Bruken av bromerte flammehemmere i produkter Materialstrømsanalyse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruken av bromerte flammehemmere i produkter Materialstrømsanalyse"

Transkript

1 Bruken av bromerte flammehemmere i produkter Materialstrømsanalyse TA-1947/2003

2 Forord Bromerte flammehemmere brukes i et stort antall produkttyper for å gjøre produktene mindre brannfarlig. Det er kjent at mange av de bromerte flammehemmerne har alvorlige helse- og miljøskadelige egenskaper. De bromerte flammehemmere omfattes av målet om vesentlig reduksjon av utslippene innen 2010 i Stortingsmelding nr. 58 ( ). Hovedutfordringen er å få til en redusert bruk av de mest helse- og miljøskadelige bromerte flammehemmere, samt å håndtere avfallet fra produkter som inneholder disse stoffene på en måte som ikke gir ytterligere utslipp til miljøet. Miljøvernmyndighetene har utarbeidet en handlingsplan som skal føre til at reduksjonsmålet oppnås. Planen inneholder risikoreduserende tiltak som forbud mot bruk av enkeltstoffer, informasjonsspredning, innhenting av kunnskap og skjerpet kontroll med innsamling og avfallsbehandling. Den kan leses i sin helhet på Et av tiltakene handlingsplanen er å innhente sikrere data om bruken av bromerte flammehemmerne i produkter i Norge gjennom en materialstrømsanalyse. I tillegg ønsket man å ha en metode for enkelt å kunne følge forbruket i årene fremover. Dette for at virkningene av tiltak som gjennomføres skal kunne dokumenteres. Materialstrømsanalysen ble utført i perioden juli til desember SFT, Oslo mars 2003 Ingrid Bjotveit Direktør næringslivsavdelingen 2

3 Innhold 1 INNLEDNING Bakgrunn Prosjektets mål GJENNOMFØRING FLAMMEHEMMERE, TYPER OG FUNKSJON Generelt om flammehemmere Bromerte flammehemmere Bromerte flammehemmere som er prioritert for tiltak PENTABROMDIFENYLETER (PENTA-BDE) OKTABROMDIFENYLETER (OKTA-BDE) DEKABROMDIFENYLETER (DECA-BDE) TETRABROMBISFENOL A (TBBPA) HEKSABROMCYKLODODEKAN (HBCD) ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER Generelt Kretskort GENERELT OM KRETSKORT NORSK PRODUKSJON AV KRETSKORT BASERT PÅ IMPORTERT LAMINAT BROMERTE FLAMMEHEMMERE I KRETSKORT I NORSK PRODUKSJON IMPORT AV KRETSKORT I FERDIGPRODUKTER 2 ULIKE ANSLAG MENGDER BROMERTE FLAMMEHEMMERE I KRETSKORT I EE-PRODUKTER Kabinetter til elektrisk og elektronisk utstyr BAKVEGG OG KABINETT I TV-APPARATER KABINETTER TIL DATAUTSTYR KABINETTER TIL ANNET KONTORUTSTYR ANSLÅTTE MENGDER I KABINETTER TIL EE-UTSTYR Andre elektriske og elektroniske produkter Kabler Oppsummering ISOLASJONSMATERIALER Informasjonsinnsamling Bromerte flammehemmere i isolasjonsmaterialer Ekspandert polystyren MENGDER OG UTVIKLINGSTRENDER STANDARDER OG KRAV AVFALL KONSEKVENSER AV RESTRIKSJONER Ekstrudert polystyren Polyuretan Cellegummi MENGDER OG UTVIKLINGSTRENDER STANDARDER OG KRAV...21

4 5.6.3 AVFALL KONSEKVENSER AV RESTRIKSJONER Bromfrie flammehemmere Annen isolasjon uten flammehemmere TEKSTILER Informasjonsinnhenting Resultat av spørreundersøkelsen MENGDER OG UTVIKLINGSTRENDER STANDARDER OG KRAV AVFALL KONSEKVENSER AV RESTRIKSJONER Andre tekstilprodukter Bromfrie flammehemmere Tekstiler uten flammehemmere TRANSPORT ANDRE PRODUKTER FORBRUK I NORGE I Typer og mengder bromerte flammehemmere Avfall TILTAK FOR Å REDUSERE MILJØBELASTNINGEN Generelle prinsipper Kretskort Kabinetter til EE-produkter Isolasjon Tekstiler Transportmidler INDIKATORPARAMETERE REFERANSER Vedlegg: Vedlegg 1: Liste over kontaktede bedrifter m.m. Vedlegg 2: Spørreskjema Vedlegg 3: Oversikt over bromerte forbindelser som brukes som flammehemmere Vedlegg 4: Beregning av mengde bromerte flammehemmere i datautstyr Vedlegg 5: Plast i elektriske og elektroniske produkter i Europa Vedlegg 6: Liste over forkortelser 4

5 Sammendrag Denne materialstrømsanalysen er et ledd i SFTs arbeid med å innhente kunnskap om bruk, spredning og utslipp av bromerte flammehemmere, spesielt penta-, okta- og dekabromdifenyleter (penta-dbe, okta-dbe, deka-dbe), tetrabrombisfenol A (TBBPA) og heksabromcyklododekan (HBCD). Arbeidet har tatt utgangspunkt i tidligere gjennomførte undersøkelser av bruk av bromerte flammehemmere. Ut fra informasjonen i disse undersøkelsene har arbeidet vært konsentrert om følgende bransjer og produkttyper: Elektriske og elektroniske (EE-) produkter Isolasjonsmaterialer Tekstiler Maling, lakk og lim Transportmidler Plastråstoffer, kjemikalier Det finnes ca. 70 ulike bromerte organiske forbindelser som kan brukes som flammehemmere. En oversikt over de aktuelle stoffene finnes i vedlegg 3. Tabellen nedenfor viser forbruket av bromerte flammehemmere i Norge i Alt som forbrukes i Norge importeres, enten som kjemikalium, i plastråvarer og -halvfabrikata, eller i ferdige produkter. Tallene i tabellen representerer netto forbruk i Norge i 2001, dvs. import minus eksport (ferdigvarer) og produksjonsavfall (fra norsk produksjon av ferdigvarer). Der hvor bare summen er oppgitt, er fordelingen på ulike bromforbindelser ikke kjent. Tallene er dels basert på opplysninger fra norske produsenter som bruker bromerte flammehemmere i sine produkter, og dels på anslag. Forbruket av bromerte flammehemmere til Norge i 2001, fordelt på typer bromforbindelser. Produkt TBBPA tonn HBCD Tonn Penta-BDE tonn Deka-BDE tonn Dinatriumtet rabromftalat tonn Ulike bromforbindelser tonn* Kretskort 153** EE-kabinetter 40-45*** Andre EE-prod EPS XPS < 1 Cellegummi Møbelstoff 0,1 0,8 Transportmidler Sum , , * Ulike bromforbindelser omfatter de bruksområdene hvor fordelingen på typer bromforbindelser ikke er kjent ** Produktgruppen kan også inneholde andre bromforbindelser i små mengder *** I hovedsak TBBPA, men også mindre mengder poly-bde og andre bromforbindelser Tabellen viser at TBBPA står for mellom halvparten og 2/3 av alt forbruket, mens forbruket av HBCD og deka-bde er betydelig lavere. Det er ikke mulig å sammenligne resultatene fra denne materialstrømsanalysen med den som ble gjennomført i 1998, da utvalget av produkter 5

6 som er inkludert er ulikt, spesielt med hensyn til EE-produkter. I 1998 var ikke importerte EE-produkter inkludert. Kartleggingen var heller ikke fullstendig med hensyn til isolasjonsmaterialer. For isolasjon og tekstiler er nøyaktigheten i tallmaterialet god. Anslaget for bruk i norskproduserte kretskort og EE-produkter vurderes som relativt pålitelig. For mengden i importerte EE-produkter er usikkerheten vesentlig større. Anslaget for mengde i transportmidler er usikkert. Gjennomsnittlig forbruk av bromerte flammehemmere i Vest-Europa er høyere enn det som er kartlagt for Norge. En del av forskjellen kan forklares ved at Norge har en noe annen forbruksprofil på enkelte produkter. Bl.a. brukes det lite flammehemmet EPS/XPS i norske bygg, og det brukes ikke bromerte flammehemmere i norsk produksjon av PUR til møbler, madrasser og isolasjon. Det må likevel antas at det virkelige forbruket i Norge ligger høyere enn det som er funnet i kartleggingen, antakelig tonn. Dette skyldes mest sannsynlig at anslagene for bromerte flammehemmere i importerte EE-produkter og transportmidler er for lave. Tiltak for å redusere miljøbelastningen fra bromerte flammehemmere kan være: Å erstatte bromerte flammehemmere med andre, mindre farlige flammehemmere Fjerne/redusere bruken ved å redusere kravene til brannsikkerhet Benytte annen teknologi eller andre arbeidsmetoder for å opprettholde brannsikkerhet Bruke materialer som ikke er brennbare i stedet for materialer som inneholder bromerte flammehemmere Tilrettelegge for separat og miljøsikker avfallshåndtering Ved gjennomgang av litteratur og publikasjoner fra produsenter og brukere internasjonalt, kan det registreres en betydelig motstand mot å gå bort fra bromerte flammehemmere. Dette skyldes at de bromerte flammehemmerne har gode tekniske og branntekniske egenskaper som gjør det mulig å etterkomme de strengeste brannsikkerhetskravene fra ulike myndigheter, samt at stoffene totalt sett er billigere i bruk enn andre flammehemmere. Det er imidlertid et betydelig arbeid i gang for å erstatte de polybromerte difenyleterne med andre, mindre helse-/miljøfarlige bromerte forbindelser, og det forventes at disse stoffene etter hvert kan fases helt ut. Det er mindre fokus på erstatningsstoffer for TBBPA og HBCD. Det er funnet sparsomt med helse- og miljøinformasjon for de alternative bromerte forbindelsene. Det finnes en rekke bromfrie alternativer som er i bruk eller tilgjengelige for bruk. De mest aktuelle bromfrie flammehemmerne er ulike fosforforbindelser og metallforbindelser (aluminium- og magnesiumforbindelser). Det finnes også polymere materialer som er modifisert slik at de ikke er brennbare ( innebygget flammehemming). Dette gjelder bl.a. fibermaterialer som brukes i brannsikker bekledning, og skummaterialer til møbler og lignende. 6

7 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Bromerte flammehemmere brukes i et stort antall produkttyper for å gjøre dem mindre brannfarlige. Det er kjent at mange av de bromerte flammehemmerne har alvorlige helse- og miljøskadelige egenskaper. Det er et nasjonalt mål at utslippene av disse stoffene skal reduseres vesentlig innen SFT har utarbeidet en handlingsplan som skal føre til at reduksjonsmålet oppnås /1/. Planen inneholder forslag til risikoreduserende tiltak som forbud mot bruk av enkeltstoffer, informasjonsspredning, innhenting av kunnskap og skjerpet kontroll med innsamling og avfallsbehandling. Denne materialstrømsanalysen er et ledd i SFTs arbeid med å innhente kunnskap om bruk, spredning og utslipp av bromerte flammehemmere, spesielt penta-, okta- og dekabromdifenyleter, tetrabrombisfenol A og heksabromcyklododekan. 1.2 Prosjektets mål Målet med prosjektet er å fremskaffe kunnskap om bruk av bromerte flammehemmere i produkter i Norge i Følgende forhold ønskes belyst: Hvor store mengder penta-, okta- og dekabromdifenyleter, tetrabrombisfenol A og heksabromcyklododekan som brukes i norsk produksjon av produkter Hvor store mengder penta-, okta- og dekabromdifenyleter, tetrabrombisfenol A og heksabromcyklododekan som importeres til Norge i ferdigprodukter Utviklingstrender i forbruket av disse 5 stoffene Bruk og import av andre bromerte flammehemmere i Norge Mulige alternativer til bromerte flammehemmere (alternative kjemikalier, alternativ teknologi, endret produktdesign m.v.) Kostnader knyttet til å ta i bruk alternativene (vil foreligge som et separat vedlegg til rapporten) Det skal også finnes fram til indikatorparametere som muliggjør en enkel oppfølging av forbruket i årene framover, slik at virkningene av tiltak som gjennomføres kan dokumenteres. 7

8 2 Gjennomføring Arbeidet har tatt utgangspunkt i tidligere gjennomførte undersøkelser av bruk av bromerte flammehemmere. De viktigste kildene har vært: Materialstrømsanalyse av bromerte flammehemmere i Norge i 1998 /4/ Materialstrømsanalyse av bromerte flammehemmere i Danmark i 1999 /5/ Undersøkelser av bruk av bromerte flammehemmere i Sverige /2/, /3/ Ut fra informasjonen i disse undersøkelsene ble arbeidet konsentrert om følgende bransjer og produkttyper: Elektriske og elektroniske produkter Isolasjonsmaterialer Tekstiler Maling, lakk og lim Transportmidler Plastråstoffer, kjemikalier Opplysninger om import og bruk er samlet inn gjennom henvendelser til: Produktregisteret (Kun i kjemikalier og ikke i produkter) Statistisk sentralbyrå Bransjeforeninger Industrivirksomheter Importører av råvarer, halvfabrikata og ferdigprodukter Leverandører og forhandlere av halvfabrikata og ferdigprodukter Offentlige organisasjoner og virksomheter Innsamlingen er gjort gjennom en spørreskjemaundersøkelse, og gjennom telefonkontakter. Oversikter over kontaktede instanser finnes i vedlegg. I tillegg er det innhentet informasjon gjennom databaser og litteratur, bl.a.: Kompass Norge AS (www.kompass.no), en database om og for næringslivet for søk etter leverandører og kunder. I databasene finnes selskapene beskrevet med informasjon om: produsenter, agenter, grossister, eksport og import, samt informasjon om produkter og tjenester. Gule Sider (www.gulesider.no) SpecialChem (www.specialchem.com), en database med informasjon om tilsetningsstoffer i plast. Bedriftenes hjemmesider på nettet. En oversikt over referanser finnes i rapportens kapittel 9. Oversikt over forkortelser som er brukt i rapporten finnes i vedlegg 6. 8

9 3 Flammehemmere, typer og funksjon 3.1 Generelt om flammehemmere Flammehemmere tilsettes materialer og produkter for å redusere faren for antennelse, og for å hindre at en antennelse utvikler seg til en brann. Over 350 ulike flammehemmere er beskrevet. I tabell 3.1 er det gitt en oversikt over typer av kjemiske forbindelser som brukes som flammehemmere. Tabell 3.1: Verdensmarkedet for flammehemmere i 1998, fordelt på typer /14/ Type kjemisk forbindelse Andel av forbruk Bromerte forbindelser 39% Uorganiske forbindelser 27% Fosforforbindelser 24% Klorerte forbindelser 6% Melamin 4% Eksempler på produkttyper som kan inneholde flammehemmere er: Plastvarer Tekstiler, verneklær, teltduk, interiørtekstiler Trevarer Brannbeskyttende maling Elektriske og elektroniske produkter Byggevarer (isolasjon m.v.) Transportmidler (biler, tog, fly osv) Møbler Bruken av flammehemmere er ofte bestemt av offentlige regler og forskrifter knyttet til brannsikkerhet, og til internasjonale standarder for produktkvalitet (ISO-standarder). Bruken kan også være bestemt av kravspesifikasjoner som er utarbeidet av produsenter og brukere av ulike produkter. Hvilken type flammehemmer som velges, avhenger av flere faktorer. Blant de viktigste er krav til brannsikkerhet, kjemiske egenskaper i forhold til materialet som skal flammehemmes, tekniske egenskaper, og pris. Flammehemmere kan være additive eller reaktive. En reaktiv flammehemmer reagerer med det materialet som skal brannhemmes, og er dermed fast bundet i materialet. Faren for utlekking/migrering ut av materialet under brukstiden er svært liten. En additiv flammehemmer tilsettes til materialet uten å reagere med det, og kan dermed migrere eller vaskes ut i løpet av brukstiden. 3.2 Bromerte flammehemmere Det finnes ca. 70 ulike bromerte organiske forbindelser som kan brukes som flammehemmere. De som brukes i størst mengde er: Tetrabrombisfenol A TBBPA 9

10 Polybromerte difenyletere - poly-bde, hovedsakelig som penta-, okta-, dekabromdifenyleter (BDE) Heksabromcyklododekan HBCD En mer fullstendig oversikt over aktuelle stoffer finnes i vedlegg 3. Bromerte flammehemmere kan være både additive og reaktive. Tetrabrombisfenol A brukes i hovedsak som reaktiv flammehemmer, mens de polybromerte difenyleterene og heksabromcyklododekan er additive. Helse- og miljøfarlige egenskaper er rimelig godt kartlagt for de fem mest brukte forbindelsene. Det er dokumentert at polybromerte difenyletere er tungt nedbrytbare og akkumuleres i næringskjeden, og at de kan forårsake alvorlige helse- og miljøskader. Kunnskapen om TBBPA og HBCD er mer begrenset, men også for disse stoffene finnes indikasjoner på alvorlige helse- og miljøskadelige egenskaper. Kunnskapen er vurdert som tilstrekkelig til at alle stoffene er tatt med på miljømyndighetenes OBS-liste. For andre bromerte flammehemmere finnes det mindre dokumentasjon om helse- og miljøegenskaper. I fremtiden vil man forhåpentligvis få økt kunnskap også om disse alternativene, spesielt hvis bruken av dem øker. 3.3 Bromerte flammehemmere som er prioritert for tiltak Pentabromdifenyleter (Penta-BDE) Bruk av pentabromdifenyleter er oppsummert i EU s risikovurdering fra 2000 /7/. Verdens produksjon av penta-bde var anslått til ca tonn i Dette utgjorde ca. 10% av den totale produksjonen av polybromerte difenyletere. Produksjonen av penta-bde opphørte i EU i 1997, og forbruk av penta-bde er betydelig redusert i de senere år. For 2000 er bruk i EU anslått til tonn, mens en tilsvarende mengde antas å bli importert til EU i ferdigprodukter. Total bruk i EU er ut fra dette tonn/år. Ca. 95% av det som brukes i EU, brukes til produksjon av fleksibelt polyuretanskum, som har tre hovedbrukeområder: Skumbaserte laminerte interiørdeler til biler, som for eksempel hodestøtter Stoppede møbler og skum-madrasser Skum-basert emballasje Normalt brukes penta-bde i polyuretanskum sammen med aromatiske fosfatestere. Historisk har penta-bde også vært brukt i tekstiler og elektronisk utstyr. I tekstiler var viktigste bruksområdet brannresistente klær som var polyuretanbehandlet, og polyuretanbelegg under tepper. I elektronisk utstyr har det vært brukt i komponenter laget av epoksy, fenolresin og umettet polyester. Bruken innen disse områdene har opphørt i EU, men det kan ikke utelukkes at det fortsatt importeres slike produkter til EU. Mest sannsynlig finnes penta-dbpe i EE-produkter som importeres fra Asia Oktabromdifenyleter (Okta-BDE) Bruk av oktabromdifenyleter er oppsummert i EU s risikovurdering fra 2002 /8/. 10

11 Produksjonen av okta-bde er opphørt i EU. Alt som brukes til produksjon importeres. Det skjer også import via ferdigprodukter. Verdensproduksjonen var i 1994 ca tonn, som utgjorde ca. 15% av den totale produksjonen av polybromerte fenyletere. For 1999 er bruk i EU anslått til ca. 450 tonn, mens importen til EU i ferdigprodukter er anslått til 1350 tonn. Total bruk i EU er ut fra dette ca tonn/år. Okta-BDE brukes så å si alltid sammen med antimon trioksid. I EU brukes 95% av bruksmengden i akrylnitril-butadien-styren polymerer (ABS), i mengder fra 12 til 18 vekt% i det ferdige produktet. De resterende 5% brukes i high impact polystyren (HIPS), polybutylen tereftalat (PBT) og polyamidpolymerer. Mengde i ferdig produkt er vekt%. Typiske bruksområder for ABS og øvrige nevnte polymerer er kabinetter til kontorutstyr og maskiner Dekabromdifenyleter (Deca-BDE) Bruk av dekabromdifenyleter er oppsummert i EU s risikovurdering fra 2002 /9/. Verdensproduksjonen var ca tonn i Dette utgjorde ca. 75% av den totale produksjonen av polybromerte fenyletere. Produksjonen av deca-bde er opphørt i EU. Alt som brukes til produksjon importeres. Det skjer også import via ferdigprodukter. For 1999 er bruk i EU anslått til ca tonn. Det foreligger ikke informasjon om importen til EU i ferdigprodukter. Deka-BDE brukes i hovedsak i polymerer og tekstiler. I polymerer brukes den så å si alltid sammen med antimon trioksid. Mengden i det ferdige produktet er 10 15%. Det viktigste bruksområdet er i high impact polystyren (HIPS) som brukes til bakvegger på TV-kabinetter. Ellers brukes det i en rekke plasttyper til bruk i EE-produkter: Polypropylen (PP) til elektronikk Etyl vinylacetat (EVA) og andre etylen copolymerer til kabler og ledninger Etylen propylen dien terpolymer (EPDM) og termoplastiske elastomerer til kabler og ledninger Polyester resiner til elektronikk Bruk i tekstiler er mest vanlig i England og Irland, som har krav til brannsikkerhet for møbler og møbeltrekk Tetrabrombisfenol A (TBBPA) Tetrabrombisfenol A er den bromerte forbindelsen som utgjør den største bruksmengden av de bromerte flammehemmerne. Totalmarkedet i verden for TBBPA er anslått til tonn i 1999, fordelt med tonn i Europa, tonn i Amerika og tonn i Asia /14/. TBBPA brukes hovedsakelig i kretskort, men finnes også i kabinetter til PC er Heksabromcyklododekan (HBCD) I EU ble det brukt ca tonn heksabromcyklododekan i 1999 /17/. Dette utgjorde ca. 56% av den totale produksjonen på verdensbasis. Dette er en vesentlig høyere andel enn for de øvrige prioriterte bromerte flammehemmerne, hvor EU s bruksandel ligger på 10 15%. 11

12 Ca. 85% av bruksmengden i EU anvendes i ekstrudert og ekspandert polystyren (EPS, XPS). EPS og XPS brukes som isolasjonsmateriale i bygninger og i infrastrukturanlegg (veg, jernbane etc.), og i emballasje. De øvrige 15% brukes i tekstiler til møbler, og i high impact polystyren (HIPS) som brukes i elektroniske produkter. 12

13 4 Elektriske og elektroniske produkter 4.1 Generelt Plastdeler i elektriske og elektroniske produkter, som for eksempel kretskort, kontakter, kabler og kabinetter, kan utsettes for sterk oppvarming gjennom kontakt med varmeelementer, strømførende komponenter m.v.. De fleste plasttyper er brennbare, og for å redusere faren for brann tilsettes flammehemmere til plasten. Bromerte flammehemmere er mye brukt på grunn av gode tekniske og brannhemmende egenskaper og lav pris. En undersøkelse utført av APME (Association of Plastic Manufacturers in Europe) i 2001 /6/ viser at plast utgjør 20% av alt elektrisk og elektronisk utstyr (EE-utstyr). Tilsvarende tall for 1980 var 15%, det vil si at plastandelen i EE-produkter øker. En mer detaljert beskrivelse av resultatene fra denne undersøkelsen finnes i vedlegg Kretskort Generelt om kretskort Kretskort brukes i de aller fleste elektroniske produkter, både forbrukerelektronikk, brunevarer og utstyr til industri og næringsliv. Kretskort består av et laminat som det er montert små, innkapslede elektroniske komponenter på. Både laminatet og plasten som brukes til innkapsling er tilsatt flammehemmere. Laminatet er vanligvis forsterket med glassfiberarmert epoksy (FR4) eller cellulosepapirarmert fenolharpiks (FR2). FR4 er mest brukt. Dette inneholder typisk ca. 15% TBBPA som reaktiv flammehemmer. Anslått mengde TBBPA for det mest brukte 1,6 mm FR4- laminatet er ca. 0,42 kg/m 2. FR4-baserte kretskort brukes i datamaskiner og telekommunikasjonsutstyr. FR2 inneholder også TBBPA, men den brukes her som additiv flammehemmer. Tidligere inneholdt FR2-laminater som var produsert i Asia penta-bde, men også asiatiske produsenter har i stor grad gått over til TBBPA. Mengden flammehemmer i laminatet er anslått til 0,036 kg/m 2. FR2-laminater brukes i kretskort til TV-apparater og forbruker-elektronikk. Det er tidligere antatt at penta-bde finnes i ca. 20% av all forbrukerelektronikk, mens TV-apparater i all hovedsak inneholder kretskort med TBBPA. Komponenter som kondensatorer, mikroprosessorer, bipolare transistorer og metalloksydvariatorer monteres på kretskortet. Plastkapslingen rundt komponentene er i hovedsak laget av epoksyharpiks med TBBPA. Innholdet av TBBPA i plastinnkapslingen er relativt lavt. Mengden er anslått til gjennomsnittlig ca. 0,09 kg/m 2. I tillegg til dette kan det finnes små mengder av andre bromerte flammehemmere både i plastkapslingene og i andre komponenter på kretskortet. Mengden antas å være svært liten. Materialstrømmen av kretskort i Norge består av følgende elementer: Produksjon av kretskort i Norge på basis av importert laminat Import og eksport av ferdige kretskort til/fra Norge Import og eksport av elektriske og elektroniske produkter med kretskort i til/fra Norge Gjenvinning og destruksjon av kretskort i Norge 13

14 4.2.2 Norsk produksjon av kretskort basert på importert laminat Det foregår ingen produksjon av kretskortlaminat i Norge. Laminater blir importert til norsk produksjon av kretskort. To norske bedrifter produserer kretskort fra laminater. Totalt importeres m 2 laminat. Med et gjennomsnittlig innhold av TBBPA på 0,42 kg/m 2 laminat utgjør dette en import på ca. 16 tonn TBBPA. Kapp/avfall under produksjonen utgjør ca. 20%, eller ca. 3 tonn TBBPA. Total mengde TBBPA i laminatet i norskproduserte kretskort blir ut fra dette ca. 13 tonn. TBBPA-innholdet i plastkapslingen av komponentene på kretskortet er ca. 0,09 kg/m 2. Med en total norsk kretskortproduksjon på m 2 /år tilsvarer kapslingen ca. 2,7 tonn TBBPA. Plasten som brukes i plastkapslingen importeres til Norge som compound med flammehemmer tilsatt. Totalt inneholder norskproduserte kretskort ca. 16 tonn TBBPA. Ca. 65% (10 tonn) eksporteres i ferdig kretskort som brukes i andre land til produksjon av EE-produkter. Resten, tilsvarende ca. 6 tonn TBBPA, brukes i Norge til produksjon av EE-produkter Bromerte flammehemmere i kretskort i norsk produksjon Norske produsenter av EE-produkter bruker norskproduserte kretskort, men kjøper i tillegg ferdige kretskort fra utlandet. Ca. 10% av forbruket dekkes av norskproduserte kretskort, resten importeres. De norskproduserte kretskortene inneholder ca. 6 tonn TBBPA. Totalt inngår ca. 60 tonn TBBPA i kretskort i norskproduserte EE-produkter, herav ca. 54 tonn i importerte kretskort. Tabell 4.1: Anslåtte mengder av bromerte flammehemmere i kretskort i Produkttype Importert, tonn Prod.avfall, tonn Eksport tonn Bruk i Norge, tonn Kretskortlaminat 16 3 Innkapsling av 3 Ubetydelig 10 6 komponenter Ferdige kretskort 54 Ubetydelig 54 SUM Det produseres mest industrielektronikk, og lite forbrukerelektronikk, i Norge. Ca. 95% av produksjonen eksporteres. Den andelen av produktene som forblir i Norge, inneholder kretskort med ca. 3 tonn TBBPA, se punkt Import av kretskort i ferdigprodukter 2 ulike anslag Det finnes ingen lett tilgjengelig informasjon om mengde kretskort i elektriske og elektroniske produkter som importeres til Norge. For å gjøre et anslag er det benyttet to ulike tilnærmingsmåter. 1. Fra en del aktører i bransjen er det anslått at mengden kretskort i importerte ferdigprodukter er omtrent lik mengden i norsk produksjon av EE-produkter. Dette vil tilsvare en mengde på 60 tonn TBBPA. 14

15 2. Mengden kan anslås ved å ta utgangspunkt i importen av EE-produkter til Norge i 2001, og beregne innholdet av bromerte flammehemmere ved å bruke opplysningene i den danske materialstrømsanalysen fra 1999 /5/ om mengder og typer kretskort i ulike typer EE-produkter. En opptelling og beregning for et utvalg av EE-produkter viser at importen til Norge i 2001 var omtrent like stor som importen til Danmark i Dette tilsvarer en mengde på tonn TBBPA. De to tilnærmingsmåtene gir anslag som er svært ulike. Det antas at beregningen i punkt 2 gir det riktigste anslaget, da dette er basert på et mer kontrollerbart grunnlag. Ut fra dette anslås innholdet av bromerte flammehemmere i kretskort i importerte ferdigprodukter til ca. 150 tonn i Det antas at TBBPA utgjør den største mengden, men at mindre mengder poly- BDE kan forekomme Mengder bromerte flammehemmere i kretskort i EE-produkter Mengde bromerte flammehemmere i norskproduserte og importerte kretskort til norsk produksjon av EE-produkter i 2001 var ca. 60 tonn (ref. kap ). Ca. 95% av dette ble eksportert, slik at den andelen som forble i Norge tilsvarte ca. 3 tonn TBBPA. De resterende 57 tonn ble eksportert. Importen gjennom kretskort i importerte ferdigvarer er betydelig større, og er anslått til ca. 150 tonn (ref. kap ). Hovedmengden av bromerte flammehemmere i kretskort er TBBPA, men det kan også være poly-bde (hovedsakelig penta-bde) og andre bromforbindelser i kretskort i importerte ferdigvarer. Anslåtte mengder for import, eksport og bruk av bromerte flammehemmere i kretskort i EEprodukter er gitt i tabell 4.2. Anslagene er basert på informasjon fra norske produsenter og importører av kretskort, statistikk over utenrikshandelen fra Statistisk sentralbyrå, samt de forutsetningene som er gitt ovenfor om innhold av bromerte flammehemmere i kretskort. Anslaget for kretskort i importerte ferdigprodukter er usikkert. Tabell 4.2: Anslåtte mengder av bromerte flammehemmere i kretskort i EE-produktert i Produkttype Produsert, Import, Eksport Bruk i Norge, tonn tonn tonn tonn Kretskort i norskproduserte ferdigprodukter Kretskort i importerte ferdigprodukter SUM Kabinetter til elektrisk og elektronisk utstyr Det har vært vanskelig å fremskaffe informasjon om innholdet av bromerte flammehemmere i produkter som omsettes i Norge. Det er derfor gjort et anslag basert på generell informasjon om disse produkttypene, samt opplysninger om omsetningsmengde i Norge Bakvegg og kabinett i TV-apparater Bakvegg og kabinett i TV-apparater har tidligere vært produsert i flammehemmet plast. I 1997 var status at bromerte flammehemmere fortsatt ble brukt i disse delene i USA og Japan, mens apparater produsert i Europa ikke lenger inneholdt bromerte flammehemmere i kabinettet. Bruken i bakvegger var også sterkt redusert /5/. Status i 2002 er at bromerte 15

16 flammehemmere er helt ute av bruk i TV-apparater som produseres i Europa, mens de fortsatt brukes i apparater som er produsert i USA og Asia /15/. I 2001 ble det importert ca TV-apparater til Norge. Av disse var ca. 10% produsert i ikke-europeiske land. Dersom det antas en gjennomsnittlig kabinettvekt på ca. 1,5 kg, og at plasten inneholder ca. 12% bromert flammehemmer, tilsvarer dette en import på ca. 6 tonn bromerte flammehemmere i Det er ikke grunnlag for å fordele mengden på ulike bromerte forbindelser Kabinetter til datautstyr Bruken av bromerte flammehemmere i kabinetter til PC er, dataskjermer og printere er også sterkt redusert de senere år, spesielt i Europa og Asia. Poly-BDE ble tidligere brukt, men disse forbindelsene er i stor grad erstattet med TBBPA og andre bromerte forbindelser. En rekke PC er og printere er miljømerket med ett eller flere av de nordiske og europeiske miljømerkene (Svanen, EU-blomsten, Den blå engel, TCO). Med unntak av Svanen er et av kriteriene for disse miljømerkene at deler større enn 25g ikke skal inneholde organisk bundet brom. Kriteriet for Svanen er at delene ikke inneholder polybrombifenyl (PBB) eller poly-bpe. En stor mengde datamonitorer er tildelt TCO-merket. Flere av de store leverandørene har også utarbeidet miljøinformasjon (datablader) for sine produkter, hvor det framgår at kabinettene ikke inneholder bromerte flammehemmere. Dette gjelder både stasjonære og bærbare maskiner, monitorer og skrivere. Fullstendige opplysninger om bruket av bromerte flammehemmere i datautstyr har ikke vært tilgjengelig. Det er gjort et anslag på grunnlag av importmengder for 2001, anslag over andelen av de ulike enhetene som inneholder bromerte flammehemmere, samt opplysninger om vekt og innhold av flammehemmer i kabinettene (ref. vedlegg 4). Mengden bromerte flammehemmere i importert datautstyr er anslått til tonn i Det foreligger ikke grunnlag for å fordele mengden på ulike bromforbindelser Kabinetter til annet kontorutstyr Det antas at bromerte flammehemmere, i hovedsak TBBPA, brukes i kabinetter til kopi- og faxmaskiner. Ca kopimaskiner og telefaxmaskiner ble importert til Norge i Mengden av bromerte flammehemmere er anslått med utgangspunkt i en kabinettvekt på henholdevis 5 og 1,5 kg, og et innhold av bromert flammehemmer på 5%. Mengdene blir ut fra dette 5,5 tonn i kopimaskiner og 3,5 tonn i telefaxmaskiner Anslåtte mengder i kabinetter til EE-utstyr Kabinetter til andre typer EE-produkter enn TV er, data- og annet kontorutstyr antas ikke å inneholde bromerte flammehemmere. Tabell 4.3 viser anslått mengde bromerte flammehemmere i kabinetter til EE-produkter importert til Norge i Anslagene er usikre. 16

Innhold. Sammendrag... 3

Innhold. Sammendrag... 3 Status og utslippsprognoser Utslipp av prioriterte miljøgifter i 2006 2482 2009 Innhold Sammendrag... 3 Arsen (As)... 7 Bisfenol-A... 10 Bly (Pb)... 12 Bromerte flammehemmere... 15 Decametylcyklopentasiloxan

Detaljer

Sammendrag. Miljøregnskapet dokumenterer innsatsen og skal kunne brukes til å formidle betydningen av et godt retursystem.

Sammendrag. Miljøregnskapet dokumenterer innsatsen og skal kunne brukes til å formidle betydningen av et godt retursystem. Miljøansvar - i hele Norge ELRETURS MILJØREGNSKAP 2009 2 Sammendrag Hvorfor miljøregnskap? Elretur arbeider for et velfungerende retursystem for EE-produkter som skal: 1. Sikre forsvarlig håndtering av

Detaljer

Veiledning for leverandører av produkter

Veiledning for leverandører av produkter Veiledning for leverandører av produkter PLIKTENE I REACH OM Å FORMIDLE OPPLYSNINGER OM STOFFER PÅ KANDIDATLISTEN Formålet med denne veiledningen er å bistå leverandører av produkter dvs. produsenter,

Detaljer

Omsetning av avfallsressurser. via internett. Spørreundersøkelse. om interesse i Østfold. Knut Magne Furuheim. Hanne L. Raadal. Ingunn S.

Omsetning av avfallsressurser. via internett. Spørreundersøkelse. om interesse i Østfold. Knut Magne Furuheim. Hanne L. Raadal. Ingunn S. Omsetning av avfallsressurser via internett Spørreundersøkelse om interesse i Østfold av Knut Magne Furuheim Hanne L. Raadal Ingunn S. Modahl Stiftelsen Østfoldforskning Mars 1999 OR.09.99 RAPPORTFORSIDE

Detaljer

Statens forurensningstilsyn (SFT) Miljøkonsekvenser ved bruk av plastbæreposer

Statens forurensningstilsyn (SFT) Miljøkonsekvenser ved bruk av plastbæreposer Statens forurensningstilsyn (SFT) Miljøkonsekvenser ved bruk av plastbæreposer 28. august 2008 Side 2 Tittel: Miljøkonsekvenser ved bruk av plastbæreposer RAPPORT Oppdragsgiver: Rådgiver: Statens forurensningstilsyn

Detaljer

Rapport nr 1/2006. Hva gjør vi

Rapport nr 1/2006. Hva gjør vi Rapport nr 1/2006 Hva gjør vi med plasten? Forsidebilde: Antall flasker på bildet viser eksempel på omtrentlig årlig forbruk for én person av emballasje til sjampo, oppvaskmiddel, kroppssåpe, balsam og

Detaljer

Kartlegging av miljøproblemer. Vurdering av tiltak og virkemidler. UTRANGERTE FRITIDSBÅTER

Kartlegging av miljøproblemer. Vurdering av tiltak og virkemidler. UTRANGERTE FRITIDSBÅTER Kartlegging av miljøproblemer. Vurdering av tiltak og virkemidler. UTRANGERTE FRITIDSBÅTER 2391 2008 Innhold 1. Sammendrag... 3 1.1 Hva handler rapporten om?... 3 1.2 Hvorfor er dette arbeidet gjort?...

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen 2007-2012 Forord Foreliggende Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall viser byggenæringens

Detaljer

ØKT MATERIALGJENVINNING AV BYGGAVFALL

ØKT MATERIALGJENVINNING AV BYGGAVFALL MARS 2015 NHP-NETTVERKET ØKT MATERIALGJENVINNING AV BYGGAVFALL Adresse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 www cowi.no MARS 2015 NHP-NETTVERKET ØKT MATERIALGJENVINNING

Detaljer

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling En vurdering av lokale og regionale virkninger av landets hovedflyplass OE-rapport 2014-19 Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling

Detaljer

IKT, forbrukerelektronikk og miljø Q & A

IKT, forbrukerelektronikk og miljø Q & A IKT, forbrukerelektronikk og miljø Q & A Bransjeorganisasjonene IKT- Norge og Stiftelsen Elektronikkbransjen Innhold Hvor mange enheter IKT-produkter og forbrukerelektronikk (heretter omtalt EE-produkter)

Detaljer

Om svanemerkede Møbler og innredninger Nordisk Miljømerking

Om svanemerkede Møbler og innredninger Nordisk Miljømerking Om svanemerkede Møbler og innredninger Bakgrunnsdokument version 4.7 Vedtaget Marts 2011 Version 4.7 udgivet Nordisk Miljømerking Nordisk Ministerråd besluttet 1989 å innføre en frivillig offisiell miljømerking,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjon... 3 Bakgrunn... 7 Problemstilling... 7 Mål ... 8 Metode og datagrunnlag... 8 Omkomne i brann...

INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjon... 3 Bakgrunn... 7 Problemstilling... 7 Mål ... 8 Metode og datagrunnlag... 8 Omkomne i brann... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjon...3 1 Bakgrunn...7 2 Problemstilling...7 3 Mål...8 4 Metode og datagrunnlag...8 5 Omkomne i brann...9 5.1 Statistikkgrunnlag...9 5.2 Sammenligning av antall

Detaljer

RAPPORT 2012/34. Innsamling av småelektronikk og elektronikkavfall. Virkemidler og miljøeffekter. Ingeborg Rasmussen og Henning Wahlquist

RAPPORT 2012/34. Innsamling av småelektronikk og elektronikkavfall. Virkemidler og miljøeffekter. Ingeborg Rasmussen og Henning Wahlquist RAPPORT 2012/34 Innsamling av småelektronikk og elektronikkavfall. Virkemidler og miljøeffekter Ingeborg Rasmussen og Henning Wahlquist Dokumentdetaljer Rapporttittel Rapportnummer 2012/34 ISBN 978-82-8126-083-2

Detaljer

Rapport 2010-020. Potensialstudie for flytende biobrensel

Rapport 2010-020. Potensialstudie for flytende biobrensel Rapport 2010-020 Potensialstudie for flytende biobrensel Econ-rapport nr. 2010-020, Prosjekt nr. 5Z090120.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-119-8 KFI/KIB/SHM/IAR/pil, JMS, 12. april 2010 Offentlig Potensialstudie

Detaljer

OM SENTRALE DELER AV NORSK ALKOHOLPOLITIKK

OM SENTRALE DELER AV NORSK ALKOHOLPOLITIKK OM SENTRALE DELER AV NORSK ALKOHOLPOLITIKK Øyvind Horverak, Sturla Nordlund og Ingeborg Rossow Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2001 ISBN 82-7171-228-4 2 Forord I forbindelse med arbeidet

Detaljer

Fra avfall til ressurs

Fra avfall til ressurs Strategi Fra avfall til ressurs Avfallsstrategi 2 Strategi Fra avfall til ressurs Avfallsstrategi Foto: Tarjei E. Krogh - Samfoto - NTB scanpix 4 Innhold 1 Sammendrag.........................................................8

Detaljer

PUBLIKASJONS NR 350-2012 SAMFUNNSØKONOMISKE KOSTNADER VED AVBRUDD, SPENNINGSFORSTYRRELSER OG RASJONERING - BEDRIFTER MED ELDREVNE PROSESSER

PUBLIKASJONS NR 350-2012 SAMFUNNSØKONOMISKE KOSTNADER VED AVBRUDD, SPENNINGSFORSTYRRELSER OG RASJONERING - BEDRIFTER MED ELDREVNE PROSESSER PUBLIKASJONS NR 350-2012 SAMFUNNSØKONOMISKE KOSTNADER VED AVBRUDD, SPENNINGSFORSTYRRELSER OG RASJONERING - BEDRIFTER MED ELDREVNE PROSESSER Energi Norge AS EnergiAkademiet Besøksadresse: Middelthuns gate

Detaljer

Energibruksrapporten 2012

Energibruksrapporten 2012 Energibruksrapporten 2012 Energibruk i husholdningene 30 2012 Ressursfordeling 1:300 Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan 1 : 2 000 000 0 80 160 km R A P P O R T Energibruksrapporten

Detaljer

RAPPORT 2013/35. Samfunnsøkonomisk analyse av reguleringer: Utfordringer og et eksempel. Henrik Lindhjem

RAPPORT 2013/35. Samfunnsøkonomisk analyse av reguleringer: Utfordringer og et eksempel. Henrik Lindhjem RAPPORT 2013/35 Samfunnsøkonomisk analyse av reguleringer: Utfordringer og et eksempel Henrik Lindhjem Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2013/35 Rapporttittel Samfunnsøkonomisk analyse av

Detaljer

Rapport 69/01. Miljøbegrunnede energiavgifter

Rapport 69/01. Miljøbegrunnede energiavgifter Rapport 69/01 Miljøbegrunnede energiavgifter ECON-rapport nr. /01, Prosjekt nr. 35650 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-467-4 HLI/JMS/CJO, EBO, 15. oktober 2001 Miljøbegrunnede energiavgifter Utarbeidet

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020. En energi og klimaplan for Norge til 2020

ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020. En energi og klimaplan for Norge til 2020 ENKL-planen: ENKL-planen En energi- og klimaplan for Norge til 2020 En energi og klimaplan for Norge til 2020 Sammendrag I dette dokumentet legger vi fram en energi- og klimaplan for Norge fram til 2020

Detaljer

Samfunnsøkonomiske virkninger av styrket tilgang til varer og tjenester

Samfunnsøkonomiske virkninger av styrket tilgang til varer og tjenester R Samfunnsøkonomiske virkninger av styrket tilgang til varer og tjenester Utarbeidet for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Rapport 2010-02 2 Proba-rapport nr. 2010-02, Prosjekt nr. 929

Detaljer

Lokal energiutredning. Vevelstad kommune

Lokal energiutredning. Vevelstad kommune Lokal energiutredning 2009 Vevelstad kommune Vevelstad kommune 1 SAMMENDRAG......... 3 INNLEDNING......... 4 1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 1.1 LOV OG FORSKRIFT... 5 1.2 MÅLSETNING FOR UTREDNINGENE...

Detaljer

Klima og energiplan 2008

Klima og energiplan 2008 Klima og energiplan 2008 Vedtatt februar 2008 Forord Det er dokumentert at det er en sammenheng mellom energibruk og endringer i klima og miljø. Klima- og energipolitikk har utviklet seg til å bli et

Detaljer

Forord. Til slutt må jeg takke fatter n for gjennomlesing og nyttige tilbakemeldinger. Desember 2012, Anders Ingvar Gire Dahl

Forord. Til slutt må jeg takke fatter n for gjennomlesing og nyttige tilbakemeldinger. Desember 2012, Anders Ingvar Gire Dahl Innsamling av kasserte mobiltelefoner i kommuner med henteordning for småelektronikkavfall; En kartlegging og evaluering av innsamlingsgrad og klimagassutslipp Anders Ingvar Gire Dahl Institutt for naturforvaltning

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune

Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune Avfallsenergi A/S April 2009 INNHOLD SAMMENDRAG... 5 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN... 8 1.2 OM TILTAKSHAVER...8 1.3 UTREDNINGSPROSESSEN...

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av tilskudd som skal bidra til økt produksjon og forbruk av økologisk mat 2012/36

RAPPORT. Evaluering av tilskudd som skal bidra til økt produksjon og forbruk av økologisk mat 2012/36 RAPPORT 2012/36 Evaluering av tilskudd som skal bidra til økt produksjon og forbruk av økologisk mat Simen Pedersen, Maja Tofteng, Rolf Røtnes, Maria Dahl Nielsen og John Magne Skjelvik Dokumentdetaljer

Detaljer