Psykiatriplan. Hasvik Kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Psykiatriplan. Hasvik Kommune 2007-2010"

Transkript

1 Psykiatriplan Hasvik Kommune Rullering 2008, vedtatt i Hasvik kommunestyre 22. september 2008

2 1. INNLEDNING MÅLSETNING MÅLGRUPPE Behovet for tilbud fra psykisk helsevern Områder som trenger styrking ANSVARSFORDELING OG ORGANISERING PÅ ULIKE FORVALTNINGSNIVÅ Kommunens ansvar og organisering: Helseforetakets ansvar og organisering UNN- Psykiatrisk avdeling Tromsø HASVIK KOMMUNES HJELPEOMRÅDER Boliger Tilbud i sykehjem/bolig med heldøgns omsorg Bistand i egen bolig Varig tilrettelagt arbeid Dagtilbud Fritidstilbud Sosial beredskap ved kriser Lokal kompetanseutvikling Allment opplysningsarbeid ØREMERKEDE TILSKUDD HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT

3 1. INNLEDNING Utgangspunktet for utarbeidelse av planen er opptrappingsplan for psykisk helse og st.meld. 25: Åpenhet og helhet, rundskriv I-1/2001 Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd for 2001 og Plan for psykisk helsevern i Finnmark Hovedutfordringen med planen blir å skissere et riktig dimensjonert og hensiktsmessig tilbud til brukergruppen. Planen er ment å være en bruksplan, både i det daglige arbeidet med utviklingen av psykiatri tilbudet og i økonomiplan og budsjettarbeid. Ansvar: Rådmannen har det overordnede ansvaret for handlingsplan for psykiatri i Hasvik kommune. Øvrige kommunale tjenesteapparat har ansvar for iverksettelse og gjennomføring av tiltak i henhold til handlingsplan. Arbeidet med planen: Kommunestyret fastsatte i møte , sak nr 37/06 at rådmannen skal sette ned en tverrfaglig arbeidsgruppe for å utarbeide en handlingsplan for psykiatri gjeldende fra Rådmann satte ned en arbeidsgruppe til utarbeidelse av handlingsplan for psykiatri bestående av: * Ragnhild Steen Kommunelege 1 * Evy Ann Nilsen Pleie- og omsorgsleder * Vera Isaksen Sosial leder * Vibeke Brox Personalrådgiver * Bjørnar Hågensen Folkevalgt representant * Representant for brukergruppen Arbeidsgruppa startet sitt arbeid Arbeidsgruppa som har utarbeidet planen ble bestående av: * Ragnhild Steen Kommunelege 2 * Evy Ann Nilsen Pleie- og omsorgsleder * Vera Isaksen Sosialleder * Bjørnar Hågensen Folkevalgt representant * Elly Pedersen Representant for brukergruppen Rullering for år 2008: Evy Ann Nilsen saksbehandler Trygve Vågen Torkildsen psykiatrisk sykepleier Bente Olsen Husby plan- og strategileder Karen Mauseth pleie- og omsorgsleder Eivind Merok kommunelege I 2

4 2. MÅLSETNING Bakgrunn for utarbeidelse av handlingsplan for psykiatri er Opptrappingsplan for psykisk helse , der man fokuserer på hvordan man kan styrke og heve kvaliteten på tjenestetilbudet som allerede blir gitt til mennesker med psykiatriske lidelser. Hovedutfordringen blir å utarbeide en plan som får en riktig dimensjonert og et hensiktsmessig tilbud til brukergruppen. Hovedmål: «Bidra til bedre livskvalitet for mennesker med psykiske lidelser» Delmål: Tilgjengelig helsetilbud for ungdom i form av helsestasjon Ha ett godt og meningsfylt aktivitetstilbud for barn og unge Heve kompetanse blant personale, foreldre og barn/ungdom Bedre tilgjengelighet av tjenester til mennesker med psykiske lidelser Arbeide for å få til tilfredsstillende bolig for mennesker med psykiske lidelser Tilpasse tjenestene bedre til pasientenes behov Øke pasienters og pårørendes innflytelse over tjenestene Plan for psykisk helse er rullert flere ganger i Hasvik kommune med utgangspunkt i rundskriv I-1/2001, hvor det kommer frem at nasjonale mål og hovedprioriteringer bør vurderes i forbindelse med planlegging, utbygging og drift i kommunene. Der er følgende målgrupper særlig prioritert: Mennesker med psykiske lidelser med særlig vekt på problemer blant barn/unge, eldre, funksjonshemmede og enslige forsørgere. Kommunen vektlegger forebygging og tilrettelegging av tjenester til brukergruppen med alvorlige psykiske lidelser. Det skal vektlegges etablering av tiltak for barn og unge. Kommunen må videre tilstrebe et tjenesteapparat som kan gripe tidlig inn når problemer har oppstått. Ved behandling av statsbudsjettet for 2001 sluttet Stortingets sosialkomité seg til at i lys av de økonomiske måltallene i opptrappingsplanen bør 20 % av tilskuddene rettes mot barn og unge. 3

5 3. MÅLGRUPPE Målgruppen omfatter barn, unge og voksne. 3.1 Behovet for tilbud fra psykisk helsevern Behovet for et kommunalt psykiatrisk tilbud kommer klart til uttrykk gjennom nasjonal helseplan der statistikken for 1998 henviser til følgende forhold: 7 % av befolkningen opplever nedsatt psykisk velvære Ca 50 % av alle kvinner og 25 % av alle menn opplever depresjoner En av tre voksne har psykiske plager på et gitt tidspunkt Mentale lidelser utgjør 25 % av samfunnets sykdoms- og uførekostnader 1-3 % lider av langvarige psykiske lidelser Antallet selvmord i Norge har økt betydelig, særlig blant menn Arbeidsgruppas inntrykk er at det i Hasvik kommune er en økning i antall personer som har både rusrelaterte- og psykiske problemer. Andre problemer som ofte er representert i brukergruppen er angst, depresjon, schizofreni og andre psykoser. 3.2 Områder som trenger styrking I Hasvik Kommune bruker store ressurser på tjenestetilbud når det gjelder institusjonsplasser per i dag. Hasvik kommune har hjemmebasert omsorg fra klokken , mandag til fredag, samt lørdag og søndag klokken Psykiatrisk sykepleier samarbeider med hjemmetjenesten, slik at brukerne vil få et psykiatrisk tilbud i de samme tidsrommene. Dette for å få en helhetlig tjeneste. 4

6 Følgende områder trenger styrking: Forebyggende arbeid blant barn og ungdom, med fokus på forebygging av rusproblematikk i kommunen. Satse på ungdomsklubbene. Øke kunnskap hos foresatte, ansatte i pleie og omsorg, sosial, helse, og skolesektoren vedrørende rusproblematikk. Bidra til en bedre livskvalitet i dagliglivet for de med psykisk lidelser, både med hensyn til planlegging av dagliglivets gjøremål og med hensyn til aktiviteter som fritid/jobb. Utvikle et eller flere aktivitetstilbud for alvorlig psykisk syke mennesker, i den gruppen som midlertidig eller varig er utenfor arbeid eller lignende. Det er svært mange som isolerer seg, og lidelsene har i mange tilfeller en tendens til å forsterke seg. For å motvirke denne uheldige utviklingen vil det for mange være godt å komme ut, bevege kroppen og treffe andre mennesker. Meningsfylte aktivitetstilbud som utflukter, handling av varer, turer, svømming og kafèbesøk er blant aktivitetene som er aktuelle. Økt kompetanse i forhold til kunnskap og mestring av psykiske lidelser. Øke kunnskapen om rusmiddelproblemer, og se det i sammenheng med psykiske lidelser. 4. ANSVARSFORDELING OG ORGANISERING PÅ ULIKE FORVALTNINGSNIVÅ De ulike forvaltningsnivåene har ansvar for ulike deler av tilbudet til mennesker med psykiatriske lidelser Psykiatriske helsearbeidere i Hasvik kommune består per i dag av en 100 % psykiatrisk sykepleierstilling og en 75 % stilling assistent i miljøarbeid. I tillegg har vi avsatt økonomiske midler til støttekontakt - utfordringen har vært å få rekruttert noen til å være støttekontakt. Det er i dag ansatt en person i 11 % stilling på ungdomsklubben på stedet Hasvik, i Breivikbotn og på Sørvær har vi avtale med henholdsvis lag/forening og foresatte for å ivareta ungdomsklubbene i Hasvik kommune. 4.1 Kommunens ansvar og organisering: Det legges vekt på at mennesker med psykiske lidelser skal integreres i lokalsamfunnet. Kommunen har ansvar for: Medvirkning til anskaffelse av bolig/bistand i bolig. Dagaktivitet Opplæring og utdanning Rehabilitering og habilitering Allmennlegetjeneste Koordinering av tjenestetilbud Forebyggende arbeid Individuelle planer For å kunne ivareta det ansvaret kommunen er pålagt i forhold til psykiatriske pasienter er det opprettet ett kommunalt psykiatri-team med hovedansvar for planlegging og utforming av tiltak. 5

7 Teamet består av: Kommunelege Psykiatrisk sykepleier Pleie- og omsorgsleder Sosialleder Andre interne og eksterne samarbeidsparter kan innkalles etter behov Tverrfaglige møter Psykiatrisk sykepleier, Sosialleder, Helsesøster, Kommunelege I, Pleie- og omsorgsleder, PPT - leder, Skole/barnehage rådgiver, psykiatrispesialister fra Jansnes bistår faglig i møtene Psykiatrisk sykepleier Psykiatrisk sykepleier skal ivareta følgende oppgaver: Miljøterapi / Støttesamtaler Organisering av konsultasjonsdager med 2. linjetjenesten Koordinering av psykiatrisk tjenestetilbud Forebyggende arbeid med barn, ungdom og voksne/eldre Oppfølging av psykiatriske pasienter i distriktet Veiledning til andre ansatte Oppfølging av psykiatriplan Organisere aktivitetstilbud for moderat og alvorlig psykisk syke voksne og eldre Beredskap ved kriser i samarbeid med lege Helsearbeidere i psykiatri Organisering av psykiatrien fremkommer av Hasvik kommunes organisasjonskart. 4.2 Helseforetakets ansvar og organisering Poliklinisk virksomhet Behandling i døgnenhet Dagtilbud Rehabilitering Veiledning og kompetansestøtte Sykehus For Hasvik kommune blir dette ivaretatt av DPS for Vest-Finnmark; Døgnenheten Jansnes VPP - Voksenpsykiatrisk Poliklinikk i Alta. BUP - Barne og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Hammerfest 4.3 UNN- Psykiatrisk avdeling Tromsø Behandling av særlig syke pasienter Akuttbehandling, skjermet avdeling Korttidsbehandling, åpen avdeling Langtidsbehandling /rehabilitering Alderspsykiatri Behandling av lettere psykiske lidelser 6

8 Psykiatriske tiltak for flyktninger / asylsøkere Psykiatriske tilbud til rusmisbrukere Selv om hvert nivå i hjelpeapparatet har sine oppgaver og ansvarsområder, er det en del av oppgavene i forhold til planen å gjennomgå og klargjøre grenseoppganger og samarbeidsrutiner innenfor og på tvers av nivåer. 5. HASVIK KOMMUNES HJELPEOMRÅDER Den enkelte kommune er i henhold til St.melding 25 pålagt ansvaret for å ivareta bestemte oppgaver i forhold til mennesker med psykiske lidelser. Planen skal være tilpasset de lokale behov, og for Hasvik kommune sin del vil planen inneholde følgende tiltak: * Boliger * Tilbud i sykehjem - bolig med heldøgns omsorg * Bistand i boligen * Dagtilbud * Fritidstilbud * Tilbud til familie / pårørende * Allmennlegetjeneste * Tiltak overfor akuttsyke * Beredskap ved kriser * Lokal kompetanseheving * Allment opplysningsarbeid * Utdanning og opplæring * Arbeid * Forebyggende arbeid * Tverrfaglig samarbeid * Støtte til barn og barnefamilier 5.1. Boliger Egen bolig er et basisbehov i forhold til å gi den enkelte psykiatriske pasienten et tilbud utenom institusjon. Sosialtjenesten skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet jfr. sosial tjenesteloven 3-4. Trygdeboliger blir tildelt av et inntaksråd som består av; Avd.leder hjemmesykepleien, Avd.leder institusjon, Kommunelege, Sosialleder og Pleie- og omsorgsleder. Boligutvalg tildeler kommunale boliger. Sosialleder er medlem. Det finnes i dag et behov for særskilt boligprogram for denne gruppen. Om personer i målgruppen ønsker og har behov for å eie egen bolig, vil disse få nødvendig bistand i forhold til planlegging og gjennomføring fra sosialkontoret med bistand fra øvrig aktuell etat til dette. I tillegg er det i Boligsosial handlingsplan for Hasvik kommune, , vedtatt å iverksette et forprosjekt høsten 2008 for å utrede muligheten for å etablere samlokaliserte omsorgsboliger i kommunen. Her vil blant annet boenheter for målgruppen med psykiatriske lidelser bli drøftet. Som en del av dette forprosjektet vil man også utrede behovet for fellesarealer, herunder lokaliteter for personalet, felles oppholds- og aktivitetsrom for beboere og andre med behov for dagtilbud, muligheten for arealer til (opp)trening i samarbeid med fysioterapeut og ergoterapeut mv Tilbud i sykehjem/bolig med heldøgns omsorg. Det tilbud som i dag gis er ordinær sykehjemsplass, langtidsplasser, korttidsplasser og avlastningsplasser. 7

9 5.3. Bistand i egen bolig I dag disponerer personer med behov for bistand i boligen hjelp fra pleie- og omsorgs- avdelingen og kommunelegen. Det tilbud som i dag gjennomføres med bistand av: * Hjemmehjelp * Hjemmesykepleie * Miljøarbeider/støttekontakt * Psykiatrisk sykepleie Dette er hovedelementene i bistanden den enkelte vil få tilbud om i fremtiden. Det vil være nødvendig å gi en grunnopplæring og være organisert slik at man unngår utbrenthet i yrkesgruppene. 5.4.Varig tilrettelagt arbeid Det tildeles økonomiske midler til AKSIS s avdeling i Hasvik fra psykiatrimidlene. Her kan samarbeidet utvikles videre mellom AKSIS og psykiatrien i Hasvik kommune en felles interesse, for å få tilrettelagte aktiviteter/jobb for målgruppen. 5.5.Dagtilbud Psykiatrikafèen fungerer som eneste dagtilbud pr dags dato. Det er månedlige samlinger på Kvitbua. Kafèen er et lavterskeltilbud, der det drives folkeopplysningsarbeid. Det er åpent for alle, og fungerer som en møteplass der saker angående psykisk helse diskuteres. Det vurderes et utvidet tilbud, og ulike løsninger for å ivareta behovet for dagtilbud vil også bli drøftet i forprosjektet for samlokaliserte omsorgsboliger (se pkt 5.1). 5.6 Fritidstilbud Det å bli integrert i et samfunn og å fungere sosialt kan bli en uoverstigelig terskel for mange psykiatriske pasienter. Det kan være manglende kunnskap om psykiske lidelser som gjøre det vanskelig å få innpass i aktiviteter for noen fra målgruppa. Det kan også være sykdomsrelatert. Tiltak: Miljøarbeider (Støttekontakter) Samarbeide på tvers av kommunale etater og med lokale lag/foreninger: Verdens dag for psykisk helse er et eksempel på det. Her bør en samarbeide med skolen om en aktivitetsdag, og med lokale lag/foreninger om markering av dagen. Ungdomsklubbene er en arena. Innkjøp av utstyr (data/musikk) som kan benyttes til dag-/fritidstilbud, særdeles med hensyn til de som har minst tilbud blant brukergruppene. 8

10 5.7. Sosial beredskap ved kriser Sosialt beredskapsteam skal bistå enkeltpersoner og familier ved personlige kriser eller akutte kriser i nærmeste familie. Teamet består av: Kommunelege Psykiatrisk sykepleier Helsesøster Sosialleder Pleie- og omsorgsleder Avdelingssykepleiere (Hasvik helsesenter/hjemmetjenesten) Situasjoner der det er naturlig å tilby pårørende hjelp fra beredskapsteamet: * Akutt innleggelse i psykiatrisk institusjon * Alvorlig ulykke * Selvmordsforsøk * Forlis * Plutselige dødsfall * Andre situasjoner Det er viktig at lege, prest, politi eller andre offentlige personer som først møter pårørende i slike situasjoner er informert om beredskapsteamet, og at disse kan kontaktes for å ivareta de pårørende. Informasjon gis ved å sendes ut planen til prest, lensmannskontor, skoler, barnehager, kommunelege og helsesøster Lokal kompetanseutvikling Kunnskap om psykisk helsevern skal styrkes. Ettersom utviklingen tilsier et stadig større ansvar for denne pasientgruppen overføres til kommunene, må kompetansen lokalt heves. Fast personell til den daglige jobbingen (f.eks. hjemmehjelp/miljøarbeider) Regelmessige møter for de som jobber i tjenesten Tilbud om hospitering ved institusjon eller i 1. linjetjenesten i andre kommuner Veiledning fra DPS/psykiatrisk sykepleier Bruke DPS som ressurs i forhold til opplæring / gjennomgang av tema Allment opplysningsarbeid Økt åpenhet om psykiske lidelser og omfanget av disse har gitt et innblikk i en ukjent og for mange en skremmende del av norsk helsevesen. Avmystifisering av psykiske lidelser kan best skje gjennom opplysningsarbeid. Det må arbeides systematisk i forhold til følgende grupper: Befolkningen generelt; informasjonsmøter/temakvelder f.eks. ved Mental helse, brosjyrer, markering av verdens psykiatridag sammen med skole, lag og foreninger. Kommunale etater Skoleverket blir en særlig viktig arena i forhold til å forebygge psykiske lidelser. Det er viktig at skolene har rutiner for å møte barn i kriser, og at skolen sikres nødvendig informasjon om oppståtte kriser i barnets nærmeste familie/miljø. Det ble på høsten 2006 startet ett samarbeid med Sanitetsforeningen om Psykiatricafé, her er det representanter fra DPS Vest-Finnmark som har informasjon om psykiatri. 9

11 6. ØREMERKEDE TILSKUDD Øremerkede tilskudd skal på en egen rentebærende konto. Tilskuddet skal være på en egen kostrakonto i henhold til Rundskriv I 2003 og I Overføring/omprioriterte midler fra 2006 til 2007 skal stå på en egen rentebærende konto. Det skal foreligge et vedtak om overføring av slike midler fra et år til et annet. Er det ikke et vedtak på overføring av midlene fra et år til et annet trekkes de av på neste års overføringer av øremerket tilskudd. Vedtaket bør være hos Fylkesmannen innen den påfølgende år. Pleie- og omsorgsleder er ansvarlig for rapportering til Fylkesmannen i Finnmark og er ansvarlig for saksbehandling vedrørende psykiatri midlene. Den/de ansvarlige for de enkelte tiltak rapporterer til pleie- og omsorgsleder innen i påfølgende år. 10

12 7. HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 7.1 Tiltak for barn og unge Tiltak 1 Finansiering Helsestasjon for ungdom Legestasjonen ved Hasvik helsesenter har åpen helsestasjon for ungdom mellom klokken og på mandager Fortløpende Inngår i ordinær drift, finansiert via driftsbudsjettet Kommunelege 1 og helsesøster, følges opp av psykiatrisk sykepleier Innlemmes i daglig drift Tiltak 2 Drift av ungdomsklubbene Satse på fortsatt drift ved alle ungdomsklubbene i Hasvik kommune, og gi klubbene muligheter for å gi ett bredere tilbud for kommunens ungdom. Fortløpende Finansiering Kostnad 2008; totalt kr ,-, hvorav psykiatrimidler kr ,- Kostnad 2009; totalt kr ,-, hvorav psykiatrimidler kr ,- Kostnad 2010; totalt kr ,-, hvorav psykiatrimidler kr ,- Restbeløp dekkes over driftsbudsjettet Pedagogisk rådgiver, følges opp av psykiatrisk sykepleier Tiltak 3 Kulturskolen Skolen har 70 % stilling. Det tilbys undervisning i visuelle fag (tegning, maling, foto, design m.m.) og i rytmisk musikk (Rockverksted m.m.). Samtidig er også Sørøykoret og Fotoklubben en del av kulturskolen. Kontinuerlig Finansiering Kostnad 2008; totalt kr ,- Kostnad 2009; totalt kr ,- Kostnad 2010; totalt kr ,- Beløpene dekkes over driftsbudsjettet Lærer kulturskolen 11

13 Tiltak 4 Forebyggende arbeid Stillingen som ungdomskonsulent er for tiden ubesatt. Hasvik kommune arbeider derfor med å få nedsatt et tverrfaglig ungdomsteam som kan koordinere det forebyggende arbeidet, samt bidra til å gjennomføre tiltak innen SLT (Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak). Teamet vil samarbeide med Ungdomsråd/ Ungdommens kommunestyre, lensmann og andre som arbeider med barn/unge i kommunen; frivillige/ansatte på ungdomsklubbene, foreldre, ansatte i skolen. I tillegg vil det bli gjennomført kurs og videreutdanning i ulike former for å heve kompetansen for de som arbeider på området. Teamet skal være på plass i løpet av tidlig høst Tiltak iverksettes fortløpende. Finansiering Kostnad 2008; totalt kr ,-, hvorav psykiatrimidler kr ,- Kostnad 2009; totalt kr ,-, hvorav psykiatrimidler kr ,- Kostnad 2010; totalt kr ,-, hvorav psykiatrimidler kr ,- Restbeløp dekkes over driftsbudsjettet Psykiatrisk sykepleier, i samarbeid med tverrfaglig ungdomsteam Tiltak 5 Ungdomstiltak Tiltak etter ungdomsplanen Kontinuerlig Finansiering Kostnad 2008; totalt kr ,-, hvorav psykiatrimidler kr ,- Kostnad 2009; totalt kr , hvorav psykiatrimidler kr ,- Kostnad 2010; totalt kr ,-, hvorav psykiatrimidler kr ,- Restbeløp dekkes over driftsbudsjettet Ungdomsråd, i samarbeid med tverrfaglig ungdomsteam 12

14 7.2 Tiltak for voksne Tiltak 1 Helsearbeidere i psykiatri Psykiatrisk sykepleierstilling 100 % stilling, miljøarbeiderstilling utgjør 75 % stilling. Kontinuerlig Finansiering Kostnad 2008; totalt kr ,-, hvorav psykiatrimidler kr ,- Kostnad 2009; totalt kr , hvorav psykiatrimidler kr ,- Kostnad 2010; totalt kr ,-, hvorav psykiatrimidler kr ,- Restbeløp dekkes over driftsbudsjettet Pleie- og omsorgsleder Tiltak 2 AKSIS varig tilrettelagte arbeidsplasser Hasvik kommune har inngått samarbeid med AKSIS om kjøp av 5 varig tilrettelagte arbeidsplasser. Kontinuerlig Finansiering Kostnad 2008; totalt kr ,-, hvorav psykiatrimidler kr ,- Kostnad 2009; totalt kr , hvorav psykiatrimidler kr ,- Kostnad 2010; totalt kr ,-, hvorav psykiatrimidler kr ,- Sosialleder og psykiatrisk sykepleier Tiltak 3 Transporttilskudd/ tilskudd til reise Det gis motivasjonstilskudd i form av tilskudd for inndekning av transportkostnader for de som benytter seg av varig tilrettelagte arbeidsplasser slik at det ikke skal bli en utgift for disse å benytte seg av tilbudet. Fortløpende Finansiering Kostnad 2008; totalt kr ,-, hvorav psykiatrimidler kr ,- Kostnad 2009; totalt kr , hvorav psykiatrimidler kr ,- Kostnad 2010; totalt kr ,-, hvorav psykiatrimidler kr ,- Restbeløp dekkes over driftsbudsjettet Sosialleder, følges opp av psykiatrisk sykepleier Tiltak 4 Opplæring/kompetanseheving For de som arbeider innen forebygging og psykiatri er det behov for kompetanseheving. Dette gjelder ansatte innen helse, sosial og skole. Kurs, hospitering og videreutdanning er aktuelle former som tas i bruk. Finansiering Kostnad 2008; totalt kr ,-, hvorav psykiatrimidler kr ,- Kostnad 2009; totalt kr , hvorav psykiatrimidler kr ,- Kostnad 2010; totalt kr ,-, hvorav psykiatrimidler kr ,- Restbeløp dekkes over driftsbudsjettet Pleie- og omsorgsleder og psykiatrisk sykepleier 13

15 Tiltak 5 Særskilt boligtiltak Det gis motivasjonstilskudd for de som ønsker å bygge eller kjøpe egen bolig. Fortløpende Finansiering Kostnad 2008; totalt kr ,-, hvorav psykiatrimidler kr ,- Kostnad 2009; totalt kr , hvorav psykiatrimidler kr ,- Kostnad 2010; totalt kr ,-, hvorav psykiatrimidler kr ,- Restbeløp dekkes over driftsbudsjettet Sosialleder, følges opp av psykiatrisk sykepleier Tiltak 6 Eksternt samarbeid Vi har inngått eksternt samarbeid, hvor vi får besøk av psykiater 2 dager i måneden og psykiatrisk sykepleier 2 ganger pr måned Fortløpende Finansiering Inngår i ordinær drift, finansiert via driftsbudsjettet Psykiatrisk sykepleier, kommunelege 1 og pleie- og omsorgsleder Tiltak 7 Finansiering Psykiatricafé, samt sosial trening gjennom ulike aktiviteter Fortsette med psykiatricafè for å øke forståelsen for psykiatri generelt i befolkningen. Få inn tilbud om ulike aktiviteter som kan bidra til sosial trening. Utflukter, handling av varer, turer, svømming og kafèbesøk er blant aktivitetene som er aktuelle. Fortløpende Kostnader sosial trening gjennom aktiviteter: Kostnad 2008; totalt kr ,-, hvorav psykiatrimidler kr ,- Kostnad 2009; totalt kr , hvorav psykiatrimidler kr ,- Kostnad 2010; totalt kr ,-, hvorav psykiatrimidler kr ,- Psykiatricafè dekkes over driftsbudsjettet. Kommunelege 1 og psykiatrisk sykepleier Tiltak 8 Forprosjekt for utredning av muligheten for bygging av samlokaliserte omsorgsboliger Det skal gjennomføres en studie for å innhente erfaringer fra andre, samt avklare antall boliger, mulig lokalisering, utforming og finansiering av samlokaliserte omsorgsboliger. Høsten 2008 Finansiering Driftsbudsjettet Tilskudd fra Husbanken til prosjektering og arkitekthjelp Teknisk sjef, det nedsettes en arbeidsgruppe med medlemmer fra pleie- og omsorgssektoren, sosialkontoret og rådmannens stab. Arbeidet skal danne beslutningsgrunnlag for politisk vedtak om eventuell iverksettelse. Forprosjektet startes ikke opp før finansiering av prosjekteringsarbeidet er avklart og politisk vedtatt. 14

16 Tiltak 9 Høsten 2008 Finansiering Forprosjekt for utredning av muligheten for å få på plass en egen bil for aktivitetsbaserte opplevelser, også tilpasset funksjonshemmede Avklare aktivitetsbehov hos brukere, hvilken type bil som kan være aktuell, og kostnader tilknyttet investering og drift av bilen. Arbeide opp mot potensielle sponsorer på investeringssiden. Forprosjektet tas innenfor driftsbudsjettet. Sponsormidler i forhold til kjøp av bil, driftsbudsjettet i forhold til driftskostnader. Psykiatrisk sykepleier og plan- og strategileder Gir muligheten for at brukere tilknyttet kommunens psykiatritjeneste kan få sosial trening og delta i ulike aktiviteter utenom hjem og institusjon. 15

17 7.3 Budsjett Tall i hele tusen kroner Tiltaksbeskivelse Psykiatrimidler Totalt Psykiatrimidler Totalt Psykiatrimidler Totalt Budsjettkonto Barn og unge 1. Helsestasjon for ungdom Drift av ungdomsklubbene , , , Kulturskolen 359,5 341,2 341, Forebyggende arbeid , , Ungdomstiltak Sum tiltak barn og unge , , ,7 % av forventet rammetilskudd 20 % 21 % 28 % Voksne 1. Helsearbeidere psykiatri AKSIS Transporttilskudd Opplæring/kompetanseheving Særskilt boligtiltak Eksternt samarbeid 132,5 132,5 132, Psykiatricafe, aktiviteter Forprosjekt omsorgsboliger Forprosjekt bil 15 Sum tiltak voksne , , ,5 Sum benyttet , ,2 Forventet ramme

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

2 Målsettinger for psykisk helsearbeid i Oppdal kommune. 3.2 Tilgjengelighet til egen bolig 3.2.1 Bjørktunet bofellesskap 3.2.

2 Målsettinger for psykisk helsearbeid i Oppdal kommune. 3.2 Tilgjengelighet til egen bolig 3.2.1 Bjørktunet bofellesskap 3.2. Disposisjon 1 Innledning 2 Målsettinger for psykisk helsearbeid i Oppdal kommune 3 Psykisk helsearbeid i kommunen 3.1 Definisjoner og organisering 3.2 Tilgjengelighet til egen bolig 3.2.1 Bjørktunet bofellesskap

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: F64 Arkivsaksnr: 2013/2385-7 Saksbehandler: Jakob Lanto Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Helse- og omsorgsutvalget 02.12.2013 Kommunestyret 18.12.2013 Rullering

Detaljer

Herøy kommune Et hav av muligheter 2

Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune Et hav av muligheter 2 Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Sektorplan helse, sosial OVERSENDELSESBREV...3 DEL 1 MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET HELSE, SOSIAL OG OMSORG..4

Detaljer

PSYKIATRIPLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE

PSYKIATRIPLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE PSYKIATRIPLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE 2006-2010 Forord: Psykiatri er et stort arbeidsfelt, noe som gir mange nedslagsfelt. Dette får betydning ved at etater som ikke har psykiatri som uttalt arbeidsfelt

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw Plan for psykisk helse og rus ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

IS-1565. PSYKOLOGER I KOMMUNENE - barrierer og tiltak for økt rekruttering

IS-1565. PSYKOLOGER I KOMMUNENE - barrierer og tiltak for økt rekruttering IS-1565 PSYKOLOGER I KOMMUNENE - barrierer og tiltak for økt rekruttering Heftets tittel: Psykologer i kommunene barrierer og tiltak for økt rekruttering Utgitt: Juni 2008 Bestillingsnummer: IS-1565 Utgitt

Detaljer

Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012

Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012 Nedre Eiker kommune - trygghet og samhold Del 2 Kommunedelplan Helse og sosial 2008-2012 Livskvalitet og egen mestring Dette er kommunedelplanens del 2 som inneholder overordnede føringer og en statusbeskrivelse

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2008 Tid: Kl. 09.00

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2008 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2008 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Ulf Arne Hansen

Detaljer

Sektorplan Helse og omsorg

Sektorplan Helse og omsorg Båtsfjord kommune Sektorplan Helse og omsorg Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Helse og omsorg 2012 Saksnr11/393 1.utkast, mai 2012 Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode

Detaljer

PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016 / Budsjett 2013 2012/2495 PS 12/156 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016 / Budsjett 2013 2012/2495 PS 12/156 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: 27.11.2012 Tidspunkt: 10:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Innhold 1.0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1.1 ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING OG MANDAT... 3 1.2 FORMÅLET MED

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten. Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004 2008 En kortversjon

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten. Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004 2008 En kortversjon Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004 2008 En kortversjon Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004 2008 I denne kortversjonen

Detaljer

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 1 PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 DETTE ER HØRINGSUTKASTET Send evt innspill og lignende til e-postadresse: christian.rokkestad@lebesby.kommune.no innen 24.05.10 eller pr post innen

Detaljer

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011 Særskilt vedlegg Stprp nr 1 HOD kap 9_ny:Særskilt vedlegg Stptp nr 1 HOD kap 9 01.02.2008 10:09 Side 1 Særtrykk av St.prp. nr. 1 (2007 2008) kapittel 9 Utgitt av: Publikasjonen finnes på internett: www.regjeringen.no

Detaljer

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Diskusjonsrapport Forskere: Jorid

Detaljer

1 Innledning. 2 Sammendrag

1 Innledning. 2 Sammendrag Helse- og omsorgsplan 2012-2015 Rullering 2012 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...3 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...6 4 Sentrale dokumenter...6 Kapittel 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6

Detaljer

Handlingsplan 2010-2014

Handlingsplan 2010-2014 Handlingsplan 2010-2014 Psykisk helse, rus, og vold i nære relasjoner Handlingsplan, Psykisk helse, rus og vold i nære relasjoner Øvre Eiker kommune 2010-2014 Lay-out: Eiker Trykkeri AS Øvre Eiker kommune

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2012 2020 Del plan ReHabilitering Vedtatt av kommunestyret 18.juni 2012 Forklaring på tekst på framsida: «Rehabilitering i kommunen er ikke

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Saksfremlegg Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Innstilling: Formannskapet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR HOBØL KOMMUNE

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR HOBØL KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR HOBØL KOMMUNE 2013-2024 VISJON: Hobøl kommune skal være Norges beste land- og forstadskommune for alle kommunens beboere og aktører, det være seg ordfører, øyenstikker eller

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/11 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 08.02.2011 klokka 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Varaordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016 Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016 Vedtatt i kommunestyret 30 mai 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE. Innledning... 3 DEL 1: Kartlegging... 4 Salg av lovlige rusmidler... 4 Salg av vanedannende legemidler

Detaljer

Handlingsplan rusomsorg. Vestby kommune 2013-2016

Handlingsplan rusomsorg. Vestby kommune 2013-2016 Handlingsplan rusomsorg Vestby kommune 2013-2016 Vedtatt av Kommunestyret 13/12-2013 0 Innhold 1. Innledning.... 3 2. Beskrivelse og vurdering av rusmiddelsituasjonen i Vestby.... 3 Vold i familien relatert

Detaljer

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Morgendagens omsorg Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Forord «Alle bør være opptatt av framtida. Det er der vi skal tilbringe resten av vårt liv.» Helse- og omsorgstjenestene står overfor store

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE DESEMBER 2011 - FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011. Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08

Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011. Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08 Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011 Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08 Boligsosial handlingsplan 2 INNHOLD 1.0 Innledning s.3 1.1 Bakgrunn for boligsosial handlingsplan

Detaljer