Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike"

Transkript

1 Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden

2 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en god kommune å bo i og vi som bor her er stolte av vakker natur og nærhet til høye fjell og vakker fjord. Vi er stolte av bedriftene våre, av landbruket, av lag og organisasjoner. Vi har en ny og moderne leirskole på Bjørnsund, Nasjonal Turistvei som går gjennom vakre bygder og vi har lett tilgjengelige tur- og kyststier. Innbyggerne er engasjerte og det legges ned stor innsats i frivillig arbeid. Vi i Fræna Arbeiderparti ønsker en utvikling av kommunen vår, der trygge arbeidsplasser, fellesskapsløsninger, solidaritet og like muligheter for alle skal være viktige drivkrefter i samfunnsutviklinga. Vi tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til mer sammen enn hver for oss. Det gir større trygghet og flere muligheter for den enkelte når vi stiller opp for hverandre. Vi håper at mange deler våre grunnverdier og vårt ønske om et samfunn med mer fellesskap og solidaritet, framfor skattekutt og privatisering av grunnleggende velferdstjenester. I dette valgprogrammet kan du lese mer om hva Fræna Arbeiderparti vil arbeide for å få til i neste kommunestyreperiode. Vi vil være aktive pådrivere og vi vil søke kunnskap og bruke klokskap i vårt arbeid for å få til gode løsninger og et godt tjenestetilbud for innbyggerne. Samtidig er vi ærlige på at en vanskelig kommuneøkonomi vil være utfordrende, men dette skal ikke stoppe oss fra å jobbe for de beste løsningene. Ønsker du å bevege lokalsamfunnet i samme retning som oss? Da håper vi du gir din stemme til Arbeiderpartiet ved valget 14. september Framtidas lokalsamfunn at Fræna kommune skal framstå som en god kommune å bo i for innbyggerne og vi vil være en attraktiv kommune å flytte til. være en pådriver til å rette opp kommuneøkonomien på utgift- og inntektssiden bidra aktivt i kommunestrukturdebatten og være kunnskapssøkende til det beste for innbyggerne og tjenestene kommunen skal levere i dette arbeidet vil styrking av kommunesenteret være viktig ha en fremtidsrettet skolestruktur uten at det skal gå på bekostning av pedagogisk forsvarlige klassestørrelser legge til rette for byggeklare tomter i alle grendekretsene gi gode vilkår til frivilligheten bidra til at kommunen er en attraktiv og god arbeidsgiver øke tilgjengelighet og styrke helsesøstertjenesten for ungdom støtte opp under hovedtankene bak PROF-plana (Pleie, Rehabilitering, Omsorg og Forebygging), og visjonen «Aktiv og ansvarlig i eget liv» styrke hjemmetjenesten, slik at våre innbyggere kan få bo hjemme så lenge som mulig Demokrati En aktiv og deltakende befolkning er grunnlaget for et godt folkestyre og et levende lokaldemokrati. Deltakelse i politiske partier, idrettslag, velforeninger eller frivillige lag og

3 organisasjoner er grunnlaget for at lokalsamfunnet skal blomstre. Alle innbyggere skal ha like muligheter til demokratisk deltakelse og til å delta i utformingen av sine lokalsamfunn. Fræna Arbeiderparti er opptatt av at politikere og ansatte skal tufte alt sitt virke på høy moral og etikk. Innbyggerne skal behandles likt, uavhengig av politisk ståsted, økonomiske ressurser ol. Kommunen som arbeidsgiver Arbeidskraftbehovet i kommunen vil i årene framover være spesielt stort innen helse, omsorg og skole. Også innen tekniske fag vil behovet for arbeidskraft med fagbrev og høyere utdanning vedvare. Arbeiderpartiet skal synliggjøre viktigheten og stoltheten av det arbeidet de ansatte utfører i kommunen. Vi ønsker forslag og ideer til de beste løsninger, og vi ønsker engasjement og medvirkning fra de ansatte. Vi ønsker å utvikle trepartssamarbeidet i kommunen. Arbeiderpartiet mener det er viktig at kommunen legger til rette for flere lærlingeplasser, og skal være en pådriver for dette. Kvaliteten på den offentlige velferden påvirkes blant annet av arbeidsvilkårene til de ansatte. En sterk og moderne offentlig sektor som tilbyr gode og effektive tjenester, er det viktigste virkemidlet for å nå dette målet. Arbeiderpartiet ønsker ikke anbudsprosesser der anbyder sine konkurransefortrinn er ansattes lønns- og arbeidsvilkår. På kjerneområder som helse, skole og omsorg skal det være gode offentlige tilbud som omfatter alle innbyggere. Grunnleggende velferdstjenester skal ikke privatiseres eller kommersialiseres. Skole og barnehage Alle skal få samme mulighet til å utvikle evnene sine og oppleve mestring. Da må vi sikre en trygg skolegang og sørge for tilpasset opplæring for alle elever. Rekrutteringsutfordringen i kommunene viser seg også i læreryrket. Gjennom å være en aktiv og langsiktig skoleeier vil vi sikre rekruttering og verdsette kompetansen til de som allerede gjør en fantastisk jobb hver dag i våre klasserom. Arbeiderpartiet ønsker å bruke og ivareta den kompetansen lærere, rektorer og foreldre har for å videreutvikle fremtidens Fræna-skole, og slik skape gode forutsetninger for læring. sikre ressurser slik at alle elever får utfordringer og opplever mestring i skolehverdagen sikre ressurser til tidlig innsats slik at elever med særskilte behov får hjelp så tidlig som råd gi minoritetsspråklige barn god norskopplæring sikre mest mulig oppdaterte skolebøker og digitale læremidler tilrettelegge for dysleksivennlig skole som skoleeiere ta større ansvar for samsvar mellom overordna mål og tildelte ressurser ha skolebygg som sikrer et godt læringsmiljø og stimulerer til læringslyst styrke skolehelsetjenesten øke tilgjengelighet til helsesøstertjenesten ved ungdomsskolene og videregående sikre god kvalitet i SFO der læring og utvikling av sosial kompetanse vektlegges styrke rådgivningstjenesten i grunnskolen i samarbeid med videregående og legge til rette for god overgang mellom skoleslagene, for å minske frafallet

4 legge til rette for god kontakt mellom skole og næringsliv for å synliggjøre samfunnets kompetansebehov for framtidig arbeidskraft sikre svømmeopplæring slik at alle elever når opplæringsmålene ha nulltoleranse for mobbing i barnehage, SFO og i Fræna-skolen at ART-programmet implementeres ved alle barneskoler at MOT gjeninnføres i ungdomskolen ha full barnehagedekning i samtlige skolekretser satse på etter- og videreutdanning for lærere og førskolelærere at prosjektet «Skrive seg til lesing» utvides til å omfatte alle barneskolene arbeide for garantert barnehageplass innen en måned, det bør derfor vurderes å innføre flere, eventuelt løpende opptak årlig Helse og omsorg Nøkkelen til god helse er forebygging og tidlig innsats. Arbeiderpartiet mener at innbyggernes behov i mye større grad må stå i sentrum for planlegging, organisering og oppbygging av tjenestene. Velfungerende samarbeid mellom alle deler av helsetjenesten er avgjørende for å få dette til. Vi vil videreutvikle de gode fagmiljøene vi allerede har, og vi vil ta i bruk nye ideer og ny teknologi for å ruste Fræna til fremtidens utfordringer innen helse og omsorg. at innbyggerne skal møte et individuelt rettet tilbud innenfor de offentlige tjenestene videreutvikle kommunens helhetlige og samordnede tilbud opprettholde og videreutvikle tilbudet «Aktiv på dagtid» og frisklivssentralen. Aktivitet i hverdagen er viktig for fysisk og psykisk helse. Dette er også viktig for å etablere gode sosiale nettverk videreføre helsestasjon for ungdom også med tilbud om psykologtjeneste. Forebyggende arbeid er særlig viktig for barn og unge. støtte opp under hovedtankene bak PROF-plana, og visjonen «Aktiv og ansvarlig i eget liv» at tilbudet skal være tilpasset de behovene folk har og skal sikre brukerne et verdig liv, valgmuligheter, respekt og privatliv. Vi vil at alle skal få en rettferdig og tilpasset tjeneste basert på individuelle behov ønske å komme i gang med bygging av omsorgsleiligheter i nærområdet til sykehjemmet i Elnesvågen øke grunnbemanningen for å forebygge og få ned sykefraværet satse mer på hjemmetjenester og omsorgsboliger innenfor eldreomsorgen så de eldre kan få bo lengst mulig hjemme komme i gang med hverdagsrehabilitering i hjemmetjenesten, slik at våre innbyggere med nedsatt funksjonsevne kan lære å mestre hverdagen satse på velferdsteknologi som er nødvendig for å møte utfordringene i helse og omsorg, ikke for å erstatte nødvendige tjenester, men for å være et viktig supplement for å skape økt trygghet tilby sammensatte tjenester på et tidlig tidspunkt, som for eksempel fysio- og ergoterapi, sykepleiere og hjemmetrenere styrke tilbudet innen demensomsorgen, med særlig innsats for hjemmeboende. Vi ønsker å styrke dagtilbudet for personer med demens arbeide for å sikre og utvikle behandlingstilbudene ved det nye sykehuset som bygges for Nordmøre og Romsdal HF Arbeiderpartiet ønsker ikke en omsorgstjeneste styrt av stoppeklokken, eller at tjenestebehovet

5 legges ut på anbud. Innbyggerne skal være trygge på at de får den hjelpen de trenger og når de trenger det. Samtidig er det en erkjennelse at fremtidens behov og utfordringer innenfor pleie og omsorg ikke kan gjennomføres med dagen løsninger og struktur. Vi skal være en aktiv pådriver for å sikre at kommunen skal ta i bruk den beste kunnskap og teknologi for å løse fremtidens ressurs- og bemanningsutfordringer innenfor helsesektoren. Frivillighet og kultur Fræna er mulighetenes kommune med verdifull natur med nærhet til fjell og sjø. Uformelle aktiviteter og fellesskap som idrett og kultur fremmer folkehelse, og virker forebyggende mot ensomhet, rus og ekskludering. Derfor trenger vi et stort frivillig engasjement og en aktiv frivillighetssentral. Uorganiserte aktiviteter er viktig for mange av kommunens innbyggere. Vi ønsker å legge til rette for slik videre aktivitet. Fræna Arbeiderparti ønsker å arbeide for: at Fræna folkebibliotek utvikles i takt med endringene i samfunnet, hvor informasjon, underholdning og fagkunnskap ikke lenger kun formidles gjennom bøker, ol. å legge til rette for fritidsklubber å utvide tilbudet i kulturskolen. å legget til rette for mer hallplass for aktiviteter for barn og unge, gjerne i tilknytning til et flerbrukshus og en fremtidig skole når økonomien tillater dette å prioritere vedlikehold av kirkebyggene våre å styrke markedsføringen av Fræna som turistkommune, og legge forholdene til rette for ideer og aktiviteter som kan gjøre kommunen enda mer attraktiv; for eksempel flere kyststier. å støtte opp om Romsdalsmuseets arbeid for en framtidsrettet drift av Kystmiljøsenteret i Bud at vi skal fortsatt ha øl-avtale med dagligvarehandelen Miljø og Klima - Tenke globalt - handle lokalt ha aktiv politikk for å ta vare på vår varierte og vakre natur gå sterkt inn for at det blir utarbeidet en forvaltningsplan for miljøet kvalitetssikre og bedre vannkvaliteten i alle deler av kommunen legge til rette for at alle kan bruke naturen til fritidsfiske og friluftsliv bidra til et bedre klima ved å bedre og samordne kommunens busstilbud være pådriver for å skape møteplasser mellom bedrifter, kommunen, relevante kunnskapsmiljø og naturvernorganisasjoner for å utvikle gode og konkrete prosjekt i utvikling miljøvennlige/grønne arbeidsplasser Barnevern Barna våre skal være sikret en trygg og god oppvekst. Fræna Arbeiderparti har et sterkt fokus på at barnevernstjenesten fungerer til beste for barna og familiene som har behov for tjenesten. Alle saker som gir grunn for bekymring må tas tak i så raskt som overhode mulig.

6 Bekymringsmeldinger skal tas tak i umiddelbart, og alle kommunens ansatte skal bevisstgjøres sitt ansvar for å varsle der det er grunnlag for bekymring for barns velferd. Rus Rusmiddelinntak er en stor utfordring. Alkohol er det rusmiddelet som er den klart største trusselen mot folkehelsen og samfunnet. Bruk av illegale rusmidler bidrar til alvorlige sosiale problemer og helseplager for den enkelte og deres nærmeste. gå inn for en restriktiv alkoholpolitikk, spesielt med tanke på forebygging og utsatt debut for ungdommen gjeninnføre MOT i kommune og ha nulltoleranse for mobbing ha økt innsats på forbyggende tiltak overfor ungdommen når det gjelder alkohol og narkotika gjennom kommunale tiltak, samarbeid med politiet og støtte til frivillige tiltak og organisasjoner arbeide for å få et godt helse- og oppfølgingstilbud i alle faser for alle rusmisbrukere Trafikk og samferdsel at kommunen satser på trafikksikkerhet gjennom trafikkopplæring, holdningsskapende arbeid, kontrolltiltak og investeringer. at kommunale veger og parkeringsplasser rundt kirkene i kommunen blir asfaltert at det bygges gang- og sykkelsti i Tornes-Kjørsvika, Malmefjorden-Hollingen, Gule-Bud sentrum, Bud-Hustad og Nerland-Hustad skole jobbe for et funksjonelt og trivelig kommunesenter med en trygg trafikksituasjon være en pådriver for å få bygd «Varholveien» i samarbeid med fylkeskommunen og det private næringsliv arbeide aktivt for å styrke kollektivtilbudet internt i kommunen, men også mot Molde og Kristiansund arbeide for at fylkesvei 215 på strekningen Malmeskiftet-Jendem («Gassvegen») blir opprustet til vanlig fylkesveistandard. Næringsliv og utvikling Kommunen er avhengig av et levende og aktivt næringsliv. I forbindelse med kommunestrukturprosessen vil viktigheten av et sterkt sentrum også være av betydning for våre bygder og grender. Vi ønsker å være en aktiv pådriver for en sentrumsplan med bred forankring i befolkningen og eksisterende næringsinteresser. Kommunen skal legge til rette for at sentrumsplanen brukes som et langsiktig strategidokument med god forankring. Næringsutvikling skal stimuleres gjennom bevisst politisk medvirkning. Kommunens oppgave er å legge forholdene til rette for å sikre næringslivet og arbeidsplassene gode vilkår, og dessuten stimulere til nyetablering. Fræna Arbeiderparti vil være opptatt av å tilrettelegge for god tilgang på arbeidskraft med god og riktig kompetanse. Vi vil arbeide for flest mulig faste ansettelser, og arbeide for et organisert arbeidsliv. Dette er avgjørende for å opprettholde den norske arbeidslivsmodellen. Fræna Arbeiderparti ønsker å stille krav og forventninger til at Fræna Næringsforum fortsetter sin

7 utvikling som en viktig samarbeidspartner for nyetableringer og innovativ tenking. Vi ser det som viktig næringspolitikk at kommunen er med som aktiv initiativtaker og medspiller i utvikling av nye tomteområder i hele kommunen. Arbeiderpartiet vil at det skal tilrettelegges for attraktive næringsareal. Industri ta i bruk gass som energibærer til nye og eksisterende bedrifter i kommunen styrke den eksisterende industrien og legge til rette for vekst og nyetableringer Landbruk arbeide for å unngå nedbygging av landbruket i kommunen, og opprettholde dyrket areal. Vi vil at skogen skal utnyttes og vedlikeholdes at bøndene følger den generelle velstandsutviklingen i samfunnet styrke samarbeidet med landbruket sine organisasjoner påvirke slik at meieriet blir opprettholdt i Elnesvågen Fiskeri arbeide for å opprettholde og utvikle kystfiskehavnene i kommunen i takt med endringene av behovet fullføre utbygging av Harøysund havn rettet mot fiskeindustrien og maritime næringsvirksomheter, som transport, offshore med mere Reiseliv legge til rette for at reiselivet skal få utvikle seg i Fræna og ser dette som en næring som vil bli viktig for Fræna i fremtiden med utgangspunkt i Nasjonal Turistveg legge til rette for nye reise- og kulturopplevelser og styrke etablert aktivitet i ytre strøk sammen med næringsliv, lag og foreninger og politikere løfte frem det positive i kommunen og gjøre det enkelt å etablere seg her. For å lykkes i dette arbeidet er det viktig å se helheten i alt kommunalt planarbeid, samt at hele kommunen er med på å gi et ekstra løft Kommunereform Regjeringen er i gang med en kommunereform som etter planen skal være gjennomført innen Dette kan bli den største forvaltningsreformen i Norge på 50 år. Den vil føre til færre og større kommuner, men kan også gi kommunene flere velferdsoppgaver og større selvstendighet til å løse disse til beste for innbyggerne. Denne muligheten vil Fræna Arbeiderparti gripe.

8 Vi ønsker en kommunereform som sikrer levende lokaldemokrati, sikrer kommunens evne til å løse store velferdsoppgaver, samt bidrar til vekst og samfunnsutvikling til beste for innbyggerne. legge til rette for en demokratisk og bred folkelig debatt om kommunestruktur som involverer innbyggere, organisasjoner og ansatte på en god måte arbeide for at resultatet av en eventuell kommunesammenslåing blir en ny kommune som omfatter vårt naturlige bo- og arbeidsmarked Det er viktig å bruke stemmeretten. På den måten er velgerne med på å påvirke hvordan samfunnet utvikler seg Jens Stoltenberg ved stortingsvalget i 2009 Når du har fylt atten og fått stemmerett, er du kanskje fremdeles skoleelev. Kanskje har du planer for framtiden din, kanskje har du bekymringer for en lillebror som vantrives i barnehagen eller en gammel bestemor som ikke får plass på sykehjem. Du ser det norske samfunnet fra ditt ståsted, og dette synet er viktig for helheten. Derfor er din stemme viktig. Det er viktig å bruke stemmeretten sin, selv om det ofte kan føles som om din ene stemme ikke vil gjøre en forskjell. Problemet oppstår fort dersom for mange folk i landet tenker slik. Det er viktig å tenke på hva som er viktig for deg når det gjelder å velge et parti å stemme på. Kanskje du vil stemme et parti som kan forbedre din egen situasjon, men det er også samtidig viktig å tenke på hva som kan være bra for hele kommunen. Du skal selv velge hvem du skal stemme på. Vår styreform er demokratiet, folkestyret. Landet vårt skal styres av innbyggerne, og styringen skjer først og fremst på den måten at vi kommer til orde gjennom offentlig debatt og gjennom stemmegivning ved valg. Til dette kreves deltakelse fra mange av innbyggerne, helst alle. Alle myndige norske statsborgere har stemmerett, og hver stemme teller like mye. Bruk stemmeretten. Godt valg! Fræna Arbeiderparti

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019.

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019. Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019. Utkast 10.11.14 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida.

Detaljer

valgprogram fræna arbeiderparti Kommunevalget 2015

valgprogram fræna arbeiderparti Kommunevalget 2015 økt satsing på skole og barnehage // alle barn skal få undervisning i skolebygg med god kvalitet økt kapasitet på hallplass for barn og unge // legge til rette for en trygg alderdom tilgjengelige boligtomter

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 De viktigste sakene for Hå Arbeiderparti fremover vil være: Sikre at det er nok kommunale boliger og tomter At alle tilsette blir tilbudt hele faste stillinger

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM NANNESTAD ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM NANNESTAD ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM NANNESTAD ARBEIDERPARTI Program for valgperioden 2015-2019 Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Foto:Colourbox.com Til innbyggerne i Nannestad Kommunevalget står for døren. Dette programmet

Detaljer

PROGRAM Klepp Arbeiderparti

PROGRAM Klepp Arbeiderparti PROGRAM 2015-2019 Klepp Arbeiderparti GODE KLEPPSBU Frihet, solidaritet, likeverd og samhold er grunnverdier i Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet sin politikk er basert på å skape verdier, og å dele dem

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 Åmli Arbeiderparti Best mulig skole og barnehage Arbeid til alle - arbeid gir veldferd God eldreomsorg er vår hjertesak Vi skal kjempe for å beholde VGS i bygda Åmli Arbeiderparti

Detaljer

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver Du bestemmer! Nord-Odal Arbeiderparti mener det er viktig å ha nærhet mellom befolkning og beslutninger. Alle skal ha mulighet til å delta, og det skal være rom for meningsbrytninger. Vi ønsker et sterkt

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn HJERTESAKER Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn At viktige samfunnsoppgaver som utdanning, helse og omsorg skal løses i fellesskap.

Detaljer

ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden

ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden 2015-2019 Arbeiderpartiet er et sosialdemokratisk parti, og vi bygger vår politikk på grunnverdiene frihet, likhet og solidaritet. Arbeiderpartiet

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019 UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI for perioden 2015-2019 BARN OG UNGE Fortsette å tilby sommerjobb til ungdom Fortsatt satsing på lærlingordningen i samarbeid med bl.a. Nannestad videregående

Detaljer

Even Tronstad Sagebakken ordførerkandidat, mandal arbeiderparti Oppvekst, omsorg og utvikling

Even Tronstad Sagebakken ordførerkandidat, mandal arbeiderparti Oppvekst, omsorg og utvikling Even Tronstad Sagebakken ordførerkandidat, mandal arbeiderparti Oppvekst, omsorg og utvikling Oppvekst, omsorg og utvikling Arbeiderpartiet vil skape et rettferdig samfunn som sikrer alle mennesker likeverd

Detaljer

Valgprogram 2015-19 Skaun Høyre. Skaun

Valgprogram 2015-19 Skaun Høyre. Skaun Valgprogram 2015-19 Skaun Høyre Skaun Mulighet for alle Skaun kommunen skal være attraktiv for våre innbyggere og bedrifter, og for de som vil etablere seg her. Kommunen skal være kjent for sine gode barnehager

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Kommunestyrevalget 2007

Kommunestyrevalget 2007 Kommunestyrevalget 2007 Vi vil gjøre Rauma bedre. Rauma er en flott kommune som vi alle er stolte av. Det er en god kommune å bo i for de fleste av oss. Men mye kan bli bedre. Skolen har forsatt mangler.

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret 08.09.15 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med!

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med! Partiprogram Færder Arbeiderparti 2017-2019 Alle skal med! Barnehage, skole og oppvekst Barn og unge er Færders fremtid. Vi vil sørge for at alle får trygge og gode oppvekstsvilkår i vår nye kommune. Mangfold

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 -

Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 - Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 - Jeg er ordførerkandidat for Sør-Fron Arbeiderparti. Det året jeg fyller 48 år skal jeg bruke til å vinne tilbake

Detaljer

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat SV er et parti for sosialisme, feminisme og miljø. Vi er opptatt av rettferdig fordeling og at alle skal få dekket sine behov på en god og verdig måte gjennom gode velferdstjenester og et sterkt fellesskap.

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer

Rennesøy Arbeiderparti

Rennesøy Arbeiderparti Rennesøy Arbeiderparti Program 2011-2015 Program for Rennesøy Arbeiderparti 2011 2015 INNHOLD : Våre viktigste saker 2011-15 side 2 Vi vil gjøre Rennesøy bedre 2 En trygg oppvekst 3 Skole - kunnskap for

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

Valgprogram for Molde Venstre

Valgprogram for Molde Venstre Folk først! Mennesker er viktigere enn systemer! Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først! Valgprogram for Molde Venstre 2011-2015 Vårt program for perioden 2011-2015

Detaljer

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Vedtak om framtidig kommunestruktur vil bli gjort i 2016 og derfor er denne valgperioden en viktig tid for samfunnet vårt. Dette vil bli en krevende prosess, vi skal nå

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Kommuneprogram. Alle skal med. Øksnes Arbeiderparti. for Øksnes Arbeiderparti 2011 2015

Kommuneprogram. Alle skal med. Øksnes Arbeiderparti. for Øksnes Arbeiderparti 2011 2015 Kommuneprogram for Øksnes Arbeiderparti 2011 2015 Øksnes Arbeiderparti Alle skal med Innhold En trygg oppvekst Skole Kunnskap for alle Helse og omsorg En aktiv alderdom i Øksnes Øksnes et inkluderende

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

Oppland-Gausdal.qxp_Layout Side 1

Oppland-Gausdal.qxp_Layout Side 1 Oppland-Gausdal.qxp_Layout 1 09.06.15 11.43 Side 1 Oppland-Gausdal.qxp_Layout 1 09.06.15 11.43 Side 2 Stuttreist politikk Senterpartiet er opptatt av trygge og inkluderende nærmiljøer. Vi ønsker at alle

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Glad i Skiptvet. ja, vi er fortsatt SKIPTVETPATRIOTER

Glad i Skiptvet. ja, vi er fortsatt SKIPTVETPATRIOTER Glad i Skiptvet ja, vi er fortsatt SKIPTVETPATRIOTER Program for Skiptvet Høyre 2015 2019 Lisbet Narvestad Grenager leder i Skiptvet Høyre Jeg er utdannet intensivsykepleier og har i tillegg pedagogisk

Detaljer

En fremtidsrettet kommune

En fremtidsrettet kommune Nærøy Program for Nærøy Høyre 2015-2019 En fremtidsrettet kommune Nærøy Høyre går inn for en storkommune med Ytre-Namdal og Bindal, som sikrer et godt desentralisert tjenestetilbud og demokratisk kontroll

Detaljer

Oppland-Nord-Aurdal.qxp_Layout 1 10.06.15 08.47 Side 1

Oppland-Nord-Aurdal.qxp_Layout 1 10.06.15 08.47 Side 1 Oppland-Nord-Aurdal.qxp_Layout 1 10.06.15 08.47 Side 1 Oppland-Nord-Aurdal.qxp_Layout 1 10.06.15 08.47 Side 2 Valgprogram Nord Aurdal Senterparti 2015 Nord Aurdal en levende kommune der alle trives! 1.

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI Innledning Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti er enige om å samarbeide om den politiske styringen

Detaljer

Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019

Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019 Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019 Sterke fellesskap og solidaritet med hverandre skaper et godt lokalsamfunn. Det omfatter både rettigheter og plikter. Grunnleggende verdier like muligheter Arbeiderpartiet

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.»

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran Kjære velgere! Gran Venstre er et sosialliberalt parti. Sosialt er partiet fordi det bygger på solidaritet og ansvar for fellesskapet. Liberalt er

Detaljer

Kåfjord Arbeiderparti

Kåfjord Arbeiderparti Kåfjord Arbeiderparti Program 2015 2019 Kjære velger i Kåfjord! Vi har nå en regjering utgått fra Høyre og FRP, og distriktene merker bortfall av arbeidsplasser og statlige virkemidler. Kåfjord AP vil

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Kommunereform Bakgrunn og utfordringer. Lars Dahlen

Kommunereform Bakgrunn og utfordringer. Lars Dahlen Kommunereform Bakgrunn og utfordringer Lars Dahlen Regjeringens mål for ny kommunereform: Gode og helhetlige tjenester til innbyggerne Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og robuste kommuner

Detaljer

ARBEID HELSE KUNNSKAP MILJØ

ARBEID HELSE KUNNSKAP MILJØ Partiprogram for Porsgrunn Arbeiderparti 2015-2019 Porsgrunn AP ønsker å videreutvikle kommunen vår basert på grunnverdiene frihet, fellesskap og rettferdighet. Historien har vist at vi oppnår mer når

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Vegårshei Arbeiderparti

Vegårshei Arbeiderparti Vegårshei Arbeiderparti Program 2015 2019 1 Kjære velger Aller først - takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet i den siste perioden har

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Kommunedelplan helse og omsorg «Mestring for alle» Levanger kommune

Kommunedelplan helse og omsorg «Mestring for alle» Levanger kommune Kommunedelplan helse og omsorg «Mestring for alle» Levanger kommune Hovedstrategi 1 Mestring og mening hele livet Mestring som verdigrunnlag og arbeidsform En aktiv brukerrolle Meningsfull hverdag «Yngreomsorg»

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av 3 84 000 barn i Norge har foreldre som har psykiske lidelser eller alkoholmisbruk

Detaljer

Valgprogram Aremark Høyre

Valgprogram Aremark Høyre k r a ra em Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Aremark Høyre vil arbeide for at Aremark kommune skal være en god bostedskommune hvor et godt utbygd tjenestetilbud for

Detaljer

Valgprogram Kåfjord bygdeliste

Valgprogram Kåfjord bygdeliste Valgprogram Kåfjord bygdeliste 2011-2014 Kjære Kåfjording! Kåfjord bygdeliste er et alternativ for innbyggerne i alle kommunens bygder som ikke føler noen politisk partitilhørighet. Vi vil tilrettelegge

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

Kommunereformen. Barnevernlederforum. 3. desember 2014 Fylkesmann Helen Bjørnøy

Kommunereformen. Barnevernlederforum. 3. desember 2014 Fylkesmann Helen Bjørnøy Kommunereformen Barnevernlederforum 3. desember 2014 Fylkesmann Helen Bjørnøy «Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden.» H, Frp, V, KrF Begrunnelse:

Detaljer

Hattfjelldal. Arbeiderparti ALLE SKAL MED VALGPROGRAM 2015-2019

Hattfjelldal. Arbeiderparti ALLE SKAL MED VALGPROGRAM 2015-2019 Hattfjelldal Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015-2019 ALLE SKAL MED Innledning Hattfjelldal er en flott kommune som vi alle er stolte av. Hovedmål og visjon i vedtatt strategisk kommuneplan er: FRIHET LIKHET

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

Valgprogram. Molde Venstre 2015-2019

Valgprogram. Molde Venstre 2015-2019 Valgprogram Molde Venstre 2015-2019 Folk først. Mennesker er viktigere enn systemer! Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først! 1. Kandidater Vårt program for perioden

Detaljer

Nøkkeltall Bamble kommune

Nøkkeltall Bamble kommune Bamble kommune Nøkkeltall Bamble kommune Innbyggere: 14.140 Areal: 304 km2 Kystlinje: 72 km Tettsteder: Stathelle, Langesund og Herre Viktigste næringer: Petrokjemisk industri, mekanisk og offshore industri,

Detaljer

Kommunevalgprogram 2015-2019 for Vardø Arbeiderparti

Kommunevalgprogram 2015-2019 for Vardø Arbeiderparti Kommunevalgprogram 2015-2019 for Vardø Arbeiderparti Vardø kommune inn i fremtiden Kommunen er grunnmuren i velferdssamfunnet og forvalter fellesskapets verdier. Dialog og åpenhet er viktige demokratiske

Detaljer

Leve og bo i Løten. Løten Arbeiderparti

Leve og bo i Løten. Løten Arbeiderparti Leve og bo i Løten Løten Arbeiderparti program 2011 2015 Leve og bo bedre i Løten! I Løten har vi gode forutsetninger for å leve «det gode liv» i alle livets faser. Mitt ønske er å bidra til at ungene

Detaljer

Partiprogram Songdalen Høyre

Partiprogram Songdalen Høyre Partiprogram Songdalen Høyre 2015-2019 Songdalen Songdalen Høyre Høyre i Songdalen vil føre en fremtidsrettet politikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag. Songdalen Høyre vil jobbe for at du som innbygger,

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag 21. oktober 2015 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Program kommunevalg Rakkestad

Program kommunevalg Rakkestad d a t s ar kke Program kommunevalg 2015-2019 Rakkestad Vår visjon Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv

Detaljer

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti KOMMUNEVALG I INDERØY 2011 Fra 01.10.2012 er kommunene Inderøy og Mosvik sammenslått til en ny kommune: Inderøy Kommune med kommunenummer 1756. Dette gir

Detaljer

Et nasjonalt problem som må løses lokalt. Se introduksjonsfilmen om utenforskap

Et nasjonalt problem som må løses lokalt. Se introduksjonsfilmen om utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Se introduksjonsfilmen om utenforskap Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av

Detaljer

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden Program for kommunestyreperioden 2011-2015 Meldal Siste 4 år Nytt næringssenter Løkken Verk Ny barnehage Løkken Verk Ny felles grunnskole for hele bygda Ny demensavdeling ved Meldal Helsetun Ny stilling

Detaljer

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Alle har et medansvar for å skape gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Senterpartiets ideologi bygger

Detaljer

Kompetansekobling. Mai 2014. Roald Lysø: roald.lyso@tfou.no 91371831 Håkon Sivertsen: hakon.sivertsen@tfou.no 90173421

Kompetansekobling. Mai 2014. Roald Lysø: roald.lyso@tfou.no 91371831 Håkon Sivertsen: hakon.sivertsen@tfou.no 90173421 Kompetansekobling Mai 2014 Roald Lysø: roald.lyso@tfou.no 91371831 Håkon Sivertsen: hakon.sivertsen@tfou.no 90173421 Områder for prosjektutvikling. Innspill fra kommunene 1 1 a. Kommunereform Tema og områder

Detaljer

Ringsaker KrF Listekandidater Kommunevalget 2015. Ringsaker KrF

Ringsaker KrF Listekandidater Kommunevalget 2015. Ringsaker KrF Listekandidater Kommunevalget 2015 Oluf Maurud Fortsatt styrking av barnevernet. Avvikle dobbeltrommene innen pleie og omsorg raskere enn det som er bestemt. (1.7.2016). Ringsaker er en "versting-kommune"

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Våre 5 toppkandidater

Våre 5 toppkandidater Alle skal med! L O K A L T F O K U S : Økonomi Næringsliv Oppvekst Samferdsel og tekniske tjenester Kultur Program Sørreisa Arbeiderparti 2011-2015 Våre 5 toppkandidater 1. Paul Dahlø 2. May-Tove Grytnes

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv.

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Storbydokumentet Linje 8 De større norske byene Linje 49:..i Stavanger-Sandnes, T-banetunnelen Linje 55: styrke arbeidet med bymiljøavtaler til

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av 3 84 000 barn i Norge har foreldre som har psykiske lidelser eller alkoholmisbruk

Detaljer