Prosjektrapport Klart vi kan. Delrapport 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektrapport Klart vi kan. Delrapport 2"

Transkript

1 SØNDRE LAND KOMMUNE Tjenesteområde helse og omsorg Prosjektrapport Klart vi kan Delrapport 2 UTREDNING HANDLINGSPROGRAM 2008: BEHOLDE OG REKRUTTERE PERSONELL UTREDE ØKT GRUNNBEMANNING Rapport fra arbeidsgruppa Mai

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning side 3 Muligheter for større stillingsstørrelser? side 4 Omfang av deltidsstillinger i turnus side 5 Virkemidler for større stillingsstørrelser side 7 Rekruttering side 8 Økt grunnbemanning side 9 Politiske utfordringer side 12 Arbeidsgruppas konklusjoner side 13 Arbeidsgruppas anbefalinger side 13 2

3 INNLEDNING Bakgrunn for arbeidet er vedtatt handlingsprogram for Helse og Omsorg, følgende punkter: Pkt 10 Pkt 11 Beholde og rekruttere personell lærlinger den nye helsefagarbeideren utrede større stillingsstørrelser Utrede økt grunnbemanning Følgende arbeidsgruppe ble nedsatt av ledermøte i Helse og Omsorg og rapporterer til samme. Arbeidet ledes av Lene Nilssen, for øvrig fordeles arbeidet mellom medlemmene i arbeidsgruppa. - Lene Nilssen - Randi Brenner - Renate Nordh - Anne Gudrun Fremstad - Elsa Mikkelstuen I tillegg Kari Marie Hammerstad da begge HTV ønsket å delta i dette arbeidet. Mandat: Arbeidsgruppa skal utrede og komme med forslag til løsning på de følgende punkter. Resultat av utredningene må kunne danne grunnlag for politisk behandling der det er nødvendig. 1. Mulighet for større stillingsstørrelser gjennom bruk av ulike former for turnusordninger innenfor eksisterende budsjett/økonomi realiserbart innenfor gjeldende lov og avtaleverk ha aksept både av arbeidstaker og arbeidsgivers representanter i gruppa 2. Mulighet for økt grunnbemanning gjennom større stillingsstørrelser gjennom bruk av lærlinger innenfor eksisterende budsjett/økonomi. Røfflig beregning av evt økte kostnader realiserbart innenfor gjeldende lov og avtaleverk ha aksept både av arbeidstaker og arbeidsgivers representanter i gruppa Arbeidsgruppa har hatt 4 arbeidsmøter, arbeidsoppgavene har vært fordelt og det er innhentet informasjon fra avdelinger/områder som ikke har vært representert i arbeidsgruppa. Fra arbeidstidsforkortelsen i 1987 hvor en gikk ned til 35 t/uke for turnusarbeidere ble dette tatt ut som ekstra frihelg i skjematurnus. Flere kommuner har forsøkt å løse problematikken med uønsket deltid og forsøkene viser at det finnes mange muligheter. I det vesentlige handler det om en annen organisering. Der en fra før har lav grunnbemanning, vil det også handle om økonomi. 3

4 Som vedlegg til Hovedtariffavtalen er det tatt inn en pasus om lokale retningslinjer for redusert bruk av uønsket deltid Søndre Land kommune har ingen lokale retningslinjer utover det som fremkommer i Hovedtariffavtalen der blant annet den deltidsansatte sjøl skal melde fra ønsket om utvidet stilling. Det forutsettes at reduksjon av uønsket deltid knyttes til arbeidsgivers behov for relevant kompetanse og bemanning innenfor de økonomiske rammer som til enhver tid er gitt. Vi ser også at det viser seg vanskelig å rekruttere fagpersonell til Søndre Land kommune ved kun å tilby faste deltidsstillinger, spesielt gjelder dette turnusarbeid i Helse og omsorg. I et tjenesteområde med stadige endringer, omstillinger og økonomiske nedskjæringer byr det på store utfordringer både for ledere og personale. Økonomi blir veldig styrende for hva kan få til av stillingsutvidelser innenfor de rammene en har fått tildelt. MULIGHETER FOR STØRRE STILLINGSSTØRRELSER Hva har vi gjort? I 2005 ønsket Helse og omsorg å gjøre en kartlegging av omfanget av uønsket deltid dette i samarbeid med Fagforbundet og KFO (Delta). Dette skulle gjøres ved blant annet å sende spørreskjema til alle ansatte i deltidsstillinger i hele kommunen. Prosjektet ble ikke iverksatt av ulike årsaker, manglende ressurser på personalkontoret var hovedårsaken til dette. Tjenesteområdet Helse og Omsorg valgte likevel å gjøre en forespørsel i sitt tjenesteområde til ansatte med deltidsstillinger i turnus. Dette ut fra at vi har en del ansatte som har signalisert at de ønsker større stillingsstørrelser dvs har uønsket deltid. Arbeidsgivers behov var, da som nå, altfor mange ledige vakter på helg. De deltidsansatte ble forespurt om å utvide sin stilling ved blant annet å påta seg flere helgevakter enn hver 3. helg. En del personer takket ja til dette og fikk utvidet sitt stillingsforhold noen ville ha en midlertidig stillingsutvidelse for en bestemt periode. Ved rullering av tidsbegrenset arbeidsavtaler (2 ganger årlig), skal det angis på søknadsskjema om den ansatte ønsker utvidet sitt ansettelsesforhold. Nesten uten unntak ønsker den ansatte å ha utvidet stilling ved sitt vanlige tjenestested, dette har vi dokumentert skriftlig i administrasjonen. Ingen av de ansatte i deltidsstillinger som er forespurt, ønsker å bytte arbeidssted fra f eks Hovli sykehjem til hjemmetjenesten for å få utvidet fast stilling og motsatt. Det er også forespurt om deler av stillingen kan være ved annet tjenestested, dette har heller ikke de deltidsansatte ønsket da vil en heller ha tidsbegrenset arbeidsavtale i tillegg til den faste deltidsstillingen på sitt faste tjenestested. Det å jobbe ved flere arbeidssteder forårsaker også turnusmessige utfordringer i forhold til helgejobbing og det er helgene som er vanskeligst å dekke opp. Resultat i Hjemmetjeneste, Hovli sykehjem og Eldresenteret: I 2006 og 2007 ble det gjort en rekke tilsettinger i faste stillinger samt utvidelse av faste deltidsstillinger for ansatte i Helse og omsorg. Vi la oss på ei linje der ufaglærte som hadde jobbet sammenhengende i inntil 4 år (jfr Arbeidsmiljøloven) fikk inntil 30 % fast stilling, dette fordi det blir mer og mer viktig å ivareta faglighet i denne type jobber. Resultatet av dette arbeidet er følgende: 4

5 I 2006 fikk 31 deltidsansatte utvidet sin stillingsstørrelse med til sammen 5,1 årsverk. 64 personer som hadde vært i tidsbegrensede tilsettinger gjennom flere år, fikk tilbud om fast tilsetting tilsvarende 21,5 årsverk. Totalt ble det foretatt fast tilsetting i 26,6 årsverk i I 2007 fikk 15 deltidsansatte utvidet sin stillingsstørrelse med til sammen 2,6 årsverk. 7 personer som hadde vært i tidsbegrensede tilsettinger gjennom min 4 år, fikk fast tilsetting i til sammen 2,7 årsverk, kriteriet var det samme som i Totalt ble det foretatt fast tilsetting i 5,3 årsverk i I 2007 ble det forsøkt utvidet stillingsstørrelser ved Hovli sykehjem der utvidelse av deltidsstillinger ble foretatt ved at det ble gitt tilbud om jobb hver annen helg samt som fast vikar. Med unntak av to ansatte, takket alle nei til dette tilbudet etter anbefaling fra hovedtillitsvalgte. De aller fleste ansatte som har fullført utdanning som hjelpepleier/omsorgsfagarbeider får tilbud om minimum 50 % fast stilling flere har fått utvidet utover 50 %. Våren 2007 ble det nedsatt ei arbeidsgruppe som skulle utarbeide ny grunnturnus ved Hovli sykehjem. I arbeidsgruppa (bestående av hovedtillitsvalgte, representanter fra begge sykehjemsavdelinger, personalsjef og konsulent i HOO) ble det bestemt at som hovedregel skal det jobbes hver 3. helg, men at ansatte, både hjelpepleiere og sykepleiere, skulle påta seg å jobbe ei ekstra helg på 12 uker i en periode på ett år (hinketurnus). Den utarbeidete grunnturnusen er ikke prøvd ut i praksis pr mai 08. I tillegg til det som er gjort i 2006 og 2007, har vi i 2008 utvidet stillingsstørrelser for til sammen 23 ansatte med til sammen 6,3 årsverk, de aller fleste fra 50 % til 75 % eller 100 %. 2 personer har fått fast tilsetting pr Totalt resultat: Frem til har vi utvidet og tilsatt i faste stillinger i 38,2 årsverk fordelt på 110 personer (noen har fått utvidet stillingsstørrelse flere ganger) Omfang av deltidsstillinger i turnus: Fordeling av årsverk i hht stillingsstørrelser og utdanning: Eldresenteret: 10,9 årsverk pr (16 fast ansatte) Yrkesgruppe Antall 100 % st % 50-80% < 50 % < 20% Spes.sykepleier Sykepleier Hjelpepleier 9 9 Ufaglært 3 3 SUM Ingen stillinger under 50 % 5

6 Hovli 1. etg.: 23,7 årsverk pr (32 fast ansatte, noen vakante stillinger) Yrkesgruppe Antall 100 % st % 50-80% < 50 % < 20% Spes.sykepleier Sykepleier Hjelpepleier Ufaglært 2 2 Sum Hovli 2. etg: 22,6 årsverk + 1,2 årsverk opplæringshjemler= 23,8 årsverk totalt Yrkesgruppe Antall 100 % st % 50-80% < 50 % < 20% Spes.sykepleier Sykepleier Hjelpepleier Ufaglært SUM Hjemmetjenesten: Mog 1-7 samt AOS: 139,4 årsverk Yrkesgruppe Antall 100 % st % 50-80% < 50 % < 20% Spes.sykepleier Høyskoleutd Hjelpepleier Ufaglært SUM Hjemmesykepleien: 15 årsverk fordelt på 19 ansatte Yrkesgruppe Antall 100 % st % 50-80% < 50 % < 20% Spes.sykepleier Sykepleier Hjelpepleier Ufaglært SUM De fleste stillingene er 100 %, en stilling er 19 % Ved gjennomgang av søkerliste for tidsbegrenset arbeidsavtaler pr i hele Helse og Omsorg, er det 32 fast ansatte som ønsker utvidelse av sitt faste tilsettingsforhold med til sammen 11,8 årsverk. De aller fleste av disse er hjelpepleiere/omsorgsfagarbeider, men også noen ufaglærte. 5,38 årsverk er det funnet løsning på innenfor eksisterende rammer (jfr innledning) Lønnskostnader ved å utvide stillinger ytterligere, vil utgjøre ca kr 2,5 millioner med dagens lønnsnivå. 6

7 En har grunn til å tro at det er flere deltidsansatte i HOO som ønsker større stillingsstørrelser enn det som fremkommer ved gjennomgang av søkerlister. Arbeidsgruppa mener det bør skje en større kartlegging som omfatter alle tjenesteområder i Søndre Land kommune. Virkemidler for større stillingsstørrelser Sammenslåing av stillinger på tvers av avdelinger i Helse og omsorg Sammenslåing av stillinger på tvers av tradisjonelle kompetanse- og arbeidsområder Turnusordninger som ikke skaper hull i forbindelse med helgefri og annen ubekvem arbeidstid, f eks 3+3 Ansette de personene en faktisk bruker og erfaringsmessig har bruk for ved f eks omdisponering av vikar- og eller ekstrahjelpbudsjett Akseptere et lite antall småstillinger (helgestillinger) for å imøtekomme studenters og skoleelevers ønske om jobb/praksis og som rekruttering Lærlinger som en del av arbeidsstokken Kompetanseheving for å kvalifisere til utvidet stillingsforhold Fast ansatte vikarer Vikarpool på tvers av tjenesteområder Ulike former for turnus: 3+3 ordning Hver ansatt jobber 3 dager, har 3 dager fri, jobber 3 dager osv gjennom hele året, hverdag som helg. Modellen egner seg for døgnbaserte tjenester. Skillet mellom halv og full stilling går på hvor mange timer man er på jobb, ikke antall dager man jobber. I praksis betyr ordningen færre arbeidsdager målt mot vanlig turnus, disse kan arbeidsgiver disponere i en pott med tanke på vikaroppgaver, kursing, faglig oppdatering osv. Ulempen er noe mer arbeid i helger. 3+3 (4+2)moderert 3 dager på, 3 dager av, innimellom en 4-dager, aldri mindre enn 2 dager fri. Jobb hver 3. helg Hinketurnus - en helg ekstra jobb på 12 uker evt ½ helg ekstra jobb på 6 uker Ønsketurnus utgangspunktet er grunnturnus, vaktbytter/fordeling av vakter satt i system der en hensyntar sine personlige behov og samtidig fungerer godt i jobben. De ansatte fordeler vaktene seg imellom, ordningen er fleksibel Like vaktordninger pr uke Helkontinuerlig skiftarbeid benyttes der bemanningsbehovet er stabilt og jevnt gjennom hele døgnet og uken (turnus benyttes ved varierende bemanningsbehov gjennom døgnet og uken) 6 ukers eller 12 ukers turnus Utfordringer i hjemmetjenesten/hjemmesykepleien: - stadig og kontinuerlig omarbeiding av turnus ved bortfall av brukere, ved endring av tjenestebehov hos brukere, endring i vertskommunefinansiering 7

8 - økt tjenestebehov hos hjemmeboende som venter på sykehjemsplass - demente uten sykehjemsplass - krav til kompetanse Utfordringer i sykehjem og Eldresenter: - tyngre og mer omfattende pleiebehov hos pasienter - demente med ulike typer pleiebehov - bygningsmessige utfordringer - krav til kompetanse Fordeler med større stillingsstørrelser Deltidsansatte får bli medlem av tjenestepensjonsordninger (være ansatt i minst 50 % stilling eller ha ukentlig arbeidstid på minimum 14 timer Tjenestemottakerne får færre ansatte å forholde seg til økt tilstedeværelse og kontinuitet Arbeidsgiver får færre ansatte å lære opp Større forutsigbarhet for både den ansatte og arbeidsgiver Forbedret vikarsituasjon - mindre tidsforbruk til å leie inn (finne) vikarer økonomisk besparende for arbeidsgiver En stillingsstørrelse å leve av Enklere å rekruttere fagpersonell til større stillinger, slipper å ha flere arbeidsgivere for å få den stillingsstørrelsen en ønsker å jobbe i REKRUTTERING Det er viktig at kommunen fremstår som attraktiv arbeidsgiver for å kunne rekruttere og beholde sine ansatte og for å kunne yte gode tjenester til sine brukere. Kampen om arbeidskraft kommer til å tilspisse seg, vi ser at vi ved annonsering av ledige stillinger har færre søkere enn tidligere. Årsaken til dette er nok ganske sammensatt, landet har lav arbeidsledighet og vi ser at det er flere forhold som skal imøtekommes før utenbygds arbeidstakere velger oss som arbeidsgiver litt avhengig av livsfase. Desto viktigere er det å beholde de arbeidstakere vi allerede har. Vi har på mange steder en godt voksen arbeidsstokk, derfor må vi sørge for å knytte til oss personer som har/får den kompetanse vi til enhver tid etterspør dette parallelt med de naturlige utskiftninger som skjer blant personalet. Arbeidsgruppa er opptatt av hvordan vi selv markedsfører vår profesjon og Søndre Land kommune som arbeidsgiver her må det til en økt bevisstgjøring. Arbeidsgruppa mener også at det er viktig å ha midler til kompetanseheving utdanning og opplæring, både eksternt og internt i egen organisasjon. Tiltak: Omgjøre deltid til heltid i den grad og omfang dette er mulig. Ufrivillig deltid virker negativt på rekruttering. Fagutvikling/kompetanseutvikling (etter- og videreutdanning, kurs) 8

9 Attraktive fagmiljø (jobbe på tvers av faggrupper og avdelinger, fører til mer varierte arbeidsoppgaver) Rotasjon internt i den kommunale organisasjonen styrke tverrfaglighet, kan brukes bl a i læringssammenheng) Praksisopphold (f eks utveksle arbeidstakere mellom kommuner) Mentor- og fadderordninger Trivselstiltak for ansatte - sosiale tilbud, FYSAK (trim i arbeidstida? jfr prøveprosjekt i hjemmetjenesten) Fleksibel lønnspolitikk (f eks innsats og resultater gir muligheter og utelling) Annonsering, utforming av annonsetekst, oppmøte/annonsering på utdanningssteder, aktiv markedsføring f eks på kommunens hjemmeside Fleksibilitet i forhold til permisjoner, gi mulighet for å prøve seg i stillinger hos andre arbeidsgivere Økt bevisstgjøring rundt hvordan vi som arbeidstakere markedsfører arbeidsplassen vår positiv omtale, få fram hva vi er gode på, solskinnshistoriene, bruke media og hjemmesiden aktiv når vi har positive nyheter 6 mndr prøvetid luke ut åpenbare feilrekrutteringer Lærlinger den nye helsefagarbeideren Livsfase og seniorpolitikk f eks arbeidstakere med omsorgsoppgaver for barn og eldre, redusert stilling kombinert med AFP Å knytte til oss læringer (den nye helsefagarbeideren) ser arbeidsgruppa som et nyttig tiltak i forhold til rekruttering. Det gir kommunen gode muligheter til å sikre seg fremtidig arbeidskraft i pleie- og omsorgstjenesten kommunen må ha lærlingplasser for å sikre at de som velger utdanning som helsefagarbeider får fullført utdanningen sin. Utdanningen går over 4 år ved 2 år på skole og 2 år som lærling. Dersom det blir vanskelig å få lærlingplass, vil det også bli vanskelig å rekruttere elever. Det ligger en utfordring i å sikre tilgang på nok og kvalifiserte helsefagarbeidere. Det må gis informasjon om helse- og sosialfag i ungdomsskolen, også til rådgivere, om hvilke muligheter en slik utdanning gir. Man må motivere elever i 10. klasse til å velge helse- og sosialfag. Ved å bruke ungdommer som er ferdig utdannet helsefagarbeider til å fortelle om sin egen arbeidsdag som helsefagarbeider, hvorfor de har valgt dette yrket og om framtidsmuligheter, er dette et viktig tiltak for å rekruttere flere helsefagarbeidere. Dette fordrer besøk både ved ungdomskoler og læreplasser for å rekruttere ungdom til denne utdanningen og ikke minst: det forutsetter at elever får lærlingplass. Flere kommuner i Oppland har vært delaktig i prosjektet Aksjon Helsefagarbeider (samarbeid med KS, utdanningsdirektoratet og Sosial og helsedirektoratet), det anslås at landet trenger nye helsefagarbeidere i årene framover. Politikere må være villig til å bevilge midler til lærlingplasser, behov for fagutdanning vil være stort i framtida desto viktigere å ha tilgjengelige lærlingplasser som et ledd i å rekruttere fagpersonell. 9

10 ØKT GRUNNBEMANNING Samfunnsutviklingen har ført til at de eldste eldre blir eldre, og de yngre eldre er hjemmeboende lengre enn tidligere bl a på grunn av bistand fra hjemmetjeneste og hjemmesykepleie. Grunnbemanningen i turnusstillinger i Helse og Omsorg er så lave at det er nødvendig med ekstra innleie av personell ved korttidsfravær, spesielt ser vi dette ved Eldresenteret og Hovli 1. og 2. etg. I hjemmetjenesten kan en del oppgaver forskyves ved fravær av ansatte, mens andre oppgaver er nødvendig å få utført ved at en leier inn personell ved fravær fleksibiliteten er med andre ord større i hjemmetjenesten enn ved sykehjem. Likevel ser en at fleksibiliteten er blitt mindre de siste årene fordi vi har redusert bemanning i forbindelse med nedtrapping av vertskommunetilskuddet også fordi flere av de psykisk utviklingshemmede er blitt dårligere og trenger personale tilstede hele tiden. Bemanning reduseres når vertskommunebrukere dør, dette er bemanningsmessig ei stor utfordring. Hjemmetjenestens behov for personell vil avhenge av de typer tjenester det er nødvendig å tilby, med få unntak bor våre tjenestemottakere alene i egne leiligheter hvor det blir gitt tjenester direkte i boligen. Jevnlige evalueringer i forbindelse med vedtak av tjenester, viser et generelt økende behov for tjenester, dette kan ses i sammenheng med at de fleste tjenestemottakere er psykisk utviklingshemmet i alderen over 40 år, og hos personer med utviklingshemming inntrer alderdommen normalt tidligere enn hos funksjonsfriske. Dette medfører økt hjelpe- og tilsynsbehov. Hjemmesykepleien har hatt en økning i antall pasienter, oppfølging av hjemmeboende demente og et økende sykdomsbilde hos psykisk utviklingshemmede, har medført økt sykepleiefaglig og medisinsk oppfølging. I tillegg merkes et økende behov for oppfølging av pasienter med sammensatte diagnoser som psykiatri og rus. Pasienter anses også som ferdigbehandlet fra sykehus mye tidligere enn før, og stadig flere typer behandlinger/inngrep gjøres poliklinisk nå. En del av sykehusenes effektiviseringspolitikk, er kortere liggetid som også får konsekvenser for oss. Til tider er etterspørsel etter hjemmesykepleie større enn det vi har bemanning til. Vi ser en stor pågang i forhold til tilrettelagte plasser for personer med demens og alderspsykiatri, slike pasienter krever mer personell. Det er grunn til å tro at økt bemanning vil gi pasienter/brukere bedre tjenestetilbud: bedre tid til ivaretakelse av individuelle behov herunder også behov for aktiviteter, sosiale tiltak mv ha muligheter for å tilrettelegge for mer fysisk aktivitet, turer mv bedre tid til pårørendearbeid færre personer for pasienter/brukerne å forholde seg til For personalet vil økt bemanning kunne gi: bedre tid til å yte tjenester, mer kontinuitet og stabilitet i personalgruppa mindre stress og arbeidsbelastning forhåpentligvis mindre sykefravær mer tid til faglig oppdatering, læring, refleksjon 10

11 mindre tid til innleie av vikarer bedre tid til veiledning av vikarer, lærlinger, studenter mv bedre arbeidsmiljø Arbeidsgruppa har sett på hvilken grunnbemanning en trenger for å dekke dagens behov for tjenester, ressursene brukes som ekstra innleie/ekstra vikarer i tillegg til det som er fastsatt som grunnbemanning på den enkelte avdeling. Grunnbemanningen har ikke vært økt i takt med økt tjenestebehov. Som dokumentasjon for de vurderinger og beregninger som fremkommer i arbeidsgruppas notat, har vi benyttet årsmeldinger og regnskapstall fra sist avlagte regnskap (2007). Vi har også sett på hvilken bemanning en må ha for å kunne redusere vikarinnleie ved korttidsfravær. Eldresentret (10,9 årsverk): Har 23 leiligheter og 6 korttidsplasser. Mange av de som bor på Eldresenteret i dag, har et stort pleie- og omsorgsbehov, mange har bodd lenge på Eldresenteret og behov for bistand endrer seg. Pr i dag foretas det ekstra innleie med til sammen 2,1 årsverk, dette anses å være et permanent behov. På grunn av manglende ressurser, har en minimalisert ekstra innleie ved å gjøre vaktene svært korte (3,5 timers aftenvakt og 4,5 timers dagvakt) og kun til tidspunkter i døgnet hvor dette er helt nødvendig for å kunne ivareta beboere og pasienter. Personalpolitisk er ikke dette noen god løsning og dette reduserer heller ikke behovet for innleie ved korttidsfravær. Lønnskostnader ved ekstra innleie av hjelpepleier/omsorgsfagarbeider tilsvarende 2,1 årsverk, utgjør ca kr ,- inkl faste tillegg. Dersom disse vaktene skal gjøres om til ordinære vakter, vil dette bety en økning i grunnbemanning tilsvarende 3,2 årsverk beregnet ut fra dagens grunnbemanning på 10,9 årsverk. Lønnskostnader ved dette utgjør kr ,- inkl faste tillegg. Dersom en skal øke grunnbemanning til et nivå der en kan redusere innleie av vikarer ved korttidsfravær, vil grunnbemanningen måtte økes til 6 årsverk utover dagens grunnbemanning, dvs 16,9 årsverk. Lønnskostnader ved dette utgjør ca kr ,-. Hovli sykehjem 1. etg (23,7 årsverk): Somatisk avdeling med 35 plasser. Endret pasientgruppe ved at en har flere demente pasienter enn tidligere, gjør det nødvendig å ha ekstra bemanning. Ekstra innleie pga for lav grunnbemanning utgjør 1 årsverk, lønnskostnader for sykepleierårsverk utgjør ca kr ,-. I tillegg har en ekstra innleie tilsvarende 1,7 årsverk for begge etasjene dette er pga nødvendig innleie på natt, utgjør ca kr ,-. Innleie ved korttidsfravær utgjør ca 1 årsverk i 2007, i det vesentligste er dette sykepleierårsverk, lønnskostnad er ca kr ,-. Hovli sykehjem 2. etg (23,8 årsverk): 25 plasser, 17 plasser tilrettelagt for aldersdemens og 8 plasser tilnærmet en skjermet enhet for demensdiagnose/psykiatriske symptomer. 11

12 Det har gjennom flere år vært rapportert om for lav grunnbemanning og høyt forbruk av ekstra innleie av personell, dette pga pasienter som trenger spesielt tilrettelagte tjenester. For 2007 tilsvarer dette 2,7 årsverk hvor lønnskostnaden utgjør i overkant av kr 1 mill. Dersom en i tillegg skal øke grunnbemanningen til et nivå der en kan redusere innleie ved korttidsfravær, vil bemanningen måtte økes tilsvarende 1,9 årsverk i tillegg, totalkostnaden ved dette utgjør ca 1,7 mill. Hjemmetjenesten (139,4 årsverk): 283 tjenestemottakere pr Det skjer årlig nedbemanning i takt med bortfall av vertskommunebrukere, da reduseres også grunnbemanningen. Bemanning i hht turnus fastsettes forhold til vedtakstimer på brukere ved endring hos bruker, endres turnus. Vi har opprettet botilbud til yngre brukere hjemmehørende i Søndre Land, som ikke er psykisk utviklingshemmet, dette er svært kostnadskrevende. I hjemmetjenesten er det pr i dag overforbruk tilsvarende 7 årsverk, dette gjelder spesielt i mog 7 hvor vi har de fleste vertskommunebrukerne og de dårligste brukerne. Ekstra innleie av personell utgjorde i 2007 kr 1,2 mill, av dette var kr i mog 7. Det er behov for å øke grunnbemanningen i mog 7, ved en økning vil en spare midler ved å slippe utstrakt innleie av personell dette kan i svært liten grad gjøres innefor eksisterende rammer og med den reduksjon som skjer i takt med bortfall av vertskommunebrukere. Det er en egen arbeidsgruppe som utreder og kommer med forslag til nedtrapping av vertskommuneansvaret mv (gjelder ikke bare helse og omsorg). Hjemmesykepleien (15 årsverk): Pr i dag har hjemmesykepleien 346 pasienter med 567 vedtakstimer, dette tilsvarer 16 årsverk. Grunnbemanningen er inkl leder og kreftsykepleier tilsvarende 1,8 årsverk. Antall pasienter har økt de seinere år. Hjemmesykepleien ansvar for mottak av trygghetsalarmer, dette medfører flere pasienter og flere ekstra pasientbesøk. Vi ser et stadig økende behov i forhold til psykiatri, rus og demens, og et økende sykdomsbilde hos psykisk utviklingshemmede. Bemanningen er halvert i helger i forhold til ukedager, dette betyr at det er pasienter med store behov for tjenester som prioriteres i helgene det prioriteres nøye hvilke tjenester som kan utføres både på ukedager og spesielt i helger. Det er behov for å kunne øke bemanningen i helger, det er også ønskelig å kunne ha bedre tid til demensoppfølging/-utredning. Å øke bemanningen tilsvarende 1 årsverk sykepleierstilling utgjør ca kr ,-. POLITISKE UTFORDRINGER: Bestemme hvor få små stillinger kommunen skal ha Arbeidsgiver må tenke tilgjengelighet til vikarer Likestillingsperspektiv (gammel kjønnsrolletenkning - omsorg for barn, forsørgerrollen) Heltid er en rettighet deltid en mulighet Økonomi Bortfall av vertskommunebrukere Rekruttering 12

13 Lærlinger nok lærlingplasser Å se ting i sammenheng - behov for å rekruttere personell med særskilt fagutdanning ARBEIDSGRUPPAS KONKLUSJONER: Større stillingsstørrelser og grunnbemanning beholde og rekruttere personell: Det bør foretas en kartlegging av omfanget uønsket deltid ved alle tjenesteområder i Søndre Land kommune, utvidelse av stillingsstørrelser må knyttes til arbeidsgivers behov for relevant kompetanse Det er i liten grad mulig å øke stillingsstørrelser uten å samtidig øke grunnbemanningen i Helse og Omsorg Noe økning av grunnbemanning kan foretas ved konvertering fra ekstravaktmidler/vikarmidler til fastlønnsmidler. Det er ikke mulig å øke grunnbemanning slik at en fullt ut unngår innleie av personell ved korttidsfravær, uten tilføring av friske midler Sørge for å ha lærlingplasser for å kunne utdanne flere helsefagarbeidere betyr tilføring av friske midler evt noe konvertering av ekstravaktmidler for å kunne opprette flere lærlingplasser. Et viktig tiltak i forhold til å rekruttere framtidig arbeidskraft Egen vikarpool som administreres i stab/personalkontoret felles for flere avdelinger og tjenesteområder Økt grunnbemanning vil begrense/redusere inntak av ekstravakter og vikarer ved fravær ARBEIDSGRUPPAS ANBEFALINGER: Følgene tiltak bør prioriteres: Lærlinger/lærlingplasser - konvertering av ekstravaktmidler og tilføring av friske midler. Se på lærlinger som verdiskapning og et viktig tiltak i forhold til rekruttering Noe økning av grunnbemanning ved f eks konvertering av midler fra budsjett for ekstrahjelp, evt tilføring av friske midler Kartlegging av uønsket deltid for hele kommunen bør gjøres sentralt ved stab/personalkontoret Vikarpool administreres sentralt i kommunen (personalkontoret?) 13

14 Ledermøtet i Helse og Omsorg behandlet i møte den utredning vedr handlingsprogram 2008 som følger: Arbeidsgruppas anbefalinger settes opp i prioritert rekkefølge: 1. Lærlinger/lærlingplasser - konvertering av ekstravaktmidler og tilføring av friske midler. Se på lærlinger som verdiskapning og et viktig tiltak i forhold til rekruttering 2. Noe økning av grunnbemanning ved f eks konvertering av midler fra budsjett for ekstrahjelp, evt tilføring av friske midler 3. Kartlegging av uønsket deltid for hele kommunen bør gjøres sentralt ved stab/personalkontoret 4. Vikarpool administreres sentralt i kommunen (personalkontoret?) Alle tiltak og gode ideer vedr rekruttering og virkemidler for større stillingsstørrelser, må det jobbes videre med slik at disse ikke blir borte. sammenslåing av stillinger på tvers av avdelinger i HOO og på tvers av tradisjonelle kompetanse og arbeidsområder. Rotasjon internt i den kommunale organisasjonen, styrke tverrfaglighet. Praksisopphold f eks mellom kommuner kompetanseheving for å kvalifisere til utvidet stillingsforhold samt fagutvikling (etter- og videreutdanning) fast ansatte vikarer ansette de personene en faktisk bruker og erfaringsmessig har bruk for ulike typer turnus omgjøre deltid til heltid i den grad dette er mulig 6 mndr prøvetid luke ut åpenbare feilrekrutteringer Livsfase og seniorpolitikk Markedsføring av arbeidsplassen vår Fleksibel lønnspolitikk 14

RETNINGSLINJER FOR REDUSERT BRUK AV UØNSKET DELTID I

RETNINGSLINJER FOR REDUSERT BRUK AV UØNSKET DELTID I RETNINGSLINJER FOR REDUSERT BRUK AV UØNSKET DELTID I Vedtatt av administrasjonsutvalget 16.10.06 Ansvarlig for ajourhold: Seksjon personalutvikling Eigersund kommune Postboks 580 4379 Egersund Tlf. 51

Detaljer

Prosjektplan Kvæfjordheimen "Sammen om en bedre arbeidsplass" 2013-2014

Prosjektplan Kvæfjordheimen Sammen om en bedre arbeidsplass 2013-2014 Kvæfjord kommune Helse- og omsorgsavdelinga Prosjektplan Kvæfjordheimen "Sammen om en bedre arbeidsplass" 2013-2014 Innhold: Prosjektplan Kvæfjordheimen...1 "Sammen om en bedre arbeidsplass"...1 1.0 Bakgrunn...1

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 406 Arkivsaksnr.: 12/1381

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 406 Arkivsaksnr.: 12/1381 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 406 Arkivsaksnr.: 12/1381 UFRIVILLIG DELTID Rådmannens innstilling: 1. For å få til mer heltid og større stillinger må arbeidstakerne arbeide

Detaljer

Prosjekt ufrivillig deltid

Prosjekt ufrivillig deltid Prosjekt ufrivillig deltid Statusrapport apport desember 2013 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET Søgne kommune fikk i november 2011 tildelt prosjektmidler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og VOX, midler som

Detaljer

Deltidsarbeid årsaker, konsekvenser og løsninger?

Deltidsarbeid årsaker, konsekvenser og løsninger? Deltidsarbeid årsaker, konsekvenser og løsninger? Likestillingsforum, UiA, 020212 Kari Ingstad, Førsteamanuensis HiNT Deltid Bare 1/3 av personellet i pleie- og omsorgstjenesten arbeider over 30 timer

Detaljer

Prosjektrapport Klart vi kan. Delrapport 3

Prosjektrapport Klart vi kan. Delrapport 3 Søndre Land kommune Prosjektrapport Klart vi kan Delrapport 3 de gode ideer Mål: Rett person på rett sted til rett tid Tjenesteområde helse og omsorg April 2009 I n n h o l d s f o r t e g n e l s e 1.0

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes

Detaljer

2. For å ha personale tilstede hele døgnet på Nygårdsjøen eldresenter tilføres 0,2 årsverk, som er kostnadsberegnet til kr ,-

2. For å ha personale tilstede hele døgnet på Nygårdsjøen eldresenter tilføres 0,2 årsverk, som er kostnadsberegnet til kr ,- Arkivsaknr: 2017/92 Arkivkode: Saksbehandler: Anne-Grete Mosti Saksgang Møtedato Eldrerådet 15.02.2017 Råd for likestilling av funksjonshemmede 15.02.2017 Levekårsutvalget 13.02.2017 Formannskapet 23.02.2017

Detaljer

Saksfremlegg. Følgende kartlegging ble foretatt i 2008 og presentert i Adm.utvalget 09.10.08: Besvarte skjema

Saksfremlegg. Følgende kartlegging ble foretatt i 2008 og presentert i Adm.utvalget 09.10.08: Besvarte skjema Saksfremlegg Saksnr.: 11/1620-1 Arkiv: 406 Sakbeh.: Robin Rasmussen Sakstittel: UØNSKET DELTID I ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Prosjekt: Redusert ufrivillig deltid i Søgne kommune.

Prosjekt: Redusert ufrivillig deltid i Søgne kommune. Prosjekt: Redusert ufrivillig deltid i Søgne kommune. Prosjektet er finansiert av midler fra Arbeidsdepartementet. Bakgrunn for prosjektet Søgne kommune fikk i november 2011 tildelt prosjektmidler fra

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stella Renée Syvertsen, D2 Arkiv: 406 F &32 Arkivsaksnr.: 05/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stella Renée Syvertsen, D2 Arkiv: 406 F &32 Arkivsaksnr.: 05/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stella Renée Syvertsen, D2 Arkiv: 406 F &32 Arkivsaksnr.: 05/03051-001 REDUKSJON AV UØNSKET DELTID ENHET FOR OMSORG NY KARTLEGGING OG ANBEFALINGER Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

RETNINGSLINJER. for reduksjon av uønsket deltid

RETNINGSLINJER. for reduksjon av uønsket deltid RETNINGSLINJER for reduksjon av uønsket deltid INNHOLDSFORTEGNELSE 01. Innledning 03 Fakta om deltidsstillinger i Holtålen kommune 02. Lov- og avtaleverk 05 03. Retningslinjer for Holtålen kommune 07 01.

Detaljer

Nytt blikk. Modum kommune. Jeanette Jacobsen

Nytt blikk. Modum kommune. Jeanette Jacobsen Nytt blikk Modum kommune Jeanette Jacobsen Liten kommune 13 000 innbyggere Helse og omsorg er organisert i 5 tun 22 avdelinger 280 årsverk Budsjett 181 millioner (2017) Vikarbruk 30 millioner Modum kommune

Detaljer

HELTID DELTID - frihet til å velge. Kvalitetskonferansen 25 og 26 november 2008

HELTID DELTID - frihet til å velge. Kvalitetskonferansen 25 og 26 november 2008 HELTID DELTID - frihet til å velge Kvalitetskonferansen 25 og 26 november 2008 Vi har utviklet en arbeidstidsmodell som gjør det mulig tilby heltidsstilling til alle fast ansatte med fagutdanning. 2 Vi

Detaljer

Prosjektrapport. Vikarpool Prosjekt for å redusere ufrivillig deltid

Prosjektrapport. Vikarpool Prosjekt for å redusere ufrivillig deltid Prosjektrapport Vikarpool Prosjekt for å redusere ufrivillig deltid Jan Arild Brandshaug 25.11.213 Innhold Bakgrunn for prosjektet..3 Status før prosjektet 4 Drift av vikarpool...6 Økonomi.7 Ledelse 7

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget. Dato: 09.06.2015 kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 09.06. kl. 8:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00011 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 22.10.2009 Ref. nr.: 09/14335 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 79/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte

Detaljer

Hovedprosjekt heltid/deltid Helene Nilsen

Hovedprosjekt heltid/deltid Helene Nilsen Hovedprosjekt heltid/deltid Helene Nilsen 1 Visjon for ledelse i Arendal kommune. Å tørre er å gjøre - Handling skaper vekst 2 Uønsket deltid må ses i sammenheng med arbeidsgiverpolitikken. Brukerorientering

Detaljer

Mandal kommune RAPPORT UFRIVILLIG DELTID I MANDAL KOMMUNE. mandal

Mandal kommune RAPPORT UFRIVILLIG DELTID I MANDAL KOMMUNE. mandal Mandal kommune RAPPORT UFRIVILLIG DELTID I MANDAL KOMMUNE 2010 mandal ii KARTLEGGING AV UFRIVILLIG DELTID I MANDAL KOMMUNE RAPPORT Innledning: I Mandal kommune har utviklingen når det gjelder deltidsansatte

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET Utvalg: HELSE- OG OMSORGSTYRE Møtested: Møtedato: 26.06.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Arbeidstidsordninger og konsekvenser ved endring av lovverk.

Arbeidstidsordninger og konsekvenser ved endring av lovverk. Arbeidstidsordninger og konsekvenser ved endring av lovverk. Nettverkssamling Sammen om en bedre kommune Gardermoen 17.09.2013 Siv Karin Kjøllmoen Rådgiver, Fagforbundet Retten til heltid er en viktig

Detaljer

VEDTAK NR 39/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 16. juni 2010 i Arbeidstilsynets lokaler, Torvet 5, Lillestrøm

VEDTAK NR 39/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 16. juni 2010 i Arbeidstilsynets lokaler, Torvet 5, Lillestrøm Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 18.06.2010 Ref. nr.: 10/8142 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 39/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

Kvalitetskommuneprogrammet

Kvalitetskommuneprogrammet Kvalitetskommuneprogrammet Prosjekt uønsket deltid på vei mot målet i Moss kommune. Prosjektleder Siri Bækkevold Styringsgruppe: Tomas Colin Archer politiker, leder av styringsgruppa Tage Pettersen politiker,

Detaljer

Sluttrapport fra arbeidsgruppen som har jobbet med å se på muligheten av økning av størrelsen på deltidsstillinger Steinkjer kommune 2005 2007.

Sluttrapport fra arbeidsgruppen som har jobbet med å se på muligheten av økning av størrelsen på deltidsstillinger Steinkjer kommune 2005 2007. Sluttrapport fra arbeidsgruppen som har jobbet med å se på muligheten av økning av størrelsen på deltidsstillinger Steinkjer kommune 2005 2007. 1 INNHOLD 1. Sammendrag 2. Mandatet for prosjektet 3. Prosjektgruppen

Detaljer

Innovasjon i turnus. Bergen 17. mars Kari Ingstad Førsteamanuensis HiNT

Innovasjon i turnus. Bergen 17. mars Kari Ingstad Førsteamanuensis HiNT Innovasjon i turnus Bergen 17. mars 2015 Kari Ingstad Førsteamanuensis HiNT Mitt utgangspunkt: Løsninger på deltidsproblematikken finnes. Ingen løsninger passer alle, ei heller dagens. 2 2 typer mennesker

Detaljer

Heltid Deltid Frihet til å velge

Heltid Deltid Frihet til å velge Saman om ein betre kommune. Comfort Hotell Runway, Gardermoen 17.september 2013 Presentasjon av Arbeidstidmodellen i Hurum kommune Heltid Deltid Frihet til å velge v/prosjektleder Grethe Reinhardtsen Arbeidstidmodellen

Detaljer

VEDTAK NR 30/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik:

VEDTAK NR 30/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik: Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 29.05.2015 Ref. nr.: 15/107 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 30/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 6.

Detaljer

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente.

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Bente er 42 år. Hun har 20 års erfaring fra pleie og omsorgssektoren. Hun har 35 % stilling på et sykehjem.

Detaljer

Møtedato Utvalg for levekår Administrasjonsutvalget Sbh: Vigdis Torjussen/Kjersti G Lødemel Arkivkode: 403 Saksnr.: 07/192

Møtedato Utvalg for levekår Administrasjonsutvalget Sbh: Vigdis Torjussen/Kjersti G Lødemel Arkivkode: 403 Saksnr.: 07/192 Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Utvalg for levekår Administrasjonsutvalget Sbh: Vigdis Torjussen/Kjersti G Lødemel Arkivkode: 403 Saksnr.: 07/192 STATUS - DELTIDSPROBLEMATIKKEN I

Detaljer

TEMA: UØNSKET DELTID REDUKSJON AV DELTIDSSTILLINGER Verdal bo og helsetun 2 etg Øra Omsorg og velferdsdistrikt. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak

TEMA: UØNSKET DELTID REDUKSJON AV DELTIDSSTILLINGER Verdal bo og helsetun 2 etg Øra Omsorg og velferdsdistrikt. Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak PROSJEKTPLAN TEMA: UØNSKET DELTID REDUKSJON AV DELTIDSSTILLINGER Verdal bo og helsetun 2 etg Øra Omsorg og velferdsdistrikt Linje - organisasjon Vedtak Vedtak Vedtak Vedtak Prosjektorganisasjon Forstudie

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jeanette Jacobsen Arkiv: 403 Arkivsaksnr.: 17/3161

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jeanette Jacobsen Arkiv: 403 Arkivsaksnr.: 17/3161 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jeanette Jacobsen Arkiv: 403 Arkivsaksnr.: 17/3161 INFORMASJON OM HELTIDKULTUR I MODUM KOMMUNE Rådmannens innstilling Informasjon om heltidskultur «Nytt blikk» i Modum kommune

Detaljer

PROSJEKT UØNSKET DELTID STATUS OG FØRINGER FOR DET VIDERE ARBEIDET

PROSJEKT UØNSKET DELTID STATUS OG FØRINGER FOR DET VIDERE ARBEIDET Notat Til : Partssammensatt samarbeidsutvalg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/8094-6 403 DRAMMEN 09.10.2008 PROSJEKT UØNSKET DELTID STATUS OG FØRINGER FOR DET VIDERE ARBEIDET

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 03.04.09 Ref. nr.: 08/41866 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 16/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

Sluttrapport. Økt grunnbemanning - økt stillingsstørrelse - økt kompetanse

Sluttrapport. Økt grunnbemanning - økt stillingsstørrelse - økt kompetanse Sluttrapport. Økt grunnbemanning - økt stillingsstørrelse - økt kompetanse Kristiansand 27.08.2014 Ingjerd Lind Navn Sørlandet sykehus HF Sluttrapport. Økt grunnbemanning - økt stillingsstørrelse - økt

Detaljer

"Prosjekt 3-3 turnus"

Prosjekt 3-3 turnus Sluttrapport for "Prosjekt 3-3 turnus" Nordreisa kommune Prosjektperiode: 01.10.2012-30.09.2014 Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 77 77 07 Postboks 174, 9156 Storslett Sonjatunveien 21 00 Telefaks:

Detaljer

Erfaringer fra prosjektet Fleksible arbeidstidsordninger i pleie og omsorg (FlexA)

Erfaringer fra prosjektet Fleksible arbeidstidsordninger i pleie og omsorg (FlexA) FoU Sluttrapport Erfaringer fra prosjektet Fleksible arbeidstidsordninger i pleie og omsorg (FlexA) Et FoU-prosjekt finansiert av KS - høsten 2003 til høsten 2005 Innhold 1. INNLEDNING... 2 2. ERFARINGER

Detaljer

Alternative arbeidstidsordninger i Bergen kommune. Bjørg Børkje, rådgiver Byrådsavdeling for helse og omsorg

Alternative arbeidstidsordninger i Bergen kommune. Bjørg Børkje, rådgiver Byrådsavdeling for helse og omsorg 1 Alternative arbeidstidsordninger i Bergen kommune Bjørg Børkje, rådgiver Byrådsavdeling for helse og omsorg Oppstart og utprøving av ATO i årene 1999-2005 Rekrutteringsproblemer Mange deltidsstillinger

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om hele, faste stillinger - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hele faste stillinger Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først

Detaljer

Likestillingsombudet: Ida Drange og Nina Amble 10. Mars 2008

Likestillingsombudet: Ida Drange og Nina Amble 10. Mars 2008 Likestillingsombudet: Status uønsket deltid Ida Drange og Nina Amble 10. Mars 2008 1 Hva er uønsket deltid? Uønsket deltid omfatter arbeidstakere som er i arbeid, som ønsker mer avtalt arbeid, men som

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 12.01.2017 Ref. nr.: 15/35482 Saksbehandler: Anders Reidar Holm VEDTAK NR 03/17 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

Prosjektrapport Kombinasjonsstillinger

Prosjektrapport Kombinasjonsstillinger TRONDHEIM KOMMUNE Prosjektrapport Kombinasjonsstillinger Prosjekt uønsket deltid 01.04.2014 Ved gjennomføring av prosjektet Kombinasjonsstillinger tydeliggjøres behovet for et formelt samarbeid mellom

Detaljer

Brukerrettet turnus. Christine B. Meyer Helsebyråd Bergen Kommune

Brukerrettet turnus. Christine B. Meyer Helsebyråd Bergen Kommune Brukerrettet turnus Christine B. Meyer Helsebyråd Bergen Kommune Hva handler brukerrettet turnus om? Hensyn til brukerne Fremtidig rekruttering og hele stillinger Effektiv og kvalifisert bemanning gjennom

Detaljer

HURUM KOMMUNE. Arbeidstidsprosjektet. HELTID DELTID frihet til å velge. Britt Kveseth

HURUM KOMMUNE. Arbeidstidsprosjektet. HELTID DELTID frihet til å velge. Britt Kveseth HURUM KOMMUNE Arbeidstidsprosjektet HELTID DELTID frihet til å velge Britt Kveseth Disposisjon Bakgrunn Forprosjekt Hovedprosjekt Pilotprosjekt Bakgrunn Arbeidsgiverpolitisk plattform Arbeide med helse-

Detaljer

Averøy kommune SLUTTRAPPORT PROSJEKT REDUKSJON AV ANDEL UFRIVILLIG DELTIDSANSATTE

Averøy kommune SLUTTRAPPORT PROSJEKT REDUKSJON AV ANDEL UFRIVILLIG DELTIDSANSATTE Averøy kommune SLUTTRAPPORT PROSJEKT REDUKSJON AV ANDEL UFRIVILLIG DELTIDSANSATTE Forord Prosjektet har vært gjennomført i enhetene innen pleie og omsorg i 2012 og 2013. Prosjektet er finansiert med prosjektmidler

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 10.10.2016 Ref. nr.: 15/30477 Saksbehandler: Anders Reidar Holm VEDTAK NR 124/16 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

VEFSN KOMMUNE UØNSKET DELTID STATUS OG VIDERE FREMDRIFT. Rådmannens forslag til vedtak:

VEFSN KOMMUNE UØNSKET DELTID STATUS OG VIDERE FREMDRIFT. Rådmannens forslag til vedtak: VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Lill Inger Reinfjell Tlf: 75 10 15 15 Arkiv: 406 Arkivsaksnr.: 08/2816-17 UØNSKET DELTID STATUS OG VIDERE FREMDRIFT Rådmannens forslag til vedtak: Definisjonen for at en ansatt

Detaljer

KVALITETSKOMMUNEPROGRAMMET 2007-2009

KVALITETSKOMMUNEPROGRAMMET 2007-2009 Delprosjekt: Redusere uønsket deltid, Møtereferat fra 14.01.09 Tilstede: Une Hallem Elin Tuseth Unni Haugan Bodil Skotnes Lise Heggdal Anne Grete Woll, prosjektleder Kvalitetskommuneprogrammet Ikke møtt:

Detaljer

KAP 4 HELTID OG DELTID. Heltid og deltid

KAP 4 HELTID OG DELTID. Heltid og deltid 34 KAP 4 HELTID OG DELTID Heltid og deltid I kommunesektoren jobber halvparten av de ansatte deltid, og det er innen helse- og omsorgssektoren i kommunene at omfanget av deltidsarbeid er størst. Mye deltid

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Vidar Stein Andersen, ADM Arkiv: 034 F00 &24 Arkivsaksnr.: 08/1337-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Vidar Stein Andersen, ADM Arkiv: 034 F00 &24 Arkivsaksnr.: 08/1337-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Vidar Stein Andersen, ADM Arkiv: 034 F00 &24 Arkivsaksnr.: 08/1337-1 ARBEIDET MED UØNSKET DELTID - SITUASJONSRAPPORT OG ORIENTERING FRA PARTSSAMMENSATT UTVALG Rådmannens forslag

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 18.12.2014 Endre turnus / tilsettinger for å redusere fraværet på sykehjemmene Dagens situasjon Institusjoner

Detaljer

Åfjord kommune Sentraladministrasjonen

Åfjord kommune Sentraladministrasjonen Åfjord kommune Sentraladministrasjonen KS Sør-Trøndelag våse Aspås Deres ref. Vår ref. Dato 3143/2016/512/8LNE 28.01.2016 Debatthefte KS - lønnsforhandlinger 2016 Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre -

Detaljer

Heltid/deltid. Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007

Heltid/deltid. Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007 Heltid/deltid Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007 Kjære representantskap. Jeg takker for invitasjonen hit til Øyer for å snakke om heltid/deltid. 1 Deltid i kommunesektoren Stort omfang Viktig

Detaljer

Ikke stykkevis og deltid men heltid!

Ikke stykkevis og deltid men heltid! Ikke stykkevis og deltid men heltid! Siden sist Lokal forankring: Ny prosjektgruppe Ny prosjektleder Nytt tiltak økt handlingsrom Turnus iverksatt!!! Politisk forankring Orientering i formannskapet MANDAT

Detaljer

Kommunestørrelse Antall Prosent Færre enn 3000 202 7 3001-10 000 641 24 10 001-20 000 406 15 20001-50 000 620 23 50 001 eller flere 826 31 Hjemmetjenesten Sykehjem Alle Tjenesten jeg jobber i er tilstrekkelig

Detaljer

Arbeidstid muligheter og begrensninger i regelverket. Gardermoen, 31. mars 2014 Advokat Cecilie R. Sæther

Arbeidstid muligheter og begrensninger i regelverket. Gardermoen, 31. mars 2014 Advokat Cecilie R. Sæther Arbeidstid muligheter og begrensninger i regelverket Gardermoen, 31. mars 2014 Advokat Cecilie R. Sæther Tema for innlegget Muligheter og utfordringer i arbeidstidsbestemmelsene Ny bestemmelse om deltidsansattes

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 07.05.2015 Ref. nr.: 15/12997 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 29/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd

Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd 2018-2021 Innledning For å oppfylle kravene stilt til våre tjenester må vi være i stand til å beholde og rekruttere ansatte med riktig kompetanse.

Detaljer

Sluttrapport fra arbeidsgruppa Uønsket deltid

Sluttrapport fra arbeidsgruppa Uønsket deltid Sluttrapport fra arbeidsgruppa Uønsket deltid Bakgrunn for prosjektet Hammerfest kommunestyre vedtok i møte den 4.3.2010 i behandling av sak om Rekruttering og bemanning blant annet følgende:. sektorens

Detaljer

TILLITSVALGTSKOLERING. Kontroll og godkjenning av turnusplan. Arbeidshefte Opplæring på CD-rom

TILLITSVALGTSKOLERING. Kontroll og godkjenning av turnusplan. Arbeidshefte Opplæring på CD-rom TILLITSVALGTSKOLERING TURNUS Kontroll og godkjenning av turnusplan Arbeidshefte Opplæring på CD-rom Februar 2007 Hvordan du benytter heftet Dette heftet benyttes til innføring av personlige notater samt

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00. Orienteringer:

Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00. Orienteringer: Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Dato: 07.09.2016 Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest til Politisk sekretæriat tlf. 75 76 06 41. Varamedlemmer

Detaljer

INDERØY KOMMUNE heltid

INDERØY KOMMUNE heltid INDERØY KOMMUNE heltid 01.01.2010 335 årsverk 482 ansatte Kvalitetskommuneprogrammet Saksdokument: 2010/567-1 grunnlagsdokument april 2010 Heltid - reduksjon av uønsket deltid, faktagrunnlag og tiltaksplan

Detaljer

Skift og turnus gradvis kompensasjon for ubekvem arbeidstid

Skift og turnus gradvis kompensasjon for ubekvem arbeidstid Skift og turnus gradvis kompensasjon for ubekvem arbeidstid Skift/turnusutvalget 007 008 Utvalgets mandat Kartlegge omfanget av turnusarbeid i ulike næringer, sammenhengen mellom deltid/småbrøksstillinger/uønsket

Detaljer

VEDTAK NR 19/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik:

VEDTAK NR 19/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik: Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 31.03.2011 Ref. nr.: 11/3121 Saksbehandler: Cathrine Prahl Reusch VEDTAK NR 19/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 22.04.2009 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Notat resultat og status prosjekt uønsket deltid Sammen for en bedre kommune i 2011

Notat resultat og status prosjekt uønsket deltid Sammen for en bedre kommune i 2011 Notat resultat og status prosjekt uønsket deltid Sammen for en bedre kommune i 2011 Til : Partsammensattsamarbeidsutvalg, Direktør Eva Milde Grunwald og virksomhetsledergruppen i Helse- og omsorg. Fra

Detaljer

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 Turnusavtale for hver virksomhet gjelder som hoveddokument. Retningslinjene danner grunnlag for utarbeiding av Turnusavtale

Detaljer

NÅR ER HELKONTINUERLIG SKIFT OG TURNUSARBEID SAMMENLIGNBART?

NÅR ER HELKONTINUERLIG SKIFT OG TURNUSARBEID SAMMENLIGNBART? SKIFT OG TURNUS NÅR ER HELKONTINUERLIG SKIFT OG TURNUSARBEID SAMMENLIGNBART? Arbeidstiden for helkontinuerlig skiftarbeid og sammenlignbart turnusarbeid er 33,6 timer per uke i bedrifter med tariffavtale.

Detaljer

HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE

HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE RAMMEAVTALE OM ÅRSARBEIDSTID OG FLEKSIBEL ARBEIDSTID Det ble det avholdt forhandlingsmøte mellom Hurum kommune på den ene siden og Fagforbundet og Norsk sykepleierforbund

Detaljer

VEDTAK NR 47/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik:

VEDTAK NR 47/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik: Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 08.11.2011 Ref. nr.: 11/12446 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 47/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 31.10.2016 Ref. nr.: 15/17830 Saksbehandler: Nina N. Hermansen VEDTAK NR 156/16 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte 10. februar

Detaljer

Resultater - konkrete tall

Resultater - konkrete tall Resultater - konkrete tall Utgangspunkt 01.01.02 h/s-etat 220 stillinger under 40% 665 årsverk fordelt på 1084 personer arbeid hver 3. helg gj.snittlig stillingsstørrelse i oms.tj.: 58% 1 Resultater -

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 01.07.2009 Ref. nr.: 09/7646 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 52/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 25.08.2016 Ref. nr.: 15/30494 Saksbehandler: Anders Reidar Holm VEDTAK NR 89/16 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

Alternativ arbeidstid Gir bedre tjenester..

Alternativ arbeidstid Gir bedre tjenester.. Alternativ arbeidstid Gir bedre tjenester.. 2 langvakter på 4 uker reduserer deltid med 35% Påvirker dette kvaliteten på tjenestene? Styringkort Visjon: Selvbestemmelse, utvikling og mestring Virksomhetsidè:

Detaljer

Kvalitetskommuneprogrammet

Kvalitetskommuneprogrammet Kvalitetskommuneprogrammet Prosjekt uønsket deltid på vei mot målet i Moss kommune. Prosjektleder Siri Bækkevold Styringsgruppe: Tomas Colin Archer politiker, leder av styringsgruppa Tage Pettersen politiker,

Detaljer

Nedenfor gis administrasjonenes svar på spørsmål fra OMK-SAK 64/14 Utredning av mulig drift av botilbud i privat regi.

Nedenfor gis administrasjonenes svar på spørsmål fra OMK-SAK 64/14 Utredning av mulig drift av botilbud i privat regi. Nedenfor gis administrasjonenes svar på spørsmål fra OMK-SAK 64/14 Utredning av mulig drift av botilbud i privat regi. Avsnitt: Status dagens drift i bydelen Vi ber om opplysninger om de ansatte som arbeider

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Fleksibel bruk av sykepleiere ved Stavanger Universitetssykehus, medisinsk avdeling. Nasjonalt topplederprogram, kull 10

Utviklingsprosjekt: Fleksibel bruk av sykepleiere ved Stavanger Universitetssykehus, medisinsk avdeling. Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Utviklingsprosjekt: Fleksibel bruk av sykepleiere ved Stavanger Universitetssykehus, medisinsk avdeling. Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Inger Skjæveland Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan

1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan 1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan Begrepet seniorpolitikk dukket for første gang opp i en stortingsmelding i 1992; Om statens forvaltnings- og personalpolitikk. Her ble det pekt på at

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 24.04.09 Ref. nr.: 09/3801 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 19/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

VEDTAK NR 64/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 13. oktober 2010 i Regjeringskvartalet, R5.

VEDTAK NR 64/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 13. oktober 2010 i Regjeringskvartalet, R5. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 14.10.2010 Ref. nr.: 10/14829 Saksbehandler: Cathrine Prahl Reusch VEDTAK NR 64/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

Helsefagarbeidersatsningen i

Helsefagarbeidersatsningen i Helsefagarbeidersatsningen i Lørenskog kommune, Strategisk satsning, rekruttering, organisering, erfaring rådgiver Ebba Parelius 1 Strategisk satsing - helsearbeiderfaget Varsel om avsluttet utdanning

Detaljer

VI VIL HA HEILTID VI

VI VIL HA HEILTID VI VI VIL HA HEILTID VI UØNSKET DELTID SETT I LYS AV NYE MODELLER FOR ARBEIDSTIDSORDNINGER Bakgrunnen for valg av prosjekt, status i omsorgsyrkene Antallet deltidsansatte i omsorgsyrker er svært høyt Uønsket

Detaljer

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS.

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Hvilken rolle kan voksenopplæringen spille for forankring og rekruttering til nye

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 07.03.2011 Ref. nr.: 11/1656 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 16/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune

Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune Krav nr. 2, 22. april 2010 kl. 10.00 Unio viser til krav nr.1, levert 8.april kl. 14.00, og opprettholder disse med følgende endringer/tilføyelser:

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 23.09.2016 Ref. nr.: 15/32561 Saksbehandler: Anders Reidar Holm VEDTAK NR 117/16 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

Utvalgsleder ba om at dette rettes i saksframlegget før det behandles i formannskapet.

Utvalgsleder ba om at dette rettes i saksframlegget før det behandles i formannskapet. Trysil kommune Saksframlegg Dato: 10.08.2016 Referanse: 17646/2016 Arkiv: 416 Vår saksbehandler: Jon Arne Bye Vikarpool i Trysil Sykehjem Saksnr Utvalg Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 16/20 Hovedutvalg for

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 28.04.2009 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Notat vedr reduksjonsprosess stabene

Notat vedr reduksjonsprosess stabene Notat vedr reduksjonsprosess stabene Rådmannen har i brev av 16.03.2016 bedt stabene utrede konsekvenser av en reduksjon på 1,3 mill. Jfr utdrag av rådmannens brev: Reduksjonen er diskutert i personalmøtet

Detaljer

Deltidsarbeid og ufrivillig deltid i varehandelen. Kristine Nergaard, Fafo 28. august 2013

Deltidsarbeid og ufrivillig deltid i varehandelen. Kristine Nergaard, Fafo 28. august 2013 Deltidsarbeid og ufrivillig deltid i varehandelen 28. august 2013 Bakgrunn Samarbeidsprosjekt HK og Virke Finansiert av Fellestiltakene LO VIRKE Utgangspunktet Bidra til bakgrunnskunnskap om ufrivillig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190. Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016 tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190. Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016 tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190 Saksnr. Utvalg Møtedato ØKONOMIRAPPORT - MODUMHEIMEN JULI 2016 Rådmannens innstilling Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016

Detaljer

Personalledernettverket i Nord-Trøndelag. KS-Huset, torsdag 4. mai Advokat Mårten Brandsnes Faret KS Advokatene

Personalledernettverket i Nord-Trøndelag. KS-Huset, torsdag 4. mai Advokat Mårten Brandsnes Faret KS Advokatene Personalledernettverket i Nord-Trøndelag KS-Huset, torsdag 4. mai 2017 Advokat Mårten Brandsnes Faret KS Advokatene Nyttig å vite om! Tvisteløsningsnemnda har fra 1 nov. 2016 ny sammensetning En leder

Detaljer

Uønsket deltid praktiske og politiske utfordringer

Uønsket deltid praktiske og politiske utfordringer Sortland kommune, 1. juni 2007: Uønsket deltid praktiske og politiske utfordringer Nina Amble Arbeidsforskningsinstituttet as 1 Mitt opplegg: 1. Først de praktiske utfordringene Hva er uønsket deltid?

Detaljer

Åpent brev til ordfører Robert Svarva og til Formannskapet i Levanger kommune.

Åpent brev til ordfører Robert Svarva og til Formannskapet i Levanger kommune. Åpent brev til ordfører Robert Svarva og til Formannskapet i Levanger kommune. Fagforbundet Levanger, seksjon helse og sosial vil med dette brevet sette søkelyset på bruken av kompetanse i pleie og helsesektoren

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 01.07.2009 Ref. nr.: 09/8990 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 43/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.11.2009 Tid: 17:30 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 25.11.2009 Ref. nr.: 09/14743 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 93/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer