Digital Color Printer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Digital Color Printer"

Transkript

1 (1) Digital Color Printer Bruksanvisning UP-D Sony Corporation

2 ADVARSEL For å redusere risikoen for brann eller støt, må ikke enheten utsettes for regn eller fuktighet. For å unngå elektrisk støt må du ikke åpne kabinettet. Service skal bare utføres av kvalifisert personell. denne enheten og det mottakelige utstyret i forskjellige forgreningskoplinger. Rådfør deg med forhandleren. (I henhold til Standard EN og CISPR11, Klasse B, Gruppe 1) DETTE APPARATET SKAL VÆRE JORDET. For å koble fra nettstrømmen skal AC INkontakten trekkes ut. Symbol på produktene Dette symbolet indikerer ekvipotensialkontakten som gir de forskjellige delene av systemet samme spenning. Viktige advarsler/merknader for bruk i medisinske omgivelser 1. Alt utstyr som kobles til denne enheten, skal være sertifisert i henhold til standard IEC , IEC , IEC60065 eller andre IEC-/ISOstandarder som er aktuelle for utstyret. 2. Videre skal alle konfigurasjoner samsvare med systemstandarden IEC Alle som kobler tilleggsutstyr til signalinngangsdelen eller signalutgangsdelen konfigurerer et medisinsk system, og er derfor ansvarlige for at systemet samsvarer med kravene i systemstandarden IEC Hvis du er i tvil, må du konsultere kvalifisert servicepersonell. 3. Lekkasjestrømmen kan øke når enheten er koblet til annet utstyr. 4. Når det gjelder dette konkrete utstyret, må alt tilbehør som er koblet til i henhold til det ovenstående, være koblet til strømnettet via en tilleggsisolasjonstransformator som samsvarer med konstruksjonskravene i IEC og gir minst grunnleggende isolasjon. 5. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi. Hvis enheten ikke kan installeres og brukes i henhold til brukerhåndboken, kan dette føre til interferens med annet utstyr. Hvis denne enheten forårsaker interferens (noe som kan avgjøres ved å plugge ut strømledningen fra enheten), kan du prøve å gjøre følgende: Flytt enheten bort fra det mottakelige inn ustyret. Plugg 2

3 Viktige merknader om elektromagnetisk kompatibilitet ved bruk i helsesektoren UP-D55 krever at det tas spesielle forholdsregler med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet, og den må installeres og tas i bruk i samsvar med informasjonen om elektromagnetisk kompatibilitet i denne bruksanvisningen. Bærbart og mobilt radiokommunikasjonsutstyr, som f.eks. mobiltelefoner, kan forstyrre UP-D55. Advarsel Hvis UP-D55 skal brukes rett ved siden av eller stablet med annet utstyr, må det verifiseres at den fungerer som den skal i den konfigurasjonen den vil bli brukt i. Advarsel Bruk av annet tilbehør og andre kabler enn spesifisert, med unntak av reservedeler solgt av Sony Corporation, kan resultere i økt stråling fra eller redusert immunitet mot stråling for UP-D55. Veiledning og produsenterklæring - elektromagnetisk stråling UP-D55 er konstruert for bruk i det elektromagnetiske miljøet som er spesifisert nedenfor. Kunden eller brukeren av UP-D55 må forvisse seg om at den brukes i et slikt miljø. Strålingstest Kompatibilitet Elektromagnetisk miljø - en veiledning Utsendelse av radiofrekvente stråler CISPR 11 Utsendelse av radiofrekvente stråler CISPR 11 Utsendelse av harmoniske strømmer IEC Spenningsfluktuasjoner/flimmer IEC Gruppe 1 Klasse B Klasse A Oppfyller kravene UP-D55 bruker radiofrekvent energi kun for sine interne funksjoner. Utsendelsen av radiofrekvente stråler er derfor meget lavintensiv, og innebærer ikke noen sannsynlighet for interferens med elektronisk utstyr i nærheten. UP-D55 passer til bruk i alle omgivelser, inklusive boliger og slike som er direkte tilkoblet det offentlige lavspenningsnettet som forsyner bolighus med strøm. 3

4 Veiledning og produsenterklæring - immunitet mot elektromagnetisk stråling UP-D55 er konstruert for bruk i det elektromagnetiske miljøet som er spesifisert nedenfor. Kunden eller brukeren av UP-D55 må forvisse seg om at den brukes i et slikt miljø. Immunitetsprøving Elektrostatisk utladning (ESD) IEC Elektrisk hurtig transient/burst IEC Overspenning IEC Spenningsfall, korte avbrudd og spenningsvariasjoner på strømforsyningens inngangsledninger IEC IEC prøvingsnivå ±6 kv kontakt ±8 kv luft ±2 kv for strømforsyningsledninger ±1 kv for inngangs-/ utgangsledninger ±1 kv differensialmodus ±2 kv fellesmodus < 5% U T (> 95% fall i U T ) for 0,5 sykler 40% U T (60% fall i U T ) for 5 sykler Kompatibilitetsnivå ±6 kv kontakt ±8 kv luft ±2 kv for strømforsyningsledninger ±1 kv for inngangs-/ utgangsledninger ±1 kv differensialmodus ±2 kv fellesmodus < 5% U T (> 95% fall i U T ) for 0,5 sykler 40% U T (60% fall i U T ) for 5 sykler Elektromagnetisk miljø - en veiledning Gulv bør være av tre, betong eller keramikkfliser Hvis gulvene er dekket med syntetisk materiale, bør den relative luftfuktigheten være minst 30%. Nettstrømkvaliteten bør være som for et vanlig næringslivseller sykehusmiljø. Nettstrømkvaliteten bør være som for et vanlig næringslivseller sykehusmiljø. Nettstrømkvaliteten bør være som for et vanlig næringslivseller sykehusmiljø. Hvis brukeren av UP-D55 trenger kontinuerlig bruk under brudd på nettstrømmen, anbefales det å drive UP-D55 med strøm fra en avbruddsfri strømforsyning eller et batteri. 70% U T (30% fall i U T ) for 25 sykler 70% U T (30% fall i U T ) for 25 sykler Kraftfrekvens (50/ 60 Hz) magnetisk felt < 5% U T (> 95% fall i U T ) i 5 sekunder < 5% U T (> 95% fall i U T ) i 5 sekunder 3 A/m 3 A/m Magnetfeltene ved kraftfrekvensen bør i det minste være karakteristiske for et typisk sted i et typisk næringslivs- eller sykehusmiljø. IEC MERK: U T er vekselstrømsnettspenningen før påtrykking av prøvingsnivået. 4

5 Veiledning og produsenterklæring - immunitet mot elektromagnetisk stråling UP-D55 er konstruert for bruk i det elektromagnetiske miljøet som er spesifisert nedenfor. Kunden eller brukeren av UP-D55 må forvisse seg om at den brukes i et slikt miljø. Immunitetsprøving IEC prøvingsnivå Kompatibilitetsnivå Elektromagnetisk miljø - en veiledning Bærbart og mobilt radiokommunikasjonsutstyr bør ikke brukes nærmere noen del av UP-D55, inklusive kabler, enn den anbefalte avstanden, beregnet ved hjelp av likningen for avstanden ved ulike senderfrekvenser. Anbefalt avstand Ledningsbundne radiofrekvenser IEC Vrms 150 khz til 80 MHz 3 Vrms d = 1,2 P d = 1,2 P 80 MHz til 800 MHz d = 2,3 P 800 MHz til 2,5 GHz Utstrålte radiofrekvenser IEC V/m 80 MHz til 2,5 GHz 3 V/m Hvor P er senderens maksimale nominelle utgangseffekt i watt (W) i henhold til produsenten av senderen, og d er den anbefalte avstanden i meter (m). Feltstyrker fra faste radiosendere, som fastslått i en elektromagnetisk feltstudie, a bør være lavere enn kompatibilitetsnivået i hvert enkelt frekvensområde. b Interferens kan forekomme i nærheten av utstyr merket med følgende symbol: MERK 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder det høyeste frekvensområdet. MERK 2: Disse retningslinjene gjelder kanskje ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk utbredelse påvirkes av absorpsjon og refleksjon fra strukturer, gjenstander og personer. a Feltstyrker fra faste sendere, som f.eks. basestasjoner for radiotelefoner (mobiltelefoner/trådløse telefoner) og landbaserte mobile radioer, amatørradio, AM- og FM-radiosendinger og TV-sendinger kan ikke forutsies nøyaktig på teoretisk grunnlag. For å vurdere det elektromagnetiske miljøet som følge av faste radiofrekvente sendere, bør det vurderes å gjennomføre en elektromagnetisk feltstudie. Hvis den målte feltstyrken på stedet det UP-D55 brukes, overstiger det gjeldende RF-kompatibilitetsnivået ovenfor, må det verifiseres at UP-D55 fungerer som den skal. Hvis det registreres noe unormalt, kan det være nødvendig med ekstratiltak, som f.eks. å snu eller flytte UP-D55. b Over frekvensområdet 150 khz til 80 MHz bør feltstyrkene være mindre enn 3 V/m. 5

6 Anbefalt avstand mellom bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr og UP-D55 UP-D55 er konstruert for bruk i et elektromagnetisk miljø der utstrålte, radiofrekvente forstyrrelser er under kontroll. Kunden eller brukeren av UP-D55 kan bidra til å motvikre elektromagnetisk interferens ved å sørge for at minsteavstanden mellom bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr (sendere) og UP-D55 overholdes som anbefalt nedenfor, i henhold til kommunikasjonsutstyrets maksimale utgangseffekt. Nominell, maksimal utgangseffekt for senderen W 150 khz til 80 MHz d = 1,2 P Avstand i henhold til senderens frekvens m 80 MHz til 800 MHz d = 1,2 P 800 MHz til 2,5 GHz d = 2,3 P 0,01 0,12 0,12 0,23 0,1 0,38 0,38 0,73 1 1,2 1,2 2,3 10 3,8 3,8 7, For sendere med en nominell utgangseffekt som ikke er oppført ovenfor, kan den anbefalte avstanden d i meter (m) estimeres ved hjelp av likningen for avstanden ved ulike senderfrekvenser, der P er senderens maksimale nominelle utgangseffekt i watt (W) i henhold til produsenten av senderen. MERK 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder avstanden for det høyeste frekvensområdet. MERK 2: Disse retningslinjene gjelder kanskje ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk utbredelse påvirkes av absorpsjon og refleksjon fra strukturer, gjenstander og personer. Forsiktig Når du kaster utstyret eller tilbehør, må du følge reglene i området eller landet du befinner deg i, samt eventuelle regler i det aktuelle sykehuset. For kundene i Norge Dette utstyret kan kobles til et ITstrømfordelingssystem. Advarsel på strømkopling Bruk en strømledning fra strømnettet. 1. Bruk godkjent strømledning (3-veis hovednettledning)/kontakt for apparat/kontakt med godskontakter som samsvarer med sikkerhetsforskriftene til hvert land ved behov. 2. Bruk strømledningen (3-veis hovednettledning)/ kontakt for apparat/kontakt som samsvarer med gitte verdier (spenning, ampere). Hvis du har spørsmål angående bruken av ovennevnte strømledning/kontakt/plugg for apparat, vennligst konsulter kvalifisert servicepersonell. For kunder i Europa Produsenten av dette produktet er Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, Japan. Den autoriserte representanten for EMC, medisinsk utstyr og produktsikkerhet er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Tyskland. Tlf: (0) , faks: (0) For all service eller garantisaker vennligs henvis til adressen som er oppgitt i de separate service eller garantidokumentene. 6

7 Innledning Forberedelser Oversikt over systemet... 8 Systemkonfigurasjon... 8 Delenes og kontrollenes plassering og funksjon. 8 Frontpanel... 8 Bakpanel... 9 Tilbehør som medfølger... 9 Tilkoplinger USB-porttilkopling Installasjon av skriverdriveren Drift Før du skriver ut Isetting av fargebåndkassett Isetting av papirskuffen Skrive ut Annet Forholdsregler Sikkerhet Installasjon Før skriveren transporteres Rengjøring Fargebånd og papir Spesifikasjoner Feilsøking Indikatorer på fargebånddøren Hvis det oppstår papirstopp Indeks

8 Forberedelser Forberedelser Oversikt over systemet UP-D55 digital fargeskriver er konstruert for å skrive ut bilder fra datamaskin på papir i A5-format. Du kan skrive ut fargebildedata (med 256 nyanser per farge, noe som gir mer enn farger totalt) i utskriftsmodus for høy oppløsning (omtrent 379 ppt). Delenes og kontrollenes plassering og funksjon Se sidene gitt i parentes for detaljer. Frontpanel Systemkonfigurasjon Det følgende viser et eksempel på konfigurasjon av et skriversystem. Datamaskin Kontrollerer skriverdriften. Digital fargeskriver A POWER-indikator Lyser når skriverens POWER-bryter står på ON. B PRINT-indikator (21) Lyser når skriveren skriver ut. C ALARM-indikator (21) Lyser oransje ved papirstopp og andre problemer. D RIBBON-indikator (21) Lyser når det oppstår problemer med fargebåndet. E PAPER-indikator (21) Lyser når det oppstår papirproblemer. Skriveren lar deg kontrollere skriverdriftforholdene i henhold til lysforholdene på PRINT-, ALARM-, PAPER- og RIBBON-indikatorene. Du finner mer informasjon under "Indikatorer på fargebånddøren" på side 21. F STOP-bryter (17) Trykk på denne bryteren for å stoppe utskrift av flere identiske utskrifter. Skriveren avslutter det eksemplaret den holder på med, og mater det ut. Deretter går den over til hvilemodus. 8 Oversikt over systemet / Delenes og kontrollenes plassering og funksjon

9 G Spalte for papir ut Utskriftssidene kommer ut her. H Papirskuff (16) Legg papir i denne skuffen. Tilbehør som medfølger Skriveren leveres med følgende tilbehør. Kontroller at det ikke mangler noe i pakken. I! POWER-bryter (17) Trykk på denne bryteren for å slå skriveren av og på. Papirskuff (1) Forberedelser Bakpanel Fargebåndholder (1) USB-kabel (Sony) (1) Programlisensavtale (1) CD-ROM (inneholder skriverdrivere og PDF-filer med bruksanvisning på flere språk) (1) Før du bruker skriveren (1) A - AC IN-kontakt Bruk en strømledning fra strømnettet (følger ikke med). Se "Advarsel på strømkopling" på side 6. B Jordklemmekontakt for ekvipotensial Brukes for tilkopling av ekvipotensialplugg for å bringe de ulike delene av et system til samme potensial. Se "Viktige advarsler/merknader for bruk i medisinske omgivelser" på side 2. C USB-kabelklemme Brukes til å feste USB-kabelen. D (USB) kontakt (10) Koples til en datamaskin eller en annen ekstern USB-enhet med en USB-kabel (følger med). E Bryter For øyeblikket ikke i bruk. Ta vare på originalkartongen og emballasjen i tilfelle du må transportere enheten i fremtiden. Ta ut fargebåndkassetten og papirskuffen når du transporterer skriveren. Tilbehør som medfølger 9

10 Forberedelser Tilkoplinger Når du har koplet USB-kontaktkabelen (følger med) til skriveren og datamaskinen, kopler du til strømledningen. Du finner informasjon om tilkopling av skriveren i håndboken for datamaskinen eller andre periferienheter. Før du kopler skriveren til datamaskinen, må du slå av skriveren, datamaskinen, skjermen og alle eksterne enheter som er koplet til datamaskinen. Kople strømledningen fra skriveren før du begynner å kople skriveren til datamaskinen. Strømledningen skal kun koples til skriveren etter at skriveren og datamaskinen har blitt koplet til. Følg anvisningene for tilkopling som beskrevet i bruksanvisningen for datamaskinen. Kontroller at grensesnittkabelen er festet godt i begge ender. Skriverdriverens programvare som følger med skriveren, er ikke egnet for bruk med skriveren koplet til et nettverk. Skriverens virkemåte garanteres ikke for tilkopling til en sentral USB-kommunikasjonsenhet. Installasjon av skriverdriveren Installer skriverdriveren som følger med skriveren. For detaljerte anvisninger om installeringen av skriverdriveren, se filen Readme.txt på installasjons- CD-en. USB-porttilkopling UP-D55 til USB-kabel (følger med) (USB) kontakt UP-D55 Om USB-spesifikasjon (Universal Serial Bus) revisjon 2.0 UP-D55 oppfyller spesifikasjonen for USB 2.0. USB 2.0 er en nyere standard enn USB 1.1, men er bakoverkompatibel. USB 2.0 støtter USB med høy hastighet, i tillegg til gjeldende full (lav) hastighet. UP-D55 kan tilkoples som USB med full hastighet i et USB 1.1-miljø. Men for å bruke UP-D55 med USBfunksjoner med høy hastighet i et USB 1.1-miljø, må følgende krav være oppfylt. Datamaskin En datamaskin som støtter USB med høy hastighet (overholder spesifikasjonen for USB 2.0) a) Operativsystem Windows 2000 / Windows XP USB 2.0-enhetsdriver USB 2.0-enhetsdriveren produsert av Microsoft Corporation. (Drift med andre USB 2.0-drivere enn de som er produsert av Microsoft Corporation kan ikke garanteres.) USB 2.0-kabel Bruk 2 m-kabelen som følger med UP-D Tilkoplinger / Installasjon av skriverdriveren

11 a) Drift av samtlige enheter som overholder USB 2.0, eller samtlige USB 2.0 utvidelseskort kan ikke garanteres. Når UP-D55 er koplet til datamaskinen med strømmen tilkoplet, må du ikke sette datamaskinen i hvilestilling (standby) eller på pause, da dette kan føre til ukorrekt drift. Forberedelser Installasjon av skriverdriveren 11

12 Drift 1 Åpne døren til fargebåndet ved å trekke den mot deg. Før du skriver ut Drift Dette kapitlet beskriver hva som må gjøres før utskrift, men etter at de nødvendige tilkoplingene er gjort (se "Tilkoplinger" på side 10). Isetting av fargebåndkassett (se nedenfor). Isetting av papirskuff (se side 14). Så snart de ovenstående operasjonene er utført, skal det ikke være behov for å gjenta dem ved rutinemessig utskrift. Gjør dette bare når det er nødvendig. Du kan skifte fargebånd eller legge i papir uansett om strømmen er av eller på. Når enten fargebåndet eller papiret er brukt opp, skal fargebåndet og papiret skiftes ut samtidig. Bruk kun fargebånd og papir som er beregnet for bruk sammen med denne skriveren. Hvis du unnlater å gjøre dette, kan det føre til funksjonsfeil. (Se "Fargebånd og papir" på side 19.) 2 Ta ut fargebåndkassetten. Isetting av fargebåndkassett For å skrive ut må det først være satt i en fargebåndkassett (en fargebåndholder som er satt i med fargebånd) sammen med papir. Dette kapitlet beskriver hvordan du setter et fargebånd i den medfølgende fargebåndholderen og setter fargebåndkassetten i skriveren. Når du bruker skriveren for første gang, begynner du isettingen av fargebåndkassetten punkt 4. Når du bruker skriveren for første gang, kan det termiske skrivehodet være ute av stilling. Før du setter i fargebåndkassetten, må du først slå av strømmen mens døren til fargebåndet er lukket slik at det termiske skrivehodet er i riktig posisjon. Hvis det kommer ut et blankt ark og RIBBONindikatoren lyser, er fargebåndet oppbrukt. Skift papiret sammen med fargebåndet. Ikke bruk om igjen det blanke arket som kom ut. Så snart et fargebånd er helt oppbrukt, må det skiftes. Et fargebånd kan ikke brukes om igjen. Ikke spol fargebåndet tilbake for å bruke det på nytt. Ikke ta på fargebåndet eller legg det et sted der det er støvete. Fingeravtrykk eller støv på fargebåndet vil føre til uoptimale utskrifter eller at skrivehodet ikke fungerer som det skal. Hvis du ikke kan ta ut fargebåndkassetten Det termiske hodet står kanskje i feil posisjon. I så fall må du lukke bånddøren og deretter slå strømmen av og på igjen. Vent et øyeblikk, og prøv fra trinn 1 igjen. 12 Før du skriver ut

13 3 Ta ut det brukte fargebåndet fra holderen. 2 Sett i fargebåndet med det hvite hjulet som vist. Trykk fargebåndspolen som tar opp fargebåndet, i pilens retning. Fjern spolen fra siden med det grå hjulet. 1 Trykk på det hvite hjulet til fargebåndet. Pass på at fargen på hjulet til fargebåndspolen stemmer med fargen på fargebåndholderen. Drift Trykk på fargebåndspolen som gir fra seg fargebåndet, i pilens retning, fjern spolen fra siden med det hvite hjulet. 2 Trykk på den andre siden av fargebåndet til du hører at det kommer på plass med et klikk. 4 Sett det nye fargebåndet inn i holderen. 1 Hold fast fargebåndet med et godt grep mens du fjerner hjuldekselet. Hjuldeksel 3 Sett i fargebåndet med det grå hjulet slik det ble forklart i trinn 2. 1 Trykk på det grå hjulet til fargebåndet. For å unngå å miste fargebåndet må du ha et godt grep på det. 2 Trykk på den andre siden av fargebåndet til du hører at det kommer på plass med et klikk. 4 Drei på hjulene for å fjerne eventuell slakk i båndet. Før du skriver ut 13

14 Drift Hvis fargebåndet er slakt, kan det skades idet det settes inn i skriveren. Drei på hjulene i pilenes retning til eventuell slakk er fjernet og den magentafargede delen av fargebåndet kommer frem. Når du håndterer fargebåndet: Ikke spol fargebåndet tilbake for å bruke det på nytt. Når du håndterer fargebåndet, må du passe på at du ikke berører overflaten på båndet. Støv og fingeravtrykk kan føre til dårligere utskriftskvalitet eller at skrivehodet ikke fungerer som det skal. Ved lagring av fargebånd: Unngå å plassere fargebåndet et sted der det utsettes for: høy temperatur høy fuktighet mye støv direkte sollys Oppbevar et delvis brukt fargebånd i originalemballasjen. 5 Sett i fargebåndkassetten til den stopper. Hvis fargebåndet ryker Reparer bruddet eller flengen med gjennomsiktig teip. Det bør gå greit å bruke resten av båndet. Gjennomsiktig teip Drei det grå hjulet til spolen som tar opp fargebånd, i pilens retning for å fjerne eventuell slakk inntil den gjennomsiktige teipen ikke lenger synes. Hvis fargebåndkassetten ikke kan settes i Lukk fargebånddøren, og slå strømmen av og på igjen. Sett i fargebåndkassetten igjen. 6 Lukk døren. Isetting av papirskuffen Når papir skal legges i papirskuffen og skuffen settes i skriveren, følger du fremgangsmåten under. Pass på at du ikke berører utskriftsflaten på papiret. Når du bruker skriveren for første gang, begynner du isettingen av papir med trinn 2. Bruk bare anbefalt papir. Hvis ikke, kan det resultere i feilfunksjon, som for eksempel papirstopp. (Se "Fargebånd og papir" på side 19.) Når det kommer ut et blankt ark og RIBBONindikatoren lyser, er fargebåndet utbrukt. Skift papiret sammen med fargebåndet. Bruk ikke det blanke arket som kom ut. 14 Før du skriver ut

15 Vær forsiktig når du tar ut og setter i papirskuffen. Hvis du ikke er forsiktig, risikerer du å miste skriveren. 1 Tykk på papirskuffen for å ta den ut. beskyttelsesarkene før du legger papiret i papirskuffen. Luft papiret med beskyttelsesarket. Legg i papiret slik at pilen peker i samme retning som i skuffen. Drift 2 Legg papir i papirskuffen slik at utskriftsflaten ligger opp med beskyttelsesarket øverst. Ikke legg bare papir i. Når skriveren er tom for papir, skal både fargebånd og papir skiftes ut samtidig. Hvis du legger i papir mens utskrift på går, kan dette føre til at papiret setter seg fast. Ikke berør utskriftsflaten når du håndterer papiret. Støv eller fingeravtrykk kan føre til dårligere utskriftskvalitet eller at skrivehodet ikke fungerer som det skal. Grip om beskyttelsesarket når du holder papiret. Legg inn papiret slik at det ligger flatt i papirskuffen. Hvis papiret krølles, blir papirskuffen overfylt, og papiret blir ikke matet som det skal. Pass på å lufte papiret sammen med 3 Fjern beskyttelsesarket som dekker papirbunken. Før du skriver ut 15

16 4 Skyv papirskuffen tilbake i skriveren til den kommer på plass med et klikk. Ved lagring av papiret Unngå å oppbevare papiret på et sted der det er utsatt for: høy temperatur høy fuktighet mye støv direkte sollys Oppbevar ubrukt papir i originalemballasjen. Drift Hvis du ikke kan sette fargebåndkassetten fullstendig, må du kontrollere om det fremdeles er noe papir igjen i skriveren. Hvis du finner et ark som er blitt igjen, trekker du det langsomt rett ut. Slik bruker du papirutkastets anslag For å holde utskrifter på papirskuffen, trekk papirutkastets anslag på papirskuffen utover til det høres et klikk. Ikke la det ligge mer enn 10 ark med utskrifter, da dette kan føre til papirstopp. Trekk papirutkastets anslag på papirskuffen utover til det høres et klikk. 16 Før du skriver ut

17 Skrive ut Før du skriver ut Kontroller at skriveren er riktig koplet til datamaskinen. (Se side 10.) Pass på at fargebåndkassetten og papirskuffen er korrekt satt i. (Se side 12 og 14.) Kontroller at skriverdriveren er installert (se side 10). POWER-indikator PRINT-indikator ALARM-indikator RIBBON-indikator PAPER-indikator fargebånddøren, blir arket som satt i mens utskriften pågikk, matet ut og skriveren går over i hvilemodus. Du kan skrive ut flere eksemplarer av identiske utskrifter. Imidlertid kan utskriften stoppe fordi papiret vrir seg. I så fall vil ALARM-indikatoren begynne å lyse. I slike tilfeller fjerner du utskriftene som har hopet seg opp i utskuffen. Skriveren vil automatisk begynne å skrive ut de gjenværende kopiene. Ikke la det ligge mer enn 10 ark i utskuffen, da dette kan føre til papirstopp. Hvis skriveren ikke skriver ut Skriveren vil ikke skrive ut når ALARM-, PAPER- og/ eller RIBBON-indikatoren lyser. Du finner mer informasjon under "Indikatorer på fargebånddøren" på side 21. Drift 1 1 Trykk POWER-bryteren for å slå på skriveren. POWER-indikatoren lyser. PRINT-, ALARM-, RIBBON- og PAPERindikatorene lyser samtidig, og deretter slukker alle. Slå på skriveren først. Ikke slå datamaskinen av og på mens den aksesserer harddisken eller diskettstasjonen. 2 Slå på strømmen til datamaskinen. 3 Utfør utskriftsjobben med programvareapplikasjonen. Når skriveren mottar bildedataene fra datamaskinen, blinker PRINT-indikatoren. Mens skriveren skriver ut, lyser PRINTindikatoren. Hvis papiret eller fargebåndet blir oppbrukt under utskrift Skriveren slutter å skrive ut. Legg inn papir i papirskuffen og fargebåndet. Utskrift av de gjenværende eksemplarene startes automatisk. Slik stoppes utskriften av flere identiske utskrifter Trykk på STOP-bryteren. Skriveren gjør seg ferdig med gjeldende utskrift og mater den ut. Deretter går den over i hvilemodus. Ved lagring av utskriftene Unngå å lagre utskriften på steder med høy temperatur, høy fuktighet, mye støv og direkte sollys. Sett ikke teip på en utskrift. Unngå også å legge et plastviskelær på utskriften eller la utskriften komme i kontakt med materialer som inneholder plastifiseringsmidler (for eksempel under skrivebordsunderlaget). Trekk ikke papiret ut før skriveren er ferdig med å skrive ut. Slå ikke av strømmen mens utskrift pågår. Hvis du gjør det, kan papir kjøre seg fast i skriveren. Ikke åpne døren til fargebåndet under utskrift. Hvis du åpner døren, stopper utskriften. Når du lukker Skrive ut 17

18 Annet Annet Forholdsregler Sikkerhet Bruk skriveren med spesifisert strømkilde som angitt i "Spesifikasjoner" på side 19. Vær forsiktig så ikke strømledningen skades ved at tunge gjenstander plasseres på den. Det medfører fare å bruke skriveren med skadd strømledning. Kople fra strømledningen hvis du ikke skal bruke skriveren på en stund. Kople fra strømledningen ved å dra i støpselet og ikke i selve kabelen. Ikke demonter skriveren. Ikke ta av dekselet. Dette medfører fare for elektrisk støt fra de innvendige delene. Pass på at vann eller andre væsker ikke søles på skriveren. La ikke lettantennelige stoffer eller metalldeler komme inn i kabinettet. Hvis skriveren brukes med fremmedlegemer i kabinettet, kan det føre til at den svikter, eller medføre brannfare eller fare for elektrisk støt. Skriveren er utstyrt med ventilasjonshull for å unngå at den overopphetes. Pass på ikke å stenge for hullene med andre enheter eller ved at skriveren dekkes med et klede e.l. Hvis skriveren ikke virker som den skal eller et fremmedlegeme faller inn i kabinettet, må strømledningen umiddelbart koples fra. Ta kontakt med servicesenteret for Sony eller Sony-forhandleren. Installasjon Unngå å plassere skriveren på et sted med: mekanisk vibrasjon høy fuktighet mye støv direkte sollys ekstremt høye eller lave temperaturer Ikke bruk annet elektronisk utstyr i nærheten av skriveren. Srkiveren virker ikke som den skal i områder med høy elektromagnetisme. Ikke plasser tunge gjenstander som f.eks. en dataskjerm oppå skriveren. Kondens Hvis skriveren utsettes for store eller brå temperaturendringer, f.eks. flytting fra et kaldt til et varmt rom, eller hvis den står i et rom med en varmekilde som produserer mye fuktighet, kan det dannes kondens i skriveren. I slike tilfeller vil skriveren sannsynligvis ikke virke som den skal, og kan bli ødelagt hvis du fortsetter å bruke den. Hvis det dannes kondens, må du slå av strømmen og la skriveren stå i minst én time. Hvis utskriftspakken utsettes for store eller brå temperaturforandringer, kan det oppstå kondens på fargebåndet eller papiret. Dette vil føre til at skriveren ikke virker som den skal. Hvis utskriftspakken brukes i denne tilstanden, kan det også oppstå flekker på utskriften. Det er derfor viktig at utskriftspakken ikke lagres på steder utsatt for store eller brå temperaturendringer. En halvbrukt utskriftspakke lagres ved å legge den tilbake i originalinnpakningen og forsegle pakken igjen. Hvis det er mulig, bør den forseglede utskriftspakken lagres på et kjølig og mørkt sted. Før den brukes igjen, plasseres den i et varmt rom i noen timer. Dermed unngår du at det oppstår kondens når utskriftspakken tas ut av innpakningen. Plassering For å unngå innvendig oppheting, må det være nok rom rundt skriveren til at luft kan sirkulere gjennom ventilasjonen på venstre side og på toppen av kabinettet. Før skriveren transporteres Før skriveren transporteres må du fjerne fargebåndkassetten og papirskuffen og legge dem tilbake i originalemballasjen. Hvis skriveren transporteres mens tilbehøret fremdeles er montert, kan dette gjør at den ikke virker som den skal. Rengjøring Når skriveren skal rengjøres, må den først slås av og strømledningen trekkes ut av stikkontakten. Rengjøring av kabinettet Rengjør kabinettet, panelet og betjeningsknappene med en tørr myk klut eller en myk klut som er fuktet med et mildt rengjøringsmiddel. Ikke bruk løsemidler som alkohol eller lettbensin ettersom dette kan skade overflaten. 18 Forholdsregler

19 Fargebånd og papir For å kunne skrive ut noe er det nødvendig med både papir og fargebånd. Bruk fargebåndet sammen med papiret som finnes i pakken. UPC-55 Color Printing Pack Inneholder fargebåndkassett og papir. Fargebånd for 100 ark, 2 ruller Papir, 1 pakke (100 ark) 2 Hvis skriveren er tom for papir, skal nytt fargebånd settes inn sammen med nytt papir. Spesifikasjoner Strømbehov 100 til 120 V AC, 50/60 Hz (for nettspenning på V AC) 220 til 240 V AC, 50/60 Hz (for nettspenning på V AC) Inngangsstrøm Maks. 2,8 A ved 25 C (for nettspenning på V AC) Maks. 1,2 A ved 25 C (for nettspenning på V AC) Driftstemperatur 5 C til 35 C (41 F til 95 F) Driftsfuktighet 20% til 80% (kondens ikke tillatt) Driftstrykk 700 hpa til 1060 hpa Temperatur ved oppbevaring og transport 20 C til 60 C ( 4 F til 140 F) Fuktighet ved lagring og transport 20% til 90% (kondens ikke tillatt) Trykk ved lagring og transport 700 hpa til 1060 hpa Mål Ca mm (b/h/d) (11 1/ /4 tommer) Vekt Ca. 9 kg (19 lb 13 oz) Utskriftssystem Sublimering med termisk overføring Maksimal oppløsning Kan skrive ut maksimalt punkter Antall trinn i alt 256 nivåer for hver av fargene gul, magenta og cyan Utskriftstid Når skriveren er satt til høy hastighet: Ca. 20 sekunder Termisk skrivehode 14,93 punkter/mm (USB) kontakt Universal Serial Bus (USB) versjon 2.0 Inngangstilkopling AC IN (for nettstrøm) Medfølgende tilbehør Papirskuff (1) USB-kabel (Sony) (1) Fargebåndholder (1) Programvarelisensavtale (1) Før du bruker skriveren (1) CD-ROM (inneholder skriverdrivere og PDF-filer med bruksanvisning på flere språk) (1) Valgfritt tilbehør UPC-55 Color Printing Pack Medisinske spesifikasjoner Beskyttelse mot elektrisk støt: Klasse I Beskyttelse mot skadelig væskeinntrenging: Vanlig Annet Fargebånd og papir / Spesifikasjoner 19

Installasjons- og bruksanvisning. smart alert -system Hør hjemmet ditt

Installasjons- og bruksanvisning. smart alert -system Hør hjemmet ditt Installasjons- og bruksanvisning smart alert -system Hør hjemmet ditt Velkommen INNLEDNING 1 Takk for at du har valgt Smart Alert -systemet. Du har valgt riktig:smart Alert-systemet gir deg uavhengighet

Detaljer

Manual for ABPM 6100-maskinvare

Manual for ABPM 6100-maskinvare Representant i juridiske spørsmål Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA www.welchallyn.com

Detaljer

Veiledning for daglig bruk

Veiledning for daglig bruk Veiledning for daglig bruk Meldinger... 2 Introduksjon... 4 Skriverens deler og funksjonene i kontrollpanelet... 5 Skriverdeler... 5 Kontrollpanel... 6 Legge i papir... 7 Velge papirtype... 7 Legge papir

Detaljer

2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheter forbeholdt.

2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheter forbeholdt. Denne håndboken er utelukkende utarbeidet til informasjonsformål. Informasjonen i håndboken kan endres uten varsel. Samsung Electronics er ikke ansvarlig for eventuelle endringer, direkte eller indirekte,

Detaljer

Bedre livskvalitet gjennom innovasjon

Bedre livskvalitet gjennom innovasjon Bedre livskvalitet gjennom innovasjon Bruksanvisning 30MI Vaskulært behandlingssystem (Komprimerbart bentrekk) INNHOLD FORMÅL MED DENNE ENHETEN... 3 KONTRAINDIKASJONER... 3 ADVARSLER... 3 FORSIKTIGHETSREGLER...

Detaljer

Innhold. Norsk. Kapittel 1 1 Tiltenkt bruk, kontraindikasjoner og generelle forholdsregler

Innhold. Norsk. Kapittel 1 1 Tiltenkt bruk, kontraindikasjoner og generelle forholdsregler brukerhåndbok 1 2 Norsk Innhold Kapittel 1 1 Tiltenkt bruk, kontraindikasjoner og generelle forholdsregler Kapittel 2 3 Beskrivelse av Inogen One G3 oksygenkonsentrator 3 Viktige deler for Inogen One G3

Detaljer

Denne brukerhåndboken gir informasjon vedrørende installasjon, grunnleggende bruk og feilsøking på Windows.

Denne brukerhåndboken gir informasjon vedrørende installasjon, grunnleggende bruk og feilsøking på Windows. Brukerhåndbok Dell B1260dn GRUNNLEGGENDE IMAGINE THE POSSIBILITIES Denne brukerhåndboken gir informasjon vedrørende installasjon, grunnleggende bruk og feilsøking på Windows. AVANSERT Brukerhåndboken gir

Detaljer

magicolor 2400W Brukerveiledning

magicolor 2400W Brukerveiledning magicolor 2400W Brukerveiledning 4139-7733-02S 1800767-032B Takk Takk for at du har kjøpt en magicolor 2400W-maskin. Det er et utmerket valg. magicolor 2400W er spesielt utformet for optimal ytelse i Windows-miljøer.

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD 1. Beskrivelse av maskinen Slik leser du denne håndboken...5 Innledning...5

Detaljer

Brukerveiledning for Tobii PCEye. Brukerveiledning Tobii PCEye. Celebrating Communication

Brukerveiledning for Tobii PCEye. Brukerveiledning Tobii PCEye. Celebrating Communication Brukerveiledning Tobii PCEye Celebrating Communication Innholdet kan endres uten varsel. Gå til nettstedet til Tobii på www.tobii.com for å få oppdaterte versjoner av denne brukerveiledningen. Brukerveiledning,

Detaljer

FAX L360 Brukerhåndbok

FAX L360 Brukerhåndbok FAX L360 Brukerhåndbok Dette utstyret retter seg etter vesentlige krav i EC direktiv 1999/5/ EC. Vi erklærer at dette produktet etterkommer EMC kravene i EC direktiv 1999/5/EC ved nominell spenning på

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO

Brukerhåndbok NPD5198-00 NO NPD5198-00 NO Opphavsrett Opphavsrett Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk, mekanisk, ved kopiering,

Detaljer

ML-1710. SAMSUNG LASERSKRIVER Brukerhåndbok

ML-1710. SAMSUNG LASERSKRIVER Brukerhåndbok ML-1710 SAMSUNG LASERSKRIVER Brukerhåndbok Denne håndboken vedlegges bare av informasjonshensyn. All informasjon som er inkludert i håndboken, kan endres uten varsel. Samsung Electronics er ikke ansvarlig

Detaljer

Om brukerhåndboken brukerhåndboken Brukerveiledning for programvare

Om brukerhåndboken brukerhåndboken Brukerveiledning for programvare Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken gir deg informasjon om hvordan du setter opp maskinen. Den inneholder også detaljerte instruksjoner for bruk av maskinen som skriver, skanner, kopimaskin og faksmaskin

Detaljer

ADVARSEL! Forsiktig VIKTIGE SIKKERHETS- INSTRUKSER

ADVARSEL! Forsiktig VIKTIGE SIKKERHETS- INSTRUKSER A-fatning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren

Detaljer

ADVARSLER. For å unngå elektrisk støt, må du ikke åpne kabinettet. Dette skal kun gjøres av kvalifisert personell.

ADVARSLER. For å unngå elektrisk støt, må du ikke åpne kabinettet. Dette skal kun gjøres av kvalifisert personell. NO Brukerhåndbok Før du bruker dette produktet, bør du lese all produktdokumentasjonen og legge den et trygt sted, til senere bruk. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSLER For å unngå elektrisk støt, må

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen, må du sørge for å lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen, må du sørge for å lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen, må du sørge for å lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Maskinen leveres med referanser: Denne brukerhåndboken

Detaljer

Advarsler (med overskriften Advarsel): må følges nøye for å unngå personskade. må overholdes for å unngå skade på utstyret.

Advarsler (med overskriften Advarsel): må følges nøye for å unngå personskade. må overholdes for å unngå skade på utstyret. Laserskriver 1 Sette sammen skriveren................3 2 Installere forbruksvarer.................5 3 Gjøre skriveren klar til bruk.............12 4 Installere skriverprogramvaren..........26 5 Installere

Detaljer

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne.

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne. Pakke ut projektoren Gå gjennom følgende sjekkliste og forsikre deg om at du har mottatt alle delene. Hvis du mangler noen av komponentene, må du ta kontakt med kjøpsstedet. YHovedenhet YFjernkontroll

Detaljer

Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet. Side S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6

Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet. Side S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6 Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet Side S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6 Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver plus Brukerhåndbok

Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver plus Brukerhåndbok Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver plus Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman

Detaljer

INNHOLD. 1. Sikkerhetsinformasjon. 2. Informasjon for denne maskinen. 3. Oppsett av maskinen

INNHOLD. 1. Sikkerhetsinformasjon. 2. Informasjon for denne maskinen. 3. Oppsett av maskinen Les dette først INNHOLD Innledning...3 Slik leser du denne håndboken... 4 Symboler...4 Ansvarsfraskrivelse... 4 Merknader... 4 Om Operating Instructions...5 Kontrollere maskinens innhold...6 Hovedenhet...

Detaljer

Sikkerhetsveiledning PCH-1004 / PCH-1104

Sikkerhetsveiledning PCH-1004 / PCH-1104 NO Sikkerhetsveiledning PCH-1004 / PCH-1104 7019171 ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel.

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel. Deler kantskinne arkmater papirstøtte arkmaterdeksel dokumentdeksel utskuff matte for reflekterende dokumenter glassplate kontrollpanel (se Funksjoner i kontrollpanelet på side 9) minnekortspor skannerenhet

Detaljer

Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver, serie 3 Brukerhåndbok

Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver, serie 3 Brukerhåndbok Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver, serie 3 Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company,

Detaljer

Din bruksanvisning CANON FAX-L280 http://no.yourpdfguides.com/dref/815841

Din bruksanvisning CANON FAX-L280 http://no.yourpdfguides.com/dref/815841 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CANON FAX-L280. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CANON FAX-L280 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

SyncMaster 943BW/943BWX. LCD-skjerm. Brukerhåndbok. tenk deg mulighetene

SyncMaster 943BW/943BWX. LCD-skjerm. Brukerhåndbok. tenk deg mulighetene SyncMaster 943BW/943BWX LCD-skjerm Brukerhåndbok tenk deg mulighetene Sikkerhetsinstruksjoner Symboler Merk Les gjennom følgende sikkerhetsinstruksjoner. De er utformet for å beskytte eiendom og forhindre

Detaljer