OM VESTBY KOMMUNE. VÅR VISJON: VESTBY SOM PLUSSKOMMUNE I 2030.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OM VESTBY KOMMUNE. VÅR VISJON: VESTBY SOM PLUSSKOMMUNE I 2030."

Transkript

1 OM VESTBY KOMMUNE. Vestby kommune er en veldrevet, dynamisk kommune med flott beliggenhet mot sjøen, god infrastruktur og mange muligheter for videre utvikling. Vestby kommune har vokst enormt de siste årene og denne veksten vil fortsette fremover. Vestby Venstre vil ta bedre grep om den fremtidige utviklingen i kommunen vår. For å bevare og forbedre akkurat de kvalitetene som trekker så mange til kommunen vår er vi nødt til å planlegge bedre. Vekst og utvikling skal koordineres slik at Vestby kommune ikke bare blir større, men også et bedre sted å bo, å jobbe og å vokse opp. Vestby Venstre vil legge til rette for at Vestby kan bli til en grønn kommune VÅR VISJON: VESTBY SOM PLUSSKOMMUNE I Vestby Venstre vil omskape Vestby til en grønn kommune. Vi vil ta vare på de gode kvalitetene ved stedene i Vestby, samtidig som vi vil utvikle kommunen fra en tradisjonell forstadskommune til en grønn kommune. En grønn kommune: er billigere i drift, blant annet fordi energibehovet og forbruket går ned. gir bedre levestandard for innbyggerne, blant annet på grunn av forbedret luftkvalitet, tilgang til friluftsområder og mindre behov for bruk av bil. skaper nye muligheter for næringslivet. at det vedtas en strategisk plan mot 2030 som inneholder alle relevante mål for vekst-, infrastruktur- og livskvalitet- samt en grønn bunnlinje. at alle fremtidige kommunale anskaffelser skal ha miljøpåvirkning som tildelingskriterium. at kommunale rapporter inkluderer en grønn bunnlinje. Årsmeldinger, tertialrapporter og planer skal dokumentere miljøtilstand som standard del av regnskapet. sørge for en grønnere forvaltning av finansene ved å instruere KLP til å trekke sine investeringer i fossil energi at energiforbruket minskes i alle offentlige bygg med 20% fra 2019 og 35% fra at CO2 utslipp minskes med 20% fra 2019 og 65% fra arbeide for at alle nye bygg kan være både klima- og energinøytrale legge til rette for for at alle offentlige bygg kan produsere energi til eget forbruk med bruk av solceller eller/og solfangere innen at kommunens bilpark ved nyanskaffelser skiftes ut med alternativer med lavutslipp og lavt energiforbruk, som blant annet el-bil eller sykkel. at alle fremtidige utviklingsplaner skal inkludere krav om null eller pluss energinivå standard på all ny bebyggelse. at kommunen aktivt skal søke midler for å finansiere grønne tiltak, fra fylke, stat og EU. at kommunale arealplaner skal være i tråd med vedtatte utviklingsstrategier som verner viktige og sårbare kultur, landbruks- og friluftsområder.

2 VESTBY SENTRUM: EN SMÅBY PÅ LANDET. Vekstpresset i Vestby kommune er enormt - kommunens innbyggertal vil være nær 20,000 innen Hvis vi skal klare å bevare de gode kvalitetene som gjør det godt å bo i Vestby må vi tenke nytt. Skal vi klare å ta vare på landbruk, kulturlandskap og de grønne områdene samtidig som vi skaper nye tilbud, næring- og bo-områder må vi planlegge kompakt, grønt og helhetlig. Å sette opp høye boligblokker uten en helhetlig reguleringsplan er ikke å skape et godt bomiljø. Derfor er en god, velstyrt utvikling av Vestby sentrum en av de viktigste sakene i de kommende 2 perioder. gjøre Vestby til en livsløpsby: et levende sted med urbant preg, som har mennesker i sentrum, fra tidlig oppvekst til livets siste fase. bruke planverk og avtaler aktivt til å stille krav til utbyggerne om kvaliteter på bo-, leke- og friarealer på vegne av beboerne. samle gårdseiere i et kommunalt (del)eid utviklingsselskap. få butikker, næring- og kulturtilbudet inn i sentrum, nær beboere. vurdere kulturhus og svømmehall som del av sentrumsutviklingen. at Vestby sentrum skal være godt knyttet til omliggende kulturlandskap med løyper og stier. at sentrum prioriteres for fotgjengere og syklister. Veier skal føre biler ut fra bo- og fritidsområder, ikke gjennom. Vi ønsker å legge til rette for å få parkering bort fra gatene. tilrettelegge for ladestasjoner for el-biler og sykler i sentrum og utvidet sykkelparkering. at sentrumsutviklingen er bærekraftig, med bruk av lokal treverk og et lavt energi-, og CO2 fotavtrykk. legge til rette for et sentrum som er selvforsynt med blant annet energi fra solpanel, solfangere og bergvarme. at sentrum bygges ut som en helhet, ikke stykkevis og delt.

3 HVERT TETTSTED SIN EGENART. Vestby Venstre vil ta hele kommunen i bruk og sørge for at hvert tettsted skal være et godt sted å bo, vokse opp og leve, gjennom alle livets faser. Vestby Venstre vil skape en utvikling som tydelig prioriterer hvor vi skal fordele mesteparten av veksten. Slik kan vi skape attraktive steder og bo-områder og samtidig hindre at boligveksten eser utover kulturlandskapet. Vestby Venstre sier ja til helhetlig utvikling og nei til unødvendig utbygging. stanse smuldringsvekst hvor boligfelt eser ut over landskapet vårt. verne kulturlandskap og friluftsarealer og sette en grønn linje på plankartet som klar grense mellom tettstedene og kultur- og naturlandskapet. begrense bruk av dispensasjon i utbyggingssaker betraktelig. planlegge utviklingen av kommunen som helhet, med beboernes behov i sentrum. Ivareta og styrke de gode kvalitetene ved alle tettstedene i kommunen. støtte kulturlivet aktivt i de forskjellige tettstedene, og også i kommunen som helhet. planlegge for størst befolknings- og næringsvekst i Vestby tettsted - med vedlikholdvekst og utvikling av eksisterende tilbud ellers i kommunen. fokusere på at 80% av utbyggingsveksten skal skje i og rundt Vestby sentrum, minimal vekst i mindre tettbygde strøk og noe fortetting I de andre tettstedene. knytte kommunen sammen med forbedret nett av gang- og sykkelstier. styrke kollektivtransporten mellom tettstedene og mot nabokommunene. støtte utbygging av fibernett gjennom hele kommunen.

4 EN BEDRE SKOLE OG BARNEHAGE. Vestby skal vokse mye i årene som kommer. Et godt dimensjonert skoletilbud må stå sentralt i utviklingsplanene. Det viktigste for en god skole er et godt psykososialt miljø og gode lærere som har tilgang på godt verktøy. Da får vi en skole som satser på kunnskap, gir like muligheter og hvor alle elever blir sett, oppmuntret og får tilpasset undervisning. Et godt læringsmiljø handler om mer enn å kunne lese, skrive og regne. God undervisning i musikk, kunst og andre estetiske fag har store positive effekter på barn og unge i skolen. Land som scorer bra på PISA undersøkelsen (lesing, matematikk, naturfag) har høy kvalitet på kreative og estetiske fag. Kvalitet og fokus på disse fagene bidrar til økt selvtillit, mindre fravær og bedre lese- og skriveferdigheter. Et godt læringsmiljø skapes der barn og voksne trives og føler seg trygge. Mobbing skal ikke aksepteres og tiltak må settes i gang umiddelbart. Mobbing skaper et dårlig miljø for hele skolen både elever og lærere rammes. Både den som blir mobbet og den som mobber må få mulighet til å snakke med helsesøster eller PPT For barn med lærevansker er det essensielt at tiltak settes i verk på et så tidlig tidspunkt som mulig. Vestby Venstre vil legge til rette for at alle 5-åringer får gå i barnehage eller får tilbud om en utvidet undersøkelse hos helsesøster før skolestart for å avdekke læringsvansker. For grunnskolene vil Vestby Venstre: at Brevik skole bygges ut som 3-parallellskole og at skolegrensene mellom Son og Brevik tilpasses. at Bjørlien skole blir rehabilitert til en fullverdig 3-parallellskole i tråd med dagens standard. gi skolene mulighet til å bruke de ansattes spesialkompetanse og personlige ressurser i utdanningstilbudet; matlagning, hagebruk, idrett, naturfag og lignende. arbeide for styrket bruk av kreative og praktiske aktiviteter i skolen: skolehage, kunst, forming, musikk og teater må få større plass og integreres i andre fag. at alle nye skolebygninger skal følge miljøstandard og være klima- og energinøytrale. at alle skoler skal få mulighet og midler til å anlegge en skolehage med dyrking av egne grønnsaker til mat og helse og kompostering av biologisk avfall. at mobbing tas på det største alvor og at både elever som mobber og den som blir mobbet straks blir ivaretatt av PPT, helsesøster og evt. barnevernet. at skolene enes om samme mobbeprogram slik at man kan dele erfaringer. ansette et mobbeombud som settes inn som nøytral kontaktperson mellom skole og foreldre. at barneskoler skal forbli i nabolagene der barna bor. legge til rette for kontinuitet i arbeidet med å skape en god skole for alle og vil derfor skåne skolene ved økonomiske omprioriteringer. at skolene bestemmer selv hvor mange lærere som er nødvendig i enhver pedagogisk setting; kommunen skal skaffe de nødvendige ressurser. legge til rette for at videre utbygging av skoler i kommunen kommer som en naturlig del av utviklingsplanene.

5 at kommunen jobber aktivt med skolenes ledelse for å etablere / forbedre samarbeid mellom lokale krefter og skole og barnehage (for eksempel Eldresenteret, Follo Museum, Bygdekvinnelaget, Hagelaget, lokale kunstnere og musikere) etter skolenes behov og etterspørsel. at alle skolene i kommunen skal kvalifisere seg til Grønt Flagg. at vedlikehold av skolebygg forbedres og RO Skole og Kultur skal inkludere vedlikeholdsbehov i rapporteringer; behov for en lokal vaktmestertjeneste skal utredes. heve fagkompetanse ved å gi studiemuligheter og ressurser til faglig etterutdanning til alle skolens ansatte. arbeide for å gi bedre svømmeopplæring til barn og unge slik at samtlige elever i Vestby kommune blir svømmedyktige før de går ut av grunnskolen. vurdere en svømmehall i Vestby nord I forbindelse med utbyggingen av Vestby sentrum. at skolen skal være en livssynsnøytral arena. styrke og utvide spesialundervisningstilbud som Oasen. at alle 5-åringer i kommunen får tilbud om barnehageplass. Lavinntektsfamilier tilbys gratis kjernetid for 5- åringer.

6 KULTUR. Kulturminner, aktiviteter og institusjoner er til glede for innbyggerne, besøkende og en ressurs for læring og næring. Vestby Venstre vil styrke kommunens kulturelle platform og omdømme og gjøre Vestbys kulturhistorie mer kjent for turister og kommunens egne innbyggere. Vestby Venstre vil utvikle en helhetlig kulturminne- og aktivitetsplan innen 2018 som skal: fremheve og markedsføre Sons unike kvaliteter som kystkulturarena i Oslofjorden, i tett samarbeid med Sons næringsliv og maritime miljø. identifisere alle relevante steder som kan fungere som kulturarena, i tett samarbeid med lokale aktører og frivillige. tilrettelegge utvalgte utearealer for diverse kulturelle arrangementer som konserter, uteteater, markedsdager, bondens marked og bygdedager - med for eksempel offentlige/portable toaletter, salgsboder, strømanlegg, scene, med mer. vurdere kulturhus og svømmehall som en del av sentrumsutviklingen. støtte museer og samlinger i hele kommunen, inklusiv kystkultursenteret, grendesentere, bibliotekene med mer. Vestby Venstre vil videre: ta en mer aktiv rolle i å støtte / koordinere diverse kulturarrangementer. For eksempel kan kommunen senke terskelen til de som har lyst å organisere aktiviteter ved å ha rimelig utleie av scene, lys/lydanlegg, med mer. etablere et kulturdriftsfond som skal bidra med støtte til kulturelle aktiviteter. støtte utvikling av bibliotekene som viktige kulturarenaer, hvor bibliotekene er plassert lett tilgjengelig med utvidete åpningstider og har godt egnede lokaler til kulturaktiviteter og arrangementer. at kulturskolen får egnede lokaler til å utøve sin virksomhet og mulighet til å gi et bredere tilbud til flere. prioritere tilrettelegging av aktivitetstilbud for et bredt lag av befolkningen som naturstier, sykkelløyper, joggeløyper og skiløyper.

7 VELFERD. Vestby kommune gir et godt velferdstilbud, men vi må forberede oss på nye utfordringer. Vestby Venstre mener at nærhet skaper nærhet: folk i alle livets faser skal bo nær hverandre, samlet i et livsløpssamfunn. Venstre vil gi mer til de med minst, særlig barnefamilier og styrke rettigheter til barn; alle barn i kommunen er vårt felles ansvar. ha fullverdig utbygging av sykehjem innen videreutvikle Son bo- og service-senter. at omsorgsboliger er integrert i utviklingen av Vestby sentrum. styrke hjemmetjenesten og utrede hvordan den kan forbedres; hjemmetjenesten, fastleger og det videre helseapparatet bør integreres med pasienten i sentrum. reetablere helsestasjon i Son innen 2019 med et fullverdig tilbud. vurdere samarbeid med private aktører innenfor helsesektoren hvor kvalitet og forutsigbarhet til det beste for pasienten er målet. at helsesøster er tilgjenglig for elevene hele skoleuken og utvide dette til et lavterskel psykososialt helsetilbud med gode oppfølgingstiltak for barn og ungdom. jobbe aktivt for styrking av rusforebyggende tiltak spesielt rettet mot barn og ungdom. styrke psykisk helsetilbud i Vestby kommune blant blant blant annet ved å vurdere ansettelse av en kommunal psykolog. få oversikt over barneverninstitusjoner i kommunen og deres tilstand innen få mer ansvar for barnevern og tilhørende ressurser. innføre barnevernskontakt i alle skoler innen øke kompetansen innen det kommunale barnevernet. iverksette den allerede vedtatte bosettingen av 20 flyktninger. ta vår del av ansvaret for de Syriske flyktningene som Norge skal ta imot. forbedre og støtte tiltak som gjør at våre nye landsmenn kommer i jobb og blir godt integrert i lokalmiljøet. Tilbudet av blant annet norskundervisning burde tilpasses eksisterende norskkunnskap, utdanningsnivå og bakgrunn til enkelte; kommunen tilbyr passende bosted jevnt fordelt over kommunen.

8 MILJØ. Vestby Venstre mener at politikk og miljø hører sammen. Et godt miljø er meget viktig: for vår helse, trivsel men også som ressurs for landbruk, friluft, dyreliv og turisme. Vestby kommune har veldig mange flotte naturområder som gleder og gavner innbyggere og besøkende - disse områdene må ivaretas på en fornuftig måte. Vi må verne det vi kan og bare bruke det vi må. Klimaendringer truer og Vestby må gjøre sitt for å bremse utviklingen og for å minske skadene. Vestby Venstre er et miljøvennlig parti, med fokus på forebyggende tiltak og fremtiden: en grønn kommune er et bedre sted å bo. utarbeide lokale faresonekart over risikoområder og en klimatilpasningsplan som inngår i kommunenes arbeid med kommuneplan, arealplanlegging, byggeprosjekter, vann og avløp. bygge kompetanse hos plan- og byggesaksbehandlere, slik at klimahensyn og tilpasning blir tatt hensyn til og vurdert ved etablering av nye boligfelt og næringsområder. stille krav i regulerings- og byggesaker om fordrøyning og/eller infiltrasjon av overvann. at nye veier og avløpsledninger dimensjoneres slik at de tåler forventede klimaendringer som ekstremvær og økt overvannshåndtering. en sykkel-, gang- og kollektivtransportbasert kommune, med mye mindre bilbruk. utvikle pendlerparkeringen, inkludert sykkelboder, ved togstasjonene i Vestby og ved Sonsveien stasjon. arbeide for å minske kommunens CO2 utslipp med 20% fra 2019 og 65% fra bygge nytt renseanlegg og utbedre vannledninger. få oversikt over vannkvalitet og -kapasitet i vassdragene og lage en plan for å forbedre / verne vassdragene. at hyttesaneringen er komplett innen 2019 innenfor regulerte områder. jobbe aktivt for å fjerne svartelistede arter. at kommunens kartlegging av arts- og landskapsmangfold oppdateres jevnlig.

9 NÆRING: GRØNN VEKST. Verden går mot et grønt skifte - fra fossil økonomi og tilhørende forurensing til velstandsutvikling basert på en bærekraftig forvaltning av naturressursene. Dette skiftet er i ferd med å skje. Vestby Venstre vil at Vestby kommune forbereder seg for fremtiden med å satse på grønn vekst nå. Vestby Venstre vil bruke kommunens innkjøp som strategisk verktøy for å skape grunnlag for nye arbeidsplasser basert på grønn teknologi. Utbyggingen av Vestby sentrum gir oss i Vestby en gedigen mulighet for å skape nye muligheter for kommune vår, som også vil kunne gavne våre naboer. Vestby Venstre vil invitere til tett samarbeid med næringsinteresser i Vestby, Moss og Ås, pluss forskningsmiljøer ved NMBU for å utvikle nye og eksisterende bedrifter og gi grønn vekst til: turisme detaljhandel logistikk landbruk lage en tydelig, fremtidsrettet næringstrategi i samarbeid med lokale interesser og ressurser. vurdere en utredning om søndagsåpne butikker er ønsket av næringslivet. bruke nærheten til Universitet i Ås og legge til rette for mer kunnskapsbasert næringslivsutvikling. at kommunen bruker sin innkjøpskraft for å hente inn tjenester fra miljøbevisste, nyskapende bedrifter - særlig i forbindelse med Vestby Sentrumsplan. tilrettelegge for helårsturisme I tett samarbeid med lokale lag og næringsinteresser. støtte et livlig nærings- og uteliv i alle tettstedene i kommunen. forbedre offentlig transport og sykkelstier for å bedre interntransport i kommunen bruke Vestby kommune sin sentrale beliggenhet og status som logistikknutepunkt til å skape nye muligheter for næringslivet og fokusere på salg av næringstomter. aktivt skape mulighet for ny og miljøriktig næring rundt Vestby i forbindelse med sentrumsutbyggingsplanen.

10 LOKAL DEMOKRATI. Venstre har tro på menneskers evne til å bestemme selv: alle sammen sammen og hver for seg. Vestby Venstre vil at kommunen tar i bruk arealforvaltning og innkjøp som strategiske verktøy som setter premissene for at innbyggerne og næringsdrivende skal kunne velge det som er til deres egen og samfunnets beste. Vestby Venstre er alltid for mer åpenhet rundt offentlige prosesser og saker som berører befolkningen. Vestby Venstre vil minske avstanden mellom kommunestyre, administrasjonen og innbyggerne og gjøre det lettere å fremme saker og komme i kontakt med sine folkevalgte og administrasjonen. at Vestby kommune skal bestå som en selvstendig kommune. kreve bedre finansiering av statlig pålagte oppgaver med en større andel frie midler. at kommunestyremøter blir tilgjenglig via nettet via streaming, både direkte og opptak. at kommunens etikkreglement blir oppgradert, at alle som jobber i kommunen eller representerer innbyggerne følger disse reglene og at mangel på etterfølgelse skal gi konsekvenser. utrede muligheter for at visse prosesser kan skje på andre møteplasser enn rådhusets kontorer, nærmere der folk bor og jobber; Venstre vil at kommunen har en plan for dette innen 2016

Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

Venstre gjør Gjesdal grønnere.

Venstre gjør Gjesdal grønnere. Gjesdal Venstre Venstre gjør Gjesdal grønnere. Om 30 år kan hun være en av verdens fremste klimaforskere......om hun får noen av verdens beste lærere Politikk handler om å prioritere, og Venstre prioriterer

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 1. Innledning Alle mennesker har behov for å gi uttrykk for følelser, tanker og fantasi gjennom kunstneriske og kulturelle

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Dette vil Aremark Venstre for perioden 2011-2015

Dette vil Aremark Venstre for perioden 2011-2015 Dette vil Aremark Venstre for perioden 2011-2015 www.venstre.no/ostfold/aremark 1 Nei til vindkraft i Vestfjella Havgul Clean Energy planlegger nå utbygging av vindkraft i Vestfjella. Det skal kanskje

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR ULLENSAKER KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR ULLENSAKER KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2016 2030 ULLENSAKER KOMMUNE HØRING I BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE 14.3.16 Det var viktig at flere barn og unge skulle få uttale seg om planutkastet, slik at kulturplanen også er

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Miljøavtale. mellom Sagene Arbeiderparti Miljøpartiet De Grønne Sagene Sagene SV Rødt Sagene

Miljøavtale. mellom Sagene Arbeiderparti Miljøpartiet De Grønne Sagene Sagene SV Rødt Sagene Miljøavtale mellom Sagene Arbeiderparti Miljøpartiet De Grønne Sagene Sagene SV Rødt Sagene for perioden 2015-2019 Denne avtalen beskriver de miljø- og klimatiltak disse partiene er enige om å jobbe for

Detaljer

Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015

Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015 Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015 Ulike mennesker like muligheter Kommunevalgprogram 2011-2015 Ulike mennesker, like muligheter Vestby er et sted i verden Hva vi gjør i vår kommune er ikke likegyldig

Detaljer

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Vedtak om framtidig kommunestruktur vil bli gjort i 2016 og derfor er denne valgperioden en viktig tid for samfunnet vårt. Dette vil bli en krevende prosess, vi skal nå

Detaljer

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Alle har et medansvar for å skape gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Senterpartiets ideologi bygger

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold!

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold! PROGRAM 2015 2019 Grønne Lier med innhold! Lier vil bli en bedre kommune å bo i med et sterkere Senterparti. Innbyggerne og det lokale næringsliv står i sentrum for partiets aktiviteter. Lier Senterparti

Detaljer

Vestby Senterparti 2015-2019

Vestby Senterparti 2015-2019 Vestby Senterparti 2015-2019 Våre hovedsaker er: Vestby lokalsamfunnenes kommune Våre lokalsamfunn skal få utvikle seg basert på egne premisser og særtrekk. Kommunens skal være en aktiv deltaker i lokalsamfunnsutviklingen.

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag 21. oktober 2015 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden Program for kommunestyreperioden 2011-2015 Meldal Siste 4 år Nytt næringssenter Løkken Verk Ny barnehage Løkken Verk Ny felles grunnskole for hele bygda Ny demensavdeling ved Meldal Helsetun Ny stilling

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

forum for natur og friluftsliv

forum for natur og friluftsliv Fylkeskommune v/ Planavdelinga Pb. 7900 5020 Bergen Bergen, 12. april 2013 Regional areal- og transportplan for Bergensområdet høringsuttalelse Forum for Natur- og Friluftsliv (FNF) er et samarbeidsnettverk

Detaljer

Valgprogram for Molde Venstre

Valgprogram for Molde Venstre Folk først! Mennesker er viktigere enn systemer! Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først! Valgprogram for Molde Venstre 2011-2015 Vårt program for perioden 2011-2015

Detaljer

Nytt liv i Lardal. Idag skjer det best i egen kommune

Nytt liv i Lardal. Idag skjer det best i egen kommune Lardal Venstre 2015-2019 Nytt liv i Lardal. Idag skjer det best i egen kommune Økt innflytting gir en robust kommune Lardal kan fint både driftes og utvikles som egen kommune. Er du usikker på hva du skal

Detaljer

Program for Lund Venstre for perioden 2011 2015

Program for Lund Venstre for perioden 2011 2015 Program for Lund Venstre for perioden 2011 2015-1 - Et liberalt Lund Lund Venstre ønsker en liberal kommune som fokuserer på kunnskap, like muligheter, verdiskapning, velferd og miljø. 3 Heldigvis lever

Detaljer

Nye krefter, nye ideer og nytt politisk klima!

Nye krefter, nye ideer og nytt politisk klima! Nye krefter, nye ideer og nytt politisk klima! KJÆRE VESTBYVELGER Hvorfor Bygdelista? Vi oppfordrer deg til å stemme Bygdelista, hvis du mener at: Innbyggernes vel kommer foran politikernes egen agenda

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

ARBEID HELSE KUNNSKAP MILJØ

ARBEID HELSE KUNNSKAP MILJØ Partiprogram for Porsgrunn Arbeiderparti 2015-2019 Porsgrunn AP ønsker å videreutvikle kommunen vår basert på grunnverdiene frihet, fellesskap og rettferdighet. Historien har vist at vi oppnår mer når

Detaljer

Valgprogram. Molde Venstre 2015-2019

Valgprogram. Molde Venstre 2015-2019 Valgprogram Molde Venstre 2015-2019 Folk først. Mennesker er viktigere enn systemer! Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først! 1. Kandidater Vårt program for perioden

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020 Høringsforslag HVORFOR en klima- og energiplan? Den globale oppvarmingen øker Mer ekstremnedbør på svært kort tid Større flom- og skredfare Infrastruktur utsettes

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver Du bestemmer! Nord-Odal Arbeiderparti mener det er viktig å ha nærhet mellom befolkning og beslutninger. Alle skal ha mulighet til å delta, og det skal være rom for meningsbrytninger. Vi ønsker et sterkt

Detaljer

Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal

Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal Nord- Aurdal Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal Ja, vi vil og vi kan! Høyres overordnede mål for kommunestyreperioden 2015-2019: Gode kommunale tjenester for alle Orden i økonomien Ryddig gjennomføring

Detaljer

NSH Helsetjenester til eldre 2009

NSH Helsetjenester til eldre 2009 NSH Helsetjenester til eldre 2009 Sammenhengen mellom omgivelser livskvalitet og helse utvikling av av omsorgsboliger for morgendagens eldre. Tverretatlig kommunenettverk omsorgssektoren - Kultur utvikling

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Områdeplan Ask sentrum

Områdeplan Ask sentrum Områdeplan Ask sentrum Gjerdrum kommune har startet et omfattende planarbeid som skal legge grunnlaget for den videre utvikling av Ask sentrum. Arbeidet er forankret i anbefalingen fra plansmien «Ask 2040»

Detaljer

Program for Løten Venstre[.]

Program for Løten Venstre[.] Program for Løten Venstre[.] for perioden 2015-2019 Best for barna[.] En stor del av barns hverdag består av barnehage, skole og SFO. Venstre tror på løsninger som gir den enkelte familie mer fleksibilitet

Detaljer

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 1 Bakgrunn for Kvalitet og utviklingsplanen Mathopen SFO sin kvalitets og utviklingsplan har bakgrunn i Bergen kommunes håndbok og vedtekter revidert

Detaljer

Forslag Kommuneplan 2009-2020 STOKKE KOMMUNE 1

Forslag Kommuneplan 2009-2020 STOKKE KOMMUNE 1 Forslag Kommuneplan 2009-2020 1 Kort om kommuneplanen Kommunen skal ha en kommuneplan (2-delt) Ny Planlov trer i kraft 1.7.2009 Planprogram er et krav før planleggingen starter tema, strategier, KU, organisering,

Detaljer

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre Valgprogram 2011 Flekkefjord Venstre Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke

Detaljer

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Ordføreren Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Leverandørseminar, Finnsnes Hotel; 30.november 2011 Næringsstruktur i Lenvik 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % Lenvik Troms Hele landet

Detaljer

Felles fylkesplan 2009-2012

Felles fylkesplan 2009-2012 Felles fylkesplan 2009-2012 Kreative Trøndelag Her alt e mulig uansett Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Noe å leve av og noe å leve for Samhandling og forståelse mellom by

Detaljer

Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus

Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus med akuttmottak og fødeavdeling Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet.

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Marnardal Venstre. Program 2011-2015

Marnardal Venstre. Program 2011-2015 Marnardal Venstre Program 2011-2015 Venstres visjon for Marnardal Lokaldemokratiet i fokus Venstre er det sosialliberale partiet innen norsk politikk. Vi setter folk først og systemer og særinteresser

Detaljer

Melhus Venstre - et sosialliberalt parti

Melhus Venstre - et sosialliberalt parti Melhus Venstre - et sosialliberalt parti Kommunevalget 2011 Individets frihet. Individets samfunnsforpliktelse. Sosialliberalisme er: - Individets frihet. Individets moralske rett til frihet. Like muligheter

Detaljer

befolkningens helse og påvirkningsfaktorer. Hva skal kommunen egentlig ha på plass? Gjøvik 13.03.2015 Oversikt over

befolkningens helse og påvirkningsfaktorer. Hva skal kommunen egentlig ha på plass? Gjøvik 13.03.2015 Oversikt over Oversikt over befolkningens helse og påvirkningsfaktorer. Hva skal kommunen egentlig ha på plass? Gjøvik 13.03.2015 v/wibeke Børresen Gropen og Ane Bjørnsgaard Oppland fylkeskommune www.oppland.no/folkehelse

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen 2014 Svarprosent 93 svar av 540 17 % 0,5 0,45 Husstandsmedlemmenes alder 0,43 0,4 0,35 0,3 0,275 0,25 0,2 0,204 0,15 0,1 0,092 0,05 0 1. 0-17 år 2. 18-39 år 3. 40-66 år 4. 67 år

Detaljer

Plan og utvikling. Reguleringsavdeling. Byggesaksavdeling. Plan og utvikling. Plan og utvikling. Prosjektgrupper.

Plan og utvikling. Reguleringsavdeling. Byggesaksavdeling. Plan og utvikling. Plan og utvikling. Prosjektgrupper. DEL 3: TILTAK Foreslåtte tiltak er delt opp i følgende hovedtema: 1. TRANSPORT OG AREALPLANLEGGING 2. ENERGIBRUK 3. FORBRUK OG AVFALL 4. LANDBRUK OG BIOENERGI 5. HOLDNINGER, INFORMASJON Tiltakene er delt

Detaljer

Foto: Ole Nino Lien. Folk først.

Foto: Ole Nino Lien. Folk først. Foto: Ole Nino Lien Folk først. Vestre Toten Venstre 2015 Venstre er Norges eldste parti, og spiller derfor en viktig rolle som det eneste liberale partiet i norsk politikk. Vi mener at det er viktig å

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

Vedtekter. for. Berg kommunale. musikk- og kulturskole

Vedtekter. for. Berg kommunale. musikk- og kulturskole Vedtekter for Berg kommunale musikk- og kulturskole 1 Organisering Berg kommunale musikk- og kulturskole (heretter BMKS) eies og drives av Berg kommune. BMKS er administrativt underlagt oppvekstetaten

Detaljer

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland.

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Partiet er i kraftig vekst. I år stiller vi til valg i 55 kommuner, samtlige bydeler i Oslo og

Detaljer

Oppland-Lillehammer.qxp_Layout 1 08.06.15 09.54 Side 1

Oppland-Lillehammer.qxp_Layout 1 08.06.15 09.54 Side 1 Oppland-Lillehammer.qxp_Layout 1 08.06.15 09.54 Side 1 Oppland-Lillehammer.qxp_Layout 1 08.06.15 09.54 Side 2 Innledning Lillehammer kommune er en attraktiv kommune å bo, jobbe og leve i. Her har vi et

Detaljer

Rapport fra prosjektgruppe om framtidig kulturell infrastruktur. Orientering ved enhetsleder kultur Guri Sivertsen. Levanger kommune enhet kultur

Rapport fra prosjektgruppe om framtidig kulturell infrastruktur. Orientering ved enhetsleder kultur Guri Sivertsen. Levanger kommune enhet kultur Den kulturelle tråd Levanger kommune Rapport fra prosjektgruppe om framtidig kulturell infrastruktur. Orientering ved enhetsleder kultur Guri Sivertsen Den kulturelle tråd Levanger kommune Framtidig kulturell

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Pilar 3 Trivsel og integrasjon Damsgårdssundet

Pilar 3 Trivsel og integrasjon Damsgårdssundet Pilar 3 Trivsel og integrasjon Damsgårdssundet planlegging for sosial omstilling Byråd Lisbeth Iversen, Bergen kommune Plan og bygningsloven; Formål 1 1. Lovens formål Loven skal fremme bærekraftig utvikling

Detaljer

Hva er god planlegging?

Hva er god planlegging? Hva er god planlegging? Tim Moseng Mo i Rana 22. april 2013 Foto: Bjørn Erik Olsen Temaer Kommuneplanlegging Planstatus for Indre Helgeland Planstrategi og kommuneplan Kommuneplanens samfunnsdel Lokal

Detaljer

Rennesøy Arbeiderparti

Rennesøy Arbeiderparti Rennesøy Arbeiderparti Program 2011-2015 Program for Rennesøy Arbeiderparti 2011 2015 INNHOLD : Våre viktigste saker 2011-15 side 2 Vi vil gjøre Rennesøy bedre 2 En trygg oppvekst 3 Skole - kunnskap for

Detaljer

Nøkkeltall Bamble kommune

Nøkkeltall Bamble kommune Bamble kommune Nøkkeltall Bamble kommune Innbyggere: 14.140 Areal: 304 km2 Kystlinje: 72 km Tettsteder: Stathelle, Langesund og Herre Viktigste næringer: Petrokjemisk industri, mekanisk og offshore industri,

Detaljer

Lørenskog kommune. Kommunestyret har vedtatt følgende visjon for utviklingen av kommunen:

Lørenskog kommune. Kommunestyret har vedtatt følgende visjon for utviklingen av kommunen: Kommunestyret har vedtatt følgende visjon for utviklingen av kommunen: Lørenskog skal være en trivelig og trygg kommune å leve og bo i, med godt fellesskap, der innbyggerne tar medansvar for hverandre

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Folkehelse i planleggingen

Folkehelse i planleggingen Folkehelse i planleggingen v/ Arild Øien Tromsø 8. februar 2011 1 25 000 innbyggere 36 km 2 2 1 Helse i plan i Oppegård kommune Hvilke grep vi har tatt Hvordan vi er organisert Hva vi ønsker å få til Hvordan

Detaljer

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2014-2030 Barn og unge har også en formening om hvordan Midtre Gauldal skal utvikle seg og se ut i framtida. Tegningene i dette heftet er bidrag til en konkurranse

Detaljer

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen

12. Desember 2005. Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen 12. Desember 2005 Grete Haug Rådgiver i Utdanningsdirektoratet Prosjektleder Fysisk aktivitet og måltider i skolen Prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen Fysisk aktivitet i Strategi for kompetanseutvikling

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Fellesforslag fra H, AP, Krf, SP og Frp til endringer i handlingsprogrammet 2016-2019

Fellesforslag fra H, AP, Krf, SP og Frp til endringer i handlingsprogrammet 2016-2019 Fellesforslag fra H, AP, Krf, SP og Frp til endringer i handlingsprogrammet 2016-2019 Handlingsprogrammet bygger opp om Kommuneplanens målsettinger, og tiltakene i handlingsprogrammet skal gjenspeile hvilke

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

CC BY: http://i1.no/0h2m/

CC BY: http://i1.no/0h2m/ CC BY: http://i1.no/0h2m/ Valgprogram for Meløy Venstre 2015-2019 CC BY: http://i1.no/0h2k/ Omsorg og velferd Det er viktig for Meløy Venstre at innbyggerne trives der de bor og at Meløy er en attraktiv

Detaljer

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Senterpartiet ønsker: - en aktiv og synlig kommune - en myldrende kulturkommune - god skole både i trivsel og læring - god helse- og omsorgstjeneste i hele livsløpet

Detaljer

Ansvar, åpenhet og troverdighet. Halden Høyres program

Ansvar, åpenhet og troverdighet. Halden Høyres program Ansvar, åpenhet og troverdighet Halden Høyres program 2015 2019 Fortsatt stø kurs HALDEN HØYRES PROGRAM 2015 2019 Ved valget i 2011 fikk Høyre et klart mandat fra velgerne til å overta styringen og starte

Detaljer

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår.

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Side 1 av 5 NØDROP FRA ØYSLETTA... Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Som innflytter i denne

Detaljer

Rissa kommune. Program for Rissa Venstre

Rissa kommune. Program for Rissa Venstre Rissa kommune Program for Rissa Venstre Venstres visjon for den nye kommunen i 2025 Rissa og Leksvik er en raus, åpen og inkluderende kommune som er attraktiv for bosetting og næringsetableringer. Kommunesammenslåing

Detaljer

Kommuneprogram. Alle skal med. Øksnes Arbeiderparti. for Øksnes Arbeiderparti 2011 2015

Kommuneprogram. Alle skal med. Øksnes Arbeiderparti. for Øksnes Arbeiderparti 2011 2015 Kommuneprogram for Øksnes Arbeiderparti 2011 2015 Øksnes Arbeiderparti Alle skal med Innhold En trygg oppvekst Skole Kunnskap for alle Helse og omsorg En aktiv alderdom i Øksnes Øksnes et inkluderende

Detaljer

Grønn vekst og kultur.

Grønn vekst og kultur. Kristiansund[...] Grønn vekst og kultur. Det er i Kristiansund det skjer. Vi ser mange nye muligheter for Kristiansund og Nordmøre med godt oppvekstmiljø, bredt kulturliv og omstillingsdyktig næringsliv.

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TATAKAMPEN KAMPENFOR FORETETVARMT VARMTSTAVANGER SAMFUNN Valgprogram 2015-2019 Stavanger Ski SV Sosialistisk Venstreparti er et parti for sosialisme, feminisme og miljø.

Detaljer

Arild Øien, planlegger. Hvordan minske sosiale helseforskjeller og forbedre livsvilkår. - gjennom planlegging

Arild Øien, planlegger. Hvordan minske sosiale helseforskjeller og forbedre livsvilkår. - gjennom planlegging Arild Øien, planlegger Hvordan minske sosiale helseforskjeller og forbedre livsvilkår - gjennom planlegging 1 2 OSLO SKI NESODDEN 3 Oppegård kommune 37 km 2 25 000 innbyggere Urbanisering Fortetting langs

Detaljer

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT RINGSAKER KOMMUNE HAMAR KOMMUNE OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT 1. Bakgrunn Målsetting Utredningen skal i utgangspunktet gi grunnlag for

Detaljer