SP 3300 Series. Brukerhåndbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SP 3300 Series. Brukerhåndbok"

Transkript

1 SP 3300 Series Brukerhåndbok Les denne håndboken nøye før du tar i bruk maskinen, og oppbevar den på et lett tilgjengelig sted for fremtidig referanse. For sikker og riktig bruk av maskinen bør du lese sikkerhetsinformasjonen i håndboken før du tar i bruk maskinen.

2 Innholdet i denne håndboken kan endres uten varsel. Selskapet vil ikke under noen omstendigheter være erstatningsansvarlig for direkte, indirekte eller tilfeldige skader eller følgeskader som skyldes håndtering eller bruk av maskinen. Copyright 2008 PCL og PCL 6 er varemerker for Hewlett-Packard Company. Microsoft, Windows, og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation. PostScript 3 er et varemerke for Adobe System, Inc. UFST og MicroType er registrerte varemerker for Monotype Imaging Inc. TrueType, LaserWriter og Macintosh er varemerker for Apple Computer, Inc. Alle andre merke- eller produktnavn er varemerker for sine respektive selskaper eller organisasjoner.

3 Innhold 1. Innledning Spesialfunksjoner Oversikt over skriveren Sett forfra Sett bakfra Oversikt over kontrollpanelet Forstå LED-lampene Mer informasjon Installere maskinvaren Høydejustering Endre skriftinnstillingen Grunnleggende oppsett Skrive ut en demoside Bruke tonersparingsmodus Oversikt over programvaren Programvare som følger med Skriverdriverfunksjoner Systemkrav Nettverkskonfigurering (bare SP 3300DN) Innledning Operativsystemer som støttes Bruke SetIP-programmet Legge i utskriftsmedier Velge utskriftsmedia Papirstørrelser som støttes Utskriftsmateriale for dobbeltsidig utskrift Retningslinjer for valg og lagring av utskriftsmedier Legge i papir Bruke skuff 1 eller skuff 2 (ekstrautstyr) Legge papir av et annet format i skuff Bruke den manuelle materen Valg av utmatingssted Grunnleggende utskrift Skrive ut et dokument Avbryte en utskriftsjobb Forbruksvarer og tilleggsutstyr Tonerkassett Tilleggsutstyr

4 8. Vedlikehold Rengjøre skriveren Rengjøre skriveren utvendig Rengjøre skriveren innvendig Vedlikeholde tonerkassetten Omfordele toner i kassetten Skifte tonerkassett Skrive ut en konfigurasjonsside Utskiftbare deler Feilsøking Fjerne papirstopp I papirinnmatingsområdet Rundt tonerkassetten I papirutmatingsområdet I dupleksområdet Tips for å unngå papirstopp Sjekkliste for feilsøking Løse generelle utskriftsproblemer Løse problemer med utskriftskvalitet Vanlige Windows-problemer Vanlige PostScript-problemer Vanlige Macintosh-problemer Installere tilleggsutstyr Forholdsregler ved installering av tilleggsutstyr Installere en minnemodul Aktivere det ekstra minnet i egenskapene for PS-skriveren Spesifikasjoner Skriverspesifikasjoner

5 Sikkerhetsinformasjon Følgende sikkerhetsregler skal alltid følges når maskinen er i bruk. Sikkerhet under bruk I denne håndboken brukes følgende viktige symboler: ADVARSEL: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis instruksjonene ikke følges. FORSIKTIG: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan føre til mindre eller moderate personskader eller materielle skader hvis instruksjonene ikke følges. ADVARSEL: Trekk ut støpselet (ved å dra i støpselet, ikke i ledningen) hvis strømledningen eller støpselet blir frynset eller skadet på annen måte. For å unngå farlig elektrisk støt eller eksponering for laserstråler må ingen deksler eller skruer fjernes, med unntak av dem som er beskrevet i denne håndboken. Slå av strømmen, og trekk ut støpselet (ved å dra i støpselet, ikke i ledningen) hvis noe av følgende inntreffer: Du søler noe ned i maskinen. Du mistenker at maskinen trenger service eller reparasjon. De ytre dekslene på maskinen er skadet. Ikke brenn brukt toner eller brukte tonerkassetter. Tonerstøv kan antennes når det utsettes for åpen ild. Ikke oppbevar toner, brukt toner eller tonerkassetter på et sted med åpen ild. Toneren kan ta fyr og føre til brannskader eller brann. Avfall kan avhendes hos våre autoriserte forhandlere. Avhending av brukte tonerkassetter skal skje i henhold til lokale forskrifter. Hold maskinen unna brennbare væsker, gasser og spraybokser. Disse kan medføre brann eller elektrisk støt. Koble maskinen til strømkilden som er angitt på forsiden av denne håndboken. Ikke bruk andre strømkilder. Koble strømledningen direkte til et vegguttak. Bruk ikke skjøteledning. Strømkilder som ikke er angitt på forsiden av denne håndboken, og skjøteledninger, kan føre til støteller brannfare. Ikke foreta noen endringer eller utskiftninger bortsett fra de som nevnes i håndboken. Strømledninger som er ødelagt, knekt, endret, dras eller bøyes hardt eller som sitter fast under en tung gjenstand, kan føre til støt- eller brannfare. Hvis strømledningen er skadet (ledningskjernen vises, frakobling forekommer osv.), kontakter du en servicerepresentant for å få en ny ledning. Bruk av maskinen med en skadet strømledning kan føre til elektrisk støt eller brann. FORSIKTIG: Beskytt maskinen mot fuktighet og nedbør, som regn og snø. Trekk ut støpselet fra vegguttaket før du flytter maskinen. Når du flytter maskinen, må du passe på at strømledningen ikke kommer under maskinen og blir skadet. Når du trekker ut støpselet fra vegguttaket, må du alltid dra i støpselet (ikke i ledningen). Koble fra strømledningen ved å dra i støpselet. Ikke dra i selve ledningen. Det kan føre til at ledningen skades, noe som igjen kan føre til brann eller elektrisk støt. Av sikkerhetshensyn må du trekke ut støpselet fra vegguttaket hvis maskinen ikke skal brukes på en stund, for eksempel i forbindelse med ferier og helligdager. Pass på at binders, stifter eller andre små metallgjenstander ikke kommer inn i maskinen. Oppbevar toner (brukt eller ubrukt) og tonerbeholdere utilgjengelig for barn. Vær forsiktig så du ikke skjærer deg på skarpe kanter når du stikker hendene inn i maskinen for å fjerne fastkjørt papir eller originaler. Av miljøhensyn må du ikke kaste maskinen eller avfall fra forbruksvarer som husholdningsavfall. Avfall kan avhendes hos våre autoriserte forhandlere. Delene inni maskinen kan bli svært varme. Ikke berør delene som er merket med "varm overflate". Det kan føre til personskader. Varmeelementområdet i denne maskinen kan bli svært varmt. Vær forsiktig når du fjerner feilmatet papir. Hold maskinen unna fuktighet og støv. Fuktighet og støv kan føre til brann eller elektrisk støt. Ikke plasser maskinen på et ustabilt eller skrått underlag. Du risikerer personskader hvis maskinen velter. Ikke bruk aluminiumsfolie, karbonpapir eller lignende elektrisk ledende papir, da disse kan medføre brann eller maskinfeil. Rommet der maskinen skal brukes, må være godt ventilert og ha god plass. God ventilasjon er spesielt viktig når maskinen brukes mye. Ikke åpne tonerkassetter med makt. Det kan renne ut toner som skitner til tøy eller hender, og du risikerer også å få toner i deg. Hvis du puster inn toner eller brukt toner, må du gurgle rikelig med vann og gå til et sted med frisk luft. Oppsøk om nødvendig lege. Hvis du får toner eller brukt toner i øynene, må du straks skylle øynene med rikelig mengde vann. Oppsøk om nødvendig lege. Hvis du svelger toner eller brukt toner, tynner du ut toneren ved å drikke rikelig med vann. Oppsøk om nødvendig lege. Unngå å få toner på tøyet eller huden når du fjerner papirstopp eller skifter toner. Hvis huden kommer i kontakt med toner, må du vaske det berørte området grundig med såpe og vann. Hvis du får toner på tøyet, vasker du det i kaldt vann. Varmt vann får toneren til feste seg i stoffet og kan gjøre det vanskelig å fjerne flekken. Ikke se inn i lampen den kan være skadelig for øynene. Når du legger i papir, må du være forsiktig så fingrene ikke setter seg fast eller skades. i

6 FORSIKTIG: Valsene som transporterer papir under bruk, roterer. Det er installert en sikkerhetsanordning som gjør at maskinen kan brukes trygt. Men vær forsiktig så du ikke kommer i berøring med valsene under bruk. Det kan føre til personskader. Store støvansamlinger inni maskinen kan føre til brann og maskinskader. Kontakt en servicerepresentant hvis du ønsker mer informasjon, inkludert prisinformasjon, om innvendig rengjøring av maskinen. Hvis du må flytte skriveren mens ekstraskuffenheten er tilkoblet, må du ikke trykke toppen av hovedenheten. Det kan føre til at ekstraskuffen frakobles, hvilket kan medføre personskader. Før du flytter maskinen, må du trekke alle fire håndtak helt ut. Hvis du ikke gjør dette, kan det oppstå personskader. Når du har flyttet maskinen, fører du de fire håndtakene tilbake til opprinnelige posisjoner. Når du har flyttet maskinen, fester du maskinen på plass ved hjelp av trinsefestet. Hvis du ikke gjør dette, risikerer du at maskinen flytter seg eller faller ned, hvilket kan medføre personskader. I overensstemmelse med IEC bruker denne maskinen følgende symboler for hovedbryteren: Betyr STRØM PÅ. Betyr STRØM AV. Strømsparing Skriveren er utstyrt med et avansert strømsparingssystem som reduserer strømforbruket når skriveren ikke er i aktiv bruk. Hvis skriveren ikke mottar data i løpet av en angitt tidsperiode, reduseres strømforbruket automatisk. ENERGY STAR -program Brukerkommentarer Hvis du skriver ut på flere sider kontinuerlig, kan fukt eller damp komme ut av papirutgangen. Dette påvirker imidlertid ikke skriverens ytelse. Vær forsiktig så du ikke berører overflaten, eller vent til maskinen har kjølt seg ned. Hold barn unna overflaten. Strømtilførsel Vegguttaket skal være nær maskinen og lett tilgjengelig. Plassering av etiketter og graveringer med ADVARSEL og FORSIKTIG Denne maskinen har etiketter med ADVARSEL og FORSIKTIG på stedene vist nedenfor. Av sikkerhetshensyn må du følge instruksjonene og håndtere maskinen som anvist. ENERGY STAR -programmet oppmuntrer til energiøkonomisering ved å fremme bruk av energieffektive datamaskiner og kontormaskiner for øvrig. Programmet støtter utvikling og spredning av produkter med energibesparende funksjoner. Det er et åpent program der produsenter deltar på frivillig basis. Aktuelle produkter er datamaskiner, skjermer, skrivere, faksmaskiner, kopimaskiner, skannere og flerfunksjonsmaskiner. Energy Star-standarder og -logoer er identiske over hele verden. Resirkulering Produktinnpakningen bør resirkuleres eller avhendes på annen miljømessig forsvarlig måte. Brukerinformasjon om elektrisk og elektronisk utstyr Brukere i EU, Sveits og Norge *Denne etiketten er festet til varme overflater. Vær forsiktig så du ikke berører disse områdene. Våre produkter inneholder komponenter av høy kvalitet og er konstruert med tanke på resirkulering. Produktene eller produktinnpakningen er merket med symbolet nedenfor. Symbolet angir at produktet ikke må behandles som kommunalt avfall. Det må avhendes separat via et egnet retur- og innsamlingssystem. Følg disse instruksjonene for å være sikker på at produktet håndteres riktig, og for å bidra til å redusere miljø- og helsemessige skader som kan oppstå ved feil håndtering. Resirkulering av produkter er med på å bevare naturlige ressurser og beskytte miljøet. Hvis du ønsker nærmere informasjon om innsamlings- og resirkuleringssystemer for dette produktet, kontakter du butikken der du kjøpte produktet, din lokale forhandler eller en salgs-/servicerepresentant. ii

7 Alle andre brukere Hvis du skal kaste dette produktet, bes du kontakte lokale myndigheter, butikken der du kjøpte produktet, din lokale forhandler eller en salgs-/servicerepresentant. Forsiktig Endringer eller modifikasjoner som ikke uttrykkelig er godkjent av den parten som er ansvarlig for å overholde standardene, kan frata brukeren retten til å bruke utstyret. Lasersikkerhet: Advarsel: Bruk av betjeningsenheter, justering eller bruk av prosedyrer som ikke er beskrevet i denne brukerhåndboken, kan føre til farlig eksponering for stråling. For brukere i Europa Maskinen er en klasse 1 laserenhet, og trygg til kontor/edb-bruk. Maskinen inneholder en AIGaAs laserdiode på 10 milliwatt, nanometer bølgelengde for hver avgivelse. Direkte (eller indirekte reflektert) øyekontakt med laserstrålen kan føre til alvorlig øyeskade. Sikkerhetsregler og sperremekanismer er utformet for å hindre alle muligheter for at brukeren blir eksponert for laserstråling. Følgende merke er festet til baksiden av skriveren. Samsvarserklæring Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Bruk av enheten er underlagt følgende to betingelser: 1. Enheten kan forårsake skadelig interferens. 2. utstyret må akseptere forstyrrelser utenfra inkludert interferens som kan forårsake at maskinen ikke fungerer som den skal. Ansvarlig: Ricoh Americas Corporation Addresse: 5 Dedrick Place, West Caldwell, NJ Telefonnummer: Produktnavn: Laserskriver Modellnummer: SP 3300DN/SP 3300D Brukerkommentarer ÉN ELLER FLERE LAMPER INNE I DETTE PRODUKTET INNEHOLDER KVIKKSØLV, OG MÅ RESIRKULERES ELLER AVHENDES I SAMSVAR MED LOKALE ELLER NASJONALE FORSKRIFTER. For brukere i USA CDRH-regler Dette utstyret tilfredsstiller kravene i 21 CFR, seksjon J for laserprodukter i klasse 1. Maskinen inneholder en AIGaAs laserdiode på 10 milliwatt, nanometer bølgelengde for hver avgivelse. Dette utstyret avgir ikke farlig stråling fordi strålen er fullstendig innkapslet under alle typer bruk og vedlikehold hos kunden. Melding til brukere i USA Merk: Dette utstyret er testet og funnet ikke å overskride grenseverdiene for digitalt utstyr av klasse B, slik disse fremgår av del 15 av FCC-bestemmelsene. Grenseverdiene er utformet for å gi en rimelig grad av beskyttelse mot uønsket interferens i bomiljøer. Utstyret produserer, bruker og kan utstråle signaler i radiofrekvensområdet, og det kan forstyrre radiokommunikasjon hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene. Det kan imidlertid aldri garanteres at forstyrrelser ikke vil forekomme. Hvis utstyret virker forstyrrende på mottak av radio- eller TV-signaler, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, ber vi brukeren forsøke å eliminere forstyrrelsene med ett eller flere av følgende tiltak: Stille på eller endre plasseringen av mottakerantennen. Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren. Koble utstyret til en stikkontakt på en annen strømkrets enn den mottakeren er koblet til. Søk hjelp hos forhandleren eller hos en erfaren radio- eller TV-tekniker. Melding til brukere i Canada Merk: Dette digitale klasse B-apparatet er i overensstemmelse med Canadian ICES-003. Remarque concernant les utilisateurs au Canada Avertissement Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. iii

8 1 Innledning Gratulerer med anskaffelsen av din nye skriver! Dette kapitlet inneholder: Spesialfunksjoner Oversikt over skriveren Oversikt over kontrollpanelet Forstå LED-lampene Mer informasjon Installere maskinvaren Høydejustering Endre skriftinnstillingen Spesialfunksjoner Din nye skriver har flere spesialfunksjoner som gir bedre utskriftskvalitet. Du kan gjøre følgende: Skrive ut med topp kvalitet og høy hastighet Du kan skrive ut med en effektiv oppløsning på opptil x dpi. Se Om programvaren. Skriveren skriver ut inntil 28 spm a på A4-ark og inntil 30 spm på Letter-ark. Ved dobbeltsidig utskrift skriver skriveren ut opptil 14 bpm på A4-ark b og opptil 14.5 bpm på Letter-ark. Støtte for mange typer papir Manuell skuff støtter ett eksemplar av konvolutter, etiketter, transparenter, materiell i egendefinert størrelse, postkort eller tungt papir. Standardskuff for 250 ark støtter vanlig papir. 150-arks utskuff sørger for enkel tilgang. Lage profesjonelle dokumenter Skriv ut vannmerker. Du kan merke dokumenter med tekst, for eksempel "Konfidensielt". Se Om programvaren. Skriv ut hefter. Med denne funksjonen kan du på en enkel måte skrive ut sider for en bok. Når alle sidene er skrevet ut, trenger du bare å brette og stifte dem. Se Om programvaren. Skriv ut plakater. Teksten og bildene på hver dokumentside forstørres og skrives ut på tvers av arket. Arkene kan deretter limes sammen til en plakat. Se Om programvaren. Spare tid og penger Med denne skriveren kan du bruke tonersparingsmodus for å spare toner. Se Om programvaren. Du kan skrive ut på begge sider av arket for å spare papir. Se Om programvaren. Du kan skrive ut flere sider på ett ark for å spare papir. Se Om programvaren. Du kan bruke forhåndstrykte skjemaer og brevhoder med vanlig papir. Se Om programvaren. Skriveren har en automatisk strømsparingsfunksjon som reduserer strømforbruket betraktelig når skriveren ikke er i bruk. Utvide skriverens kapasitet Skriveren leveres med 32 MB, som kan utvides til 160 MB. Se side Du kan montere skuff 2 (tilleggsutstyr) med plass til 250 ark i skriveren. Med denne skuffen slipper du å legge papir i skriveren ofte. * Zoran IPS-emulering kompatibel med PostScript 3 Copyright , Zoran Corporation. Alle rettigheter forbeholdt. Zoran, Zoran-logoen, IPS/PS3 og OneImage er varemerker for Zoran Corporation. * 136 PS3-skrifter. Inneholder UFST og MicroType fra Monotype Imaging Inc. Skriv ut i ulike miljøer Du kan skrive ut i Windows 2000/XP/Vista og Windows Server Skriveren er kompatibel med Macintosh. Skriveren leveres med USB-grensesnitt. a. sider per minutt b. bilder per minutt 1.1 <Innledning>

9 Maskinfunksjoner Tabellen nedenfor gir en generell oversikt over funksjonene som støttes av skriveren. (I: installert, IT: Ikke tilgjengelig) Funksjoner SP 3300D SP 3300DN Sett forfra Oversikt over skriveren USB 2.0 (USB 2.0: Høyhastighets-USB 2.0) Nettverksgrensesnitt (Ethernet 10/100 Base-TX) I IT I I PCL-emulering I I PostScript-emulering I I Tosidig utskrift a a.utskrift på begge sider av arket. I I * SP 3300DN vises i figuren ovenfor. 1 utskuff 6 skuff 1 2 kontrollpanel 7 ekstraskuff 2 3 kontrollkortdeksel 8 papirnivåindikator 4 frontdeksel 9 utmatingsstøtte 5 manuell skuff 10 papirbreddeførere for manuell skuff 1.2 <Innledning>

10 Sett bakfra Forstå LED-lampene LEDindikator Status Beskrivelse 1 nettverksport a a. Bare SP 3300DN. * SP 3300DN vises i figuren ovenfor. 4 dupleksenhet 2 USB-port 5 strømkontakt 3 kabeltilkobling til valgfri 6 strømbryter skuff 2 Oversikt over kontrollpanelet Alarm Rød På Dekselet er åpent. Lukk dekselet. Det er ikke papir i skuffen. Legg papir i skuffen. Utskriften har stanset på grunn av en større feil. Tonerkassetten er ikke satt inn. Installer tonerkassetten. Systemet har problemer. Hvis dette problemet oppstår, må du kontakte en servicerepresentant. Tonerkassetten er helt oppbrukt. Ta ut tonerkassetten, og sett inn en ny. Se side 8.4. Blinker Det har oppstått en mindre feil, og skriveren venter på at problemet skal bli løst. Når problemet er løst, fortsetter utskriften. Det er lite toner igjen, eller tonerkassetten er tom. Bestill en ny tonerkassett. Du kan forbedre utskriftskvaliteten midlertidig ved å omfordele toneren. Se side 8.3. Se "Web Image Monitor" eller skriv ut en konfigurasjonsside for å kontrollere tonernivået. Se side 2.2 i brukerhåndboken for nettverksskriveren eller side 8.5 i brukerhåndboken for skriveren. Oransje På Det har oppstått papirstopp. Se side 9.1 for å løse problemet. 1 Alarm: Viser skriverstatusen. Se side Tilkoblet: Viser skriverstatusen. Se side Avbryt: Skriver ut en demo- eller konfigurasjonsside. Avbryter utskriftsjobben. Gjør at skriveren mater utskriftsmediet. Tilkoblet Grønn På Skriveren er i strømsparingsmodus. Skriveren er i tilkoblet modus og kan motta data fra datamaskinen. Blinker Langsom blinking indikerer at skriveren mottar data fra datamaskinen. Rask blinking indikerer at skriveren skriver ut data. 1.3 <Innledning>

11 Mer informasjon Her finner du trykt eller elektronisk informasjon om installasjon og bruk av skriveren: Hurtiginstallasjonsguide Gir informasjon om installering av skriveren. Følg derfor instruksjonene i veiledningen nøye for å få klargjort skriveren. Installere maskinvaren I denne delen finner du trinnvise instrukser for hvordan du setter opp maskinvaren som er beskrevet i hurtiginstallasjonsguiden. Sørg for at du leser hurtiginstallasjonsguiden og utfører trinnene nedenfor. 1 Velg et egnet sted for plassering av maskinen. Velg et plant, stabilt underlag med tilstrekkelig plass for luftsirkulasjon rundt maskinen. Pass på at det er litt ekstra plass rundt slik at du får åpnet deksler og skuffer. Elektronisk Brukerhåndbok Skriverdriverhjelp Gir trinnvise instruksjoner om bruk av skriverfunksjonene, og inneholder informasjon om vedlikehold av skriveren, feilsøking og installasjon av tilleggsutstyr. Denne brukerhåndboken inneholder også avsnittet Om programvaren som gir deg informasjon om hvordan du skriver ut dokumenter på skriveren fra ulike operativsystemer, og hvordan du bruker programvarefunksjonene som følger med. Merk Du finner brukerhåndboken på andre språk i mappen Manuell skuff på CD-en med skriverprogramvare. Inneholder informasjon om egenskaper for skriverdriveren og instruksjoner om hvordan du angir egenskaper for utskrift. Du får tilgang til hjelpeteksten til skriverdriveren ved å klikke på Hjelp i dialogboksen for skriveregenskaper. Området bør ha god ventilasjon og være beskyttet mot direkte sollys, varmekilder, kulde og fuktighet. Ikke plasser maskinen for nær kanten på pulten eller bordet. Utskrift er beregnet på en høyde under m. Sjekk høydeinnstillingen for å optimere skriveren. Du finner mer informasjon på side <Innledning>

12 Plasser maskinen på et flatt og stabilt underlag, slik at det ikke har mer enn 2 mm helning. Heller den mer, kan det påvirke utskriftskvaliteten. Høydejustering Utskriftskvaliteten påvirkes av atmosfærisk trykk, som varierer avhengig av hvor høyt over havet maskinen er plassert. Informasjonen som følger, gir veiledning for å angi innstillinger på maskinen som gir best mulig utskriftskvalitet. Før du angir høydeverdien, må du finne ut høyden der du bruker maskinen. Verdi 1 Høy 3 2 Pakk ut maskinen, og kontroller alle delene som følger med. 3 Fjern tapen mens du holder maskinen godt fast. 4 Installer tonerkassetten. 2 Høy 2 3 Høy 1 5 Legg i papir. (Se "Legge i papir" på side 5.4) 4 Normal 6 Kontroller at alle kablene er koblet til maskinen. 7 Slå på maskinen. Merk Unngå å vippe maskinen eller holde den opp ned når du flytter den. Dersom maskinen vippes, kan maskinen bli tilsmusset av toner på innsiden, noe som kan føre til skade på maskinen eller dårlig utskriftskvalitet. Når skriverdriveren installeres, registrerer den informasjon om nasjonale innstillinger for operativsystemet og angir papirstørrelse for maskinen. Hvis du bruker andre nasjonale innstillinger i Windows, må du endre papirstørrelsen for maskinen til den størrelsen du vanligvis bruker. Åpne skriveregenskapene for å endre papirstørrelsen. 1 Kontroller at du har installert skriverdriveren fra den medfølgende CD-ROM-en. 2 For Windows; fra menyen Start velger du Programmer eller Alle programmer > SP 3300 Series > Verktøy for skriverinnstillinger. For MAC OS X åpner du mappen Programmer > RNP > SP 3300 Series > Printer Settings Utility. 3 Klikk på Innstillinger > Høydejustering. Velg ønsket verdi fra rullegardinlisten, og klikk deretter på Bruk. Merk Hvis maskinen er koblet til et nettverk, vises skjermbildet Web Image Monitor SP 3300 Series automatisk. Klikk på Machine Settings > Setup (eller Machine Setup) > Altitude Adj. Velg ønsket høydeverdi, og klikk deretter på Bruk. 1.5 <Innledning>

13 Endre skriftinnstillingen Skriften på maskinen er forhåndsinnstilt for regionen eller landet. Hvis du vil endre skriften eller velge skrift i et spesielt miljø, for eksempel DOS, gjør du følgende: 1 Kontroller at du har installert skriverdriveren fra den medfølgende CD-ROM-en. 2 For Windows; fra menyen Start velger du Programmer eller Alle programmer > SP 3300 Series > Verktøy for skriverinnstillinger. For MAC OS X åpner du mappen Programmer > RNP > SP 3300 Series > Printer Settings Utility. 3 Klikk på Emulering. 4 Befreft at PCL er valgt i Emuleringsinnstilling. 5 Klikk på Innstillinger. 6 Velg ønsket skrift i Symbolsett-listen. 7 Klikk på Bruk. Merk Følgende informasjon viser riktig skriftliste for hvert enkelt språk. Russisk: CP866, ISO 8859/5 Latin Cyrillic Hebraisk: Hebrew 15Q, Hebrew-8, Hebrew-7 (bare Israel) Gresk: ISO 8859/7 Latin Greek, PC-8 Latin/Greek Arabisk og farsi: HP Arabic-8, Windows Arabic, Code page 864, Farsi, ISO 8859/6 Latin Arabic OCR: OCR-A, OCR-B 1.6 <Innledning>

14 2 Grunnleggende oppsett Dette kapitlet inneholder: Skrive ut en demoside Bruke tonersparingsmodus Skrive ut en demoside Når du har konfigurert skriveren, bør du skrive ut en demoside for å kontrollere at skriveren fungerer som den skal. Trykk på og hold inne Avbryt-knappen i omtrent 2 sekunder. Demosiden skrives ut. Bruke tonersparingsmodus I tonersparingsmodus bruker skriveren mindre toner på hver side. Ved å aktivere denne modusen forlenger du levetiden til tonerkassetten og reduserer kostnadene per side sammenlignet med normal modus, men utskriftskvaliteten reduseres. Du kan angi tonersparemodus fra vinduet for skriveregenskaper. Se Om programvaren. 2.1 <Grunnleggende oppsett>

15 3 Oversikt over programvaren Dette kapittelet inneholder en oversikt over programvaren som følger med skriveren. Du finner flere opplysninger om bruk av programvaren i Om programvaren. Dette kapitlet inneholder: Programvare som følger med Skriverdriverfunksjoner Systemkrav Skriverdriverfunksjoner Skriverdriverne støtter følgende standardfunksjoner: Valg av papirkilde Papirformat, -retning og -type Antall eksemplarer I tillegg kan du bruke ulike spesialfunksjoner for utskrift. Tabellen nedenfor gir en generell oversikt over funksjonene som støttes av skriverdriverne: Programvare som følger med Funksjon PCL6 PostScript Windows Windows Macintosh Etter at du har installert maskinen og koblet den til datamaskinen, må du installere programvaren som fulgte med på CD-en. CD-en inneholder følgende programvare: Windows Innhold Skriverdriver: Bruk denne driveren for å få tilgang til alle skriverfunksjonene. Statusovervåking: Med dette programmet kan du overvåke skriverstatusen, og du blir varslet når det oppstår feil under utskrift. Printer Settings Utility: Dette programmet installeres automatisk når du installerer Statusovervåking. PCL6-driver: Installer denne driveren for å skrive ut dokumenter på PCL6- og PCL5e-språk. PPD-fil (Postscript Printer Description): Bruk PostScript-driveren til å skrive ut dokumenter med komplekse skrifter og kompleks grafikk på PostScript-språket. Set IP: Bruk dette programmet til å angi TCP/IPadresser for skriveren. Brukerhåndbok i PDF-format. Tonersparing O O O Valg av utskriftskvalitet O O O Plakatutskrift O X X Flere sider per ark (N-opp) O O O Tilpass utskrift til side O O O Skaler utskrift O O O Vannmerke O X X Overlegg O X X Macintosh Skriverdriver: Bruk denne driveren hvis du vil kjøre skriveren og skrive ut dokumenter fra en Macintoshdatamaskin. Printer Settings Utility: Dette programmet lar deg konfigurere forskjellige skriverinnstillinger. Set IP: Bruk dette programmet til å angi TCP/IPadresser for skriveren. 3.1 <Oversikt over programvaren>

16 Systemkrav Macintosh Før du begynner, må du kontrollere at systemet oppfyller følgende krav: Windows Element Krav Anbefales Operativsystem Windows 2000/XP/Vista og Windows Server 2003 Prosessor Windows 2000 Pentium II 400 MHz eller kraftigere Pentium III 933 MHz Operativsystem Mac OS X 10.4 eller eldre CUP PowerPC G4/G5 Intelprosessor Krav (anbefales) RAM 128 MB for en PowerPCbasert MAC (512 MB) 512 MB for en Intel-basert MAC (1 GB) Ledig harddiskplass 1GB Windows XP/ Vista og Windows Server 2003 Pentium III 933 MHz eller kraftigere Pentium IV 1GHz RAM Windows 2000 Minst 64 MB 128 MB Windows XP og Windows Server 2003 Minst 128 MB 256 MB Mac OS X MHz eller raskere PowerPC G4/G5 Intelprosessor 512 MB (1 GB) 1 GB Windows Vista Minst 512 MB 1 GB Ledig diskplass Windows MB eller mer 1GB Windows XP og Windows Server 2003 Minst 1 GB 5 GB Windows Vista 15 GB 15 GB eller mer Internet Explorer Windows 2000/ XP og Windows Server 2003 Windows Vista 5.0 eller høyere 7.0 eller høyere Merk For Windows 2000/XP/Vista og Windows Server 2003 kan brukere som har administratorrettigheter, installere programvaren. 3.2 <Oversikt over programvaren>

17 4 Nettverkskonfigurering (bare SP 3300DN) Dette kapittelet gir grunnleggende instruksjoner for oppsett av skriveren i et nettverk. Dette kapitlet inneholder: Innledning Operativsystemer som støttes Bruke SetIP-programmet Innledning Når du har koblet skriveren til et nettverk med en RJ-45 Ethernet-kabel, kan du dele skriveren med andre nettverksbrukere. Du må konfigurere nettverksprotokollene på skriveren for å kunne bruke den som nettverksskriver. Du kan konfigurere protokoller med disse programmene: Web Image Monitor SP 3300 Series: En webserver som er innebygd i nettverksutskriftsserveren. Med denne kan du konfigurere nødvendige nettverksparametere for tilkobling av skriveren til ulike nettverksmiljøer. Set IP: Et programverktøy som gjør det mulig å velge et nettverksgrensesnitt og manuelt konfigurere adressene som skal brukes sammen med TCP/IP-protokollen. Dette programmet finnes på CD-en som fulgte med skriveren. Operativsystemer som støttes Tabellen nedenfor viser nettverksmiljøene som støttes av skriveren: Bruke SetIP-programmet Dette programmet brukes til å angi nettverks-ip ved hjelp av MAC-adressen, som er nettverksskriverkortets eller -grensesnittets serienummer for maskinvaren. Programmet brukes først og fremst av nettverksadministratorer til å angi flere nettverks-ip-er samtidig. Merk Hvis du vil installere DHCP-nettverksprotokoll, går du til velger programmet Bonjour for Windows avhengig av datamaskinens operativsystem og installerer programmet. Dette programmet gjør at du kan reparere nettverksparameterne automatisk. Følg instruksjonene i installasjonsvinduet. 1 Sett inn CD-en som fulgte med maskinen. 2 Start Windows Explorer, og åpne X-stasjonen. (X står for CD-stasjonen.) 3 Dobbeltklikk på Application > Set IP. 4 Åpne språkmappen du vil bruke. 5 Dobbeltklikk på Setup.exe for å installere dette programmet. 6 Fra Windows Start-menyen velger du Programmer > SP 3300 Series > Set IP. 7 Velg navnet på din skriver, og klikk på. Merk Hvis du ikke finner skrivernavnet, klikker du på oppdatere listen. for å 8 Skriv inn nettverksskriverkortets MAC-adresse, IP-adresse, delnettverksmaske og standard gateway, og klikk på Bruk. Element Nettverksgrensesnitt Nettverksoperativsy stem Nettverksprotokoller Dynamisk adresseringsserver 10/100 Base-TX Krav Windows 2000/XP (32/64 bit)/vista og Windows Server 2003 Mac OS 8.6~9.2, 10.1~10.5 TCP/IP EtherTalk HTTP 1.1 SNMP Bonjour DHCP, BOOTP Merk Hvis du ikke kjenner nettverkskortets MAC-adresse, skriver du ut maskinens nettverksinformasjonsrapport. 9 Klikk på OK for å bekrefte innstillingene. 10 Klikk på Avslutt for å lukke SetIP-programmet. TCP/IP: Transmission Control Protocol/Internet Protocol DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol BOOTP: Bootstrap Protocol 4.1 <Nettverkskonfigurering (bare SP 3300DN)>

18 5 Legge i utskriftsmedier Dette kapittelet forklarer hvilke typer utskriftsmedier du kan bruke i skriveren, og hvordan du legger papir i de forskjellige papirskuffene for å få best mulig utskriftskvalitet. Dette kapitlet inneholder: Velge utskriftsmedia Legge i papir Valg av utmatingssted Velge utskriftsmedia Du kan skrive ut på en rekke forskjellige utskriftsmedier, for eksempel vanlig papir, konvolutter, etiketter og transparenter. Bruk alltid utskriftsmedier som er i samsvar med retningslinjene for bruk med denne skriveren. Utskriftsmedier som ikke er i samsvar med retningslinjene i denne brukerhåndboken, kan føre til følgende problemer: Dårlig utskriftskvalitet Hyppige papirstopp Tidlige tegn på slitasje. Egenskaper som vekt, konsistens samt fiber- og fuktighetsinnhold er viktige faktorer som påvirker ytelsen til maskinen og utskriftskvaliteten. Ta med dette i beregningen når du skal velge utskriftsmedier: Utskriftsmedienes type, størrelse og vekt er beskrevet senere i denne delen. Type utskrift: Utskriftsmediet bør passe til det aktuelle prosjektet. Lyshet: Noen utskriftsmedier er hvitere enn andre og gir skarpere og klarere bilder. Glatthet: Utskriftsmediets glatthet har innvirkning på hvor klar utskriften blir. Merk Bruk av utskriftsmedier som ikke oppfyller disse spesifikasjonene, kan føre til problemer som krever reparasjon. Slike reparasjoner dekkes ikke av garanti eller serviceavtaler. Noen typer utskriftsmedier kan oppfylle alle kravene i denne delen, men likevel ikke gi tilfredsstillende resultater. Dette kan skyldes feil håndtering, uakseptable temperatur- og fuktighetsnivåer eller andre forhold som produsenten ikke har kontroll over. Før du kjøper inn store mengder utskriftsmedier, bør du kontrollere at de oppfyller kravene i denne brukerhåndboken. 5.1 <Legge i utskriftsmedier>

19 Papirstørrelser som støttes Type Størrelse Mål Vekt a Kapasitet b Vanlig papir Letter 216 x 279 mm 60 til 105 g/m 2 for skuffen Legal 216 x 356 mm 60 til 163 g/m 2 i den manuelle skuffen Folio 216 x 330,2 mm Oficio A4 JIS B5 ISO B5 Executive A5 A6 216 x 343 mm 210 x 297 mm 182 x 257 mm 176 x 250 mm 184 x 267 mm 148 x 210 mm 105 x 148 mm a. Hvis utskriftsmaterialet veier over 90 g/m 2, må du bruke den manuelle skuffen. b. Maksimal kapasitet kan variere avhengig av utskriftsmediets vekt og tykkelse samt miljøforhold. 250 ark på 75 g/m 2 papir for skuffen 1 ark i den manuelle skuffen Konvolutt B5-konvolutt 176 x 250 mm 75 til 90 g/m 2 1 ark i den manuelle skuffen Konvolutt Monarch COM-10-konvolutt Konvolutt DL Konvolutt C5 Konvolutt C6 98,4 x 190,5 mm 105 x 241 mm 110 x 220 mm 162 x 229 mm 114 x 162 mm Transparenter Letter, A4 Se informasjonen om vanlig papir 138 til 146 g/m 2 1 ark i den manuelle skuffen Etiketter Kartong Letter, Legal, Folio, Oficio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5, A6 Letter, Legal, Folio, Oficio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5, A6 Se informasjonen om vanlig papir 120 til 150 g/m 2 1 ark i den manuelle skuffen Se informasjonen om vanlig papir 60 til 163 g/m 2 1 ark i den manuelle skuffen Minimumsstørrelse (egendefinert) 76 x 127 mm 60 til 163 g/m 2 1 ark i den manuelle skuffen Maksimumsstørrelse (egendefinert) 215,9 x 356 mm Utskriftsmateriale for dobbeltsidig utskrift Type Størrelse Vekt Vanlig papir, resirkulert papir A4, Letter, Oficio, Legal, Folio 75 ~ 90 g/m <Legge i utskriftsmedier>

20 Retningslinjer for valg og lagring av utskriftsmedier Ta hensyn til følgende når du skal velge eller legge i papir, konvolutter eller andre utskriftsmedier: Bruk alltid utskriftsmedier som er i samsvar med spesifikasjonene i neste spalte. Utskrift på fuktig, krøllet, skrukket eller istykkerrevet papir kan føre til papirstopp eller dårlig utskriftskvalitet. For best mulig utskriftskvalitet bør du bare bruke papir av høy kvalitet som er spesielt anbefalt for bruk i laserskrivere. Unngå å bruke følgende utskriftsmedietyper: - Papir med preget påtrykk, perforeringer eller med en struktur som er for glatt eller for grov - Stensilpapir - Papir med flere sider - Syntetisk papir og termopapir - Karbonfritt kopipapir eller kalkerpapir. Bruk av disse papirtypene kan føre til papirstopp, kjemikalielukt eller skade på skriveren. Oppbevar utskriftsmedier i originalemballasjen til de skal brukes. Legg kartonger på paller eller hyller, ikke på gulvet. Ikke legg tunge gjenstander oppå papiret, enten det er pakket eller upakket. Papiret må ikke utsettes for fuktighet eller andre forhold som kan føre til skrukker eller krøller. Oppbevar ubrukte utskriftsmedier mellom 15 C og 30 C. Den relative fuktigheten skal være mellom 10 og 70 %. Lagre ubrukte utskriftsmedier i fuktighetsbeskyttet omslag, for eksempel en plastbeholder eller plastpose, for å hindre at støv og fuktighet tilgriser papiret. Spesielle papirtyper bør legges i ett ark om gangen i den manuelle skuffen for å unngå papirstopp. For å hindre at utskriftsmedier, for eksempel transparenter eller etikettark, klistrer seg sammen, må de fjernes etter hvert som de skrives ut. Merk Utskuffen kan bli svært varm hvis du skriver ut 20 sider fortløpende. Vær forsiktig. Retningslinjer for spesielle utskriftsmedier Type Konvolutter Retningslinjer Kvaliteten på konvolutter må være god for at utskriften skal bli vellykket. Ta hensyn til følgende når du skal velge konvolutter: - Vekt: Vekten på konvoluttpapiret må ikke overstige 90 g/m 2 ellers kan det oppstå papirstopp. - Utførelse: Før utskrift skal konvoluttene ligge flatt med mindre enn 6 mm krumming, og de skal være lufttomme. - Tilstand: Pass på at konvoluttene ikke har skrukker, hakk eller andre former for skader. - Temperatur: Du bør bruke konvolutter som tåler varmen og trykket i skriveren under utskrift. Bruk bare riktig utformede konvolutter med skarpe, godt falsede bretter. Ikke bruk pregede konvolutter. Ikke bruk konvolutter med klips- eller klypelukking, vindu, innvendig beskyttelse, selvklebende lukking eller andre syntetiske materialer. Ikke bruk skadede konvolutter eller konvolutter av dårlig kvalitet. Pass på at sømmen på begge sider av konvolutten går helt til hjørnet av konvolutten. Akseptabelt Uakseptabelt Konvolutter med selvklebende klaff eller flere klaffer som brettes over hverandre, må bruke klebemidler som tåler skriverens fikseringstemperatur i 0,1 sekund. Kontroller maskinens spesifikasjoner for å vise fikseringstemperaturen. Se side Ekstra klaffer og remser kan føre til skrukker, bretter eller til og med papirstopp som kan skade varmeelementet. For at utskriftskvaliteten skal bli best mulig, bør ikke margene være nærmere konvoluttkantene enn 15 mm. Unngå å skrive ut på området der konvoluttsømmene møtes. 5.3 <Legge i utskriftsmedier>

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

Fylle standardskuffen for 250 ark

Fylle standardskuffen for 250 ark Hurtigreferanse Legge i papir og spesialmedia Dette avsnittet forklarer hvordan du skal fylle skuffene for 250- og 550-ark, samt den manuelle materen. Den inneholder også informasjon om angivelse av papirstørrelse

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2050-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke.

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke. Side 1 av 10 Utskrift Dette avsnittet forklarer deg hvordan du skal fylle skuffene for 250 og 550 ark, samt multifunksjonsmateren. Den inneholder også informasjon om papirretning, angivelse av papirstørrelse

Detaljer

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale

Skriver i HP LaserJet P2030-serien. Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Skriver i HP LaserJet P2030-serien Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard

Detaljer

Løse problemer med utskriftskvaliteten

Løse problemer med utskriftskvaliteten Bruk disse tabellene til å finne løsninger på eventuelle utskriftsproblemer. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren. Du kan ha en skriverdel som krever rengjøring

Detaljer

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Lære mer om kontrollpanelet Skriverens kontrollpanel har to knapper og to lamper. Lampene indikerer skriverens status. Knappene brukes til å fortsette eller avbryte den aktuelle utskriftsjobben.

Detaljer

FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE:

FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE: Side 1 av 19 Utskriftsveiledning Legge i 250 arks eller 550 arks skuffen FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan velte. La de andre

Detaljer

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp.

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp. Hurtigreferanse Legge papir i flerbruksmateren 1 Åpne flerbruksmateren. Legge i papir Legge i skuffer FORSIKTIG VELTEFARE: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan

Detaljer

2. Grunnleggende oppsett Skrive ut en demoside... 2.1 Bruke tonersparingsmodus... 2.1

2. Grunnleggende oppsett Skrive ut en demoside... 2.1 Bruke tonersparingsmodus... 2.1 Brukerhåndbok Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen i brukerhåndboken kan endres uten varsel. Xerox Corporation Electronics er ikke ansvarlig for eventuelle endringer,

Detaljer

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Veiledning om papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten

Detaljer

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Oversikt over skriveren. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Oversikt over skriveren 7 6 5 4 1 1 150 arks utskuff 2 250 arks skuff 3 250 arks mater eller 550 arks mater (tilleggsutstyr) 4 Manuell arkmater 5 Frontdeksel 6 Kontrollpanel 7 Papirstøtte

Detaljer

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon.

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon. Skifte rekvisita Skifte rekvisitadeler 1 Hvis du vil vite hvordan du skal skifte en enkelt rekvisitakomponent, kan du klikke på overskriftene nedenfor: Tonerkassetter Fotofremkallingskassett Oljeflaske

Detaljer

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse

Hurtigreferanse. Lære mer om kontrollpanelet. Lære mer om lampene på kontrollpanelet. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Lære mer om kontrollpanelet Skriverens kontrollpanel har to knapper og seks lamper (Fortsett er både en lampe og en knapp). Lampene indikerer skriverens status. Knappene brukes til å fortsette

Detaljer

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 5 - 1 -

Hurtigreferanse. Hurtigreferanse 2013. 5 - 1 - Hurtigreferanse 2013. 5-1 - Innhold 1 Bli kjent med skriveren... 3 Bruke kontrollpanelet på skriveren... 3 Lyssekvensene på skriverens kontrollpanel... 4 2 Legge inn papir og spesialpapir... 9 Stille inn

Detaljer

Retningslinjer for utskriftsmateriale

Retningslinjer for utskriftsmateriale Bruk anbefalt utskriftsmateriale (papir, transparenter, konvolutter, etiketter og papp/kartong) til skriveren for å unngå utskriftsproblemer. Hvis du ønsker detaljert informasjon om egenskaper for ulike

Detaljer

Ta ut tonerkassetten og kontroller at emballasjen er fjernet. Sett inn tonerkassetten igjen.

Ta ut tonerkassetten og kontroller at emballasjen er fjernet. Sett inn tonerkassetten igjen. Side 1 av 12 Utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden. Se om det vises

Detaljer

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok

Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok Samsung Universal Print Driver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med enerett. Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen

Detaljer

Hurtigreferanse for 5210n/5310n

Hurtigreferanse for 5210n/5310n Hurtigreferanse for 5210n/5310n 1 2 3 4 FORSIKTIG: Før du installerer og bruker Dell-skriveren, må du lese og følge sikkerhetsinstruksjonene i Brukerveiledning. 5 6 7 8 1 Ekstra utenhet 2 Kontrollpanel

Detaljer

SP 5100N. Brukerhåndbok

SP 5100N. Brukerhåndbok SP 5100N Brukerhåndbok Les denne håndboken nøye før du tar i bruk maskinen, og oppbevar den på et lett tilgjengelig sted for fremtidig referanse. For sikker og riktig bruk av maskinen bør du lese sikkerhetsinformasjonen

Detaljer

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CP1510-serien-skriver Veiledning for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

Detaljer

Løse problemer med skriveren 1

Løse problemer med skriveren 1 Løse problemer med skriveren 1 Noen ganger er det svært enkelt å løse skriverproblemer. Hvis skriveren ikke fungerer, kan du først kontrollere at skriverkabelen er godt festet i skriveren og datamaskinen.

Detaljer

Brukermanual QL-700. Etikettskriver

Brukermanual QL-700. Etikettskriver Brukermanual Etikettskriver QL-700 Sørg for å lese nøye gjennom denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Vi anbefaler at du oppbevarer denne håndboken i nærheten for framtidig referanse. www.brother.com

Detaljer

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: 100 ark med 75 g/m 2 -papir 10 konvolutter 75 transparenter Flerbruksmateren kan ta flere størrelser og typer papir, som transparenter, postkort, notatkort og kovolutter. Den er nyttig ved utskrift av enkeltsider på brevpapir, farget papir eller annet spesialpapir.

Detaljer

LBP-800 Laserskriver. Komme i gang VIKTIG:

LBP-800 Laserskriver. Komme i gang VIKTIG: LBP-800 Laserskriver Komme i gang VIKTIG: Les denne håndboken nøye før du begynner å bruke skriveren. Ta vare på boken. Du kan få bruk for den senere. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheter

Detaljer

Identifisere stedene der papiret sitter fast

Identifisere stedene der papiret sitter fast Hvis du er nøye med valg av utskriftsmateriale og legger det riktig inn, bør du kunne unngå de fleste tilfeller av papirstopp. (Se forslagene i Tips for å unngå papirstopp.) Hvis du får papirstopp, må

Detaljer

Identifisere områder med papirstopp

Identifisere områder med papirstopp Hvis du er nøye med å velge utskriftsmaterialer og legge dem riktig inn, bør du kunne unngå de fleste tilfeller av papirstopp. Hvis det oppstår papirstopp, følger du fremgangsmåten som er forklart i dette

Detaljer

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425

LASERJET PRO 400 MFP. Hurtigreferanse M425 LASERJET PRO 400 MFP Hurtigreferanse M425 Optimere kopikvaliteten Følgende innstillinger for kopikvalitet er tilgjengelige: Autom. valg: Bruk denne innstillingen hvis det ikke er så viktig at kopien har

Detaljer

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F

Din bruksanvisning KONICA MINOLTA DI1610F Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for KONICA MINOLTA DI1610F. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på KONICA MINOLTA DI1610F i bruksanvisningen

Detaljer

Aktivere hvilemodus eller dvalemodus. Merk:

Aktivere hvilemodus eller dvalemodus. Merk: Hurtigreferanse Bruk 3 Hvilemodusknapp For å Aktivere hvilemodus eller dvalemodus. Knappen for strømsparingsmodus Av Skriverstatus Skriveren er slått av, inaktiv eller i tilstanden Klar. Bli kjent med

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 18 Veiledning om utskriftskvalitet Tegn har hakkete eller ujevne kanter a Skriv ut en liste med skriftprøver for å sjekke om skriftene du bruker, støttes av skriveren. 1 Gå til følgende på skriverens

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Papir. Retningslinjer for utskriftsmateriale 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon.

Papir. Retningslinjer for utskriftsmateriale 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Retningslinjer for utskriftsmateriale 1 Bruk anbefalt utskriftsmateriale (papir, transparenter, konvolutter, etiketter og papp/kartong) til skriveren for å unngå utskriftsproblemer. Hvis du ønsker detaljert

Detaljer

Velge fortrykte skjemaer og fortrykt brevpapir

Velge fortrykte skjemaer og fortrykt brevpapir Utskriftskvaliteten og påliteligheten av innrekksmekanismen til skriveren og tilleggsutstyret kan variere med typen og størrelsen på utskriftmaterialene du bruker. Dette kapitlet inneholder retningslinjer

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG ML-2571N http://no.yourpdfguides.com/dref/1133348

Din bruksanvisning SAMSUNG ML-2571N http://no.yourpdfguides.com/dref/1133348 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG ML-2571N. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG ML-2571N i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

2 Klem tappen på lengdeføreren inn slik det vises, og skyv føreren til riktig posisjon for papirstørrelsen som du skal legge i.

2 Klem tappen på lengdeføreren inn slik det vises, og skyv føreren til riktig posisjon for papirstørrelsen som du skal legge i. Hurtigreferanse Klem tappen på lengdeføreren inn slik det vises, og skyv føreren til riktig posisjon for papirstørrelsen som du skal legge i. 5 Legg i stabelen med utskriftsmateriale slik at den anbefalte

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG CLP-300/ELS http://no.yourpdfguides.com/dref/786247

Din bruksanvisning SAMSUNG CLP-300/ELS http://no.yourpdfguides.com/dref/786247 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG CLP-300/ELS. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG CLP-300/ELS i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Legge i utskriftsmateriale 1. Legge i papir, kartong eller etiketter Legge inn transparenter Legge inn konvolutter. Skrive ut.

Legge i utskriftsmateriale 1. Legge i papir, kartong eller etiketter Legge inn transparenter Legge inn konvolutter. Skrive ut. Legge i utskriftsmateriale 1 Klikk på et emne for å gå direkte til instruksjonene for å legge i det angitte utskriftsmaterialet Legge i papir, kartong eller etiketter Legge inn transparenter Legge inn

Detaljer

InfoPrint Color 1824 & InfoPrint Color 1825 MT(4985)

InfoPrint Color 1824 & InfoPrint Color 1825 MT(4985) InfoPrint Color 1824 & InfoPrint Color 1825 MT(4985) Hurtigreferanse Dokumentnummer: S510-7315-01 Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir 2 Klem tappen på lengdeføreren inn slik det vises, og skyv

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG CLP-770ND http://no.yourpdfguides.com/dref/2595995

Din bruksanvisning SAMSUNG CLP-770ND http://no.yourpdfguides.com/dref/2595995 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Versjon 1.0 Juli 2008. Kontoretterbehandler LX. Brukerhåndbok

Versjon 1.0 Juli 2008. Kontoretterbehandler LX. Brukerhåndbok Versjon 1.0 Juli 2008 Kontoretterbehandler LX Brukerhåndbok Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network og Windows Server er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Identifisere stedene der papiret sitter fast

Identifisere stedene der papiret sitter fast Hvis du er nøye med å velge utskriftsmateriale og legge det riktig inn, kan du unngå de fleste tilfeller av papirstopp. (Se forslagene i Tips for å unngå papirstopp.) Hvis du får papirstopp, må du følge

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri Delenummer: 67P4585 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Skrivere i serien HP DeskJet 720C. Sju enkle trinn for å installere skriveren

Skrivere i serien HP DeskJet 720C. Sju enkle trinn for å installere skriveren Skrivere i serien HP DeskJet 720C Sju enkle trinn for å installere skriveren Gratulerer med kjøpet av en skriver i serien HP DeskJet 720C! Her ser du hva du finner i esken. Hvis det mangler noe, må du

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Svarthvittlaserskriver Brukerhåndbok

Svarthvittlaserskriver Brukerhåndbok ML-1640 Series ML-2240 Series Svarthvittlaserskriver Brukerhåndbok se for deg mulighetene Takk for at du har kjøpt et Samsung-produkt. Hvis du vil ha mer omfattende service, kan du registrere produktet

Detaljer

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN. Installeringsveiledning for programvare COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP-SERIEN Installeringsveiledning for programvare HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Installeringsveiledning for programvare Copyright og lisens 2010 Copyright

Detaljer

BP20N/BP20. Brukerhåndbok

BP20N/BP20. Brukerhåndbok BP20N/BP20 Brukerhåndbok Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og ta vare på den for senere bruk. Les sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du bruker maskinen, slik at den kan brukes

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 13 Veiledning om utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden.

Detaljer

1 HP Deskjet 3840 series-skriver

1 HP Deskjet 3840 series-skriver 1 HP Deskjet 3840 series-skriver Hvis du vil finne svar på et spørsmål, velger du et av emnene nedenfor: Merknader Spesialfunksjoner Komme i gang Koble til skriveren Skrive ut fotografier Skrive ut andre

Detaljer

Color LaserJet Pro M153-M154. Oversikt over tekniske spesifikasjoner

Color LaserJet Pro M153-M154. Oversikt over tekniske spesifikasjoner Color LaserJet Pro M153-M154 Oversikt over tekniske spesifikasjoner Copyright og lisens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig tillatelse

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

INNHOLD. 1.Innledning. 2.Oppsett av skriveren. 3.Bruke utskriftsmaterialer. 4.Grunnleggende utskrift

INNHOLD. 1.Innledning. 2.Oppsett av skriveren. 3.Bruke utskriftsmaterialer. 4.Grunnleggende utskrift Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen i håndboken kan endres uten varsel. Xerox Corporation er ikke ansvarlig for eventuelle endringer, direkte eller indirekte,

Detaljer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installasjonsveiledning for programvare Programvare Norsk LB9154001 INNLEDNING Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (kun Windows ) Gjør det

Detaljer

8 Hjem Gå til startbildet. 9 Varsellampe Kontrollere statusen for skriveren. 10 Fremre USB-port Koble til et kamera eller en flash-enhet i USBporten

8 Hjem Gå til startbildet. 9 Varsellampe Kontrollere statusen for skriveren. 10 Fremre USB-port Koble til et kamera eller en flash-enhet i USBporten Hurtigreferanse Bli kjent med skriveren Bruk For å 8 Hjem Gå til startbildet. 9 Varsellampe Kontrollere statusen for skriveren. 0 Fremre USB-port Koble til et kamera eller en flash-enhet i USBporten på

Detaljer

Color LaserJet Pro MFP M178-M181. Oversikt over tekniske spesifikasjoner

Color LaserJet Pro MFP M178-M181. Oversikt over tekniske spesifikasjoner Color LaserJet Pro MFP M178-M181 Oversikt over tekniske spesifikasjoner Copyright og lisens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig tillatelse

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Hurtig Oppsett manualen

Hurtig Oppsett manualen Laser Printer HL-1030/1240/1250/1270N Hurtig Oppsett manualen Les denne bruksanvisningen før du setter opp skriveren. Du må gjøre følgende oppkobling og driver installasjon før du kan benytte skriveren.

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Meldinger om papirstopp

Meldinger om papirstopp Meldinger om papirstopp Fjerne fastkjørt papir 1 I tabellen nedenfor finner du en oversikt over papirstoppmeldingene. Nummeret foran meldingen indikerer hvor papirstoppen er oppstått. Meldinger om papirstopp

Detaljer

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Oversikt over tekniske spesifikasjoner

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Oversikt over tekniske spesifikasjoner Color LaserJet Pro MFP M278-M281 Oversikt over tekniske spesifikasjoner Copyright og lisens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig tillatelse

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

Presentasjon av skriveren

Presentasjon av skriveren Presentasjon av skriveren Kontrollpanel Papirstopper Frontdeksel Oversikt over skriveren 1 Dupleksenhet (tillegg) 250 arks standardskuff Utskuff og toppdeksel Utløser Ekstra 500 arks skuff Papirfører Lås

Detaljer

Flytte skriveren. Flytte skriveren 1. Fjerne kabler. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. 1 Slå skriveren av. Vedlikehold.

Flytte skriveren. Flytte skriveren 1. Fjerne kabler. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. 1 Slå skriveren av. Vedlikehold. Flytte skriveren Flytte skriveren 1 Hvis du skal flytte skrivere, bør du først ta ut rekvisitaene og fjerne det tilkoblede tilleggsutstyret for å forhindre at skriveren blir skadet. Bruk følgende fremgangsmåte

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

HP Color LaserJet CP2020-serien Håndbok for papir og utskriftsmateriale

HP Color LaserJet CP2020-serien Håndbok for papir og utskriftsmateriale HP Color LaserJet CP2020-serien Håndbok for papir og utskriftsmateriale Copyright og lisens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION SLIMLINE S7700 i bruksanvisningen

Detaljer

ABCDE ABCDE ABCDE. Veiledning om utskriftskvalitet. Isolere problemer med utskriftskvaliteten. Uregelmessigheter på utskriften

ABCDE ABCDE ABCDE. Veiledning om utskriftskvalitet. Isolere problemer med utskriftskvaliteten. Uregelmessigheter på utskriften Side 1 av 7 Veiledning om utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden.

Detaljer

Veiledning om utskriftskvalitet

Veiledning om utskriftskvalitet Side 1 av 10 Veiledning om utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden.

Detaljer

Din bruksanvisning HP deskjet 970c

Din bruksanvisning HP deskjet 970c Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillegg. Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillegg 1 2 3 4 Windows-konfigurering Mac OS-konfigurasjon Bruke PostScript 3 Printer Utility for Mac Les denne håndboken nøye før du bruker produktet og oppbevar den på et hendig sted for

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Windows Vista /Windows 7 installasjonsguide

Windows Vista /Windows 7 installasjonsguide Laserskrivere Windows Vista / 7 installasjonsguide Du må sette opp maskinvaren og installere driveren før du kan bruke skriveren. Les hurtigstartguiden og denne installasjonsguiden for Windows Vista /

Detaljer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel Tilgjengelige tjenester kan variere avhengig av skriveroppsettet. Se i brukerhåndboken hvis du vil vite mer om tjenester og innstillinger. 3 5 Utløserknapp for smeltevoksdør Menyer 7 Jobbkontroller

Detaljer

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Hurtigreferanse M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Hurtigreferanse M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Hurtigreferanse M276 Optimere kopikvaliteten Følgende innstillinger for kopikvalitet er tilgjengelige: Autom. valg: Bruk denne innstillingen hvis det ikke er så viktig at kopien

Detaljer

Fjerne og bytte ut maskinvare Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426

Fjerne og bytte ut maskinvare Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 ThinkCentre Fjerne og bytte ut maskinvare Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 ThinkCentre ThinkCentre Fjerne og bytte ut maskinvare Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 Resirkulering av

Detaljer

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: Flerbruksmateren tar utskriftsmateriale innenfor disse målene:

Maksimal stablehøyde er 10 mm. Flerbruksmateren kan ta omtrent: Flerbruksmateren tar utskriftsmateriale innenfor disse målene: Flerbruksmateren kan ta flere størrelser og typer papir, som transparenter, postkort, notatkort og kovolutter. Den er nyttig ved utskrift av enkeltsider på brevpapir, farget papir eller annet spesialpapir.

Detaljer

hp LaserJet 1000 Bruk

hp LaserJet 1000 Bruk hp LaserJet 1000 Bruk HP LaserJet 1000 Series-skriver Brukerhåndbok Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Med enerett. Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse av denne håndboken uten at skriftlig

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

COLOR LASER PRINTER Brukerhåndbok. CLP-300 Series

COLOR LASER PRINTER Brukerhåndbok. CLP-300 Series COLOR LASER PRINTER Brukerhåndbok CLP-300 Series Denne håndboken er utarbeidet utelukkende til informasjonsformål. Informasjonen i håndboken kan endres uten varsel. Samsung Electronics er ikke ansvarlig

Detaljer

Post- og pakkeforsendelser Mater. Relay. Dokumentmatesystem. Hurtiginstallasjonsveiledning. Norsk utgave SV63177-NO Rev. B 1.

Post- og pakkeforsendelser Mater. Relay. Dokumentmatesystem. Hurtiginstallasjonsveiledning. Norsk utgave SV63177-NO Rev. B 1. Post- og pakkeforsendelser Mater Relay 1000 Dokumentmatesystem Hurtiginstallasjonsveiledning Norsk utgave SV63177-NO Rev. B 1. februar 2016 FCC-samsvar Dette utstyret er testet og fastslått å være i samsvar

Detaljer

Løse problemer med skriveren

Løse problemer med skriveren Hvis det foreslåtte opprettingstiltaket ikke løser problemet, må du ringe servicerepresentanten. 1 løsing Jobben ble ikke skrevet ut, eller feil tegn ble skrevet ut. Kontroller at Klar vises på kontrollpanelet

Detaljer

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok Montere HP TouchSmart på vegg Brukerhåndbok De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i

Detaljer

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE

SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE SOFTWARE INSTALLASJONS GUIDE DIGITALT FLERFUNKSJONS-SYSTEM Side INNLEDNING... Innsideomslag OM PROGRAMVAREN... FØR INSTALLASJON... INSTALLASJON AV PROGRAMVAREN... TILKOBLING TIL EN DATAMASKIN... KONFIGURERING

Detaljer

Minnemoduler. Brukerhåndbok

Minnemoduler. Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

HP Color LaserJet Professional CP5225-skriverserien

HP Color LaserJet Professional CP5225-skriverserien Dataark CP5225-skriverserien Dekk alle behov for fargeutskrift - fra postkort til dokumenter i overstørrelse - med denne allsidige og rimelige A3-skrivebordsskriveren. Få overlegen utskriftskvalitet med

Detaljer