Bruken av bromerte flammehemmere i produkter Materialstrømsanalyse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruken av bromerte flammehemmere i produkter Materialstrømsanalyse"

Transkript

1 Bruken av bromerte flammehemmere i produkter Materialstrømsanalyse TA-1947/2003

2 Forord Bromerte flammehemmere brukes i et stort antall produkttyper for å gjøre produktene mindre brannfarlig. Det er kjent at mange av de bromerte flammehemmerne har alvorlige helse- og miljøskadelige egenskaper. De bromerte flammehemmere omfattes av målet om vesentlig reduksjon av utslippene innen 2010 i Stortingsmelding nr. 58 ( ). Hovedutfordringen er å få til en redusert bruk av de mest helse- og miljøskadelige bromerte flammehemmere, samt å håndtere avfallet fra produkter som inneholder disse stoffene på en måte som ikke gir ytterligere utslipp til miljøet. Miljøvernmyndighetene har utarbeidet en handlingsplan som skal føre til at reduksjonsmålet oppnås. Planen inneholder risikoreduserende tiltak som forbud mot bruk av enkeltstoffer, informasjonsspredning, innhenting av kunnskap og skjerpet kontroll med innsamling og avfallsbehandling. Den kan leses i sin helhet på Et av tiltakene handlingsplanen er å innhente sikrere data om bruken av bromerte flammehemmerne i produkter i Norge gjennom en materialstrømsanalyse. I tillegg ønsket man å ha en metode for enkelt å kunne følge forbruket i årene fremover. Dette for at virkningene av tiltak som gjennomføres skal kunne dokumenteres. Materialstrømsanalysen ble utført i perioden juli til desember SFT, Oslo mars 2003 Ingrid Bjotveit Direktør næringslivsavdelingen 2

3 Innhold 1 INNLEDNING Bakgrunn Prosjektets mål GJENNOMFØRING FLAMMEHEMMERE, TYPER OG FUNKSJON Generelt om flammehemmere Bromerte flammehemmere Bromerte flammehemmere som er prioritert for tiltak PENTABROMDIFENYLETER (PENTA-BDE) OKTABROMDIFENYLETER (OKTA-BDE) DEKABROMDIFENYLETER (DECA-BDE) TETRABROMBISFENOL A (TBBPA) HEKSABROMCYKLODODEKAN (HBCD) ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER Generelt Kretskort GENERELT OM KRETSKORT NORSK PRODUKSJON AV KRETSKORT BASERT PÅ IMPORTERT LAMINAT BROMERTE FLAMMEHEMMERE I KRETSKORT I NORSK PRODUKSJON IMPORT AV KRETSKORT I FERDIGPRODUKTER 2 ULIKE ANSLAG MENGDER BROMERTE FLAMMEHEMMERE I KRETSKORT I EE-PRODUKTER Kabinetter til elektrisk og elektronisk utstyr BAKVEGG OG KABINETT I TV-APPARATER KABINETTER TIL DATAUTSTYR KABINETTER TIL ANNET KONTORUTSTYR ANSLÅTTE MENGDER I KABINETTER TIL EE-UTSTYR Andre elektriske og elektroniske produkter Kabler Oppsummering ISOLASJONSMATERIALER Informasjonsinnsamling Bromerte flammehemmere i isolasjonsmaterialer Ekspandert polystyren MENGDER OG UTVIKLINGSTRENDER STANDARDER OG KRAV AVFALL KONSEKVENSER AV RESTRIKSJONER Ekstrudert polystyren Polyuretan Cellegummi MENGDER OG UTVIKLINGSTRENDER STANDARDER OG KRAV...21

4 5.6.3 AVFALL KONSEKVENSER AV RESTRIKSJONER Bromfrie flammehemmere Annen isolasjon uten flammehemmere TEKSTILER Informasjonsinnhenting Resultat av spørreundersøkelsen MENGDER OG UTVIKLINGSTRENDER STANDARDER OG KRAV AVFALL KONSEKVENSER AV RESTRIKSJONER Andre tekstilprodukter Bromfrie flammehemmere Tekstiler uten flammehemmere TRANSPORT ANDRE PRODUKTER FORBRUK I NORGE I Typer og mengder bromerte flammehemmere Avfall TILTAK FOR Å REDUSERE MILJØBELASTNINGEN Generelle prinsipper Kretskort Kabinetter til EE-produkter Isolasjon Tekstiler Transportmidler INDIKATORPARAMETERE REFERANSER Vedlegg: Vedlegg 1: Liste over kontaktede bedrifter m.m. Vedlegg 2: Spørreskjema Vedlegg 3: Oversikt over bromerte forbindelser som brukes som flammehemmere Vedlegg 4: Beregning av mengde bromerte flammehemmere i datautstyr Vedlegg 5: Plast i elektriske og elektroniske produkter i Europa Vedlegg 6: Liste over forkortelser 4

5 Sammendrag Denne materialstrømsanalysen er et ledd i SFTs arbeid med å innhente kunnskap om bruk, spredning og utslipp av bromerte flammehemmere, spesielt penta-, okta- og dekabromdifenyleter (penta-dbe, okta-dbe, deka-dbe), tetrabrombisfenol A (TBBPA) og heksabromcyklododekan (HBCD). Arbeidet har tatt utgangspunkt i tidligere gjennomførte undersøkelser av bruk av bromerte flammehemmere. Ut fra informasjonen i disse undersøkelsene har arbeidet vært konsentrert om følgende bransjer og produkttyper: Elektriske og elektroniske (EE-) produkter Isolasjonsmaterialer Tekstiler Maling, lakk og lim Transportmidler Plastråstoffer, kjemikalier Det finnes ca. 70 ulike bromerte organiske forbindelser som kan brukes som flammehemmere. En oversikt over de aktuelle stoffene finnes i vedlegg 3. Tabellen nedenfor viser forbruket av bromerte flammehemmere i Norge i Alt som forbrukes i Norge importeres, enten som kjemikalium, i plastråvarer og -halvfabrikata, eller i ferdige produkter. Tallene i tabellen representerer netto forbruk i Norge i 2001, dvs. import minus eksport (ferdigvarer) og produksjonsavfall (fra norsk produksjon av ferdigvarer). Der hvor bare summen er oppgitt, er fordelingen på ulike bromforbindelser ikke kjent. Tallene er dels basert på opplysninger fra norske produsenter som bruker bromerte flammehemmere i sine produkter, og dels på anslag. Forbruket av bromerte flammehemmere til Norge i 2001, fordelt på typer bromforbindelser. Produkt TBBPA tonn HBCD Tonn Penta-BDE tonn Deka-BDE tonn Dinatriumtet rabromftalat tonn Ulike bromforbindelser tonn* Kretskort 153** EE-kabinetter 40-45*** Andre EE-prod EPS XPS < 1 Cellegummi Møbelstoff 0,1 0,8 Transportmidler Sum , , * Ulike bromforbindelser omfatter de bruksområdene hvor fordelingen på typer bromforbindelser ikke er kjent ** Produktgruppen kan også inneholde andre bromforbindelser i små mengder *** I hovedsak TBBPA, men også mindre mengder poly-bde og andre bromforbindelser Tabellen viser at TBBPA står for mellom halvparten og 2/3 av alt forbruket, mens forbruket av HBCD og deka-bde er betydelig lavere. Det er ikke mulig å sammenligne resultatene fra denne materialstrømsanalysen med den som ble gjennomført i 1998, da utvalget av produkter 5

6 som er inkludert er ulikt, spesielt med hensyn til EE-produkter. I 1998 var ikke importerte EE-produkter inkludert. Kartleggingen var heller ikke fullstendig med hensyn til isolasjonsmaterialer. For isolasjon og tekstiler er nøyaktigheten i tallmaterialet god. Anslaget for bruk i norskproduserte kretskort og EE-produkter vurderes som relativt pålitelig. For mengden i importerte EE-produkter er usikkerheten vesentlig større. Anslaget for mengde i transportmidler er usikkert. Gjennomsnittlig forbruk av bromerte flammehemmere i Vest-Europa er høyere enn det som er kartlagt for Norge. En del av forskjellen kan forklares ved at Norge har en noe annen forbruksprofil på enkelte produkter. Bl.a. brukes det lite flammehemmet EPS/XPS i norske bygg, og det brukes ikke bromerte flammehemmere i norsk produksjon av PUR til møbler, madrasser og isolasjon. Det må likevel antas at det virkelige forbruket i Norge ligger høyere enn det som er funnet i kartleggingen, antakelig tonn. Dette skyldes mest sannsynlig at anslagene for bromerte flammehemmere i importerte EE-produkter og transportmidler er for lave. Tiltak for å redusere miljøbelastningen fra bromerte flammehemmere kan være: Å erstatte bromerte flammehemmere med andre, mindre farlige flammehemmere Fjerne/redusere bruken ved å redusere kravene til brannsikkerhet Benytte annen teknologi eller andre arbeidsmetoder for å opprettholde brannsikkerhet Bruke materialer som ikke er brennbare i stedet for materialer som inneholder bromerte flammehemmere Tilrettelegge for separat og miljøsikker avfallshåndtering Ved gjennomgang av litteratur og publikasjoner fra produsenter og brukere internasjonalt, kan det registreres en betydelig motstand mot å gå bort fra bromerte flammehemmere. Dette skyldes at de bromerte flammehemmerne har gode tekniske og branntekniske egenskaper som gjør det mulig å etterkomme de strengeste brannsikkerhetskravene fra ulike myndigheter, samt at stoffene totalt sett er billigere i bruk enn andre flammehemmere. Det er imidlertid et betydelig arbeid i gang for å erstatte de polybromerte difenyleterne med andre, mindre helse-/miljøfarlige bromerte forbindelser, og det forventes at disse stoffene etter hvert kan fases helt ut. Det er mindre fokus på erstatningsstoffer for TBBPA og HBCD. Det er funnet sparsomt med helse- og miljøinformasjon for de alternative bromerte forbindelsene. Det finnes en rekke bromfrie alternativer som er i bruk eller tilgjengelige for bruk. De mest aktuelle bromfrie flammehemmerne er ulike fosforforbindelser og metallforbindelser (aluminium- og magnesiumforbindelser). Det finnes også polymere materialer som er modifisert slik at de ikke er brennbare ( innebygget flammehemming). Dette gjelder bl.a. fibermaterialer som brukes i brannsikker bekledning, og skummaterialer til møbler og lignende. 6

7 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Bromerte flammehemmere brukes i et stort antall produkttyper for å gjøre dem mindre brannfarlige. Det er kjent at mange av de bromerte flammehemmerne har alvorlige helse- og miljøskadelige egenskaper. Det er et nasjonalt mål at utslippene av disse stoffene skal reduseres vesentlig innen SFT har utarbeidet en handlingsplan som skal føre til at reduksjonsmålet oppnås /1/. Planen inneholder forslag til risikoreduserende tiltak som forbud mot bruk av enkeltstoffer, informasjonsspredning, innhenting av kunnskap og skjerpet kontroll med innsamling og avfallsbehandling. Denne materialstrømsanalysen er et ledd i SFTs arbeid med å innhente kunnskap om bruk, spredning og utslipp av bromerte flammehemmere, spesielt penta-, okta- og dekabromdifenyleter, tetrabrombisfenol A og heksabromcyklododekan. 1.2 Prosjektets mål Målet med prosjektet er å fremskaffe kunnskap om bruk av bromerte flammehemmere i produkter i Norge i Følgende forhold ønskes belyst: Hvor store mengder penta-, okta- og dekabromdifenyleter, tetrabrombisfenol A og heksabromcyklododekan som brukes i norsk produksjon av produkter Hvor store mengder penta-, okta- og dekabromdifenyleter, tetrabrombisfenol A og heksabromcyklododekan som importeres til Norge i ferdigprodukter Utviklingstrender i forbruket av disse 5 stoffene Bruk og import av andre bromerte flammehemmere i Norge Mulige alternativer til bromerte flammehemmere (alternative kjemikalier, alternativ teknologi, endret produktdesign m.v.) Kostnader knyttet til å ta i bruk alternativene (vil foreligge som et separat vedlegg til rapporten) Det skal også finnes fram til indikatorparametere som muliggjør en enkel oppfølging av forbruket i årene framover, slik at virkningene av tiltak som gjennomføres kan dokumenteres. 7

8 2 Gjennomføring Arbeidet har tatt utgangspunkt i tidligere gjennomførte undersøkelser av bruk av bromerte flammehemmere. De viktigste kildene har vært: Materialstrømsanalyse av bromerte flammehemmere i Norge i 1998 /4/ Materialstrømsanalyse av bromerte flammehemmere i Danmark i 1999 /5/ Undersøkelser av bruk av bromerte flammehemmere i Sverige /2/, /3/ Ut fra informasjonen i disse undersøkelsene ble arbeidet konsentrert om følgende bransjer og produkttyper: Elektriske og elektroniske produkter Isolasjonsmaterialer Tekstiler Maling, lakk og lim Transportmidler Plastråstoffer, kjemikalier Opplysninger om import og bruk er samlet inn gjennom henvendelser til: Produktregisteret (Kun i kjemikalier og ikke i produkter) Statistisk sentralbyrå Bransjeforeninger Industrivirksomheter Importører av råvarer, halvfabrikata og ferdigprodukter Leverandører og forhandlere av halvfabrikata og ferdigprodukter Offentlige organisasjoner og virksomheter Innsamlingen er gjort gjennom en spørreskjemaundersøkelse, og gjennom telefonkontakter. Oversikter over kontaktede instanser finnes i vedlegg. I tillegg er det innhentet informasjon gjennom databaser og litteratur, bl.a.: Kompass Norge AS (www.kompass.no), en database om og for næringslivet for søk etter leverandører og kunder. I databasene finnes selskapene beskrevet med informasjon om: produsenter, agenter, grossister, eksport og import, samt informasjon om produkter og tjenester. Gule Sider (www.gulesider.no) SpecialChem (www.specialchem.com), en database med informasjon om tilsetningsstoffer i plast. Bedriftenes hjemmesider på nettet. En oversikt over referanser finnes i rapportens kapittel 9. Oversikt over forkortelser som er brukt i rapporten finnes i vedlegg 6. 8

9 3 Flammehemmere, typer og funksjon 3.1 Generelt om flammehemmere Flammehemmere tilsettes materialer og produkter for å redusere faren for antennelse, og for å hindre at en antennelse utvikler seg til en brann. Over 350 ulike flammehemmere er beskrevet. I tabell 3.1 er det gitt en oversikt over typer av kjemiske forbindelser som brukes som flammehemmere. Tabell 3.1: Verdensmarkedet for flammehemmere i 1998, fordelt på typer /14/ Type kjemisk forbindelse Andel av forbruk Bromerte forbindelser 39% Uorganiske forbindelser 27% Fosforforbindelser 24% Klorerte forbindelser 6% Melamin 4% Eksempler på produkttyper som kan inneholde flammehemmere er: Plastvarer Tekstiler, verneklær, teltduk, interiørtekstiler Trevarer Brannbeskyttende maling Elektriske og elektroniske produkter Byggevarer (isolasjon m.v.) Transportmidler (biler, tog, fly osv) Møbler Bruken av flammehemmere er ofte bestemt av offentlige regler og forskrifter knyttet til brannsikkerhet, og til internasjonale standarder for produktkvalitet (ISO-standarder). Bruken kan også være bestemt av kravspesifikasjoner som er utarbeidet av produsenter og brukere av ulike produkter. Hvilken type flammehemmer som velges, avhenger av flere faktorer. Blant de viktigste er krav til brannsikkerhet, kjemiske egenskaper i forhold til materialet som skal flammehemmes, tekniske egenskaper, og pris. Flammehemmere kan være additive eller reaktive. En reaktiv flammehemmer reagerer med det materialet som skal brannhemmes, og er dermed fast bundet i materialet. Faren for utlekking/migrering ut av materialet under brukstiden er svært liten. En additiv flammehemmer tilsettes til materialet uten å reagere med det, og kan dermed migrere eller vaskes ut i løpet av brukstiden. 3.2 Bromerte flammehemmere Det finnes ca. 70 ulike bromerte organiske forbindelser som kan brukes som flammehemmere. De som brukes i størst mengde er: Tetrabrombisfenol A TBBPA 9

10 Polybromerte difenyletere - poly-bde, hovedsakelig som penta-, okta-, dekabromdifenyleter (BDE) Heksabromcyklododekan HBCD En mer fullstendig oversikt over aktuelle stoffer finnes i vedlegg 3. Bromerte flammehemmere kan være både additive og reaktive. Tetrabrombisfenol A brukes i hovedsak som reaktiv flammehemmer, mens de polybromerte difenyleterene og heksabromcyklododekan er additive. Helse- og miljøfarlige egenskaper er rimelig godt kartlagt for de fem mest brukte forbindelsene. Det er dokumentert at polybromerte difenyletere er tungt nedbrytbare og akkumuleres i næringskjeden, og at de kan forårsake alvorlige helse- og miljøskader. Kunnskapen om TBBPA og HBCD er mer begrenset, men også for disse stoffene finnes indikasjoner på alvorlige helse- og miljøskadelige egenskaper. Kunnskapen er vurdert som tilstrekkelig til at alle stoffene er tatt med på miljømyndighetenes OBS-liste. For andre bromerte flammehemmere finnes det mindre dokumentasjon om helse- og miljøegenskaper. I fremtiden vil man forhåpentligvis få økt kunnskap også om disse alternativene, spesielt hvis bruken av dem øker. 3.3 Bromerte flammehemmere som er prioritert for tiltak Pentabromdifenyleter (Penta-BDE) Bruk av pentabromdifenyleter er oppsummert i EU s risikovurdering fra 2000 /7/. Verdens produksjon av penta-bde var anslått til ca tonn i Dette utgjorde ca. 10% av den totale produksjonen av polybromerte difenyletere. Produksjonen av penta-bde opphørte i EU i 1997, og forbruk av penta-bde er betydelig redusert i de senere år. For 2000 er bruk i EU anslått til tonn, mens en tilsvarende mengde antas å bli importert til EU i ferdigprodukter. Total bruk i EU er ut fra dette tonn/år. Ca. 95% av det som brukes i EU, brukes til produksjon av fleksibelt polyuretanskum, som har tre hovedbrukeområder: Skumbaserte laminerte interiørdeler til biler, som for eksempel hodestøtter Stoppede møbler og skum-madrasser Skum-basert emballasje Normalt brukes penta-bde i polyuretanskum sammen med aromatiske fosfatestere. Historisk har penta-bde også vært brukt i tekstiler og elektronisk utstyr. I tekstiler var viktigste bruksområdet brannresistente klær som var polyuretanbehandlet, og polyuretanbelegg under tepper. I elektronisk utstyr har det vært brukt i komponenter laget av epoksy, fenolresin og umettet polyester. Bruken innen disse områdene har opphørt i EU, men det kan ikke utelukkes at det fortsatt importeres slike produkter til EU. Mest sannsynlig finnes penta-dbpe i EE-produkter som importeres fra Asia Oktabromdifenyleter (Okta-BDE) Bruk av oktabromdifenyleter er oppsummert i EU s risikovurdering fra 2002 /8/. 10

11 Produksjonen av okta-bde er opphørt i EU. Alt som brukes til produksjon importeres. Det skjer også import via ferdigprodukter. Verdensproduksjonen var i 1994 ca tonn, som utgjorde ca. 15% av den totale produksjonen av polybromerte fenyletere. For 1999 er bruk i EU anslått til ca. 450 tonn, mens importen til EU i ferdigprodukter er anslått til 1350 tonn. Total bruk i EU er ut fra dette ca tonn/år. Okta-BDE brukes så å si alltid sammen med antimon trioksid. I EU brukes 95% av bruksmengden i akrylnitril-butadien-styren polymerer (ABS), i mengder fra 12 til 18 vekt% i det ferdige produktet. De resterende 5% brukes i high impact polystyren (HIPS), polybutylen tereftalat (PBT) og polyamidpolymerer. Mengde i ferdig produkt er vekt%. Typiske bruksområder for ABS og øvrige nevnte polymerer er kabinetter til kontorutstyr og maskiner Dekabromdifenyleter (Deca-BDE) Bruk av dekabromdifenyleter er oppsummert i EU s risikovurdering fra 2002 /9/. Verdensproduksjonen var ca tonn i Dette utgjorde ca. 75% av den totale produksjonen av polybromerte fenyletere. Produksjonen av deca-bde er opphørt i EU. Alt som brukes til produksjon importeres. Det skjer også import via ferdigprodukter. For 1999 er bruk i EU anslått til ca tonn. Det foreligger ikke informasjon om importen til EU i ferdigprodukter. Deka-BDE brukes i hovedsak i polymerer og tekstiler. I polymerer brukes den så å si alltid sammen med antimon trioksid. Mengden i det ferdige produktet er 10 15%. Det viktigste bruksområdet er i high impact polystyren (HIPS) som brukes til bakvegger på TV-kabinetter. Ellers brukes det i en rekke plasttyper til bruk i EE-produkter: Polypropylen (PP) til elektronikk Etyl vinylacetat (EVA) og andre etylen copolymerer til kabler og ledninger Etylen propylen dien terpolymer (EPDM) og termoplastiske elastomerer til kabler og ledninger Polyester resiner til elektronikk Bruk i tekstiler er mest vanlig i England og Irland, som har krav til brannsikkerhet for møbler og møbeltrekk Tetrabrombisfenol A (TBBPA) Tetrabrombisfenol A er den bromerte forbindelsen som utgjør den største bruksmengden av de bromerte flammehemmerne. Totalmarkedet i verden for TBBPA er anslått til tonn i 1999, fordelt med tonn i Europa, tonn i Amerika og tonn i Asia /14/. TBBPA brukes hovedsakelig i kretskort, men finnes også i kabinetter til PC er Heksabromcyklododekan (HBCD) I EU ble det brukt ca tonn heksabromcyklododekan i 1999 /17/. Dette utgjorde ca. 56% av den totale produksjonen på verdensbasis. Dette er en vesentlig høyere andel enn for de øvrige prioriterte bromerte flammehemmerne, hvor EU s bruksandel ligger på 10 15%. 11

12 Ca. 85% av bruksmengden i EU anvendes i ekstrudert og ekspandert polystyren (EPS, XPS). EPS og XPS brukes som isolasjonsmateriale i bygninger og i infrastrukturanlegg (veg, jernbane etc.), og i emballasje. De øvrige 15% brukes i tekstiler til møbler, og i high impact polystyren (HIPS) som brukes i elektroniske produkter. 12

13 4 Elektriske og elektroniske produkter 4.1 Generelt Plastdeler i elektriske og elektroniske produkter, som for eksempel kretskort, kontakter, kabler og kabinetter, kan utsettes for sterk oppvarming gjennom kontakt med varmeelementer, strømførende komponenter m.v.. De fleste plasttyper er brennbare, og for å redusere faren for brann tilsettes flammehemmere til plasten. Bromerte flammehemmere er mye brukt på grunn av gode tekniske og brannhemmende egenskaper og lav pris. En undersøkelse utført av APME (Association of Plastic Manufacturers in Europe) i 2001 /6/ viser at plast utgjør 20% av alt elektrisk og elektronisk utstyr (EE-utstyr). Tilsvarende tall for 1980 var 15%, det vil si at plastandelen i EE-produkter øker. En mer detaljert beskrivelse av resultatene fra denne undersøkelsen finnes i vedlegg Kretskort Generelt om kretskort Kretskort brukes i de aller fleste elektroniske produkter, både forbrukerelektronikk, brunevarer og utstyr til industri og næringsliv. Kretskort består av et laminat som det er montert små, innkapslede elektroniske komponenter på. Både laminatet og plasten som brukes til innkapsling er tilsatt flammehemmere. Laminatet er vanligvis forsterket med glassfiberarmert epoksy (FR4) eller cellulosepapirarmert fenolharpiks (FR2). FR4 er mest brukt. Dette inneholder typisk ca. 15% TBBPA som reaktiv flammehemmer. Anslått mengde TBBPA for det mest brukte 1,6 mm FR4- laminatet er ca. 0,42 kg/m 2. FR4-baserte kretskort brukes i datamaskiner og telekommunikasjonsutstyr. FR2 inneholder også TBBPA, men den brukes her som additiv flammehemmer. Tidligere inneholdt FR2-laminater som var produsert i Asia penta-bde, men også asiatiske produsenter har i stor grad gått over til TBBPA. Mengden flammehemmer i laminatet er anslått til 0,036 kg/m 2. FR2-laminater brukes i kretskort til TV-apparater og forbruker-elektronikk. Det er tidligere antatt at penta-bde finnes i ca. 20% av all forbrukerelektronikk, mens TV-apparater i all hovedsak inneholder kretskort med TBBPA. Komponenter som kondensatorer, mikroprosessorer, bipolare transistorer og metalloksydvariatorer monteres på kretskortet. Plastkapslingen rundt komponentene er i hovedsak laget av epoksyharpiks med TBBPA. Innholdet av TBBPA i plastinnkapslingen er relativt lavt. Mengden er anslått til gjennomsnittlig ca. 0,09 kg/m 2. I tillegg til dette kan det finnes små mengder av andre bromerte flammehemmere både i plastkapslingene og i andre komponenter på kretskortet. Mengden antas å være svært liten. Materialstrømmen av kretskort i Norge består av følgende elementer: Produksjon av kretskort i Norge på basis av importert laminat Import og eksport av ferdige kretskort til/fra Norge Import og eksport av elektriske og elektroniske produkter med kretskort i til/fra Norge Gjenvinning og destruksjon av kretskort i Norge 13

14 4.2.2 Norsk produksjon av kretskort basert på importert laminat Det foregår ingen produksjon av kretskortlaminat i Norge. Laminater blir importert til norsk produksjon av kretskort. To norske bedrifter produserer kretskort fra laminater. Totalt importeres m 2 laminat. Med et gjennomsnittlig innhold av TBBPA på 0,42 kg/m 2 laminat utgjør dette en import på ca. 16 tonn TBBPA. Kapp/avfall under produksjonen utgjør ca. 20%, eller ca. 3 tonn TBBPA. Total mengde TBBPA i laminatet i norskproduserte kretskort blir ut fra dette ca. 13 tonn. TBBPA-innholdet i plastkapslingen av komponentene på kretskortet er ca. 0,09 kg/m 2. Med en total norsk kretskortproduksjon på m 2 /år tilsvarer kapslingen ca. 2,7 tonn TBBPA. Plasten som brukes i plastkapslingen importeres til Norge som compound med flammehemmer tilsatt. Totalt inneholder norskproduserte kretskort ca. 16 tonn TBBPA. Ca. 65% (10 tonn) eksporteres i ferdig kretskort som brukes i andre land til produksjon av EE-produkter. Resten, tilsvarende ca. 6 tonn TBBPA, brukes i Norge til produksjon av EE-produkter Bromerte flammehemmere i kretskort i norsk produksjon Norske produsenter av EE-produkter bruker norskproduserte kretskort, men kjøper i tillegg ferdige kretskort fra utlandet. Ca. 10% av forbruket dekkes av norskproduserte kretskort, resten importeres. De norskproduserte kretskortene inneholder ca. 6 tonn TBBPA. Totalt inngår ca. 60 tonn TBBPA i kretskort i norskproduserte EE-produkter, herav ca. 54 tonn i importerte kretskort. Tabell 4.1: Anslåtte mengder av bromerte flammehemmere i kretskort i Produkttype Importert, tonn Prod.avfall, tonn Eksport tonn Bruk i Norge, tonn Kretskortlaminat 16 3 Innkapsling av 3 Ubetydelig 10 6 komponenter Ferdige kretskort 54 Ubetydelig 54 SUM Det produseres mest industrielektronikk, og lite forbrukerelektronikk, i Norge. Ca. 95% av produksjonen eksporteres. Den andelen av produktene som forblir i Norge, inneholder kretskort med ca. 3 tonn TBBPA, se punkt Import av kretskort i ferdigprodukter 2 ulike anslag Det finnes ingen lett tilgjengelig informasjon om mengde kretskort i elektriske og elektroniske produkter som importeres til Norge. For å gjøre et anslag er det benyttet to ulike tilnærmingsmåter. 1. Fra en del aktører i bransjen er det anslått at mengden kretskort i importerte ferdigprodukter er omtrent lik mengden i norsk produksjon av EE-produkter. Dette vil tilsvare en mengde på 60 tonn TBBPA. 14

15 2. Mengden kan anslås ved å ta utgangspunkt i importen av EE-produkter til Norge i 2001, og beregne innholdet av bromerte flammehemmere ved å bruke opplysningene i den danske materialstrømsanalysen fra 1999 /5/ om mengder og typer kretskort i ulike typer EE-produkter. En opptelling og beregning for et utvalg av EE-produkter viser at importen til Norge i 2001 var omtrent like stor som importen til Danmark i Dette tilsvarer en mengde på tonn TBBPA. De to tilnærmingsmåtene gir anslag som er svært ulike. Det antas at beregningen i punkt 2 gir det riktigste anslaget, da dette er basert på et mer kontrollerbart grunnlag. Ut fra dette anslås innholdet av bromerte flammehemmere i kretskort i importerte ferdigprodukter til ca. 150 tonn i Det antas at TBBPA utgjør den største mengden, men at mindre mengder poly- BDE kan forekomme Mengder bromerte flammehemmere i kretskort i EE-produkter Mengde bromerte flammehemmere i norskproduserte og importerte kretskort til norsk produksjon av EE-produkter i 2001 var ca. 60 tonn (ref. kap ). Ca. 95% av dette ble eksportert, slik at den andelen som forble i Norge tilsvarte ca. 3 tonn TBBPA. De resterende 57 tonn ble eksportert. Importen gjennom kretskort i importerte ferdigvarer er betydelig større, og er anslått til ca. 150 tonn (ref. kap ). Hovedmengden av bromerte flammehemmere i kretskort er TBBPA, men det kan også være poly-bde (hovedsakelig penta-bde) og andre bromforbindelser i kretskort i importerte ferdigvarer. Anslåtte mengder for import, eksport og bruk av bromerte flammehemmere i kretskort i EEprodukter er gitt i tabell 4.2. Anslagene er basert på informasjon fra norske produsenter og importører av kretskort, statistikk over utenrikshandelen fra Statistisk sentralbyrå, samt de forutsetningene som er gitt ovenfor om innhold av bromerte flammehemmere i kretskort. Anslaget for kretskort i importerte ferdigprodukter er usikkert. Tabell 4.2: Anslåtte mengder av bromerte flammehemmere i kretskort i EE-produktert i Produkttype Produsert, Import, Eksport Bruk i Norge, tonn tonn tonn tonn Kretskort i norskproduserte ferdigprodukter Kretskort i importerte ferdigprodukter SUM Kabinetter til elektrisk og elektronisk utstyr Det har vært vanskelig å fremskaffe informasjon om innholdet av bromerte flammehemmere i produkter som omsettes i Norge. Det er derfor gjort et anslag basert på generell informasjon om disse produkttypene, samt opplysninger om omsetningsmengde i Norge Bakvegg og kabinett i TV-apparater Bakvegg og kabinett i TV-apparater har tidligere vært produsert i flammehemmet plast. I 1997 var status at bromerte flammehemmere fortsatt ble brukt i disse delene i USA og Japan, mens apparater produsert i Europa ikke lenger inneholdt bromerte flammehemmere i kabinettet. Bruken i bakvegger var også sterkt redusert /5/. Status i 2002 er at bromerte 15

16 flammehemmere er helt ute av bruk i TV-apparater som produseres i Europa, mens de fortsatt brukes i apparater som er produsert i USA og Asia /15/. I 2001 ble det importert ca TV-apparater til Norge. Av disse var ca. 10% produsert i ikke-europeiske land. Dersom det antas en gjennomsnittlig kabinettvekt på ca. 1,5 kg, og at plasten inneholder ca. 12% bromert flammehemmer, tilsvarer dette en import på ca. 6 tonn bromerte flammehemmere i Det er ikke grunnlag for å fordele mengden på ulike bromerte forbindelser Kabinetter til datautstyr Bruken av bromerte flammehemmere i kabinetter til PC er, dataskjermer og printere er også sterkt redusert de senere år, spesielt i Europa og Asia. Poly-BDE ble tidligere brukt, men disse forbindelsene er i stor grad erstattet med TBBPA og andre bromerte forbindelser. En rekke PC er og printere er miljømerket med ett eller flere av de nordiske og europeiske miljømerkene (Svanen, EU-blomsten, Den blå engel, TCO). Med unntak av Svanen er et av kriteriene for disse miljømerkene at deler større enn 25g ikke skal inneholde organisk bundet brom. Kriteriet for Svanen er at delene ikke inneholder polybrombifenyl (PBB) eller poly-bpe. En stor mengde datamonitorer er tildelt TCO-merket. Flere av de store leverandørene har også utarbeidet miljøinformasjon (datablader) for sine produkter, hvor det framgår at kabinettene ikke inneholder bromerte flammehemmere. Dette gjelder både stasjonære og bærbare maskiner, monitorer og skrivere. Fullstendige opplysninger om bruket av bromerte flammehemmere i datautstyr har ikke vært tilgjengelig. Det er gjort et anslag på grunnlag av importmengder for 2001, anslag over andelen av de ulike enhetene som inneholder bromerte flammehemmere, samt opplysninger om vekt og innhold av flammehemmer i kabinettene (ref. vedlegg 4). Mengden bromerte flammehemmere i importert datautstyr er anslått til tonn i Det foreligger ikke grunnlag for å fordele mengden på ulike bromforbindelser Kabinetter til annet kontorutstyr Det antas at bromerte flammehemmere, i hovedsak TBBPA, brukes i kabinetter til kopi- og faxmaskiner. Ca kopimaskiner og telefaxmaskiner ble importert til Norge i Mengden av bromerte flammehemmere er anslått med utgangspunkt i en kabinettvekt på henholdevis 5 og 1,5 kg, og et innhold av bromert flammehemmer på 5%. Mengdene blir ut fra dette 5,5 tonn i kopimaskiner og 3,5 tonn i telefaxmaskiner Anslåtte mengder i kabinetter til EE-utstyr Kabinetter til andre typer EE-produkter enn TV er, data- og annet kontorutstyr antas ikke å inneholde bromerte flammehemmere. Tabell 4.3 viser anslått mengde bromerte flammehemmere i kabinetter til EE-produkter importert til Norge i Anslagene er usikre. 16

17 Tabell 4.3: Anslåtte mengder av bromerte flammehemmere i kabinetter til importerte EEproduktert i Produkttype Mengde BFH, Merknad tonn TV-apparater 6 Fordeling på ulike bromforbindelser ikke Datamaskiner kjent Kopimaskiner 5,5 TBBPA i hovedsak Faxmaskiner 3,5 TBBPA i hovedsak SUM Andre elektriske og elektroniske produkter Bromerte flammehemmere kan finnes i brytere, paneler, motordeler, belysningsarmaturer og tekniske laminater. Det har vært svært vanskelig å fremskaffe informasjon om bruken av bromerte flammehemmere i produkter som finnes på det norske markedet. I følge den danske materialstrømsanalysen /5/ er det i hovedsak andre forbindelser enn de fem prioriterte som brukes i slike produkter. Det danske forbruket i slike produkter var anslått til tonn i Det antas at disse produktene i hovedsak importeres til Norge. Basert på opplysninger om importmengder anslås innholdet av bromerte flammehemmere i slike produkter til tonn i Anslaget er svært usikkert. 4.5 Kabler Bromerte flammehemmere kan brukes i kabler, særlig gummikabler. Det er ikke mottatt informasjon om at bromerte flammehemmere brukes i norskproduserte kabler. Det er ikke funnet informasjon om importerte kabler. Bromerte flammehemmere brukes imidlertid i isolasjonsmateriale rundt kabler, se kap Oppsummering Tabell 4.4 oppsummerer anslåtte mengder av bromerte flammehemmere i norskproduserte og importerte EE-produkter i Anslagene er usikre. Det foreligger ikke grunnlag for å fordele mengder på ulike bromforbindelser. Tabell 4.4: Anslåtte mengder av bromerte flammehemmere i norskproduserte og importerte EE-produktert i Produkttype Mengde BFH, Merknad Tonn Kretskort Kabinetter til EE-produkter TV-apparater, datautstyr, kontormaskiner Andre EE-produkter Diverse småprodukter, deler Kabler Ikke påvist Kan finnes i importerte kabler SUM

18 5 Isolasjonsmaterialer 5.1 Informasjonsinnsamling Fra tidligere undersøkelser er det kjent at isolasjonsmaterialer laget av ekspandert og ekstrudert polystyren (EPS, XPS) og polyuretan (PUR) kan inneholde bromerte flammehemmere /4/, /5/. Gjennom Varmeisolasjonskontrollen (frivillig kontrollordning opprettet av Isolasjonsprodusentenes Forening, IPF) er det blitt identifisert norske produsenter og importører av isolasjonsmaterialer. I tillegg ble det søkt i Kompass-databasen (stikkord: isolasjonsmaterialer til bygningsindustrien, EPS, XPS, PUR), samt i Gule Sider for å finne frem til flere norske produsenter/importører av isolasjonsmaterialer. Det ble sendt ut spørreskjema til alle disse virksomhetene (ca. 30, se vedlegg 1). Skjemaet inneholder bl.a. spørsmål om bruk av bromerte flammehemmere (typer og mengder), trender og utvikling, samt bruk av alternative flammehemmere. Ca. 75 % av bedriftene (22 bedrifter) svarte på henvendelsen. Av disse 22 bedriftene er det 5 som benytter bromerte flammehemmere i sine produkter. 7 av bedriftene rapporterte at de ikke benytter bromerte flammehemmere, men andre typer flammehemmere som er bromfrie. 10 av bedriftene svarte at de ikke benytter flammehemmere. Flere av bedriftene har sluttet å bruke bromerte flammehemmere etter bl.a. forbud i Sverige, eller de har sluttet å produsere produkter der flammehemmere inngår. Kun 5 av bedriftene (fra Kompass-søk) svarte ikke på undersøkelsen. 5.2 Bromerte flammehemmere i isolasjonsmaterialer Isolasjonsmaterialer med bromerte flammehemmere blir produsert i Norge. De bromerte flammehemmerne blir levert produsentene innblandet i plastråstoff eller som rene kjemikalier (i pulverform). Ulike råstoff- og kjemikalieleverandører i Europa benyttes (f. eks. EuroBrom, EuroChem, BASF, Nova, StyroChem). Det importeres også ferdige isolasjonsmaterialer med bromerte flammehemmere. Mengder av bromerte flammehemmere i isolasjonsmaterialer som ble produsert, importert og eksportert i Norge i 2001 er vist i tabell 5.1. Mengdene er basert på svarene fra spørreundersøkelsen. Variasjonen i verdiene i tabellen reflekterer stort sett variasjonen i brominnholdet som oppgitt av produsentene (f.eks. 0,5-1 %). Det er ikke rapportert om bruk av bromerte flammehemmere i PUR-isolasjon. Bromerte flammehemmere kan også inngå i polyolefinbaserte folier (PP, PE, PVC) til takdekking, membraner og i PE-rørisoleing /4/. I denne undersøkelsen er det ingen som har rapportert om bruk av slike folier. Sammenliknet med kartleggingen fra 1998 /4/ er det en økning i forbruket av bromerte flammehemmere i isolasjonsmaterialer. Økningen i forbruket av HBCD er på ca. 20 tonn. Resten av økningen skyldes rapportert bruk av dekabde, som ikke ble registret i Tabell 5.1 viser også at eksportandelen er høy (ca. 50 % totalt sett). Eksportmengdene ble ikke rapportert i

19 Tabell 5.1: Mengder av bromerte flammehemmere i isolasjonsmaterialer som ble produsert eller importert, samt eksportert i Norge i Bromerte flammehemmer (tonn/år) Produkt Import råvare HBCD Deka-BDE Sum Import Eksport Import Eksport Import Import ferdigpr. ferdigpr. råvare ferdigpr. råvare ferdigpr. Eksport ferdigpr. Bruk i Norge EPS , , XPS 0,1-0,2 0,1-0,2 0,1-0,2 Cellegummi Totalt ,5-0, ,5-0, Ekspandert polystyren Mengder og utviklingstrender Tabell 5.1 viser at EPS er det isolasjonsmaterialet hvor det brukes mest bromerte flammehemmere (ca % av den totale rapporterte mengden). 4 av bedriftene i undersøkelsen produserer EPS i selvslukkende kvalitet der bromerte flammehemmere inngår (HBCD). Disse EPS-produktene benyttes til bygningsisolasjon og emballasje, samt i isolasjon mot tele i bakken, på tak, i rør og i lette veifyllinger (veifyllingsblokker). Det er også registrert 2 bedrifter som produserer EPS uten flammehemmere. Bruksområdene her er emballasje til fiskeindustri og byggeisolasjon, samt i EPS-varmeplate. I 2001 ble det produsert tonn EPS i Norge. Av dette var tonn i selvslukkende kvalitet. EPS i selvslukkende kvalitet inneholder fra 0,5-1 % HBCD. Ut fra dette er innholdet av bromerte flammehemmere i selvslukkende EPS beregnet til tonn. En stor andel gikk til eksport (32-40 tonn). Sammenliknet med den forrige kartleggingen i Norge /4/, er det registrert en stor økning i den totale bruken av bromerte flammehemmere i EPS, dvs. fra 6-7 til tonn/år. I følge den største produsenten er dette pga. økt eksport for videreforedling i andre europeiske land. En annen produsent rapporterer at det vært en stor nedgang i bruken av HBCD de siste årene. De andre produsentene rapporterer om noenlunde konstant etterspørsel eller noe redusert bruk Standarder og krav En produsent oppgir at for å få NBI s tekniske godkjennelse må isolasjonsproduktene være av selvslukkende kvalitet. Andre produkter er kun selvslukkende etter ønske fra kunde (f.eks. at veibygger ønsker selvslukkende fylling). I Tyskland er det imidlertid et lovkrav om at all EPS som brukes i bygningskonstruksjoner må være selvslukkende; dvs. oppfylle kravene fastsatt i DIN-standard Samtlige aktører på markedet bruker derfor HBCD for å oppfylle kravene. Andre land som Nederland, Belgia eller Østerrike har tilsvarende krav til flammehemmende egenskaper for bygningsisolasjon. I Norge finnes det per i dag ikke et slikt krav. 19

20 5.3.3 Avfall I følge alle EPS-produsentene går det i dag ikke noe HBCD-avfall til deponi eller forbrenning, da isolasjonsmaterialer som inneholder både EPS og XPS blir gjenvunnet/resirkulert. Fra en av fabrikkene i Norge er det opplyst at noe HBCD vil gå med avløpsvannet til det kommunale renseanlegget. Dette er også trolig for de andre produksjonsstedene. I den forrige kartleggingen /4/ ble det estimert at 2-5% av det benyttede EPS og XPS blir skåret fra i anleggsfasen. De opplyste mengdene av EPS og XPS i bruk i Norge kan estimeres til tonn (produksjon + import eksport, se tabell 5.1). Basert på dette kan en anta at 1-3 tonn HBCD vil ende som fast avfall, som enten deponeres på fylling eller forbrennes Konsekvenser av restriksjoner Når det gjelder betydningen av et eventuelt forbud mot bromerte flammehemmere, svarer alle at dette vil få store konsekvenser for bedriftene; dvs. det vil hindre bedriftens vekst og utvikling, gi tapte markedsandeler for visse bruksområder, omsetningssvikt eller at bedriften må avvikles. 5.4 Ekstrudert polystyren Kun en produsent av fem har rapportert om bruk av bromerte flammehemmere i XPS. XPS benyttes også i isolasjon mot tele i bakken, på tak, i rør og i lette veifyllinger. I 2001 ble det importert 17 tonn selvslukkende XPS. Den selvslukkende kvaliteten inneholder 0,6-1,0 % HBCD. Dette utgjør 0,1-0,2 tonn bromerte flammehemmere. Sammenliknet med 1998-data /4/, har omsetningen av bromerte flammehemmere i XPS blitt kraftig redusert (fra ca. 30 tonn til 0,2 tonn). Kravene til brannsikkerhet for XPS er de samme som for EPS. Det er også registrert 2 bedrifter som produserer XPS uten bruk av flammehemmere. Disse produktene inngår i isolasjonsplater. 5.5 Polyuretan 9 bedrifter har rapport at de produserer PUR-skum, men ingen av dem har rapportert om bruk av bromerte flammehemmere. Dette ble heller ikke rapportert i den forrige kartleggingen /4/. 4 av bedriftene rapporterte om bruk av alternative, bromfrie flammehemmere (se tabell 5.2), mens 5 bedrifter produserer PUR-skum uten bruk av noen form for flammehemmer. Bruksområdene her er vegg- og takelementer, Leca-blokker, herdeplast, skum til møbelindustri og isolering, samt skum til bl.a. fendere og seteputer. 5.6 Cellegummi Mengder og utviklingstrender Et annet bruksområde for bromerte flammehemmere innen isolering er produkter basert på syntetisk gummi (celle-gummi). Disse produktene benyttes i kjøleinstallasjoner i bygg, på skip og offshore. Denne produksjonen ble ikke registrert ved kartleggingen i

Bromerte flammehemmere kan også finnes i tyngre tekstiler, tepper og stoppede møbler.

Bromerte flammehemmere kan også finnes i tyngre tekstiler, tepper og stoppede møbler. Handlingsplan for reduksjon av utslipp av bromerte flammehemmere. Oppdatert november 2009 ------------------------------------------------------------------------------------- Bromerte flammehemmere brukes

Detaljer

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff Tore Methlie Hagen, Norsas Shredder En effektiv løsning for gjenvinning 8 shreddere for blandet metallholdig avfall, 2 for EEavfall og lignende,

Detaljer

Klage på behandling av miljøinformasjon til behandling for Miljøinformasjonsnemnda.

Klage på behandling av miljøinformasjon til behandling for Miljøinformasjonsnemnda. Klage på behandling av miljøinformasjon til behandling for Miljøinformasjonsnemnda. Nemndsvedtak i saksnummer: 2006/01 Klager: Innklaget: Jøran Sten Pettersen Ved Forbrukerrådet Postboks 317 1702 Sarpsborg

Detaljer

Hvor finner vi klorparafinene? Steinar Amlo, Norconsult

Hvor finner vi klorparafinene? Steinar Amlo, Norconsult Hvor finner vi klorparafinene? Steinar Amlo, Norconsult Norconsult - rapport for Klif mars 2010 "Kartlegging av nyere fraksjoner av farlig avfall i bygg" Det er funnet feil i rapporten angående 6 stk.

Detaljer

Kartlegging BROMERTE FLAMMEHEMMERE I AVFALLSSTRØMMEN

Kartlegging BROMERTE FLAMMEHEMMERE I AVFALLSSTRØMMEN Kartlegging BROMERTE FLAMMEHEMMERE I AVFALLSSTRØMMEN 2380 2008 Forord Norge har en målsetning om at utslippene av bromerte flammehemmere skal reduseres vesentlig, senest innen 2010. Bromerte flammehemmere

Detaljer

Forord ! "#$%&'()*!#+!,#&$),-)&$)*!'-!.%/'$0&+!'-!$%#//)*!#+! $%#//+*.11)*!23-3!!! 4#5&!6'+&)!7,8)9-0,! :0$%'!;&'9<$)!;7!

Forord ! #$%&'()*!#+!,#&$),-)&$)*!'-!.%/'$0&+!'-!$%#//)*!#+! $%#//+*.11)*!23-3!!! 4#5&!6'+&)!7,8)9-0,! :0$%'!;&'9<$)!;7! Vista Analyse rapport nr. 2010/09! "#$%&'()*!#+!,#&$),-)&$)*!'-!.%/'$0&+!'-!$%#//)*!#+! $%#//+*.11)*!23-3!!! 4#5&!6'+&)!7,8)9-0,! :0$%'!;&'9

Detaljer

Substitusjonsplikten Miljøinformasjon Kriterier for farlig avfall

Substitusjonsplikten Miljøinformasjon Kriterier for farlig avfall Substitusjonsplikten Miljøinformasjon Kriterier for farlig avfall Grønn Byggallianse 28.08.13 sjefingeniør Pia Sørensen, Miljødirektoratet Hva skal jeg snakke om? Om substitusjonsplikten generelt Hva innebærer

Detaljer

Substitusjonsplikten. - miljømyndighetenes prioriteringer. Inger Grethe England, Klif

Substitusjonsplikten. - miljømyndighetenes prioriteringer. Inger Grethe England, Klif Substitusjonsplikten - miljømyndighetenes prioriteringer Inger Grethe England, Klif Hva skal jeg snakke om? Om substitusjonsplikten generelt hva innebærer den? hvem gjelder den for? hvilke produkter er

Detaljer

Er det farlig? Miljøgifter i produkter. Line Telje Høydal, tilsynsavdelingen, Miljødirektoratet

Er det farlig? Miljøgifter i produkter. Line Telje Høydal, tilsynsavdelingen, Miljødirektoratet Er det farlig? Miljøgifter i produkter Line Telje Høydal, tilsynsavdelingen, Miljødirektoratet Myndighetene har mange oppgaver Miljømyndighetene har en allsidig rolle REGULERE Forbud Prioritetslisten,

Detaljer

Helse- og miljøfarlige stoffer i bygg

Helse- og miljøfarlige stoffer i bygg Helse- og miljøfarlige stoffer i bygg Samarbeid med mellom byggenæringen og Klif om substitusjon av miljøgifter Inger Grethe England, Sjefingeniør i Klif Visjon: Forurensningsfri framtid Norske miljømål

Detaljer

Kostnader og konsekvenser av utfasing av stoffer og stoffgrupper m.v.

Kostnader og konsekvenser av utfasing av stoffer og stoffgrupper m.v. Vista Analyse rapport nr. 2010/09 Kostnader og konsekvenser av utfasing av stoffer og stoffgrupper m.v. John Magne Skjelvik Vista Analyse AS 15. april 2010 Forord Vista Analyse legger med dette fram en

Detaljer

NGU Rapport 2008.081. Bromerte flammehemmere i isolasjonsmaterialer

NGU Rapport 2008.081. Bromerte flammehemmere i isolasjonsmaterialer NGU Rapport 2008.081 Bromerte flammehemmere i isolasjonsmaterialer Norges geologiske undersøkelse 7491 TRONDHEIM Tlf. 73 90 40 00 Telefaks 73 92 16 20 RAPPORT Rapport nr.: 2008.081 ISSN 0800-3416 Gradering:

Detaljer

Farlig avfall - Nye funn i bygg og anlegg Byggavfallskonferansen 2012

Farlig avfall - Nye funn i bygg og anlegg Byggavfallskonferansen 2012 Farlig avfall - Nye funn i bygg og anlegg Byggavfallskonferansen 2012 Av Eirik Wærner Miljørådgiver Hjellnes Consult as eiw@hjellnesconsult.no 9586 5272 Brannhemmere, Halogenerte organiske forbindelser!

Detaljer

Ny rapport om plast i byggevarer og brannsikkerhet

Ny rapport om plast i byggevarer og brannsikkerhet Brannvernkonferansen Tromsø 2013 Ny rapport om plast i byggevarer og brannsikkerhet Anne Steen-Hansen Forskningsleder, dr.ing, - Norges branntekniske laboratorium anne.steen.hansen@sintef.no www.nbl.sintef.no

Detaljer

Klage på behandling av miljøinformasjon til behandling for Miljøinformasjonsnemnda.

Klage på behandling av miljøinformasjon til behandling for Miljøinformasjonsnemnda. Klage på behandling av miljøinformasjon til behandling for Miljøinformasjonsnemnda. Nemndsvedtak i saksnummer: 2005/16 Klager: Innklaget: Jøran Sten Pettersen Ved Forbrukerrådet Postboks 317 1702 Sarpsborg

Detaljer

BREEAM-NOR prosessnotat. PN.13.3.Mat-1. Gjelder fra 01.04.2013

BREEAM-NOR prosessnotat. PN.13.3.Mat-1. Gjelder fra 01.04.2013 BREEAM-NOR prosessnotat PN.13.3.Mat-1 Gjelder fra 01.04.2013 Mat 1 punkt 5 - revisjon av A20-listen Klif har innført to nye stoffer på Prioritetslisten TCEP og D4, og disse er nå implementert i A20-listen

Detaljer

RFA205 - Bygningsavfall som er farlig avfall

RFA205 - Bygningsavfall som er farlig avfall RFA205 - Bygningsavfall som er farlig avfall Utarbeidet av: RfD Godkjent av: Even Midtun Dato: 01.12.2014 1. HENSIKT 1.1 Formål Flere fraksjoner innen bygg- og anleggsavfall skal håndteres som farlig avfall.

Detaljer

Klorparafiner og annet svineri. Ved Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur AS

Klorparafiner og annet svineri. Ved Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur AS Klorparafiner og annet svineri Ved Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur AS Vi ser på: Avfallsforskriftens kapittel 14 og Ruteretur AS bransjens eget retursystem PCB og nedstrømsløsninger Klorparafiner

Detaljer

Konsekvensene ved bruk av miljøgifter og EE-avfall. v/ Gunnar Murvold EBL-seminar i Oslo 31.3.2008

Konsekvensene ved bruk av miljøgifter og EE-avfall. v/ Gunnar Murvold EBL-seminar i Oslo 31.3.2008 Konsekvensene ved bruk av miljøgifter og EE-avfall v/ Gunnar Murvold EBL-seminar i Oslo 31.3.2008 Hva kjennetegner miljøgiftene i EE-produktene Svært gode egenskaper som leder isolator slukke lysbuer stabil

Detaljer

M158 2014. Når Miljødirektoratet kommer på kjemikalieog produktkontroll

M158 2014. Når Miljødirektoratet kommer på kjemikalieog produktkontroll M158 2014 Når Miljødirektoratet kommer på kjemikalieog produktkontroll Det er krav til merking av kjemikalier. Miljødirektoratet kontrollerer at merkingen er riktig. Forurensningsfri framtid Hvem er vi?

Detaljer

Miljøverndepartementet Boks 8013 Dep 0030 Oslo

Miljøverndepartementet Boks 8013 Dep 0030 Oslo Miljøverndepartementet Boks 8013 Dep 0030 Oslo Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@sft.no

Detaljer

Eva Andersson, Branningeniør, COWI

Eva Andersson, Branningeniør, COWI Plastmaterialer i bygninger Eva Andersson, Branningeniør, COWI 1 INTENST: Rundt 200 brannmenn jobber for å få bukt med den kraftige brannen i Smethwick i England. Dagbladet 1. juli 2013 Tuva Bønke Grønning

Detaljer

Endringer i NEK 400:2014

Endringer i NEK 400:2014 Endringer i NEK 400:2014 Byggevareforordningen fastsetter vilkårene for å bringe i omsetning eller gjøre byggevarer tilgjengelige på markedet ved å fastsette harmoniserte regler for hvordan byggevarers

Detaljer

Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014

Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014 Tanker om framtiden Haugesund, fredag 19. sept 2014 Gjeldende mål Ny avfallspakke fra EU 2014 Alle råvarer skal i prinsippet gjenvinnes Innen 2020 skal forberedelse til gjenbruk, materialgjenvinning og

Detaljer

P7?l m>km MILJØVERNDEPARTEMENTET. Strategi. Barn og kjemikalier. Strategi for å bedre barns beskyttelse mot farlige kjemikalier

P7?l m>km MILJØVERNDEPARTEMENTET. Strategi. Barn og kjemikalier. Strategi for å bedre barns beskyttelse mot farlige kjemikalier P7?l m>km 1 MILJØVERNDEPARTEMENTET Strategi Barn og kjemikalier Strategi for å bedre barns beskyttelse mot farlige kjemikalier Innhold FORORD 3 UTFORDRINGER 4 Alle produkter inneholder kjemikalier Barn

Detaljer

Miljøgifter i produkter

Miljøgifter i produkter ROLF TORE OTTESEN Utdannet som geolog/ geokjemiker ved Universitet i Helsingfors Ulike fagstillinger ved NGU Miljødirektør i Trondheim kommune Geomedisin Bruk av flomsedimenter i regional geokjemiskkartlegging

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Forkortelser...4 Sammendrag...6 Innledning...7 Branntekniske egenskaper til tekstiler...9 Hvordan bidrar tekstiler i brann?...

INNHOLDSFORTEGNELSE Forkortelser...4 Sammendrag...6 Innledning...7 Branntekniske egenskaper til tekstiler...9 Hvordan bidrar tekstiler i brann?... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Forkortelser...4 Standarder og institusjoner...4 Flammehemmere...4 Sammendrag...6 1 Innledning...7 1.1 Bakgrunn...7 1.2 Målsetting...7 1.3 Metode og begrensninger...8 2 Branntekniske

Detaljer

Miljøerklæring. Økende bevissthet på miljø

Miljøerklæring. Økende bevissthet på miljø Miljøerklæring 2014 Økende bevissthet på miljø Forbrukere og myndigheter fokuserer mer og mer på bruken av kjemikalier i industrien, og nødvendigheten av å ivareta miljø og vår egen helse. Her følger informasjon

Detaljer

BRUKSANVISNING. for hvordan tolke EPD'er. Isolasjon

BRUKSANVISNING. for hvordan tolke EPD'er. Isolasjon BRUKSANVISNING for hvordan tolke EPD'er Isolasjon 1. Representerer EPDen isolasjon som tilfredsstiller gitte funksjonskrav? I dette punktet finner du svar på om isolasjonen som er beskrevet i EPDen dekker

Detaljer

REACH NYTT KJEMIKALIEREGELVERK I EU

REACH NYTT KJEMIKALIEREGELVERK I EU REACH NYTT KJEMIKALIEREGELVERK I EU 2265 2007 HVA ER REACH? REACH er EUs nye regelverk som skal sikre en styrket kjemikalieforvaltning i Europa. REACH vil erstatte deler av det norske kjemikalieregelverket.

Detaljer

Forurensningstilsyn og avfall

Forurensningstilsyn og avfall Forurensningstilsyn og avfall Byggavfallskonferansen 2012 Einar Knutsen Klif Miljøforvaltningen Regjeringen Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif), tidligere SFT, ble opprettet i 1974 Miljøverndepartementet

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

GJENVINNING RESIRKULERING AV PROBLEMER? Rolf Tore Ottesen, Norges geologiske undersøkelse

GJENVINNING RESIRKULERING AV PROBLEMER? Rolf Tore Ottesen, Norges geologiske undersøkelse GJENVINNING RESIRKULERING AV PROBLEMER? Rolf Tore Ottesen, Norges geologiske undersøkelse BLODPRØVER AVSLØRER HVILKE MILJØGIFTER VI HAR I KROPPEN MATERIALGJENVINNING ER BRA, MEN HVA MED MILJØGIFTENE?

Detaljer

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Forfattere: Eivind Farstad og Arne Rideng Oslo 2008, 53 sider Sammendrag: Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Denne studien dokumenterer forbruksutgiftene til utenlandske gjester i Norge i vinter-

Detaljer

Håndtering av smittefarlig avfall i Bærum kommune Resultat av en kartlegging

Håndtering av smittefarlig avfall i Bærum kommune Resultat av en kartlegging BÆRUM KOMMUNE Folkehelsekontoret Miljørettet helsevern Håndtering av smittefarlig avfall i Bærum kommune Resultat av en kartlegging Tittel: Håndtering av smittefarlig avfall i Bærum kommune Forfatter:

Detaljer

Substitusjonsplikten 1715 2000 Veileder

Substitusjonsplikten 1715 2000 Veileder Helse- og miljøfarlige kjemikalier Substitusjonsplikten 1715 2000 Veileder Innhold Hvordan bytte ut helse- og miljøfarlige stoffer med alternativer som utgjør mindre risiko? s. 4 Substitusjon trinn for

Detaljer

Undersøkelse av dekningsgraden til Produktregisteret.

Undersøkelse av dekningsgraden til Produktregisteret. Production Partner Undersøkelse av dekningsgraden til Produktregisteret. TA 2543/2009 Utabeidet av BIS Production Partner AS, Consultancy Forord Alle kjemiske produkter som produseres eller importeres

Detaljer

Pris- og salgsstatistikk for bioenergi i Norge

Pris- og salgsstatistikk for bioenergi i Norge Pris- og salgsstatistikk for bioenergi i Norge 23- Utarbeidet av: Norsk Bioenergiforening 1 1 Innledning...2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Metode... 3 2 Resultat...4 2.1 Pellets... 4 2.2 Briketter... 7 2.3 Flis...

Detaljer

96% brukes om igjen. Takk for hjelpen.

96% brukes om igjen. Takk for hjelpen. 96% brukes om igjen. Takk for hjelpen. Miljørapport 2015 Miljørapport 2015 1 MILJØREGNSKAP Et resultat du kan være stolt av! Når 96 prosent av hvert enkelt elektroniske eller elektriske produkt vi samler

Detaljer

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 1 Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Policy vedrørende miljøriktige innkjøp for Innkjøpsgruppen. Side 1 av 5 19.05.2011

Policy vedrørende miljøriktige innkjøp for Innkjøpsgruppen. Side 1 av 5 19.05.2011 Definisjoner Innkjøpsgruppen er et forpliktende innkjøpssamarbeid mellom selskapene ISS Facility Services AS, Nordic Choice Hotels AS og Umoe Restaurant Group AS. Formål og omfang Innkjøpsgruppen skal

Detaljer

Brenning av farlig avfall i ordinære avfallsforbrenningsanlegg. Byggavfallskonferansen 2015, Jon F Larsen

Brenning av farlig avfall i ordinære avfallsforbrenningsanlegg. Byggavfallskonferansen 2015, Jon F Larsen Brenning av farlig avfall i ordinære avfallsforbrenningsanlegg Byggavfallskonferansen 2015, Jon F Larsen Dagens situasjon Regelverk Tillatelser Erfaringer Hva skjer videre? Forbrenningsanleggene Omtrent

Detaljer

Strategi for farlig avfall 2008-2010

Strategi for farlig avfall 2008-2010 Prioritert farlig avfall STRATEGI FOR FARLIG AVFALL 2008 2010 2385 2008 1. Forord Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige stoffer og kan være en kilde til utslipp ved feil håndtering. Et økende

Detaljer

Hard vinter og tidlig påske gjorde store utslag for trevareprodusentene:

Hard vinter og tidlig påske gjorde store utslag for trevareprodusentene: Hard vinter og tidlig påske gjorde store utslag for trevareprodusentene: Færre arbeids og handledager, samt en lang og kald vinter har ført til at både dør og vindusprodusentene har opplevd et dårlig første

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

Resirkulert tilslag en ressurs på avveie. Jacob Mehus Norges byggforskningsinstitutt Gjenbruksprosjektets informasjonsdag 2004

Resirkulert tilslag en ressurs på avveie. Jacob Mehus Norges byggforskningsinstitutt Gjenbruksprosjektets informasjonsdag 2004 Resirkulert tilslag en ressurs på avveie Jacob Mehus Norges byggforskningsinstitutt Gjenbruksprosjektets informasjonsdag 2004 Innledning og bakgrunn Byggavfall Byggavfall en betydelig utfordring - store

Detaljer

Farlig avfall i ordinære forbrenningsanlegg. Øyvind U. Holm Siv.ing, miljørådgiver BIR Avfallsenergi AS

Farlig avfall i ordinære forbrenningsanlegg. Øyvind U. Holm Siv.ing, miljørådgiver BIR Avfallsenergi AS Farlig avfall i ordinære forbrenningsanlegg Øyvind U. Holm Siv.ing, miljørådgiver BIR Avfallsenergi AS Tema Hvilke typer farlig avfall kan være aktuelle? Hvilke undersøkelser er gjort per i dag? Hvilke

Detaljer

Tjenesteeksporten i 2. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 2. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 2. kvartal 2017 Eksporten og importen av tjenester økt fra 1. til 2. kvartal, slik den sesongmessig pleier å gjøre. Selv om eksporten av tjenester (utenom finansielle) økte, var det

Detaljer

Workshop Shredderfluff, onsdag 9. april 2008. Osvald Lyngstad. Det er flere årsaker til at jeg tok initiativet til dette møtet:

Workshop Shredderfluff, onsdag 9. april 2008. Osvald Lyngstad. Det er flere årsaker til at jeg tok initiativet til dette møtet: Workshop Shredderfluff, onsdag 9. april 2008. Osvald Lyngstad Først: Det er meget hyggelig at så mange har funnet veien hit. Shredderfluff er et uhyre komplisert tema med betydelige utfordringer som berører

Detaljer

Anvendelsesområder - Kvalitetssikring - Miljø

Anvendelsesområder - Kvalitetssikring - Miljø viktig å vite om ISOLASJON AV EKSPANDERT POLYSTYREN (EPS) Anvendelsesområder - Kvalitetssikring - Miljø Denne informasjonsfolderen er utarbeidet av EPS-gruppen, som er organisert som en bransje-gruppe

Detaljer

NEK 400:2014/AC1:2017

NEK 400:2014/AC1:2017 NEK 400:2014/AC1:2017 Norsk utgave Norsk elektroteknisk norm Corrigendum Elektriske lavspenningsinstallasjoner Norwegian electrotechnical standard Corrigendum Electrical low voltage installations NORSK

Detaljer

En leverandør - alle produkter

En leverandør - alle produkter GLAVA KOMPAKTE TAK En leverandør - alle produkter Isolitt Isolitt EPS (ekspandert polystyren ) er isolasjonsplater med lav egen vekt og høy trykkstyrke. Isolitt EPS leveres i forskjellige kvaliteter alt

Detaljer

Inspeksjonsrapport nummer: Saksnummer: 2006/8921

Inspeksjonsrapport nummer: Saksnummer: 2006/8921 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 2006/8921 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkiv nr. Deres referanse Kent Are Myhr, 22003634 Inspeksjonsrapport nummer: 2006.009

Detaljer

REACH NYTT KJEMIKALIEREGELVERK I EØS 2417

REACH NYTT KJEMIKALIEREGELVERK I EØS 2417 REACH NYTT KJEMIKALIEREGELVERK I EØS 2417 2008 HVA ER REACH? REACH er EUs nye regelverk som skal sikre en styrket kjemikalieforvaltning i Europa. REACH vil erstatte deler av det norske kjemikalieregelverket.

Detaljer

Negativ prisutvikling i årets første kvartal. Importen øker mens eksporten er stabilt lav

Negativ prisutvikling i årets første kvartal. Importen øker mens eksporten er stabilt lav Negativ prisutvikling i årets første kvartal Både dør-, vindus- og kjøkkenprodusentene har hatt en grei volum og omsetningsøkning i årets første kvartal. Bransjens tall sier at det er solgt 14 % flere

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2015 Verdiendring fra sept. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 914-6,3

Detaljer

Prioriterte miljøgifter årsrapport. Prioriterte miljøgifter i produkter - data for 2008

Prioriterte miljøgifter årsrapport. Prioriterte miljøgifter i produkter - data for 2008 Prioriterte miljøgifter årsrapport Prioriterte miljøgifter i produkter - data for 2008 TA 2743 2010 Innhold 1 Sammendrag... 4 1.1 Presentasjon av data... 4 1.2 Informasjonskilder for omsetningsmengder...

Detaljer

9. Forskning og utvikling (FoU)

9. Forskning og utvikling (FoU) Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2005 Forskning og utvikling (FoU) Annette Kalvøy 9. Forskning og utvikling (FoU) Rundt 27,8 milliarder kroner ble brukt til forskning og utvikling i Norge i 2004 og

Detaljer

KLIF DSB. Fylkesmannen. Strålevernet. NFFAs medlemmer

KLIF DSB. Fylkesmannen. Strålevernet. NFFAs medlemmer NFFA . KLIF Fylkesmannen MD NFFAs medlemmer DSB Strålevernet Foto Weee Recycling Ftalater (gulv- og takbelegg, membraner, vinyltapet, PVC-isolerte kabler, fugemasser m.m.) Treimpregneringsmidler (overflatebehandlet

Detaljer

En oversikt over returselskapene og hvilke produktgrupper de håndterer finnes under Godkjente returselskaper.

En oversikt over returselskapene og hvilke produktgrupper de håndterer finnes under Godkjente returselskaper. Nyheter i 2007 14. desember 2007: I juni 2007 godkjente SFT fire returselskap for EE-avfall. Godkjenningene ble gitt til Elretur AS, RENAS AS, Eurovironment AS og Ragn-Sells Elektronikkretur AS. Elretur

Detaljer

EKSPORTEN I AUGUST 2016

EKSPORTEN I AUGUST 2016 EKSPORTEN I AUGUST 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall August 2016 Verdiendring fra aug. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 006-13,1 -

Detaljer

Klima- og forurensningsdirektoratet Avdeling for miljøgifter og avfall

Klima- og forurensningsdirektoratet Avdeling for miljøgifter og avfall Klima- og forurensningsdirektoratet Avdeling for miljøgifter og avfall Forsvarlig behandling av enkelte typer farlig avfall Faglig underlag og vurderinger 21. mars 2012 Utgivelsesdato 21. mars 2012 Saksbehandler

Detaljer

Et tøft år Det er ingen tvil om at 2013 var et tøft år som tæret på marginene. Felles for alle trevareprodusentene

Et tøft år Det er ingen tvil om at 2013 var et tøft år som tæret på marginene. Felles for alle trevareprodusentene Svak volumøkning Samlet sett, endte 2013 svakt over fjoråret volummessig. Svingningene er litt ulike blant produsentene, ettersom hvor de kommer inn i byggefasen. Mens vindusprodusentene opplevde et tøft

Detaljer

Mottak og behandling av isolerglass. Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter

Mottak og behandling av isolerglass. Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter Mottak og behandling av isolerglass Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter 1 Isolérglassruter med PCB, klorparafiner eller ftalater er farlig avfall

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Hallvard Berget Deres ref.: Åsmund Homme Vår dato: 10.05.2006 Tlf.: 38 17 66 85 Vår ref.: 2006/2603 Arkivkode:472 Renovasjonsselskapet for Kristiansandsregionen

Detaljer

Logistikkløsninger, kostnader og CO 2 -utslipp ved returtransport av drikkevareemballasje

Logistikkløsninger, kostnader og CO 2 -utslipp ved returtransport av drikkevareemballasje Sammendrag: Logistikkløsninger, kostnader og CO 2 -utslipp ved returtransport av drikkevareemballasje Forfatter: Olav Eidhammer Oslo 2005, 45 sider Studien viser at ved en 100 % overgang fra gjenfyllbar

Detaljer

Trender 2015. Lønnsomheten øker! Både innen dør, kjøkken og vindu ser vi en stabil vekst i omsetningen i 2015, og en god økning i lønnsomheten.

Trender 2015. Lønnsomheten øker! Både innen dør, kjøkken og vindu ser vi en stabil vekst i omsetningen i 2015, og en god økning i lønnsomheten. 2015 Trender 2015 Lønnsomheten øker! Både innen dør, kjøkken og vindu ser vi en stabil vekst i omsetningen i 2015, og en god økning i lønnsomheten. I 2015 importerte vi trevarer for 3,8 mrd kroner og eksporterte

Detaljer

Forskrift om endringer i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften)

Forskrift om endringer i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) Forskrift om endringer i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx. xx. xxxx med

Detaljer

Inspeksjon ved Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Dato for inspeksjonen: oktober 2010 Rapportnummer: I.Klif Saksnr.

Inspeksjon ved Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Dato for inspeksjonen: oktober 2010 Rapportnummer: I.Klif Saksnr. Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no 2010.089.I.KLIF

Detaljer

Kjemikaliekrav for produkter ekstremsport for bransjen? Line Telje Høydal 21. september 2016

Kjemikaliekrav for produkter ekstremsport for bransjen? Line Telje Høydal 21. september 2016 Kjemikaliekrav for produkter ekstremsport for bransjen? Line Telje Høydal 21. september 2016 Våre fagområder i hovedtrekk Vi iverksetter gjeldende miljøpolitikk innen: bevaring av natur og arter bevaring

Detaljer

Resultater fra kontrollen Fylkesmannen avdekket totalt 3 funn, bestående av 2 avvik* og 1 anmerkning*. Funnene er beskrevet denne rapporten.

Resultater fra kontrollen Fylkesmannen avdekket totalt 3 funn, bestående av 2 avvik* og 1 anmerkning*. Funnene er beskrevet denne rapporten. Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelinga Inspeksjonsrapport Saksnummer: 06/3195 Kontrolldato: 11.05.06 Informasjon om virksomheten Navn: Oppland Metall AS Organisasjonsnr.: 915 024 270 Adresse: Pb. 46,

Detaljer

Inspeksjonsrapport. Fylkesmannen i Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse Saksbehandler, innvalgstelefon Arkiv nr.

Inspeksjonsrapport. Fylkesmannen i Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse Saksbehandler, innvalgstelefon Arkiv nr. Fylkesmannen i Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 10.05.06 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkiv nr. Deres referanse Inspeksjonsrapport Inspeksjonsrapport nummer: Saksnummer: 2006/1690 Informasjon

Detaljer

EKSPORTEN I JULI 2016

EKSPORTEN I JULI 2016 EKSPORTEN I JULI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Juli 2016 Verdiendring fra juli 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 118-15,2 - Råolje

Detaljer

22.04.2016 INNFYLLSMATERIALER. Hva skal vi velge? Av Tor Mjøen Parkmaskiner AS HVA ER MILJØVENNLIG?

22.04.2016 INNFYLLSMATERIALER. Hva skal vi velge? Av Tor Mjøen Parkmaskiner AS HVA ER MILJØVENNLIG? INNFYLLSMATERIALER Hva skal vi velge? Av Tor Mjøen Parkmaskiner AS HVA ER MILJØVENNLIG? 1 HVILKE TYPER FINNES: TPE, Fornybart materiale ved oppvarming. EPDM, Et polyurethane materiale, obs: finnes både

Detaljer

Nye stoffer foreslått tatt inn på Obs-listen. Vedlegg 2

Nye stoffer foreslått tatt inn på Obs-listen. Vedlegg 2 Nye stoffer foreslått tatt inn på Obs-listen Vedlegg 2 1-METOKSYPROPAN-2-OL CAS-nr 107-98-2 / EC-nr 203-539-1 / Indeks-nr 603-064-00-3 Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter. Produksjon av maling

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2016 Verdiendring fra sept. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 57 781-15,9

Detaljer

Nye brannkrav og merking for kabler - Regler, endringer og tidsperspektiv

Nye brannkrav og merking for kabler - Regler, endringer og tidsperspektiv Nye brannkrav og merking for kabler - Regler, endringer og tidsperspektiv 1 CPR i et nøtteskall Construction Products Regulation (Byggevareforordningen på norsk) Regelsett/metode for klassifisering av

Detaljer

Byggevarestatistikk - import / eksport. Pr. 2. kvartal 2014

Byggevarestatistikk - import / eksport. Pr. 2. kvartal 2014 Byggevarestatistikk - import / eksport Pr. 2. kvartal Kommentarer Q2-14 Rapporten er laget basert på statistikk fra SSB, bearbeidet av Prognosesenteret på oppdrag fra Byggevareindustriens forening. Import

Detaljer

KOMPAKTE TAK. glava.no

KOMPAKTE TAK. glava.no KOMPAKTE TAK glava.no En leverandør - alle produkter GLAVA EPS GLAVA EPS (ekspandert polystyren ) er isolasjonsplater med lav egen vekt og høy trykkstyrke. GLAVA EPS leveres i forskjellige kvaliteter

Detaljer

Programområde for industritekstil og design - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for industritekstil og design - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for industritekstil og design - Læreplan i felles programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 8. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2017

EKSPORTEN I JANUAR 2017 1 EKSPORTEN I JANUAR 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Januar 2017 Verdiendring fra jan. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 73 816 21,9

Detaljer

Miljøfyrtårns kriterier for engroshandel. Anne Kristin Peersen, Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårns kriterier for engroshandel. Anne Kristin Peersen, Miljøfyrtårn Miljøfyrtårns kriterier for engroshandel Anne Kristin Peersen, Miljøfyrtårn Del 2, HS samling 12.30: Miljøfyrtårns kriterier for engroshandel, Anne Kristin Peersen, Miljøfyrtårn 12.50: Kjemikalieregelverk,

Detaljer

Eksportlogistikk i små og mellomstore bedrifter

Eksportlogistikk i små og mellomstore bedrifter Sammendrag: TØI rapport 340/1996 Forfattere: Rolv Lea, Janne M. Hagen, Jan-Erik Lindjord, Torhild L. Barlaup, Knut Bøe Oslo 1996, 89 sider Eksportlogistikk i små og mellomstore bedrifter Små og mellomstore

Detaljer

Svar på oppdrag fra KLD om mulige effekter av at avgiften på forbrenning av avfall ble fjernet

Svar på oppdrag fra KLD om mulige effekter av at avgiften på forbrenning av avfall ble fjernet Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 09.07.2014 Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/7165 Saksbehandler: Bernt Ringvold Svar på oppdrag fra KLD om mulige effekter

Detaljer

Resultater fra kontrollen Fylkesmannen avdekket 3 avvik og 1 anmerkning, under kontrollen. Se vedlegget til rapporten.

Resultater fra kontrollen Fylkesmannen avdekket 3 avvik og 1 anmerkning, under kontrollen. Se vedlegget til rapporten. Fylkesmannen i Vest-Agder Saksbehandler, Thore Egeland Inspeksjonsrapport Informasjon om virksomheten Navn: Lindland Maskin AS Adresse: Akersmyr, 4580 Lyngdal Besøksadresse: Akersmyr Kommune/kommunenr.:

Detaljer

Spesiell brannrisiko - plastmaterialer, brennbar isolasjon

Spesiell brannrisiko - plastmaterialer, brennbar isolasjon Kursdagene 2013 Brannsikre bygg samspill i byggeprosessen Spesiell brannrisiko - plastmaterialer, brennbar isolasjon Anne Steen-Hansen Forskningsleder, dr.ing, (Norges branntekniske laboratorium) anne.steen.hansen@sintef.no

Detaljer

Videreutvikling av produsentansvaret

Videreutvikling av produsentansvaret Videreutvikling av produsentansvaret Dokument nr. 100758 Revisjonsnr. Dato: 18. desember 2009 Utarbeidet: Kontrollert: Oppdragsansvarlig: Eirik Wormstrand, Astri Huse og Eivind Bøe Tore M. Hagen Barbro

Detaljer

Inspeksjon ved Gamletorvet rens & skjorteservice v/lisa Bratberg. Dato inspeksjon: Saksnr: 2015/5232 Dato rapport:

Inspeksjon ved Gamletorvet rens & skjorteservice v/lisa Bratberg. Dato inspeksjon: Saksnr: 2015/5232 Dato rapport: Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelinga Inspeksjonsrapport Inspeksjon ved Gamletorvet rens & skjorteservice v/lisa Bratberg Dato inspeksjon: 14.09.2015 Saksnr: 2015/5232 Dato rapport: 02.10.2015 Til

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Gjerstad trevare Anleggsnr: 0911.0007.01

Kontrollert anlegg Navn: Gjerstad trevare Anleggsnr: 0911.0007.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 987 812 672 Eies av (org.nr): 987 773 995 Besøksadresse: Gjerstad, 4980 GJERSTAD Telefon: 37 15 75 28 Bransjenr. (NACE-kode): 33.110 E-post: post@gjerstad-trevare.no

Detaljer

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE

MILJØSANERINGSBESKRIVELSE MILJØSANERINGSBESKRIVELSE Træffhuset / Istadhallen Prosjektnummer: 3-00116 Oppdragsgiver: Molde Eiendom KF Rev: 00 Dato: 2016-01-17 Utarbeidet av: Tone M. Rangnes Verifisert av: Helge Rønning XPRO AS /

Detaljer

Møbel og interiørbransjene Knut Erik Rekdal /

Møbel og interiørbransjene Knut Erik Rekdal / Møbel og interiørbransjene 2016 Knut Erik Rekdal / ker@virke.no Bakgrunn Datagrunnlaget på omsetning til bransjene er hentet fra Statistisk Sentralbyrå. Omsetningen for de 10 første månedene i 2016 er

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2016

EKSPORTEN I JANUAR 2016 1 EKSPORTEN I JANUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Januar 2016 Verdiendring fra jan. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 354-18,7

Detaljer

EKSPORTEN I APRIL 2016

EKSPORTEN I APRIL 2016 EKSPORTEN I APRIL 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall April 2016 Verdiendring fra april 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 622-7,9 - Råolje

Detaljer

Farlig avfall. Avfall kan være kategorisert som farlig av ulike grunner, her er de vanligste typer avfall:

Farlig avfall. Avfall kan være kategorisert som farlig av ulike grunner, her er de vanligste typer avfall: Farlig avfall Ved riving av bygg skal det utføres en miljøsaneringsbeskrivelse av bygg m.m. som skal rives. GLØR IKS kan utføre denne jobben. Da skal bygget kartlegges for miljøgifter og farlig avfall.

Detaljer

Fra 4 til 1 %, og opp igjen?

Fra 4 til 1 %, og opp igjen? Fra 4 til 1 %, og opp igjen? Skog og tre skognæringens framtid 5. juni 213 av Rolf Røtnes 1.6.213 Skognæringenes andel av BNP for Fastlands-Norge, unntatt offentlig forvaltning. Prosent. 197-212 5 4,5

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Svandalsflonatunnelen Avfallsplan for oppgradering av tunnelen M U L T I C O N S U L T 1. Innledning Det ble den 3. november 212 utført befaring og prøvetaking i Svandalsflonatunnelen på E134 i forbindelse

Detaljer

Rapport. Brannsikkerhet og helse- og miljøeffekter i forbindelse med stoppete møbler, madrasser og innredningstekstiler

Rapport. Brannsikkerhet og helse- og miljøeffekter i forbindelse med stoppete møbler, madrasser og innredningstekstiler - Åpen Rapport Brannsikkerhet og helse- og miljøeffekter i forbindelse med stoppete møbler, madrasser og innredningstekstiler Forfattere Karolina Storesund Sandra H. Steinbakk Anne Steen-Hansen SINTEF

Detaljer

Produksjonsstatistikk 2015 for trykkimpregnert trevirke

Produksjonsstatistikk 2015 for trykkimpregnert trevirke Produksjonsstatistikk 2015 for trykkimpregnert trevirke Vedlegg til årsberetning for Norsk Impregneringskontroll Kristian Bysheim og Morten Damm Norsk Treteknisk Institutt 1 Produksjon Tabell 1. Oversikt

Detaljer

VISSTE DU AT...? B. Utslipp av klimagasser. Med og uten opptak av CO2 i skog

VISSTE DU AT...? B. Utslipp av klimagasser. Med og uten opptak av CO2 i skog FAKTAHEFTE Klimagassutslippene har ligget stabilt i 10 år Klimagassutslippene i Norge var i 2010 på 53,7 mill. tonn CO 2 -ekvivalenter ekvivalenter. * Dette er 8 prosent høyere enn i 1990. De siste 10

Detaljer

Profesjonelle aktører velger innovative løsninger

Profesjonelle aktører velger innovative løsninger Profesjonelle aktører velger innovative løsninger Mineralull Opplev neste steg innen isolasjon Våre mineralullprodukter med ECOSE Technology! Etter den vellykkede introduksjonen av ECOSE Technology i produktene

Detaljer