Strategi 2020 sett fra kirurgisk klinikk, Sykehuset Namsos

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategi 2020 sett fra kirurgisk klinikk, Sykehuset Namsos"

Transkript

1 Høringsuttalelse Strategi 2020 sett fra kirurgisk klinikk, Sykehuset Namsos Hovedpunkter i uttalelsen: Sykehuset Namsos, kirurgisk klinikk, har gjennomført betydelige endringer i vaktberedskap de senere år, og fremstår i dag som et billig vaktsykehus med en total kostnad på 12% av legelønn for hele vaktsystemet i kirurgi og ortopedi, og 17% av legelønn for anestesiberedskapen langt under det som er lagt frem av HMN Sykehuset Namsos har høy pasienttilfredshet, og få alvorlige avvikshendelser noe som borger for god kvalitet vi frykter at dette vil endre seg dersom akuttmottaket for kirurgiske og ortopediske pasienter samt fødende nedlegges En flytting av akuttmottak relatert til kirurgiske og ortopediske pasienter vil gi en betydelig kostnadsøkning for HNT Vi anser det som meget sannsynlig at endring i status relatert til akuttfunksjon vil medføre så stor grad av problemer med rekruttering, utdanning og det å holde på spesialister at sykehusets eksistens innen det kirurgiske elektive fagområdet slik vi kjenner det i dag vil være truet

2 Besvarelsen vil ta utgangspunkt i fremsatt ønske i høringsbrevet om tilbakemelding på konkrete punkter i høringsdokumentet: Mulig fremtid for menn i Namdalen?

3 1. Det er ikke vanskelig å være enig i at utfordringsbildet som er beskrevet i fire punkter nok er riktig Det er av stor betydning at den eldre befolkning øker. Disse har i større grad enn andre behov for nærhet til behandlingssted pga større behov for hjelp av nærmiljøet som familie og venner. Et annet befolkningsmessig poeng er at der sykehus eksisterer i relativt små befolkningsområder er sykehuset en hjørnesteinsbedrift der mye av infrastrukturen er bygget opp rundt denne arbeidsplassen. En betydelig reduksjon i betydningen av sykehuset relatert f eks til antall ansatte, vil kunne få store konsekvenser for resten av lokalsamfunnet, også relatert til tilflytningsinteresse. At dokumenterbar kvalitet og standardisering er veien å gå er det liten tvil om. Systematisering av dette arbeidet krever tilgang på verktøy som er anvendbart i det daglige virket. Dette mangler fullstendig i dag, og burde for lenge siden vært prioritert. I og med at dokumentasjon på den kunnskap som ville kommet ut av prospektive registreringer og standardiseringer mangler kan man heller ikke trekke noen fornuftig slutning om hvor aktiviteten i dag er rasjonell eller holder høy kvalitet. Det er ikke gitt at større sykehus betyr bedre kvalitet ofte tvert i mot (vedlegg 1) Sett i lys av forrige punkt er det grunn til å tro at de ansatte som vi klarer å beholde i det offentlige sykehusvesen må belage seg på å bli høyspesialiserte og rasjonelle. Det er grunn til å tro at de mindre sykehusene har størst mulighet for å utvikle slike enheter. En må imidlertid ikke derved konkludere med at det er et svært begrenset tilbud som skal utvikles, men et tilbud som er systematisert så godt at når faglig kompetanse er tilgjengelig kan virksomhet gjennomføres rasjonelt og med høy kvalitet. Det må vektlegges at kompetanseoppbygging står sentralt og er prioritert i alle yrkesgrupper At økonomisk vekst bremses er sannsynlig. Det er etter vår oppfatning behov for betydelig styring av de kommende investeringer. De store tunge bygningsmessige investeringer rammer i betydelig grad mindre bygningsmessige endringer som vil fremme rasjonalisering av drift i mindre enheter. Utstyr som ønskes kjøpt bør i langt større grad kunne dokumenteres å gi en effektiv endring i behandling, eller en nødvendig tilleggseffekt. Vi mistenker at det kjøpes meget dyrt utstyr rundt omkring i HMN med den begrunnelse at det er svært nødvendig, men der man med nasjonale perspektiver kunne begrenset dette betydelig ved sentralisering av en del av de tilfeller som er små av volum. Når dette medfører at helt nødvendig basalutstyr ikke kan fornyes før det er kasserbart, går det overveiende sannsynlig ut over den kvalitet som tilbys i volumbehandlingen. Bruk av engangsutstyr der overgang til flergangsutstyr ville medført kostnadsreduksjon er et annet eksempel som burde vekke interesse hos de bevilgende styrere 2. Heller ikke de strategiske mål vil vi anta det er noen stor uenighet om En dreining av ressurser fra akuttberedskap til elektiv virksomhet er fornuftig. Vi har gjort vesentlige grep i den retning i Namsos allerede, og vil redegjøre nærmere for dette senere i dokumentet. Det er vår oppfatning at om liknende grep gjøres på de andre sykehusene i regionen vil mye av målet oppnås Viser til svar i 1b. Tilgjengelighet på kunnskapen er alfa og omega. Implementering av kunnskapen er et lederansvar helt til topps

4 De gode pasientforløpene skal komme til sin rett hos pasienter med behov for et behandlingsløp over tid. Etter hvert som noen behandlinger spesialiseres i en slik grad at de sentraliseres, må man ikke dumpe pasientene tilbake til lokalsykehuset med et håp om at de mottar god og nøyaktig oppfølging samt avdekking av kompliserende faktorer som krever tilbakehenvisning. Det kan ikke forventes at de små sykehusene prioriterer både høyeffektiv mengdebehandling på pasienter egnet for dette, og samtidig blir en slags salderingspost for de mer spesialiserte sykehusene når deler av behandlingen er utført. Disse sykehusene må i større grad prioritere hele behandlingsforløpet når det kan ha overlevelsesmessig konsekvens med høyspesialisert behandling og oppfølging (eks rectumcancer). De må derfor kanalisere flere av de pasienter som kan håndteres i små sykehus med effektive behandlingsløp, slik at den totale effekt blir bedre behandling til alle pasientgruppene Fordi en spesialisert virksomhet som drives med høy kvalitet fordrer et noe smalere spektrum av pasienter er det viktig at de små sykehusene gis mulighet til å bli best på det som det er hensiktsmessig at de er best på. På denne måten vil virksomheten fremstå som attraktiv. Samtidig vil de større sykehusene måtte redusere på sitt breddetilbud for å fokusere mer på hele den spesialiserte virksomhet de skal tilby. Da vil den spesialiserte tjenesten være organisert slik at dersom behovet er store sammensatte team, vil behandlingen foregå på større sykehus. Dersom mindre, effektive team er det som skal til, vil små sykehus i større grad være rett adresse (vedlegg 2) Viser til 1d 3. Vi er helt enig i at beredskapsordningene i HMN til dels er svært kostbare og overdimensjonerte. Vi er også enig i at pasientbehandling på dagtid må styrkes. Men: Man kan ikke drive en kirurgisk virksomhet med behov for overnattende pasienter uten en legeberedskap, og dertil hørende støtteberedskap for å håndtere akutte komplikasjoner som kan oppstå i et postoperativt forløp Man kan per i dag ikke rekruttere fagpersonell i akuttfagene (anestesi, kirurgi, indremedisin, obstetrikk) dersom alle akutte tilstander elimineres fra et sykehus Man kan per i dag ikke tilby utdanning i kirurgi eller anestesi uten en form for vaktberedskap innbakt i turnus Det er tvilsomt om turnustjeneste kan tilbys på et sykehus uten noen form for behandling av akutte tilstander Drøyt tre pasienter legges inn akutt hvert døgn for kirurgisk eller ortopedisk problemstilling på vakttid ved Sykehuset Namsos en av disse opereres hver dag på vakttid, noen på dagtid. Dette er ikke lite når vi tar i betraktning det antall legetimer som betjener denne vakttiden i forhold til de fleste andre sykehus En gravid kvinne med potensiell komplisert fødsel vanligvis ivaretatt ved en fødeavdeling vil føle større grad av utrygghet, og ha større risiko for fødsel under transport ved mye lengre transporttid Det samme argumentet kan føres for en pasient med akutt sykehuskrevende tilstand avstand betyr noe det går ikke alltid et helikopter (vedlegg 3) Dersom pasienter i langt større grad må transporteres til sykehus lengre unna hjemstedet sitt, vil vi med stor sannsynlighet måtte øke antall ambulanser, aktivt vaktpersonell i prehospital tjeneste og antall helikopter (vedlegg 3) Derfor foreslår vi følgende for å imøtekomme behovene: Minimal beredskap for å ivareta hensyn til inneliggende pasienters behov, leger i spesialisering med behov for grunnutdanning, og turnusleger for å gi meningsfylt

5 tjeneste, samt betjene de lettere problemstillinger dette er allerede etablert i Namsos, og burde være et eksempel til etterfølgelse for de fleste andre sykehus i regionen (innsparingspotensialet er stort vaktkostnad for leger utgjør mindre enn 15%) (vedlegg 4) 1. Dersom denne beredskapen også er tilstrekkelig for å betjene et lite antall akutte henvendelser i vakttid er det meningsløst å flytte disse pasienter til et annet sykehus 2. De akutte tilstander som krever operativ tilnærming vil på et lite sykehus være få, men nødvendige for å opprettholde kompetanse som kreves for å drive avansert elektiv virksomhet. Man må ikke glemme at det er relativt mye færre personer som gjør disse inngrepene, slik at erfaringsgrunnlaget blir mye nærmere det man får i et større sykehus enn det en skulle tro om en bare ser på antall inngrep per døgn per sykehus Legeberedskapen for fødeavdelingen er så minimal som den kan bli, og ytterligere innsparing ved omlegging til fødestue er ikke mulig (ingen aktive timer på vakt) det er minimal økonomi i nedleggelse av fødeavdelingen, men potensielt stor risiko for flukt av legeressurser 4. Forslag til organisering Differensier tilbudet i sykehusene i forhold til det spesialområdet de skal dekke. 1. Det er ikke kontroversielt at universitetssykehusene skal drive den mest avanserte kreftbehandling og behandling for tilstander som er sjeldne eller krever høyspesialisert utstyr og kompetanse pasienter med slike behov transporteres dit 2. Pasienter som strengt tatt ikke behøver denne kompetanse eller tilgang på utstyr burde av kvalitetsmessige hensyn kanaliseres til det sykehus som i større grad kan tilby spesialisert behandling for sin tilstand 3. Man kan godt se for seg at noen av sykehusene utenfor universitetssykehusene profilerer seg i litt forskjellige retninger, slik at bredden i hvert enkelt sykehus blir noe mindre, men kompetansen på det som tilbys blir meget god bedre enn på f eks universitetssykehusene og nabosykehuset 4. Utdanning av nye spesialister vil fordre at kandidatene på et tidligere tidspunkt bestemmer seg for hvilket nivå i sykehusvesenet de skal arbeide, og deretter kanaliseres til de sykehus som tilbyr nettopp dette nivået. Ideelt gjennomføres hele spesialiseringen der, og rekruttering vil dermed sikres i alle nivå, samtidig som videreføring av standardiserte behandlingsprotokoller sikres med de kvalitetsmessige konsekvenser dette har 5. Slike smalere sykehus på alle nivå vil med stor sannsynlighet kunne drives mer rasjonelt mer pasientbehandling per ansatt, og med mest mulig begrensning i bruk av ikke-standardisert utstyr noe som ville redusere kostnader både til personell og utstyr samtidig som kvaliteten ville bli bedre Ikke fjern akuttberedskapen og fødeavdelingene på prinsipielt grunnlag 1. Dersom det er billigere å opprettholde beredskapen for akutte tilstander enn å flytte den må man ikke gjøre dette (vedlegg 5) 2. Dersom kvaliteten på akuttbehandlingen/stabiliseringen er god nok må man ikke utsette befolkningen for den utrygghet det medfører å flytte den

6 3. Dersom det er stor sannsynlighet for at enkelte liv (selv mindre enn ett i året) vil gå tapt med økning i transportvei til nærmeste akuttmottak ikke gjør det 4. Dersom flere barn blir født under transport ved omgjøring til fødestue ikke gjør det 5. Dersom fødeavdelingen kan vise resultater på høyde med eller bedre enn referansesykehusene ikke omgjør til fødestue pga fødetall Vurder behovet for spesialrådgivere og administrativt personell nøye 1. Kostbar ressurs 2. Usikker gevinst i noen tilfeller Økt fokus på støttetjenester som underbygger effektiv klinisk virksomhet 1. Høyeffektive, standardiserte røntgen og laboratorieavdelinger 2. Gjennomarbeidet IT-verktøy med single sign-on og integrerte registreringsverktøy for sikring av god kvalitet i behandling ved enkelt tilgjengelig datafangst 3. Gode logistiske løsninger for standardisering av utstyr og tilgjengelighet av dette 4. Gode, lokalt tilgjengelige kontor- og resepsjonstjenester 5. Dersom forslaget i strateginotatet skulle medføre fjerning av akuttberedskap innen det kirurgiske fagområdet og omgjøring til fødestue i Namsos frykter vi: Manglende evne til å rekruttere spesialister (dette er allerede synlig i anestesiavdelingen der usikkerheten om fremtiden nå gjør at ingen søker) Bortfall av tillatelse til å ha leger i spesialisering (LIS) på grunn av for smalt spekter i fagtilbudet, og manglende vaktarbeid Fjerning av turnusleger på grunn av for smal utdanningsmulighet (som i Moss) Manglende evne til å legge til rette for at leger i utdanning kommer tilbake vi har en meget stor andel spesialister som er rekruttert gjennom utdanning ved sykehuset Spesialistflukt en må ta inn over seg at Namsos ikke er verdens navle, og at det å holde på leger som ønsker en begrenset arbeidsbelastning relatert til vakt, og en ren elektiv virksomhet ikke er like enkel som på sentrale sør-østland Nedleggelse av godt etablerte fagtilbud etter hvert som spesialister forsvinner Svekkelse i tilbudet til pasienter innlagt medisinsk avdeling Betydelig svekket tilbud til lokalbefolkningen 1. Opp til dobling av transportvei og tid når behovet er størst 2. Frykt og utrygghet i perioder hvor risikoen er stor for at eneste transportalternativ er bil 3. Suboptimal behandling under lengre transporttid vil i noen tilfeller få helsemessige konsekvenser i verste fall unngåelig dødsfall Stor økning i transportkostnader med derpå følgende innsparingskrav Svekket tillit i befolkningen vi har i dag pasienttilfredshet som ligger i nasjonalt toppsjikt. Et annenrangs sykehus vil ikke ha muligheten til å opparbeide samme tillit, som i stor grad er knyttet opp mot visshet om hjelp når nøden er størst

7 Vedlegg: 1. Fra Dagens Medisin: 2. Advarsel fra England - Sentralisering av sykehus etter volum er idiotisk. Dere må ikke la dette skje i Norge, sier Jon Nicholl, professor i helsetjenesteforskning ved Universitetet i Sheffield. Sentralisering er omfordeling av pasienter og ressurser for å samordne klinisk ekspertise, fasiliteter og tjenester for å bedre resultatet. Eksempler er traumabehandling, intensivavdelinger og hjerteavdelinger. For pasienter med alvorlig traume er det ingen sammenheng mellom sykehusstørrelse og overlevelse. - Dette mønsteret gjentar seg i mange studier. For alvorlig trauma er det ingen dokumentasjon for at større er bedre, sier Nicholl. Han presenterte en litteraturoversikt på en dagkonferanse i regi av Diakonhjemmet i sommer. Sykehus lærer ikke Kirurger, leger, sykepleiere og arbeidslag lærer av erfaring: - Men det gjør ikke sykehus, påpeker professoren. - Det er ingen grunn til å tro at sykehus som får mange pasienter, fungerer bedre. Et høyvolum-sykehus betyr ikke høyt volum pr. kliniker. Over et gitt klinisk volum kan læring pr. individ stoppe og effektiviteten kan synke. Samtidig kan kommunikasjonen bli dårligere og kostnad pr. pasient øke. Hvorfor ikke omfordele pasienter til sykehus med gode resultater? spør Jon Nicholl. Ref: Innspill til strategi 2020.doc 3. Tabelloversikt Notat_vurdering av avstand i min v transp helikopterbruk.doc avstander amb og kir akuttberedskap.doc Notat_avstander_re visjon6_med helikopte 4. Lønnskostnader beredskap - hovedtab 5. Strategi 2020, beregning økonomi HN

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge

Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge Etter å ha lest og diskutert høringsdokumentet i legegruppen inne ortopedisk kirurgi, sykehuset Namsos, har vi lyst til å komme med en del betraktninger. En må

Detaljer

En legevakt for alle, men ikke for alt. Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt

En legevakt for alle, men ikke for alt. Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt En legevakt for alle, men ikke for alt Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt 1 Statusrapport 2015 En legevakt for alle, men ikke for alt Legeforeningens innspillsrapport for en bedre

Detaljer

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Sykehuset Innlandet HF: Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Ú For fremtidens pasienter Trysil Hedalen versjon 1.2 Innhold 1. Innledning.... 6 1.1 Bakgrunn.... 6 1.2 Tidligfaseplanlegging.... 6 1.3

Detaljer

En vanskelig pasient?

En vanskelig pasient? Rapport nr 11/08 En vanskelig pasient? Sykehusene og pasienter med sjeldne medisinske tilstander Lars Grue NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring En vanskelig pasient? Sykehusene

Detaljer

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg HAMMERFEST Rapport 2008:7 Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg En undersøkelse blant gjestepasienter ved UNN Gjennomført mars juni 2008 Christen Ness Tittel: Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Detaljer

Sykehustjenester når mange blir gamle -

Sykehustjenester når mange blir gamle - Sørlandet sykehus HF Sykehustjenester når mange blir gamle - Handlingsplan for eldremedisin for Sørlandet sykehus 2012 2020 1 Forord Jeg har deltatt i ulike planarbeid i mer enn to tiår. Det er ikke bare

Detaljer

Organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter Traumesystem

Organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter Traumesystem Organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter Traumesystem Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av RHFene, inkludert vurdering etter høringsrunde. 9. oktober 27 Organisering av behandlingen av

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

St.meld. nr. 12 (2008 2009)

St.meld. nr. 12 (2008 2009) St.meld. nr. 12 (2008 2009) Om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Regjeringens mål... 7 1.1 Innsatsområder

Detaljer

NOAS ANBEFALINGER FOR BEDRE OPPLYSNING AV ASYLSAKER. FAKTA PÅ BORDET NOAS anbefalinger for bedre. opplysning av asylsaker i første instans

NOAS ANBEFALINGER FOR BEDRE OPPLYSNING AV ASYLSAKER. FAKTA PÅ BORDET NOAS anbefalinger for bedre. opplysning av asylsaker i første instans NOAS ANBEFALINGER FOR BEDRE OPPLYSNING AV ASYLSAKER FAKTA PÅ BORDET NOAS anbefalinger for bedre opplysning av asylsaker i første instans Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS), oktober 2010 NOAS ANBEFALINGER

Detaljer

Avsluttende oppgave Nasjonal Paramedic utdanning

Avsluttende oppgave Nasjonal Paramedic utdanning Avsluttende oppgave Nasjonal Paramedic utdanning Lang eller kort transport tid, stor eller liten tjeneste Likheter, forskjeller og behov for kompetanse Basert på ambulansepraksis fra Sandnes og Egersund

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren Om rapporten Denne rapporten er utarbeidet av PwC AS på oppdrag fra Siemens AS. Mandatet fra Siemens har vært å se på hvordan ny teknologi

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

St.meld. nr. 47. Rett behandling på rett sted til rett tid (2008 2009) Samhandlingsreformen

St.meld. nr. 47. Rett behandling på rett sted til rett tid (2008 2009) Samhandlingsreformen St.meld. nr. 47 (2008 2009) Rett behandling på rett sted til rett tid 2 St.meld. nr. 47 2008 2009 2008 2009 St.meld. nr. 47 3 Forord Rett behandling på rett sted til rett tid I min første uke som helse-

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

Akkurat slik vi gjør med andre spesialister

Akkurat slik vi gjør med andre spesialister Likeverdige helsetjenester Akkurat slik vi gjør med andre spesialister Anbefalinger for fremtiden: Tolking som en integrert del av tjenestetilbudet i helsevesenet i hovedstadsområdet Oslo 1. oktober 2012

Detaljer

Sykehusreformen noen eierperspektiv

Sykehusreformen noen eierperspektiv Mer informasjon om sykehusreformen? www.dep.no/shd/sykehusreformen Rapport Norsk utgave Utgitt av: Sosial- og helsedepartementet Offentlig institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra Statens forvaltningstjeneste

Detaljer

Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk?

Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk? Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk? Aker Sykehus Venner og Fagforbundet Aker har samarbeidet tett i flere år for å bevare Aker sykehus. Kampen om Oslo-sykehusenes

Detaljer

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av Översikt ASTRID SKRETTING Fra klient til pasient Vil den norske rusreformen gi rusmiddelmisbrukere et bedre behandlingstilbud? Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av sosiale faktorer og

Detaljer

Høringsnotat revidering av Helse Nords strategi. Helse i Nord, der vi bor tjenester av god kvalitet. 1. Helse Nord 2002 2013

Høringsnotat revidering av Helse Nords strategi. Helse i Nord, der vi bor tjenester av god kvalitet. 1. Helse Nord 2002 2013 Høringsnotat revidering av Helse Nords strategi. Helse i Nord, der vi bor tjenester av god kvalitet. 1. Helse Nord 2002 2013 Helse Nords overordnede strategi har vært virksom siden 2002/2003. I perioden

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER

FORSKJELLER. som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 1 FORSKJELLER som gjør en forskjell ET INSPIRASJONSHEFTE OM ARBEIDET MED ØKT ETNISK MANGFOLD PÅ STATLIGE ARBEIDSPLASSER 2 3 I N N L E D N I N G VI ER OVERBEVIST OM AT MANGFOLD LØNNER SEG OG ER HELT NØDVENDIG

Detaljer

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Rapport 2012:9 Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen Toril Ringholm Per-Arne Emaus Margrethe Aanesen Tittel : Forfattere : Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer