Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike"

Transkript

1 Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden

2 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en god kommune å bo i og vi som bor her er stolte av vakker natur og nærhet til høye fjell og vakker fjord. Vi er stolte av bedriftene våre, av landbruket, av lag og organisasjoner. Vi har en ny og moderne leirskole på Bjørnsund, Nasjonal Turistvei som går gjennom vakre bygder og vi har lett tilgjengelige tur- og kyststier. Innbyggerne er engasjerte og det legges ned stor innsats i frivillig arbeid. Vi i Fræna Arbeiderparti ønsker en utvikling av kommunen vår, der trygge arbeidsplasser, fellesskapsløsninger, solidaritet og like muligheter for alle skal være viktige drivkrefter i samfunnsutviklinga. Vi tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til mer sammen enn hver for oss. Det gir større trygghet og flere muligheter for den enkelte når vi stiller opp for hverandre. Vi håper at mange deler våre grunnverdier og vårt ønske om et samfunn med mer fellesskap og solidaritet, framfor skattekutt og privatisering av grunnleggende velferdstjenester. I dette valgprogrammet kan du lese mer om hva Fræna Arbeiderparti vil arbeide for å få til i neste kommunestyreperiode. Vi vil være aktive pådrivere og vi vil søke kunnskap og bruke klokskap i vårt arbeid for å få til gode løsninger og et godt tjenestetilbud for innbyggerne. Samtidig er vi ærlige på at en vanskelig kommuneøkonomi vil være utfordrende, men dette skal ikke stoppe oss fra å jobbe for de beste løsningene. Ønsker du å bevege lokalsamfunnet i samme retning som oss? Da håper vi du gir din stemme til Arbeiderpartiet ved valget 14. september Framtidas lokalsamfunn at Fræna kommune skal framstå som en god kommune å bo i for innbyggerne og vi vil være en attraktiv kommune å flytte til. være en pådriver til å rette opp kommuneøkonomien på utgift- og inntektssiden bidra aktivt i kommunestrukturdebatten og være kunnskapssøkende til det beste for innbyggerne og tjenestene kommunen skal levere i dette arbeidet vil styrking av kommunesenteret være viktig ha en fremtidsrettet skolestruktur uten at det skal gå på bekostning av pedagogisk forsvarlige klassestørrelser legge til rette for byggeklare tomter i alle grendekretsene gi gode vilkår til frivilligheten bidra til at kommunen er en attraktiv og god arbeidsgiver øke tilgjengelighet og styrke helsesøstertjenesten for ungdom støtte opp under hovedtankene bak PROF-plana (Pleie, Rehabilitering, Omsorg og Forebygging), og visjonen «Aktiv og ansvarlig i eget liv» styrke hjemmetjenesten, slik at våre innbyggere kan få bo hjemme så lenge som mulig Demokrati En aktiv og deltakende befolkning er grunnlaget for et godt folkestyre og et levende lokaldemokrati. Deltakelse i politiske partier, idrettslag, velforeninger eller frivillige lag og

3 organisasjoner er grunnlaget for at lokalsamfunnet skal blomstre. Alle innbyggere skal ha like muligheter til demokratisk deltakelse og til å delta i utformingen av sine lokalsamfunn. Fræna Arbeiderparti er opptatt av at politikere og ansatte skal tufte alt sitt virke på høy moral og etikk. Innbyggerne skal behandles likt, uavhengig av politisk ståsted, økonomiske ressurser ol. Kommunen som arbeidsgiver Arbeidskraftbehovet i kommunen vil i årene framover være spesielt stort innen helse, omsorg og skole. Også innen tekniske fag vil behovet for arbeidskraft med fagbrev og høyere utdanning vedvare. Arbeiderpartiet skal synliggjøre viktigheten og stoltheten av det arbeidet de ansatte utfører i kommunen. Vi ønsker forslag og ideer til de beste løsninger, og vi ønsker engasjement og medvirkning fra de ansatte. Vi ønsker å utvikle trepartssamarbeidet i kommunen. Arbeiderpartiet mener det er viktig at kommunen legger til rette for flere lærlingeplasser, og skal være en pådriver for dette. Kvaliteten på den offentlige velferden påvirkes blant annet av arbeidsvilkårene til de ansatte. En sterk og moderne offentlig sektor som tilbyr gode og effektive tjenester, er det viktigste virkemidlet for å nå dette målet. Arbeiderpartiet ønsker ikke anbudsprosesser der anbyder sine konkurransefortrinn er ansattes lønns- og arbeidsvilkår. På kjerneområder som helse, skole og omsorg skal det være gode offentlige tilbud som omfatter alle innbyggere. Grunnleggende velferdstjenester skal ikke privatiseres eller kommersialiseres. Skole og barnehage Alle skal få samme mulighet til å utvikle evnene sine og oppleve mestring. Da må vi sikre en trygg skolegang og sørge for tilpasset opplæring for alle elever. Rekrutteringsutfordringen i kommunene viser seg også i læreryrket. Gjennom å være en aktiv og langsiktig skoleeier vil vi sikre rekruttering og verdsette kompetansen til de som allerede gjør en fantastisk jobb hver dag i våre klasserom. Arbeiderpartiet ønsker å bruke og ivareta den kompetansen lærere, rektorer og foreldre har for å videreutvikle fremtidens Fræna-skole, og slik skape gode forutsetninger for læring. sikre ressurser slik at alle elever får utfordringer og opplever mestring i skolehverdagen sikre ressurser til tidlig innsats slik at elever med særskilte behov får hjelp så tidlig som råd gi minoritetsspråklige barn god norskopplæring sikre mest mulig oppdaterte skolebøker og digitale læremidler tilrettelegge for dysleksivennlig skole som skoleeiere ta større ansvar for samsvar mellom overordna mål og tildelte ressurser ha skolebygg som sikrer et godt læringsmiljø og stimulerer til læringslyst styrke skolehelsetjenesten øke tilgjengelighet til helsesøstertjenesten ved ungdomsskolene og videregående sikre god kvalitet i SFO der læring og utvikling av sosial kompetanse vektlegges styrke rådgivningstjenesten i grunnskolen i samarbeid med videregående og legge til rette for god overgang mellom skoleslagene, for å minske frafallet

4 legge til rette for god kontakt mellom skole og næringsliv for å synliggjøre samfunnets kompetansebehov for framtidig arbeidskraft sikre svømmeopplæring slik at alle elever når opplæringsmålene ha nulltoleranse for mobbing i barnehage, SFO og i Fræna-skolen at ART-programmet implementeres ved alle barneskoler at MOT gjeninnføres i ungdomskolen ha full barnehagedekning i samtlige skolekretser satse på etter- og videreutdanning for lærere og førskolelærere at prosjektet «Skrive seg til lesing» utvides til å omfatte alle barneskolene arbeide for garantert barnehageplass innen en måned, det bør derfor vurderes å innføre flere, eventuelt løpende opptak årlig Helse og omsorg Nøkkelen til god helse er forebygging og tidlig innsats. Arbeiderpartiet mener at innbyggernes behov i mye større grad må stå i sentrum for planlegging, organisering og oppbygging av tjenestene. Velfungerende samarbeid mellom alle deler av helsetjenesten er avgjørende for å få dette til. Vi vil videreutvikle de gode fagmiljøene vi allerede har, og vi vil ta i bruk nye ideer og ny teknologi for å ruste Fræna til fremtidens utfordringer innen helse og omsorg. at innbyggerne skal møte et individuelt rettet tilbud innenfor de offentlige tjenestene videreutvikle kommunens helhetlige og samordnede tilbud opprettholde og videreutvikle tilbudet «Aktiv på dagtid» og frisklivssentralen. Aktivitet i hverdagen er viktig for fysisk og psykisk helse. Dette er også viktig for å etablere gode sosiale nettverk videreføre helsestasjon for ungdom også med tilbud om psykologtjeneste. Forebyggende arbeid er særlig viktig for barn og unge. støtte opp under hovedtankene bak PROF-plana, og visjonen «Aktiv og ansvarlig i eget liv» at tilbudet skal være tilpasset de behovene folk har og skal sikre brukerne et verdig liv, valgmuligheter, respekt og privatliv. Vi vil at alle skal få en rettferdig og tilpasset tjeneste basert på individuelle behov ønske å komme i gang med bygging av omsorgsleiligheter i nærområdet til sykehjemmet i Elnesvågen øke grunnbemanningen for å forebygge og få ned sykefraværet satse mer på hjemmetjenester og omsorgsboliger innenfor eldreomsorgen så de eldre kan få bo lengst mulig hjemme komme i gang med hverdagsrehabilitering i hjemmetjenesten, slik at våre innbyggere med nedsatt funksjonsevne kan lære å mestre hverdagen satse på velferdsteknologi som er nødvendig for å møte utfordringene i helse og omsorg, ikke for å erstatte nødvendige tjenester, men for å være et viktig supplement for å skape økt trygghet tilby sammensatte tjenester på et tidlig tidspunkt, som for eksempel fysio- og ergoterapi, sykepleiere og hjemmetrenere styrke tilbudet innen demensomsorgen, med særlig innsats for hjemmeboende. Vi ønsker å styrke dagtilbudet for personer med demens arbeide for å sikre og utvikle behandlingstilbudene ved det nye sykehuset som bygges for Nordmøre og Romsdal HF Arbeiderpartiet ønsker ikke en omsorgstjeneste styrt av stoppeklokken, eller at tjenestebehovet

5 legges ut på anbud. Innbyggerne skal være trygge på at de får den hjelpen de trenger og når de trenger det. Samtidig er det en erkjennelse at fremtidens behov og utfordringer innenfor pleie og omsorg ikke kan gjennomføres med dagen løsninger og struktur. Vi skal være en aktiv pådriver for å sikre at kommunen skal ta i bruk den beste kunnskap og teknologi for å løse fremtidens ressurs- og bemanningsutfordringer innenfor helsesektoren. Frivillighet og kultur Fræna er mulighetenes kommune med verdifull natur med nærhet til fjell og sjø. Uformelle aktiviteter og fellesskap som idrett og kultur fremmer folkehelse, og virker forebyggende mot ensomhet, rus og ekskludering. Derfor trenger vi et stort frivillig engasjement og en aktiv frivillighetssentral. Uorganiserte aktiviteter er viktig for mange av kommunens innbyggere. Vi ønsker å legge til rette for slik videre aktivitet. Fræna Arbeiderparti ønsker å arbeide for: at Fræna folkebibliotek utvikles i takt med endringene i samfunnet, hvor informasjon, underholdning og fagkunnskap ikke lenger kun formidles gjennom bøker, ol. å legge til rette for fritidsklubber å utvide tilbudet i kulturskolen. å legget til rette for mer hallplass for aktiviteter for barn og unge, gjerne i tilknytning til et flerbrukshus og en fremtidig skole når økonomien tillater dette å prioritere vedlikehold av kirkebyggene våre å styrke markedsføringen av Fræna som turistkommune, og legge forholdene til rette for ideer og aktiviteter som kan gjøre kommunen enda mer attraktiv; for eksempel flere kyststier. å støtte opp om Romsdalsmuseets arbeid for en framtidsrettet drift av Kystmiljøsenteret i Bud at vi skal fortsatt ha øl-avtale med dagligvarehandelen Miljø og Klima - Tenke globalt - handle lokalt ha aktiv politikk for å ta vare på vår varierte og vakre natur gå sterkt inn for at det blir utarbeidet en forvaltningsplan for miljøet kvalitetssikre og bedre vannkvaliteten i alle deler av kommunen legge til rette for at alle kan bruke naturen til fritidsfiske og friluftsliv bidra til et bedre klima ved å bedre og samordne kommunens busstilbud være pådriver for å skape møteplasser mellom bedrifter, kommunen, relevante kunnskapsmiljø og naturvernorganisasjoner for å utvikle gode og konkrete prosjekt i utvikling miljøvennlige/grønne arbeidsplasser Barnevern Barna våre skal være sikret en trygg og god oppvekst. Fræna Arbeiderparti har et sterkt fokus på at barnevernstjenesten fungerer til beste for barna og familiene som har behov for tjenesten. Alle saker som gir grunn for bekymring må tas tak i så raskt som overhode mulig.

6 Bekymringsmeldinger skal tas tak i umiddelbart, og alle kommunens ansatte skal bevisstgjøres sitt ansvar for å varsle der det er grunnlag for bekymring for barns velferd. Rus Rusmiddelinntak er en stor utfordring. Alkohol er det rusmiddelet som er den klart største trusselen mot folkehelsen og samfunnet. Bruk av illegale rusmidler bidrar til alvorlige sosiale problemer og helseplager for den enkelte og deres nærmeste. gå inn for en restriktiv alkoholpolitikk, spesielt med tanke på forebygging og utsatt debut for ungdommen gjeninnføre MOT i kommune og ha nulltoleranse for mobbing ha økt innsats på forbyggende tiltak overfor ungdommen når det gjelder alkohol og narkotika gjennom kommunale tiltak, samarbeid med politiet og støtte til frivillige tiltak og organisasjoner arbeide for å få et godt helse- og oppfølgingstilbud i alle faser for alle rusmisbrukere Trafikk og samferdsel at kommunen satser på trafikksikkerhet gjennom trafikkopplæring, holdningsskapende arbeid, kontrolltiltak og investeringer. at kommunale veger og parkeringsplasser rundt kirkene i kommunen blir asfaltert at det bygges gang- og sykkelsti i Tornes-Kjørsvika, Malmefjorden-Hollingen, Gule-Bud sentrum, Bud-Hustad og Nerland-Hustad skole jobbe for et funksjonelt og trivelig kommunesenter med en trygg trafikksituasjon være en pådriver for å få bygd «Varholveien» i samarbeid med fylkeskommunen og det private næringsliv arbeide aktivt for å styrke kollektivtilbudet internt i kommunen, men også mot Molde og Kristiansund arbeide for at fylkesvei 215 på strekningen Malmeskiftet-Jendem («Gassvegen») blir opprustet til vanlig fylkesveistandard. Næringsliv og utvikling Kommunen er avhengig av et levende og aktivt næringsliv. I forbindelse med kommunestrukturprosessen vil viktigheten av et sterkt sentrum også være av betydning for våre bygder og grender. Vi ønsker å være en aktiv pådriver for en sentrumsplan med bred forankring i befolkningen og eksisterende næringsinteresser. Kommunen skal legge til rette for at sentrumsplanen brukes som et langsiktig strategidokument med god forankring. Næringsutvikling skal stimuleres gjennom bevisst politisk medvirkning. Kommunens oppgave er å legge forholdene til rette for å sikre næringslivet og arbeidsplassene gode vilkår, og dessuten stimulere til nyetablering. Fræna Arbeiderparti vil være opptatt av å tilrettelegge for god tilgang på arbeidskraft med god og riktig kompetanse. Vi vil arbeide for flest mulig faste ansettelser, og arbeide for et organisert arbeidsliv. Dette er avgjørende for å opprettholde den norske arbeidslivsmodellen. Fræna Arbeiderparti ønsker å stille krav og forventninger til at Fræna Næringsforum fortsetter sin

7 utvikling som en viktig samarbeidspartner for nyetableringer og innovativ tenking. Vi ser det som viktig næringspolitikk at kommunen er med som aktiv initiativtaker og medspiller i utvikling av nye tomteområder i hele kommunen. Arbeiderpartiet vil at det skal tilrettelegges for attraktive næringsareal. Industri ta i bruk gass som energibærer til nye og eksisterende bedrifter i kommunen styrke den eksisterende industrien og legge til rette for vekst og nyetableringer Landbruk arbeide for å unngå nedbygging av landbruket i kommunen, og opprettholde dyrket areal. Vi vil at skogen skal utnyttes og vedlikeholdes at bøndene følger den generelle velstandsutviklingen i samfunnet styrke samarbeidet med landbruket sine organisasjoner påvirke slik at meieriet blir opprettholdt i Elnesvågen Fiskeri arbeide for å opprettholde og utvikle kystfiskehavnene i kommunen i takt med endringene av behovet fullføre utbygging av Harøysund havn rettet mot fiskeindustrien og maritime næringsvirksomheter, som transport, offshore med mere Reiseliv legge til rette for at reiselivet skal få utvikle seg i Fræna og ser dette som en næring som vil bli viktig for Fræna i fremtiden med utgangspunkt i Nasjonal Turistveg legge til rette for nye reise- og kulturopplevelser og styrke etablert aktivitet i ytre strøk sammen med næringsliv, lag og foreninger og politikere løfte frem det positive i kommunen og gjøre det enkelt å etablere seg her. For å lykkes i dette arbeidet er det viktig å se helheten i alt kommunalt planarbeid, samt at hele kommunen er med på å gi et ekstra løft Kommunereform Regjeringen er i gang med en kommunereform som etter planen skal være gjennomført innen Dette kan bli den største forvaltningsreformen i Norge på 50 år. Den vil føre til færre og større kommuner, men kan også gi kommunene flere velferdsoppgaver og større selvstendighet til å løse disse til beste for innbyggerne. Denne muligheten vil Fræna Arbeiderparti gripe.

8 Vi ønsker en kommunereform som sikrer levende lokaldemokrati, sikrer kommunens evne til å løse store velferdsoppgaver, samt bidrar til vekst og samfunnsutvikling til beste for innbyggerne. legge til rette for en demokratisk og bred folkelig debatt om kommunestruktur som involverer innbyggere, organisasjoner og ansatte på en god måte arbeide for at resultatet av en eventuell kommunesammenslåing blir en ny kommune som omfatter vårt naturlige bo- og arbeidsmarked Det er viktig å bruke stemmeretten. På den måten er velgerne med på å påvirke hvordan samfunnet utvikler seg Jens Stoltenberg ved stortingsvalget i 2009 Når du har fylt atten og fått stemmerett, er du kanskje fremdeles skoleelev. Kanskje har du planer for framtiden din, kanskje har du bekymringer for en lillebror som vantrives i barnehagen eller en gammel bestemor som ikke får plass på sykehjem. Du ser det norske samfunnet fra ditt ståsted, og dette synet er viktig for helheten. Derfor er din stemme viktig. Det er viktig å bruke stemmeretten sin, selv om det ofte kan føles som om din ene stemme ikke vil gjøre en forskjell. Problemet oppstår fort dersom for mange folk i landet tenker slik. Det er viktig å tenke på hva som er viktig for deg når det gjelder å velge et parti å stemme på. Kanskje du vil stemme et parti som kan forbedre din egen situasjon, men det er også samtidig viktig å tenke på hva som kan være bra for hele kommunen. Du skal selv velge hvem du skal stemme på. Vår styreform er demokratiet, folkestyret. Landet vårt skal styres av innbyggerne, og styringen skjer først og fremst på den måten at vi kommer til orde gjennom offentlig debatt og gjennom stemmegivning ved valg. Til dette kreves deltakelse fra mange av innbyggerne, helst alle. Alle myndige norske statsborgere har stemmerett, og hver stemme teller like mye. Bruk stemmeretten. Godt valg! Fræna Arbeiderparti

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 VI TAR KAMPEN FOR OFFENTLIG VELFERD! Sosialisme i hverdagen Kommunen er fellesskapets løsning for å skape trygghet, velferd, frihet og rettferdighet. En god og moderne

Detaljer

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen Kommuneplan Iveland kommune fram mot 2026 Del A: Samfunnsdelen Vedtatt av kommunestyret 9. oktober 2014 Formelt grunnlag Kravene til samfunnsdelen av kommuneplanen er hjemlet i Plan- og bygningslovens

Detaljer

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Program for Iveland Venstre for perioden 2011-2015 www.iveland.venstre.no 1 Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Et sosialliberalt Iveland Venstre er Norges sosialliberale parti. Vår politikk kombinerer

Detaljer

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Innhold 1. Oppvekst... 4 2. Kultur, idrett og frivillighet... 6 3. Miljø... 9 4. Helse og omsorg... 10 5. Næring og landbruk... 13 6. Forvaltning

Detaljer

Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015

Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015 FOTO: HOLMESTRAND Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015 2 Arbeiderpartiet.no Vi er stolte av Holmestrand! Holmestrand har mange gode kvaliteter og mye å by på. Vi erkjenner at vi har en anstrengt

Detaljer

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Horten og Borre Høyre ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Kjære velger Mandag 14. september avgjør du om Horten skal bygges videre på den kursen som er ført de siste fire årene. Det har vært en positiv

Detaljer

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Side 1 av 14 Partiprogram for Oppdal Senterparti 2015-2019 Innledning Vår visjon for denne perioden er å skape utvikling og nyskapning i bygda vår. Samarbeid

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Del 1: Samfunnsdel Del 2: Arealdel planbeskrivelse Del 3: Arealdel bestemmelser og retningslinjer DEL 1 Samfunnsdel Innhold Innledning...3 Om kommuneplanen...4 En kommune

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM SØGNE ARBEIDERPARTI. Foto: Gary John Norma NTB/S anpix

KOMMUNEPROGRAM SØGNE ARBEIDERPARTI. Foto: Gary John Norma NTB/S anpix KOMMUNEPROGRAM SØGNE ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norma NTB/S anpix Hvorfor stemme på Arbeiderpartiet i Søgne Søgne: et godt sted å bo Den norske samfunnsmodellen er unik. Den skiller oss fra de fleste

Detaljer

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill Revidering av kommuneplanens samfunnsdel 6 temainnspill 26.02.2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse... 2 Tema 1 Trivsel, livskvalitet og oppvekst... 3 Tema 2 Ung i Hammerfest 2027... 12 Tema

Detaljer

Program 2015-2019. Om Skien SV

Program 2015-2019. Om Skien SV Om Skien SV Program 2015-2019 SV tar barn og unge på alvor. Vi prioriterer flere lærere i skolen, og en skoledag med et godt kosthold og variert innhold. Vi prioriterer tid til læring fremfor rapportering

Detaljer

Levende - Varm - Grønn. Horten Venstres program

Levende - Varm - Grønn. Horten Venstres program Levende - Varm - Grønn Horten Venstres program 2015-2019 INNHOLD By- og tettstedsutvikling... 2 En levende by... 2 Museumsbydelen Karljohansvern... 3 Kunstnerbyen Åsgårdstrand... 4 Midgard - Borre nasjonalpark...

Detaljer

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019

Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Menneskeverd i sentrum Partiprogram for Lillehammer KrF 2015-2019 Lillehammer Kristelig Folkeparti sitt mål er at Lillehammer kommune skal være en kommune som møter sine innbyggere med respekt, verdighet

Detaljer

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE MEN FORANDRING! ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling ha forandring i hvordan kommunen og byen vår styres Vårt Valg ønsker å satse på

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

Fauske SV Program 2007-2011

Fauske SV Program 2007-2011 Fauske SV Program 2007-2011 Fortsatt ansvarlighet Fauske SV er et sosialistisk parti, og derfor vil vi jobbe for et samfunn hvor samarbeid erstatter maktbruk, vi vil ha en politikk bygd på fellesskap og

Detaljer

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by med kristne verdier Kristelig Folkeparti vil at Oslo skal være byen med det store hjertet varm, menneskelig og inkluderende.

Detaljer

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Detaljer