Trafikkulykker i planskilte kryss

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trafikkulykker i planskilte kryss"

Transkript

1 Trafikkulykker i planskilte kryss ulykkesrisiko og design Karoline Knutsen Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Torbjørn Haugen, BAT Medveileder: Terje Giæver, Statens vegvesen Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for bygg, anlegg og transport

2

3 NORGESTEKNISK NATURVITENSKAPELIGEUNIVERSITET INSTITUTTFORBYGG,ANLEGGOGTRANSPORT Oppgavenstittel: Trafikkulykkeriplanskiltekryss ulykkesrisikoogdesign Dato:8/06/2013 Antallsider(inkl.bilag):84 Masteroppgave X Prosjekt oppgave Navn:KarolineF.Knutsen Faglærer/veileder:TorbjørnHaugen Eventuelleeksternefagligekontakter/veiledere:TerjeGiæver,StatensVegvesen Ekstrakt: Formåletmeddenneoppgavenharværtåkartleggeulykkessituasjoneniplanskiltekryssvedåse påetutvalgkryss.utvalgetbestodav44planskiltekryssfrafylkeneøstfold,hedmark,akershusog SørTrøndelag.Iberegningenebledettidligklartatdettevaretforliteutvalgtilågisikre resultater,alleresultatenesompresenteresidenneoppgavenerderforkunindikasjonerpåvisse trenderitrafikksikkerhetforplanskiltekryss. Hovedresultatetfrasammenligningenavskandinaviskeretningslinjerforplanskiltekryssbleatde norskeretningslinjenehaddefærreuliketyperogkravtilutformingeravramperogavog påkjøringsfeltenndesvenskeogdanskeretningslinjene.denorskeretningslinjenestilteogså korterekravtillengdeforavogpåkjøringsfeltenndedanskeogsvenskeretningslinjene.detmå leggestilatlengdekravenefordeulikelandeneikkeerheltsammenlignbare,såforskjellenikravtil lengdekanværeannerledes. Sammenligningenavdeulikekrysstypeneblekonsentrertomhalvtkløverbladkryssogruterkryss, sidendetvarflestavdissetypeneiutvalget.halvtkløverbladkryssfikkhøyereulykkesfrekvensenn ruterkryss.usikkerhetentildisseverdieneerderimotaltforstoretilåkonstatereforskjellen. Forskjelleniulykkesfrekvensfordetokrysstypenesåuttilåskyldesplasseringavsekundærveg underprimærveg.resultateneindikerteatplasseringavsekundærvegoverogikkeunder primærvegerentrafikksikkerhetsmessiggunstigutforming. Enannenutformingsomvirketgunstigvaroppfyllelseavlengdekravetforavkjøringsfelt. Resultateneindikereratdentotaleulykkesfrekvensenforplanskiltekrysshargåttned. Stikkord: 1.planskiltekryss 2.ulykkesrisiko 3.ulykkesfrekvens 4.skadekostnad (sign.)

4

5 NORGESTEKNISK NATURVITENSKAPELIGEUNIVERSITET INSTITUTTFORBYGG,ANLEGGOGTRANSPORT MASTEROPPGAVE (TBA4940,Veg,masteroppgave) VÅREN2013 for KarolineF.Knutsen Trafikkulykkeriplanskiltekryss Ulykkesrisikoogdesign BAKGRUNN Tidligerestudieravulykkessituasjoneninorsketoplanskrysserbasertpådatasålangt tilbakesomperioden Deterderforbehovforåoppdaterekunnskapen ulykkessituasjonenforferskeredata,feksfraperioden Deterspesielt behovforåetablerebedrekjennskaptilulykkesrisiko,samtåvurderehvordanulike elementerideplanskiltekryssenekaninnvirkepåulykkessituasjonen.idenne sammenhengerdetogsåaktueltåvurderebehovetforeventuellejusteringerav gjeldenderetningslinjeroganbefalingerforutformingavslikekryss. OPPGAVE Beskrivelse av oppgaven Oppgaven omfatter et innledende litteraturstudium av skandinaviske vegnormaler og retningslinjer for utforming av planskilte kryss. Dette benyttes som en plattform for studier av ulykkesrisiko i et utvalg norske planskilte kryss, der også innvirkningen på ulykkessituasjonen av utformingen av de ulike elementer i slike kryss vurderes. Målsetting og hensikt En viktig målsetting med oppgaven er å fremskaffe oppdatert kunnskap om ulykkesrisiko basert på nyere ulykkesdata, f eks fra perioden Det er mange måter å utforme planskilte kryss på. Det er derfor også et klart mål å vurdere i hvordan og i hvilken grad hovedutformingen av krysset, og utformingen av de mange ulike krysselementene ser ut til å påvirke ulykkessituasjonen.

6 Deloppgaver og forskningsspørsmål Viktigedeloppgavervildermedvære: En litteraturgjennomgang av skandinaviske vegnormaler og retningslinjer for utforming av planskilte kryss Gjennomgang av tidligere norske studier av ulykkessituasjonen i slike kryss Etablering av erfaringsdata for de ulike kryssene etter mønster av hva måten ulykkesdata er presentert på i Håndbok 115 Analyse av ulykkessteder. Utvalg av kryss for slik etablering av erfaringsdata gjøres i samråd med veileder og ekstern kontaktperson i Statens vegvesen. En aktuell mulighet er å benytte samme kryssutvalg (34 kryss) som i en prosjektoppgave fra 2004 som oppdateringsgrunnlag. Ut fra de data som fremskaffes er det ønskelig at kandidaten peker ut eventuelle forhold som synes å medvirke til hhv god sikkerhet og dårlig sikkerhet. I de fleste kryssene kan det jo være forskjeller eller gjennomførte endringer som påvirker ulykkessituasjonen (fartsgrense, geometri, sekundærveg ført over eller under primærvegen osv. Betydningen av slike forskjeller bør analyseres. Oppgaven bør munne ut i en klar oppstilling av erfaringsdata om ulykkesrisiko og oppsummering av forhold knyttet til krysstype, detaljutforming og regulering som er viktig for å sikre en god og sikker trafikkavvikling. For de ulike krysstypene skal også alvorlighetsgrad og skadekostnader presenteres.

7 GENERELT Oppgavetekstener mentsomenrammeforkandidatensarbeid.justeringervilkunne skjeunderveis,nårenserhvordanarbeidetgår.eventuellejusteringermåskjeisamråd medfaglærervedinstituttet. Ved bedømmelsen legges det vekt på grundighet i bearbeidingen og selvstendighet i vurderinger og konklusjoner, samt at framstillingen er velredigert, klar, entydig og ryddigutenåværeunødigvoluminøs. Besvarelsenskalinneholde standardrapportforside(automatiskfradaim,http://daim.idi.ntnu.no/) tittelsidemedekstraktogstikkord(malfinnespåsiden forord sammendragpånorskogengelsk(studentersomskriversinmasteroppgavepåetikke skandinaviskspråkogsomikkebeherskeretskandinaviskspråk,trengerikkeåskrive sammendragavmasteroppgavenpånorsk) innholdsfortegnelseinklusiveoversiktoverfigurer,tabellerogvedlegg omnødvendigenlistemedbeskrivelseavviktigebetegnelserogforkortelserbenyttet hovedteksten referansertilkildematerialesomikkeeravgenerellkarakter,dettegjelderogsåfor muntliginformasjonogopplysninger. oppgaveteksten(dennetekstensignertavfaglærer)leggesvedsomvedlegg1. besvarelsenskalhakomplettpaginering(sidenummerering). Besvarelsenkanevt.utformessomenvitenskapeligartikkel.Arbeidetleveresdaogså med rapportforside og tittelside og om nødvendig med vedlegg som dokumenterer arbeidutførtiprosessenmedutformingavartikkelen. Se forøvrig «Råd og retningslinjer for rapportskriving ved prosjektarbeid og masteroppgave ved Institutt for bygg, anlegg og transport». Finnes på Hvaskalinnleveres? Rutinerknyttettilinnleveringavmasteroppgavenernærmerebeskrevet påhttp://daim.idi.ntnu.no/. TrykkingavmasteroppgavenbestillesviaDAIMdirektetilSkipnesTrykkerisomleverer dentrykteoppgaventilinstituttkontoret24dagersenere.instituttetbetalerfor3 eksemplarer,hvoravinstituttetbeholder2eksemplarer.ekstraeksemplarermå bekostesavkandidaten/eksternsamarbeidspartner. VedinnleveringavoppgavenskalkandidatenlevereenCDmedbesvarelsenidigital formipdfogwordversjonmedunderliggendemateriale(foreksempel datainnsamling)idigitalform(f.eks.excel).videreskalkandidatenlevere innleveringsskjemaet(fradaim)hvorbådearkbiblisbiogfellestjenester (Byggsikring)iSBIIharsignertpåskjemaet.Innleveringsskjemameddeaktuelle signatureneunderskrivesavinstituttkontoretførskjemaetleveresfakultetskontoret. Dokumentasjonsommedinstituttetsstøtteersamletinnunderarbeidetmedoppgaven skalleveresinnsammenmedbesvarelsen. Besvarelsen er etter gjeldende reglement NTNUs eiendom. Eventuell benyttelse av materialet kan bare skje etter godkjennelse fra NTNU (og ekstern samarbeidspartner

8 der dette er aktuelt). Instituttet har rett til å bruke resultatene av arbeidet til undervisningsogforskningsformålsomomdetvarutførtavenansatt.vedbrukutover dette, som utgivelse og annen økonomisk utnyttelse, må det inngås særskilt avtale mellomntnuogkandidaten. (Evt)Avtaleromeksternveiledning,gjennomføringutenforNTNU,økonomiskstøttem.v. Beskriveshernårdetteeraktuelt.Sehttp://www.ntnu.no/bat/skjemabankforavtaleskjema. Helse,miljøogsikkerhet(HMS): NTNU legger stor vekt på sikkerheten til den enkelte arbeidstaker og student. Den enkeltessikkerhetskalkommeiførsterekkeogingenskaltaunødigesjanserforåfå gjennomført arbeidet. Studenten skal derfor ved uttak av masteroppgaven få utdelt brosjyren Helse,miljøogsikkerhetvedfeltarbeidm.m.vedNTNU. Dersomstudenteniarbeidetmedmasteroppgavenskaldeltaifeltarbeid,tokt,befaring,feltkurs ellerekskursjoner,skalstudentensetteseginni Retningslinjevedfeltarbeidm.m..Dersom studenteniarbeidetmedoppgavenskaldeltailaboratorieellerverkstedarbeidskalstudenten setteseginniogfølgereglenei Laboratorieogverkstedhåndbok.Dissedokumentenefinnes påfakultetetshmssiderpånettet,sehttp://www.ntnu.no/ivt/adm/hms/. StudenterharikkefullforsikringsdekninggjennomsittforholdtilNTNU.Dersomen studentønskersammeforsikringsdekningsomtilsatteveduniversitetet,anbefalesdet athan/huntegnerreiseforsikringogpersonskadeforsikring.merom forsikringsordningerforstudenterfinnesundersammelenkesomovenfor. Innleveringsfrist: Arbeidetmedoppgavenstarter14.januar2013. BesvarelsenleveressenestvedregistreringiDAIMinnen10.juni2013kl1500. Faglærer ved instituttet: Førstelektor Torbjørn Haugen, Int. for Bygg, anlegg og transport,ntnu Veileder(eller kontaktperson) hos ekstern samarbeidspartner: Terje Giæver, Statensvegvesen,Vegdirektoratet,avdelingTrafikksikkerhet,miljøogteknologi(TMT). Instituttforbygg,anleggogtransport,NTNU Dato: ,(evtrevidert:dd.mm.åååå) Underskrift Faglærer

9 Forord% Dennerapporteneretsluttproduktavenmasteroppgavei spesialiseringsretningenvegvednorgestekniskenaturvitenskapelige Universitet(NTNU)våren2013.Masteroppgavenerenobligatoriskoppgavei femteårstrinnforstudentervedinstituttforbygg,anleggogtransport. Idennerapportenharjeghovedsakeligsettpåulykkesrisikoiplanskiltekryssog ulikeutformingersinnvirkningpåulykkessituasjonenidennetypekryss.en rekkepersonerharidenforbindelsehjulpetmegmedrådogveiledning. FørstogfremstviljegtakkeminhovedveiledervedNTNU,TorbjørnHaugen,og mineksterneveiledervedstatensvegvesen,terjegiæver,forfagligveiledning oghjelptilstruktureringavoppgaven. JegvilogsåtakketidligereprofessorvedNTNU,SteinJohannesen,forinspirasjon tiloppgaven,jørnvidareriksenvedstatensvegvesenforinformasjonomulike kryss,ogførsteamanuensisvedntnu,eirinryeng,forhjelpmedstatistiske tester. KarolineF.Knutsen,Trondheim8.juni2013 I

10 % % II

11 III Sammendrag% Planskiltekryssbrukesofteforkryssendevegerdertrafikkvolumeterstortog fartsgrensenerhøy.foråutformetrafikksikreløsningerforplanskiltekrysser detviktigåhaenoversiktoverulykkessituasjonenidennetypenkryss.deter tidligereblittutførtstudieravdetteemnet,mensidendensistestudienble utførti2004begynnertalleneåbligamle.deterderforønskeligmedenny analyseavulykkessituasjoneniplanskiltekryss. Formåletmeddenneoppgavenharderforværtåkartleggeulykkessituasjoneni planskiltekryss.detteergjortvedåregneutulykkesfrekvenserfordeulike krysstyperogkryssdelerforetutvalgkryss.fordeulikekrysstypenehardet ogsåblittberegnetskadekostnadogalvorlighetsgrad.itilleggerdetblittsettpå forskjelleriulykkesfrekvensforulikeutforminger.deterogsåblittutførtet litteraturstudiumbeståendeavåsammenlignedeskandinaviskeretningslinjene forutformingavplanskiltekryss. Utvalgetbestodav44planskiltekryssfrafylkeneØstfold,Hedmark,Akershusog SørTrøndelag.Iberegningenebledettidligklartatdettevaretforliteutvalgtil ågisikreresultater,alleresultatenesompresenteresidenneoppgavenerderfor kunindikasjonerpåvissetrenderitrafikksikkerhetforplanskiltekryss. Hovedresultatetfrasammenligningenavskandinaviskeretningslinjerfor planskiltekryssbleatdenorskeretningslinjenehaddefærreuliketyperogkrav tilutformingeravramperogavogpåkjøringsfeltenndesvenskeogdanske retningslinjene.denorskeretningslinjenestilteogsåkorterekravtillengdefor avogpåkjøringsfeltenndedanskeogsvenskeretningslinjene.detmåleggestil atlengdekravenefordeulikelandeneikkeerheltsammenlignbare,såforskjellen ikravtillengdekanværeannerledes. Sammenligningenavdeulikekrysstypeneblekonsentrertomhalvt kløverbladkryssogruterkryss,sidendetvarflestavdissetypeneiutvalget.halvt kløverbladkryssfikkhøyereulykkesfrekvensennruterkryss.usikkerhetentil disseverdieneerderimotaltforstoretilåkonstatereforskjellen. Forskjelleniulykkesfrekvensfordetokrysstypenesåuttilåskyldesplassering avsekundærvegunderprimærveg.resultateneindikerteatplasseringav sekundærvegoverogikkeunderprimærvegerentrafikksikkerhetsmessig gunstigutforming. Enannenutformingsomvirketgunstigvaroppfyllelseavlengdekravetfor avkjøringsfelt.forpåkjøringsfeltsåikkedetteuttilåhanoenbetydning. Vedåsammenlignedetotaleulykkesfrekvensenfordennestudienmedde tidligereutførtestudiene,serdetuttilatulykkesfrekvensengåttned.dette samsvarermeddentotaleulykkesutviklingeninorge.

12 IV

13 V Abstract% InNorwaygradeseparatedintersectionsareoftenusedwhentheamountof trafficaswellasthespeedlimitsarehigh.inordertodesigngradeseparated intersectionsthatfocusontrafficsafety,itisimportanttohaveknowledgeabout trafficaccidentsinthesekindofintersections. ThissubjecthasbeenstudiedinNorwaybefore,themostrecentstudywas conductedin2004sotheresultsarestartingtogetold.anewstudyofthetraffic accidentsingradeseparatedintersectionsisthereforewanted. Themaingoalofthisstudyhasbeentogetanoverviewoverthetrafficsafetyin gradeseparatedintersections.thisisachievedbycalculatingtheaccidentrates fordifferenttypesanddifferentpartsofgradeseparatedintersections.the averagecostoftheaccidentsandthedegreeofseverityhasalsobeencalculated forthedifferenttypesofgradeseparatedintersections.theaccidentrateshave alsobeencalculatedfordifferentdesignssuchasdifferentspeedlimitsand numberoflanes. ThedifferentguidelinesforhighwaydesigninNorway,SwedenandDenmark havebeencomparedinordertofindsimilaritiesanddifferencesinthedesign requirementsforgradeseparatedintersections. Accidentdatafrom44gradeseparatedintersectionsfromdifferentplacesin Norwayhavebeenexaminedinthisstudy.Theselectionofintersectionsistoo smalltogiveanyexactresults,soalltheresultsthatarepresentedinthisreport areonlyindicationsofpossibletrendsintrafficsafetyingradeseparated intersections. ThemainresultfromthecomparisonoftheScandinavianguidelineswasthatthe Norwegianguidelineforgradeseparatedintersectionstendstohavelessdesign requirementsthantheswedishanddanishguidelines.alsothenorwegian requirementsforthelengthofboththeexitlaneandtheaccesslaneareshorter thantheswedishanddanishrequirements.however,thelengthsarenotfully comparableduetodifferentdesignandgroundconditions,sothedifferencein lengthmaybewrong. Theselectionofintersectionsconsistedmainlyofthetwotypesdiamond intersectionandhalfcloverleafintersection,thecomparisonofthetrafficsafety indifferentintersectionswasthereforefocusedonthesetwotypes.theaccident ratewashigherforthehalfcloverleafintersectionsthanforthediamond intersections.thisdifferenceseemedtobecausedbythepositioningofthe secondaryroadundertheprimaryroad.theresultsindicatedthatplacingthe secondaryroadabovetheprimaryroadisbeneficialforthetrafficsafety. Anotherdesignthatseemedfavourablefortrafficsafetywasexitlanesthatmet therequirementstolength.fortheaccesslaneshowever,thisseemedtohaveno effect.

14 Bycomparingtheresultsfromthisstudytotheolderstudiesonthesubjectitis possibletoseethatthetotalaccidentrateforgradeseparatedintersectionshas beenreduced.thiscompliesthetotaldevelopmentinaccidentsinnorwaythat alsohasbeenreduced. Itisimportanttoemphasizethatthepresentedresultsarenotstatistic significant,andfurtherresearchisneededbeforeanyconclusioncanbemade. VI

15 Innhold Forord...I Sammendrag...III Abstract...V Figurliste...IX Tabelliste...X 1 Innledning Planskiltekryss Litteratur Generelt Krysstyper Ruterkryss Halvtkløverbladkryss Trompetkryss Dobbelthankkryss Ramper Avkjøringsfelt Norge Sverige Danmark Sammenligning Påkjøringsfelt Norge Sverige Danmark Sammenligning Oppsummering Fremgangsmåte Defineringavkryss Oppdelingavkryss Elementlengder Valgavkryss Periode Typekryss Trafikkmengde Fartsgrense Felt Plasseringavsekundærveg Formler Ulykkesfrekvens Gjennomsnittligulykkesfrekvens Usikkerhetogspredning T`test Alvorlighetsgrad Skadekostnad Resultater Sammenligningavregnemetoder:...36 VII

16 6.2 Totalulykkesfrekvensforkryssene Ulikekrysstyper Alleelementer Elementeriruterkryssoghalvekløverbladkryss Avkjøringsfelt Avkjøringsramper Påkjøringsfelt Påkjøringsramper Plankryss Primærvegikryss Typeulykkerogskadegrad Sammenligningmedtidligerestudier Oppsummering Diskusjon Generellusikkerhet Usikkerhetidatagrunnlaget Valgavregnemetode Ulykkesfrekvensforulikeforholdogutforminger Krysstyper Primærvegikryss Av`ogpåkjøringsfelt Ramper Plankryss Skadekostnadogalvorlighetsgrad Sammenligningmedtidligerestudier Konklusjon Viderearbeid Referanser...77 Vedlegg: 1)#Kryssoversikt# 2)#Kryssoversikt#med#ulykkesfrekvens#og#skadekostnad# 3)#Lengdekrav#for#av9#og#påkjøringsfelt# 4)#Beregning#av#trafikkvolum# 5)#Skadekostnader#for#ulike#ulykkestyper# 6)#Uhellskoder#for#ulike#ulykkestyper# 7)#Ulykkesoversikt % VIII

17 Figurliste% Figur21:planskiltkryss(SVV,2008a)...3 Figur25:dobbelthankkryss(Vejdirektoratet,2012a)...4 Figur31:avkjøringsfelt,Norge(SVV,2008a)...10 Figur32:kileformetavkjøringsfelt,Sverige(Trafikverket,2010)...11 Figur33:parallellavkjøringsfelt,Sverige(Trafikverket,2010)...11 Figur34:avkjøringsfeltDanmark(Vejdirektoratet,2012a)...12 Figur35:påkjøringsfelt,Norge(SVV,2008a)...15 Figur36:påkjøringsfelt,Sverige(Trafikverket,2010)...16 Figur37:påkjøringsfelt,Danmark(Vejdirektoratet,2012a)...16 Figur41:kryssavgrensning...20 Figur42:avkjøringsfelt(SVV,2008a)...22 Figur43:påkjøringsfelt(SVV,2008a)...23 Figur44:lengdepåtidsperiode...24 Figur45:ulikekrysstyper...25 Figur61:ulykkesfrekvensvedulikeregnemetoder...36 Figur62:ulykkesfrekvensforhalvekløverbladkryss...37 Figur63:ulykkesfrekvensforruterkryssogkløverbladkryss...40 Figur64:ulykkesfrekvensforulikeelementer...43 Figur65:ulykkesfrekvensforelementeriruterkryssogkløverbladkryss...47 Figur66:ulykkesfrekvens,avkjøringsfeltlengdekrav...48 Figur67:ulykkesfrekvens,påkjøringsfeltlengdekrav...51 Figur68:ulykkesfrekvens,påkjøringsramper...53 Figur69:ulykkesfrekvens,plankryss...55 Figur610:ulykkesfrekvens,antallfeltforprimærvegikryss...56 Figur611:ulykkesfrekvens,fartsgrenseforprimærvegikryss...57 Figur612:Uf,plasseringavsekundærvegforprimærvegikryss...58 Figur613:alvorlighetfordeltpåulikeelementer...61 IX

18 Tabelliste% Tabell31:fordelerogulempermedruterkryss...6 Tabell32:fordelerogulempermedhalvtkløverbladkryss...7 Tabell33:brukavdobbelthankkryss...8 Tabell34:rampeutforming...9 Tabell35:rampetyper...9 Tabell36:avkjøringsfelt,lengdekrav...13 Tabell37:avkjøringsfelt,påvirkendefaktorertillengdekrav...13 Tabell38:avkjøringsfelt,valgavtype...14 Tabell39:påkjøringsfelt,lengdekrav...17 Tabell310:påkjøringsfelt,påvirkendefaktorertillengdekrav...17 Tabell51:parametereforttest...32 Tabell61:ulykkesfrekvensvedulikeregnemetoder...36 Tabell62:sammenligningavregnemetoder...37 Tabell63:ulykkerogulykkesfrekvensforkrysstyper...39 Tabell64:ulykkesfrekvensforulikekategorier...41 Tabell65:ulykkesfrekvensfor4feltskryss...42 Tabell66:Ufforulikplasseringavsekundærvegen...42 Tabell67:ulykkesfrekvensforulikeelementer...43 Tabell68:ulykkesfrekvensforelementerikløverbladkryss...45 Tabell69:ulykkesfrekvensforelementeriruterkryss...46 Tabell610:ulykkesfrekvens,avkjøringsfeltlengdekrav...48 Tabell611:ulykkesfrekvens,avkjøringsfeltantallfelt...49 Tabell612:avkjøringsfeltfordeltpåantallfeltoggodkjentlengdekrav...49 Tabell613:ulykkesfrekvens,avkjøringsramper...50 Tabell614:ulykkesfrekvens,påkjøringsfeltlengdekrav...51 Tabell615:ulykkesfrekvens,påkjøringsfeltantallfelt...52 Tabell616:ulykkesfrekvens,plankryss...54 Tabell617:ulykkesfrekvens,antallfeltforprimærvegikryss...56 Tabell618:ulykkesfrekvens,fartsgrenseforprimærvegikryss...57 Tabell619:Uf,plasseringavsekundærvegforprimærvegikryss...58 Tabell620:ulykkestyperikryss...59 Tabell621:skadekostnadforulikekrysstyper...60 Tabell622:alvorlighetsgradforulikekrysstyper...61 Tabell623:ulykkesfrekvensfor1995og Tabell624:ulykkesfrekvensfor20040g X

19 Trafikkulykkeriplanskiltekryss:innledning InstituttforBygg,AnleggogTransport 1 1 Innledning% DenpågåendeogplanlagteoppgraderingenavmotorvegeriNorge,sompåE6og E18,økerbehovetforplanskiltekrysssidendeterkravomplanskiltekrysspå dennetypeveger.vedplanleggingavplanskiltekrysserenforståelseav ulykkessituasjonenidennetypenkryssviktigforåkunneutformedemså trafikksikresommulig. Ulykkessituasjoneniplanskiltekryssharikkeblittundersøktsiden2004,enny studiemedfokuspåulykkesrisikoiulikeutformingerkanderforbedre forståelsenavdagensulykkesbildeiplanskiltekryss. Idenneoppgavenhardetblittvalgtut44kryss,hvorav34avdemerkrysssom harblittbruktitidligerestudieravulykkessituasjoneniplanskiltekryss. Detbletidligklartatutvalgetavkryssvarforlitetilåfåsikretallpå ulykkesrisiko.detkanderforikketrekkesnoensignifikantekonklusjonerfra resultatene.resultatenekandermedkunbrukessomindikasjonerpåvisse trenderiulykkesbildet. Foråbeskriveulykkesrisikoenideulikeplanskiltekrysseneogdeleneav krysseneerdetblittfokusertpåberegnetulykkesfrekvens.ulykkesfrekvenser antallobserverteulykkerienperiodevektetpåtrafikkvolumogantallåri perioden.fordeulikekrysstypeneblirogsåalvorlighetsgradenog skadekostnadeneberegnet,detteertallpåhenholdsvishvoralvorligskaddde involverteiulykkeneharblittogkostnaderavdeinntrufneulykkene. Deterblittregnetutulykkesfrekvensforulikeutformingerogforholdforbåde deuliketypeneavplanskiltekryssogdeulikedelenesominngårietplanskilt kryss.disseutformingeneogforholdenehariallhovedsakdreidsegom fartsgrense,antallkjørefelt,plasseringavsekundærvegogoppfyllelseav lengdekrav.deterogsåandreutformingersomtrafikkvolum,midtdelere, kurvaturoglinjeføringsomkanværeinteressanteidennesammenhengen.disse forholdeneharimidlertidblittutelattfraoppgavengrunnetblantannetstor usikkerhet,vanskermedåfinnesikkerinformasjonomdisseforholdeneog tidsbegrensninger. Førstirapportenkommerenintroduksjonavplanskiltekryssoguliketyper planskiltekrysssombrukesinorge.deretterpresenteresetlitteraturstudium derdeulikeretningslinjenetilutformingavplanskiltekryssinorge,sverigeog Danmarkblirsammenlignet. Etterlitteraturstudietfølgerenbeskrivelseavframgangsmåteforinnhentingav informasjonomdeulikekryssene.førresultatenepresenteresblirdeulike formlenesomerbenyttetforklart.

20 Trafikkulykkeriplanskiltekryss:innledning Denførstedelenavresultateneerogsådenstørste,herblirdeulikeberegnede ulykkesfrekvensenepresentert.denandredelenavresultateneinneholder skadekostnaderogalvorlighetsgradfordeulikekryssene.sistedelav resultateneerensammenligningmedresultaterfratidligerestudier.tilsluttblir resultateneoppsummert. Rapportenavsluttesmedendiskusjonavdeulikeresultateneetterfulgtaven konklusjonavstudiet.helttilsluttdiskutereshvordanarbeidetistudienkan videreføres. 2 InstituttforBygg,AnleggogTransport

21 Trafikkulykkeriplanskiltekryss:planskiltekryss 2 Planskilte%kryss% EtplanskiltkryssbliravStatensVegvesen(SVV)definertsometkryssder ramperkoplersammendekryssendevegene,ogminstenavvegeneikkehar kryssendetrafikkstrømmer(svv,2008a).påmotorvegerogmotortrafikkveger krevesdetplanskiltekryss.motorvegogmotortrafikkvegererdefinertsomveg somikkehardirektetilknytningtileiendommenelangsvegenogdetstilles spesiellekravtilkjøretøysombrukervegene.itilleggskalmotorvegha midtrekkverkogfirekjørefelt(svv,2008b). Deulikedeleneietplanskiltkrysserpåkjøringsrampe,avkjøringsrampe, plankryss,sekundærveg,primærveg,akselerasjonsfeltogretardasjonsfelt. Figurenunderviserplasseringenavdeulikekryssdelene. Figur2`1:planskiltkryss(SVV,2008a) Akselerasjonsfeltogretardasjonsfeltvilheretterbenevnessomhenholdsvis påkjøringsfeltogavkjøringsfelt.videreioppgavenvilbenevnelsenkryssbety planskiltkryss. Detfinnesfleretyperplanskiltekryss,demestbrukteerruterkryssoghalvt kløverbladkryss.andretypererhankkryss,trompetkryssogulike kombinasjoneravdenevntekrysstypene. Figurentilvenstreviseret ruterkryss.ruterkryss,ogsåkalt diamantkryss,erdetminst arealkrevendeavdeplanskilte kryssene(svv,2008a).alle rampeneerdirekte,detvilsiatat desvingerisammeretningsom Figur2`2:ruterkryss(SVV,2008a) fartsretningen. Avkjøringsrampeneerplassertforankryssetogpåkjøringsrampenekommer etterkrysset(snl,2009). InstituttforBygg,AnleggogTransport 3

22 Trafikkulykkeriplanskiltekryss:planskiltekryss Fulltkløverbladkryssharstorkapasitet,menkreverogsåmyeareal.Etfullt kløverbladkryssharendirekte rampeogrampesløyfeihver kvadrant(snl,2009).ethalvt kløverbladkryssharramperito kvadranterogermeddetmindre plasskrevende,figur23viseret sliktkryss. Figur2`3:halvtkløverbladkryss(SVV,2008a) Hvissekundærvegenikkeergjennomgåendeertrompetkryssetetgodt alternativ. Ettrompetkrysskanutformesslik atbådeprimærvegenog sekundærvegenerfrifor kryssendetrafikk.figurentil venstreviserettrompetkryss. Figur2`4:trompetkryss(SVV,2008a) IhankkryssbrukesTkrysstilåkoplerampenetilbådesekundærvegog primærveg,denneløsningenanvendesdersekundærvegenharveldigliten trafikk(snl,2009).figurenunderviserenillustrasjonavettypiskdobbelt hankkryss. Figur2`5:dobbelthankkryss(Vejdirektoratet,2012a) 4 InstituttforBygg,AnleggogTransport

23 Trafikkulykkeriplanskiltekryss:litteratur 3 Litteratur% Retningslinjeneforutformingavplanskiltekryssideskandinaviskelandeneblir hergjennomgåttogsammenlignetforåfinneeventuelleforskjellerikravog anbefalingertilutforming.retningslinjenesomerbenytteterdennorske håndboknr263(svv,2008a),desvenskekravenefortrafikkplatser (Trafikverket,2010),ogdendanskehåndbokenToplankrydsiåbnelandskab (Vejdirektoratet,2012a).Allekravenesomkommenteresidenne litteraturgjennomgangenerhentetfradisseretningslinjene. 3.1 Generelt% IbådeNorge,SverigeogDanmarkbenyttesplanskiltekryssprimærtpå motorveg.deulikekravenesomfremstillesogsammenlignesidenneoppgaven erderforgjeldendeformotorveger. Mangeavkravenetilutformingavhengeravfart.Denorskeretningslinjene brukerfartsgrensepåprimærvegisinekrav.desvenskeretningslinjenebruker referansehastighetsomenverdifordenhastighetenulikedeleridetplanskilte kryssetskalutformesetter.referansehastighetenbøroverensstemmemed planlagtfartsgrensepåstedet(trafikverket,2004).videreidenne sammenligningenantasdetderforatreferansehastighetentilsvarerfartsgrensen påstedet. Idedanskeretningslinjenebrukesbegrepetplanlagthastighetpåprimærveg. Denplanlagtehastighetenerdenhastighetendeterønsketatkjøretøyeneskal holdeogdeneroftelikdensattefartsgrensen(vejdirektoratet,2012b).det antasderforogsåatdenplanlagtehastighetentilsvarerfartsgrensen.pådenne måtenerdetmuligåsammenlignedeulikekravenesomergittutfrafartsgrense påprimærvegen. % % InstituttforBygg,AnleggogTransport 5

24 Trafikkulykkeriplanskiltekryss:litteratur 3.2 Krysstyper% Idenorskeretningslinjeneerdetruterkryssoghalvtkløverbladkrysssom presenteressomhovedtypene.deterderfordissekrysstypenesomdetblirmest fokusertpå Ruterkryss% Tabellennedenforviserfordelerogulempervedruterkrysssomblirnevntide ulikelandenesretningslinjer. Tabell3`1:fordelerogulempermedruterkryss Land Fordelerogulempervedbrukavruterkryss Minstplasskrevendeavkryssene Korteramper Oversiktligoglogiskeretningsvalg Dårligkapasitetpåsekundærvegkangidårligavviklingstrafikkpå avkjøringsramper Oftestbilligsteløsning Minstplasskrevendeavkryssene Korterampergirsomregelmindretidsogkjøretøykostnader, somigjengirlaveretrafikkkostnaderennkløverbladkryss Girfirevegskryssitilslutningmellomramperogsekundærveg, kanløsesvedåleggerundkjøring Minstplasskrevendeavkryssene Enkleramper Risikoforfeilkjøringer(kjøreifeilkjøreretningpårampe)avtar vedinnføringavrundkjøringer Relativtbillige Brukerallefirekvadranter,kanværeuheldigivanskeligterreng Bestforsmåtrafikkvolum Degjennomgåendetrekkenevedruterkryssseruttilåværeatdeterenbilligog litearealkrevendeløsning,menatdenharvissebegrensningervedstørre trafikkbelastningpåsekundærveg. Norge Sverige Danmark 6 InstituttforBygg,AnleggogTransport

25 Trafikkulykkeriplanskiltekryss:litteratur Halvt%kløverbladkryss% Fordelerogulempervedhalvtkløverbladkrysssomnevnesidenorske,svenske ogdanskeretningslinjenevisesitabellennedenfor. Tabell3`2:fordelerogulempermedhalvtkløverbladkryss Land Fordelerogulempervedbrukavhalvtkløverbladkryss Måsvingetilvenstrefrasekundærvegenforåsvingetilhøyrepå primærvegen,kanføretilkjøringifeilretning Norge Sverige Danmark Girtrevegskryssistedenforfirevegskryssitilslutningenmellom ramperogsekundærveg Kanhaarealmessigefordeler Kanutformesslikattrafikkforbindelsermedhøytrafikkfårstørre kapasitetogtrafikksikkerhetihøyresvingertilogfra sekundærveg,istedetforvenstresvinger.detteersammenlignet medruterkryss Kanværevanskeligfortrafikanteråfåoversiktogtilpassefarteni avkjøringsramperutformetsomsløyfer Brukesderdetervanskeligåbrukeallefirekvadranter Rundkjøringergirstørrekapasitet Brukesforsammetrafikkvolumsomruterkryss Halvtkløverbladkryssseruttilåhaenmerfleksibelarealbrukennruterkryss, sidenrampeneplasseresiulikekvadranter.kapasitetsmessigkandenne krysstypenhafordelerhvisrampeneleggesriktigiforholdtildenstørste trafikkstrømmen.ruterkryssserderimotuttilåværeenbilligereogmer oversiktligløsning. InstituttforBygg,AnleggogTransport 7

26 Trafikkulykkeriplanskiltekryss:litteratur Trompetkryss% Forallelandenesretningslinjeranbefalestrompetkryssdersekundærvegenikke ergjennomgående.trompetkrysserlitediskutertideulikeretningslinjeneog blirderforikkekommentertytterligere Dobbelt%hankkryss% Dobbelthankkrysserikkekommentertidenorskeretningslinjene,ogerikke bruktformotorvegidesvenskeogdanskeretningslinjene.tabellennedenforgir enkortpresentasjonavbrukavdobbelthankkryssideulikelandene. Tabell3`3:brukavdobbelthankkryss Land Brukavdobbelthankkryss Utformingblirikkebeskrevetidenyesteretningslinjene Ieldreretningslinjerkommerdetfrematkrysstypenkunbør benyttesvedutbedringaveksisterendevegerogderkryssav typenhalvtkløverbladikkekanlegges(svv,1992) På4feltsvegsomikkeermotorveg Norge Sverige Brukeshvorandrekrysstyperikkeermuligavhensyntil omkostninger,arealogmiljøforhold Vedombyggingaveksisterendekrysstilplanskiltpåen økonomiskogdriftsmessigattraktivmåte Brukesikkepåmotorveg Dobbelthankkryssseruttilåblibenyttetderandreløsningerervanskeligeå gjennomføre. % % Danmark 8 InstituttforBygg,AnleggogTransport

Revidert håndbok 017 Veg- og. Randi Eggen Statens vegvesen Vegdirektoratet

Revidert håndbok 017 Veg- og. Randi Eggen Statens vegvesen Vegdirektoratet Revidert håndbok 017 Veg- og gateutforming g Randi Eggen Statens vegvesen Vegdirektoratet Status ny vegnormal Forslag til ny normal er klar til å sendes på høring så snart Samferdselsdepartementet avklarer

Detaljer

Geometrisk utforming av veg- og gatekryss VEILEDNING Håndbok 263

Geometrisk utforming av veg- og gatekryss VEILEDNING Håndbok 263 Vegdirektoratet 2013 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss VEILEDNING Håndbok 263 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss GEOMETRISK UTFORMING AV VEG- OG GATEKRYSS Håndbøker i Statens vegvesen Dette

Detaljer

Trefiberbasert isolasjon i bindingsverksvegger

Trefiberbasert isolasjon i bindingsverksvegger Trefiberbasert isolasjon i bindingsverksvegger Undersøkelse av fuktforhold i laboratorieforsøk og sammenligning med simuleringer i WUFI Erik Lunde Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juli 2014 Hovedveileder:

Detaljer

Prosjektering av nytt kryss mellom E16 og Fv24 ved Korsmo

Prosjektering av nytt kryss mellom E16 og Fv24 ved Korsmo Prosjektering av nytt kryss mellom E16 og Fv24 ved Korsmo Lene Anita Nordsve Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Kelly Pitera, BAT Medveileder: Tone Lise Aunan, COWI Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Utvikling av ulykkesmodeller for ulykker på riks- og fylkesvegnettet i Norge

Utvikling av ulykkesmodeller for ulykker på riks- og fylkesvegnettet i Norge Sammendrag: Utvikling av ulykkesmodeller for ulykker på riks- og fylkesvegnettet i Norge TØI rapport 1323/2014 Forfatter: Alena Høye Oslo 2014 45 sider Ulykkesmodeller er utviklet for riks- og fylkesvegnettet

Detaljer

Dimensjoneringskriterier

Dimensjoneringskriterier Alen Begic, Morten Nakken og Wasim Habibi Gruppe 6 1 Kortfattet sammendrag Dette dokumentet omfatter begrunnelse for valg av tiltak, innhold av håndbøker og dimensjoneringskriterier som har blitt brukt

Detaljer

Geometrisk utforming av veg- og gatekryss

Geometrisk utforming av veg- og gatekryss Geometrisk utforming av veg- og gatekryss Under revidering 28. august 2007 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok nivå 2 i Statens vegvesens håndbokserie. Det er Vegdirektoratet som har hovedansvaret

Detaljer

EKSAMEN I TBA 4285 TRAFIKKREGULERING GK. Mandag 19.desember 2005. Tid: kl 09.00 13.00

EKSAMEN I TBA 4285 TRAFIKKREGULERING GK. Mandag 19.desember 2005. Tid: kl 09.00 13.00 Eksamen i fag TBA 4285 Trafikkregulering GK, 19.desember 2005, side 1 av 13 Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet Institutt for bygg, anlegg og transport Faglig kontakt under eksamen: Eirin Ryeng

Detaljer

Geometrisk utforming av veg- og gatekryss VEILEDNING

Geometrisk utforming av veg- og gatekryss VEILEDNING Geometrisk utforming av veg- og gatekryss VEILEDNING Håndbok 263 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok nivå 2 i Statens vegvesens håndbokserie. Det

Detaljer

FAGRAPPORT E6 GARDERMOEN R02 GEOMETRISK VEGSTANDARD BERGMOEN AS 2013-11-11

FAGRAPPORT E6 GARDERMOEN R02 GEOMETRISK VEGSTANDARD BERGMOEN AS 2013-11-11 FAGRAPPORT BERGMOEN AS E6 GARDERMOEN R02 GEOMETRISK STANDARD 2013-11-11 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: R02 256161 Kunde: Bergmoen AS Geometrisk vegstandard for: - E6 - E16 - Nye kryss langs E6

Detaljer

TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 2. 3 Fremtidig situasjon 3

TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 2. 3 Fremtidig situasjon 3 FLUX ARKITEKTER TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 2 3 Fremtidig

Detaljer

Brukbarhet ved benyttelse av fri programvare i systemutvikling - en praktisk studie

Brukbarhet ved benyttelse av fri programvare i systemutvikling - en praktisk studie Brukbarhet ved benyttelse av fri programvare i systemutvikling - en praktisk studie Tarjei Eriksen Ormestøyl Anders Kløvrud Rognstad Master i datateknikk Oppgaven levert: Juni 2010 Hovedveileder: Dag Svanæs,

Detaljer

Bølgekompensering under boring med RamRig

Bølgekompensering under boring med RamRig Bølgekompensering under boring med RamRig Modellering og regulering Yngvild Aurlien Master i teknisk kybernetikk Oppgaven levert: Juli 2007 Hovedveileder: Thor Inge Fossen, ITK Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Ny fartsgrense på motorveg i Norge

Ny fartsgrense på motorveg i Norge NVF Nordisk trafikksikkerhetsforum, Island 2014 Ny fartsgrense på motorveg i Norge Arild Ragnøy Statens vegvesen, Vegdirektoratet Norge Ulykkesfrekvens Ny fartsgrense på motorveg Utgangspunktet for endringen

Detaljer

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer

Øving 1 kryss: Trafikksikkerhet i kryss - Løsningskommentarer

Øving 1 kryss: Trafikksikkerhet i kryss - Løsningskommentarer NTNU Veg og transport EVU kurs Vegplanlegging / Bergen / 2010-03-24 Terje Giæver/Arvid Aakre Øving 1 kryss: Trafikksikkerhet i kryss - Løsningskommentarer 1.1 Beregning av ulykkesfrekvens Uf U ÅDT n ul/10^6

Detaljer

ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE

ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE Vedlegg til Trafikksikkerhetsplan for Sørum 2010-2021 ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE Dette vedlegget tar for seg ulykkesutviklingen i Sørum kommune for de 4 siste årene og forrige planperiode. Det gis

Detaljer

Gang- og sykkelløsninger

Gang- og sykkelløsninger Sammendrag: sykkelløsninger Sammenligning av norske og utenlandske anbefalinger om bruksområder og utforming TØI rapport 1228/2012 Forfatter: Michael W. J. Sørensen Oslo 2012 73 sider Kravene i den norske

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning SAMMENSTILLING AV RESULTATER FRA RISIKOANALYSE OG ROS- ANALYSE FOR RV 555 STORAVATNET-LIAVATNET, SAMT KONKLUSJON OG ANBEFALING

NOTAT. 1. Innledning SAMMENSTILLING AV RESULTATER FRA RISIKOANALYSE OG ROS- ANALYSE FOR RV 555 STORAVATNET-LIAVATNET, SAMT KONKLUSJON OG ANBEFALING NOTAT Oppdrag 2120536 Kunde Statens vegvesen Region vest Notat nr. 1 Til Lilli Mjelde Fra Rambøll SAMMENSTILLING AV RESULTATER FRA RISIKOANALYSE OG ROS- ANALYSE FOR RV 555 STORAVATNET-LIAVATNET, SAMT KONKLUSJON

Detaljer

Forord% Denneoppgavenutgjørsistedelavmittmasterstudieientreprenørskapoginnovasjon vedhandelshøyskolenvednorgesmiljø9ogbiovitenskapeligeuniversitet. Minfasinasjonfortemaetstartetenvakkersommerdagi2013dajegvarpåveihjemfra

Detaljer

VEGER I NYBUÅSEN. Søndergaard Rickfelt AS 13.08.2014

VEGER I NYBUÅSEN. Søndergaard Rickfelt AS 13.08.2014 2014 VEGER I NYBUÅSEN Søndergaard Rickfelt AS 13.08.2014 Innhold 1.0 Innledning... 3 1.1 Utredningen... 3 1.2 Lokalisering... 3 2.0 Forutsetninger... 3 2.1 Omfang... 3 2.2 Trafikktall... 3 2.3 Fartsgrenser:...

Detaljer

Kommunedelplan for ny E6 mellom Røra og Mære i Nord- Trøndelag fylke

Kommunedelplan for ny E6 mellom Røra og Mære i Nord- Trøndelag fylke Kommunedelplan for ny E6 mellom Røra og Mære i Nord- Trøndelag fylke Kristine Hove Røsok Bygg- og miljøteknikk (2 årig) Innlevert: August 2012 Hovedveileder: Asbjørn Hovd, BAT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Side: 1 av 7 Til: Fra: Steen & Strøm AS Norconsult Dato: 7. oktober 2008 KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Bakgrunn Arbeidet med å finne frem til et veisystem for det fremtidige Krokstad

Detaljer

Eksamen i EVU-kurs TRAFIKKTEKNIKK. Oslo Tirsdag 13. november 2007

Eksamen i EVU-kurs TRAFIKKTEKNIKK. Oslo Tirsdag 13. november 2007 Side 1 av 6 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for Bygg, anlegg og transport Faglig kontakt under eksamen: Navn Arvid Aakre E-mail arvid.aakre@ntnu.no

Detaljer

NOTAT Hamar Stadion adkomst

NOTAT Hamar Stadion adkomst NOTAT Hamar Stadion adkomst Dato 28.04.2011 Til: Jan Bøye Leirhol Ole Holsæter Ole Uno Iversen Veidekke AS Veidekke AS NSW Arkitekter og Planleggere AS Kopi til: Thomas McQuillan NSW Arkitekter og Planleggere

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

Ås kommune. Trafikkanalyse. Midlertidig modulskole ved Ås stadion. 2016-02-04 Oppdragsnr.:5155104

Ås kommune. Trafikkanalyse. Midlertidig modulskole ved Ås stadion. 2016-02-04 Oppdragsnr.:5155104 Ås kommune Trafikkanalyse Midlertidig modulskole ved Ås stadion 2016-02-04 Oppdragsnr.: 5155104 Revisjon: C03 C03 2016-02-04 Utforming av- og påstigningslomme i Langbakken FrLof KLIve KLIve C02 2016-02-02

Detaljer

RAPPORTSKRIVING FOR ELEKTROSTUDENTER

RAPPORTSKRIVING FOR ELEKTROSTUDENTER RAPPORTSKRIVING FOR ELEKTROSTUDENTER FORORD Dette notatet er skrevet av Åge T. Johansen, Høgskolen i Østfold. Det er skrevet for å gi studenter en veiledning i rapportskriving. Informasjonen er ment å

Detaljer

PSY-2002 Bacheloroppgave, 20 sp - Utfyllende retningslinjer Godkjent IPS 16. september 2010

PSY-2002 Bacheloroppgave, 20 sp - Utfyllende retningslinjer Godkjent IPS 16. september 2010 PSY-2002 Bacheloroppgave, 20 sp - Utfyllende retningslinjer Godkjent IPS 16. september 2010 Utforming og innlevering Oppgavens lengde skal ikke overskride 20 sider (7000 ord). Marger skal være 2,5 cm på

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA

TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA Beregnet til Fornyerservice AS Dokument type Rapport Dato Oktober, 2015 TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA Revisjon Dato 2015/10/08

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET 1 UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET Fastsatt av Utdanningsutvalget 23.03.2006 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 07.12.2005 45. Endringer vedtatt

Detaljer

NOTAT TRAFIKKVURDERING

NOTAT TRAFIKKVURDERING Oppdragsgiver: Arnegård og Tryti Fossgård Oppdrag: 529210 Detaljregulering for F2 & F3 Kikut Nord - Geilo Del: Trafikale konsekvenser Dato: 2012-06-28 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Eirik

Detaljer

VURDERINGSORDNINGEN OG BRUK AV SENSOR - RETNINGSLINJER FOR SIVILINGENIØRFAKULTETENE

VURDERINGSORDNINGEN OG BRUK AV SENSOR - RETNINGSLINJER FOR SIVILINGENIØRFAKULTETENE NTNU Forvaltningsutvalget for Norges teknisk-naturvitenskapelige sivilingeniørutdanningen universitet ved NTNU 5. 10. 2005/KEM/OF/ÅS og GB (FUS) VURDERINGSORDNINGEN OG BRUK AV SENSOR - RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak.

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Behandlet i Programstyret for master i teknologi 04.12.2003 i sak IMAT 05-03. Fastsatt av Studieutvalget

Detaljer

Folkeforbundet og krigens bekjempelse. Avhandling for graden doctor philosophiae

Folkeforbundet og krigens bekjempelse. Avhandling for graden doctor philosophiae Karl Erik Haug Folkeforbundet og krigens bekjempelse Norsk utenrikspolitikk mellom realisme og idealisme Avhandling for graden doctor philosophiae Trondheim, oktober 2012 Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

NOTAT TRAFIKKUTREDNING PÅ NOTODDEN 1 INNLEDNING

NOTAT TRAFIKKUTREDNING PÅ NOTODDEN 1 INNLEDNING Oppdragsgiver: Søndergaard Rickfelt AS Oppdrag: 524388 Trafikkutredning Nesøya og Jernverkstomta på Notodden Del: 1 av 1 revidert notat Dato: 2010-08-04 Skrevet av: Birgitte Halvorsen, Jenny Persson Kvalitetskontroll:

Detaljer

Produktspesifikasjon. Trafikkulykke (ID=570) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.

Produktspesifikasjon. Trafikkulykke (ID=570) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.03-727 Sist endret: 2013-10-30 Definisjon: Kommentar: Alle Trafikkulykke (ID=570) Informasjon om ulykkessted, værforhold, skadeomfang

Detaljer

Om å skrive vitenskapelige rapporter

Om å skrive vitenskapelige rapporter Om å skrive vitenskapelige rapporter Per Åge Ljunggren (september 2002) Nysgjerrighet er utgangspunktet for all læring Anonym I den akademiske verden Den vitenskapelige angrepsmåten er viktig Alt arbeid

Detaljer

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen NOTAT OPPDRAG Trafikkanalyse Herstua Grus OPPDRAGSNUMMER 256361 OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV DATO 1.3.2013 REVISJON 1 Innledning Norge AS er engasjert av Herstua

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljregulering E105 parsell 1A

Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljregulering E105 parsell 1A Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljregulering E105 parsell 1A Dette vedlegget utdyper vurderingene gjort i planprogrammets kap. 7. 1 Innledning En risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) skal vurdere

Detaljer

Trygghet og sikkerhet

Trygghet og sikkerhet TØI-rapport 1009/2009 Forfattere: Michael Sørensen og Marjan Mosslemi Oslo 2009, 140 sider Sammendrag: Trygghet og sikkerhet Trafikksikkerhetstiltaks effekt på myke trafikanters trygghetsfølelse En litteraturstudie

Detaljer

Etablering av sykling mot kjøreretningen i enveisregulerte gater i Oslo

Etablering av sykling mot kjøreretningen i enveisregulerte gater i Oslo Etablering av sykling mot kjøreretningen i enveisregulerte gater i Oslo Resultater fra førundersøkelsen - mai 2011 Kurs i Sykkelhåndboka og planlegging av veganlegg for sykkeltrafikk, Hamar 12. oktober

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat. Hjellnes Consult AS Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse

Detaljer

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE Ski kommune Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE RAPPORT Rapport navn.: Oppdrag nr.: Dato: Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski - Trafikkanalyse Oppdragsnavn:

Detaljer

Bruk av reduserte fartsgrenser i byer og tettsteder

Bruk av reduserte fartsgrenser i byer og tettsteder Sammendrag: Bruk av reduserte fartsgrenser i byer og tettsteder TØI rapport 1401/2015 Forfattere: Torkel Bjørnskau, Astrid H. Amundsen Oslo 2015 72 sider Statens vegvesens NA-rundskriv 05/17 fra 2005 gir

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for Samfunnsvitenskap Institutt for Landskapsplanlegging

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for Samfunnsvitenskap Institutt for Landskapsplanlegging Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for Samfunnsvitenskap Institutt for Landskapsplanlegging Masteroppgave 2015 30 stp Årsaker til tregt salg i boligprosjekter, og hvordan det håndteres.

Detaljer

ARBEIDSVARSLING (fokus sykkel) Jan-Arne Danielsen Veg- og transportavdelingen Region Nord

ARBEIDSVARSLING (fokus sykkel) Jan-Arne Danielsen Veg- og transportavdelingen Region Nord ARBEIDSVARSLING (fokus sykkel) Jan-Arne Danielsen Veg- og transportavdelingen Region Nord Agenda! Trafkkulykker tilknyttet vegarbeid og analyse av 33 dødsulykker med sykelister! Vegtrafikkloven krav til

Detaljer

Søknad om godkjenning av studieplan og avtale for masterstudiet frem til avsluttende eksamen

Søknad om godkjenning av studieplan og avtale for masterstudiet frem til avsluttende eksamen Versjon 17.09.2014 Fysisk institutt Søknad om godkjenning av studieplan og avtale for masterstudiet frem til avsluttende eksamen Avtalen er en samarbeidsavtale mellom student, veileder(e) og programråd

Detaljer

Arvid Aakre NTNU / SINTEF Veg og samferdsel arvid.aakre@ntnu.no. Mars 2010 / Arvid Aakre

Arvid Aakre NTNU / SINTEF Veg og samferdsel arvid.aakre@ntnu.no. Mars 2010 / Arvid Aakre Arvid Aakre NTNU / SINTEF Veg og samferdsel arvid.aakre@ntnu.no Generelt om trafikkmodeller Modellering er en forenkling av virkeligheten Kvalitet på sluttresultatet avgjøres av Kvalitet på inngangsdata

Detaljer

Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp

Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp Notat 11 KU Bybanen Sentrum - Åsane - Tilleggsutredning nr 11. Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp 2013-10-07 Til: Bergen kommune ved etat for Plan og geodata Fra: Siv.ing Helge Hopen Dato:

Detaljer

HJELPER TIL PSYKOLOGI I ORGANISASJON OG LEDELSE

HJELPER TIL PSYKOLOGI I ORGANISASJON OG LEDELSE INNHOLD Kapittel 1 Psykologi på organisasjonsarenaen... 11 Utvidet sammendrag... 13 I Psykologi og atferdsfag... 13 II Psykologi som studiet av det mentale liv... 13 III Psykologi som studiet av atferd...

Detaljer

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE 14.08.2014 Åkebergmosen II Trafikkanalyse Side 2 FORORD Veidekke Eiendom AS utarbeider forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

1 Innledning 2. 5 Oppsummering 29. 6 Vedlegg 31

1 Innledning 2. 5 Oppsummering 29. 6 Vedlegg 31 STATENS VEGVESEN REGION ØST REG.PLAN FV. 109 ALVIM TORSBEKKDALEN KOLLEKTIVTILTAK/ KORRIDORUTVIKLING ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no TRAFIKKANALYSE

Detaljer

1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet til. (institutt)

1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet til. (institutt) SØKNAD OM OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING (PhD-GRADEN) VED UNIVERSITETET I BERGEN 1. Forskerutdanning: Søknaden gjelder opptak til organisert forskerutdanning ved. (fakultet) Ønsker å bli knyttet

Detaljer

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Bakgrunn og problemstillinger Ny barnehage ønskes lokalisert i enden av Johan Blytts vei, med opparbeidede grøntarealer og parkering i forbindelse med

Detaljer

Bakgrunn og metode. 1. Før- og etteranalyse på strekninger med ATK basert på automatiske målinger 2. Måling av fart ved ATK punkt med lasterpistol

Bakgrunn og metode. 1. Før- og etteranalyse på strekninger med ATK basert på automatiske målinger 2. Måling av fart ved ATK punkt med lasterpistol TØI rapport Forfatter: Arild Ragnøy Oslo 2002, 58 sider Sammendrag: Automatisk trafikkontroll () Bakgrunn og metode Mangelfull kunnskap om effekten av på fart Automatisk trafikkontroll () er benyttet til

Detaljer

TRAFIKKANALYSE MARIÅS FELT B16

TRAFIKKANALYSE MARIÅS FELT B16 Beregnet til Sparebanken Øst Eiendom AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Mai 2015 TRAFIKKANALYSE MARIÅS FELT B16 TRAFIKKANALYSE MARIÅS FELT B16 Revisjon 01 Dato 2015/05/08 Utført av Daniel Bjerkan Kontrollert

Detaljer

Ytelses- eller innskuddsbasert pensjon - en analyse av konsekvenser og folks holdninger

Ytelses- eller innskuddsbasert pensjon - en analyse av konsekvenser og folks holdninger Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for Samfunnsvitenskap Handelshøyskolen Masteroppgave 2015 30 stp Ytelses- eller innskuddsbasert pensjon - en analyse av konsekvenser og folks holdninger

Detaljer

Forord% Ås,!13.!Mai!2015! Tord!Ståle!N.!Storbækken! !!!

Forord% Ås,!13.!Mai!2015! Tord!Ståle!N.!Storbækken! !!! Forord% Dennemastergradsoppgavenmarkereravslutningenpåmittmasterstudiumi fornybarenergivednorgesmiljø;ogbiovitenskapeligeuniversitet(nmbu). EtternoenårpåÅshardetgåttoppformegatjegiallhovedsakertemmelig

Detaljer

Forprosjekt bachelor oppgave «En undersøkelse av planskilte fotgjengerkrysninger»

Forprosjekt bachelor oppgave «En undersøkelse av planskilte fotgjengerkrysninger» Forprosjekt bachelor oppgave «En undersøkelse av planskilte fotgjengerkrysninger» Gruppe Ida Dutheil og Jasmin Fazlinovic 2014 B A C H E L O R O P P G A V E I F A G E T V E G T E K N I K K Innholdsfortegnelse

Detaljer

5. Risikovurderinger. 5.1 Trafikksikkerhet

5. Risikovurderinger. 5.1 Trafikksikkerhet 5. Risikovurderinger Det er utarbeidet to temarapporter for risikovurderinger av løsningene som utredes i denne konsekvensutredningen. Den ene rapporten tar for seg risiko knyttet til trafikksikkerhet.

Detaljer

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05

Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Utforming av gater Transport i by Oslo 20.09.05 Senioringeniør Odd Nygård Ikke denne tittel da jeg ble spurt Dagens håndbok 017 av november 1992 gjelder til den nye er vedtatt av Vegdirektøren Forskriften

Detaljer

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør Utgave:1 28. april 2015 www.asplanviak.no 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim

Detaljer

Statens vegvesen Region Sør Reguleringsplan for nytt kryss ved Hamremoen Vurdering av alternative kryssløsninger - Risikoanalyse

Statens vegvesen Region Sør Reguleringsplan for nytt kryss ved Hamremoen Vurdering av alternative kryssløsninger - Risikoanalyse Reguleringsplan for nytt kryss ved Hamremoen Vurdering av alternative kryssløsninger - Utgave: 2 Dato: 2013-02-05 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Reguleringsplan for nytt kryss ved

Detaljer

Vei- og trafikkanalyse Gol tettsted

Vei- og trafikkanalyse Gol tettsted Rambøll Norge AS Hovedrapport Gol kommune Vei- og trafikkanalyse Gol tettsted (Rev. 1) 2005-08-17 Vei- og trafikkanalyse Gol tettsted Hovedrapport Oppdragsnr.: 1050246 Oppdragsgiver: Gol kommune Oppdragsgivers

Detaljer

Remy Furevik og Tore Bergundhaugen, Region vest Gangfeltprosjektet i Bergen

Remy Furevik og Tore Bergundhaugen, Region vest Gangfeltprosjektet i Bergen Remy Furevik og Tore Bergundhaugen, Region vest Gangfeltprosjektet i Bergen Foto: Knut Opeide Foto: Knut Opeide Foto: Tove Eivindsen Trafikksikkerhetsarbeid i Bergen Kort om andre viktige prosjekter Landåsprosjektet

Detaljer

Veiledning til rapportskriving for elektrostudenter

Veiledning til rapportskriving for elektrostudenter Veiledning til rapportskriving for elektrostudenter 1. Forord Dette notatet er skrevet for å gi studentene veiledningen i rapportskriving på Elektroseksjonen for typiske laboratorierapporter. Notatet er

Detaljer

Optimalisering av søkemønstre for bruk ved SAR-operasjoner i kalde omgivelser

Optimalisering av søkemønstre for bruk ved SAR-operasjoner i kalde omgivelser Optimalisering av søkemønstre for bruk ved SAR-operasjoner i kalde omgivelser Øyvind Sjåstad Bech Marine Technology Innlevert: januar 2014 Hovedveileder: Tor Einar Berg, IMT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

SOS 2001 Bacheloroppgave i sosiologi, våren 2007

SOS 2001 Bacheloroppgave i sosiologi, våren 2007 SOS 2001 Bacheloroppgave i sosiologi, våren 2007 Kursansvarlig: Berit Skog Innleveringsfrist for prosjektoppgaven: 11. mai NB! Alle kurs som arrangeres i forbindelse med SOS2001, er obligatoriske. Fellesundervisning:

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: NVDB Trafikkulykker 20150101. Produktspesifikasjon: NVDB Trafikkulykker 20150101

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: NVDB Trafikkulykker 20150101. Produktspesifikasjon: NVDB Trafikkulykker 20150101 SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: NVDB Trafikkulykker 20150101 SOSI Produktspesfikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Historikk 3 1.3 Endringslogg 3 2

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Til Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS Fra Kopi Elin Øvren, Arild Reinertsen Dato 4. juli 2013 TRAFIKKANALYSE STØODDEN Rambøll

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Kyrre Gustav Gran OPPRETTET AV. Kyrre Gustav Gran. Plan 2499P Paradis sør vurdering av rekkefølgebestemmelser for trafikale forhold

OPPDRAGSLEDER. Kyrre Gustav Gran OPPRETTET AV. Kyrre Gustav Gran. Plan 2499P Paradis sør vurdering av rekkefølgebestemmelser for trafikale forhold OPPDRAG Plan 2499P Paradis sør - rekkefølgebestemmelser trafikk OPPDRAGSNUMMER 15063001 OPPDRAGSLEDER Kyrre Gustav Gran OPPRETTET AV Kyrre Gustav Gran DATO Plan 2499P Paradis sør vurdering av rekkefølgebestemmelser

Detaljer

Veger med inntrukken kantlinje utenfor tettbygd strøk: Tiltak for syklister og gående?

Veger med inntrukken kantlinje utenfor tettbygd strøk: Tiltak for syklister og gående? TØI-rapport 961/2008 Forfattere: Alena Erke, Michael Sørensen Oslo 2008, 69 sider Sammendrag: Veger med inntrukken kantlinje utenfor tettbygd strøk: Tiltak for syklister og gående? Det er i enkelte land

Detaljer

Arvid Aakre NTNU / SINTEF Veg og samferdsel arvid.aakre@ntnu.no. Oktober 2007 / Arvid Aakre

Arvid Aakre NTNU / SINTEF Veg og samferdsel arvid.aakre@ntnu.no. Oktober 2007 / Arvid Aakre Arvid Aakre NTNU / SINTEF Veg og samferdsel arvid.aakre@ntnu.no Generelt om trafikkmodeller Modellering er en forenkling av virkeligheten Kvalitet på sluttresultatet avgjøres av Kvalitet på inngangsdata

Detaljer

ITS TOOLBOX. Kurs i trafikksikkerhet med ITS. Tor Eriksen, Statens vegvesen

ITS TOOLBOX. Kurs i trafikksikkerhet med ITS. Tor Eriksen, Statens vegvesen ITS TOOLBOX Kurs i trafikksikkerhet med ITS Tor Eriksen, Statens vegvesen 1 Innhold ATK Fartstavler Variable fartsgrenser Hendelsesdetektering (AID) Køvarsling Kjørefeltsignaler Dynamisk varsling av fare/hendelse

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

Inntrukken kantlinje utenfor tettbygd strøk

Inntrukken kantlinje utenfor tettbygd strøk Inntrukken kantlinje utenfor tettbygd strøk - Tiltak for syklister og gående? Michael Sørensen og Alena Erke Transportøkonomisk institutt, Oslo Fagmøte, Miljøvennlig bytransport Vegdirektoratet, 28. august

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

Fagmøte om miljøvennlig bytransport. 28. aug. 2008. Erik Spilsberg, seniorrådgiver. Sykkelhåndboka. Er vi på linje med resten av verden?

Fagmøte om miljøvennlig bytransport. 28. aug. 2008. Erik Spilsberg, seniorrådgiver. Sykkelhåndboka. Er vi på linje med resten av verden? Sykkelhåndboka Er vi på linje med resten av verden? Fagmøte om miljøvennlig bytransport 28. aug. 2008 Erik Spilsberg, seniorrådgiver Oppdraget Sammenligne den norske sykkelhåndboka med 6 andre Litteratursøk

Detaljer

Ulykkessituasjonen i Oslo

Ulykkessituasjonen i Oslo Ulykkessituasjonen i Oslo 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Relativ utvikling fra 1989 ( Index 1990 = 100

Detaljer

Overskrift linje Trafikkulykker to i Vegtunneler 2

Overskrift linje Trafikkulykker to i Vegtunneler 2 Overskrift linje Trafikkulykker to i Vegtunneler 2 Forklarende En analyse av tittel trafikkulykker eller undertittel i vegtunneler på riksvegnettet linje for perioden to 2001-2006 RAPPORTA P P O R T Veg

Detaljer

Generelt om trafikkmodeller

Generelt om trafikkmodeller Arvid Aakre NTNU / SINTEF Veg og samferdsel arvid.aakre@ntnu.no Generelt om trafikkmodeller Modellering er en forenkling av virkeligheten Kvalitet på sluttresultatet avgjøres av Kvalitet på inngangsdata

Detaljer

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging.

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging. NOTAT Oppdrag 1121047 Kunde Thorvald Sverdrup Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2013-06-19 Til Fra Kopi Statens veivesen Rambøll Norge AS v/magne Fjeld Lars Syrstad TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING PÅ SOLBERG-OMRÅDET

Detaljer

Utbedring av eksisterende veg revisjon av håndbok 017 Veg- og gateutforming

Utbedring av eksisterende veg revisjon av håndbok 017 Veg- og gateutforming Utbedring av eksisterende veg revisjon av håndbok 017 Veg- og gateutforming NVF-seminar Fornying av veger Tromsø 26.-27. mai 2011 Terje Giæver Statens vegvesen Vegdirektoratet Del D Utbedring av eksisterende

Detaljer

Karakterfordeling STE6227: Bygningsmateriallære eksamen 16.desember 2008

Karakterfordeling STE6227: Bygningsmateriallære eksamen 16.desember 2008 Utskriftsdato: 10.01.2009 Karakterfordeling STE6227: Bygningsmateriallære eksamen 16.desember 2008 Antall kandidater 6 5 4 3 2 Sensor Kandidat 1 0 A B C D E F Karakter Du finner mer om resultat fra opplegget

Detaljer

VEILEDNINGSAVTALE FOR MASTERSTUDIET Revidert april 2010

VEILEDNINGSAVTALE FOR MASTERSTUDIET Revidert april 2010 VEILEDNINGSAVTALE FOR MASTERSTUDIET Revidert april 2010 For denne avtalen gjelder: Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges idrettshøgskole Fastsatt av styret 26. mai 2005 med hjemmel i LOV 2005-04-01

Detaljer

Vedtak / Varslingsblankett

Vedtak / Varslingsblankett Vedtak / Varslingsblankett Plan nr.: 74/10 VP74/10VT (Tegning plan nr. LO14-L020 (FASE 2) Strekning: Del av Strandkaien,Skagenkaien og Kongsgårdbakken Sted: Stavanger Arbeid som skal utføres: Avvikling

Detaljer

Mulighetsstudie for ny E6 mellom Skatval og Åsen i Nord- Trøndelag fylke

Mulighetsstudie for ny E6 mellom Skatval og Åsen i Nord- Trøndelag fylke Mulighetsstudie for ny E6 mellom Skatval og Åsen i Nord- Trøndelag fylke Fredrik Hausmann Bygg- og miljøteknikk Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Asbjørn Hovd, BAT Medveileder: Hilde Marie Prestvik,

Detaljer

Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45.

Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45. UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45.

Detaljer

NTNU S-sak 75/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.11.2010 RE/ToH Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 75/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.11.2010 RE/ToH Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 75/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.11.2010 RE/ToH Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor N O T A T Om: Nye samarbeidsavtaler for NTNU Samfunnsforskning AS og Senter for økonomisk

Detaljer

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato: 2008-11-25 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

SENSORVEILEDNING til bruk ved bedømming av masteroppgaver ved

SENSORVEILEDNING til bruk ved bedømming av masteroppgaver ved SENSORVEILEDNING til bruk ved bedømming av masteroppgaver ved Institutt for biologi Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen For kandidater med opptak fra og med høstsemester

Detaljer

Separate sykkelanlegg i by: Effekter på sikkerhet, fremkommelighet, trygghetsfølelse og sykkelbruk

Separate sykkelanlegg i by: Effekter på sikkerhet, fremkommelighet, trygghetsfølelse og sykkelbruk Sammendrag: Separate sykkelanlegg i by: Effekter på sikkerhet, fremkommelighet, trygghetsfølelse og sykkelbruk TØI rapport 1447/2015 Forfattere: Alena Høye, Michael W. J. Sørensen, Tineke de Jong Oslo

Detaljer