LCC analyse for Persveien 26/28

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LCC analyse for Persveien 26/28"

Transkript

1 Fabritius Gruppen v/hans Kristian Woldstad LCC analyse for Persveien 26/28 Rapport BREEAM Oppdragsnr.:

2 Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 LCC analyse for Persveien 26/28 Rapport Revisjon: AS Bsk Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. Norconsult AS Pb. 626, NO-133 Sandvika Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Side 2 av 9

3 NOTAT Click to enter text, Notat nr.: 1 Tel: Fax: Oppdragsnr.: LCC analyse Persveien 26/28, Oslo Det er utført beregninger for Persveien 26/28 i Oslo. Prosjektet består av to sammensatte bygg, ett nybygg med lager og parkering samt eksisterende kontorbygg som skal totalrehabiliteres. Nybygget som skal oppføres er på 6914 m 2 BTA. Bygget har parkering i underetasjen og lager i 1.etg med en liten mesanin. I tillegg kommer mellombygg med trapp og heis mot eksisterende bygg. Eksisterende bygg som skal rehabiliteres er et bygg på 4323 m 2 i 5 etasjer. Det er bygget i 1964 og senere rehabilitert 1976 og 199. Rammetillatelse foreligger for nybygget. Rammesøknad for ombygging eksisterende bygg er sendt inn. Arbeidet vil bli satt bort i totalentreprise. Eksisterende bygg på nr. 26 vil bli revet i egen entreprise. Beregningene er utført i henhold til NS3454 Livssykluskostnader for byggverk. Hensikten med rapporten er å finne det beste alternativet ut fra klimagassutslipp, energibehov og prosjektkostnad. I tillegg skal vurderingen oppfylle kravene i MAN 12 - Analyse av levetidskostnader for BREEAM. Målet med rapporten er å gjenkjenne og fremme en egnet analysemodell som utreder konsekvensene av nødvendige valg for å forbedre design, spesifikasjoner og FDV i et livsløp, ved å synliggjøre LCCkonsekvensene. Beregningene er gjort ved å dele opp bygget i to funksjonsdeler, henholdsvis kontorbygg og lagerbygg. Videre er det lagt inn to alternativer til hver bygningsdel som det skal vurderes etter, henholdsvis: 1. Energibrønner og fjernvarme som spisslast og backup. 2. Fjernvarme og lokale kjølemaskiner med tørrkjøler på tak. Det er i tillegg gjort beregninger i LCC web på klimaskjerm og periode for analysen. Grunnlag for beregningene Tot arealer: m² (BTA) Prosjektkostnader Alt 1: kr Prosjektkostnader Alt 2: kr Energikostnader: 1 kr/kwh Realrente: 5 % Byggetid: 14 mnd. Brukstid: 6 år Innflyttingsdato: Side 3 av 9

4 Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 LCC analyse for Persveien 26/28 Rapport Revisjon: 1 Generelt Beregningene i denne fasen er basert på informasjon fra prosjektgruppen samt normtall basert på erfaringer der prosjektgruppen ikke har gitt utfyllende opplysninger. Videre utdyping av tallene knyttet til energi og klimagassutslipp henvises til Norconsults notat BREEAM NOR ENE 5 Energiforsyning med lavt klimagass utslipp. I denne fasen er det viktig at LCC-beregningene benyttes for å gjøre riktig valg av løsninger og produkter. Spesielt gjelder dette de forhold som påvirker årlige kostnader samt utskiftninger. Følgende hovedposter ser vi som viktig da disse er knyttet direkte til prosjektering: Prosjektkostnad Energi Løpende drift Vedlikehold og utskiftninger Dette er de 4 største kostnadspostene og det er derfor viktig å gjøre riktig valg for disse. De øvrige poster er mindre avhengig av prosjekteringen da disse påvirkes av forvaltningsfilosofi og organisering. Forutsetninger Beregningene er basert på underlag fra prosjekterende og normtall fra tilsvarende bygningskategori. Det forutsettes driftssystem som gir gode muligheter for fjerndrift av bygget for begge alternativer. Dvs tilstedeværelse av teknisk personell kan reduseres. Det forutsettes at vedlikeholdet følger normal god standard for begge alternativer, dvs. at bygningens verdier ivaretas og at byggets funksjoner opprettholdes (langsiktig forvaltningsfilosofi) Ingen kostnader til utvikling eller service og støttekostnader er medtatt Verktøyet som er benyttet for LCC-analysen er LCC-web Side 4 av 9

5 Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 LCC analyse for Persveien 26/28 Rapport Revisjon: 1 BREEAM MAN 12 Analyse av levetidskostnader (LCC) Første poeng: 1. Det er utført en LCC-analyse basert på forslagene som fremmes i konsept og forprosjektfasen, eller tilsvarende. LCC-analysen er basert på forslag fremmet i tidligfase. 2. LCC-analysen baseres på forslagene fra konseptdesign/designutvikling og skal dekke stadiene: a. Byggefasen b. Drift inkludert verktøy og utstyr c. Vedlikehold inkludert planlagt vedlikehold, utskiftning og reparasjon, rengjøring og administrative kostnader d. Sanering LCC-analysen har tatt utgangspunkt i konseptfasen og dekker de overnevnte stadiene. 3. LCC-analysen gjøres for periodene 25 eller 3 OG 6 år, vist i form av diskontert eller reelle kontantstrøm. Det er utført LCC-analyse for periodene 3 år og 6 år, altså 2 reelle alternativer. 4. Analysen skal inkludere analyse av minst 2 av følgende bygningsdeler vist under på et strategisk- og systemnivå (som vist i fig. 6, Different levels of analysis at different stages of the life cycle, ISO ) og der alternativer sammenlignes: a. Konstruksjon b. Klimaskjerm c. Tekniske installasjoner d. Overflater Den valgte løsningen er den som best tilfredsstiller ytelseskravene forbygningsdelen. Valget/valgene med lavest diskontert LCC over perioden er preferert, og det antas at valget har resultert i minst en av de følgende: a. Det laveste forbruket av bygningsenergi i byggets operasjonelle levetid b. En reduksjon i vedlikeholdsbehov og vedlikeholdsfrekvens c. Forlengede erstatningsintervaller for tekniske installasjoner eller bygningskonstruksjon d. Avhending med beste gjenbruk og/eller gjenvinning av bygningen Det er utført LCC analyse for c. Tekniske installasjoner og for b. Klimaskjerm. Løsningene er valgt ut fra det laveste forbruket av bygningsenergi, reduksjon i vedlikeholdsbehov og forlengede erstatningsintervaller for tekniske installasjoner eller bygningskonstruksjon. 5. Modellen ble oppdatert i tilknytning til detaljprosjektering. Modellen er oppdatert i tilknytning til detaljprosjektering Side 5 av 9

6 Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 LCC analyse for Persveien 26/28 Rapport Revisjon: 1 Forklaring av vurderte alternativ i analysen Generelt Norconsult bekrefter i denne rapporten at kravene til 1. poeng i BREEAM er oppfylt. Utregninger knyttet til vurdering av periode og fasadematerialet er vedlagt. Valgene av fasadematerialet for kontorbygg og lagerbygg samt en periode for analysen på 6 år ligger til grunn i utregningene. Utdypende kommentarer til alternativene som er vurdert og beslutningene som er gjort knyttet opp mot første poeng i MAN 12 følger under. Det er gjort analyse av periodene 3 år og 6 år og forskjellene er vist i vedlegg til denne rapporten. De fremtredende forskjellene i denne sammenheng er kapitalkostnaden satt opp mot FDV kostnaden. I dette tilfellet ser vi av vedlegget hvordan andelen av kapitalkostnader satt opp mot driftskostnader endres over tid. Altså blir kapitalkostnaden større når den kun fordeles over 3 år, men samtidig er perioden med driftskostnader kortere. Hvis bygningen har en brukstid av 3 år eller mindre, så vil kapitalkostnadene bli en større del av nåverdien. Hvis bygningen er brukte på samme måte over mange år, er det mer effektiv å spare penger over perioden på drift. I LCC analysen for energikilde er det brukt en periode på 6 år. Energiforsyning Det er vurdert flere alternative løsninger for termisk energiforsyning som er kommentert i ENE 5 Energiforsyning med lavt klimagassutslipp Foranalyse. Vidar Havellen og Fredrik Skaug Fadnes fra Norconsult har utarbeidet foranalyserapporten ENE 5. Ut fra disse vurderingene er det kommet frem til at det er to aktuelle alternative energisentraler. Disse er henholdsvis fjernvarme med lokal kjølemaskin med tørrkjøler og bergvarmepumpe for varme- og kjøleproduksjon med fjernvarme til spisslast. Det er tatt utgangspunkt i simuleringer utført med beregningsprogrammet Simien fra Programbyggerne. Simien utfører simuleringer iht. NS331:27 "Beregninger av bygningers energiytelse, Metode og data". Beregningene er gjennomført av Filip A. Sørensen i Norconsult AS, og det er satt opp beregninger for to bygg, beskrevet grundig i eget notat relatert til ENE 1. Det er lagt til grunn et driftstillegg på 25 % for oppvarming og tappevann og 5 % på kjøling. Tallene for driftstillegg er basert på erfaring og benyttes ved dimensjonering av energisentral og bestemmelse av kostnader. For beregning av energibehov er det tatt utgangspunkt i dimensjonerende effekt mottatt fra RIV, på 25 kw. Det er antatt en driftstid på 12 timer i døgnet, 365 dager i året. Som vi ser av vedleggene fra LCC-web er det fjernvarme med lokal kjølemaskin med tørrkjøler som har den laveste totale årskostnaden og den laveste nåverdien for prosjektet. Vi kan lese av beregningene i ENE 5 at investeringen i bergvarmepumpe er 3 2 kr høyere enn fjernvarmen. Det vil i tillegg være mer vedlikehold knyttet til en varmepumpe som man drifter selv mot et fjernvarmeanlegg som krever vesentlig mindre tilsyn og vedlikehold. Videre er det lagt opp til bruk av fjernvarme som spisslast til varmepumpe anlegget noe som vil øke energikostnadene vesentlig. Persveien ligger i området Ulven øst i Oslo kommune. Det er fjernvarme i området, og i utgangspunktet tilknytningsplikt noe som danner grunnlaget for alternativet med bruk av fjernvarme. Utfordringene for dette alternativet ligger i fjerning av overskuddsvarmen fra kjøleprosessene. Dette må sees i sammenheng med byggets oppvarming og tilknytningsplikten til fjernvarme slik at bygget kan varmes og kjøles med lavest mulige CO 2 -utslipp og energiforbruk i tråd med byggherrens og myndighetenes krav. Den vanligste kjølemetoden er bruk av tørrkjølere. Ellers er kjøletårn, sjøen/elven, gjenvinning av overskuddsvarme til tappevann og termisk energilagring alternative metoder Side 6 av 9

7 Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 LCC analyse for Persveien 26/28 Rapport Revisjon: 1 Grunnlaget for valget av bergvarmepumpe for varme og kjøleproduksjon ligger i muligheten til å bore 25-3 m dype energibrønner i fjellet under bygget med en avstand på 8-1 m, kan man tilføre overskuddsvarmen fra kjølingen til grunnen om sommeren og hente den ut igjen om vinteren. All overskuddsvarmen vil da kunne gjenvinnes til oppvarming av bygget. Klimaskjerm Videre er det valgt 2 alternativer knyttet til vurdering av løsninger for klimaskjerm for hvert av byggene, disse er henholdsvis sandwich panel av paroc og alucobond aluminiumsplater for lagerbygget. Mens det er sett på Petal Royal ekstruderte aluminiumprofiler og StoVentec pussfasade. Grunnlaget for valg av fasadematerialet er telefonsamtale med ARK Marcus Enskat fra Kritt Arkitekter den hvor det ble klargjort at dette var de aktuelle alternativer. Evalueringen av klimaskjerm er knyttet til reduksjon i vedlikeholdsbehov, forlengede erstatningsintervaller for bygningskonstruksjon og lavest diskonterte LCC over perioden. Fasadematerialene som er analysert har alle oppfylt ett eller flere av de forskjellige evalueringskriteriene. Likevel er Paroc det prefererte alternativet for lagerbygget og Petal Royal ekstruderte aluminiumprofiler for kontorbygget etter en total vurdering av kriteriene. Ved valget av Paroc er det tatt utgangspunkt i en vesentlig lavere pris enn alucobond aluminiumprofiler, generelt lavt vedlikeholdsbehov og en meget lav utskiftningsfrekvens. Det legges altså spesielt vekt på lang levetid, lavere vedlikeholds frekvens og pris. Videre er valget av Petal Royal ekstruderte aluminiumprofiler besluttet på grunnlag av meget lav vedlikeholds og utskiftningsfrekvens vurdert mot pussfasader som Stoventec. Prisen på Petal Royal ekstruderte aluminiumprofiler er noe høyere enn for pussfasader, men ikke i den grad at det blir utslagsgivende i alternativsvurderingen. For evalueringen av alternativene knyttet til energiforsyning er det lagt vekt på lavest diskontert levetidskostnad i byggets operasjonelle levetid, det vil si den totale kostnaden for prosjektet diskontert tilbake til år. Altså byggets totale kostnad fra oppføring til riving. Konklusjon Konklusjonen er at fjernvarme med lokal kjølemaskin med tørrkjøler, en periode på 6 år og med fasadematerialet Paroc for lagerbygget og Petal Royal ekstruderte aluminiumprofiler for kontorbygget er de endelige valgene fra analysen. Sammenligning av årskostnader for de forskjellige alternativene forklart over er vedlagt i rapporten for å illustrere forskjellene Side 7 av 9

8 Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 LCC analyse for Persveien 26/28 Rapport Revisjon: 1 Forklaring til LCC - analysen av energikilde for prosjektet Grunnlaget for valgene til beregningen vist nedenfor er forklart i teksten over. Det er bare valgte alternativer som blir kommentert i beregningene. Altså er det kun utregning og vurdering knyttet til valg av energikilde med Paroc for lagerbygget og Petal Royal ekstruderte aluminiumprofiler for kontorbygget som fasadematerialet og en periode på 6 år som ligger til grunn for analysen under. Vurderinger knyttet til en periode på 3 år og andre alternative fasadematerialer er vedlagt, men ikke kommentert spesifikt under. Som vi ser av tallene i ENE 5 rapporten er nåverdien for bergvarmepumpe med fjernvarme som spisslast på kr noe som er høyere enn fjernvarme alternativet som har en nåverdi på kr. Altså vil en fjernvarme med lokal kjølemaskin med tørrkjøler være en bedre investering på sikt økonomisk. Videre ser vi av vedleggene fra LCC-web, som sammenlikner alternativene ut fra årskostnad og nåverdi, at fjernvarme alternativet har en total årskostnad på kr i året mens for bergvarmepumpe alternativet er det kr i året, altså vil fjernvarme være det beste alternativet knyttet til totale årlige kostnader i løpet av byggets levetid. En bergvarmepumpe vil i tillegg få tillegg for kostnader knyttet til vedlikehold ettersom det installeres en pumpe i bygget som krever vedlikehold. Dette vil ikke gjelde ved bruk av fjernvarme ettersom Hafslund leverer fjernvarmen uten behov for intern pumpe. Det er også viktig å poengtere at det i dette tilfellet er lagt opp til bruk av fjernvarme som spisslast for en eventuell bergvarmepumpe løsning noe leverandørene er kritiske til å levere. Dette vil medføre at energiprisen for fjernvarme som spisslast vil bli svært høy grunnet at fjernvarmeselskapene vil ha strømlinjeformet kundemasse og er derfor lite interessert i å tilpasse avtaler og løsninger til kundene. De avleste verdiene for den totale nåverdien viser at for bergvarmepumpe alternativet er summen kr mot kr for fjernvarme alternativet. Dette viser at den totale kostnaden for prosjektet blir lavere med fjernvarmealternativet enn med varmepumpealternativet. Avslutningsvis kan vi se av vedleggene fra LCC-web at de fremtredende forskjellene i alternativene er en høyere kapitalkostnader for bergvarmepumpen, det er også høyere driftskostnader og vedlikeholdskostnader ettersom det lagt opp til bruk av fjernvarme som spisslast samtidig som det knyttes en del vedlikehold til pumpesystemet som må installeres ved bruk av bergvarme som oppvarming. På grunnlag av forklaringene i denne rapporten konkluderes det med at en investering i fjernvarme med lokal kjølemaskin med tørrkjøler vil være det mest lønnsomme på sikt i dette tilfellet. Sted, Alexander Skram Side 8 av 9

9 Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 LCC analyse for Persveien 26/28 Rapport Revisjon: 1 Vedlegg: Følgende er vedlagt denne rapporten: Rapport «investering og årskostnad overordnet» Rapport «Årskostnad pr hovedpost» Rapport «Sammenlikning totalnåverdi» Rapport «Sammenlikning totalårskostnad» Rapport «Sammenlikning fasadematerialet» Rapport «Sammenlikning periode» Side 9 av 9

10 LCC - analyse 12. Sammenligning av konsepter - Nåverdi Utskrift kl.9:39: Persveien 26/28 Konsept Konseptbeskrivelse Fjernvarme Alternativ 2 Fase Funksjonsdel Alternativ BTA m² Rente % Brukstid år Restverdi Tidligfase/konseptvalg 1 Kontorbygg brukstid 6 år 2 Fjernvarme og lokale kjølema , 6, Tidligfase/konseptvalg 2 Lagerbygning brukstid 6 å 2 Fjernvarme og lokale kjølema , 6, Sum % Konsept Konseptbeskrivelse Varmepumpe Alternativ 1 Fase Funksjonsdel Alternativ BTA m² Rente % Brukstid år Restverdi Tidligfase/konseptvalg 1 Kontorbygg brukstid 6 år 1 Energibrønner og fjernvarme , 6, Tidligfase/konseptvalg 2 Lagerbygning brukstid 6 å 1 Energibrønner og fjernvarme , 6, Sum % Nåverdi [kr] Kapitalkostnader 2 Forvaltningskostnader 3 Driftskostnader 4 Vedlikeholdskostnader 5 Utviklingskostnader 7 Service og støtte 4 Fjernvarme Varmepumpe Fjernvarme Varmepumpe 1 Kapitalkostnader Forvaltningskostnader Driftskostnader Vedlikeholdskostnader Utviklingskostnader 7 Service og støtte Sum

11 Konsept: Varmepumpe Nåverdi Utleiers kostnad og ansvar kr kr/m² Leietakers kostnad kr kr/m² kr Total årskostnad kr/m² 1 Kapitalkostnader 2 Forvaltningskostnader Driftskostnader Løpende drift Renhold Energi Vann og avløp Avfall Vakt og sikring Utendørs Vedlikeholdskostnader 5 Utviklingskostnader 7 Service og støtte Sum Side 2 av 3

12 Konsept: Fjernvarme Nåverdi Utleiers kostnad og ansvar kr kr/m² Leietakers kostnad kr kr/m² kr Total årskostnad kr/m² 1 Kapitalkostnader 2 Forvaltningskostnader Driftskostnader Løpende drift Renhold Energi Vann og avløp Avfall Vakt og sikring Utendørs Vedlikeholdskostnader 5 Utviklingskostnader 7 Service og støtte Sum Side 3 av 3

13 LCC - analyse 11. Sammenligning av konsepter - Årskostnad Utskrift kl.9:37: Persveien 26/28 Konsept Konseptbeskrivelse Fjernvarme Alternativ 2 Fase Funksjonsdel Alternativ BTA m² Rente % Brukstid år Restverdi Tidligfase/konseptvalg 1 Kontorbygg brukstid 6 år 2 Fjernvarme og lokale kjølema , 6, Tidligfase/konseptvalg 2 Lagerbygning brukstid 6 å 2 Fjernvarme og lokale kjølema , 6, Sum % Konsept Konseptbeskrivelse Varmepumpe Alternativ 1 Fase Funksjonsdel Alternativ BTA m² Rente % Brukstid år Restverdi Tidligfase/konseptvalg 1 Kontorbygg brukstid 6 år 1 Energibrønner og fjernvarme , 6, Tidligfase/konseptvalg 2 Lagerbygning brukstid 6 å 1 Energibrønner og fjernvarme , 6, Sum % Årskostnader [kr] Kapitalkostnader 2 Forvaltningskostnader 3 Driftskostnader 4 Vedlikeholdskostnader 5 Utviklingskostnader 7 Service og støtte 2 Fjernvarme Varmepumpe Fjernvarme Varmepumpe 1 Kapitalkostnader Forvaltningskostnader Driftskostnader Vedlikeholdskostnader Utviklingskostnader 7 Service og støtte Sum

14 Konsept: Varmepumpe Årskostnader Utleiers kostnad og ansvar kr/år kr/m²/år kr/år Leietakers kostnad kr/m²/år kr/år Total årskostnad kr/m²/år 1 Kapitalkostnader 2 Forvaltningskostnader Driftskostnader Løpende drift Renhold Energi Vann og avløp Avfall Vakt og sikring Utendørs Vedlikeholdskostnader 5 Utviklingskostnader Service og støtte Sum Side 2 av 3

15 Konsept: Fjernvarme Årskostnader Utleiers kostnad og ansvar kr/år kr/m²/år kr/år Leietakers kostnad kr/m²/år kr/år Total årskostnad kr/m²/år 1 Kapitalkostnader 2 Forvaltningskostnader Driftskostnader Løpende drift Renhold Energi Vann og avløp Avfall Vakt og sikring Utendørs Vedlikeholdskostnader 5 Utviklingskostnader Service og støtte Sum Side 3 av 3

16 LCC - analyse 4. Investering og årskostnad overordnet Utskrift kl.14:57: Persveien 26/28 Tidligfase/konseptvalg Informasjon Areal Rente Brukstid Funksjonsdel Bygningskategori Aktivt alternativ m² % 1 Kontorbygg brukstid 6 år 31 Kontorbygning 2 - Fjernvarme og lokale kjølemaskiner med tørrkjøler på tak 2 Lagerbygning brukstid 6 år 23 Lagerbygning 2 - Fjernvarme og lokale kjølemaskiner med tørrkjøler på tak Sum år Restverdi , , % Investeringskostnader Prosjektkostnader Verdi tomt Verdi bygning Restkostnad Funksjonsdel kr kr kr % 1 Kontorbygg brukstid 6 år Lagerbygning brukstid 6 år Sum Årskostnader og nåverdi Utleiers kostnad og ansvar Leietakers kostnad Total årskostnad Total nåverdi kr/år kr/m²/år % kr/år kr/m²/år kr/år kr/m²/år kr 1 Kapitalkostnader ,8 1, , Forvaltningskostnader ,2 1, , Driftskostnader ,1 1, , Vedlikeholdskostnader ,9 1, , Utviklingskostnader, 1,, 7 Service og støtte, 1,, Sum Fordeling kapital/fdvu Fordeling FDVU K 54,% F 6,9% D 26,3% V 12,8% U,% Total: 1,% F 15,% D 57,3% V 27,8% U,% Total: 1,% Side 1 av 1

17 LCC - analyse 4. Investering og årskostnad overordnet Utskrift kl.14:58: Persveien 26/28 Tidligfase/konseptvalg Informasjon Areal Rente Brukstid Funksjonsdel Bygningskategori Aktivt alternativ m² % 1 Kontorbygg brukstid 6 år 31 Kontorbygning 1 - Energibrønner og fjernvarme som spisslast og backup. 2 Lagerbygning brukstid 6 år 23 Lagerbygning 1 - Energibrønner og fjernvarme som spisslast og backup. Sum år Restverdi , , % Investeringskostnader Prosjektkostnader Verdi tomt Verdi bygning Restkostnad Funksjonsdel kr kr kr % 1 Kontorbygg brukstid 6 år Lagerbygning brukstid 6 år Sum Årskostnader og nåverdi Utleiers kostnad og ansvar Leietakers kostnad Total årskostnad Total nåverdi kr/år kr/m²/år % kr/år kr/m²/år kr/år kr/m²/år kr 1 Kapitalkostnader ,2 1, , Forvaltningskostnader ,2 1, , Driftskostnader ,7 1, , Vedlikeholdskostnader ,9 1, , Utviklingskostnader, 1,, 7 Service og støtte, 1,, Sum Fordeling kapital/fdvu Fordeling FDVU K 53,8% F 6,7% D 25,9% V 13,6% U,% Total: 1,% F 14,4% D 56,1% V 29,5% U,% Total: 1,% Side 1 av 1

18 LCC - analyse 5. Årskostnad pr hovedpost Utskrift kl.9:31: Persveien 26/28 Tidligfase/konseptvalg Informasjon Areal Rente Brukstid Funksjonsdel Bygningskategori Aktivt alternativ m² % 1 Kontorbygg brukstid 6 år 31 Kontorbygning 2 - Fjernvarme og lokale kjølemaskiner med tørrkjøler på tak 2 Lagerbygning brukstid 6 år 23 Lagerbygning 2 - Fjernvarme og lokale kjølemaskiner med tørrkjøler på tak Sum år Restverdi , , % Årskostnader summert på hovedpost Utleiers kostnad og ansvar Leietakers kostnad Total årskostnad kr/år kr/m²/år % kr/år kr/m²/år kr/år kr/m²/år 1 Kapitalkostnader ,8 1, ,8 2 Forvaltningskostnader ,2 1, ,2 3 Driftskostnader ,1 1, ,1 31 Løpende drift ,5 1, ,5 32 Renhold ,1 1, ,1 33 Energi ,9 1, ,9 34 Vann og avløp ,9 1, ,9 35 Avfall ,9 1, ,9 36 Vakt og sikring ,7 1, ,7 37 Utendørs , 1, , 4 Vedlikeholdskostnader ,9 1, ,9 5 Utviklingskostnader, 1,, 7 Service og støtte, 1,, Sum alle årskostnader ,1, ,1 Side 1 av 3

19 LCC - analyse 5. Årskostnad pr hovedpost Utskrift kl.9:31: Persveien 26/28 Tidligfase/konseptvalg Årskostnader summert på funksjondel og hovedpost 1 Kontorbygg brukstid 6 år Utleiers kostnad og ansvar Leietakers kostnad Total årskostnad kr/år kr/m²/år % kr/år kr/m²/år kr/år kr/m²/år 1 Kapitalkostnader ,6 1, ,6 11a Verdi eksisterende bygning 1 11b Prosjektkostnad byggeprosjekt Restkostnad 1 13a Verdi tomt 1 13b Festeavgift 1 14a Restverdi bygg 1 14b Restverdi tomt 1 2 Forvaltningskostnader , 1, , 2 Forvaltningskostnader Driftskostnader , 1, , 31 Løpende drift Renhold Energi Vann og avløp Avfall Vakt og sikring Utendørs Vedlikeholdskostnader , 1, , 4 Vedlikeholds- og utskiftningskostnader Utviklingskostnader, 1,, 5 Utviklingskostnader 1 7 Service og støtte, 1,, 7 Service- og støttekostnad 1 Sum alle årskostnader for funksjonsdel ,6, ,6 Side 2 av 3

20 LCC - analyse 5. Årskostnad pr hovedpost Utskrift kl.9:31: Persveien 26/28 Tidligfase/konseptvalg Årskostnader summert på funksjondel og hovedpost 2 Lagerbygning brukstid 6 år Utleiers kostnad og ansvar Leietakers kostnad Total årskostnad kr/år kr/m²/år % kr/år kr/m²/år kr/år kr/m²/år 1 Kapitalkostnader ,5 1, ,5 11a Verdi eksisterende bygning 1 11b Prosjektkostnad byggeprosjekt Restkostnad 1 13a Verdi tomt 1 13b Festeavgift 1 14a Restverdi bygg 1 14b Restverdi tomt 1 2 Forvaltningskostnader , 1, , 2 Forvaltningskostnader Driftskostnader , 1, , 31 Løpende drift Renhold Energi Vann og avløp Avfall Vakt og sikring Utendørs Vedlikeholdskostnader , 1, , 4 Vedlikeholds- og utskiftningskostnader Utviklingskostnader, 1,, 5 Utviklingskostnader 1 7 Service og støtte, 1,, 7 Service- og støttekostnad 1 Sum alle årskostnader for funksjonsdel ,5, ,5 Side 3 av 3

21 LCC - analyse 5. Årskostnad pr hovedpost Utskrift kl.9:33: Persveien 26/28 Tidligfase/konseptvalg Informasjon Areal Rente Brukstid Funksjonsdel Bygningskategori Aktivt alternativ m² % 1 Kontorbygg brukstid 6 år 31 Kontorbygning 1 - Energibrønner og fjernvarme som spisslast og backup. 2 Lagerbygning brukstid 6 år 23 Lagerbygning 1 - Energibrønner og fjernvarme som spisslast og backup. Sum år Restverdi , , % Årskostnader summert på hovedpost Utleiers kostnad og ansvar Leietakers kostnad Total årskostnad kr/år kr/m²/år % kr/år kr/m²/år kr/år kr/m²/år 1 Kapitalkostnader ,2 1, ,2 2 Forvaltningskostnader ,2 1, ,2 3 Driftskostnader ,7 1, ,7 31 Løpende drift ,4 1, ,4 32 Renhold ,1 1, ,1 33 Energi ,7 1, ,7 34 Vann og avløp ,9 1, ,9 35 Avfall ,9 1, ,9 36 Vakt og sikring ,7 1, ,7 37 Utendørs , 1, , 4 Vedlikeholdskostnader ,9 1, ,9 5 Utviklingskostnader, 1,, 7 Service og støtte, 1,, Sum alle årskostnader ,1, ,1 Side 1 av 3

22 LCC - analyse 5. Årskostnad pr hovedpost Utskrift kl.9:33: Persveien 26/28 Tidligfase/konseptvalg Årskostnader summert på funksjondel og hovedpost 1 Kontorbygg brukstid 6 år Utleiers kostnad og ansvar Leietakers kostnad Total årskostnad kr/år kr/m²/år % kr/år kr/m²/år kr/år kr/m²/år 1 Kapitalkostnader ,9 1, ,9 11a Verdi eksisterende bygning 1 11b Prosjektkostnad byggeprosjekt Restkostnad 1 13a Verdi tomt 1 13b Festeavgift 1 14a Restverdi bygg 1 14b Restverdi tomt 1 2 Forvaltningskostnader , 1, , 2 Forvaltningskostnader Driftskostnader , 1, , 31 Løpende drift Renhold Energi Vann og avløp Avfall Vakt og sikring Utendørs Vedlikeholdskostnader , 1, , 4 Vedlikeholds- og utskiftningskostnader Utviklingskostnader, 1,, 5 Utviklingskostnader 1 7 Service og støtte, 1,, 7 Service- og støttekostnad 1 Sum alle årskostnader for funksjonsdel ,9, ,9 Side 2 av 3

23 LCC - analyse 5. Årskostnad pr hovedpost Utskrift kl.9:33: Persveien 26/28 Tidligfase/konseptvalg Årskostnader summert på funksjondel og hovedpost 2 Lagerbygning brukstid 6 år Utleiers kostnad og ansvar Leietakers kostnad Total årskostnad kr/år kr/m²/år % kr/år kr/m²/år kr/år kr/m²/år 1 Kapitalkostnader ,3 1, ,3 11a Verdi eksisterende bygning 1 11b Prosjektkostnad byggeprosjekt Restkostnad 1 13a Verdi tomt 1 13b Festeavgift 1 14a Restverdi bygg 1 14b Restverdi tomt 1 2 Forvaltningskostnader , 1, , 2 Forvaltningskostnader Driftskostnader , 1, , 31 Løpende drift Renhold Energi Vann og avløp Avfall Vakt og sikring Utendørs Vedlikeholdskostnader , 1, , 4 Vedlikeholds- og utskiftningskostnader Utviklingskostnader, 1,, 5 Utviklingskostnader 1 7 Service og støtte, 1,, 7 Service- og støttekostnad 1 Sum alle årskostnader for funksjonsdel ,3, ,3 Side 3 av 3

24 LCC - analyse 6. Sammenligning av årskostnader for valgte funksjonsdeler/alternativer Valgte alternativer Funksjonsdel Alternativ AktivtAlternativ 6 Lagerbygning med fasadematerialet Alucobond aluminiumprofiler 2 Fjernvarme og lokale kjølemaskiner med tørrkjøler på t Ja 5 Kontorbygg med fasadematerialet Stoventec pussfasade 2 Fjernvarme og lokale kjølemaskiner med tørrkjøler på t Ja 7 Kontorbygg brukstid med fasadematerialet Petal Royal aluminiumprofiler 2 Fjernvarme og lokale kjølemaskiner med tørrkjøler på t Ja 8 Lagerbygning med fasadematerialet Paroc sandwich panel 2 Fjernvarme og lokale kjølemaskiner med tørrkjøler på t Ja Persveien 26/28 Årskostnader (kr/år) Tidligfase/konseptvalg Utskrift kl.15:38:53 Funksjonsdel: 5 - Kontorbygg med fasadematerialet Stoventec pussfasade Funksjonsdel: 6 - Lagerbygning med fasadematerialet Alucobond Funksjonsdel: 7 - Kontorbygg brukstid med fasadematerialet Petal Royal Funksjonsdel: 8 - Lagerbygning med fasadematerialet Paroc sandwich panel 1 Kapitalkostnader Forvaltningskostnader Løpende drift Renhold Energi Vann og avløp Avfallshåndtering Vakt og sikring Utendørs Vedlikeholdskostnader Utviklingskostnader 7 Service- og støttekostnad Sum

25 LCC - analyse 6. Sammenligning av årskostnader for valgte funksjonsdeler/alternativer Valgte alternativer Funksjonsdel Alternativ AktivtAlternativ 1 Kontorbygg brukstid 6 år 2 Fjernvarme og lokale kjølemaskiner med tørrkjøler på t Ja 3 Kontorbygg brukstid 3 år 2 Fjernvarme og lokale kjølemaskiner med tørrkjøler på t Ja 4 Lagerbygning brukstid 3 år 2 Fjernvarme og lokale kjølemaskiner med tørrkjøler på t Ja 2 Lagerbygning brukstid 6 år 2 Fjernvarme og lokale kjølemaskiner med tørrkjøler på t Ja Persveien 26/28 Årskostnader (kr/år) Tidligfase/konseptvalg Utskrift kl.14:35:11 Funksjonsdel: 1 - Kontorbygg brukstid 6 år Alternativ: 2 Fjernvarme og lokale Funksjonsdel: 2 - Lagerbygning brukstid 6 år Alternativ: 2 Fjernvarme og lokale Funksjonsdel: 3 - Kontorbygg brukstid 3 år Alternativ: 2 Fjernvarme og lokale Funksjonsdel: 4 - Lagerbygning brukstid 3 år Alternativ: 2 Fjernvarme og lokale 1 Kapitalkostnader Forvaltningskostnader Løpende drift Renhold Energi Vann og avløp Avfallshåndtering Vakt og sikring Utendørs Vedlikeholdskostnader Utviklingskostnader 7 Service- og støttekostnad Sum

Erfaringer med LCC og BREEAM

Erfaringer med LCC og BREEAM Erfaringer med LCC og BREEAM Ullerntunet bo- og behandlingssenter Reinertsen AS v/ Ingrid Lillegraven 11.06.2015 REINERTSEN AS Leverer tjenester i alle ledd av verdikjeden 2 700 ansatte fordelt på lokasjoner

Detaljer

Driftskostnader, hva påvirker kostnaden.

Driftskostnader, hva påvirker kostnaden. Driftskostnader, hva påvirker kostnaden. Brynjulf Skjulsvik. Divisjon Tekniske systemer. Seksjon: Teknisk drift og Byggautomatisering. Fokus og levetid fremstilt fra prosjekt Riktig løsning Riktig valg

Detaljer

Analyse av livssykluskostnader (LCC) for Skjønhaug barneskole

Analyse av livssykluskostnader (LCC) for Skjønhaug barneskole Til: Trøgstad kommune Fra: Norconsult v/tobin Rist Dato: 2014-11-20 Analyse av livssykluskostnader (LCC) for Skjønhaug barneskole Livssykluskostander er summen av kapitalkostnader og alle kostnader til

Detaljer

STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SKISSEPROSJEKT RAPPORT LCC-BEREGNINGER

STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SKISSEPROSJEKT RAPPORT LCC-BEREGNINGER HELSE STAVANGER STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SKISSEPROSJEKT RAPPORT LCC-BEREGNINGER Rev. Dato Tekst Saksb. Kontr. Godkj. 08 23.10.15 JUSTERT AREAL OG LAGT TIL GRUNN KOSTNADER (P85)/2015 wea baaw wea

Detaljer

PERSVEIEN 26-28 BREEAM-NOR - ENE 5. Energiforsyning med lavt klimagassutslipp - Foranalyse. 2012-11-12 Oppdragsnr.: 5123317

PERSVEIEN 26-28 BREEAM-NOR - ENE 5. Energiforsyning med lavt klimagassutslipp - Foranalyse. 2012-11-12 Oppdragsnr.: 5123317 PERSVEIEN 26-28 BREEAM-NOR - ENE 5 Energiforsyning med lavt klimagassutslipp - Foranalyse 2012-11-12 Oppdragsnr.: 5123317 C1 2012-11-28 Vurdering energiforsyning Persveien 26-28 i henhold til ENE 5 BREEAM

Detaljer

Rapport- LCC kalkyle Dato 01.07.2013 Adresse 0 Foretak 0 Kontaktinfo 0 Beregning utført av Prosjektnavn Scenario 1

Rapport- LCC kalkyle Dato 01.07.2013 Adresse 0 Foretak 0 Kontaktinfo 0 Beregning utført av Prosjektnavn Scenario 1 Rapport- LCC kalkyle Dato 1.7.213 Adresse Foretak Kontaktinfo Beregning utført av ah Prosjektnavn Scenario 1 Bygningstype Barneskole/ungdomsskole Bruttoareal [m2 BTA] 1584 Prosjektkostnad [kr] 2372 Kommentarer

Detaljer

LCC-beregning for Bokollektiv Ytre Enebakk Metodikk og inndata

LCC-beregning for Bokollektiv Ytre Enebakk Metodikk og inndata Dato: 23. nov 2015 LCC-beregning for Ytre Enebakk Metodikk og inndata Livssykluskostnader er summen av kapitalkostnader og alle kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling i brukstiden og

Detaljer

Nye Skien videregående skole LCC for energikonsept

Nye Skien videregående skole LCC for energikonsept Nye Skien videregående skole LCC for energikonsept LCC-forum - 14. juni 2016 Marit Kindem Thyholt Sjefsrådgiver energi og miljø 1 Kort om nye Skien videregående skole Bygges på Klosterøya i Skien, byggherre

Detaljer

LCC: Konseptvalg i tidligfase

LCC: Konseptvalg i tidligfase LCC: Konseptvalg i tidligfase Christian Listerud Seksjon for Eiendomsledelse Kort om meg Christian André Listerud Sivilingeniør Bygg og Miljøteknikk Jobber i seksjon for Eiendomsledelse i Multiconsult

Detaljer

Energidagen Bergen 2015. Stein Randby, Eiendomshuset Malling & Co 13.10.15

Energidagen Bergen 2015. Stein Randby, Eiendomshuset Malling & Co 13.10.15 Energidagen Bergen 2015 Stein Randby, Eiendomshuset Malling & Co 13.10.15 Samhandling mellom bygg og byggeiere: Felles Energisentral for Royal Christiania Hotell og Oslo City En utredning på oppdrag for

Detaljer

Prosjekteksempel varmepumpe

Prosjekteksempel varmepumpe Prosjekteksempel varmepumpe Prosjekt: Miljøforskningssenteret Ciens Ferdigstilt: november 2006. Byggherre: Miljøforskningssenteret ANS Kontaktperson og dok./referanser: Erik A. Hammer, hambra 1 TILTAKET

Detaljer

SYSTEMVALG MED LCC ERFARINGER MED BREEAM FRA ØSTENSJØVEIEN 27

SYSTEMVALG MED LCC ERFARINGER MED BREEAM FRA ØSTENSJØVEIEN 27 SYSTEMVALG MED LCC ERFARINGER MED BREEAM FRA ØSTENSJØVEIEN 27 RAMBØLL Nordens ledende samfunnsrådgiver innen blant annet plan, arkitektur, teknikk, og energi Over 1300 medarbeidere fordelt på 21 kontorer

Detaljer

Livssykluskostnader/LCC

Livssykluskostnader/LCC Livssykluskostnader/LCC Workshop Oslo 26. april 2013 Bjørn Fredrik Kristiansen Agenda Hva er LCC? Beregningsprinsipper Bruk av LCC i ulike faser 2 Hva er LCC? 3 LCC LCC - Life Cycle Cost, tilsvarende livssykluskostnader

Detaljer

Livssykluskostnader og virksomhetskostnader

Livssykluskostnader og virksomhetskostnader Livssykluskostnader og virksomhetskostnader Bergen, 19. september 2012 Atle Sverre Hansen 100990 1.1 Undervisningsbygg Oslo KF Prosjekterer, bygger, drifter og forvalter skolebygg i Oslo Forvalter 1,4

Detaljer

Varmebasert kjøling - et nytt markedssegment?

Varmebasert kjøling - et nytt markedssegment? Varmebasert kjøling - et nytt markedssegment? Johan Grinrød Fjernvarmedagene 15.10.2014 Hvorfor kjøling? Hvorfor skal dere tilby kjøling? Markedet etterspør kjøling Leveranse av kjøling legger forholdene

Detaljer

Hvordan påvirker resultatet driftskostnadene

Hvordan påvirker resultatet driftskostnadene Hvordan påvirker resultatet driftskostnadene Riktig løsning Riktig valg fra start til mål KS- i byggefasen/tester Stort sett ferdig Mangler i innflyttingsfasen Reklamasjoner Drift FDV OVERTAGELSE BYGGING

Detaljer

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15

Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 Høringsforslag om nye energikrav i bygg - TEK 15 Innspill fra VVS-Foreningen NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening - - - - - - - - - - - - NOTAT Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika

Detaljer

Oppdragsnr: 47045 00 Dato: 31.08.2012. Rapportnr: AKU01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 31.08.2012

Oppdragsnr: 47045 00 Dato: 31.08.2012. Rapportnr: AKU01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 31.08.2012 RAPPORT Persveien 26 og 28 Fasadeisolasjon Kunde: Fabritius gruppen AS v/ Hans Kristian Woldstad Sammendrag: Det er utført beregninger av nødvendige lydkrav for vinduer i Persveien 28. Pga. til dels høye

Detaljer

Norconsult har utført foreløpige energiberegninger for Persveien 28 og 26 for å:

Norconsult har utført foreløpige energiberegninger for Persveien 28 og 26 for å: Til: Fra: Oslo Byggeadministrasjon AS v/egil Naumann Norconsult AS v/filip Adrian Sørensen Dato: 2012-11-06 Persveien 26 og 28 - Energiberegninger Bakgrunn Norconsult har utført foreløpige energiberegninger

Detaljer

Lørenskog Vinterpark

Lørenskog Vinterpark Lørenskog Vinterpark Energibruk Oslo, 25.09.2014 AJL AS Side 1 11 Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Energiproduksjon... 6 Skihallen.... 7 Energisentralen.... 10 Konsekvenser:... 11 Side 2 11 Sammendrag

Detaljer

Viktige elementer IFC,IFD,Pset

Viktige elementer IFC,IFD,Pset BIM hva skal den dekke! BIM gir oss mulighet til å "høste" informasjon for drift av bygget Viktige elementer IFC,IFD,Pset 1 BIM, Hvor er I'en 2 2014.03.10 1 NBEF initiert, Fmie, Mange aktører deltar 3

Detaljer

LCC RÅDHUSKVARTALET KRISTIANSAND ERFARINGER MED BRUK AV LCC GJENNOM PROSJEKTET LCC RÅDHUSKVARTALET KRISTIANSAND 2013/02/08

LCC RÅDHUSKVARTALET KRISTIANSAND ERFARINGER MED BRUK AV LCC GJENNOM PROSJEKTET LCC RÅDHUSKVARTALET KRISTIANSAND 2013/02/08 LCC RÅDHUSKVARTALET KRISTIANSAND ERFARINGER MED BRUK AV LCC GJENNOM PROSJEKTET LCC I BYGGEPROSJEKTER Lov om offentlig anskaffelse stiller krav til at livssykluskostnader skal ivaretas. BREEAM sertifisering

Detaljer

Viktige elementer IFC,IFD,Pset

Viktige elementer IFC,IFD,Pset Hvordan påvirker resultatet driftsfasen 1 Kostnader, nyttevrdi, fremtiden BIM gir oss mulighet til å "høste" informasjon for drift av bygget Viktige elementer IFC,IFD,Pset 2 2015.09.23 1 BIM, Hvor er I'en

Detaljer

Energi i Bygg, hva er viktig for driften? Slik ønsker vi å oppleve byggene!

Energi i Bygg, hva er viktig for driften? Slik ønsker vi å oppleve byggene! Energi i Bygg, hva er viktig for driften? Slik ønsker vi å oppleve byggene! 1 Energi i bygg Pro Integrated Management AS Rådgivende ingeniør MRIF VVS og klimateknikk FDVU/SD, Byggherreombud, Integrator,

Detaljer

Framsenteret - Tromsø. Framtidens bygg - «Norge Rundt nye pilotprosjekter» FutureBuilt-konferansen 8. juni

Framsenteret - Tromsø. Framtidens bygg - «Norge Rundt nye pilotprosjekter» FutureBuilt-konferansen 8. juni Framtidens bygg - «Norge Rundt nye pilotprosjekter» FutureBuilt-konferansen 8. juni 1 FRAM Nordområdesenter for klima- og miljøforskning Miljøverndepartementet ga i desember 2009 Statsbygg i oppdrag å

Detaljer

Powerhouse - Et bygg med fremtidens energistandard

Powerhouse - Et bygg med fremtidens energistandard - Powerhouse - Et bygg med fremtidens energistandard Peter Bernhard Energi og miljørådgiver Asplan Viak AS Energiseminaret 2016 er «Energikappløpet med fremtiden som mål» 26. og 27. februar 2016, NMBU,

Detaljer

Innspill til konsept for Stevningsmogen Møteplass for læring, bevegelse og opplevelser.

Innspill til konsept for Stevningsmogen Møteplass for læring, bevegelse og opplevelser. Innspill til konsept for Stevningsmogen Møteplass for læring, bevegelse og opplevelser. Iloapp.roywilly@com Felles uttalelse fra: Innhold Innledning... 3 1. Forutsetninger.... 4 2. Befolkningsutvikling....

Detaljer

RIV-03 VURDERING AV VARMEFORSYNING TIL ROSENDALSTUNET SYKEHJEM

RIV-03 VURDERING AV VARMEFORSYNING TIL ROSENDALSTUNET SYKEHJEM NOTAT OPPDRAG Rosendalstunet, forprosjekt - RIV OPPDRAGSNUMMER 941100 OPPDRAGSLEDER Gunnar Grevstad OPPRETTET AV Sara Akse Einen DATO RIV-03 VURDERING AV VARMEFORSYNING TIL ROSENDALSTUNET SYKEHJEM Sammendrag

Detaljer

Bærekraft i Bjørvika. Veileder for beregning av stasjonær energibruk, sett i forhold til mål i overordnet miljøoppfølgingsprogram.

Bærekraft i Bjørvika. Veileder for beregning av stasjonær energibruk, sett i forhold til mål i overordnet miljøoppfølgingsprogram. Bærekraft i Bjørvika Veileder for beregning av stasjonær energibruk, sett i forhold til mål i overordnet miljøoppfølgingsprogram. Mål for øvrige arealbrukskategorier (ut over bolig og kontor). 23. april

Detaljer

Krav til bruk av LCC ved beslutninger om investering

Krav til bruk av LCC ved beslutninger om investering Krav til bruk av LCC ved beslutninger om investering Irene Tanke, fagsjef Byrådsavdeling for finans Oslo en by i sterk vekst Forventet befolkningsvekst fra 650 000 innbyggere til over 800 000 innen 2030

Detaljer

Brosjyre BR 3.A. Therm X2. Kermi Therm X2. variantvvs.no firmapost@variantvvs.no tlf: 951 14 170 BR 3.A 03.04.2014 1/6. Miljøbevisst oppvarming

Brosjyre BR 3.A. Therm X2. Kermi Therm X2. variantvvs.no firmapost@variantvvs.no tlf: 951 14 170 BR 3.A 03.04.2014 1/6. Miljøbevisst oppvarming Brosjyre Kermi 1/6 Brosjyre er en innovativ og patentert radiator fra den tyske leverandøren Kermi. har satt den nye standarden innen radiatorteknikk, med en teknologi som gjør radiatorene bedre i stand

Detaljer

Livsløpsanalyse brukt i byggeprosjekter Økonomikonsekvenser av miljøtiltak. Klima Vigdis By Kampenes

Livsløpsanalyse brukt i byggeprosjekter Økonomikonsekvenser av miljøtiltak. Klima Vigdis By Kampenes Livsløpsanalyse brukt i byggeprosjekter Økonomikonsekvenser av miljøtiltak Klima10-14.09.2010 Vigdis By Kampenes Innhold i presentasjonen Myndighetenes krav Hva er LCC? Hvordan kombinere livsløpsanalyse

Detaljer

Øyvind N. Jensen, Norconsult Informasjonssystemer

Øyvind N. Jensen, Norconsult Informasjonssystemer Øyvind N. Jensen, Norconsult Informasjonssystemer Kort om Norconsult Informasjonssystemer AS Omsetning 130 MNOK 100 % vekst siden 2005 Positiv drift og vekst hvert år siden starten i 1987 Årlig investeres

Detaljer

Energikrav i TEK - Foreløpige kommentarer -

Energikrav i TEK - Foreløpige kommentarer - Energikrav i TEK - Foreløpige kommentarer - Årsmøtet 2015 Norsk solenergiforening Ingeniørenes Hus, Oslo 18.mars 2015 Åse Lekang Sørensen www.solenergi.no Nye energikrav til bygg på høring Bakgrunn for

Detaljer

LIVSSYKLUSKOSTNADER (LCC) I PROSJEKTGJENNOMFØRING. 26. mars 2015 Torgeir Thorsnes RÅDGIVNING

LIVSSYKLUSKOSTNADER (LCC) I PROSJEKTGJENNOMFØRING. 26. mars 2015 Torgeir Thorsnes RÅDGIVNING LIVSSYKLUSKOSTNADER (LCC) I PROSJEKTGJENNOMFØRING 26. mars 2015 Torgeir Thorsnes BYGGING EIENDOMSFORVALTNING RÅDGIVNING INNHOLD I PRESENTASJONEN Hvorfor LCC-analyse? LCC i et leiemarked Bakgrunn for LCC-satsing

Detaljer

Status TEK17. 12-20. Vindu og andre glassfelt. Kapittel 14. Energi. 26.04.2016 Glass og Fasadeforeningen 1

Status TEK17. 12-20. Vindu og andre glassfelt. Kapittel 14. Energi. 26.04.2016 Glass og Fasadeforeningen 1 Status TEK17 12-20. Vindu og andre glassfelt Kapittel 14. Energi 26.04.2016 Glass og Fasadeforeningen 1 TEK17 På oppdrag fra KMD arbeider Direktoratet for byggkvalitet med en bred gjennomgang av byggteknisk

Detaljer

I høringsnotatet fra DIBK er det foreslått følgende energirammer for tre byggkategorier:

I høringsnotatet fra DIBK er det foreslått følgende energirammer for tre byggkategorier: Til: NOVAP Fra: Norconsult AS v/vidar Havellen Dato/Rev: 2015-05-06 Vurdering av TEK15 mht levert energi 1 BAKGRUNN Norconsult AS har på oppdrag for Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) beregnet levert energi

Detaljer

24.03.2015 FORSVARSBYGG. Forsvarssektorens egen eiendomsekspert. Fra LCC til LCM. Oscar hva og hvorfor? FORSVARSBYGG

24.03.2015 FORSVARSBYGG. Forsvarssektorens egen eiendomsekspert. Fra LCC til LCM. Oscar hva og hvorfor? FORSVARSBYGG FORSVARSBYGG Forsvarssektorens egen eiendomsekspert Fra LCC til LCM Oscar hva og hvorfor? NBEF Beslutningsstøtte med LCC 25.mars 2015 v/ Knud Mohn FORSVARSBYGG Forsvarssektorens egen eiendomsekspert Fra

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader.

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. Hadsel kommune Innhold 1 Anbefalte tiltak, beskrivelse og kostnadsberegning... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Arealer... 2 1.3

Detaljer

OSENSJØEN HYTTEGREND. Vurdering av alternativ oppvarming av hyttefelt.

OSENSJØEN HYTTEGREND. Vurdering av alternativ oppvarming av hyttefelt. OSENSJØEN HYTTEGREND. Vurdering av alternativ oppvarming av hyttefelt. Bakgrunn. Denne utredningen er utarbeidet på oppdrag fra Hans Nordli. Hensikten er å vurdere merkostnader og lønnsomhet ved å benytte

Detaljer

MILJØOPPFØLGINGSPLAN NR. 1 FOR PROSJEKT 534027 NYTT KJØLE- OG VARMEANLEGG VED HØGSKOLEN I MOLDE:

MILJØOPPFØLGINGSPLAN NR. 1 FOR PROSJEKT 534027 NYTT KJØLE- OG VARMEANLEGG VED HØGSKOLEN I MOLDE: Vår dato: 28.10.2014 Vår referanse: 201402861 MILJØOPPFØLGINGSPLAN NR. 1 FOR PROSJEKT 534027 NYTT KJØLE- OG VARMEANLEGG VED HØGSKOLEN I MOLDE: Prosjektleder: Asplan Viak v. Ola Jonassen Miljøansvarlig:

Detaljer

Vestfold EnergiForum Til: Vestfold Energiforum - partnerskapet Dato: 18.01.2006 Status: Forslag Vedtatt av partnerskapet 18.01.

Vestfold EnergiForum Til: Vestfold Energiforum - partnerskapet Dato: 18.01.2006 Status: Forslag Vedtatt av partnerskapet 18.01. NOTAT Vestfold EnergiForum Til: Vestfold Energiforum - partnerskapet Dato: 18.01.2006 Status: Forslag Vedtatt av partnerskapet 18.01.2006 HOVEDSATSNINGSOMRÅDER OG ARBEIDSPLAN FOR PERIODEN 2006 TIL VÅREN

Detaljer

Hvordan bygge LCCkompetanse. organisasjonen? Innhold

Hvordan bygge LCCkompetanse. organisasjonen? Innhold Hvordan bygge LCCkompetanse i organisasjonen? Innhold Forankring i organisasjon Identifisere LCC som ett ledd i beslutningsprosessen Kartlegge hvem i organisasjonen som skal gjøre jobben Kurs Oppfølging

Detaljer

MYRHEIM III borettslag - Et transformasjonsprosjekt. 12.11.15 - Roy Jakobsen teknisk sjef

MYRHEIM III borettslag - Et transformasjonsprosjekt. 12.11.15 - Roy Jakobsen teknisk sjef MYRHEIM III borettslag - Et transformasjonsprosjekt 12.11.15 - Roy Jakobsen teknisk sjef Håpet bydel Dagens situasjon MYRHEIM III Stiftet: 1969 Antall enheter: 24 Antall 4-roms: 16 Antall 2-roms: 8 Antall

Detaljer

LCC synliggjør drifts og vedlikeholdskostnader

LCC synliggjør drifts og vedlikeholdskostnader FORSVARSBYGG Forsvarssektorens egen eiendomsekspert LCC synliggjør drifts og vedlikeholdskostnader NBEF Beslutningsstøtte med LCC 26.mars 2015 v/ Knud Mohn Forsvarsbygg Utleie Kilde: m2 1 Historikk (utvikling

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Ove Thanke OPPRETTET AV. Mikael af Ekenstam

OPPDRAGSLEDER. Ove Thanke OPPRETTET AV. Mikael af Ekenstam memo01.docx 2012-03-28-14 NOTAT OPPDRAG Nye Frogner Sykehjem RIV OPPDRAGSNUMMER 832924/832925 OPPDRAGSLEDER Ove Thanke OPPRETTET AV Mikael af Ekenstam DATO 09.12.2013 S-33 Strateginotat energi Frognerhagen

Detaljer

Powerhouse Kjørbo Rehabilitert plusshus

Powerhouse Kjørbo Rehabilitert plusshus Powerhouse Kjørbo Rehabilitert plusshus Asplan Viak AS Peter Bernhard Frokostmøte Bærekraftig rehabilitering Bergen, 10. desember 2014 Bakgrunn 40% Bygg står i dag for om lag 40 prosent av verdens energiforbruk,

Detaljer

Grønn strategi for Bergen Ledermøte Klimapartnere 14. juni 2016. Julie Andersland Byråd for klima, kultur og næring

Grønn strategi for Bergen Ledermøte Klimapartnere 14. juni 2016. Julie Andersland Byråd for klima, kultur og næring Grønn strategi for Bergen Ledermøte Klimapartnere 14. juni 2016 Julie Andersland Byråd for klima, kultur og næring POLITISK PLATTFORM Bergen skal være Norges GRØNNESTE BY Mer bærekraftige og energieffektive

Detaljer

MOLDE KULTURSKOLE nybygg og rehab

MOLDE KULTURSKOLE nybygg og rehab Molde Eiendom KF MOLDE KULTURSKOLE nybygg og rehab FORPROSJEKT Energiberegning i forprosjektfase 2013-10-04 nybygg og rehab 1 2013-10-04 Energiberegninger forprosjekt Idunn Rausand Hege Løkken Hansen Rev.

Detaljer

Veileder for beregning av LCC

Veileder for beregning av LCC Innholdsfortegnelse 1. Generell informasjon... 3 1.1 LCC betraktninger i Kristiansand Eiendom... 3 1.2 LCC Web... 4 2. Beregning av LCC i programfase... 7 2.1 Beregningsforutsetninger ved oppsett av beregning...

Detaljer

Stegnorm som bidrag til standardisering av ytelser og beslutningstøtte? Beslutningspunkter der LCC-metodikk bør benyttes!

Stegnorm som bidrag til standardisering av ytelser og beslutningstøtte? Beslutningspunkter der LCC-metodikk bør benyttes! Stegnorm som bidrag til standardisering av ytelser og beslutningstøtte? Beslutningspunkter der LCC-metodikk bør benyttes! Tidligfase der beslutningene har størst innvirkning på livssykluskostnadene (LCC)!?

Detaljer

Byggebransjens utfordringer med energisystemer og ny teknologi - Case Powerhouse Kjørbo

Byggebransjens utfordringer med energisystemer og ny teknologi - Case Powerhouse Kjørbo Byggebransjens utfordringer med energisystemer og ny teknologi - Case Powerhouse Kjørbo Asplan Viak AS Peter Bernhard pb@asplanviak.no Solarkonferansen Kristiansand, 18. juni 2014, Bakgrunn 40% Bygg står

Detaljer

ÅLESUND KOMMUNALE EIENDOM. Kommunalt foretak med eget styre. Tett samarbeid med Teknisk Team (Virksomhet for Eiendomsdrift)

ÅLESUND KOMMUNALE EIENDOM. Kommunalt foretak med eget styre. Tett samarbeid med Teknisk Team (Virksomhet for Eiendomsdrift) ÅLESUND KOMMUNALE EIENDOM Kommunalt foretak med eget styre Utleie og Husbank Drift og Vedlikehold Prosjekt og Utbygging Tett samarbeid med Teknisk Team (Virksomhet for Eiendomsdrift) KLIMA- OG ENERGIPLAN

Detaljer

Hovedresultater og sammenligning av alternativer

Hovedresultater og sammenligning av alternativer Klimagassnotat som bygget Powerhouse Kjørbo Hovedresultater og sammenligning av alternativer Marit Thyholt og Alexander Lystad/08.04.2015/versjon 1 Supplert av Civitas på transport, 26.10.2015, Njål Arge/Elin

Detaljer

Asplan Viak - Visjon. Vi skal være: Den fremste arena for samfunnsutvikling. Bilde fra Asplan Viaks kontor i Oslo Nominert til statens byggeskikkpris

Asplan Viak - Visjon. Vi skal være: Den fremste arena for samfunnsutvikling. Bilde fra Asplan Viaks kontor i Oslo Nominert til statens byggeskikkpris Energidagen Fornebu 2015 Powerhouse Kjørbo fra ordinært til fantastisk Peter Bernhard Energi og miljørådgiver Asplan Viak AS Dato: 6. oktober 2015 Asplan Viak - Visjon Vi skal være: Den fremste arena for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Kummeneje Arkiv: S30 Arkivsaksnr-dok.nr: 07/116-22 FJERNVARME I KLÆBU SENTRUM, VEDTEKT OM TILKNYTNINGSPLIKT

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Kummeneje Arkiv: S30 Arkivsaksnr-dok.nr: 07/116-22 FJERNVARME I KLÆBU SENTRUM, VEDTEKT OM TILKNYTNINGSPLIKT SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Kummeneje Arkiv: S30 Arkivsaksnr-dok.nr: 07/116-22 FJERNVARME I KLÆBU SENTRUM, VEDTEKT OM TILKNYTNINGSPLIKT Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar følgende forslag

Detaljer

Powerhouse Kjørbo Rehabilitert plussenergibygg

Powerhouse Kjørbo Rehabilitert plussenergibygg Powerhouse Kjørbo Rehabilitert plussenergibygg Asplan Viak AS Peter Bernhard Omvisning Naturvernforbundet, 14. mars 2015 Powerhouse Kjørbo - Prosjektopplysninger Prosjekttype: Rehabilitering av kontorbygg

Detaljer

Livssykluskostnader (LCC) som beslutningsverktøy

Livssykluskostnader (LCC) som beslutningsverktøy Livssykluskostnader (LCC) som beslutningsverktøy Vigdis By Kampenes Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning 6.-7. januar, Trondheim Innhold LCC hva og hvorfor? Eksempel Hvordan ta LCC-analyser i bruk?

Detaljer

SIMIEN Resultater årssimulering

SIMIEN Resultater årssimulering Energibudsjett Energipost Energibehov Spesifikt energibehov 1a Romoppvarming 13192 kwh 2,0 kwh/m² 1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier) 36440 kwh 5,4 kwh/m² 2 Varmtvann (tappevann) 53250 kwh 7,9 kwh/m²

Detaljer

Aon. Askøy kommune Notat

Aon. Askøy kommune Notat Aon Askøy kommune Notat 20.mai 2014 Sammendrag Askøy kommune har engasjert Aon Norway AS til å utrede pensjonsordningen i lys av at leverandør Storebrand i november 2012 varslet at de ville trekke seg

Detaljer

BIM fra konseptfase til overlevering NBEF, 22.03.2012

BIM fra konseptfase til overlevering NBEF, 22.03.2012 BIM fra konseptfase til overlevering NBEF, 22.03.2012 Lars C. Pedersen Prosjektleder buildingsmart koordinator Forsvarsbygg Utvikling Region Vest BIM fra konseptfase til overlevering 1. Seks markedsområder

Detaljer

Nytt opplegg for rapportering av avløp til vannregionmyndigheten - KOS-gruppa. Sak nr.: Sak: Ansvar/frist:

Nytt opplegg for rapportering av avløp til vannregionmyndigheten - KOS-gruppa. Sak nr.: Sak: Ansvar/frist: MØTEREFERAT Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Pb. 626, NO-1303 Sandvika Møte nr.: 602-01 Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.: 5131502 Tid/sted: Deltakere: Fraværende: Kopi

Detaljer

Avanserte simuleringer av energiforsyning praktiske erfaringer

Avanserte simuleringer av energiforsyning praktiske erfaringer Avanserte simuleringer av energiforsyning praktiske erfaringer V/ KRISTIAN H. KLUGE, ERICHSEN & HORGEN AS Nytt Nasjonalmuseum skal bygges på Vestbanen i Oslo. Byggherre: Statsbygg. Areal: 54.400 m² Byggestart:

Detaljer

VIKANHOLMEN VEST REGULERINGSPLAN NÆRINGSLIV OG SYSSELSETTING INNHOLD. Sammendrag. Sammendrag 1. 1 Innledning 2

VIKANHOLMEN VEST REGULERINGSPLAN NÆRINGSLIV OG SYSSELSETTING INNHOLD. Sammendrag. Sammendrag 1. 1 Innledning 2 VIKANHOLMEN VEST REGULERINGSPLAN NÆRINGSLIV OG SYSSELSETTING ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD Sammendrag 1 1 Innledning 2 2 Metode 3

Detaljer

Analyse av livssykluskostnader (LCC) for Østfold Fylkeskommune vgs.

Analyse av livssykluskostnader (LCC) for Østfold Fylkeskommune vgs. Østfold Fylkeskommune Analyse av livssykluskostnader (LCC) for Østfold Fylkeskommune vgs. 2014-06-10 J02 2014-06-10 For bruk ToRis Wium SiSav D01 2014-05-14 Østfold fylkeskommune LCC rapport muntlig høring

Detaljer

Varmepumpe HiST Nytt bygg på Kalvskinnet

Varmepumpe HiST Nytt bygg på Kalvskinnet Statsbygg Varmepumpe HiST Nytt bygg på Kalvskinnet 2013-12-02 Oppdragsnr.: 5100966 D01 20131203 Til høring VH TTH TB Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Prosjektbegrunnelse for. Felles Datakatalog

Prosjektbegrunnelse for. Felles Datakatalog Prosjektbegrunnelse Prosjektbegrunnelse for Felles Datakatalog [Malen er utarbeidet med bakgrunn i Prosjektveiviseren, og tilpasset for Skate prosjekter] Denne fylles ut ved behandling. Prosjektnummer:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG. Utgave april 2014

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG. Utgave april 2014 RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG Utgave april 2014 Dette notat er laget for at utbyggere skal få informasjon om hvordan vi praktiserer reglene våre for anleggsbidrag, og at disse samsvarer

Detaljer

Profesjonell eiendomsdrift verdibevarende eiendomsforvaltning

Profesjonell eiendomsdrift verdibevarende eiendomsforvaltning Profesjonell eiendomsdrift verdibevarende eiendomsforvaltning 16.03.2016 Christian Listerud og Margrethe Foss Rådgivere - Eiendomsledelse Dagens agenda Hvorfor er vi her? God eiendomsledelse LCC som underlag

Detaljer

11/2137 04.03.2013. Klager mener Phoung Storkjøkken og Asiamat avdeling Larvik ikke oppfyller

11/2137 04.03.2013. Klager mener Phoung Storkjøkken og Asiamat avdeling Larvik ikke oppfyller Vår ref.: Dato: 11/2137 04.03.2013 Ombudets uttalelse Klager mener Phoung Storkjøkken og Asiamat avdeling Larvik ikke oppfyller kravet til universell utforming etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Detaljer

Beregningsmetodikk for investeringsbehov

Beregningsmetodikk for investeringsbehov Beregningsmetodikk for investeringsbehov Norsk Vann Fagtreff Gardermoen 10. Februar 2016 Stian Bruaset, Trondheim kommune PhD kandidat ved NTNU stian.bruaset@ntnu.no 1 Prosjektet i helhet basert på 3 steg

Detaljer

Implementering av nye krav om energiforsyning

Implementering av nye krav om energiforsyning Implementering av nye krav om energiforsyning i kommunale næringsbygg (Implementation of new official requirements for the supply of energy in municipal non residential buildings) 19.09.2008 Masteroppgave

Detaljer

Kunnskapsbehov. Torleif Husebø PTIL/PSA

Kunnskapsbehov. Torleif Husebø PTIL/PSA Kunnskapsbehov Torleif Husebø Innhold Risiko, risikoforståelse og risikovurderinger Noen andre spesifikke forhold / utfordringer Risiko, risikoforståelse og risikovurderinger Bidrar risikovurderingene

Detaljer

Innspill til Energimeldingen fra eiendomsaktørene

Innspill til Energimeldingen fra eiendomsaktørene Olje- og energidepartementet energimeldingen@oed.dep.no Oslo, 29.01.2015 Innspill til Energimeldingen fra eiendomsaktørene Vi viser til Regjeringens invitasjon om å komme med innspill til den kommende

Detaljer

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune Oslo, 30.05.2017. Vedlegg 9 Kalkylenotat Kalkyler Kalkylen for basiskostnader, konto 1-6, er basert på ovenfra og ned vurderinger med basis i dels gjennomførte og dels planlagte referanseprosjekter (erfaringstall

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Energibesparende... ... takket være turtallsregulerte motorer med frekvensomformere. Energibesparelse på grunn av frekvensomformer/ turtallsregulering

Energibesparende... ... takket være turtallsregulerte motorer med frekvensomformere. Energibesparelse på grunn av frekvensomformer/ turtallsregulering ... takket være turtallsregulerte motorer med frekvensomformere Tomi Ristimäki Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 08 I 2008 På grunn av stadig økende energipriser er bedrifter stadig oftere

Detaljer

Bedre beslutninger bedre prosjekter! ISY Calcus 7 og Norsk Prisbok 2014 er verdensnyheter!

Bedre beslutninger bedre prosjekter! ISY Calcus 7 og Norsk Prisbok 2014 er verdensnyheter! Bedre beslutninger bedre prosjekter! ISY Calcus 7 og Norsk Prisbok 2014 er verdensnyheter! 1 Kort om Norconsult Informasjonssystemer AS 200 180 160 140 Omsetning Resultat Antall ansatte 26 år som IT-leverandør

Detaljer

Livssykluskostnader i nytt anskaffelsesregelverk

Livssykluskostnader i nytt anskaffelsesregelverk Livssykluskostnader i nytt anskaffelsesregelverk Seniorrådgiver Jannicke Klepp Tryggestad GOD offentlig prosjektledelse og LCC 15.02.2017 Nytt anskaffelsesregelverk Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser

Detaljer

SIMIEN Evaluering passivhus

SIMIEN Evaluering passivhus Evaluering mot NS 3701 Varmetapsramme Energiytelse Minstekrav Luftmengder ventilasjon Samlet evaluering Resultater av evalueringen Bygningen tilfredstiller kravet for varmetapstall Bygningen tilfredsstiller

Detaljer

Nåverdi og pengenes tidsverdi

Nåverdi og pengenes tidsverdi Nåverdi og pengenes tidsverdi Arne Rogde Gramstad Universitetet i Oslo 9. september 2014 Versjon 1.0 Ta kontakt hvis du finner uklarheter eller feil: a.r.gramstad@econ.uio.no 1 Innledning Anta at du har

Detaljer

14-7. Energiforsyning

14-7. Energiforsyning 14-7. Energiforsyning Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.10.2015 14-7. Energiforsyning (1) Det er ikke tillatt å installere oljekjel for fossilt brensel til grunnlast. (2) Bygning over 500

Detaljer

Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT)

Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT) 1 Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT) Presentasjon masteroppgave Livssykluskostnader Flerbrukshall Tydal 30.1.2012 Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 Presentasjon

Detaljer

Potensialstudie dypgeotermisk energi Siv.ing. Vidar Havellen

Potensialstudie dypgeotermisk energi Siv.ing. Vidar Havellen Potensialstudie dypgeotermisk energi Siv.ing. Vidar Havellen Bakgrunn Enova utlyste konkurranse om utarbeidelse av en potensialstudie for dypgeotermisk energi sist vinter. Norconsult fikk oppdraget. Ser

Detaljer

Hovedpunkter nye energikrav i TEK

Hovedpunkter nye energikrav i TEK Hovedpunkter nye energikrav i TEK Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov i nye bygg Cirka 40 % innskjerpelse av kravsnivå i forskriften Cirka halvparten, minimum 40 %, av energibehovet til romoppvarming

Detaljer

KONTORBYGG OG FORSAMLINGSLOKALE - UIS

KONTORBYGG OG FORSAMLINGSLOKALE - UIS Prosjektnummer 1120789 Dato 12.10.12 OVERORDNET BRANNSIKRINGSSTRATEGI KONTORBYGG OG FORSAMLINGSLOKALE - UIS Kontorbygg og forsamlingslokale UiS Overordnet brannsikringsstrategi Oppdragsnr.: 1120789 Oppdragsgiver:

Detaljer

Offshore oil platform. profesjonelles

Offshore oil platform. profesjonelles Offshore oil platform profesjonelles DEFINERE FOKUS Bakgrunn Vitenskapelig enighet om klimakrisen har ført til økende internasjonal og nasjonal oppmerksomhet. Dette har blant annet resultert i omfattende

Detaljer

Saksfremlegg. 1. Alta kommune har som målsetting å bidra til og legge forholdene til rette for en energiomlegging på ca 30 Gwh innen 2010.

Saksfremlegg. 1. Alta kommune har som målsetting å bidra til og legge forholdene til rette for en energiomlegging på ca 30 Gwh innen 2010. Saksfremlegg Saksnr.: 07/836-1 Arkiv: S00 Sakbeh.: Knut Krane Sakstittel: ENERGI OG MILJØPLAN - ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&& 1.

Detaljer

TAFJORD KRAFTVARME AS - FJERNVARME INFORMASJON - 2000-03-09 SIDE 1

TAFJORD KRAFTVARME AS - FJERNVARME INFORMASJON - 2000-03-09 SIDE 1 TAFJORD KRAFTVARME AS - FJERNVARME INFORMASJON - 2000-03-09 SIDE 1 Teknisk informasjon Om teknisk informasjon REVIDERT: 2008-1-21 Knut Arve Tafjord Dette er en konsentrert versjon av "Tekniske forskrifter

Detaljer

Regler og rammer for anbudsprosesser

Regler og rammer for anbudsprosesser Regler og rammer for anbudsprosesser 1 Innledning Med et forbruk på i over 400 milliarder kroner årlig, har offentlige virksomheter en betydelig kjøpermakt og mulighet til å påvirke leverandører, markeder

Detaljer

Energikonsept Strindveien 4

Energikonsept Strindveien 4 Energikonsept Strindveien 4 Thommesen AS Bakgrunn Teori Integrert Design Prosess Integrert Energi Design Integrert bygnings konsept Praksis Prosjekt 1 met Prosjekt 2 Hagaløkkveien Prosjekt 3 Strindveien4

Detaljer

Støyberegning i forbindelse med regulering av g/s-veg langs fv. 206 Sønsterud

Støyberegning i forbindelse med regulering av g/s-veg langs fv. 206 Sønsterud NOTAT Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Pb. 6, NO-1303 Sandvika Notat nr.: AKU01 Tel: + 10 00 Fax: + 45 76 Oppdragsnr.: 51243 Til: Fra: Norconsult AS Dato/rev.: 2015-02-09 Støyberegning

Detaljer

Rehabilitering til lavenergi, fornybar varme og kjøling. Rådhuskvartalet i Kristiansand

Rehabilitering til lavenergi, fornybar varme og kjøling. Rådhuskvartalet i Kristiansand Rehabilitering til lavenergi, fornybar varme og kjøling. Rådhuskvartalet i Kristiansand Enovakonferansen 2013 Arne Birkeland, prosjektleder Kristiansand kommune Stor aktivitet i Kristiansand 1. Idda Ishall,curling

Detaljer

Varmepumper: Drift eller vedlikehold? Hvorfor varmepumper ikke alltid står til forventningene. Tord Ståle N. Storbækken. Masteroppgave stp

Varmepumper: Drift eller vedlikehold? Hvorfor varmepumper ikke alltid står til forventningene. Tord Ståle N. Storbækken. Masteroppgave stp Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Institutt for naturforvaltning Masteroppgave 2015 30 stp Varmepumper: Drift eller vedlikehold? Hvorfor varmepumper

Detaljer

Utfordringer for press- og

Utfordringer for press- og Bruk av ledige driftsbygninger: Utfordringer for press- og landbrukskommunen Sola (Ståle Undheim, 16.02.12) Fakta om Sola kommune Lokalisert på Nord-Jæren og grenser til Stavanger i nord, Sandnes i øst

Detaljer

14-2. Krav til energieffektivitet

14-2. Krav til energieffektivitet 14-2. Krav til energieffektivitet Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.02.2016 14-2. Krav til energieffektivitet (1) Totalt netto energibehov for bygningen skal ikke overstige energirammene

Detaljer

Miljø og bærekraft i kommunens byggeprosjekter

Miljø og bærekraft i kommunens byggeprosjekter Bilde efu Miljø og bærekraft i kommunens byggeprosjekter Morgendagens bygg skal møte energiutfordringene på lang sikt Nybygg gir store muligheter for å planlegge løsninger som minimaliserer energibehovet

Detaljer

Leieavtale for arealer ved. Gausdal videregående skole. mellom. Oppland fylkeskommune (utleier) Gausdal kommune (leier)

Leieavtale for arealer ved. Gausdal videregående skole. mellom. Oppland fylkeskommune (utleier) Gausdal kommune (leier) Leieavtale for arealer ved Gausdal videregående skole mellom Oppland fylkeskommune (utleier) & Gausdal kommune (leier) 1. Parter Utleier: Oppland fylkeskommune Postboks 988 2626 Lillehammer Org nr: 961

Detaljer

Produksjonsprofil med ulike energibærere

Produksjonsprofil med ulike energibærere Produksjonsprofil med ulike energibærere GWh 1250 1000 750 Olje El-kjel Varmep. Bio Avfall 500 250 0 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 Det er bruken av primærressurser som teller Brensel PRF

Detaljer

DRIFT OG VEDLIKEHOLD EFFEKTIV ORGANISERING

DRIFT OG VEDLIKEHOLD EFFEKTIV ORGANISERING HÅKON KVÅLE GISSINGER, RAMBØLL NORGE AS DRIFT OG VEDLIKEHOLD EFFEKTIV ORGANISERING MÅL FOR MINISEMINARET Å avklare viktige begrep innen operativ drift og vedlikehol. l Å bli i stand til å gjenkjenne sentrale

Detaljer