Kommunedelplan E18-korridoren i sentrale Asker Innledende fase: Optimalisering og løsningsutvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunedelplan E18-korridoren i sentrale Asker Innledende fase: Optimalisering og løsningsutvikling"

Transkript

1 Kommunedelplan E18-korridoren i sentrale Asker Innledende fase: Optimalisering og løsningsutvikling Presentasjon for kommunestyret i Asker Sølve Jerm planprosessleder Statens vegvesen Gunnar Bratheim oppdragsleder Multiconsult 1

2 2 Området for planlegging

3 Mål for prosjektet redusere barriereeffekten forbi Asker sentrum redusere støy og forurensing langs vegen tilrettelegge for en god knutepunktsutvikling sikre god fremkommelighet for alle trafikantgrupper langs og på tvers av vegen sikre en bymessig utvikling av Asker sentrum som regionalt kollektivknutepunkt, møteplass og et sentralt handels- og servicesenter tilrettelegge for videreutvikling av Asker sentrum som arbeidsplasskonsentrasjon. 3

4 Bilkø i dag og i fremtiden Økt kapasitet for bil gir flere biler på veiene Køene vil ikke forsvinne om vi utvider veien Med bil kan en i 2030 med utbygd 6 felts vei fra Asker til Bærum ikke forvente seg mindre kø enn i dag Mye avhengig av veiprising, hvor snittene plasseres og andre reisetilbud 4

5 Finansiering Ingen finansiering på plass for Vestkorridoren Andel fra Oslopakke 3 Andel bompengefinansiert? (ikke tatt stilling til snitt eller hva det vil koste) Andel statlig finansiering? Lokale bidrag? 5

6 Fremdrift Rapport for siling: ikke høring som formell planprosess, men vi ønsker tilbakemeldinger Overlevering kommunedelplan til Statens vegvesen: Overlevering Asker kommune: Senhøst 2013 Godkjent kommunedelplan: Vår 2014 Teoretisk byggestart: 2018? 6

7 Premisser for løsningsvalg: Gjeldende planer og pågående planlegging Vedtatt planprogram Kommuneplanen i Asker Retninger for byutvikling Områder som skal utvikles på kort og lang sikt Tidligere vedtatt løsning for Røykenveien Utvikling av jernbanen Ny grunnrute, økt frekvens og kapasitet. Mating til jernbane trolig viktigere i fht busstilbudet i framtida Kommunedelplanprosess Holmen-Slependen Løsninger for E18 Drengsrud-Holmen må henge sammen med løsninger Holmen-Slependen E18 i Bærum Kontinuitet i standard- og løsningsvalg for E18 i Vestkorridoren 7

8 Premisser for løsningsvalg: Krav i vegnormalene Krav til omkjøringsveg for tunneler I utgangspunktet ikke 2-vegs trafikk i ett løp ved stenging lokalveger som skal være omkjøringsveg bør ha fire felter framkommelighet for kollektivtrafikken skal sikres Kryss må ligge i dagsoner Kryss i tunnel ikke tillatt iht dagens regelverk Krav om lengde på vekslingsstrekninger Krav i forhold til tunnelsikkerhet Maks. 5% stigning Krav til to løp ved ÅDT> Krav i forhold til trafikksikkerhet og framkommelighet På hovedveger er det krav om firefelts veg fra ÅDT>

9 Tunneler et tveegget sverd + Reduserer miljøulemper som støy og barrierevirkning Frigjør arealer Lettere framføring av vegen i vanskelig terreng og tett bebyggelse Vedlikeholdsintensive må stenges med jevne mellomrom Høye driftskostnader Økt sårbarhet for vegnettet Krever omkjøringsveg i dagen. Totalt vegareal vil ofte øke Mye trafikk blir igjen oppe på bakken Særlig ved lange tunneler 9

10 Transportanalyse: Storparten av trafikken i Asker har start- eller målpunkter i kommunen Bare 30% er gjennomgangstrafikk Kollektivandel for gjennomgangstrafikk er vesentlig høyere enn for Askertrafikk Bil Kollektiv 10

11 Transportanalyse: Inn- og utpendling fra Bærum og Oslo gir tunge trafikkstrømmer Arbeidsplasser 2001 Ut- og innpendling 11

12 Transportanalyse: Trafikk i dag og i 2030 Dagens trafikk fra tellinger/nvdb Alternativ 0 i

13 Transportanalyse: Røykenveien og Slemmestadveien utfyller hverandre Å satse tungt på en av korridorene løser ikke problemet i den andre Snitt Alternativ 0 Scenario 1: Utvidelse av Røykenveien til 4 felt Scenario 2: Utvidelse av Slemmestadveien til 4 felt Røykenveien ved Fusdalkrysset Ca Ca Slemmestadveien ved Holmen Ca Ca % av trafikken på disse vegene oppstår i Asker 13

14 Transportanalyse: Hva betyr resultatene for prosjektet? Tung trafikkstrøm kobles på E18 i Asker i alle scenarier. Utvidelsen fra 4 til 6 felter bør skje her Ca kjt kommer på fra Røykenveien og Asker sentrum Sammenkobling av strømmene fra sentrum og Røykenveien bør skje planskilt Selv om man bygger ut Røykenveien eller Slemmestadveien til fire felter med diagonal til E18, vil det fremdeles være mye trafikk på den andre vegen Dette tilsier en balansert utvikling mellom de to vegene Fokus i prosjektet vil være å løse miljø- og kollektivutfordringer i nordre del av korridoren 14

15 Standard og utforming for nytt vegnett E18 utformes med såkalt S7-standard og 80 km/t Tverrprofil 4 felts veg S m + sidearealer Tverrprofil 8 felts veg S m + sidearealer Nordre deler av Røykenveien og Slemmestadveien utformes med S5-standard og 2-4 felt tunneler >500 m får to løp og 4 felter Hovedlokalveg: 4 felt, S5-standard km/t 4-felts gateprofil kan være aktuelt på deler av vegen 15

16 Systemoversikt Vi har delt inn strekningene i tre parseller: E18 Drengsrud-Høn. 4 forskjellige konsepter E18 Høn-Holmen. 3 forskjellige konsepter Røykenveien. 5 forskjellige konsepter Mange kombinasjonsmuligheter For Røykenveien er løsninger for strekningen ned til Skytterveien/Bondibrua belyst. sikre at løsninger i nordre del kan utvikles videre sørover kun strekningen til Lensmannslia vil inngå i kommunedelplan for E18 16

17 Konsepter parsell 1: Drengsrud-Høn Konseptbetegnelse Varianter Kombinasjoner Beskrivelse/kommentarer 1.1: E18 med lokk, lokalveg langs dagens E18-trasé Med (1.1.B) lokk ved Hagaløkka 1.2: E18 med tunnel fra Lensmannslia til Høn, lokalveg langs dagens E : E18 med tunnel fra Lensmannslia til Fusdal, lokalveg langs dagens E : E18 i tunnel under Hagaløkka og tunnel fra Lensmannslia. Med (1.1.C) lokk ved Hønsjordet Med (1.2.B) lokk ved Hagaløkka Med (1.3.B) lokk ved Hagaløkka Med (1.3.C) lokk ved Hønsjordet Med (1.4.C) lokk ved Hønsjordet Med (1.4.B) fullt kryss ved Oreholt Kan kombineres med alle alternativer Høn- Holmen Kan ikke kombineres med tunnel Høn - Holmen Kan kombineres med alle alternativer Høn- Holmen Kan kombineres med alle alternativer Høn- Holmen Baseres på en løsning med hovedlokalveg i samme trasé som E18. Varianten med lokk ved Hønsjordet kan ikke kombineres med tunnel Høn- Holmen Tunnel (2+2) ca 2,1 km Tunnel (2+2) ca 0,9 km Tunneler (2+2) ca 0,45 km og 1,0 km 17

18 Parsell 1 Drengsrud-Høn Konsept 1.1 Lokk fra Asker vgs til Fusdal. Lokalveg langs E18 18

19 19 Parsell 1 Drengsrud-Høn Konsept 1.1 fra vest

20 Parsell 1 Drengsrud-Høn Konsept 1.1 ved sentrum 20

21 Parsell 1 Drengsrud-Høn Konsept 1.2 Tunnel fra Asker vgs til Høn 21

22 Parsell 1 Drengsrud-Høn Konsept 1.2 fra vest 22

23 Parsell 1 Drengsrud-Høn Konsept 1.2 ved sentrum 23

24 Parsell 1 Drengsrud-Høn Konsept 1.2 fra øst 24

25 Parsell 1 Drengsrud-Høn Konsept 1.3 Tunnel fra Asker vgs til Fusdal 25

26 Parsell 1 Drengsrud-Høn Konsept 1.3 fra øst 26

27 Parsell 1 Drengsrud-Høn Konsept 1.4 Tunneler under Hagaløkka og fra Asker vgs til Fusdal 27

28 Parsell 1 Drengsrud-Høn Konsept 1.4 fra vest 28

29 Parsell 1 Drengsrud-Høn Konsept 1.4 ved sentrum 29

30 Parsell 1 Drengsrud-Høn Arealutvikling 30

31 Konsepter parsell 2: Høn-Holmen Konseptbetegnelse Kombinasjoner Beskrivelse/ kommentarer 2.1: E18 i dagen, med 8 felter. Kan kombineres med alle alternativer Drengsrud - Høn- Samlet 3+3 felt og 1+1 kollektivfelt 2.2: E18 i dagen, med 6 felter, parallell kollektivveg, diagonal fra Slemmestadveien ved Syverstad Kan kombineres med alle alternativer Drengsrud - Høn- 2.3: E18 i tunnel fra Høn til Holmen, diagonal fra Slemmestadveien ved Haga. Kan ikke kombineres med lang tunnel 1.2 eller lokk ved Hønsjordet på parsellen Drengsrud Høn Tunnel (3+3) søndre løp 1,55 km, nordre løp 1,65 km. Dagens E18 beholdes som hovedlokalveg/ kollektivveg, med 4 felt inklusive kollektivfelter 31

32 Parsell 2 Høn-Holmen Konsept 2.2 E18 i dagen med 6 felt og separat kollektivveg Diagonal fra Slemmestadveien ved Syverstad 32

33 Parsell 2 Høn-Holmen Konsept 2.3 E18 i tunnel, dagens veg som lokal-/kollektivveg Diagonal fra Slemmestadveien ved Haga 33

34 Konsepter parsell 3: Røykenveien nord Konseptbetegnelse Varianter Kombinasjoner Beskrivelse/kommentarer 3.1: Ny veg i dagen Kan kombineres med alle alternativer for E18 Ny tofelts veg i dagen fra krysset Røykenveien- Bleikerveien og fram til påkobling E18 ved Fusdal, 3.2: Kort tunnel/kulvert Bleikerveien - Fusdal 3.3: Tunnel Bondi gård - Fusdal 3.4: Lang tunnel Skytterveien - Fusdal 3.5: Lang tunnel Skytterveien Fusdal i to etapper. To mulige påhugg ved Skytterveien. To mulige påhugg ved Skytterveien. Kan kombineres med alle alternativer for E18 Kan kombineres med alle alternativer for E18 Kan kombineres med alle alternativer for E18 Kan kombineres med alle alternativer for E18 nordre del i kort tunnel. Tunnel (2+2) ca 0,6 km. Ny kobling med Bleikerveien Tunnel (2+2) ca 1,3 km. Ny firefelts veg sør for tunnel fram til Skytterveien, ca 600 m. Tunnel (2+2) ca 1,65 km. Kommuneplanens løsning Tunnel (2+2) ca 1,75 km. 34

35 Parsell 3 Røykenveien nord Konsept 3.1 Ny veg med 2 felt i dagen fra Lensmannslia Kollektivfelt Del av Bleikerveien blir kollektivgate Tunnel ca 150 m før påkobling E18 Konfliktfylt i fht arealbruk 35

36 Parsell 3 Røykenveien nord Konsept 3.2 Ny veg med 4 felt i dagen fra Lensmannslia til Bleikerveien Tunnel fra Bleikerveien til påkobling E18 Ny lokalveg fra Bleikerveien Del av Bleikerveien blir kollektivgate Kan skjøtes på til lang tunnel (jf. konsept 3.5) 36

37 Parsell 3 Røykenveien nord Konsept 3.3 Ny tunnel med 4 felt fra Bondi gård til påkobling E18 Ny lokalveg fra Bleikerveien Del av Bleikerveien blir kollektivgate 37

38 Parsell 3 Røykenveien nord Konsept 3.4 Ny tunnel med 4 felt fra Skytterveien til påkobling E18 Ny lokalveg fra Bleikerveien Del av Bleikerveien blir kollektivgate Tilsvarer kommunedelplanens løsning To varianter av påhugg i sør 38

39 Parsell 3 Røykenveien nord Konsept 3.5 Ny tunnel med 4 felt fra Skytterveien til påkobling E18 Bygges i to etapper hvor konsept 3.2 er første etappe For øvrig som

40 Foreløpige anbefalinger for videre planlegging Parsell 1 Drengsrud-Høn: Alle 4 konsepter kan være med videre Parsell 2 Høn-Holmen: Konsept 2.3 med tunnel Høn-Holmen og konsept 2.2 med E18 i 6 felter + kollektivveg kan være med videre Konsept 2.1 med 8 felter langs E18 tas ut. Parsell 3 Røykenveien: Planleggingen av E18 tar utgangspunkt i konsept 3.1 veg i dagen og 3.2 med tunnel til Bleikerveien (første etappe av 3.5) videre. Konsept 3.3 med tunnel til Bondi tas ut, konsept 3.4 og 3.5 ligger utenfor kommunedelplanens rammer 40

41 Kombinasjonsmuligheter

42 Kombinasjonsmuligheter Konsept 1.2 kan kun kombineres med veg i dagen Høn-Holmen 42

43 Kombinasjonsmuligheter

44 Kombinasjonsmuligheter

45 Kobling mot Holmen-Slependen Det er sett på hvordan ulike alternativer for Holmen- Slependen kan kombineres med alternativene mellom Høn og Holmen Justering av planforslaget med lokalveg i tunnel og kollektivprioritering langs Fekjan er en rimelig løsning som muliggjør egen kollektivveg også Holmen-Slependen 45

46 Videre arbeid Rapport innledende fase i månedsskiftet sept./okt. Mer detaljert dokumentasjon av konseptene og hvilke positive og negative konsekvenser de har Grovt kostnadsoverslag Videre arbeid med kommunedelplan for valgte alternativer høst 2012 og vår 2013 Bearbeiding og mer detaljert teknisk prosjektering Mer detaljerte trafikkberegninger Traseer for gang- og sykkeltrafikk Konsekvensutredning 46

47 Kontaktinfo Planprosesleder i Statens vegvesen: Sølve Jerm Vi skal prøve etter beste evne å svare på de spørsmål som kommer inn. 47

N o t a t 123134-RIVeg-NOT-003

N o t a t 123134-RIVeg-NOT-003 N o t a t 123134-RIVeg-NOT-003 Oppdrag: E18 korridoren i sentrale Asker Dato: Emne: Oppdr.nr.: 123134 Til: Statens vegvesen Region øst Sølve Jerm Kopi: Asker kommune Torill Skovli Utarbeidet av: Gunnar

Detaljer

E18 Lysaker - Slependen

E18 Lysaker - Slependen Kommunedelplan med konsekvensutredning FORNEBU LYSAKER STRAND HØVIK RAMSTADSLETTA BLOMMENHOLM SANDVIKA SLEPENDEN April 2014 E18 Lysaker - Slependen Tilleggsnotat beskrivelse av optimalisert løsning Tilleggsrapport:

Detaljer

ViaNova Plan og Trafikk AS har bistått med vegutredning og trafikkberegninger, samt levert bildet på forsiden av rapporten.

ViaNova Plan og Trafikk AS har bistått med vegutredning og trafikkberegninger, samt levert bildet på forsiden av rapporten. Forord Denne rapporten er skrevet av Statens vegvesen region sør på oppdrag fra Telemark fylkeskommune, Porsgrunn kommune og Bamble kommune. Gunnar Lien, Veg- og transportavdelingen har vært prosjekteier.

Detaljer

M u l i g h e t s s t u d i e

M u l i g h e t s s t u d i e Fv 319, Svelvikvegen M u l i g h e t s s t u d i e Side 1 av 39 Juni 2012 I n n h o l d SAMMENDRAG... 3 FORORD... 5 HENSIKT... 6 INNLEDNING... 6 SITUASJONSBESKRIVELSE... 6 BEBYGGELSE... 6 PENDLING OG TRAFIKKTYPER...

Detaljer

Temarapport Lokal og regional utvikling

Temarapport Lokal og regional utvikling Region sør Prosjektavdelingen 18.12.2014 E39 Volleberg-Døle bru Temarapport Lokal og regional utvikling Foto: Sweco Konsekvensutredning (KU) Forord Statens vegvesen planlegger ny veg på strekningen E

Detaljer

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss.

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss. 11-1 11. Anbefaling Fra planprogrammet: Tiltakshaver, det vil si Statens vegvesen Region sør, skal med grunnlag i de utredninger som er gjennomført, komme med en begrunnet anbefaling til ansvarlig myndighet

Detaljer

Ski tettsted. BAKGRUNNSINFORMASJON til BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010

Ski tettsted. BAKGRUNNSINFORMASJON til BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010 Ski tettsted BAKGRUNNSINFORMASJON til BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010 19.04.2010 Ski tettsted BOTSFOR-seminar 27 28 april 2010 Side 2 FORORD 27-28 april 2010 skal Ski kommune og Statens vegvesen (Botsfor)

Detaljer

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Tiltak på avlastet riksveg - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Statens vegvesen Vegdirektoratet Oktober 2009 Tiltak på avlastet riksveg 2 Tiltak på avlastet riksveg 3 Innhold: FORORD... 5 SAMMENDRAG...

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG KONSEKVENSUTREDNING KU og KDP for ny bru over Glomma i Sarpsborg fase 3 HØRINGSUTGAVE RAPPORT NR. 10057000/7 10.09.2014 Endringsliste VER. DATO STATUS KONTR. AV UTARB. AV 01 09.09.2014 1. utkast Mette

Detaljer

bedre trikketilbud i gamlebyen /// utredning

bedre trikketilbud i gamlebyen /// utredning bedre trikketilbud i gamlebyen /// utredning rapport /// mai 2011 1 Oppdragsgiver Ruter AS Konsulent Plan Urban Storgata 8 0155 Oslo www.planurban.no 4 Innhold FORORD 3 1. BAKGRUNN 5 2. DAGENS SITUASJON

Detaljer

Saksnr.: 200602811/31. Til: Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling Fra: Etat for plan og geodata Dato: 20.01.2009

Saksnr.: 200602811/31. Til: Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling Fra: Etat for plan og geodata Dato: 20.01.2009 BERGEN KOMMUNE Klima, miljø og byutvikling/plan og geodata Fagnotat Til: Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling Fra: Etat for plan og geodata Dato: 20.01.2009 Saksnr.: 200602811/31 Emnekode: BBY

Detaljer

Hva er sikkert nok? Risikoanalyse av fem konsepter for ny europaveg 18 forbi Larvik

Hva er sikkert nok? Risikoanalyse av fem konsepter for ny europaveg 18 forbi Larvik Hva er sikkert nok? Risikoanalyse av fem konsepter for ny europaveg 18 forbi Larvik Ann Karin Midtgaard, seniorrådgiver, Statens vegevesen Region sør Sammendrag I forbindelse med utredningen av fem alternative

Detaljer

Kommunedelplan for Gran sentrum

Kommunedelplan for Gran sentrum Kommunedelplan for Gran sentrum Revisjon Planbeskrivelse med konsekvensutredning copyright Blom 12.november 2013 Oppdragets referanse: 1077.13A Oppdragets navn: Endring av kommunedelplan for Gran sentrum

Detaljer

ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN)

ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN) Oppdragsgiver Kongsberg Innovasjon Rapporttype Rapport 2011-12-14 ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN) SAMFERDSELSANALYSE SAMFERDSELSANALYSE 3 (36) SAMFERDSELSANALYSE Oppdragsnr.: 1110709 Oppdragsnavn: EMN

Detaljer

Hamar Kommune Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse. Utgave: 5 Dato: 2013-09-26

Hamar Kommune Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse. Utgave: 5 Dato: 2013-09-26 Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse Utgave: 5 Dato: 2013-09-26 Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse Utgave/dato:

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT veg-oggateplan /Ski SLUTTRAPPORT September2012 FORORD Rapporten Veg- og gateplan for Ski tettsted anbefaler strategier og løsninger for utforming av veg- og gatenettet i

Detaljer

Bypakke Grenland fase 1. Forslag til bompengeordning og porteføljestyring

Bypakke Grenland fase 1. Forslag til bompengeordning og porteføljestyring Bypakke Grenland fase 1 Forslag til bompengeordning og porteføljestyring 1 2 1 (44) FORORD Arbeidet med finansieringsordning og porteføljestyring for Bypakke Grenland er forankret i konseptvalgutredningen

Detaljer

Kollektivtrafikkbetjening av Fornebu

Kollektivtrafikkbetjening av Fornebu Ruterrapport 2011:5 Versjon 1.0 13.4.2011 Kollektivtrafikkbetjening av Fornebu Sluttrapport trasé- og konsekvensutredning Forord Akershus fylkeskommune og Oslo kommune ga i mai 2008 Ruter As i oppdrag

Detaljer

U T R E D N I N G AV R I N G E R I K S B A N E N O G E 1 6 S K A R E T - H Ø N E F O S S

U T R E D N I N G AV R I N G E R I K S B A N E N O G E 1 6 S K A R E T - H Ø N E F O S S U T R E D N I N G AV R I N G E R I K S B A N E N O G E 1 6 S K A R E T - H Ø N E F O S S T U N N E L D A G E N E 1 6. A P R I L 2 0 1 5 C E C I L I E B J Ø R LY K K E J B V O G G E R T M Y H R E N S V

Detaljer

Forslag til planprogram FJORDTRIKKEN. Parsellene: Skøyen Rådhusplassen. Rådhusplassen Jernbanetorget. Januar 2011 rev 06

Forslag til planprogram FJORDTRIKKEN. Parsellene: Skøyen Rådhusplassen. Rådhusplassen Jernbanetorget. Januar 2011 rev 06 Forslag til planprogram FJORDTRIKKEN Parsellene: Skøyen Rådhusplassen Rådhusplassen Jernbanetorget Januar 2011 rev 06 2 (41) Illustrasjonen på forsiden er utarbeidet av Placebo Effects AS Oppdragsnr.:

Detaljer

Mulighetsstudie for kollektivtrasé på Brakerøya og Lierstranda

Mulighetsstudie for kollektivtrasé på Brakerøya og Lierstranda Lier kommune/ Drammen kommune Mulighetsstudie for kollektivtrasé på Brakerøya og Lierstranda 2014-05-07 5140660 5140660 Mulighetsstudie for kollektivtrasé på Brakerøya og Lierstranda Rapport 01 01 2014-05-07

Detaljer

Ny E18 Gulli - Langangen. NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune

Ny E18 Gulli - Langangen. NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune Rambøll Norge AS Ny E18 Gulli - Langangen Statens vegvesen Region Sør NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune - vedlegg til reguleringsplanene for GS-veg langs FV 522 Stokke Ravei Mai 2009 Tiltak på

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

Trondheim kommune. Ny stamrute øst i Trondheim. Utgave: 1. Dato: 2012-04-23

Trondheim kommune. Ny stamrute øst i Trondheim. Utgave: 1. Dato: 2012-04-23 Ny stamrute øst i Trondheim Utgave: 1 Dato: 2012-04-23 Ny stamrute øst i Trondheim 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Ny stamrute øst i Trondheim Utgave/dato: 1 / 2012-04-23 Arkivreferanse:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljreguleringsplan for E6 med kryssene V23 og V24, samt vegtilknytninger på begge sider av E6 ved Jessheim.

PLANBESKRIVELSE. Detaljreguleringsplan for E6 med kryssene V23 og V24, samt vegtilknytninger på begge sider av E6 ved Jessheim. PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan for E6 med kryssene V23 og V24, samt vegtilknytninger på begge sider av E6 ved Jessheim Planid: 0235348 25.11.2013 INNHOLD 1 BAKGRUNN FOR REGULERINGSSAKEN... 4 1.1

Detaljer

E18 Gulli-Langangen, finansiering

E18 Gulli-Langangen, finansiering Arkivsak 201102013-2 Arkivnr. Saksbehandler SivTørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 16.06.2011 57/11 Fylkestinget 21.06.2011 47/11 E18 Gulli-Langangen, finansiering Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

Vegpakke Salten Framlegg til politisk behandling

Vegpakke Salten Framlegg til politisk behandling Vegpakke Salten Framlegg til politisk behandling Innledning og anbefaling Bodø og Fauske kommuner, og Nordland fylkeskommune sluttet seg til prinsippet om utredning av bompengefinansiering av Vegpakke

Detaljer

Utkast 10.12.14. Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2015-18 (23) 1. Forutsetninger for handlingsprogrammet 2

Utkast 10.12.14. Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2015-18 (23) 1. Forutsetninger for handlingsprogrammet 2 Utkast 10.12.14 Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2015-18 (23) Innhold 1. Forutsetninger for handlingsprogrammet 2 2. Evaluering; går utviklingen i riktig retning? 2 3. Finansielle

Detaljer

PLANPROGRAM TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OPPDAL SENTRUM. Kommunestyrets forslag sak 13/32 den17.4.13

PLANPROGRAM TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OPPDAL SENTRUM. Kommunestyrets forslag sak 13/32 den17.4.13 PLANPROGRAM TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OPPDAL SENTRUM Kommunestyrets forslag sak 13/32 den17.4.13 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OPPDAL SENTRUM, PLANPROGRAM Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Områdereguleringsplan

Detaljer