Digital Color Printer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Digital Color Printer"

Transkript

1 (1) Digital Color Printer Bruksanvisning UP-D Sony Corporation

2 ADVARSEL For å redusere risikoen for brann eller støt, må ikke enheten utsettes for regn eller fuktighet. For å unngå elektrisk støt må du ikke åpne kabinettet. Service skal bare utføres av kvalifisert personell. denne enheten og det mottakelige utstyret i forskjellige forgreningskoplinger. Rådfør deg med forhandleren. (I henhold til Standard EN og CISPR11, Klasse B, Gruppe 1) DETTE APPARATET SKAL VÆRE JORDET. For å koble fra nettstrømmen skal AC INkontakten trekkes ut. Symbol på produktene Dette symbolet indikerer ekvipotensialkontakten som gir de forskjellige delene av systemet samme spenning. Viktige advarsler/merknader for bruk i medisinske omgivelser 1. Alt utstyr som kobles til denne enheten, skal være sertifisert i henhold til standard IEC , IEC , IEC60065 eller andre IEC-/ISOstandarder som er aktuelle for utstyret. 2. Videre skal alle konfigurasjoner samsvare med systemstandarden IEC Alle som kobler tilleggsutstyr til signalinngangsdelen eller signalutgangsdelen konfigurerer et medisinsk system, og er derfor ansvarlige for at systemet samsvarer med kravene i systemstandarden IEC Hvis du er i tvil, må du konsultere kvalifisert servicepersonell. 3. Lekkasjestrømmen kan øke når enheten er koblet til annet utstyr. 4. Når det gjelder dette konkrete utstyret, må alt tilbehør som er koblet til i henhold til det ovenstående, være koblet til strømnettet via en tilleggsisolasjonstransformator som samsvarer med konstruksjonskravene i IEC og gir minst grunnleggende isolasjon. 5. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi. Hvis enheten ikke kan installeres og brukes i henhold til brukerhåndboken, kan dette føre til interferens med annet utstyr. Hvis denne enheten forårsaker interferens (noe som kan avgjøres ved å plugge ut strømledningen fra enheten), kan du prøve å gjøre følgende: Flytt enheten bort fra det mottakelige inn ustyret. Plugg 2

3 Viktige merknader om elektromagnetisk kompatibilitet ved bruk i helsesektoren UP-D55 krever at det tas spesielle forholdsregler med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet, og den må installeres og tas i bruk i samsvar med informasjonen om elektromagnetisk kompatibilitet i denne bruksanvisningen. Bærbart og mobilt radiokommunikasjonsutstyr, som f.eks. mobiltelefoner, kan forstyrre UP-D55. Advarsel Hvis UP-D55 skal brukes rett ved siden av eller stablet med annet utstyr, må det verifiseres at den fungerer som den skal i den konfigurasjonen den vil bli brukt i. Advarsel Bruk av annet tilbehør og andre kabler enn spesifisert, med unntak av reservedeler solgt av Sony Corporation, kan resultere i økt stråling fra eller redusert immunitet mot stråling for UP-D55. Veiledning og produsenterklæring - elektromagnetisk stråling UP-D55 er konstruert for bruk i det elektromagnetiske miljøet som er spesifisert nedenfor. Kunden eller brukeren av UP-D55 må forvisse seg om at den brukes i et slikt miljø. Strålingstest Kompatibilitet Elektromagnetisk miljø - en veiledning Utsendelse av radiofrekvente stråler CISPR 11 Utsendelse av radiofrekvente stråler CISPR 11 Utsendelse av harmoniske strømmer IEC Spenningsfluktuasjoner/flimmer IEC Gruppe 1 Klasse B Klasse A Oppfyller kravene UP-D55 bruker radiofrekvent energi kun for sine interne funksjoner. Utsendelsen av radiofrekvente stråler er derfor meget lavintensiv, og innebærer ikke noen sannsynlighet for interferens med elektronisk utstyr i nærheten. UP-D55 passer til bruk i alle omgivelser, inklusive boliger og slike som er direkte tilkoblet det offentlige lavspenningsnettet som forsyner bolighus med strøm. 3

4 Veiledning og produsenterklæring - immunitet mot elektromagnetisk stråling UP-D55 er konstruert for bruk i det elektromagnetiske miljøet som er spesifisert nedenfor. Kunden eller brukeren av UP-D55 må forvisse seg om at den brukes i et slikt miljø. Immunitetsprøving Elektrostatisk utladning (ESD) IEC Elektrisk hurtig transient/burst IEC Overspenning IEC Spenningsfall, korte avbrudd og spenningsvariasjoner på strømforsyningens inngangsledninger IEC IEC prøvingsnivå ±6 kv kontakt ±8 kv luft ±2 kv for strømforsyningsledninger ±1 kv for inngangs-/ utgangsledninger ±1 kv differensialmodus ±2 kv fellesmodus < 5% U T (> 95% fall i U T ) for 0,5 sykler 40% U T (60% fall i U T ) for 5 sykler Kompatibilitetsnivå ±6 kv kontakt ±8 kv luft ±2 kv for strømforsyningsledninger ±1 kv for inngangs-/ utgangsledninger ±1 kv differensialmodus ±2 kv fellesmodus < 5% U T (> 95% fall i U T ) for 0,5 sykler 40% U T (60% fall i U T ) for 5 sykler Elektromagnetisk miljø - en veiledning Gulv bør være av tre, betong eller keramikkfliser Hvis gulvene er dekket med syntetisk materiale, bør den relative luftfuktigheten være minst 30%. Nettstrømkvaliteten bør være som for et vanlig næringslivseller sykehusmiljø. Nettstrømkvaliteten bør være som for et vanlig næringslivseller sykehusmiljø. Nettstrømkvaliteten bør være som for et vanlig næringslivseller sykehusmiljø. Hvis brukeren av UP-D55 trenger kontinuerlig bruk under brudd på nettstrømmen, anbefales det å drive UP-D55 med strøm fra en avbruddsfri strømforsyning eller et batteri. 70% U T (30% fall i U T ) for 25 sykler 70% U T (30% fall i U T ) for 25 sykler Kraftfrekvens (50/ 60 Hz) magnetisk felt < 5% U T (> 95% fall i U T ) i 5 sekunder < 5% U T (> 95% fall i U T ) i 5 sekunder 3 A/m 3 A/m Magnetfeltene ved kraftfrekvensen bør i det minste være karakteristiske for et typisk sted i et typisk næringslivs- eller sykehusmiljø. IEC MERK: U T er vekselstrømsnettspenningen før påtrykking av prøvingsnivået. 4

5 Veiledning og produsenterklæring - immunitet mot elektromagnetisk stråling UP-D55 er konstruert for bruk i det elektromagnetiske miljøet som er spesifisert nedenfor. Kunden eller brukeren av UP-D55 må forvisse seg om at den brukes i et slikt miljø. Immunitetsprøving IEC prøvingsnivå Kompatibilitetsnivå Elektromagnetisk miljø - en veiledning Bærbart og mobilt radiokommunikasjonsutstyr bør ikke brukes nærmere noen del av UP-D55, inklusive kabler, enn den anbefalte avstanden, beregnet ved hjelp av likningen for avstanden ved ulike senderfrekvenser. Anbefalt avstand Ledningsbundne radiofrekvenser IEC Vrms 150 khz til 80 MHz 3 Vrms d = 1,2 P d = 1,2 P 80 MHz til 800 MHz d = 2,3 P 800 MHz til 2,5 GHz Utstrålte radiofrekvenser IEC V/m 80 MHz til 2,5 GHz 3 V/m Hvor P er senderens maksimale nominelle utgangseffekt i watt (W) i henhold til produsenten av senderen, og d er den anbefalte avstanden i meter (m). Feltstyrker fra faste radiosendere, som fastslått i en elektromagnetisk feltstudie, a bør være lavere enn kompatibilitetsnivået i hvert enkelt frekvensområde. b Interferens kan forekomme i nærheten av utstyr merket med følgende symbol: MERK 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder det høyeste frekvensområdet. MERK 2: Disse retningslinjene gjelder kanskje ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk utbredelse påvirkes av absorpsjon og refleksjon fra strukturer, gjenstander og personer. a Feltstyrker fra faste sendere, som f.eks. basestasjoner for radiotelefoner (mobiltelefoner/trådløse telefoner) og landbaserte mobile radioer, amatørradio, AM- og FM-radiosendinger og TV-sendinger kan ikke forutsies nøyaktig på teoretisk grunnlag. For å vurdere det elektromagnetiske miljøet som følge av faste radiofrekvente sendere, bør det vurderes å gjennomføre en elektromagnetisk feltstudie. Hvis den målte feltstyrken på stedet det UP-D55 brukes, overstiger det gjeldende RF-kompatibilitetsnivået ovenfor, må det verifiseres at UP-D55 fungerer som den skal. Hvis det registreres noe unormalt, kan det være nødvendig med ekstratiltak, som f.eks. å snu eller flytte UP-D55. b Over frekvensområdet 150 khz til 80 MHz bør feltstyrkene være mindre enn 3 V/m. 5

6 Anbefalt avstand mellom bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr og UP-D55 UP-D55 er konstruert for bruk i et elektromagnetisk miljø der utstrålte, radiofrekvente forstyrrelser er under kontroll. Kunden eller brukeren av UP-D55 kan bidra til å motvikre elektromagnetisk interferens ved å sørge for at minsteavstanden mellom bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr (sendere) og UP-D55 overholdes som anbefalt nedenfor, i henhold til kommunikasjonsutstyrets maksimale utgangseffekt. Nominell, maksimal utgangseffekt for senderen W 150 khz til 80 MHz d = 1,2 P Avstand i henhold til senderens frekvens m 80 MHz til 800 MHz d = 1,2 P 800 MHz til 2,5 GHz d = 2,3 P 0,01 0,12 0,12 0,23 0,1 0,38 0,38 0,73 1 1,2 1,2 2,3 10 3,8 3,8 7, For sendere med en nominell utgangseffekt som ikke er oppført ovenfor, kan den anbefalte avstanden d i meter (m) estimeres ved hjelp av likningen for avstanden ved ulike senderfrekvenser, der P er senderens maksimale nominelle utgangseffekt i watt (W) i henhold til produsenten av senderen. MERK 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder avstanden for det høyeste frekvensområdet. MERK 2: Disse retningslinjene gjelder kanskje ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk utbredelse påvirkes av absorpsjon og refleksjon fra strukturer, gjenstander og personer. Forsiktig Når du kaster utstyret eller tilbehør, må du følge reglene i området eller landet du befinner deg i, samt eventuelle regler i det aktuelle sykehuset. For kundene i Norge Dette utstyret kan kobles til et ITstrømfordelingssystem. Advarsel på strømkopling Bruk en strømledning fra strømnettet. 1. Bruk godkjent strømledning (3-veis hovednettledning)/kontakt for apparat/kontakt med godskontakter som samsvarer med sikkerhetsforskriftene til hvert land ved behov. 2. Bruk strømledningen (3-veis hovednettledning)/ kontakt for apparat/kontakt som samsvarer med gitte verdier (spenning, ampere). Hvis du har spørsmål angående bruken av ovennevnte strømledning/kontakt/plugg for apparat, vennligst konsulter kvalifisert servicepersonell. For kunder i Europa Produsenten av dette produktet er Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, Japan. Den autoriserte representanten for EMC, medisinsk utstyr og produktsikkerhet er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Tyskland. Tlf: (0) , faks: (0) For all service eller garantisaker vennligs henvis til adressen som er oppgitt i de separate service eller garantidokumentene. 6

7 Innledning Forberedelser Oversikt over systemet... 8 Systemkonfigurasjon... 8 Delenes og kontrollenes plassering og funksjon. 8 Frontpanel... 8 Bakpanel... 9 Tilbehør som medfølger... 9 Tilkoplinger USB-porttilkopling Installasjon av skriverdriveren Drift Før du skriver ut Isetting av fargebåndkassett Isetting av papirskuffen Skrive ut Annet Forholdsregler Sikkerhet Installasjon Før skriveren transporteres Rengjøring Fargebånd og papir Spesifikasjoner Feilsøking Indikatorer på fargebånddøren Hvis det oppstår papirstopp Indeks

8 Forberedelser Forberedelser Oversikt over systemet UP-D55 digital fargeskriver er konstruert for å skrive ut bilder fra datamaskin på papir i A5-format. Du kan skrive ut fargebildedata (med 256 nyanser per farge, noe som gir mer enn farger totalt) i utskriftsmodus for høy oppløsning (omtrent 379 ppt). Delenes og kontrollenes plassering og funksjon Se sidene gitt i parentes for detaljer. Frontpanel Systemkonfigurasjon Det følgende viser et eksempel på konfigurasjon av et skriversystem. Datamaskin Kontrollerer skriverdriften. Digital fargeskriver A POWER-indikator Lyser når skriverens POWER-bryter står på ON. B PRINT-indikator (21) Lyser når skriveren skriver ut. C ALARM-indikator (21) Lyser oransje ved papirstopp og andre problemer. D RIBBON-indikator (21) Lyser når det oppstår problemer med fargebåndet. E PAPER-indikator (21) Lyser når det oppstår papirproblemer. Skriveren lar deg kontrollere skriverdriftforholdene i henhold til lysforholdene på PRINT-, ALARM-, PAPER- og RIBBON-indikatorene. Du finner mer informasjon under "Indikatorer på fargebånddøren" på side 21. F STOP-bryter (17) Trykk på denne bryteren for å stoppe utskrift av flere identiske utskrifter. Skriveren avslutter det eksemplaret den holder på med, og mater det ut. Deretter går den over til hvilemodus. 8 Oversikt over systemet / Delenes og kontrollenes plassering og funksjon

9 G Spalte for papir ut Utskriftssidene kommer ut her. H Papirskuff (16) Legg papir i denne skuffen. Tilbehør som medfølger Skriveren leveres med følgende tilbehør. Kontroller at det ikke mangler noe i pakken. I! POWER-bryter (17) Trykk på denne bryteren for å slå skriveren av og på. Papirskuff (1) Forberedelser Bakpanel Fargebåndholder (1) USB-kabel (Sony) (1) Programlisensavtale (1) CD-ROM (inneholder skriverdrivere og PDF-filer med bruksanvisning på flere språk) (1) Før du bruker skriveren (1) A - AC IN-kontakt Bruk en strømledning fra strømnettet (følger ikke med). Se "Advarsel på strømkopling" på side 6. B Jordklemmekontakt for ekvipotensial Brukes for tilkopling av ekvipotensialplugg for å bringe de ulike delene av et system til samme potensial. Se "Viktige advarsler/merknader for bruk i medisinske omgivelser" på side 2. C USB-kabelklemme Brukes til å feste USB-kabelen. D (USB) kontakt (10) Koples til en datamaskin eller en annen ekstern USB-enhet med en USB-kabel (følger med). E Bryter For øyeblikket ikke i bruk. Ta vare på originalkartongen og emballasjen i tilfelle du må transportere enheten i fremtiden. Ta ut fargebåndkassetten og papirskuffen når du transporterer skriveren. Tilbehør som medfølger 9

10 Forberedelser Tilkoplinger Når du har koplet USB-kontaktkabelen (følger med) til skriveren og datamaskinen, kopler du til strømledningen. Du finner informasjon om tilkopling av skriveren i håndboken for datamaskinen eller andre periferienheter. Før du kopler skriveren til datamaskinen, må du slå av skriveren, datamaskinen, skjermen og alle eksterne enheter som er koplet til datamaskinen. Kople strømledningen fra skriveren før du begynner å kople skriveren til datamaskinen. Strømledningen skal kun koples til skriveren etter at skriveren og datamaskinen har blitt koplet til. Følg anvisningene for tilkopling som beskrevet i bruksanvisningen for datamaskinen. Kontroller at grensesnittkabelen er festet godt i begge ender. Skriverdriverens programvare som følger med skriveren, er ikke egnet for bruk med skriveren koplet til et nettverk. Skriverens virkemåte garanteres ikke for tilkopling til en sentral USB-kommunikasjonsenhet. Installasjon av skriverdriveren Installer skriverdriveren som følger med skriveren. For detaljerte anvisninger om installeringen av skriverdriveren, se filen Readme.txt på installasjons- CD-en. USB-porttilkopling UP-D55 til USB-kabel (følger med) (USB) kontakt UP-D55 Om USB-spesifikasjon (Universal Serial Bus) revisjon 2.0 UP-D55 oppfyller spesifikasjonen for USB 2.0. USB 2.0 er en nyere standard enn USB 1.1, men er bakoverkompatibel. USB 2.0 støtter USB med høy hastighet, i tillegg til gjeldende full (lav) hastighet. UP-D55 kan tilkoples som USB med full hastighet i et USB 1.1-miljø. Men for å bruke UP-D55 med USBfunksjoner med høy hastighet i et USB 1.1-miljø, må følgende krav være oppfylt. Datamaskin En datamaskin som støtter USB med høy hastighet (overholder spesifikasjonen for USB 2.0) a) Operativsystem Windows 2000 / Windows XP USB 2.0-enhetsdriver USB 2.0-enhetsdriveren produsert av Microsoft Corporation. (Drift med andre USB 2.0-drivere enn de som er produsert av Microsoft Corporation kan ikke garanteres.) USB 2.0-kabel Bruk 2 m-kabelen som følger med UP-D Tilkoplinger / Installasjon av skriverdriveren

11 a) Drift av samtlige enheter som overholder USB 2.0, eller samtlige USB 2.0 utvidelseskort kan ikke garanteres. Når UP-D55 er koplet til datamaskinen med strømmen tilkoplet, må du ikke sette datamaskinen i hvilestilling (standby) eller på pause, da dette kan føre til ukorrekt drift. Forberedelser Installasjon av skriverdriveren 11

12 Drift 1 Åpne døren til fargebåndet ved å trekke den mot deg. Før du skriver ut Drift Dette kapitlet beskriver hva som må gjøres før utskrift, men etter at de nødvendige tilkoplingene er gjort (se "Tilkoplinger" på side 10). Isetting av fargebåndkassett (se nedenfor). Isetting av papirskuff (se side 14). Så snart de ovenstående operasjonene er utført, skal det ikke være behov for å gjenta dem ved rutinemessig utskrift. Gjør dette bare når det er nødvendig. Du kan skifte fargebånd eller legge i papir uansett om strømmen er av eller på. Når enten fargebåndet eller papiret er brukt opp, skal fargebåndet og papiret skiftes ut samtidig. Bruk kun fargebånd og papir som er beregnet for bruk sammen med denne skriveren. Hvis du unnlater å gjøre dette, kan det føre til funksjonsfeil. (Se "Fargebånd og papir" på side 19.) 2 Ta ut fargebåndkassetten. Isetting av fargebåndkassett For å skrive ut må det først være satt i en fargebåndkassett (en fargebåndholder som er satt i med fargebånd) sammen med papir. Dette kapitlet beskriver hvordan du setter et fargebånd i den medfølgende fargebåndholderen og setter fargebåndkassetten i skriveren. Når du bruker skriveren for første gang, begynner du isettingen av fargebåndkassetten punkt 4. Når du bruker skriveren for første gang, kan det termiske skrivehodet være ute av stilling. Før du setter i fargebåndkassetten, må du først slå av strømmen mens døren til fargebåndet er lukket slik at det termiske skrivehodet er i riktig posisjon. Hvis det kommer ut et blankt ark og RIBBONindikatoren lyser, er fargebåndet oppbrukt. Skift papiret sammen med fargebåndet. Ikke bruk om igjen det blanke arket som kom ut. Så snart et fargebånd er helt oppbrukt, må det skiftes. Et fargebånd kan ikke brukes om igjen. Ikke spol fargebåndet tilbake for å bruke det på nytt. Ikke ta på fargebåndet eller legg det et sted der det er støvete. Fingeravtrykk eller støv på fargebåndet vil føre til uoptimale utskrifter eller at skrivehodet ikke fungerer som det skal. Hvis du ikke kan ta ut fargebåndkassetten Det termiske hodet står kanskje i feil posisjon. I så fall må du lukke bånddøren og deretter slå strømmen av og på igjen. Vent et øyeblikk, og prøv fra trinn 1 igjen. 12 Før du skriver ut

13 3 Ta ut det brukte fargebåndet fra holderen. 2 Sett i fargebåndet med det hvite hjulet som vist. Trykk fargebåndspolen som tar opp fargebåndet, i pilens retning. Fjern spolen fra siden med det grå hjulet. 1 Trykk på det hvite hjulet til fargebåndet. Pass på at fargen på hjulet til fargebåndspolen stemmer med fargen på fargebåndholderen. Drift Trykk på fargebåndspolen som gir fra seg fargebåndet, i pilens retning, fjern spolen fra siden med det hvite hjulet. 2 Trykk på den andre siden av fargebåndet til du hører at det kommer på plass med et klikk. 4 Sett det nye fargebåndet inn i holderen. 1 Hold fast fargebåndet med et godt grep mens du fjerner hjuldekselet. Hjuldeksel 3 Sett i fargebåndet med det grå hjulet slik det ble forklart i trinn 2. 1 Trykk på det grå hjulet til fargebåndet. For å unngå å miste fargebåndet må du ha et godt grep på det. 2 Trykk på den andre siden av fargebåndet til du hører at det kommer på plass med et klikk. 4 Drei på hjulene for å fjerne eventuell slakk i båndet. Før du skriver ut 13

14 Drift Hvis fargebåndet er slakt, kan det skades idet det settes inn i skriveren. Drei på hjulene i pilenes retning til eventuell slakk er fjernet og den magentafargede delen av fargebåndet kommer frem. Når du håndterer fargebåndet: Ikke spol fargebåndet tilbake for å bruke det på nytt. Når du håndterer fargebåndet, må du passe på at du ikke berører overflaten på båndet. Støv og fingeravtrykk kan føre til dårligere utskriftskvalitet eller at skrivehodet ikke fungerer som det skal. Ved lagring av fargebånd: Unngå å plassere fargebåndet et sted der det utsettes for: høy temperatur høy fuktighet mye støv direkte sollys Oppbevar et delvis brukt fargebånd i originalemballasjen. 5 Sett i fargebåndkassetten til den stopper. Hvis fargebåndet ryker Reparer bruddet eller flengen med gjennomsiktig teip. Det bør gå greit å bruke resten av båndet. Gjennomsiktig teip Drei det grå hjulet til spolen som tar opp fargebånd, i pilens retning for å fjerne eventuell slakk inntil den gjennomsiktige teipen ikke lenger synes. Hvis fargebåndkassetten ikke kan settes i Lukk fargebånddøren, og slå strømmen av og på igjen. Sett i fargebåndkassetten igjen. 6 Lukk døren. Isetting av papirskuffen Når papir skal legges i papirskuffen og skuffen settes i skriveren, følger du fremgangsmåten under. Pass på at du ikke berører utskriftsflaten på papiret. Når du bruker skriveren for første gang, begynner du isettingen av papir med trinn 2. Bruk bare anbefalt papir. Hvis ikke, kan det resultere i feilfunksjon, som for eksempel papirstopp. (Se "Fargebånd og papir" på side 19.) Når det kommer ut et blankt ark og RIBBONindikatoren lyser, er fargebåndet utbrukt. Skift papiret sammen med fargebåndet. Bruk ikke det blanke arket som kom ut. 14 Før du skriver ut

15 Vær forsiktig når du tar ut og setter i papirskuffen. Hvis du ikke er forsiktig, risikerer du å miste skriveren. 1 Tykk på papirskuffen for å ta den ut. beskyttelsesarkene før du legger papiret i papirskuffen. Luft papiret med beskyttelsesarket. Legg i papiret slik at pilen peker i samme retning som i skuffen. Drift 2 Legg papir i papirskuffen slik at utskriftsflaten ligger opp med beskyttelsesarket øverst. Ikke legg bare papir i. Når skriveren er tom for papir, skal både fargebånd og papir skiftes ut samtidig. Hvis du legger i papir mens utskrift på går, kan dette føre til at papiret setter seg fast. Ikke berør utskriftsflaten når du håndterer papiret. Støv eller fingeravtrykk kan føre til dårligere utskriftskvalitet eller at skrivehodet ikke fungerer som det skal. Grip om beskyttelsesarket når du holder papiret. Legg inn papiret slik at det ligger flatt i papirskuffen. Hvis papiret krølles, blir papirskuffen overfylt, og papiret blir ikke matet som det skal. Pass på å lufte papiret sammen med 3 Fjern beskyttelsesarket som dekker papirbunken. Før du skriver ut 15

16 4 Skyv papirskuffen tilbake i skriveren til den kommer på plass med et klikk. Ved lagring av papiret Unngå å oppbevare papiret på et sted der det er utsatt for: høy temperatur høy fuktighet mye støv direkte sollys Oppbevar ubrukt papir i originalemballasjen. Drift Hvis du ikke kan sette fargebåndkassetten fullstendig, må du kontrollere om det fremdeles er noe papir igjen i skriveren. Hvis du finner et ark som er blitt igjen, trekker du det langsomt rett ut. Slik bruker du papirutkastets anslag For å holde utskrifter på papirskuffen, trekk papirutkastets anslag på papirskuffen utover til det høres et klikk. Ikke la det ligge mer enn 10 ark med utskrifter, da dette kan føre til papirstopp. Trekk papirutkastets anslag på papirskuffen utover til det høres et klikk. 16 Før du skriver ut

17 Skrive ut Før du skriver ut Kontroller at skriveren er riktig koplet til datamaskinen. (Se side 10.) Pass på at fargebåndkassetten og papirskuffen er korrekt satt i. (Se side 12 og 14.) Kontroller at skriverdriveren er installert (se side 10). POWER-indikator PRINT-indikator ALARM-indikator RIBBON-indikator PAPER-indikator fargebånddøren, blir arket som satt i mens utskriften pågikk, matet ut og skriveren går over i hvilemodus. Du kan skrive ut flere eksemplarer av identiske utskrifter. Imidlertid kan utskriften stoppe fordi papiret vrir seg. I så fall vil ALARM-indikatoren begynne å lyse. I slike tilfeller fjerner du utskriftene som har hopet seg opp i utskuffen. Skriveren vil automatisk begynne å skrive ut de gjenværende kopiene. Ikke la det ligge mer enn 10 ark i utskuffen, da dette kan føre til papirstopp. Hvis skriveren ikke skriver ut Skriveren vil ikke skrive ut når ALARM-, PAPER- og/ eller RIBBON-indikatoren lyser. Du finner mer informasjon under "Indikatorer på fargebånddøren" på side 21. Drift 1 1 Trykk POWER-bryteren for å slå på skriveren. POWER-indikatoren lyser. PRINT-, ALARM-, RIBBON- og PAPERindikatorene lyser samtidig, og deretter slukker alle. Slå på skriveren først. Ikke slå datamaskinen av og på mens den aksesserer harddisken eller diskettstasjonen. 2 Slå på strømmen til datamaskinen. 3 Utfør utskriftsjobben med programvareapplikasjonen. Når skriveren mottar bildedataene fra datamaskinen, blinker PRINT-indikatoren. Mens skriveren skriver ut, lyser PRINTindikatoren. Hvis papiret eller fargebåndet blir oppbrukt under utskrift Skriveren slutter å skrive ut. Legg inn papir i papirskuffen og fargebåndet. Utskrift av de gjenværende eksemplarene startes automatisk. Slik stoppes utskriften av flere identiske utskrifter Trykk på STOP-bryteren. Skriveren gjør seg ferdig med gjeldende utskrift og mater den ut. Deretter går den over i hvilemodus. Ved lagring av utskriftene Unngå å lagre utskriften på steder med høy temperatur, høy fuktighet, mye støv og direkte sollys. Sett ikke teip på en utskrift. Unngå også å legge et plastviskelær på utskriften eller la utskriften komme i kontakt med materialer som inneholder plastifiseringsmidler (for eksempel under skrivebordsunderlaget). Trekk ikke papiret ut før skriveren er ferdig med å skrive ut. Slå ikke av strømmen mens utskrift pågår. Hvis du gjør det, kan papir kjøre seg fast i skriveren. Ikke åpne døren til fargebåndet under utskrift. Hvis du åpner døren, stopper utskriften. Når du lukker Skrive ut 17

18 Annet Annet Forholdsregler Sikkerhet Bruk skriveren med spesifisert strømkilde som angitt i "Spesifikasjoner" på side 19. Vær forsiktig så ikke strømledningen skades ved at tunge gjenstander plasseres på den. Det medfører fare å bruke skriveren med skadd strømledning. Kople fra strømledningen hvis du ikke skal bruke skriveren på en stund. Kople fra strømledningen ved å dra i støpselet og ikke i selve kabelen. Ikke demonter skriveren. Ikke ta av dekselet. Dette medfører fare for elektrisk støt fra de innvendige delene. Pass på at vann eller andre væsker ikke søles på skriveren. La ikke lettantennelige stoffer eller metalldeler komme inn i kabinettet. Hvis skriveren brukes med fremmedlegemer i kabinettet, kan det føre til at den svikter, eller medføre brannfare eller fare for elektrisk støt. Skriveren er utstyrt med ventilasjonshull for å unngå at den overopphetes. Pass på ikke å stenge for hullene med andre enheter eller ved at skriveren dekkes med et klede e.l. Hvis skriveren ikke virker som den skal eller et fremmedlegeme faller inn i kabinettet, må strømledningen umiddelbart koples fra. Ta kontakt med servicesenteret for Sony eller Sony-forhandleren. Installasjon Unngå å plassere skriveren på et sted med: mekanisk vibrasjon høy fuktighet mye støv direkte sollys ekstremt høye eller lave temperaturer Ikke bruk annet elektronisk utstyr i nærheten av skriveren. Srkiveren virker ikke som den skal i områder med høy elektromagnetisme. Ikke plasser tunge gjenstander som f.eks. en dataskjerm oppå skriveren. Kondens Hvis skriveren utsettes for store eller brå temperaturendringer, f.eks. flytting fra et kaldt til et varmt rom, eller hvis den står i et rom med en varmekilde som produserer mye fuktighet, kan det dannes kondens i skriveren. I slike tilfeller vil skriveren sannsynligvis ikke virke som den skal, og kan bli ødelagt hvis du fortsetter å bruke den. Hvis det dannes kondens, må du slå av strømmen og la skriveren stå i minst én time. Hvis utskriftspakken utsettes for store eller brå temperaturforandringer, kan det oppstå kondens på fargebåndet eller papiret. Dette vil føre til at skriveren ikke virker som den skal. Hvis utskriftspakken brukes i denne tilstanden, kan det også oppstå flekker på utskriften. Det er derfor viktig at utskriftspakken ikke lagres på steder utsatt for store eller brå temperaturendringer. En halvbrukt utskriftspakke lagres ved å legge den tilbake i originalinnpakningen og forsegle pakken igjen. Hvis det er mulig, bør den forseglede utskriftspakken lagres på et kjølig og mørkt sted. Før den brukes igjen, plasseres den i et varmt rom i noen timer. Dermed unngår du at det oppstår kondens når utskriftspakken tas ut av innpakningen. Plassering For å unngå innvendig oppheting, må det være nok rom rundt skriveren til at luft kan sirkulere gjennom ventilasjonen på venstre side og på toppen av kabinettet. Før skriveren transporteres Før skriveren transporteres må du fjerne fargebåndkassetten og papirskuffen og legge dem tilbake i originalemballasjen. Hvis skriveren transporteres mens tilbehøret fremdeles er montert, kan dette gjør at den ikke virker som den skal. Rengjøring Når skriveren skal rengjøres, må den først slås av og strømledningen trekkes ut av stikkontakten. Rengjøring av kabinettet Rengjør kabinettet, panelet og betjeningsknappene med en tørr myk klut eller en myk klut som er fuktet med et mildt rengjøringsmiddel. Ikke bruk løsemidler som alkohol eller lettbensin ettersom dette kan skade overflaten. 18 Forholdsregler

19 Fargebånd og papir For å kunne skrive ut noe er det nødvendig med både papir og fargebånd. Bruk fargebåndet sammen med papiret som finnes i pakken. UPC-55 Color Printing Pack Inneholder fargebåndkassett og papir. Fargebånd for 100 ark, 2 ruller Papir, 1 pakke (100 ark) 2 Hvis skriveren er tom for papir, skal nytt fargebånd settes inn sammen med nytt papir. Spesifikasjoner Strømbehov 100 til 120 V AC, 50/60 Hz (for nettspenning på V AC) 220 til 240 V AC, 50/60 Hz (for nettspenning på V AC) Inngangsstrøm Maks. 2,8 A ved 25 C (for nettspenning på V AC) Maks. 1,2 A ved 25 C (for nettspenning på V AC) Driftstemperatur 5 C til 35 C (41 F til 95 F) Driftsfuktighet 20% til 80% (kondens ikke tillatt) Driftstrykk 700 hpa til 1060 hpa Temperatur ved oppbevaring og transport 20 C til 60 C ( 4 F til 140 F) Fuktighet ved lagring og transport 20% til 90% (kondens ikke tillatt) Trykk ved lagring og transport 700 hpa til 1060 hpa Mål Ca mm (b/h/d) (11 1/ /4 tommer) Vekt Ca. 9 kg (19 lb 13 oz) Utskriftssystem Sublimering med termisk overføring Maksimal oppløsning Kan skrive ut maksimalt punkter Antall trinn i alt 256 nivåer for hver av fargene gul, magenta og cyan Utskriftstid Når skriveren er satt til høy hastighet: Ca. 20 sekunder Termisk skrivehode 14,93 punkter/mm (USB) kontakt Universal Serial Bus (USB) versjon 2.0 Inngangstilkopling AC IN (for nettstrøm) Medfølgende tilbehør Papirskuff (1) USB-kabel (Sony) (1) Fargebåndholder (1) Programvarelisensavtale (1) Før du bruker skriveren (1) CD-ROM (inneholder skriverdrivere og PDF-filer med bruksanvisning på flere språk) (1) Valgfritt tilbehør UPC-55 Color Printing Pack Medisinske spesifikasjoner Beskyttelse mot elektrisk støt: Klasse I Beskyttelse mot skadelig væskeinntrenging: Vanlig Annet Fargebånd og papir / Spesifikasjoner 19

20 Annet Grad av sikkerhet i nærheten av brennbar, bedøvende blanding med luft eller oksygen eller nitrogenoksid: Ikke egnet for bruk i nærheten av brennbar, bedøvende blanding med luft eller oksygen eller nitrogenoksid Driftsmodus: Kontinuerlig Utforming og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel. Feilsøking Følgende feilsøkingskontroller vil være til hjelp ved utbedring av de vanligste problemene som kan oppstå med skriveren. Før du tar til med disse feilkontrollene, må du først kontrollere om strømledningen er koplet til. Hvis problemet fremdeles er der etter at tiltaket har blitt utført, må du kople fra skriveren og ta kontakt med Sony-forhandleren eller det lokale autoriserte servicesenteret for Sony. Symptomer Skriveren skriver ikke ut, selv om kommandoen sendes fra datamaskinen. Skriveren skriver ikke ut. Utskriftsfargen er svært svak. Fargebåndet kan ikke stilles inn. Fargebåndkassetten kan ikke legges i. Det kommer blankt papir ut, og RIBBONindikatoren lyser. Mulige årsaker og tiltak Skriverens POWER-bryter står ikke på ON. tsett skriverens POWER-bryter på ON. Det kan være feil ved tilkoplingene. tkontroller tilkoplingene og utbedre ved behov. (Se side 10.) Problemet fremkommer av indikatoren på fargebånddøren. tse "Indikatorer på fargebånddøren" på side 21. Papiret er ikke lagt i riktig. tkontroller hvilken side av papiret som er utskriftssiden, og legg inn papiret på nytt. (Se side 15.) Du prøver å sette inn et fargebånd som ikke kan brukes med denne skriveren. tsett inn riktig fargebånd. (Se side 19.) Det termiske hodet står ikke i riktig posisjon. tlukk fargebånddøren, og slå strømmen av og på igjen. Det termiske hodet flytter seg slik at du nå kan sette i fargebåndkassetten. (Se side 12.) Fargebåndet er ikke satt riktig i. tsett fargebåndet riktig i. Se "Isetting av fargebåndkassett" på side 12. Fargebåndet er utbrukt. Ikke bruk om igjen det blanke arket som kom ut. tskift fargebånd. (Se side 12.) Ikke bruk om igjen det papiret som kom ut. Kasser det i stedet. 20 Feilsøking

Digital Color Printer

Digital Color Printer 3-207-494-22 (1) Digital Color Printer Bruksanvisning UP-D23MD 2003 Sony Corporation ADVARSEL For å redusere risikoen for brann eller støt, må ikke enheten utsettes for regn eller fuktighet. For å unngå

Detaljer

Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet. Side S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6

Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet. Side S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6 Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet Side S8 & S8 Series II / VPAP Series III 1 3 S9 Series 4 6 Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og

Detaljer

Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet

Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet Norsk Side AirMini 1-2 Air10 Series Lumis Series 3-5 S9 Series 6-8 Stellar 9-11 ApneaLink ApneaLink Plus ApneaLink Air 12-14

Detaljer

Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet

Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet Retningslinjer og produsenterklæring Elektromagnetisk stråling og immunitet Norsk Side AirSense 10 AirCurve 10 1-3 S9 Series 4-6 Stellar 7-9 ApneaLink ApneaLink Plus ApneaLink Air 10-12 S8 & S8 Series

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt

F G H. Bytt batteri. 230 V Ja Unormalt batteri V Ja Normal bruk V Nei Bruk batteristrøm. 230 V Nei Batteriet er nesten flatt Produktinformasjon E A C F G H A: På/av-bryter : ruk vekselstrøm: konstant grønt ruk batteristrøm: blinkende grønt C: ruk vekselstrøm: angir belastningsnivå ruk batteristrøm: angir batterikapasitet D:

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 Takk for at du har valgt vårt produkt PG-200 trådløse tilkallingssystem. Vennligst les denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Hvis du har noen spørsmål,

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Identifisere områder med papirstopp

Identifisere områder med papirstopp Hvis du er nøye med å velge utskriftsmaterialer og legge dem riktig inn, bør du kunne unngå de fleste tilfeller av papirstopp. Hvis det oppstår papirstopp, følger du fremgangsmåten som er forklart i dette

Detaljer

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av printer. Du finner flere opplysninger i Brukerveiledning. Printerkomponenter Figure 1 viser komponentene inne i medierommet

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Brukermanual QL-700. Etikettskriver

Brukermanual QL-700. Etikettskriver Brukermanual Etikettskriver QL-700 Sørg for å lese nøye gjennom denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Vi anbefaler at du oppbevarer denne håndboken i nærheten for framtidig referanse. www.brother.com

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modellnavn IEC Nominell Nominell Diameter Høyde Vekt Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

4P S. Koplingsadapter for trådløst LAN Installasjonshåndbok

4P S. Koplingsadapter for trådløst LAN <BRP069A42> Installasjonshåndbok 4P359542-2S Koplingsadapter for trådløst LAN Installasjonshåndbok Tilkoplingsadapter for trådløst nettverk Installasjonshåndbok Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

Detaljer

DUALSHOCK 4 USB trådløs adapter

DUALSHOCK 4 USB trådløs adapter DUALSHOCK 4 USB trådløs adapter Brukerhåndbok CUH-ZWA1E 7028438 NO Før bruk Les denne håndboken og håndboken til kompatibel maskinvare nøye. Behold håndbøkene for senere referanse. Forholdsregler Sikkerhet

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk HP Photosmart 6220 Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk Eliminering av utstyr i privathusholdningen i Den europeiske unions medlemsland Dette symbolet på produktet eller emballasjen betyr at produktet

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes 3-876-169-21 (1) Printer Driver Betjeningsveiledning Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes Før du bruker skriverdriveren må du

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 405759-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 Disklampe 3

Detaljer

Hurtiginstallasjonsveiledning

Hurtiginstallasjonsveiledning Hurtiginstallasjonsveiledning Aktuelle modeller: AS6004U Ver.3.0.0413 (2017-4-13) Innholdsfortegnelse Merknader... 3 Sikkerhetsforholdsregler... 4 1. Pakkens innhold... 5 2. Ekstrautstyr... 6 3. Maskinvareinstallasjonsveiledning...

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0904 2 Innholdsfortegnelse: 1. GENERELT 4 2. SIKKERHETSINSTRUKSJONER 4 3. INNHOLD

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Forsterker i D-klassen med fire kanaler

Forsterker i D-klassen med fire kanaler 4-581-373-11(2) (NO) Forsterker i D-klassen med fire kanaler Bruksanvisning Eierens loggføring Modell- og serienummeret finnes under enheten. Noter serienummeret på linjen nedenfor. Oppgi disse numrene

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær varmekilder

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

Produktsikkerhetsguide TP-

Produktsikkerhetsguide TP- Produktsikkerhetsguide TP- M5000N TP-M5000N Før du bruker denne maskinen, må du lese produktsikkerhetsguiden. Vi anbefaler at du oppbevarer denne håndboken lett tilgjengelig for fremtidig referanse. Innledning

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

Disk Station. Installasjonsveiledning DS409+, DS409. Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616

Disk Station. Installasjonsveiledning DS409+, DS409. Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616 Disk Station DS409+, DS409 Installasjonsveiledning Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vennligst les sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk, og oppbevar denne veiledningen

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Bruksanvisning massasjestol

Bruksanvisning massasjestol Bruksanvisning massasjestol Takk for at du kjøpte denne massasjestolen! Les bruksanvisningen nøye før bruk, særlig delen med sikkerhetsanvisninger. På denne måten vil du bruke massasjestolen riktig, og

Detaljer

Ta ut tonerkassetten og kontroller at emballasjen er fjernet. Sett inn tonerkassetten igjen.

Ta ut tonerkassetten og kontroller at emballasjen er fjernet. Sett inn tonerkassetten igjen. Side 1 av 12 Utskriftskvalitet Mange problemer med utskriftskvaliteten kan løses ved at du bytter rekvisita eller vedlikeholdskomponenter som nærmer seg slutten på den tiltenkte levetiden. Se om det vises

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091 Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 419460-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner (tilleggsutstyr). Innhold 1 Behandle disker og stasjoner

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk

Norsk. Sikkerhetsinformasjon. Norsk Denne håndboken inneholder følgende: Sikkerhetsinformasjon på side 23. Feilsøking for installering på side 24. Finne mer informasjon på side 28. Sikkerhetsinformasjon Bruk bare den strømforsyningsenheten

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13 BRUKERMANUAL SafePoint D42 Rev1 - NO20171106 1 av 13 1 av 13 INNHOLDSFORTEGNELSE SafePoint D42 INDEKS 1 - Sikkerhetsforskrifter 1-3 2 - Beskrivelse 4-5 3 - Brukere / Deponering 6-7 4 - Håndtering ved seddelkrøll

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Fylle standardskuffen for 250 ark

Fylle standardskuffen for 250 ark Hurtigreferanse Legge i papir og spesialmedia Dette avsnittet forklarer hvordan du skal fylle skuffene for 250- og 550-ark, samt den manuelle materen. Den inneholder også informasjon om angivelse av papirstørrelse

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Hairdryer. Register your product and get support at. HP4935/00. Brukerhåndbok

Hairdryer. Register your product and get support at.  HP4935/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4935/00 Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X. - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera.

2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X. - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera. 2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Les bruksanvisningen nøye før bruk! Les

Detaljer

105SLPlus Hurtigreferanse

105SLPlus Hurtigreferanse 05SLPlus Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av skriveren. Du finner mer informasjon i Brukerveiledningen. Skriverkomponenter Figur viser komponentene inne i skriveren. Skriveren din

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Brukermanual TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Informasjon vedrørende brukermanualen Denne brukermanualen inneholder informasjon vedrørende installasjon, drift og vedlikehold av apparatet og skal konsulteres

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp.

Merk: Ikke skyv papir inn i skuffen. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. For mye papir kan føre til papirstopp. Hurtigreferanse Legge papir i flerbruksmateren 1 Åpne flerbruksmateren. Legge i papir Legge i skuffer FORSIKTIG VELTEFARE: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Hurtig Oppsett manualen

Hurtig Oppsett manualen Laser Printer HL-1030/1240/1250/1270N Hurtig Oppsett manualen Les denne bruksanvisningen før du setter opp skriveren. Du må gjøre følgende oppkobling og driver installasjon før du kan benytte skriveren.

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler Konica Minolta industri-instrumenter Sikkerhetsforholdsregler Sikkerhetssymboler Følgende symboler er brukt i denne manualen for å forebygge ulykker som kan oppstå som følge av ukorrekt bruk av instrumentet.

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten.

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Varmepumpe Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. 1 Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke fjernkontrollen Fjernkontrollens

Detaljer

BodyWand BRUKERVEILEDNING. BodyWand. Vibrator for kvinner og menn

BodyWand BRUKERVEILEDNING. BodyWand. Vibrator for kvinner og menn BodyWand BRUKERVEILEDNING BodyWand Vibrator for kvinner og menn Brukerveiledning Spesifikasjoner: Lengde: 30 cm Diameter: 6 cm Batteritype: ledning Lengde, ledning: 250 cm Vekt: 460 gram Produsent: Alternative

Detaljer

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke.

Utskrift. Legge i skuffer. Utskrift. 1 Dra skuffen helt ut. 2 Klem og skyv førerne til riktig posisjon for den papirstørrelsen du skal bruke. Side 1 av 10 Utskrift Dette avsnittet forklarer deg hvordan du skal fylle skuffene for 250 og 550 ark, samt multifunksjonsmateren. Den inneholder også informasjon om papirretning, angivelse av papirstørrelse

Detaljer

4P G. Koplingsadapter for trådløst LAN Installasjonshåndbok

4P G. Koplingsadapter for trådløst LAN <BRP069A42> Installasjonshåndbok 4P359542-2G Koplingsadapter for trådløst LAN Installasjonshåndbok Tilkoplingsadapter for trådløst nettverk Installasjonshåndbok Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe

FlexiBlink Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe 2012-03-16 Dok.nr.: 0275B Vestfold Audio AS Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Universalsender-pakken inneholder... 4 Brukerveiledning...

Detaljer

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING Viktig: les denne brukerveiledningen nøye før utstyret settes i drift. Behold denne brukerveiledningen for fremtidig referanse. Installasjon av kjøleboks.

Detaljer

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO BS06 NO BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

ZE500 Hurtigreferanse

ZE500 Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av utskriftsmotor. Du finner flere opplysninger i Brukerveiledning. Utskriftsmotorens parametere ZE500 utskriftsmotorer er tilgjengelige i høyrevendt (utskriftsmekanismen

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE:

FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE: Side 1 av 19 Utskriftsveiledning Legge i 250 arks eller 550 arks skuffen FORSIKTIG FARE FOR PERSONSKADE: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan velte. La de andre

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer