Ex. phil. (tidligere emne 1) på 7,5 studiepoeng som skal være et felles emne primært i første semester for alle studenter ved NTNU.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ex. phil. (tidligere emne 1) på 7,5 studiepoeng som skal være et felles emne primært i første semester for alle studenter ved NTNU."

Transkript

1 SIDE 15 BACHELORGRADER Alle bachelorgrader skal tilfredsstille følgende krav: Fullførte eksamener på minimum 180 studiepoeng eller 3 års fulltidsstudier Innføringsemner på minst 22,5 studiepoeng Det skal inngå minst en fordypning/hovedprofil på minimum 82,5 studiepoeng Studiepoeng Studiepoeng er et mål på studiebelastningen. Normert studiebelastning for en heltidsstudent, er 60 studiepoeng pr. år. Fellesemnene For å kunne fullføre et studieprogram ved NTNU må du ha avlagt Fellesemnene. De er på til sammen 22,5 studiepoeng og skal fortrinnsvis avlegges tidlig i studiet. I tabellene og beskrivelsene nedenfor vil du finne en nærmere beskrivelse av hvor disse emnene skal gå inn i studiene. Ex. phil. (tidligere emne 1) på 7,5 studiepoeng som skal være et felles emne primært i første semester for alle studenter ved NTNU. Perspektivemnet (tidligere Emne 2) på 7,5 studiepoeng, velges fra en meny med flere emner. Perspektivemnet skal representere en annen studiekultur enn det studieprogrammet studenten er tatt opp til. Perspektivemnet skal bidra til å gi studenten et blikk inn i en annen vitenskapelig tradisjon og arbeidsmåte og vise andre typer problemstillinger. Emnet skal bidra til at studentens fagstudium settes inn i en større sammenheng, øke forståelsen for eget og andre fags egenart og gi et grunnlag for senere tverrfaglig samarbeid og for kreativ tverrfaglig kommunikasjon. Ex. fac. (tidligere Emne 3) på 7,5 studiepoeng. Ved SVT-fakultetet er dette et fag- /eller disiplinspesifikt emne som skal tas i det første semesteret og som kan inngå som en del av fordypningen/hovedprofilen. Fordypning eller hovedprofil Fordypningen eller hovedprofilen er en vedtatt kombinasjon av bestemte emner som gir kvalifikasjoner for opptak til en mastergrad. Omfanget av fordypningen/hovedprofilen skal være på minimum 80 studiepoeng eller i praksis 82,5 studiepoeng for studenter ved NTNU. I den disiplinære bachelorgraden skal det inngå en fordypning/hovedprofil på minimum 82,5 studiepoeng i minst ett fag/en disiplin. Fordypningen/hovedprofilen er satt sammen av obligatoriske emner og eventuelt valgfrie emner. I de flerfaglige/tverrfaglige studieprogrammene vil fordypningen/hovedprofilen være en samling av obligatoriske og eventuelt valgfrie emner fra flere disipliner/fag. En nærmere beskrivelse av de emner som inngår i fordypningen eller hovedprofilen, finnes lenger bak i boka og under beskrivelsen av de enkelte fag-/disipliner og studieprogram. Bachelorgrader ved SVT-fakultetet Bachelorgradene ved fakultetet har to hovedformer: Bachelor i samfunnsvitenskapelige fag hvor det innen visse rammer er stor valgfrihet

2 SIDE 16 Flerfaglig/-tverrfaglig bachelorgrad hvor det meste av studieløp og innhold er fastlagt på forhånd. Bachelorgradene ved de andre fakultetene kan ha en annen oppbygging og du bør kontakte dem for nærmere informasjon. Det er mulig å kombinere fag/disipliner fra flere fakultet. Se nærmere informasjon om dette nedenfor under beskrivelsen av den disiplinære bachelorgraden med en fordypning.. Bachelor i samfunnsvitenskapelige fag Bachelor i samfunnsvitenskapelige fag inneholder normalt to ulike fordypninger innenfor følgende 8 fag: geografi, idrett- og bevegelsesvitenskap, pedagogikk, psykologi, samfunnsøkonomi, sosiologi, sosialantropologi og statsvitenskap. Dette studieprogrammet gir som ovenfor nevnt, rom for to ulike fordypninger/hovedprofiler. Dette gir bredde i bachelorgraden og muligheter for å velge mellom minst to mastergrader etterpå. Alle velger minst en forsypning og dermed disiplin/fag når de starter studiene. Det er vanlig at studenten velger sin andre fordypning senere i studiet normalt på slutten av det første studieåret - etter at deler av den første fordypningen er fullført. De som for eksempel velger bachelor i geografi, starter med disiplinen/faget geografi. De kan senere velge en av de andre disiplinene/fagene: psykologi, pedagogikk, samfunnsøkonomi, sosiologi, statsvitenskap og sosialantropologi. Bachelor i samfunnsvitenskapelige fag kan framstilles på følgende måte: Semester Emne á 7,5 sp. Emne á 7,5 sp. Emne á 7,5 sp. Emne á 7,5 sp. 6. semester vår B B B B 5. semester A A A A høst 4. semester vår B B B B 3. semester B B B Perspektivemne høst 2. semester vår A A A A 1. semester A/Ex.fac A A Ex. phil høst Merk at Ex.fac. også er en del av fordypningen/hovedprofilen i fag A. I det første studieåret følger studenten undervisning og avlegge eksamener i det faget eller disiplin som ble valgt ved oppstart. Det avlegges også eksamen i Fellesemnene Ex.phil og Ex. fac. Ex. fac er både et fellesemne og et grunnleggende emne innen faget eller disiplinen. Det neste studieåret velges et annet fag/disiplin og det avlegges eksamener innenfor dette faget og et perspektivemne. I det tredje studieåret er det valgfritt hvilket fag eller disiplin som velges i høst- eller vårsemesteret, men kun ett fag eller disiplin hvert semester. Dette fordi undervisning og eksamensdager da er koordinert og kollisjoner kan unngås. Det er i dette året av studiene det passer best med et utenlandsopphold. De grunnleggende delene av fagene er da fullført og studentene begynner å bli kjent med hva som er forventet av dem. Trolig vil dette gi studentene større faglig og personlig utbytte av et utenlandsopphold. I studieplanene lenger bak i boka vil du finne detaljerte tabeller som viser hvordan fagene/disiplinene er bygget opp og hvilke emner som inngår. Det vil for de fleste fag og disipliner være mulig å endre noe på oppbyggingen av dette studieprogrammet. Det kan alternativt settes sammen på følgende måte: Semester Emne á 7,5 sp. Emne á 7,5 sp. Emne á 7,5 sp. Emne á 7,5 sp. 6. semester vår B B B B 5. semester høst B B B B

3 SIDE semester vår B B B Perspektivemne 3. semester høst A A A A 2. semester vår A A A A 1. semester høst A/Ex.fac A A Ex. phil Her følger studenten et fag/disiplin i de tre første semestrene og fullfører den første fordypningen/hovedprofilen. Deretter følger det neste faget/disiplinen hvor fordypningen/hovedprofilen fullføres i løpet av de tre siste semestrene. Merk plasseringen av perspektivemne som her er lagt til det fjerde semesteret. Her er det også lagt opp til at studentene skal følge et fag/disiplin av gangen, holde seg til et fag/disiplin pr. semester. Dette for å sikre at undervisning og eksamensdagene er koordinert og man unngår kollisjoner. Det vil også være mulig å velge en mer fri variant hvor det inngår bare en hovedprofil eller fordypning. Den kan se slik ut. Semester Emne á 7,5 sp. Emne á 7,5 sp. Emne á 7,5 sp. Emne á 7,5 sp. 6. semester vår 5. semester vår 4. semester høst Perspektivemne 3. semester vår A A A A 2. semester vår A A A A 1. semester høst A/Ex. fac. A A Ex. phil. Det anbefales fortsatt å følge et fag/disiplin av gangen og plassering av fellessemnene bør være likt med modellen ovenfor. Denne modellen passer godt for de som ønsker å spesialisere seg innenfor bare et fag/disiplin og de som ønsker spesielle kombinasjoner av emner de siste semestrene av studiet. I disse semestrene kan studentene velge flere emner fra det samme faget/disiplinen dersom de ønsker det. De kan dessuten sette sammen et utvalg av emner fra flere fag/disipliner ved fakultetet, men også fra andre fakultet. Ved slike frie valg hvor det kombineres emner fra flere fag/disipliner kan det oppstå undervisningskollisjoner og kollisjoner mellom eksamensdager og det kreves derfor god planlegging fra den enkelte student. Studieveileder bør derfor kontaktes før det foretas et endelig valg av emner. Flerfaglig/-tverrfaglig bachelorgrad Ved SVT-fakultetet er det foreløpig tre studieprogram av denne typen - bachelor i afrikastudier, bachelor i samfunnskunnskap og bachelor i politisk økonomi. De har en oppbygging og et innhold som avviker fra den ovennevnte bachelor i samfunnsvitenskapelige fag og fra hverandre. Nærmere beskrivelse av disse studieprogrammene vil du finne lenger bak i studiehandboka. MASTERGRADER Det er tre ulike former for mastergrader: Den disiplinære mastergraden er to-årig og forutsetter fullført 3-årig bachelorgrad med en fordypning/hovedprofil innenfor faget/disiplinen Den udelte mastergraden er fem-årig og studentene tas direkte opp fra videregående skole. Master i teknologi (tidligere sivilingeniørstudiene) er et typisk eksempel på en slik grad. Den erfaringsbaserte mastergraden kan ha en varighet fra 11/2 til 2 år og bygger på yrkespraksis i tillegg til en bachelorgrad eller tilsvarende. Denne graden er beregnet på

4 SIDE 18 videreutdanning og kravene til det faglige innhold i bachelorgraden kan være svært vidt. De disiplinære mastergradene krever normalt at studentene har fullført og bestått bachelorgraden og har en fordypning/hovedprofil på 82,5 studiepoeng innen det fag eller disiplin som skal utvides til en mastergrad. Søkere med en fordypning på 80 studiepoeng fra andre læresteder vil også være kvalifisert for opptak. Enkelte av de disiplinære mastergrader bygger også på 3-årige profesjonssutdanninger fra de statlige høgskolene. Opptakskravene for disse er nærmere beskrevet i studieplanen lenger bak i boka og under de enkelte fag. Fakultetet har også en Master of Philosophy som i utgangspunktet er beregnet på utenlandske studenter. Undervisningen gis på engelsk og det stilles krav om gode engelskkunnskaper. Det gis også adgang for studenter med norsk utdanningsbakgrunn. OVERGANGSORDNINGER Den 11. februar 2003 fattet NTNUs styre vedtak om ordninger som er nødvendig for å få til en smidig overgang når intensjonene i kvalitetsreformen blir virkeliggjort ved NTNU kommende studieår. Overgangsordningene gjelder for studenter som er tatt opp til studier ved NTNU til og med vårsemesteret 2003 og som ikke har avsluttet sitt studium før starten på høstsemesteret For studenter på høyere grad: Studenter som allerede er tatt opp på cand.polit. graden gis anledning til å fullføre denne graden innen vår I overgangsperioden høstsemesteret vårsemesteret 2007 kan de som er tatt opp til cand.polit.-studiet, søke overgang til det tilsvarende masterprogrammet. De som ikke har fullført innen utgangen av vårsemesteret 2007, overføres og innpasses i det tilsvarende masterprogrammet. PSYKOLOGSTUDIET Psykologstudiet er 6-årig og fører fram til graden cand. psychol. Cand. psychol.-graden er grunnlaget for å kunne arbeide som psykolog og studiet gir både teoretisk og praktisk opplæring. Studiet er delt i to deler: Introduksjonsstudiet i psykologi som er en egen søkerkategori under Samordnet opptak. Introduksjonsstudiet er satt sammen av Innføringsemnene Emne 1 og Emne 3 og nærmere spesifiserte emner i psykologi. Selve psykologstudiet er 5-årig og adgangsbegrenset. Det er karakterene fra introduksjonsstudiet i psykologi som brukes til å rangere søkerne ved opptak. For de studentene som ikke fortsetter på psykologstudiet, er det mulig å benytte introduksjonsstudiet i psykologi som en del av en fordypning i psykologi innenfor bachelor i psykologi. ÅRSSTUDIUM I den videregående skole, kreves det ett års utdanning 60 studiepoeng i ett fag for å få undervisningskompetanse. I enkelte av studieplanene vil du finne forslag til hvordan du kan sette sammen emner til slike årsstudium. Det må understrekes at årsstudium ikke er noen formell betegnelse i våre studier og de vil ikke komme fram på vitnemålene LÆRERUTDANNING Etter at studentene har fullført bachelor- eller mastergraden er det mulig å søke opptak til praktisk-pedagogisk utdannelse. Den er ett-årig og inneholder praktisk og teoretisk opplæring

5 SIDE 19 som gjør studentene skikket til læreryrket. Denne formen for praktisk-pedagogisk utdannelse kan ikke inngå som en del av graden. Dersom studenten planlegger å bli lærer bør det velges fag og disipliner som er relevante for læreryrket. Det tilbys også 5-årige udelte mastergrader hvor både den praktisk-pedagogiske utdannelsen og fagstudiene er inkludert. Ved fakultetet er det opprettet to slike studieprogram: lærerutdanning med mastergrad i geografi og lærerutdanning med mastergrad i rådgiving. Det finnes tilsvarende studieprogram innenfor språk, real- og teknologifagene. DOKTORGRADSUTDANNING (PH.D -GRAD) Fra høsten 2002 ble den organiserte forskerutdanningen ved NTNU lagt inn under en felles ph.d.-grad (philosophia doctor), med mange underliggende ph.d.-program. Det vil være ph.d.- program tilknyttet de fleste fagområdene ved fakultetet. For å bli tatt opp til en ph.d.-grad, må søkeren ha mastergrad eller tilsvarende utdanning som fakultetet har godkjent som grunnlag for opptak innen ph.d.-programmet hvor vedkommende søker opptak. Det kreves normalt en mastergradskarakter på minst B (2.5) for å få begynne på ph.d.-studiet. Studiet omfatter et selvstendig forskningsarbeid (ph.d.-prosjekt) som resulterer i en ph.d.- avhandling. Studiet inneholder dessuten en opplæringsdel på minimum 30 studiepoeng, faglig formidling nært relatert til ph.d.-prosjektet og deltakelse i aktive forskningsmiljø, nasjonalt og internasjonalt. Når avhandlingen er godkjent, blir det avholdt en prøveforelesning over oppgitt tema og disputas der doktoranden presenterer og forsvarer sitt arbeid offentlig. Ph.d.-utdanningen tar sikte på å oppfylle nåværende og fremtidige behov for kompetanse til forskning, utvikling, formidling, veiledning og undervisning ved universiteter, andre offentlige og private institusjoner og organisasjoner. VURDERING AV EKSTERN UTDANNING Dersom du har tatt utdanning eller deler av utdanning ved andre universiteter eller høyskoler i Norge eller utlandet, kan du søke om å få godkjent dette som del av en grad ved NTNU. Generelt vil du få godkjent alle eksamener avlagt ved en høyere utdanningsinstitusjon etter tidfor-tid-prinsippet, dvs. har du 1 års studier ved en ekstern institusjon, vil du få 60 studiepoeng i en grad ved NTNU. Dersom du har tatt et fag ved et annet lærested og ønsker å fortsette med dette faget på et høyere nivå ved NTNU, må det foretas en faglig innpassing av faget i forhold til videre studier. Ta kontakt med en studieveileder før du søker opptak til videregående studier ved NTNU på grunnlag av ekstern utdanning. Dersom utdanningen tidligere ikke er vurdert for innpassing, må du søke det respektive fakultetet om slik vurdering. Eget skjema for dette fås ved henvendelse til ORIGO eller SVT-fakultetet. Vitnemål, fagplaner og pensumlister må da legges ved søknaden. Det er ingen spesielle frister for slike søknader, men sørg for at du sender inn søknaden i god tid før semesterstart. For å være sikker på at søknaden blir behandlet før studiet starter, bør du søke om slik innpassing innen 1. mai for høstsemesteret og 1. oktober for vårsemesteret. Eksamener fra utenlandske læresteder Dersom du har avlagt eksamener ved offentlig godkjente universitet i utlandet godkjennes din utdanning vanligvis etter tid-for-tid prinsippet. Prinsippene for godkjenning av utenlandsk utdanning er i stor grad de samme som for ekstern utdanning avlagt i Norge. STUDIER I UTLANDET? Mange ønsker å studere i et annet land uten at dette medfører tap av studietid. Du bytter ut en studieperiode ved ditt eget universitet mot en likeverdig ved et annet universitet i et annet land Da er det viktig at denne utdanningen kan godkjennes som del av en universitetsgrad i Norge.

6 SIDE 20 En slik godkjenning er også en forutsetning for å kunne motta støtte fra Lånekassen til studieopphold i utlandet. Generelle opplysninger om slik godkjenning kan du få ved Internasjonal seksjon (tlf ) eller hos en av studieveilederne. Dine studier i utlandet kan enten godkjennes som frie studiepoeng (uspesifisert godkjenning) eller som en faglig enhet (emner, del av fordypning, deler av mastergrad). I søknad om forhåndsgodkjenning må det legges ved en oversikt over hvilke kurs du skal avlegge og omfanget av disse kursene. Skal du søke om en faglig vurdering må du i tillegg legge ved pensumlister og fagbeskrivelser slik at fakultetet kan foreta en faglig vurdering av innholdet i studiet. Ta kontakt med Internasjonal seksjon eller en studieveileder for å få søknadsskjema. I tillegg til den støtten du kan få fra Lånekassen, kan du søke stipend fra andre kilder til studieopphold i utlandet. Særlig gjelder dette de etablerte utvekslingsprogrammene SOKRATES som er et samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner i EU og EØS-land. og NORDPLUS (nordiske land). Opplysninger om stipendmulighetene, søknadsprosedyrene o.l. for SOKRATES og NORDPLUS fås ved henvendelse til Internasjonal seksjon eller hos studieveilederne på fakultetene. I tillegg kan det gis studentstipend i samarbeidsavtaler som Norge har med andre land. Slike stipend er særlig forbeholdt videregående studier på mastergrad- eller doktorgradsnivå. Opplysninger om stipend under kulturavtalene fås ved henvendelse til Sekretariatet for kulturavtaleprogrammet (tlf ). Det finnes også andre stipendmuligheter i forbindelse med studieopphold i utlandet. I Stipend og legathåndboken (fås kjøpt på TAPIR bokhandel) gis det en oversikt over ulike studentstipender). LES STUDIEPLANENE NØYE! Studieplanene er det mest sentrale informasjonsdokumentet for alle som planlegger å ta fag ved universitetet. Her finner du en generell beskrivelse av fagets mål og innhold samt detaljerte beskrivelser av hvordan fagstudiene er oppbygd og hvilke krav som stilles. Studieplanene ved fakultetet bygger på en felles mal og benytter de samme begrepene. Nedenfor vil du finne en kort beskrivelse av oppbyggingen og de begrepene som benyttes. Første del av studieplanen er en generell beskrivelse av faget med forskningsområder og arbeidsmuligheter. Deretter følger en del som beskriver hvordan fagets emner settes sammen. Den tredje delen inneholder en beskrivelse av emnene. Til slutt vil du finne overgangsordninger for gamle studieplaner, gamle emner som overlapper med nye emner og gir reduksjoner i omfang. Vi vil anbefale at du setter deg spesielt godt inn i den delen som beskriver sammensetningen av fagene og i tillegg delen med emnebeskrivelser. Her benyttes enkelte begrep som det er svært nyttig å kjenne betydningen av: Studiepoeng: Angir emnets arbeidsbelastning i antall studiepoeng. Normal belastning er 60 studiepoeng i året. Adgangsbegrensning: Emnet er ikke åpent for alle. Studenter innenfor et eller flere bestemte studieprogram prioriteres. Undervisningssemester: Angir hvor mange og hvilke semestre undervisningen strekker seg over. Læringsformer og aktiviteter: som inngår, omfanget av dem og hvilke som er obligato- Læringsformer, undervisningsomfang, hvilke aktiviteter riske, f. eks metodekurs, øvinger, praksis, feltkurs, ekskursjoner, laboratoriearbeid, gruppeoppgaver. Anbefalte forkunnskaper: Angir emner som studenten anbefales å ha avlagt før en melder seg opp i emnet. Forkunnskapskrav: Faglige forutsetninger for å bli tatt opp til emnet. Obligatorisk aktivitet: Angir hvilke ekskursjoner, semesteroppgaver, øvings-

7 SIDE 21 Frister: Vurderingsform: oppgaver osv. som studenten må få godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Dette er et absolutt krav til alle studenter som skal avlegge eksamen i emnet. Angir frister for innlevering av semesteroppgaver, hjemmeeksamener, osv. Faglige krav for å bli vurdert, hvilke aktiviteter som skal vurderes underveis og som skal inngå i sluttkarakteren, organisering av eventuell avsluttende eksamen, vurderingsform og vekting av delvurderingene som inngår i sluttkarakteren. I studieplanen vil du finne *-merkede emner. De *-merkede emnene undervises bare dersom det er interesse fra studentene og dersom instituttet har undervisningsressurser. Oppstart av slike emner kunngjøres i undervisningskatalogen.

STUDIET OG GRADER BACHELORGRADER

STUDIET OG GRADER BACHELORGRADER SIDE 16 BACHELORGRADER Alle bachelorgrader skal tilfredsstille følgende krav: Fullførte eksamener på minimum 180 studiepoeng eller 3 års fulltidsstudier Innføringsemner på minst 22,5 studiepoeng Det skal

Detaljer

STUDIET OG GRADER SIDE 15 STUDIET OG GRADER

STUDIET OG GRADER SIDE 15 STUDIET OG GRADER SIDE 15 ÅRSSTUDIER Årsstudier er et eget studieprogram på ett år (60 studiepoeng) fra ett eller flere fagområder. I noen årsenheter er alle emnene obligatoriske, mens du i andre kan velge mellom flere

Detaljer

STUDIET OG GRADER BACHELORGRADER

STUDIET OG GRADER BACHELORGRADER SIDE 16 BACHELORGRADER Alle bachelorgrader skal tilfredsstille følgende krav: Fullførte eksamener på minimum 180 studiepoeng eller 3 års fulltidsstudier Innføringsemner på minst 22,5 studiepoeng Det skal

Detaljer

STUDIET OG GRADER 15 STUDIET OG GRADER

STUDIET OG GRADER 15 STUDIET OG GRADER 15 BACHELORGRADER Alle bachelorgrader skal tilfredsstille følgende krav: Fullførte eksamener på minimum 180 studiepoeng eller 3 års fulltidsstudier Fellesemner på minst 22,5 studiepoeng Det skal inngå

Detaljer

320 Studiehåndboka for humanistiske fag 2011-2012 BACHELOR STUDIERETNING (INTERNASJONALT SAMARBEID) ÅRSSTUDIUM STØTTEFAG

320 Studiehåndboka for humanistiske fag 2011-2012 BACHELOR STUDIERETNING (INTERNASJONALT SAMARBEID) ÅRSSTUDIUM STØTTEFAG 320 Studiehåndboka for humanistiske fag 2011-2012 SPANSK BACHELOR STUDIERETNING (INTERNASJONALT SAMARBEID) ÅRSSTUDIUM STØTTEFAG Kort om tilbudet i spansk Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er

Detaljer

SPANSK BACHELOR MED FORDYPNING I SPANSK

SPANSK BACHELOR MED FORDYPNING I SPANSK 268 Studiehåndboka for humanistiske fag 2016 2017 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj, og i dag er spansk morsmålet til nesten 500 millioner mennesker bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika, Spania

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG SPANSK 307 SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG Kort om tilbudet i spansk Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til mer enn 400 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis

Detaljer

Vedtatt i Styret 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.02.2015.

Vedtatt i Styret 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.02.2015. SIDE 200 SOSIALT ARBEID SOSIALT ARBEID Vedtatt i Styret 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.02.2015. Studietilbud i sosialt arbeid MASTERPROGRAM

Detaljer

LEKTORUTDANNING I HISTORIE

LEKTORUTDANNING I HISTORIE Lektorutdanning i historie 183 LEKTORUTDANNING I HISTORIE Den integrerte femårige lektorutdanningen er et profesjonsstudium som kvalifiserer kandidatene for arbeid i skolens 8. 13. årstrinn (ungdomstrinnet

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK Spansk 285 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til rundt 500 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika, Spania og store deler av USA. Det fungerer

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK Spansk 295 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til rundt 500 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika, Spania og store deler av USA. Det fungerer

Detaljer

OM STUDIETILBUDET VED SVT-FAKULTETET

OM STUDIETILBUDET VED SVT-FAKULTETET STUDIER VED SVT-FAKULTETET SIDE 11 OM STUDIETILBUDET VED SVT-FAKULTETET ÅRSSTUDIUM Et årsstudium er et ettårig studium (60 studiepoeng) innenfor ett eller flere fagområder. I noen årsstudier er alle emnene

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 Studieplan 2013/2014 Årsstudium i sosialpedagogikk Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et heltidsstudium (60 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning

Detaljer

MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI

MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI SIDE 91 MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

IKF Studieåret 2014/2015

IKF Studieåret 2014/2015 IKF Studieåret 2014/2015 Jeg har ikke mulighet til å delta på oppstartsuken. Mister jeg da studieplassen min? Oppstartuken fra 19. august til 22.august 2014 er obligatorisk. Inkludert i dette er den obligatoriske

Detaljer

Før du søker og finansiering. Ofte stilte spørsmål. Hvem kan delta på videreutdanning? Last ned som PDF. Skriv ut. Sist endret: 08.06.

Før du søker og finansiering. Ofte stilte spørsmål. Hvem kan delta på videreutdanning? Last ned som PDF. Skriv ut. Sist endret: 08.06. Ofte stilte spørsmål Last ned som PDF Skriv ut Sist endret: 08.06.2016 1. Før du søker og finansiering 2. Søknadsprosess og opptak 3. Gjennomføring og eksamen Før du søker og finansiering Hvem kan delta

Detaljer

Data - bachelorstudium i ingeniørfag

Data - bachelorstudium i ingeniørfag Data - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet

Detaljer

Vedtatt i Styret ved NTNU 6.6.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.02.2015.

Vedtatt i Styret ved NTNU 6.6.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.02.2015. HELSEVITENSKAP SIDE 93 HELSEVITENSKAP Vedtatt i Styret ved NTNU 6.6.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 10.02.2015. Studietilbud MASTERPROGRAM I HELSEVITENSKAP

Detaljer

Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk.

Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk. Tysk 325 TYSK Tysk som universitetsfag omfatter studier av tysk språk og tyskspråklig litteratur og kultur. Studiet setter fokus på et mangfoldig og spennende språk- og kulturområde bestående av Tyskland,

Detaljer

EMNEOVERSIKT Emne Tittel Stp Semester Adgangsbegrensning

EMNEOVERSIKT Emne Tittel Stp Semester Adgangsbegrensning SIDE 279 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 12.01.07. BACHELOR I ÅRSSTUDIUM I EMNER I INNLEDNING Bachelor i samfunnskunnskap

Detaljer

SPRÅKLIG KOMMUNIKASJON

SPRÅKLIG KOMMUNIKASJON 326 Studiehåndboka for humanistiske fag 2011-2012 SPRÅKLIG KOMMUNIKASJON BACHELOR - STUDIERETNING EMNEGRUPPE STØTTEFAG EMNER MASTER Kort om studieretning i språklig kommunikasjon Studiet av språklig kommunikasjon

Detaljer

Godkjenning inn- og utreisende studenterpå godt og vondt- sesjon 7

Godkjenning inn- og utreisende studenterpå godt og vondt- sesjon 7 Godkjenning inn- og utreisende studenterpå godt og vondt- sesjon 7 Vurdering av utenlandsk utdanning ved NTNU Delstudier i utlandet Gro Synnøve Johnsen, Internasjonal seksjon Internasjonaliseringskonferansen

Detaljer

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2009

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2009 Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Arkivkode: 512.1 Fak.sak: 4/2009 Sak nr.: 2009/9059 Møte: 22.09.2009 Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Norsk fordypning Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 9 Studieplan 2016/2017 Studiet går over ett semester (høstsemesteret) og inneholder tre fordypningsemner på 10 studiepoeng, til sammen

Detaljer

296 Studiehåndboka for humanistiske fag

296 Studiehåndboka for humanistiske fag 296 Studiehåndboka for humanistiske fag 2013-2014 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til mer enn 400 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika,

Detaljer

300 Studiehåndboka for humanistiske fag 2015 2016. Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk.

300 Studiehåndboka for humanistiske fag 2015 2016. Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk. 300 Studiehåndboka for humanistiske fag 2015 2016 TYSK Tysk som universitetsfag omfatter studier av tysk språk og tyskspråklig litteratur og kultur. Studiet setter fokus på et mangfoldig og spennende språk-

Detaljer

FILMVITENSKAP BACHELOR I FILMVITENSKAP

FILMVITENSKAP BACHELOR I FILMVITENSKAP Filmvitenskap 99 FILMVITENSKAP De audiovisuelle mediene kinofilm, fjernsyn, video, dvd, internett, dataspill og mobiltelefoni står stadig mer sentralt i det moderne mediesamfunnet. Levende bilder brukes

Detaljer

SAMFUNNS- OG IDRETTSVITENSKAP

SAMFUNNS- OG IDRETTSVITENSKAP SIDE 144 SAMFUNNS- OG IDRETTSVITENSKAP SAMFUNNS- OG IDRETTSVITENSKAP Vedtatt av styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 28.01.2015 Studietilbud

Detaljer

STUDIEPLAN. Master i medie- og dokumentasjonsvitenskap

STUDIEPLAN. Master i medie- og dokumentasjonsvitenskap STUDIEPLAN Master i medie- og dokumentasjonsvitenskap 120 studiepoeng Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning den 24.09.2015. Sist revidert

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 (8-13) med vekt på 8-10 Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2016/2017

Studieplan for Norsk 2 (8-13) med vekt på 8-10 Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2016/2017 Versjon 01/16 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8-13) med vekt på 8-10 Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2016/2017 Profesjons- og yrkesmål Mediesamfunnet stiller nye krav til norsklærerens kompetanse.

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Studieplan 2009/2010 Videreutdanning spesialpedagogikk Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet i spesialpedagogikk er et samlingsbasert fulltidsstudium

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 313 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 15.02.06. BACHELOR I INNLEDNING Bachelor i samfunnskunnskap tar sikte på (1) å

Detaljer

Studieplan for Naturfag 1 Studieåret 2016/2017

Studieplan for Naturfag 1 Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 1 Studieåret 2016/2017 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 1 ved NTNU skal gi studentene god og grunnleggende kompetanse i fysikk og kjemi med tilhørende

Detaljer

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller SIDE 50 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK NATURFAG MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG Kort om studieretningenmed naturfagdidaktikk menes alle de overveielser som er knyttet til

Detaljer

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 1: Allment om gradene Det teologiske Menighetsfakultet tildeler gradene bachelor,

Detaljer

Forslag om endringer i Master Programme in International Social Welfare and Health Policy (MIS), 2013-2014

Forslag om endringer i Master Programme in International Social Welfare and Health Policy (MIS), 2013-2014 Notat Dato: 25.05.2012 Saksnr./arkivnr.: sak 19/12 Til: Fakultetsstyret Saksbehandlere: Marit Haldar/Stuart Arthur Deakin Forslag om endringer i Master Programme in International Social Welfare and Health

Detaljer

Studieplan. Veiledning i barnehagen. Mentor- og veilederutdanning. 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.

Studieplan. Veiledning i barnehagen. Mentor- og veilederutdanning. 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Veiledning i barnehagen Mentor- og veilederutdanning 15 studiepoeng - Deltid Studieåret 2016-2017 Revidert mars 2016 Sist endret 18.04.16 Navn Veiledning i barnehagen. Mentor- og veilederutdanning.

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU)

FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) FORSKRIFT OM OPPTAK SIDE 553 FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) Fastsatt av Styret ved NTNU 01.04. 2003 med hjemmel i Lov av 12. mai 1995 nr. 22

Detaljer

42 Studiehåndboka for humanistiske fag 2010-2011

42 Studiehåndboka for humanistiske fag 2010-2011 42 Studiehåndboka for humanistiske fag 2010-2011 ARKEOLOGI BACHELOR STØTTEFAG EMNER MASTER Kort om arkeologi Arkeologien studerer fortidens kultur- og samfunnsutvikling på grunnlag av fysiske etterlatenskaper

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG FAG- OG YRKESDIDAKTIKK NATURFAG SIDE 47 MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG Kort om studieretningen Med naturfagdidaktikk menes alle de overveielser som er knyttet

Detaljer

SAMFUNNS- OG IDRETTSVITENSKAP

SAMFUNNS- OG IDRETTSVITENSKAP SAMFUNNS- OG IDRETTSVITENSKAP SIDE 159 SAMFUNNS- OG IDRETTSVITENSKAP Vedtatt av styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 28.01.2015 Studietilbud

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 (8. - 13. trinn)

Studieplan for Norsk 2 (8. - 13. trinn) NTNU KOMPiS kompetanse i skolen - Videreutdanning rettet mot lærere og skoleledere Pr 15. januar 2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8. - 13. trinn) Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Profesjons-

Detaljer

MEDIEVITENSKAP BACHELOR - VISUELL KULTUR - MEDIER OG SAMFUNN EMNEGRUPPE STØTTEFAG MASTER BACHELOR

MEDIEVITENSKAP BACHELOR - VISUELL KULTUR - MEDIER OG SAMFUNN EMNEGRUPPE STØTTEFAG MASTER BACHELOR MEDIEVITENSKAP - 183 MEDIEVITENSKAP BACHELOR - VISUELL KULTUR - MEDIER OG SAMFUNN EMNEGRUPPE STØTTEFAG MASTER Medievitenskap er studiet av medienes rolle i kultur og samfunn. Studiet består av emner fra

Detaljer

Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018. Gjelder for skoleåret 2017 2018. Side 1. Oppdatert 25.08.2016

Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018. Gjelder for skoleåret 2017 2018. Side 1. Oppdatert 25.08.2016 Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018 Side 1 Hva er videregående opplæring? Inngangsport til yrkeslivet og til videre studier Studieforberedende og yrkesfaglig opplæring: Studieforberedende opplæring

Detaljer

STATSVITENSKAP. Studietilbud i statsvitenskap ÅRSSTUDIUM I STATSVITENSKAP BACHELORPROGRAM I STATSVITENSKAP MASTERPROGRAM I STATSVITENSKAP

STATSVITENSKAP. Studietilbud i statsvitenskap ÅRSSTUDIUM I STATSVITENSKAP BACHELORPROGRAM I STATSVITENSKAP MASTERPROGRAM I STATSVITENSKAP SIDE 198 STATSVITENSKAP STATSVITENSKAP Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002 med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 10.02.2015. Studietilbud i statsvitenskap ÅRSSTUDIUM

Detaljer

Studiehåndbok. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT-fakultetet)

Studiehåndbok. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT-fakultetet) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT-fakultetet) Studiehåndbok SAMFUNNSVITENSKAPELIGE STUDIER Bachelor-og masterprogram PSYKOLOGSTUDIET

Detaljer

Studieplan. Årsstudium i menighet og ledelse. Omfang: 60 studiepoeng. som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse

Studieplan. Årsstudium i menighet og ledelse. Omfang: 60 studiepoeng. som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse Studieplan Årsstudium i menighet og ledelse Omfang: 60 studiepoeng som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse Nynorsk tittel: Årsstudium i kyrkjelyd og leiing (60 sp) Engelsk tittel: Year program

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45.

Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45. UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45.

Detaljer

Hovedresultater oppstartsundersøkelsen 2013

Hovedresultater oppstartsundersøkelsen 2013 Elisabeth Staksrud, Undervisningsleder Hovedresultater oppstartsundersøkelsen 3 (vedlegg studiekvalitetsrapporten 4) «[jeg vil] lære mer om mediene og hvordan de påvirker massene» Student på årsenheten

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT-fakultetet)

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT-fakultetet) 1 Velkommen til orienteringsmøte for Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT-fakultetet) 2 FAKTA Organisasjon STYRET REKTOR FAKULTETENE ARKITEKTUR OG BILLED- KUNST (AB) HISTORISK- FILOSOFISK

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid

Children, Childhood and Childhood Education and Care Studiepoeng 30 Heltid / deltid www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage 30 studiepoeng Obligatorisk del av master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd

Detaljer

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Utfyllende regler til forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Reglene er gitt med hjemmel i forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.)

Detaljer

Fjernsyns- og multimedieproduksjon - bachelorstudium

Fjernsyns- og multimedieproduksjon - bachelorstudium Fjernsyns- og multimedieproduksjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag Fører

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK Spansk 289 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til mer enn 400 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Spania, i Latin-Amerika og i store deler av USA. Det

Detaljer

Svar på spørsmål som ofte dukker opp i forbindelse med rektorutdanningen

Svar på spørsmål som ofte dukker opp i forbindelse med rektorutdanningen Ofte stilte spørsmål Svar på spørsmål som ofte dukker opp i forbindelse med rektorutdanningen ARTIKKEL SIST ENDRET: 27.04.2016 Innhold Hva er rektorutdanningen? Hva oppnår jeg som rektor ved å ta rektorutdanning?

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

FONETIKK (TALEVITENSKAP)

FONETIKK (TALEVITENSKAP) Fonetikk 117 FONETIKK (TALEVITENSKAP) Hvordan får vi til å snakke? Hvorfor snakker vi som vi gjør? Hvordan klarer vi å oppfatte tale og gjenkjenne stemmer? Hvordan lages syntetisk tale? Hvordan hjelper

Detaljer

LEKTORUTDANNING I HISTORIE

LEKTORUTDANNING I HISTORIE 172 Studiehåndboka for humanistiske fag 2015 2016 LEKTORUTDANNING I HISTORIE Det humanistiske fakultet tar forbehold om at det kan bli gjort endringer og tilpasninger i studieplanen. Denne studieplanen

Detaljer

Adgang til ny vurdering ved NTNU. Bakgrunnstall for vurdering av konsekvenser ved innføring av tregangersregel.

Adgang til ny vurdering ved NTNU. Bakgrunnstall for vurdering av konsekvenser ved innføring av tregangersregel. 1 av 6 Studieavdelingen Seksjon for studieadministrative støttesystemer 27.10.2015 Notat Til Arbeidsgruppe for ny studieforskrift NTNU Kopi til: Fra: Seksjon for studieadministrative støttesystemer Signatur:

Detaljer

ISS ønsker å redusere antall plasser på masterprogrammet i sosiologi fordi søkergrunnlag er for dårlig. Instituttet

ISS ønsker å redusere antall plasser på masterprogrammet i sosiologi fordi søkergrunnlag er for dårlig. Instituttet Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fra: Sakstype: Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren Studier Saksnr: V-sak 3 Møtedato: 24. september 2015 Notatdato: 10. september 2015

Detaljer

Studieprogrambeskrivelse: PhD-programmet/forskerutdanningen

Studieprogrambeskrivelse: PhD-programmet/forskerutdanningen Studieprogrambeskrivelse: PhD-programmet/forskerutdanningen Studieprogrammets mål PhD-programmet/forskerutdanningen har som overordnede mål - Doktorgradsutdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

52 Studiehåndboka for humanistiske fag 2011-2012

52 Studiehåndboka for humanistiske fag 2011-2012 52 Studiehåndboka for humanistiske fag 2011-2012 ARKEOLOGI BACHELOR STØTTEFAG EMNER MASTER Kort om arkeologi Arkeologi studerer kultur- og samfunnsutvikling på grunnlag av fysiske etterlatenskaper av menneskelige

Detaljer

GENERELL STUDIEINFORMASJON

GENERELL STUDIEINFORMASJON SIDE 8 Det skjer stadig endringer som påvirker studiehverdagen din, og det er du som har ansvar for å holde deg oppdatert. Viktig informasjon fra institutt, fakultetet eller andre ved NTNU, blir lagt ut

Detaljer

FORSKRIFT OM STUDIER VED NTNU MED UTFYLLENDE REGLER FOR DET HUMANISTISKE FAKULTET

FORSKRIFT OM STUDIER VED NTNU MED UTFYLLENDE REGLER FOR DET HUMANISTISKE FAKULTET 352 Studiehåndboka for humanistiske fag 2013-2014 FORSKRIFT OM STUDIER VED NTNU MED UTFYLLENDE REGLER FOR DET HUMANISTISKE FAKULTET Hjemmel: Fastsatt av styret ved NTNU 7. desember 2005 med hjemmel i lov

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK SIDE 40 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK Kort om studieretningen Studiet skal gi lærerstudenter og

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG SIDE 52 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SAMFUNNSFAG MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG Kort om studieretningen Å studere samfunnsfagdidaktikk innebærer å analysere faglige

Detaljer

dmmh.no Studieplan Mentorutdanning- Veiledning av nyutdannede barnehagelærere Videreutdanning Deltid 15 sp 2015-16

dmmh.no Studieplan Mentorutdanning- Veiledning av nyutdannede barnehagelærere Videreutdanning Deltid 15 sp 2015-16 dmmh.no Studieplan Mentorutdanning- Veiledning av nyutdannede barnehagelærere Videreutdanning Deltid 15 sp 2015-16 Mentorutdanning- veiledning av nyutdannede Navn barnehagelærere Nynorsk Mentorutdanning-

Detaljer

SPRÅKLIG KOMMUNIKASJON

SPRÅKLIG KOMMUNIKASJON 312 Studiehåndboka for humanistiske fag 2010-2011 SPRÅKLIG KOMMUNIKASJON BACHELOR - STUDIERETNING EMNEGRUPPE STØTTEFAG EMNER MASTER Kort om studieretning i språklig kommunikasjon Studiet av språklig kommunikasjon

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU).

FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU). SIDE 504 FORSKRIFT OM OPPTAK FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU). Fastsatt av styret ved NTNU 7. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr.

Detaljer

MASTER I EUROPASTUDIER

MASTER I EUROPASTUDIER 96 Studiehåndboka for humanistiske fag 2011-2012 MASTER I EUROPASTUDIER EMNER MASTER - STUDIERETNING MASTER I EUROPASTUDIER - STUDIERETNING MASTER I EUROPASTUDIER MED PROSJEKTORIENTERING Mål og innhold

Detaljer

SØKNAD OM GODKJENNING AV STUDIEPLAN FOR MASTERSTUDIET /AVTALE FOR MASTERSTUDIET FREM TIL AVSLUTTENDE EKSAMEN

SØKNAD OM GODKJENNING AV STUDIEPLAN FOR MASTERSTUDIET /AVTALE FOR MASTERSTUDIET FREM TIL AVSLUTTENDE EKSAMEN Versjon 24,.3..2011 UNIVERSITETET I OSLO Bachelor- og masterprogramrådet i kjemi, Kjemisk institutt Sem Sælands vei 26 Postboks 1033, Blindern 0315 Oslo studieinfo@kjemi.uio.no SØKNAD OM GODKJENNING AV

Detaljer

Studieplan for videreutdanning innen Teknikk- og industriell produksjon (TIP) 2010/2011

Studieplan for videreutdanning innen Teknikk- og industriell produksjon (TIP) 2010/2011 Studieplan for videreutdanning innen Teknikk- og industriell produksjon (TIP) 2010/2011 Profesjons- og yrkesmål Studentene skal etter gjennomført studium ha grunnlag for å undervise innenfor sine TIP fagområder,

Detaljer

UiT Norges arktiske universitet Institutt for lærerutdanning og pedagogikk STUDIEPLAN LESEOPPLÆRING. Literacy Education 15 STUDIEPOENG

UiT Norges arktiske universitet Institutt for lærerutdanning og pedagogikk STUDIEPLAN LESEOPPLÆRING. Literacy Education 15 STUDIEPOENG UiT Norges arktiske universitet Institutt for lærerutdanning og pedagogikk STUDIEPLAN LESEOPPLÆRING Literacy Education 15 STUDIEPOENG STUDIEÅRET 2014/2015 Vedtatt ved HiFm, institutt for pedagogiske og

Detaljer

Vedlegg. Forkortelser. Formål med saken. Bakgrunn for saken. Vedtak: Studenttinget ønsker å avvise saken. Saksbehandler: Nemanja Trecakov

Vedlegg. Forkortelser. Formål med saken. Bakgrunn for saken. Vedtak: Studenttinget ønsker å avvise saken. Saksbehandler: Nemanja Trecakov Studenttingssak 21/10 Utsatt eksamen Vedtak: Studenttinget ønsker å avvise saken Møtedato: 15.04.10 Saksbehandler: Nemanja Trecakov STi-sak 21/10 Utsatt eksamen Vedlegg Paragraf 28.1 i Studiehåndbok_Teknologistudier_2009

Detaljer

ØKONOMISK-ADMINISTRATIVT STUDIUM

ØKONOMISK-ADMINISTRATIVT STUDIUM SIDE 280 CAND.MAG.-GRAD MED DIPLOMOPPGAVE I ØKONOMISK- ADMINISTRATIVE FAG STORFAG ØKONOMISK-ADMINISTRATIVE FAG DIPLOMOPPGAVE Vedtatt av Det samfunnsvitenskapelige fakultet 26. januar 1987, med endringer

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

ERFARINGSBASERT MASTER I PEDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVING

ERFARINGSBASERT MASTER I PEDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVING ERFARINGSBASERT MASTER I PEDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVING Vedtatt av Styret ved NTNU den.. med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest xx.xx.xxxx Det erfaringsbaserte

Detaljer

Brukerveiledning for StudentWeb

Brukerveiledning for StudentWeb Brukerveiledning for StudentWeb Innlogging Du kan logge deg inn med fødselsnummer og pinkode eller ved å bruke ditt vanlige brukernavn og passord ved Høgskolen (Feide). 1 Innlogging vha brukernavn og passord

Detaljer

KARAKTEREN 1 ELLER IV INFORMASJON OM KONSEKVENSER. Vg2 HSS Elever som søker inntak til Vg3 HO

KARAKTEREN 1 ELLER IV INFORMASJON OM KONSEKVENSER. Vg2 HSS Elever som søker inntak til Vg3 HO KARAKTEREN 1 ELLER IV INFORMASJON OM KONSEKVENSER Vg2 HSS Elever som søker inntak til Vg3 HO Skriv om vurdering: Forskrift til opplæringslova kap. 3 og Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering. Karakteren

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Alta

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Alta Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Alta Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Engelsk:

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak.

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Behandlet i Programstyret for master i teknologi 04.12.2003 i sak IMAT 05-03. Fastsatt av Studieutvalget

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Globalisering og utvikling Studieplan 2008/2009 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå Dette er et 1-årig heltidsstudium. Fullført studium gir årsemhet i Globalisering

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Veiledning, ledelse og læring i organisasjoner Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 15 studiepoeng og går over to semestre med totalt fire samlinger. Studiet

Detaljer

Studieplan for bachelor i journalistikk 2014-15

Studieplan for bachelor i journalistikk 2014-15 Studieplan for bachelor i journalistikk 2014-15 Studieplan, Bachelor i journalistikk Innhold Navn Oppnådd grad / type studium Omfang Opptakskrav Journalistikk / Journalism Bachelorgrad 180 studiepoeng

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

GENERELL STUDIEINFORMASJON

GENERELL STUDIEINFORMASJON SIDE 9 Det skjer stadig endringer som påvirker studiehverdagen din, og det er du som har ansvar for å holde deg oppdatert. Viktig informasjon blir lagt ut på nettsidene. Beskjeder kan også bli sendt til

Detaljer

318 Studiehåndboka for humanistiske fag 2012-2013. Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i språk og litteratur.

318 Studiehåndboka for humanistiske fag 2012-2013. Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i språk og litteratur. 318 Studiehåndboka for humanistiske fag 2012-2013 TYSK Tysk som universitetsfag omfatter studier av tysk språk og tyskspråklig litteratur og kultur. Studiet setter fokus på et mangfoldig og spennende språk-

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 Engelsk GLU 1-7 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2013/2014 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester. Innledning

Detaljer

KULTURMINNEFORVALTNING

KULTURMINNEFORVALTNING KULTURMINNEFORVALTNING 149 KULTURMINNEFORVALTNING BACHELOR EMNER MASTER Kort om studieprogrammet kulturminneforvaltning Kulturminner er så vel materielle som immaterielle spor etter menneskers liv og virksomhet

Detaljer

NTNU S-sak 53/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/ELI Arkiv: 2010/1876 N O T A T

NTNU S-sak 53/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/ELI Arkiv: 2010/1876 N O T A T NTNU S-sak 53/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 06.09.10 SA/ELI Arkiv: 2010/1876 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Bruk av perspektivemnet i NTNUs studieprogram Tilråding: 1. NTNUs

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER FOR REALFAGSTUDIENE VED NTNU

UTFYLLENDE REGLER FOR REALFAGSTUDIENE VED NTNU e 1 av 32 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Notat Til: Kopi til: Fra: Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Institutt for

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i teologi 180 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SAMFUNNSFAG SIDE 55 MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING SAMFUNNSFAG Kort om studieretningen Å studere samfunnsfagdidaktikk innebærer å analysere faglige

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Studieprogram M-BYUTV5, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:38 Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys

Detaljer

AFRIKASTUDIER. Studietilbud ÅRSSTUDIUM I AFRIKASTUDIER BACHELORPROGRAM I AFRIKASTUDIER EMNER I AFRIKASTUDIER

AFRIKASTUDIER. Studietilbud ÅRSSTUDIUM I AFRIKASTUDIER BACHELORPROGRAM I AFRIKASTUDIER EMNER I AFRIKASTUDIER AFRIKASTUDIER Vedtatt av Styret ved NTNU 08.10.2010, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 30.1.2015. Studietilbud AFRIKASTUDIER SIDE 19 ÅRSSTUDIUM I AFRIKASTUDIER

Detaljer