Reise. Gjelder fra UPR01- R01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reise. Gjelder fra 01.01.2013 UPR01- R01"

Transkript

1 Reise Gjelder fra UPR01- R01

2 FORSIKRINGSSUMMER Reisegods enkeltperson inntil kr Reisegods familie inntil kr Reisesyke ubegrenset Hjemtransport ubegrenset Hjemkallelse ubegrenset Tilkallelse inntil kr Evakuering inntil kr Ulykkesforsikring -ved død/invaliditet se forsikringsbeviset -ved barns død kr ved barns invaliditet kr ved død invaliditet år kr Ansvar utenfor Norden kr Rettshjelp utenfor Norden kr Avbestilling enkeltperson kr Avbestilling familie kr Disse vilkår gjelder for KLP Skadeforsikring AS, heretter kalt selskapet. Innhold: 1. Forsikringens gyldighet 2. Avbestillingsforsikring 3. Innhenting og forsinkelse 4. Reisegodsforsikring 5. Reisesykeforsikring 6. Ulykkesforsikring 7. Ansvarsforsikring 8. Rettshjelp 9. Kjæledyr - veterinærutgifter 10. Definisjoner 1 Forsikringens gyldighet 1.1 Når forsikringen gjelder Det er angitt i forsikringsbeviset hvilken type reiseforsikring som er tegnet. Fritidsreiseforsikringen gjelder på alle reiser, også tjenestereiser og klasseturer. Tjenestereiseforsikringen er begrenset til å gjelde på tjenestereiser i oppdrag for arbeidsgiver. Elevreiseforsikringen er begrenset til å gjelde for elever på klassetur i skolens regi, til og med videregående skole. 1.2 Hvor forsikringen gjelder Forsikringen gjelder på reiser i hele verden. 1.3 Forsikringens varighet Forsikringen gjelder for reiser av inntil 45 dagers varighet, med mindre annet fremgår av forsikringsbeviset, regnet fra forsikrede forlater bostedsadressen i Norge og til forsikrede er tilbake på samme adresse. Forsikringen er gyldig utover 45 dager i inntil: 2 døgn som følge av uforutsette og tvingende årsaker utenfor forsikredes kontroll (for eksempel værforhold) 30 døgn når forlengelse av oppholdet skyldes sykdom og forsikrede av medisinske årsaker ikke kan reise hjem som planlagt. Det forutsettes at den planlagte hjemreisen er innenfor forsikringstiden 1.4 Hvem er forsikret Forsikringen gjelder for den/de personer som er nevnt i forsikringsbeviset, som er medlem av norsk folketrygd, har bostedsadresse i Norge, registrert i folkeregisteret og som skal returnere til Norge etter reisen. Er det tegnet forsikring for familie gjelder følgende: Medforsikret ektefelle/samboer/registrert partner må ha samme bostedsadresse som forsikrede i Norge, registrert i folkeregisteret Medforsikret samboer er ikke likestilt med ektefelle ved utbetaling av dødsfallsforsikring hvis ikke han/hun er oppnevnt som begunstiget. Dersom det ikke er ektefelle og det ikke er oppnevnt begunstiget, skal erstatningen utbetales til forsikredes arvinger etter lov eller testament, jf FAL 15-1 Medforsikret ektefelle er ikke omfattet av forsikringen fra det tidspunkt det er avsagt dom for eller gitt bevilling til separasjon eller skilsmisse, selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig. Adoptivbarn er medforsikret fra og med det tidspunkt forsikrede har overtatt den faktiske omsorgen for barnet Fosterbarn må ha samme bostedsadresse som forsikrede i folkeregisteret Sikredes barn er omfattet av familieforsikringen til første hovedforfall etter at barnet har fylt 20 år. Det er en forutsetning at barnet har samme bostedsadresse som en av sine foreldre i folkeregisteret. side 1 av 11

3 1.5 Krig og uro Selskapet erstatter tap/skade/merutgifter som direkte eller indirekte står i sammenheng med krig, krigsrisiko, terror, opprør eller lignende alvorlige forstyrrelse av den offentlige orden, når forsikrede reiser i et område som før forsikrede reiste dit ble ansett som fredelig. Generelle vilkår pkt 10.5 gjelder ikke. Selskapet erstatter nødvendige og dokumenterte utgifter ved evakuering til nærmeste sikre destinasjon/til hjemsted i Norge i henhold til Utenriksdepartementets anbefaling. Transporten skal finne sted ved første anledning og i samsvar med departementets anbefaling. Erstatningen er begrenset til kr pr person og inntil kr for familie pr skadetilfelle, for merutgifter til reise, kost og losji i inntil 20 dager etter at hendelsen inntraff. 1.6 Naturkatastrofe Forsikringen gjelder ved skade som direkte eller indirekte står i sammenheng med jordskjelv, vulkanutbrudd eller annen naturkatastrofe på reise utenfor Norge. Generelle vilkår pkt 10.5 gjelder ikke. Utgifter til reise/opphold erstattes når stedlig myndighet eller Utenriksdepartementet pålegger forsikrede å evakuere til sikker destinasjon/til hjemsted i Norge. Utgifter refunderes etter reglene i pkt Streik - lockout Forsikringen omfatter ikke tap/skade/merutgifter som direkte eller indirekte har sammenhang med streik, lockout eller annen form for arbeidskonflikt som inntreffer når forsikrede er på reise. 1.8 Tapt arbeidsfortjeneste Forsikringen omfatter ikke tapt arbeidsfortjeneste - uansett årsak. 1.9 Ekspedisjoner Forsikringen omfatter ikke deltakelse i ekspedisjoner og lignende reiser 2 Avbestillingsforsikring 2.1 Hvor forsikringen gjelder Forsikringen gjelder for reise/leieforhold i hele verden. Den forsikrede reise/leieavtale må være betalt i Norden før utreisedato og må starte fra bostedsadresse i Norge. 2.2 Hva forsikringen omfatter Forsikringen omfatter avbestillingsomkostninger forsikrede belastes i henhold til transportørs, reisearrangørs, hotellets eller utleiers avbestillingsvedtekter. Med avbestillingsomkostninger menes det innbetalte beløp forsikrede ikke får refundert ved avbestilling før avreise. Offentlige skatter og avgifter er ikke omfattet av forsikringen. Forsikringstiden regnes fra det tidspunkt reisen/leieforholdet er helt eller delvis betalt, til planlagt avreisetidspunkt. Det er en forutsetning at forsikringen er i kraft før første innbetaling er foretatt. Forsikringen omfatter ikke avbestilling etter at reisen er påbegynt Erstatningen er begrenset til kr pr person, inntil kr for familie. 2.3 Hva selskapet erstatter Selskapet erstatter avbestillingskostnader som skyldes: Akutt og behandlingskrevende sykdom, ulykkesskade eller dødsfall som inntreffer i forsikringstiden og som rammer forsikrede eller forsikredes nærmeste familie bosatt i et EØS-land, forsikredes eneste reiseledsager eller noen i dennes nærmeste familie, jf pkt 10 f). Naturkatastrofe, epidemi, terrorhandling eller krigslignende handling som umuliggjør innreise til område/reisemålet og er i strid med de aktuelle myndigheters offisielle reiseråd - dersom det inntreffer mindre enn 72 timer (3 døgn) før planlagt avreise. Brann, innbrudd, naturskade eller vannledningsskade som rammer forsikredes bolig, forretning eller kontor, når skaden krever at forsikrede selv er til stede. At du blir innkalt som juriemedlem, meddommer eller vitne i en rettssak mindre enn 14 dager før planlagt avreisedato. 2.4 Hva selskapet ikke erstatter Forsikringen dekker ikke avbestillingskostnader som skyldes: Akutt forverring av eksisterende sykdom/kronisk lidelse som er påregnelig i forsikringstiden Undersøkelse, behandling og/eller innleggelse på sykehus som var planlagt før reisen ble bestilt Fødsel fra og med 36. svangerskapsuke At behandling/undersøkelse/operasjon/rekreasjons- /kuropphold fremskyndes eller utsettes At reisens hensikt bortfaller Frykt for krig, terror eller sykdom side 2 av 11

4 2.5 Sikredes plikter og forhåndsregler ved skade a) Ved skadetilfelle skal forsikrede uten ugrunnet opphold underrette selskapet og den/de som reisen/leieforholdet er kjøpt hos. Forsikrede plikter å gi Selskapet de opplysninger og sende de dokumenter som er tilgjengelige, og som selskapet trenger for å beregne og utbetale erstatningen. Følgende må sendes inn ved krav om erstatning: Reisedokument/billett/leieavtale i original og bekreftelse for betalt reise/leieforhold eller kreditnota som viser avbestillingsomkostningene Legeattest som bekrefter at lege ble konsultert før reisens påbegynnelse og at avbestillingen skyldes akutt og behandlingskrevende sykdom/ulykkesskade inntruffet i forsikringstiden Skaderapport/takstrapport/politirapport som bekrefter at avbestillingen skyldes brann, innbrudd, naturskade eller vannledningsskade. b) Avbestillingsomkostninger kan aldri kreves erstattet med mer enn sikredes reelle økonomiske tap. Dersom sikrede har mottatt refusjon for reisens pris direkte fra reisearrangør, erstattes bare reisearrangørens avbestillingsgebyr. c) Er det tegnet flere forsikringer som dekker avbestillingen, skal selskapet varsles og selskapenes samlede ansvar kan ikke overstige sikredes reelle økonomiske tap. d) Kan avbestillingskostnader kreves erstattet av andre, trer selskapet inn i sikredes krav for den del av tapet som er utbetalt under forsikringen. 3 Innhenting og forsinkelse 3.1 Innhenting av fastlagt reiserute Hvis sikrede kommer for sent til forhåndsbetalt transport, erstatter selskapet nødvendige og dokumenterte reiseutgifter for å innhente den planlagte reiseruten. Årsaken til forsinkelsen må skyldes værforhold, teknisk feil og/eller trafikkuhell med det transportmiddel sikrede reiser med/skal reise med og det forutsettes at sikrede har beregnet minst 1 time og 30 minutter fra ankomst til neste avgang. Selskapet erstatter inntil kr pr person, inntil kr pr familie. Dersom forsinkelsen medfører at det ikke er mulig å reise videre samme dag, erstatter selskapet også nødvendige og dokumenterte overnattingsutgifter med inntil kr pr person, inntil kr pr. familie Det er en forutsetning at forsinkelsen og årsaken er bekreftet skriftlig av reisearrangør, trafikkselskap eller bergningsselskap. Selskapet erstatter ikke utgifter ved flyforsinkelse, kansellering eller overbooking som om fattes av EU-direktiv 261/2004 og som flyselskapene selv har erstatningsansvaret for. 3.2 Forsinket avgang Når det transportmiddel sikrede skal reise med, ikke går til avtalt tidspunkt på grunn av værforhold eller teknisk feil, erstattes nødvendige og dokumenterte merutgifter til overnatting med inntil kr pr person og inntil kr pr familie. Det forutsettes at forsinkelsen og årsaken bekreftes skriftlig av reisearrangør eller trafikkselskap. Selskapet erstatter ikke utgifter ved flyforsinkelse, kansellering eller overbooking som omfattes av EU-direktiv 261/2004 og som flyselskapene selv har erstatningsansvaret for. 3.3 Forsinket bagasje Når innsjekket bagasje ankommer minst 4 timer forsinket til reisemålet, og forsinkelsen er bekreftet av transportør (PIR-rapport), refunderes nødvendige og dokumenterte innkjøp av klær og toalettsaker i den tid bagasjen var savnet. Erstatningen er begrenset til kr pr person. Forsinket bagasje erstattes ikke på hjemreisen. 4 Reisegodsforsikring 4.1 Hva forsikringen omfatter Forsikringen omfatter: Personlig reisegods. Med reisegods menes de personlige eiendeler som sikrede har med seg for bruk under reise og opphold. Reisegods er også gjenstander sikrede har leid og i henhold til skriftlig kontrakt/leieavtale har overtatt ansvaret for. Innsjekket bagasje når sikrede reiser sammen med transportmiddelet. En eventuell atskillelse som skyldes transportørens disponering vil ikke få betydning for sikredes rett til erstatning. På tjenestereise er arbeidsgivers effekter forsikret med inntil kr utover forsikringssummen for reisegods for private effekter. 4.2 Hva forsikringen ikke omfatter Som personlige eiendeler regnes ikke: Motorkjøretøy og campingvogn med tilbehør. Med tilbehør menes bl.a. alarm, nøkler, reservedeler og fastmontert utstyr som for eksempel musikkanlegg, mobiltelefon og skiboks/bagasjeboks. Kjøreutstyr til motorkjøretøy som for eksempel kjøredress, hjelm, hansker og støvler regnes som tilbehør når dette er i bruk, eller når det oppbevares sammen med kjøretøyet. Båter med tilbehør. Kano/kajakk regnes ikke som båt i denne sammenheng Basehopputstyr Møbler og flyttegods Varer og vareprøver, verktøy og måleinstrumenter. Tegninger, manuskripter, dokumenter, reisesjekker, verdipapir, medlems-/id-/adgangskort, sertifikat/bevis av ethvert slag side 3 av 11

5 Frimerker, samlinger og eksponert film. Med samlinger menes gjenstander/ting med samlerinteresse/samleverdi som for eksempel kunstverk, ekte tepper, våpen, mynt-, seddel- og frimerkesamling Nærings- og nytelsesmidler Dyr 4.3 Hvor forsikringen ikke gjelder Forsikringen gjelder ikke når sikrede oppholder seg: Hjemme På undervisningsstedet i Norge i undervisningstiden (barnehage/skole/universitet/høyskole/militærtjeneste m.fl.) På arbeidssted i Norge i arbeidstiden Forsikringen omfatter ikke tap av/skade på eiendom som er oppbevart ovennevnte steder, uansett tidspunkt, når sikrede selv er på reise. 4.4 Hvilke tap/skader gjelder forsikringen for Selskapet erstatter: a) Tyveri. Med tyveri menes borttagning av eiendeler sikrede har i sin besittelse, jf straffelovens 257. At eiendeler mistes,bortkommer eller gjenglemmes og senere beholdes av finneren, er ikke å anse som tyveri. b) Ran, jf straffelovens 267. c) Innbrudd, jf straffelovens 147 d) Skadeverk. Med skadeverk menes at en annen person rettstridig ødelegger, skader, gjør ubrukelig eller forspiller eiendeler sikrede har i sin besittelse, jf straffelovens 291. e) Naturskade. Med naturskade menes skade som direkte skyldes naturulykke som skred, storm, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd, jf Lov om naturskadeforsikring f) Trafikkuhell med motorkjøretøy, båt, campingvogn eller sykkel. Med trafikkuhell menes kollisjon, utforkjøring, grunnstøting og kantring når kjøretøy er i trafikk/i bruk. g) Brann, nedsoting, direkte lynnedslag, eksplosjon og inntrengning av vann eller væske i bygning. Med brann menes ild som er kommet løs. h) Transportskade/tap når reisegods er sendt som innsjekket bagasje. 4.5 Begrensninger Innenfor avtalt forsikringssum erstatter Selskapet: a) Penger med inntil kr pr skadetilfelle. b) Sykkel med påmontert tilbehør som sikrede har med på reise utenfor hjemsteds-/undervisingssteds-/arbeidsstedskommunen med inntil kr pr skadetilfelle. For øvrig erstattes ikke tap av/skade på sykkel c) Billetter (reisedokumenter) og pass med inntil kr pr person d) En eller flere av følgende gjenstander erstattes med inntil kr for en person og inntil kr for familie - pr. skadetilfelle: Smykker, ur, perler, edelstender og edelt metall Antikviteter, kunstgjenstander og tepper Pelsverk Mobiltelefon Foto-/videoutstyr Optisk utstyr Audiovisuelt utstyr med tilbehør CD, DVD, minidisk, plater og kassetter PC-/datautstyr og annet elektronisk utstyr/tilbehør Musikkinstrumenter og musikkutstyr Våpen med tilbehør og ammunisjon Sportsutstyr; herunder utstyr/tilbehør for fiske, ski, sykkel, golf, klatring, dykking og luftsport Andre enkeltgjenstander enn nevnt i pkt 4.5 d erstattes med inntil kr pr, skadetilfelle 4.6 Hva selskapet ikke erstatter Selskapet erstatter ikke: Skade som skyldes gjenstanders vanlige bruk Mindre skader på koffert, ryggsekk, barnevogn, og sykkel (for eksempel rifter, riper, skraper, flekker og lignende) Skade på innsjekket koffert, bag og ryggsekk Skade på gjenstander under transport som skyldes at væske har rent ut, at gjenstander er knust, bedervelige varer, eller at gjenstander på grunn av sin tilstand/form har forårsaket skade. Utgifter/økonomisk tap som følge av tapt/skadet reisegods. side 4 av 11

6 4.7 Skadeoppgjørsregler Bestemmelsene nedenfor gjelder i stedet for FAL 6-1. a) Meldeplikt Tyveri/ran/innbrudd og andre tap/skader skal straks meldes til lokalt politi eller reiseleder på stedet. Hvis bortkommet bagasje kommer til rette etter at erstatning er utbetalt, plikter sikrede straks å underrette selskapet. Sikrede har da rett til å beholde gjenstanden mot å betale erstatning tilbake innen 14 dager etter at gjenstandene er kommet til rette. I motsatt fall blir gjenstanden selskapets eiendom. b) Dokumentasjonsplikt Forsikrede skal snarest gi selskapet opplysninger og dokumenter, for eksempel kvitteringer og garantibevis, som selskapet trenger for å beregne ansvar og utbetale erstatning. sikrede må ta vare på skadede gjenstander og på forespørsel sende disse til selskapet. c) Erstatningen Tap/skade erstattes inntil angitt forsikringssum, men aldri utover forsikringsverdien. Forsikringsverdien settes til hva det på skadedagen vil koste å kjøpe tilsvarende gjenstand. Det gjøres fradrag for verdiforringelse på grunn av alder, bruk og nedsatt anvendelighet. Ved beregning av verdiforringelse tas hensyn til gjenstandens sannsynlige brukstid. Gjenstander som er kjøpt brukt, på auksjon, eller mottatt som arv eller gave, erstattes med gjenanskaffelsespris for tilsvarende brukt gjenstand. Mobiltelefon og -utsyr: Erstatningen settes til pris for tilsvarende ting med 20 % fradrag for hvert påbegynte år fra det året utstyret er 1 år, maksimum 80 %. Dataustyr: Erstatningen settes til pris for tilsvarende ting med 20 % fradrag for hvert påbegynte år fra det året PC/dataustyret er 1 år, maksimum 80 %. Selskapet kan avgjøre om skaden/tapet skal erstattes ved kontantoppgjør/reparasjon/gjenanskaffelse, eller at det fremskaffes tilsvarende, eller vesentlig tilsvarende gjenstand. Ved kontantoppgjør kan erstatningen ikke overstige det som måtte betales for reparasjon eller gjenanskaffelse Ved reparasjon eller gjenanskaffelse, har selskapet rett til å bestemme hvilken reparatør eller leverandør som skal benyttes Tapt/skadet reisegods eller utgifter i forbindelse med dette kan aldri kreves erstattet med mer enn sikredes reelle økonomiske tap. Er det flere som dekker skaden/tapet, overtar selskapet sikredes rett til erstatning fra andre for det beløp sikrede har fått utbetalt fra selskapet Selskapet har rett til å kontrollere sikredes opplysninger ved henvendelse fra forretninger eller andre, og har ikke rett til å betale erstatning før nødvendige undersøkelser er avsluttet 5 Reisesykeforsikring 5.1 Hvem er forsikret Forsikringen gjelder for den/de som er nevnt i forsikringsbeviset. 5.2 Hva forsikringen omfatter Forsikringen omfatter dokumenterte utgifter påløpt i forsikringstiden til nødvendig og vanlig medisinsk behandling som oppstår under sikredes reise og som skyldes at forsikrede blir akutt syk, blir skadet i en ulykke eller dør som følge av en slik hendelse. I tillegg omfatter forsikringen hjemtransport med returreise/innhenting/hjemkallelse og merutgifter som følge av forsikredes eneste reiseledsagers akutte sykdom/ulykkesskade/uventede dødsfall/hjemkallelse. 5.3 Hva forsikringen ikke omfatter Forsikringen omfatter ikke: Utgifter som påløper etter at forsikrede er kommet tilbake til forsikredes hjemsted i Norge Lete-/redningsaksjoner Sykehjems-/rekreasjons-/kuropphold Behandling/kontroll av kjent sykdom/lidelse når det før avreise er planlagt undersøkelse/behandling/operasjon Sykdom/lidelse som er kjent før avreise og når reisens hensikt er konsultasjon/undersøkelse/behandling og/eller operasjon 5.4 Hvor forsikringen ikke gjelder Forsikringen gjelder ikke når forsikrede oppholder seg: Hjemme På undervisningssted i Norge i undervisningstiden (barnehage/skole/universitet/høyskole/militærtjeneste m.fl) På arbeidssted i Norge i arbeidstiden side 5 av 11

7 5.5 Hva selskapet erstatter a) Medisinske utgifter Legehonorarer og/eller utgifter til sykehusopphold Medisin og forbindingssaker forordnet av lege på stedet Nødvendige behandlingsutgifter foreskrevet av lege Reiseutgifter til/fra medisinsk behandling refunderes med kr 2 pr km ved bruk av privatbil b) Tannlegeutgifter Utgifter til tannlege erstattes: Med inntil kr pr skadetilfelle når en ulykkesskade på behandles på reisen Med inntil kr pr skadetilfelle når akutt tannsykdom/tannskade ved spising må behandles på reisen c) Reise og oppholdsutgifter Selskapet erstatter nødvendige og dokumenterte merutgifter til reise, kost og losji når sikrede av medisinske årsaker og etter legens ordre må utsette fastsatt hjemreise eller ikke kan reise videre som planlagt d) Hjemtransport/medisinsk evakuering/returreise Etter forhåndsgodkjennelse fra selskapet erstattes syketransport til kvalifisert behandlingssted eller hjemsted i Norge når adekvat medisinsk behandling ikke kan gis der sikrede befinner seg. Nødvendige og dokumenterte utgifter til reise tilbake til reisemåler erstattes når returreisen finner sted innen 14 dager etter avsluttet behandling. Det er en forutsetning at returreisen finner sted innenfor den avbrutte reisens planlagte reisetid. Ved behandling utenfor Norge erstattes merutgifter til reise direkte til forsikredes bosted i Norge når hjemreise er medisinsk forsvarlig. Ved dødsfall erstatter selskapet utgifter ved transport av kiste eller urne til hjemsted i Norge. e) Hjemkallelse Merutgifter erstattes når sikrede må reise hjem på grunn av: Plutselig alvorlig sykdom, alvorlig ulykkesskade eller begravelse/bisettelse til en i forsikredes nærmeste familie bosatt i et EØS-land, jf pkt. 10 f). Brann, innbrudd, naturskade eller vannledningsskade i forsikredes bolig, forretning eller kontor i Norge som krever at forsikrede er til stede Etter hjemkallelse erstattes returreise som beskrevet i pkt. 5.5 d. Returreisen må finne sted innen 14 dager etter hjemreisen. f) Tilkallelse Selskapet erstatter nødvendige og dokumenterte merutgifter til reise, kost og losji ved tilkallelse av inntil 2 nære familiemedlemmer bosatt i et EØS-land på grunn av forsikredes akutte og alvorlige sykdom, alvorlige ulykkesskade eller uventede dødsfall. Tilkallelse erstattes ikke når det allerede er bestemt at forsikrede i løpet av kort tid blir hjemtransportert eller forsikrede allerede er innlagt på sykehus/institusjon i forsikredes hjemstedskommune. Selskapet erstatter inntil kr pr skadetilfelle. g) Ledsagelse Selskapet erstatter nødvendige og dokumenterte merutgifter til reise, kost og losji for en ledsager når forsikrede rammes av et forsikringstilfelle som beskrevet i pkt 5.2 og når ledsager skal: Være sammen med på reisemålet til hjemreise/viderereise er mulig i de tilfeller hjemreise/viderereise er utsatt/endret etter ordre fra lege på stedet Følge forsikrede på reise til et behandlingssted eller forsikredes hjemsted i Norge h) Forsikredes eneste reiseledsager Selskapet erstatter nødvendige og dokumenterte merutgifter til reise, kost og losji når fastsatt hjemreise må utsettes/endres på grunn av at forsikredes eneste reiseledsager rammes av akutt sykdom, alvorlig ulykkesskade eller dør i forsikringstiden. Merutgifter erstattes også når forsikredes eneste reiseledsager må reise hjem på grunn av forhold som nevnt i 5.5 e. Selskapet erstatter inntil kr pr. skadetilfelle. i) Kompensasjon for avbrutt reise/tapte feriedager Innenfor forsikringstiden og planlagt reisetid, erstatter selskapet avbrutt reise/tapte feriedager når det skyldes at: forsikrede blir innlagt på sykehus av årsaker som er beskrevet i pkt. 5.2 (akutt syk, ulykke). forsikrede blir beordret til å holde sengen av behandlende lege, av årsaker som beskrevet i pkt. 5.2 (aukutt syk, ulykke). Antall dager regnes fra tidspunktet for første legekonsultasjon. Kompensasjon ytes kun for sengeleie. forsikrede må reise hjem før planlagt av årsaker som beskrevet i pkt. 5.5 d og e (hjemtransport/medisinsk evakuering og hjemkallelse). Returreise i henhold til pkt. 5.5 d kan erstattes istedenfor dagkompensasjon. forsikredes eneste reiseledsager rammes av et forsikringstilfelle som er beskrevet i pkt. 5.5 h (akutt sykdom, ulykke dødsfall). forsikredes medreisende og medforsikrede ektefelle/samboer/barn rammes av et forsikringstilfelle som beskrevet i pkt. 5.2 (akutt sykdom, ulykke, dødsfall). Erstatningen utbetales for maksimalt to personer pr. skadetilfelle. Kompensasjon beregnes på grunnlag av den avbrutte reisens pris og utbetales som kompensasjon pr. dag for antall. ubenyttede dager i forhold til planlagte dager. Med reisens pris forstås det du ha betalt for reise og opphold til og med første sykedag/avbruddsdag. Hvis du reiser med egen bil, beregnes kr 2,50 pr. km tur/retur hjemsted i Norge som reisens pris. Selskapet erstatter inntil kr pr. person pr. dag, inntil reisens pris - maksimalt kr pr person og kr pr. familie. 5.6 Hva selskapet ikke erstatter Selskapet erstatter ikke utgifter som skyldes sykdom/ulykkesskade oppstått på grunn av: Boksing, bryting, judo, karate og annen kampsport og selvforsvarssport Utførelse av/medvirkning til kriminell handling Basehopping side 6 av 11

8 Merutgifter ved opphold og behandling ved private klinikker i Norden At undersøkelse, behandling og/eller operasjon forårsaker komplikasjoner/forverring Fortsatt opphold og behandling i utlandet når hjemtransport er medisinsk forsvarlig Svangerskapsplager eller frivillig abort Fødsel fra og med 36. svangerskapsuke Svært alvorlig sykdom i sluttstadiet Feilbehandling og/eller feilmedisinering Høydesyke og/eller annen sykelig tilstand som skyldes opphold i høyder over meter Sports- og fritidsdykking under 40 meter Luftsport og motorsport som utøves i konkurranser eller trening til dette 5.7 Skadeoppgjørsregler a Dokumentasjonsplikt Sikrede skal snarest søke lege, og følge dennes anvisning om behandling. Videre skal sikrede sørge for skriftlig bekreftelse fra den behandlende legen på stedet ved avbrutt reise, og kunne framlegge dokumentasjon på at de utgifter som har påløpt skyldes akutt sykdom/ulykkesskade eller uventet dødsfall inntruffet i forsikringstiden. b Forhåndsgodkjennelse Hjemtransport, ledsagelse og tilkallelse av familie skal på forhånd godkjennes av selskapet. Ved sykehusopphold og når utgiftene antas å overstige kr skal sikrede uten ugrunnet opphold underrette selskapet. c Erstatningen Erstatningsansvaret for en og samme sykdom/ulykkesskade som krever fortløpende behandling er begrenset til de første 30 døgn etter det første legebesøket. Dersom hjemtransport ikke er medisinsk forsvarlig, kan fristen fravikes. For å sikre kvaliteten av den medisinske behandling, og et godt samarbeid med den behandlende lege eller sykehus, forbeholder selskapet seg retten til å kunne henvise sikrede til den lege/det sykehus sikrede skal benytte. Selskapet har rett til å innhente opplysninger fra lege, sykehus m fl. som er nødvendige for behandling av den aktuelle sak. 6 Ulykkesforsikring 6.1 Gyldighet Forsikringen gjelder hele døgnet så lenge forsikringen er i kraft. Er sikrede på reise, gjelder ulykkesforsikringen i den forsikringstid som er avtalt pr reise og som framgår av forsikringsbeviset. Ved forsikring tegnet for kun å gjelde ved Tjenestereise eller Elevreise, gjelder ulykkesforsikringen kun under tjenestereise og klasseturer i skolens regi. Forsikringen gjelder når en ulykkesskade rammer den sikrede. Med ulykkesskade forstås fysisk skade på person forårsaket ved en plutselig og uforutsett ytre begivenhet, et ulykkestilfelle, som inntreffer i forsikringstiden. Psykiske skader er ikke omfattet, se pkt 6.4 a. 6.2 Hva forsikringen omfatter Forsikringen gjelder ved: Dødsfall Livsvarig medisinsk invaliditet Behandlingsutgifter. Selskapet erstatter vanlige og nødvendige behandlingsutgifter i Norge og som påløper i løpet av de 3 første årene etter skaden til: a) lege og tannlege b) medisiner og forbindingssaker foreskrevet av lege eller tannlege c) kiropraktor-/fysioterapibehandling foreskrevet av lege d) nødvendig reiseutgifter fra / til hjemstedet for nødvendig behandling e) ved tannskade hos barn under 18 år refunderes også, etter forhåndsgodkjennelse av selskapet, utgifter til første permanente tannbehandling (bro, krone og lignende), selv om sluttbehandlingen må utsettes ut over to år på grunn av alder. Oppgjøret skal skje senest ti år etter utgangen av det året skaden inntraff, basert på kostnadsoverslag fra lege/tanntekniker Det er en forutsetning at ikke utgiftene kan kreves erstattet av andre. Erstatningen er begrenset til 5% av forsikringssummen ved medisinsk invaliditet. 6.3 Begrensninger a) Alder Etter fylte 67 år er forsikringssummen ved død/invaliditet begrenset til kr Etter fylte 70 år utbetales der ikke erstatning ved død/invaliditet. Behandlingsutgifter erstattes med inntil kr også etter fylte 70 år. b) Yrke/erverv Yrker med lav ulykkesrisiko Forsikringen gjelder som beskrevet i pkt 6.1 for personer som ikke anses som yrkesaktive eller som utøver yrker med lav ulykkesrisiko, det vil si yrker som ikke anses ha forhøyet ulykkesrisiko eller er nevnt nedenfor. Yrker med forhøyet ulykkesrisiko side 7 av 11

9 Med yrker med forhøyet ulykkesrisiko forstås yrker som utøves i høyden (stige, stillas, lift og lignende), ved hjelp av maskiner og produksjonsutstyr, omgang med kjemiske midler og yrker innen landbruk og skogbruk, transportvirksomhet, brannvesen, vakthold, politi og fengselsvesen. Yrkesutøvelse i forbindelse med bygging og vedlikehold av eget hjem/fritidsbolig som bare nyttes av forsikrede til privat formål, er omfattet av forsikringen. Yrker som aldri er omfattet Forsikringen gjelder ikke utøvelse av følgende yrker, heller ikke når forsikrede oppholder seg på arbeidsstedet: Dykking All offshorevirksomhet Yrkesfiske Tjeneste i militære kjøretøy (også i marine og flyvåpen) Produksjonsarbeid i steinbrudd, sand- og grustak All virksomhet knyttet til framstilling, lagring, bruk og transport av eksplosiver Stuntaktiviteter og luftakrobatikk 6.4 Hva forsikringen ikke omfatter a) Psykiske lidelser, adferdsproblemer, lærevansker og lignende. Forsikringen gir ikke rett til erstatning for psykiske lidelser, adferdsforstyrrelser, lærervansker og lignende som omfattes av diagnosekodene fra og med F00 til og med F99, i henhold til ICD-10* og følgene av slike lidelser ICD-10 er 10. revisjon, med senere endringer, av den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer, fastsatt av Verdens Helseorganisasjon - WHO b) Sykdom, smitte og andre særlige tilstander Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade som skyldes sykdom, sykelig tilstand eller anlegg for dette, for eksempel skade som oppstår i forbindelse med epileptiske anfall, bevissthetstap, hjerneslag eller lignende Forsikringen gjelder heller ikke følgende tilstander, Selv om en ulykkeshendelse er utløsende årsak: Slagtilfelle Hjerteinfarkt Kreft Smertetilstander i rygg, med mindre smertene har oppstått som følge av røntgenologisk påvisbart brudd i ryggsøylen, og bruddet skyldes en ulykkeshendelse Infeksjonssykdommer, med mindre en infeksjonen har kommet gjennom en vevsskade som følge av en ul ykkeshendelse. Stikk og bitt av insekt regnes ikke som en ulykkeshendelse. Medisinsk behandling/bruk av medikamenter: Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade som skyldes forgiftning av mat, drikke eller nytelsesmidler. Forgiftning: Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade som skyldes forgiftning av mat, drikke eller nytelsesmidler Arr og vansiring: Forsikringen gir ikke rett til erstatning for ved arr og vansiring som gir en invaliditetsgrad på mindre enn 15%. Sport og aktiviteter med særlig risiko Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade som skyldes deltakelse i: Boksing, bryting, judo, karate og annen kampsport og selvforsvarssport Basehopping Stuntaktiviteter Sport, idrett og ekspedisjoner som gir forsikrede inntekt eller sponsormidler på mer enn 1 G pr år Fredsbevarende styrker eller i andre lands/organisasjoner militære/paramilitære styrker Sport og fritidsdykking under 40 meter, uorganisert luftsport, motorsport som utøves i konkurranse og trening til dette. Slagsmål, kriminelle handlinger og gjengjeldelsesforhold: Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade som skyldes at forsikrede frivillig deltar i slagsmål, deltar eller medvirker til kriminelle handlinger eller er offer for gjengjeldelsesforhold i forbindelse med egen deltakelse i en straffbar handling Forsett og uaktsomhet: Har den forsikrede forsettelig framkalt forsikringstilfellet, er ikke selskapet ansvarlig, jf FAL Selskapet er likevel ansvarlig hvis den forsikrede på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling. Selskapet svarer uansett ikke for selvmord eller forsøk på selvmord som skyldes sinnslidelse. Dersom kravstilleren kan sannsynliggjøre at selvmord skyldes en akutt sinnsforvirring, som skyldes ytre årsak, og ikke en sinnslidelse, er selskapet allikevel ansvarlig. Søk og redning: Forsikringen gjelder ikke utgifter ved lete-/redingsaksjoner. side 8 av 11

10 Behandlingsutgifter Forsikringen omfatter ikke følgende behandlingsutgifter: Utgifter ved tannskade som skyldes tygging eller biting Merutgifter til undersøkelse, behandling eller opptrening i private klinikker/helseinstitusjoner eller hos privatpraktiserende leger/behandlere uten offentlig refusjonsrett Utgifter til hjelpemidler Transport fra skadested 6.5 Skadeoppgjørsregler a) Lege- og spesialisterklæringer Både forsikrede og selskapet har rett til å innhente lege-/og spesialisterklæringer som har betydning for fastsettelsen av grunnlaget for erstatningsberegningen. Dersom selskapet finner det nødvendig å innhente legeerklæring fra ny sakkyndig, skal dette begrunnes skriftlig. Hvis forsikrede befinner seg utenfor Norge, kan selskapet kreve at forsikrede fremstiller seg for lege i Norge for vurdering av om vilkårene for erstatning foreligger. selskapet betaler legens honorar. b) Samvirkende årsaker Erstatningen reduseres forhåndsmessig hvis andre forhold, sammen med ulykkesskaden, har medvirket til behandlingsbehov, medisinsk invaliditet eller forsikredes dødsfall. c) Medisinsk invaliditet Invaliditetserstatning utbetales når forsikringstilfellet er inntruffet og når selskapet har mottatt et erstatningskrav med nødvendig dokumentasjon og har hatt rimelig tid til å kartlegge ansvarsforholdet og beregne vårt endelige ansvar. Erstatningen fastsettes på grunnlag av den invaliditetsgrad ulykkesskaden representerer og forsikringssummen. Dersom et ulykkestilfelle fører til at forsikrede får flere skader, fastsettes invaliditetsgraden ut fra en samlet vurdering, på samme måte som en yrkesskade - reduksjonsmetoden. Medfører ulykkesskaden økning av en tidligere funksjonsnedsettelse, gjøres et fradrag i medisinsk invaliditet tilsvarende tidligere funksjonsnedsettelse. Når andre forhold medvirker til at den medisinske invaliditeten blir høyere enn skaden alene tilsier, ytes forholdsmessig erstatning, se pkt. 6.5 b. Den medisinske invaliditetsgraden fastsettes på grunnlag av invaliditetstabellene gitt av Sosialdepartementet i forskrift av , del II og III. Det skal ikke tas hensyn til yrke, nedsatt evne til inntektsgivende arbeid (uføregrad), fritidsinteresser og lignende d) Dødsfall Medfører ulykkesskaden dødsfall innen to år etter skadedato, betales dødsfallserstatning. Eventuell invaliditetserstatning som måtte være forskuddsbetalt for samme skade, kommer til fradrag. Dør forsikrede av annen årsak innen to år fra skadedato, betales verken dødsfalls- eller invaliditetserstatning. Dør forsikrede senere enn to år etter skadedato, betales ikke dødsfallserstatning, men invaliditetserstatning etter den invaliditetsgrad skaden ville ha medført. Er forsikringstaker og forsikrede samme person, tilfaller dødsfallserstatningen forsikredes ektefelle/registrert partner, jf FAL kapittel 15. Har ikke forsikrede slike, eller de ikke lenger er i live ved forsikredes død, tilfaller erstatningen forsikredes arvinger etter lov eller testamente i henhold til arvelovens bestemmelser. En person anses ikke som ektefelle/registrert partner etter avsnittet over, når det på dødsfallstidspunktet er gitt bevilling til separasjon eller skillsmisse, selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig. Ønsker forsikringstaker at utbetalingen ved død skal tilfalle spesielt utpekte personer, begunstigede, må dette avtales med forsikringsselskapet. Hvis samboer er oppnevnt som begunstiget uten å være navngitt, skal slik samboer forstås som en person avdøde, på dødsfallstidspunktet, levde sammen med i et ekteskapslignende forhold og de to har hatt felles folkeregistrert bostedsadresse de siste to år, eller den person som har felles barn og felles bolig med forsikrede. En person regnes ikke som samboer dersom det på dødsfallstidspunktet forelå forhold som var til hinder for at et lovlig ekteskap kunne inngås, eller at det er åpenbart at et faktisk samlivsbrudd har funnet sted på et tidligere tidspunkt. 7 Ansvarsforsikring Gjelder bare på reiser utenfor Norden 7.1 Hva forsikringen omfatter: Forsikringen omfatter forsikredes rettslige erstatningsansvar for skade forsikrede har voldt i egenskap av privatperson etter gjeldende rett i det enkelte land. Med skade forstås personskade eller tingskade. Personskade er inntruffet når en person påføres sykdom eller død. Tingskade er inntruffet når løsøre, herunder dyr, eller fast eiendom skades eller går tapt, eller når elektronisk lagret informasjon forvanskes eller går tapt. Økonomisk tap som følge av en dekningsmessig skade regnes som en del av skaden. Skaden må være konstatert av forsikrede eller av skadelidte i løpet av forsikringstiden. Skaden vurderes under den forsikring som gjaldt da skaden først ble konstatert. Alle skader som skyldes samme hendelse regnes som ett skadetilfelle og legges til det tidspunkt da første skade ble konstatert. 7.2 Hva forsikringen ikke omfatter Selskapet erstatter ikke ansvar forsikrede pådrar seg: Når ansvaret alene bygger på garanti, kontrakt, løfte, tilsagn eller annen avtale inngått før eller etter at skaden er konstatert For skade på ting forsikrede leier, låner, bruker eller oppbevarer. Forsikredes ansvar for skade på leid bolig omfattes likevel av forsikringen hvis skade oppstått ved brann, eksplosjon eller utstrømming av vann/væske fra bygnings rørledning For ærekrenkelse, oppreisning eller bøter, jf Lov av 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning, par. 3-5 og 3-6 Overfor medlemmer av forsikredes egen familie. Som familie regnes forsikredes foreldre, barn, søsken og deres ektefeller, og sikredes ektefelle/samboer med felles adresse i folkeregisteret side 9 av 11

11 Overfor virksomhet som drives eller disponeres av forsikrede, eller hvor forsikrede eller forsikredes familie har vesentlige eierinteresser Som eier, fører eller bruker av motorkjøretøy, arbeidsmaskin med eget framdriftsmaskineri. Allikevel omfattes rettslig ansvar som eier, fører eller bruker av arbeidsmaskin med eget framdriftsmaskineri som ikke kan kjøres fortere enn 10 km/t med totalvekt inntil 750 kg og som kan brukes på/i tilknytning ti egen eiendom Seilbåt eller motordrevet fartøy (seilbrett regnes ikke som seilbåt i denne sammenheng), luftfartøy (hangglider og paraglider uten motor regnes ikke som luftfartøy i denne sammenheng) Registrert trav- eller galopphest For tingskade oppstått ved gravings-, piggings-, sprengnings-, pælings-, spunting og rivningsarbeid. Som sprengning regnes også bruk av ekspanderende masse. For det objektive ansvar forsikrede har for sine barns skadeforvoldelse, jf Lov av 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning par. 1-2 Under utøvelse av yrkes-/ervervsvirksomhet Som eier av fast eiendom For skade som er voldt ved forsettelig handling eller unnlatelse og følger av slik skade For forurensing av luft, vann eller grunn, eller skade som følger herav, med mindre årsaken er plutselig og uforutsett. Som forurensing regnes også støv, støy, larm, lukt, lys og bestråling. Ved overføring av smittsom sykdom mellom mennesker, uansett på hvilken måte smitten finner sted For tingskade ved sopp og råte eller på grunn av langsom inntrengning av fuktighet 7.3 Skadeoppgjørsregler a) Forsikredes plikter Skade som kan føre til erstatningskrav, skal meldes selskapet straks. Når erstatningskrav er reist mot forsikrede eller selskapet, plikter forsikrede straks å gi selskapet alle opplysninger av betydning for sakens behandling og på egen bekostning å utføre de undersøkelser og utredninger selskapet finner nødvendig. Forsikrede plikter å møte på forhandlinger eller rettergang. Hvis sikrede uten vårt samtykke innrømmer erstatningsplikt eller forhandler om erstatningskrav, er dette ikke bindende for selskapet. Hvis erstatningskravet og/eller grunnlaget for dette dels omfattes og dels faller utenfor forsikringen, fordeles omkostningene etter partenes økonomiske interesse i saken, Er selskapet villig til å forlike saken eller stille forsikringssummen til disposisjon, erstattes ikke omkostninger som senere påløper. Selskapet har rett til å betale enhver erstatning direkte til skadelidte. Vår samlede erstatningsplikt er inntil kr pr skadetilfelle. Saksomkostninger dekkes i tillegg. 8 Rettshjelp Gjelder bare på reiser utenfor Norden. 8.1 Hva forsikringen omfatter Selskapet erstatter advokatutgifter/juridisk bistand med inntil kr pr. tvist dersom forsikrede som privatperson blir part i en rettstvist som krever juridisk bistand før reisen avsluttes. 8.2 Hvilke begrensninger som gjelder Forsikringen omfatter ikke utgifter ved rettstvist som: har sammenheng med forsikredes yrke/erverv, herunder tvist som har sitt utspring i yrkesskade/yrkessykdom gjelder sikredes faste eiendom eller kjøp/salg av eiendom eller leierett (timeshare) har sammenheng med separasjon, skilsmisse, barnefordeling, samværsrett, farskap, arv, krav om omstøtelse av gave, underholdningsbidrag, bodeling, oppløsning av økonomiske fellesskap etablert av samboere, oppløsning av husstandsfellesskap og skiftesaker alene hører inn under namsmyndighetene, bortsett fra tvist i huseierforhold gjelder vekselsak, inkassosak hvor fordeling er ubestridt, gjeldsforhandlingssak og sak som gelder konkurs- eller akkordforhandling dersom forsikrede er konkurs- eller akkordskyldner gjelder motorkjøretøy og arbeidsmaskin med eget framdriftsmaskineri. Allikevel omfattes tvist som eier, fører eller bruker av arbeidsmaskin med eget framdriftsmaskineri som ikke kan kjøre fortere enn 10 km/t, med totalvekt inntil 750 kg og som kan brukes på/i tilknytning til egen eiendom gjelder seilbåt og annet motordrevet fartøy. Seilbrett anses ikke som seilbåt i denne sammenheng gjelder luftfartøy. Hangglider /paraglider uten motor anses ikke som luftfartøy i denne sammenheng gjelder registrert trav- og galopphest eller når forsikrede er part i egenskap av eier, fører eller bruker av slik er straffesak, ærekrenkelsessak og erstatningskrav i slike saker, og sak om erstatningsplikt etter det enkelte lands lovgiving er ekspropriasjonssak eller skjønnssak hvor forsikrede søker å erverve rettighet over annen eiendom gjelder offentlig forvaltningsvedtak. Likevel dekkes utgifter ved søksmål når den administrative klagerett er fullt utnyttet. I tilknytning til søksmål er enhver utgift pådratt under forvaltningsbehandling unntatt fra denne dekningen gjelder advokatsalær/utgifter til sakkyndige gjelder utgifter i personskadesaker etter bilansvar før motorvognens trafikkforsikringsselskap har sendt skiftlig avslag om å dekke sikredes utgifter til juridisk bistand før saksanlegg gjelder utgifter som er påløpt før tvist er oppstått gjelder erstatningsoppgjør under denne eller andre forsikringsavtaler forsikrede er omfattet av i vårt selskap side 10 av 11

12 8.3 Skadeoppgjør og erstatningsberegning Vil forsikrede søke erstatning under rettshjelpforsikringen, må forsikrede underrette selskapet så snart som mulig og senest ett år etter at advokat er engasjert. Underretningen skal skje skriftlig. Forsikrede velger selv en advokat som etter sakens art og forsikredes bosted passer for oppdraget. Forsikrede plikter å begrense utgiftene mest mulig og bærer selv omkostningene forårsaket uten rimelig grunn. Selskapet kan kreve å bli holdt underrettet om omfanget av de utgifter som kreves dekket under forsikringen og har samme rett som forsikrede til å få dokumentert hvordan advokaten har beregnet sitt salær. Medgått tid skal spesifiseres. 9 Kjæledyr - veterinærutgifter 9.1 Hvem er forsikret Forsikringen gjelder for kjæledyr som sikrede eier og som er med på reise ut fra forsikringsadressen i Norge, jf. Pkt 1.1. Det er en forutsetning at dyret er ID-merket og vaksinert i henhold til det regelverk som gjelder for EU/EØS. Forsikringen gjelder ikke for dyr som skal delta på utstillinger, i konkurranser eller som bare skal brukes i avl. 9.2 Hva selskapet erstatter Selskapet erstatter inntil kr pr skadetilfelle for nødvendige og dokumenterte veterinærutgifter som skyldes akutt sykdom eller ulykkesskade inntruffet på reise utenfor Norden, innen EU/EØS 10 Definisjoner a) Forsikringstaker: den som inngår forsikringsavtalen med selskapet. b) Sikrede: den som etter forsikringsavtalen vil ha krav på erstatning eller forsikringssum. I ansvarsforsikring er sikrede den hvis erstatningsansvar er dekket. c) Forsikrede: den persons liv og helse forsikringen er knyttet til. d) Forsikringsbevis: dokument som bekrefter avtalen mellom forsikringstakeren og forsikringsselskapet. e) Samboer: den som sikrede lever sammen med i et ekteskapslignende forhold og har felles adresse med denne i Norge, registrert i folkeregisteret. f) Nærmeste familie: ektefelle/samboer/registrert partner, barn, barnebarn, oldebarn, foreldre, besteforeldre, oldeforeldre, søsken, svogere, svigerinner, svigerforeldre og svigerbarn. g) Reiseledsager: den person som enten er påført samme reisebevis eller billett som den sikrede, eller som har inntegnet seg til reisen sammen med denne, i den hensikt at hele reisen skal foretas i fellesskap. h) Innsjekket reisegods: reisegods som mot kvittering er overlatt et transportselskaps varetekt for befordring med fly, båt, tog eller buss. i) Merutgifter: utgifter som bare påløper grunnet et forsikringstilfelle som er inntruffet. j) Elevforsikring: reiseforsikring tegnet av skolen, begrenset til å gjelde for elever på klassetur i skolens regi og ledelse til og med videregående skole. k) Tjenestereiseforsikring: reiseforsikring som er begrenset til å gjelde på tjenestereiser i oppdrag for forsikringstaker/arbeidsgiver. Ved øyeblikkelig hjelp, kontakt SOS INTERNATIONAL Tlf Faks: E-post: side 11 av 11

Ulykke fritid. Gjelder fra 01.01.2013 UPF01 - F01

Ulykke fritid. Gjelder fra 01.01.2013 UPF01 - F01 Ulykke fritid Gjelder fra 01.01.2013 UPF01 - F01 Gjelder fra 01.01.2013 Avløser vilkår av 01.01.2008 Innhold 1. Definisjoner 2. Hvem er forsikret 3. Hvor forsikringen gjelder 4. Når forsikringen gjelder.

Detaljer

Ulykke fritid. Gjelder fra 01.01.2015 UPF01 - F01

Ulykke fritid. Gjelder fra 01.01.2015 UPF01 - F01 Ulykke fritid Gjelder fra 01.01.2015 UPF01 - F01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hva forsikringen ikke omfatter 5. Skadeoppgjør 6.

Detaljer

Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING. Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme

Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING. Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme VIKTIG INFORMASJON OM AVBESTILLINGSFORSIKRING Forsikringen

Detaljer

INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY REISEFORSIKRING I EUROPEISKE ANSATTE BOSATT I NORDEN OG ANSATTE BOSATT I UTLANDET FEBRUAR 2013

INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY REISEFORSIKRING I EUROPEISKE ANSATTE BOSATT I NORDEN OG ANSATTE BOSATT I UTLANDET FEBRUAR 2013 INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY REISEFORSIKRING I EUROPEISKE ANSATTE BOSATT I NORDEN OG ANSATTE BOSATT I UTLANDET FEBRUAR 2013 INFORMASJONSBROSJYRE - REISEFORSIKRING SUBSEA 7 NORWAY AS INNHOLD 1. Introduksjon...1

Detaljer

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Ulykkesforsikring, side 1 av 5

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Ulykkesforsikring, side 1 av 5 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Ulykkesforsikring, side 1 av 5 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 2 2 Hvor forsikringen gjelder 3 3 Hva omfatter forsikringen

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive Ulykkesforsikring

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive Ulykkesforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive Ulykkesforsikring Gjelder fra 01.04.2007 I tillegg gjelder selskapets Generelle vilkår og Forsikringsavtaleloven Innhold:

Detaljer

Flybe, Avbestillingsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr 104-8188

Flybe, Avbestillingsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr 104-8188 Flybe, Avbestillingsforsikring Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr 104-8188 01.10.2011 Innholdsfortegnelse Skademelding og assistanse side 3 Dekningsmatrise side 3 1 Fellesbestemmelser side 4

Detaljer

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring Utdanningsforbundets livsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke sier hva forsikringen dekker, hvilke unntak

Detaljer

Vilkår av 1 januar 2009. Her er dine Vilkår for ulykke

Vilkår av 1 januar 2009. Her er dine Vilkår for ulykke Vilkår av 1 januar 2009 Her er dine Vilkår for ulykke Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...3 2. Hvor forsikringen gjelder...3 3. Når forsikringen gjelder...3 4. Forsikringen omfatter...3 5.

Detaljer

Reise Gjelder fra 01.01.2015

Reise Gjelder fra 01.01.2015 Reise Gjelder fra 01.01.2015 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Når forsikringen gjelder 4. Hva forsikringen omfatter 5. Hvilke skader som dekkes 6. Hvilke skader

Detaljer

REISEFORSIKRING - NORMVILKÅR. Forsikringen gjelder til fordel for

REISEFORSIKRING - NORMVILKÅR. Forsikringen gjelder til fordel for Produktene gjelder kun for sikrede i egenskap av privatperson og gir ikke dekning for privatperson i egenskap av arbeidstaker i tjeneste for arbeidsgiver eller for privatperson som driver næringsvirksomhet

Detaljer

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår

Detaljer

Vilkår studentforsikring reise (str01)

Vilkår studentforsikring reise (str01) Vilkår studentforsikring reise (str01) Innhold: 1. Forsikringens gyldighet................................................................2 2. Avbestillingsforsikring................................................................

Detaljer

REISEFORSIKRING 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2 NÅR FORSIKRINGEN GJELDER 3 HVILKE REISER FORSIKRINGEN OMFATTER 4 AVBESTILLINGSFORSIKRING

REISEFORSIKRING 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2 NÅR FORSIKRINGEN GJELDER 3 HVILKE REISER FORSIKRINGEN OMFATTER 4 AVBESTILLINGSFORSIKRING REISEFORSIKRING Gjelder fra januar 2016 I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsbeviset med ansvarsbegrensninger og sikkerhetsforskrifter - Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 (FAL) - Generelle

Detaljer

Reise. Gjelder fra 10.08.2015 UPR01- R01

Reise. Gjelder fra 10.08.2015 UPR01- R01 Reise Gjelder fra 10.08.2015 UPR01- R01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Når forsikringen gjelder 4. Hva forsikringen omfatter 5. Hvilke skader som dekkes 6. Hvilke

Detaljer

Vilkår reise (reise03)

Vilkår reise (reise03) Vilkår reise (reise03) Helårs reiseforsikring for reiser i hele verden Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har

Detaljer

Vilkår reise (reise03) Gjelder fra november 2014

Vilkår reise (reise03) Gjelder fra november 2014 Vilkår reise (reise03) Gjelder fra november 2014 Helårs Reiseforsikring For reiser i hele verden Gjelder fra november 2014 Innhold: 1. Forsikringens gyldighet 2. Avbestillingsforsikring 3. Innhenting og

Detaljer

REISE. Gjelder for ansatte i Norsk Sykepleierforbund

REISE. Gjelder for ansatte i Norsk Sykepleierforbund REISE Gjelder for ansatte i Norsk Sykepleierforbund Gjelder fra 01.01.2012 Vilkår og sikkerhetsforskrifter som er omfattet for Reiseforsikring: VILKÅR: 1. Generelle vilkår s. 1 2. Reise s. 3 SIKKERHETSFORSKRIFTER:

Detaljer

Reiseforsikring Gjelder fra januar 2015

Reiseforsikring Gjelder fra januar 2015 Reiseforsikring Gjelder fra januar 2015 Forsikringen kan tegnes for enkeltperson eller for en familie. Det fremgår av forsikringsbeviset hvem som er forsikret. Ved utvidet reiseforsikring se punkt UR.

Detaljer

HELÅRS REISEFORSIKRING

HELÅRS REISEFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR Gjelder fra mai 2007 HELÅRS REISEFORSIKRING For medlemmer av norsk folketrygd med fast bostedsadresse i Norge Valid for members of Norwegian National Health Service with a permanent

Detaljer

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Av 01.11.2007 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder barnet som er ført opp som forsikrede i forsikringsbeviset (se definisjon i generelle vilkår pkt.

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for...3 2 Hvor forsikringen gjelder...3 3 Hva forsikringen omfatter...3 4 Hvilke skader som erstattes...3 5 Andre personers handlinger og unnlatelser og endring av

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Classic American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Classic American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Classic American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

Helårs reiseforsikring For medlemmer av norsk folketrygd med fast bostedsadresse i Norge

Helårs reiseforsikring For medlemmer av norsk folketrygd med fast bostedsadresse i Norge Forsikringsvilkår av 1.1.2014 for Helårs reiseforsikring For medlemmer av norsk folketrygd med fast bostedsadresse i Norge Innhold 1 Forsikringens gyldighet... 2 2 Fellesbestemmelser... 4 3 Sikkerhetsforskrifter...

Detaljer

REISEFORSIKRING ENKELTREISE FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR

REISEFORSIKRING ENKELTREISE FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR Gjelder fra mai 2007 REISEFORSIKRING ENKELTREISE For medlemmer av norsk folketrygd med fast bostedsadresse i Norge Valid for members of Norwegian National Health Service with

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Premium American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Premium American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Premium American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

HELÅRS REISEFORSIKRING

HELÅRS REISEFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR Gjelder fra mai 2010 HELÅRS REISEFORSIKRING For medlemmer av norsk folketrygd med fast bostedsadresse i Norge Valid for members of Norwegian National Health Service with a permanent

Detaljer

Medlemsbevis/forsikringsbevis

Medlemsbevis/forsikringsbevis Medlemsbevis/forsikringsbevis 1 (17) Norconsult AS Vestfjordgaten 4 1303 SANDVIKA 31. mars 2016 Forsikrede: Forsikringstaker: Avtalenummer: Gjelder fra: Alle ansatte med familie Norconsult AS SP792050

Detaljer

Snøscooter Ansvar. Gjelder fra 01.01.2016 MPS01-01

Snøscooter Ansvar. Gjelder fra 01.01.2016 MPS01-01 Snøscooter Ansvar Gjelder fra 01.01.2016 MPS01-01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Platinum American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Platinum American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Platinum American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet Utestasjonerte Forsikringer for ansatte i utlandet 08764-12.2011 Forsikring for utestasjonerte Har bedriften din ansatte i utlandet? Forsikring for utestasjonerte gir trygghet under utenlandsoppholdet

Detaljer

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Når forsikringen gjelder... 2. 4. Hvilke ulykker som omfattes...

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Når forsikringen gjelder... 2. 4. Hvilke ulykker som omfattes... Vilkår av 1. januar 2011 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Når forsikringen gjelder... 2 4. Hvilke ulykker som omfattes... 2 Dekninger (som gjelder

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIs. Politilederne 2014. Forsikringsbeviset gjelder:

FORSIKRINGSBEVIs. Politilederne 2014. Forsikringsbeviset gjelder: Politilederne 2014 FORSIKRINGSBEVIs Forsikringsbeviset gjelder: Obligatorisk ulykkesforsikring Etter avtale (avtalenummer 83342160) opprettet 1. august 2014 mellom Norges Politilederlag og Gjensidige Forsikring

Detaljer

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år.

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år. Vilkår - Barne- og ungdomsforsikring Av 22.09.2012 (Erstatter tidligere vilkår av 1.12.2005 (barne-og ungdomsforsikring II) og 28.11.2012 (barne-og ungdomsforsikring III) 1. Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4 3 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER...

Detaljer

HELÅRS REISEFORSIKRING

HELÅRS REISEFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR Gjelder fra mars 2012 HELÅRS REISEFORSIKRING For medlemmer av norsk folketrygd med fast bostedsadresse i Norge Valid for members of Norwegian National Health Service with a permanent

Detaljer

VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING

VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING Av 01.01.2009 1. Hvilke vilkår som gjelder I tillegg til disse vilkår gjelder de generelle vilkårene for avtalen. 2. Tegningsadgang Forsikringstaker kan bare være

Detaljer

HELÅRS REISEFORSIKRING

HELÅRS REISEFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR Gjelder fra mars 2012 HELÅRS REISEFORSIKRING For medlemmer av norsk folketrygd med fast bostedsadresse i Norge Valid for members of Norwegian National Health Service with a permanent

Detaljer

REISEFORSIKRING ENKELTREISE FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR

REISEFORSIKRING ENKELTREISE FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR Gjelder fra mars 2012 REISEFORSIKRING ENKELTREISE For medlemmer av norsk folketrygd med fast bostedsadresse i Norge Valid for members of Norwegian National Health Service with

Detaljer

REISEFORSIKRING OG HELÅRS SUPER REISE

REISEFORSIKRING OG HELÅRS SUPER REISE FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR Gjelder fra juni 2016 HELÅRS REISEFORSIKRING OG HELÅRS SUPER REISE For medlemmer av norsk folketrygd med fast bostedsadresse i Norge Valid for members of Norwegian National Health

Detaljer

Personalforsikringer for

Personalforsikringer for Oslo kommune Personalforsikringer for ansatte i Oslo kommune av 01.10.2011 Gjelder fra 01.01.2014 Erstatter tidligere brosjyre av 01.10.2011 Det gjøres oppmerksom på at det er de til enhver tid gjeldende

Detaljer

Avtalevilkår Reiseforsikring Best

Avtalevilkår Reiseforsikring Best Avtalevilkår Reiseforsikring Best Gjelder fra 01.05.2015 RFBE115 Innholdsfortegnelse 1. Hvem er forsikret 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Fellesbestemmelser 4. Definisjoner 5. Evakuering 6. Avbestilling

Detaljer

Verdigjenstandsforsikring

Verdigjenstandsforsikring Forsikringsvilkår av 1.1.2015 for Verdigjenstandsforsikring Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva som er forsikret... 2 4 Hvilke skader som erstattes... 3

Detaljer

REISEFORSIKRING ENKELTREISE FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR

REISEFORSIKRING ENKELTREISE FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR Gjelder fra mars 2014 REISEFORSIKRING ENKELTREISE For medlemmer av norsk folketrygd med fast bostedsadresse i Norge Valid for members of Norwegian National Health Service with

Detaljer

Personbil Ansvar. Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02

Personbil Ansvar. Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02 Personbil Ansvar Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR TJENESTEREISEFORSIKRING

FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR TJENESTEREISEFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR TJENESTEREISEFORSIKRING Gjelder fra mars 2012 Europeiskes verdensomspennende nettverk Europeiske har bygget sitt verdensomspennende nettverk i 90 år - for at du skal føle deg

Detaljer

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for Livsforsikring 1 Definisjoner... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 2 3 Når forsikringen gjelder... 2 4 Hvor forsikringen gjelder... 3 5 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR REISEFORSIKRING. - for ansatte i StatoilHydro ASA

FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR REISEFORSIKRING. - for ansatte i StatoilHydro ASA FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR REISEFORSIKRING - for ansatte i StatoilHydro ASA Gjelder for perioden 01.01.2009-01.01.2010 Europeiskes verdensomspennende nettverk Europeiske har bygget sitt verdensomspennende

Detaljer

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Gjelder fra 01.01.2013 RFBA113 Innholdsfortegnelse 1. Hvem er forsikret 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Fellesbestemmelser 4. Definisjoner 5. Evakuering 6. Avbestilling

Detaljer

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte Halden Kommune 2012-2013 Innhold Side Ord og uttrykk i forsikring 3 Fritidsulykke 4 Gruppelivsforsikring 5 Lov om yrkesskadeforsikring 6 Tariffbestemt

Detaljer

Vilkår Reiseforsikring Vilkårs id: PRE-450.000-002 av 01.01.2016

Vilkår Reiseforsikring Vilkårs id: PRE-450.000-002 av 01.01.2016 Vilkår Reiseforsikring Vilkårs id: PRE-450.000-002 av 01.01.2016 1. Hvem forsikringen gjelder for 1. Forsikringstaker, eller sikrede som framgår av forsikringsbeviset. 2. Er familie medforsikret gjelder

Detaljer

Vilkår Reiseforsikring

Vilkår Reiseforsikring Side 1 av 12 Vilkår Reiseforsikring Gjeldende fra 01.01.2007 1 Hvem forsikringen gjelder for (sikrede / forsikrede) Forsikringen gjelder for personer som er angitt i forsikringsbeviset. De forsikrede må

Detaljer

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Gjelder fra 15.10.2015 RFBA215 Innholdsfortegnelse 1. Hvem er forsikret 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Fellesbestemmelser 4. Definisjoner 5. Evakuering 6. Avbestilling

Detaljer

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Gjelder fra 01.01.2014 RFBA114 Innholdsfortegnelse 1. Hvem er forsikret 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Fellesbestemmelser 4. Definisjoner 5. Evakuering 6. Avbestilling

Detaljer

Vilkår for Ulykkesforsikring

Vilkår for Ulykkesforsikring Vilkår av 1. januar 2015 INNHOLD Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Når forsikringen gjelder...2 4. Hvilke ulykker som omfattes...2 Dekninger (som gjelder når

Detaljer

Ferie- og fritidsreise - Vilkår BBPRM147

Ferie- og fritidsreise - Vilkår BBPRM147 Ferie- og fritidsreise - Vilkår BBPRM147 Vilkår av 01.12.2015. Avløser vilkår av 01.02.2015. 1. Hva dekningen omfatter Dekningen omfatter: - avbestilling av reise - forsinkelse i reiseruten - reisegods

Detaljer

Veterankjøretøy Ansvar. Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02

Veterankjøretøy Ansvar. Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02 Veterankjøretøy Ansvar Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader

Detaljer

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Gjelder fra 11.11.2011 RFBA211 Innholdsfortegnelse 1. Fellesbestemmelser 2. Hvem forsikringen gjelder for 3. Hvor forsikringen gjelder 4. Avbestillingsforsikring 5. Forsinkelse

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015

VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015 VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene, - forsikringsavtaleloven

Detaljer

Vilkår Reiseforsikring

Vilkår Reiseforsikring Side 1 av 12 Vilkår Reiseforsikring Gjeldende fra 1.7.2011 I tillegg til forsikringsvilkårene gjelder: - Forsikringsbeviset - Generelle vilkår - Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 - Øvrig lovverk

Detaljer

VILKÅR REISEFORSIKRING BEST

VILKÅR REISEFORSIKRING BEST VILKÅR REISEFORSIKRING BEST RFBE211 Gjelder fra 11.11.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Fellesbestemmelser 2. Hvem forsikringen gjelder for 3. Hvor forsikringen gjelder 4. Avbestillingsforsikring 5. Forsinkelse

Detaljer

Forsikringsvilkår av 01.07.2007 for. Ulykkesforsikring INNHOLD:

Forsikringsvilkår av 01.07.2007 for. Ulykkesforsikring INNHOLD: Forsikringsvilkår av 01.07.2007 for Ulykkesforsikring INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen kan omfatte 4. Selskapet dekker/dekker ikke 5. Erstatningsberegning

Detaljer

Vilkår av 1 januar 2009. Her er dine Vilkår for reise

Vilkår av 1 januar 2009. Her er dine Vilkår for reise Vilkår av 1 januar 2009 Her er dine Vilkår for reise Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...3 2. Hvor og når forsikringen gjelder...3 3. Reisegods...3 4. Reisesyke Sykeutgifter...4 5. Reisesyke

Detaljer

Kollektiv Forsikringsordning for medlemmer av Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF)

Kollektiv Forsikringsordning for medlemmer av Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) Kollektiv Forsikringsordning for medlemmer av Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) Forsikringsvilkår av 1.7.2015 Forsikringsordningen omfatter følgende forsikringer I tillegg gjelder DEFINISJONER Ulykkesforsikring

Detaljer

NSFs FOR GJELDER FORSIKRINGSSELSKAP SYKEPLEIE FORSIKRINGEN. Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE211) gjelder fra 1.1.2012 31.12.2012

NSFs FOR GJELDER FORSIKRINGSSELSKAP SYKEPLEIE FORSIKRINGEN. Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE211) gjelder fra 1.1.2012 31.12.2012 NSFs Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE211) gjelder fra 1.1.2012 31.12.2012 DEKNING/VILK. PKT. FORSIKRINGSSUM VILK.PKT DNB.NO RFBE211 SEPT. 2011 P&D_MPE Nets Digitalprint AS SKJ. 80506 REISEGODS FORSIKRINGSSELSKAP

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR REISEFORSIKRING. - for ansatte i Statoil ASA

FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR REISEFORSIKRING. - for ansatte i Statoil ASA FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR REISEFORSIKRING - for ansatte i Statoil ASA Gjelder for perioden 01.01.2011-01.01.2012 Europeiskes verdensomspennende nettverk Europeiske har bygget sitt verdensomspennende nettverk

Detaljer

AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 Forsikringsavtalen består av forsikringsbeviset, disse forsikringsvilkårene, forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989, det øvrige lovverk. Teksten

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIs. Den norske jordmorforening 2013. Forsikringsbeviset gjelder:

FORSIKRINGSBEVIs. Den norske jordmorforening 2013. Forsikringsbeviset gjelder: Den norske jordmorforening 2013 FORSIKRINGSBEVIs Forsikringsbeviset gjelder: Grunnforsikring familieulykke Etter avtale mellom: Den norske jordmorforening og Gjensidige Forsikring ASA Forsikringsbeviset

Detaljer

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Når forsikringen gjelder... 2. 4. Hvilke ulykker som omfattes...

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Når forsikringen gjelder... 2. 4. Hvilke ulykker som omfattes... Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Når forsikringen gjelder... 2 4. Hvilke ulykker som omfattes... 2 Dekninger (som gjelder

Detaljer

Forsikringssummer enkeltreiseforsikring

Forsikringssummer enkeltreiseforsikring Sida 1 av 8 Forsikringssummer enkeltreiseforsikring Reisegods enkelt person inntil kr 20.000 Reisegods familie inntil kr 45.000 Reisesyke ubegrenset Hjemtransport/Med. evakuering ubegrenset Hjemkallelse

Detaljer

FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV

FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV 1 INNHOLD 1. Om forsikringen... 3 2. Reisegods... 5 3. Reisesyke, hjemtransport m.m.... 9 4. Reiseansvar... 13 5. Rettshjelp... 15 6. Forsinkelse... 17 7. Avbestilling... 19 8. Ulykke... 21 9. Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE113 ) gjelder fra 01.01.2013-31.12.2013. Medlemmet.

Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE113 ) gjelder fra 01.01.2013-31.12.2013. Medlemmet. NSFs Reiseforsikring én person FORSIKRINGSBEVIS 2013 Avtalenummer: 1722818 Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE113 ) gjelder fra 01.01.2013-31.12.2013 DEKNING/VILK. PKT. FORSIKRINGSSUM VILK. PKT avbestilling

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIVSFORSIKRING Gjeldende fra : 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER...

Detaljer

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <<G>> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <<G>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP. Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Landsorganisasjonen

Detaljer

ULYKKESFORSIKRING ULYKKE 908-01, gyldig fra 5.2.2010

ULYKKESFORSIKRING ULYKKE 908-01, gyldig fra 5.2.2010 ULYKKESFORSIKRING ULYKKE 908-01, gyldig fra 5.2.2010 INNHOLD: 1. Innledende informasjon og definisjoner 2. Hvem forsikringen gjelder for 3. Hvor forsikringen gjelder 4. Når forsikringen gjelder og begrensninger

Detaljer

Vilkår for Reiseforsikring. Innhold. Vilkår av 1. januar 2011

Vilkår for Reiseforsikring. Innhold. Vilkår av 1. januar 2011 Vilkår av 1. januar 2011 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor og når forsikringen gjelder... 2 3. Reisegods m.v... 2 4. Reisesyke m.v Sykeutgifter... 3 5. Reisesyke m.v Hjemtransport...

Detaljer

NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE

NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE FORSIKRINGSBEVIS 2015 AVTALENUMMER: 1722812 Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE214) gjelder fra 01.01.2015-31.12.2015 DEKNING/VILK. PKT. FORSIKRINGSSUM VILK. PKT AVBESTILLING

Detaljer

Forsikringsbevis. Obligatorisk Familieulykkesforsikring. Forsikringsbeviset gjelder:

Forsikringsbevis. Obligatorisk Familieulykkesforsikring. Forsikringsbeviset gjelder: Forsikringsbevis 2016 Forsikringsbeviset gjelder: Obligatorisk Familieulykkesforsikring Etter avtale nummer 80733032 opprettet 1. januar 2009 mellom Skolelederforbundet og Gjensidige Forsikring ASA Forsikringsbeviset

Detaljer

VISA Gold. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: Forsikringsbevis nr: 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane.

VISA Gold. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: Forsikringsbevis nr: 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: VISA Gold Forsikringsbevis nr: 104-7688 Forsikringstaker: Sikrede: Forsikringsperiode: Sparebanken Sogn og Fjordane Innehaver av Visa Gold kredittkort utstedt

Detaljer

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune Personforsikringer for Vestfold fylkeskommune Fylkeskommunen har alle sine personforsikringer i KLP. I denne brosjyren kan du lese mer om hva forsikringene dekker, og hvordan du skal forholde deg hvis

Detaljer

Wizzair, Avbestillings- og avbruddsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard Chartis polise nr 104-6356

Wizzair, Avbestillings- og avbruddsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard Chartis polise nr 104-6356 Wizzair, Avbestillings- og avbruddsforsikring Forsikringsvilkår for Travel Guard Chartis polise nr 104-6356 Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 31.05.2012 Innholdsfortegnelse Skademelding og assistanse

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

Avtalenummer: 1722812

Avtalenummer: 1722812 NSFs Reiseforsikring Familie FORSIKRINGSBEVIS 2014 Avtalenummer: 1722812 Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE114) gjelder fra 01.01.2014-31.12.2014 DEKNING/VILK. PKT. FORSIKRINGSSUM VILK. PKT Avbestilling

Detaljer

Reseförsäkring PLUS. Enkeltreiseforsikring

Reseförsäkring PLUS. Enkeltreiseforsikring Enkeltreiseforsikring Reseförsäkring PLUS En feriereise er noe helt spesielt. En mulighet til å slappe av, utforske nye steder og omgås med familie og venner. Desverre kan det noen ganger inntreffe ting

Detaljer

NSFs reiseforsikring én person 2016

NSFs reiseforsikring én person 2016 NSFs reiseforsikring én person 2016 Her er reisekort for 2016 som vil være til hjelp om du kommer opp i en skadesituasjon. Lagre gjerne dokumentet elektronisk på et praktisk sted for deg, eller skriv det

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR REISEFORSIKRING. - for ansatte i Statoil ASA

FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR REISEFORSIKRING. - for ansatte i Statoil ASA FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR REISEFORSIKRING - for ansatte i Statoil ASA Gjelder for perioden 01.01.2013-01.01.2014 Europeiskes verdensomspennende nettverk Europeiske har bygget sitt verdensomspennende nettverk

Detaljer

Forsikringsbeviset gjelder for perioden fra og med 01.03.2013 til 28.02.2014. Forsikringsytelser. Utbetales ved forsikredes død 20 000 50 000

Forsikringsbeviset gjelder for perioden fra og med 01.03.2013 til 28.02.2014. Forsikringsytelser. Utbetales ved forsikredes død 20 000 50 000 Norges Squashforbund Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.09.2013-31.08.2014 Forsikringsbeviset gjelder for perioden fra og med 01.03.2013 til 28.02.2014. Forsikringsytelser A Grunnlisens Utvidet

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2009. Avløser forsikringsvilkår fra 1. oktober 2006. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring Gjelder fra 01.01 2010 For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Innhold 1 Definisjoner 4 2 Hva forsikringsavtalen består av 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

Vilkår 2012 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person

Vilkår 2012 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person Vilkår 2012 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er

Detaljer

LOfavør Reiseforsikring

LOfavør Reiseforsikring LOfavør Reiseforsikring Forsikringsvilkår av 27.12.2012 LOfavør Tlf: 815 32 600 lofavor.no SpareBank 1 Skadeforsikring AS, Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo Foretaksregisteret: NO 915 651 232 www.sparebank1.no/forsikring

Detaljer

i Reiseforsikring Forsikringsvilkår

i Reiseforsikring Forsikringsvilkår i Reiseforsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over ditt forsikringsbevis

Detaljer

Reseförsäkring PLUS. enkeltreiseforsikring

Reseförsäkring PLUS. enkeltreiseforsikring enkeltreiseforsikring Reseförsäkring PLUS En feriereise er noe helt spesielt. En mulighet til å slappe av, utforske nye steder og omgås med familie og venner. Desverre kan det noen ganger inntreffe ting

Detaljer

Vilkår for Reiseforsikring - Bedrift. Innhold. Vilkår av 1 desember 2008

Vilkår for Reiseforsikring - Bedrift. Innhold. Vilkår av 1 desember 2008 Vilkår av 1 desember 2008 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor og når forsikringen gjelder...2 3. Reisegods...2 4. Reisesyke Sykeutgifter...3 5. Reisesyke Hjemtransport...4 6. Reisesyke

Detaljer

Forsikringsvilkår Reise

Forsikringsvilkår Reise Gjeldende fra INNHOLD 1 Om forsikringen... 3 2 Reisegods... 5 3 Reisesyke, hjemtransport m.m.... 9 4 Reiseansvar... 13 5 Rettshjelp... 15 6 Forsinkelse... 17 7 Avbestilling... 18 8 Ulykke... 20 9 Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

Forsikringsvilkår Student i utlandet

Forsikringsvilkår Student i utlandet Forsikringsvilkår Student i utlandet 01.01.2015 Forsikringsvilkår Student i utlandet Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

REISEFORSIKRING for Manchester United Visa. Vilkår av 15.04.2016. Innholdsfortegnelse

REISEFORSIKRING for Manchester United Visa. Vilkår av 15.04.2016. Innholdsfortegnelse 1 REISEFORSIKRING for Manchester United Visa Vilkår av 15.04.2016 Innholdsfortegnelse 1. DEFINISJONER 2. HVEM REISEFORSIKRINGEN GJELDER FOR 3. HVOR OG NÅR REISEFORSIKRINGEN GJELDER 4. REISEGODS 4.1.1 Hva

Detaljer

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis nr: 104-9245 Forsikringstaker: Personellforbundet Org.nr: 960 475 135 Forsikringstakers adresse: Grønland 6-8, 0188 Oslo Forsikringsperiode: 01.01.2015

Detaljer