ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND"

Transkript

1 Oppdragsgiver Sandes Tomteselskap Rapporttype Energibetrakting notat, Rev ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND

2

3 DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND 3 (23) INNHOLD 1. INNLEDNING KONKLUSJON GJELDENDE FORSKRIFTER FOR ENERGIBRUK I BYGG Byggteknisk forskrift 2010(TEK10) - Energi Passivhus standard ESTIMERT ENERGIBRUK I BYGGENE INNENFOR DELFELT FKI-1 STANGELAND Kriterier for vurdering av energibruk etter TEK Kriterier for vurdering av energibruk etter passivhusstandard Estimert energibehov til byggene Mulig reduksjon i energibehovet POTENSIELLE LOKALE FORNYBARE ENERGIKILDER FOR FELLES ENERGILØSNING TIL DELFELT FKI-1 STANGELAND Fjernvarme Gass Energikilder for bruk av varmepumpe teknologi Grunnvann: Uteluft: Grunnvarme (termiske varmelager): Sjøvann/ferskvann: Spillvarme (overskuddsvarme fra industri): Solenergi - Solvarme Solenergi - Solceller Bioenergi ANBEFALINGER ENERGILØSNING TIL DELFELT FK-1 STANGELAND Energibehov Oppsummering vurdering av kilder Krav til varmedistribusjonssystem i bygningene En felles energiløsning for Delfelt FKI-1 Stangeland Distribusjonssystem for varme/kjøling Energikilde for felles energisentral Kort beskrivelse av felles energiløsning - varme Lokale energiløsninger hvert bygg i Delfelt FKI-1 Stangeland Energikilder for lokale energiløsninger i bygg Kort beskrivelse av lokal energiløsning for hvert enkelt bygg varme/kjøling Kommentarer og sammenlikning lokal og felles energiløsning KLIMAGASSUTSLIPP FRA ENERGIBRUK I BYGGENE Forutsetninger for vurdering (Antagelser) Sammenlikning av utslipp... 23

4 4 (23) DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND FIGUROVERSIKT Figur 4-1: Totalt energibehov til planområdet, TEK10 sammenliknet med passivhus standard Figur 7-1: Utslipp fra de alternative energiløsningene TABELLOVERSIKT Tabell 4-1: Spesifikt energibehov i KWh/m 2 *år... 8 Tabell 4-2: Spesifikt energibehov i KWh/m 2 *år... 8 Tabell 4-3: Oppgitte bruksformål og bruksarealer pr. tomt... 9 Tabell 6-1: Oppsummering av tilgjengelighet av vurderte energikilder Tabell 7-1: Antagelser utslippsvurderinger... 22

5 DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND 5 (23) 1. INNLEDNING Dokumentet om energibetraktning er en del av utarbeidet detaljreguleringsplan for Delfelt FKI-1 Stangeland. Det er gjort energibetraktinger for 10 fremtidige bygg. Dette tilsvarer et bygg på hver av de 11 tomtene i planområdet, ekskludert en eksisterende bolig på den minste tomta. Dokumentet skal gi en vurdering av aktuelle energikilder basert på kjente forhold, planer for reguleringsområdet samt områder tilstøtende til dette. Ut i fra foreløpige vurderinger vil det gis gode indikasjoner på hvilke løsning(er) som synes mest aktuelle og en kort beskrivelse av denne/disse. Estimat av energibehovet til bygningsmassen innenfor planområdet danner grunnlag for vurderingene. Det er på kommunalt og nasjonalt nivå utarbeidet en rekke planer for energibruk og energiplanlegging. Følgende planer og prosjekter inneholder retningslinjer og mål for energibruk og energiplanlegging i Sandnes kommune: Fremtidens byer Klimaforliket i Stortinget Sandnes kommune Miljøplan kapittel 3.8 Masterplan for Sandnes øst

6 6 (23) DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND 2. KONKLUSJON Det er i energibetraktningen for detaljreguleringsplan til Delfelt FKI-1 Stangeland sett på en felles energiløsning for 10 fremtidige bygg. Dette tilsvarer et bygg på hver av de 11 tomtene, ekskludert en eksisterende bolig på den minste tomta. Byggene er planlagt byggemeldt innen Byggteknisk forskrift 2010 vil derfor være gjeldene med tanke på energikrav som stilles for byggene. Estimert totalt energibehov for byggene er 7,6 GWh/år. Dette fordelt på 3,5 GWh/år til oppvarming, 1,0 GWh/år til kjøling og 3,1 GWh/år til elektrisitet. Estimert potensial for reduksjon i totalt energibruk for området ved oppføring av bygg i henhold til passivhusstandard er 3,75 GWh/år. Det er gjort vurdering av energiløsning for et felles energisystem for alle byggene. Konklusjonen er at det er mest aktuelt med en felles energiløsning kun for oppvarming. Som mest aktuelt er det da å etablere en nærvarmesentral med et nærvarmenett. Grunnlast for nærvarmesentralen vil være skogsflis, og spiss-/reservelast vil være LNG fra gassdistribusjonsnettet til Lyse Neo AS. Byggene må installeres med vannbåren varme for å kunne ta imot varmen fra nærvarmenettet. For å dekke kjølebehovet i byggene anbefales konvensjonelle kjøleanlegg i hvert bygg. For å dekke det elektriske energibehovet anbefales forsyning fra el. nettet. Utbyggere kan på eget initiativ installere solceller. Det er som en revisjon 01 av rapporten gjort en enkel vurdering av hvilke energikilder som kan være fornuftige dersom hvert bygg skal ha sin egen energiløsning (kalt lokal energiløsning). Som lokal løsning kan enten luft-vann varmepumper eller grunnvarmepumper som primærenergikilde være gode løsninger. LNG eller el.kjeler kan være aktuelle som spiss-/reserve. Det er som en revisjon 02 av rapporten gjort en vurdering av potensielt CO 2 -ustlipp fra de presenterte energiløsningene. Vurderingene kommer frem til at CO2-utslippet fra energibruk i byggene vil variere fra ca tonn pr år for felles løsningene og tonn pr år for de lokale løsningene.

7 DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND 7 (23) 3. GJELDENDE FORSKRIFTER FOR ENERGIBRUK I BYGG 3.1 Byggteknisk forskrift 2010(TEK10) - Energi Byggteknisk forskrift 2010 (TEK10) trådte i kraft fra 1. juli 2010 (ble obligatorisk fra 1/7-2011). Forskriften legger opp til først å redusere energibehovet så langt som mulig, deretter dekke resterende energibehov med miljøriktige energikilder. Forskriften gjelder nye bygg, samt totalrehabiliteringer av eksisterende bygg. Energi er beskrevet i kapittel Energieffektivitetskravet stiller krav til byggets energibruk stiller krav til byggets energiforsyning. Kommunene har gjennom reguleringsplaner og byggesaksbehandling et overordnet ansvar for å sikre at bygninger som oppføres møter kravene satt i denne forskriften Energieffektivitet Forskriftens krav om energieffektivitet kan oppfylles på to måter. Enten ved at bygget tilfredsstiller gitte energitiltak oppgitt i 14-3, eller har et energibruk som ligger under rammekravene gitt i i Et minstekrav gitt i 14-5 skal oppfylles uavhengig av hvilke av de foregående som legges til grunn. Rammekravet beregnes som om bygningskroppen er plassert i Oslo klima. Rammekravet for kontorbygg ligger på 150 kwh/m 2 *år og for lett industri/verksted på 176 kwh/m 2 *år Energiforsyning Forskriftens krav om energiforsyning sier at det ikke er tillatt å installere oljekjel for fossilt brensel som grunnlast. Forskriften sier også at alle bygg over 500 m 2 skal prosjekteres og utføres slik at minimum 60 % av netto varmebehov kan dekkes med annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler hos sluttbruker Fjernvarme Der hvor det i plan er fastsatt tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg etter plan- og bygningsloven 27-5, skal nye bygninger utstyres med varmeanlegg slik at fjernvarme kan utnyttes for romoppvarming, ventilasjonsvarme og varmtvann. Kommunen kan imidlertid gi unntak fra regelen dersom det kan dokumenteres at andre varmeløsninger som velges er miljømessig bedre enn tilrettelegging for fjernvarme. 3.2 Passivhus standard I melding til Stortinget 21 ( ) Norsk klimapolitikk opplyser regjeringen at de vil skjerpe energikravet i byggteknisk forskrift til passivhusnivå i Energirammen med passivhusstandard for kontorbygg ligger på 72 kwh/m 2 *år og for lett industri/verksted på 87 kwh/m 2 *år. Energirammen beregnes som om bygningskroppen er plassert i Oslo klima.

8 8 (23) DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND 4. ESTIMERT ENERGIBRUK I BYGGENE INNENFOR DELFELT FKI-1 STANGELAND Estimert energibruk i byggene avhenger av hvilke forskrifter som gjelder når det søkes om oppføring av byggene i henhold til plan- og bygningsloven. Planlagt utbyggingstakt for området et at byggene skal byggemeldes innen to år, altså i Teknisk byggeforskrift 2010 vil da fortsatt være gjeldende. Utbyggere kan anmodes om å bygge etter passivhusstandard ut fra kommunale målsetninger, men et eventuelt krav må komme i forbindelse med salg av tomtene, der kommunen står som selger. For å gi et bilde av potensialet for redusert energibruk ved bruk av passivhusstandard er det det gjort energibehovsestimater etter både TEK10 og passivhusstandard. Energirammene, oppgitt i standardene er gitt som om byggene ligger i Oslo-klima. For å se på estimert energibehov i Sandnes-klima, må den temperaturavhengige delen av varmebehovet graddagskorrigeres mot normaltall fra Oslo. Graddagstallene er hentet fra Enova sin graddagstallstatistikk. Det at Sandnes har et annet klima enn Oslo, vil også påvirke kjølebehovet i byggene. I hvilken grad, er det ikke tatt hensyn til i estimatene gjort i denne betraktningen. 4.1 Kriterier for vurdering av energibruk etter TEK10 Ved estimering av energibehovet, i henhold til TEK10, vil rammekravet gitt i 14-4 legges til grunn. Fordelingen mellom varme, elektrisk og kjøling er basert på en kvalitativ justering til TEK10 fra fordelingen oppgitt i veiledningen til byggteknisk forskrift Tabell 4-1 nedenfor gir det spesifikke energibehovet i kwh/m 2 år fordelt på de aktuelle bygningskategoriene, med graddagskorrigert varmebehov. Tabell 4-1: Spesifikt energibehov i KWh/m 2 *år. TEK10 Varme Kjøling Elektrisitet Totalt Kontor Industri Kriterier for vurdering av energibruk etter passivhusstandard Ved estimering av energibehovet, i henhold til Passivhusstandard, vil energirammen for passivhus legges til grunn. Fordelingen mellom varme, elektrisk og kjøling er basert på en simulering av bygninger innenfor ulike bygningskategorier etter beskrivelser gitt i passivhus standarden. Tabell 4-1 nedenfor viser det spesifikke energibehovet i kwh/m 2 år variert med de aktuelle bygningskategoriene, med graddagskorrigert varmebehov. Tabell 4-2: Spesifikt energibehov i KWh/m 2 *år. Passivhus Varme Kjøling Elektrisitet Totalt Kontor Industri

9 DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND 9 (23) 4.3 Estimert energibehov til byggene Estimert energibehov til byggene er beregnet ut fra oppgitt antall oppvarmet bruksareal pr. tomt gitt i Tabell 4-3, samt spesifikke energibehov fra Tabell 4-1 og Tabell 4-2. Tabell 4-3: Oppgitte bruksformål og bruksarealer pr. tomt Tomt Formål BRA (m 2 ) Tomt 1 Kontor Tomt 2 Kontor Tomt 3 Industri Tomt 4 Industri Tomt 5 Industri Tomt 6 Kontor 300 Tomt 7 Industri Tomt 8 Industri Tomt 9 Industri Tomt 10 Industri Totalt energibehov til bygningsformål for planområdet er estimert til ca. 7,6 GWh/år dersom byggene settes opp etter TEK10. Totalt energibehov til bygningsformål for planområdet er estimert til ca. 3,8 GWh/år dersom byggene settes opp etter passivhus standard. Figur 4-1 sammenlikner energibehovet til byggene innenfor planområdet fordelt på varme, kjøling og elektrisitet, samt totalt med TEK10 og passivhusstandard. [kwh/år] Totalt energibehov fordelt - TEK10 vs. Passivhus Varme Kjøling Elektrisitet Totalt TEK10 Passivhus Figur 4-1: Totalt energibehov til planområdet, TEK10 sammenliknet med passivhus standard. 4.4 Mulig reduksjon i energibehovet Dersom byggene settes opp i henhold til passivhusstandard i stedet for TEK10 før 2015 vil mulig reduksjon i energibehovet være på ca. 3,75 GWh/år. Dersom byggene settes opp etter 2015, skal passivhus standard følges, og potensialet for reduksjon av energibehov være mye mindre. Det må i tilfelle da være snakk om fremtidige nullutslippsbygg som ikke er ferdig definert pr. dags dato.

10 10 (23) DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND 5. POTENSIELLE LOKALE FORNYBARE ENERGIKILDER FOR FELLES ENERGILØSNING TIL DELFELT FKI-1 STANGELAND Det er et ønske fra kommunen og vurdere felles energiløsning for Delfelt FKI-1 Stangeland. Det er i dette kapittelet sett på tilgjengeligheten til ulike energikilder for en felles energiløsning. De beskrevne energikildene vil også være utgangspunkt for en enkel vurdering av mulige lokale energiløsninger for hvert av byggene. 5.1 Fjernvarme Fjernvarme er sentralt produsert varme fra et energiselskap som leveres til kundene via et fjernvarmedistribusjonsnett. Lyse Neo AS er største fjernvarmeleverandør i Rogalandsregionen. Det er flere fordeler ved bruk av fjernvarme. Fjernvarme er vedlikeholdsfritt for kunden, har lave investeringskostnader for kunden og vil kunne dekke 100 % av varmebehovet uten spisslast. Lyse Neo AS har per i dag ingen konkrete planer om å bygge ut fjernvarme i dette området. Fjernvarme er derfor ingen aktuell energiløsning for Delfelt FKI-1 Stangeland. 5.2 Gass Gass distribueres fra et gassanlegg via et gassdistribusjonsnett ut til bygg/anlegg. Lyse Neo AS er gassleverandør i Rogalandsregionen. Gassen er LNG (Liquefied Natural Gas) fra Kårstø anlegget. LNG er et fossilt brensel, og kan derfor ikke være en hovedoppvarmingskilde for bygg. Fordelen med et eksisterende LNG distribusjonsnett er at det kan brukes til distribusjon av biogass. Biogass baseres gjerne på ulike typer biologiske avfallsressurser fra husholdninger, landbruk, næringsmiddelindustri, avløp med mer og er en fornybar energikilde. I fylkesdelplan for energi og klima i Rogaland er potensialet for biogass i Rogaland på 640 GWh. En LNGforbrenningskjel kan også brukes til forbrenning av biogass. Lyse Neo AS opplyser at de har infrastruktur for gass(lng) i direkte tilknytning til planområdet. Ettersom biogass foreløpig ikke er en del av leveransen, vil gass ikke være aktuelt som hovedoppvarmingskilde til byggene på Delfelt FKI-1 Stangeland. Gass vil derimot vil kunne være en god spiss-/reservelastkilde for et felles energianlegg, evt. for lokale løsninger. Lyse Neo AS opplyser at de er villige til å levere gass kun som spiss-/reservelast. Dersom biogass blir en betydelig del av gassleveransen i fremtiden vil et felles energianlegg som bruker en fornybar energikilde som grunnlast, og gass som spiss-/reserve, kunne oppnå svært høy fornybarandel. 5.3 Energikilder for bruk av varmepumpe teknologi Nedenfor er det kort beskrevet de energikildene som vil være mest aktuelle ved bruk av varmepumpe. Varmepumper er definert som 100 % fornybare med tanke på oppvarmingskarakter ved energimerking. Varmepumper brukes som grunnlastkilde, og en spisslast/reservelast kilde må installeres i tillegg. Dette kan f.eks. være oljekjel eller gasskjele, el. kjel kan også være en mulighet.

11 DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND 11 (23) Grunnvann: Bruk av grunnvann som varmekilde forutsetter at det er tilstrekkelig med tilsig til å kunne kontinuerlig pumpe opp grunnvann. At det i et gitt område er høy grunnvannstand, er ikke ensbetydende med at grunnvannet har god permeabilitet (god gjennomstrømning av vann i grunnen). For å kunne konstatere at forholdene ligger tilrette for bruk av grunnvann som energikilde, kreves det at en pumpetest gjennomføres. En analyse av vannkvalitet bør også ligge til grunn før dimensjonering utføres. I enkelte tilfeller vil ekstra filtrering og korrosjonsbestandig materiale være påkrevd for å få et godt system. Grunnvann er fordelaktig da det gjerne har en stabil og lite varierende temperatur, typisk mellom 6-12 C gjennom året. Godt prosjekterte grunnvannssystemer kan gi svært gode energiøkonomiske løsninger. Stedene hvor det utnyttes grunnvann som energikilde befinner seg ofte i hellinger eller nede i et dalføre, dette fordi grunnvannet blir presset ned fra overliggende landområder og vil ha en betydelig bevegelse. Ut fra terrenget i planområdet, som er relativt flatt, er grunnvann som varmekilde for en varmepumpe å anse som å ha et usikkert potensiale som energikilde til Delfelt FKI-1 Stangeland Uteluft: Den største fordelen med bruk av uteluft er at den er tilgjengelig overalt. Utfordringene med bruk av uteluft er at temperaturen på luften gjerne er i motfase med typisk klimaavhengige varmebehov. Et annet aspekt er at det er nødvendig med relativt store temperaturforskjeller i varmeveksler(fordamperen) og store luftmengder. Ved lufttemperaturer under 0 C vil ekstra energi måtte benyttes for å avrime fordamper. Luft/vann varmepumper kan gi støy. Det er viktig at dette vektlegges ved prosjektering. Løsningen med luft-vann varmepumpe kan være aktuell både i sentrale (felles) og desentrale (lokalt i bygg) energiløsninger. Løsningen gir en lavere dekningsgrad enn løsninger med grunnvann/grunnvarme/sjø Grunnvarme (termiske varmelager): Å utnytte fjell/berg som varmekilde kan gi gode forutsetninger for forsyning av varme via et varmepumpesystem. Stabile og forholdsvis høye temperaturer i berggrunnen, typisk mellom 6-9 C, gjør bruk av grunnvarme som energikilde gunstig. Det som spesielt er viktig ved dimensjonering av en brønnpark fungerende som varmekilde, er at det perforerer, og kan «trekke» på tilstrekkelig stort fjellvolum. En underdimensjonert brønnpark vil gradvis, ettersom årene forløper, få en lavere gjennomsnittstemperatur og følgelig en dårligere energiøkonomi. Dersom man kan utnytte overskuddsvarme til å lade, eller utnytte frikjølingspotensial, vil effektiviteten i brønnparken kunne økes, og dermed kunne redusere behovet for antall brønner. I slike systemer hentes ofte varme ut av brønnene på vinterstid, og det tilføres overskuddsvarme sommerstid. Dersom tilstrekkelig volum av overskuddsenergi er tilgjengelig, vil en brønnpark kunne fungere både som energikilde og energilager. Ved valg av varmepumpe med brønner må det settes av nødvendig areal til plassering av energibrønner. I forkant av prosjektering av et energibrønnanlegg bør geotermiske parametere kartlegges via en termisk responstest, mulig overskuddsvarme for ladning bør kartlegges, samt at man bør gjøre simuleringer av temperaturutvikling av brønnparken for å finne en optimal konfigurasjon. Termisk responstest gjøres ved at det prøvebores et hull på området, slik at bl.a. varmeledningsevne og vanntilgang kan kartlegges grundig.

12 12 (23) DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND I følge NGU s kartverk består grunnen i Delfelt FKI-1 Stangeland av glimmergneis med lag av kvartsitt og glimmerskifer, samt enkelte kropper av foliert granitt, granodioritt og amfibolitt. I utgangspunkt vil forhold for grunnvarme med indikert bergart være god. Varmeledningsevnen kan ligge mellom 3,1-3,8 [W/mK]. Hvorvidt grunnen under Delfelt FKI-1 vil være godt egnet må kartlegges med termisk responstest før en korrekt vurdering på det reelle potensialet kan gjøres. Dersom en termisk responstest viser at forholdene ligger til rette for bruk av grunnvarmepumpe med termisk energilager, vil dette kunne være et godt alternativ for Delfelt FKI-1 Stangeland. Forholdet mellom varme- og kjølebehov bør være slik at det er overensstemmelse mellom den varmen som tas ut vinterstid, og den varmen som tilføres ved dumping av varme fra kjøleanlegg sommerstid. Dersom grunnvarmepumpe brukes i en felles energiløsning, må det etableres et nærvarmenett både for oppvarming og kjøling. Det kan være utfordrende å få lønnsomhet i et nærkjølenett. En forutsetning er av kjølebehovet er betydelig. Mer detaljerte beregninger av varme- og kjølebehov, samt vurdering av nødvendig lengde på nærvarmenett, sammen med termiske responstester er avgjørende for å kunne si noe om et nærkjøleanlegg vil kunne være lønnsomt. Dersom grunnvarmepumpe brukes i lokale energiløsninger i hvert bygg, vil kostnader tilknyttet utvendig nærvarme-/kjølenett falle bort. Byggene vil få dekket både varm- og kjølebehov med samme løsningen. Forutsatt at en termisk responstest avslører at forholdene i grunnen legger til rette for termisk energilager, vil grunnvarmepumpe være en god løsning for lokal energiforsyning i hvert enkelt bygg Sjøvann/ferskvann: Ferskvann eller sjøvann er kilder som vil kunne utnyttes som energikilder for varmeproduksjon via varmepumpeteknologi. Et viktig skille mellom ferskvann og sjøvann i denne sammenheng er at ferskvann har et høyere frysepunkt enn sjøvann (0 C kontra - 2,5 C), og vil således være en begrensende faktor mtp. varmeuttak. Stabiliteten av temperatur vil ofte avhenge av dybden varmen hentes ut fra, og dermed bør tilstrekkelige dybder være i relativ nærhet til energisentral. For sjøvann anbefales over 30 meters dybde for stabil temperatur. Ferskvann vil kunne variere noe mer, avhengig av størrelsen og høyde over havet. Stor omrøring i ferskvann, typisk vår og høst, kan også gi dårligere temperaturforhold pga. temperaturutjevning. Delfelt FKI-1 Stangeland ligger ca meter fra nærmeste kilde som er Gandsfjorden. Denne avstanden gjør sjøvann/ferskvann til en lite tilgjengelig og dermed kostbar energikilde for Delfelt FKI-1 Stangeland. 5.4 Spillvarme (overskuddsvarme fra industri): Lavtemperatur spillvarme (under 60 C) vil kunne være tilgjengelig fra lokale bedrifter i tilknytning til området. Denne varmen vil kunne utnyttes til oppvarmingsformål, ofte som kilde for en varmepumpe. Tilgjengeligheten av lavtemperatur spillvarme vil måtte kartlegges gjennom dialog med nærliggende industri eller industri som skal etableres på området. Viktige avklaringspunkter er overskuddsvarmemengde, temperatur på varmen og forventet varighet på produksjonen. En enkel vurdering av omkringliggende bygg viser at store bygg i nærheten er lagerbygg. Disse kan ikke forventes å ha overskudd av varme. Dersom det innenfor planområdet planlegges å etablere en industri med mye overskuddsvarme, må dette vurderes nærmere. Høytemperatur spillvarme fra avfall vil ofte være store avfallsforbrenningsanlegg, med varmeleveranse til fjernvarme. For Delfelt FKI-1 Stangeland vil denne type kilde utnyttes ved å tilknytte seg til et fjernvarmeanlegg, ref. kapittel 5.1.

13 DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND 13 (23) 5.5 Solenergi - Solvarme Med solvarme menes oppvarming av vann i et solfangeranlegg der solen er energikilde. Utnyttelse av solvarme via solfangere er i dag en varmekilde som hittil er lite brukt i Norge. Med dagens raske utvikling innen løsninger og produkter, spesielt for flate plate- og vakuumsolfangere, kan det se ut til at solvarme vil kunne komme til å gi et bidrag til egnede termiske energisystemer i fremtiden. Bruk av solvarme for oppvarming av tappevann er det som i utgangspunktet har størst potensial, når det gjelder direkte anvendelse, da forbruket og produksjonen er mer i overenstemmelse (tradisjonelt anslått til opp mot 50 % av varmt tappevannsbehov). Tilgjengelig solfangerareal (typisk på tak) eller andel nødvendig fasadekledning ville også være en faktor som ville måtte vurderes ved utnyttelse av solvarme. I tillegg ville orientering av solfangere (på fasade eller tak) være svært viktig for en god utnyttelse. Generelt er ofte den store utfordringen med utnyttelse av fornybar energi, herunder solvarme, at den opptrer relativt stokastisk, og at den derfor kan være vanskelig å nyttiggjøre momentant. Lagring av varme vil derfor naturlig ha fokus i et solvarmesystem. Tradisjonelt benyttes akkumuleringstanker med vann som døgnlager i solvarmesystemer for tappevannsoppvarming. En annen form for lagring er også bruk av solvarme til lagring av overskuddsvarme til "kalde" energibrønner. Ved installasjon av et felles anlegg i tilknytning til en grunnvarmepumpe vil man kunne produsere varme til tappevannsoppvarming sommerstid, samtidig som det vil være mulig å utnytte overskuddsvarmen til lading av energibrønnene, som igjen vil øke energieffektiviteten for varmeproduksjon vinterstid. Bruk av solfangere til lading av energibrønner er ikke gunstig dersom kjølebehovet er så høyt at varmemengden som dumpes til brønnene fra kjøleanlegget er større enn varmen som tas ut resten av året. Et argument for å introdusere solvarme i et forsyningssystem for varme, er at det er en ren fornybar energikilde. Utfordringen er å få økonomi i installasjonen sammenliknet med andre alternative løsninger på markedet. Solvarme er å regne som et supplement til en hovedoppvarmingskilde i et lokalt nærvarmeanlegg. Om det er fornuftig å bruke solfangere som supplement i et nærvarmeanlegg vil være avhengig av hvilke andre kilder som benyttes i nærvarmeenergisentralen. Solvarme kan være aktuelt å bruke som en del av en lokal løsning, med installasjon av solfangere på tak/vegger til byggene. Bruk av solfangere til produksjon av varme vil måtte vurderes ut fra lønnsomhet for hvert bygg. Dette bør være opp til utbygger. 5.6 Solenergi - Solceller Solceller omdanner solenergi til elektrisk energi. Typisk virkningsgrad på solcellene er mellom 12 og 18 %. Kostnadene forbundet med installasjon av solceller har historisk sett vært så høye at de i Norge kun har blitt installert i områder uten tilknytning til kraftnettet eller annen elektrisitetsforsyning, eller i spesielle satsingsprosjekter. Mer effektiv produksjon har ført til at kostnadene reduseres med årene, og åpner for mer bruk av solceller også på vanlige bygg. I Delfelt FKI-1 Stangeland vil det være mest aktuelt å installere solcellepanel på hvert enkelt bygg, og bruke det lokale strømnettet til å dekke det behovet som ikke dekkes av solcellene.

14 14 (23) DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND Felles energiløsning med en minisolcellepark vil være plasskrevende og fordyrende i denne sammenheng. Bruk av solceller til produksjon av elektrisk energi vil måtte vurderes ut fra lønnsomhet for hvert bygg. Dette bør være opp til utbygger. 5.7 Bioenergi Bioenergi er et samlet begrep for energimessig utnyttelse av biomasse. Biomasse forekommer i mange ulike former med ulike egenskaper. Eksempler kan være pellets, flis, ved og briketter. Fellestrekket er at de har sitt opphav i fotosyntesen. Bruk av bioenergi i en forbrenningskjel er en stabil varmeproduksjonsløsning, som er godt egnet for å sikre en høy andel fornybar energi. Et komplett forbrenningsanlegg for bioenergi består av brensellager, utstyr for brenselhåndtering og -innmating, ovn/kjel, reguleringssystem, akkumulatortank for lagring av varme og utstyr for røykgassrensing og askehåndtering. Et biobrenselanlegg vil ofte dimensjoneres for en maksimal effekt som tilsvarer prosent av det totale maksimale effektbehovet over året. Bioenergi vil da typisk dekke prosent av energibehovet. Bioenergikjelen fungerer derfor som regel som grunnlastenhet, det vil si at den leverer den rimeligste og mest miljøvennlige varmen, og bør derfor brukes mest mulig. Ettersom kjelen ikke dekker hele effektbehovet er det nødvendig med en spiss-/reservelastkjel. Valg av kjeltype vil avhenge av størrelse, valg av brensel og forventet variasjon i brenselkvalitet. Ulike teknologier benyttes avhengig av størrelsen på kjelen. Biobrenslene har ulik foredlingsgrad. Jo høyere foredlingsgraden er, desto mer standardiserte og forutsigbare er egenskapene. Dette må brukeren betale for. Til gjengjeld får kunden et brensel som kan brennes i et forbrenningsanlegg som krever mindre arbeid med driftsoppfølging. Andre fordeler med høyt foredlede biobrensler er lagringsstabilitet, lavere transportkostnader og enklere regulering av forbrenningsprosessen. Lager og transportsystem må tilpasses både typen brensel, varmebehovet og økonomiske hensyn. Lokal forankring med hensyn til drift og oppfølging av anlegget er også svært viktig. Utdrag fra høringsutkast strategi for energi- og varmeløsninger Stavanger, Randaberg, Rennesøy, Sola, Sandes og Bybåndet sør: Vestskog har anslått at potensialet for energi fra skog i Rogaland er ca. 0,4 TWh. Dette vil være fordelt på ulike sortimenter med ulik pris og kvalitet. Lokale bioenergiressurser vil primært kunne utnyttes i form av skogsflis til varme- eller kraftvarmeproduksjon. Strategien for Rogaland er å øke bruken av trebrensel til oppvarming med 200 GWh. Strategien vil kreve mer betydelig økning i uttak av skog. Fra før benyttes rundt 225 GWh ved, men tallet er synkende. Per i dag produseres det rundt 10 GWh i form av vannbåren biovarme i fylket (Fylkesmannen i Rogaland m.fl. 2011) Dersom fylket skal nå sine mål må det etableres omfattende verdikjeder for ulike fraksjoner av skogsflis. Vi forutsetter at pellets, ved og restfraksjoner fra trelastindustri vil være av mindre betydning i en sliksammenheng. For planområdets del vil det av hensyn til transportkostnader være mest aktuelt å utnytte bioenergi fra skog i eller omkring planområdet. Vi antar her at ressursene innenfor fylket kan være aktuelle. Skogsflis er et samlebegrep for flisede sortiment til bruk som biobrensel: Stammevedflis (flis fra rundvirke), heltreflis (flis av hele tre) og hogstavfall/grot (greiner og topper). Et biobrenselanlegg med skogsflis som brensel vil være en aktuell løsning som hovedlast i en nærvarme-energisentral for Delfelt FKI-1 Stangeland. Løsningen vil være i tråd med om økt bruk av biobrensel. Bioenergisentralen vil trenge en spiss-/reservelastkilde til å dekke effekttopper på kalde dager og til evt. lavlastdrift sommerstid. Dette kan f.eks. være oljekjel eller gasskjel, el.

15 DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND 15 (23) kjel kan i noen tilfeller være aktuelt. Kjølebehovet bør dekkes lokalt i byggene med et konvensjonelt kjølesystem. For et område med industri og kontorer vil en lokal bioenergiløsning installert i hvert bygg, ses på som en kostbar løsning.

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune Arendal kommune Rapporttype Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektnr: 510912 Arbeidsordre: 69926 Oppdragets tittel: Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektleder: Kristoffer Oustad Forfattere:

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Drangedal everk Gudbrandsveien 28 3750 Drangedal INNHOLD Energiutredning Drangedal 2011 1 Bakgrunn og formål... 3 2 Innledning... 4 3 Om kommunen... 5 3.1 GENERELT...

Detaljer

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013 Energiutredning Nes kommune 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NES KOMMUNE...

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

Nye energikrav til bygg

Nye energikrav til bygg Høringsnotat 16. februar 2015 Nye energikrav til bygg Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489 Høringsfrist: 18. mai 2015 1 Innhold Ordliste...

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

Energiutredning Gol kommune. Energiutredning Gol kommune 2007

Energiutredning Gol kommune. Energiutredning Gol kommune 2007 Energiutredning Gol kommune 2007 Desember 2007 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM GOL KOMMUNE... 7 4.1 KORT

Detaljer

REGULERINGSPLAN OG KONSEKVENS- UTREDNING FOR ØRLAND HOVEDFLYSTASJON

REGULERINGSPLAN OG KONSEKVENS- UTREDNING FOR ØRLAND HOVEDFLYSTASJON REGULERINGSPLAN OG KONSEKVENS- UTREDNING FOR ØRLAND HOVEDFLYSTASJON 10.01.2014 Forsvarsbygg kampflybase SIDE 2/32 FORORD Prosessen med valg av nytt kampfly og senere valg av lokalisering av base for flyene

Detaljer

Fjernvarmens rolle i energisystemet

Fjernvarmens rolle i energisystemet 12 2014 R A P P O R T Fjernvarmens rolle i det norske energisystemet Norges vassdrags- og energidirektorat 2014 Rapport nr 12/2014 Analyse av energibruk i forretningsbygg Utgitt av: Forfattere: Norges

Detaljer

GENERELL INFORMASJON TILLEGG TIL LOKAL ENERGIUTREDNING 2013

GENERELL INFORMASJON TILLEGG TIL LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 GENERELL INFORMASJON TILLEGG TIL LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 Innhold Vedlegg A: Ordforklaringer/ forkortelser/ benevnelser... 3 Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag... 7 B.1 SSBs energistatistikk på kommunenivå...

Detaljer

Innhold 1 Forord...2 2 Nasjonale og lokale målsettinger...4 2.1 Nasjonale mål...4 2.2 Mål for Enova...4 2.3 Mål i fylkesplan for Vestfold

Innhold 1 Forord...2 2 Nasjonale og lokale målsettinger...4 2.1 Nasjonale mål...4 2.2 Mål for Enova...4 2.3 Mål i fylkesplan for Vestfold 14.7.2009 1 1 Forord Intensjonen med energiplanen er å avklare nåværende og framtidige muligheter for energireduksjon og bruk av fornybare energikilder i kommunen. Det legges vekt på å vurdere mulighetene

Detaljer

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011. Energiutredning Øvre

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011. Energiutredning Øvre Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011 Energiutredning Øvre Øvre Eiker Eiker kommune Kommune2011 2007 1 Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 SAMMENDRAG... 3 3 UTREDNINGSPROSESS

Detaljer

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Erik Hegseth Sesseng Master i energi og miljø Oppgaven levert: Januar 2009 Hovedveileder: Rolf Ulseth, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Lokal energiutredning Stange kommune

Lokal energiutredning Stange kommune Lokal energiutredning Stange kommune Revidert desember 2013 Lokal energiutredning Stange Energi Nett 2013 Innhold 1 FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 3 2 OM STANGE ENERGI NETT AS... 4 3 STANGE KOMMUNE...

Detaljer

Energiutredning Sigdal kommune 2013. Energiutredning Sigdal Kommune 2013

Energiutredning Sigdal kommune 2013. Energiutredning Sigdal Kommune 2013 Energiutredning Sigdal Kommune 2013 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 FORMÅL... 3 2 SAMMENDRAG... 4 3 UTREDNINGSPROSESS OG FORUTSETNINGER... 5 4 INFORMASJON OM SIGDAL KOMMUNE... 6 4.1 BEFOLKNING,

Detaljer

ORSK ENØK OG ENERGI AS

ORSK ENØK OG ENERGI AS ORSK ENØK OG ENERGI AS Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NORE OG UVDAL KOMMUNE... 8 4.1 KORT OM KOMMUNEN...

Detaljer

Energiutredning 2012

Energiutredning 2012 Energiutredning 2012 Haugesund kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for

Detaljer

NEE NORSK ENØK OG ENERGI

NEE NORSK ENØK OG ENERGI NEE NORSK ENØK OG ENERGI Varmeplan Mjøndalen og Krokstadelva Oppdragsgiver: Nedre Eiker kommune og Miljøvarme AS Utført av: Tom Friberg Kontrollert av: Bjørn A. Mosskull Dato 25.4.2008 Prosjektnr. 1506

Detaljer

Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 153330.R1 153330 14.12.2006

Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 153330.R1 153330 14.12.2006 SWECO GRØNER RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 153330.R1 153330 14.12.2006 Oppdragsnavn: Kartlegging og vurdering av plantiltak Kunde: Askøy kommune Energihensyn i plantiltak og kommunal virksomhet,

Detaljer

Klima og energiplan 2008

Klima og energiplan 2008 Klima og energiplan 2008 Vedtatt februar 2008 Forord Det er dokumentert at det er en sammenheng mellom energibruk og endringer i klima og miljø. Klima- og energipolitikk har utviklet seg til å bli et

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune

Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7

Detaljer

Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020

Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020 Konsekvensutredning forbud mot bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger i 2020 Sammendrag I klimaforliket fra 2012 (Innst. 390 S (2011-2012)) ba Stortinget regjeringen om å innføre et forbud mot

Detaljer

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2009 -Generell del

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2009 -Generell del Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2009 -Generell del Innhold vedleggsdel Innhold vedleggsdel Vedlegg A: Ordforklaringer og benevnelser... iv Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag... vii B.1

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger viser

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Oktober 2011 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Energiutredningen

Detaljer

Energiutredning Flesberg Kommune 2013

Energiutredning Flesberg Kommune 2013 Energiutredning Flesberg Kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 4 INFORMASJON OM FLESBERG KOMMUNE... 6 4.1 KORT OM

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KOMMUNALE VIRKEMIDLER FOR Å STIMULERE TIL VANNBÅREN OPPVARMING RAPPORT FOR STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OLAV ISACHSEN ESPEN LINDBØL JARLE EDLER i samarbeid med. PROSJEKT NR. 02/045 21.01.03 KANENERGI

Detaljer

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Rammer for utbygging og drift av fjernvarme 3 2011 V E I L E D E R Veileder Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Side 2 Veileder nr /2011 Veileder rammer for utbygging og drift av fjernvarmeanlegg

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Sandefjord kommune

Lokal energiutredning 2013 Sandefjord kommune Lokal energiutredning 2013 Sandefjord kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT

Detaljer

--------------------------------- ENERGIUTREDNING for Ringerike kommune --------------------------------- www.ringeriks-kraft.no

--------------------------------- ENERGIUTREDNING for Ringerike kommune --------------------------------- www.ringeriks-kraft.no --------------------------------- ENERGIUTREDNING for Ringerike kommune 2009 --------------------------------- www.ringeriks-kraft.no Sammendrag Som områdekonsesjonær er Ringeriks-Kraft pålagt å utarbeide

Detaljer