MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR"

Transkript

1 NORDRE LAND KOMMUNE TID: kl STED: MØTEROM LANDMO MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR Gruppemøte: kl Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 42/13 43/13 44/13 KOMMUNALT TILSKUDD TIL BRØYTING AV SKILØYPER KLAGE PÅ TILDELING AV PRIKKER - LAFTETUNET HYTTE OG FRITIDSSENTER FREMTIDENS OMSORGSTILBUD - UTLEDET AV OMSORGSTRAPPA NORDRE LAND KOMMUNE, den 06. november Monica Andersson leder

2 Lnr.: 10255/13 Arkivsaksnr.: 13/2142 Arkivnøkkel.: 223 D11 Saksbehandler: SVL Utskrift til: Skiløypebrøytere i Nordre Land Økonomiavdelingen, her Administrasjonen for oppfølging KOMMUNALT TILSKUDD TIL BRØYTING AV SKILØYPER Sammendrag: Etter vedtak i Hovedutvalg for levekår sak 23/08 har det kommunale tilskuddet til brøyting av skiløyper i perioden blitt fordelt mellom skiløypebrøyterne etter antall brøytede kilometer skiløype uten hensyn til hva slags redskap som brukes til brøytingen. Tilskuddene har blitt utbetalt på bakgrunn av inngått avtale mellom kommunen og den enkelte løypebrøyter. Rådmannen er av den oppfatning at ordningen har fungert tilfredsstillende, men ser likevel det urettferdige i at de som brøyter skiløyper med scooter får like mye i tilskudd som de som brøyter med løypemaskiner. Rådmannen foreslår derfor en ny fordelingsnøkkel som innebærer at midler avsatt som tilskudd til brøyting av skiløyper fordeles mellom skiløypebrøyterne ved at 60% av disponibelt beløp fordeles som et grunnbeløp etter antall brøytede kilometer godkjent skiløype, og at de resterende 40% fordeles mellom de som brøyter skiløyper med løypemaskiner. Rådmannen foreslår også at kommunen går over fra en avtalebasert til en søknadsbasert tilskuddsordning, der kommunen uoppfordret sender ut søknadsskjema til samtlige løypebrøytere, og at tilskuddet deretter regnes ut og utbetales på bakgrunn av mottatt søknad. Vedlegg: Eksempel på mulig ny fordeling av kommunalt tilskudd til brøyting av skiløyper. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Sak 45/02 Hovedutvalg for Oppvekst, familie og kultur, Kommunalt tilskudd til brøyting av skiløyper. Sak 31/03 Hovedutvalg for Oppvekst, familie og kultur, Fordeling av kommunalt tilskudd til brøyting av skiløyper. Sak 31/07 Hovedutvalg for Levekår, Tilskudd til brøyting av skiløyper Sak 23/08 Hovedutvalg for Levekår, Tilskudd til brøyting av skiløyper Brev til skiløypebrøytere i Nordre Land med evalueringsskjema, datert

3 Ni evalueringsskjemaer. Kommunalt tilskudd til brøyting av skiløyper. Mottatt høsten 2013 fra: Veståsen løypelag, Synnfjelløypene, Nordsinni sportsklubb, Øverliervegen vel, Lenningen løypelag, Hugulia vel, Dæhli vel, Torpa IL, Nordre Land IL. Saksopplysninger: Hovedutvalg for levekår vedtok i sak 23/08 fordeling av kommunalt tilskudd til brøyting av skiløyper for perioden Hovedprinsippet i vedtaket var at «midler avsatt som tilskudd til brøyting av skiløyper fordeles mellom løypebrøyterne etter antall kilometer skiløype som hver enkelt løypebrøyter skal brøyte i påfølgende sesong». Tilskuddet har for sesongene følgelig blitt fordelt mellom løypebrøyterne etter antall kilometer brøytet løype uten hensyn til om løypene brøytes med scooter eller løypemaskin. Fordelingen for sesongen 2013 fremgår av sakens vedlegg (som også viser eksempel på mulig ny fordeling). I løpet av femårsperioden har administrasjonen mottatt reaksjoner fra flere av de løypebrøyterne som brøyter løyper med løypemaskiner. I tillegg til at mange mener kommunens samlede bidrag til løypebrøyting er for lite, dreier innspillene seg stort sett om at de som brøyter løyper med løypemaskiner har langt større utgifter enn de som brøyter med scooter, og at dagens ordning derfor oppleves som urettferdig. Frem til og med sesongen 2013 har administrasjonen sendt ut forslag til avtale om brøyting av aktuelt antall kilometer skiløype til hver enkelt løypebrøyter i forkant av hver sesong. Tilskuddet har så blitt utbetalt med utgangspunkt i underskrevet avtale. I og med at vedtaket fra 2008 gjaldt sesongene , legges saken nå frem for hovedutvalget til ny behandling. I den forbindelse sendte administrasjonen høsten 2013 ut et evalueringsskjema til samtlige 15 løypebrøytere. I skjemaet ble løypebrøyterne bedt om å gi tilbakemelding på en mulig overgang til søknadsbasert tilskuddsordning, forslag til endringer, endringer i løypelengder/traseer i forrige femårsperiode, samt antall kilometer løype som planlegges brøytet kommende sesong. Tilbakemeldingsfristen ble satt til 15. september Ved fristens utløp hadde 9 løypebrøytere respondert på henvendelsen. 5 av disse brøyter løyper med løypemaskin, mens fire brøyter med scooter. 5 av de som svarte på henvendelsen var positive til omlegging til søknadsbasert ordning, mens fire var negative. Ikke overraskende foreslo samtlige fem løypebrøytere som brøyter med løypemaskin at tilskuddet burde differensieres slik at de som brøyter med løypemaskin får et høyere beløp pr. kilometer brøytet løype enn de som brøyter med scooter. En av de fem foreslo at følgende momenter burde vektlegges ved utregningen av tilskuddet: Løypestandard, brøytefrekvens, tilgang uten vegbom, hvem som bruker løypene, om løypene brukes til trening/renn og hvor mye løypene brukes. Av fire tilbakemeldinger fra de som brøyter med scooter mente en at kommunen ikke burde differensiere tilskuddet. En gikk inn for at det burde skilles mellom lag/foreninger og kommersielle løypebrøytere, en tilkjennega at tilskuddet burde fordeles etter antall kjørte kilometer og ikke hvor mange kilometer løype hver enkelt brøyter, mens en ikke hadde forslag til endringer. I flg. de opplysninger administrasjonen sitter inne med pr. oktober 2013, brøyter 7 av løypebrøyterne til sammen 318,3 km løype med løypemaskin, mens 8 løypebrøytere brøyter 176,1 km løype med scooter. Det er noe usikkerhet knyttet til disse opplysningene, da noen av de som brøyter med løypemaskin kan brøyte noen få kilometer av sine løyper med scooter.

4 Beløpet avsatt til løypebrøyting har, med utgangspunkt i vedtatt Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, gradvis økt fra kr ,- sesongen 2008 til kr ,- sesongen 2013 og kr ,- for sesongen 2014 (budsjett 2013). Vurdering: Rådmannen mener at ordningen med kommunalt tilskudd til brøyting av skiløyper ikke først og fremst har til hensikt å støtte løypebrøyternes aktivitet, men snarere er å anse som et kommunalt virkemiddel for å sikre innbyggere, hytteeiere og tilreisende et stort og mangfoldig løypenett. Ut i fra dette synes det som uaktuelt å skille mellom lag/foreninger og kommersielle løypebrøytere når tilskuddet skal beregnes. Rådmannen er også av den oppfatning at ordningen har fungert tilfredsstillende i perioden , men ser samtidig at det kan virke urimelig at de som brøyter skiløyper med scooter skal få like mye i tilskudd pr. kilometer som de som brøyter med løypemaskiner. I arbeidet med å finne en mer rettferdig fordeling, har flere modeller blitt vurdert. Uansett hvordan fordelingsnøkkelen ser ut, vil en differensiering til fordel for de som brøyter med løypemaskin naturlig nok føre til et noe lavere tilskudd til de som brøyter med scooter. Rådmannen er opptatt av å beholde en enkel fordelingsnøkkel uten for mange påvirkningsfaktorer, og ser det som uhensiktsmessig og ressurskrevende å innhente opplysninger om f.eks. hvem som bruker løypene, hvor ofte de brøytes og om løypene brukes til rekreasjon, trening eller konkurranser. Rådmannens forslag til ny fordelingsnøkkel tar utgangspunkt i sakens vedlegg «Eksempel på mulig ny fordeling av tilskudd til brøyting av skiløyper». I eksempelet er 60% av totalbeløpet fordelt som i forrige periode, d.v.s. pr. kilometer brøytet løype uten hensyn til hva slags redskap løypene brøytes med. De resterende 40% er deretter fordelt på samme måte mellom de løypebrøyterne som bruker løypemaskin. Med utgangspunkt i fordelingen for sesongen 2013, korrigert for økningen av totalbeløpet fra kr ,- til kr ,-, vil de som brøyter med løypemaskin få en økning i tilskuddet på ca. 34%, mens de som brøyter med scooter i 2014 vil få ca. 2/3 av det de fikk i Rådmannen ser det som beklagelig at de som brøyter med scooter etter denne modellen vil få redusert sitt tilskudd, men ser det som umulig å oppnå en mer rettferdig fordeling uten å overføre midler fra disse, til de som tross alt har vesentlig høyere kostnader. Forslaget til ny fordelingsnøkkel vil, hvis den vedtas, signalisere at kommunen verdsetter skiløyper av høy kvalitet, og innser at løyper med brede traseer og to eller flere spor i de fleste tilfeller må anses som mer attraktive enn enkeltspor brøytet med scooter. Rådmannen forslår for hovedutvalget at den nye fordelingsnøkkelen innføres fra sesongen 2014, og at prinsippene vedtas for perioden For at ordningen med tilskudd til løypebrøyting i større grad skal harmonere med øvrige tilskuddsordninger, foreslår rådmannen også at kommunen går over fra en avtalebasert til en søknadsbasert tilskuddsordning.

5 Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde Hovedutvalg for levekår til å fatte slikt vedtak: 1. Hovedutvalg for levekår vedtar at midler avsatt som tilskudd til brøyting av skiløyper fordeles mellom skiløypebrøyterne ved at 60% av disponibelt beløp fordeles som et grunnbeløp etter antall brøytede kilometer godkjent skiløype, og at de resterende 40% fordeles på tilsvarende måte mellom de som brøyter skiløyper med løypemaskiner. 2. Prinsippet i pkt. 1 gjelder for sesongene Administrasjonen utarbeider søknadsskjema og sender dette uoppfordret til alle som brøyter skiløyper i Nordre Land. Utbetaling av tilskudd skjer på grunnlag av mottatt søknad. NORDRE LAND KOMMUNE, den 28. oktober Jarle Snekkestad rådmann Svein Ladehaug

6

7 Lnr.: 10080/13 Arkivsaksnr.: 13/2286 Arkivnøkkel.: U63 &18 Saksbehandler: MSH Utskrift til: Lensmannen i Nordre Land, Østlandske kontrolltjenester AS, Laftetunet Hytte og Fritidssenter, v/ Kristian Roen, 2870 DOKKA KLAGE PÅ TILDELING AV PRIKKER - LAFTETUNET HYTTE OG FRITIDSSENTER Sammendrag: Den 8.juni 2013 ble det utført kontroll av skjenkebevilling på Laftetunet Hytte og Fritidssenter. Det ble avdekket brudd på alkoholloven 4-4 Tidsinnskrenkninger for skjenking av alkoholholdige drikker. Laftetunet Hytte og Fritidssenter ble ilagt 5 prikker for overtredelsen. Laftetunet Hytte og Fritidssenter klager på vedtaket. Vurdering i denne saken er gjort opp mot alkoholloven 4-4 sjette ledd og den uskrevne praksis som er fulgt i Nordre Land kommune. Rådmannen vil råde Hovedutvalg for levekår til å gi Laftetunet medhold i klage og at ilagte prikker trekkes tilbake. Vedlegg: Klage fra Laftetunet Hytte og Fritidssenter Anmodning om uttalelse Uttalelse fra Østlandske kontrolltjenester AS Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: Den 8.juni 2013 ble det utført kontroll av skjenkebevilling på Laftetunet Hytte og Fritidssenter. Det ble avdekket brudd på alkoholloven 4-4 Tidsinnskrenkninger for skjenking av alkoholholdige drikker. Laftetunet Hytte og Fritidssenter ble ilagt 5 prikker for overtredelsen. Laftetunet Hytte og Fritidssenter klager på vedtaket. Laftetunet Hytte og Fritidssenter sier i klage datert : Må presisere at vi skjenket ikke alkohol etter kl ute på verandaen på puben, alkoholen var kjøpt før kl Det var her snakk om at 2-3 personer sto på verandaen og drakk opp halvliteren sin.

8 Etter det jeg har fått opplyst, har alle en halv time etter stengetid lov til å drikke opp det de har fått servert. Det samme gjelder på våre fester, vi slutter å skjenke kl Alle får da drikke opp det de har kjøpt. Det er samme skjenkeområdet vi snakker om. En veranda inne på lavvotunet som har høye gjerder og ingen innsyn kan vel heller ikke ha samme regler som midt i storgata. Føler dette er meget vanskelig vi gjør faktisk så godt vi kan. Vi har hver pubkveld godkjente vektere fra SafeSecurit.. Vi har voksne erfarende i baren. På festene har vi 7-8 vektere pluss ca. 20 frivillige vakter som har vært med her i 5-6 år alle godkjente av politiet for hver fest. I tillegg har vi 2 politi folk som vi selv betaler for på store fester. Vi gjør vårt beste synes vi nå er behandlet svært strengt. Må be om at dere ser på dette på ny. Vurdering: Kommunestyret vedtok den sak 37/12 Salg og skjenketider for alkohol Maksimal skjenketid for bevilling er kl for inneservering, og kl for uteservering. Det er flere bevillingshavere i Nordre Land som må forholde seg til to skjenketider i sin bevilling. Praksis har da vært at kl så må de som sitter på uteservering gå inn med utskjenket alkohol på de steder hvor innearealet har bevilling til kl Dette er etablert rutine for de fleste. I forbindelse med at det er Østlandske kontrolltjenester AS som har utført kontrollen og at de har gitt avvik er det bedt om en uttalelse fra kommunens side. I denne uttalelsen ble det redegjort for hvorfor det ble gitt avvik. Grunnlaget for avviket er at etter erfaringer fra andre kommuner med to forskjellige skjenketider er det vanlig at 4-4 sjette ledd ikke gjelder for uteservering så lenge stedet fortsatt har skjenking inne. Adgangen til å stille vilkår knyttet til bevillingen er vid for kommunen som bevillingsmyndighet. Dette fordi at adgangen til å stille vilkår er et viktig alkoholpolitisk instrument for at kommunen kan styre salgs- og skjenkenæringen i ønsket retning. Vilkårsadgangen etter alkoholloven er i samsvar med vilkårsadgangen som følger av den alminnelige forvaltningsretten. På den annen side er det i dette tilfelle ikke satt som skriftlig vilkår at det skal trekkes inn kl da det er bevilling til kl på innearealet, noe som kommunen har mulighet til med grunnlag i offentlig ro og orden. Dette har kun blitt sett på som uskreven regel. Dermed er det 4-4 sjette ledd som gjelder i dette tilfelle. Etter alkoholloven 4-4 sjette ledd må «konsumet av utskjenket alkoholholdig drikk opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp».

9 Det vil si at Laftetunet Hytte og Fritidssenter sine gjester kan konsumere alkohol frem til kl ved uteservering. Avviket ble registrert kl av kontrolløren fra Østlandske kontrolltjenester og er derfor ikke ansett som brudd på alkohollovens bestemmelse. Det er dermed her gitt avvik på noe som ikke direkte kan sies å være det med bakgrunn i våre retningslinjer. Det blir derfor også et moment for HU Levekår å vurdere om retningslinjene bør endres på bakgrunn av dette. Laftetunet Hytte og Fritidssenter gis medhold i klage og ilagte prikker trekkes tilbake. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde Hovedutvalg for levekår til å fatte slikt vedtak: 1. Laftetunet Hytte og Fritidssenter gis medhold i klage på tildeling av prikker datert Ilagte prikker trekkes tilbake. NORDRE LAND KOMMUNE, den 04. november 2013 Jarle Snekkestad rådmann Mona Sæther Harefallet

10 Nordre land Kommune Hovedutvalg for levekår Klage på vedtak Saksnr: D-185/13 Må presisere at vi skjenket ikke alkohol etter kl ute på verandaen på puben, alkoholen var kjøpt før kl Det var her snakk om at 2-3 personer sto på verandaen og drakk opp halvliteren sin. Etter det jeg har fått opplyst, har alle en halv time etter stengetid lov til å drikke opp det de har fått servert. Det samme gjelder på våre fester, vi slutter å skjenke kl Alle får da drikke opp det de har kjøpt. Det er samme skjenke området vi snakker om. En veranda inne på lavvotunet som har høye gjerder og ingen innsyn kan vel heller ikke ha samme regler som midt i storgata. Føler dette er meget vanskelig vi gjør faktisk så godt vi kan. Vi har hver pubkveld godkjente vektere fra SafeSecurity.Vi har voksne erfarende i baren. På festene har vi 7-8 vektere pluss ca 20 frivillige vakter som har vært med her i 5-6 år alle godkjente av politiet for hver fest.i tilegg har vi 2 politi folk som vi selv betaler for på store fester. Vi gjør vårt beste synes vi nå er behandlet svært strengt. Må be om at dere ser på dette på ny. Med hilsen Kristian Roen

11 Mona Sæther Harefallet 3- Fra: Mona Sæther Harefallet Sendt: 18. oktober :13 Til: Emne: Uttalelse angående kontrollrapport den Til Østlandske kontrolltjenester AS Gurmit Singh Madahar Den ble det utført kontroll av dere på Laftetunet hytte og fritidssenter på Dokka. Ifølge rapporten fra dere er det avvik på alkoholloven 4-4 «tidsinnskrenkninger for skjenking av alkoholholdige drikker». Laftetunet ble på bakgrunn av denne rapporten tildelt prikker noe de nå har sendt inn klage på. I den forbindelse ønsker Nordre Land kommune en uttalelse fra dere angående: Ble det skjenket alkohol som ble tatt med ut på utearealet etter kl , eller drakk de som sto på utearealet opp den alkohol som de allerede hadde fått utskjenket før kl ? Jf. Alkoholloven 4-4, 6.1edd må «konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketidens utløp». Dersom de på utearealet kun drakk opp det de fikk skjenket før kl hvorfor blir det da avvik på deres rapporter? Hilsen Mona Sæther Harefallet Nordre Land kommune

12 ic'»t7 I IH. fl 11'.! // /1,63 S' /3/22% Vedrørende kontroll på Lavotunet Det ble kun skjenket alkohol fra bar inne i tømmerhuset. Det var personer på utvendig skjenkeareal som drakk opp alkohol de hadde fått kjøpt før kl 01.00, samt gjester som gikk ut fra innvendig til utvendig skjenkeareal etter kl 01:00. Men del ble ikke observert gjester som kjøpte alkohol i baren inne etter kl og så tok med denne ut. I følge vår erfaring fra andre kommuner når det gjelder særskilt tider for utservering er disse absolutte. Altså skal gjestene tas inn fra utvendig til innvendig skjenkeareal på oppsatt frist, uten mulighet for 30 minutter til konsum av utskjenket på uteareal. Kontrollørene påpekte til vakt på stedet kl Han var tilsynelatende klar over og enig kontrollørenes tolkning av regelverket. Vakten forsøkte å få gjestene til å trekke inn i lokalet, men flere var motvillige til hans forslag. Østlandske kontrolltjenester AS

13 Lnr.: 10648/13 Arkivsaksnr.: 13/2742 Arkivnøkkel.: H12 Saksbehandler: JLM Utskrift til: FREMTIDENS OMSORGSTILBUD - UTLEDET AV OMSORGSTRAPPA Sammendrag: Omsorgstrappa har tidligere blitt orientert om i politiske fora. Tilbakemeldinger har da vært at det ønskes en ytterligere konkretisering og et forslag til fremtidig struktur av omsorgstjenestene. I denne saken gjør rådmannen en vurdering av omsorgstjenestene rundt hjemmebasert omsorg, omsorgsboliger og institusjonsplasser, både når det gjelder dagens tjenester og en vurdering av fremtidige behov og tjenester. I tillegg vurderes tildelingskontoret, da disse fremstår som en viktig premissgiver av tjenestetilbudet, da vurderinger og vedtak fattes her. Rådmannen anbefaler å omdefinere omsorgsboligene ved Landmo Omsorgssenter (LOS) til institusjonsplasser, noe som vil øke kapasiteten på institusjonsplasser med plasser. Dette innebærer at rådmannen anbefaler å prioritere en omdisponering av LOS fremfor utbygging av Øygardsjordet. Vedlegg: Velkommen til Korsvold omsorgssenter som beboer og pårørende. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: Det er tidligere presentert et eksempel på en omsorgstrapp i Nordre Land kommune. Denne omsorgstrappen tar for seg kommunens tjenesteyting på alle relevante nivåer, fra forebyggende og helsefremmende tiltak til institusjonsplasser til spesielle brukergrupper.

14 Denne saken tar hovedsakelig for seg de store bo- og tjenestetilbudene innenfor Omsorg og Rehabilitering, altså figurens øvre halvdel. Nordre Land har 76 institusjonsplasser. Plassene fordeler seg på langtidsavdeling (2. rtg) 38 plasser, demensavdeling (Soltun) 18 plasser og korttid / rehabilitering 20 plasser. Enheten Omsorg og Rehabilitering har beskrevet et institusjonsbehov på ytterligere 25 plasser. For å tilnærme seg denne problemstillingen er det valgt å gjennomgå de viktigste delene av tjenestene. Tildelingskontoret har pr ,4 årsverk. Det er ansatt en 100% IP-koordinator/saksbehandlerstilling som kommer i tillegg til dette. Summen vil da bli på 3,4 årsverk. Kontoret fatter alle vedtak knyttet til hjemmesykepleie, hjemmehjelp, alders- og omsorgsboliger, institusjonsplasser, trygghetsalarmer, dagtilbud, omsorgslønn med mer. Nordre Land kommune bruker en bestiller utførerorganisering. Dette er en modell med en del klare fordeler og ulemper. Nordre Land kommune har to hjemmetjeneste-distrikter. Dokka og Torpa. I begge distrikt er det omsorgsboliger. Dokka har Landmo Omsorgssenter (LOS), Torpa har Korsvold Omsorgssenter (KOS). I hjemmetjeneste distrikt Dokka er det ca 200 brukere. I hjemmetjenestedistrikt Torpa er det ca 100 brukere. LOS har 12 omsorgsboliger. KOS har 20 omsorgsboliger. I omsorgstrapp er hjemmetjenester og omsorgsboliger på forskjellige trinn. I denne saken vil de bli beskrevet under ett, fordi begge er organisert på samme organisatoriske nivå. Kommunen har gitt enhet omsorg og rehabilitering (OR) signaler på at de ønsker heldøgnsbemannede omsorgsboliger (HOB) vurdert som et ekstra trinn i omsorgstrapp, hvorvidt dette er hensiktsmessig blir vurdert.

15 Langtidsavdelingen ved Landmo (2.etg) har 38 plasser. Alle pasientene her har langtidsvedtak, og faller inn under denne vederlagsformen. Avdelingen har hatt forskjellige utfordringer de siste par årene. En varslingssak, i tillegg til lav ledertetthet. Varslingssaken er nå i ferd med å bli avsluttet, og ekstra leder er ansatt. Starter i januar Avdelingen har nå startet opp et stort kartleggingsprogram for bedre å kunne tilpasse sin drift etter brukernes behov. Dette er et arbeid som inkluderer alle ansatte og som er bredt forankret i både ansattegruppen og ledelsen. Langtidsavdelingen er den tyngste avdelingen, og brukerne blir stadig tyngre. En grunn til denne utvikling skyldes mangelen på langtidsplasser i kommunene. Nåløyet for å få en slik plass blir stadig trangere, og brukerne blir stadig dårligere før de kan få en langtidsplass. Rehabiliteringsavdelingen på Landmo består av 20 plasser, men på grunn av press på institusjonsplasser har det siden i sommer vært 22 brukere. 2 av enkeltrommene ble i sommer midlertidig omgjort til dobbeltrom. Denne løsningen er avhengig av at man til en hver tid har brukere som er så kompatible at de kan dele rom. Hovedutfordringen for denne avdelingen henger nøye sammen med de andre avdelingene, og de andre trinn i omsorgstrappen. Utfordringen rundt institusjonsplasser i kommunen. Presset på langtidsplasser i kommunen gjør at en del av brukerne som kommer inn på korttid, ikke kan komme videre i systemet. I utgangspunktet skal de 20 plassene på rehabiliteringsavdelingen bestå av 10 plasser for langtidsvedtak, mens 10 skal være korttid. Situasjonen nå er at brukere har langtidsvedtak. Når denne brukergruppen ikke kommer videre til langtidsavdeling, binder de opp plasser som kunne vært brukt til rehabilitering eller opptrening avlastning. Det er derfor ikke naturlige rotasjon av plasser. Hjemmetjenesten eller spesialisthelsetjenesten har derfor problemer med å få brukere inn. Kommunen må på grunn av dette betale sykehusene for utskrivningsklare pasienter, som det ofte ikke er kapasitet til å ta imot. Hjemmetjenesten får ikke rotert enkelte brukere mellom hjemmet og institusjon, noe som ville gjort at de kunne bo lengre hjemme. Telemarkforskning beskriver viktigheten av denne rotasjonen som: Korttidsopphold i institusjon kan bidra til å smøre pleie og omsorgssektoren. God kapasitet på korttidsopphold vil kunne gi gunstige kostnadsmessige effekter ved at kommunene kan behandle flere brukere lengre hjemme. Kommunestyret i Nordre Land har vedtatt oppstart av KAD plasser i Disse plassene vil på grunn av utstyr og kompetanse bli beliggende på korttidsavdelingen. KAD plassene skal ikke bli supplerende senger, men vil komme i stedet for 2 andre senger (langtid eller rehab). Korttidsavdelingen er den avdelingen med høyest sykepleiedekning. Ved at så mange av sengene ved avdelingen blir bundet opp av brukere med langtidsvedtak, kan man frykte at noe av rehabiliteringskompetansen på sikt vil forvitre. I denne sammenheng er opprettelsen av KAD viktig. 2 slike senger vil bidra til å opprettholde avdelingens høye faglige nivå. For å avhjelpe noe av presset mot korttid / rehabiliteringsavdelingen har kommunen en avtale med Steffensrud rehabiliteringssenter. Dette er en løsning som fungerer godt, og kan brukes enda mer aktivt for å frigjøre plasser andre steder de gangene det er spesielle behov. På sikt kan kommunene også vurdere opprettelse av ambulerende rehabiliterings team. Et rom er bare et skall, det er kompetansen til de ansatte som er det viktige. Ved opprettelse av nevnte team, vil rehabilitering kunne gjøres hjemme hos bruker. Slike stillinger er

16 attraktive for sykepleiere. En vil kunne få et kompetent team, som tar sin kunnskap ut til de brukerne som, hvis det hadde vært plass ville kommet inn i institusjon. Soltun har i dag 18 plasser for demente. Per i dag er det 19 brukere ved avdelingen. Den 19 plassen er problematisk. Rommet som brukes til den 19 brukeren er erindringsrommet ved avdelingen. Det har ikke innlagt vann, og ligger slik til i avdelingen at det ikke er egnet for brukere. Ved at det bor en bruker på dette rommet, får ikke de resterende 18 brukerne nytte av erindringsrommet. Avdelingen har brukt ekstrabemanning i helgene for å betjene overbelegget. Løsningen er derfor både økonomisk og faglig uheldig. Kommunestyret har i tillegg vedtatt oppstart av dagbehandlingstilbud til demente. Dette blir lovpålagt fra 2015, Det er ansatt en demenskoordinator fra 1 desember I stillingsinstruksen her, vil det ligge et ansvar for daglig drift av tilbudet. det planlegges oppstart tidlig i Serviceerklæringen for tilbudet er nærmest ferdig. Lokalisering av tilbudet er ikke klart. En mulig lokalisering av dette tilbudet er Helselagets hus. En annen mulighet er Korsvold. Her er det dagbehandlingslokaler ledig etter at TT sitt dagtilbud er flyttet. Lokalene på Korsvold er godt egnet, men det skaper problemer i forhold til transport av brukere. Bruk av taxi til Korsvold vil fordyre tilbudet. Et alternativ er å fjerne transport fra serviceerklæringen og overlate ansvaret til pårørende. Et annet er at kommunen kjøper / leaser en minibuss. En slik omsorgsbuss kan være et samarbeid mellom OR og TT, og brukes til flere tilbud. Det er allerede i dag store utgifter til taxi for eksisterende dagtilbud. TT bruker også taxi til sine brukere. En omsorgsbuss kunne derfor sørget for at en kunne hatt et godt dagtilbud for demente ved Korsvold, i tillegg til at en hadde sørget for rimeligere transport av brukere til forskjellige tjenester. Vurdering: Skal en organisering av kommunens tildelingskontor fungere, slik organiseringen er i dag, mener KS (KS 2004: Veileder om bestiller utfører organisering i pleie og omsorg) at det bør innføres et klart og tydelig skille mellom forvaltning og myndighetsutøvelse (bestiller oppgaver) på den ene side, og tjenesteproduksjon (utføreroppgaver) på den annen side. Tildelingskontoret vil da kunne få en rolle mer lik ordinær innkjøp/anskaffelse. Ut i fra en slik tenkning kan kontoret være en kunde, med kompetanse til selv å kunne identifisere beste leverandør. Men KS påpeker også at tildeler skal være en konstruktiv samarbeidspartner med evne til å identifisere brukerbehov og som forholder seg til innbyggerens rettigheter og krav til omsorgstjenester. Balansegangen mellom å være kunde og samarbeidspartner er vanskelig. Tjenesten er i dag lokalisert til Landmo, og kontoret er underlagt enhetsleder OR. Skal man tydeligere skille forvaltning og myndighetsutøvelse er det en mulighet å lokalisere kontoret til Rådhuset, samt at personale legges inn under stab i organisering. En slik organisering vil tydeliggjøre et skille, og bedre sikre at det ikke er bindinger til en enhet (OR) fremfor andre (TT, FH) enheter, og en lokalisasjon (Landmo) fremfor en annen (Korsvold). Rådmanns foreløpige vurdering av dette er at en flytting av kontor og enhet vil gå utover muligheten til å være en konstruktiv samarbeidspartner. En av grunnene til å tydeliggjøre skille skal være å kunne være kunde hos flere leverandører, for så å kunne velge den beste. I Nordre Land kommune er det bare en leverandør av omsorgstjenester og begrunnelsen faller da litt bort. Skulle det i fremtiden komme flere leverandører av omsorgstjenester

17 (etablering av private eller kommunesammenslåing) bør lokalisering og organisering tas opp igjen. For at kontoret skal kunne være en best mulig samarbeidspartner er det rådmannens mening at lokalisering og organisering skal være som nå. Men forholdet må formaliseres tydelig, slik at det ikke vil være tvil om objektiviteten og likebehandling i tildelingen av tjenester. Det må komme svært tydelig frem at kontoret har en bestiller rolle og at denne er uavhengig av enhet og lokalisasjon. Slik tildelingskontoret nå fungerer, fattes det vedtak utifra LEON prinsippet (Laveste effektive omsorgs nivå). Et vedtak beskriver hvilke tjenester som skal utføres, og hvor lang tid som er avsatt. Tildelerkontoret har pr i dag ikke eget budsjettansvar, og de priser ikke tjenestene. Ved at kontoret ikke har budsjettansvar og eller priser tjenestene sikrer man at bestiller rolle kun går på omsorgsbehov, og ikke blir styrt av økonomiske interesser. Ulempen er at det blir vanskeligere å definere hvordan pengene brukes, og hva de brukes på. Ved at kontoret ikke har eget budsjettansvar kan det ikke stilles til ansvar for de tjenester som tilbys. Tildelingskontoret setter i dag et tidsestimat på alle vedtak. Dette er viktig for at tjenestene skal kunne planlegges og drives på en så effektiv måte som mulig. Skal hjemmetjenesten kunne planlegge dagen på en rasjonell måte, trenger de å vite hvor lenge det er forventet at de skal være hos hver bruker. Denne tidsestimeringen er det viktig at tildelerkontoret bruker på alle oppgaver innenfor et vedtak. Desto mer detaljert tidsestimering på vedtak, desto bedre muligheter har hjemmetjenesten til å kunne planlegge sin virksomhet. I tillegg til å tidsfeste tjenestene tror rådmannen det vil være hensiktsmessig å kategorisere vedtakene etter hva som faktisk gjøres. En kan tenke at kategorier kan være, omsorg, pleie, rehabilitering og forebygging. Det kan godt være at fremtidige drøftinger vil legge til / trekke fra de nevnte begreper, men forebygging og rehabilitering bør stå igjen. Ved at vedtak kategoriseres og tidsfestes, vil enheten tydeligere kunne se hva den bruker tid / penger på innen omsorg og rehabilitering. Settes et vedtak i kategorien forebygging (eks. tilsyn, enkle gjøremål hos en bruker som er engstelig for å være alene) med en tidsangivelse, vil summen av alle tiltak innenfor denne kategorien vise hvor stor del av ressursene våre som går til forebygging. Slik informasjon er etterspurt både av ansatte, administrasjon og politikere. Et problem i mange kommuner er at det er avvik mellom de vedtak som fattes og hva som faktisk blir utført. I følge avdelingsledere i hjemmebaserte tjenester finnes slike avvik også i Nordre Land. Det finnes mange grunner til at et slikt avvik oppstår (eks: Utydelige vedtak, etterslep på endringsmeldinger, vedtak leses ikke av tjenesteytere osv). Det er viktig for tjenestene at avviket mellom vedtak og faktiske tjenester blir så lite som mulig. Brukernes behov vil fra tid til annen endre seg. Da er det viktig at tjenesten også endrer sitt tilbud, slik at tjeneste tilbudet ikke blir statisk. Men skal en kunne oppnå bedre budsjettkontroll, større likhet i tjenesten og riktig bemanning er det viktig at avviket er så lite som mulig. Målet bør derfor være at avviket mellom de vedtak som fattes og den tjenesten som utføres skal være så lite som mulig.

18 For å nå målet må holdningen hos alle ansatte være at det er absolutt lojalitet til fattede vedtak, alt arbeid som utføres må dokumenteres så godt at eventuelle endringer i tilstanden kommer tydelig frem, alle tjenesteyterne må inneha en så god kompetanse at de tidlig ser og kan agere på endringer i brukers tilstand. Saksbehandling på endring av vedtak må være fortløpende. Målsetningen blir derfor at Omsorg og Rehabilitering skal: Være lojale til alle vedtak fattet hos tildelingskontoret. Dokumentasjonen skal være god og oppdatert til en hver tid. Viktig at alle tjenester utover vedtak dokumenteres og begrunnes spesielt. Enheten skal løfte kompetansenivået hos alle tjenesteytere slik at endringer i brukers tilstand raskt blir identifisert. Saksbehandling på endringsvedtak må være så kort som mulig. Pleie- og omsorgstjenester i private hjem er hjemlet i lov om kommunale helse og omsorgstjenester. De som ikke kan ta omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, har i følge loven krav på hjelp i form av blant annet praktisk bistand og opplæring. Praktisk bistand kan omfatte hjelp til personlig stell, egenomsorg og tilsyn, og tjenester som matombringing, vaktmestertjeneste, alarmtjeneste, samt hjelp med tilrettelegging og tilpasning av hjelpemidler i hjemmet. Behovene for opplæring kan gjelde husarbeid og matstell, personlig hygiene og påkledning. Hjemmesykepleie skal være et tilbud til alle aldersgrupper som trenger behandling, pleie- og omsorg i hjemmet, både av fysisk og psykisk art. Hjemmesykepleiens tilbud skal også omfatte tiltak for nødvendig informasjon, støtte og undervisning for å styrke pasientenes deltakelse i egenomsorgsaktiviteter. Søknader om hjemmesykepleie kan komme fra pasienten selv, pårørende, sykehus, lege eller andre. I Hjemmetjeneste distriktet Dokka, er det ca 200 brukere av tjenestene. Omsorgsboligene i tilknytning til hjemmetjenesten (LOS), har 12 leiligheter. I Torpa er det ca 100 brukere. Omsorgsboligene i tilknytning til hjemmetjenesten (KOS) har 20 leiligheter. KOSTRA tall viser at antallet mottakere av hjemmetjenester i kommunen er høyere enn sammenlignbare kommuner (se fig 2) Mottakere av hjemmetjenester, pr 1000 innb år Mottakere av hjemmetjenester pr innb. 80 år og over. (Fig 2) Nordre Land Kostragr 10 Oppland Landet u Oslo Spesielt i gruppen år, skiller Nordre Land seg ut. Hvorfor det er slik som figuren over viser er vanskelig å forklare. Men hvis en samtidig ser på KOSTRA tall som beskriver kostnader i hjemmetjenesten (se fig 3) kan det tyde på at tjenestene smøres tynt utover.

19 Korrigerte brutto driftsutg. pr. mottaker av hj. tjenester (i kr.). (fig 3) Nordre Land Kostragr 10 Oppland Landet u Oslo Det gis tjenester til flere brukere, men til en lavere snittpris enn gjennomsnitt. Skal hjemmetjenesten kunne møte den kommende veksten i antall eldre, blir det viktig at man gir riktige tjenester til riktig bruker til riktig tid i et rett omfang. Godt samarbeid / dialog med tildelingskontoret og institusjonene er nøkkelfaktorer i dette arbeidet. En av utfordringene for drivere av hjemmetjenester er at det er relativt enkelt å få hjemmetjenester. En bruker trenger ikke henvises til slike tjenester, men kan selv be om det. At så vidt mange ønsker hjemmetjenester tidlig i livsløpet sitt skyldes flere faktorer, men bl. Annet Telemarkforskning trekker frem to viktige faktorer. 1. Lite institusjonsplasser. Siden 1997 har veksten i antall innbyggere over 80 år vært sterkere enn veksten i antall sykehjemsplasser i Norge. Sykehjemsdekningen har altså blitt noe redusert, til tross for utbyggingen i handlingsplanperioden. På grunn av dette velger mange tidlig å søke hjemmetjenester, slik at de kommer inn i systemet, og forventer en raskere prioritering for institusjonsplass. 2. Sykehusene har blitt tvunget til å få ned liggetiden på sine pasienter. En av metodene for å begrense liggetiden har vært å skrive ut pasienter tidlig. Ved utskriving forventes det at hjemmetjenestene i kommunene skal være klare, og fortsette behandlingen fra sykehusene. Tildelingskontoret lager da vedtak for den hjelpen de trenger. Skulle brukeren bli bedre er det vanskelig å gå inn å fjerne allerede tildelte vedtak, da disse innebærer en ytterligere trygghet for brukeren. Hjemmetjenestedistriktene merker at det er en vekst i antallet tjenestemottakere. Med en eldrebølge på trappene vil denne veksten bare øke fremover. Skal tjenestene kunne håndtere dette må de jobbe smartere fremover. Tjenestene må strømlinjeformes og ta i bruk dagens teknologi på en bedre måte. Først i dette arbeidet er å sørge for at det blir samsvar mellom tildelte vedtak, og de tjenestene som gis. Alle brukerne må ha oppdaterte tiltaksplaner som sier noe om hva som skal gjøres og hvorfor. Tiltaksplaner og vedtak må være sammenfallende. Når dette arbeidet er a jour kan enheten se om det er samsvar mellom antall tildelte timer med hjelp og antall årsverk i tjenesten. Lederne i begge distrikt sørger for fortgang i dette arbeidet. Når dette underlagsmaterialet er på plass, kan man gå videre med kjørelister. Slike lister kan genereres i Gerica. En kjøreliste vil vise klokkelett man skal være hos bruker, hva som skal utføres hos bruker og hvor lenge besøket skal vare. Slike lister vil gi både brukere og tjenesteytere større forutsigbarhet. Siste trinnet i opptrappingen er innføringen av håndholdt smarttelefon teknologi (PDA). Da vil dokumentasjon kunne skje direkte hos bruker. En annen utfordring for hjemmetjenestene er antallet brukere med et potensielt institusjonsbehov, som det per dags dato ikke er plass til. I området Dokka er det tildelingskontoret vurdering at vi per dags dato har 13 brukere av hjemmetjenester som burde fått tilbud om en institusjonsplass. Av de 13 brukerne er 5 demente. 4 av disse har et vandringspotensiale. Med vinteren for døren er det uheldig at det ikke er institusjonsplass til denne brukergruppen.

20 De resterende 8 brukerne, er brukere med et så stort pleie / omsorgsbehov at det ville vært hensiktsmessig å ha de i institusjon. For distrikt Torpa er antallet 12 (inkl KOS). Det er utfordringer knyttet til omsorgsboliger i begge distriktene. Det er 20 omsorgsboliger ved KOS. Disse er regulert med husleiekontrakter. Hjemmetjenestene sørver brukere etter vedtak på lik linje med andre hjemmeboende. I tillegg er det 8 andre brukere inne på KOS. Disse 8 brukene er i utgangspunktet på korttidsplass (Men fyller ikke definisjon for dette). Men flere har bodd ved KOS i flere år. (det finnes heller ikke politisk vedtak på hvilket tilbud disse 8 brukerne skal ha). Det en finner er at KOS skal bestå av 20 omsorgsboliger. Man kan derfor si at det er et overbelegg på 8 brukere. Et slikt overbelegg er problematisk, fordi brukerne faller mellom flere stoler. Ved at lokaler og brukerkategori ikke er avklart, er det utfordrende å gi optimal pleie. Det er i tillegg vanskelig å ta egenbetaling som samsvarer med de ressurser som brukes. Grunnene til at situasjonen har blitt som den er ved KOS, er sammensatt. En del er historisk betinget, holdninger til ansatte og beboere er en del, og mangel på kapasitet ved Landmo er en del. Men uansett hvorfor det har blitt slik, er dette et problem som må løses så raskt som mulig. Hjemmetjenesten i Torpa rapporterer om at det i tillegg til overbelegget ved KOS er 4 brukere av hjemmetjenester i distriktet som av forskjellige grunner trenger institusjonspleie. For de 20 omsorgsboligene som KOS består av er enkelte beboeres helsetilstand i ferd med å bli en stor utfordring. Mange av beboerne er for dårlige til å bo i omsorgsbolig, og binder opp for store ressurser. Av de 20 brukerne bør 4 få langtidsvedtak på Landmo. For resten av beboere, pårørende og ansatte må det klargjøres mye tydeligere hva en omsorgsbolig faktisk er ment å være. Hjemmetjenesten må få oppdatert alle vedtak og tiltaksplaner for beboerne, og holde seg lojalt til disse. En slik tydeliggjøring av hva alle parter kan forvente vil skape mer forutsigbare rammer for alle. Det er slik at alle har rett til å bo hjemme så lenge de vil. Rettskraftige dommer setter tydelige premisser her. Tjenesten må derfor komme mer i dialog med pårørende, og tydeliggjøre hva som er skillene på omsorgsbolig og institusjon, slik at det blir mer naturlig å søke plass i institusjon når tilstanden til bruker tilsier det. Arbeidet med å tydeliggjøre hva en omsorgsbolig innebærer er godt i gang. Det er utarbeidet et utkast som sendes ut til ansatte, brukere og pårørende for innspill. Etter at alle har hatt mulighet til å komme med innspill vil notatet bli distribuert og hengt opp på KOS (følger som vedlegg til saken). Notatet vil bli evaluert etter en periode. Etter denne evalueringen vil det også bli distribuert til LOS. Det er viktig å skape forståelse blant alle involverte at brukerne ved KOS, er brukere av hjemmetjenester og må forholde seg til disse tjenestene på lik linje med andre hjemmeboende. Når de gjelder de 8 brukerne som ligger på rom som ikke er definert er det flere utfordringer. 4 av disse trenger institusjonspleie, og bør flyttes til Landmo. Her vil tjenesten selvfølgelig gå i dialog med pårørende. Begrensningen her er kapasiteten ved Landmo. De resterende 4 rom på Korsvold, beliggende i kjeller, bør en vurdere å definere som avlastningsrom. Skal løsning med avlastningsrom fungere må det være stor rotasjon på rommene. Maks liggetid bør ikke ovestige 14 dager. Er det da 20 brukere som kan nyttiggjøre seg av avlastning vil de få 2 uker på KOS etterfulgt av 8 uker hjemme, så 2 uker inne osv. Det må utarbeides en serviceerklæring som tydeliggjør bruken av avlastningsrom.

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 22.04.2009 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad Utkast til Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Birkenes kommune Hjemmel: Fastsatt av Birkenes Kommunestyre

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 28.04.2009 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

NLK Gausdal Nord-Aurdal Oppland 37,7 34,6 41,4 35,4. Tjenester til hjemmeboende, andel av netto driftsutgifter til plo

NLK Gausdal Nord-Aurdal Oppland 37,7 34,6 41,4 35,4. Tjenester til hjemmeboende, andel av netto driftsutgifter til plo 1. Beskrivelse av tjenesten Hjemmetjenesten i NLK er lokalisert i 2 soner. Dokka og Torpa. Hjemmetjenesten Dokka har et budsjett på 17 683 500,-, mens Torpa har budsjett på 13 050 400,- Lønn faste stillinger

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

Strategi for nedtak av sykehjemsplasser. Informasjon til kommunestyret v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder

Strategi for nedtak av sykehjemsplasser. Informasjon til kommunestyret v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder Strategi for nedtak av sykehjemsplasser Informasjon til kommunestyret 20.06.2013 v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder Bakgrunnen for orienteringen Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake

Detaljer

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Vedtatt i kommunestyret 19.06.2017 Hjemmel: Forskriften er vedtatt

Detaljer

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune.

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Hjemmel: Vedtatt i xxx kommune xx.xx.2017 med hjemmel i lov

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG VENTELISTER

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG VENTELISTER HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG VENTELISTER BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven og

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM Vedtatt av kommunestyret 201210 sak 46/10 SERVICEERKLÆRING - HJEMMEBASERT OMSORG Kjøllefjord og Laksefjord Hva er hjemmebasert

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER Hjemmel: Fastsatt av Sel kommune ved kommunestyret [dato, måned, år] med hjemmel

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 18.05.2017 nr. 793 Forskrift med kriterier

Detaljer

Forslag til forskrift om rett til opphold i sykehjem - Kriterier og ventelister, Halden kommune, Østfold

Forslag til forskrift om rett til opphold i sykehjem - Kriterier og ventelister, Halden kommune, Østfold Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 2017/985-1 17.02.2017 Marianne Haakestad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester 14.03.2017

Detaljer

Høring forslag til kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass

Høring forslag til kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass Høring forslag til kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass Det vises til Stortingets behandling av Prop. 99 L (2915 2016) og vedtak av 17. juni 2016 om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Lyngdal kommune Hjemmel: Fastsatt av Lyngdal Kommunestyre 18.

Detaljer

OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER

OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient- og

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: 23.april 2012

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: 23.april 2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/6522-1 Dato: 23.april 2012 DU KAN TRYGT BLI GAMMEL I DRAMMEN HØYRES 10-PUNKTSPLAN FOR BEDRING AV KOMMUNENS OMSORGSTILBUD I DRAMMEN

Detaljer

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010 Orientering om status for pleie og omsorg Formannskapet 7. september 2010 Status i pleie og omsorg 1. Demografi 2. Nøkkeltall og andre fakta om pleie- og omsorgstjenesten i Drammen kommune 3. Drammen sammenliknet

Detaljer

BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN

BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM KRITERIER VENTELISTE VED TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM I ÅMLI KOMMUNE BAKGRUNN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient-

Detaljer

Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Rakkestad kommune, Østfold

Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Rakkestad kommune, Østfold Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Rakkestad kommune, Østfold Saksnr. 16/2597 Journalnr. 8455/17 Arkiv H12 Dato

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014 Fylkesvise diagrammer fra nøkkeltallsrapport Pleie og omsorg Kommunene i Vestfold Pleie og omsorg Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 214

Detaljer

Tiltak for å sikre forskriftsmessig personsikkerhetsnivå i Holt HDO og Anna Qvams veg Varsel om pålegg fra statens helsetilsyn

Tiltak for å sikre forskriftsmessig personsikkerhetsnivå i Holt HDO og Anna Qvams veg Varsel om pålegg fra statens helsetilsyn KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 08.05.2013 007/13 OEG Formannskap 28.05.2013 020/13 OEG Kommunestyret 20.06.2013 054/13 OEG Saksansv.:

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. juni 2017 kl. 15.40 PDF-versjon 28. juli 2017 22.06.2017 nr. 1025 Forskrift om tildeling

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 05.04.2017 kl. 09.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, KRITERIER OG VENTELISTER

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, KRITERIER OG VENTELISTER FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, KRITERIER OG VENTELISTER Hjemmel: Fastsatt av Porsanger kommune ved kommunestyret

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 15.06.2017 nr. 811 Forskrift om tildeling

Detaljer

Forskrift for tildeling av langtidsopphold i institusjon i Sauherad kommune.

Forskrift for tildeling av langtidsopphold i institusjon i Sauherad kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i institusjon i Sauherad kommune. 1. Formål Forskriftens formål er å sikre pasient og bruker sin rett til langtidsopphold og bidra til forutsigbarhet og åpenhet

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Averøy kommune ved kommunestyret den 19.06.2017 med

Detaljer

NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN

NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN I hovedutvalg for helse- og sosialsektoren 14.11.2017, ble sak 44/17 - BRUK AV 24 NYE PLASSER ETTER OMBYGGING PÅ MODUMHEIMEN Følgende ble innstilt «1. Det igangsettes

Detaljer

FORSKRIFT 20.JULI 2017 NR..xxx OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER

FORSKRIFT 20.JULI 2017 NR..xxx OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER 1 FORSKRIFT 20.JULI 2017 NR..xxx OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER Hjemmel: Fastsatt av Nord-Aurdal kommunestyre 20.06.17 med hjemmel i lov 24. juni

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering 1 FORSKRIFT 20.JULI 2017 NR. xxx OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Klæbu kommune ved kommunestyret [dato, måned, år]

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret

Vedtatt i kommunestyret FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER. Vurderingsmomenter og vurderingslister Vedtatt i kommunestyret 28.09.2017 1 FORKRIFT

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 13. juni 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 24. juli 2017 24.05.2017 nr. 723 Forskrift om tildeling

Detaljer

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI Å FJORD KOMMUNE SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI IMPLEMENTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI I HELSE OG VELFERD ÅFJORD KOMMUNE Arbeidsgruppen har bestått av: Gunnveig Årbogen Ugedal - gruppeleder

Detaljer

b) langtidsopphold: Opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester på ubestemt tid.

b) langtidsopphold: Opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester på ubestemt tid. Utkast- Forslag til Kommunal forskrift om kriterier for langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester for Hobøl/Lillesand/Os/Stjørdal kommune Kommunal

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 27. juni 2017 kl. 13.15 PDF-versjon 26. juli 2017 22.06.2017 nr. 964 Forskrift med kriterier

Detaljer

Kapittel 2. Helhetlige kriterier for tildeling av helse og omsorgstjenester.

Kapittel 2. Helhetlige kriterier for tildeling av helse og omsorgstjenester. Forskrift om tildeling av helse- og omsorgstjenester og langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig Hjemmel: Fastsatt av Ringebu kommunestyre i møte den 20.06.2017, med hjemmel i helse- og omsorgstjenestelovens

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET

MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET TID: 28.02.2008 kl. 12.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE:

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE Høringsdokument 27.04.17 Rollag kommune FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE Hjemmel: Vedtatt i Rollag kommunestyre (xx.xx.2017) med hjemmel i lov 24. juni 2011

Detaljer

Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste

Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste Nesseby kommune Nesseby Sykehjem Forskrift om tildeling av

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 10.11.2015 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Tvedestrand kommune FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Tvedestrand kommune i kommunestyret.med

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.05.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Gjerstad kommune Møteinnkalling

Gjerstad kommune Møteinnkalling Gjerstad kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldreråd Møtested: møterommet i 1. etasje, Kommunehuset Dato: 22.05.2017 Tid: 14:30 Eventuelle lovlige forfall meldes til utvalgssekretær, Kai Høgbråt, tlf.: 37

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, OG RETT TIL Å STÅ PÅ VURDERINGSLISTE.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, OG RETT TIL Å STÅ PÅ VURDERINGSLISTE. FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, OG RETT TIL Å STÅ PÅ VURDERINGSLISTE. Hjemmel: Fastsatt av Eidskog kommune ved kommunestyret den. med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale

Detaljer

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014 Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg 5. november 2014 Fremtidens eldreomsorg er i endring. I omsorgsplanen vår har vi et mål om å vri våre tjenester fra å være institusjonstunge til å styrke

Detaljer

Forslag til forskrift

Forslag til forskrift 1 Forslag til forskrift FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG OBSERVASJONSLISTER Hjemmel: Fastsatt

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE TID: 15.04.2015 kl. 08.30 STED: DOKKA UNGDOMSKOLE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 16.11.2015 15/151762 15/235118 Saksbehandler: Bente Molvær Nesseth Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Hovedutvalg for

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNSTJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel:

Detaljer

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/ H &25 DRAMMEN ORIENTERING OM REHABILITERINGSTILBUDET I PLEIE OG OMSORG BAKGRUNN FOR SAKEN

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/ H &25 DRAMMEN ORIENTERING OM REHABILITERINGSTILBUDET I PLEIE OG OMSORG BAKGRUNN FOR SAKEN Notat Til : Bystyrekomite helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/00443-031 H &25 DRAMMEN 23.11.2004 ORIENTERING OM REHABILITERINGSTILBUDET I PLEIE OG OMSORG BAKGRUNN FOR

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE TID: 05.10.2015 kl. 09.00 STED: LANDMO Gruppemøte: kl. 08.00 MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG VENTELISTER

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - MATOMBRINGING OG EKSTRAHJELP TIL HJEMMEBOENDE

SAKSPROTOKOLL - MATOMBRINGING OG EKSTRAHJELP TIL HJEMMEBOENDE SAKSPROTOKOLL - MATOMBRINGING OG EKSTRAHJELP TIL HJEMMEBOENDE Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den 24.10.2017, saksnr. 39/17 Behandling: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

LOKAL FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

LOKAL FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. LOKAL FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Bjerkreim kommune ved kommunestyret den 7.

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Helse og sosial. Avhjemling av institusjonsplasser. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Fosnes kommune. Saksframlegg. Helse og sosial. Avhjemling av institusjonsplasser. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Helse og sosial Saksmappe: 2008/4094-1 Saksbehandler: Kari Ø. Bakke Saksframlegg Avhjemling av institusjonsplasser Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 04.06.2015 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER FASTSATT AV KOMMUNESTYRET I TJØME KOMMUNE DEN., Kommunestyret i Tjøme kommune har

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.03.2011 Tid: Kl. 10.00 (Dato endret fra 29.03.2011) Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19.

Detaljer

Forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i Midtre Gauldal kommune - høring

Forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i Midtre Gauldal kommune - høring Saksframlegg Arkivnr. F00 Saksnr. 2016/2178-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 6/17 03.04.2017 Utvalg for helse og omsorg 10/17 03.04.2017 Kommunestyret

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/16 Eldrerådet 05.12.2012 12/59 Komitè for levekår 13.12.2012 12/194 Bystyret

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg /10 GLOE Kommunestyret

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg /10 GLOE Kommunestyret KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 19.05.2010 014/10 GLOE Kommunestyret 27.05.2010 059/10 GLOE Saksansv.: Grethe Løken Arkiv:K1-034, K2-

Detaljer

Saksframlegg ROMSITUASJONEN VED KORTTIDS/REHAB-AVDELINGEN - SAMHANDLINGSREFORMENS UTFORDRINGER

Saksframlegg ROMSITUASJONEN VED KORTTIDS/REHAB-AVDELINGEN - SAMHANDLINGSREFORMENS UTFORDRINGER Søgne kommune Arkiv: H12 Saksmappe: 2012/1471-34945/2012 Saksbehandler: Anne Christin Høyem Dato: 06.11.2012 Saksframlegg ROMSITUASJONEN VED KORTTIDS/REHAB-AVDELINGEN - SAMHANDLINGSREFORMENS UTFORDRINGER

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel:

Detaljer

Vedlegg til høringsnotat

Vedlegg til høringsnotat 1 Vedlegg til høringsnotat Nye lovbestemmelser vedtatt 17. juni 2016 I I lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter gjøres følgende endringer: Ny 2-1 e skal lyde: 2-1 e Rett til opphold i

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I SYKEHJEM, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I SYKEHJEM, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I SYKEHJEM, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Bamble kommune ved kommunestyret xx.xx.2017 med hjemmel

Detaljer

Utkast til forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Tana kommune

Utkast til forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Tana kommune Utkast til forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Tana kommune Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 10.12.2008 kl. 09.00 STED: KORSVOLD OMSORGSSENTER Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MOTTATT. DSS: Skanning. Vàr ref.: Deres ref.: Dato: 15/ Songdalen, (Bes oppgitt ved henvendelse)

MOTTATT. DSS: Skanning. Vàr ref.: Deres ref.: Dato: 15/ Songdalen, (Bes oppgitt ved henvendelse) Songdalen kommune Helse og omsorg Helse og omsrogsdepermentet MOTTATT ~9DESZ015 DSS: Skanning Vàr ref.: Deres ref.: Dato: 15/01820-1 Songdalen, 07.12.2015 (Bes oppgitt ved henvendelse) Høringsuttalelse

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Randaberg kommune ved kommunestyret [22.06.17] med

Detaljer

Protokoll. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for helse og omsorg. Eldrerådet. Den 12. april 2016 holdt Eldrerådet ekstramøte i Rådhuset, rom 227

Protokoll. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for helse og omsorg. Eldrerådet. Den 12. april 2016 holdt Eldrerådet ekstramøte i Rådhuset, rom 227 BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for helse og omsorg Protokoll Eldrerådet Den 12. april 2016 holdt Eldrerådet ekstramøte i Rådhuset, rom 227 Til stede: Inger-Johanne Knudsen Arne Gunnar Trædal Einar Drageland

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget for omsetning av alkohol

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget for omsetning av alkohol MØTEINNKALLING Møtetid: 28.01.2014 kl. 18:00 Møtested: Husvik møterom Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til gjennomsyn

Detaljer

Åpen spørretime Verdal kommunestyre 29.05.12.

Åpen spørretime Verdal kommunestyre 29.05.12. Åpen spørretime Verdal kommunestyre 29.05.12. Spørsmål til ordføreren fra Stein Aamdal: En trygg og verdig alderdom? Verdal er en typisk industriarbeiderkommune, ikke en typisk kommune. Planlegginga av

Detaljer

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering.

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering. Bestillerkontoret Bestillerkontorets oppgaver Bestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av søknad, vil bestillerkontoret innhente nødvendige

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 13.02.2008 kl. 10.00 STED: MØTEROMMET 5.ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 09.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 DRIFTSREDUKSJONER I OMSORGSTJENESTEN. Rådmannens innstilling: Kommunestyret finner det ikke forsvarlig eller ønskelig å iverksette

Detaljer

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 31.08.2015 Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtetid: 10:00 Møteinnkalling for Eldrerådet Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Hvordan skape praksisendring?

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Hvordan skape praksisendring? KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Hvordan skape praksisendring? Problemstillinger Hovedpunkter fra mandat: Beskriv hva som kjennetegner en kultur og en praksis hvor HOtjenester på et tidlig

Detaljer

Forventet tjenestenivå og søknadsprosess ved henvendelser om helse- og omsorgstjenester. Nes kommune

Forventet tjenestenivå og søknadsprosess ved henvendelser om helse- og omsorgstjenester. Nes kommune Forventet tjenestenivå og søknadsprosess ved henvendelser om helse- og omsorgstjenester Nes kommune To førende prinsipp for tjenestetildelingen for helse- og omsorgstjenester i Nes kommune: 1. Mestringsprinsippet

Detaljer

Svar - Kartlegging- kommunale forskrifter jf. tildeling av langtidsplasser på sykehjem og ventelister

Svar - Kartlegging- kommunale forskrifter jf. tildeling av langtidsplasser på sykehjem og ventelister Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 16/1465-3 J44 &58 10.02.2017 WES Svar - Kartlegging- kommunale forskrifter jf. tildeling av langtidsplasser på sykehjem

Detaljer

Eldres Råd Møteprotokoll

Eldres Råd Møteprotokoll Eldres Råd Møteprotokoll Utvalg: Eldres Råd Møtested: 1. etg. v/heisen, rom 1068, Levanger Rådhus Dato: 27.08.2007 Tid: 10:00 11.30 Følgende medlemmer var tilstede: Sven Tangen, leder Inger Sandberg, nestleder

Detaljer

Foreløpige rammer 2014-2017 Utfordringer i helse og sosial. Foreløpige innspill 02.05.2013

Foreløpige rammer 2014-2017 Utfordringer i helse og sosial. Foreløpige innspill 02.05.2013 Foreløpige rammer 2014-2017 Utfordringer i helse og sosial Foreløpige innspill 02.05.2013 1. Investeringer forslag til tidsplan 2. Drift regneark 3. Kommentarer Kommentarer Forventninger til ny budsjettmal

Detaljer

HELSETILSW1ET I NORD-TRØNDELAG

HELSETILSW1ET I NORD-TRØNDELAG Fylkesmannen Nord-Trøndelag HELSETILSW1ET I NORD-TRØNDELAG Saksbehandler: Torgeir Skevik Tlf. direkte: 74 16 81 60 E-post: tsk@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 08.11.2010 Vår ref.: 2010/6397 Arkivnr: 720

Detaljer

SERVICEERKLÆRING HJEMMEBASERT OMSORG I FOSNES KOMMUNE. Revidert i Fosnes kommunestyre sak 14/09 den 28 mai 2009.

SERVICEERKLÆRING HJEMMEBASERT OMSORG I FOSNES KOMMUNE. Revidert i Fosnes kommunestyre sak 14/09 den 28 mai 2009. SERVICEERKLÆRING HJEMMEBASERT OMSORG I FOSNES KOMMUNE Revidert i Fosnes kommunestyre sak 14/09 den 28 mai 2009. Hva er hjemmebasert omsorg? Hjemmetjenesten er en samlebetegnelse for hjemmesykepleie og

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/ Dato: INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE HELSE OG OMSORG / BYSTYRET

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/ Dato: INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE HELSE OG OMSORG / BYSTYRET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/5471-1 Dato: 29.05.2007 ELDREOMSORG I DRAMMEN 2008 2011 BEHOVSDEKNING I TJENESTETILBUDET INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE HELSE OG OMSORG /

Detaljer

KAPITTEL 1 FORMÅL, LOVGRUNNLAG, DEFINISJONER, VIRKEOMRÅDE OG ANSVAR/MYNDIGHET

KAPITTEL 1 FORMÅL, LOVGRUNNLAG, DEFINISJONER, VIRKEOMRÅDE OG ANSVAR/MYNDIGHET LOKAL FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG VENTELISTEPLASS VED SYKEHJEM - KRITERIER OG VURDERINGSMOMENTER FASTSATT AV KOMMUNESTYRET I SILJAN KOMMUNE DEN 20.JUNI 2017 Kommunestyret i Siljan kommune

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

Helse & Omsorg Budsjettkonferanse 2016

Helse & Omsorg Budsjettkonferanse 2016 Helse & Omsorg Budsjettkonferanse 2016 1 2 DRIFTS- OG RESSURSANALYSE FOR PLEIE- OG OMSORGSSEKTOREN 2013 RUNE DEVOLD Fauske har en omsorgstjeneste som er ganske raus og kostnadskrevende. Ressurstilgangen

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Statistikk om mottakerne på grunnlag av IPLOS-data for 2009

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Statistikk om mottakerne på grunnlag av IPLOS-data for 2009 Oppdragsnotat 23. mai 2011 Bjørn Gabrielsen og Berit Otnes Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Statistikk om mottakerne på grunnlag av IPLOS-data for 2009 1 2 Forord Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/2319 SCANDIC ALTA - SKJENKEBEVILLING Saksbehandler: Britt Hågensen Arkiv: U63 Saksnr.: Utvalg Møtedato DS 138/16 Kommunestyret 21.06.2016 PS 4/17 Hovedutvalg

Detaljer

Pasient- og brukerombudet

Pasient- og brukerombudet Pasient- og brukerombudet i Buskerud Hva vil jeg bruke tiden deres til? En kort innføring i eldres rettigheter Status eldre Informasjon om ombudsordningen Når vi får et behov for hjelp.. Dette er likt

Detaljer

Flere med brukerstyrt personlig assistent

Flere med brukerstyrt personlig assistent Flere med brukerstyrt personlig assistent Brukerstyrt personlig assistanse er en tjeneste til personer med nedsatt funksjonsevne hvor tjenestemottaker i stor grad selv bestemmer hvordan hjelpen skal ytes.

Detaljer

HØRING LOKAL FORSKRIFT: RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER I TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, KRITERIER OG

HØRING LOKAL FORSKRIFT: RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER I TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, KRITERIER OG HØRING LOKAL FORSKRIFT: RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER I TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, KRITERIER OG VENTELISTER Bakgrunn Stortinget vedtok i juni 2016 endringer

Detaljer

Dypdykk KOSTRA for pleie og omsorg. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Dypdykk KOSTRA for pleie og omsorg. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Dypdykk KOSTRA for pleie og omsorg «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Bestillingen, klippet fra e-post Vi ønsker fokus på analyse av KOSTRA-tallene for PLO for kommunene i Troms. Hvordan er bildet

Detaljer

Kvalitet i eldreomsorg Orkdal helsetun

Kvalitet i eldreomsorg Orkdal helsetun Kvalitet i eldreomsorg helsetun BAKGRUNN 1 Revisjon Midt-Norge har fått i oppdrag å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av kvalitet i eldreomsorg og hjemmetjenesten. I Plan for forvaltningsrevisjon er

Detaljer

9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig. 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet

9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig. 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet 9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet Denne tildelingskriteriene gjelder for tildeling av heldøgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig og erstatter serviceerklæring

Detaljer