Det hele mennesket sett i et åndsvitenskapelig lys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det hele mennesket sett i et åndsvitenskapelig lys"

Transkript

1 Det hele mennesket sett i et åndsvitenskapelig lys av Trine Bjørgan Høiberg Det følgende er noen definisjoner på sentrale begreper innen esoterisk åndsvitenskapelig og holistisk faglitteratur knyttet til psykologien. Evolusjonsbuen Ordet evolusjon kommer fra det engelske ordet to evolve som betyr å utvikle. Den menneskelige evolusjonsbue er derfor den lange reise sjelen har igjennom alle sine rekker av inkarnasjoner. Involusjon og evolusjon Dette er begreper innebygget i evolusjonsbuen som forklarer sjelens reise innad i stoffet og sjelens reise tilbake igjen ut av stoffets tetthet. Involusjon betyr regelrett å involvere seg eller en kan benytte begrepet innvikle seg. Sjelen søker nedad i inkarnasjon for å høste erfaringer og for å utvikle mangfoldighet. På involusjonens vei hylles den inn i stadig tettere former for materie av mentalt, astralt og fysisk/eterisk stoff. Disse tettere former for materie kalles slørenes verden. Det er involusjonen som utvikler dybdene i sjelens erfaringer og som utvikler hjertebladene i sjelens egen lotus og hjertets lotus. Evolusjon betyr å evaluere og vikle seg ut igjen av stoffets tetthet. På evolusjonens reise renses så personligheten for alle slør litt etter litt i det åndskreftene gjennom sjelen stadig blir mer tydelige. Menneskets bevissthet utvides og gradvis påtar mennesket seg oppgaver av upersonlig art idet det høyere universelle lys gjennomstrømmer personlighetens legemer. Innvielsesveien - dette er ingen direkte vei men en prosess tilhørende evolusjonen. En innvielse vil si at en gjennomgår noen prosesser som vil

2 medføre et permanent bevissthetsløft. Det er til sammen fire innvielser som er knyttet til fysisk eksistens som menneske. Formålet med innvielsene er å søke en gradvis større mestring og kontroll over legemene. Når en er ferdig med mestringsoppgavene på et plan løftes bevisstheten inn på neste plan slik at all mestring fullføres her. Slik kan en si at når en har overvunnet alle utfordringer og renset det plan bevisstheten er fokusert i så tas en innvielse. Den første innvielse er en fullendt erfaringsdannelse og renselse på det fysisk/ eteriske plan, den andre innvielse er en fullendt erfaringsdannelse og renselse på det astrale plan, den tredje innvielse er en fullstendig erfaringsdannelse og renselse på det (lavere)mentale plan, mens den fjerde innvielse er den fullendte erfaringsdannelse som sjel og renselse på sjelens eget plan. Da har ikke sjelen mer å utvikle i den tredimensjonale virkelighet og trenger derfor ikke lenger inkarnere. Den gjennomtrenges av solengelens lys og det kausale legemet oppløses. Sjelen trekker seg så tilbake for å fortsette sin utvikling på det buddhiske plan (også kalt mesterplanet) Det finnes til sammen 7 innvielser sjelen skal erfare i. Kun 4 av dem er knyttet til personligheten. Slørene Maya: dette er den tåkete og forvrengte tilstand på det fysisk/eteriske plan. Maya er forvrengningen av den eteriske energi som gjør mennesket tyngre og får det til å identifisere deg med kroppen. Glamour: dette er den tåkete tilstand av forvrengninger på det astrale plan. Glamour består av alle de følelser som får mennesket til å identifisere seg med sitt følelsesliv. På grunn av glamour kan mennesket betrakte verden gjennom sine behovsfølelser. Illusjon: dette er den forvrengte tilstand på det lavere mentale plan. Illusjon består av lavere mentalt stoff som får mennesket til å oppfatte høyere ideer gjennom en tredimensjonal tenkning. Illusjon får mennesket til å se verden gjennom tankeformer som ikke er åpne for det universelle lys. Terskelvokteren: det er den samlede tilbakeholdende kraft i personligheten. Det er manipulatoren som arbeider gjennom maya, glamour og illusjon. Terskelvokteren er det negative selv og sentrum for den del av

3 personligheten som søker å skille seg ad fra enheten og som danner den direkte motkraft til sjelen og solengelen. Den er vokteren som gjør at bevisstheten ikke utvikles for raskt. Den vokter neste trinn på evolusjonens vei ut av stoffets tetthet. Den begynner derfor kun å oppløses når mennesket begynner på innvielseveien (utviklingen) Skyggeselvet - Begrepet ble dannet av Carl. G. Jung og er nært knyttet til de overfor beskrevne slør og terskelvokterprinsippet. Skyggeselvet er de sider i personligheten en ikke selv umiddelbart er seg selv bevisst. Skyggeselvet møter sitt sanne selv i de mange ytre speilinger i andre mennesker. Projeksjoner er handlinger utført av skyggeselvet og er overføringer på andre de egenskaper en selv ikke ønsker å romme eller kvaliteter en selv ønsker å eie. På evolusjonens vei belyses disse av mennesket selv idet det stadig fylles med det universelle lys. Personaen eller personligheten: Personaen er også et uttrykk fra C.G. Jung. Det er den maske eller del «klesdrakt» sjelen har på, eller den ytre synlige form sjelen skjuler seg bak. Maskene begynner falle når sjelen selv begynner belyse lys skyggeselvet. Kaster sitt eget lys over skyggene. Personligheten: er den samlede struktur sjelen er inkarnert inn i. Sjelen er inkarnert inn i en tredimensjonal virkelighet bestående av mentalt, astralt og fysisk/ eterisk stoff. Våre tanker, følelser og handlinger. En kan si personligheten rommer hele sjelens utviklingspotensial i en gitt inkarnasjon og dens mål er å avsløre sitt eget skyggeselv slik at det åndelige selv, gjennom sjelen stadig blir mer handlende i den ytre verden. Personligheten kalles ofte også for sjelens tempel rommet sjelen har som oppgave å helliggjøre gjøre hel, heile opp. Egoet: Dette er ofte et forvirrende begrep ofte assosiert med motsatsen til sjelen. Dypest sett er de ett og samme. En kan si egoet er intelligensnivået sjelen uttrykker seg på. Egoisme, egosentrisk viser kun til at bevisstheten som jo dypest sett er sjelen ennå er fokusert i et lokket og avgrenset univers. Men det er ikke

4 motsatsen til sjelen. Det dypest sett egoet søker gjøre er å forene de motsatt rettede krefter i personligheten som igjen kan forklares med det overbevisste og underbevisste i det dagsbevisste felt. Freud beskrev dette som superego, ego(jeget) og Id ( det et) altså overbevisst, dagsbevisst og underbevisst. Disse tre igjen kan assosieres med kvalitetene i chakraene over hjertet ( overbevisst) i hjertet ( dagsbevisst ) og chakraene under hjerte(underbevisst) Selvet: Også et ofte feiltolket begrep. Da det kan virke som det er hele personligheten. Men dypest sett er det det universelle lys som strømmer gjennom sjelen inn i personligheten og farger dette. Det er «stemmen, tanken og følelsen en fornemmer i det indre kommende gjennom fra en indre kilde gjennom sjelen» Sjelen: Sjelen er den del av bevisstheten som forbinder ånden med materien. Sjelen er den rene intelligens. Også kalt «Tankens sønn» For å forstå dette ; intelligens betyr «evne til abstrakt tenkning», til «utnyttelse av tidligere erfaringer i nye situasjoner». Når sjelen forbinder seg til materien danner den det kausale legemet, på det høyere mentale plan, som samler og omslutter hele personligheten. I dette felt ligger alle tidligere erfaringer. Sjelen selv kan sees som et stort strålende chakra med 12 kronblader ( likt hjertechakraet men med en nye høyere frekvenshastighet) ca. 20 til 30. cm over kronesenteret. Solengelen: dette er et meget høyt utviklet vesen som holder hele sjelen, kausallegemet og personligheten i sine vinger. Solenglene utgår fra Sirius og samarbeider der tett med det karmiske råd. Solengelen er arkitekten bak enhver sjel og kjenner derfor hele den lange reise sjelen har hatt. Solengelen holder for sjelen det karmiske regnskap så sjelen får de nøyaktige utfordringer den skal ha. Det Høyere selv: Ofte også feiltolket. Det er ikke sjelen, ei heller ånden/monaden men den utstråling som finner sted mellom de to. Det kalles også ofte for Jeg er - nærværelsen. Som inkarnert bevissthet er dette det nærmeste en kan komme i bevisst kontakt med og erfare med en fysisk kropp når det gjelder identifikasjon

5 med det ene liv. Jeg er nærværelsen er knyttet til det atmiske villjesplan. Ånden/monaden: kalles også den trefoldige flamme eller den opprinnelige bevissthet. Den består av tre grunnkvaliteter alt liv utvikler seg gjennom. 1. Vilje, 2. kjærlighet og 3. aktiv intelligens. Disse tre er det samme som faderen, sønnen og moderen (helligånden) det som kalles treenigheten. Dersom en vender denne treklang nedad mot materien vil en se at den i både sjelen og hjertesenteret utgjør den indre juvel eller de tre innerste hjerteblader. En kan også si den samlede kraft i ånden er den maskuline motpol eller viljen til liv og handling. Den samlede kraft i sjelen er kjærlighet hvis grunnegenskap er magnetisk og sammenbindende( barnet/sønnen) og der sentrum av personlighetens kjerne i hjertesenteret utgjør handlingsaspektet, det utstrømmende liv, det feminine. Anthakanranakanalen: Denne kalles også for regnbuebroen. Den er todelt og forbinder sjelen inn til det fysiske gjennom det eteriske. Den ene kanal er forankret i hjertesenteret og kalles livstråden eller sølvtråden. Den opprettholder selve livet og trekkes tilbake kun tilbake ved død. Den andre kanal er forankret inn i hjernebevisstheten og kalles bevissthetstråden. Den opprettholder dagsbevisstheten i det fysiske og hjernens funksjoner som det fordelingsapparat den er. Bevissthetshetstråden trekker seg tilbake hver natt ved søvn men også ved epileptiske anfall eller besvimelsesanfall. Under energiarbeide som meditasjon og healing søker en å arbeide bevisst igjennom en stadig utvidelse av anthakaranakanalen. Personlig utvikling/selvutvikling/åndelig utvikling: Personlig utvikling. En ønsker å få det bedre med seg selv på personlighetens egne premisser. Det kan også kalles egenutvikling. Ved dette trinn er det fokus på materiell lykke og status. Å trygges som menneske. Selvutvikling: I selvutvikling favnes begrepet om sjelskvaliteter. Man søker å foredle sin personlighet og realisere seg selv som sjel men med restriksjoner og

6 forsikringer om at livet ennå skal gi hva som behager. Det er en litt drømmende form for utviklingsprosess uten fullt ut å ha forstått at med loven om tiltrekning i aksjon medfølger et medansvar i det store bildet. Det er heller ikke ennå en forståelse av sjelslivet og sjelens dypeste målsetning. En stiller ennå seg selv spørsmålet Hva vil jeg med livet? Man er ennå ikke på dette stadiet rede til å slippe helt opp på personlighetens kontroll over livsbetingelsene og hva det gir. Ved selvutvikling er en begynnende identifikasjon med sjelen men ingen dypere form for sjelsintegrasjonsprosesser. ( stadiet før den 1. innvielse ) Åndelig utvikling: Den inntreffer når mennesket ønsker tjene noe som er større enn sitt personlige selv. Det blir ved inngangen til denne utviklingsprosess naturlig å henvende seg innad og stille seg til rådighet. En spør så : Hva vil livet med meg? Man er så villig til å overgi kontrollen og la utviklingen videre frem skje på sjelens premisser. Det er ved dette stadiet den åndelige viljeskraft begynner overføres inn i det personlige liv. Man tenker ikke rosenrødt og naivt på kjærligheten som ved selvutviklingens stadiet men oppdager dens opprinnelige kraft og funksjon. Selvrealinsering/ personlig utviklig: «JEG VIL» Fokus på å manifestere seg selv som personlighet. «La meg seire» Selvutvikling: «SJELEN VIL» Fokus på å manifestere seg selv som sjel. «La kjærligheten seire» Åndelig utvikling: «ÅNDEN VIL» Fokus på å manifestere den guddommelige plan gjennom «guds vilje» Det mentale legeme: Det er redskapet den rene bevisstheten benytter for å kontakte tankesinnets verden. Tankesinnet er ikke tanken selv men et bevissthetsplan som er universelt, det universelle tankesinn. Det finnes kun ett sinn! Bevisstheten anvender mentallegemet til bevisst eller ubevisst å kontakte, fortolke, akseptere eller forkaste de tankeformer som ligger i det universelle sinn. Det skapende sinn er i virkeligheten et mottakelig mentallegeme. Menneskets evne til å tenke deles inn ofte inn i to. Det lavere tankesinn er tanker omkring de

7 konkrete formers verden. Det Høyere tankesinn derimot er sjelens egne tanker. Dette tar seg av de abstrakte tanker som omhandler symbolikk og prinsipp bak formenes verden. Når dette gjør seg gjeldende så vil en tenke tanker som er universelle i form. Eksempel: I det lavere mentale legeme tenkes en tanke omkring en konkret trekant tegnet på et stykke papir. I det høyere mentale legeme(sjelen) tenkes det på alle trekanter og treklanger universelt. Det lavere mentallegemet befinner seg innenfor det kausale legeme ( det høyere mentale) hvor det så gjennomstrømmer og farger det astrale og fysisk/eteriske legeme. Tankene påvirker derfor både våre følelser og handlinger. Det astrale legeme: I det astrale legeme oppstår våre følelser, lidenskaper, begjær og sinnsbevegelser og de utgår som et resultat av tanken. Ordet astral betyr egentlig «lysende som en stjerne». Astralstoffet, når astrallegeme er rent, har av denne grunn et lysende eller strålende utseende. Astrallegemet likner det fysiske men er mer skinnende. Astrallegemet er forbundet in til det astrale plan. Dette kjør at vi lett kan la våre følelser påvirkes av det kollektive følelsesliv Det er unødvendig mye negative holdninger til astralplanet. Astrallegemet er vesentlig viktig når det gjelder utfoldelse av åndelige krefter. Det er lidenskapen(passion) som leder til guddommelig kontakt og kontakt inn til andre verdener enn vår egen. Stadig flere mennesker vi i tiden fremover reise bevisst med sitt astrale legeme på de astrale plan, og flere gjør dette allerede nå. Det fysisk/eteriske legemet: Det eteriske legeme danner og holder regelrett det fysiske legeme sammen. Det gjennomtrenger det og har nøyaktig samme form men stråler ut om lag 2 5 cm ut fra kroppen. Det eteriske legeme er det som distribuerer energiene mellom det psykiske og det fysiske, som vil si mellom det mentale og astrale og det fysiske. Dette skjer via ryggradens hoveddsentre ( kundalinichakraene) Eterlegemet er vital kraft og opprettholder vitaliteten i det fysiske legeme. Det er forbundet inn til det eteriske plan. Det fysiske legemet trenger ingen dypere forklaring.

8 De 7 kundalinichakraene: De er som nevnt ovenfor forbundet til det eteriske legemet. De gjennomtrenger den fysiske kropp. Inngangen sitter langs ryggsøylens eteriske gjenpart hvor det kalles psykisk senter hvor det så i en traktformasjon og spiralbevegelse beveger seg igjennom kroppen og munner ut i et spinnende hjul på fremsiden av kroppen. Deres funksjon er å samle opp energien fra de andre legemer og distribuere dem inn i de fysiske organer gjennom meridianene og nadiene ( energilinjene) i kroppen. Chakraene inneholder ulike grunnkvaliteter og gir ulike psykiske evner. Kundalini dette er den latente åndelige ild som gjennomstrømmer senterne fra rotsenteret og oppad. Den er bestående lidelse eller nerveskade! Det er eterisk beskyttelsesvev mellom hvert chakra som gradvis oppløses i denne prosess. Loven om karma; dette er loven om årsak og virkning. Det er en viktig del av det å utvikle oss som mennesker idet den representerer motpolene i alle handlinger vi utgjør, på godt og vondt. Veldig forenklet sier karmalover: «det du gjør mot andre skal selv bli gjort mot deg» Dharma: dette er den overordnede livsoppgave i en gitt inkarnasjon. Den kan forløpe over mange inkarnasjoner med et og samme tema eller arbeidsområde. Når en er i sin dharma vil en kjenne en umåtelig glede og handlekraft i den en gjør og en opplever at det en gjør er veien og at veien i seg selv er målet! av tre energistrømmer ida (feminin) og Pingala(maskulin) sutratmaen som er den latente ildsøyle i ryggraden. Kundaliniilden skal få stige opp i takt med sjelens gradvise integrasjon i personligheten gjennom de øvre energisenterne. En skjev eller for rask aktivering vil kunne gi psykisk

9

Monaden, Solengelen, Sjelen og personligheten

Monaden, Solengelen, Sjelen og personligheten Monaden, Solengelen, Sjelen og personligheten Det høyeste aspekt av deg selv finner sted på det som kan kalles det Monadiske plan. Din bevissthet er her ren væren. Monaden er ditt blueprint av treenigheten

Detaljer

Noen ord omkring healing og helbredelse

Noen ord omkring healing og helbredelse Noen ord omkring healing og helbredelse Av Trine Bjørgan Høiberg Hva er healing? Healing er helbredelse og helbredelse vil si å gjøre hel. Healing er alkymi der det skjer en forvandling av lavere vibrerende

Detaljer

PROFETISK DRØMMEARBEIDE I JULEN De 2 X 12 hellige netter av Trine Bjørgan Høiberg

PROFETISK DRØMMEARBEIDE I JULEN De 2 X 12 hellige netter av Trine Bjørgan Høiberg PROFETISK DRØMMEARBEIDE I JULEN De 2 X 12 hellige netter av Trine Bjørgan Høiberg I perioden fra natt til 14. desember og til og med natt til 5. januar er det en spesielt stor mulighet for å motta inspirasjoner

Detaljer

To forslag til Kreativ meditasjon

To forslag til Kreativ meditasjon Tema kveld 2: Min kropp, mine følelser og meditasjon Øvelser og skriftlig oppgave Her får du to forslag til meditasjonsprogram og et skriftlig oppgavesett. Oppgaven besvares og sendes Trond innen tirsdag

Detaljer

Kabbala og Astrologi. Dr. Gisle Henden

Kabbala og Astrologi. Dr. Gisle Henden Kabbala og Astrologi Dr. Gisle Henden Kabbala er en fortolkning av Toraen, den Hebraiske bibelen, dvs. Det Gamle Testamentet. Kabbala er en viktig tradisjon innen vestlig esoterikk. Fra sin egyptisk-jødiske

Detaljer

Åpnings seremoni med påkallelse fra englene og meditasjon for å åpne en instrømming fra de indre verdner og jordens mestre.

Åpnings seremoni med påkallelse fra englene og meditasjon for å åpne en instrømming fra de indre verdner og jordens mestre. Programmet for dagene 7 10 August TORSDAG 7. AUGUST kl. 10:00 til 12:00 Åpnings seremoni med påkallelse fra englene og meditasjon for å åpne en instrømming fra de indre verdner og jordens mestre. Mysterier

Detaljer

Kristin Flood. Nærvær

Kristin Flood. Nærvær Kristin Flood Nærvær I TAKKNEMLIGHET til Alice, Deepak, Erik, Raymond og Ian. Hver av dere åpnet en dør for meg som ikke kan lukkes. Forord Forleden fikk jeg en telefon fra Venezia. Kristin spurte meg

Detaljer

Det autentiske menneske

Det autentiske menneske Det autentiske menneske Av Trine Bjørgan Høiberg, transpersonlig psykoterapeut Vårt samfunn trenger mennesker som våger å være det samme som det gjør. Som tørr la hjertet være utgangspunktet for handling

Detaljer

Hva er indre ro? I daglig ordbruk bruker vi ofte ord som: Hvordan starter indre konflikt? Hvem er jeg?

Hva er indre ro? I daglig ordbruk bruker vi ofte ord som: Hvordan starter indre konflikt? Hvem er jeg? Hva er indre ro? Indre Ro (IR) er en behandlingsform som er utviklet av Keyhan Ighanian se www.indrero.com, og som Hans-Olav Håkonsen er utdannet til å hjelpe mennesker med. Behandlingen starter med å

Detaljer

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand:

Meningen med livet. Mitt logiske bidrag til det jeg kaller meningen med livet starter med følgende påstand: Meningen med livet Aristoteles mener at lykken er det høyeste og mest endelige formål for menneskelig virksomhet. Å realisere sitt iboende potensial som menneske er en viktig faktor for å kunne bli lykkelig

Detaljer

Sentrerende bønn. Innledning

Sentrerende bønn. Innledning Sentrerende bønn Innledning Sentrerende bønn er en form for kristen meditasjon, nærmere bestemt en kontemplativ meditasjonsform. Hensikten er å åpne opp for kontemplasjon som er en gave fra Gud og tro

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Glede av Elias Aslaksen

Glede av Elias Aslaksen For helhjertede Guds barn er det to vidt forskjellige kilder til sann glede og fryd: 1. Det som Gud allerede har gitt og gjort. All vår synd er utslettet og kastet i forglemmelsens hav, og vårt navn er

Detaljer

En annen hovedtype av arbeidshukommelse kan kalles forforståelsens

En annen hovedtype av arbeidshukommelse kan kalles forforståelsens Forord Det er virkelig en glede å få lov til å skrive forordet til denne viktige boken om betydningen oppmerksomt nærvær kan ha for mennesker som har vært utsatt for traumatiske hendelser. Begge forfatterne

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

REHABILITERINGSDAGENE HDS. DAG 1,22.MAI 2013

REHABILITERINGSDAGENE HDS. DAG 1,22.MAI 2013 REHABILITERINGSDAGENE HDS. DAG 1,22.MAI 2013 Psykologiske prosesser for mestring av kroniske lidelser DET ER BARE Å AKSEPTERE Psykologspesialist Christel Wootton, Poliklinikk for Rehabilitering, AFMR,

Detaljer

Objektrelasjoner og Kreativ meditasjon

Objektrelasjoner og Kreativ meditasjon Objektrelasjoner og Kreativ meditasjon Av Trond Øverland Kreativ meditasjon er en meditasjonsmetode som gir store og varierte muligheter til å arbeide med internaliserte objekter. Hva er internaliserte

Detaljer

Fritt oversatt til norsk av Rune Øverby, sept.2013 fra White Eagle s lille bok om healing. I. healerens vei.

Fritt oversatt til norsk av Rune Øverby, sept.2013 fra White Eagle s lille bok om healing. I. healerens vei. Fritt oversatt til norsk av Rune Øverby, sept.2013 fra White Eagle s lille bok om healing. (For de som ikke liker/er fed-up av ordet gud - kan man gjerne erstatte det med ALTET, eller LIVSALTET, DET LEVENDE

Detaljer

INNHOLD TEKSTBOK INNLEDNING... 27

INNHOLD TEKSTBOK INNLEDNING... 27 Innhold INNHOLD TEKSTBOK INNLEDNING... 27 Kapittel 1 MIRAKLENES BETYDNING I. Prinsippene for mirakler... 29 II. Åpenbaring, tid og mirakler... 32 III. Soning og mirakler... 34 IV. Å unnslippe mørket...

Detaljer

Kurs healing hvordan det gjøres, rett og slett. Healing, sjamanisme, trance og meditasjon

Kurs healing hvordan det gjøres, rett og slett. Healing, sjamanisme, trance og meditasjon Healing og trance - hvordan det virker, og metoder du kan lære Tlf 90 70 13 03 Haugesund 6 og 7 mars www.annebjorkedal.com Haugesund lørdag 6 mars KL 11 TIL 18, søndag 28 februar KL 11 TIL 17 Rica Maritim

Detaljer

Hva skjer når man dør - De 6 bardoer av Khandro Rinpoche - en kvinnelig lama

Hva skjer når man dør - De 6 bardoer av Khandro Rinpoche - en kvinnelig lama Hva skjer når man dør - De 6 bardoer av Khandro Rinpoche - en kvinnelig lama I dette kapittelet forteller Khandro Rinpoche om alle de 6 bardoene og om hvordan kunnskap om dette har betydning for våre liv.

Detaljer

Kritikk av den rene fornuft: Begrunne hvordan naturvitenskapen kan være absolutt sann. Redde kausaliteten.

Kritikk av den rene fornuft: Begrunne hvordan naturvitenskapen kan være absolutt sann. Redde kausaliteten. Kritikk av den rene fornuft: Begrunne hvordan naturvitenskapen kan være absolutt sann. Redde kausaliteten. «Hvordan er ren matematikk mulig? Hvordan er ren naturvitenskap mulig? ( )Hvordan er metafysikk

Detaljer

CHIOS Energi Felt Healing Kurs manual

CHIOS Energi Felt Healing Kurs manual CHIOS Energi Felt Healing Kurs manual Healing Nivå 2 INNHOLDSFORTEGNELSE CHIOS HEALING NIVÅ 2 Introduksjon side 1 Chios symbolene og hvordan de brukes til å kalle inn energi 4 Enkle energidefekter i aura

Detaljer

KUNSTEN Å LÆRE. P. Krishna

KUNSTEN Å LÆRE. P. Krishna KUNSTEN Å LÆRE P. Krishna Dialog som en måte å lære En må skille mellom to slags læring. Det finnes læringen som er akkumulering av kunnskap, som trenger tid og anstrengelse. Dette er hovedsaklig dyrkingen

Detaljer

Hvert chakra spiller i flere farger, men vanligvis hentyder man at de følger regnbuens 7 farger.

Hvert chakra spiller i flere farger, men vanligvis hentyder man at de følger regnbuens 7 farger. Kundalinichakraene - plassering, kjennetegn og funksjon Når en arbeider med selvutvikling, og især åndelig utvikling, foregår dette ved å rense ut og å skape balanse i chakraene og i personlighetens legemer.

Detaljer

Velg GODE RELASJONER med andre

Velg GODE RELASJONER med andre F R I G J Ordne mine relasjoner R T tilgi dem som har såret meg og gjøre godt igjen for skade jeg har påført andre, med mindre det ikke skader dem eller andre. Salige er de barmhjertige. Salige er de som

Detaljer

Kurs hvordan det gjøres, rett og slett. Healing, sjamanisme, trance og meditasjon

Kurs hvordan det gjøres, rett og slett. Healing, sjamanisme, trance og meditasjon Healing og trance - hvordan det virker, og metoder du kan lære 7. mars 2010 Haugesund 6 og 7 mars www.annebjorkedal.com ET KURS FOR DEG SOM VIL HEALE: Lørdag 6 mars KL 12 TIL 18, søndag 7 mars KL 11 TIL

Detaljer

Historien om universets tilblivelse

Historien om universets tilblivelse Historien om universets tilblivelse i den første skoleuka fortalte vi historien om universets tilblivelse og for elevene i gruppe 1. Her er historien Verden ble skapt for lenge, lenge siden. Og det var

Detaljer

KristusPortalen gpg metoden 1. KristusPortalen 2005. Revidert 2010

KristusPortalen gpg metoden 1. KristusPortalen 2005. Revidert 2010 KristusPortalen gpg metoden 1 Guddommelig Psyko Genetisk metode KristusPortalen 2005 Revidert 2010 Websider: www.gpgmetoden.org og www.kristusportalen.org E-post: post@gpgmetoden.org eller post@kristusportalen.org

Detaljer

Gud Skapelsen Ditt hjem

Gud Skapelsen Ditt hjem www.wholism.org Ved Beate Kvarmo 1. Bakgrunnsinformasjon Dette notatet går gjennom en del av innholdet på nettstedet www.wholism.org.. Det vil bli gitt et kort referat av noen sentrale punkter. Til sist

Detaljer

Hva er et menneske? I helgen har jeg vært sammen med Meg selv Kroppen min Og mitt høyere jeg

Hva er et menneske? I helgen har jeg vært sammen med Meg selv Kroppen min Og mitt høyere jeg Hva er et menneske? I helgen har jeg vært sammen med Meg selv Kroppen min Og mitt høyere jeg Det har vært en deilig opplevelse Et sosialt samvær Hvor alle parter Har deltatt aktivt i de prosesser Som har

Detaljer

Hume: Epistemologi og etikk. Brit Strandhagen Institutt for filosofi og religionsvitenskap, NTNU

Hume: Epistemologi og etikk. Brit Strandhagen Institutt for filosofi og religionsvitenskap, NTNU Hume: Epistemologi og etikk Brit Strandhagen Institutt for filosofi og religionsvitenskap, NTNU 1 David Hume (1711-1776) Empirismen Reaksjon på rasjonalismen (Descartes) medfødte forestillinger (ideer)

Detaljer

Nye åndelige strømninger på livssynstorget. Mysen menighet 26.11.2014

Nye åndelige strømninger på livssynstorget. Mysen menighet 26.11.2014 Nye åndelige strømninger på livssynstorget Mysen menighet 26.11.2014 Sekularisering eller åndelig lengsel? Modernisering = religionens død? Religion og åndelighet kommer tilbake i alle fall i noen rom

Detaljer

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Gud er en fantastisk Gud som elsker deg og som har prøvd å få din oppmerksomhet. Kanskje noe av dette har stått i veien for Ham problemer rus sport familie sex arbeid venner

Detaljer

Hvorfor valgte Gud tunger?

Hvorfor valgte Gud tunger? Hvorfor valgte Gud tunger? (Why God chose tongues) HVORFOR VALGTE GUD TUNGER Han var diakon i en moderne kirke, men trodde ikke på den læren med dåpen i Den Hellige Ånd å gjøre. Likevel hadde han blitt

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

Informasjonsbaserte systemer

Informasjonsbaserte systemer Informasjonsbaserte systemer Med denne oppgaven vil jeg skrive en faglig begrunnet og referert artikkel som beskriver og analyserer et informasjonsbasert system. Først ønsker jeg å belyse og gjøre rede

Detaljer

Clairvoyance «Den nye tids rådgiving».

Clairvoyance «Den nye tids rådgiving». Clairvoyance «Den nye tids rådgiving». Hva er Clairvoyance? Clairvoyance, er formidling av råd og veiledning fra den åndelige verden. Hva er Medium? Mediumskap er å ha kontakt/kommunisere med avdøde. En

Detaljer

De tidløse reisende - Timeless travelers -

De tidløse reisende - Timeless travelers - Denne artikkelen har stått i Ildsjelen nr. 1-2002 De tidløse reisende - Timeless travelers - Av Claudine Pinet Bilder av Timeless travelers Her er den fasinerende historien til gruppen som dro til en øde

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Ex. Phil Oppgave 1 13.09.2008 Kristine Hjulstad hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Detaljer

René Descartes 1596-1650

René Descartes 1596-1650 René Descartes 1596-1650 En ny filosofi Renessansen er en gjenfødelse av antikkens interesse for mennesket, men den er ikke en gjenfødelse av antikkens filosofi. Descartes tenkning er et oppgjør med læren

Detaljer

LIVSPRAKSIS - TRANSPERSONLIG TRENING 2012

LIVSPRAKSIS - TRANSPERSONLIG TRENING 2012 LIVSPRAKSIS - TRANSPERSONLIG TRENING 2012 INDRE ARBEID LES MER OM: NY KVINNEGRUPPE 2012... 1 ERFAREN KVINNEGRUPPE 2012... 2 FOKUS FOR TRANSPERSONLIG TRENING... 4 TEMAER I TRANSPERSONLIG TRENING... 4 Mer

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

DE TI BESTE LEVEREGLENE

DE TI BESTE LEVEREGLENE DE TI BESTE LEVEREGLENE TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: De ti bud (2. Mosebok 20, 1 17 og 5. Mosebok 5, 1 21) Hellig historie Kjernepresentasjon Materiellet: Plassering: Reol for hellige historier Elementer:

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

CHIOS Energi Felt Healing Kurs manual

CHIOS Energi Felt Healing Kurs manual CHIOS Energi Felt Healing Kurs manual Healing Nivå 3 Innholdsfortegnelse Chios Healing trinn 3 Del en Mester healerens verktøy Del 1 Mester healerens verktøy...3 Introduksjon...3 Mester Healeren som kanal

Detaljer

Sosialt Skapende Nærvær

Sosialt Skapende Nærvær Treningsgruppe Sosialt Skapende Nærvær (Social Presencing Theater) våren 2014 med James Alexander Arnfinsen PROTOTYPE Hvorfor lære Sosialt Skapende Nærvær? Vi lever i en tid preget av kriser på mange plan

Detaljer

BOKUTDRAG ISBN: 978-87-92549-15-0. Antall sider: 215. Pris: NOK 270,00

BOKUTDRAG ISBN: 978-87-92549-15-0. Antall sider: 215. Pris: NOK 270,00 BOKUTDRAG ISBN: 978-87-92549-15-0 Antall sider: 215 Pris: NOK 270,00 Bøkene kan kjøpes hos utvalgte bokhandlere i Norge - se http://annisennov.com/da/boger/bogforhandlerliste/ samt fra forlaget i Danmark

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

Hvordan gjenkjenne ulike personlighetstyper på jobben, og bruke dette på en positiv måte

Hvordan gjenkjenne ulike personlighetstyper på jobben, og bruke dette på en positiv måte Hvordan gjenkjenne ulike personlighetstyper på jobben, og bruke dette på en positiv måte Av Kristin Aase Energi Norges HR-konferanse 2.februar 2012 Bruksverdi Individ Forstå seg selv og andres sterke sider

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

Den tidløse visdomslære

Den tidløse visdomslære RETTIGHETER OG BRUK Rettighetene til denne boken tilhører Benjamin Creme. For å gjøre informasjonen om Verdenslæreren Maitreyas nært forestående framtreden mer allment tilgjengelig, blir boken tilbudt

Detaljer

1-ÅRIG VIDEREUTDANNING (120 t) med VIGGO JOHANSEN

1-ÅRIG VIDEREUTDANNING (120 t) med VIGGO JOHANSEN OPPSTART OKTOBER 2016 MINDFULNESS 1-ÅRIG (120 t) med VIGGO JOHANSEN ZENIT YOGA NEDRE BAKKLANDET 58,7014 TRONDHEIM WWW.ZENITYOGA.NO // INFO@ZENITYOGA.NO 1-ÅRIG I MINDFULNESS I denne ett-årige fordypningen

Detaljer

snakke Hvordan med barn om ulykker og kriser

snakke Hvordan med barn om ulykker og kriser Senter for Krisepsykologi AS Hvordan snakke med barn om ulykker og kriser I denne brosjyren får du råd om hva du kan si til barn om en krise rammer. Du kan ha nytte av å lese hele brosjyren, ikke bare

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Quick Care tilbyr derfor gruppeaktiviteter

Quick Care tilbyr derfor gruppeaktiviteter Stressmestringskurs INNLEDNING Gruppebasert aktivitet er en viktig del av ytelsene til Quick Care. Vi har bred erfaring på området og tilbyr forskjellige typer gruppeforløp til våre samarbeidspartnere

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Med det okkulte, mener man at mennesker kan

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Med det okkulte, mener man at mennesker kan Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet Okkultisme Roald Kvam 2008 Hva er okkultisme? Ordet okkultisme kommer av det latinske occultus, som betyr skjult eller hemmelig. Okkultisme er et ord

Detaljer

Lederkvalitet og utvikling Samspill mellom toppledelse og HR skaper kvalitativ utvikling. Tipping Point Methodology

Lederkvalitet og utvikling Samspill mellom toppledelse og HR skaper kvalitativ utvikling. Tipping Point Methodology Lederkvalitet og utvikling Samspill mellom toppledelse og HR skaper kvalitativ utvikling Utvikling Hva er utvikling? forbedring, framgang, prosess, vekst, forløp Utvikling krever at noe endres; noe tilføres

Detaljer

Bevisføring mot Menons paradoks

Bevisføring mot Menons paradoks I Platons filosofiske dialog Menon utfordrer stormannen Menon tenkeren Sokrates til å vurdere om dyd kan læres, øves opp eller er en naturlig egenskap. På dette spørsmålet svarer Sokrates at han ikke en

Detaljer

som er Herre og gjør levende

som er Herre og gjør levende 76 som er Herre og gjør levende Gud, den kjærlighet som kommer fra deg og som strømmer gjennom meg er både personlig og kosmisk. Jeg kan ikke - og vil ikke - holde på den for meg selv. Jeg må bare la den

Detaljer

Hvordan ivareta barnets egenart og menneskeverd

Hvordan ivareta barnets egenart og menneskeverd Artikkel Spirituelle foreldre - del 2 Hvordan ivareta barnets egenart og menneskeverd i møtet med den ytre verdens krav og forventninger? v / Lisbeth Lind og Sara Eline Eide, Visjon nr. 6-06. I en tidligere

Detaljer

Schizofreni som selvforstyrrelse (dyp identitetsforstyrrelse)

Schizofreni som selvforstyrrelse (dyp identitetsforstyrrelse) Schizofreni som selvforstyrrelse (dyp identitetsforstyrrelse) Selvopplevelse, selvforståelse, selvforstyrrelse: en fenomenologisk-eksistensiell plattform for terapeutisk dialog Paul Møller dr.med., spesialist

Detaljer

Den Hellige Ånd Åndens frukter, del III; Kjærligheten

Den Hellige Ånd Åndens frukter, del III; Kjærligheten Serie: Troens fundamenter; Filadelfia, Askim 15.02.2015 Den Hellige Ånd Åndens frukter, del III; Kjærligheten Av pastor Ole Sletten 1. Innledning Vi har nå i to søndager tatt for oss jordsmonnet som fruktbærende

Detaljer

LIBER XXX LIKE- VEKTENS BOK

LIBER XXX LIKE- VEKTENS BOK LIBER XXX LIKE- VEKTENS BOK V A.A. Publikasjon i Klasse B Imprimatur V.V. 6 =58 Imperator Redaktør: H.A.R. ^Omphalos VII LIBER XXX LIKEVEKTENS BOK Oversettelse gjort ved den A.R. Nimrod VI 2004, 2008 e.v.

Detaljer

Hvordan utnytte og utvikle de positive egenskapene du allerede har.

Hvordan utnytte og utvikle de positive egenskapene du allerede har. Målsetting med temaet: Motivasjon, selvinnsikt og valg Teknikker i selvledelse Hvordan takle motgang? Hvordan utnytte og utvikle de positive egenskapene du allerede har.... og ikke fokus på hvordan du

Detaljer

WILLIAM MARRION BRANHAM

WILLIAM MARRION BRANHAM Guds Ord Kom Til Profeten WILLIAM MARRION BRANHAM Jesus Kristus Er Gud Nå dette er åpenbaringen: Jesus Kristus er Gud. Jehova i det Gamle Testamente er Jesus i det Nye. Uansett hvor hardt du prøver, kan

Detaljer

VÅGESTYKKET. Vigdis Garbarek

VÅGESTYKKET. Vigdis Garbarek VÅGESTYKKET Vigdis Garbarek FORORD Det finnes øyeblikk som krever alt for at vi skal makte å gå videre. Det er de øyeblikk hvor gamle stier i ett nå blir gjengrodd, og vi tvinges til selv å lage nye. Jeg

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

TIDEN VAR EN ENGEL MOT VEST

TIDEN VAR EN ENGEL MOT VEST TIDEN VAR EN ENGEL du hadde kraft og glødet du kunne se klart du hadde sett et bilde som hadde brent seg fast og en tanke gikk i pakt med hjertet ditt det var på tide å forandre forbedre verden litt og

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

ET SANT DISIPPELFORHOLD

ET SANT DISIPPELFORHOLD ET SANT DISIPPELFORHOLD Forholdet til mesteren et vitalt bånd Når en aspirant frivillig slutter seg til en Mester, sies det at han er blitt en disippel. Men hvis denne tilknytningen er rent formell, innebærer

Detaljer

SLIPP MASKA. og bli en ekte leder. av Peter Svenning

SLIPP MASKA. og bli en ekte leder. av Peter Svenning SLIPP MASKA og bli en ekte leder av Peter Svenning Hvordan du kan bruke Leadership by Hearts 5 velprøvde elementer som gir deg større trygghet og sterkere mestringsfølelse øyeblikkelig. I denne guiden

Detaljer

Beruset Eruch Jessawala

Beruset Eruch Jessawala Meher Baba Kilden STILLHETENS STEMME Vår 2011 Nr. 2 årg. XIX Beruset Eruch Jessawala La oss snakke litt om hvordan Meher Baba behandlet folk. Det vil være et svar på det du spurte om om hvor stor verdi

Detaljer

Informasjonshefte. Kognitiv Terapi

Informasjonshefte. Kognitiv Terapi Informasjonshefte Om Kognitiv Terapi Innføring i grunnleggende begreper Arne Repål 04.09.2003 Forhold mellom tanker og følelser. Kognitiv kommer av ordet kognisjon som betyr bearbeiding av informasjon.

Detaljer

LIBER CVI ANGÅENDE DØDEN

LIBER CVI ANGÅENDE DØDEN LIBER CVI ANGÅENDE DØDEN O.T.O. Deus Homo Est Utgitt på Ordre av Den Mest Hellige Far i Herren Frater Superior og Kalif Hymenæus B XII O.H.O. for Ordo Templi Orientis Den Høyst Ans. Ridderherre Εϖµαιοσ

Detaljer

Selvfølelse og selvtillit

Selvfølelse og selvtillit Selvfølelse og selvtillit Når vi snakker om sevlbildet/selvfølelsen vår, menes summen av de inntrykk og tanker enkeltmenneske har om seg selv. Det kan være bra, eller mindre bra. Selvfølelsen henger tett

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

PÅ FACEBOOK: Monica Wickstrøm Hundecoach

PÅ FACEBOOK: Monica Wickstrøm Hundecoach PÅ FACEBOOK: Monica Wickstrøm Hundecoach Mental trening dreier seg om de teknikkene du bruker for å bli sterkere mentalt. Det finnes ulike modeller for hva som er vesentlige momenter å ha inn i et program

Detaljer

VEIEN TIL DEG SELV. Vigdis Garbarek

VEIEN TIL DEG SELV. Vigdis Garbarek VEIEN TIL DEG SELV Vigdis Garbarek Innhold Forord Porten Nøkkelen Veien Veiskiller Tanker Grunnstener Det innerste rommet Etterord 1 Forord Jeg snudde på hodet og så et av de siste bladene på treet falle

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

Å være den du er, der du er oppmerksomt nærvær i hverdagen

Å være den du er, der du er oppmerksomt nærvær i hverdagen Å være den du er, der du er oppmerksomt nærvær i hverdagen Heidi Andersen Zangi Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) Diakonhjemmet Sykehus Disposisjon 1. Hva er oppmerksomt

Detaljer

VENNLIG HILSEN MONA HARTMANN OG TONE DIETRICHSON(

VENNLIG HILSEN MONA HARTMANN OG TONE DIETRICHSON( Vildanden(( Tone(Dietrichson( FRA IBSEN TIL GOALMAPPING VELKOMMEN TIL WORKSHOP LØRDAG 6 - SØNDAG 7. APRIL 2013 KL. 10.00-17.00 STED HOVFARET 17 A KURSHOLDERE : MONA HARTMANN OG TONE DIETRICHSON INTRODUKSJONSTILBUD

Detaljer

Selvhjelp og igangsetting av grupper. Trondheim 9 og 10 januar 2008

Selvhjelp og igangsetting av grupper. Trondheim 9 og 10 januar 2008 Selvhjelp og igangsetting av grupper Trondheim 9 og 10 januar 2008 1 Hva er Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp? Nasjonal plan for selvhjelp Oppdrag, oppdragsgiver og oppgaver 2 Mål for kurset Å sette seg

Detaljer

Hume (sms-versjonen)

Hume (sms-versjonen) Hume (sms-versjonen) Ontologi: Naturalisme naturen er alt som finnes og mennesket er en del av den. Dette innebærer at alle metafysiske forklaringer avvises til fordel for kausalforklaringer. Epistemologi:

Detaljer

Matematisk juleverksted

Matematisk juleverksted GLASSMALERI Matematisk juleverksted Mona Røsseland 1 2 GLASSMALERI GLASSMALERI Slik går du frem: Fremgangsmåte for å lage ramme Lag en ramme av svart papp. Lag strimler av svart papp, som skal brukes til

Detaljer

www.crimsoncircle.com

www.crimsoncircle.com www.crimsoncircle.com The Global Affiliation of New Energy Teachers Presentert i radioprogrammet Insights for the Soul 16. november, 2009 av Adamus kanalisert via Geoffrey Hoppe som ble assistert av Linda

Detaljer

Stressmestring for person og organisasjon

Stressmestring for person og organisasjon Stressmestring for person og organisasjon Erik Møller Pepp Norge AS Tema i dag: Hvorfor stressmestring nå? Stress er langt bedre enn sitt rykte - hva er stress? Den overtenkende hjernen ta kontrollen!

Detaljer

Albert Einstein i våre hjerter (en triologi) av Rolf Erik Solheim

Albert Einstein i våre hjerter (en triologi) av Rolf Erik Solheim Albert Einstein i våre hjerter (en triologi) av Rolf Erik Solheim Albert Einstein (1879-1955) regnes av mange som det 20. århundres fremste vitenskapsmann, selv om det nå, etter at hans publiserte og upubliserte

Detaljer