OM VESTBY KOMMUNE. VÅR VISJON: VESTBY SOM PLUSSKOMMUNE I 2030.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OM VESTBY KOMMUNE. VÅR VISJON: VESTBY SOM PLUSSKOMMUNE I 2030."

Transkript

1 OM VESTBY KOMMUNE. Vestby kommune er en veldrevet, dynamisk kommune med flott beliggenhet mot sjøen, god infrastruktur og mange muligheter for videre utvikling. Vestby kommune har vokst enormt de siste årene og denne veksten vil fortsette fremover. Vestby Venstre vil ta bedre grep om den fremtidige utviklingen i kommunen vår. For å bevare og forbedre akkurat de kvalitetene som trekker så mange til kommunen vår er vi nødt til å planlegge bedre. Vekst og utvikling skal koordineres slik at Vestby kommune ikke bare blir større, men også et bedre sted å bo, å jobbe og å vokse opp. Vestby Venstre vil legge til rette for at Vestby kan bli til en grønn kommune VÅR VISJON: VESTBY SOM PLUSSKOMMUNE I Vestby Venstre vil omskape Vestby til en grønn kommune. Vi vil ta vare på de gode kvalitetene ved stedene i Vestby, samtidig som vi vil utvikle kommunen fra en tradisjonell forstadskommune til en grønn kommune. En grønn kommune: er billigere i drift, blant annet fordi energibehovet og forbruket går ned. gir bedre levestandard for innbyggerne, blant annet på grunn av forbedret luftkvalitet, tilgang til friluftsområder og mindre behov for bruk av bil. skaper nye muligheter for næringslivet. at det vedtas en strategisk plan mot 2030 som inneholder alle relevante mål for vekst-, infrastruktur- og livskvalitet- samt en grønn bunnlinje. at alle fremtidige kommunale anskaffelser skal ha miljøpåvirkning som tildelingskriterium. at kommunale rapporter inkluderer en grønn bunnlinje. Årsmeldinger, tertialrapporter og planer skal dokumentere miljøtilstand som standard del av regnskapet. sørge for en grønnere forvaltning av finansene ved å instruere KLP til å trekke sine investeringer i fossil energi at energiforbruket minskes i alle offentlige bygg med 20% fra 2019 og 35% fra at CO2 utslipp minskes med 20% fra 2019 og 65% fra arbeide for at alle nye bygg kan være både klima- og energinøytrale legge til rette for for at alle offentlige bygg kan produsere energi til eget forbruk med bruk av solceller eller/og solfangere innen at kommunens bilpark ved nyanskaffelser skiftes ut med alternativer med lavutslipp og lavt energiforbruk, som blant annet el-bil eller sykkel. at alle fremtidige utviklingsplaner skal inkludere krav om null eller pluss energinivå standard på all ny bebyggelse. at kommunen aktivt skal søke midler for å finansiere grønne tiltak, fra fylke, stat og EU. at kommunale arealplaner skal være i tråd med vedtatte utviklingsstrategier som verner viktige og sårbare kultur, landbruks- og friluftsområder.

2 VESTBY SENTRUM: EN SMÅBY PÅ LANDET. Vekstpresset i Vestby kommune er enormt - kommunens innbyggertal vil være nær 20,000 innen Hvis vi skal klare å bevare de gode kvalitetene som gjør det godt å bo i Vestby må vi tenke nytt. Skal vi klare å ta vare på landbruk, kulturlandskap og de grønne områdene samtidig som vi skaper nye tilbud, næring- og bo-områder må vi planlegge kompakt, grønt og helhetlig. Å sette opp høye boligblokker uten en helhetlig reguleringsplan er ikke å skape et godt bomiljø. Derfor er en god, velstyrt utvikling av Vestby sentrum en av de viktigste sakene i de kommende 2 perioder. gjøre Vestby til en livsløpsby: et levende sted med urbant preg, som har mennesker i sentrum, fra tidlig oppvekst til livets siste fase. bruke planverk og avtaler aktivt til å stille krav til utbyggerne om kvaliteter på bo-, leke- og friarealer på vegne av beboerne. samle gårdseiere i et kommunalt (del)eid utviklingsselskap. få butikker, næring- og kulturtilbudet inn i sentrum, nær beboere. vurdere kulturhus og svømmehall som del av sentrumsutviklingen. at Vestby sentrum skal være godt knyttet til omliggende kulturlandskap med løyper og stier. at sentrum prioriteres for fotgjengere og syklister. Veier skal føre biler ut fra bo- og fritidsområder, ikke gjennom. Vi ønsker å legge til rette for å få parkering bort fra gatene. tilrettelegge for ladestasjoner for el-biler og sykler i sentrum og utvidet sykkelparkering. at sentrumsutviklingen er bærekraftig, med bruk av lokal treverk og et lavt energi-, og CO2 fotavtrykk. legge til rette for et sentrum som er selvforsynt med blant annet energi fra solpanel, solfangere og bergvarme. at sentrum bygges ut som en helhet, ikke stykkevis og delt.

3 HVERT TETTSTED SIN EGENART. Vestby Venstre vil ta hele kommunen i bruk og sørge for at hvert tettsted skal være et godt sted å bo, vokse opp og leve, gjennom alle livets faser. Vestby Venstre vil skape en utvikling som tydelig prioriterer hvor vi skal fordele mesteparten av veksten. Slik kan vi skape attraktive steder og bo-områder og samtidig hindre at boligveksten eser utover kulturlandskapet. Vestby Venstre sier ja til helhetlig utvikling og nei til unødvendig utbygging. stanse smuldringsvekst hvor boligfelt eser ut over landskapet vårt. verne kulturlandskap og friluftsarealer og sette en grønn linje på plankartet som klar grense mellom tettstedene og kultur- og naturlandskapet. begrense bruk av dispensasjon i utbyggingssaker betraktelig. planlegge utviklingen av kommunen som helhet, med beboernes behov i sentrum. Ivareta og styrke de gode kvalitetene ved alle tettstedene i kommunen. støtte kulturlivet aktivt i de forskjellige tettstedene, og også i kommunen som helhet. planlegge for størst befolknings- og næringsvekst i Vestby tettsted - med vedlikholdvekst og utvikling av eksisterende tilbud ellers i kommunen. fokusere på at 80% av utbyggingsveksten skal skje i og rundt Vestby sentrum, minimal vekst i mindre tettbygde strøk og noe fortetting I de andre tettstedene. knytte kommunen sammen med forbedret nett av gang- og sykkelstier. styrke kollektivtransporten mellom tettstedene og mot nabokommunene. støtte utbygging av fibernett gjennom hele kommunen.

4 EN BEDRE SKOLE OG BARNEHAGE. Vestby skal vokse mye i årene som kommer. Et godt dimensjonert skoletilbud må stå sentralt i utviklingsplanene. Det viktigste for en god skole er et godt psykososialt miljø og gode lærere som har tilgang på godt verktøy. Da får vi en skole som satser på kunnskap, gir like muligheter og hvor alle elever blir sett, oppmuntret og får tilpasset undervisning. Et godt læringsmiljø handler om mer enn å kunne lese, skrive og regne. God undervisning i musikk, kunst og andre estetiske fag har store positive effekter på barn og unge i skolen. Land som scorer bra på PISA undersøkelsen (lesing, matematikk, naturfag) har høy kvalitet på kreative og estetiske fag. Kvalitet og fokus på disse fagene bidrar til økt selvtillit, mindre fravær og bedre lese- og skriveferdigheter. Et godt læringsmiljø skapes der barn og voksne trives og føler seg trygge. Mobbing skal ikke aksepteres og tiltak må settes i gang umiddelbart. Mobbing skaper et dårlig miljø for hele skolen både elever og lærere rammes. Både den som blir mobbet og den som mobber må få mulighet til å snakke med helsesøster eller PPT For barn med lærevansker er det essensielt at tiltak settes i verk på et så tidlig tidspunkt som mulig. Vestby Venstre vil legge til rette for at alle 5-åringer får gå i barnehage eller får tilbud om en utvidet undersøkelse hos helsesøster før skolestart for å avdekke læringsvansker. For grunnskolene vil Vestby Venstre: at Brevik skole bygges ut som 3-parallellskole og at skolegrensene mellom Son og Brevik tilpasses. at Bjørlien skole blir rehabilitert til en fullverdig 3-parallellskole i tråd med dagens standard. gi skolene mulighet til å bruke de ansattes spesialkompetanse og personlige ressurser i utdanningstilbudet; matlagning, hagebruk, idrett, naturfag og lignende. arbeide for styrket bruk av kreative og praktiske aktiviteter i skolen: skolehage, kunst, forming, musikk og teater må få større plass og integreres i andre fag. at alle nye skolebygninger skal følge miljøstandard og være klima- og energinøytrale. at alle skoler skal få mulighet og midler til å anlegge en skolehage med dyrking av egne grønnsaker til mat og helse og kompostering av biologisk avfall. at mobbing tas på det største alvor og at både elever som mobber og den som blir mobbet straks blir ivaretatt av PPT, helsesøster og evt. barnevernet. at skolene enes om samme mobbeprogram slik at man kan dele erfaringer. ansette et mobbeombud som settes inn som nøytral kontaktperson mellom skole og foreldre. at barneskoler skal forbli i nabolagene der barna bor. legge til rette for kontinuitet i arbeidet med å skape en god skole for alle og vil derfor skåne skolene ved økonomiske omprioriteringer. at skolene bestemmer selv hvor mange lærere som er nødvendig i enhver pedagogisk setting; kommunen skal skaffe de nødvendige ressurser. legge til rette for at videre utbygging av skoler i kommunen kommer som en naturlig del av utviklingsplanene.

5 at kommunen jobber aktivt med skolenes ledelse for å etablere / forbedre samarbeid mellom lokale krefter og skole og barnehage (for eksempel Eldresenteret, Follo Museum, Bygdekvinnelaget, Hagelaget, lokale kunstnere og musikere) etter skolenes behov og etterspørsel. at alle skolene i kommunen skal kvalifisere seg til Grønt Flagg. at vedlikehold av skolebygg forbedres og RO Skole og Kultur skal inkludere vedlikeholdsbehov i rapporteringer; behov for en lokal vaktmestertjeneste skal utredes. heve fagkompetanse ved å gi studiemuligheter og ressurser til faglig etterutdanning til alle skolens ansatte. arbeide for å gi bedre svømmeopplæring til barn og unge slik at samtlige elever i Vestby kommune blir svømmedyktige før de går ut av grunnskolen. vurdere en svømmehall i Vestby nord I forbindelse med utbyggingen av Vestby sentrum. at skolen skal være en livssynsnøytral arena. styrke og utvide spesialundervisningstilbud som Oasen. at alle 5-åringer i kommunen får tilbud om barnehageplass. Lavinntektsfamilier tilbys gratis kjernetid for 5- åringer.

6 KULTUR. Kulturminner, aktiviteter og institusjoner er til glede for innbyggerne, besøkende og en ressurs for læring og næring. Vestby Venstre vil styrke kommunens kulturelle platform og omdømme og gjøre Vestbys kulturhistorie mer kjent for turister og kommunens egne innbyggere. Vestby Venstre vil utvikle en helhetlig kulturminne- og aktivitetsplan innen 2018 som skal: fremheve og markedsføre Sons unike kvaliteter som kystkulturarena i Oslofjorden, i tett samarbeid med Sons næringsliv og maritime miljø. identifisere alle relevante steder som kan fungere som kulturarena, i tett samarbeid med lokale aktører og frivillige. tilrettelegge utvalgte utearealer for diverse kulturelle arrangementer som konserter, uteteater, markedsdager, bondens marked og bygdedager - med for eksempel offentlige/portable toaletter, salgsboder, strømanlegg, scene, med mer. vurdere kulturhus og svømmehall som en del av sentrumsutviklingen. støtte museer og samlinger i hele kommunen, inklusiv kystkultursenteret, grendesentere, bibliotekene med mer. Vestby Venstre vil videre: ta en mer aktiv rolle i å støtte / koordinere diverse kulturarrangementer. For eksempel kan kommunen senke terskelen til de som har lyst å organisere aktiviteter ved å ha rimelig utleie av scene, lys/lydanlegg, med mer. etablere et kulturdriftsfond som skal bidra med støtte til kulturelle aktiviteter. støtte utvikling av bibliotekene som viktige kulturarenaer, hvor bibliotekene er plassert lett tilgjengelig med utvidete åpningstider og har godt egnede lokaler til kulturaktiviteter og arrangementer. at kulturskolen får egnede lokaler til å utøve sin virksomhet og mulighet til å gi et bredere tilbud til flere. prioritere tilrettelegging av aktivitetstilbud for et bredt lag av befolkningen som naturstier, sykkelløyper, joggeløyper og skiløyper.

7 VELFERD. Vestby kommune gir et godt velferdstilbud, men vi må forberede oss på nye utfordringer. Vestby Venstre mener at nærhet skaper nærhet: folk i alle livets faser skal bo nær hverandre, samlet i et livsløpssamfunn. Venstre vil gi mer til de med minst, særlig barnefamilier og styrke rettigheter til barn; alle barn i kommunen er vårt felles ansvar. ha fullverdig utbygging av sykehjem innen videreutvikle Son bo- og service-senter. at omsorgsboliger er integrert i utviklingen av Vestby sentrum. styrke hjemmetjenesten og utrede hvordan den kan forbedres; hjemmetjenesten, fastleger og det videre helseapparatet bør integreres med pasienten i sentrum. reetablere helsestasjon i Son innen 2019 med et fullverdig tilbud. vurdere samarbeid med private aktører innenfor helsesektoren hvor kvalitet og forutsigbarhet til det beste for pasienten er målet. at helsesøster er tilgjenglig for elevene hele skoleuken og utvide dette til et lavterskel psykososialt helsetilbud med gode oppfølgingstiltak for barn og ungdom. jobbe aktivt for styrking av rusforebyggende tiltak spesielt rettet mot barn og ungdom. styrke psykisk helsetilbud i Vestby kommune blant blant blant annet ved å vurdere ansettelse av en kommunal psykolog. få oversikt over barneverninstitusjoner i kommunen og deres tilstand innen få mer ansvar for barnevern og tilhørende ressurser. innføre barnevernskontakt i alle skoler innen øke kompetansen innen det kommunale barnevernet. iverksette den allerede vedtatte bosettingen av 20 flyktninger. ta vår del av ansvaret for de Syriske flyktningene som Norge skal ta imot. forbedre og støtte tiltak som gjør at våre nye landsmenn kommer i jobb og blir godt integrert i lokalmiljøet. Tilbudet av blant annet norskundervisning burde tilpasses eksisterende norskkunnskap, utdanningsnivå og bakgrunn til enkelte; kommunen tilbyr passende bosted jevnt fordelt over kommunen.

8 MILJØ. Vestby Venstre mener at politikk og miljø hører sammen. Et godt miljø er meget viktig: for vår helse, trivsel men også som ressurs for landbruk, friluft, dyreliv og turisme. Vestby kommune har veldig mange flotte naturområder som gleder og gavner innbyggere og besøkende - disse områdene må ivaretas på en fornuftig måte. Vi må verne det vi kan og bare bruke det vi må. Klimaendringer truer og Vestby må gjøre sitt for å bremse utviklingen og for å minske skadene. Vestby Venstre er et miljøvennlig parti, med fokus på forebyggende tiltak og fremtiden: en grønn kommune er et bedre sted å bo. utarbeide lokale faresonekart over risikoområder og en klimatilpasningsplan som inngår i kommunenes arbeid med kommuneplan, arealplanlegging, byggeprosjekter, vann og avløp. bygge kompetanse hos plan- og byggesaksbehandlere, slik at klimahensyn og tilpasning blir tatt hensyn til og vurdert ved etablering av nye boligfelt og næringsområder. stille krav i regulerings- og byggesaker om fordrøyning og/eller infiltrasjon av overvann. at nye veier og avløpsledninger dimensjoneres slik at de tåler forventede klimaendringer som ekstremvær og økt overvannshåndtering. en sykkel-, gang- og kollektivtransportbasert kommune, med mye mindre bilbruk. utvikle pendlerparkeringen, inkludert sykkelboder, ved togstasjonene i Vestby og ved Sonsveien stasjon. arbeide for å minske kommunens CO2 utslipp med 20% fra 2019 og 65% fra bygge nytt renseanlegg og utbedre vannledninger. få oversikt over vannkvalitet og -kapasitet i vassdragene og lage en plan for å forbedre / verne vassdragene. at hyttesaneringen er komplett innen 2019 innenfor regulerte områder. jobbe aktivt for å fjerne svartelistede arter. at kommunens kartlegging av arts- og landskapsmangfold oppdateres jevnlig.

9 NÆRING: GRØNN VEKST. Verden går mot et grønt skifte - fra fossil økonomi og tilhørende forurensing til velstandsutvikling basert på en bærekraftig forvaltning av naturressursene. Dette skiftet er i ferd med å skje. Vestby Venstre vil at Vestby kommune forbereder seg for fremtiden med å satse på grønn vekst nå. Vestby Venstre vil bruke kommunens innkjøp som strategisk verktøy for å skape grunnlag for nye arbeidsplasser basert på grønn teknologi. Utbyggingen av Vestby sentrum gir oss i Vestby en gedigen mulighet for å skape nye muligheter for kommune vår, som også vil kunne gavne våre naboer. Vestby Venstre vil invitere til tett samarbeid med næringsinteresser i Vestby, Moss og Ås, pluss forskningsmiljøer ved NMBU for å utvikle nye og eksisterende bedrifter og gi grønn vekst til: turisme detaljhandel logistikk landbruk lage en tydelig, fremtidsrettet næringstrategi i samarbeid med lokale interesser og ressurser. vurdere en utredning om søndagsåpne butikker er ønsket av næringslivet. bruke nærheten til Universitet i Ås og legge til rette for mer kunnskapsbasert næringslivsutvikling. at kommunen bruker sin innkjøpskraft for å hente inn tjenester fra miljøbevisste, nyskapende bedrifter - særlig i forbindelse med Vestby Sentrumsplan. tilrettelegge for helårsturisme I tett samarbeid med lokale lag og næringsinteresser. støtte et livlig nærings- og uteliv i alle tettstedene i kommunen. forbedre offentlig transport og sykkelstier for å bedre interntransport i kommunen bruke Vestby kommune sin sentrale beliggenhet og status som logistikknutepunkt til å skape nye muligheter for næringslivet og fokusere på salg av næringstomter. aktivt skape mulighet for ny og miljøriktig næring rundt Vestby i forbindelse med sentrumsutbyggingsplanen.

10 LOKAL DEMOKRATI. Venstre har tro på menneskers evne til å bestemme selv: alle sammen sammen og hver for seg. Vestby Venstre vil at kommunen tar i bruk arealforvaltning og innkjøp som strategiske verktøy som setter premissene for at innbyggerne og næringsdrivende skal kunne velge det som er til deres egen og samfunnets beste. Vestby Venstre er alltid for mer åpenhet rundt offentlige prosesser og saker som berører befolkningen. Vestby Venstre vil minske avstanden mellom kommunestyre, administrasjonen og innbyggerne og gjøre det lettere å fremme saker og komme i kontakt med sine folkevalgte og administrasjonen. at Vestby kommune skal bestå som en selvstendig kommune. kreve bedre finansiering av statlig pålagte oppgaver med en større andel frie midler. at kommunestyremøter blir tilgjenglig via nettet via streaming, både direkte og opptak. at kommunens etikkreglement blir oppgradert, at alle som jobber i kommunen eller representerer innbyggerne følger disse reglene og at mangel på etterfølgelse skal gi konsekvenser. utrede muligheter for at visse prosesser kan skje på andre møteplasser enn rådhusets kontorer, nærmere der folk bor og jobber; Venstre vil at kommunen har en plan for dette innen 2016

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

Velgerkontrakten... 4 Venstres ideologi... 5. 1 Et levende folkestyre... 7. 2 Et godt sted å vokse opp... 9

Velgerkontrakten... 4 Venstres ideologi... 5. 1 Et levende folkestyre... 7. 2 Et godt sted å vokse opp... 9 Innholdsfortegnelse Velgerkontrakten... 4 Venstres ideologi... 5 Venstres 10 liberale grunnprinsipper... 5 1 Et levende folkestyre... 7 1.1 Ideologiens betydning for lokalpolitiske prioriteringer... 7

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

Levende - Varm - Grønn. Horten Venstres program

Levende - Varm - Grønn. Horten Venstres program Levende - Varm - Grønn Horten Venstres program 2015-2019 INNHOLD By- og tettstedsutvikling... 2 En levende by... 2 Museumsbydelen Karljohansvern... 3 Kunstnerbyen Åsgårdstrand... 4 Midgard - Borre nasjonalpark...

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019 BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO VENSTRE 2015 2019 Gamle Oslo har over 50 000 innbyggere, og er en av de bydelene i Oslo som vokser raskest. Bydelen har vokst over 35 % de siste ti årene, og forventes å øke med

Detaljer

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Et liberalt Strand Venstre er Norges eldste parti og det eneste som bygger sin politikk på den liberale ideologien. Vi mener at det enkelte menneskets

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

Herfra til 2025. Kommuneplanens samfunnsdel. med arealstrategier 2013 2025. Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13

Herfra til 2025. Kommuneplanens samfunnsdel. med arealstrategier 2013 2025. Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13 Herfra til 2025 Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier 2013 2025 Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 HVILKE FORVENTNINGER HAR VI FRAM MOT 2025? 4

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014 Program for Arbeiderpartiet i Bergen 2015 2019 Innledning Arbeiderpartiet vil at Bergen skal være en rettferdig by, hvor alle har muligheten til å leve gode liv. For å få dette til må vi løse de viktige

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 2009-2021. Ei levende bygd. På landet nær byen. Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576

KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 2009-2021. Ei levende bygd. På landet nær byen. Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576 2009-2021 KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 Ei levende bygd. På landet nær byen Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576 Innholdsfortegnelse 1 Planens hovedfokus...3 1.1 Inkluderende

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019. Innstilling fra programkomiteen

Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019. Innstilling fra programkomiteen 1 2 3 Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019 Innstilling fra programkomiteen Innhold 1. TENK NYTT STEM GRØNT!...4 Våre kjernesaker 2015-2019...4 2. VÅRE VISJONER FOR OSLO...5 En by uten klimagassutslipp

Detaljer

Drammen Venstre. Kommunevalgprogam 2015 2019. 2. utkast 6. januar 2015

Drammen Venstre. Kommunevalgprogam 2015 2019. 2. utkast 6. januar 2015 Drammen Venstre Kommunevalgprogam 01 0. utkast. januar 01 1 1 1 1 0 1 Programkomiteen i Drammen Venstre legger med dette frem sitt andreutkast til program for kommunevalgperioden 01 0. Programkomiteen

Detaljer

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Innhold 1. Oppvekst... 4 2. Kultur, idrett og frivillighet... 6 3. Miljø... 9 4. Helse og omsorg... 10 5. Næring og landbruk... 13 6. Forvaltning

Detaljer

SKAP GRØNNE VERDIER SETT FOLK FØRST

SKAP GRØNNE VERDIER SETT FOLK FØRST SKAP GRØNNE VERDIER SETT FOLK FØRST ØSTFOLD VENSTRES FYLKESTINGSPROGRAM 2015-2019 1 VENSTRE I ØSTFOLD Venstre er Norges sosialliberale parti. Vi er et liberalt og radikalt sentrumsparti. Det innebærer

Detaljer

HOBØL VENSTRE PROGRAM 2015-2019

HOBØL VENSTRE PROGRAM 2015-2019 HOBØL VENSTRE PROGRAM 2015-2019 Framtidens Hobøl Hobøl har et stort potensial med nær beliggenhet til folkerike Ski og Follo i vest, Askim i øst og Moss i sør. Alle byene i Østfold og Oslo kan nås innenfor

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

Barn og unges kunst. Idé og gjennomføring Elin Setara for Bærum Arbeiderparti 2014. Prøveutkast

Barn og unges kunst. Idé og gjennomføring Elin Setara for Bærum Arbeiderparti 2014. Prøveutkast Barn og unges kunst. Idé og gjennomføring Elin Setara for Bærum Arbeiderparti 2014. Prøveutkast Bærum Arbeiderpartis program for kommunestyreperioden 2015-2019 I fellesskap for Bærums fremtid at flest

Detaljer

Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyreprogram 2015 2019

Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyreprogram 2015 2019 Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyreprogram 2015 2019 Vedtatt på årsmøtet 7. og 8. februar 2015 1 Liberal by 4 Grønn by Klima 5 Miljø. 6 Samferdsel. 8 Byutvikling.. 11 Mulighetenes by Barnehage..

Detaljer

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015:

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015: HA L D EN 35 0 16 6 5 2015 ÅR Kommuneprogram 2011 2015 s viktigste saker 2011 2015: Full sykehjemsdekning i henhold til samhandlingsreformen Ny skole i sentrum Ungdomshuset i nytt lokale Vadet et sted

Detaljer

Varm, stolt og utadvendt. kommuneplan 2011 2021 vedtatt i Arendal bystyre den 16. juni 2011.

Varm, stolt og utadvendt. kommuneplan 2011 2021 vedtatt i Arendal bystyre den 16. juni 2011. Arendal Varm, stolt og utadvendt kommuneplan 2011 2021 vedtatt i Arendal bystyre den 16. juni 2011. Innhold 1 Innledning s.3 2 Utviklingsstrategi s.4 3 det demokratiske rom s.6 4 internasjonalisering s.7

Detaljer

Program for Oslo Venstre.

Program for Oslo Venstre. Program for Oslo Venstre. Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyrevalgprogram 2015-2019 Bystyrevalgprogrammet ble vedtatt på årsmøtet 7. - 8. februar 2015. Innholdsfortegnelse Liberal by... Grønn

Detaljer

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Del 1: Samfunnsdel Del 2: Arealdel planbeskrivelse Del 3: Arealdel bestemmelser og retningslinjer DEL 1 Samfunnsdel Innhold Innledning...3 Om kommuneplanen...4 En kommune

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Menneskeverd i sentrum Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Lillehammer Kristelig Folkeparti sitt mål er at Lillehammer kommune skal være en kommune som møter sine innbyggere med respekt, verdighet

Detaljer

Program 2015-2019. Om Skien SV

Program 2015-2019. Om Skien SV Om Skien SV Program 2015-2019 SV tar barn og unge på alvor. Vi prioriterer flere lærere i skolen, og en skoledag med et godt kosthold og variert innhold. Vi prioriterer tid til læring fremfor rapportering

Detaljer