Det hele mennesket sett i et åndsvitenskapelig lys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det hele mennesket sett i et åndsvitenskapelig lys"

Transkript

1 Det hele mennesket sett i et åndsvitenskapelig lys av Trine Bjørgan Høiberg Det følgende er noen definisjoner på sentrale begreper innen esoterisk åndsvitenskapelig og holistisk faglitteratur knyttet til psykologien. Evolusjonsbuen Ordet evolusjon kommer fra det engelske ordet to evolve som betyr å utvikle. Den menneskelige evolusjonsbue er derfor den lange reise sjelen har igjennom alle sine rekker av inkarnasjoner. Involusjon og evolusjon Dette er begreper innebygget i evolusjonsbuen som forklarer sjelens reise innad i stoffet og sjelens reise tilbake igjen ut av stoffets tetthet. Involusjon betyr regelrett å involvere seg eller en kan benytte begrepet innvikle seg. Sjelen søker nedad i inkarnasjon for å høste erfaringer og for å utvikle mangfoldighet. På involusjonens vei hylles den inn i stadig tettere former for materie av mentalt, astralt og fysisk/eterisk stoff. Disse tettere former for materie kalles slørenes verden. Det er involusjonen som utvikler dybdene i sjelens erfaringer og som utvikler hjertebladene i sjelens egen lotus og hjertets lotus. Evolusjon betyr å evaluere og vikle seg ut igjen av stoffets tetthet. På evolusjonens reise renses så personligheten for alle slør litt etter litt i det åndskreftene gjennom sjelen stadig blir mer tydelige. Menneskets bevissthet utvides og gradvis påtar mennesket seg oppgaver av upersonlig art idet det høyere universelle lys gjennomstrømmer personlighetens legemer. Innvielsesveien - dette er ingen direkte vei men en prosess tilhørende evolusjonen. En innvielse vil si at en gjennomgår noen prosesser som vil

2 medføre et permanent bevissthetsløft. Det er til sammen fire innvielser som er knyttet til fysisk eksistens som menneske. Formålet med innvielsene er å søke en gradvis større mestring og kontroll over legemene. Når en er ferdig med mestringsoppgavene på et plan løftes bevisstheten inn på neste plan slik at all mestring fullføres her. Slik kan en si at når en har overvunnet alle utfordringer og renset det plan bevisstheten er fokusert i så tas en innvielse. Den første innvielse er en fullendt erfaringsdannelse og renselse på det fysisk/ eteriske plan, den andre innvielse er en fullendt erfaringsdannelse og renselse på det astrale plan, den tredje innvielse er en fullstendig erfaringsdannelse og renselse på det (lavere)mentale plan, mens den fjerde innvielse er den fullendte erfaringsdannelse som sjel og renselse på sjelens eget plan. Da har ikke sjelen mer å utvikle i den tredimensjonale virkelighet og trenger derfor ikke lenger inkarnere. Den gjennomtrenges av solengelens lys og det kausale legemet oppløses. Sjelen trekker seg så tilbake for å fortsette sin utvikling på det buddhiske plan (også kalt mesterplanet) Det finnes til sammen 7 innvielser sjelen skal erfare i. Kun 4 av dem er knyttet til personligheten. Slørene Maya: dette er den tåkete og forvrengte tilstand på det fysisk/eteriske plan. Maya er forvrengningen av den eteriske energi som gjør mennesket tyngre og får det til å identifisere deg med kroppen. Glamour: dette er den tåkete tilstand av forvrengninger på det astrale plan. Glamour består av alle de følelser som får mennesket til å identifisere seg med sitt følelsesliv. På grunn av glamour kan mennesket betrakte verden gjennom sine behovsfølelser. Illusjon: dette er den forvrengte tilstand på det lavere mentale plan. Illusjon består av lavere mentalt stoff som får mennesket til å oppfatte høyere ideer gjennom en tredimensjonal tenkning. Illusjon får mennesket til å se verden gjennom tankeformer som ikke er åpne for det universelle lys. Terskelvokteren: det er den samlede tilbakeholdende kraft i personligheten. Det er manipulatoren som arbeider gjennom maya, glamour og illusjon. Terskelvokteren er det negative selv og sentrum for den del av

3 personligheten som søker å skille seg ad fra enheten og som danner den direkte motkraft til sjelen og solengelen. Den er vokteren som gjør at bevisstheten ikke utvikles for raskt. Den vokter neste trinn på evolusjonens vei ut av stoffets tetthet. Den begynner derfor kun å oppløses når mennesket begynner på innvielseveien (utviklingen) Skyggeselvet - Begrepet ble dannet av Carl. G. Jung og er nært knyttet til de overfor beskrevne slør og terskelvokterprinsippet. Skyggeselvet er de sider i personligheten en ikke selv umiddelbart er seg selv bevisst. Skyggeselvet møter sitt sanne selv i de mange ytre speilinger i andre mennesker. Projeksjoner er handlinger utført av skyggeselvet og er overføringer på andre de egenskaper en selv ikke ønsker å romme eller kvaliteter en selv ønsker å eie. På evolusjonens vei belyses disse av mennesket selv idet det stadig fylles med det universelle lys. Personaen eller personligheten: Personaen er også et uttrykk fra C.G. Jung. Det er den maske eller del «klesdrakt» sjelen har på, eller den ytre synlige form sjelen skjuler seg bak. Maskene begynner falle når sjelen selv begynner belyse lys skyggeselvet. Kaster sitt eget lys over skyggene. Personligheten: er den samlede struktur sjelen er inkarnert inn i. Sjelen er inkarnert inn i en tredimensjonal virkelighet bestående av mentalt, astralt og fysisk/ eterisk stoff. Våre tanker, følelser og handlinger. En kan si personligheten rommer hele sjelens utviklingspotensial i en gitt inkarnasjon og dens mål er å avsløre sitt eget skyggeselv slik at det åndelige selv, gjennom sjelen stadig blir mer handlende i den ytre verden. Personligheten kalles ofte også for sjelens tempel rommet sjelen har som oppgave å helliggjøre gjøre hel, heile opp. Egoet: Dette er ofte et forvirrende begrep ofte assosiert med motsatsen til sjelen. Dypest sett er de ett og samme. En kan si egoet er intelligensnivået sjelen uttrykker seg på. Egoisme, egosentrisk viser kun til at bevisstheten som jo dypest sett er sjelen ennå er fokusert i et lokket og avgrenset univers. Men det er ikke

4 motsatsen til sjelen. Det dypest sett egoet søker gjøre er å forene de motsatt rettede krefter i personligheten som igjen kan forklares med det overbevisste og underbevisste i det dagsbevisste felt. Freud beskrev dette som superego, ego(jeget) og Id ( det et) altså overbevisst, dagsbevisst og underbevisst. Disse tre igjen kan assosieres med kvalitetene i chakraene over hjertet ( overbevisst) i hjertet ( dagsbevisst ) og chakraene under hjerte(underbevisst) Selvet: Også et ofte feiltolket begrep. Da det kan virke som det er hele personligheten. Men dypest sett er det det universelle lys som strømmer gjennom sjelen inn i personligheten og farger dette. Det er «stemmen, tanken og følelsen en fornemmer i det indre kommende gjennom fra en indre kilde gjennom sjelen» Sjelen: Sjelen er den del av bevisstheten som forbinder ånden med materien. Sjelen er den rene intelligens. Også kalt «Tankens sønn» For å forstå dette ; intelligens betyr «evne til abstrakt tenkning», til «utnyttelse av tidligere erfaringer i nye situasjoner». Når sjelen forbinder seg til materien danner den det kausale legemet, på det høyere mentale plan, som samler og omslutter hele personligheten. I dette felt ligger alle tidligere erfaringer. Sjelen selv kan sees som et stort strålende chakra med 12 kronblader ( likt hjertechakraet men med en nye høyere frekvenshastighet) ca. 20 til 30. cm over kronesenteret. Solengelen: dette er et meget høyt utviklet vesen som holder hele sjelen, kausallegemet og personligheten i sine vinger. Solenglene utgår fra Sirius og samarbeider der tett med det karmiske råd. Solengelen er arkitekten bak enhver sjel og kjenner derfor hele den lange reise sjelen har hatt. Solengelen holder for sjelen det karmiske regnskap så sjelen får de nøyaktige utfordringer den skal ha. Det Høyere selv: Ofte også feiltolket. Det er ikke sjelen, ei heller ånden/monaden men den utstråling som finner sted mellom de to. Det kalles også ofte for Jeg er - nærværelsen. Som inkarnert bevissthet er dette det nærmeste en kan komme i bevisst kontakt med og erfare med en fysisk kropp når det gjelder identifikasjon

5 med det ene liv. Jeg er nærværelsen er knyttet til det atmiske villjesplan. Ånden/monaden: kalles også den trefoldige flamme eller den opprinnelige bevissthet. Den består av tre grunnkvaliteter alt liv utvikler seg gjennom. 1. Vilje, 2. kjærlighet og 3. aktiv intelligens. Disse tre er det samme som faderen, sønnen og moderen (helligånden) det som kalles treenigheten. Dersom en vender denne treklang nedad mot materien vil en se at den i både sjelen og hjertesenteret utgjør den indre juvel eller de tre innerste hjerteblader. En kan også si den samlede kraft i ånden er den maskuline motpol eller viljen til liv og handling. Den samlede kraft i sjelen er kjærlighet hvis grunnegenskap er magnetisk og sammenbindende( barnet/sønnen) og der sentrum av personlighetens kjerne i hjertesenteret utgjør handlingsaspektet, det utstrømmende liv, det feminine. Anthakanranakanalen: Denne kalles også for regnbuebroen. Den er todelt og forbinder sjelen inn til det fysiske gjennom det eteriske. Den ene kanal er forankret i hjertesenteret og kalles livstråden eller sølvtråden. Den opprettholder selve livet og trekkes tilbake kun tilbake ved død. Den andre kanal er forankret inn i hjernebevisstheten og kalles bevissthetstråden. Den opprettholder dagsbevisstheten i det fysiske og hjernens funksjoner som det fordelingsapparat den er. Bevissthetshetstråden trekker seg tilbake hver natt ved søvn men også ved epileptiske anfall eller besvimelsesanfall. Under energiarbeide som meditasjon og healing søker en å arbeide bevisst igjennom en stadig utvidelse av anthakaranakanalen. Personlig utvikling/selvutvikling/åndelig utvikling: Personlig utvikling. En ønsker å få det bedre med seg selv på personlighetens egne premisser. Det kan også kalles egenutvikling. Ved dette trinn er det fokus på materiell lykke og status. Å trygges som menneske. Selvutvikling: I selvutvikling favnes begrepet om sjelskvaliteter. Man søker å foredle sin personlighet og realisere seg selv som sjel men med restriksjoner og

6 forsikringer om at livet ennå skal gi hva som behager. Det er en litt drømmende form for utviklingsprosess uten fullt ut å ha forstått at med loven om tiltrekning i aksjon medfølger et medansvar i det store bildet. Det er heller ikke ennå en forståelse av sjelslivet og sjelens dypeste målsetning. En stiller ennå seg selv spørsmålet Hva vil jeg med livet? Man er ennå ikke på dette stadiet rede til å slippe helt opp på personlighetens kontroll over livsbetingelsene og hva det gir. Ved selvutvikling er en begynnende identifikasjon med sjelen men ingen dypere form for sjelsintegrasjonsprosesser. ( stadiet før den 1. innvielse ) Åndelig utvikling: Den inntreffer når mennesket ønsker tjene noe som er større enn sitt personlige selv. Det blir ved inngangen til denne utviklingsprosess naturlig å henvende seg innad og stille seg til rådighet. En spør så : Hva vil livet med meg? Man er så villig til å overgi kontrollen og la utviklingen videre frem skje på sjelens premisser. Det er ved dette stadiet den åndelige viljeskraft begynner overføres inn i det personlige liv. Man tenker ikke rosenrødt og naivt på kjærligheten som ved selvutviklingens stadiet men oppdager dens opprinnelige kraft og funksjon. Selvrealinsering/ personlig utviklig: «JEG VIL» Fokus på å manifestere seg selv som personlighet. «La meg seire» Selvutvikling: «SJELEN VIL» Fokus på å manifestere seg selv som sjel. «La kjærligheten seire» Åndelig utvikling: «ÅNDEN VIL» Fokus på å manifestere den guddommelige plan gjennom «guds vilje» Det mentale legeme: Det er redskapet den rene bevisstheten benytter for å kontakte tankesinnets verden. Tankesinnet er ikke tanken selv men et bevissthetsplan som er universelt, det universelle tankesinn. Det finnes kun ett sinn! Bevisstheten anvender mentallegemet til bevisst eller ubevisst å kontakte, fortolke, akseptere eller forkaste de tankeformer som ligger i det universelle sinn. Det skapende sinn er i virkeligheten et mottakelig mentallegeme. Menneskets evne til å tenke deles inn ofte inn i to. Det lavere tankesinn er tanker omkring de

7 konkrete formers verden. Det Høyere tankesinn derimot er sjelens egne tanker. Dette tar seg av de abstrakte tanker som omhandler symbolikk og prinsipp bak formenes verden. Når dette gjør seg gjeldende så vil en tenke tanker som er universelle i form. Eksempel: I det lavere mentale legeme tenkes en tanke omkring en konkret trekant tegnet på et stykke papir. I det høyere mentale legeme(sjelen) tenkes det på alle trekanter og treklanger universelt. Det lavere mentallegemet befinner seg innenfor det kausale legeme ( det høyere mentale) hvor det så gjennomstrømmer og farger det astrale og fysisk/eteriske legeme. Tankene påvirker derfor både våre følelser og handlinger. Det astrale legeme: I det astrale legeme oppstår våre følelser, lidenskaper, begjær og sinnsbevegelser og de utgår som et resultat av tanken. Ordet astral betyr egentlig «lysende som en stjerne». Astralstoffet, når astrallegeme er rent, har av denne grunn et lysende eller strålende utseende. Astrallegemet likner det fysiske men er mer skinnende. Astrallegemet er forbundet in til det astrale plan. Dette kjør at vi lett kan la våre følelser påvirkes av det kollektive følelsesliv Det er unødvendig mye negative holdninger til astralplanet. Astrallegemet er vesentlig viktig når det gjelder utfoldelse av åndelige krefter. Det er lidenskapen(passion) som leder til guddommelig kontakt og kontakt inn til andre verdener enn vår egen. Stadig flere mennesker vi i tiden fremover reise bevisst med sitt astrale legeme på de astrale plan, og flere gjør dette allerede nå. Det fysisk/eteriske legemet: Det eteriske legeme danner og holder regelrett det fysiske legeme sammen. Det gjennomtrenger det og har nøyaktig samme form men stråler ut om lag 2 5 cm ut fra kroppen. Det eteriske legeme er det som distribuerer energiene mellom det psykiske og det fysiske, som vil si mellom det mentale og astrale og det fysiske. Dette skjer via ryggradens hoveddsentre ( kundalinichakraene) Eterlegemet er vital kraft og opprettholder vitaliteten i det fysiske legeme. Det er forbundet inn til det eteriske plan. Det fysiske legemet trenger ingen dypere forklaring.

8 De 7 kundalinichakraene: De er som nevnt ovenfor forbundet til det eteriske legemet. De gjennomtrenger den fysiske kropp. Inngangen sitter langs ryggsøylens eteriske gjenpart hvor det kalles psykisk senter hvor det så i en traktformasjon og spiralbevegelse beveger seg igjennom kroppen og munner ut i et spinnende hjul på fremsiden av kroppen. Deres funksjon er å samle opp energien fra de andre legemer og distribuere dem inn i de fysiske organer gjennom meridianene og nadiene ( energilinjene) i kroppen. Chakraene inneholder ulike grunnkvaliteter og gir ulike psykiske evner. Kundalini dette er den latente åndelige ild som gjennomstrømmer senterne fra rotsenteret og oppad. Den er bestående lidelse eller nerveskade! Det er eterisk beskyttelsesvev mellom hvert chakra som gradvis oppløses i denne prosess. Loven om karma; dette er loven om årsak og virkning. Det er en viktig del av det å utvikle oss som mennesker idet den representerer motpolene i alle handlinger vi utgjør, på godt og vondt. Veldig forenklet sier karmalover: «det du gjør mot andre skal selv bli gjort mot deg» Dharma: dette er den overordnede livsoppgave i en gitt inkarnasjon. Den kan forløpe over mange inkarnasjoner med et og samme tema eller arbeidsområde. Når en er i sin dharma vil en kjenne en umåtelig glede og handlekraft i den en gjør og en opplever at det en gjør er veien og at veien i seg selv er målet! av tre energistrømmer ida (feminin) og Pingala(maskulin) sutratmaen som er den latente ildsøyle i ryggraden. Kundaliniilden skal få stige opp i takt med sjelens gradvise integrasjon i personligheten gjennom de øvre energisenterne. En skjev eller for rask aktivering vil kunne gi psykisk

9

Monaden, Solengelen, Sjelen og personligheten

Monaden, Solengelen, Sjelen og personligheten Monaden, Solengelen, Sjelen og personligheten Det høyeste aspekt av deg selv finner sted på det som kan kalles det Monadiske plan. Din bevissthet er her ren væren. Monaden er ditt blueprint av treenigheten

Detaljer

PROFETISK DRØMMEARBEIDE I JULEN De 2 X 12 hellige netter av Trine Bjørgan Høiberg

PROFETISK DRØMMEARBEIDE I JULEN De 2 X 12 hellige netter av Trine Bjørgan Høiberg PROFETISK DRØMMEARBEIDE I JULEN De 2 X 12 hellige netter av Trine Bjørgan Høiberg I perioden fra natt til 14. desember og til og med natt til 5. januar er det en spesielt stor mulighet for å motta inspirasjoner

Detaljer

Noen ord omkring healing og helbredelse

Noen ord omkring healing og helbredelse Noen ord omkring healing og helbredelse Av Trine Bjørgan Høiberg Hva er healing? Healing er helbredelse og helbredelse vil si å gjøre hel. Healing er alkymi der det skjer en forvandling av lavere vibrerende

Detaljer

To forslag til Kreativ meditasjon

To forslag til Kreativ meditasjon Tema kveld 2: Min kropp, mine følelser og meditasjon Øvelser og skriftlig oppgave Her får du to forslag til meditasjonsprogram og et skriftlig oppgavesett. Oppgaven besvares og sendes Trond innen tirsdag

Detaljer

Åpnings seremoni med påkallelse fra englene og meditasjon for å åpne en instrømming fra de indre verdner og jordens mestre.

Åpnings seremoni med påkallelse fra englene og meditasjon for å åpne en instrømming fra de indre verdner og jordens mestre. Programmet for dagene 7 10 August TORSDAG 7. AUGUST kl. 10:00 til 12:00 Åpnings seremoni med påkallelse fra englene og meditasjon for å åpne en instrømming fra de indre verdner og jordens mestre. Mysterier

Detaljer

Kabbala og Astrologi. Dr. Gisle Henden

Kabbala og Astrologi. Dr. Gisle Henden Kabbala og Astrologi Dr. Gisle Henden Kabbala er en fortolkning av Toraen, den Hebraiske bibelen, dvs. Det Gamle Testamentet. Kabbala er en viktig tradisjon innen vestlig esoterikk. Fra sin egyptisk-jødiske

Detaljer

En annen hovedtype av arbeidshukommelse kan kalles forforståelsens

En annen hovedtype av arbeidshukommelse kan kalles forforståelsens Forord Det er virkelig en glede å få lov til å skrive forordet til denne viktige boken om betydningen oppmerksomt nærvær kan ha for mennesker som har vært utsatt for traumatiske hendelser. Begge forfatterne

Detaljer

Kristin Flood. Nærvær

Kristin Flood. Nærvær Kristin Flood Nærvær I TAKKNEMLIGHET til Alice, Deepak, Erik, Raymond og Ian. Hver av dere åpnet en dør for meg som ikke kan lukkes. Forord Forleden fikk jeg en telefon fra Venezia. Kristin spurte meg

Detaljer

Sentrerende bønn. Innledning

Sentrerende bønn. Innledning Sentrerende bønn Innledning Sentrerende bønn er en form for kristen meditasjon, nærmere bestemt en kontemplativ meditasjonsform. Hensikten er å åpne opp for kontemplasjon som er en gave fra Gud og tro

Detaljer

Hva er indre ro? I daglig ordbruk bruker vi ofte ord som: Hvordan starter indre konflikt? Hvem er jeg?

Hva er indre ro? I daglig ordbruk bruker vi ofte ord som: Hvordan starter indre konflikt? Hvem er jeg? Hva er indre ro? Indre Ro (IR) er en behandlingsform som er utviklet av Keyhan Ighanian se www.indrero.com, og som Hans-Olav Håkonsen er utdannet til å hjelpe mennesker med. Behandlingen starter med å

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

René Descartes

René Descartes René Descartes 1596-1650 Descartes (sms-versjonen) Ontologi Dualisme: det finnes to substanser - Den åndelige substans (res cogitans) og utstrekningens substans (res extensa). September 3, 2009 2 Epistemologi

Detaljer

Det autentiske menneske

Det autentiske menneske Det autentiske menneske Av Trine Bjørgan Høiberg, transpersonlig psykoterapeut Vårt samfunn trenger mennesker som våger å være det samme som det gjør. Som tørr la hjertet være utgangspunktet for handling

Detaljer

DE FIRE EDLE SANNHETENE

DE FIRE EDLE SANNHETENE NIRVANA NIRVANA = BETYR UT UTSLOKNING. I BUDDHISMEN BETYR DET EN LYKKEN MAN FØLER NÅR GRÅDIGHETEN, HATET, OG UVITENHETEN ER SLOKKET I MENNESKESINNET. MENNESKETS FRIGJØRING. EN SOM HAR OPPNÅDD NIRVANA I

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

Senter for livskraft og personlig utvikling YOGA

Senter for livskraft og personlig utvikling YOGA Senter for livskraft og personlig utvikling YOGA Velkommen til Balanzen Livskraften er knyttet til sjelen vår, den unike delen av oss. Når vi lever i samsvar med vår livskraft vet vi hva meningen med våre

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

Kritikk av den rene fornuft: Begrunne hvordan naturvitenskapen kan være absolutt sann. Redde kausaliteten.

Kritikk av den rene fornuft: Begrunne hvordan naturvitenskapen kan være absolutt sann. Redde kausaliteten. Kritikk av den rene fornuft: Begrunne hvordan naturvitenskapen kan være absolutt sann. Redde kausaliteten. «Hvordan er ren matematikk mulig? Hvordan er ren naturvitenskap mulig? ( )Hvordan er metafysikk

Detaljer

Fritt oversatt til norsk av Rune Øverby, sept.2013 fra White Eagle s lille bok om healing. I. healerens vei.

Fritt oversatt til norsk av Rune Øverby, sept.2013 fra White Eagle s lille bok om healing. I. healerens vei. Fritt oversatt til norsk av Rune Øverby, sept.2013 fra White Eagle s lille bok om healing. (For de som ikke liker/er fed-up av ordet gud - kan man gjerne erstatte det med ALTET, eller LIVSALTET, DET LEVENDE

Detaljer

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand:

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand: Meningen med livet Aristoteles mener at lykken er det høyeste og mest endelige formål for menneskelig virksomhet. Å realisere sitt iboende potensial som menneske er en viktig faktor for å kunne bli lykkelig

Detaljer

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach!

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! 7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! Av Rachel Wilmann 7 punkter som er avgjørende for at du og bedriften din skal lykkes enten du har en liten eller stor virksomhet.. 7- stegs guiden til

Detaljer

Hva er et menneske? I helgen har jeg vært sammen med Meg selv Kroppen min Og mitt høyere jeg

Hva er et menneske? I helgen har jeg vært sammen med Meg selv Kroppen min Og mitt høyere jeg Hva er et menneske? I helgen har jeg vært sammen med Meg selv Kroppen min Og mitt høyere jeg Det har vært en deilig opplevelse Et sosialt samvær Hvor alle parter Har deltatt aktivt i de prosesser Som har

Detaljer

Objektrelasjoner og Kreativ meditasjon

Objektrelasjoner og Kreativ meditasjon Objektrelasjoner og Kreativ meditasjon Av Trond Øverland Kreativ meditasjon er en meditasjonsmetode som gir store og varierte muligheter til å arbeide med internaliserte objekter. Hva er internaliserte

Detaljer

ÅPENBARING VED INSPIRASJON

ÅPENBARING VED INSPIRASJON ÅPENBARING VED INSPIRASJON Skien, 23. oktober 2016 2. Tim. 3:16-17: Den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet, forat det

Detaljer

Hume: Epistemologi og etikk. Brit Strandhagen Institutt for filosofi og religionsvitenskap, NTNU

Hume: Epistemologi og etikk. Brit Strandhagen Institutt for filosofi og religionsvitenskap, NTNU Hume: Epistemologi og etikk Brit Strandhagen Institutt for filosofi og religionsvitenskap, NTNU 1 David Hume (1711-1776) Empirismen Reaksjon på rasjonalismen (Descartes) medfødte forestillinger (ideer)

Detaljer

Glede av Elias Aslaksen

Glede av Elias Aslaksen For helhjertede Guds barn er det to vidt forskjellige kilder til sann glede og fryd: 1. Det som Gud allerede har gitt og gjort. All vår synd er utslettet og kastet i forglemmelsens hav, og vårt navn er

Detaljer

Noen teorier rundt temaet medfølelse/selvmedfølelse: medfølelse som både går utover og innover

Noen teorier rundt temaet medfølelse/selvmedfølelse: medfølelse som både går utover og innover 1 Noen teorier rundt temaet medfølelse/selvmedfølelse: medfølelse som både går utover og innover Kilder: Salvesen og Wästlund (2015): Mindfulness og medfølelse. En vei til vekst etter traumer. Binder (2014):

Detaljer

Foruten energiarbeid og sjelsaspektet

Foruten energiarbeid og sjelsaspektet Integralterapi møter menneskets åndelige behov 46 Trine Bjørgan Høiberg har utviklet psykoterapiformen integralterapi, som inkluderer den åndelige dimensjonen og energiarbeid. Ved å møte det åndelige behovet

Detaljer

Synet på mennesket. Hva er et menneske? Påvirker menneskesynet utøvelsen av faget?

Synet på mennesket. Hva er et menneske? Påvirker menneskesynet utøvelsen av faget? Synet på mennesket Hva er et menneske? Påvirker menneskesynet utøvelsen av faget? Menneskesyn (1) Hvilket syn en har på mennesket får betydning for forståelsen av hvordan yrket og praksis utøves og det

Detaljer

Velg GODE RELASJONER med andre

Velg GODE RELASJONER med andre F R I G J Ordne mine relasjoner R T tilgi dem som har såret meg og gjøre godt igjen for skade jeg har påført andre, med mindre det ikke skader dem eller andre. Salige er de barmhjertige. Salige er de som

Detaljer

REHABILITERINGSDAGENE HDS. DAG 1,22.MAI 2013

REHABILITERINGSDAGENE HDS. DAG 1,22.MAI 2013 REHABILITERINGSDAGENE HDS. DAG 1,22.MAI 2013 Psykologiske prosesser for mestring av kroniske lidelser DET ER BARE Å AKSEPTERE Psykologspesialist Christel Wootton, Poliklinikk for Rehabilitering, AFMR,

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

Hvorfor valgte Gud tunger?

Hvorfor valgte Gud tunger? Hvorfor valgte Gud tunger? (Why God chose tongues) HVORFOR VALGTE GUD TUNGER Han var diakon i en moderne kirke, men trodde ikke på den læren med dåpen i Den Hellige Ånd å gjøre. Likevel hadde han blitt

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

Universets plan. Sjelens kreative og åndelige utvikling. Oversatt av Aslaug Grøtan og Marianne Larsen

Universets plan. Sjelens kreative og åndelige utvikling. Oversatt av Aslaug Grøtan og Marianne Larsen LENA RANEHAG Universets plan Sjelens kreative og åndelige utvikling Oversatt av Aslaug Grøtan og Marianne Larsen Originaltittel: Universums plan - Själens kreativa och andliga utveckling Copyright originalutgave

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

KursiBudapest hvordan det gjøres, rett og slett. Healing, sjamanisme, trance og meditasjon

KursiBudapest hvordan det gjøres, rett og slett. Healing, sjamanisme, trance og meditasjon Healing og trance - hvordan det virker, og metoder du kan lære 7. mars 2010 Haugesund 6 og 7 mars www.annebjorkedal.com KursiBudapest hvordan det gjøres, rett og slett. Healing, sjamanisme, trance og meditasjon

Detaljer

19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg.

19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Rom 7, 19 19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Vers 15 lød slik: "Det jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det jeg hater, det gjør jeg". Når Paulus nå gjentar det

Detaljer

KristusPortalen gpg metoden 1. KristusPortalen 2005. Revidert 2010

KristusPortalen gpg metoden 1. KristusPortalen 2005. Revidert 2010 KristusPortalen gpg metoden 1 Guddommelig Psyko Genetisk metode KristusPortalen 2005 Revidert 2010 Websider: www.gpgmetoden.org og www.kristusportalen.org E-post: post@gpgmetoden.org eller post@kristusportalen.org

Detaljer

INNHOLD TEKSTBOK INNLEDNING... 27

INNHOLD TEKSTBOK INNLEDNING... 27 Innhold INNHOLD TEKSTBOK INNLEDNING... 27 Kapittel 1 MIRAKLENES BETYDNING I. Prinsippene for mirakler... 29 II. Åpenbaring, tid og mirakler... 32 III. Soning og mirakler... 34 IV. Å unnslippe mørket...

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

50 tanker på veien til å leve det livet du er ment å leve

50 tanker på veien til å leve det livet du er ment å leve 50 tanker på veien til å leve det livet du er ment å leve 1) Kraften er for alle! Ingen har fått en gudegave og mer kraft enn andre, ha tillit til din egen kraft 2) Alle har like mye energi! Vi bare bruker

Detaljer

Kurs healing hvordan det gjøres, rett og slett. Healing, sjamanisme, trance og meditasjon

Kurs healing hvordan det gjøres, rett og slett. Healing, sjamanisme, trance og meditasjon Healing og trance - hvordan det virker, og metoder du kan lære Tlf 90 70 13 03 Haugesund 6 og 7 mars www.annebjorkedal.com Haugesund lørdag 6 mars KL 11 TIL 18, søndag 28 februar KL 11 TIL 17 Rica Maritim

Detaljer

Clairvoyance «Den nye tids rådgiving».

Clairvoyance «Den nye tids rådgiving». Clairvoyance «Den nye tids rådgiving». Hva er Clairvoyance? Clairvoyance, er formidling av råd og veiledning fra den åndelige verden. Hva er Medium? Mediumskap er å ha kontakt/kommunisere med avdøde. En

Detaljer

Tema: Mitt livsformål

Tema: Mitt livsformål Webseminar 2017 Tema: Mitt livsformål Del 1 - Spørsmål til utforskning: 1) Hvorfor er jeg her? Underspørsmål: a) Hvorfor er jeg her på denne planeten? b) Hvorfor er jeg her i denne kroppen? c) Hvorfor

Detaljer

Livmor Velsignelse med Miranda Gray

Livmor Velsignelse med Miranda Gray Det er en glede for meg at du vil ta del i Livmor Velsignelsen. Denne velsignelsen er ikke kun tiltenkt å bringe healing og forbindelse til din egen livmor og femininitet, men den er også laget for å ankre

Detaljer

Visdommen i følelsene dine

Visdommen i følelsene dine Visdommen i følelsene dine Tenk på hvilken fantastisk gave det er å kunne føle! Hvordan hadde vi vært som mennesker hvis vi ikke hadde følelser? Dessverre er det slik at vonde opplevelser og stressende

Detaljer

Hvordan gjenkjenne ulike personlighetstyper på jobben, og bruke dette på en positiv måte

Hvordan gjenkjenne ulike personlighetstyper på jobben, og bruke dette på en positiv måte Hvordan gjenkjenne ulike personlighetstyper på jobben, og bruke dette på en positiv måte Av Kristin Aase Energi Norges HR-konferanse 2.februar 2012 Bruksverdi Individ Forstå seg selv og andres sterke sider

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Selvfølelse og selvtillit

Selvfølelse og selvtillit Selvfølelse og selvtillit Når vi snakker om sevlbildet/selvfølelsen vår, menes summen av de inntrykk og tanker enkeltmenneske har om seg selv. Det kan være bra, eller mindre bra. Selvfølelsen henger tett

Detaljer

Over det hele står sola og smiler. Inger Emilie Nitter

Over det hele står sola og smiler. Inger Emilie Nitter Jeg våkner midt på natten og er lys våken. Jeg står opp av senga og kler på meg. Jeg får lyst til å tegne og finner fram en tynn, svart tusj og papir. Jeg tegner hvordan sykehuset forvitrer under sola

Detaljer

Hume 1711 1776 Situasjon: rasjonalisme empirisme, Newtons kraftbegrep, atomistisk individbegrep Problem/ Løsning: Vil undersøke bevisstheten empirisk.

Hume 1711 1776 Situasjon: rasjonalisme empirisme, Newtons kraftbegrep, atomistisk individbegrep Problem/ Løsning: Vil undersøke bevisstheten empirisk. Hume 1711 1776 Situasjon: rasjonalisme empirisme, Newtons kraftbegrep, atomistisk individbegrep Problem/ Løsning: Vil undersøke bevisstheten empirisk. Empirist: Alt i bevisstheten kan føres tilbake til

Detaljer

Hvert chakra spiller i flere farger, men vanligvis hentyder man at de følger regnbuens 7 farger.

Hvert chakra spiller i flere farger, men vanligvis hentyder man at de følger regnbuens 7 farger. Kundalinichakraene - plassering, kjennetegn og funksjon Når en arbeider med selvutvikling, og især åndelig utvikling, foregår dette ved å rense ut og å skape balanse i chakraene og i personlighetens legemer.

Detaljer

Nye åndelige strømninger på livssynstorget. Mysen menighet 26.11.2014

Nye åndelige strømninger på livssynstorget. Mysen menighet 26.11.2014 Nye åndelige strømninger på livssynstorget Mysen menighet 26.11.2014 Sekularisering eller åndelig lengsel? Modernisering = religionens død? Religion og åndelighet kommer tilbake i alle fall i noen rom

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

* (Palliativ) BEHANDLING OG OMSORG

* (Palliativ) BEHANDLING OG OMSORG Fagdag 16.10.2017 Sigmund Nakkim - sykehusprest (Palliativ) BEHANDLING OG OMSORG KOMMUNIKASJON mye mer enn samtale SAMTALEN: - Symptomlindring.. - Ivareta verdighet.. - Etisk forsvarlighet.. MMM 1 Av personalets

Detaljer

KUNSTEN Å LÆRE. P. Krishna

KUNSTEN Å LÆRE. P. Krishna KUNSTEN Å LÆRE P. Krishna Dialog som en måte å lære En må skille mellom to slags læring. Det finnes læringen som er akkumulering av kunnskap, som trenger tid og anstrengelse. Dette er hovedsaklig dyrkingen

Detaljer

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG - V E R 1. 2 COACH CAFE 3 P C O A C H R O G E R K V A L Ø Y DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG Velkommen til Coach Cafe ebok. Coach Cafe AS ved 3P coach Roger Kvaløy hjelper mennesker i alle faser i livet. Brenner

Detaljer

Hvordan utnytte og utvikle de positive egenskapene du allerede har.

Hvordan utnytte og utvikle de positive egenskapene du allerede har. Målsetting med temaet: Motivasjon, selvinnsikt og valg Teknikker i selvledelse Hvordan takle motgang? Hvordan utnytte og utvikle de positive egenskapene du allerede har.... og ikke fokus på hvordan du

Detaljer

En integrert/syntetiserende modell/teori for avhengighet Per A. Føyn Guriset 5. mars Teori om avhengighet 1

En integrert/syntetiserende modell/teori for avhengighet Per A. Føyn Guriset 5. mars Teori om avhengighet 1 En integrert/syntetiserende modell/teori for avhengighet Per A. Føyn Guriset 5. mars 2013 Teori om avhengighet 1 Teori vsmodell Modeller en beskrivelse av et fenomen (system, tilstand, hendelser) som beskriver

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Hva skjer når man dør - De 6 bardoer av Khandro Rinpoche - en kvinnelig lama

Hva skjer når man dør - De 6 bardoer av Khandro Rinpoche - en kvinnelig lama Hva skjer når man dør - De 6 bardoer av Khandro Rinpoche - en kvinnelig lama I dette kapittelet forteller Khandro Rinpoche om alle de 6 bardoene og om hvordan kunnskap om dette har betydning for våre liv.

Detaljer

Gud Skapelsen Ditt hjem

Gud Skapelsen Ditt hjem www.wholism.org Ved Beate Kvarmo 1. Bakgrunnsinformasjon Dette notatet går gjennom en del av innholdet på nettstedet www.wholism.org.. Det vil bli gitt et kort referat av noen sentrale punkter. Til sist

Detaljer

SORG OG SYKDOM - HÅP. Kildehuset Gruppeanalytiker Oddveig Hellebust

SORG OG SYKDOM - HÅP. Kildehuset Gruppeanalytiker Oddveig Hellebust SORG OG SYKDOM - HÅP Kildehuset 20.01.2017 Gruppeanalytiker Oddveig Hellebust 1 HVA ER SORG? Sorg er et begrep, men sorgen bærer den enkeltes historie med seg Sorg oppleves individuelt Sorg kan forstås

Detaljer

Quick Care tilbyr derfor gruppeaktiviteter

Quick Care tilbyr derfor gruppeaktiviteter Stressmestringskurs INNLEDNING Gruppebasert aktivitet er en viktig del av ytelsene til Quick Care. Vi har bred erfaring på området og tilbyr forskjellige typer gruppeforløp til våre samarbeidspartnere

Detaljer

Stressmestring for person og organisasjon

Stressmestring for person og organisasjon Stressmestring for person og organisasjon Erik Møller Pepp Norge AS Tema i dag: Hvorfor stressmestring nå? Stress er langt bedre enn sitt rykte - hva er stress? Den overtenkende hjernen ta kontrollen!

Detaljer

VEIEN TIL DEG SELV. Vigdis Garbarek

VEIEN TIL DEG SELV. Vigdis Garbarek VEIEN TIL DEG SELV Vigdis Garbarek Innhold Forord Porten Nøkkelen Veien Veiskiller Tanker Grunnstener Det innerste rommet Etterord 1 Forord Jeg snudde på hodet og så et av de siste bladene på treet falle

Detaljer

CHIOS Energi Felt Healing Kurs manual

CHIOS Energi Felt Healing Kurs manual CHIOS Energi Felt Healing Kurs manual Healing Nivå 2 INNHOLDSFORTEGNELSE CHIOS HEALING NIVÅ 2 Introduksjon side 1 Chios symbolene og hvordan de brukes til å kalle inn energi 4 Enkle energidefekter i aura

Detaljer

Historien om universets tilblivelse

Historien om universets tilblivelse Historien om universets tilblivelse i den første skoleuka fortalte vi historien om universets tilblivelse og for elevene i gruppe 1. Her er historien Verden ble skapt for lenge, lenge siden. Og det var

Detaljer

VENNLIG HILSEN MONA HARTMANN OG TONE DIETRICHSON(

VENNLIG HILSEN MONA HARTMANN OG TONE DIETRICHSON( Vildanden(( Tone(Dietrichson( FRA IBSEN TIL GOALMAPPING VELKOMMEN TIL WORKSHOP LØRDAG 6 - SØNDAG 7. APRIL 2013 KL. 10.00-17.00 STED HOVFARET 17 A KURSHOLDERE : MONA HARTMANN OG TONE DIETRICHSON INTRODUKSJONSTILBUD

Detaljer

Kurs hvordan det gjøres, rett og slett. Healing, sjamanisme, trance og meditasjon

Kurs hvordan det gjøres, rett og slett. Healing, sjamanisme, trance og meditasjon Healing og trance - hvordan det virker, og metoder du kan lære 7. mars 2010 Haugesund 6 og 7 mars www.annebjorkedal.com ET KURS FOR DEG SOM VIL HEALE: Lørdag 6 mars KL 12 TIL 18, søndag 7 mars KL 11 TIL

Detaljer

LIVSPRAKSIS - TRANSPERSONLIG TRENING 2012

LIVSPRAKSIS - TRANSPERSONLIG TRENING 2012 LIVSPRAKSIS - TRANSPERSONLIG TRENING 2012 INDRE ARBEID LES MER OM: NY KVINNEGRUPPE 2012... 1 ERFAREN KVINNEGRUPPE 2012... 2 FOKUS FOR TRANSPERSONLIG TRENING... 4 TEMAER I TRANSPERSONLIG TRENING... 4 Mer

Detaljer

Psykologi 1. Figurer og tabeller kapittel 4 : Menneskets utvikling Side 80. Sosialiseringen skjer både i det nærmeste miljøet og i samfunnet.

Psykologi 1. Figurer og tabeller kapittel 4 : Menneskets utvikling Side 80. Sosialiseringen skjer både i det nærmeste miljøet og i samfunnet. Figurer og tabeller kapittel 4 : Menneskets utvikling Side 80 Samfunnet Kontaktnett Familie Sosialiseringen skjer både i det nærmeste miljøet og i samfunnet. Figurer og tabeller kapittel 4 : Menneskets

Detaljer

CHIOS Energi Felt Healing Kurs manual

CHIOS Energi Felt Healing Kurs manual CHIOS Energi Felt Healing Kurs manual Healing Nivå 3 Innholdsfortegnelse Chios Healing trinn 3 Del en Mester healerens verktøy Del 1 Mester healerens verktøy...3 Introduksjon...3 Mester Healeren som kanal

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

7 Stegs Guide til Suksess som Terapeut/ Coach!

7 Stegs Guide til Suksess som Terapeut/ Coach! 7 Stegs Guide til Suksess som Terapeut/ Coach! Av Rachel Wilmann 7 avgjørende punkter du bør ta hensyn til for deg og din bedrift. Enten du er liten eller stor bedrift. 7 stegs guide til suksess som terapeut/coach!

Detaljer

DE TI BESTE LEVEREGLENE

DE TI BESTE LEVEREGLENE DE TI BESTE LEVEREGLENE TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: De ti bud (2. Mosebok 20, 1 17 og 5. Mosebok 5, 1 21) Hellig historie Kjernepresentasjon Materiellet: Plassering: Reol for hellige historier Elementer:

Detaljer

2007 - Gullet kom hem. Suksessfaktorer

2007 - Gullet kom hem. Suksessfaktorer 2007 - Gullet kom hem Suksessfaktorer Når forandringens vind blåser, setter noen opp levegger. Andre bygger vindmøller. 70 000 hyller Brann på festplassen Alt vi gjør som og sier som ledere, medarbeidere

Detaljer

KOMMUNIKASJON TRENER 1

KOMMUNIKASJON TRENER 1 KOMMUNIKASJON TRENER 1 INNLEDNING Bra lederskap forutsetter klar, presis og meningsfylt kommunikasjon. Når du ønsker å øve innflytelse på spillere, enten det være seg ved å lære dem noe, løse problemer,

Detaljer

EN OPPSTANDELSE KROPP FOR LIVET PÅ JORDEN

EN OPPSTANDELSE KROPP FOR LIVET PÅ JORDEN EN OPPSTANDELSE KROPP FOR LIVET PÅ JORDEN Jesus sa:< Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på Meg, skal leve selv om han dør> Kol.2:13. Dere var døde på grunn av deres synder, uomskåret som dere

Detaljer

Informasjonsbaserte systemer

Informasjonsbaserte systemer Informasjonsbaserte systemer Med denne oppgaven vil jeg skrive en faglig begrunnet og referert artikkel som beskriver og analyserer et informasjonsbasert system. Først ønsker jeg å belyse og gjøre rede

Detaljer

RYDDE MANUAL. eva isachsen rom for sjelen

RYDDE MANUAL. eva isachsen rom for sjelen RYDDE MANUAL eva isachsen rom for sjelen 2 I følge Feng Shui fører rot i hjemmet til rot i livet. Derfor kan det være greit å ta en skikkelig opprydning. Jeg lover deg at du etterpå vil føle du har gjort

Detaljer

Teorien om de biopsykiske

Teorien om de biopsykiske Teorien om de biopsykiske enheter DE BIO-PSYKISKE ENHETER Men hva er de bio-psykiske enheter som grunnlaget for enhver psykisk tilstand og for nanopsykologi og nanoterapi som er psykisk positivt eller

Detaljer

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek.

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek. 1 Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september 2004. Pastor Brian Kocourek. Den fjortende gode eller løfte fra Gud til oss med hensyn til Hans Sønn er; at det gir oss

Detaljer

LIBER XXX LIKE- VEKTENS BOK

LIBER XXX LIKE- VEKTENS BOK LIBER XXX LIKE- VEKTENS BOK V A.A. Publikasjon i Klasse B Imprimatur V.V. 6 =58 Imperator Redaktør: H.A.R. ^Omphalos VII LIBER XXX LIKEVEKTENS BOK Oversettelse gjort ved den A.R. Nimrod VI 2004, 2008 e.v.

Detaljer

Den Hellige Ånd Åndens frukter, del III; Kjærligheten

Den Hellige Ånd Åndens frukter, del III; Kjærligheten Serie: Troens fundamenter; Filadelfia, Askim 15.02.2015 Den Hellige Ånd Åndens frukter, del III; Kjærligheten Av pastor Ole Sletten 1. Innledning Vi har nå i to søndager tatt for oss jordsmonnet som fruktbærende

Detaljer

Å leve med kronisk kreft

Å leve med kronisk kreft Å leve med kronisk kreft Elisabeth Nybø, kreftsykepleier og gruppeterapeut Yvonne Solberg, fysioterapeut Myelomatoseseminar Oslo 01.11.2017 Hva er vår bakgrunn Krefttilbudet på CatoSenteret Gruppetilbud

Detaljer

7 TING du må huske på før du starter egen Coaching praksis!

7 TING du må huske på før du starter egen Coaching praksis! 1 of 12 7 TING du må huske på før du starter egen Coaching praksis! av Rachel Wilmann Starte egen Coachingpraksis! 2 of 12 Side 1. Ditt Business mål 2. Din Business modell 3. Finn din Nisje 4. Ha et nettverk

Detaljer

Velg å bli FORVANDLET

Velg å bli FORVANDLET F R I G Justere frivillig mitt liv O R T til enhver forandring Gud ønsker å gjøre og ydmykt be Ham fjerne mine karaktersvakheter. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal

Detaljer

De tidløse reisende - Timeless travelers -

De tidløse reisende - Timeless travelers - Denne artikkelen har stått i Ildsjelen nr. 1-2002 De tidløse reisende - Timeless travelers - Av Claudine Pinet Bilder av Timeless travelers Her er den fasinerende historien til gruppen som dro til en øde

Detaljer

Bli venn med fienden

Bli venn med fienden Bli venn med fienden Få folk dit du vil Psykolog John Petter Fagerhaug Preventia Medisinske Senter AS Pilestredet 15b. 0164 Oslo Tlf: 22 20 31 32 www.fagerhaug.no john.petter@fagerhaug.no 1 Hva er problemet?

Detaljer

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten

Ingen vet hvem jeg egentlig er. Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Ingen vet hvem jeg egentlig er Hjelperens møte med skammens kjerne - ensomheten Oslo, 21. oktober 2013 Trine Anstorp, spesialrådgiver RVTS Øst og psykologspesialist Om skam En klient sier: Fra når jeg

Detaljer

1-ÅRIG VIDEREUTDANNING (120 t) med VIGGO JOHANSEN

1-ÅRIG VIDEREUTDANNING (120 t) med VIGGO JOHANSEN OPPSTART OKTOBER 2016 MINDFULNESS 1-ÅRIG (120 t) med VIGGO JOHANSEN ZENIT YOGA NEDRE BAKKLANDET 58,7014 TRONDHEIM WWW.ZENITYOGA.NO // INFO@ZENITYOGA.NO 1-ÅRIG I MINDFULNESS I denne ett-årige fordypningen

Detaljer

Hjelper - kjenn deg selv

Hjelper - kjenn deg selv Hjelper - kjenn deg selv Noen ganger treffer den som trenger hjelp ømme og uforløste punkter i hjelperen. Etter ti års terapierfaring, opplevde psykiater Heidi Ranvik Jensen nettopp dette. Enhver hjelper

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse. Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang

Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse. Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang Sykdom i kroppen plager i sjelen Om sykdoms innvirkning på psykisk helse Blodkreftforeningen 08.04.14 v/psykologspesialist Nina Lang 1 De sier jeg har fått livet i gave. Jeg er kvitt kreften, den kan ikke

Detaljer