Regionrådet 12. juni 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regionrådet 12. juni 2012"

Transkript

1 MØTEREFERAT! Regionrådet 12. juni 2012 Sted: Nore og Uvdal kommune Alpinsenteret i Uvdal Tid: 09:00 13:55 Møteleder: Thomas Fosen rådsleder referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder tlf: mob:

2 Velkommen til regionrådsmøte! Sakliste Sak 029/12: Godkjenning av møtebok/-referat...3 Sak 030/12: Referatsaker...3 Sak 031/12: Osloregionens Europakontor - orientering...4 Sak 032/12: NCE SE driftsrapport Sak 033/12: Årsrapport fra Buskerudbysamarbeidet...5 Sak 034/12: Varslede endringer i eiendomskattereglene for verk og bruk...6 Sak 035/12: Fylkesvegstrategi Buskerud - høring...7 Sak 036/12: Høghastighetsutredningen - høring...9 Sak 037/12: Nasjonal Transportplan : høring...13 Sak 038/12: Jernbaneverkets stasjonsutredning - høring...18 Sak 039/12: Eventuelt...22 FELLES BORD i Kongsbergregionen:...22 Vedlegg utsendt sammen med innkalling/sakliste: 1. Vedl 1 Driftsrapport 2011 NCE SE til sak 032/12 2. Vedl 2 Årsrapport for Buskerudbysamarbeidet 2011 til sak 033/12 I starten av møtet før dagsorden ble satt ble det gitt en orientering knyttet til utviklingen i Nore og Uvdal bla om status og utvikling mht reiseliv. Orienteringen ble gitt av ordfører i Nore og Uvdal samt representanter fra Miljøringen. Tilstede: Regionrådets medlemmer: Thomas Fosen (Flesberg) Dag Lislien (Rollag) Eli Hovd Prestegården (Nore og Uvdal) Steinar Bergsland (Tinn) Rådmannsutvalget: - Frank Pedersen (Nore og Uvdal) Vararepresentanter: Torgeir Fossli (Notodden) Arvid Lyngås (Kongsberg) Andre møtedeltagere: Jan Erik Innvær / Kongsbergregionen Kristin Audestad / Buskerud Fylkeskommune 2

3 Sak 029/12: Godkjenning av møtebok/-referat Dokumenter i saken: Møtebok/-referat fra Regionrådets møte den 23. mars 2012 Opplysninger i saken: Møtet ble avholdt på rådhuset i Kongsberg kommune Møtereferat ble sendt ut til utvalgets medlemmer tidligere, og lagt ut på Saksbehandler Jan Erik Innvær Regional koordinators forslag til vedtak: Referat fra møtet den 23. mars 2012 godkjennes Regionrådets vedtak sak 029/12: Referat fra møtet den 23. mars 2012 godkjennes Sak 030/12: Referatsaker Dokumenter i saken: Møtereferat fra møte i rådmannsutvalget 30. mars 2012 Møtereferat fra møte i rådmannsutvalget 27. april 2012 Møtereferat fra møte i rådmannsutvalget 25. mai 2012 Svar fra HOD vedr lokalsykehus datert Svar fra MDD vedr. motorferdsel datert Svar fra MDD vedr. rovviltforvaltning datert Saksbehandler Jan Erik Innvær Opplysninger i saken: Møtereferat fra rådmannsutvalgets møte i august er tilsendt regionrådets medlemmer og lagt ut på under fanen «referater». Det er kommet svar på flere uttalelser / henvendelser vedtok i sitt rådsmøte i mars. Disse uttalelser og svar er publisert via nyhetsbrev og nettsider mv det vises til lenker til de aktuelle dokument i oversikt over dokumenter ovenfor. Regional koordinators forslag til vedtak: Regionrådet tar referatsakene til orientering Regionrådets vedtak sak 030/12: Regionrådet tar referatsakene til orientering 3

4 Sak 031/12: Osloregionens Europakontor - orientering Dokumenter i saken: Ingen Saksbehandler Jan Erik Innvær Opplysninger i saken/vurderinger: De fleste av kommunene i Kongsbergregionen er medlemmer i Osloregionens Eurpoakontor. På regionens vegne deltar ordfører Vidar Lande i foreningens styre og rådmann Astrid Sommerstad i koordineringsgruppen. Det er flere forhold som gjør det aktuelt med en orientering i rådsmøte. Men særlig at det nå er tilsatt ny direktør ved ORE: Malin Stensønes. Hun vil delta på rådsmøtet denne gangen. Litt om Osloregionens Europakontor: Foreningen Osloregionens Europakontor er et tverrfaglig service- og kompetansesenter som skal sikre økt deltakelse for sine medlemmer i europeisk regionalt samarbeid. Foreningens medlemmer er Oslo, Drammen, Skedsmo, Hamar, Ringsaker, Stange, Løten og Øvre Eiker kommune, kommunene i Kongsberg-regionen, Høgskolen i Buskerud, Høgskolen i Oslo og Akershus og fylkeskommunene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Telemark, Vestfold og Østfold. Europakontoret formidler europeiske kontakter, tilbyr kompetansebygging, prosjektveiledning og målrettet EU/EØS-informasjon. Osloregionens Europakontor er blant annet samlokalisert med West-Sweden, Gøteborg Brussel kontor, Vestre Gøtaland Bryssel konto, Malmø brusselkontor og Tallins Brussel kontor. Kontoret ligger sentralt i Brussel med kort avstand til EU institusjonene, andre regionskontorer samt en mengde interesse- og bransje organisasjoner. Kontoret har for tiden fem ansatte og kontorplass til to hospitanter fra medlemmene. Kontorets hovedoppgaver er å : Å bistå med henvendelser til EUs organer, til å etablere kontakt med andre regionkontor og organisasjoner generelt, samt bistand i forbindelse med søknader til programmer/prosjekter innenfor EU/EØS Å innhente og videreformidle informasjon til medlemmene som er av interesse for offentlige myndigheter, næringsliv, utdannings- og forskningsinstitusjoner mv. i deltakende fylkeskommuner og kommuner Å bruke Brussel-miljøet til å synliggjøre Osloregionen og Østlandsfylkene som interessante samarbeidspartnere Å yte bistand til å knytte internasjonale kontakter, for eksempel i forbindelse med medlemmenes ønsker om hospitering/møter/studiebesøk. Mer info finner man på Regional koordinators forslag til vedtak: Saken tas til orientering Behandling i møte: Regional koordinator orienterte om sykdomsforfall og foreslo at saken ble utsatt Regionrådets vedtak sak 031/12: Saken utsettes til senere møte 4

5 Sak 032/12: NCE SE driftsrapport 2011 Dokumenter i saken: Driftsrapport 2011 NCE SE (Vedlegg 1) Rådmannsutvalget den sak 075/12 Saksbehandler Jan Erik Innvær Opplysninger i saken/vurderinger: Kongsbergregionen er partner i NCE SE Kongsberg. Av den grunn finner sekretariatet det riktig å forelegge de regionale organ rapport fra driftsåret 2011 til orientering. Regional koordinators forslag til konklusjon: Driftsrapport 2011 fra NCE SE tas til orientering Behandling i rådmannsutvalgets møte: Saken ble drøftet Rådmannsutvalgets konklusjon sak 075/12 (innstilling til regionråd): Driftsrapport 2011 fra NCE SE tas til orientering Behandling i møte: Regional koordinator orienterte kort. Rådsmedlemmer og varamedlemmer ønsker motta nyhetsbrev fra NCE SE Regionrådets vedtak sak 032/12: Driftsrapport 2011 fra NCE SE tas til orientering Sak 033/12: Årsrapport fra Buskerudbysamarbeidet Dokumenter i saken: Årsrapport for Buskerudbysamarbeidet 2011 (Vedlegg 2) Rådmannsutvalget sak 065/12 Saksbehandler Jan Erik Innvær Opplysninger i saken/vurderinger: Kongsberg deltar i samarbeidet «Buskerudbyen». De planer og tiltak som samarbeidet utvikler har dog betydning for større deler av regionen. Sekretariatet ønsker gjennom å legge fram årsrapporten for de regionale organ bidra til informasjon til også de øvrige kommunene i vår region. Regional koordinators forslag til konklusjon: Årsrapport fra Buskerudbysamarbeidet 2011 tas til orientering Behandling i rådmannsutvalgets møte: Saken ble drøftet Rådmannsutvalgets konklusjon sak 065/12 (innstilling til regionråd): Årsrapport fra Buskerudbysamarbeidet 2011 tas til orientering 5

6 Behandling i møte: Det ble gitt noe orientering. Rådet drøftet saken Regionrådets vedtak sak 033/12: Årsrapport fra Buskerudbysamarbeidet 2011 tas til orientering Sak 034/12: Varslede endringer i eiendomskattereglene for verk og bruk Dokumenter i saken: Budsjettproposisjonen for 2012 (Prp 1 LS ( kapittel 27.2) Brev fra KS til Finansdep Brev fra LVK til Finansdep Rådmannsutvalget den sak 067/12 Saksbehandler Jan Erik Innvær Opplysninger i saken/vurderinger: I statsbudsjettet for 2012 varsler regjeringen at Finansdepartementet vil komme med et høringsnotat om mulige endringer i eiendomsskattereglene for eiedomskategorien «verk og bruk». Verk og bruk omfatter de tyngre industribedriftene først og fremst (men også bla ilandføringsanlegg for olje og gass med ulike infrastrukturanlegg for strøm, telefoni og datatrafikk). En del av bakgrunnen for det høringsnotatet departementet har varslet, er en rapport om eiendomsskatt fra NHO datert juni Omtalen i proposisjonen tar utgangspunkt i NHOs kritikk særlig av at regelverket pt gjør at maskiner og produksjonsutstyr utgjør en integrert del av takstgrunnlaget mht verk og bruk. I proposisjonen antydes to konkrete alternativ til dagens regel. NHOs forslag om å fjerne adgang til å ta med maskiner og produksjonsutstyr i takstgrunnlaget er ett av disse. I tillegg en mulig vurdering av å bruke formuesgrunnlag fra ligning som grunnlag for taksering. Samtlige av landets ca 310 kommuner som har innført eiendomsskatt skriver ut eiendomsskatt på verk og bruk. Regelendringer på dette området vil kunne berøre samtlige eiendomsskattekommuner. Verdien av skatteinntekt i 2010 knyttet til verk og bruk utgjør minst 2 milliarder kroner. I mange kommuner en vesentlig del av samlet skatteinntekt. Det er grunn til bekymring i kommunene og spesielt industrikommunene knyttet til at et lovarbeid som starter med et høringsnotat foranlediget av en kritisk rapport fra bedriftssiden, ikke vil gi en tilstrekkelig grundig og balansert utredning av problemstillingene. Det er avgjørende viktig at alle eventuelle konsekvenser av mulige regelendringer blir belyst i et arbeid med å vurdere denne saken. Rådet for Kongsbergregionen bør vurdere uttrykke bekymring for sakens håndtering ovenfor aktuell politisk ledelse / Finansdepartementet Regional koordinators forslag til konklusjon: Kongsbergregionen ser med bekymring på den måte en vurdering av regelendringer med potensielt store økonomiske konsekvenser for kommunene er varslet gjennomført. Det må avsettes nok tid og ressurser i arbeidet til å innhente et betryggende tallgrunnlag for beregninger av økonomiske virkninger for ulike alternativ. 6

7 I forhold til sakens store betydning for kommuneøkonomien må man forutsette at kommunenes interesser og erfaringer representeres i slikt utredningsarbeid. Behandling i rådmannsutvalgets møte: Saken ble drøftet Rådmannsutvalgets konklusjon sak 067/12 (innstilling til regionråd): Kongsbergregionen ser med bekymring på den måte en vurdering av regelendringer med potensielt store økonomiske konsekvenser for kommunene er varslet gjennomført. Det må avsettes nok tid og ressurser i arbeidet til å innhente et betryggende tallgrunnlag for beregninger av økonomiske virkninger for ulike alternativ. I forhold til sakens store betydning for kommuneøkonomien må man forutsette at kommunenes interesser og erfaringer representeres i slikt utredningsarbeid. Behandling i møte: Regional koordinator orienterte kort. Rådet drøftet saken Regionrådets vedtak sak 034/12: Kongsbergregionen ser med bekymring på den måte en vurdering av regelendringer med potensielt store økonomiske konsekvenser for kommunene er varslet gjennomført. Det må avsettes nok tid og ressurser i arbeidet til å innhente et betryggende tallgrunnlag for beregninger av økonomiske virkninger for ulike alternativ. I forhold til sakens store betydning for kommuneøkonomien må man forutsette at kommunenes interesser og erfaringer representeres i slikt utredningsarbeid. Sak 035/12: Fylkesvegstrategi Buskerud - høring Dokumenter i saken: Fylkesvegstrategi Buskerud Høringsutgave Rådmannsutvalget den sak 070/12 Saksbehandler Jan Erik Innvær Opplysninger i saken: Fylkesutvalget i Buskerud vedtok den 7. mars 2012 å sende forslag til fylkesvegstrategi på høring. Høringsfristen er 1. juli Fylkesvegstrategien er ment å være Buskerud Fylkeskommunes faglige grunnlag for å fastsette mål og strategier for utvikling av fylkesvegnettet. Strategien er gitt samme tidsperiode som NTP: Fylkesvegstrategien beskriver tilstanden på vegnettet. Videre beskrives de av fylkeskommunens syn viktigste utfordringer. Det er satt mål for framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø. Fylkesvegstrategien er ment danne grunnlaget for utarbeidelse av 4-årig handlingsprogram som igjen skal være grunnlag for fylkeskommunens handlingsprogram og årlige budsjett. Kommunene/regionene har vært invitert til innspill i forbindelse med utarbeidelse av mål/strategier 7

8 Vurderinger: Fylkesvegstrategien som fremmes til høring er et omfattende dokument. Som fastsetter hovedmål og formulerte strategier som kan være utfordrende å prioritere i forhold til hverandre. Videre også mye informasjon om status og prognoser som man må anta at i hovedsak er beskrivende av faktisk situasjon. I statistikken er Kongsberg lagt inn som del av Buskerudbyen, Dette oppfattes som uheldig i fht å synliggjøre særlig den situasjon og de behov som gjøres gjeldene i vår region. Feks tabell om befolkningsvekst på s 35. Det antas også at statistikken her legger til grunn SSB s fremskrivning som i for liten grad tar hensyn til en sannsynlig og ønsket vekst. Kongsberg bør derfor synliggjøres særskilt utenfor begrepet Buskerudbyen i denne sammenheng. En aktiv politikk for å ta igjen vedlikeholdsetterslep må være positivt. Og fokusområdene framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø gir en oversiktlig form i fht å sortere aktuelle delmål. For Kongsbergregionens del vil det være viktig å fremheve særlig fokus på næringslivets behov, som i stor grad knytter seg til framkommelighet dersom det skal prioriteres. Både der nødvendige investeringer eksisteres men også i forhold til å redusere forfall/ta igjen etterslep. Til det siste er vegdekke et viktig tema. Særlig oppmerksomhet i vår region bør gis Fv 40 både hva gjelder framkommelighet og trafikksikkerhet. I strategien vises det til at fylkeskommunen ikke alene vil være i stand til å finansiere større, kostnadskrevende investeringer på fylkesvegnettet i kommende ti-årsperiode. I den sammenheng nevnes trafikantbetaling som et aktuelt virkemiddel. Det er viktig for Kongsbergregionen å understreke at dersom slike virkemidler skal vurderes må disse midlene gå til veginvesteringer. Og at evt trafikantbetaling må ses i sammenheng med den totalbelastning dette vil kunne gi sett i sammenheng med andre større prosjekter i vår region. Regional koordinators forslag til konklusjon: Kongsbergregionen slutter seg til utkast til fylkesvegstrategi for Buskerud Kongsbergregionen ber imidlertid om at endelig utkast og oppfølgingen av denne hensyntar særlig: I statistikk/prognoseoversikt må Kongsberg tas ut av «Buskerudbyen» og synligjøres med egen prognose i tråd med de mål som er satt for utviklingen lokalt Kongsbergregionen støtter fokus på å redusere forfall og ta igjen vedlikeholdsetterslep Næringslivets transportbehov må særlig vektlegges i de planer som utledes av fylkesvegstrategien Buskerud fylkeskommunen må gi fv 40 særlig oppmerksomhet i planleggingen av tiltak som oppfølging av strategien Dersom trafikantbetaling vurderes, forutsetter Kongsbergregionen at dette ses i sammenheng med den totale belastningen av slik betaling som etableres i regionen i fbm andre større vegprosjekt Behandling i rådmannsutvalgets møte: Saken ble drøftet Rådmannsutvalgets konklusjon sak 070/12 (innstilling til regionråd): Kongsbergregionen slutter seg til utkast til fylkesvegstrategi for Buskerud Kongsbergregionen ber imidlertid om at endelig utkast og oppfølgingen av denne hensyntar særlig: I statistikk/prognoseoversikt må Kongsberg tas ut av «Buskerudbyen» og synligjøres med egen prognose i tråd med de mål som er satt for utviklingen lokalt Kongsbergregionen støtter fokus på å redusere forfall og ta igjen vedlikeholdsetterslep Næringslivets transportbehov må særlig vektlegges i de planer som utledes av fylkesvegstrategien Buskerud fylkeskommunen må gi fv 40 særlig oppmerksomhet i planleggingen av tiltak som oppfølging av strategien 8

9 Dersom trafikantbetaling vurderes, forutsetter Kongsbergregionen at dette ses i sammenheng med den totale belastningen av slik betaling som etableres i regionen i fbm andre større vegprosjekt Vurdering av endring i eierstruktur ifht fylkeskommunale / kommunale veger forutsettes drøftet med kommunene Behandling i møte: Dag Lislien fremmet følgende tilleggsforslag (forslag til nytt pkt): Kongsbergregionen ber om at det må legges til rette for helårs vegforbindelser mellom dalførene i øvre deler av regionen, da en ser på dette som strategisk viktig for opprettholdelse og videreutvikling av bærekraftige lokalsamfunn i fjellregionen. Samtidig som slike forbindelser vil være viktige bidrag til alternative transportakser øst/vest. Thomas Fosen fremmet forslag om at «i tidlig fase» legges til uttalepunkt om eierstruktur. Regionrådets vedtak sak 035/12: Kongsbergregionen slutter seg til utkast til fylkesvegstrategi for Buskerud Kongsbergregionen ber imidlertid om at endelig utkast og oppfølgingen av denne hensyntar særlig: I statistikk/prognoseoversikt må Kongsberg tas ut av «Buskerudbyen» og synligjøres med egen prognose i tråd med de mål som er satt for utviklingen lokalt Kongsbergregionen støtter fokus på å redusere forfall og ta igjen vedlikeholdsetterslep Næringslivets transportbehov må særlig vektlegges i de planer som utledes av fylkesvegstrategien Buskerud fylkeskommunen må gi fv 40 særlig oppmerksomhet i planleggingen av tiltak som oppfølging av strategien Dersom trafikantbetaling vurderes, forutsetter Kongsbergregionen at dette ses i sammenheng med den totale belastningen av slik betaling som etableres i regionen i fbm andre større vegprosjekt Ved en evt vurdering av endring i eierstruktur ifht fylkeskommunale / kommunale veger forutsettes drøftet med kommunene i en tidlig fase Kongsbergregionen ber om at det må legges til rette for helårs vegforbindelser mellom dalførene i øvre deler av regionen, da en ser på dette som strategisk viktig for opprettholdelse og videreutvikling av bærekraftige lokalsamfunn i fjellregionen. Samtidig som slike forbindelser vil være viktige bidrag til alternative transportakser øst/vest. Sak 036/12: Høghastighetsutredningen - høring Dokumenter i saken: Høringsbrev og utredning Rådmannsutvalget den sak 071/12 Saksbehandler Jan Erik Innvær Opplysninger i saken: Jernbaneverket ble i et mandat fra samferdselsdepartementet 19. februar 2010 bedt om å utrede mulighetene for bygging av høyhastighetsbaner i Sør-Norge. Utredningen ble bedt om å gi anbefalinger til hvilke langsiktige strategier, basert på ulike handlingsalternativer, som burde legges til grunn for utviklingen av langdistanse persontogtransport i Sør-Norge. Utredningen skulle analysere om en utbygging av høyhastighetsjernbaner kan bidra til å oppnå samfunnsøkonomisk effektive og bærekraftige løsninger for et framtidig transportsystem med økt transportkapasitet, bedre framkommelighet og tilgjengelighet. 9

10 Videre heter det i mandatet: framtidig høyhastighetstilbud ikke bare skal binde sammen de store byene, men også fange opp mellomliggende trafikk. Dette kan for eksempel oppnås med et høyfrekvent tilbud der noen tog stopper på noen stasjoner, og andre tog på andre stasjoner, noe som bør vurderes i de utredningene som skal foretas. og videre: det spesielt bør arbeides videre med konsepter for flerbruksbaner med blandet trafikk av høyhastighetstog, regionstog og godstrafikk. Ut fra analysen og de overordnede mål for transportpolitikken skulle Høyhastighetsutredningen utarbeide ulike handlingsalternativer med anbefalinger (d.v.s. konsept/utbyggingsstrategi) for hver korridor. Korridorene som skulle utredes var Oslo Kristiansand Stavanger, Oslo Bergen, Oslo Trondheim, Oslo Göteborg og Oslo Stockholm. I tillegg Bergen Haugesund/Stavanger utredes i kombinasjon med Oslo Bergen og Oslo Kristiansand Stavanger. Jernbaneverket har utredet 2 høyhastighetsalternativer på disse strekningene: Alternativ C som er 250 km/t og alternativ D som er 330 km/t. Disse hastigheten er kombinert på en rekke strekninger. Rådet for Kongsbergregionen var blant de som anbefalte utredning iverksatt. Videre at Kongsberg må innlemmes i nasjonal IC-strategi og at en eventuell utredning og gjennomføring av utbygging av lyntog i Norge må ha vår region med i sin prioritet. Høyhastighetsutredningen ble sendt ut på offentlig høring den 9 februar 2012, med svarfrist 29. juni Jernbaneverkets hovedkonklusjoner slik de selv beskriver dem er: Det er fullt mulig å bygge ut og drifte høyhastighetsbaner i Norge Det er et stort endepunkt- og underveismarked Utbyggingskostnadene er betydelige for alle alternativer og varierer i stor grad med tunnelandelen på de forskjellige strekningene Bedriftsøkonomien er positiv for de fleste strekningene hvis kostnader forbundet med investeringer holdes utenfor Redusert utslipp av CO2 etter at banene er satt i drift. Antall år før man oppnår CO2- utslippsbalanse varierer i stor grad med tunnelandelen på de forskjellige strekningene Høyhastighetsbaner kan bygges ut i forlengelsen av Inter-city (IC) nettet i Østlandsområdet. Dobbeltspor fra Oslo til Lillehammer, Skien og Halden kan være første skritt i en høyhastighetsutbygging. Det er ingen konflikter mellom utbygging av IC nettet med en hastighet 250 km/t, og en eventuell videre utbygging med 330 km/t. Samfunnsøkonomien er negativ for alle strekningene Vurderinger: Det generelle utgangspunktet for samferdselspolitikken og de tiltak som foreslås gjennomført må bygge opp under satsing/utvikling av helhetlige transportløsninger: som fører til reduserte avstandskostnader som støtter næringspolitikk og -utvikling som bidrar til regional utvikling - og styrker/utvikler robuste bo-, arbeids- og serviceregioner som bidrar til en regionforstørring 10

11 Effektive transportløsninger er av særdeles stor betydning for næringsutvikling og regional utvikling ellers. En utvikling av togtilbud i Sør Norge med lyntog må anses ha potensiale for direkte positiv konsekvens/gevinst mht målsetninger knyttet til de ovenforstående punkt. De områder som evt blir dekket gjennom slikt nytt tilbud vil kunne få nye muligheter og åpenbare fortrinn. Det er derfor ikke heller uten betydning i hvilke områder dette bygges ut og i hvilken rekkefølge og hvilket konsept som velges. Det er ikke unaturlig at Jernbaneverket prioriterer en rekkefølge og de konsept som retter seg mot områder i IC-nett og større befolkningstette områder nært det sentrale Østland (Oslo). Dog vil ikke dette perspektivet fullt ut ta opp i seg det som må anses være viktige og nødvendige hensyn i det mandat (og den begrunnelse) Høyhastighetsutredningen ble gitt. De foreliggende anbefalinger gir feks ikke i overskuelig framtid effektive løsninger for Bergen Oslo og mellomliggende områder. Det kan uttrykkes at Høyhastighetsutredningen i for liten grad vektlegger muligheter for konsept som best mulig inkluderer godstrafikk, et større antall stasjoner og hele InterCity-nettet i planene slik det feks i Deutsche Bahn sine tidligere utredninger av flerbrukskonsept er vist muligheter for. I Kongsbergregionen finner man i flg Telemarksforskning bedriftsregion nr 1 (av 83) i Norge. Av 46 arbeidsmarkedsregioner, er det bare den maritime næringen på Møre som er bedre enn teknologiindustriklyngen i Kongsbergregionen når det gjelder eksport per innbygger. Det siste viser en rapport utarbeidet av Menon for Kommunal- og regionaldepartementet. Og da altså den klart viktigste innlandsklyngen i Norge. Også ellers i Kongsbergregionen skjer det positiv utvikling mht nærings- og teknologiutvikling. En fremtid med fortsatt og ny posisjon krever at vår industri og næringsliv for øvrig har forutsetninger for å lykkes. En fremtiden som vil kreve stadig mer av vår evne til å utnytte samlede ressurser og kompetanse best mulig. Næringslivets posisjon i framtiden blir ikke mindre avhengig av god mobilitet og effektiv fremkomlighet. Tid og avstand er viktige faktorer å arbeide med. Og Kongsbergregionen burde ha en langt klarere prioritet i nasjonal sammenheng hva gjelder effektive transportløsninger og de strategier/tiltak som legges for å møte slikt transportbehov. Kongsbergregionen ligger som en del av en Osloregionens randsone med potensiale for å utvikle seg i en akse for utvikling og avlastning i fht de prognoser for bla befolkningsutvikling som er tilgjengelig for dette området. Og med effektive løsninger på dagens og fremtidige transportbehov vil dette kunne stimuleres og realiseres. Regionen har stort behov for folk og kompetanse og med den vesentlige nasjonale betydning regionen har bør området ha en tydelig prioritet. For Kongsbergregionen er kommunikasjon mot Oslo og andre større regioner i Norge viktig for videre regional utvikling. Og på akser mellom Oslo og Bergen/Stavanger ligger regionen strategisk plassert dersom nye transportløsninger mellom disse større områdene i Sør Norge knyttes sammen. Det bør derfor være viktig at konsept på disse strekningene også gis en tydelig vilje i prioritetsrekkefølgen for utbygging av nye løsninger. Regional koordinators forslag til konklusjon: Kongsbergregionen mener at utbygging av framtidig høyhastighetsnett vil kunne gi tydelige gevinster i forhold til de hensyn som må legges til grunn for samferdselspolitikken i Norge. Dette betyr mål og tiltak som bla: fører til reduserte avstandskostnader støtter næringspolitikk og -utvikling bidrar til regional utvikling - og styrker/utvikler robuste bo-, arbeids- og serviceregioner bidrar til en regionforstørring Kongsbergregionen viser til at Høyhastighetsutredningen viser at Det er fullt mulig å bygge ut og drifte høyhastighetsbaner i Norge 11

12 Det er et stort endepunkt- og underveismarked Bedriftsøkonomien er positiv for de fleste strekningene hvis kostnader forbundet med investeringer holdes utenfor Kongsbergregionen er derfor positive til videre planer for utbygging av et høyhastighets jernbanenett i Sør Norge. Kongsbergregionen har industri/næringsliv av vesentlig nasjonalbetydning, som sammen med andre hensyn knyttet til regional utvikling bør gi området særlig oppmerksomhet i all nasjonal planlegging og prioritering av effektive og nye transportløsninger i Sør Norge. Dette gjelder også mht utviklingen av jernbanetilbudet i Norge. I videre vurderinger må det vektlegges muligheter for realisering av konsept som, sammen med hensyn til reisetid mellom endepunkt, best mulig inkluderer både gods- og persontrafikk, et større antall stasjoner og hele InterCity-nettet i planene. En effektiv øst-vest trase mellom Oslo Bergen/Stavanger må vurderes som prioritert del av videre planarbeid. Kongsbergregionen legger til grunn at Kongsberg må innlemmes i alle tiltak og planer/strategier for utvikling som gjøres gjeldende i IC-området. Og forutsetter at det snarest mulig settes i verk konkret arbeid med å planlegge/realisere ny trase med dobbeltspor mellom Drammen og Kongsberg, med ambisjon om ferdigstillelse innen Behandling i rådmannsutvalgets møte: Saken ble drøftet Rådmannsutvalgets konklusjon sak 071/12 (innstilling til regionrådet): Kongsbergregionen mener at utbygging av framtidig høyhastighetsnett vil kunne gi tydelige gevinster i forhold til de hensyn som må legges til grunn for samferdselspolitikken i Norge. Dette betyr mål og tiltak som bla: fører til reduserte avstandskostnader støtter næringspolitikk og -utvikling bidrar til regional utvikling - og styrker/utvikler robuste bo-, arbeids- og serviceregioner bidrar til en regionforstørring Kongsbergregionen viser til at Høyhastighetsutredningen viser at Det er fullt mulig å bygge ut og drifte høyhastighetsbaner i Norge Det er et stort endepunkt- og underveismarked Bedriftsøkonomien er positiv for de fleste strekningene hvis kostnader forbundet med investeringer holdes utenfor Kongsbergregionen er derfor positive til videre planer for utbygging av et høyhastighets jernbanenett i Sør Norge. Kongsbergregionen har industri/næringsliv av vesentlig nasjonalbetydning, som sammen med andre hensyn knyttet til regional utvikling bør gi området særlig oppmerksomhet i all nasjonal planlegging og prioritering av effektive og nye transportløsninger i Sør Norge. Dette gjelder også mht utviklingen av jernbanetilbudet i Norge. I videre vurderinger må det vektlegges muligheter for realisering av konsept som, sammen med hensyn til reisetid mellom endepunkt, best mulig inkluderer både gods- og persontrafikk, et større antall stasjoner og hele InterCity-nettet i planene. En effektiv øst-vest trase mellom Oslo Bergen/Stavanger må vurderes som prioritert del av videre planarbeid. Kongsbergregionen legger til grunn at Kongsberg må innlemmes i alle tiltak og planer/strategier for utvikling som gjøres gjeldende i IC-området. Og forutsetter at det snarest mulig settes i verk konkret arbeid med å planlegge/realisere ny trase med dobbeltspor mellom Drammen og Kongsberg, med ambisjon om ferdigstillelse innen

13 Behandling i møte: Regional koordinator orienterte kort. Rådet drøftet saken. Regionrådets vedtak sak 036/12: Kongsbergregionen mener at utbygging av framtidig høyhastighetsnett vil kunne gi tydelige gevinster i forhold til de hensyn som må legges til grunn for samferdselspolitikken i Norge. Dette betyr mål og tiltak som bla: fører til reduserte avstandskostnader støtter næringspolitikk og -utvikling bidrar til regional utvikling - og styrker/utvikler robuste bo-, arbeids- og serviceregioner bidrar til en regionforstørring Kongsbergregionen viser til at Høyhastighetsutredningen viser at Det er fullt mulig å bygge ut og drifte høyhastighetsbaner i Norge Det er et stort endepunkt- og underveismarked Bedriftsøkonomien er positiv for de fleste strekningene hvis kostnader forbundet med investeringer holdes utenfor Kongsbergregionen er derfor positive til videre planer for utbygging av et høyhastighets jernbanenett i Sør Norge. Kongsbergregionen har industri/næringsliv av vesentlig nasjonalbetydning, som sammen med andre hensyn knyttet til regional utvikling bør gi området særlig oppmerksomhet i all nasjonal planlegging og prioritering av effektive og nye transportløsninger i Sør Norge. Dette gjelder også mht utviklingen av jernbanetilbudet i Norge. I videre vurderinger må det vektlegges muligheter for realisering av konsept som, sammen med hensyn til reisetid mellom endepunkt, best mulig inkluderer både gods- og persontrafikk, et større antall stasjoner og hele InterCity-nettet i planene. En effektiv øst-vest trase mellom Oslo Bergen/Stavanger må vurderes som prioritert del av videre planarbeid. Kongsbergregionen legger til grunn at Kongsberg må innlemmes i alle tiltak og planer/strategier for utvikling som gjøres gjeldende i IC-området. Og forutsetter at det snarest mulig settes i verk konkret arbeid med å planlegge/realisere ny trase med dobbeltspor mellom Drammen og Kongsberg, med ambisjon om ferdigstillelse innen Sak 037/12: Nasjonal Transportplan : høring Saksbehandler Jan Erik Innvær Dokumenter i saken: Transportetatenenes forslag til Nasjonal Transportplan (NTP) Høringsbrev Regionrådet den 23 mars 2012 sak 027/12 Rådmannsutvalget den 30. mars 2012 sak 048/12 Epost til rådmennene datert Rådmannsutvalget den 27. april 2012 sak 056/12 13

Rådmannsutvalget 27. januar 2012

Rådmannsutvalget 27. januar 2012 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 27. januar 2012 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 MØTELEDER: Jon G Pedersen referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. 22.6.2012: Møtet avholdes i Fylkeshuset, Tønsberg

21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. 22.6.2012: Møtet avholdes i Fylkeshuset, Tønsberg SAKSLISTE Fylkestinget 3. gangs utsending Dato: 21.06.2012 kl. 9:00 og evnt 22.6.2012 kl 9:00 Sted: 21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. Arkivsak: 201200112-16

Detaljer

Møtested: 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12. Eli Stigen NB!

Møtested: 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12. Eli Stigen NB! Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Lunner Rådhus, Roa Møtedato: 27.01. 2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf. 61 33 83 55 eller via epost til edvin.straume@gran.kommune.no

Detaljer

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Innhold Forord 5 1 Samfunnsoppdraget 7 2 Behovet for transport i 2050 9 2.1 Befolkningen forventes å øke med 30 prosent

Detaljer

Møte mellom rådmenn og regionkoordinator 6. mars 2012. Sted, tid: Lunner rådhus Kl. 10.15 12.00.

Møte mellom rådmenn og regionkoordinator 6. mars 2012. Sted, tid: Lunner rådhus Kl. 10.15 12.00. Møte mellom rådmenn og regionkoordinator 6. mars 2012. Sted, tid: Lunner rådhus Kl. 10.15 12.00. Til stede: Fra kommunene: Fra reg.adm: Rådmann May Britt Nordli, Jevnaker kommune Rådmann Tore M. Andresen,

Detaljer

forslag til 2014-2023

forslag til 2014-2023 forslag til NasjoNal transportplan 2014-2023 AVINOR JeRNBANeVeRKeT KYSTVeRKeT STATeNS VegVeSeN februar 2012 forord Forslaget til Nasjonaltransportplan 2014-2023 er de statlige transportetatenes og avinors

Detaljer

Utfordringer for framtidens transportsystem

Utfordringer for framtidens transportsystem Utfordringer for framtidens transportsystem Hovedrapport fra analyse- og strategifasen 25. februar 2015 Forord Transportetatene og Avinor er i Retningslinje 1 for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018

Detaljer

Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013 2023. Høringsrapport

Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013 2023. Høringsrapport Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013 2023 Høringsrapport Dato 02.11.2012 1 1 Forord Denne rapporten oppsummerer uttalelsene til høringsutgaven Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013-2023. Høringsutgaven

Detaljer

Regionrådet 4. desember 2012

Regionrådet 4. desember 2012 MØTEINNKALLING! Regionrådet 4. desember 2012 Sted: Rollag kommune Kommunestyresalen - Rollag Tid: 09:00 15:00 Kongsbergregionen 26.11.12 Thomas Fosen rådsleder Eventuell melding om forfall mv meldes snarest

Detaljer

Sammendrag høringsinnspill planprogram regional transportplan Agder

Sammendrag høringsinnspill planprogram regional transportplan Agder Vedlegg: Sammendrag høringsinnspill planprogram regional transportplan Agder Høringsinstans/ Journalført dato 1 Kristiansand Havn KF (09.04.2014) 2 Farsund (30.04.2014) Hovedtrekk Havnestyret slutter seg

Detaljer

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2014 2015) Melding til Stortinget Reform av jernbanesektoren Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Formålet med meldingen... 5 1.2 Avgrensning av meldingen... 6 2 Kjennetegn ved norsk jernbane i

Detaljer

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040 En jernbane for framtiden Perspektiver mot 2040 2011 1 En jernbane for framtiden (oppsummering) 4 Jernbanen blir enda viktigere 5 Del 1: Status og utfordringer 6 Jernbanenettet i 2011 8 Status persontransport

Detaljer

Rådmannsutvalget 30. august 2013

Rådmannsutvalget 30. august 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 30. august 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Nasjonal transportplan 2006 2015

Nasjonal transportplan 2006 2015 Forslag til Nasjonal transportplan 2006 2015 Avinor Jernbaneverket Kystverket Statens vegvesen Mai 2003 FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2006-2015 Sekretariatet for Nasjonal transportplan 2006-2015 Statens

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014

Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 08.09.2014 Tid 10:15 Forfall meldes til Bjørg I. Barslund: 22055702/41632825 eller på epost

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom 211 Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Handlingsprogram for kollektivtransport 2014-2017. Godkjent i fylkestinget 5.12.2013

Handlingsprogram for kollektivtransport 2014-2017. Godkjent i fylkestinget 5.12.2013 Handlingsprogram for kollektivtransport Godkjent i fylkestinget 5.2.23 Buskerud fylkeskommune Samferdselsavdelingen januar 24 Forord Fylkestinget i Buskerud vedtok den 4. juni 22 Kollektivtransportplan

Detaljer

Innst. 450 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen

Innst. 450 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Innst. 450 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Meld. St. 26 (2012 2013) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Nasjonal transportplan 2014

Detaljer

Prosjektstyringsdokument

Prosjektstyringsdokument Prosjektstyringsdokument 10. juni 2014 Konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo For å se virkeligheten klarere må man vende seg bort fra det man har vennet seg til å betrakte

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 1300-1380 og 2450

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 1300-1380 og 2450 St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002 Utgiftskapitler: 1300-1380 og 2450 Inntektskapitler: 4300-4380, 5450, 5612, 5618-5619, 5623 og 5671 2001-2002 St.prp. nr. 1 3 Innhold Del I Innledning

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/12 11/897 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR TRØGSTAD KOMMUNE 2012-2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/12 11/897 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR TRØGSTAD KOMMUNE 2012-2015 MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 04.06.2012 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 41 53 70 75 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

NAF Norges Automobil-Forbund www.naf.no

NAF Norges Automobil-Forbund www.naf.no NAF Norges Automobil-Forbund www.naf.no Medlem av: Samferdselsdepartementet Boks 8010 Dep 0030 OSLO Vår dato: 2008-04-30 Vår ref: ohø Deres dato: 17. januar 2008 Deres ref: Statsråd Navarsete/ pressemelding

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg

Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg 11.10.2013 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål med planprogrammet... 4 1.3 Formål med planarbeidet... 4 1.4 Planområdet...

Detaljer

Handlingsprogram for utvikling av kollektivtransporten i kommunene Bindal, Høylandet, Leka, Nærøy og Vikna

Handlingsprogram for utvikling av kollektivtransporten i kommunene Bindal, Høylandet, Leka, Nærøy og Vikna Handlingsprogram for utvikling av kollektivtransporten i kommunene Bindal, Høylandet, Leka, Nærøy og Vikna Utført for RIPYN Utarbeidet av Jostein Brå Vardehaug, RIPYN i samarbeid med Per Arne Sørli, Namdalshagen

Detaljer

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no www.pwc.no Kommunereform i drammensregionen Drammen kommune Nedre Eiker kommune Sande kommune Lier kommune Svelvik kommune Øvre Eiker kommune Hurum kommune Røyken kommune 10. juni 2015 Fellesutredning

Detaljer

(2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen

(2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Innst. 13 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Prop. 1 S (2014 2015) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

Vi starter kl. 16.00 med en middag på spiserommet. Møtestart blir kl. 16.45. Verdal, 5. desember 2011. Bjørn Iversen ordfører (s)

Vi starter kl. 16.00 med en middag på spiserommet. Møtestart blir kl. 16.45. Verdal, 5. desember 2011. Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.12.2011 Tid: 16:00 OBS

Detaljer

RÅDMANNSUTVALGET MØRE OG ROMSDAL Dato: 04.09.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 111

RÅDMANNSUTVALGET MØRE OG ROMSDAL Dato: 04.09.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 111 RÅDMANNSUTVALGET MØRE OG ROMSDAL Dato: 04.09.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 111 Medlemmer som kalles inn til møtet: Rune Sjurgard leder Tone Roaldsnes nestleder Ottar Brage Guttelvik

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1300 1380. Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1300 1380. Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619 St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Utgiftskapitler: 1300 1380 Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619 Tilråding fra av 12. september 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik

Detaljer