Trafikkulykker i planskilte kryss

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trafikkulykker i planskilte kryss"

Transkript

1 Trafikkulykker i planskilte kryss ulykkesrisiko og design Karoline Knutsen Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Torbjørn Haugen, BAT Medveileder: Terje Giæver, Statens vegvesen Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for bygg, anlegg og transport

2

3 NORGESTEKNISK NATURVITENSKAPELIGEUNIVERSITET INSTITUTTFORBYGG,ANLEGGOGTRANSPORT Oppgavenstittel: Trafikkulykkeriplanskiltekryss ulykkesrisikoogdesign Dato:8/06/2013 Antallsider(inkl.bilag):84 Masteroppgave X Prosjekt oppgave Navn:KarolineF.Knutsen Faglærer/veileder:TorbjørnHaugen Eventuelleeksternefagligekontakter/veiledere:TerjeGiæver,StatensVegvesen Ekstrakt: Formåletmeddenneoppgavenharværtåkartleggeulykkessituasjoneniplanskiltekryssvedåse påetutvalgkryss.utvalgetbestodav44planskiltekryssfrafylkeneøstfold,hedmark,akershusog SørTrøndelag.Iberegningenebledettidligklartatdettevaretforliteutvalgtilågisikre resultater,alleresultatenesompresenteresidenneoppgavenerderforkunindikasjonerpåvisse trenderitrafikksikkerhetforplanskiltekryss. Hovedresultatetfrasammenligningenavskandinaviskeretningslinjerforplanskiltekryssbleatde norskeretningslinjenehaddefærreuliketyperogkravtilutformingeravramperogavog påkjøringsfeltenndesvenskeogdanskeretningslinjene.denorskeretningslinjenestilteogså korterekravtillengdeforavogpåkjøringsfeltenndedanskeogsvenskeretningslinjene.detmå leggestilatlengdekravenefordeulikelandeneikkeerheltsammenlignbare,såforskjellenikravtil lengdekanværeannerledes. Sammenligningenavdeulikekrysstypeneblekonsentrertomhalvtkløverbladkryssogruterkryss, sidendetvarflestavdissetypeneiutvalget.halvtkløverbladkryssfikkhøyereulykkesfrekvensenn ruterkryss.usikkerhetentildisseverdieneerderimotaltforstoretilåkonstatereforskjellen. Forskjelleniulykkesfrekvensfordetokrysstypenesåuttilåskyldesplasseringavsekundærveg underprimærveg.resultateneindikerteatplasseringavsekundærvegoverogikkeunder primærvegerentrafikksikkerhetsmessiggunstigutforming. Enannenutformingsomvirketgunstigvaroppfyllelseavlengdekravetforavkjøringsfelt. Resultateneindikereratdentotaleulykkesfrekvensenforplanskiltekrysshargåttned. Stikkord: 1.planskiltekryss 2.ulykkesrisiko 3.ulykkesfrekvens 4.skadekostnad (sign.)

4

5 NORGESTEKNISK NATURVITENSKAPELIGEUNIVERSITET INSTITUTTFORBYGG,ANLEGGOGTRANSPORT MASTEROPPGAVE (TBA4940,Veg,masteroppgave) VÅREN2013 for KarolineF.Knutsen Trafikkulykkeriplanskiltekryss Ulykkesrisikoogdesign BAKGRUNN Tidligerestudieravulykkessituasjoneninorsketoplanskrysserbasertpådatasålangt tilbakesomperioden Deterderforbehovforåoppdaterekunnskapen ulykkessituasjonenforferskeredata,feksfraperioden Deterspesielt behovforåetablerebedrekjennskaptilulykkesrisiko,samtåvurderehvordanulike elementerideplanskiltekryssenekaninnvirkepåulykkessituasjonen.idenne sammenhengerdetogsåaktueltåvurderebehovetforeventuellejusteringerav gjeldenderetningslinjeroganbefalingerforutformingavslikekryss. OPPGAVE Beskrivelse av oppgaven Oppgaven omfatter et innledende litteraturstudium av skandinaviske vegnormaler og retningslinjer for utforming av planskilte kryss. Dette benyttes som en plattform for studier av ulykkesrisiko i et utvalg norske planskilte kryss, der også innvirkningen på ulykkessituasjonen av utformingen av de ulike elementer i slike kryss vurderes. Målsetting og hensikt En viktig målsetting med oppgaven er å fremskaffe oppdatert kunnskap om ulykkesrisiko basert på nyere ulykkesdata, f eks fra perioden Det er mange måter å utforme planskilte kryss på. Det er derfor også et klart mål å vurdere i hvordan og i hvilken grad hovedutformingen av krysset, og utformingen av de mange ulike krysselementene ser ut til å påvirke ulykkessituasjonen.

6 Deloppgaver og forskningsspørsmål Viktigedeloppgavervildermedvære: En litteraturgjennomgang av skandinaviske vegnormaler og retningslinjer for utforming av planskilte kryss Gjennomgang av tidligere norske studier av ulykkessituasjonen i slike kryss Etablering av erfaringsdata for de ulike kryssene etter mønster av hva måten ulykkesdata er presentert på i Håndbok 115 Analyse av ulykkessteder. Utvalg av kryss for slik etablering av erfaringsdata gjøres i samråd med veileder og ekstern kontaktperson i Statens vegvesen. En aktuell mulighet er å benytte samme kryssutvalg (34 kryss) som i en prosjektoppgave fra 2004 som oppdateringsgrunnlag. Ut fra de data som fremskaffes er det ønskelig at kandidaten peker ut eventuelle forhold som synes å medvirke til hhv god sikkerhet og dårlig sikkerhet. I de fleste kryssene kan det jo være forskjeller eller gjennomførte endringer som påvirker ulykkessituasjonen (fartsgrense, geometri, sekundærveg ført over eller under primærvegen osv. Betydningen av slike forskjeller bør analyseres. Oppgaven bør munne ut i en klar oppstilling av erfaringsdata om ulykkesrisiko og oppsummering av forhold knyttet til krysstype, detaljutforming og regulering som er viktig for å sikre en god og sikker trafikkavvikling. For de ulike krysstypene skal også alvorlighetsgrad og skadekostnader presenteres.

7 GENERELT Oppgavetekstener mentsomenrammeforkandidatensarbeid.justeringervilkunne skjeunderveis,nårenserhvordanarbeidetgår.eventuellejusteringermåskjeisamråd medfaglærervedinstituttet. Ved bedømmelsen legges det vekt på grundighet i bearbeidingen og selvstendighet i vurderinger og konklusjoner, samt at framstillingen er velredigert, klar, entydig og ryddigutenåværeunødigvoluminøs. Besvarelsenskalinneholde standardrapportforside(automatiskfradaim,http://daim.idi.ntnu.no/) tittelsidemedekstraktogstikkord(malfinnespåsiden forord sammendragpånorskogengelsk(studentersomskriversinmasteroppgavepåetikke skandinaviskspråkogsomikkebeherskeretskandinaviskspråk,trengerikkeåskrive sammendragavmasteroppgavenpånorsk) innholdsfortegnelseinklusiveoversiktoverfigurer,tabellerogvedlegg omnødvendigenlistemedbeskrivelseavviktigebetegnelserogforkortelserbenyttet hovedteksten referansertilkildematerialesomikkeeravgenerellkarakter,dettegjelderogsåfor muntliginformasjonogopplysninger. oppgaveteksten(dennetekstensignertavfaglærer)leggesvedsomvedlegg1. besvarelsenskalhakomplettpaginering(sidenummerering). Besvarelsenkanevt.utformessomenvitenskapeligartikkel.Arbeidetleveresdaogså med rapportforside og tittelside og om nødvendig med vedlegg som dokumenterer arbeidutførtiprosessenmedutformingavartikkelen. Se forøvrig «Råd og retningslinjer for rapportskriving ved prosjektarbeid og masteroppgave ved Institutt for bygg, anlegg og transport». Finnes på Hvaskalinnleveres? Rutinerknyttettilinnleveringavmasteroppgavenernærmerebeskrevet påhttp://daim.idi.ntnu.no/. TrykkingavmasteroppgavenbestillesviaDAIMdirektetilSkipnesTrykkerisomleverer dentrykteoppgaventilinstituttkontoret24dagersenere.instituttetbetalerfor3 eksemplarer,hvoravinstituttetbeholder2eksemplarer.ekstraeksemplarermå bekostesavkandidaten/eksternsamarbeidspartner. VedinnleveringavoppgavenskalkandidatenlevereenCDmedbesvarelsenidigital formipdfogwordversjonmedunderliggendemateriale(foreksempel datainnsamling)idigitalform(f.eks.excel).videreskalkandidatenlevere innleveringsskjemaet(fradaim)hvorbådearkbiblisbiogfellestjenester (Byggsikring)iSBIIharsignertpåskjemaet.Innleveringsskjemameddeaktuelle signatureneunderskrivesavinstituttkontoretførskjemaetleveresfakultetskontoret. Dokumentasjonsommedinstituttetsstøtteersamletinnunderarbeidetmedoppgaven skalleveresinnsammenmedbesvarelsen. Besvarelsen er etter gjeldende reglement NTNUs eiendom. Eventuell benyttelse av materialet kan bare skje etter godkjennelse fra NTNU (og ekstern samarbeidspartner

8 der dette er aktuelt). Instituttet har rett til å bruke resultatene av arbeidet til undervisningsogforskningsformålsomomdetvarutførtavenansatt.vedbrukutover dette, som utgivelse og annen økonomisk utnyttelse, må det inngås særskilt avtale mellomntnuogkandidaten. (Evt)Avtaleromeksternveiledning,gjennomføringutenforNTNU,økonomiskstøttem.v. Beskriveshernårdetteeraktuelt.Sehttp://www.ntnu.no/bat/skjemabankforavtaleskjema. Helse,miljøogsikkerhet(HMS): NTNU legger stor vekt på sikkerheten til den enkelte arbeidstaker og student. Den enkeltessikkerhetskalkommeiførsterekkeogingenskaltaunødigesjanserforåfå gjennomført arbeidet. Studenten skal derfor ved uttak av masteroppgaven få utdelt brosjyren Helse,miljøogsikkerhetvedfeltarbeidm.m.vedNTNU. Dersomstudenteniarbeidetmedmasteroppgavenskaldeltaifeltarbeid,tokt,befaring,feltkurs ellerekskursjoner,skalstudentensetteseginni Retningslinjevedfeltarbeidm.m..Dersom studenteniarbeidetmedoppgavenskaldeltailaboratorieellerverkstedarbeidskalstudenten setteseginniogfølgereglenei Laboratorieogverkstedhåndbok.Dissedokumentenefinnes påfakultetetshmssiderpånettet,sehttp://www.ntnu.no/ivt/adm/hms/. StudenterharikkefullforsikringsdekninggjennomsittforholdtilNTNU.Dersomen studentønskersammeforsikringsdekningsomtilsatteveduniversitetet,anbefalesdet athan/huntegnerreiseforsikringogpersonskadeforsikring.merom forsikringsordningerforstudenterfinnesundersammelenkesomovenfor. Innleveringsfrist: Arbeidetmedoppgavenstarter14.januar2013. BesvarelsenleveressenestvedregistreringiDAIMinnen10.juni2013kl1500. Faglærer ved instituttet: Førstelektor Torbjørn Haugen, Int. for Bygg, anlegg og transport,ntnu Veileder(eller kontaktperson) hos ekstern samarbeidspartner: Terje Giæver, Statensvegvesen,Vegdirektoratet,avdelingTrafikksikkerhet,miljøogteknologi(TMT). Instituttforbygg,anleggogtransport,NTNU Dato: ,(evtrevidert:dd.mm.åååå) Underskrift Faglærer

9 Forord% Dennerapporteneretsluttproduktavenmasteroppgavei spesialiseringsretningenvegvednorgestekniskenaturvitenskapelige Universitet(NTNU)våren2013.Masteroppgavenerenobligatoriskoppgavei femteårstrinnforstudentervedinstituttforbygg,anleggogtransport. Idennerapportenharjeghovedsakeligsettpåulykkesrisikoiplanskiltekryssog ulikeutformingersinnvirkningpåulykkessituasjonenidennetypekryss.en rekkepersonerharidenforbindelsehjulpetmegmedrådogveiledning. FørstogfremstviljegtakkeminhovedveiledervedNTNU,TorbjørnHaugen,og mineksterneveiledervedstatensvegvesen,terjegiæver,forfagligveiledning oghjelptilstruktureringavoppgaven. JegvilogsåtakketidligereprofessorvedNTNU,SteinJohannesen,forinspirasjon tiloppgaven,jørnvidareriksenvedstatensvegvesenforinformasjonomulike kryss,ogførsteamanuensisvedntnu,eirinryeng,forhjelpmedstatistiske tester. KarolineF.Knutsen,Trondheim8.juni2013 I

10 % % II

11 III Sammendrag% Planskiltekryssbrukesofteforkryssendevegerdertrafikkvolumeterstortog fartsgrensenerhøy.foråutformetrafikksikreløsningerforplanskiltekrysser detviktigåhaenoversiktoverulykkessituasjonenidennetypenkryss.deter tidligereblittutførtstudieravdetteemnet,mensidendensistestudienble utførti2004begynnertalleneåbligamle.deterderforønskeligmedenny analyseavulykkessituasjoneniplanskiltekryss. Formåletmeddenneoppgavenharderforværtåkartleggeulykkessituasjoneni planskiltekryss.detteergjortvedåregneutulykkesfrekvenserfordeulike krysstyperogkryssdelerforetutvalgkryss.fordeulikekrysstypenehardet ogsåblittberegnetskadekostnadogalvorlighetsgrad.itilleggerdetblittsettpå forskjelleriulykkesfrekvensforulikeutforminger.deterogsåblittutførtet litteraturstudiumbeståendeavåsammenlignedeskandinaviskeretningslinjene forutformingavplanskiltekryss. Utvalgetbestodav44planskiltekryssfrafylkeneØstfold,Hedmark,Akershusog SørTrøndelag.Iberegningenebledettidligklartatdettevaretforliteutvalgtil ågisikreresultater,alleresultatenesompresenteresidenneoppgavenerderfor kunindikasjonerpåvissetrenderitrafikksikkerhetforplanskiltekryss. Hovedresultatetfrasammenligningenavskandinaviskeretningslinjerfor planskiltekryssbleatdenorskeretningslinjenehaddefærreuliketyperogkrav tilutformingeravramperogavogpåkjøringsfeltenndesvenskeogdanske retningslinjene.denorskeretningslinjenestilteogsåkorterekravtillengdefor avogpåkjøringsfeltenndedanskeogsvenskeretningslinjene.detmåleggestil atlengdekravenefordeulikelandeneikkeerheltsammenlignbare,såforskjellen ikravtillengdekanværeannerledes. Sammenligningenavdeulikekrysstypeneblekonsentrertomhalvt kløverbladkryssogruterkryss,sidendetvarflestavdissetypeneiutvalget.halvt kløverbladkryssfikkhøyereulykkesfrekvensennruterkryss.usikkerhetentil disseverdieneerderimotaltforstoretilåkonstatereforskjellen. Forskjelleniulykkesfrekvensfordetokrysstypenesåuttilåskyldesplassering avsekundærvegunderprimærveg.resultateneindikerteatplasseringav sekundærvegoverogikkeunderprimærvegerentrafikksikkerhetsmessig gunstigutforming. Enannenutformingsomvirketgunstigvaroppfyllelseavlengdekravetfor avkjøringsfelt.forpåkjøringsfeltsåikkedetteuttilåhanoenbetydning. Vedåsammenlignedetotaleulykkesfrekvensenfordennestudienmedde tidligereutførtestudiene,serdetuttilatulykkesfrekvensengåttned.dette samsvarermeddentotaleulykkesutviklingeninorge.

12 IV

13 V Abstract% InNorwaygradeseparatedintersectionsareoftenusedwhentheamountof trafficaswellasthespeedlimitsarehigh.inordertodesigngradeseparated intersectionsthatfocusontrafficsafety,itisimportanttohaveknowledgeabout trafficaccidentsinthesekindofintersections. ThissubjecthasbeenstudiedinNorwaybefore,themostrecentstudywas conductedin2004sotheresultsarestartingtogetold.anewstudyofthetraffic accidentsingradeseparatedintersectionsisthereforewanted. Themaingoalofthisstudyhasbeentogetanoverviewoverthetrafficsafetyin gradeseparatedintersections.thisisachievedbycalculatingtheaccidentrates fordifferenttypesanddifferentpartsofgradeseparatedintersections.the averagecostoftheaccidentsandthedegreeofseverityhasalsobeencalculated forthedifferenttypesofgradeseparatedintersections.theaccidentrateshave alsobeencalculatedfordifferentdesignssuchasdifferentspeedlimitsand numberoflanes. ThedifferentguidelinesforhighwaydesigninNorway,SwedenandDenmark havebeencomparedinordertofindsimilaritiesanddifferencesinthedesign requirementsforgradeseparatedintersections. Accidentdatafrom44gradeseparatedintersectionsfromdifferentplacesin Norwayhavebeenexaminedinthisstudy.Theselectionofintersectionsistoo smalltogiveanyexactresults,soalltheresultsthatarepresentedinthisreport areonlyindicationsofpossibletrendsintrafficsafetyingradeseparated intersections. ThemainresultfromthecomparisonoftheScandinavianguidelineswasthatthe Norwegianguidelineforgradeseparatedintersectionstendstohavelessdesign requirementsthantheswedishanddanishguidelines.alsothenorwegian requirementsforthelengthofboththeexitlaneandtheaccesslaneareshorter thantheswedishanddanishrequirements.however,thelengthsarenotfully comparableduetodifferentdesignandgroundconditions,sothedifferencein lengthmaybewrong. Theselectionofintersectionsconsistedmainlyofthetwotypesdiamond intersectionandhalfcloverleafintersection,thecomparisonofthetrafficsafety indifferentintersectionswasthereforefocusedonthesetwotypes.theaccident ratewashigherforthehalfcloverleafintersectionsthanforthediamond intersections.thisdifferenceseemedtobecausedbythepositioningofthe secondaryroadundertheprimaryroad.theresultsindicatedthatplacingthe secondaryroadabovetheprimaryroadisbeneficialforthetrafficsafety. Anotherdesignthatseemedfavourablefortrafficsafetywasexitlanesthatmet therequirementstolength.fortheaccesslaneshowever,thisseemedtohaveno effect.

14 Bycomparingtheresultsfromthisstudytotheolderstudiesonthesubjectitis possibletoseethatthetotalaccidentrateforgradeseparatedintersectionshas beenreduced.thiscompliesthetotaldevelopmentinaccidentsinnorwaythat alsohasbeenreduced. Itisimportanttoemphasizethatthepresentedresultsarenotstatistic significant,andfurtherresearchisneededbeforeanyconclusioncanbemade. VI

15 Innhold Forord...I Sammendrag...III Abstract...V Figurliste...IX Tabelliste...X 1 Innledning Planskiltekryss Litteratur Generelt Krysstyper Ruterkryss Halvtkløverbladkryss Trompetkryss Dobbelthankkryss Ramper Avkjøringsfelt Norge Sverige Danmark Sammenligning Påkjøringsfelt Norge Sverige Danmark Sammenligning Oppsummering Fremgangsmåte Defineringavkryss Oppdelingavkryss Elementlengder Valgavkryss Periode Typekryss Trafikkmengde Fartsgrense Felt Plasseringavsekundærveg Formler Ulykkesfrekvens Gjennomsnittligulykkesfrekvens Usikkerhetogspredning T`test Alvorlighetsgrad Skadekostnad Resultater Sammenligningavregnemetoder:...36 VII

16 6.2 Totalulykkesfrekvensforkryssene Ulikekrysstyper Alleelementer Elementeriruterkryssoghalvekløverbladkryss Avkjøringsfelt Avkjøringsramper Påkjøringsfelt Påkjøringsramper Plankryss Primærvegikryss Typeulykkerogskadegrad Sammenligningmedtidligerestudier Oppsummering Diskusjon Generellusikkerhet Usikkerhetidatagrunnlaget Valgavregnemetode Ulykkesfrekvensforulikeforholdogutforminger Krysstyper Primærvegikryss Av`ogpåkjøringsfelt Ramper Plankryss Skadekostnadogalvorlighetsgrad Sammenligningmedtidligerestudier Konklusjon Viderearbeid Referanser...77 Vedlegg: 1)#Kryssoversikt# 2)#Kryssoversikt#med#ulykkesfrekvens#og#skadekostnad# 3)#Lengdekrav#for#av9#og#påkjøringsfelt# 4)#Beregning#av#trafikkvolum# 5)#Skadekostnader#for#ulike#ulykkestyper# 6)#Uhellskoder#for#ulike#ulykkestyper# 7)#Ulykkesoversikt % VIII

17 Figurliste% Figur21:planskiltkryss(SVV,2008a)...3 Figur25:dobbelthankkryss(Vejdirektoratet,2012a)...4 Figur31:avkjøringsfelt,Norge(SVV,2008a)...10 Figur32:kileformetavkjøringsfelt,Sverige(Trafikverket,2010)...11 Figur33:parallellavkjøringsfelt,Sverige(Trafikverket,2010)...11 Figur34:avkjøringsfeltDanmark(Vejdirektoratet,2012a)...12 Figur35:påkjøringsfelt,Norge(SVV,2008a)...15 Figur36:påkjøringsfelt,Sverige(Trafikverket,2010)...16 Figur37:påkjøringsfelt,Danmark(Vejdirektoratet,2012a)...16 Figur41:kryssavgrensning...20 Figur42:avkjøringsfelt(SVV,2008a)...22 Figur43:påkjøringsfelt(SVV,2008a)...23 Figur44:lengdepåtidsperiode...24 Figur45:ulikekrysstyper...25 Figur61:ulykkesfrekvensvedulikeregnemetoder...36 Figur62:ulykkesfrekvensforhalvekløverbladkryss...37 Figur63:ulykkesfrekvensforruterkryssogkløverbladkryss...40 Figur64:ulykkesfrekvensforulikeelementer...43 Figur65:ulykkesfrekvensforelementeriruterkryssogkløverbladkryss...47 Figur66:ulykkesfrekvens,avkjøringsfeltlengdekrav...48 Figur67:ulykkesfrekvens,påkjøringsfeltlengdekrav...51 Figur68:ulykkesfrekvens,påkjøringsramper...53 Figur69:ulykkesfrekvens,plankryss...55 Figur610:ulykkesfrekvens,antallfeltforprimærvegikryss...56 Figur611:ulykkesfrekvens,fartsgrenseforprimærvegikryss...57 Figur612:Uf,plasseringavsekundærvegforprimærvegikryss...58 Figur613:alvorlighetfordeltpåulikeelementer...61 IX

18 Tabelliste% Tabell31:fordelerogulempermedruterkryss...6 Tabell32:fordelerogulempermedhalvtkløverbladkryss...7 Tabell33:brukavdobbelthankkryss...8 Tabell34:rampeutforming...9 Tabell35:rampetyper...9 Tabell36:avkjøringsfelt,lengdekrav...13 Tabell37:avkjøringsfelt,påvirkendefaktorertillengdekrav...13 Tabell38:avkjøringsfelt,valgavtype...14 Tabell39:påkjøringsfelt,lengdekrav...17 Tabell310:påkjøringsfelt,påvirkendefaktorertillengdekrav...17 Tabell51:parametereforttest...32 Tabell61:ulykkesfrekvensvedulikeregnemetoder...36 Tabell62:sammenligningavregnemetoder...37 Tabell63:ulykkerogulykkesfrekvensforkrysstyper...39 Tabell64:ulykkesfrekvensforulikekategorier...41 Tabell65:ulykkesfrekvensfor4feltskryss...42 Tabell66:Ufforulikplasseringavsekundærvegen...42 Tabell67:ulykkesfrekvensforulikeelementer...43 Tabell68:ulykkesfrekvensforelementerikløverbladkryss...45 Tabell69:ulykkesfrekvensforelementeriruterkryss...46 Tabell610:ulykkesfrekvens,avkjøringsfeltlengdekrav...48 Tabell611:ulykkesfrekvens,avkjøringsfeltantallfelt...49 Tabell612:avkjøringsfeltfordeltpåantallfeltoggodkjentlengdekrav...49 Tabell613:ulykkesfrekvens,avkjøringsramper...50 Tabell614:ulykkesfrekvens,påkjøringsfeltlengdekrav...51 Tabell615:ulykkesfrekvens,påkjøringsfeltantallfelt...52 Tabell616:ulykkesfrekvens,plankryss...54 Tabell617:ulykkesfrekvens,antallfeltforprimærvegikryss...56 Tabell618:ulykkesfrekvens,fartsgrenseforprimærvegikryss...57 Tabell619:Uf,plasseringavsekundærvegforprimærvegikryss...58 Tabell620:ulykkestyperikryss...59 Tabell621:skadekostnadforulikekrysstyper...60 Tabell622:alvorlighetsgradforulikekrysstyper...61 Tabell623:ulykkesfrekvensfor1995og Tabell624:ulykkesfrekvensfor20040g X

19 Trafikkulykkeriplanskiltekryss:innledning InstituttforBygg,AnleggogTransport 1 1 Innledning% DenpågåendeogplanlagteoppgraderingenavmotorvegeriNorge,sompåE6og E18,økerbehovetforplanskiltekrysssidendeterkravomplanskiltekrysspå dennetypeveger.vedplanleggingavplanskiltekrysserenforståelseav ulykkessituasjonenidennetypenkryssviktigforåkunneutformedemså trafikksikresommulig. Ulykkessituasjoneniplanskiltekryssharikkeblittundersøktsiden2004,enny studiemedfokuspåulykkesrisikoiulikeutformingerkanderforbedre forståelsenavdagensulykkesbildeiplanskiltekryss. Idenneoppgavenhardetblittvalgtut44kryss,hvorav34avdemerkrysssom harblittbruktitidligerestudieravulykkessituasjoneniplanskiltekryss. Detbletidligklartatutvalgetavkryssvarforlitetilåfåsikretallpå ulykkesrisiko.detkanderforikketrekkesnoensignifikantekonklusjonerfra resultatene.resultatenekandermedkunbrukessomindikasjonerpåvisse trenderiulykkesbildet. Foråbeskriveulykkesrisikoenideulikeplanskiltekrysseneogdeleneav krysseneerdetblittfokusertpåberegnetulykkesfrekvens.ulykkesfrekvenser antallobserverteulykkerienperiodevektetpåtrafikkvolumogantallåri perioden.fordeulikekrysstypeneblirogsåalvorlighetsgradenog skadekostnadeneberegnet,detteertallpåhenholdsvishvoralvorligskaddde involverteiulykkeneharblittogkostnaderavdeinntrufneulykkene. Deterblittregnetutulykkesfrekvensforulikeutformingerogforholdforbåde deuliketypeneavplanskiltekryssogdeulikedelenesominngårietplanskilt kryss.disseutformingeneogforholdenehariallhovedsakdreidsegom fartsgrense,antallkjørefelt,plasseringavsekundærvegogoppfyllelseav lengdekrav.deterogsåandreutformingersomtrafikkvolum,midtdelere, kurvaturoglinjeføringsomkanværeinteressanteidennesammenhengen.disse forholdeneharimidlertidblittutelattfraoppgavengrunnetblantannetstor usikkerhet,vanskermedåfinnesikkerinformasjonomdisseforholdeneog tidsbegrensninger. Førstirapportenkommerenintroduksjonavplanskiltekryssoguliketyper planskiltekrysssombrukesinorge.deretterpresenteresetlitteraturstudium derdeulikeretningslinjenetilutformingavplanskiltekryssinorge,sverigeog Danmarkblirsammenlignet. Etterlitteraturstudietfølgerenbeskrivelseavframgangsmåteforinnhentingav informasjonomdeulikekryssene.førresultatenepresenteresblirdeulike formlenesomerbenyttetforklart.

20 Trafikkulykkeriplanskiltekryss:innledning Denførstedelenavresultateneerogsådenstørste,herblirdeulikeberegnede ulykkesfrekvensenepresentert.denandredelenavresultateneinneholder skadekostnaderogalvorlighetsgradfordeulikekryssene.sistedelav resultateneerensammenligningmedresultaterfratidligerestudier.tilsluttblir resultateneoppsummert. Rapportenavsluttesmedendiskusjonavdeulikeresultateneetterfulgtaven konklusjonavstudiet.helttilsluttdiskutereshvordanarbeidetistudienkan videreføres. 2 InstituttforBygg,AnleggogTransport

21 Trafikkulykkeriplanskiltekryss:planskiltekryss 2 Planskilte%kryss% EtplanskiltkryssbliravStatensVegvesen(SVV)definertsometkryssder ramperkoplersammendekryssendevegene,ogminstenavvegeneikkehar kryssendetrafikkstrømmer(svv,2008a).påmotorvegerogmotortrafikkveger krevesdetplanskiltekryss.motorvegogmotortrafikkvegererdefinertsomveg somikkehardirektetilknytningtileiendommenelangsvegenogdetstilles spesiellekravtilkjøretøysombrukervegene.itilleggskalmotorvegha midtrekkverkogfirekjørefelt(svv,2008b). Deulikedeleneietplanskiltkrysserpåkjøringsrampe,avkjøringsrampe, plankryss,sekundærveg,primærveg,akselerasjonsfeltogretardasjonsfelt. Figurenunderviserplasseringenavdeulikekryssdelene. Figur2`1:planskiltkryss(SVV,2008a) Akselerasjonsfeltogretardasjonsfeltvilheretterbenevnessomhenholdsvis påkjøringsfeltogavkjøringsfelt.videreioppgavenvilbenevnelsenkryssbety planskiltkryss. Detfinnesfleretyperplanskiltekryss,demestbrukteerruterkryssoghalvt kløverbladkryss.andretypererhankkryss,trompetkryssogulike kombinasjoneravdenevntekrysstypene. Figurentilvenstreviseret ruterkryss.ruterkryss,ogsåkalt diamantkryss,erdetminst arealkrevendeavdeplanskilte kryssene(svv,2008a).alle rampeneerdirekte,detvilsiatat desvingerisammeretningsom Figur2`2:ruterkryss(SVV,2008a) fartsretningen. Avkjøringsrampeneerplassertforankryssetogpåkjøringsrampenekommer etterkrysset(snl,2009). InstituttforBygg,AnleggogTransport 3

22 Trafikkulykkeriplanskiltekryss:planskiltekryss Fulltkløverbladkryssharstorkapasitet,menkreverogsåmyeareal.Etfullt kløverbladkryssharendirekte rampeogrampesløyfeihver kvadrant(snl,2009).ethalvt kløverbladkryssharramperito kvadranterogermeddetmindre plasskrevende,figur23viseret sliktkryss. Figur2`3:halvtkløverbladkryss(SVV,2008a) Hvissekundærvegenikkeergjennomgåendeertrompetkryssetetgodt alternativ. Ettrompetkrysskanutformesslik atbådeprimærvegenog sekundærvegenerfrifor kryssendetrafikk.figurentil venstreviserettrompetkryss. Figur2`4:trompetkryss(SVV,2008a) IhankkryssbrukesTkrysstilåkoplerampenetilbådesekundærvegog primærveg,denneløsningenanvendesdersekundærvegenharveldigliten trafikk(snl,2009).figurenunderviserenillustrasjonavettypiskdobbelt hankkryss. Figur2`5:dobbelthankkryss(Vejdirektoratet,2012a) 4 InstituttforBygg,AnleggogTransport

23 Trafikkulykkeriplanskiltekryss:litteratur 3 Litteratur% Retningslinjeneforutformingavplanskiltekryssideskandinaviskelandeneblir hergjennomgåttogsammenlignetforåfinneeventuelleforskjellerikravog anbefalingertilutforming.retningslinjenesomerbenytteterdennorske håndboknr263(svv,2008a),desvenskekravenefortrafikkplatser (Trafikverket,2010),ogdendanskehåndbokenToplankrydsiåbnelandskab (Vejdirektoratet,2012a).Allekravenesomkommenteresidenne litteraturgjennomgangenerhentetfradisseretningslinjene. 3.1 Generelt% IbådeNorge,SverigeogDanmarkbenyttesplanskiltekryssprimærtpå motorveg.deulikekravenesomfremstillesogsammenlignesidenneoppgaven erderforgjeldendeformotorveger. Mangeavkravenetilutformingavhengeravfart.Denorskeretningslinjene brukerfartsgrensepåprimærvegisinekrav.desvenskeretningslinjenebruker referansehastighetsomenverdifordenhastighetenulikedeleridetplanskilte kryssetskalutformesetter.referansehastighetenbøroverensstemmemed planlagtfartsgrensepåstedet(trafikverket,2004).videreidenne sammenligningenantasdetderforatreferansehastighetentilsvarerfartsgrensen påstedet. Idedanskeretningslinjenebrukesbegrepetplanlagthastighetpåprimærveg. Denplanlagtehastighetenerdenhastighetendeterønsketatkjøretøyeneskal holdeogdeneroftelikdensattefartsgrensen(vejdirektoratet,2012b).det antasderforogsåatdenplanlagtehastighetentilsvarerfartsgrensen.pådenne måtenerdetmuligåsammenlignedeulikekravenesomergittutfrafartsgrense påprimærvegen. % % InstituttforBygg,AnleggogTransport 5

24 Trafikkulykkeriplanskiltekryss:litteratur 3.2 Krysstyper% Idenorskeretningslinjeneerdetruterkryssoghalvtkløverbladkrysssom presenteressomhovedtypene.deterderfordissekrysstypenesomdetblirmest fokusertpå Ruterkryss% Tabellennedenforviserfordelerogulempervedruterkrysssomblirnevntide ulikelandenesretningslinjer. Tabell3`1:fordelerogulempermedruterkryss Land Fordelerogulempervedbrukavruterkryss Minstplasskrevendeavkryssene Korteramper Oversiktligoglogiskeretningsvalg Dårligkapasitetpåsekundærvegkangidårligavviklingstrafikkpå avkjøringsramper Oftestbilligsteløsning Minstplasskrevendeavkryssene Korterampergirsomregelmindretidsogkjøretøykostnader, somigjengirlaveretrafikkkostnaderennkløverbladkryss Girfirevegskryssitilslutningmellomramperogsekundærveg, kanløsesvedåleggerundkjøring Minstplasskrevendeavkryssene Enkleramper Risikoforfeilkjøringer(kjøreifeilkjøreretningpårampe)avtar vedinnføringavrundkjøringer Relativtbillige Brukerallefirekvadranter,kanværeuheldigivanskeligterreng Bestforsmåtrafikkvolum Degjennomgåendetrekkenevedruterkryssseruttilåværeatdeterenbilligog litearealkrevendeløsning,menatdenharvissebegrensningervedstørre trafikkbelastningpåsekundærveg. Norge Sverige Danmark 6 InstituttforBygg,AnleggogTransport

25 Trafikkulykkeriplanskiltekryss:litteratur Halvt%kløverbladkryss% Fordelerogulempervedhalvtkløverbladkrysssomnevnesidenorske,svenske ogdanskeretningslinjenevisesitabellennedenfor. Tabell3`2:fordelerogulempermedhalvtkløverbladkryss Land Fordelerogulempervedbrukavhalvtkløverbladkryss Måsvingetilvenstrefrasekundærvegenforåsvingetilhøyrepå primærvegen,kanføretilkjøringifeilretning Norge Sverige Danmark Girtrevegskryssistedenforfirevegskryssitilslutningenmellom ramperogsekundærveg Kanhaarealmessigefordeler Kanutformesslikattrafikkforbindelsermedhøytrafikkfårstørre kapasitetogtrafikksikkerhetihøyresvingertilogfra sekundærveg,istedetforvenstresvinger.detteersammenlignet medruterkryss Kanværevanskeligfortrafikanteråfåoversiktogtilpassefarteni avkjøringsramperutformetsomsløyfer Brukesderdetervanskeligåbrukeallefirekvadranter Rundkjøringergirstørrekapasitet Brukesforsammetrafikkvolumsomruterkryss Halvtkløverbladkryssseruttilåhaenmerfleksibelarealbrukennruterkryss, sidenrampeneplasseresiulikekvadranter.kapasitetsmessigkandenne krysstypenhafordelerhvisrampeneleggesriktigiforholdtildenstørste trafikkstrømmen.ruterkryssserderimotuttilåværeenbilligereogmer oversiktligløsning. InstituttforBygg,AnleggogTransport 7

26 Trafikkulykkeriplanskiltekryss:litteratur Trompetkryss% Forallelandenesretningslinjeranbefalestrompetkryssdersekundærvegenikke ergjennomgående.trompetkrysserlitediskutertideulikeretningslinjeneog blirderforikkekommentertytterligere Dobbelt%hankkryss% Dobbelthankkrysserikkekommentertidenorskeretningslinjene,ogerikke bruktformotorvegidesvenskeogdanskeretningslinjene.tabellennedenforgir enkortpresentasjonavbrukavdobbelthankkryssideulikelandene. Tabell3`3:brukavdobbelthankkryss Land Brukavdobbelthankkryss Utformingblirikkebeskrevetidenyesteretningslinjene Ieldreretningslinjerkommerdetfrematkrysstypenkunbør benyttesvedutbedringaveksisterendevegerogderkryssav typenhalvtkløverbladikkekanlegges(svv,1992) På4feltsvegsomikkeermotorveg Norge Sverige Brukeshvorandrekrysstyperikkeermuligavhensyntil omkostninger,arealogmiljøforhold Vedombyggingaveksisterendekrysstilplanskiltpåen økonomiskogdriftsmessigattraktivmåte Brukesikkepåmotorveg Dobbelthankkryssseruttilåblibenyttetderandreløsningerervanskeligeå gjennomføre. % % Danmark 8 InstituttforBygg,AnleggogTransport

Praktisk uttesting av SIDRA for å. vurdere kapasitets- og avviklingsforhold i rundkjøringer

Praktisk uttesting av SIDRA for å. vurdere kapasitets- og avviklingsforhold i rundkjøringer Hilde Kristine Myre Praktisk uttesting av SIDRA for å Masteroppgave vurdere kapasitets- og avviklingsforhold i rundkjøringer Trondheim, 10. juni, 2010 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Detaljer

Har sykkelparkering potensiale til å øke sykkelandelen på reiser til/fra arbeid?

Har sykkelparkering potensiale til å øke sykkelandelen på reiser til/fra arbeid? Har sykkelparkering potensiale til å øke sykkelandelen på reiser til/fra arbeid? Marthe Stranden Bygg- og miljøteknikk Innlevert: Mai 2013 Hovedveileder: Torbjørn Haugen, BAT Medveileder: Ann Karin Midtgaard,

Detaljer

Konsekvenser av fravik i vegutforming

Konsekvenser av fravik i vegutforming Konsekvenser av fravik i vegutforming Maria Zaytseva Bygg- og miljøteknikk (2-årig) Innlevert: juli 2014 Hovedveileder: Kelly Pitera, BAT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for bygg,

Detaljer

Etablering av turproduksjonstall for barnehager

Etablering av turproduksjonstall for barnehager Etablering av turproduksjonstall for barnehager Maria Lindøen Bygg- og miljøteknikk Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Eirin Olaussen Ryeng, BAT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt

Detaljer

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT Oppgavens tittel: Praktisk Usikkerhetsstyring Dato: 16.06.08 Antall sider (inkl. bilag): 154 - Utvikling av prosjektdemonstrator

Detaljer

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT Oppgavens tittel: Kjøreatferd blant ungdom og øvrige trafikanter - en analyse basert på ISA-data fra UngTrafikkprosjektet

Detaljer

Implementering av BIM i bærekraftig oppgradering av bygninger

Implementering av BIM i bærekraftig oppgradering av bygninger Implementering av BIM i bærekraftig oppgradering av bygninger Mulighetsstudie for utføring av tilstandsanalyser med nettbrett Vidar Samson Vik Bygg- og miljøteknikk Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder:

Detaljer

Plassering og sikring av kryssingssteder for gående

Plassering og sikring av kryssingssteder for gående STF22 A04329 Åpen RAPPORT Plassering og sikring av kryssingssteder for gående Beskrivelse av tiltak og forslag til kriterier for anvendelse av disse Kristian Sakshaug og Ørjan Tveit www.sintef.no SINTEF

Detaljer

Geometrisk utforming av veg- og gatekryss VEILEDNING

Geometrisk utforming av veg- og gatekryss VEILEDNING Geometrisk utforming av veg- og gatekryss VEILEDNING Håndbok 263 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok nivå 2 i Statens vegvesens håndbokserie. Det

Detaljer

Sykling i bakker. Hvilke sykkelinfrastrukturløsninger bør velges?

Sykling i bakker. Hvilke sykkelinfrastrukturløsninger bør velges? Sykling i bakker. Hvilke sykkelinfrastrukturløsninger bør velges? Kirsti Rossvoll Sandberg Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2015 Hovedveileder: Eirin Olaussen Ryeng, BAT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

BREEAM i Norge. utvalgte kategorier. Masteroppg gave. Trondheim juni 2010. universitet NTNU

BREEAM i Norge. utvalgte kategorier. Masteroppg gave. Trondheim juni 2010. universitet NTNU Ida Edrikke Orseth Løvik Ingrid Nesbakken Lillegraven Masteroppg gave BREEAM i Norge Et forslag til norsk tilpasning av utvalgte kategorier Trondheim juni 2010 NTNU Norges teknisk-na aturvitenskapelige

Detaljer

Modellering av nettverk i SIDRA INTERSECTION og AIMSUN

Modellering av nettverk i SIDRA INTERSECTION og AIMSUN Modellering av nettverk i SIDRA INTERSECTION og AIMSUN Kristoffer Åsen Røys Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2015 Hovedveileder: Arvid Aakre, BAT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt

Detaljer

Concurrent Engineering hos Reinertsen land

Concurrent Engineering hos Reinertsen land Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet TPK4920 - Prosjekt- og kvalitetsledelse, masteroppgave Concurrent Engineering hos Reinertsen land Forstudierapport Kristine Holbein Dybvik Fredrick Olshausen

Detaljer

Evaluering av kvaliteten på trafikkdata

Evaluering av kvaliteten på trafikkdata Evaluering av kvaliteten på trafikkdata Erlend Hoksrud Aakre Bygg- og miljøteknikk Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Stein Johannessen, BAT Medveileder: Torbjørn Haugen, Statens vegvesen Tomas Levin,

Detaljer

Revisjon av veileder i trafikktellinger, forprosjekt. SINTEF Teknologi og samfunn Transportsikkerhet og informatikk

Revisjon av veileder i trafikktellinger, forprosjekt. SINTEF Teknologi og samfunn Transportsikkerhet og informatikk STF50 A06035 Åpen RAPPORT Revisjon av veileder i trafikktellinger, forprosjekt Terje Giæver, Børge Bang, Anders Straume SINTEF Teknologi og samfunn Transportsikkerhet og informatikk Mars 2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Sammenstilling og vurdering av alternative utforminger av vegens sideterreng

Sammenstilling og vurdering av alternative utforminger av vegens sideterreng Sammenstilling og vurdering av alternative utforminger av vegens sideterreng Håvar Birkeland Stormoen Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Helge Mork, BAT Medveileder: Nils Sigurd

Detaljer

Risikovurderinger i vegtrafikken

Risikovurderinger i vegtrafikken Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 Risikovurderinger i vegtrafikken VEILEDNING Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 2 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en

Detaljer

Samfunnsøkonomi i jernbane

Samfunnsøkonomi i jernbane Samfunnsøkonomi i jernbane Prosjektoppgave høsten 2008 Stud.techn. Andreas Økland TPK4510 Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi NTNU I Forord Denne

Detaljer

Verdiskapning i byggeprosjekt

Verdiskapning i byggeprosjekt Verdiskapning i byggeprosjekt Bruk av Customer Value Propositions for å sikre verdiskapning i byggeprosjekt Nina Bjørke Bygg- og miljøteknikk Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Ola Lædre, BAT Medveileder:

Detaljer

Metodikk for beredskapsanalyse

Metodikk for beredskapsanalyse Metodikk for beredskapsanalyse Tharsika Mariathas Master i produktutvikling og produksjon Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Stein Haugen, IPK Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt

Detaljer

Verdsettelse av næringseiendom Vurdering og anvendelse av ulike modeller

Verdsettelse av næringseiendom Vurdering og anvendelse av ulike modeller Masteroppgave NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Verdsettelse av næringseiendom Vurdering

Detaljer

Trafikksikkerhet blant mc-førere

Trafikksikkerhet blant mc-førere Sammendrag: TØI-rapport 1075/2010 Forfatter(e): Torkel Bjørnskau, Tor-Olav Nævestad og Juned Akhtar Oslo 2010, 104 sider Trafikksikkerhet blant mc-førere En studie av risikoutsatte undergrupper og mulige

Detaljer

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven

Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Generelt om gjennomføring av masteroppgaven Vi håper at dette dokumentet vil være til hjelp for deg i gjennomføring av masteroppgaven. Masteroppgaven er en svenneprøve i utføring av et vitenskaplig arbeid.

Detaljer

Gang- og sykkelløsninger

Gang- og sykkelløsninger Sammendrag: sykkelløsninger Sammenligning av norske og utenlandske anbefalinger om bruksområder og utforming TØI rapport 1228/2012 Forfatter: Michael W. J. Sørensen Oslo 2012 73 sider Kravene i den norske

Detaljer

TDAT3001 Bacheloroppgave Dataingeniør Studiespesifikke retningslinjer

TDAT3001 Bacheloroppgave Dataingeniør Studiespesifikke retningslinjer TDAT3001 Bacheloroppgave Dataingeniør Studiespesifikke retningslinjer Forfatter: Else Lervik, med innspill fra flere Oppdatert 12.02.2015 og 06.03.2015 (avsnitt om «sluttrapport» og forholdet til TDAT3002

Detaljer

Fokus på kundeverdi som en integrert del av lean prosjektgjennomføring

Fokus på kundeverdi som en integrert del av lean prosjektgjennomføring Masteroppgave 2014 Otto Erster Bergesen Fokus på kundeverdi som en integrert del av lean prosjektgjennomføring TBA4910 Prosjektledelse Trondheim, Juni 2014 NTNU Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Detaljer

Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM

Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Olav Torp, BAT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for bygg, anlegg og transport

Detaljer

Hva er sikkert nok? Risikoanalyse av fem konsepter for ny europaveg 18 forbi Larvik

Hva er sikkert nok? Risikoanalyse av fem konsepter for ny europaveg 18 forbi Larvik Hva er sikkert nok? Risikoanalyse av fem konsepter for ny europaveg 18 forbi Larvik Ann Karin Midtgaard, seniorrådgiver, Statens vegevesen Region sør Sammendrag I forbindelse med utredningen av fem alternative

Detaljer

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon?

Prosjektplan Bacheloroppgave 2014. - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon? Prosjektplan Bacheloroppgave 2014 - Hvordan kan Joker Gjøvik styrke sin markedsposisjon? Amund Farås 23.01.2014 1 Innholdsfortegnelse Innhold 1 Innholdsfortegnelse... 2 2 Innledning... 3 3 Organisering...

Detaljer

Gang- og sykkelløsninger

Gang- og sykkelløsninger TØI rapport 1228/2012 Michael W. J. Sørensen Gang- og sykkelløsninger Sammenligning av norske og utenlandske anbefalinger om bruksområder og utforming TØI rapport 1228/2012 Gang- og sykkelløsninger Sammenligning

Detaljer