Trafikkulykker i planskilte kryss

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trafikkulykker i planskilte kryss"

Transkript

1 Trafikkulykker i planskilte kryss ulykkesrisiko og design Karoline Knutsen Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Torbjørn Haugen, BAT Medveileder: Terje Giæver, Statens vegvesen Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for bygg, anlegg og transport

2

3 NORGESTEKNISK NATURVITENSKAPELIGEUNIVERSITET INSTITUTTFORBYGG,ANLEGGOGTRANSPORT Oppgavenstittel: Trafikkulykkeriplanskiltekryss ulykkesrisikoogdesign Dato:8/06/2013 Antallsider(inkl.bilag):84 Masteroppgave X Prosjekt oppgave Navn:KarolineF.Knutsen Faglærer/veileder:TorbjørnHaugen Eventuelleeksternefagligekontakter/veiledere:TerjeGiæver,StatensVegvesen Ekstrakt: Formåletmeddenneoppgavenharværtåkartleggeulykkessituasjoneniplanskiltekryssvedåse påetutvalgkryss.utvalgetbestodav44planskiltekryssfrafylkeneøstfold,hedmark,akershusog SørTrøndelag.Iberegningenebledettidligklartatdettevaretforliteutvalgtilågisikre resultater,alleresultatenesompresenteresidenneoppgavenerderforkunindikasjonerpåvisse trenderitrafikksikkerhetforplanskiltekryss. Hovedresultatetfrasammenligningenavskandinaviskeretningslinjerforplanskiltekryssbleatde norskeretningslinjenehaddefærreuliketyperogkravtilutformingeravramperogavog påkjøringsfeltenndesvenskeogdanskeretningslinjene.denorskeretningslinjenestilteogså korterekravtillengdeforavogpåkjøringsfeltenndedanskeogsvenskeretningslinjene.detmå leggestilatlengdekravenefordeulikelandeneikkeerheltsammenlignbare,såforskjellenikravtil lengdekanværeannerledes. Sammenligningenavdeulikekrysstypeneblekonsentrertomhalvtkløverbladkryssogruterkryss, sidendetvarflestavdissetypeneiutvalget.halvtkløverbladkryssfikkhøyereulykkesfrekvensenn ruterkryss.usikkerhetentildisseverdieneerderimotaltforstoretilåkonstatereforskjellen. Forskjelleniulykkesfrekvensfordetokrysstypenesåuttilåskyldesplasseringavsekundærveg underprimærveg.resultateneindikerteatplasseringavsekundærvegoverogikkeunder primærvegerentrafikksikkerhetsmessiggunstigutforming. Enannenutformingsomvirketgunstigvaroppfyllelseavlengdekravetforavkjøringsfelt. Resultateneindikereratdentotaleulykkesfrekvensenforplanskiltekrysshargåttned. Stikkord: 1.planskiltekryss 2.ulykkesrisiko 3.ulykkesfrekvens 4.skadekostnad (sign.)

4

5 NORGESTEKNISK NATURVITENSKAPELIGEUNIVERSITET INSTITUTTFORBYGG,ANLEGGOGTRANSPORT MASTEROPPGAVE (TBA4940,Veg,masteroppgave) VÅREN2013 for KarolineF.Knutsen Trafikkulykkeriplanskiltekryss Ulykkesrisikoogdesign BAKGRUNN Tidligerestudieravulykkessituasjoneninorsketoplanskrysserbasertpådatasålangt tilbakesomperioden Deterderforbehovforåoppdaterekunnskapen ulykkessituasjonenforferskeredata,feksfraperioden Deterspesielt behovforåetablerebedrekjennskaptilulykkesrisiko,samtåvurderehvordanulike elementerideplanskiltekryssenekaninnvirkepåulykkessituasjonen.idenne sammenhengerdetogsåaktueltåvurderebehovetforeventuellejusteringerav gjeldenderetningslinjeroganbefalingerforutformingavslikekryss. OPPGAVE Beskrivelse av oppgaven Oppgaven omfatter et innledende litteraturstudium av skandinaviske vegnormaler og retningslinjer for utforming av planskilte kryss. Dette benyttes som en plattform for studier av ulykkesrisiko i et utvalg norske planskilte kryss, der også innvirkningen på ulykkessituasjonen av utformingen av de ulike elementer i slike kryss vurderes. Målsetting og hensikt En viktig målsetting med oppgaven er å fremskaffe oppdatert kunnskap om ulykkesrisiko basert på nyere ulykkesdata, f eks fra perioden Det er mange måter å utforme planskilte kryss på. Det er derfor også et klart mål å vurdere i hvordan og i hvilken grad hovedutformingen av krysset, og utformingen av de mange ulike krysselementene ser ut til å påvirke ulykkessituasjonen.

6 Deloppgaver og forskningsspørsmål Viktigedeloppgavervildermedvære: En litteraturgjennomgang av skandinaviske vegnormaler og retningslinjer for utforming av planskilte kryss Gjennomgang av tidligere norske studier av ulykkessituasjonen i slike kryss Etablering av erfaringsdata for de ulike kryssene etter mønster av hva måten ulykkesdata er presentert på i Håndbok 115 Analyse av ulykkessteder. Utvalg av kryss for slik etablering av erfaringsdata gjøres i samråd med veileder og ekstern kontaktperson i Statens vegvesen. En aktuell mulighet er å benytte samme kryssutvalg (34 kryss) som i en prosjektoppgave fra 2004 som oppdateringsgrunnlag. Ut fra de data som fremskaffes er det ønskelig at kandidaten peker ut eventuelle forhold som synes å medvirke til hhv god sikkerhet og dårlig sikkerhet. I de fleste kryssene kan det jo være forskjeller eller gjennomførte endringer som påvirker ulykkessituasjonen (fartsgrense, geometri, sekundærveg ført over eller under primærvegen osv. Betydningen av slike forskjeller bør analyseres. Oppgaven bør munne ut i en klar oppstilling av erfaringsdata om ulykkesrisiko og oppsummering av forhold knyttet til krysstype, detaljutforming og regulering som er viktig for å sikre en god og sikker trafikkavvikling. For de ulike krysstypene skal også alvorlighetsgrad og skadekostnader presenteres.

7 GENERELT Oppgavetekstener mentsomenrammeforkandidatensarbeid.justeringervilkunne skjeunderveis,nårenserhvordanarbeidetgår.eventuellejusteringermåskjeisamråd medfaglærervedinstituttet. Ved bedømmelsen legges det vekt på grundighet i bearbeidingen og selvstendighet i vurderinger og konklusjoner, samt at framstillingen er velredigert, klar, entydig og ryddigutenåværeunødigvoluminøs. Besvarelsenskalinneholde standardrapportforside(automatiskfradaim,http://daim.idi.ntnu.no/) tittelsidemedekstraktogstikkord(malfinnespåsiden forord sammendragpånorskogengelsk(studentersomskriversinmasteroppgavepåetikke skandinaviskspråkogsomikkebeherskeretskandinaviskspråk,trengerikkeåskrive sammendragavmasteroppgavenpånorsk) innholdsfortegnelseinklusiveoversiktoverfigurer,tabellerogvedlegg omnødvendigenlistemedbeskrivelseavviktigebetegnelserogforkortelserbenyttet hovedteksten referansertilkildematerialesomikkeeravgenerellkarakter,dettegjelderogsåfor muntliginformasjonogopplysninger. oppgaveteksten(dennetekstensignertavfaglærer)leggesvedsomvedlegg1. besvarelsenskalhakomplettpaginering(sidenummerering). Besvarelsenkanevt.utformessomenvitenskapeligartikkel.Arbeidetleveresdaogså med rapportforside og tittelside og om nødvendig med vedlegg som dokumenterer arbeidutførtiprosessenmedutformingavartikkelen. Se forøvrig «Råd og retningslinjer for rapportskriving ved prosjektarbeid og masteroppgave ved Institutt for bygg, anlegg og transport». Finnes på Hvaskalinnleveres? Rutinerknyttettilinnleveringavmasteroppgavenernærmerebeskrevet påhttp://daim.idi.ntnu.no/. TrykkingavmasteroppgavenbestillesviaDAIMdirektetilSkipnesTrykkerisomleverer dentrykteoppgaventilinstituttkontoret24dagersenere.instituttetbetalerfor3 eksemplarer,hvoravinstituttetbeholder2eksemplarer.ekstraeksemplarermå bekostesavkandidaten/eksternsamarbeidspartner. VedinnleveringavoppgavenskalkandidatenlevereenCDmedbesvarelsenidigital formipdfogwordversjonmedunderliggendemateriale(foreksempel datainnsamling)idigitalform(f.eks.excel).videreskalkandidatenlevere innleveringsskjemaet(fradaim)hvorbådearkbiblisbiogfellestjenester (Byggsikring)iSBIIharsignertpåskjemaet.Innleveringsskjemameddeaktuelle signatureneunderskrivesavinstituttkontoretførskjemaetleveresfakultetskontoret. Dokumentasjonsommedinstituttetsstøtteersamletinnunderarbeidetmedoppgaven skalleveresinnsammenmedbesvarelsen. Besvarelsen er etter gjeldende reglement NTNUs eiendom. Eventuell benyttelse av materialet kan bare skje etter godkjennelse fra NTNU (og ekstern samarbeidspartner

8 der dette er aktuelt). Instituttet har rett til å bruke resultatene av arbeidet til undervisningsogforskningsformålsomomdetvarutførtavenansatt.vedbrukutover dette, som utgivelse og annen økonomisk utnyttelse, må det inngås særskilt avtale mellomntnuogkandidaten. (Evt)Avtaleromeksternveiledning,gjennomføringutenforNTNU,økonomiskstøttem.v. Beskriveshernårdetteeraktuelt.Sehttp://www.ntnu.no/bat/skjemabankforavtaleskjema. Helse,miljøogsikkerhet(HMS): NTNU legger stor vekt på sikkerheten til den enkelte arbeidstaker og student. Den enkeltessikkerhetskalkommeiførsterekkeogingenskaltaunødigesjanserforåfå gjennomført arbeidet. Studenten skal derfor ved uttak av masteroppgaven få utdelt brosjyren Helse,miljøogsikkerhetvedfeltarbeidm.m.vedNTNU. Dersomstudenteniarbeidetmedmasteroppgavenskaldeltaifeltarbeid,tokt,befaring,feltkurs ellerekskursjoner,skalstudentensetteseginni Retningslinjevedfeltarbeidm.m..Dersom studenteniarbeidetmedoppgavenskaldeltailaboratorieellerverkstedarbeidskalstudenten setteseginniogfølgereglenei Laboratorieogverkstedhåndbok.Dissedokumentenefinnes påfakultetetshmssiderpånettet,sehttp://www.ntnu.no/ivt/adm/hms/. StudenterharikkefullforsikringsdekninggjennomsittforholdtilNTNU.Dersomen studentønskersammeforsikringsdekningsomtilsatteveduniversitetet,anbefalesdet athan/huntegnerreiseforsikringogpersonskadeforsikring.merom forsikringsordningerforstudenterfinnesundersammelenkesomovenfor. Innleveringsfrist: Arbeidetmedoppgavenstarter14.januar2013. BesvarelsenleveressenestvedregistreringiDAIMinnen10.juni2013kl1500. Faglærer ved instituttet: Førstelektor Torbjørn Haugen, Int. for Bygg, anlegg og transport,ntnu Veileder(eller kontaktperson) hos ekstern samarbeidspartner: Terje Giæver, Statensvegvesen,Vegdirektoratet,avdelingTrafikksikkerhet,miljøogteknologi(TMT). Instituttforbygg,anleggogtransport,NTNU Dato: ,(evtrevidert:dd.mm.åååå) Underskrift Faglærer

9 Forord% Dennerapporteneretsluttproduktavenmasteroppgavei spesialiseringsretningenvegvednorgestekniskenaturvitenskapelige Universitet(NTNU)våren2013.Masteroppgavenerenobligatoriskoppgavei femteårstrinnforstudentervedinstituttforbygg,anleggogtransport. Idennerapportenharjeghovedsakeligsettpåulykkesrisikoiplanskiltekryssog ulikeutformingersinnvirkningpåulykkessituasjonenidennetypekryss.en rekkepersonerharidenforbindelsehjulpetmegmedrådogveiledning. FørstogfremstviljegtakkeminhovedveiledervedNTNU,TorbjørnHaugen,og mineksterneveiledervedstatensvegvesen,terjegiæver,forfagligveiledning oghjelptilstruktureringavoppgaven. JegvilogsåtakketidligereprofessorvedNTNU,SteinJohannesen,forinspirasjon tiloppgaven,jørnvidareriksenvedstatensvegvesenforinformasjonomulike kryss,ogførsteamanuensisvedntnu,eirinryeng,forhjelpmedstatistiske tester. KarolineF.Knutsen,Trondheim8.juni2013 I

10 % % II

11 III Sammendrag% Planskiltekryssbrukesofteforkryssendevegerdertrafikkvolumeterstortog fartsgrensenerhøy.foråutformetrafikksikreløsningerforplanskiltekrysser detviktigåhaenoversiktoverulykkessituasjonenidennetypenkryss.deter tidligereblittutførtstudieravdetteemnet,mensidendensistestudienble utførti2004begynnertalleneåbligamle.deterderforønskeligmedenny analyseavulykkessituasjoneniplanskiltekryss. Formåletmeddenneoppgavenharderforværtåkartleggeulykkessituasjoneni planskiltekryss.detteergjortvedåregneutulykkesfrekvenserfordeulike krysstyperogkryssdelerforetutvalgkryss.fordeulikekrysstypenehardet ogsåblittberegnetskadekostnadogalvorlighetsgrad.itilleggerdetblittsettpå forskjelleriulykkesfrekvensforulikeutforminger.deterogsåblittutførtet litteraturstudiumbeståendeavåsammenlignedeskandinaviskeretningslinjene forutformingavplanskiltekryss. Utvalgetbestodav44planskiltekryssfrafylkeneØstfold,Hedmark,Akershusog SørTrøndelag.Iberegningenebledettidligklartatdettevaretforliteutvalgtil ågisikreresultater,alleresultatenesompresenteresidenneoppgavenerderfor kunindikasjonerpåvissetrenderitrafikksikkerhetforplanskiltekryss. Hovedresultatetfrasammenligningenavskandinaviskeretningslinjerfor planskiltekryssbleatdenorskeretningslinjenehaddefærreuliketyperogkrav tilutformingeravramperogavogpåkjøringsfeltenndesvenskeogdanske retningslinjene.denorskeretningslinjenestilteogsåkorterekravtillengdefor avogpåkjøringsfeltenndedanskeogsvenskeretningslinjene.detmåleggestil atlengdekravenefordeulikelandeneikkeerheltsammenlignbare,såforskjellen ikravtillengdekanværeannerledes. Sammenligningenavdeulikekrysstypeneblekonsentrertomhalvt kløverbladkryssogruterkryss,sidendetvarflestavdissetypeneiutvalget.halvt kløverbladkryssfikkhøyereulykkesfrekvensennruterkryss.usikkerhetentil disseverdieneerderimotaltforstoretilåkonstatereforskjellen. Forskjelleniulykkesfrekvensfordetokrysstypenesåuttilåskyldesplassering avsekundærvegunderprimærveg.resultateneindikerteatplasseringav sekundærvegoverogikkeunderprimærvegerentrafikksikkerhetsmessig gunstigutforming. Enannenutformingsomvirketgunstigvaroppfyllelseavlengdekravetfor avkjøringsfelt.forpåkjøringsfeltsåikkedetteuttilåhanoenbetydning. Vedåsammenlignedetotaleulykkesfrekvensenfordennestudienmedde tidligereutførtestudiene,serdetuttilatulykkesfrekvensengåttned.dette samsvarermeddentotaleulykkesutviklingeninorge.

12 IV

13 V Abstract% InNorwaygradeseparatedintersectionsareoftenusedwhentheamountof trafficaswellasthespeedlimitsarehigh.inordertodesigngradeseparated intersectionsthatfocusontrafficsafety,itisimportanttohaveknowledgeabout trafficaccidentsinthesekindofintersections. ThissubjecthasbeenstudiedinNorwaybefore,themostrecentstudywas conductedin2004sotheresultsarestartingtogetold.anewstudyofthetraffic accidentsingradeseparatedintersectionsisthereforewanted. Themaingoalofthisstudyhasbeentogetanoverviewoverthetrafficsafetyin gradeseparatedintersections.thisisachievedbycalculatingtheaccidentrates fordifferenttypesanddifferentpartsofgradeseparatedintersections.the averagecostoftheaccidentsandthedegreeofseverityhasalsobeencalculated forthedifferenttypesofgradeseparatedintersections.theaccidentrateshave alsobeencalculatedfordifferentdesignssuchasdifferentspeedlimitsand numberoflanes. ThedifferentguidelinesforhighwaydesigninNorway,SwedenandDenmark havebeencomparedinordertofindsimilaritiesanddifferencesinthedesign requirementsforgradeseparatedintersections. Accidentdatafrom44gradeseparatedintersectionsfromdifferentplacesin Norwayhavebeenexaminedinthisstudy.Theselectionofintersectionsistoo smalltogiveanyexactresults,soalltheresultsthatarepresentedinthisreport areonlyindicationsofpossibletrendsintrafficsafetyingradeseparated intersections. ThemainresultfromthecomparisonoftheScandinavianguidelineswasthatthe Norwegianguidelineforgradeseparatedintersectionstendstohavelessdesign requirementsthantheswedishanddanishguidelines.alsothenorwegian requirementsforthelengthofboththeexitlaneandtheaccesslaneareshorter thantheswedishanddanishrequirements.however,thelengthsarenotfully comparableduetodifferentdesignandgroundconditions,sothedifferencein lengthmaybewrong. Theselectionofintersectionsconsistedmainlyofthetwotypesdiamond intersectionandhalfcloverleafintersection,thecomparisonofthetrafficsafety indifferentintersectionswasthereforefocusedonthesetwotypes.theaccident ratewashigherforthehalfcloverleafintersectionsthanforthediamond intersections.thisdifferenceseemedtobecausedbythepositioningofthe secondaryroadundertheprimaryroad.theresultsindicatedthatplacingthe secondaryroadabovetheprimaryroadisbeneficialforthetrafficsafety. Anotherdesignthatseemedfavourablefortrafficsafetywasexitlanesthatmet therequirementstolength.fortheaccesslaneshowever,thisseemedtohaveno effect.

14 Bycomparingtheresultsfromthisstudytotheolderstudiesonthesubjectitis possibletoseethatthetotalaccidentrateforgradeseparatedintersectionshas beenreduced.thiscompliesthetotaldevelopmentinaccidentsinnorwaythat alsohasbeenreduced. Itisimportanttoemphasizethatthepresentedresultsarenotstatistic significant,andfurtherresearchisneededbeforeanyconclusioncanbemade. VI

15 Innhold Forord...I Sammendrag...III Abstract...V Figurliste...IX Tabelliste...X 1 Innledning Planskiltekryss Litteratur Generelt Krysstyper Ruterkryss Halvtkløverbladkryss Trompetkryss Dobbelthankkryss Ramper Avkjøringsfelt Norge Sverige Danmark Sammenligning Påkjøringsfelt Norge Sverige Danmark Sammenligning Oppsummering Fremgangsmåte Defineringavkryss Oppdelingavkryss Elementlengder Valgavkryss Periode Typekryss Trafikkmengde Fartsgrense Felt Plasseringavsekundærveg Formler Ulykkesfrekvens Gjennomsnittligulykkesfrekvens Usikkerhetogspredning T`test Alvorlighetsgrad Skadekostnad Resultater Sammenligningavregnemetoder:...36 VII

16 6.2 Totalulykkesfrekvensforkryssene Ulikekrysstyper Alleelementer Elementeriruterkryssoghalvekløverbladkryss Avkjøringsfelt Avkjøringsramper Påkjøringsfelt Påkjøringsramper Plankryss Primærvegikryss Typeulykkerogskadegrad Sammenligningmedtidligerestudier Oppsummering Diskusjon Generellusikkerhet Usikkerhetidatagrunnlaget Valgavregnemetode Ulykkesfrekvensforulikeforholdogutforminger Krysstyper Primærvegikryss Av`ogpåkjøringsfelt Ramper Plankryss Skadekostnadogalvorlighetsgrad Sammenligningmedtidligerestudier Konklusjon Viderearbeid Referanser...77 Vedlegg: 1)#Kryssoversikt# 2)#Kryssoversikt#med#ulykkesfrekvens#og#skadekostnad# 3)#Lengdekrav#for#av9#og#påkjøringsfelt# 4)#Beregning#av#trafikkvolum# 5)#Skadekostnader#for#ulike#ulykkestyper# 6)#Uhellskoder#for#ulike#ulykkestyper# 7)#Ulykkesoversikt % VIII

17 Figurliste% Figur21:planskiltkryss(SVV,2008a)...3 Figur25:dobbelthankkryss(Vejdirektoratet,2012a)...4 Figur31:avkjøringsfelt,Norge(SVV,2008a)...10 Figur32:kileformetavkjøringsfelt,Sverige(Trafikverket,2010)...11 Figur33:parallellavkjøringsfelt,Sverige(Trafikverket,2010)...11 Figur34:avkjøringsfeltDanmark(Vejdirektoratet,2012a)...12 Figur35:påkjøringsfelt,Norge(SVV,2008a)...15 Figur36:påkjøringsfelt,Sverige(Trafikverket,2010)...16 Figur37:påkjøringsfelt,Danmark(Vejdirektoratet,2012a)...16 Figur41:kryssavgrensning...20 Figur42:avkjøringsfelt(SVV,2008a)...22 Figur43:påkjøringsfelt(SVV,2008a)...23 Figur44:lengdepåtidsperiode...24 Figur45:ulikekrysstyper...25 Figur61:ulykkesfrekvensvedulikeregnemetoder...36 Figur62:ulykkesfrekvensforhalvekløverbladkryss...37 Figur63:ulykkesfrekvensforruterkryssogkløverbladkryss...40 Figur64:ulykkesfrekvensforulikeelementer...43 Figur65:ulykkesfrekvensforelementeriruterkryssogkløverbladkryss...47 Figur66:ulykkesfrekvens,avkjøringsfeltlengdekrav...48 Figur67:ulykkesfrekvens,påkjøringsfeltlengdekrav...51 Figur68:ulykkesfrekvens,påkjøringsramper...53 Figur69:ulykkesfrekvens,plankryss...55 Figur610:ulykkesfrekvens,antallfeltforprimærvegikryss...56 Figur611:ulykkesfrekvens,fartsgrenseforprimærvegikryss...57 Figur612:Uf,plasseringavsekundærvegforprimærvegikryss...58 Figur613:alvorlighetfordeltpåulikeelementer...61 IX

18 Tabelliste% Tabell31:fordelerogulempermedruterkryss...6 Tabell32:fordelerogulempermedhalvtkløverbladkryss...7 Tabell33:brukavdobbelthankkryss...8 Tabell34:rampeutforming...9 Tabell35:rampetyper...9 Tabell36:avkjøringsfelt,lengdekrav...13 Tabell37:avkjøringsfelt,påvirkendefaktorertillengdekrav...13 Tabell38:avkjøringsfelt,valgavtype...14 Tabell39:påkjøringsfelt,lengdekrav...17 Tabell310:påkjøringsfelt,påvirkendefaktorertillengdekrav...17 Tabell51:parametereforttest...32 Tabell61:ulykkesfrekvensvedulikeregnemetoder...36 Tabell62:sammenligningavregnemetoder...37 Tabell63:ulykkerogulykkesfrekvensforkrysstyper...39 Tabell64:ulykkesfrekvensforulikekategorier...41 Tabell65:ulykkesfrekvensfor4feltskryss...42 Tabell66:Ufforulikplasseringavsekundærvegen...42 Tabell67:ulykkesfrekvensforulikeelementer...43 Tabell68:ulykkesfrekvensforelementerikløverbladkryss...45 Tabell69:ulykkesfrekvensforelementeriruterkryss...46 Tabell610:ulykkesfrekvens,avkjøringsfeltlengdekrav...48 Tabell611:ulykkesfrekvens,avkjøringsfeltantallfelt...49 Tabell612:avkjøringsfeltfordeltpåantallfeltoggodkjentlengdekrav...49 Tabell613:ulykkesfrekvens,avkjøringsramper...50 Tabell614:ulykkesfrekvens,påkjøringsfeltlengdekrav...51 Tabell615:ulykkesfrekvens,påkjøringsfeltantallfelt...52 Tabell616:ulykkesfrekvens,plankryss...54 Tabell617:ulykkesfrekvens,antallfeltforprimærvegikryss...56 Tabell618:ulykkesfrekvens,fartsgrenseforprimærvegikryss...57 Tabell619:Uf,plasseringavsekundærvegforprimærvegikryss...58 Tabell620:ulykkestyperikryss...59 Tabell621:skadekostnadforulikekrysstyper...60 Tabell622:alvorlighetsgradforulikekrysstyper...61 Tabell623:ulykkesfrekvensfor1995og Tabell624:ulykkesfrekvensfor20040g X

19 Trafikkulykkeriplanskiltekryss:innledning InstituttforBygg,AnleggogTransport 1 1 Innledning% DenpågåendeogplanlagteoppgraderingenavmotorvegeriNorge,sompåE6og E18,økerbehovetforplanskiltekrysssidendeterkravomplanskiltekrysspå dennetypeveger.vedplanleggingavplanskiltekrysserenforståelseav ulykkessituasjonenidennetypenkryssviktigforåkunneutformedemså trafikksikresommulig. Ulykkessituasjoneniplanskiltekryssharikkeblittundersøktsiden2004,enny studiemedfokuspåulykkesrisikoiulikeutformingerkanderforbedre forståelsenavdagensulykkesbildeiplanskiltekryss. Idenneoppgavenhardetblittvalgtut44kryss,hvorav34avdemerkrysssom harblittbruktitidligerestudieravulykkessituasjoneniplanskiltekryss. Detbletidligklartatutvalgetavkryssvarforlitetilåfåsikretallpå ulykkesrisiko.detkanderforikketrekkesnoensignifikantekonklusjonerfra resultatene.resultatenekandermedkunbrukessomindikasjonerpåvisse trenderiulykkesbildet. Foråbeskriveulykkesrisikoenideulikeplanskiltekrysseneogdeleneav krysseneerdetblittfokusertpåberegnetulykkesfrekvens.ulykkesfrekvenser antallobserverteulykkerienperiodevektetpåtrafikkvolumogantallåri perioden.fordeulikekrysstypeneblirogsåalvorlighetsgradenog skadekostnadeneberegnet,detteertallpåhenholdsvishvoralvorligskaddde involverteiulykkeneharblittogkostnaderavdeinntrufneulykkene. Deterblittregnetutulykkesfrekvensforulikeutformingerogforholdforbåde deuliketypeneavplanskiltekryssogdeulikedelenesominngårietplanskilt kryss.disseutformingeneogforholdenehariallhovedsakdreidsegom fartsgrense,antallkjørefelt,plasseringavsekundærvegogoppfyllelseav lengdekrav.deterogsåandreutformingersomtrafikkvolum,midtdelere, kurvaturoglinjeføringsomkanværeinteressanteidennesammenhengen.disse forholdeneharimidlertidblittutelattfraoppgavengrunnetblantannetstor usikkerhet,vanskermedåfinnesikkerinformasjonomdisseforholdeneog tidsbegrensninger. Førstirapportenkommerenintroduksjonavplanskiltekryssoguliketyper planskiltekrysssombrukesinorge.deretterpresenteresetlitteraturstudium derdeulikeretningslinjenetilutformingavplanskiltekryssinorge,sverigeog Danmarkblirsammenlignet. Etterlitteraturstudietfølgerenbeskrivelseavframgangsmåteforinnhentingav informasjonomdeulikekryssene.førresultatenepresenteresblirdeulike formlenesomerbenyttetforklart.

20 Trafikkulykkeriplanskiltekryss:innledning Denførstedelenavresultateneerogsådenstørste,herblirdeulikeberegnede ulykkesfrekvensenepresentert.denandredelenavresultateneinneholder skadekostnaderogalvorlighetsgradfordeulikekryssene.sistedelav resultateneerensammenligningmedresultaterfratidligerestudier.tilsluttblir resultateneoppsummert. Rapportenavsluttesmedendiskusjonavdeulikeresultateneetterfulgtaven konklusjonavstudiet.helttilsluttdiskutereshvordanarbeidetistudienkan videreføres. 2 InstituttforBygg,AnleggogTransport

21 Trafikkulykkeriplanskiltekryss:planskiltekryss 2 Planskilte%kryss% EtplanskiltkryssbliravStatensVegvesen(SVV)definertsometkryssder ramperkoplersammendekryssendevegene,ogminstenavvegeneikkehar kryssendetrafikkstrømmer(svv,2008a).påmotorvegerogmotortrafikkveger krevesdetplanskiltekryss.motorvegogmotortrafikkvegererdefinertsomveg somikkehardirektetilknytningtileiendommenelangsvegenogdetstilles spesiellekravtilkjøretøysombrukervegene.itilleggskalmotorvegha midtrekkverkogfirekjørefelt(svv,2008b). Deulikedeleneietplanskiltkrysserpåkjøringsrampe,avkjøringsrampe, plankryss,sekundærveg,primærveg,akselerasjonsfeltogretardasjonsfelt. Figurenunderviserplasseringenavdeulikekryssdelene. Figur2`1:planskiltkryss(SVV,2008a) Akselerasjonsfeltogretardasjonsfeltvilheretterbenevnessomhenholdsvis påkjøringsfeltogavkjøringsfelt.videreioppgavenvilbenevnelsenkryssbety planskiltkryss. Detfinnesfleretyperplanskiltekryss,demestbrukteerruterkryssoghalvt kløverbladkryss.andretypererhankkryss,trompetkryssogulike kombinasjoneravdenevntekrysstypene. Figurentilvenstreviseret ruterkryss.ruterkryss,ogsåkalt diamantkryss,erdetminst arealkrevendeavdeplanskilte kryssene(svv,2008a).alle rampeneerdirekte,detvilsiatat desvingerisammeretningsom Figur2`2:ruterkryss(SVV,2008a) fartsretningen. Avkjøringsrampeneerplassertforankryssetogpåkjøringsrampenekommer etterkrysset(snl,2009). InstituttforBygg,AnleggogTransport 3

22 Trafikkulykkeriplanskiltekryss:planskiltekryss Fulltkløverbladkryssharstorkapasitet,menkreverogsåmyeareal.Etfullt kløverbladkryssharendirekte rampeogrampesløyfeihver kvadrant(snl,2009).ethalvt kløverbladkryssharramperito kvadranterogermeddetmindre plasskrevende,figur23viseret sliktkryss. Figur2`3:halvtkløverbladkryss(SVV,2008a) Hvissekundærvegenikkeergjennomgåendeertrompetkryssetetgodt alternativ. Ettrompetkrysskanutformesslik atbådeprimærvegenog sekundærvegenerfrifor kryssendetrafikk.figurentil venstreviserettrompetkryss. Figur2`4:trompetkryss(SVV,2008a) IhankkryssbrukesTkrysstilåkoplerampenetilbådesekundærvegog primærveg,denneløsningenanvendesdersekundærvegenharveldigliten trafikk(snl,2009).figurenunderviserenillustrasjonavettypiskdobbelt hankkryss. Figur2`5:dobbelthankkryss(Vejdirektoratet,2012a) 4 InstituttforBygg,AnleggogTransport

23 Trafikkulykkeriplanskiltekryss:litteratur 3 Litteratur% Retningslinjeneforutformingavplanskiltekryssideskandinaviskelandeneblir hergjennomgåttogsammenlignetforåfinneeventuelleforskjellerikravog anbefalingertilutforming.retningslinjenesomerbenytteterdennorske håndboknr263(svv,2008a),desvenskekravenefortrafikkplatser (Trafikverket,2010),ogdendanskehåndbokenToplankrydsiåbnelandskab (Vejdirektoratet,2012a).Allekravenesomkommenteresidenne litteraturgjennomgangenerhentetfradisseretningslinjene. 3.1 Generelt% IbådeNorge,SverigeogDanmarkbenyttesplanskiltekryssprimærtpå motorveg.deulikekravenesomfremstillesogsammenlignesidenneoppgaven erderforgjeldendeformotorveger. Mangeavkravenetilutformingavhengeravfart.Denorskeretningslinjene brukerfartsgrensepåprimærvegisinekrav.desvenskeretningslinjenebruker referansehastighetsomenverdifordenhastighetenulikedeleridetplanskilte kryssetskalutformesetter.referansehastighetenbøroverensstemmemed planlagtfartsgrensepåstedet(trafikverket,2004).videreidenne sammenligningenantasdetderforatreferansehastighetentilsvarerfartsgrensen påstedet. Idedanskeretningslinjenebrukesbegrepetplanlagthastighetpåprimærveg. Denplanlagtehastighetenerdenhastighetendeterønsketatkjøretøyeneskal holdeogdeneroftelikdensattefartsgrensen(vejdirektoratet,2012b).det antasderforogsåatdenplanlagtehastighetentilsvarerfartsgrensen.pådenne måtenerdetmuligåsammenlignedeulikekravenesomergittutfrafartsgrense påprimærvegen. % % InstituttforBygg,AnleggogTransport 5

24 Trafikkulykkeriplanskiltekryss:litteratur 3.2 Krysstyper% Idenorskeretningslinjeneerdetruterkryssoghalvtkløverbladkrysssom presenteressomhovedtypene.deterderfordissekrysstypenesomdetblirmest fokusertpå Ruterkryss% Tabellennedenforviserfordelerogulempervedruterkrysssomblirnevntide ulikelandenesretningslinjer. Tabell3`1:fordelerogulempermedruterkryss Land Fordelerogulempervedbrukavruterkryss Minstplasskrevendeavkryssene Korteramper Oversiktligoglogiskeretningsvalg Dårligkapasitetpåsekundærvegkangidårligavviklingstrafikkpå avkjøringsramper Oftestbilligsteløsning Minstplasskrevendeavkryssene Korterampergirsomregelmindretidsogkjøretøykostnader, somigjengirlaveretrafikkkostnaderennkløverbladkryss Girfirevegskryssitilslutningmellomramperogsekundærveg, kanløsesvedåleggerundkjøring Minstplasskrevendeavkryssene Enkleramper Risikoforfeilkjøringer(kjøreifeilkjøreretningpårampe)avtar vedinnføringavrundkjøringer Relativtbillige Brukerallefirekvadranter,kanværeuheldigivanskeligterreng Bestforsmåtrafikkvolum Degjennomgåendetrekkenevedruterkryssseruttilåværeatdeterenbilligog litearealkrevendeløsning,menatdenharvissebegrensningervedstørre trafikkbelastningpåsekundærveg. Norge Sverige Danmark 6 InstituttforBygg,AnleggogTransport

25 Trafikkulykkeriplanskiltekryss:litteratur Halvt%kløverbladkryss% Fordelerogulempervedhalvtkløverbladkrysssomnevnesidenorske,svenske ogdanskeretningslinjenevisesitabellennedenfor. Tabell3`2:fordelerogulempermedhalvtkløverbladkryss Land Fordelerogulempervedbrukavhalvtkløverbladkryss Måsvingetilvenstrefrasekundærvegenforåsvingetilhøyrepå primærvegen,kanføretilkjøringifeilretning Norge Sverige Danmark Girtrevegskryssistedenforfirevegskryssitilslutningenmellom ramperogsekundærveg Kanhaarealmessigefordeler Kanutformesslikattrafikkforbindelsermedhøytrafikkfårstørre kapasitetogtrafikksikkerhetihøyresvingertilogfra sekundærveg,istedetforvenstresvinger.detteersammenlignet medruterkryss Kanværevanskeligfortrafikanteråfåoversiktogtilpassefarteni avkjøringsramperutformetsomsløyfer Brukesderdetervanskeligåbrukeallefirekvadranter Rundkjøringergirstørrekapasitet Brukesforsammetrafikkvolumsomruterkryss Halvtkløverbladkryssseruttilåhaenmerfleksibelarealbrukennruterkryss, sidenrampeneplasseresiulikekvadranter.kapasitetsmessigkandenne krysstypenhafordelerhvisrampeneleggesriktigiforholdtildenstørste trafikkstrømmen.ruterkryssserderimotuttilåværeenbilligereogmer oversiktligløsning. InstituttforBygg,AnleggogTransport 7

26 Trafikkulykkeriplanskiltekryss:litteratur Trompetkryss% Forallelandenesretningslinjeranbefalestrompetkryssdersekundærvegenikke ergjennomgående.trompetkrysserlitediskutertideulikeretningslinjeneog blirderforikkekommentertytterligere Dobbelt%hankkryss% Dobbelthankkrysserikkekommentertidenorskeretningslinjene,ogerikke bruktformotorvegidesvenskeogdanskeretningslinjene.tabellennedenforgir enkortpresentasjonavbrukavdobbelthankkryssideulikelandene. Tabell3`3:brukavdobbelthankkryss Land Brukavdobbelthankkryss Utformingblirikkebeskrevetidenyesteretningslinjene Ieldreretningslinjerkommerdetfrematkrysstypenkunbør benyttesvedutbedringaveksisterendevegerogderkryssav typenhalvtkløverbladikkekanlegges(svv,1992) På4feltsvegsomikkeermotorveg Norge Sverige Brukeshvorandrekrysstyperikkeermuligavhensyntil omkostninger,arealogmiljøforhold Vedombyggingaveksisterendekrysstilplanskiltpåen økonomiskogdriftsmessigattraktivmåte Brukesikkepåmotorveg Dobbelthankkryssseruttilåblibenyttetderandreløsningerervanskeligeå gjennomføre. % % Danmark 8 InstituttforBygg,AnleggogTransport

En case-studie av hvordan kraftledninger innvirker på verdivurdering av eiendommer og hvilken samfunnsnytte som genereres ved omdisponering av areal

En case-studie av hvordan kraftledninger innvirker på verdivurdering av eiendommer og hvilken samfunnsnytte som genereres ved omdisponering av areal NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og design Institutt for arkitektur og planlegging Kristin Lilleengen Masteroppgave Kristin Lilleengen En case-studie av hvordan

Detaljer

Implementering av RAM- prosess for vegtunnel

Implementering av RAM- prosess for vegtunnel Implementering av RAM- prosess for vegtunnel Fredrik Styrvold Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2017 Hovedveileder: Amund Bruland, IBM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for bygg-

Detaljer

Trefiberbasert isolasjon i bindingsverksvegger

Trefiberbasert isolasjon i bindingsverksvegger Trefiberbasert isolasjon i bindingsverksvegger Undersøkelse av fuktforhold i laboratorieforsøk og sammenligning med simuleringer i WUFI Erik Lunde Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juli 2014 Hovedveileder:

Detaljer

Sist endret: Definisjon: Sted der veger møtes eller krysser hverandre med mulighet for utveksling av trafikk (1).

Sist endret: Definisjon: Sted der veger møtes eller krysser hverandre med mulighet for utveksling av trafikk (1). Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.07-755 Vegkryss (ID=37) Sist endret: 2016-11-02 Definisjon: Sted der veger møtes eller krysser hverandre med mulighet for

Detaljer

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr en omfatter 1 Perspektiv I en omfatter 2 Perspektiv II en omfatter 3 Perspektiv III en omfatter 4 Perspektiv IV en omfatter 5 Perspektiv V en omfatter 6 Perspektiv VI en omfatter 7 Perspektiv VII en omfatter

Detaljer

Revidert håndbok 017 Veg- og. Randi Eggen Statens vegvesen Vegdirektoratet

Revidert håndbok 017 Veg- og. Randi Eggen Statens vegvesen Vegdirektoratet Revidert håndbok 017 Veg- og gateutforming g Randi Eggen Statens vegvesen Vegdirektoratet Status ny vegnormal Forslag til ny normal er klar til å sendes på høring så snart Samferdselsdepartementet avklarer

Detaljer

Analyse av ulykkessteder Vedleggsdel for manuelle beregninger

Analyse av ulykkessteder Vedleggsdel for manuelle beregninger Analyse av ulykkessteder Vedleggsdel for manuelle beregninger V E I L E D N I N G Håndbok 115 Håndbok 115 Analyse av ulykkessteder Vedleggsdel for manuelle beregninger Håndbøker i Statens vegvesen Dette

Detaljer

Geometrisk utforming av veg- og gatekryss VEILEDNING Håndbok 263

Geometrisk utforming av veg- og gatekryss VEILEDNING Håndbok 263 Vegdirektoratet 2013 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss VEILEDNING Håndbok 263 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss GEOMETRISK UTFORMING AV VEG- OG GATEKRYSS Håndbøker i Statens vegvesen Dette

Detaljer

Konseptvalgtutredning E18

Konseptvalgtutredning E18 Konseptvalgtutredning E18 Knapstad (Østfold) Vinterbro (Akershus) Delrapport Trafikksikkerhet og trafikkulykker Foto: VidKon Side 1 av 10 INNHODSFORTEGNESE 1 INNEDNING 3 2 METODE 3 3 DAGENS UYKKESSITUASJON

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTFØRING AV MASTEROPPGAVE VED ERFARINGSBASERT MASTER I EIENDOMSUTVIKLING OG FORVALTNING

RETNINGSLINJER FOR UTFØRING AV MASTEROPPGAVE VED ERFARINGSBASERT MASTER I EIENDOMSUTVIKLING OG FORVALTNING NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Saksbehandler Helge Gravås Telefon Vår dato: Vår ref.: Deres dato: Deres ref.: 28.03.2008 hgg RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Reguleringsplan E6 Mære. Trafikkrapport Sweco Norge AS

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Reguleringsplan E6 Mære. Trafikkrapport Sweco Norge AS Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Reguleringsplan E6 Mære Trafikkrapport Sweco Norge AS Sign : Aksepter t Akseptert m/kommentarer Ikke akseptert (kommentert) Revider og send inn på nyt t

Detaljer

Prosjektering av nytt kryss mellom E16 og Fv24 ved Korsmo

Prosjektering av nytt kryss mellom E16 og Fv24 ved Korsmo Prosjektering av nytt kryss mellom E16 og Fv24 ved Korsmo Lene Anita Nordsve Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Kelly Pitera, BAT Medveileder: Tone Lise Aunan, COWI Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR GJENNOMFØRING AV MASTEROPPGAVE I STUDIEPROGRAMMET MASTER I FYSISK PLANLEGGING

RETNINGSLINJER FOR GJENNOMFØRING AV MASTEROPPGAVE I STUDIEPROGRAMMET MASTER I FYSISK PLANLEGGING NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Saksbehandler Helge Gravås Telefon Vår dato: Vår ref.: Deres dato: Deres ref.: 05.01.2010 hgg RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

Utvikling av ulykkesmodeller for ulykker på riks- og fylkesvegnettet i Norge

Utvikling av ulykkesmodeller for ulykker på riks- og fylkesvegnettet i Norge Sammendrag: Utvikling av ulykkesmodeller for ulykker på riks- og fylkesvegnettet i Norge TØI rapport 1323/2014 Forfatter: Alena Høye Oslo 2014 45 sider Ulykkesmodeller er utviklet for riks- og fylkesvegnettet

Detaljer

EKSAMEN I TBA 4285 TRAFIKKREGULERING GK. Mandag 19.desember 2005. Tid: kl 09.00 13.00

EKSAMEN I TBA 4285 TRAFIKKREGULERING GK. Mandag 19.desember 2005. Tid: kl 09.00 13.00 Eksamen i fag TBA 4285 Trafikkregulering GK, 19.desember 2005, side 1 av 13 Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet Institutt for bygg, anlegg og transport Faglig kontakt under eksamen: Eirin Ryeng

Detaljer

Skjærforsterkning av betongkonstruksjoner med fiberarmerte polymerer

Skjærforsterkning av betongkonstruksjoner med fiberarmerte polymerer Skjærforsterkning av betongkonstruksjoner med fiberarmerte polymerer Anna Belova Bygg- og miljøteknikk (2-årig) Innlevert: juni 2015 Hovedveileder: Terje Kanstad, KT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset

Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset Ringveg øst og E39 nord i Åsane Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset 8.3.2016 Oppdragsgiver: Oppdragsgivers kontaktperson: Rådgiver: Oppdragsleder: Fagansvarlig: Andre nøkkelpersoner: Statens vegvesen

Detaljer

LØRENSKOG GJENVINNINGSSTASJON

LØRENSKOG GJENVINNINGSSTASJON AUGUST 2016 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS (ROAF) ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no LØRENSKOG GJENVINNINGSSTASJON TEMARAPPORT TRAFIKK OPPDRAGSNR. A069942

Detaljer

Brudalsvegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Dato Fra Til

Brudalsvegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Dato Fra Til Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim Heimdal Eiendom AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 18.12.2015 1. utgave

Detaljer

Dimensjoneringskriterier

Dimensjoneringskriterier Alen Begic, Morten Nakken og Wasim Habibi Gruppe 6 1 Kortfattet sammendrag Dette dokumentet omfatter begrunnelse for valg av tiltak, innhold av håndbøker og dimensjoneringskriterier som har blitt brukt

Detaljer

Geometrisk utforming av veg- og gatekryss VEILEDNING

Geometrisk utforming av veg- og gatekryss VEILEDNING Geometrisk utforming av veg- og gatekryss VEILEDNING Håndbok 263 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok nivå 2 i Statens vegvesens håndbokserie. Det

Detaljer

FAGRAPPORT E6 GARDERMOEN R02 GEOMETRISK VEGSTANDARD BERGMOEN AS 2013-11-11

FAGRAPPORT E6 GARDERMOEN R02 GEOMETRISK VEGSTANDARD BERGMOEN AS 2013-11-11 FAGRAPPORT BERGMOEN AS E6 GARDERMOEN R02 GEOMETRISK STANDARD 2013-11-11 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: R02 256161 Kunde: Bergmoen AS Geometrisk vegstandard for: - E6 - E16 - Nye kryss langs E6

Detaljer

Ringveg øst og E39 nord i Åsane Kryss i tunnel

Ringveg øst og E39 nord i Åsane Kryss i tunnel Ringveg øst og E39 nord i Åsane Kryss i tunnel 1.7.2016 Oppdragsnr.: 147188 Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-012 Bergen Pb. 1199, NO-811 Bergen Notat nr.: 07 Tel: +47 37 00 Fax: +47 37 01 Oppdragsnr.:

Detaljer

Geometrisk utforming av veg- og gatekryss

Geometrisk utforming av veg- og gatekryss Geometrisk utforming av veg- og gatekryss Under revidering 28. august 2007 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok nivå 2 i Statens vegvesens håndbokserie. Det er Vegdirektoratet som har hovedansvaret

Detaljer

TRAFIKKVURDERING AV NYTT T-KRYSS VED KNAPSTADMARKA

TRAFIKKVURDERING AV NYTT T-KRYSS VED KNAPSTADMARKA Oppdragsgiver: Oppdrag: 607786-01 Knapstadmarka Fravikssøknad Dato: 15.02.2017 Skrevet av: Audun Kvam Kvalitetskontroll: TRAFIKKVURDERING AV NYTT T-KRYSS VED KNAPSTADMARKA INNHOLD 1 Innledning...2 2 Trafikkberegning...4

Detaljer

Brukbarhet ved benyttelse av fri programvare i systemutvikling - en praktisk studie

Brukbarhet ved benyttelse av fri programvare i systemutvikling - en praktisk studie Brukbarhet ved benyttelse av fri programvare i systemutvikling - en praktisk studie Tarjei Eriksen Ormestøyl Anders Kløvrud Rognstad Master i datateknikk Oppgaven levert: Juni 2010 Hovedveileder: Dag Svanæs,

Detaljer

Tellingene ga følgende resultat i største time : Lenke A: 199, lenke B: 91 og lenke C: 111 kjøretøy. C: 800 ÅDT A: 1500 ÅDT

Tellingene ga følgende resultat i største time : Lenke A: 199, lenke B: 91 og lenke C: 111 kjøretøy. C: 800 ÅDT A: 1500 ÅDT Trafikkanalyse Nesttunbrekka 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Nesttunbrekka er det laget en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 2. 3 Fremtidig situasjon 3

TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 2. 3 Fremtidig situasjon 3 FLUX ARKITEKTER TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 2 3 Fremtidig

Detaljer

Geometrisk utforming av veg- og gatekryss VEILEDNING

Geometrisk utforming av veg- og gatekryss VEILEDNING Geometrisk utforming av veg- og gatekryss VEILEDNING Håndbok 263 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok nivå 2 i Statens vegvesens håndbokserie. Det

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Jørn Sagstuen OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm

OPPDRAGSLEDER. Jørn Sagstuen OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm OPPDRAG Fv222 Ringgata -, Kryssombygging OPPDRAGSNUMMER 17359001 OPPDRAGSLEDER Jørn Sagstuen OPPRETTET AV Oddbjørn Strøm DATO KONTROLLERT AV Knut Aalde Trafikknotat Ringgata 1. Bakgrunn Sweco Norge AS

Detaljer

Bølgekompensering under boring med RamRig

Bølgekompensering under boring med RamRig Bølgekompensering under boring med RamRig Modellering og regulering Yngvild Aurlien Master i teknisk kybernetikk Oppgaven levert: Juli 2007 Hovedveileder: Thor Inge Fossen, ITK Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

En#studie#av#hvordan#BREEAM3NOR# påvirker#rigg#og#drift#av# byggeplasser#

En#studie#av#hvordan#BREEAM3NOR# påvirker#rigg#og#drift#av# byggeplasser# Masteroppgave+2017++++30+stp Fakultetet+for+realfag+og+teknologi+ + + En#studie#av#hvordan#BREEAM3NOR# påvirker#rigg#og#drift#av# byggeplasser# + A+study+of+how+BREEAM@NOR+affects+rigging+ and+operation+of+construction+sites

Detaljer

Risikovurdering Tørkop - Eik

Risikovurdering Tørkop - Eik Region sør Prosjektavdelingen 15.09.2015 Risikovurdering Tørkop - Eik Kommunedelplan med konsekvensutredning fv.319 Svelvikveien Temarapport - 11 Statens vegvesen, 2015 Dokumentinformasjon Rapporttittel

Detaljer

ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514 TRAFIKKVURDERING 5. NOVEMBER 2013

ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514 TRAFIKKVURDERING 5. NOVEMBER 2013 ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514 TRAFIKKVURDERING 5. NOVEMBER 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Reguleringsplan 0514 Dokument: Trafikkvurdering Oppdragsnummer: 1952 Oppdragsgiver:

Detaljer

Ulykkesanalyse Fv 47 Karmsundgata

Ulykkesanalyse Fv 47 Karmsundgata Ulykkesanalyse Fv 7 Karmsundgata -Fra Opelkrysset til Gard Svein Ringen jr. Seksjonsleder Trafikksikkerhetsseksjonen, Veg- og transportavdelinga Region vest Mai 1 (vedlegg mars 1) 1. Innledning I forbindelse

Detaljer

Øving 1 kryss: Trafikksikkerhet i kryss - Løsningskommentarer

Øving 1 kryss: Trafikksikkerhet i kryss - Løsningskommentarer NTNU Veg og transport EVU kurs Vegplanlegging / Bergen / 2010-03-24 Terje Giæver/Arvid Aakre Øving 1 kryss: Trafikksikkerhet i kryss - Løsningskommentarer 1.1 Beregning av ulykkesfrekvens Uf U ÅDT n ul/10^6

Detaljer

Ny fartsgrense på motorveg i Norge

Ny fartsgrense på motorveg i Norge NVF Nordisk trafikksikkerhetsforum, Island 2014 Ny fartsgrense på motorveg i Norge Arild Ragnøy Statens vegvesen, Vegdirektoratet Norge Ulykkesfrekvens Ny fartsgrense på motorveg Utgangspunktet for endringen

Detaljer

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer

E134 Hp. 01 Bangeløkka - Mjøndalen Parsell, Strømsåstunnelen, nytt løp

E134 Hp. 01 Bangeløkka - Mjøndalen Parsell, Strømsåstunnelen, nytt løp Vedlegg 1 del 3 Statens vegvesen Region sør REGULERINGSPLAN Tekniske tegninger E134 Hp. 01 Bangeløkka - Mjøndalen Parsell, Strømsåstunnelen, nytt løp Drammen kommune 8 C10 05 129-5300 NA-rundskriv 2015/2

Detaljer

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær NOTAT Oppdrag Kunde 1350011935 Trafikkanalyse Morstongveien 25 - Brennemoen Tilleggsnotat : Vurdering av adkomst til eiendommen (T-kryss og varelevering) Morenen Eiendom Notat nr. 01/2016 Dato 01.07.2016

Detaljer

NOTAT. Innholdsfortegnelse. Sambruksfelt Nordre innfartsåre. Risikovurdering og ulykkesanalyse. August 2008

NOTAT. Innholdsfortegnelse. Sambruksfelt Nordre innfartsåre. Risikovurdering og ulykkesanalyse. August 2008 NOTAT Sambruksfelt Nordre innfartsåre Risikovurdering og ulykkesanalyse August 2008 Innholdsfortegnelse. Innledning 2 2. Usikkerhet 3 3. Trafikkulykker 3 4. Risikovurdering av E 39 6 4. Analyseobjekt,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING AV: GEOG MASTEROPPGAVE I GEOGRAFI GEOGRAFISK INSTITUTT, NTNU ( )

RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING AV: GEOG MASTEROPPGAVE I GEOGRAFI GEOGRAFISK INSTITUTT, NTNU ( ) RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING AV: GEOG3900 - MASTEROPPGAVE I GEOGRAFI GEOGRAFISK INSTITUTT, NTNU (19.05.2016) I. Formelle kriterier Forkunnskapskrav for å kunne avlegge eksamen i GEOG3900: fullført

Detaljer

Statens vegvesen Oppland. Rv 4 Roa-Jaren Konsekvensutredning og kommunedelplan. rapport. Forslag til endring av fastsatt utredningsprogram

Statens vegvesen Oppland. Rv 4 Roa-Jaren Konsekvensutredning og kommunedelplan. rapport. Forslag til endring av fastsatt utredningsprogram Februar 2002 Statens vegvesen Oppland Rv 4 Roa-Jaren Konsekvensutredning og kommunedelplan Forslag til endring av fastsatt utredningsprogram rapport Rv 4 Roa - Jaren Side 1 Forord Statens vegvesen Oppland

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. 0.Postmottak sør Vegdirektoratet. Rv Dagslet-Linnes - fravikssøknad kryss ved Linnes.

Statens vegvesen. Notat. 0.Postmottak sør Vegdirektoratet. Rv Dagslet-Linnes - fravikssøknad kryss ved Linnes. Notat Til: Fra: Kopi: 0.Postmottak sør Vegdirektoratet Saksbehandler/innvalgsnr: Trang Nhat Thi Tran - 22073237 Vår dato: 04.01.2013 Vår referanse: 2010/028814-032 Rv. 23 - Dagslet-Linnes - fravikssøknad

Detaljer

Fart og ulykker Hvorfor tiltak mot fart?

Fart og ulykker Hvorfor tiltak mot fart? Resultatkonferanse, Oslo 10 juni 2015 Fart og ulykker Hvorfor tiltak mot fart? Arild Ragnøy Statens vegvesen, Vegdirektoratet 1946 1948 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETS- VURDERING NY E39 STORMYRA - VINJEØRA

TRAFIKKSIKKERHETS- VURDERING NY E39 STORMYRA - VINJEØRA Beregnet til Statens vegvesen Dokument type Rapportutkast FORELØPIG Dato 2014-11-18 TRAFIKKSIKKERHETS- VURDERING NY E39 STORMYRA - VINJEØRA TRAFIKKSIKKERHETSVURDERING NY E39 STORMYRA - VINJEØRA Revisjon

Detaljer

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Prosjektnr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 18.04.2017 ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 18.04.2017

Detaljer

Regulering av Billingstad - vest, Asker kommune ILLUSTRASJON AV FORSLAG TIL VEILØSNING PÅ BILLINGSTADSLETTA

Regulering av Billingstad - vest, Asker kommune ILLUSTRASJON AV FORSLAG TIL VEILØSNING PÅ BILLINGSTADSLETTA Regulering av Billingstad - vest, Asker kommune ILLUSTRASJON AV FORSLAG TIL VEILØSNING PÅ BILLINGSTADSLETTA 04.01.2016 Billingstad - vest Side 2 1. BAKGRUNN OG HENSIKT Statens vegvesen har utarbeidet forslag

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING AV: GEOG3950 MASTEROPPGAVE I ENTREPRENØRSKAP, INNOVASJON OG SAMFUNN GEOGRAFISK INSTITUTT, NTNU (19.05.

RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING AV: GEOG3950 MASTEROPPGAVE I ENTREPRENØRSKAP, INNOVASJON OG SAMFUNN GEOGRAFISK INSTITUTT, NTNU (19.05. RETNINGSLINJER FOR KARAKTERSETTING AV: GEOG3950 MASTEROPPGAVE I ENTREPRENØRSKAP, INNOVASJON OG SAMFUNN GEOGRAFISK INSTITUTT, NTNU (19.05.2016) I. Formelle kriterier Forkunnskapskrav for å kunne avlegge

Detaljer

Kommunedelplan for ny E6 mellom Røra og Mære i Nord- Trøndelag fylke

Kommunedelplan for ny E6 mellom Røra og Mære i Nord- Trøndelag fylke Kommunedelplan for ny E6 mellom Røra og Mære i Nord- Trøndelag fylke Kristine Hove Røsok Bygg- og miljøteknikk (2 årig) Innlevert: August 2012 Hovedveileder: Asbjørn Hovd, BAT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Fagrapport Veg. E39 Vigeland - Lyngdal vest Kommunedelplan med konsekvensutredning. Region sør Prosjektavdelingen. April 2016

Fagrapport Veg. E39 Vigeland - Lyngdal vest Kommunedelplan med konsekvensutredning. Region sør Prosjektavdelingen. April 2016 Region sør Prosjektavdelingen April 2016 Fagrapport Veg E39 Vigeland - Lyngdal vest Kommunedelplan med konsekvensutredning Foto: Kjell Inge Søreidet FORORD E39 Vigeland Lyngdal vest er en delstrekning

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning SAMMENSTILLING AV RESULTATER FRA RISIKOANALYSE OG ROS- ANALYSE FOR RV 555 STORAVATNET-LIAVATNET, SAMT KONKLUSJON OG ANBEFALING

NOTAT. 1. Innledning SAMMENSTILLING AV RESULTATER FRA RISIKOANALYSE OG ROS- ANALYSE FOR RV 555 STORAVATNET-LIAVATNET, SAMT KONKLUSJON OG ANBEFALING NOTAT Oppdrag 2120536 Kunde Statens vegvesen Region vest Notat nr. 1 Til Lilli Mjelde Fra Rambøll SAMMENSTILLING AV RESULTATER FRA RISIKOANALYSE OG ROS- ANALYSE FOR RV 555 STORAVATNET-LIAVATNET, SAMT KONKLUSJON

Detaljer

Forord% Denneoppgavenutgjørsistedelavmittmasterstudieientreprenørskapoginnovasjon vedhandelshøyskolenvednorgesmiljø9ogbiovitenskapeligeuniversitet. Minfasinasjonfortemaetstartetenvakkersommerdagi2013dajegvarpåveihjemfra

Detaljer

Furuhaugen. Trafikksikkerhetsvurdering. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikksikkerhetsvurdering. Dato Fra Til

Furuhaugen. Trafikksikkerhetsvurdering. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikksikkerhetsvurdering. Dato Fra Til Furuhaugen Trafikksikkerhetsvurdering Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikksikkerhetsvurdering Dok.nr Tittel 02.09.2015 Lisa Haugen Berge Selberg Arkitekter AS Dato Fra Til

Detaljer

Endring av fartsgrenser. Effekt på kjørefart og ulykker

Endring av fartsgrenser. Effekt på kjørefart og ulykker Sammendrag: Endring av fartsgrenser. Effekt på kjørefart og ulykker TØI-rapport 784/2005 Forfatter(e): Arild Ragnøy Oslo 2005, 31 sider Innledning Ut fra kunnskap om sammenhengen mellom kjørefart og ulykker

Detaljer

Statens vegvesen D2-S06a - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-S06a Krav til sikt generelle krav

Statens vegvesen D2-S06a - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-S06a Krav til sikt generelle krav Statens vegvesen D2-S06a - 1 D2-S06a Krav til sikt generelle krav Innhold 1 Generelle krav... 2 2 Areal med krav til sikt... 2 3 Vegetasjon i arealer med krav til sikt... 10 4 Snø og is i arealer og på

Detaljer

RAPPORTSKRIVING FOR ELEKTROSTUDENTER

RAPPORTSKRIVING FOR ELEKTROSTUDENTER RAPPORTSKRIVING FOR ELEKTROSTUDENTER FORORD Dette notatet er skrevet av Åge T. Johansen, Høgskolen i Østfold. Det er skrevet for å gi studenter en veiledning i rapportskriving. Informasjonen er ment å

Detaljer

Tips ved skriving av rapport Hovedprosjekt for data-linjene

Tips ved skriving av rapport Hovedprosjekt for data-linjene Tips ved skriving av rapport Hovedprosjekt for data-linjene Status pr 27. mars 2009: Forprosjekt ferdig Presentere forprosjekt for oppdragsgiver? Kommentarer må innarbeides i hovedprosjektet Hovedprosjekt

Detaljer

Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse E6 Sør Oslo. Vurdering av dagens veg og funksjon

Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse E6 Sør Oslo. Vurdering av dagens veg og funksjon Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse 26.03.2014 E6 Sør Oslo Vurdering av dagens veg og funksjon Innhold Forord... 1 Innledning... 2 Trafikk og avviklingsproblemer... 2 Konsekvenser for

Detaljer

Vurdering av rampeløsning, E6 Soknedal sentrum. Linje for rampe med kostnadsoverslag. E6 Soknedal sentrum Side 1 Maldato: september 10

Vurdering av rampeløsning, E6 Soknedal sentrum. Linje for rampe med kostnadsoverslag. E6 Soknedal sentrum Side 1 Maldato: september 10 Vurdering av rampeløsning, E6 Soknedal sentrum Linje for rampe med kostnadsoverslag E6 Soknedal sentrum Side 1 Maldato: september 10 10.september 2010 Forord Prosjektet omhandler opptegning av rampe for

Detaljer

VEGER I NYBUÅSEN. Søndergaard Rickfelt AS 13.08.2014

VEGER I NYBUÅSEN. Søndergaard Rickfelt AS 13.08.2014 2014 VEGER I NYBUÅSEN Søndergaard Rickfelt AS 13.08.2014 Innhold 1.0 Innledning... 3 1.1 Utredningen... 3 1.2 Lokalisering... 3 2.0 Forutsetninger... 3 2.1 Omfang... 3 2.2 Trafikktall... 3 2.3 Fartsgrenser:...

Detaljer

V123 Kollektivhåndboka. Per Frøyland Vegdirektoratet Øystein Ristesund Region øst

V123 Kollektivhåndboka. Per Frøyland Vegdirektoratet Øystein Ristesund Region øst V123 Kollektivhåndboka Per Frøyland Vegdirektoratet Øystein Ristesund Region øst Disposisjon presentasjon Innledning Arbeidsform for V123 Hovedtrekkene i endringene Strukturen Holdeplasser Plassering Holdeplasstyper

Detaljer

ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE

ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE Vedlegg til Trafikksikkerhetsplan for Sørum 2010-2021 ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE Dette vedlegget tar for seg ulykkesutviklingen i Sørum kommune for de 4 siste årene og forrige planperiode. Det gis

Detaljer

1 Formål med planarbeidet

1 Formål med planarbeidet Innhold 1 Formål med planarbeidet...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Krav om konsekvensutredning og planprogram...1 2 Generelt om arbeidet med reguleringsplanen...2 2.1 Formålet med reguleringsplanen...2 2.2 Avgrensning

Detaljer

Fv. 107 Hovlia-Hoffland i Ålesund kommune -endring av den generelle fartsgrensen utenfor tettbebyggelse -høring

Fv. 107 Hovlia-Hoffland i Ålesund kommune -endring av den generelle fartsgrensen utenfor tettbebyggelse -høring Møre og Romsdal fylkeskommune Postboks 2500 6404 MOLDE Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region midt Elisabeth Mansfield / 48286101 16/16850-7 06.10.2017

Detaljer

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 529472-01 Kattemskogen, reguleringsplan Dato: 20.03.2017 Skrevet av: Torbjørn Birkeland Kvalitetskontroll: Jenny Persson KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN INNHOLD Innledning...1

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for graden master i teknologi (300 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige

Utfyllende bestemmelser for graden master i teknologi (300 studiepoeng) ved Det matematisknaturvitenskapelige Små endringer gjort i teksten 23.02.2004 for samordning med Master-120. Vedlegget er oppdatert 17.11.2006 for å samsvare med nye opptaksforskrifter fra Kunnskapsdepartementet gjeldende fra og med studieåret

Detaljer

Bedre trafikksikkerhet i Norge

Bedre trafikksikkerhet i Norge TØI rapport 446/1999 Forfatter: Rune Elvik Oslo 1999, 116 sider Sammendrag: Bedre trafikksikkerhet i Norge Denne rapporten er et bidrag til myndighetenes arbeid med Nasjonal transportplan for perioden

Detaljer

Eksamen i EVU-kurs TRAFIKKTEKNIKK. Oslo Tirsdag 13. november 2007

Eksamen i EVU-kurs TRAFIKKTEKNIKK. Oslo Tirsdag 13. november 2007 Side 1 av 6 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for Bygg, anlegg og transport Faglig kontakt under eksamen: Navn Arvid Aakre E-mail arvid.aakre@ntnu.no

Detaljer

NOTAT KAPASITETSANALYSE PLANSKILT KRYSS OG RUNDKJØRING I SANDSLIKRYSSET

NOTAT KAPASITETSANALYSE PLANSKILT KRYSS OG RUNDKJØRING I SANDSLIKRYSSET NOTAT Oppdrag Visjon Sandsli Kunde Statoil Notat nr. 4 Til Hans-Tore Bauge, Statoil Kjell Erik Myre, Statens vegvesen Fra Kopi Elin Øvren, Rambøll Norge AS Tor Lunde, Rambøll Norge AS KAPASITETSANALYSE

Detaljer

Dimensjonering av betongbruer i bruksgrensetilstand

Dimensjonering av betongbruer i bruksgrensetilstand Dimensjonering av betongbruer i bruksgrensetilstand Evaluering av beregningsgrunnlaget i Eurokode-systemet og norsk praksis Synne Aasrum Midtgarden Bygg- og miljøteknikk Innlevert: desember 2015 Hovedveileder:

Detaljer

Særoppgaven i medisinstudiet kriterier ved vurdering/sensurering av oppgaver

Særoppgaven i medisinstudiet kriterier ved vurdering/sensurering av oppgaver Særoppgaven i medisinstudiet kriterier ved vurdering/sensurering av oppgaver Særoppgaven gjøres parallelt med medisinstudiet, vanligvis i perioden mellom 3. og 5. studieår. Inntil 2 studenter kan skrive

Detaljer

PSY-2002 Bacheloroppgave, 20 sp - Utfyllende retningslinjer Godkjent IPS 16. september 2010

PSY-2002 Bacheloroppgave, 20 sp - Utfyllende retningslinjer Godkjent IPS 16. september 2010 PSY-2002 Bacheloroppgave, 20 sp - Utfyllende retningslinjer Godkjent IPS 16. september 2010 Utforming og innlevering Oppgavens lengde skal ikke overskride 20 sider (7000 ord). Marger skal være 2,5 cm på

Detaljer

Trafikkanalyse Nordnæsdalsveien

Trafikkanalyse Nordnæsdalsveien Trafikkanalyse Nordnæsdalsveien 1.7.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Planområdet... 2 Tilgjengelighet... 4 Kryssløsning... 4 Trafikkmengde... 7 Trafikksikkerhet/Kollektivtransport... 7 Avslutning

Detaljer

PRAKSISAVTALE. Generell trepartsavtale mellom student, praksissted og UiT/ISK. Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap

PRAKSISAVTALE. Generell trepartsavtale mellom student, praksissted og UiT/ISK. Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap PRAKSISAVTALE Generell trepartsavtale mellom student, praksissted og UiT/ISK Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap Institutt for språk og kultur (ISK) Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

Denne oppgaven er en eksamensbesvarelse utført av studenter ved Høgskolen i Ålesund.

Denne oppgaven er en eksamensbesvarelse utført av studenter ved Høgskolen i Ålesund. TITTEL : Toplanskryss på Solavågseidet KANDIDATNUMMER(E): 120, 113 DATO: FAGKODE: FAGNAVN: DOKUMENT TILGANG: 16.5.2014 IB302811 Bacheloroppgave Bygg STUDIUM: ANT SIDER/VEDLEGG: BIBL. NR: Bygg-planlegging,

Detaljer

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato:

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 603768-01 Konsekvensutredning - 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: 17.08.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad, Hans Ola Fritzen TVERRVEIEN, NEDRE EIKER

Detaljer

INSTITUTT FOR KONSTRUKSJONSTEKNIKK OG MATERIALTEKNOLOGI

INSTITUTT FOR KONSTRUKSJONSTEKNIKK OG MATERIALTEKNOLOGI INSTITUTT FOR KONSTRUKSJONSTEKNIKK OG MATERIALTEKNOLOGI NOEN RETNINGSLINJER FOR RAPPORTSKRIVING VED BESVARELSE AV BACHELOR- OG MASTEROPPGAVE Kommentar mottas med takk og kan sendes Hirpa.g.lemu@uis.no

Detaljer

Rapportskriving. En rettledning.

Rapportskriving. En rettledning. Rapportskriving En rettledning http://www.mal.hist.no/hovedprosjekt Rapportens innhold Forord Sammendrag Innholdsfortegnelse Innledning Hoveddeler Teori Metode Resultater Avslutning Referanser/Litteratur

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen OPPDRAG Vurdering trafikk Nordre Labo Son OPPDRAGSLEDER Sara Polle DATO 09.05.2016 OPPDRAGSNUMMER 21982001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Sara Polle Nordre Labo i Son trafikkvurderinger 1 Innledning

Detaljer

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og NOTAT OPPDRAG Krysset Kjempenhøy x fv. 82 DOKUMENTKODE 711 943 RITr NOT 01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Sortland kommune OPPDRAGSLEDER Per Olav Bye KONTAKTPERSON Brynjulv Øverby SAKSBEH Ole

Detaljer

Folkeforbundet og krigens bekjempelse. Avhandling for graden doctor philosophiae

Folkeforbundet og krigens bekjempelse. Avhandling for graden doctor philosophiae Karl Erik Haug Folkeforbundet og krigens bekjempelse Norsk utenrikspolitikk mellom realisme og idealisme Avhandling for graden doctor philosophiae Trondheim, oktober 2012 Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Policy for bruk av forsterket vegoppmerking i Norge

Policy for bruk av forsterket vegoppmerking i Norge Policy for bruk av forsterket vegoppmerking i Norge Terje Giæver Statens vegvesen Vegdirektoratet Definisjon og mål Forsterket vegoppmerking er vegoppmerking som er «forsterket» med fresing i asfaltdekket.

Detaljer

Høring på forslag til ny håndbok N100 - Veg- og gateutforming

Høring på forslag til ny håndbok N100 - Veg- og gateutforming Saknr. 16/20991-3 Saksbehandler: Eli N. Ruud-Olsen Høring på forslag til ny håndbok N100 - Veg- og gateutforming Innstilling til vedtak: Hedmark fylkeskommune gir følgende høringsuttalelse på håndbok N100

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN Fastsatt av Rektor 25.10.2016 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av

Detaljer

VEGNOTAT PLANFORSLAG MORVIKBOTN, PLAN ID: Opus Bergen AS

VEGNOTAT PLANFORSLAG MORVIKBOTN, PLAN ID: Opus Bergen AS VEGNOTAT PLANFORSLAG MORVIKBOTN, PLAN ID: 63210000 Opus Bergen AS 180914 INNHOLD VEI 1. INNLEDNING 1 2. DIMENSJONERINGSGRUNNLAG... 1-7 2.1 Trafikkavvikling... 5 2.2 Trafikksikkerhet gang og- / sykkelvei...

Detaljer

HØRING FORSLAG TIL NY HÅNDBOK N100 «VEG- OG GATEUTFORMING»

HØRING FORSLAG TIL NY HÅNDBOK N100 «VEG- OG GATEUTFORMING» 15. mars 2017 Vegdirektoratet HØRING FORSLAG TIL NY HÅNDBOK N100 «VEG- OG GATEUTFORMING» Innledning Vi viser til høringsbrev om forslag til ny håndbok N100 «Veg- og gateutforming». Naturvernforbundet avgir

Detaljer

Vurdering av kryssløsning på Klett

Vurdering av kryssløsning på Klett Vurdering av kryssløsning på Klett Knut Sveinung Løvlund Rekaa Bygg- og miljøteknikk Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Arvid Aakre, BAT Medveileder: Robert Aakerli, Statens Vegvesen Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA

TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA Beregnet til Fornyerservice AS Dokument type Rapport Dato Oktober, 2015 TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA Revisjon Dato 2015/10/08

Detaljer

FoU Næringslivets transporter. Gods- og kollektivtransport i prioriterte felt

FoU Næringslivets transporter. Gods- og kollektivtransport i prioriterte felt FoU Næringslivets transporter Gods- og kollektivtransport i prioriterte felt 1 Informasjon Prosjektet er finansiert av Statens vegvesens etatsprogram Næringslivets transporter. Deltagere i prosjektet har

Detaljer

NOTAT TRAFIKKVURDERING

NOTAT TRAFIKKVURDERING Oppdragsgiver: Arnegård og Tryti Fossgård Oppdrag: 529210 Detaljregulering for F2 & F3 Kikut Nord - Geilo Del: Trafikale konsekvenser Dato: 2012-06-28 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Eirik

Detaljer

TRAFIKKANALYSE NEDRE STORGATE 61, 61B OG ENGENE 74

TRAFIKKANALYSE NEDRE STORGATE 61, 61B OG ENGENE 74 Beregnet til Solli Arkitekter AS Dokument type Rapport Dato August 2015 TRAFIKKANALYSE NEDRE STORGATE 61, 61B OG ENGENE 74 TRAFIKKANALYSE NEDRE STORGATE 61, 61B OG ENGENE 74 Revisjon 02 Dato 2015/08/10

Detaljer

NOTAT Hamar Stadion adkomst

NOTAT Hamar Stadion adkomst NOTAT Hamar Stadion adkomst Dato 28.04.2011 Til: Jan Bøye Leirhol Ole Holsæter Ole Uno Iversen Veidekke AS Veidekke AS NSW Arkitekter og Planleggere AS Kopi til: Thomas McQuillan NSW Arkitekter og Planleggere

Detaljer

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2 Oppdragsgiver: Øster Hus Tomter AS og Sandnes Tomteselskap KF Oppdrag: 531796 Detaljregulering Frøylandsparken Dato: 2015-03-27 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Kjerlaug Marie Kuløy VURDERING

Detaljer

RAPPORT TRAFIKKANALYSE SENTRUMSPLAN VESTBY

RAPPORT TRAFIKKANALYSE SENTRUMSPLAN VESTBY Beregnet til Åpen Dokument type Rapport Dato Februar 2016 RAPPORT TRAFIKKANALYSE SENTRUMSPLAN VESTBY RAPPORT SENTRUMSPLAN VESTBY Revisjon 1 Dato 2016/01/28 Utført av Milan Sekulic Kontrollert av Tor Lunde

Detaljer

AURSKOG-HØLAND KOMMUNE TRAFIKKNOTAT I FORBINDELSE MED REGULERING AV BERGER NÆRINGSOMRÅDE

AURSKOG-HØLAND KOMMUNE TRAFIKKNOTAT I FORBINDELSE MED REGULERING AV BERGER NÆRINGSOMRÅDE TRAFIKKNOTAT Rapport nr.: 1 Vår ref.: 1325.16a/akn Dato: 16.02.17 Sign. Oppdragsnavn: Detaljregulering Berger Næringsområde Kunde: Aurskog Drikker AS Utarbeidet av: Alf Kristian Nyborg Arealplanlegger

Detaljer

Retningslinjer for skriving av mastergradsoppgaver ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen

Retningslinjer for skriving av mastergradsoppgaver ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen Retningslinjer for skriving av mastergradsoppgaver ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen Retningslinjer for skriving av mastergradsoppgaver ved Institutt for geovitenskap. Vedtatt av programstyret

Detaljer

Produktspesifikasjon. Trafikkulykke (ID=570) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.

Produktspesifikasjon. Trafikkulykke (ID=570) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.03-727 Sist endret: 2013-10-30 Definisjon: Kommentar: Alle Trafikkulykke (ID=570) Informasjon om ulykkessted, værforhold, skadeomfang

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET 1 UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET Fastsatt av Utdanningsutvalget 23.03.2006 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 07.12.2005 45. Endringer vedtatt

Detaljer