelverket pt gjør at maskiner og produksjonsutstyr utgjør en integrert del av takstgrunnlaget mht verk og bruk. I proposisjonen antydes to konkrete alternativ til dagens regel. NHOs forslag om å fjerne adgang til å ta med maskiner og produksjonsutstyr i takstgrunnlaget er ett av disse. I tillegg en mulig vurdering av å bruke formuesgrunnlag fra ligning som grunnlag for taksering. Samtlige av landets ca 310 kommuner som har innført eiendomsskatt skriver ut eiendomsskatt på verk og bruk. Regelendringer på dette området vil kunne berøre samtlige eiendomsskattekommuner. Verdien av skatteinntekt i 2010 knyttet til verk og bruk utgjør minst 2 milliarder kroner. I mange kommuner en vesentlig del av samlet skatteinntekt. Det er grunn til bekymring i kommunene og spesielt industrikommunene knyttet til at et lovarbeid som starter med et høringsnotat foranlediget av en kritisk rapport fra bedriftssiden, ikke vil gi en tilstrekkelig grundig og balansert utredning av problemstillingene. Det er avgjørende viktig at alle eventuelle konsekvenser av mulige regelendringer blir belyst i et arbeid med å vurdere denne saken. Rådet for Kongsbergregionen bør vurdere uttrykke bekymring for sakens håndtering ovenfor aktuell politisk ledelse / Finansdepartementet Regional koordinators forslag til konklusjon: Kongsbergregionen ser med bekymring på den måte en vurdering av regelendringer med potensielt store økonomiske konsekvenser for kommunene er varslet gjennomført. Det må avsettes nok tid og ressurser i arbeidet til å innhente et betryggende tallgrunnlag for beregninger av økonomiske virkninger for ulike alternativ. 6

7 I forhold til sakens store betydning for kommuneøkonomien må man forutsette at kommunenes interesser og erfaringer representeres i slikt utredningsarbeid. Behandling i rådmannsutvalgets møte: Saken ble drøftet Rådmannsutvalgets konklusjon sak 067/12 (innstilling til regionråd): Kongsbergregionen ser med bekymring på den måte en vurdering av regelendringer med potensielt store økonomiske konsekvenser for kommunene er varslet gjennomført. Det må avsettes nok tid og ressurser i arbeidet til å innhente et betryggende tallgrunnlag for beregninger av økonomiske virkninger for ulike alternativ. I forhold til sakens store betydning for kommuneøkonomien må man forutsette at kommunenes interesser og erfaringer representeres i slikt utredningsarbeid. Behandling i møte: Regional koordinator orienterte kort. Rådet drøftet saken Regionrådets vedtak sak 034/12: Kongsbergregionen ser med bekymring på den måte en vurdering av regelendringer med potensielt store økonomiske konsekvenser for kommunene er varslet gjennomført. Det må avsettes nok tid og ressurser i arbeidet til å innhente et betryggende tallgrunnlag for beregninger av økonomiske virkninger for ulike alternativ. I forhold til sakens store betydning for kommuneøkonomien må man forutsette at kommunenes interesser og erfaringer representeres i slikt utredningsarbeid. Sak 035/12: Fylkesvegstrategi Buskerud - høring Dokumenter i saken: Fylkesvegstrategi Buskerud Høringsutgave Rådmannsutvalget den sak 070/12 Saksbehandler Jan Erik Innvær Opplysninger i saken: Fylkesutvalget i Buskerud vedtok den 7. mars 2012 å sende forslag til fylkesvegstrategi på høring. Høringsfristen er 1. juli Fylkesvegstrategien er ment å være Buskerud Fylkeskommunes faglige grunnlag for å fastsette mål og strategier for utvikling av fylkesvegnettet. Strategien er gitt samme tidsperiode som NTP: Fylkesvegstrategien beskriver tilstanden på vegnettet. Videre beskrives de av fylkeskommunens syn viktigste utfordringer. Det er satt mål for framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø. Fylkesvegstrategien er ment danne grunnlaget for utarbeidelse av 4-årig handlingsprogram som igjen skal være grunnlag for fylkeskommunens handlingsprogram og årlige budsjett. Kommunene/regionene har vært invitert til innspill i forbindelse med utarbeidelse av mål/strategier 7

8 Vurderinger: Fylkesvegstrategien som fremmes til høring er et omfattende dokument. Som fastsetter hovedmål og formulerte strategier som kan være utfordrende å prioritere i forhold til hverandre. Videre også mye informasjon om status og prognoser som man må anta at i hovedsak er beskrivende av faktisk situasjon. I statistikken er Kongsberg lagt inn som del av Buskerudbyen, Dette oppfattes som uheldig i fht å synliggjøre særlig den situasjon og de behov som gjøres gjeldene i vår region. Feks tabell om befolkningsvekst på s 35. Det antas også at statistikken her legger til grunn SSB s fremskrivning som i for liten grad tar hensyn til en sannsynlig og ønsket vekst. Kongsberg bør derfor synliggjøres særskilt utenfor begrepet Buskerudbyen i denne sammenheng. En aktiv politikk for å ta igjen vedlikeholdsetterslep må være positivt. Og fokusområdene framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø gir en oversiktlig form i fht å sortere aktuelle delmål. For Kongsbergregionens del vil det være viktig å fremheve særlig fokus på næringslivets behov, som i stor grad knytter seg til framkommelighet dersom det skal prioriteres. Både der nødvendige investeringer eksisteres men også i forhold til å redusere forfall/ta igjen etterslep. Til det siste er vegdekke et viktig tema. Særlig oppmerksomhet i vår region bør gis Fv 40 både hva gjelder framkommelighet og trafikksikkerhet. I strategien vises det til at fylkeskommunen ikke alene vil være i stand til å finansiere større, kostnadskrevende investeringer på fylkesvegnettet i kommende ti-årsperiode. I den sammenheng nevnes trafikantbetaling som et aktuelt virkemiddel. Det er viktig for Kongsbergregionen å understreke at dersom slike virkemidler skal vurderes må disse midlene gå til veginvesteringer. Og at evt trafikantbetaling må ses i sammenheng med den totalbelastning dette vil kunne gi sett i sammenheng med andre større prosjekter i vår region. Regional koordinators forslag til konklusjon: Kongsbergregionen slutter seg til utkast til fylkesvegstrategi for Buskerud Kongsbergregionen ber imidlertid om at endelig utkast og oppfølgingen av denne hensyntar særlig: I statistikk/prognoseoversikt må Kongsberg tas ut av «Buskerudbyen» og synligjøres med egen prognose i tråd med de mål som er satt for utviklingen lokalt Kongsbergregionen støtter fokus på å redusere forfall og ta igjen vedlikeholdsetterslep Næringslivets transportbehov må særlig vektlegges i de planer som utledes av fylkesvegstrategien Buskerud fylkeskommunen må gi fv 40 særlig oppmerksomhet i planleggingen av tiltak som oppfølging av strategien Dersom trafikantbetaling vurderes, forutsetter Kongsbergregionen at dette ses i sammenheng med den totale belastningen av slik betaling som etableres i regionen i fbm andre større vegprosjekt Behandling i rådmannsutvalgets møte: Saken ble drøftet Rådmannsutvalgets konklusjon sak 070/12 (innstilling til regionråd): Kongsbergregionen slutter seg til utkast til fylkesvegstrategi for Buskerud Kongsbergregionen ber imidlertid om at endelig utkast og oppfølgingen av denne hensyntar særlig: I statistikk/prognoseoversikt må Kongsberg tas ut av «Buskerudbyen» og synligjøres med egen prognose i tråd med de mål som er satt for utviklingen lokalt Kongsbergregionen støtter fokus på å redusere forfall og ta igjen vedlikeholdsetterslep Næringslivets transportbehov må særlig vektlegges i de planer som utledes av fylkesvegstrategien Buskerud fylkeskommunen må gi fv 40 særlig oppmerksomhet i planleggingen av tiltak som oppfølging av strategien 8

9 Dersom trafikantbetaling vurderes, forutsetter Kongsbergregionen at dette ses i sammenheng med den totale belastningen av slik betaling som etableres i regionen i fbm andre større vegprosjekt Vurdering av endring i eierstruktur ifht fylkeskommunale / kommunale veger forutsettes drøftet med kommunene Behandling i møte: Dag Lislien fremmet følgende tilleggsforslag (forslag til nytt pkt): Kongsbergregionen ber om at det må legges til rette for helårs vegforbindelser mellom dalførene i øvre deler av regionen, da en ser på dette som strategisk viktig for opprettholdelse og videreutvikling av bærekraftige lokalsamfunn i fjellregionen. Samtidig som slike forbindelser vil være viktige bidrag til alternative transportakser øst/vest. Thomas Fosen fremmet forslag om at «i tidlig fase» legges til uttalepunkt om eierstruktur. Regionrådets vedtak sak 035/12: Kongsbergregionen slutter seg til utkast til fylkesvegstrategi for Buskerud Kongsbergregionen ber imidlertid om at endelig utkast og oppfølgingen av denne hensyntar særlig: I statistikk/prognoseoversikt må Kongsberg tas ut av «Buskerudbyen» og synligjøres med egen prognose i tråd med de mål som er satt for utviklingen lokalt Kongsbergregionen støtter fokus på å redusere forfall og ta igjen vedlikeholdsetterslep Næringslivets transportbehov må særlig vektlegges i de planer som utledes av fylkesvegstrategien Buskerud fylkeskommunen må gi fv 40 særlig oppmerksomhet i planleggingen av tiltak som oppfølging av strategien Dersom trafikantbetaling vurderes, forutsetter Kongsbergregionen at dette ses i sammenheng med den totale belastningen av slik betaling som etableres i regionen i fbm andre større vegprosjekt Ved en evt vurdering av endring i eierstruktur ifht fylkeskommunale / kommunale veger forutsettes drøftet med kommunene i en tidlig fase Kongsbergregionen ber om at det må legges til rette for helårs vegforbindelser mellom dalførene i øvre deler av regionen, da en ser på dette som strategisk viktig for opprettholdelse og videreutvikling av bærekraftige lokalsamfunn i fjellregionen. Samtidig som slike forbindelser vil være viktige bidrag til alternative transportakser øst/vest. Sak 036/12: Høghastighetsutredningen - høring Dokumenter i saken: Høringsbrev og utredning Rådmannsutvalget den sak 071/12 Saksbehandler Jan Erik Innvær Opplysninger i saken: Jernbaneverket ble i et mandat fra samferdselsdepartementet 19. februar 2010 bedt om å utrede mulighetene for bygging av høyhastighetsbaner i Sør-Norge. Utredningen ble bedt om å gi anbefalinger til hvilke langsiktige strategier, basert på ulike handlingsalternativer, som burde legges til grunn for utviklingen av langdistanse persontogtransport i Sør-Norge. Utredningen skulle analysere om en utbygging av høyhastighetsjernbaner kan bidra til å oppnå samfunnsøkonomisk effektive og bærekraftige løsninger for et framtidig transportsystem med økt transportkapasitet, bedre framkommelighet og tilgjengelighet. 9

10 Videre heter det i mandatet: framtidig høyhastighetstilbud ikke bare skal binde sammen de store byene, men også fange opp mellomliggende trafikk. Dette kan for eksempel oppnås med et høyfrekvent tilbud der noen tog stopper på noen stasjoner, og andre tog på andre stasjoner, noe som bør vurderes i de utredningene som skal foretas. og videre: det spesielt bør arbeides videre med konsepter for flerbruksbaner med blandet trafikk av høyhastighetstog, regionstog og godstrafikk. Ut fra analysen og de overordnede mål for transportpolitikken skulle Høyhastighetsutredningen utarbeide ulike handlingsalternativer med anbefalinger (d.v.s. konsept/utbyggingsstrategi) for hver korridor. Korridorene som skulle utredes var Oslo Kristiansand Stavanger, Oslo Bergen, Oslo Trondheim, Oslo Göteborg og Oslo Stockholm. I tillegg Bergen Haugesund/Stavanger utredes i kombinasjon med Oslo Bergen og Oslo Kristiansand Stavanger. Jernbaneverket har utredet 2 høyhastighetsalternativer på disse strekningene: Alternativ C som er 250 km/t og alternativ D som er 330 km/t. Disse hastigheten er kombinert på en rekke strekninger. Rådet for Kongsbergregionen var blant de som anbefalte utredning iverksatt. Videre at Kongsberg må innlemmes i nasjonal IC-strategi og at en eventuell utredning og gjennomføring av utbygging av lyntog i Norge må ha vår region med i sin prioritet. Høyhastighetsutredningen ble sendt ut på offentlig høring den 9 februar 2012, med svarfrist 29. juni Jernbaneverkets hovedkonklusjoner slik de selv beskriver dem er: Det er fullt mulig å bygge ut og drifte høyhastighetsbaner i Norge Det er et stort endepunkt- og underveismarked Utbyggingskostnadene er betydelige for alle alternativer og varierer i stor grad med tunnelandelen på de forskjellige strekningene Bedriftsøkonomien er positiv for de fleste strekningene hvis kostnader forbundet med investeringer holdes utenfor Redusert utslipp av CO2 etter at banene er satt i drift. Antall år før man oppnår CO2- utslippsbalanse varierer i stor grad med tunnelandelen på de forskjellige strekningene Høyhastighetsbaner kan bygges ut i forlengelsen av Inter-city (IC) nettet i Østlandsområdet. Dobbeltspor fra Oslo til Lillehammer, Skien og Halden kan være første skritt i en høyhastighetsutbygging. Det er ingen konflikter mellom utbygging av IC nettet med en hastighet 250 km/t, og en eventuell videre utbygging med 330 km/t. Samfunnsøkonomien er negativ for alle strekningene Vurderinger: Det generelle utgangspunktet for samferdselspolitikken og de tiltak som foreslås gjennomført må bygge opp under satsing/utvikling av helhetlige transportløsninger: som fører til reduserte avstandskostnader som støtter næringspolitikk og -utvikling som bidrar til regional utvikling - og styrker/utvikler robuste bo-, arbeids- og serviceregioner som bidrar til en regionforstørring 10

11 Effektive transportløsninger er av særdeles stor betydning for næringsutvikling og regional utvikling ellers. En utvikling av togtilbud i Sør Norge med lyntog må anses ha potensiale for direkte positiv konsekvens/gevinst mht målsetninger knyttet til de ovenforstående punkt. De områder som evt blir dekket gjennom slikt nytt tilbud vil kunne få nye muligheter og åpenbare fortrinn. Det er derfor ikke heller uten betydning i hvilke områder dette bygges ut og i hvilken rekkefølge og hvilket konsept som velges. Det er ikke unaturlig at Jernbaneverket prioriterer en rekkefølge og de konsept som retter seg mot områder i IC-nett og større befolkningstette områder nært det sentrale Østland (Oslo). Dog vil ikke dette perspektivet fullt ut ta opp i seg det som må anses være viktige og nødvendige hensyn i det mandat (og den begrunnelse) Høyhastighetsutredningen ble gitt. De foreliggende anbefalinger gir feks ikke i overskuelig framtid effektive løsninger for Bergen Oslo og mellomliggende områder. Det kan uttrykkes at Høyhastighetsutredningen i for liten grad vektlegger muligheter for konsept som best mulig inkluderer godstrafikk, et større antall stasjoner og hele InterCity-nettet i planene slik det feks i Deutsche Bahn sine tidligere utredninger av flerbrukskonsept er vist muligheter for. I Kongsbergregionen finner man i flg Telemarksforskning bedriftsregion nr 1 (av 83) i Norge. Av 46 arbeidsmarkedsregioner, er det bare den maritime næringen på Møre som er bedre enn teknologiindustriklyngen i Kongsbergregionen når det gjelder eksport per innbygger. Det siste viser en rapport utarbeidet av Menon for Kommunal- og regionaldepartementet. Og da altså den klart viktigste innlandsklyngen i Norge. Også ellers i Kongsbergregionen skjer det positiv utvikling mht nærings- og teknologiutvikling. En fremtid med fortsatt og ny posisjon krever at vår industri og næringsliv for øvrig har forutsetninger for å lykkes. En fremtiden som vil kreve stadig mer av vår evne til å utnytte samlede ressurser og kompetanse best mulig. Næringslivets posisjon i framtiden blir ikke mindre avhengig av god mobilitet og effektiv fremkomlighet. Tid og avstand er viktige faktorer å arbeide med. Og Kongsbergregionen burde ha en langt klarere prioritet i nasjonal sammenheng hva gjelder effektive transportløsninger og de strategier/tiltak som legges for å møte slikt transportbehov. Kongsbergregionen ligger som en del av en Osloregionens randsone med potensiale for å utvikle seg i en akse for utvikling og avlastning i fht de prognoser for bla befolkningsutvikling som er tilgjengelig for dette området. Og med effektive løsninger på dagens og fremtidige transportbehov vil dette kunne stimuleres og realiseres. Regionen har stort behov for folk og kompetanse og med den vesentlige nasjonale betydning regionen har bør området ha en tydelig prioritet. For Kongsbergregionen er kommunikasjon mot Oslo og andre større regioner i Norge viktig for videre regional utvikling. Og på akser mellom Oslo og Bergen/Stavanger ligger regionen strategisk plassert dersom nye transportløsninger mellom disse større områdene i Sør Norge knyttes sammen. Det bør derfor være viktig at konsept på disse strekningene også gis en tydelig vilje i prioritetsrekkefølgen for utbygging av nye løsninger. Regional koordinators forslag til konklusjon: Kongsbergregionen mener at utbygging av framtidig høyhastighetsnett vil kunne gi tydelige gevinster i forhold til de hensyn som må legges til grunn for samferdselspolitikken i Norge. Dette betyr mål og tiltak som bla: fører til reduserte avstandskostnader støtter næringspolitikk og -utvikling bidrar til regional utvikling - og styrker/utvikler robuste bo-, arbeids- og serviceregioner bidrar til en regionforstørring Kongsbergregionen viser til at Høyhastighetsutredningen viser at Det er fullt mulig å bygge ut og drifte høyhastighetsbaner i Norge 11

12 Det er et stort endepunkt- og underveismarked Bedriftsøkonomien er positiv for de fleste strekningene hvis kostnader forbundet med investeringer holdes utenfor Kongsbergregionen er derfor positive til videre planer for utbygging av et høyhastighets jernbanenett i Sør Norge. Kongsbergregionen har industri/næringsliv av vesentlig nasjonalbetydning, som sammen med andre hensyn knyttet til regional utvikling bør gi området særlig oppmerksomhet i all nasjonal planlegging og prioritering av effektive og nye transportløsninger i Sør Norge. Dette gjelder også mht utviklingen av jernbanetilbudet i Norge. I videre vurderinger må det vektlegges muligheter for realisering av konsept som, sammen med hensyn til reisetid mellom endepunkt, best mulig inkluderer både gods- og persontrafikk, et større antall stasjoner og hele InterCity-nettet i planene. En effektiv øst-vest trase mellom Oslo Bergen/Stavanger må vurderes som prioritert del av videre planarbeid. Kongsbergregionen legger til grunn at Kongsberg må innlemmes i alle tiltak og planer/strategier for utvikling som gjøres gjeldende i IC-området. Og forutsetter at det snarest mulig settes i verk konkret arbeid med å planlegge/realisere ny trase med dobbeltspor mellom Drammen og Kongsberg, med ambisjon om ferdigstillelse innen Behandling i rådmannsutvalgets møte: Saken ble drøftet Rådmannsutvalgets konklusjon sak 071/12 (innstilling til regionrådet): Kongsbergregionen mener at utbygging av framtidig høyhastighetsnett vil kunne gi tydelige gevinster i forhold til de hensyn som må legges til grunn for samferdselspolitikken i Norge. Dette betyr mål og tiltak som bla: fører til reduserte avstandskostnader støtter næringspolitikk og -utvikling bidrar til regional utvikling - og styrker/utvikler robuste bo-, arbeids- og serviceregioner bidrar til en regionforstørring Kongsbergregionen viser til at Høyhastighetsutredningen viser at Det er fullt mulig å bygge ut og drifte høyhastighetsbaner i Norge Det er et stort endepunkt- og underveismarked Bedriftsøkonomien er positiv for de fleste strekningene hvis kostnader forbundet med investeringer holdes utenfor Kongsbergregionen er derfor positive til videre planer for utbygging av et høyhastighets jernbanenett i Sør Norge. Kongsbergregionen har industri/næringsliv av vesentlig nasjonalbetydning, som sammen med andre hensyn knyttet til regional utvikling bør gi området særlig oppmerksomhet i all nasjonal planlegging og prioritering av effektive og nye transportløsninger i Sør Norge. Dette gjelder også mht utviklingen av jernbanetilbudet i Norge. I videre vurderinger må det vektlegges muligheter for realisering av konsept som, sammen med hensyn til reisetid mellom endepunkt, best mulig inkluderer både gods- og persontrafikk, et større antall stasjoner og hele InterCity-nettet i planene. En effektiv øst-vest trase mellom Oslo Bergen/Stavanger må vurderes som prioritert del av videre planarbeid. Kongsbergregionen legger til grunn at Kongsberg må innlemmes i alle tiltak og planer/strategier for utvikling som gjøres gjeldende i IC-området. Og forutsetter at det snarest mulig settes i verk konkret arbeid med å planlegge/realisere ny trase med dobbeltspor mellom Drammen og Kongsberg, med ambisjon om ferdigstillelse innen

13 Behandling i møte: Regional koordinator orienterte kort. Rådet drøftet saken. Regionrådets vedtak sak 036/12: Kongsbergregionen mener at utbygging av framtidig høyhastighetsnett vil kunne gi tydelige gevinster i forhold til de hensyn som må legges til grunn for samferdselspolitikken i Norge. Dette betyr mål og tiltak som bla: fører til reduserte avstandskostnader støtter næringspolitikk og -utvikling bidrar til regional utvikling - og styrker/utvikler robuste bo-, arbeids- og serviceregioner bidrar til en regionforstørring Kongsbergregionen viser til at Høyhastighetsutredningen viser at Det er fullt mulig å bygge ut og drifte høyhastighetsbaner i Norge Det er et stort endepunkt- og underveismarked Bedriftsøkonomien er positiv for de fleste strekningene hvis kostnader forbundet med investeringer holdes utenfor Kongsbergregionen er derfor positive til videre planer for utbygging av et høyhastighets jernbanenett i Sør Norge. Kongsbergregionen har industri/næringsliv av vesentlig nasjonalbetydning, som sammen med andre hensyn knyttet til regional utvikling bør gi området særlig oppmerksomhet i all nasjonal planlegging og prioritering av effektive og nye transportløsninger i Sør Norge. Dette gjelder også mht utviklingen av jernbanetilbudet i Norge. I videre vurderinger må det vektlegges muligheter for realisering av konsept som, sammen med hensyn til reisetid mellom endepunkt, best mulig inkluderer både gods- og persontrafikk, et større antall stasjoner og hele InterCity-nettet i planene. En effektiv øst-vest trase mellom Oslo Bergen/Stavanger må vurderes som prioritert del av videre planarbeid. Kongsbergregionen legger til grunn at Kongsberg må innlemmes i alle tiltak og planer/strategier for utvikling som gjøres gjeldende i IC-området. Og forutsetter at det snarest mulig settes i verk konkret arbeid med å planlegge/realisere ny trase med dobbeltspor mellom Drammen og Kongsberg, med ambisjon om ferdigstillelse innen Sak 037/12: Nasjonal Transportplan : høring Saksbehandler Jan Erik Innvær Dokumenter i saken: Transportetatenenes forslag til Nasjonal Transportplan (NTP) Høringsbrev Regionrådet den 23 mars 2012 sak 027/12 Rådmannsutvalget den 30. mars 2012 sak 048/12 Epost til rådmennene datert Rådmannsutvalget den 27. april 2012 sak 056/12 13

14 Opplysninger i saken/vurderinger: Nasjonal transportplan (NTP) presenterer hovedtrekkene i regjeringens transportpolitikk, og skal legge grunnlaget for helhetlige politiske vurderinger, effektiv virkemiddelbruk og styrking av samspillet mellom transportformene. Det er Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor AS som utarbeider grunnlagsmateriale basert på retningslinjer fra Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet. NTP fremmes så i form av stortingsmelding. NTP rulleres hvert fjerde år. Gjeldende NTP er St meld 16 ( ) og beskriver plan for perioden Den nye NTP er da ment være førende for nasjonal politikk og prioritering i perioden De statlige transportetatene har lagt fram sitt forslag til Nasjonal Transportplan for perioden Forslaget er nå på høring og det skal legges fram en stortingsmelding som vil være til politisk behandling i vårsesjon Fylkeskommunene er formell høringsinstans, og de ønsker innspill fra kommunene i forhold til sitt høringsinnspill. Høringsfristen på etatenes NTP forslag er av departementet satt til 29. juni Med bakgrunn i at fylkeskommunene planlegger behandling av sak i fylkesting i juni, må kommunene levere sine innspill tidligere. Høringsfrist til Telemark fylkeskommune er for kommunene derfor satt til , og ditto i Buskerud Fylkeskommune den Det er imidlertid slik at alle som ønsker gi innspill til NTP forslaget kan gjøre det direkte til Samferdselsdepartementet. Kongsbergregionen sender sin uttale både til fylkeskommunene, til aktuelle politiske miljø - og til Samferdselsdepartementet. Kongsbergregionen har ved tidligere anledninger avgitt uttalelser knyttet til NTP. Og hovedfokusområdene har da vært: Økt ramme til investering og vedlikehold, spesielt på veg og jernbane Jernbane: hovedfokus på frekvens og kortere reisetid Drammen Kongsberg Dobbeltspor og innlemming i IC-strategi Flytog til Kongsberg når dobbeltspor realiseres Lyntog: Kongsbergregionen har vært positiv til at høyhastighetsutredningen ble iverksatt, og krevd at trase der minimum Kongsberg som aktuelt stoppested utredes og prioriteres Veg: ny E134 Forslagene som er lagt til grunn for transportetatenes forslag for er innenfor gitte rammer henholdsvis planteknisk ramme, en +20% (som i praksis representerer dagens nivå), og +45% i forhold til planteknisk ramme. Sammenlignet med dagens rammer inneholder forslaget en dreining mot økt vedlikehold for å redusere etterslepet på dette området. Det er i forslaget også lagt vekt på at etterslepet på fylkesveier også krever en økt innsats og det er viktig at dette blir hensyntatt ved at fylkeskommunen får stilt til rådighet rammer som gjør det mulig å innhente etterslepet også på fylkesveiene. Det legges til rette for tre hovedinnretninger i NTP-forslaget: 1. Utbygging og utbedring av transportsystemet mellom byene for å redusere avstandskostnader og for å bidra til regional utvikling. 2. Tiltak for regionforstørring og mer robuste bo- og arbeidsmarkedsregioner skal gjennomføres i regionene. 3. Kollektivtransport, gange og sykkel må ta trafikkveksten i de største byområdene. I det foreliggende forslag er følgende aktuelle tiltak/prosjekter i Kongsbergregionen presentert slik: 14

15 VEG: E134 Århus - Gvammen, som pt er forutsatt gitt oppstart i 2013, er i planen gitt oppstart i perioden innenfor plantekninsk ramme. Dersom planrammen økes med 20% foreslås en forsering av prosjektet - men bare en økning av rammen på 45% vil gi plan for ferdigstilt prosjekt i perioden E134 Damåsen - Saggrenda, som pt er forutsatt gitt oppstart i 2013, er i planen foreslått utbygd i perioden dersom planrammen økes med 20%. Dersom planrammen økes med 45% foreslår etatene i sitt forslag prosjektet utbygd i JERNBANE: Strekningen Oslo Drammen Hokksund Kongsberg er gitt omtale som et viktig marked for utvikling av togtilbudet. Tilbudet er ikke er tilgodesett med prioriterte midler. BYPAKKE: NTP-forslaget legger opp til at staten vil prioritere bypakker med samordnede tiltak for å nå målsettingene for byområdene. Kongsberg er med i Buskerudbyen - som omfatter aksen fra Lier til Kongsberg. Vurderinger: Dersom transportnettet skal fungere i forhold til den intensjon som er beskrevet, er det viktig at man greier å opprettholde en god standard på eksisterende veier. Økt satsing på vedlikehold og å ta igjen vedlikeholdsetterslep er derfor viktig å prioritere. Samferdselspolitikken og de tiltak som foreslås gjennomført må også bygge opp under satsing/utvikling av helhetlige transportløsninger: som fører til reduserte avstandskostnader støtter næringspolitikk og -utvikling som bidrar til regional utvikling - og styrker/utvikler robuste bo-, arbeids- og serviceregioner som bidrar til regionforstørring Helt nødvendig utvikling er avhengig av nye transportløsninger, og derfor også vesentlige nye investeringer. Foreliggende forslag til ny NTP legger opp til fokus på vedlikehold og vedlikeholdsetterslep som må anses være nødvendig å støtte. Denne prioriteringen gir imidlertid som virkning at dersom nødvendige investeringer skal kunne gjennomføres - må rammene økes betraktelig. Med minst 45%, slik det er angitt i planforslaget. Dette vil dog likevel ikke være tilstrekkelig for å nå de mål for transportpolitikken som planforslaget strekker seg mot. Dette gjelder både veg, jernbane og kollektiv mv. For eksempel innenfor større strategiområder som IC-området og evt satsing på høyhastighetstog. Men også direkte knyttet til utvikling av konkrete jernbanestrekninger (som Drammen - Kongsberg) og utvikling mht bypakker / kollektivtransport i distriktene. Noen av disse satsingene må antagelig være nasjonale prosjekt og strategier som realiseres på siden av det NTP som sådan kan inneholde, i alle fall i denne rulleringen. Mens andre bør motivere en satsing og prioritering også utover den øvre ramme (45%) som transportetatenes oppdrag mht tiltaksforslag i NTP bygger på. Kongsbergregionen har stort potensiale for videre positiv samfunnsutvikling dersom nødvendige tiltak iverksettes for å understøtte dette gjennom en aktiv samferdselspolitikk. Som møter det transportbehov som i dag finnes - og som framtiden vil bringe. I Kongsbergregionen finner man i dag verdensledende industri av vesentlig nasjonal betydning. Det finnes leverandørindustri og annen næring som er i positiv utvikling. Kongsbergregionen representerer en boregion som kan tilby variasjon og mangfold, med potensiale til å kunne avlaste pressområder ytterligere. Videre har Kongsbergregionen et aktivt reiseliv, spennende 15

16 attraksjoner og store naturområder - og et betydelig antall fritidsboliger. Kongsbergregionen har behov for transportløsninger som mer effektivt enn i dag kan styrke regionen som bo og arbeidsområde, men også vesentlige slike behov for transportløsninger til /fra og gjennom regionen. Det er vesentlig arbeidspendling internt i Kongsbergregionen - og enda større pendling til/fra regionen. Og i stor grad knytter disse behovene seg til utvikling av bedre veg. Selv om en satsing på jernbane til Kongsberg vil være en aktiv strategi for å endre transportform på en god del av disse reisene. Kongsbergregionen er opptatt av gode kollektivtilbud. Og legger til grunn et fokus på fungerende knutepunkt, med gode sammenhenger mellom ulike kollektive transportløsninger. Korrespondanse, forutsigbarhet, reisetid og frekvens er viktig. Spesielt viktig er det å snarest mulig få etablert et tilbud mht jernbane mellom Kongsberg - Drammen/Oslo der reisetid og frevens kan reduseres betraktelig. Et styrket togtilbud helt fram til Kongsberg må også etableres for å realisere Buskerudbyens målsetting om endrede transportformer - og å gjøre regionen attraktiv og bærekraftig i forhold til næringsutvikling. Det må derfor etableres to spor til Kongsberg. Og strekningen må ses i sammenheng med utviklingen mht IC-strategi for Østlandet. Det bør i NTP synliggjøres en ambisjon om å etablere dette tilbudet innen Fortsatt persontransport på dagens Sørlandsbanetrase gjennom regionen har fokus i vår region, og i et helhetlig kollektivtilbud må fortsatt drift og utvikling ved Bratsbergbanen sikres. Ordninger knyttet til kollektivtransport i distriktene bør både videreføres og videreutvikles. Det må fra statens side være et vesentlig poeng å bidra til løsninger og rammer som setter fylkeskommunene i stand til å ivareta sine oppgaver mht fylkesveger og kollektivtransport. Regional koordinators forslag til konklusjon: Kongsbergregionen støtter den prioritet vedlikehold og vedlikeholdsetterslep som transportetatene i sitt forslag til NTP synliggjør Samferdselspolitikken og de tiltak som foreslås gjennomført må også bygge opp under satsing/utvikling av helhetlige transportløsninger: som fører til reduserte avstandskostnader som støtter næringspolitikk og -utvikling som bidrar til regional utvikling - og styrker/utvikler robuste bo-, arbeids- og serviceregioner som bidrar til en regionforstørring Helt nødvendig utvikling er avhengig av nye transportløsninger, og derfor også vesentlige nye investeringer. Rammen må derfor økes betraktelig for å imøtekomme investeringsbehovet. Staten må bidra til å finne løsninger og rammer som setter fylkeskommunene i stand til å ivareta sine oppgaver mht fylkesveger og kollektivtransport. Kongsbergregionen ber om at følgende helt nødvendige og konkrete tiltak blir grunnlag for oppfølging i NTP for : E134 s betydning både som nasjonal transportkorridor og for regional utvikling må vektlegges - og kreves utbygd med ny veg snarest mulig: E134 Damåsen - Saggrenda forventes gitt byggestart i 2013 som forutsatt gjennom bevilgninger gjennom statsbudsjettet for Og må i NTP planlegges ferdig utbygd i perioden E134 Århus - Gvammen forventes gitt byggestart i 2013 som forutsatt gjennom bevilgninger gjennom statsbudsjettet for Og må i NTP planlegges ferdig utbygd i perioden E134 Saggrenda - Gvammen: En oppfølging av gjennomført KVU må synliggjøres i NTP gjennom prioritet i planleggingsmidler i perioden 2014 til 2017, og med oppstart av utbygging av ny veg i perioden

17 Jernbane Drammen - Kongsberg: Prosjekt med etablering av kortere reisetid og høyere frekvens må muliggjøres ved at det i NTP blir synligjort en ambisjon/prioritet i perioden slik at dette er realisert i 2024 Behandling i rådmannsutvalgets møte: Saken ble drøftet. Rådmannsutvalgets konklusjon sak 056/12: Kongsbergregionen støtter den prioritet vedlikehold og vedlikeholdsetterslep som transportetatene i sitt forslag til NTP synliggjør Samferdselspolitikken og de tiltak som foreslås gjennomført må også bygge opp under satsing/utvikling av helhetlige transportløsninger: som fører til reduserte avstandskostnader som støtter næringspolitikk og -utvikling som bidrar til regional utvikling - og styrker/utvikler robuste bo-, arbeids- og serviceregioner som bidrar til en regionforstørring Helt nødvendig utvikling er avhengig av nye transportløsninger, og derfor også vesentlige nye investeringer. Rammen må derfor økes betraktelig for å imøtekomme investeringsbehovet. Staten må bidra til å finne løsninger og rammer som setter fylkeskommunene i stand til å ivareta sine oppgaver mht fylkesveger og kollektivtransport. Kongsbergregionen ber om at følgende helt nødvendige og konkrete tiltak blir grunnlag for oppfølging i NTP for : E134 s betydning både som nasjonal transportkorridor og for regional utvikling må vektlegges - og kreves utbygd med ny veg snarest mulig: E134 Damåsen - Saggrenda forventes gitt byggestart i 2013 som forutsatt gjennom bevilgninger gjennom statsbudsjettet for Og må i NTP planlegges ferdig utbygd i perioden E134 Århus - Gvammen forventes gitt byggestart i 2013 som forutsatt gjennom bevilgninger gjennom statsbudsjettet for Og må i NTP planlegges ferdig utbygd i perioden E134 Saggrenda - Gvammen: En oppfølging av gjennomført KVU må synliggjøres i NTP gjennom prioritet i planleggingsmidler i perioden 2014 til 2017, og med oppstart av utbygging av ny veg i perioden Jernbane Drammen - Kongsberg: Prosjekt med etablering av kortere reisetid og høyere frekvens må muliggjøres ved at det i NTP blir synligjort en ambisjon/prioritet i perioden slik at dette er realisert i 2024 Behandling i møte: Rådet drøftet saken Regionrådets vedtak sak 037/12: Kongsbergregionen støtter den prioritet vedlikehold og vedlikeholdsetterslep som transportetatene i sitt forslag til NTP synliggjør 17

18 Samferdselspolitikken og de tiltak som foreslås gjennomført må også bygge opp under satsing/utvikling av helhetlige transportløsninger: som fører til reduserte avstandskostnader som støtter næringspolitikk og -utvikling som bidrar til regional utvikling - og styrker/utvikler robuste bo-, arbeids- og serviceregioner som bidrar til en regionforstørring Helt nødvendig utvikling er avhengig av nye transportløsninger, og derfor også vesentlige nye investeringer. Rammen må derfor økes betraktelig for å imøtekomme investeringsbehovet. Staten må bidra til å finne løsninger og rammer som setter fylkeskommunene i stand til å ivareta sine oppgaver mht fylkesveger og kollektivtransport. Kongsbergregionen ber om at følgende helt nødvendige og konkrete tiltak blir grunnlag for oppfølging i NTP for : E134 s betydning både som nasjonal transportkorridor og for regional utvikling må vektlegges - og kreves utbygd med ny veg snarest mulig: E134 Damåsen - Saggrenda forventes gitt byggestart i 2013 som forutsatt gjennom bevilgninger gjennom statsbudsjettet for Og må i NTP planlegges ferdig utbygd i perioden E134 Århus - Gvammen forventes gitt byggestart i 2013 som forutsatt gjennom bevilgninger gjennom statsbudsjettet for Og må i NTP planlegges ferdig utbygd i perioden E134 Saggrenda - Gvammen: En oppfølging av gjennomført KVU må synliggjøres i NTP gjennom prioritet i planleggingsmidler i perioden 2014 til 2017, og med oppstart av utbygging av ny veg i perioden Jernbane Drammen - Kongsberg: Prosjekt med etablering av kortere reisetid og høyere frekvens må muliggjøres ved at det i NTP blir synligjort en ambisjon/prioritet i perioden slik at dette er realisert i 2024 Sak 038/12: Jernbaneverkets stasjonsutredning - høring Saksbehandler Ingebjørg Trandum Dokumenter i saken: Hovedrapporten Jernbanens stasjonsstruktur 2012 samt underliggende strekningsvise/regionale rapporter : Høringsbrev Opplysninger i saken/vurderinger: Jernbaneverket har lagt fram rapport om stasjonsstruktur. Denne er sendt på høring med frist 15. juni (utsatt frist 29. juni for høringsinstanser der det er politisk behandling). Etter høringen vil Jernbaneverket gi sine anbefalinger til Samferdselsdepartementet som avgjør stasjonsstrukturen. 18

19 For Buskerudbysamarbeid-området er følgende fra hovedrapporten og delrapportene viktigst: Asker- og Drammensbanen - og Sørlandsbanen Drammen Kongsberg. Kongsbergregionen har over tid og i flere sammenhenger hatt særlig fokus på sistnevnte. Den faglige rapporten foreslår endringer i stasjonsstrukturen ved at totalt 31 stasjoner i hele landet foreslås nedlagt. Det er flere vurderinger som ligger bak forslaget: Rolledeling mellom bil, buss og tog For at toget skal være konkurransedyktig bør toget konsentrere seg om å betjene knutepunkt og stasjoner med et visst trafikkgrunnlag. Med færre stopp kan hastigheten økes og toget bli konkurransedyktig i forhold til et stadig bedre veisystem. Økonomi Nye krav til oppgradering av stasjonar gir kostnader i milliardklassen. Det er ikkje økonomisk forsvarleg å oppretthalde stasjonar med få passasjerar. Trygghetsforskrifter og nye, lengre tog På strekninger med mange reisende er kravet at plattformene skal være minst like lange som togene som skal stoppe der. På mindre trafikkerte strekninger kan det velges en løsning med avlåsing av dører som ikke treffer plattformen. Mange stasjoner trenger betydelig oppgradering. Toget må være konkurransedyktig Vegnettet blir bygd ut, og dette medfører ei kortare reisetid for både buss og bil. Skal toget møte denne konkurransen, må reisetida reduserast særleg på mellomlange og lengre avstandar. Universell utforming Lovverket krev at alle nyanlegg skal vere universelt utforma, det vil seie at alle reisande utan omsyn til funksjonsnivå kan bruke transportsystemet. Nytt signalsystem Det nye signalsystemet ERTMS skal innførast på heile jernbanenettet i løpet av år. Dette vil krevje store tiltak på bygningane, blant anna fjerning av stasjonsovergangar i plan. For å muliggjøre ny grunnrute og innsetting av nytt materiell, har Jernbaneverket måttet forskuttere nedlegging av enkelte stasjoner i sin planlegging. Videre er det besluttet å ikke gjennomføre oppgraderinger av enkelte stasjoner innen fristen (utgangen av 2012) der Jernbaneverket mener det ikke er forsvarlig å påkoste ombygging. Disse stasjonene forutsettes også nedlagt i år, samtidig med ny ruteplan. Stasjoner som er forutsatt lagt ned å Sørlandsbanen i desember 2012 er: Steinberg. Kortsiktig endringsbehov er med henvisning til forskriftskrav Begrunnelse er høye kostnader ift trafikkgrunnal og forutsetning for ny ruteplan Skollenborg. Kortsiktig endringsbehov er nytt materiell i 2012, og med henvisning til forskriftskrav Begrunnelse er høye kostnader ift trafikkgrunnlag og kortere reisetid Sørlandsbanen Drammen - Kongsberg Strekningen Oslo Kongsberg er å betrakte som en ytterpendel for nærtrafikk til Oslo. Ny Grunnrutemodell vil fra 2012 tilby fire avganger i timen fra Drammen mot Oslo og en avgang i timen fra Kongsberg, Denne rutelengden er på 87 km og framføringshastigheten på denne strekningen øker fra 61,3 til 65,3 bl.a. ved at antall stopp reduseres fra 17 til 13. Med ny grunnrutemodell vil ikke togene fra Kongsberg lenger stoppe ved Brakerøya og Lier stasjon. I forhold til internasjonale normer tilfredsstiller denne strekningen ikke normene i forhold til for få avganger, for mange stopp og til dels for lave hastigheter. Arbeidet med strekningsvise utviklingsplaner utreder muligheten for å øke togtilbudet mellom Hokksund Drammen fra times- til halvtimesfrekvens. Det forutsettes dobbeltspor for persontog til Gulskogen. Det 19

20 pågår drøftinger om tog som i dag snur på Drammen stasjon skal forlenges til Gulskogen. Intensjonen er å avlaste Drammen stasjon for vending. Dette vil kunne heve tilbudet vesentlig på Gulskogen. To tog i timen til Kongsberg krever dobbeltspor til Hokksund og utbedring av krysningsspor på strekning Hokksund Drammen. For å få vesentlig nedkorting av reisetiden til Kongsberg er det behov for linjeendring. Fra 2012 vil NSB trafikkere strekningen med nye togsett, kalt Flirt. Disse er noe lenger enn dagens materiell. Steinberg, Darbu og Skollenborg tilfredsstiller ikke sikkerhetsforskriftene i forhold til toglengde. Disse er vurdert nærmere i utredningen: Steinberg har et passasjertall på 232 av- og påstigende pr døgn (2008). Det er 1600 bosatte og det er registrert 300 ansatte innen en radius på 1 km fra stasjonen. Det er kort avstand (3 km langs toglinjen) til både Hokksund og Mjøndalen. Darbu, har passasjertall på 98 av- og påstigende pr døgn (2008). Det er 500 bosatte og ca 60 ansatte innen en radius på 1 km fra stasjonen. Det er ca 6 km langs linjen til Vestfossen, ca 7 km kjørevei. Skollenborg har passasjertall på 92 av- og påstigende pr døgn (2008). Det er ca 300 bosatte og 250 ansatte innen for 1 km radius. Jernbaneverket er av den oppfatning at stasjonsstrukturen bør justeres på strekning og foreslår å legge ned Steinberg og Skollenborg. Skollenborg anbefales nedlagt ut i fra en markedsmessig vurdering og kortere reisetid. Disse forholdene er relevante for Steinberg også, men nedlegging her er først og fremst nødvendig for å få et godt rutetilbud uten sikkerhetsutfordringer på Steinberg. Kostnadene for å utbedre stasjonene er uforholdsmessig store sett i lys av dagens kundegrunnlag og at det kun forventes beskjeden trafikkvekst. På Darbu foreslås det å gjennomføre mindre tiltak, eventuelt innføre midlertidig dørlåsing. Skollenborgs fremtid må sees i lys av potensielt nye stasjoner på strekningen i Kongsberg. Gomsrud kan bli et stoppested for Teknologiparken inntil linjeinnkorting med ny trase til Kongsberg. Ved ny trase kan teknologiparken betjenes med linjeforlengelse til en ny endestasjon ved hovedporten til Teknologiparken.. Samtidig med stasjonsendringene påpeker utredningen At Hokksund og Mjøndalen stasjoner videreutvikles som knutepunkt At Gulskogen videreutvikles med vendeanlegg for tog og innfartsparkering At busstilbudet videreutvikles og innfartsparkering utvikles i tilknytning til jernbanen slik at kollektivtilbudet samlet sett blir best mulig. Jernbaneverket arbeider også med strekningsvise utredninger for denne strekningen. De strekningsvise utredningen vil ta stilling til framtidig konsept for strekningen, bl.a om det skal gjennomføres en linjeinnkorting til Kongsberg. Strekningen Asker og Drammensbanen Dette er den sterkes trafikkerte jernbanestrekningen i Buskerud fylke med 6 lokaltog/ictog/flytog i timen i begge retninger + ca 10 fjerntog til Bergen/Kristiansand S pr dag. I tillegg er godstrafikken på strekningen betydelig. Fra desember 2012 økes tilbudet og Drammen får 3 lokaltog, 1 IC-tog + 3 flytog i begge retninger hele driftsdøgnet. I tillegg kommer ekstratog i rush. Fra desember 2014 planlegges ny rutemodell som vil innebære at IC-tilbudet økes til 2 tog i timen. Fra desember 2012 endres stoppmønsteret på Lier og Brakerøya stasjon noe. Togene fra Drammen via Oslo til Dal vil stoppe på stasjonene (2 pr time), mens togene mellom Kongsberg og Oslo/Gardermoen/Eidsvoll heretter ikke vil få stopp der. IC-tog og flytog har ikke stopp på disse stasjonene. 20

Regionrådet 12. juni 2012

Regionrådet 12. juni 2012 MØTEINNKALLING! Regionrådet 12. juni 2012 Sted: Nore og Uvdal kommune Alpinsenteret i Uvdal Tid: 09:00 15:00 Kongsbergregionen 05.06.12 Thomas Fosen rådsleder Eventuell melding om forfall mv meldes snarest

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget med slikt forslag til høringsuttalelse:

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget med slikt forslag til høringsuttalelse: Saknr. 12/5811-2 Ark.nr. Saksbehandler: Øystein Sjølie Offentlig høring av "Høyhastighetsutredningen 2010-12" Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

1. Sammendrag Kongsberg kommunes mål for ny jernbane til Kongsberg er:

1. Sammendrag Kongsberg kommunes mål for ny jernbane til Kongsberg er: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingebjørg Trandum Arkiv: 113 Arkivsaksnr.: 16/1078 Høring - Nasjonal Transportplan 2018-2029 Ordførers anbefalte innstilling: Kongsberg kommune ber Buskerud Fylkeskommune vektlegge

Detaljer

0033 Oslo. Uttalelse til «Høyhastighetsutredningen 2010-2012» og forslaget til Nasjonal Transportplan (NTP) 2014-2023.

0033 Oslo. Uttalelse til «Høyhastighetsutredningen 2010-2012» og forslaget til Nasjonal Transportplan (NTP) 2014-2023. Teg/ HHT-Utredning- Høringsuttalelse Jernbaneverket Postboks 4350 NO-2306 Hamar NTP Sekretariatet Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 Oslo Uttalelse til «Høyhastighetsutredningen 2010-2012» og forslaget

Detaljer

Rådmannsutvalget 25. mai 2012

Rådmannsutvalget 25. mai 2012 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 25. mai 2012 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:30 14:40 Møteleder: Rune Engehult referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no

Detaljer

Styrket togtilbud på Kongsbergbanen; to tog per time

Styrket togtilbud på Kongsbergbanen; to tog per time NOTAT Dato: Forslag 27.05.13 Buskerudbysamarbeidet Styrket togtilbud på Kongsbergbanen; to tog per time Underlag for Buskerud fylkeskommunes henvendelse til SD 1. juni 2013 om kjøp av persontransport med

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Saksframlegg Referanse 2012/920-3 Vår saksbehandler Runar Stustad, tlf 32808687 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalget for samferdselssektoren 29.05.2012 Fylkesutvalget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. INNSTILLING: Uttalelse til høyhastighetsutredningen vedtas slik det framgår av saksframlegget og oversendes Jernbaneverket.

SAKSFRAMLEGG. INNSTILLING: Uttalelse til høyhastighetsutredningen vedtas slik det framgår av saksframlegget og oversendes Jernbaneverket. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: - Arkivsaksnr.: 12/4546 Behandles FORMANNSKAPET HØRINGSUTTALELSE TIL JERNBANEVERKETS HØYHASTIGHETSUTREDNING INNSTILLING: Uttalelse til høyhastighetsutredningen

Detaljer

HØYHASTIGHETSUTREDNINGEN - HØRING FRA DRANGEDAL KOMMUNE

HØYHASTIGHETSUTREDNINGEN - HØRING FRA DRANGEDAL KOMMUNE Arkivsak-dok. 12/01308-1 Saksbehandler Jørn Christian Schjødt Knudsen Saksgang Stedsutviklingkomite Kommunestyret Møtedato HØYHASTIGHETSUTREDNINGEN - HØRING FRA DRANGEDAL KOMMUNE Rådmannens innstilling:

Detaljer

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen

NTP 2018-2029. Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen NTP 2018-2029 Plangrunnlag fra Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen 1 Rammer for jernbanen Mill. kr Lav Basis Middels Høy Post 23 Drift og vedlikehold 119 440 119 690 133 430 141 000

Detaljer

Nasjonal transportplan 2014-2023- Verran kommunes innspill til fylkestingsbehandlingen. Med hilsen VERRAN KOMMUNE

Nasjonal transportplan 2014-2023- Verran kommunes innspill til fylkestingsbehandlingen. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Verran kommune Plan og utvikling Vår dato Saksnummer 05.06.2012 2012/761-3 Saksbehandler Deres referanse Per Morten Bjørgum, 98 25 34 27 Nord- Trøndelag fylkeskommune Fylkets Hus 7735 STEINKJER Melding

Detaljer

Østfoldkonferansen 2009. Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket

Østfoldkonferansen 2009. Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket Østfoldkonferansen 2009 Sammen for Østfoldbane! Anita Skauge, Jernbaneverket Utfordringer Dagens situasjon Framtiden punktlighet og regularitet kapasitet vesentlig forbedret punktlighet og regularitet

Detaljer

SAKSPROTOKOLL HØRINGSUTTALELSE - JERNBANEVERKETS HØYHASTIGHETSUTREDNING 2012. Arkivsak 201205417 Arkivnr, E: N20 &13 Saksbehandler Jan Erik Lindjord

SAKSPROTOKOLL HØRINGSUTTALELSE - JERNBANEVERKETS HØYHASTIGHETSUTREDNING 2012. Arkivsak 201205417 Arkivnr, E: N20 &13 Saksbehandler Jan Erik Lindjord BY- OG SAMFUNNSENHETEN BY- OG SAMFUNNSENHETEN SAKSPROTOKOLL Arkivsak 201205417 Arkivnr, E: N20 &13 Saksbehandler Jan Erik Lindjord Saksgang Møtedato Sak nr. Formannskapet 30.05.12 54/12 HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog

Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog Hverdagen for kundene i Norsk Jernbane Utstabil kvalitet i det norske jernbanesystemet

Detaljer

Det er på Jernbanen det

Det er på Jernbanen det Det er på Jernbanen det skjer NovaPoint Brukermøte 9.mai Trude Anke Avdelingsleder Jernbaneteknikk, JBV Utbygging Innhold Pågående prosjekter Kommende prosjekter Høyhastighetsutredning Intercityutredning

Detaljer

Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2017 - høringsuttalelse

Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2017 - høringsuttalelse Moss kommune Saksutredning Jernbaneverkets handlingsprogram 2014-2017 - høringsuttalelse Saksbehandler: Terje Pettersen Dato: 12.11.2013 Arkivref.: 13/48760/FA-N21 Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Beh.status

Detaljer

Regionrådet 4. juni 2013

Regionrådet 4. juni 2013 MØTEREFERAT! Regionrådet 4. juni 2013 Sted: Nore og Uvdal kommune Numedal videregående skole Tid: 09:00-14:30 Møteleder: Thomas Fosen regionrådsleder referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Innspill og supplement til aktuelle tiltak i lokalt/regionalt forslag til Buskerudbypakke2 (BBP2)

Innspill og supplement til aktuelle tiltak i lokalt/regionalt forslag til Buskerudbypakke2 (BBP2) Notat Til: Kommunene og fylkeskommunen i Buskerudbysamarbeidet 7. august 2012 Fra: Buskerudbysekretariatet Innspill og supplement til aktuelle tiltak i lokalt/regionalt forslag til Buskerudbypakke2 (BBP2)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 122 - Arkivsaksnr.: 12/4502 Behandles i: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 122 - Arkivsaksnr.: 12/4502 Behandles i: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 122 - Arkivsaksnr.: 12/4502 Behandles i: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET JERNBANEVERKETS HANDLINGSPROGRAM 2014-2023 - OFFENTLIG HØRING INNSTILLING:

Detaljer

Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008

Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008 Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008 Et mer konkurransedyktig togtilbud, hva skal til? Jobb nr. 1 togene kommer og går når

Detaljer

Regionrådet 17.juni 2014

Regionrådet 17.juni 2014 MØTEREFERAT! Regionrådet 17.juni 2014 Sted: Nore og Uvdal kommune Norefjord stasjon Tidspunkt: kl 09:00 13:00 Møteleder Sven Tore Løkslid rådsleder Referent: Britt Inger Kolset Konstituert daglig leder

Detaljer

Drammen kommune 17. april 2012

Drammen kommune 17. april 2012 Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Drammen kommune 17. april 2012 Hans Jan Håkonsen Avdelingsdirektør Statens vegvesen Region sør Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger

Detaljer

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 29.05.2012 5/12 2 Kommunestyret 14.06.2012 070/12

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 29.05.2012 5/12 2 Kommunestyret 14.06.2012 070/12 SAKSUTSKRIFT Drangedal kommune Arkivsak-dok. 12/01308-1 Arkivkode. --- Saksbehandler Jørn Christian Schjødt Knudsen Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 29.05.2012 5/12 2 Kommunestyret 14.06.2012

Detaljer

Oftere, raskere og mer miljøvennlig

Oftere, raskere og mer miljøvennlig Oftere, raskere og mer miljøvennlig Undertittel Innspill fra NSB AS til Nasjonal Transportplan 2014-2023 Befolkningsveksten krever ekstraordinær satsing på jernbane Norge passerte fem millioner mennesker

Detaljer

KVU Oslo-navet - Konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo - Offentlig høring

KVU Oslo-navet - Konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo - Offentlig høring Saknr. 16/11414-1 Saksbehandler: Øystein Sjølie KVU Oslo-navet - Konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo - Offentlig høring Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet gir sin

Detaljer

Høyhastighetsutredningen 2010 2012

Høyhastighetsutredningen 2010 2012 Høyhastighetsutredningen 2010 2012 Tom Stillesby Prosjektleder Stockholm 9. Mai 2012 Innhold Hovedmål med utredningen Marked Investeringskostnader Miljø Økonomi Konklusjoner Hovedmål med utredningen Jernbaneverket

Detaljer

Regionrådet 14. april 2015

Regionrådet 14. april 2015 Møtereferat Regionrådet 14. april 2015 Sted: Kommunehuset i Rollag Tidspunkt: kl 10:00 14:00 Kongsbergregionen 14.04.2015 Sven Tore Løkslid rådsleder Referent: Håvard Fossbakken Daglig leder havard@kongsbergregionen.no

Detaljer

INTERNT NOTAT - HALVTIMESFREKVENS DRAMMEN - KONGSBERG. KONKLUSJONER FRA FORSTUDIE

INTERNT NOTAT - HALVTIMESFREKVENS DRAMMEN - KONGSBERG. KONKLUSJONER FRA FORSTUDIE TIL: "Buskerudbyen" Dato: 09.01.2009 FRA: Henning Myckland Saksnr: KOPI TIL: Johan Selmer INTERNT NOTAT - HALVTIMESFREKVENS DRAMMEN - KONGSBERG. KONKLUSJONER FRA FORSTUDIE Bakgrunn Buskerudbyen utgjøres

Detaljer

04.09.2014. Buskerudbypakke 2

04.09.2014. Buskerudbypakke 2 04.09.2014 Buskerudbypakke 2 Felles areal- og transportplan er vedtatt Fremlagt skisse er grunnlag for drøfting og forhandling med staten Buskerudbypakke 2 finansiering Statlige midler Bymiljøavtalemidler

Detaljer

Strategidokument for utvikling av persontrafikken mellom Kongsvinger og Oslo

Strategidokument for utvikling av persontrafikken mellom Kongsvinger og Oslo Strategidokument for utvikling av persontrafikken mellom Kongsvinger og Oslo Jernbaneforum Kongsvingerbanen Mai 2011 1 Bakgrunn Jernbaneforum Kongsvingerbanen ble formelt konstituert i februar 2011. Skedsmo,

Detaljer

Buskerudbysamarbeidets oppgaver

Buskerudbysamarbeidets oppgaver Arbeidet med lokalt / regionalt forslag til BBP2 Innledning v/ leder adm. styringsgruppe Runar Hannevold 1. Hva er levert av resultater? 2. Buskerudbypakker i flere stadier 3. Statlig prosess, lokal/regional

Detaljer

NSB Persontog et tilbud for fremtiden Nye tog og ny infrastruktur vil gi togtilbudet et vesentlig løft

NSB Persontog et tilbud for fremtiden Nye tog og ny infrastruktur vil gi togtilbudet et vesentlig løft NSB Persontog et tilbud for fremtiden Nye tog og ny infrastruktur vil gi togtilbudet et vesentlig løft 15. oktober 2008, v/ leder NSB Persontog Stein Nilsen NSB Persontog Det miljøvennlige alternativet

Detaljer

Høring - Jernbaneverkets handlingsprogram 2010-2019 og forslag til budsjett for 2010.

Høring - Jernbaneverkets handlingsprogram 2010-2019 og forslag til budsjett for 2010. Dato: 29. mai 2009 Byrådssak 263/09 Byrådet Høring - Jernbaneverkets handlingsprogram 2010-2019 og forslag til budsjett for 2010. MASR SARK-510-200700511-46 Hva saken gjelder: St.meld. nr. 16 (2008-2009)

Detaljer

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Nasjonal transportplan Presenterer regjeringens transportpolitikk

Detaljer

Regionrådet 4. september 2012

Regionrådet 4. september 2012 MØTEINNKALLING! Regionrådet 4. september 2012 Sted: Hjartdal kommune Kommunehuset - Sauland Tid: 09:00 15:00 Kongsbergregionen 27.08.12 Thomas Fosen rådsleder Eventuell melding om forfall mv meldes snarest

Detaljer

Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Sykkelen det mest miljøvennlige kjøretøyet Og det eneste transportmiddelet

Detaljer

STASJONSSTRUKTUR- STASJONSTRUKTUR PROSJEKTET

STASJONSSTRUKTUR- STASJONSTRUKTUR PROSJEKTET Utredning av Jernbaneverkets stasjonsstruktur. En gjennomgang av stasjoner og holdeplasser for persontrafikk på banenettet STASJONSSTRUKTUR- STASJONSTRUKTUR PROSJEKTET Dovrebanen (søndre del) og Raumabanen

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldreråd Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Eikertun, 3300 Hokksund Eventuelle forfall meldes til sekretær i god tid før møtet. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Anne Siri Haugen Prosjektleder KVU IC

Anne Siri Haugen Prosjektleder KVU IC Jernbaneforum 2012 «Modernisert jernbane på sporet til en vellykket bo- og næringsutvikling» Oslo Plaza 7. mars 2012 Utfordringer og løsninger innenfor persontransport; IC-strekningene -suksesskriterier-

Detaljer

Fråsegn til Jernbaneverket sitt Handlingsprogram 2014-2023

Fråsegn til Jernbaneverket sitt Handlingsprogram 2014-2023 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 01.11.2013 65701/2013 Hilde Johanne Svendsen Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 11.11.2013 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 26.11.2013 Fylkestinget

Detaljer

SAKSFREMLEGG KONSEPTVALGUTREDNING FOR INTER CITY-STREKNINGEN OSLO - HALDEN HØRINGSUTTALELSE

SAKSFREMLEGG KONSEPTVALGUTREDNING FOR INTER CITY-STREKNINGEN OSLO - HALDEN HØRINGSUTTALELSE Behandles i: Formannskapet KONSEPTVALGUTREDNING FOR INTER CITY-STREKNINGEN OSLO - HALDEN HØRINGSUTTALELSE Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Offentlig høring av konseptutvalgutredning for ICstrekningene

Detaljer

Jernbaneverkets stamnettutredning Utgangspunkt:

Jernbaneverkets stamnettutredning Utgangspunkt: Utgangspunkt: Hvordan bør jernbanen utvikles for å bli et effektivt, attraktivt og konkurransedyktig transportmiddel i 2040? Forventet trafikkvekst, standard mv. Videreføring av dagens strategi for utvikling

Detaljer

Visjon Vestlandet 2030

Visjon Vestlandet 2030 Visjon Vestlandet 2030 Intercity på Vestlandet i 2030 Bergen Stord Haugesund - Stavanger Regionale virkninger av Intercityforbindelse mellom Bergen - Stord - Haugesund - Stavanger Utarbeidet av: Oppdragsgivere:

Detaljer

Hensikt og prosess. Randi Harnes Statens vegvesen Vegdirektoratet

Hensikt og prosess. Randi Harnes Statens vegvesen Vegdirektoratet Hensikt og prosess Randi Harnes Statens vegvesen Vegdirektoratet Nasjonal transportplan Presenterer regjeringens transportpolitikk og nasjonale mål Strategi for utvikling og forvaltning av det nasjonale

Detaljer

NSB møter fremtidens transportbehov. NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan

NSB møter fremtidens transportbehov. NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan NSB møter fremtidens transportbehov NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan NSB-konsernet 2012 NSBkonsernet NSB AS Nettbuss AS CargoNet AS Rom Eiendom AS Mantena AS* Støttefunksjoner Persontogvirksomhet

Detaljer

Presselansering 10. oktober 2012. Felles vilje for felles mål Mål og krav fra initiativet for Stor-Oslo Nord

Presselansering 10. oktober 2012. Felles vilje for felles mål Mål og krav fra initiativet for Stor-Oslo Nord Presselansering 10. oktober 2012 Felles vilje for felles mål Mål og krav fra initiativet for Stor-Oslo Nord Velkommen til presselansering av Stor-Oslo Nord v/ Hans Seierstad, leder i regionrådet for Gjøvikregionen

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing i Miljøpakken Dobbeltspor til Stjørdal og elektrisk

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Nord-Trøndelag Fylkeskommune Fylkets Hus 7735 Steinkjer Deres ref: 13/05578 Vår ref: AGIS 2012/2947 Dato: 31.10.2013 Handlingsprogram for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014-2023. STEINKJER KOMMUNE SIN UTTALELSE.

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014-2023. STEINKJER KOMMUNE SIN UTTALELSE. SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2012/916 Klassering: 110/Q60 Saksbehandler: Svein Åge Trøbakk NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014-2023. STEINKJER KOMMUNE SIN UTTALELSE.

Detaljer

Ny undergang i Rødgata

Ny undergang i Rødgata Ny undergang i Rødgata Bakgrunn Jernbaneverket jobber for å legge ned en rekke planoverganger som et ledd i å bedre sikkerheten knyttet til jernbanedriften Bakgrunn Jernbaneverket jobber for å legge ned

Detaljer

Samordnet næringsapparat 8. desember 2011

Samordnet næringsapparat 8. desember 2011 MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat 8. desember 2011 Sted: Storaas Gjestegård - Kongsberg Tid: 09:00 15:00 referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no tlf:

Detaljer

Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer

Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer Konseptvalgutredning KVU Trondheim- Steinkjer Konseptvalgutredning gjennomført i 2010-2012 for transportløsning veg/bane Trondheim Steinkjer

Detaljer

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben 1 NTP 2014-2023: Bymiljøavtaler Mål i NTP 2014-2023 og Klimameldingen

Detaljer

Høyhastighet, regiontog eller godstog

Høyhastighet, regiontog eller godstog Høyhastighet, regiontog eller godstog -Tre ønsker på en bane v/utviklingssjef Øyvind Rørslett Jernbaneverket Region Øst Situasjon/utfordringer tog har høy markedsandel inn mot Oslo, kapasiteten fullt utnyttet,

Detaljer

Robusthet i ruteplanen med stopp på Steinberg stasjon

Robusthet i ruteplanen med stopp på Steinberg stasjon Notat Fra Trafikkonsept A/S ved Jon Hamre Til Aksjonsgruppen Bevar Steinberg stasjon Bergen den 05.05.2014 Robusthet i ruteplanen med stopp på Steinberg stasjon Innhold 1 Innledning 2 Robusthet i togtrafikken

Detaljer

KNUTEPUNKTSUTVIKLING HOKKSUND STASJON

KNUTEPUNKTSUTVIKLING HOKKSUND STASJON Øvre Eiker Næringsråd, Hokksund 12. November 2015 KNUTEPUNKTSUTVIKLING HOKKSUND STASJON BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET Prosjektutløsende behov: sikkerhet tilgjengelighet kundetilfredshet Mulighetsstudiet samarbeid

Detaljer

Presentasjon 28.04. 2011

Presentasjon 28.04. 2011 Regional transportplan RTP for Midt-Norge Presentasjon 28.04. 2011 Kort om arbeidet med RTP Alle fylkeskommunene har vedtatt å gjennomføre en felles transportplan for Sør-Trøndelag, Nord- Trøndelag og

Detaljer

Miljø- og samferdselsutfordringer i grenseland

Miljø- og samferdselsutfordringer i grenseland Miljø- og samferdselsutfordringer i grenseland Samarbeider om å fjerne grensehindre mellom Norge og Sverige gjennom Regjeringene Nordisk Råd og ministerråd Grensekomiteene Parlamentene 27.02.2013 1 Arbeid

Detaljer

Saknr. 12/846-48. Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Per Olav Bakken REGIONAL SAMFERDSELSPLAN 2012-2021. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/846-48. Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Per Olav Bakken REGIONAL SAMFERDSELSPLAN 2012-2021. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/846-48 Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Per Olav Bakken REGIONAL SAMFERDSELSPLAN 2012-2021 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Sørvestbanen. Den neste høyhastighetsbanen i Norge? (Norges mest lønnsomme jernbaneprosjekt) NTN møte og generalforsamling Arendal, 28 september 2009

Sørvestbanen. Den neste høyhastighetsbanen i Norge? (Norges mest lønnsomme jernbaneprosjekt) NTN møte og generalforsamling Arendal, 28 september 2009 Sørvestbanen Den neste høyhastighetsbanen i Norge? (Norges mest lønnsomme jernbaneprosjekt) NTN møte og generalforsamling Arendal, 28 september 2009 Litt historie Vestfoldbanen er navnet på den 148 km

Detaljer

Hovedrapport. Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen

Hovedrapport. Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen Hovedrapport Allmøte Statens vegvesen 31. januar 2011 Leder for styringsgruppen Terje Moe Gustavsen Nasjonal transportplan 2014 2023 Tidslinje Oppdraget: retningslinje 1 Målstrukturen for Nasjonal transportplan

Detaljer

Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023

Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Rune Gjøs, 22 47 30 33 Dato: 30. juni 2012 Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Sykkeltrafikkens

Detaljer

Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus

Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus Nasjonal transportplan 2014-2023 Utfordringer og strategier i Oslo og Akershus PF Samferdsel 26. april 2012 Hans Silborn Statens vegvesen Vegdirektoratet Befolkningsvekst Byene vokser Flere eldre Befolkningsutvikling

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing i Miljøpakken Bedre hurtigbåt Fosen Trondheim

Detaljer

Rådmannsutvalget 28. januar 2011

Rådmannsutvalget 28. januar 2011 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 28. januar 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:00 Møteleder: Jon Gjæver Pedersen referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Et nytt transportsystem for Norge

Et nytt transportsystem for Norge Et nytt transportsystem for Norge Tekna, 12. februar 2009 Jørg Westermann, daglig leder Velkomen om bord! Om Norsk Bane AS Aksjekapital på 9,1 mill. kr. 348 aksjonærer. Kom.+fylke 70% Arbeider for et nytt

Detaljer

Jernbane for næringslivet i Telemark. ICG årskonferanse, Vrådal 11.11.2009 v/utviklingssjef Øyvind Rørslett Jernbaneverket Region Øst

Jernbane for næringslivet i Telemark. ICG årskonferanse, Vrådal 11.11.2009 v/utviklingssjef Øyvind Rørslett Jernbaneverket Region Øst Jernbane for næringslivet i Telemark ICG årskonferanse, Vrådal 11.11.2009 v/utviklingssjef Øyvind Rørslett Jernbaneverket Region Øst NTP 2010-19 hovedprioriteringer Vedlikehold og fornyelse Lokal og i

Detaljer

Buskerudbyen - jernbanens rolle. Jernbanedirektør Elisabeth Enger Kongsberg, 12.10.2009

Buskerudbyen - jernbanens rolle. Jernbanedirektør Elisabeth Enger Kongsberg, 12.10.2009 Buskerudbyen - jernbanens rolle Jernbanedirektør Elisabeth Enger Kongsberg, 12.10.2009 Jernbaneverkets strategi 2010-2013 Tilstrekkelig plangrunnlag Strekningsvise utviklingsplaner revidert IC-strategi

Detaljer

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 1. Denne samarbeidsavtalen om areal- og transportutvikling i region Nedre Glomma er inngått mellom følgende

Detaljer

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal?

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal? NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal? E16 SANDVIKA - HØNEFOSS E16 Sandvika Wøyen Forberedende arbeid 2013, planlagt oppstart 2014 og åpning 2018 I siste seksårsperiode

Detaljer

Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram

Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram Steinkjer tar samfunnsansvar Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram Formål: Formålet med planarbeidet er å utarbeide egen kommunedelplan for samferdsel for Steinkjer kommune. Planavgrensning Kommunedelplan

Detaljer

Regionrådet for Fjellregionen vil fra sitt ståsted framheve betydningen av følgende i forhold til det videre arbeidet med NTP:

Regionrådet for Fjellregionen vil fra sitt ståsted framheve betydningen av følgende i forhold til det videre arbeidet med NTP: Streitlien, Mariann Fra: noreply@regjeringen.no Sendt: 11. april 2016 08:40 Til: Jørgensen, Rune Emne: Takk for ditt høringssvar til Høring - Grunnlagsdokument Nasjonal transportplan 2018-2029 Referanse:

Detaljer

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene i^h HORDALAND FYLKESKOMMUNE Statens «Adresselinje_l» «Adresselinj e_2» «Adresselinje_3» «Adresselinj e_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» -7 JULI 2008 Arkivnr. /}. Ssksh. Eksp. * U.off. Behandlende enhet:

Detaljer

Buskerudbyen: Regionalt samarbeid om bærekraftig areal- og transportpolitikk

Buskerudbyen: Regionalt samarbeid om bærekraftig areal- og transportpolitikk Buskerudbyen: Regionalt samarbeid om bærekraftig areal- og transportpolitikk Avtalepartnerne i Buskerudbyen Drammen kommune Lier kommune Kongsberg kommune Nedre Eiker kommune Øvre Eiker kommune Buskerud

Detaljer

Hva skal til for å gjenåpne Steinberg stasjon? Møte Nedre Eiker 15. januar 2014

Hva skal til for å gjenåpne Steinberg stasjon? Møte Nedre Eiker 15. januar 2014 Hva skal til for å gjenåpne Steinberg stasjon? Møte Nedre Eiker 15. januar 2014 Statsbudsjettet, St.prop. 1 I forbindelse med innføring av ny grunnrutemodell må Steinberg stasjon på Sørlandsbanen fra desember

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget JERNBANEVERKETS HANDLINGSPROGRAM 2010-2019 - UTTALELSE

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget JERNBANEVERKETS HANDLINGSPROGRAM 2010-2019 - UTTALELSE 1 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 11.06.2009 2009/5367-15419/2009 / Saksframlegg Saksbehandler: Kjell Arild Eidet Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget JERNBANEVERKETS HANDLINGSPROGRAM 2010-2019

Detaljer

Kommentarer til NTP i vegsektoren

Kommentarer til NTP i vegsektoren 1 Kommentarer til NTP i vegsektoren 29. februar 2012 ble transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014-2023 presentert. Kommentarer/synspunkter fra Vegaksjonen og Sørlandets

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Status i NTP-forslag frå transpoertetatene inntatt Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Status i NTP-forslag frå transpoertetatene inntatt Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Status i NTP-forslag frå transpoertetatene inntatt Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing

Detaljer

Saksprotokoll. Behandling: Representanten Ida Kristine Teien (Sp) fremmet slikt forslag til endring av nest siste setning i første kulepunkt:

Saksprotokoll. Behandling: Representanten Ida Kristine Teien (Sp) fremmet slikt forslag til endring av nest siste setning i første kulepunkt: Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 11., 12. og 13.04.2011 Sak: 15/11 Resultat: Vedtatt m/tillegg/endring Arkivsak: 10/1074 Tittel: SAKSPROTOKOLL: FORSLAG TIL REVIDERT ØSTLANDSPAKKE - INNSPILL

Detaljer

Buskerudbysamarbeidet. Hva er Buskerudbyen - og hvorfor Buskerudbyen?

Buskerudbysamarbeidet. Hva er Buskerudbyen - og hvorfor Buskerudbyen? Buskerudbysamarbeidet Hva er Buskerudbyen - og hvorfor Buskerudbyen? Reis smartere lev bedre Buskerudbysamarbeidet Hva er Buskerudbyen - og hvorfor Buskerudbyen? Buskerudbyen - fra Lier til Kongsberg Buskerudbysamarbeidet

Detaljer

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Vegdirektør

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger til regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan 2014 2023

Detaljer

Rådmannsutvalget 27. april 2012

Rådmannsutvalget 27. april 2012 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 27. april 2012 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 14:00 Møteleder: Rune Engehult referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Planutfordringer for intercity-strekningene

Planutfordringer for intercity-strekningene Konferanse «Underveis» Tekna og RIF 08.11.11: Planutfordringer for intercity-strekningene Anne Siri Haugen Prosjektleder konseptvalgutredning for IC-strekningene 1 Tilnærming Bakteppe Planutfordring 1:

Detaljer

Høyhastighetsutredningen 2010 2012

Høyhastighetsutredningen 2010 2012 Høyhastighetsutredningen 2010 2012 Tom Stillesby Prosjektleder Bergen 15. Februar 2012 Innhold Hovedmål med utredningen Forutsetninger Gjennomførbarhet Marked Investeringskostnader Miljø Økonomi Konklusjoner

Detaljer

Globale trender (som også påvirker Sørlandet/Grenland) Globalisering Kunnskapssamfunnet Urbanisering flere ønsker å bo i byer Flere reiser kollektivt

Globale trender (som også påvirker Sørlandet/Grenland) Globalisering Kunnskapssamfunnet Urbanisering flere ønsker å bo i byer Flere reiser kollektivt Hva kan vi felles gjøre for å fremme utvikling og vekst i våre regioner med vekt på samarbeid om infrastruktur Risør 29. mai 2015 Kontaktmøte Østre-Agder og Grenlandsregionen Reidar Braathen Globalisering

Detaljer

FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014

FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014 FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014 Samferdsel - organisering i fylkeskommunen Politisk: Hovedutvalg for samferdsel bestående av 15 politikere

Detaljer

Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven

Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven Kort historikk 1992: Stortingsvedtak 1993: NSB Gardermobanen AS stiftes, 100% datter av

Detaljer

Nasjonal transportplan 2018-29. Felles uttalelse til Samferdselsdepartementet fra kommunene og fylkeskommunen i Buskerudbyen

Nasjonal transportplan 2018-29. Felles uttalelse til Samferdselsdepartementet fra kommunene og fylkeskommunen i Buskerudbyen 13.05.2016 Saksdokumenter til adm. styringsgruppes møte NOTAT Forslag 03.05.16 til behandling i adm. styringsgruppe 13.05.16 Nasjonal transportplan 2018-29. Felles uttalelse til Samferdselsdepartementet

Detaljer

Regional utviklingsavdeling

Regional utviklingsavdeling Regional utviklingsavdeling - et ansvar for FYLKESTINGET i Nord-Trendelag Kommuner og organisasjoner i Nord-Trøndelag Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 13/05578-5 Dag Ystad 25.09.2013 Ønske

Detaljer

Da vi startet arbeidet: En forstudie for et evt videre KVU arbeid

Da vi startet arbeidet: En forstudie for et evt videre KVU arbeid PF/NVTF Møte om nye Oslo-tunneler 26. april 2012 Arne Stølan, prosjektleder Jernbaneverket Da vi startet arbeidet: En forstudie for et evt videre KVU arbeid Hva handler spørsmålet om en ny jernbanetunnel

Detaljer

Framtidsrettet banetilbud for IC-området

Framtidsrettet banetilbud for IC-området Framtidsrettet banetilbud for IC-området Bystrategisamling Drammen 26. mars 2009 Lars Erik Nybø Jernbaneverket Visjoner NTP 2010-2019 Plangrep VISJON Moderne togtransport mellom byene på Østlandet, høyfrekvent,

Detaljer

Strategi for utvikling av Gjøvikbanen

Strategi for utvikling av Gjøvikbanen Strategi for utvikling av Gjøvikbanen v/ Øyvind Rørslett Utviklingssjef Jernbaneverket Plan Øst 1 Dagens situasjon Fakta lengde 117,51 km enkeltspor 6,32 km dobbeltspor trafikk 10-12 godstog i døgnet fra

Detaljer

UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2029:

UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2029: Troms fylkeskommune Tromsø, 3. mai 2016 Fylkesråd for miljø- og samferdsel Postboks 6600 9256 Tromsø postmottak@tromsfylke.no UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL

Detaljer

Jernbaneverkets prioriteringer 2010-2019. Jernbanedirektør Steinar Killi Lillehammer, 30. januar 2008

Jernbaneverkets prioriteringer 2010-2019. Jernbanedirektør Steinar Killi Lillehammer, 30. januar 2008 Jernbaneverkets prioriteringer 2010-2019 Jernbanedirektør Steinar Killi Lillehammer, 30. januar 2008 Status for jernbanen i Norge i 2007 Sikkerhet Jernbanen nær nullvisjonen for antall drepte Trafikkutvikling

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.05.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 04.05.2015 Tid: 10:15 11:15

Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.05.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 04.05.2015 Tid: 10:15 11:15 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.05.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 04.05.2015 Tid: 10:15 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Astri

Detaljer

Ålgårdbanen. Mulighetsstudie 1.12.2015. Tormod Wergeland Haug

Ålgårdbanen. Mulighetsstudie 1.12.2015. Tormod Wergeland Haug Ålgårdbanen Mulighetsstudie 1.12.2015 Tormod Wergeland Haug Kort om prosjektets oppbygning Hovedformålet med arbeidet er å belyse hvilket passasjergrunnlag som er nødvendig for å gjenåpne Ålgårdbanen for

Detaljer

Regional transportinfrastruktur og regional utvikling

Regional transportinfrastruktur og regional utvikling Regional transportinfrastruktur og regional utvikling Bjørn Kavli Samferdsels- og miljøsjef Troms fylkeskommune Infrastruktur og kommunestruktur Senterstruktur Bo og arbeidsmarked Vegutvikling Kollektivtransporten

Detaljer

Nye samferdselsprioriteringer - Salten Regionråd

Nye samferdselsprioriteringer - Salten Regionråd Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.10.2014 63618/2014 2014/5973 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/203 Formannskapet 15.10.2014 Bystyret 30.10.2014 Nye samferdselsprioriteringer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 31.10.2007 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 31.10.2007 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 31.10.2007 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

Utbygging av E6 Trondheim Stjørdal

Utbygging av E6 Trondheim Stjørdal Utbygging av E6 Trondheim Stjørdal Trondheimsregionen 7. desember 2012 Kjetil Strand Statens vegvesen Region midt 1 Tema Regjeringens konsept-beslutning 10.09.2012 - føringer for strekningen (brev 24.09.2012)

Detaljer