Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood."

Transkript

1 Innkalling til styremøte 11. juni 2009 Vår ref.: 2009/763 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood. Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Kopi per e-brev uten vedlegg til: Varamedlemmene, Kunnskapsdepartementet, Studentsamskipnaden, sentralbordet i Høgskoleadministrasjonen, 25 høgskoler, Fylkesmannen, Hedmark Fylkeskommune, Hedmarkstudenten, Riksrevisjonen, regionmedia, prosjektdirektør PIU, høgskolens avdelinger. Innkalt av: Høgskolestyrets leder og høgskoledirektør. Sted: Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Biohuset, rom juni Styremøte Kl 9-16 Lunsj med omvisning Kl Lise Iversen Kulbrandstad Høgskolestyrets leder Pål Einar Dietrichs Høgskoledirektør

2 Saksliste: HS 2009/30 Godkjenning av innkalling og saksliste HS 2009/31 Godkjenning av protokoll fra møtet 23. april 2009 HS 2009/32 Kvalitetsrapporten 2008/2009 HS 2009/33 Etatstyringsmøte (muntlig innledning) HS 2009/34 Disponering av overskudd fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) for 2008 HS 2009/35 Regnskap 1. tertial 2009 med kommentarer HS 2009/36 Status for arbeidet med studieprogram og omstilling HS 2009/37 Arbeid med nye grunnskolelærerutdanninger HS 2009/38 Finansieringsmodellen. Referat fra møte med kunnskapsdepartementet HS 2009/39 Kunnskapsparken (muntlig innledning) HS 2009/40 Status Prosjekt Innlandsuniversitetet (muntlig innledning) HS 2009/41 Tilsetting i stilling som professor i nordisk litteratur (Uoff jf.off.l 25) HS 2009/42 Tilsetting i stilling som professor i fiske- og ferskvannsbiologi (Uoff jf.off.l 25) HS 2009/43 Godkjent regnskap 2008 med avsluttende revisjonsbrev (Uoff jf rr lov 18(2) HS 2009/44 Styrets selvevaluering (lukket) HS 2009/45 Etablering av studier i forbindelse med revidert statsbudsjett (saken ettersendes) HS 2009/46 Orienteringer, referater, drøftinger HS 2009/47 Eventuelt HS 2009/30 ark. sak: 2009/763 Godkjenning av innkalling og saksliste Administrerende direktørs forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes HS 2009/31 Godkjenning av protokoll fra møtet ark. sak: 2009/763 Administrerende direktørs forslag til vedtak: Protokoll fra møtet godkjennes. Side 2 av 27

3 HS 2009/32 Kvalitetsrapport ark. sak: 2009/326 Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg 1. Kvalitetsrapport 2008/09 2. Program for kvalitetskonferansen 2009 Administrerende direktørs forslag til vedtak: Høgskolestyret tar kvalitetsrapporten 2008/09 til orientering. Saksfremstilling Institusjonene skal hvert år fremlegge en rapport om arbeidet med utdanningskvalitet og kvalitetsarbeid for styret. Høgskolen i Hedmarks kvalitetsrapport ble lagt frem på den årlige kvalitetskonferansen 28. april, og er vedlagt denne styresaken. Kvalitetsrapporten omhandler som navnet tilsier, høgskolens arbeid med kvalitetsfremmende tiltak innen utdanningsfeltet. I rapportens del 1 blir det redegjort for hvordan det løpende kvalitetsarbeidet er en del av organisasjonens ordinære virksomhet, fra oppgaver forankret i ledelsen til de faste utvalgene i høgskolen. Rapporten peker også på studentenes medvirkning og involvering, og avdelingenes kvalitetssikringstiltak. Rapportens del 2 omhandler tilfredshetsundersøkelsen blant studentene Det daglige kvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Hedmark bygger på høgskolens kvalitetssystem, strategiske plan og våre mål- og resultatstyringsdokumenter, jf. de målene departementet fastsetter for høgskolen gjennom det årlige tildelingsbrevet. Høgskolens kvalitetssikringssystem er under revisjon, med tanke på forenkling av prosesser og det arbeides med å utvikle en bedre nettløsning. Dette arbeidet er i god prosess, og involverer ansatte og studenter i alle deler av høgskolen. Prosjektet ledes av pedit-koordinator i studieadministrasjonen Svein Foss. Hvert år bes avdelingene om å rapportere om hvilke kvalitetsfremmende tiltak det har vært satset på i året som har gått. Avdelingene har blant annet blitt bedt om å redegjøre for hvordan de har fulgt opp tilfredshetsundersøkelsen i Avdeling LUNA redegjør i tillegg for prosjekt studentgjennomstrømning og for hvordan avdelingen følger opp NOKUTs rapport knyttet til lærerutdanning. For å øke studentgjennomstrømningen har man gått inn på data knyttet til enkeltstudier for å identifisere flaskehalser og problemområder, for om mulig å gjøre endringer i studieopplegget. Avdeling HI redegjør blant annet for hvordan de systematisk arbeider med et e-læringsprosjekt. Et delmål i prosjektet er at alle studier skal utarbeide og evaluere nye digitale læringsteknologiske metoder i undervisning og evaluering innen et eller flere relevante emner. Dette prosjektet strekker seg over flere år. Avdeling ØSIR rapporterer om hvordan man vil arbeide for å øke studentgjennomstrømningen ved å vurdere generelle, forebyggende og kvalitetshevende tiltak i læringsmiljøet. Prosjektet er så vidt i gang. Ved avdeling SUE har man blant annet hatt spesielt fokus på avdelingens praksis når det gjelder karaktersetting og evalueringsordninger ved eksamen. Kvalitetskonferansen 2009 Kvalitetskonferansen 2009 ble avholdt 28. april i Elverum. Hovedtema for konferansen var høgskolepedagogikk. Ca 85 personer deltok. Det var administrativt og faglig tilsatte og studenter fra alle avdelinger samt representanter fra de eksterne samarbeidspartnerne Høgskolen i Gjøvik og Studentsamskipnaden i Hedmark som var til stede. Andre del av konferansen ble innledet med en oppfølging Side 3 av 27

4 av tema fra 2008, studentgjennomstrømning. Deretter ble erfaringer fra Bachelor i fokus presentert, og det ble vist gode eksempler på hvordan man arbeider med internasjonalisering og hvordan man samarbeider med eksterne partnere i tre ulike bachelorstudier (se vedlegg 2). Tilfredshetsundersøkselsen 2009 Tilfredshetsundersøkselsen ble gjennomført i perioden februar i år. Tilfredshetsundersøkelsen består av til sammen 37 spørsmål som er delt inn i fire tema: 1) Faglige forhold; 2) Sosiale forhold; 3) Fysiske forhold; og 4) Service og informasjon. Respondentene kan skrive inn kommentarer i fritekstfelt knyttet til hvert hovedtema, og helt til slutt i undersøkelsen. Det kom inn totalt 994 svar på tilfredshetsundersøkelsen i Svarprosenten for egenfinansierte studenter på campus har dermed økt fra 21% i 2007 til 33% i Totalt svarer 80% av studentene i 2009 at de er fornøyde eller svært fornøyde med studiet og studiestedet (Alt i alt - hvor fornøyd er du med studiet og studiestedet ditt?). Dette er en svak nedgang fra 2008 (81%), men fortsatt godt over 2007-nivået (72%). Som i tidligere år, ser vi at tilfredsheten med den totale studiesituasjonen (Alt i alt - hvor fornøyd er du med studiet og studiestedet ditt?) har høyest sammenheng med hvor tilfredse studentene er med det faglig utbyttet. Andel studenter som er fornøyde eller svært fornøyde med faglig utbytte på høgskolen har økt fra 71 % i 2007 til 76 % i Høgskolens studenter viser også en kraftig økning i tilfredshet med service og informasjon. Dette har økt jevnt i hele høgskolen, fra totalt 59% fornøyde eller svært fornøyde studenter i 2007 til 70% i Denne økningen har skjedd på alle avdelinger. Kirkeveien i Elverum har hvert år vist svært gode resultater på dette område. Undersøkelsen har vist at fysiske forhold vektlegges som det tredje viktigste momentet for studentene i forhold til den totale opplevelsen av å være fornøyd eller svært fornøyd med studiet og studiestedet. Tilfredsheten med fysiske forhold har holdt seg ganske stabilt på 80 % for høgskolen sett under ett. Men mens dette øker på avdelingene LUNA og på SUE, så synker det på avdelingene ØSIR og HI. Andel studenter som er fornøyde eller svært fornøyde med det studentsosiale miljøet gjorde et kraftig hopp til 72% i 2009 fra 61% i Denne fremgangen vises på alle avdelinger, men aller kraftigst på LUNA, i Kirkeveien/HI og på ØSIR. Studentene er mindre fornøyde med it-utstyr og brukerstøtte, og ønsker seg mer studieveiledning. Desentrale- og nettbaserte studier Flere av høgskolens avdelinger har med stor suksess i mange år satset på å gi undervisning utenfor studiestedet eller via nettbaserte løsninger. Totalt i landet er det høgskolestudenter som studerer ved institusjonen (på campus). Høgskolen i Hedmark har 5% av disse høgskolestudentene, mens vi har hele 11,5% av de høgskolestudentene her i landet som ikke studerer ved institusjonen. En del av denne virksomheten drives som betalingskurs, det vil si at det ikke finansieres av høgskolens bevilgning. I alt studerer 20% av høgskolens studenter ved desentrale studiesteder og 12% følger fjernundervisning. Det er spesielt ved avdeling ØSIR at man har satset mye på denne type undervisning og hele 56% av studentene her er registrerte som studenter som studerer utenfor campus eller via fjernundervisning. LUNA har 27% studenter utenfor campus, og HI 9%. Avdeling SUE har ikke satset på denne virksomheten og har derfor ingen studenter som hører inn under denne delen av undersøkelsen. Side 4 av 27

5 Spørsmålene for studentene som studerer desentralt / nettbasert er litt annerledes enn for campusstudenter, men de har de fire samme hovedtemaene. Som hos campusstudentene er det det faglige utbytte som er mest korrelert med den totale tilfredsheten, så følger service og informasjon, fysiske forhold og det studentsosiale miljøet. I det store og hele er det stor tilfredshet med de desentrale / nettbaserte studiene våre. Hele 85 % av studentene sier at de er fornøyde eller svært fornøyde med studiet (87 % på LUNA, 81% på HI, 85% på ØSIR). Videre arbeid En svakhet ved undersøkelsen er at tilbakemeldingene fra studentene ikke kan rutes tilbake til det enkelte studium, men bare til avdelingen det gjelder. Det er uttrykt et ønske fra flere hold om at man neste år bør klare det slik at man kan sette inn mer målrettede oppfølgingstiltak. Videre er det foreslått at man på forhånd skal gjøre en innsats på utvalgte områder, og deretter vurdere ved hjelp av tilbakemeldingene i undersøkelsen, om resultatene kommer der vi forventer det. HS 2009/34 Disponering av overskudd fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) for 2008 ark. sak:2008/692 Saksdokumenter: Saksframlegg Administrerende direktørs forslag til vedtak: Avdelingene med overskudd fra 2008 på Bidrags- og Oppdragsfinansiert Aktivitet (BOA) får anledning til å disponere overskuddet i Saksfremlegg Overskudd fra bidrags- og oppdragsaktivitet 1 Bidrags og oppdragsaktiviteten hadde i 2008 en omsetning på NOK 31,990 mill. Aktiviteten omfattet samarbeid med kommuner, fylkeskommuner, statsorganer, bedrifter og organisasjoner. Omsetningen fordelt på de enkelte avdelinger i 2008 Omsetningen for BOA-Oppdragsvirksomheten fordelte seg på avdelingene som følger: Tabell 1 1 Bidrags- og Oppdragsfinansiert Aktivitet (BOA) Tidligere EFV, ekstern finansiert virksomhet. Begrepsendringen ble innført etter nytt reglement trådte i kraft fra Side 5 av 27

6 Avdeling BOA-Oppdrag Campus Hamar / LUNA Campus Rena / ØSIR Campus Elverum / HI Campus Evenstad / SUE SUM BOA-Oppdragsinntekter Tall i hele 1000 BOA aktiviteten bidrar positivt til den økonomiske situasjonen i HH, og overskuddet fra den prosjektrelaterte aktiviteten ble i 2008 NOK 5,863 mill, fordelt på avdelingene som følger: Tabell 2: Avdeling Sum overskudd Campus Hamar / LUNA 2232 Campus Rena / ØSIR 3449 Campus Elverum / HI 101 Campus Evenstad / SUE 81 SUM BOA-O Overskudd 5863 Tall i hele 1000 Anvendelse av BOA-overskudd ved avdelingene LUNA og ØSIR Avdelingene ved Campus Hamar (LUNA) og Rena (ØSIR) har ønske om å benytte overskudd fra BOAoppdragsaktiviteten i den ordinære driften i 2009, henholdsvis 2,232 mill og 3,449 mill. Avdeling Campus Elverum og Evenstad har et lite overskudd fra 2008 og de har ikke gitt signaler på at de ønsker å benytte midlene til drift i Administrerende direktør legger ingen føringer for den avdelingsvise anvendelsen av BOA-overskuddet fra HS 2009/35 Regnskap 1. tertial 2009 med kommentarer ark. sak: 2009/647 Saksfremlegg Vedlegg Høgskolen i Hedmark 1.tertial regnskap Administrerende direktørs forslag til vedtak: Høgskolestyret tar fremlagte 1.tertial delårsregnskap med kommentarer til etterretning. Side 6 av 27

7 Oppsummering av 1.tertial Budsjettert resultat for HH pr 1.tertial var negativt 15,478 mill og faktisk resultat ble negativt 16,347. Negativt avvik mellom budsjettert lønn og faktisk lønnskostnad er på 12,5 mill. Positivt avvik mellom budsjetterte inntekter og faktiske inntekter er 13,4 mill. o Ekstra inntekter fra departementet er 3,8 mill o Andre driftsinntekter på 9,6 mill. Andre driftsinntekter er bidrags- og oppdragsinntekter og ordinære salgsinntekter i den bevilgningsfinansierte driften. Avvik mellom budsjettert lønn og faktisk lønn viser en ikke planlagt utvikling. Årsaken til negativt avvik er at planlagte overføringer (frikjøp) fra bidrags- og oppdragsfinansiert er lavere enn forutsatt. Dermed belastes disse lønnskostnadene den bevilgningsfinansierte driften, og ikke i BOA virksomheten som planlagt. I budsjettet er det avdekket at innleie av flere midlertidige ansatte ikke er tilstrekkelig budsjettert og det skaper avvik mellom budsjett- og regnskapstall. Regnskapet viser merinntekter i forhold til budsjett og disse merinntektene er med på å finansiere de økte lønnskostnadene. Merinntektene er ikke budsjetterte inntekter fra BOA aktiviteten og øremerkede tildelinger fra Kunnskapsdepartementet. Kostnadsreduserende som er planlagt gjennomført inneværende år vil få økonomiske gevinster siste halvår og fullårseffekt i 2010, det er forventet at effekten av kostnadsreduserende tiltak ikke ville få effekt på rapporteringstidspunktet 1.tertial. Økonomiske analyser viser at det er nedgang på lønnskostnadene ved flere avdelinger, men på en avdeling er utviklingstrenden for lønnskostnadene økende. Oppsummert viser 1.tertial et resultat som indikerer at det fortsatt er viktig med kostnadsreduserende tiltak på lønn før høgskolen kommer i økonomisk balanse. Side 7 av 27

8 Økonomisk status pr 1. tertial Tabell 1. Resultat pr. 1.tertial, sammenligning mellom budsjett og regnskap Resultat pr 1.tertial Regnskap Budsjett Avvik Sum inntekter Sum lønn Sum andre driftskostnader Sum andre drift- og/reisekostnader Sum finansdisp Sum interne overføringer Resultat av ordinære aktiviteter BOA resultat Tall i 1000 (-) Avvik mellom budsjett og regnskap pr.1.tertial er neg. 0,869 mill, og resultatet for samme tidspunkt i 2008 var i samme størrelsesorden. Økonomisk rapportering pr viser et resultat som forventet, men i resultatet ligger det ikke planlagte svingninger på lønn og økte inntekter. Avvik mellom budsjettert lønn og faktisk kostnad på lønn er 12,5 mill. Forklaring på avviket er i grove trekk; 2 millioner korrigeres med at det er lagt inn feil periodisering i budsjettet, periodisering sfeil korrigeres i budsjettrevisjonen og avvik mellom budsjett og regnskap reduseres. BOA- Oppdragsprosjekter har i sin virksomhet ikke budsjetterte lønnskostnader som medfører at avvik mellom budsjett og regnskap på 5 mill. Merforbruket dekkes inn ved merinntekter på BOA- Oppdragsaktivitet. Totaleffekten mellom kostnader og inntekter på BOA-Oppdragsprosjekter er kr. 0. Avvik mellom budsjetterte inntekter og faktisk inntekter er på 13,4 mill. Ekstra inntekter fra statlige departementet og enheter er 3,8 mill, dette omfatter BOA-bidragsaktivitet blant annet øremerkede prosjektoverføringer samt ekstra øremerkede tilskudd fra Kunnskapsdepartementet. Andre driftsinntekter viser en økning på 9,6 mill, og dette er bidrags- og oppdragsinntekter og ordinære salgsinntekter. Budsjettert resultat pr 1.tertial, avvikende periodisering av inntekter og kostnader 1.tertial 2009 var det planlagt med et underskudd på ordinære aktiviteter,. I samme periode for2008 var det budsjettert med et underskudd på 20 mill. Årsaken til at høgskolen budsjetterer med underskudd for første halvår er erfaringstall på at kostnadsnivået er høyere de første månedene, i motsetning til slutten av året. Tilsvarende er inntektssiden forholdsvis stabilt lik i alle måneder med en inntektsøkning i november og desember. Bevilgningsinntektene fordeles jevnt med ca 11/12 del pr md, PIU inntektene inntektsføres i juni og desember, og erfaringsmessig kommer øremerkede prosjekttilskudd sent på året. Tabell 1. Avvikende periodisering av kostnader og inntekter i 2009 Side 8 av 27

9 Bud Inntekter Bud Kostnader Inntektene er lavere og kostnadene høyere første driftsmåneder, trenden snur i november og desember. Lønnskostnaden i juni er betydelig redusert pga feriepengeutbetaling (feriepenger for 2009 kostnadsføres og avsettes i 2008). Tabell 2. Kostnadsutvikling beregnet i forhold til bevilgning 140 % 120 % 24 % 27 % 26 % 24 % 25 % 23 % 100 % 22 % 20 % 21 % 80 % 18 % 17 % 19 % 19 % 20 % 60 % 40 % 69 % 70 % 72 % 75 % 80 % 70 % 84 % 20 % 1.tertial ADK vs bev Husl vs bev Lønn vs bev 0 % Forutsetninger lagt i tabellen: Kostnadene er beregnet i forhold til bevilgningsinntektene, bevilgningsinntektene er vist med rett linje på 100%. Høgskolen har andre inntekter i tillegg til bevilgningen men denne tabellen benyttes for å vise kostnadene mot et fast referansepunkt, de sikre inntektene, bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet gjennom årlige tildelinger. Lønn og husleie har periodisert budsjett med samme kostnad i 1 og 2 tertial, det er kontoer for andre driftskostnader som reduseres de siste månedene. Trenden pr. 1 tertial viser at det er budsjettert med for lave kostnader på lønn. Årsaken til at lønnsbudsjettet har et negativt avvik er at planlagte overføringer (frikjøp) fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet er lavere enn forutsatt. I budsjettet er også midlertidige engasjementer ikke tilstrekkelig budsjettert. Dermed belastes disse lønnskostnadene den bevilgningsfinansierte driften, og ikke i BOA virksomheten som planlagt. Side 9 av 27

10 Tabell 3 Økonomiplan for , med tillegg av prognose for 2009 etter resultat pr 1.tertial. Økonomiplan Prognose Inntekter 4% 4% Undervisningskomponenten Forskningskomponenten Basis Sum bevilgning Andre driftsinntekter Tilleggsbevilgninger Basis Nye studieplasser Etter og videreutdanning Sum inntekter Kostnader Lønn Husleie Andre driftskostnader Sum kostnader Disponeringer Overført utsatt prosjektaktivitet (1 585) (1 585) Bruk av tidligere avsetninger (20 631) Større investeringerterningen Sum disponeringer (20 631) (1 585) (1 585) BOA resultat (3 325) Netto res./bruk av tidligere avsetning - (6 600) (2 854) (22 718) (14 426) 2009 viser budsjettet for driftsåret, det er planlagt med bruk av tidligere års avsetning på 3,8 mill ved Campus Elverum og 2,8 mill i høgskoleadministrasjonen. Tall i 1000 Prognosen 2009 er utarbeidet med forutsetning at merforbruket på lønn ikke overstiger 10,5 mill. Inntektssiden er økt med 10,5 mill for andre driftskostnader og tall fra revidert statsbudsjett av Budsjett for 2010 og 2011 viser inntekter og kostnader med 4% lønns- og prisstigning. Side 10 av 27

11 Tabell 4. Regnskaps- og budsjettoppstilling av tallmaterialet pr 1.tertial ØKONOMIRAPPORT Regnskap 2009 Budsjett 2009 Kontokl Kontotekst 30 Salgsinntekt avgiftspl Salgsinntekter, avgiftsfrie Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet Tilskudd og refusjoner Uopptjent inntekt Leieinntekter og andre driftsinntekter Inntekt fra bevilgning SUM INNTEKTER Lønn og godtgjørelser Lønn og godtgjørelser trekkplikt Fordel i arbeidsforhold Annen oppgavepliktig godtgjørelse Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad Arbeidsgodtgjørelse til eiere og lignende Offentlige tilskudd vedr. arbeidskraft Offentlige refusjoner vedr. arbeidskraft Annen personalkostnad SUM LØNN OG GODTGJØRELSER Av- og nedskrivning Frakt og transportk. vedr salg Kostnader lokaler inkl energi Leie maskiner inventar ol Verktøy, inventer og driftsmateriell Reparasjon og vedlikehold Fremmed tjeneste Kontorkostnad, trykksak, o.l Telefon, porto o.l SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER, AV- OG NEDSKRIVINGER Kostnad transportmidler Kostnad og godtgj. for reise,diett, bil o.l Salgs- reklame og representasjon Kontingent og gave Forsikringspremie, garanti og servicekost Lisens- og patentkostnad Annen kostnad Tap o.l Periodiseringskonto SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD Finansinntekt Finanskostnad Årsresultat Overføringer og disponeringer SUM FIN.P.,EK.ORD.POSTER,OVERF.,DISPON.,AVREG.,ÅRSRES Interne innt.,refusj.,tilsk./bevilgn.,mott.dekn.bi Interne kostn.overf.,refusj.,tilsk./bev.,mot.dekni Avslutninger prosjekter SUM INTERNE TRANSAKSJONER Periodens resultat Tall i 1000 (-) er positive tall Side 11 av 27

12 HS 2009/36 ark. sak: 2008/1520 Status for arbeidet med studieprogram og omstilling Saksdokumenter: Saksframlegg Administrerende direktørs forslag til vedtak: 1. Høgskolestyret tar fremlagte tiltaksplan for det videre arbeidet med å følge opp styrevedtakene i HS 2008/61, HS 2008/76, HS 2008/90, HS 2009/4 og HS 2009/22 til etterretning. 2. Høgskolestyret ber administrasjonen og rektoratet om at de skisserte faglig-strategiske og økonomiske tiltakene, beskrevet i denne styresaken, følges opp - for å sikre at høgskolen tydeliggjør og videreutvikler sin faglige profil og realiserer et innsparingsmål på kr 20 mill innen utgangen av 2010, jf HS 2008/90 slik at høgskolens samlede økonomi bringes i balanse. 3. Høgskolestyret ber administrasjonen og rektoratet om en løpende statusrapportering på alle Høgskolestyremøtene i Saksframstilling Saken legges fram av høgskoledirektør og rektor. DEL I Den faglige dimensjonen - status for arbeidet med strategisk gjennomgang av HHs fagområder på kort og mellomlang sikt Hensikten med denne delen av styresaken er å gi status for arbeidet med den faglige omstillingen jf. HS 2009/22. Samtidig gis status for studieprogrammet og for arbeidet med studieprogrammet Om arbeidet med faglig omstilling siden høgskolestyremøte 23. april Arbeidet med den faglige omstillingen følger de hovedretningslinjer som styret tidligere har trukket opp, hvor siktemålet er å avklare grunnlaget for robuste fagområder og studieprogram. På sikt skal dette føre til en faglig konsolidering og tydeligere prioritering av høgskolens samlede studietilbud. Dette må sees i sammenheng med Kunnskapsdepartementets tydelige oppfordringer om å tenke samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon av utdanningsprogram, forskning og fagmiljøer. Det videre arbeidet må derfor også i enda større grad trekke inn samarbeidet i Prosjekt Innlandsuniversitetet og for grunnskolelærerutdanningen spesielt: samarbeid med Høgskolen i Oslo (jf. HS 2009/20). Med tanke på utdanningsprogrammene er ett viktig element i arbeidet å fortsette å vurdere brede versus smale innganger. Som styret er kjent med fra tildelingsbrevet 2009, er slike vurderinger ett av de kvalitative styringsparameterne departementet har bedt institusjonene rapportere hvordan de arbeider med i Side 12 av 27

13 Side 13 av Siden forrige styremøte har KD presentert Tilstandsrapport for høyere utdannings-institusjoner (se sammendrag i o-saker). Denne sektoranalysen er gjennomgått i høgskoleledelsen som ledd i analysen av høgskolens egne resultater innenfor både utdanning og forskning sammenliknet med resten av sektoren. For utdanningsområdet har prorektor utdanning sammen med FS-kontoret utarbeidet en egen utdanningsrapport for HH der resultatene er videre brutt ned på avdelingsnivå. Utdanningsrapporten sammen med Rapport 2008 og avdelingenes planer for 2009 dannet utgangspunkt for en styringsdialog med hver avdeling som ble gjennomført i midten av mai. Fra avdelingene møtte dekan, stabsleder og ledergruppa for øvrig. Fra høgskoleledelsen møtte rektoratet, høgskoledirektør og fagdirektørene. Strukturen på møtet var den samme som KD bruker på etatstyringsmøtet med HH. En stor del av tiden gikk til temaer innenfor utdanningsområdet både utdanningskvalitetsspørsmål og spørsmål knyttet til arbeidet med robuste fagområder. På møtene i Høgskolens strategiske ledergruppe har temaet faglig omstilling vært tatt opp både 5.5., og 2.6. En ny inngang til arbeidet har vært studieadministrasjonens gjennomgang av det administrative arbeidet knyttet til hvert studieprogram (19.5.) og til hvert programs inndeling av studiet i moduler og bruk av eksamensordninger (2.6). Også denne gjennomgangen understreker hvor vesentlig det er å fortsette arbeidet med å skape mer robuste program og vurdere bredere innganger. Samtidig må vi se hvordan hvert program er oppbygd, hvordan progresjonen bygges innenfor programmet og hvordan vurderingsformene dimensjoneres og brukes. Prorektor utdanning og studieadministrasjonen lager en plan for hvordan høgskolen samlet skal arbeide videre. Arbeidet med å ta i bruk kvalifikasjonsrammeverket og nye deler av kvalitetssystemet må integreres i denne planen. Oppfølgingen av vedtaket fra oktobermøte (HS 2008/61) om å se på muligheten for å avvikle hele fagområder vurdert i forhold til økonomisk gevinst, strategisk målsetting og virkninger for øvrig har per i dag resultert i avvikling av informatikkstudiene ved ØSIR. I tillegg er det per i dag elleve bachelorprogram som ikke videreføres/igangsettes (HS 2008/61). Utfordringene med å bringe budsjettet i balanse og skaffe et strategisk handlingsrom innebærer at også dette arbeidet må fortsette. Om nye studieplasser I revidert statsbudsjett som ble presentert i mai har HH fått tildelt 105 nye studieplasser. De er fordelt slik: - Bachelor i sykepleie 15 studieplasser - Bachelor i tannpleie 15 studieplasser - Videreutdanning i eldreomsorg 10 studieplasser - Fireårig grunnskolelærerutdanning 20 studieplasser - Arbeidsplassrelatert førskolelærerutdanning 30 studieplasser - Desentraliserte utdanninger 25 studieplasser Den føringen departementet gir for bruken av de desentraliserte plassene, er: Det forutsettes at institusjoner som tilbyr undervisning i entreprenørskap prioriterer videreutdanningstilbud innenfor dette feltet. Alle de 105 plassene sees som del av regjeringens krisepakke, og det forutsettes at de brukes i og går til opprettelse av nye plasser. Det heter: Disse midlene skal ikke finansiere allerede opprettede studieplasser, enten det er studieplasser opprettet av departementet eller institusjonen. Det heter videre: Dersom rapporteringen viser at forutsetningene for bevilgningene ikke er innfridd, vil bevilgning for senere år ikke kunne påregnes. Med forbehold om Stortingets årlige vedtak om statsbudsjettet tar Kunnskapsdepartementet sikte på å videreføre bevilgningene til studieplasser, desentralisert utdanning og etter- og videreutdanning i fremtidige budsjetter (KDs brev av s. 3, se o-sak). Det er med andre ord svært viktig at HH lykkes med å fylle disse studieplassene og bruke dem i tråd med forutsetningene. En særlig utfordring er

14 knyttet til tannpleie som HH ikke hadde planer om å realisere før ved innflytting på Terningen Arena. Det er flere ting som må avklares i forhold til de nye plassene og en egen styresak om dette vil derfor måtte ettersendes. Status for det gjennomførte og pågående arbeidet med studieprogrammet og A. Nye studier som planlegges innfaset i studieprogrammet Bachelor i tannpleie HHs plan var å etablere denne i forbindelse med innflytting på Terningen Arena, men nå er HH tildelt 15 plasser i revidert budsjett Tildelingen forutsetter igangsetting høst Master i aktiv livsstil og helse Skal finansieres som HHs åttende PIU-master. Gjensidigestiftelsen har finansiert et professorat som er under tilsetting. Plan er oppstart høst Søknad planlegges sendt høst 2009 til NOKUT. B. Pågående arbeid med å justere studier og program som er i prosess Bachelor i opplevelsesproduksjon og interaktive medier Bachelor i animasjon Bachelor i virtuell kunst og design Bachelor i folkehelse med vekt på fysisk aktivitet Bachelor i anvendt økologi Bachelor i natur- og økoturisme PhD i visuelle medier Side 14 av 27 BA-ene har et felles førsteår. Fra inneværende år har tilbudet innenfor fagområdet vært lyst ut som tre, og er også det for Rekrutterer godt, men ut fra særlig faglige robusthetskriterier vurderes nå én bred inngang med fordypninger isteden. Det er igangsatt et arbeid for å utvikle en bredere folkehelseprofil på programmet ved å koble fagmiljøene fra flere av avdelingens studietilbud. Dette er to av fire bachelorgrader på Evenstad som i år har vært lyst ut gjennom samordna opptak. Søkertallene er lave (se nedenfor). Avdelingen ønsker å opprettholde de fire bachelorgradene til 2012, men er bedt om å vurdere bredere inngang for i arbeidet med robuste fagområder. Dette arbeidet er et samarbeid med HIL og HIG som kom i gang i forbindelse med tilleggsavtalen av HH har aldri hatt egne mastere som kan brukes i denne PhD-en, siden det mest sannsynlige alternativet Master i språk, kultur og digital kommunikasjon allerede var etablert som ett av tre bein i den PhD-en HH selv skal akkreditere. Bacheloren i spillprogrammering og den forskningskompetansen dette miljøet representerte, var HHs viktigste utdanningsbidrag inn i PhD-en. Når dette miljøet nå er nedlagt, må HH revurdere måten høgskolen skal inngå i samarbeidet. Det mest aktuelle er at enkeltforskere på LUNA og ØSIR kan inngå i forskergrupper som springer ut av satsingen, men at HH for øvrig ikke har annet å bidra med p.t. HHs deltakelse bør derfor drøftes med samarbeidspartnerne i PIU. C. Status for nye studier utlyst i samordna opptak Følgende studier var nye fagstudier som er lyst ut gjennom samordna opptak nå i vår. Opptaket ble presentert i HS 2009/21. Her løftes de nye tilbudene fram særskilt. Bachelor i servicemanagement 27 primærsøkere til 20 plasser. I tillegg kan søkere med relevant fagbrev søka lokalt opptak (den såkalte y-veien). Studiet er utviklet i samarbeid med HSH. Bachelor i musikkproduksjon 42 primærsøkere til 15 plasser. Dette er finansiert gjennom et Interreg.-prosjekt og er i samarbeid med Høgskolan i Dalarna.

15 Bachelor i anvendt økologi Faglærerutdanning i musikk Årsstudium i religion, livssyn og etikk Årsstudium i bioenergi Årsstudium i krisehåndtering 3 primærsøkere til 5 plasser. Dette studiet ble første gang lyst ut i fjor og fikk da ingen søkere og ble trukket. Avdelingen har ønsket å lyse det ut igjen fordi det er en bachelor som sees i direkte linje til master og PhD i anvendt økologi som ledd i den strategiske satsingen. Studiet har ingen moduler som er unike. Avdelingen er derfor nå utfordret på å vurdere trekking, men har foreløpig konkludert med at de ønsker å opprettholde studiet. Praksisen med å lyse ut bachelorstudier med fem studieplasser (gjelder denne BA-en og BA-en i natur- og økoturisme med 5 primærsøkere til 5 plasser) må revurderes. Det er fortsatt mulig å trekke studier fra årets samordna opptak. Saken er derfor ikke endelig konkludert. 16 primærsøkere til 20 plasser. Studieinnpakkingen er ny, men høgskolen har lang tradisjon for å tilby musikklinje i allmennlærerutdanningen og har de siste årene tilbudt en egen bachelor i musikk. Studiet har ikke den rekrutteringen en hadde håpet. Avdelingen har vurdert trekking, men satser på at det skal være mulig å rekruttere via restetorget. Utdanningen er del av satsingen på språk- og kulturfag både master og PhD. 9 primærsøkere til 10 plasser. Dette studiet er nytt som årsstudium, men tilsvarende fordypning har vært gitt i allmennlærerutdanningen. Studiet er utviklet for å styrke Bachelor i språk og kulturfag. 3 primærsøkere til 5 plasser. Dette er et studium som inngår i den satsingen Regionrådet Sør-Østerdalen har gjort på bioenergi i HH. Professoren som skal undervise på studiet, er finansiert gjennom disse midlene. Studiet gjennomføres derfor til tross for lave søkertall. Emnene vil også bli tilbudt andre Evenstad-studenter. 86 søkere til 10 plasser (20 personer). Dette er et nytt deltidsstudium med svært godt søkning. D. Studier utlyst i Samordna opptak 2009 som er trukket ØSIR har vurdert Årsstudium i informasjon og samfunnskontakt (deltid) med 15 primærsøkere som for svakt opptaksgrunnlag for igangsetting basert på en ressursvurdering. Måltallsplassene er overført til den nyakkrediterte Master i offentlig ledelse og styring i en utlysning av studiet som et deltidsstudium der studentene får anledning til å velge valgmoduler innenfor økonomiske fag (10 studieplasser/20 personer). Søkerne på det trukkede studiet tilskrives skriftlig og får informasjon om hvordan de videre skal forholde seg i opptaksprosessen, blant annet at de har anledning til å omprioritere søknadene sine. E. Studier som ble vedtatt ikke videreført i sak 2008/79: Studieprogrammet for For oversiktens skyld listes nedenfor opp de studiene som i HS 2008/79 ble kategorisert som studier som ikke skulle videreføres. BACHELORGRAD ÅRSSTUDIUM Bachelor med hovedvekt på musikk Årsstudium i globalisering og utvikling Bachelor i globalisering og utvikling Årsstudium i IKT og læring Bachelor i biologi Årsstudium i matematikk Bachelor i oppvekst, skapende Årsstudium i utepedagogikk aktivitet og helse Bachelor i øk/ad med IKT Årsstudium i bioenergi med økonomi Bachelor i ledelse med øk. kunnskap Årsstudium i internasjonale konflikter Bachelor i innovasjon og Årsstudium i administrative databehandling entreprenørskapsledelse Bachelor i strategisk kommunikasjon Årsstudium i administrative databehandling nettbasert via Studentsenteret Bachelor i administrativ Årsstudium i service, salg og markedsføring Side 15 av 27

16 databehandling med vekt på portaldesign Bachelor i spillprogrammering Bachelor i Sport- and Event Management (samlingsbasert) F. Arbeid med nye grunnskolelærerutdanninger Se egen sak om dette. Her skal bare nevnes at denne nasjonale omleggingen vil kreve omfattende arbeid i løpet av kommende år. Høgskolens eget arbeid må henge sammen med føringer og beslutninger fra KD, og det skal sees i sammenheng med samarbeidet med Høgskolen i Oslo (jf. HS 2009/20). DEL II Den økonomiske dimensjonen - status for arbeidet med å skape driftmessig balanse på kort og mellomlang sikt Status i arbeidet for å etablere en samlet virksomhet i langsiktig økonomisk balanse Økonomisk prognose for 2009 og 2010 Viser til HS 2009/4 og HS 2009/22 der den økonomiske prognosen for avdelingene og HA ble lagt frem: År 2009 Økonomisk ramme (alle kjente inntekter, BFV og BOA) Samlede kostnader Stipulert resultat pr 31/ LUNA HI ØSIR SUE HA 112,558 mill 63,48 mill 42,964 mill 23,690 mill 156,346 mill 111,783 mill 67,339 mill 42,964 mill 23,690 mill 159,335 mill Pluss kr Minus kr 3,859 mill 0 0 Minus kr 2,2 mill År 2010 Økonomisk ramme (alle kjente inntekter, BFV og BOA) Samlede kostnader Stipulert resultat pr 31/ LUNA HI ØSIR SUE HA 112,558 mill 66,248 mill 43,335 mill 23,548 mill 160,500 mill 105,41 mill 66,090 mill 41,759 mill 23,548 mill 160,500 mill Pluss kr 7,15 mill Pluss kr Pluss kr 1,576 mill 0 0 Fornyet gjennomgang med alle avdelingene og HA i mai 2009 viser at den gitte planen ligger fast, med mulig unntak for avdeling LUNA. Ved LUNA er det, grunnet flere forhold, oppstått en situasjon der avdelingens budsjett for årene 2009 og 2010 er satt for lavt. Hva dette vil bety i forhold til stipulert økonomisk resultat for årene 2009 og 2010 jobbes det intensivt med å kartlegge. Foreløpige Side 16 av 27

17 prognoser viser at avdelingen, med de forutsetningene som nå ligger inne i forhold til planlagt aktivitet, vil gå med et underskudd på ca kr 4 mill for virksomhetsåret Avdelingen arbeider nå med å legge frem forslag til tiltak for å unngå et slikt underskudd i 2009, med tilhørende konsekvensbeskrivelser. Gitt dette, må prognoser for 2010 også gjennomgås på nytt. Resultatene av dette arbeidet foreligger ikke ferdig pr dd. Følgende tiltak er gjennomført siden Høgskolestyresak HS 2009/22 eller er i ferd med å bli gjennomført: Det er gjennomført resultatdialog med alle avdelinger der omstillingsutfordringene og den økonomiske situasjonen har vært sentrale temaer Det har i alle Høgskolens strategiske ledermøter (hver 14. dag) og i Høgskolens administrative ledermøter (hver 14. dag) vært en statusgjennomgang i forhold til tiltakslisten fra HS 2009/4 og 2009/22 Det har overfor de hovedtillitsvalgte vært en statusgjennomgang i forhold til tiltakslisten fra HS 2009/4 og 2009/22 Det har vært gjennomført egne økonomi- og regnskapsstatus møter med hver avdeling - der regnskapet etter 1. tertial er gjennomgått. I disse dialogmøtene er det etablert en forståelse for at omstillingstiltakene som er vedtatt for kun vil utgjøre en første fase av arbeidet mot å skape en langsiktig og stabil balansert drift. For å skaffe seg et strategisk handlingsrom fremover må avdelingene - etter den første omstillingen frem til 2010 deretter ta nye grep for å komme ned på en varig lavere driftsplattform enn den som er planlagt realisert pr desember Den omstillingsplanen som er vedtatt gjennomført i perioden frem til desember 2010 inneholder fortsatt en for høy andel faste kostnadene - knyttet til lønn og husleie Det er nedsatt en arbeidsgruppe innen økonomi og lønn, ledet av økonomidirektør, som umiddelbart vil starte arbeidet med å gjennomgå alle budsjetter og økonomiske kalkyler - ned på instituttnivå for alle avdelinger - for perioden frem til desember Gruppen skal fremskaffe et autoritativt datagrunnlag som skal danne utgangspunktet for den videre vurderingen av faglig-strategiske og økonomiske tiltak. Budsjett og kalkyler skal beregnes ned på individnivå i høgskolen For å sikre en bedre økonomisk styring ser rektor og direktør behovet for å endre høgskolens rutiner i tilsettingsarbeidet. Slik praksisen har vært til nå, har både høgskoleledelsen og høgskolens sentrale tilsettingsorganer i stor grad fått saker fremsendt som enkeltsaker. Institusjonsledelsen har i hovedsak utøvd lovlighetskontroll, og har i mindre grad kvalitetssikret at tilsettingene er tilstrekkelig faglig-strategisk og økonomisk funderte Det vil derfor bli igangsatt et arbeid der det i samarbeid med avdelingene/enhetene og ved aktiv bruk av lønns- og personalsystemet, skal utvikles bemanningsoversikter på individnivå, med tilhørende detaljerte kostnadsberegninger. Det skal tydelig fremkomme hvor stor andel av lønnskostnadene som er finansiert over den bevilgningsfinansierte delen av driften og hvor stor andel som dekkes via øvrige eksterne inntektskilder De nye rutinene skal sikre at spørsmål om videreføring av midlertidige tilsettinger, kunngjøring av stillinger og faste tilsettinger gjøres til gjenstand for en felles vurdering på institusjonsnivå. I vanskelige saker vil HSL bli konferert. De økonomiske og fagligstrategiske vurderingene skal foreligge før det igangsettes et omfattende arbeid med kunngjøringstekster Videre vil det i den økonomiske situasjonen som høgskolen er i, være nødvendig også å sikre en strammere kontroll med kortvarige tilsettinger. Rektor og direktør vil derfor, inntil videre, trekke inn fullmakten som pr i dag ligger hos dekaner (og hos stabsdirektør i HA) til å foreta Side 17 av 27

18 Side 18 av administrative tilsettinger inntil 6 måneder/ett år. Denne myndigheten vil derved, inntil videre, bli forvaltet sentralt i høgskolen HH har hatt etatsstyringsmøte med KD 4. juni og gjennomgått den økonomiske situasjonen etter 1. tertial. KD påpeker utfordringen med å hente ut den økonomiske effekten på kr 20,3 mill, med henvisning til HS 2008/76. KD understreker derfor viktigheten av å opprettholde det omstillingstrykket som høgskolen nå er inne i for å realisere de nødvendige kostnadsreduksjonene innen utgangen av 2010 Det vil hver annen måned fremover bli gjennomført grundige regnskapsanalyser og dialogmøter med hver enkelt avdeling og HA - knyttet til den økonomisk statusen og utviklingen Det vil bli arbeidet videre i 2009 og 2010 med å vurdere hvorvidt hele fagområder skal tas ut av HHs studieportefølje Rektor og direktør tar sikte på å legge frem en helhetlig prosjektplan for å konkretisere de tiltakene som her er skissert, eventuelt også supplert med ytterligere tiltak. Denne vil bli forelagt Høgskolestyret i september 2009 møtet. Avdelingsvis status i arbeidet med å følge opp vedtakene i HS 2009/22 SUE SUE følger stillingsplanen laget våren 2008 som er et utgangspunkt for avdelingens faglige utvikling inn mot Innlandsuniversitetet. Stillingsplanen er oppdatert med lønnsøkninger i januar Endringer i stillingsplanen det siste året skyldes forsinkelser i tilsettingsprosesser og to fast vitenskapelig ansatte som har valgt å bytte jobb og derfor sagt opp sin stilling på Evenstad. Dette fører til et mindreforbruk i lønnskostnader forhold til tidligere planer. Når det gjelder drift har avdelingen hatt høyere investeringskostnader i kantina enn planlagt i det opprinnelige budsjettet for Disse investeringene har vært nødvendige for å erstatte utstyr som tidligere har tilhørt SiH. Johnny s Kantine og Catering har overtatt kantinedriften på Evenstad. ØSIR Status i arbeidet med omstilling og økonomisk styring ved ØSIR pr 4. juni 2009 Tiltak Status Redusert studieprogram nedleggelse av institutt for 9 ansatte i ferd med å avvikle sine tilsettingsforhold som ledd i avviklingen mot sommeren 2011 i tråd med avdelingens plan og økonomiske forutsetninger. informatikk o 1 person har avsluttet sitt arbeidsforhold etter avtale o 2 personer har fått tilbud om AFP. Avklaringer pågår o 3 personer har signert arbeidsavtaler med Høgskolen i Gjøvik fra 1/7-09 som ledd i avtale om overtagelse av studenter på 2. og 3. året på Ba i Spillprogrammering. Denne avtalen forserer planlagte innsparingene i årene med ca 0,5 mill pr år. o Gjenværende ansatte avvikler sine arbeidsforhold med avviklingen av ADB-studiene frem til sommeren Samlet sett ca kr 2,5 mill realisert innsparing i 2009, økende til kr 5 mill i 2012, ref tidligere angitte plan for økonomiske innsparinger. Redusert studieprogram færre studier fra sommeren 2009 Redusert innleie av timelærere som følge av Høgskolestyrets beslutning om redusert studieprogram, med effekt på kr 0,5 mill i Økende til ca kr 1,0 mill fra ,5 midlertidig ansatte avviklet kontrakt med virkning i fra 1/1-09. Innsparing ca kr 1 mill i av 2 stk 20% stilling avviklet pr 1/1-09. Innsparing ca kr 0,15 mill. Administrative reduksjoner Redusert bygningsmasse (Gymbygg sagt opp pr 1/1-09) Innsparing kr 0,3 mill realiseres i Reduserte administrative kostnader ift tilsettinger. Prosentvise reduksjoner i administrative stillinger, tilsvarende kr 0,3 mill realiseres i 2009.

19 Reduserte kostnader ved videooverførte forelesninger, kr 0,5 mill realiseres i Faglige reduksjoner Redusert bruk av eksterne sensorer til full sensur, kr 0,3 mill realisert i 2009 (Ca 50% reduksjon) Færre gjesteforelesere, kr 0,1 mill realisert i 2009 (Ca 50% reduksjon) Avgangsstimulerende tiltak 1 ansatt pr 1/2-09. Erstattes ikke. 1 ansatt pr 1/7-09. Erstattes ikke. Øvrige forhold (nytt fra forrige status rapportering i HS 2009/22) Samlet sett ca kr 1 mill innsparing realisert. 1 ansatt i permisjon - kun deler av oppgavene gis vikar. Innsparing 0,5 mill. Fordypning i kommunal økonomi har konkurrert seg til eksterne midler på kr 1 mill pr år i 3 år. Kr 0,5 mill blir realisert i HI Status i arbeidet med omstilling og økonomisk styring ved HI, jf HS 2009/22: Tiltak med referanse til HS Status 2009/4 Tiltak 1: Høgskolelektor slutter (erstattes ikke) Avgangsstimulerende tiltak Driftsoperatør slutter (erstattes ikke) AFP I løpet av 2009 vil ytterligere 5 personer gå av med AFP Tiltak 2: Ansatte som har sagt opp sine stillinger Tiltak 3: Inndragning av stilling Tiltak 4: Reduksjon i antall midlertidige stillinger Tiltak 5: Nedleggelse av årsstudium i utepedagogikk Førstekonsulent slutter (erstattes ikke) Førstelektor slutter (erstattes ikke) Professor II slutter (erstattes ikke) Sekretær 50 % stilling i resepsjonen i HI Lærerskolealleen inndratt med virkning fra I tråd med planlagt progresjon vil tiltaket få virkning fra Av avdelingens samlede innsparinger på lønn, utgjør andelen innsparinger midlertidige stillinger 13 % i 2009 og 22 % i To personer i 100 % stilling blir overtallige ved HI som følge av dette. Tiltaket får økonomisk virkning for HI fra Status i arbeidet med omstilling og økonomisk styring ved HI pr 4. juni 2009 Ovennevnte plan følges. Hovedtyngden av tiltakene får ikke effekt før etter , og vil gi helårsvirkning først i Regnskapet pr 1. tertial viser at resultatet er noe bedre enn budsjettert. Avdelingen har vært varsomme med å ta inn vikarer ved kortere sykdom og permisjoner, og vurderer alle tilsettinger opp mot stillingsplanen og de lønnsmidler som er lagt inn i budsjettet. Ytterligere tiltak har avdelingen så langt ikke funnet å kunne iverksette. Nedbemanning sees i lys av at avdelingen i perioden har redusert med 9 årsverk uten at aktiviteten og antall studietilbud er redusert i den samme perioden. Fire ansatte ved Institutt for idrettsfag har vært utlånt til LUNA for å serve studier der. Avdelingen har fått melding om at det for neste studieår kun vil være behov for to stillinger rettet mot LUNAs aktivitet. Dette var ikke forutsatt da budsjettet ble lagt, og gir derfor en ekstra utfordring til avdelingen mht finansiering av to årsverk. Side 19 av 27

20 Gjennom tilleggsbevilgninger til statsbudsjettet for 2009 er avdelingen tildelt 40 nye studieplasser. Ved BA i sykepleie tar en sikte på å greie økningen på 15 studieplasser uten økning i lærerressursene. Ved de to andre studiene som er tildelt plasser, vil det bli gjort en nøktern vurdering av behovet for nye stillinger. LUNA Status i arbeidet med omstilling og økonomisk styring ved LUNA, jf sak HS 2009/22: Tiltak - med referanse til Status HS 2009/4 Riktig bemanning / 10 personer har takket ja til sluttpakke, de fleste med sluttdato kapasitet Gjeldende stillingsplan pr synes realistisk, men vil ikke på sikt gi tilstrekkelig fleksibilitet i avdelingen til å kunne påta seg eksterne oppdrag. Kontinuerlig analyse av Instituttlederne arbeider detaljert med matrisene for bemanning/kompetanse og bemanningsbehov oppgaver. i lys av oppgaver og økonomi Streng og kontrollert økonomistyring Månedlig oppfølging og gjennomgang av regnskap for alle prosjekt og budsjettenheter ved økonomikonsulenter i samarbeid med budsjettansvarlig. Identifisering av avvik, mulige forklaringsmodeller og beslutning om eventuelle tiltak. Første gjennomgang pågår nå, omfatter januar og februar. Analyse med rapportkommentar og vurdering av tiltak utarbeides etter full gjennomgang. Status i arbeidet med omstilling og økonomisk styring ved LUNA pr 4. juni 2009 Tiltak Negativt avvik mellom budsjett og regnskap er identifisert og gjelder i hovedsak lønn, men også andre driftskostnader (ADK) Undersøkelse av ressursbruk pr studieenhet Gjennomgang av modulstørrelser på studier som tradisjonelt har mange moduler, med tanke på bedre ressursutnyttelse I utredning av ny lærerutdanning vil det vurderes nøye hvilke - og hvor mange fag og valgmuligheter som kan tilbys. Økt studenttall i lærerutdanningene gir økte praksiskostnader Gjennomgang av landbruksområdet med sikte på å tilpasse kapasitet til etterspørsel Vurdere om enkelte fagområder kan overføres til ekstern finansiering. Revidert budsjett LUNA arbeider med revidering av budsjettet på bakgrunn av den kunnskapen avdelingen pr. i dag har vedrørende inntekter og kostnader. Tallene er foreløpige. Revidert lønnsbudsjett er større enn i 2008, til tross for nedbemanningen som gjennomføres etter planen. I lønnskostnader inngår også deler av praksiskostnadene. For 2009 utgjør dette ca kr 4 mill av lønnsbudsjettet. Revidert lønnsbudsjett pr.4. juni: Lønn totalt kr 109, 818 mill Herav budsjetterte praksiskostnader kr 4,0 mill Frikjøp BOA- O/B kr 9,925 mill Lønn ( minus BOA og praksis) kr 95,893 mill Side 20 av 27

Protokoll fra møtet 11. juni 2009

Protokoll fra møtet 11. juni 2009 Protokoll fra møtet 11. juni 2009 Til stede Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad (fram til kl 1445), Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein Storaas,

Detaljer

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood.

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood. Innkalling til styremøte 11. juni 2009 Vår ref.: 2009/763 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin

Detaljer

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Til stede 26.2. 2009: Hanne Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein

Detaljer

Protokoll fra møtet

Protokoll fra møtet Protokoll fra møtet 11.-12.12.2008 Til stede: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia Sandvik

Detaljer

Protokoll fra møtet

Protokoll fra møtet Protokoll fra møtet 12.11.2008 Til stede: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi,

Detaljer

Protokoll fra møtet 21. september 2010

Protokoll fra møtet 21. september 2010 Protokoll fra møtet 21. september 2010 Til stede: Hanne M. Alvsing, Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Marianne Bjerke Hansen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Sevat Lappegard (fram til kl 12), Mette Løhren,

Detaljer

Protokoll fra møtet 10. november 2010

Protokoll fra møtet 10. november 2010 Protokoll fra møtet 10. november 2010 Til stede: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl,Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Marianne Bjerke Hansen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren,

Detaljer

Protokoll fra møtet 16. juni 2010

Protokoll fra møtet 16. juni 2010 Protokoll fra møtet 16. juni 2010 Til stede: Hanne Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Guro Grimstad, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren, Torstein

Detaljer

Protokoll fra møtet 11. november 2009

Protokoll fra møtet 11. november 2009 Protokoll fra møtet 11. november 2009 Saksnr 2009/1396 Til stede: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Guro Grimstad, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren,

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 25. april 2013

Innkalling. Innkalling til styremøte 25. april 2013 Innkalling Innkalling til styremøte 25. april 2013 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein Storaas,

Detaljer

Protokoll fra møtet 14. desember 2010

Protokoll fra møtet 14. desember 2010 Protokoll fra møtet 14. desember 2010 Vår ref.: 2010/1716 Til stede: Petter Dyndahl, Thomas Engen, Marianne Bjerke Hansen (kom kl. 10.50), Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren, Torstein Storaas Forfall

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget. Til stede: Gerd Wikan, Morten Ørbeck, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren, Maren

Detaljer

Virksomhetsrapport. pr

Virksomhetsrapport. pr Virksomhetsrapport pr 31.08.12 1.0 Økonomi Virksomhetsrapport pr 31.08.12 rapporterer status for høgskolen som helhet, fordelt på høgskoleadministrasjonen og de fire campusene. Høgskolen i Hedmark (HH)

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 14.10.09 O 08/09 Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Vedlegg: Regnskap 2. tertial 2009 ALT Innledning Vi viser til orienteringssak

Detaljer

HØGSKOLEN I HEDMARK Høgskolestyret

HØGSKOLEN I HEDMARK Høgskolestyret 15. november 2012 Protokoll Protokoll fra s møte 15. november 2012. Møtet ble holdt i rom 114, Biohus på Campus Hamar. Til stede: Gerd Wikan, Morten Ørbeck, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren,

Detaljer

Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg

Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg Foreløpig godkjent protokoll fra høgskolestyrets møte 28. februar Saksnr 2011/392 Til stede: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl (fra kl 15.30), Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum (fra kl. 14.45), Marianne

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012. Møtet ble 27. februar holdt i klasserom 104, Biohus på Campus Hamar. Der ble sakene HS 2012/7 til 2012/13 behandlet. Møtet ble 28.

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Hotell Høsbjør 26. og 27. september Styret behandlet sakene HS 2013/64 og 65 i lukket møte 26. september.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Hotell Høsbjør 26. og 27. september Styret behandlet sakene HS 2013/64 og 65 i lukket møte 26. september. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Hotell Høsbjør 26. og 27. september 2013. Styret behandlet sakene HS 2013/64 og 65 i lukket møte 26. september. Til stede 26. september: Gerd Wikan, Atle

Detaljer

Protokoll fra møtet 28. april 2010

Protokoll fra møtet 28. april 2010 Protokoll fra møtet 28. april 2010 Saksnr 2010/555 Til stede: Hanne Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Kristian K. Fredriksen, Guro Grimstad, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat Lappegard,

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 12. mars Vår ref.: 2013/266

Innkalling. Innkalling til styremøte 12. mars Vår ref.: 2013/266 Innkalling Innkalling til styremøte 12. mars 2013 Vår ref.: 2013/266 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M.

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 28.08.09 A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Vedlegg: 1. Forslag til revidert budsjett 2009 2. Langtidsbudsjett

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 09.06.09 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Regnskap 1. tertial 2009 HS-V-023/09 Saksbehandler/-sted: Knut Aspås/SØR Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

2. Høgskolestyret vedtar studieprogrammet for studieåret 2012 2013 slik det framgår av vedlegg 1.

2. Høgskolestyret vedtar studieprogrammet for studieåret 2012 2013 slik det framgår av vedlegg 1. Saksfremlegg Dato: Arkivref: 04.11.2011 2010/507 Saksnr Møte Møtedato Høgskolestyret Studieprogram for studieåret 2012 2013 Forslag til vedtak: Saksframstilling 1. De 25 strategiske studieplassene høgskolen

Detaljer

Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg

Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg Foreløpig godkjent protokoll fra høgskolestyrets møte 10. juni 10.06.2011 Til stede: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl, Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie (til kl. 14.00), Kari Kvigne, Sevat

Detaljer

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden

70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden Møtedato 29.10.2013 Saksbehandler Konst.direktør Jan Aasen Arkivreferanse - 70/13: Planrammer for budsjett 2014 og prognoser for perioden 2015-17 1. Forslag til vedtak 1. De totale inntektene for 2014

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 16.02.2009 O 01/09 Regnskap pr 31.12.08 kommentarer Vedlegg: 1. Regnskap pr 31.12.08, ALT totalt 2. Regnskap pr 31.12.08, bevilgningsfinansiert

Detaljer

Resultatregnskap BFV pr for avdeling AITeL

Resultatregnskap BFV pr for avdeling AITeL Resultatregnskap BFV pr 201512 for avdeling AITeL Tall i hele 1000 kr Regnskap pr 201512 Budsjett pr 201512 Avvik Regnskap i fjor pr 201412 Note Driftsinntekter 1 Inntekt fra bevilgninger -34 282-34 282

Detaljer

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske.

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske. Vedlegg 5 Oppfølging etter etatsstyringsmøte 2013 Kunnskapsdepartementet innførte fra 2013 endringer i styringsdialogen mellom departementet og institusjonens styre. Dette innebærer at Samisk høgskole

Detaljer

O 12/10 Regnskap 1. tertial 2010 ALT

O 12/10 Regnskap 1. tertial 2010 ALT HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 15.06.2010 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 7.6.2010 O 12/10 Regnskap 1. tertial 2010 ALT Vedlegg: Resultatregnskap

Detaljer

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 9. mars 2015 O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Vedlegg: Resultatregnskap pr 31.12.2014 samlet for ALT Resultatregnskap pr 31.12.2014

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 7. februar 2011 A 03/11 Budsjettfordeling 2011 ALT Vedlegg: Forslag til budsjettfordeling 2011 1 Oppsummering Budsjettet for 2011

Detaljer

HH HiL HiG Sum. Antall ansatte, 2011 459 (45%) 308,5 (30%) 249,9 (25%) 1.017,4

HH HiL HiG Sum. Antall ansatte, 2011 459 (45%) 308,5 (30%) 249,9 (25%) 1.017,4 Nøkkeltall 2011, Kilde: DBH STUDENTER Antall studenter (totalt) høst 2011 Antall studenter (egenfinansierte) høst 2011 Antall heltidsekvivalenter totalt, høst 2011 Antall heltidsekvivalenter, egenfinansierte,

Detaljer

Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP

Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP S 5/2014 Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP Fakultet for samfunnsvitenskap Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør og dekan Saksbehandler: Torgeir Pedersen Arkiv nr: 14/00480 Vedlegg 1.

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Arkiv: 2010/1946 SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Til: Avdelingsstyret Møtedato: 16.9.2010 Fra: Dekan Saksbehandler: Rolf Dising RO-sak 03-10/c Regnskap for AFT 2. tertial 2010 Vedlegg:

Detaljer

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH.

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH. Kunngjøringstekst: 100 % stilling som instituttleder ved Institutt for samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, med tiltredelse fra 1.8.2013. Om Institutt

Detaljer

Tilfredshetsundersøkelsen 2013

Tilfredshetsundersøkelsen 2013 Høgskolen i Hedmark Tilfredshetsundersøkelsen 2013 Spørreundersøkelse blant høgskolens studenter tatt opp i februar 2013 2. utgave, 16.4.3013 Innhold Sammendrag... 4 1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Notat. Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport. Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Til: Fra:

Notat. Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport. Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Til: Fra: Notat Til: Fra: Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport Ut fra vår rolle i dette bistandsprosjektet som er: Kvalitetssikring av høgskolens

Detaljer

Resultatregnskap pr for avdeling AFT

Resultatregnskap pr for avdeling AFT Resultatregnskap pr 201508 for avdeling AFT Vedlegg 1 Utskrift 16.9.2015 Tall i hele 1000 kr Regnskap pr 201508 Budsjett pr 201508 Avvik Regnskap i fjor pr 201408 Note Driftsinntekter 1 Inntekt fra bevilgninger

Detaljer

Resultatregnskap pr for avdeling AFT

Resultatregnskap pr for avdeling AFT Resultatregnskap pr 201513 for avdeling AFT Vedlegg 1 Utskrift 19.1.2016 Tall i hele 1000 kr Regnskap pr 201513 Budsjett pr 201513 Avvik Regnskap i fjor pr 201413 Note Driftsinntekter 1 Inntekt fra bevilgninger

Detaljer

Langtidsbudsjett VetBio

Langtidsbudsjett VetBio S16 / Langtidsbudsjett VetBio Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Økonomi og eiendomsdirektør og dekan Torgeir Pedersen Forslag til vedtak: Langtidsbudsjettet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30.

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Langtidsbudsjett IKOS

Langtidsbudsjett IKOS Langtidsbudsjett IKOS 2005 2014 2005 2006 Langtidsbudsjett 2007 2009 20 IKOS 10 2011 2010-2014 0-2014 2012 2013 2014 Inntekter 45937,5 46775,6 50345,01 57957 59824,48 59458,29 59565,47 58906,97 60301,88

Detaljer

Regnskapsrapport AFT 2010 RESULTAT (Beløp i NOK 1 000)

Regnskapsrapport AFT 2010 RESULTAT (Beløp i NOK 1 000) Vedlegg 1 Regnskapsrapport 2010 pr. 30.04.2010 pr. 30.04.2009 Tilskudd fra KD, andre departement og statlig etater 1 36 578 32 040 Investeringer 1 (1 109) (795) Tilskudd fra NFR 1 42 50 Inntekt fra bidrags-

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 14. september 2005 TIL: Høgskolestyret Arkiv: FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 041-2005 SAK: Regnskapsrapport 2. tertial 2005 Tidl. sak(er):

Detaljer

Fakultetets oppgaver for 2016 er beskrevet slik i oppdragsbrevet:

Fakultetets oppgaver for 2016 er beskrevet slik i oppdragsbrevet: Til fakultetsrådet Dato: 16. februar 2016 MELDINGSSAK Saksnr.: 02/16 Journalnr.: 15/07238 Saksbehandler: Knut Sverre Bjørndalen Røang OPPDRAGSBREV FOR 2015 I statlig sektor gir overordnet myndighet sine

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: D-sak 1 Møtenr.: 1/2016 Møtedato: 9. februar 2016 Notatdato: 26. januar

Detaljer

Tertialrapportering 1. tertial 2017

Tertialrapportering 1. tertial 2017 Tertialrapportering 1. tertial 2017 Oversikten under viser det opprinnelige budsjettet for 2017. Det ble budsjettert med et overskudd på RD på 8,373 mill. som i hovedsak var knyttet til estimert tildeling

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

Virksomhetsrapport. pr 31.07.12

Virksomhetsrapport. pr 31.07.12 Virksomhetsrapport pr 31.07.12 1.0 Økonomi Virksomhetsrapport pr 31.07.12 fokuserer på høgskoleadministrasjonen og de fire campusene. Høgskolen i Hedmark (HH) Tabellen under viser en samlet oppstilling

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Dato: 08.02.2011 Arkiv: SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Til: Avdelingsstyret, avd. for helse- og sosialfag Møtedato: 25.03.2011 Fra: Dekan A-sak: 02/2011 Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen Tittel: Budsjettrevisjon

Detaljer

NOTAT KOMMENTARER TIL REGNSKAP PR

NOTAT KOMMENTARER TIL REGNSKAP PR NOTAT Saksbehandler: Rolf Krey Dising, 73558992 Vår dato: 12.02.2009 Ref.: 2009/500 Deres dato: KOMMENTARER TIL REGNSKAP PR 31.12.2008 1. Oppsummering Økonomisk har 2008 vært et godt år for AFT. Avdelingens

Detaljer

Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt )

Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt ) Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2017 (vedtatt 07.04.2017) Kilde illustrasjon: NOKUT-konferanse om kvalitet i høyere utdanning 2015 (19.-20. Mai, Bergen) Fusjon til Nord universitet 1. Avklare og implementere

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 20. april 2012. Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 20. april 2012. Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Campus Elverum 20. april 2012. Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Til stede: Gerd Wikan, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Petter Dyndahl, Torstein

Detaljer

1/9. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for april MED og underliggende enheter

1/9. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for april MED og underliggende enheter 1/9 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 211 5 MED og underliggende enheter 2/9 5 MED per 211 29 29 (TOT) 21 21 (TOT) 211 211 212 213 214 215 8, -7, -4, -3, -2, -1, 1, -3363-9122 668 7, 6, 5, 4, 3,

Detaljer

ILU 3/17 Budsjett 2017

ILU 3/17 Budsjett 2017 1 av 6 Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap Institutt for lærerutdanning Notat Til: Utvidet ledergruppe for Institutt for lærer utdanning Kopi til: Fra: Signatur: Instituttleder MP og KJ ILU 3/17

Detaljer

1/17. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Årsrapport for JUR og underliggende enheter

1/17. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Årsrapport for JUR og underliggende enheter /7 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Årsrapport for 2 2 JUR og underliggende enheter 2/7 2 JUR per 2 29 29 (TOT) 2 2 (TOT) 2 2 22 23 24 25 35, -25, -2, -8, -6, -4, -2, -, -8, -6, -4, -2, -2352-2352 -772-772 -3382-4

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Terningen Arena 10. november 2011. Møtet ble holdt i klasserom 8.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Terningen Arena 10. november 2011. Møtet ble holdt i klasserom 8. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Terningen Arena 10. november 2011. Møtet ble holdt i klasserom 8. Til stede : Gerd Wikan, Line M. Rustad, Mette Løhren, Torstein Storaas, Atle Hauge, Tormod

Detaljer

Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00

Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kjetil Haugen Svein Bråthen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Inge Myrvoll Bodil Børset Berit Støre Brinchmann

Detaljer

DET JURIDISKE FAKULTET

DET JURIDISKE FAKULTET DET JURIDISKE FAKULTET Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Saksnr: 3 g) J.nr: 2010/5355 Møtenr: /2010 Møtedato: 29.04.2010 Notatdato:20.04.2010 Saksbehandler: Trond Skjeie Sakstittel: Justert

Detaljer

1/12. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for mars MED og underliggende enheter

1/12. ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for mars MED og underliggende enheter 1/12 ØKONOMIRAPPORT (Basis) Månedsrapport for 214 5 MED og underliggende enheter 2/12 212-7, -6, -5, -4, -46251-3, -2, -1, 1, 2, 5 MED per 214 212 (TOT) 213 213 (TOT) 214 214-5628 -5951-37122 -258 53-667

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen Dato: 11.09.01 Til: Høgskolestyret Arkiv: Fra: Høgskoledirektøren HS-sak: 51/2001 SAK BEGRENSNINGER OG FRIHETSGRADER VEDRØRENDE UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orienteringssak Dato: Sak: Regnskap 2. tertial Henvisning til HiSTs måltavle

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orienteringssak Dato: Sak: Regnskap 2. tertial Henvisning til HiSTs måltavle Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orienteringssak Dato: 15.09.09 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Regnskap 2. tertial 2009 HS-O-004/09 Saksbehandler/- sted: Tidligere sak(er): Vedlegg: Atle

Detaljer

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG Til fakultetsstyret Dato: 22. oktober 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: 34/2012 Journalnr.: 2012/4793 Saksbehandlere: Stefan André Johnsen, Inger Langeggen og Simen Nørstebø FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT 2013-2015,

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET [Type text] DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fakultetsstyret 29/11) Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 4 Møtedato: 24.september Notatdato: 15.september Saksbehandler: Terje

Detaljer

Styremøte nr. 2/ protokoll

Styremøte nr. 2/ protokoll Styremøte nr. 2/2011 - protokoll Tid: Torsdag 28. kl. 09 30 til 13 00 og fredag 29. april kl. 09 15 12 30 2011 Sted: Eidgenössische Technische Hochschule ETH, Zürich, Sveits. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor,

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

Budsjettramme 2016 per Faktultet for teknologi. Institutt for informatikk og e-læring

Budsjettramme 2016 per Faktultet for teknologi. Institutt for informatikk og e-læring Budsjettramme 2016 per 26.11.2015 Faktultet for teknologi Institutt for informatikk og e-læring Fakultet for helse- og sosialvitenskap Fakultet for lærer- og tolkeutdanning Handelshøyskolen i Trondheim

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Sak 2 - vedtakssak Møtenr: 5/2013 Møtedato: 16.12.2013 Dato: 03.12.2013 Jnr..: 2013/14816 TRONSK Tidligere vedtak/behandling: Fakultetsstyret

Detaljer

Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer

Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer Tidspunkt/ Møtearena Beslutningspunkt Prosess / aktivitet Kommentarer Frist 14. januar

Detaljer

Studiekvalitetsrapport HIS 2009 Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10

Studiekvalitetsrapport HIS 2009 Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10 Avdeling for Humaniora, idrett og samfunnsvitenskap, HIS Faculty of humanities, sport and social sciences Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10 Innhold side Mal for dekans rapport

Detaljer

S T Y R E S A K # 36/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 RAPPORT FRA GJENNOMFØRING AV OPPTAKET FOR 2014/2015

S T Y R E S A K # 36/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 RAPPORT FRA GJENNOMFØRING AV OPPTAKET FOR 2014/2015 S T Y R E S A K # 36/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.09.14 RAPPORT FRA GJENNOMFØRING AV OPPTAKET FOR 2014/2015 Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering og ber om at det fremmes en

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 16/17 21.03. Dato: 13.03. Arkivsaksnr: /3446- ANDDA Regnskap per februar Vedlegg: Februar

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte 13. desember Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Campus Elverum fra kl

Protokoll fra Høgskolestyrets møte 13. desember Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Campus Elverum fra kl Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte 13. desember 2012. Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Campus Elverum fra kl 9 12.30. Til stede: Gerd Wikan, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Åmund

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 26-27. februar 2009 Vår ref.: 2009/339 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi,

Detaljer

Klinmed sitt budsjett for basis er ikke registret i økonomisystemet. Dette gjør det umulig å sammenlikne regnskap og budsjett hittil i år.

Klinmed sitt budsjett for basis er ikke registret i økonomisystemet. Dette gjør det umulig å sammenlikne regnskap og budsjett hittil i år. 1 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultetsstyre Med.fak.sak: Saksbehandler: Halvor Fahle Oslo, 22. 212 pr 28. 213 Fakultetets basisregnskap viser et overskudd på 65,9 millioner kroner. Dette er høyere

Detaljer

Budsjett Notat til instituttrådsmøtet Innledning Bakgrunn Prinsipper for fordeling innad på instituttet

Budsjett Notat til instituttrådsmøtet Innledning Bakgrunn Prinsipper for fordeling innad på instituttet Budsjett 2012-2016 Notat til instituttrådsmøtet 24.11.2011 Fra: Knut Tore Stokke Innledning Blant sakene som instituttrådet er pålagt å behandle er instituttets budsjett. Etter en omlegging i fjor er det

Detaljer

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag.

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag. Dato: 17. august 2012 MELDINGSSAK Saksnr.: 23/12 Journalnr.: Saksbehandlere: Baki Vurucu, Svein Amund Skara og Knut Sverre Bjørndalen Røang Til fakultetsstyret REGNSKAPSRAPPORT FOR FØRSTE TERTIAL 2012

Detaljer

FORDELING AV STATLIG TILDELING FOR 2009 SV FAKULTETET

FORDELING AV STATLIG TILDELING FOR 2009 SV FAKULTETET UNIVERSITETET I STAVANGER DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Effektuering av dekanvedtak ved SV-fakultetet Ephorte Journalnr. 2009/301.1 FORDELING AV STATLIG TILDELING FOR 2009 SV FAKULTETET Dekanvedtaket

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-møte nr 10/2004 Høgskolestyret /

Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-møte nr 10/2004 Høgskolestyret / HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 10 INNKALLING Møtedato: 14. desember 2004 Møtetidspunkt: 15.00-19.00 Møtedato: 15. desember 2004 Møtetidspunkt: 09.00-15.30 Møtested: Schnitlergården, Sverresgt. 15, inngang D.

Detaljer

HiT. Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. desember Hovedtallene i bevilgningsøkonomien per 30. november 20131:

HiT. Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. desember Hovedtallene i bevilgningsøkonomien per 30. november 20131: HiT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Det juridiske fakultet Arkivref: 2013/2817 TW0000 Dato: 29.11.2013 Sak JF 62-13 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. desember 2013 Regnskapsrapport med budsjettoppfolging per

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sak nr.: 52/2014 Møtedato: 25. november 2014 Notatdato: 17. november 2014 Sakstype: Diskusjonssak

Detaljer

Regnskapsrapport AFT 2. tertial 2009 RESULTAT (Beløp i NOK 1 000)

Regnskapsrapport AFT 2. tertial 2009 RESULTAT (Beløp i NOK 1 000) Vedlegg 2A Regnskapsrapport 2. tertial 2009 pr. 31.08.2009 pr. 31.8.2008 Tilskudd fra KD, andre departement og statlig etater 1 38 260 38 804 Investeringer 1 (1 188) (831) Tilskudd fra NFR 1 50 - Inntekt

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 Tid: Torsdag 25. september 2008 kl. 12.00 18.00 Fredag 26. September 2008 kl. 09.00 11.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen,

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato:

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 13.06.12 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor O-sak HS-O-10/12 Rektor Orienterer Utdanningsrelaterte saker Søkertall De aller fleste studieprogram

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØ UTVALGET 2009/10

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØ UTVALGET 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØ UTVALGET 2009/10 Læringsmiljøutvalgets oppdrag er hjemlet i Lov om universiteter og høyskoler 4.3. Høgskolens strategiske plan er utgangspunkt for det arbeidet Læingsmiljøutvalget

Detaljer

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak S 10-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15.02.2013 Arkivref.: 2011/6172 EMP026/133 Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø I tråd med Kunnskapsdepartementets

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 21 Møtedato: 19. juni 2006 Notatdato: 2. juni 2006 Saksbehandler: Jan E Aldal REGNSKAP

Detaljer

Dato: TIL: Høgskolestyret FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 27/2001

Dato: TIL: Høgskolestyret FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 27/2001 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 17.04.01 TIL: Høgskolestyret Arkiv: FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 27/2001 SAK: FORDELING AV STUDIEPLASSER Tidl. sak(er): HS-sak 13/2001

Detaljer

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo FAKULTETETS BUDSJETT FOR 2016 TIL: Fakultetsstyret FRA: Fakultetsledelsen DATO: 10.desember 2015 1. Oppsummering Fakultetet er pålagt å avvikle akkumulert underskudd

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT PER JUNI Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT PER JUNI Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 18.07.16 SAK NR 050 2016 MÅNEDSRAPPORT PER JUNI 2016 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar månedsrapport for juni til etterretning. 2. Styret konstaterer at driftssituasjonen

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi NOTAT Til: Avdelingsstyret Dato: 23.09.08 Fra: Dekan Saksbehandler: Rolf Dising Sak: 18/2008 Regnskapsrapport pr. 2. tertial 2008 Dok: Vedlegg 1: Kommentarer

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 49/15 Studieportefølje ved UiS, opptaksrammer og dimensjonering av studier 2016 Saksnr: 15/02525-1 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung. utdanningsdirektør

Detaljer

Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015

Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015 Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015 Vinter/vår 2014: Regjeringen varslet kommende stortingsmelding om strukturreform i universitets- og høgskolesektoren.

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2014 Møtedato: 13.11.2014 Notatdato: 05.11.2014 Saksbehandler: TN/JC Budsjett 2015: LTB

Detaljer