Formannskapets sakliste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Formannskapets sakliste 12.01.04"

Transkript

1 Page 1 of 10 Formannskapets sakliste Utvalg: Møtested: Møtedato: Karmøy kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapssalen Tid: Kl NB! Merk dag og tid. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/04 02/02462 FYLKESDELPLAN FOR HAUGALANDET SAKSLISTE Karmøy rådhus, Kjell Arvid Svendsen (s) sign. Sak 0001/04 Side 10 av 14 Sak 0001/04 FYLKESDELPLAN FOR HAUGALANDET Side 2 av 14 Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 02/02462 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0013/03 Kommuneplanutvalget /03 Formannskapet /03 Kommunestyret /03 Formannskapet /04 Formannskapet / Kommunestyret

2 Page 2 of 10 Forslag til vedtak: 1. Karmøy kommunestyre viser til forslag til fylkesdelplan for Haugalandet og betrakter den foreliggende plan som et grunnlag for den videre regionale utvikling. Kommunestyret har noen innvendinger mot forslaget til arealdisponering som er vist i planen. 2. Karmøy kommunestyre vil sterkt anbefale at planen endres på følgende punkter: Retningslinjer for tetthet i kommunens sentra er å betrakte kun som retningsgivende og er underordnet kommunens planer for arealdisponering. Karmøy kommune må ha den avgjørende innflytelse på utbyggingsform, tetthet og arealbruk forøvrig. Planens bestemmelser om senterstruktur må bearbeides til slik at den legger til rette for en videreutvikling av de etablerte sentra. På grunn av den faktiske arealsituasjonen i Koperviksområdet, må det i bestemmelsene framgå at Bygnes/Vestheim-området inngår som del av Koperviks tettstedssentrum. Norheimsområdet med Oasen storsenter må inngå som del av senterstrukturen i planen og gis muligheter for videre utvikling. 3. Karmøy kommunestyre konstaterer med beklagelse at Staten ikke oppfyller sine forpliktelser for finansiering av det statlige vegnett. I denne forbindelse ser Karmøy kommunestyre seg nødt til å be fylkets vegmyndigheter at nødvendig finansiering oppfylles. 4. Karmøy kommunestyre vedtar at det startes opp arbeid med kommunedelplan for utbyggingsakse 1, Åkrehamn Vedavågen Kopervik, med det mål å avklare senterstrukturen og sentrumsutviklingen innenfor planområdet. Planen må omfatte arealene Bygnes/Vestheim og området vest for RV47 fram til T-forbindelsen samt arealene på Stokkastrand. 5. Gjeldende fylkesdelplan kan ikke være innsigelsesgrunnlag for staten og fylkeskommunen i forhold til kommunale (eller private) planer som er i strid med fylkesdelplanen. Kommuneplanutvalget behandlet saken den , saksnr. 0013/03 Behandling: Nytt pkt. 1 foreslått av Helga Rullestad: 1. Karmøy kommunestyre viser til forslag til fylkesdelplan for Haugalandet og betrakter den foreliggende plan som et grunnlag for den videre regionale utvikling. Kommunestyret har noen innvendinger mot forslaget til arealdisponering som er vist i planen. Enstemmig vedtatt. Nytt kulepkt. 1 i pkt. 2 foreslått av Kåre Bakkevold: Retningslinjer for tetthet i kommunens sentra er å betrakte kun som retningsgivende og er underordnet kommunens planer for arealdisponering. Karmøy kommune må ha den avgjørende innflytelse på utbyggingsform, tetthet og arealbruk forøvrig. Enstemmig vedtatt. Nytt kulepkt. 2 og 3 i pkt. 2 foreslått av Helga Rullestad: Planens bestemmelser om senterstruktur må bearbeides til slik at den legger til rette for en videreutvikling av de etablerte sentra. På grunn av den faktiske arealsituasjonen i Koperviksområdet, må det i bestemmelsene framgå at Bygnes/Vestheim-området inngår som del av Koperviks tettstedssentrum. Norheimsområdet med Oasen storsenter må inngå som del av senterstrukturen i planen og gis muligheter for videre utvikling. Enstemmig vedtatt.

3 Page 3 of 10 Nytt pkt. 3 foreslått av Trygve Hagland: 3. Karmøy kommunestyre konstaterer med beklagelse at Staten ikke oppfyller sine forpliktelser for finansiering av det statlige vegnett. I denne forbindelse ser Karmøy kommunestyre seg nødt til å be fylkets vegmyndigheter at nødvendig finansiering oppfylles. Enstemmig vedtatt. Nytt pkt. 4 foreslått av Helga Rullestad: 4. Karmøy kommunestyre vedtar at det startes opp arbeid med kommunedelplan for utbyggingsakse 1, Åkrehamn Vedavågen Kopervik, med det mål å avklare senterstrukturen og sentrumsutviklingen innenfor planområdet. Planen må omfatte arealene Bygnes/Vestheim og området vest for RV47 fram til T-forbindelsen samt arealene på Stokkastrand. Enstemmig vedtatt. Nytt pkt. 5 foreslått av Kåre Bakkevold: 5. Gjeldende fylkesdelplan kan ikke være innsigelsesgrunnlag for staten og fylkeskommunen i forhold til kommunale (eller private) planer som er i strid med fylkesdelplanen. Vedtatt med 5 mot 1 stemme (V). Forslag til nytt pkt. 6 foreslått av Trygve Hagland: 6. Der private arealer varig vernes eller båndlegges, skal grunneier gis en erstatning/vederlag i tråd med en fornuftig pris i området. Forslaget ble nedstemt mot 1 stemme (Frp). Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 0154/03 Behandling: Enstemmig innstilling. Vedtak: Karmøy kommunestyre vedtar at behandlingen av planen utsettes. Kommunestyret krever mer tid for å vedta høringsuttalelsen. Kommunestyret behandlet saken den , saksnr. 0071/03 Behandling: Ordfører gjorde oppmerksom på skriv fra Åkra Utviklingsforum. Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre vedtar at behandlingen av planen utsettes. Kommunestyret krever mer tid for å vedta høringsuttalelsen. Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 0191/03 Vedtak: Saken enstemmig utsatt. Behandles i formannskapets første møte i januar 2004.

4 Page 4 of 10 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Karmøy kommunestyre viser til forslag til fylkesdelplan for Haugalandet og betrakter den foreliggende plan som et godt grunnlag for den videre regionale utvikling. Kommunestyret har ingen vesentlige innvendinger mot forslaget til arealdisponering som er vist i planen. 2. Karmøy kommunestyre vil imidlertid sterkt anbefale at planen endres på følgende punkter: Det må gis retningslinjer for tetthet i kommunens sentra som gir kommunens planer for arealdisponering den avgjørende innflytelse på utbyggingsform og tetthet. Planens bestemmelser om senterstruktur må bearbeides til slik at den legger til rette for en videreutvikling av de etablerte sentra. Dette må også inkludere Norheimsområdet med Oasen storsenter. 3. Karmøy kommunestyre er dessverre nødt til å konstatere at Staten ikke følger opp sine forpliktelser for finansiering av det statlige vegnett. I denne forbindelse innser Karmøy kommunestyre at ekstraordinær finansiering av framtidig utbygging av vegnettet kan bli en nødvendighet. 4. Karmøy kommunestyre vedtar at det startes opp arbeid med kommunedelplan for utbyggingsakse 1, Åkrehamn- Vedavågen-Kopervik, med det mål å avklare senterstrukturen og sentrumsutviklingen innenfor planområdet. FYLKESDELPLAN FOR HAUGALANDET Fylkesdelplan for kommunene Karmøy, Haugesund, Tysvær, Sveio, Bokn, Ølen, Vindafjord, Etne og Sauda er lagt ut til høring med høringsfrist 30.september. Planen omfatter følgelig 7 kommuner i Rogaland og 2 kommuner i Hordaland og må vedtas i de to fylkestingene, etter planen i desember Befolkningsutvikling Befolkningen på Haugalandet utgjør nå innbyggere. Folketallet har de siste 10 årene økt med personer, eller 5,8%, noe som er tilsvarende den prosentvise veksten i landet som helhet. Årlig vekst er ca. 0,6% i gjennomsnitt, men det er store forskjeller innad i regionen. Veksten har vært størst i Karmøy gjennom 70- og 80-tallet, mens det de siste 10 årene er det Haugesund og Tysvær som har vokst mest. De "midtre" kommunene i regionen har hatt en svakere tilvekst, mens de indre kommunene har hatt stagnasjon eller tilbakegang. Størst er problemene i Sauda med en nedgang på 7% de siste 10 årene. Som grunnlag for planarbeidet er det utarbeidet befolkningsprognoser som peker mot en fortsatt, moderat vekst i regionen. Det er lagt til grunn for beregningene av fremtidig arealbehov at regionen vil få en vekst på oppimot flere innbyggere fram til Prognosene viser også sannsynlighet for at den regionale skjevheten i veksten som man har hatt de siste 10-år vil fortsette, og at hovedtyngden av veksten vil komme i Haugesund, Karmøy og Tysvær. Sysselsetting Regionen har en høy sysselsetting knyttet til industri (19%), noe som gjør regionen sensitiv for utviklingstrekkene i industriselskaper og industripolitikk. Det er beregnet et totalt behov for 5000 nye arbeidsplasser i regionen i planens tidsperspektiv. Planen oppsummerer følgende hovedutfordringer: Distriktsutfordringer: Bedre tilgjengeligheten fra de indre/ perifere delene av regionen til det sentrale arbeidsmarkedsområdet og det regionale servicetilbud. Etablere "demning" mot for sterk sentralisering i vestlige strøk. Styrke kommunesentere ved å utvikle sentralt beliggende tilbud, også når det gjelder arealer med verneverdi. Beholde større andel av distriktsbefolkningens handel. Byutfordringer:

5 Page 5 of 10 Regionen har en transportvekst som stedvis er i ferd med å overbelaste transportsystemet og skaper betydelig miljøproblemer i sentrale områder. Andelen reisende med kollektivtransport har gått ned, og er svært lavt. Kvaliteten på vegsystemet er gjennomgående for dårlig, spesielt hva gjelder trafikksikkerhet. Tettstedsstrukturen er svært fragmentert, noe som fører til stor bilavhengighet og stort individuelt transportvolum med bil med tilhørende miljøkonsekvenser. Tilgjengeligheten til gode rekreasjonstilbud i nærmiljøet er stedvis for dårlig. Viktige arealer for friluftsliv, landbruk, natur- og kulturvern nær tettstedene trenger stedvis bedre tilrettelegging, sikring og vern. Utviklingen av sterke kjøpsentere med en stadig økende andel av regionens omsetning bidrar til å svekke flere tradisjonelle tettstedssentre. Målsetninger: Overordnet mål: Fylkesdelplanens formål er å integrere hensynet til bærekraftig utvikling på Haugalandet gjennom en planprosess der utbyggingsbehov, transportbehov, energi-, verne- og miljøhensyn sees i sammenheng i et langsiktig perspektiv. Mål for samordnet areal- og transportplanlegging: Det er viktig å redusere veksten i bruk av privatbil og bidra til at en vesentlig andel av transporten foregår på en så miljøvennlig måte som mulig. Nasjonale mål og prinsipper innebærer at det må bygges tettere for å redusere veksten i ressursforbruk og transportomfang i byer og tettsteder. Vern av arealer: Som en viktig del av en helhetlig miljø- og ressursforvaltning skal fylkesdelplanen medvirke til vern og forvaltning av ikke-fornybare arealressurser. Transportsystemet: Sentrale mål for transportsystemet er blant annet: Styrke miljøvennlig transport i byområdet på Haugalandet gjennom utvikling av et prismessig konkurransedyktig høykvalitets kollektivsystem. Utvikle stamvegnettet, E 39 Kyststamvegen og E 134. Utvikle RV 47 som en effektiv hovedakse gjennom byområdet fra Skudeneshavn til Sveio. Øke mulighetene for å reise kollektivt ved å sikre god samordning /korrespondanse mellom de ulike transportmidlene. Senterstruktur: Legge grunnlaget for en overordnet styring av handel og tjenester som basis for å utvikle en levende by og levende tettsteder. Utforme en definert senterstruktur som kan erstatte Rikspolitiske bestemmelser om midlertidig etableringsstopp for kjøpesentre. (kjøpesenterstoppen). Arealanalyse: Boligarealer: Antall personer per bolig varierer fra 2,2 i Haugesund til 2,8 i Tysvær. Gjennomsnitt i regionen er 2,5 - mens tallet i større byer ligger rundt 2,0. Tallet vil trolig synke i årene framover. Med 2,0 personer per bolig vil det være behov for nye boliger fram til I arealbehovsberegningene er det lagt til grunn et behov for boliger. En konsekvens av den demografiske utviklingen, med bl.a. et stadig økende antall enslige eldre og enslige unge uten familie, er at det er behov for en relativt større andel mindre boliger enn tidligere. Erfaringsmessig er etterspørselen etter slike boliger størst i byer og større tettsteder. Forutsatt at boligbyggingen framover får en relativ større andel i by- og tettstedene og samtidig en større andel mindre

6 Page 6 of 10 boliger (rekkehus, blokkleiligheter o.l.), er det grunn til å regne med et lavere gjennomsnittlig arealbehov per bolig enn tidligere. I arealbehovsberegningene er det lagt til grunn gjennomsnittlig 2,0 boliger/daa i Haugesund, 1,5 boliger/daa i Karmøy og 1,0 boliger/daa i de øvrige kommunene. Det er videre regnet med at 10% av boligbyggingen vil dekkes opp gjennom fortetting. Samlet for regionen gir dette et boligbyggingsareal på daa fram til Det er imidlertid allerede lagt ut svært store utbyggingsarealer til boligformål i gjeldende kommuneplaner. Størst behov for nye arealer har Haugesund med ca daa, mens Karmøy har behov for ca. 500 daa. Totalt er det beregnet behov for nye boligarealer på ca daa. Næringsarealer: Behovet for næringsarealer i 2040 er beregnet til daa, inkludert eksisterende næringsområder. Dagens reserver i planlagte og godkjente næringsområder er ca daa. Selv i et 40 års perspektiv er behovet for nye, mer sentralt beliggende næringsarealer i regionen gjennomgående dekket i gjeldende kommuneplaner. Unntatt fra dette er Haugesund der det er beregnet et behov for ca. 600 daa. Utfordringen er først og fremst å lokalisere nye etableringer med gunstig lokalisering for befolkningens tilgjengelighet og slik at transportbehovet ikke blir større enn nødvendig. Sum arealbehov Ettersom de fleste kommunene i regionen har lagt ut svært store arealreserver i sine kommuneplaner er summen av behov for nye arealer forholdsvis lite i forhold til det man kan forvente i et så langt tidsperspektiv som 40 år. Totalbehovet for nytt areal er beregnet til ca daa. Men behovet er svært ulikt i ulike kommuner. Det er størst i Haugesund som har behov for ca daa nytt utbyggingsareal. Dernest har Karmøy og Tysvær begge behov for rundt 1000 daa hver. Planforslaget: På bakgrunn av beregnet arealbehov, på bakgrunn av fagrapporter for ulike tema (for eksempel landbruk, miljøvern, kulturvern og friluft), er det utarbeidet forslag til framtidige utbyggingsområder. Til grunn for forslaget er det lagt følgende kriterier: Begrensing av konflikt med regionale verneinteresser Nærhet til tettstedsentre (gang/sykkelavstand) og lokal service Nærhet til hovedtraseer for kollektivtransport God tilgjengelighet til det overordnede transportsystem Begrensing av transportvekst i regional sammenheng. Nærhet til lokal og regional grøntstruktur/turveier Gode terrengmessige og landskapsmessige kvaliteter For Karmøy kommune innebærer det konkrete planforslaget følgende utbyggingsarealer ut over det som allerede er godkjent i kommuneplanen: Utbyggingsakse 1: Åkrehamn-Veavågen-Kopervik Samlet 300 da som anbefales lagt i tilknytning til eksisterende tettsteder. 100 daa. foreslås lagt ut i Kopervik vest (Eide), 150 daa i Åkra nord (Sæveland) og 50 daa i Vea sør (Hapaløk).Videre legges det opp til omfattende fortetting med boligprosjekter nær sentrum i Kopervik og til dels i Åkrehamn. Skudeneshavn Det foreslås 100 daa nytt utbyggingsareal med 50 daa mot vest og 50 daa mot nord-øst. Utbyggingsakse 2. Kopervik-Karmsund bru På grunn av konflikter med regionale verneinteresser anbefales en begrenset utbygging med 50 daa på Håvik og 50 daa på Avaldsnes. Her bør også fortetting utnyttes. Utbyggingsakse 3. Karmsund bru-torvastad-storesund Det foreslås at det legges ut 50 nye daa utbyggingsareal i aksen på arealer som har relativt lavt konfliktnivå med landbruk. I tillegg til dette forutsettes det vesentlig fortetting innenfor eksisterende bebygd areal.

7 Page 7 of 10 Utbyggingsakse 4. Norheim-Vormedal Fordi det innenfor aksen i dag er godkjent store arealer til boligformål som ennå ikke er utbygd, foreslås det kun lagt ut ytterligere 50 nye daa på Mykje/Snik. På grunn av sin nærhet til Haugesund sentrum og viktige regionale målpunkt, foreslås 150 daa nytt utbyggingsareal plassert mellom Norheimsvegen og den planlagte omkjøringsvegen Norheim-Raglamyr. Området er særlig godt egnet til nærings- og offentlig virksomhet med høy utnyttelse. Utbyggingsakse 5: Skåredalen-Skre-Kolnes På grunn av sin nærhet til Haugesund sentrum og andre viktige målpunkt, samt lite arealkonflikter, foreslås 1000 daa nytt utbyggingsareal lagt til denne aksen. 150 av disse dekarene legges til Haugesund kommune, mens resten foreslås lagt ut i Karmøy kommune (Eikje-området). Med sin nærhet til Haugesund sentrum og med sin sentrale beliggenhet i det regionale byområdet, forutsettes det at denne aksen, på Karmøysiden, vil dekke 650 daa av Haugesunds fremtidige arealbehov. Før man kan gå i gang med en utbygging av denne aksen forutsettes det at Karmøy og Haugesund kommuner utarbeider en felles oversiktsplan for området. Senterstruktur: For Karmøy foreslås det følgende senterstruktur: Kommunesenter: Kopervik Kommunedelsenter: Åkrehamn Skudeneshavn Grendesenter: Vedavågen Avaldsnes Vormedal Utbyggings-og finansieringsplan for vegnettet: Gjennom arbeidet både med den foreliggende fylkesdelplan for Haugalandet og fylkesdelplanen for samferdsel, er det vist at det er et betydelig gap mellom behovslistene for tiltak på vegnettet og det en kan forvente å få finansiert over de offentlige budsjettene. Videre vil tidshorisonten for en utbygging kun basert på ordinære offentlige midler bli svært lang. Med dette som utgangspunkt er det i planarbeidet også sett på mulige utbyggingsplaner, med kun ordinær offentlig finansiering og med ekstraordinær finansiering i form av bompenger eller drivstoffavgift. Tradisjonell bompengefinansiering synes å være den formen for ekstraordinær finansiering som gir raskest og størst utbyggingspotensial grunnet størst inntektspotensial. Planbestemmelser og retningslinjer: Til planen er det knyttet bestemmelser. Bestemmelsene er foreslått for å erstatte rikspolitiske bestemmelser om midlertidig etableringsstopp for kjøpesentre og er rettslig bindende. I tillegg er det utarbeidet retningslinjer knyttet til andre aspekter ved planen. Dette gjelder for eksempel tetthet i nye utbyggingsområder og krav til samordning av areal- og transportplanleggingen. I pkt sies det for eksempel at gjennomsnittlig tetthet i nye utbyggingsområder skal være minimum 3 boliger per daa innenfor gangavstand(1 km) fra sentrum i Kopervik og Åkra. Se vedlagte retningslinjer og bestemmelser. Fylkesdelplanens virkning reguleres av plan- og bygningslovens kapittel V. Fylkesdelplanen skal legges til grunn for fylkeskommunal virksomhet og være retningsgivende for kommunal og statlig planlegging. Der det innføres planelementer av bindende karakter (retningslinjer for kjøpesenteretablering), skal disse være gjensidig forpliktende for kommunene, fylkeskommunen og staten. Av hensyn til kommunenes videre planlegging av tettstedene og andre langsiktige utbyggingsretninger som er godkjent i fylkesdelplanen, skal forslag til omdisponering av områder med verneinteresser her i seg selv ikke automatisk gi grunnlag for innsigelser.

8 Page 8 of 10 Rådmannens kommentarer: Generelt: Forslaget til fylkesdelplan er et omfattende dokument som berører mange sider av den utviklingen en ser for seg i regionen de kommende år. Planperspektivet er veldig langt (40 år) og som følge av dette, beheftet med tilsvarende stor usikkerhet knyttet til den langsiktige utvikling. Rådmannen ser klart verdien av det planarbeidet som er gjennomført. Det befolkningsmessige tyngdepunktet på Haugalandet er ett bolig- og arbeidsmarked med de felles utfordringer for de berørte kommuner dette medfører. Planen omfatter imidlertid et stort område med svært ulike problemstillinger. Det vestre området med relativt sterk vekst kontra de midtre og indre områder der stagnasjon og endog reduksjon i befolkningen er realiteten. I plandokumentet er det imidlertid et mål å legge til rette for utvikling i alle delene av regionen. Her heter det: Det er et mål med vekst på hele Haugalandet. Byområdet på Haugalandet er en viktig bidragsyter til den økonomiske utviklingen i regionen. Byen er imidlertid avhengig av et levedyktig omland. Byutvikling må ikke skje på bekostning av distriktskommunene. Så vil da framtida vise om den foreliggende planen er et funksjonelt redskap i så måte. I målsetningene for planen er det et vesentlig punkt at veksten i bruken av privatbil skal reduseres. At byområdet er det viktigste satsingsområdet i så måte framgår også av planen der det heter: Det må imidlertid være klart at bilen er det viktigste fremkomstmiddelet i distriktene, og at det derfor må satses på vedlikehold og utbedring av veinettet. Videre må det bli enklere å pendle til og fra distriktene, og derfor legges til rette for kollektivruter og bruk av bil til arbeid og skole. Rådmannen kan vanskelig se at ikke denne målsetningen også må gjelde Karmøy. Arealbruk: Fylkesdelplanen er et dokument som gir føringer for arealplanleggingen i den enkelte kommune. Rådmannen har ingen vesentlige innvendinger mot arealdisponeringen vist i planen. På øya legger planen opp til en videreutvikling av det eksisterende befolkningsmessige tyngdepunkt representert ved aksen Åkrehamn-Kopervik samtidig som det gis rom en videre utbygging av kommunens øvrige tettsteder med nye utbyggingsarealer både i Skudeneshavn, på Avaldsnes og på Torvastad. At det legges opp til en relativt sterkere vekst i aksen Åkrehamn-Kopervik enn de øvrige delene, finne rådmannen riktig både av hensyn til behovet for på lang sikt å skape en sentral bystruktur og av hensyn til å bevare landbruks- og kulturverdier i kommunens nordlige områder. På fastlandet er deler av det beregnede arealbehov for videre utbygging i Haugesund, foreslått lagt til Karmøy i det som heter utbyggingsakse 5, Skåredalen-Skre-Kolnes. I et regional perspektiv er dette etter rådmannens oppfatningen en rasjonell arealdisponering på flere måter. Det er en utbygging med nærhet til Haugesund sentrum, med nærhet til det overordnede vegnett og med nærhet til tyngdepunktet av arbeidsplassene i regionen. Et alternativ til dette hadde vært en sterkere utbygging i Haugesund nord. Dette vil imidlertid belaste Karmsundsgata i Haugesund ytterligere. En bør etter rådmannens oppfatning ikke legge opp til en arealdisponering som fører til at regionens senter får en infrastruktur som er lite funksjonell. For regionen som helhet er det viktig at regionsenteret fungerer også med hensyn til trafikkavvikling. Senterstruktur: Planens bestemmelser om senterstruktur skal erstatte de rikspolitiske bestemmelser om etableringsstopp for kjøpesentre. Rent generelt ser rådmannen positivt på at en gjennom fylkesdelplanen kan få bestemmelser som kan erstatte disse. Det kan imidlertid synes som om bestemmelsene ikke legge grunnlaget for en dynamisk videreutvikling av handelsnæringen i kommunen. Det er for eksempel ikke muligheter for videreutvikling på Norheim (Oasen). Jf pkt 6.6. Det kan etableres kjøpesentre på mer enn 3000 m2 i kommunesenteret (Kopervik), men her må kjøpesenteret plasseres innenfor tettstedssentrum, et sentrum som må fastlegges i kommuneplanens arealdel, men som generelt bør måle meter fra ytterkant til ytterkant. Dette vil ikke omfatte Bygnes/Vestheim-området, et område som i andre sammenhenger er vurdert som aktuelt for slike etableringer. I områdene som fylkesplanen peker på som aktuelle er arealene utbygd og vegnettet lite egnet for en slik etablering.

9 Page 9 of 10 I sentrum av Åkrehamn, der det er tilgjengelige arealer, kan kjøpesentre inntil 3000 m2 i utgangspunktet tillates etablert. Med den reelle handelsstrukturen en har i Karmøy og den kultur som er etablert, kan en kanskje tenke seg at Åkrehamn har potensiale til å ivareta funksjonen som handelssenteret for "øydelen" av Karmøy. Rådmannen ser det som positivt at en kan finne en erstatning for kjøpsenterstoppen, men mener at den struktur som framgår av fylkesdelplanen ikke er funksjonell for Karmøy kommune. Temaet må innarbeides i kommuneplanens arealdel. Denne ble vedtatt i kommunestyret og det vil ikke være rasjonelt å starte dette arbeidet opp igjen i full skala. Rådmannens forslag til alternativ løsning er å utarbeide en kommunedelplan for det som betegnes som utbyggingsakse 1, Åkrehamn Vedavågen Kopervik og i denne planen fastlegge senterstrukturen. En slik plan kan også nyttes som redskap for å foreta en lenge etterspurt og nødvendig gjennomgang av arealbruken i Kopervik sentrum uten å gå vegen gjennom en reguleringsplan. Åkrehamn og Vedavågen har relativt nylig fått nye sentrumsplaner mens reguleringsplanen for Kopervik sentrum er fra Utbygging- og finansiering av vegnettet. Det er både i den foreliggende fylkesdelplanen, i samferdselsplanen for Rogaland og i Norsk Transportplan for påvist at det er et betydelig gap mellom behovslistene og det en kan forvente å få finansiert over de offentlige budsjetter. For rådmannen står en i denne sammenheng overfor valget mellom 2 ulike strategier. Den ene er å fortsette den strategi en har nyttet til nå; press på sentrale myndigheter for enten å øke den totale ressurstilgangen til vegbygging eller å argumentere for at regionen må få en større andel av midlene. Den andre strategien er å konstatere at den eneste måten å kunne realisere det som en oppfatter som den nødvendige vegbygging på, er gjennom ekstraordinære finansiering i form av bompenger eller drivstoffavgift. For rådmannen er det klart at en må se i øynene at ekstraordinær finansiering er uunngåelig dersom en ønsker realisering av en infrastruktur som skal dekke de behov som er i regionen. Nå skal en eventuell slik finansiering ikke vedtas ved godkjenning av fylkesdelplanen, men for rådmannen er det viktig at det i forbindelse med behandlingen av fylkesdelplanen blir gitt signaler fra Karmøy kommune om hvilken holdning en har til spørsmålet. Retningslinjer: Rådmannen er usikker på hvilke konsekvenser de foreslåtte retningslinjene vil ha for den enkelte kommunes planlegging på oversikts- og detaljnivå. Det er det ikke sagt noe konkret om hvordan retningslinjene vil praktiseres, men rådmannen er skeptisk til den noe "bastante" utforming retningslinjene har fått. Skal disse retningslinjene bokstavelig legges til grunn, vil det for eksempel være slutt på mulighetene til å bygge tradisjonelle eneboliger i sentrum av Kopervik og Åkrehamn. Dette vil være et markant brudd med det som er en ønsket boform for mange. Og som det også klart framgår av planen, det er ingen knapphet på utbyggingsarealer i Karmøy. Det er mange elementer som påvirker hvilken type boligbygging en skal få i kommunen. Dette er for eksempel generelle utbyggingskostnader, statlige boligpolitiske virkemidler og folks boligpreferanser som en ser kan endre seg over tid. Det kan godt være at det vil finne sted en boligbygging med større tetthet i tida framover, men dette bør være fundamentert i kommunal planlegging i samspill med de ovenfor nevnte elementer og ikke som fylkeskommunale pålegg. Retningslinjene bør derfor etter rådmannens oppfatning gis en mindre bindende utforming. Rådmannens konklusjon: Rådmannen ser det som viktig for den regionale utvikling at det blir vedtatt en egen fylkesdelplan for Haugalandet. Imidlertid må planen gis et innhold som i større grad er i samsvar med den utvikling en til nå har sett i Karmøy og den utbyggingsform en har hatt i kommunen. Som følge av fylkesdelplanen ser imidlertid rådmannen det rasjonelle i at det blir utarbeidet en egen kommunedelplan for utbyggingsakse 1, Åkrehamn Vedavågen Kopervik. Denne kommunedelplanen må imidlertid ta utgangspunkt i at denne aksen på lang sikt blir ett byområde og ikke i den differensiering av utviklingsmuligheter som forslaget til retningslinjer i fylkesdelplanen legger opp til. Dessuten må denne kommunedelplanen gis et innhold og en utforming som innenfor fastlagte rammer gjør den til et fleksibelt redskap for videre utvikling innenfor området. Rådmannen i Karmøy, Arnt Mogstad sign.

10 Page 10 of 10

Formannskapets sakliste

Formannskapets sakliste Page 1 of 10 Formannskapets sakliste 18.09.03 Karmøy kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.09.03Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Formannskapets sakliste

Formannskapets sakliste Page 1 of 15 Formannskapets sakliste 19.01.04 Karmøy kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.01.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Formannskapets sakliste 11.11.04

Formannskapets sakliste 11.11.04 Page 1 of 5 Formannskapets sakliste 11.11.04 Utvalg: Møtested: Møtedato: Karmøy kommune MØTEINNKALLING Ekstraordinært møte i formannskapet Formannskapssalen 11.11.04Tid: Kl. 17.00 NB! Merk tidspunkt! Eventuelle

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21.

Detaljer

SVAR PÅ HØRING - REGIONAL PLANSTRATEGI - FYLKESKOMMUNEN

SVAR PÅ HØRING - REGIONAL PLANSTRATEGI - FYLKESKOMMUNEN MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 10.09.2012 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 41 53 70 75 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

Folkemøte om kommuneplanen for Karmøy :

Folkemøte om kommuneplanen for Karmøy : Folkemøte om kommuneplanen for Karmøy 2012-2023: Skudeneshavn 19.02.2013 Samfunnsplanlegger: Håkon Randal Seniorarkitekt: Jarle Stunes Program: folkemøte i samband med kommuneplanen 2012-2023, Skudeneshavn

Detaljer

Formannskapets sakliste

Formannskapets sakliste Page 1 of 24 Formannskapets sakliste 15.03.04 Utvalg: Møtested: Møtedato: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen 15.03.04Tid: Kl. 17.00 NB! MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for samfunnsplanlegging

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for samfunnsplanlegging MØTEPROTOKOLL Utvalg for samfunnsplanlegging Møtested: Rom 309 Møtedato: 15.05.2014 Tid : Kl. 17.00 -ca. 19.00 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Alsaker Roald KRF Forfall Medlem Hystad Margaret Elin H

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: U60 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: HØRINGSUTTALELSE - RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTERE

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: U60 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: HØRINGSUTTALELSE - RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTERE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: U60 Arkivsaksnr.: 08/3345-5 Dato: 11.03.2008 HØRINGSUTTALELSE - RIKSPOLITISK BESTEMMELSE OM KJØPESENTERE INNSTILLING TIL: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 15/2958. Formannskapet Formannskapet

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 15/2958. Formannskapet Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 15/2958 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 29.05.2017 Formannskapet 19.06.2017 BOLIGBYGGEPROGRAM 2016 PRIORITERING AV KOMMUNALE UTBYGGINGSOMRÅDER

Detaljer

Regional plan for areal og transport på Haugalandet - Vedtak på grunnlag av innvendinger fra Tysvær, Bokn og Karmøy kommuner

Regional plan for areal og transport på Haugalandet - Vedtak på grunnlag av innvendinger fra Tysvær, Bokn og Karmøy kommuner Statsråden I følge liste Deres ref Vår ref 16/3079-13 Dato 21.6.2017 Regional plan for areal og transport på Haugalandet - Vedtak på grunnlag av innvendinger fra Tysvær, Bokn og Karmøy kommuner Jeg viser

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart.

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart. MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart. Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer

Detaljer

Rikspolitiske retningslinjer. Rikspolitiske bestemmelser - eksempel kjøpesenterstoppen. Rundskriv:

Rikspolitiske retningslinjer. Rikspolitiske bestemmelser - eksempel kjøpesenterstoppen. Rundskriv: Rundskriv: Rikspolitiske bestemmelser - eksempel kjøpesenterstoppen Rikspolitiske retningslinjer RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1989) RPR for planlegging i forbindelse med sjøområdene

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - PLAN OMRÅDEPLAN FOR NÆRINGS- OG SENTRUMSOMRÅDENE SPANNE/NORHEIM

SAKSPROTOKOLL - PLAN OMRÅDEPLAN FOR NÆRINGS- OG SENTRUMSOMRÅDENE SPANNE/NORHEIM SAKSPROTOKOLL - PLAN 5089 - OMRÅDEPLAN FOR NÆRINGS- OG SENTRUMSOMRÅDENE SPANNE/NORHEIM Formannskapet behandlet saken den 16.01.2017, saksnr. 6/17 Behandling: Innstillingen vedtatt med 10 stemmer mot 1

Detaljer

Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren god nok som avtale med staten? Transportplansjef Håkon Auglend

Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren god nok som avtale med staten? Transportplansjef Håkon Auglend Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren god nok som avtale med staten? Transportplansjef Håkon Auglend Regionalt samarbeid om areal og transport på Jæren Felles planlegging for felles mål Utfordringer:

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - PLAN OMRÅDEPLAN FOR NÆRINGS- OG SENTRUMSOMRÅDENE SPANNE/NORHEIM

SAKSPROTOKOLL - PLAN OMRÅDEPLAN FOR NÆRINGS- OG SENTRUMSOMRÅDENE SPANNE/NORHEIM SAKSPROTOKOLL - PLAN 5089 - OMRÅDEPLAN FOR NÆRINGS- OG SENTRUMSOMRÅDENE SPANNE/NORHEIM Formannskapet behandlet saken den 16.01.2017, saksnr. 6/17 Behandling: Innstillingen vedtatt med 10 stemmer mot 1

Detaljer

Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Terje Kaldager Øyer, 19.mars 2015 Planverktøy i Plan- og bygningsloven Nivå Retningslinjer og føringer Midlertidig båndlegging

Detaljer

Formannskapets møteprotokoll 15.03.04. Karmøy kommune. Side 7 av 8. http://k01/kk/portal.nsf/webprint/nt00008226. Møteprotokoll.

Formannskapets møteprotokoll 15.03.04. Karmøy kommune. Side 7 av 8. http://k01/kk/portal.nsf/webprint/nt00008226. Møteprotokoll. Page 1 of 6 Formannskapets møteprotokoll 15.03.04 Karmøy kommune Side 7 av 8 Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.03.04 Tid : Kl. 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - BOLIGBYGGEPROGRAM 2016

SAKSPROTOKOLL - BOLIGBYGGEPROGRAM 2016 SAKSPROTOKOLL - BOLIGBYGGEPROGRAM 2016 Formannskapet behandlet saken den 29.05.2017, saksnr. 66/17 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Byggemodning av nye utbyggingsområder prioriteres

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 15/2423-4 17.12.2015 Kommuneplanens arealdel for Ørland 2014-2026. Avgjørelse i innsigelsessak Vi viser til fylkesmannens

Detaljer

Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren. Samordnet areal- og transportplanlegging for 10 kommuner

Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren. Samordnet areal- og transportplanlegging for 10 kommuner Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Samordnet areal- og transportplanlegging for 10 kommuner Ingrid Nordbø Regionalplansjef Rogaland fylkeskommune Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling

Detaljer

Folkemøte om kommuneplanen for Karmøy :

Folkemøte om kommuneplanen for Karmøy : Folkemøte om kommuneplanen for Karmøy 2012-2023: Åkrehamn 26.02.2013 Samfunnsplanlegger: Håkon Randal Seniorarkitekt: Jarle Stunes Program: folkemøte i samband med kommuneplanen 2012-2023 Klokkeslett 18.30-18.40

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. Felles formannskapsmøte 11. mai 2010 Våler Herredshus

Kommuneplanens samfunnsdel. Felles formannskapsmøte 11. mai 2010 Våler Herredshus Kommuneplanens samfunnsdel Felles formannskapsmøte 11. mai 2010 Våler Herredshus Bygge regionens gjennomføringskraft Mosseregionen mest attraktiv ved Oslofjorden www.mosseregionen.no 2 TEMA Dokumentet

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 2015/ /

Deres ref Vår ref Dato 2015/ / Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 4001 STAVANGER Deres ref Vår ref Dato 2015/4558 16/392-4 27.06.2016 Klage på fylkesmannens vedtak om ikke å gi samtykke til utvidelse av Oasen Storsenter i Karmøy kommune

Detaljer

Plan 2013. Kan KVU-metodikk brukes for å utvikle regionale planer? Christine Haver Regionalplansjef Rogaland fylkeskommune

Plan 2013. Kan KVU-metodikk brukes for å utvikle regionale planer? Christine Haver Regionalplansjef Rogaland fylkeskommune Plan 2013 Kan KVU-metodikk brukes for å utvikle regionale planer? Christine Haver Regionalplansjef Rogaland fylkeskommune Kommunenes forventninger til regionalplan Fylkeskommunens forventning til RP 17.000

Detaljer

Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato:

Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: 20.06.2017 Tid: 12:00 Faste medlemmer er med dette

Detaljer

Folkemøte om kommuneplanen for Karmøy :

Folkemøte om kommuneplanen for Karmøy : Folkemøte om kommuneplanen for Karmøy 2012-2023: Avaldsnes/Visnes 07.03.2013 Samfunnsplanlegger: Håkon Randal Seniorarkitekt: Jarle Stunes Program: folkemøte i samband med kommuneplanen 2012-2023 Klokkeslett

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 122 N Arkivsaksnr.: 16/310. Formannskapet 18.04.2016

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 122 N Arkivsaksnr.: 16/310. Formannskapet 18.04.2016 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 122 N Arkivsaksnr.: 16/310 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.04.2016 HØRING - KONSEPTVALGUTREDNING VEGPROSJEKTER I BYOMRÅDET HAUGESUND Rådmannens forslag

Detaljer

Samordnet areal og transportplanlegging Rekkefølge

Samordnet areal og transportplanlegging Rekkefølge Samordnet areal og transportplanlegging Rekkefølge Ole Martin Lund AsplanViak Stavanger, tidl rådgiver Regionalplanseksjonen RFK Regionalplankonferanse 11.05.2011 Hovedutfordring Andelen av reisene med

Detaljer

Møteserie, første seminar BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING

Møteserie, første seminar BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING Møteserie, første seminar 21.01.2014 BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING 1 Kort om tema Nasjonale retningslinjer Hva innebærer byutvikling hos Fylkesmannen? Hva kreves av oss med hensyn til samordning? 2 Faglig råd

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.11.06 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato:

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 05.10.2016 A-sak. Kommunal planstrategi 2015-19 med tilhørende forslag om å rullere Kommuneplanens arealdel og å oppheve

Detaljer

Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Miljøverndepartementet P.b. 8013 Dep. 0030 Oslo Postmottak@md.dep.no Oslo, 25.10.2013 Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging OBOS takker for invitasjonen

Detaljer

Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre

Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre Fastsatt ved kongelig resolusjon med hjemmel i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 17-1 annet ledd. Fremmet av Miljøverndepartementet. 1 Formål Formålet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 28.02.2007 kl. 16.30 Ekstraordinært møte. NB! Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra

Detaljer

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Oppstartseminar for regional plan i Bergensområdet, 11. mai 2011 Georg Stub, ordfører i Ski kommune Follo: 122.000 innbyggere 819 km2 Ski regionsenter

Detaljer

Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje

Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje Terje Kaldager Drammen 12. desember 2014 Planverktøy i Plan- og bygningsloven Nivå Retningslinjer og føringer Midlertidig båndlegging Bindende

Detaljer

Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak

Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak Seniorrådgiver Terje Kaldager Miljøverndepartementet Stavanger 11.-12.mai 2011 1 Sterkere statlige krav til samordning og helhet Samordning

Detaljer

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Byplankontoret 22.08.2012 Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Foto: Carl-Erik Eriksson wwwwww www.trondheim.kommune.no/arealdel Utfordringen: 40.000 nye innbyggere Pir II arkitekter Utbyggingsareal

Detaljer

Høringsuttalelse til planprogram - Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)

Høringsuttalelse til planprogram - Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Nøtterøy kommune JournalpostID: 17/8730 Arkiv: FE - 000 Saksbehandler: Magnus Campbell Telefon: Høringsuttalelse til planprogram - Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10 Horten kommune Vår ref. 10/6602 09/5285-31 / FE-142, REGP- 99002 Saksbehandler: Tore Rolf Lund Kommuneplanens arealdel 2011-2022 Vedtak av planprogram Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.03.2010

Detaljer

Behov for å dreie utviklingsretning på Haugalandet?

Behov for å dreie utviklingsretning på Haugalandet? Behov for å dreie utviklingsretning på Haugalandet? Plankonferanse Haugalandet 17. februar 2014. Bernt Østnor, rådgiver Rogaland fylkeskommune Hva er fylkesdelplan/regional plan? Regionalt koordinerte

Detaljer

Statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel

Statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel Utkast til Statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel Fastsatt ved kgl. res. av xx. xx 2013, jf. plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, 6-3. 1. Formål Formålet med bestemmelsen

Detaljer

Folkemøte om kommuneplanen for Karmøy :

Folkemøte om kommuneplanen for Karmøy : Folkemøte om kommuneplanen for Karmøy 2012-2023: Torvastad 12.03.2013 Samfunnsplanlegger: Håkon Randal Seniorarkitekt: Jarle Stunes Program: folkemøte i samband med kommuneplanen 2012-2023 Klokkeslett

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PID Arkivsaksnr.: 17/848

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PID Arkivsaksnr.: 17/848 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PID 201601 Arkivsaksnr.: 17/848 Kommunedelplan for bynære områder - politiske føringer for videre arbeid Vedlegg: 1. Planprogram for bynære områder,

Detaljer

Planprogram for revisjon av RPBA - Høringsuttalelse

Planprogram for revisjon av RPBA - Høringsuttalelse Vår ref. 17/22914 17/2043-1 / Saksbehandler: Tore Rolf Lund Planprogram for revisjon av RPBA - Høringsuttalelse Administrasjonens forslag 1. Formannskapet i Horten kommune vil i hovedsak støtte forslaget

Detaljer

Statsráden. Rana kommune - Innsigelse mot reguleringsplan for Mo industripark vest - Rana kommune

Statsráden. Rana kommune - Innsigelse mot reguleringsplan for Mo industripark vest - Rana kommune fl DET KONGELIGE MILIØVERNDEPARTEMENT MCy"g Statsráden Fylkesmannen Moloveien 10 8002 BODØ i Nordland rmoel E Deres ref Vàr ref Dato 2006/1718 200703754-7 15.05.2003 Rana kommune - Innsigelse mot reguleringsplan

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Saknr. 13/10719-2 Saksbehandler: Elisabeth Enger Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Tilrettelegging for økt boligbygging Utfordringer for regionene

Tilrettelegging for økt boligbygging Utfordringer for regionene Tilrettelegging for økt boligbygging Utfordringer for regionene Seniorrådgiver Hilde Moe Gardermoen 16. september 2013 1 Tilrettelegging for økt boligbygging i areal og transportplanlegging Bakgrunn for

Detaljer

Planprogram for kommuneplanens arealdel 2014 2026

Planprogram for kommuneplanens arealdel 2014 2026 Planprogram for kommuneplanens arealdel 20 2026 Vedtatt K-sak 38/, den 16.06.20 1 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for oppstart av planarbeidet... 3 2 Innledning... 3 3 Gjeldende arealdel... 3 4 Krav om

Detaljer

Høringsuttalelse - Planprogram for Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland

Høringsuttalelse - Planprogram for Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland Saknr. 14/4566-1 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse - Planprogram for Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland 2015-2022 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 29.06.2015 kl. 10.00 STED: MØTEROMMET 5.ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 01/ Dato:

Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 01/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Åsnes Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 01/10873-006 Dato: 20.02.03 HØRINGSUTTALELSE TIL FYLKESDELPLAN FOR HANDEL, SERVICE OG SENTERSTRUKTUR INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET OG BYSTYRET:

Detaljer

Regional plan for areal og transport på Haugalandet

Regional plan for areal og transport på Haugalandet Boligarealanalyse Regional plan for areal og transport på Haugalandet Versjon 10. mars 2013 Foto forside: Haakon Nordvik. Foto bakside: Ørjan B. Iversen 2 Boligarealanalyse. Versjon 10. mars 2013. INNHOLD

Detaljer

Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre gjelder fra 1. juli 2008

Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre gjelder fra 1. juli 2008 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kommunene Fylkeskommunene KS,Pb. 1378 Vika, 0114 Oslo Saknr.

Detaljer

Folkemøte om kommuneplanen for Karmøy :

Folkemøte om kommuneplanen for Karmøy : Folkemøte om kommuneplanen for Karmøy 2012-2023: Norheim 13.03.2013 Samfunnsplanlegger: Håkon Randal Seniorarkitekt: Jarle Stunes Program: folkemøte i samband med kommuneplanen 2012-2023 Klokkeslett 18.30-18.40

Detaljer

Plankonferanse om areal og transport på Haugalandet. Christine Haver Regionalplansjef Rogaland fylkeskommune

Plankonferanse om areal og transport på Haugalandet. Christine Haver Regionalplansjef Rogaland fylkeskommune Plankonferanse om areal og transport på Haugalandet Christine Haver Regionalplansjef Rogaland fylkeskommune Mål for arbeidet grunnlag for vurdering av konseptene Attraktiv region! Haugesund sentrum urban

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: REGULERINGSPLAN FOR KROKSTAD SENTEROMRÅDE I NEDRE EIKER.

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: REGULERINGSPLAN FOR KROKSTAD SENTEROMRÅDE I NEDRE EIKER. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 08/18657-3 Dato: 02.02.09 REGULERINGSPLAN FOR KROKSTAD SENTEROMRÅDE I NEDRE EIKER. HØRING INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET Administrasjonens

Detaljer

Melding om vedtak i FU-sak 4/12 - Nesodden kommune - Reguleringsplan - Munkerud - Fagerstrand

Melding om vedtak i FU-sak 4/12 - Nesodden kommune - Reguleringsplan - Munkerud - Fagerstrand SENTRALADMINISTRASJONEN Nesodden kommune Postboks 123 1451 NESODDTANGEN Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Einar Midtsund 08.02.2012 2011/16132-11/12360/2012 EMNE L12 Telefon 22055623

Detaljer

Vedtak 1. Forslag til planprogram for kommuneplanen legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan og bygningsloven

Vedtak 1. Forslag til planprogram for kommuneplanen legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan og bygningsloven ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/17 Eldrerådet 25.04.2017 24/17 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 25.04.2017 28/17 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet /13

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet /13 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet 17.10.2013 61/13 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Formannskapet Saksbeh.: Ragnar Holvik 2013/2505 - L01

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Kl Felles møte med Røros formannskap på Tolga

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Kl Felles møte med Røros formannskap på Tolga TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: Kl. 09.00 Kl. 11.30 Felles møte med Røros formannskap på Tolga TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 148/14 REGIONRÅDET

Detaljer

Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren. Hovedpunkt i revisjonen

Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren. Hovedpunkt i revisjonen Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Hovedpunkt i revisjonen Konferanse om regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Stavanger Forum, 11. 12. mai 2011 Ingrid Nordbø Regionalplansjef

Detaljer

INNSPILL TIL NY STORTINGSMELDING OM BÆREKRAFTIGE BYER OG STERKE DISTRIKTER

INNSPILL TIL NY STORTINGSMELDING OM BÆREKRAFTIGE BYER OG STERKE DISTRIKTER 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 22.08.2016 2015/4383-28500/2016 / L02 Saksbehandler: Kari Huvestad Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 13.09.2016 INNSPILL TIL NY STORTINGSMELDING OM BÆREKRAFTIGE BYER

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 Sign: Dato: Utvalg: PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2017-2020 Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling Kommunestyre. 1.gangsbehandling - utlegging av forslag til offentlig ettersyn

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling Kommunestyre. 1.gangsbehandling - utlegging av forslag til offentlig ettersyn Aure kommune Arkiv: 2013/0014 Arkivsaksnr: 2013/1426-158 Saksbehandler: Dag-Bjørn Aundal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling Kommunestyre Kommuneplanens arealdel 2014-2026

Detaljer

Møteinnkalling. Kommuneplanutvalget. Forfall meldes snarest på tlf eller til

Møteinnkalling. Kommuneplanutvalget. Forfall meldes snarest på tlf eller til Nes Kommune Møteinnkalling Kommuneplanutvalget Dato: 27.09.2017 kl. 16:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01242 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32068300 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Kristine Synnes Jepsen Enhetsleder Teknisk forvaltning

Kristine Synnes Jepsen Enhetsleder Teknisk forvaltning Haugesund kommune Teknisk forvaltning Postboks 2160 Kirkegt. 85 5504 Haugesund 5528 Haugesund Org. Nr: NO 944 073 787 postmottak@haugesund.kommune.no Saksfremlegg Deres dato Saksbehandler Saksnr Løpenr

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19 /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19 /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.11.2011 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19 /22. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Regional plan for areal og transport på Haugalandet

Regional plan for areal og transport på Haugalandet Næringsarealanalyse Regional plan for areal og transport på Haugalandet Versjon 7. februar 2012 2 Næringsarealanalyse. Versjon 7. februar 2012. INNHOLD 1. INNLEDNING... 5 1.1. Bakgrunn... 5 1.2. Fylkesdelplanen

Detaljer

Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel for Hitra kommune Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet

Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel for Hitra kommune Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0095/0002 Saksmappe: 2014/2434-38 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 03.11.2016 Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel for Hitra kommune 2016-2028 Utvalg Møtedato

Detaljer

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak Statsråden Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/14414 15/4400-10 17.02.2016 Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets

Detaljer

Nasjonal politikk og regional planlegging for mennesker og landskap Utfordringer i Rogaland

Nasjonal politikk og regional planlegging for mennesker og landskap Utfordringer i Rogaland Nasjonal politikk og regional planlegging for mennesker og landskap Utfordringer i Rogaland Sandnes 6.mai 2009 Fylkesordfører Tom Tvedt Store variasjoner i natur, landskap, næringsliv, bosetning m.v. 420.000

Detaljer

Melding om vedtak i FU-sak 171/15 - Nesodden kommune - Reguleringsplan for Svestad marina

Melding om vedtak i FU-sak 171/15 - Nesodden kommune - Reguleringsplan for Svestad marina FYLKESADMINISTRASJONEN Nesodden kommune Postboks 123 1451 NESODDTANGEN Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Einar Midtsund 17.06.2015 2011/14740-13/101804/2015 EMNE L12 Telefon 22055623

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 02.07.2014 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

Miljørettet planlegging for livskraftige sentra

Miljørettet planlegging for livskraftige sentra 1 Miljørettet planlegging for livskraftige sentra Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur skal være et verktøy for kommuner, utbyggere og næringsliv i deres planlegging. Den bygger på idéen

Detaljer

Regional planstrategi Evaluering av regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)

Regional planstrategi Evaluering av regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Regional planstrategi 2016 2019 Evaluering av regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Linda Lomeland, plansjef i Vestfold fylkeskommune Regional planstrategi (RPS) Utarbeides minst én gang i

Detaljer

Innsigelse - reguleringsplan for Osnes bustadfelt på del av gnr 14 bnr 1 Etne kommune

Innsigelse - reguleringsplan for Osnes bustadfelt på del av gnr 14 bnr 1 Etne kommune Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Vår dato: 09.03.2009 Vår referanse: 200904085-/366 Deres dato: 23.02.2009 Deres referanse: Vedlegg: Kopi til: Fylkesmannen i Hordaland, Postboks 7310, 5020 BERGEN Postadresse:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD BUSKERUDTINGET 14. NOVEMBER 2016

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD BUSKERUDTINGET 14. NOVEMBER 2016 REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD BUSKERUDTINGET 14. NOVEMBER 2016 Samferdselssjef Gro Ryghseter Solberg, Leder i styringsgruppa for areal- og transportplanen Hensikt med regional areal- og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Rådhuset, møterom 309 Møtedato: 05.05.2009 Tid: Kl. 19.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 020/15 Planutvalget PS /15 Kommunestyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 020/15 Planutvalget PS /15 Kommunestyret PS Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 020/15 Planutvalget PS 18.03.2015 015/15 Kommunestyret PS 24.03.2015 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Øyvind Raen K1-140, K3 - &13 13/1996 Kommuneplanens

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 58/14 14/4355 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - UTVALG FOR SAMFUNNSPLANLEGGING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 58/14 14/4355 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - UTVALG FOR SAMFUNNSPLANLEGGING Utvalg: Utvalg for samfunnsplanlegging Møtested: Rom 309 Møtedato: 03.12.2014 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19 /21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19 /21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.06.2010 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19 /21. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 14/

Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 14/ Ås kommune Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 14/01980-5 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 19.11.2014 Kommunestyret 19.11.2014 Rådmannens

Detaljer

Forslag til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal-, og transportplanlegging status i arbeidet

Forslag til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal-, og transportplanlegging status i arbeidet Forslag til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal-, og transportplanlegging status i arbeidet jorgen.brun@kdm.dep.no Nettverkssamling i Framtidens Byer, Tromsø, 25. mars 2014 Disposisjon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Første timen avsettes til orientering om rådmannens forslag til budsjett 2008 og økonomiplan 2008 2011. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Første timen avsettes til orientering om rådmannens forslag til budsjett 2008 og økonomiplan 2008 2011. SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.10.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter

Detaljer

Sel kommune SAKSUTREDNING

Sel kommune SAKSUTREDNING Sel kommune SAKSUTREDNING Arkivsak: 2009/21-14 Arkiv: KOMM-201 Saksbehandler: Ingunn Synstnes Dato: 05.10.2010 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 122/10 Formannskapet 12.10.2010 Forslag til planprogram for kommuneplanens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Valgstyret Møtested: Mykje skole NB! Møtested. Møtedato: 28.04.2009 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer

Detaljer

Bakgrunn og mål. Faser og leveranser. Alternativer til utbyggingsmønster. Konsekvensbeskrivelser. Virkemidler og gjennomføringsforpliktelser

Bakgrunn og mål. Faser og leveranser. Alternativer til utbyggingsmønster. Konsekvensbeskrivelser. Virkemidler og gjennomføringsforpliktelser Bakgrunn og mål Faser og leveranser Alternativer til utbyggingsmønster Konsekvensbeskrivelser Virkemidler og gjennomføringsforpliktelser Organisering I påvente av planen Bakgrunn Folketallet i Oslo og

Detaljer

Klima og miljø planutfordringer for fylkeskommunen

Klima og miljø planutfordringer for fylkeskommunen Klima og miljø planutfordringer for fylkeskommunen Forholdet mellom miljø- og klimautfordringer, regional utvikling og planlegging Rådgiver Knut H. Ramtvedt, Østfold fylkeskommune Forvaltningsreformen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet KARMØY KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.05.2008 Tid : Kl. 16.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet KARMØY KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.05.2008 Tid : Kl. 16.00 KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.05.2008 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 11 Forfall: Svein Inge Austrheim Varamedlemmer: Rolf Arne Li Fra

Detaljer

Høring av statlig planbestemmelse for kjøpesentre og handel

Høring av statlig planbestemmelse for kjøpesentre og handel SENTRALADMINISTRASJONEN Miljøverndepartementet Att. Terje Kaldager Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Jon Moxnes Steineke 22.10.2013 2013/13247-2/109594/2013 EMNE L10 Telefon 22055014

Detaljer

Østfolds nye fylkesplan - et verktøy for bærekraftig utvikling

Østfolds nye fylkesplan - et verktøy for bærekraftig utvikling Østfolds nye fylkesplan - et verktøy for bærekraftig utvikling Fremtidens byer Kristiansand des. 2010 Forvaltningsreformen og ny Plan- og bygningslov gir fylkeskommunen en tydeligere rolle som planmyndighet

Detaljer

PLANPROGRAM Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen. Presentasjon for Fremtidens byer den 22. august 2008, Håkon Grimstad

PLANPROGRAM Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen. Presentasjon for Fremtidens byer den 22. august 2008, Håkon Grimstad PLANPROGRAM Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen Presentasjon for Fremtidens byer den 22. august 2008, Håkon Grimstad Interkommunal arealplan En videreføring og konkretisering av fylkesdelpan

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling 116/ Kommunestyre 1/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling 116/ Kommunestyre 1/ Aure kommune Arkiv: 2013/0014 Arkivsaksnr: 2013/1426-158 Saksbehandler: Dag-Bjørn Aundal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for kommuneutvikling 116/15 11.12.2015 Kommunestyre 1/16 14.01.2016

Detaljer

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG Ås kommune UNIVERSITETSBYGDA EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG 2.05.06 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET...

Detaljer