SV transportplan en grønn transportrevolusjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SV transportplan en grønn transportrevolusjon"

Transkript

1 SV transportplan en grønn transportrevolusjon SVs landsstyres visjon for Nasjonal transportplan (NTP) er å utvikle gode, grønne og trygge transportløsninger i hele landet. Folk skal kunne komme seg frem uten å stange i bilkøer i byene eller humpe på smale og svingete veier i distriktene. Samtidig skal vår transportpolitikk bidra til å redusere global oppvarming. SV vil også ta vare på verneområder, friluftsinteresser og rødlistede dyrearter og naturtyper. SV vil så langt det lar seg gjøre hindre nedbygging av dyrkamark i forbindelse med infrastrukturprosjekter. God infrastruktur får folket frem og er viktig for bosetting og næringsutvikling. Innen 16 år vil folketallet i Norge øke fra 5 til 6 millioner. Tre fjerdedeler av veksten vil komme i våre største byområder. Dette vil skape stort press på transportnettet og knappe arealer. Vei, luft og sjøtransport står i dag for en tredjedel av våre klimagassutslipp, innen 2030 ventes det at økt bilbruk i de ni største byene gir køkostnader på milliarder årlig. For å nå klimamålene må veksten i transportbehovet begrenses og grønne transportløsninger konsekvent prioriteres. SVs hovedmål for infrastrukturen er å fullføre utbygging av to kjørefelt på det sentrale jernbane -og riksveinettet innen 20 år. SVs transportpolitikk kjenner forskjell på by og land. I byene skal kollektiv, gang og sykkel prioriteres og belønnes. I distriktene er bilen for mange nødvendig og det er behov for tryggere veier og tilrettelegging for mer miljøvennlige biler. Jernbanen binder by og land sammen og SVs største satsing innenfor samferdsel de neste 20 år blir bygging av et nytt dobbeltsporet jernbanenett for lokaltog, lyntog og godstog. Det første tiåret vil vi fullføre intercitytriangelet på Østlandet og dobbeltspor i andre storbyregioner. Slik skal persontrafikk og godstransport flyttes fra vei til bane i de delene av landet der det er mulig. Dette vil også gi en enklere hverdag for yrkessjåfører og andre som er avhengig av å bruke vegen.

2 SV vil følge opp klimameldingen og klimaforliket om at all trafikkvekst i byområdene skal skje med kollektiv, sykkel og gange. Inn mot byene skal jernbane, ikke vei prioritertes. Vi vil gi grønne transportløsninger grønt lys og forkjørsrett. Motorveier og biltrafikk får rødt lys og vikeplikt. SV vil ha en nasjonal strategi for kollektivtransporten og en stor statlig kollektivpott for byområdene. Kollektivpotten med investeringsmidler skal bidra i spleiselag til utbygging av traseer for bybane, T-bane, superbuss og andre attraktive kollektivløsninger. SVs posisjon skal være i tråd med Landsmøtets uttalelse fra 2011 Framtida på skinner, og legge særlig til rette for skinneløsninger. Potten må samordnes med den statlige belønningsordningen for kollektivtrafikk og samferdselspakkene for byområdene. Et krav for å motta statlige tilskudd skal være at lokale myndigheter konsekvent prioriterer kollektivtrafikk, gang og sykkel og innfører tiltak som reduserer biltrafikken som kollektivfelt rushtidsavgifter, parkeringsrestriksjoner mv. SV ønsker en konsekvent arealpolitikk som bygger opp om tog, kollektiv, gang og sykkel. SV mener at når staten bruker betydelige midler på infrastruktur som jernbane som kommunen ønsker, skal kommunen følge opp med en understøttende bolig- og arealpolitikk. Nye motorveier inn mot byene skaper økt biltrafikk og dermed økte klimagassutslipp. SV vil derfor bygge 2-3 felts trygge møtefrie veier, istedenfor 4 felts motorvei. Møtefrie veier med midtrekkverk er også en tryggere måte å bygge vei på. Nasjonal transportplan har stor betydning for næringsutvikling, regional- og distriktspolitikken. SV skal derfor arbeide for en rettferdig prioritering av samferdselsmidlene mellom landsdelene basert på innmeldte behov og prioriteringer innen den enkelte landsdel. SV mener ferjefri kyststamvei på Vestlandet (E39) ikke er et godt prosjekt. Prosjektet vil gi mer biltrafikk, og dype tunnelkryssinger vil øke drivstofforbruket og trafikkfaren. SV krever i stedet et Intercity-prosjekt i denne regionen, basert på lyntog, og Stad Skipstunnel. Ferjefri E39 vil gi en overføring av gods fra sjø til vogntog på vei, og dette strider mot et av målene i klimapolitikken og for skipstunnelen, at gods skal overføres fra veg til sjø og bane.

3 SV vil prioritere opprustning av veinettet i distriktene, fremfor nye, store veiprosjekter i sentrale strøk. I dag er 1650 km av våre riksveier smale, svingete og uten to kjørefelt, dette er ikke bra nok. SV vil fjerne flaskehalser og gi distriktene brede og trygge veier. Veiene skal utbedres til to kjørefelt og merkes med gulstripe. SV vil de neste ti årene ha 3 x 100. Vi vil utbedre 100 mil med riksvei til to kjørefelt med gulstripe, bygge 100 mil med sykkelveier og 100 mil med møtefri vei. I lavutslippssamfunnet må fokuset alltid være å velge løsninger som reduserer forurensning og klimagassutslipp. Selv om vi søker å begrense transportarbeidet og øker kollektivtrafikkens andel, vil også bilkjøring fremover utgjøre en betydelig andel. Vi må ha miljøvenlige biler som ladbare biler og hydrogenbiler. SV vil gjennomføre en grønn omstilling av veitrafikken, blant annet med utbygging av en landsdekkende infrastruktur for ladbare biler. SV vil fortsette politikken med miljøvennlig omlegging av avgifter. SV vil også styrke tilbudet med ferger og hurtigbåter gjennom flere avganger, lavere billettpris og satsing på ny teknologi, klimanøytrale drivstoff og batteri- og gassdrevne ferger som reduserer miljøutslipp. Det er utfordrende når den eneste vegen inn til bygda blir stengt på grunn av ras og rasfare eller når banestrekninger stenges grunnet ras eller flom. Klimafremskrivningene viser at Norge vil oppleve varmere, våtere og villere vær. Det er eksempelvis ventet økt og endret nedbørsmønster, som kan gi nye utfordringer med flom og skred og brudd på viktig infrastruktur. SV vil derfor sørge for økte bevilgninger til nødvendig vedlikehold og sikring for å redusere forfallet på vei og bane og øke samfunnets robusthet for klimaendringer. SV mener også det er viktig at det tas hensyn til konsekvenser av klimaendringer som havnivåstigning, økt flom og rasfare, erosjon og forvitring når nye infrastrukturprosjekt og utbedringer planlegges. Luftfarten står for betydelige og økende klimagassutslipp. Når nye rullebaner bygges medfører det store samfunnskostnader og utslipp, likevel stilles det ikke krav om konseptvalgutredninger (kvu). Utbygging av rullebaner vil også påvirke lønnsomheten i jernbaneprosjekter. SV ønsker kvu for luftfarten (rullebaner) på lik linje med vei- og jernbaneprosjekter.

4 To tredjedeler av dagens jernbane ble bygd for mer enn 100 år siden. Bare 30 pst av nettet tåler fart over 100 km/t. Selv våre mest trafikkerte stekninger har i hovedsak ett spor, kapasiteten er sprengt. Moderne jernbane har imidlertid fantastiske fortrinn: stor kapasitet, høy fart, lave klima- og miljøutslipp, få ulykker og lite arealbehov (legger mindre beslag på dyrkamark) sammenliknet med vei. SVs vil gjennomføre et helt nødvendig generasjonsskifte for jernbanen og de neste 20 år bygge et nytt dobbeltsporet jernbanenett for lokaltog, lyntog og godstog. Første etappe blir fullføring av intercity på Østlandet og dobbeltspor i de andre storbyregionene innen 10 år. Nye linjer skal bygges for minst 250 km/ timen, slik vi nå bygger i Vestfold, for å inngå i det fremtidige lyntognettet som binder sammen landsdelene. Slik blir jernbanesatsingen en del av europeiske høyfartstognettet. I NTP-perioden vil SV også videreføre arbeidet med å elektrifisere eksisterende jernbanestrekninger og utrede og planlegge nye banestrekninger. Samarbeid med svenske, finske og russiske myndigheter om eksisterende og nye jernbanestrekninger er også viktig. SV mener det er viktig å sørge for nødvendig fornyelse for å sikre togtrafikkens punktlighet. Det vil gjennom hele perioden satses offensivt for å overføre gods fra vei til bane og sjø. SV vil blant annet vurdere godsterminaldrift og om Jernbaneverket bør være eier av godsterminalene. For å følge opp SVs langsiktig visjon og mål for norsk samferdsel må det meste av veksten i samferdselsbevilgninger gå til jernbane og kollektivtrafikk. Det må også tilrettelegges for dreining av godstransport over til sjø. SV vil trappe opp årlige jernbaneinvesteringer til 25 milliarder kroner de neste årene. Jernbane som transportform vis-a-vis vei og fly har blitt diskriminert i 40 år. Mens motorveiene bygges ut med bompenger, og nye rullebaner finansieres med taxfree-inntekter og statsgaranterte lån, er jernbanen helt avhengig av årlige statsbudsjetter. Et nødvendig generasjonsskifte for jernbanen vil også kreve nye og stabile finansieringsløsninger i tillegg til årlige bevilgninger over statsbudsjettet. Fjellandet Sveits har utviklet den beste jernbanen i Europa, kanskje i verden. I Sveits samles store avgiftsinntekter fra lastebiler, veitrafikk og drivstoff samt bevilgninger i et fond som gir høy og forutsigbar finansiering av jernbanen. SV vil innføre ny finansiering av jernbaneinvesteringer som gir

5 forutsigbarhet og langsiktighet utover årlige budsjetter, og gjerne en modell for finansiering som den sveitsiske. Et alternativ er seteavgift på fly, et annet er bompenger til tog. SV sier ja til å utvikle gode, grønne og trygge transportløsninger i hele landet. Vedtatt av SVs landsstyre november 2012

Klimavennlig transport. 25. april 2014. Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen

Klimavennlig transport. 25. april 2014. Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen Klimavennlig transport 25. april 2014 Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen FORORD Dette notatet er et innspill til Det rettferdige lavutslippssamfunnet, et prosjekt som SVs landsstyre vedtok i januar.

Detaljer

Grønne transportløsninger! Energirike 10. august 2010

Grønne transportløsninger! Energirike 10. august 2010 Grønne transportløsninger! Energirike 10. august 2010 Hallgeir H. Langeland SVs transportpolitiske talsmann NTP 2010-2019: 100 milliarder mer til samferdsel Dobling av jernbaneinvesteringene (3 4 dobling

Detaljer

EVALUERING AV PARTIPROGRAMMENE

EVALUERING AV PARTIPROGRAMMENE EVALUERING AV PARTIPROGRAMMENE EVALUERING AV PARTIPROGRAMMENE I LYS AV FOLKETS VEIKRAV 1. Veiene skal være gode 2. Veiene skal være sikre 3. Veiene skal være godt vedlikeholdte 4. Veiene skal utvikles

Detaljer

(2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen

(2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Innst. 13 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Prop. 1 S (2014 2015) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet

Detaljer

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 Vedtatt 13. mars 2013 1 Innhold KAPITTEL 1: STORT NOK TIL Å DRØMME OM, KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ 7 Fire nasjonale reformer 8 Et

Detaljer

Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge

Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge Innhold Sammendrag 2 1. Visjoner 2050 3 2. Veien til fremtiden 5 3. Målene 6 Klima og luftforurensing 6 Folkehelsa 6

Detaljer

Innst. 450 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen

Innst. 450 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Innst. 450 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Meld. St. 26 (2012 2013) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Nasjonal transportplan 2014

Detaljer

Ta grønne valg. Venstres alternative transportplan 2014-2023

Ta grønne valg. Venstres alternative transportplan 2014-2023 Ta grønne valg Venstres alternative transportplan 2014-2023 Innhold Ta grønne valg... 3 Mer igjen for pengene... 4 Jernbane... 5 Organisering... 5 InterCity: Dobbeltspor til Halden, Skien og Lillehammer

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 FREMSKRITTSPARTIETS GENERELLE MERKNADER...

INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 FREMSKRITTSPARTIETS GENERELLE MERKNADER... INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 FREMSKRITTSPARTIETS GENERELLE MERKNADER... 5 GENERELLE MERKNADER... 5 ØKONOMISKE RAMMER... 5 LANGSIKTIG OG FORUTSIGBAR FINANSIERING AV STORE SAMFUNNSØKONOMISK LØNNSOMME

Detaljer

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017 Sakspapir SVs 20. ordinære landsmøte 15. 17. mars 2013 Lillestrøm SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden Dato: 24.01.2013 Landsstyrets Forslag til arbeidsprogram for Sosialistisk Venstreparti

Detaljer

Samferdselspolitisk dokument

Samferdselspolitisk dokument Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Regjeringsforhandlinger og veipolitikk

Regjeringsforhandlinger og veipolitikk Notat fra OFV: Dato: 24.9.2013 Til: OFVs medlemmer Forfatter: Vilrid Femoen Regjeringsforhandlinger og veipolitikk OFV har lagt en intens 4-årsperiode bak seg der foreningens strategi om å avdekke svakheter

Detaljer

Arbeiderpartiets KLIMAPOLITIKK hva, hvordan og hvorfor

Arbeiderpartiets KLIMAPOLITIKK hva, hvordan og hvorfor Arbeiderpartiets KLIMAPOLITIKK hva, hvordan og hvorfor Innhold Vår tids største utfordring 4 Arbeiderpartiets Klimapolitikk på 1-2-3 6 Løsningen ligger i ny teknologi 7 Nye mål 8 Vi trenger et løft for

Detaljer

21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. 22.6.2012: Møtet avholdes i Fylkeshuset, Tønsberg

21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. 22.6.2012: Møtet avholdes i Fylkeshuset, Tønsberg SAKSLISTE Fylkestinget 3. gangs utsending Dato: 21.06.2012 kl. 9:00 og evnt 22.6.2012 kl 9:00 Sted: 21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. Arkivsak: 201200112-16

Detaljer

NAF Norges Automobil-Forbund www.naf.no

NAF Norges Automobil-Forbund www.naf.no NAF Norges Automobil-Forbund www.naf.no Medlem av: Samferdselsdepartementet Boks 8010 Dep 0030 OSLO Vår dato: 2008-04-30 Vår ref: ohø Deres dato: 17. januar 2008 Deres ref: Statsråd Navarsete/ pressemelding

Detaljer

forslag til 2014-2023

forslag til 2014-2023 forslag til NasjoNal transportplan 2014-2023 AVINOR JeRNBANeVeRKeT KYSTVeRKeT STATeNS VegVeSeN februar 2012 forord Forslaget til Nasjonaltransportplan 2014-2023 er de statlige transportetatenes og avinors

Detaljer

PROGRAMPROSESSEN. diskusjonsnotat miljø og samferdsel

PROGRAMPROSESSEN. diskusjonsnotat miljø og samferdsel ? slo PROGRAMPROSESSEN diskusjonsnotat miljø og samferdsel Kjære medlem av Oslo Høyre, dette er et diskusjonsnotat om miljøpolitikk. I dette notatet finner du fakta og bakgrunnsstoff om miljøpolitikk.

Detaljer

Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane

Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Naturvernforbundet, februar 2004 Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Side 2 av 36 Forord Dette rapporten er skrevet som en del av et informasjonsprosjekt

Detaljer

SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013

SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 Design: Grafisk Form Trykk: Birkeland Trykkeri Trykket på 100% resirkulerbart papir Opplag 5 000 2 SVs arbeidsprogram 2009 2013 Innhold Kapittel 1 Mer forandring!...

Detaljer

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Av Gustav Nielsen, BULL Oversikten inneholder kopi av tekster i programmene

Detaljer

Utfordringer for framtidens transportsystem

Utfordringer for framtidens transportsystem Utfordringer for framtidens transportsystem Hovedrapport fra analyse- og strategifasen 25. februar 2015 Forord Transportetatene og Avinor er i Retningslinje 1 for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018

Detaljer

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040

En jernbane for framtiden. Perspektiver mot 2040 En jernbane for framtiden Perspektiver mot 2040 2011 1 En jernbane for framtiden (oppsummering) 4 Jernbanen blir enda viktigere 5 Del 1: Status og utfordringer 6 Jernbanenettet i 2011 8 Status persontransport

Detaljer

Innst. 390 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Meld. St. 21 (2011 2012) utslippene av CO 2

Innst. 390 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Sammendrag. Meld. St. 21 (2011 2012) utslippene av CO 2 Innst. 390 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Meld. St. 21 (2011 2012) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om norsk klimapolitikk Til Stortinget Sammendrag Regjeringen

Detaljer

Rapport 2008-079. Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur

Rapport 2008-079. Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur Rapport 2008-079 Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur Econ-rapport nr. 2008-079, Prosjekt nr. 57280 ISSN: 0803-5113 ODN/KOK/mja, 23. september 2008 Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur

Detaljer

Hvor langt inn i framtiden har de kommet? Vurdering av byenes innsats på satsingsområde areal og transport

Hvor langt inn i framtiden har de kommet? Vurdering av byenes innsats på satsingsområde areal og transport Hvor langt inn i framtiden har de kommet? Vurdering av byenes innsats på satsingsområde areal og transport INNHOLD INNLEDNING... SAMMENDRAG... SAMLET VURDERING AV SVARENE... SPØRSMÅL 1: AREALBRUK... SPØRSMÅL

Detaljer

Bærekraftig Nasjonal Transportplan 2006-2015

Bærekraftig Nasjonal Transportplan 2006-2015 Utkast 21.04.02 Strategiske innspill Bærekraftig Nasjonal Transportplan 2006-2015 Utarbeidet av Norges Naturvernforbund på oppdrag av: Jernbaneverket, Kystverket, Luftfartsverket og Vegdirektoratet 1 1.

Detaljer

Innledning. Utbyggingen av fornybar energi må økes. Regjeringen vil føre en offensiv klimapolitikk og forsterke klimaforliket (side 4).

Innledning. Utbyggingen av fornybar energi må økes. Regjeringen vil føre en offensiv klimapolitikk og forsterke klimaforliket (side 4). Utdrag fra Regjeringsplattformen 2013-2017: Energi- og miljø Utvalg gjort av Thor Egil Braadland, april 2014 Innledning Utbyggingen av fornybar energi må økes. Regjeringen vil føre en offensiv klimapolitikk

Detaljer

Manifest Næring og Samferdsel AUF i Rogaland

Manifest Næring og Samferdsel AUF i Rogaland 1 2 3 4 5 6 7 Manifest Næring og Samferdsel AUF i Rogaland 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Omstrukturering

Detaljer

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Les om 05 NSB-KONSERNET Tall og fakta /06/ Konsernsjefen har ordet /08/ Viktige hendelser i 2014 /10/ 13 VÅRT samfunnsbidrag Kollektivtransport /16/ Byutvikling

Detaljer

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2014 2015) Melding til Stortinget Reform av jernbanesektoren Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Formålet med meldingen... 5 1.2 Avgrensning av meldingen... 6 2 Kjennetegn ved norsk jernbane i

Detaljer