MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget"

Transkript

1 Møte nr. 5/2012 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte mandag kl på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder Maria Aksberg AP Medlem Geir Nesse AP Medlem Gina Goin Wikstrøm AP Medlem Harald Bredesen SV Dersom du ikke kan møte må du melde fra til servicekontoret, på tlf , så snart som mulig. Forfallsgrunn må oppgis. Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel. Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret, biblioteket og kommunens hjemmeside Kvalsund Robert Wilhelmsen (sign.) leder

2 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 30/12 12/606 GODKJENNING AV PROTOKOLL 31/12 12/1068 REFERATSAKER OPPVEKST OG KULTUR 32/12 12/1069 ÅRSMELDING FRA SKOLER OG BARNEHAGER 33/12 12/959 KOMMUNEPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET /12 12/1037 REFERATSAKER HELSE- OG SOSIAL 35/12 12/1006 SØKNAD OM BEVILLING FOR SALG AV ØL OG/ELLER ALKOHOLHOLDIG DRIKKE MED LAVERE ALKOHOLPROSENT ENN 4,76 VOLUMPROSENT 36/12 12/1008 RETNINGSLINJER FOR REDUKSJON AV KOMMUNALE GEBYRER I KVALSUND KOMMUNE 37/12 12/1019 BRØYTETILSKUDD TIL HJEMMEBOENDE ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE

3 38/12 12/1040 SATSER FOR NØDHJELP OG STØNAD I SÆRLIGE TILFELLER I KVALSUND KOMMUNE EVENTUELT SENERE INNKOMNE SAKER.

4 Sak 30/12 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Omsorgs- og oppvekstutvalget Saksbehandler: Toril Nilsen Arkiv: 033 &17 Arkivsaksnr.: 12/606 Saksnr.: Utvalg Møtedato 15/12 Omsorgs- og oppvekstutvalget /12 Omsorgs- og oppvekstutvalget /12 Omsorgs- og oppvekstutvalget GODKJENNING AV PROTOKOLL Leders innstilling: Legges frem i møtet.

5 Sak 30/12 SAKSGRUNNLAG: Protokoll fra møte i Omsorgs- og oppvekstutvalget nr. 4/2012, Rådmannens tilråding: Protokoll fra møte i Omsorgs- og oppvekstutvalget nr. 4/2012, godkjennes. Sigurd K Beite rådmann

6 Sak 31/12 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Omsorgs- og oppvekstutvalget Saksbehandler: Toril Nilsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 12/1068 Saksnr.: Utvalg Møtedato 31/12 Omsorgs- og oppvekstutvalget REFERATSAKER OPPVEKST OG KULTUR Leders innstilling: Legges frem i møtet.

7 Sak 31/12 SAKSGRUNNLAG: 1. Muntlig orientering om tilsvar på rapport fra nasjonalt tilsyn Kvalsund skole 2. Skriv fra Sosial- og helsedirektoratet; - Fysisk aktivitet og måltider i skolen 3. Søknad på prosjektmidler om deltakelse i veilederkorps, innvilget. 4. Innsendt søknad om midler til prosjekt Vurdering for læring. 5. Hovedutskrift fra møte 2/ , Utviklingsutvalget 6. Hovedutskrift fra møte 3/ , Utviklingsutvalget 7. Hovedutskrift fra møte 4/ , Utviklingsutvalget 8. Hovedutskrift fra møte 5/ , Utviklingsutvalget 9. Hovedutskrift fra møte 6/ , Utviklingsutvalget 10. Hovedutskrift fra møte 7/ , Utviklingsutvalget 11. Hovedutskrift fra møte 8/ , Utviklingsutvalget 12. Hovedutskrift fra møte 3/ , Personal- og økonomiutvalget 13. Hovedutskrift fra møte 4/ , Personal- og økonomiutvalget 14. Hovedutskrift fra møte 5/ , Personal- og økonomiutvalget 15. Hovedutskrift fra møte 7/ , Personal- og økonomiutvalget 16. Hovedutskrift fra møte 8/ , Personal- og økonomiutvalget 17. Hovedutskrift fra møte 9/ , Personal- og økonomiutvalget 18. Hovedutskrift fra møte 10/ , Personal- og økonomiutvalget Rådmannens tilråding: Referatsakene tas til orientering. Sigurd K Beite rådmann

8 Sak 32/12 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Omsorgs- og oppvekstutvalget Saksbehandler: Jørn Stenersen/Toril Nilsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 12/1069 Saksnr.: Utvalg Møtedato 32/12 Omsorgs- og oppvekstutvalget ÅRSMELDING FRA SKOLER OG BARNEHAGER Leders innstilling: Legges frem i møtet.

9 Sak 32/12 SAKSGRUNNLAG:./. årsmelding fra Neverfjord oppvekstsenter, avd. skole og barnehage./. årsmelding fra Kokelv oppvekstsenter, avd. skole og barnehage SAKSOPPLYSNINGER: Årsmelding fra Neverfjord oppvekstsenter, avd. barnehage: A. BARNE- /PERSONALOPPLYSNINGER Barnetall Hele plasser Antall under 3 år Barn med spesielle behov: 1 - Personalfravær: 4,6 % på alt fravær/ 0,2 % på egenmeldinger. Vurderes slik at personalet er lite syke og trives på jobb. B. ØKONOMISKE RAMMER/BYGNINGER/VEDLIKEHOLD - Har fått kjøpt inn bra med utstyr de senere årene - Behov for en del utbedringer på kjøkken - HMS har hatt dette som satsingsområde og fått innarbeidet gode rutiner C. MEDVIRKNING OG MEDBESTEMMELSE - Det avholdes jevnlige møter i SU, personalmøter og foreldremøter, der det er gode diskusjoner som skaper engasjement - Har faste rutiner for foreldresamarbeidet og faste fellesarrangementer som skaper samhold - God plan for samarbeidet mellom avdelingene, spesielt i forhold til overgangen barnehage-skole for barna som skal starte i 1. klasse D. INNHOLD OG KOMPETANSE - Har utarbeidet progresjonsplaner for alle 7 fagområdene - Utviklingsområder: Mat og helse, arbeid med sosial kompetanse; Mitt valg, Språkleker - Kompetanseutvikling: personalet deltar på fagkurs primært i regi av RSK, pedleder har deltatt på Pedlederprogrammet

10 Sak 32/12 E. LÆRINGSUTBYTTE OG MILJØFAKTORER - Systematisk bruk av TRAS-registrering med oppfølging av barn ut fra deres behov - Brukerundersøkelse gjennomført med meget gode resultater som viser stor grad av tilfredshet fra foreldrene F. EVALUERING Styrers refleksjon/vurdering av barnehageåret: Stabilitet, samhold, fleksibilitet og felles forståelse preger barnehagen. Gode planer og rutiner skaper et godt oppvekst- og arbeidsmiljø. Mange fellesaktiviteter gir grobunn til positive holdninger og fellesskap på hele oppvekstsenteret. Den usikre fremtiden for oppvekstsenteret skaper en del uro og usikkerhet både i personal- og foreldregruppa. Årsmelding fra Neverfjord oppvekstsenter, avd. skole: A. ELEV- OG PERSONALOPPLYSNINGER Elevtall Antall grupper Antall i SFO Spesialundervisning 2 elever - Personalfravær: 10%, med flere langtidssykemeldinger. Egenmeldinger er på 1,5 %, som vitner om lite sykdom, trivsel og høy arbeidsmoral B. ØKONOMISKE RAMMER/BYGNINGER/VEDLIKEHOLD - Det er vektlagt innkjøp av lærebøker og oppgradering av bibliotek, samt forbedret standard på audiovisuelt utstyr - Rammetimetallet gir rom for undervisning i små grupper som igjen gir et godt læringsmiljø - En del vedlikeholdsarbeid er gjort og er fortsatt et behov fremover - HMS har utviklet en god HMS-perm som gir gode rutiner, årlige brannøvelser og livredningskurs gir god kompetanse. Behov for førstehjelpskurs for alle ansatte.

11 Sak 32/12 C. MEDVIRKNING OG MEDBESTEMMELSE - Det avholdes jevnlige møter i SU, personalmøter og foreldremøter, der noen er felles for skole og barnehage. - Opplever samarbeid med hjemmet som bra. - Tett og godt samarbeid mellom skolen og barnehagen D. INNHOLD OG KOMPETANSE - Utviklingsmål, med særlig fokus på: Arbeid med trygghet, samhold og gode arbeidsvilkår Forbygge mobbing - Lærere har deltatt på fagkurs i regi av RSK E. LÆRINGSUTBYTTE OG MILJØFAKTORER - Kartleggingsprøver benyttes jevnlig i norsk og matte, med oppfølging av enkeltelevers behov - Elevundersøkelsen; viser god trivsel og god oppfølging fra lærer, flere opplever uro i timene. Ingen oppgir at de blir mobbet. F. EVALUERING Leders evaluering av skoleåret: Krevende arbeidsår, med enkeltelever som er svært krevende. Har hatt samarbeid med foreldre i forhold til disse og oppfølging med faginstanser utenfra, noe som synes å gi positive resultater. Resten av elevene viser god lærelyst og stor trivsel. Mange felles aktiviteter skaper godt samarbeid og trivsel i skole og barnehage. Oppvekstsenteret oppleves som en trygg og god læringsarena. Den usikre fremtiden for oppvekstsenteret skaper en del uro og usikkerhet både i personal- og foreldregruppa a og arbeidsplass.

12 Sak 32/12 Årsmelding fra Kokelv oppvekstsenter, avd. barnehage: A. BARNE- /PERSONALOPPLYSNINGER Barnetall Hele plasser Antall under 3 år Barn med spesielle behov: 0 - Personalfravær: har ikke fått konkrete tall, men det vurderes slik at personalet er lite borte fra jobb og utviser en høy arbeidsmoral. B. ØKONOMISKE RAMMER/BYGNINGER/VEDLIKEHOLD - Ikke vært rom for store innkjøp, men økonomien vurderes som tilfredsstillende - Ingen konkrete behov for utbedringer fremover i barnehagens lokaler - HMS har gode rutiner for gjennomføring av HMS-arbeidet C. MEDVIRKNING OG MEDBESTEMMELSE - Det avholdes jevnlige møter i SU, personalmøter og foreldremøter, der noen av disse er felles for barnehage og skole - Har faste rutiner for foreldresamarbeidet og faste fellesarrangementer for hele oppvekstsenteret - Gode rutiner for samarbeid med foreldre, samt samarbeid om overgang mellom barnehage og skole for de som skal starte i 1. klasse. D. INNHOLD OG KOMPETANSE - Satsingsområder: sosial kompetanse, språkarbeid, fagområdene og barns medvirkning - Utviklingsområder: Bruk av nærmiljøet og arbeid med sosial kompetanse er spesielt vektlagt - Kompetanseutvikling: personalet deltar på fagkurs primært i regi av RSK, men har også vært på andre kurs bla i regi av fylkesmannen - Videre behov for kursing på områdene IKT, sammenheng barnehage-skole, sosial kompetanse, språkarbeid og de minste barna i barnehagen. E. LÆRINGSUTBYTTE OG MILJØFAKTORER - Systematisk bruk av TRAS-registrering av alle barna - Brukerundersøkelse gjennomført i vår

13 Sak 32/12 F. EVALUERING Styrers refleksjon/vurdering av barnehageåret: Arbeidsåret vurderes som godt med fin atmosfære for trivsel og læring. Det har vært jobbet godt med satsings- og utviklingsområdene og det vil være behov for videre arbeid med sosial kompetanse. Personalet har gode og trygge rutiner i den daglige driften av avdelingen. Årsmelding fra Kokelv oppvekstsenter, avd. skole: A. ELEV- OG PERSONALOPPLYSNINGER Elevtall Antall grupper Antall i SFO Spesialundervisning 1 elev - Personalfravær: har ikke fått konkrete tall, men det vurderes slik at personalet er lite borte fra jobb og utviser en høy arbeidsmoral. B. ØKONOMISKE RAMMER/BYGNINGER/VEDLIKEHOLD - Økonomien setter begrensninger for innkjøp av materiell, det blir mest fokus på å få kjøpt inn nødvendige lærebøker - Rammetimetallet styrer mulighetene for gruppeinndelinger. Elev med enkeltvedtak, fordypning for u-trinnet og finsktimer krever mye ressurser - Stadige problemer med nett-tilgangen gir problemer for elevene til å få gjennomført nettbaserte elevundersøkelser, nasjonale prøver og eksamen, det er behov for å få en permanent oppgradering for å få en pålitelig tilgang - Bygningsmessig er det stort behov for ventilasjonsanlegg på klasserom samt utskifting av gammelt (PCB) lysarmatur, dette arbeidet er utsatt flere ganger - HMS har utført brannøvelser og livredningskurs med alle, samt gått vernerunde. Viderefører arbeidet med handlingsplaner og har revidert handlingsplan mot mobbing. Har god oppfølging av HMS-systemet. C. MEDVIRKNING OG MEDBESTEMMELSE - Det avholdes jevnlige møter i SU, personalmøter og foreldremøter, der noen er felles for skole og barnehage. - Tilfredsstillende fungering av rådsorganene.

14 Sak 32/12 - Gode rutiner for foreldresamarbeidet - De 4 barna i SFO får sitt tilbud i barnehagens lokaler, det blir litt trangt om plassen når alle er der samtidig. - Godt samarbeid med barnehagen der elever har faste rutiner for å være i barnehagen i frilek samt at de har felles utetid D. INNHOLD OG KOMPETANSE - Egne satsingsområder: lesing, læringsstrategier og læringsstiler, fysisk aktivitet, lokalkultur/identitet - Lærere har deltatt på fagkurs i regi av RSK og på læringsdager - Videre behov for skolering i elevvurdering, matematikk/realfag, IKT og tilpassa opplæring E. LÆRINGSUTBYTTE OG MILJØFAKTORER - Kartleggingsprøver benyttes jevnlig i norsk og matte, med oppfølging av enkeltelevers behov - Godt samsvar mellom standpunkt- og eksamenskarakter - Tilfredsstillende og meget tilfredsstillende resultater på nasjonale prøver F. EVALUERING Leders evaluering av skoleåret: Arbeidsåret har vært preget av god innsats og godt samarbeid. Lærerne har vært dyktige på å skape et positivt læringsmiljø og har solid planlegging i forhold til fagene. Kollegiet har hatt fokus på klasseledelse. Elevene deltar aktivt i kulturlivet i bygda både som arrangører og deltakere, og høster nyttige erfaringer gjennom dette. Det vurderes slik at elever og ansatte trives og elevene oppnår tilfredsstillende resultater i skolearbeidet. Årsmelding fra Kvalsund skole og Kvalsund barnehage er ikke innlevert. SAKSVURDERING: Oppvekst og kulturleders vurderinger: Grunnet lederskifte ved Kvalsund skole og Kvalsund barnehage er ikke årsmeldingene levert inn.

15 Sak 32/12 Dette skyldes bl. a at det ikke har vært tydelig nok kommunisert til de nye lederne om at disse skal leveres inn i løpet av juni måned, men også vurderinger gjort fra oppvekstog kulturkontoret i forhold til en gjennomgang og effektivisering av hvilke dokumenter av denne typen vi bruker, i hvert fall sett i et fremtidig perspektiv. I og med at vi i år har lagt frem Tilstandsrapporten 2012 for skolene, så ser vi at mange av de tingene vi tar opp i årsmeldingene, kommer også der altså en type dobbeltarbeid. Avdelingens nøkkeltall for økonomi og prioriteringer i forhold til drift og investeringer, kommer i tillegg godt frem i Kvalsund kommunes totale årsmelding. Vi ser videre disse tingene i sammenheng med vår fremtidige bruk av rapporter og analyseverktøy som sier noe om våre enheter, spesielt innenfor skole, der vi ser at vi gjør en mengde ulike registreringer og rapporteringer gjennom Utdanningsdirektoratet s baser, som tar opp mye av det samme som en årsmelding gjør. Dette er verktøy som: GSI, som er et system for registerering av opplysninger om grunnskolen i Norge; Ståsteds- og organisasjonsanalysen, som er et refleksjons- og prosessverktøy som gir skoler og skoleeiere et utgangspunkt for skoleutvikling; Tilstandsrapporten, her får skoler, skoleeiere, foreldre, elever tilgang til nøkkeltall for grunnopplæringen; Skoleeieranalyse, som er et refleksjons- og prosessverktøy som kommunen kan bruke til utarbeiding og oppfølging av tilstandsrapporten. Dette er bare et knippe av de verktøyene som allerede er i bruk, eller ønskes tatt i bruk noe av disse er pålagte ting fra direktoratets side. Barnehagene: Både Neverfjord og Kokelv barnehage gjør en god jobb på sine avdelinger. De har utarbeidet gode rutiner både på foreldresamarbeidet og personalsamarbeidet. De skaper et positivt samspillsmiljø mellom barnehage og skole ved at de deltar på fellesarrangementer og erfarer derigjennom at barna får en trygg overgang til skolen. Barnehagene jobber systematisk med sine utvalgte satsingsområder og tar jevnlig TRAS-registrering av barna for å sikre at barn som sliter oppdages i tide og kan få nødvendig oppfølging.

16 Sak 32/12 Brukerundersøkelsen i vår viser også at foreldre til barna i kommunens barnehager er fornødy med det tilbudet de får. Skolene: Skolene har fremdeles en ressurskrevende hverdag knyttet til dette med spesialundervisning, men et enda tettere samarbeid med foreldre og kontinuerlige forbedringer av pedagogikk og tilpassing, synes å gi positive resultater. Det meldes om en god trivsel for både ansatte og elever ved enhetene, selv usikkerhet rundt den fremtidige skolestrukturen skaper litt usikkerhet. Klasseledelse har vært et av satningsområdene skoleåret som har gått. I tillegg har man hatt generelle områder man har jobbet ekstra med. Det har vært lesing, læringsstrategier og læringsstiler, fysisk aktivitet, lokalkultur/identitet. Det gjøres et kontinuerlig arbeid med trygghet, samhold, gode arbeidsvilkår og å forebygge mobbing. Kartleggingsprøver benyttes jevnlig i norsk og matte, med oppfølging av enkeltelevers behov. Rådmannens tilråding: Årsmelding fra skoler og barnehager 2011/12 tas til orientering. Sigurd K Beite rådmann

17 Sak 33/12 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Omsorgs- og oppvekstutvalget Saksbehandler: Wivi Helene Hansen Arkiv: C21 Arkivsaksnr.: 12/959 Saksnr.: Utvalg Møtedato 33/12 Omsorgs- og oppvekstutvalget / Kommunestyret KOMMUNEPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Leders innstilling: Legges frem i møtet.

18 Sak 33/12 SAKSGRUNNLAG: Forslag til Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Brev fra Finnmark fylkeskommune kultur- og idrettsavdelinga Høringsbrev til lag og foreninger Brev fra Kvalsund Idrettslag Mail fra Kvalsund og omegn skytterlag Brev fra Skaidi 2020 Brev fra Hammerfest og Kvalsund Golfklubb SAKSOPPLYSNINGER: Kvalsund kommunen må i henhold til krav fra Kulturdepartementet, rullere Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Alle anlegg der det skal søkes om spillemidler, må være med i planen. Planen skal innholde informasjon som gir grunnlag for bygging eller rehabilitering av anlegg til idrett og fysisk aktivitet i kommunen. Veiledning og bestemmelser er gitt i skriv fra Kulturdepartementet i rundskriv V B. Idrettsrådet skal i følge Norges Idrettsforbunds lovverk være bindeleddet mellom kommune og idrettslagene, samme funksjon har også Kvalsund ungdomsråd. Innspill til planen bør i hovedsak gå gjennom idrettsrådet og ungdomsrådet. Planen skal rulleres hvert år i forkant av kommunestyrebehandling av budsjettet for kommende år og behandles i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven Hvert 4. år skal det foretas en hovedrullering. Etter planen burde det dette året være en revidering, men utifra vurderinger er det bestemt at planen fortsatt rulleres. Dette er 6. rullering Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2012 er videreføring av fjorårets plan. Årets plan er oppdatert og endringer er lagt inn i henhold til behov. Kommunestyret har i sak 59/10 vedtatt at i tillegg til tilskudd til ordinære anlegg, skal det også gi et tilskudd til prioriterte nærmiljøanlegg og rehabilitering av anlegg. Tilskudd til rehabilitering er på 25 prosent av anleggskostnadene. På nærmiljøanlegg settes tilskuddet til 35 prosent av byggekostnadene. Nærmiljøanlegg kan få opp til 50 prosent tilskudd av godkjent kostnad, som er begrenset oppad til kr Det kan søkes om spillemidler inntil tre omganger (tre byggetrinn). Maksimalt tilskuddsbeløp til et enkelt anleggsted er dermed på kr av godkjent kostnad på kr

19 Sak 33/12 Tilskuddsordninger i form av spillemidler for ordinære anlegg, der ikke annet er bestemt inkludert rehabilitering, er på inntil 1/3 av godkjent kostnad, i tillegg for anlegg i Finnmark og Troms 25 % av tilskuddssummen. Maksimum tilskuddsbeløp er kr For enkelte anleggstyper er det fastsatt høyere maksimalbeløp. Planen har vært tilsendt idrettsrådet, ungdomsrådet, lag og foreninger med anmodning om innspill. Fristen var satt til 19. oktober og det er innkommet 4 innspill. Innspill 1: Kvalsund IL styre ønsker i perioden å få flyttet opp kunstgressbane i Kvalsund på førsteplass prioritert liste jfr årsmøtevedtak i idrettsrådet vår/sommer Innspill 2: Kvalsund og omegn skytterlag anmoder å få flyttet Kvalsund og omegn skytterlag fra uprioritert liste til prioritert lieste De arbeidet for å få etablert en skytebane med fritidsområde/skytterhus som vil dekke alle former for konkurranseog idrettskyting. (Forberedelser og arbeidet med formaliteter er godt i gang. De skriver videre at det er viktig å stå på den prioriterte listen for at den administrative og politiske prosessen ikke stopper på grunn av feil prioritering.) Innspill 3: Skaidi 2020 skriver at de har i sin tiltaksplan for 2012 flere elementer som er utredet og som man ønsker hensyntatt i planen. De arbeider med planer om et anlegg som inneholder flere aktiviteter i Skaidiområdet fram mot I Rådmannen forslag til økonomiplan er det en foreslått at det tidlig i 2013 bør gjennomføres forhandlinger mellom Kvalsund kommune og Hammerfest kommune om en fordelingsnøkkel mellom kommunene angående investeringsutgifter og driftsutgifter for prosjekt Skaidi Innspill 4: Hammerfest og Kvalsund Golfklubb skriver i uttalelsen at de minner kommunen på at de viderefører arbeidet med utvidelsen av eksisterende golfbane fra 6- hull til 9-hull. Deres mål var å søke tippemidler i 2012, men to forhold medførte at dette ikke gikk som planlagt. På bakgrunn av det ønsker de at anlegget beholder førsteplass på prioritert liste. Klubben har for øvrig ingen merknader til planen. Idrettsrådet har ingen merknader til planen.

20 Sak 33/12 Det er ikke innkommet søknad om spillemidler til idrett/friluftsanlegg i Kvalsund kommune for 2012, søknadsfristen til kommunen var satt til 1. november. SAKSVURDERING: Kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet er et politisk dokument som tar for seg målsetningene til Kvalsund kommune innen bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og friluftsaktiviteter. Planen viser både kortsiktige og langsiktige mål. Bygging og rehabilitering av anlegg må være belyst på en skikkelig måte for å sikre gode idretts/aktivitets funksjonelle løsninger og at de etiske og miljømessige forhold ivaretas på en god måte. Ordinære anlegg skal ha en brukstid på minst 40 år og nærmiljøalegg 20 år. Anlegg som står på prioritert liste er i praksis anlegg som det er klarert til å søke om spillemidler. Det er anleggseiers ansvar å legge fram for kommunen planer om finansiering, drift og søke om byggetillatelse. Kulturdepartementet krever at anlegg på prioritert liste i planen skal være kostnadsberegnet med en foreløpig finansieringsplan. Kommunen og fylkeskommunen er bemyndiget av departementet til å foreta den helhetlige idrettslige vurderingen om anlegget er godt nok forankret både økonomisk og bruksmessig utformet. Dette er det samme som idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning, og dette må være på plass før en endelig søknad kan sendes. Nærmiljøanlegg: Det er satt tre anlegg på prioritert liste for nærmiljøanlegg. 1. plass prioriteres ballbinge på Skaidi. Kommunestyret har vedtatt at anlegget skal lokaliseres til Skaidi området. I følge reguleringsplanen er det ikke regulert inn område som er egnet til ballbinge. Det må derfor foretas en reguleringsendring, der en vurderer støy og at plasseringen av anlegget ikke er til sjenanse for beboere i området. Anlegget må tilfredsstille brukerne (barn og unge) og omgivelsene på en fornuftig måte. Ballbinge størrelse 21 x 13 meter med kunstgress spilleflate og belysning, Anlegget vil ha samme spilleflate som Stallogargo ballbinge. Utbygger vil være Kvalsund kommune.

21 Sak 33/12 Følgende kostnadsoverslag kan settes opp: Kostnader Inntekter Innkjøp av byggesett Grunnarbeid / montering Spillemidler Kommunal egenandel Sum Kvalsund kommune har ikke avsatt midler til bygging av ballbinge på Skaidi. I budsjettet for 2013 må det i så fall avsettes kr som vil være kommunens egenandel til prosjektet. De to resterende anleggene er ikke prioritert på grunn av usikkerhet når byggingen kan skje. Anleggene har vært omtalt ved fjorårets rullering og det gjelder følgende anlegg: Turløype med rasteplasser, fra Kokelv til Skaidi. Lengden er på km. Løypa vil være med på å styrke friluftsaktiviteter for både lokalbefolkningen i kommunen og hyttefolket i området. Anlegget vil være tilskuddsberettiget med inntil 50 % av godkjent kostnad på kr ,-. Kokelv bygde- og ungdomslag vil stå for utbyggingen. O-kart (nærmiljøkart) over skoleområdet i Neverfjord. Ansvarlig anleggsutbygger er Neverfjord idrettslag. Det er et aktivt orienteringsmiljø i bygda. Etablering av et o-kart over skolens nærområde, kan en lettere integrere orienteringskunnskaper i skolens virksomhet, også for de yngste elevene. Ved kostnadsramme under kr kan anlegget komme inn under kategorien for mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg. For slike anlegg er det forenklet saksbehandling og ingen søknadsfrist og det kan derfor søkes om tilskudd gjennom hele året.

22 Sak 33/12 Ordinære anlegg: Anlegg Anleggs eier Kostnader Spillemidler Status 1 Golfbane 3 hull Hammerfest og Kvalsund golfklubb 2 Vanningsanlegg Hammerfest og Kvalsund golfklubb Rehabelitering av Neverfjord lysløype Neverfjord idrettslag Tursti / turvei- Kvalsunddalen Kvalsund idrettslag Kunstgressbane, inkl. lysanlegg Kvalsund kommune plass prioritertes anlegget golfbane med 3 hull. Hammerfest og Kvalsund golfklubb planlegger utvidelse av eksisterende golfbane til 9 hull for å få en fullverdig bane. Lokaliseringen vil være på Repparfjordsletta, vest for RV 94 og øst for FV 134. Beliggenheten til anlegget er godkjent av fylkesmannen som golfbane. Området eies av private og FeFo. De melder at de har endret strategi for utbygging av nye 3 hull. Nytt investeringsbilde med mer realistisk og gjennomførbare kostnader vil bli innhentet. De håper også snart å få tinglysning av det nye området i orden. På bakgrunn av dette ber de om at utvidelsen av golfbanen i Repparfjord beholder førsteplass på prioritert liste. Klubben arbeider for å få levert inn søknad om spillemidler i I følge retningslinjer for søknad om spillemidler er anlegget tilskudds berettiget med 1/3 av godkjent anleggskostnadene inntil kr i tillegg 25 % av ordinært tilskudd. 2. plass prioriteres vanningsanlegg til golfbane i Repparfjord. Anlegget er et delanlegg til utvidelse av eksisterende golfbane til 9 hull. Anleggseier vil være Hammerfest og

23 Sak 33/12 Kvalsund golfklubb. I følge retningslinjer for søknad om spillemidler er anlegget tilskudds berettiget med 1/3 av godkjent anleggskostnadene inntil kr Lokaliseringen vil være som golfbanen, på Repparfjordsletta. Beliggenheten til anlegget er godkjent av fylkesmannen som golfbane. Området eies av private og FeFo. Klubben arbeider med å få levert inn søknadene om spillemidler i plass prioriteres rehabilitering av anlegget Lysløype i Neverfjord anleggsnr , anleggseier er Neverfjord idrettslag. Anlegget er bygget i 1986 og har fått tildelt spillemidler. I følge retningslinjer for søknad om spillemidler kan anlegg som er eldre enn 20 år søke om tilskudd til rehabilitering. Det planlegges utskiftning av alle lysarmaturer og punktvis utbedring av traseen. Arbeidet vil bli gjennomført på dugnad. Følgende kostnadsoverslag pr. 10/2011 er beregnet: Kostnad Inntekt Lysarmaturer/utbedring av trase Sponsormidler Egenkapital/dugnad Spillemidler Total sum Søknadsprosedyren for rehabilitering av anlegg er den samme som for nyanlegg. Hovedregelen er at der ikke annet er bestemt, kan det ytes tilskudd til ordinære anlegg inkludert rehabelitering på inntil 1/3 av godkjent kostnad. Maksimalt tilskuddsbeløp er inntil kr i tillegg 25 % av ordinært tilskudd. Anlegget Tursti- Kvalsunddalen. Tursti med lys i Kvalsunddalen: Anleggsted planlegges i samme trase som eksisterende skiløype (dvs. fra Miljøbygget mot Korselvbru). Anlegget er flyttet fra nærmiljøanlegg til ordinære anlegg. Det har bakgrunn i at anlegget vil bli mer omfattende og mer kostnadskrevende enn først planlagt. Anlegget vil være tilskuddsberettiget med inntil 50 % av godkjent kostnad på kr Anleggsutbygger er Kvalsund idrettslag. Prosessen rundt anlegget er ikke avklart og det er usikkert når videre arbeid igangsettes.

24 Sak 33/12 Turløyper/turstier kan bygges både som ordinære og nærmiljøanlegg. Anleggets størrelse og innhold er avgjørende. Som nærmiljøanlegg er tilskuddsramme på 50 % av godkjent kostnad på inntil kr Som byggtrinn 2 kan det f.eks søke tilskudd til lysanlegg. Tilskuddet er 1/3 av godkjent kostnad på inntil kr Turløype som ordinære anlegg er tilskuddet 50 % av godkjent kostnad på inntil kr Det kan også søkes om tilskudd til lysanlegg. Tilskuddet er som ved nærmiljøanlegg. I tillegg kan anlegg i Troms og Finnmark få et ekstraordinært tillegg på 25 % av ordinært tilskudd. I følge retningslinjer for søknad om spillemidler er anlegget tilskudds berettiget med 1/3 av godkjent anleggskostnadene inntil kr Kunstgressbane i Kvalsund Stedsplassering er fra kommunestyret side ønsket på Leikvang stadion, på tross av årsmøtevedtaket i Kvalsund idrettsråd 2011 om lokalisering i tilknytning til Kvalsundhallen. De ber om at Kvalsund kommune starter utredning for bygging av kunstgressbane i Kvalsund på Leikvang stadion. Oppsummering: Kommunestyret har i sak 81/11 gjort vedtak om tilskudd til finansiering av nærmiljøanlegg og rehabilitering av anlegg. Dette innebærer at det blir gitt kommunalt tilskudd til disse anleggene på 25 prosent av godkjente anleggskostnader. Forutsetningen er at anleggene får tildelt spillemidler og at det er budsjettmessige rammer for tilskuddene. Dersom kommunen selv er utbygger av nærmiljøanlegg/rehabilitering av kommunale anlegg, er det kommunale tilskuddet/egenandelen 35 prosent etter forrige kommunestyrevedtak. Imidlertid er det nødvendig at egenandelen på nærmiljøanlegg må tilsvare tilskuddet, det vil si 50 prosent dekning av kostnadene, dersom kommunen skal være utbygger. I motsatt fall vil det ikke være mulig for kommunen å stå som utbygger. Kommunen må regulere kommunale nærmiljøanlegg inn i arealplaner, dersom anleggene er i strid med tidligere reguleringer. Når det gjelder ordinære anlegg må utbygger, selv om det er gitt tilsagn om spillemidler, kunne legge frem godkjent finansieringsplan før utbyggingen starter.

25 Sak 33/12 Rådmannens tilråding: Kommunestyret anbefaler fremlagt kommuneplan for idrett og fysisk aktivitet , samt de prioriteringer som er foreslått der. Sigurd K. Beite rådmann

26 Sak 34/12 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Omsorgs- og oppvekstutvalget Saksbehandler: Aina Holmgren Arkiv: Arkivsaksnr.: 12/1037 Saksnr.: Utvalg Møtedato 34/12 Omsorgs- og oppvekstutvalget REFERATSAKER HELSE- OG SOSIAL Leders innstilling: Legges frem i møtet.

27 Sak 34/12 SAKSGRUNNLAG: 1. Helsedirektoratet: Tilskudd til ressurskrevende brukere 2. Securitas: Tilbud på salgs- og skjenkekontroller 3. Politisk tilsynsutvalg: Rapporter fra uanmeldte tilsynsbesøk for Kvalsund sykehjem og Kokelv Bo- og servicesenter 4. Politisk tilsynsutvalg: Særutskrift fra møtebok Forespørsel om rapportering 5. Politisk tilsynsutvalg: Orientering 6. Helse- og sosialleder: Tilbakemelding etter tilsynsbesøk 7. Vest- Finnmark kommunerevisjon: Revisjonsberetning 2011 Kvalsund overformynderi. 8. Coop Marked Kvalsund: Varsel om fare for inndragning av salgsbevilling. 9. Coop Marked Kvalsund: Svar - varsel om fare for inndragning av salgsbevilling. 10. Kvalsund kommune: Svar varsel om fare for inndragning 11. Securitas: Rapporter etter salgs- og skjenkekontroller Unntatt offentlighet jfr. Offentlighetsloven 13 Muntlig orientering fra helse- og sosialleder: Kvartalsrapportering barneverntjenesten To klagesaker stadfestet hos fylkesmannen vedr. disponering av kontantytelsen ved Kvalsund sykehjem. Klagesak vedr. stell og pleie ved Kvalsund sykehjem stadfestet hos fylkesmannen Eventuell tilsynssak Rådmannens tilråding: Referatsakene tas til orientering. Sigurd K. Beite rådmann

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 6/2012 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 13.12.2012 kl 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2012 Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 14.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Robert Wilhelmsen

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 5/2008 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte torsdag den 20.11.2008 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Harald Bredesen

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 1/2008 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte mandag den 18.02.2008 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Harald Bredesen

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 3/2016 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 14.04.2016 klokka 09:00 på kommunestyresalen på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 5/2011 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 09.12.2011 klokka 11.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 6/2013 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 09.12.2013 klokka 13.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 5/2014 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 24.11.2014 klokka 14:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.12.2011 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl.13.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Robert Wilhelmsen Nestleder Maria

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.03.2012 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 2015 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2017 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 27.04.2017 klokka 09:00 i kommunestyresalen, Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.11.2006 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Johnny Stenersen AP Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 1/2013 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte tirsdag 09.04.2013 kl.12.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.11.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Harald Bredesen SV Nestleder Hilde Sunde

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 4/2013 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 17.09.2013 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR.1/2017 HOVEDUTSKRIFT Møtested: kommunestyresalen, Kvalsund rådhus Møtedato: 27.02.2017 Tid: Fra kl. 09:00 til kl. 10:55 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Vegard

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 1/2014 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 11.02.2014 klokka 13:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 2/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.04.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.02.2008 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen SV Gyldig forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 5/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder tirsdag møte den 14.06.2005 kl. 08.30 på Kokelv grendehus. Medlemmene innkalles til

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2014 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl.: 16:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Navn Robert

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.11.2009 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 10.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon avn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen SV Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.06.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte torsdag den 28.04.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 6/2009 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.12.2009 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 09.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon avn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen SV Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 3/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.09.2013 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 13.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Robert Wilhelmsen Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Møte nr.3/2017 MØTEINNKALLING holder møte den 10.05.2017 klokka 10:00 på møterom, Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Alf Stenersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.02.2015 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl.: 10:10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Robert Wilhelmsen Nestleder Maria Aksberg

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2010 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2010 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 4/2016 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.05.2016 Tid: Fra kl.: 16:00 til kl.: 17:40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Terje Wikstrøm, AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.02.2005 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Johnny Stenersen AP, leder Magne Medlie KrF Anne

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.11.2013 Tid: Fra kl.: 15.00 - til kl. 17.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.04.2005 Utsatt til 2.5.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER:

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 9/2016 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 09.12.2016 klokka 10:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Vegard Loke Rønning

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.09.2010 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 10.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen SV Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.02.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 10.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen, SV Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.11.2005 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: Johnny

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/2013 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag 05.03.2013 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 6/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag den 01.07.2010 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 9/2006 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag den 28.11.2006 kl. 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl.: 15:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Robert Wilhelmsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 2/2008 Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.04.2008 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Harald Bredesen

Detaljer

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Møte nr. 2/2017 MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Rådet for eldre og funksjonshemmede holder møte den 05.04.2017 klokka 10:00 på Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 3/2007 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 23.04.2007 klokka 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 12/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.25 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede

MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Møte nr. 4/2015 MØTEINNKALLING Rådet for eldre og funksjonshemmede Rådet for eldre og funksjonshemmede holder møte den 11.12.2015 klokka 10:00 på lille møterom på rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/11 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.02.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 3/2015 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 18.08.2015 klokka 12:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 5/2007 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 19.06.2007 kl. 08.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2011 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.06.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald

Detaljer

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyremøte

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyremøte MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyremøte Møte nr. 4/2007 I henhold til Kommunelovens 17 innkalles medlemmene i det nyvalgte kommunestyret til konstituerende møte tirsdag 09.10.07 kl. 18.00 på rådhuset

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møteinnkalling Storfjord Styret for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord Rådhus Dato: 12.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 7/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte mandag den 05.09.2005 kl. 08.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 1/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte tirsdag 22.02.2005 kl. 10.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/2008 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte onsdag den 27.02.2008 kl. 17.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 3/2011 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag 05.04.2011 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 10/2011 Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.11.2011 Tid: Fra kl.: 11.30 - til kl. 15.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 2/2008 HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.03.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget. 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget. 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15 MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato : 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Medlem Magne

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.08.2005 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 14.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: PROTOKOLL:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/08 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.05.2015 Tid: Fra kl.: 12:00 - til kl. 14.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Robert Wilhelmsen Nestleder Maria Aksberg

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 3/2013 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 04.09.2013 kl. 11.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.11.2007 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen SV Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 12/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 21.12.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Ragnar Olsen

Detaljer

MØTEI KALLI G Kommunestyret

MØTEI KALLI G Kommunestyret MØTEI KALLI G Kommunestyret Møte nr. 5/2009 Kommunestyret holder møte torsdag 22.10.2009 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem Varamedlem avn Tor Arvid Myrseth

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 1/2016 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 11.02.2016 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Vegard Loke Rønning

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 3/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.03.2008 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 1/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.06.2013 Tid: Fra kl.: 09.30 - til kl. TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 11/2011 HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 05.12.2011 Tid: Fra kl.: 08.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 4/2016 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Kommunestyresalen på Rådhuset Møtedato: 12.05.2016 Tid: Fra kl.: 09:00 til kl.: 10:30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 3/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.09.2013 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Leder Ragnar Olsen AP Nestleder Rita

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 5/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.10.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.05.2013 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 7/2011 Kommunestyret holder møte den 20.12.2011 kl 11.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 10/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 16.11.2010 kl. 13.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.04.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Johnny Stenersen AP Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyret

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyret MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyret Møte nr. 7/2015 I henhold til Kommunelovens 17 inkalles medlemmene i det nyvalgte kommunestyret til konstituerende møte torsdag 29.10.2015 kl.: 18:00 på rådhuset

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 1/2017 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 01.06.2017 klokka 09:00 på Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2011 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte mandag 05.09.2011 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 15.01.2015 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato 26.04.2012: Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 13.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar Olsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.10.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Randi S. Pedersen AP Willy

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 10.01.2008 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.09.2007 Tid: Fra kl.: 18.05 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 5/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.10.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Prioritering av spillemiddelsøknader 2009 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Ingvild Aasen ingvild.aasen@verdal.kommune.no 74048235 Arkivref: 2008/9385 - /243 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.05.2006 Tid: Fra kl.: 18.15 - til kl. 19.17 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Ragnar Olsen AP, ordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 7/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.10.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.03.2013 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 1/15 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 05.02.2015 klokka 10:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 5/2015 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 12.11.2015 klokka 10:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Randi Solli Pedersen Nestleder Ingar Eira

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM Vestby kommune - Kultur Utvalgssak Saksbehandler: Øistein Myhre Arkiv: 143/C20/ Arkivsaksnr.: 09/1337 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Formannskapet F -46/09 19.10.2009 Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom 1. etg. Møtedato: Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom 1. etg. Møtedato: Tid: 0900 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom 1. etg. Møtedato: 09.10.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf 78985320. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 11/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.11.2012 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 14.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre Namsos kommune Kultur og idrett Namsos Saksmappe: 2009/8112-5 Saksbehandler: Tore Godager Saksframlegg Tildeling av spillemidler 2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift 11.11.2009 Namsos Service 12.11.2009

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.06.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer