Prosjektrapport Klart vi kan. Delrapport 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektrapport Klart vi kan. Delrapport 2"

Transkript

1 SØNDRE LAND KOMMUNE Tjenesteområde helse og omsorg Prosjektrapport Klart vi kan Delrapport 2 UTREDNING HANDLINGSPROGRAM 2008: BEHOLDE OG REKRUTTERE PERSONELL UTREDE ØKT GRUNNBEMANNING Rapport fra arbeidsgruppa Mai

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning side 3 Muligheter for større stillingsstørrelser? side 4 Omfang av deltidsstillinger i turnus side 5 Virkemidler for større stillingsstørrelser side 7 Rekruttering side 8 Økt grunnbemanning side 9 Politiske utfordringer side 12 Arbeidsgruppas konklusjoner side 13 Arbeidsgruppas anbefalinger side 13 2

3 INNLEDNING Bakgrunn for arbeidet er vedtatt handlingsprogram for Helse og Omsorg, følgende punkter: Pkt 10 Pkt 11 Beholde og rekruttere personell lærlinger den nye helsefagarbeideren utrede større stillingsstørrelser Utrede økt grunnbemanning Følgende arbeidsgruppe ble nedsatt av ledermøte i Helse og Omsorg og rapporterer til samme. Arbeidet ledes av Lene Nilssen, for øvrig fordeles arbeidet mellom medlemmene i arbeidsgruppa. - Lene Nilssen - Randi Brenner - Renate Nordh - Anne Gudrun Fremstad - Elsa Mikkelstuen I tillegg Kari Marie Hammerstad da begge HTV ønsket å delta i dette arbeidet. Mandat: Arbeidsgruppa skal utrede og komme med forslag til løsning på de følgende punkter. Resultat av utredningene må kunne danne grunnlag for politisk behandling der det er nødvendig. 1. Mulighet for større stillingsstørrelser gjennom bruk av ulike former for turnusordninger innenfor eksisterende budsjett/økonomi realiserbart innenfor gjeldende lov og avtaleverk ha aksept både av arbeidstaker og arbeidsgivers representanter i gruppa 2. Mulighet for økt grunnbemanning gjennom større stillingsstørrelser gjennom bruk av lærlinger innenfor eksisterende budsjett/økonomi. Røfflig beregning av evt økte kostnader realiserbart innenfor gjeldende lov og avtaleverk ha aksept både av arbeidstaker og arbeidsgivers representanter i gruppa Arbeidsgruppa har hatt 4 arbeidsmøter, arbeidsoppgavene har vært fordelt og det er innhentet informasjon fra avdelinger/områder som ikke har vært representert i arbeidsgruppa. Fra arbeidstidsforkortelsen i 1987 hvor en gikk ned til 35 t/uke for turnusarbeidere ble dette tatt ut som ekstra frihelg i skjematurnus. Flere kommuner har forsøkt å løse problematikken med uønsket deltid og forsøkene viser at det finnes mange muligheter. I det vesentlige handler det om en annen organisering. Der en fra før har lav grunnbemanning, vil det også handle om økonomi. 3

4 Som vedlegg til Hovedtariffavtalen er det tatt inn en pasus om lokale retningslinjer for redusert bruk av uønsket deltid Søndre Land kommune har ingen lokale retningslinjer utover det som fremkommer i Hovedtariffavtalen der blant annet den deltidsansatte sjøl skal melde fra ønsket om utvidet stilling. Det forutsettes at reduksjon av uønsket deltid knyttes til arbeidsgivers behov for relevant kompetanse og bemanning innenfor de økonomiske rammer som til enhver tid er gitt. Vi ser også at det viser seg vanskelig å rekruttere fagpersonell til Søndre Land kommune ved kun å tilby faste deltidsstillinger, spesielt gjelder dette turnusarbeid i Helse og omsorg. I et tjenesteområde med stadige endringer, omstillinger og økonomiske nedskjæringer byr det på store utfordringer både for ledere og personale. Økonomi blir veldig styrende for hva kan få til av stillingsutvidelser innenfor de rammene en har fått tildelt. MULIGHETER FOR STØRRE STILLINGSSTØRRELSER Hva har vi gjort? I 2005 ønsket Helse og omsorg å gjøre en kartlegging av omfanget av uønsket deltid dette i samarbeid med Fagforbundet og KFO (Delta). Dette skulle gjøres ved blant annet å sende spørreskjema til alle ansatte i deltidsstillinger i hele kommunen. Prosjektet ble ikke iverksatt av ulike årsaker, manglende ressurser på personalkontoret var hovedårsaken til dette. Tjenesteområdet Helse og Omsorg valgte likevel å gjøre en forespørsel i sitt tjenesteområde til ansatte med deltidsstillinger i turnus. Dette ut fra at vi har en del ansatte som har signalisert at de ønsker større stillingsstørrelser dvs har uønsket deltid. Arbeidsgivers behov var, da som nå, altfor mange ledige vakter på helg. De deltidsansatte ble forespurt om å utvide sin stilling ved blant annet å påta seg flere helgevakter enn hver 3. helg. En del personer takket ja til dette og fikk utvidet sitt stillingsforhold noen ville ha en midlertidig stillingsutvidelse for en bestemt periode. Ved rullering av tidsbegrenset arbeidsavtaler (2 ganger årlig), skal det angis på søknadsskjema om den ansatte ønsker utvidet sitt ansettelsesforhold. Nesten uten unntak ønsker den ansatte å ha utvidet stilling ved sitt vanlige tjenestested, dette har vi dokumentert skriftlig i administrasjonen. Ingen av de ansatte i deltidsstillinger som er forespurt, ønsker å bytte arbeidssted fra f eks Hovli sykehjem til hjemmetjenesten for å få utvidet fast stilling og motsatt. Det er også forespurt om deler av stillingen kan være ved annet tjenestested, dette har heller ikke de deltidsansatte ønsket da vil en heller ha tidsbegrenset arbeidsavtale i tillegg til den faste deltidsstillingen på sitt faste tjenestested. Det å jobbe ved flere arbeidssteder forårsaker også turnusmessige utfordringer i forhold til helgejobbing og det er helgene som er vanskeligst å dekke opp. Resultat i Hjemmetjeneste, Hovli sykehjem og Eldresenteret: I 2006 og 2007 ble det gjort en rekke tilsettinger i faste stillinger samt utvidelse av faste deltidsstillinger for ansatte i Helse og omsorg. Vi la oss på ei linje der ufaglærte som hadde jobbet sammenhengende i inntil 4 år (jfr Arbeidsmiljøloven) fikk inntil 30 % fast stilling, dette fordi det blir mer og mer viktig å ivareta faglighet i denne type jobber. Resultatet av dette arbeidet er følgende: 4

5 I 2006 fikk 31 deltidsansatte utvidet sin stillingsstørrelse med til sammen 5,1 årsverk. 64 personer som hadde vært i tidsbegrensede tilsettinger gjennom flere år, fikk tilbud om fast tilsetting tilsvarende 21,5 årsverk. Totalt ble det foretatt fast tilsetting i 26,6 årsverk i I 2007 fikk 15 deltidsansatte utvidet sin stillingsstørrelse med til sammen 2,6 årsverk. 7 personer som hadde vært i tidsbegrensede tilsettinger gjennom min 4 år, fikk fast tilsetting i til sammen 2,7 årsverk, kriteriet var det samme som i Totalt ble det foretatt fast tilsetting i 5,3 årsverk i I 2007 ble det forsøkt utvidet stillingsstørrelser ved Hovli sykehjem der utvidelse av deltidsstillinger ble foretatt ved at det ble gitt tilbud om jobb hver annen helg samt som fast vikar. Med unntak av to ansatte, takket alle nei til dette tilbudet etter anbefaling fra hovedtillitsvalgte. De aller fleste ansatte som har fullført utdanning som hjelpepleier/omsorgsfagarbeider får tilbud om minimum 50 % fast stilling flere har fått utvidet utover 50 %. Våren 2007 ble det nedsatt ei arbeidsgruppe som skulle utarbeide ny grunnturnus ved Hovli sykehjem. I arbeidsgruppa (bestående av hovedtillitsvalgte, representanter fra begge sykehjemsavdelinger, personalsjef og konsulent i HOO) ble det bestemt at som hovedregel skal det jobbes hver 3. helg, men at ansatte, både hjelpepleiere og sykepleiere, skulle påta seg å jobbe ei ekstra helg på 12 uker i en periode på ett år (hinketurnus). Den utarbeidete grunnturnusen er ikke prøvd ut i praksis pr mai 08. I tillegg til det som er gjort i 2006 og 2007, har vi i 2008 utvidet stillingsstørrelser for til sammen 23 ansatte med til sammen 6,3 årsverk, de aller fleste fra 50 % til 75 % eller 100 %. 2 personer har fått fast tilsetting pr Totalt resultat: Frem til har vi utvidet og tilsatt i faste stillinger i 38,2 årsverk fordelt på 110 personer (noen har fått utvidet stillingsstørrelse flere ganger) Omfang av deltidsstillinger i turnus: Fordeling av årsverk i hht stillingsstørrelser og utdanning: Eldresenteret: 10,9 årsverk pr (16 fast ansatte) Yrkesgruppe Antall 100 % st % 50-80% < 50 % < 20% Spes.sykepleier Sykepleier Hjelpepleier 9 9 Ufaglært 3 3 SUM Ingen stillinger under 50 % 5

6 Hovli 1. etg.: 23,7 årsverk pr (32 fast ansatte, noen vakante stillinger) Yrkesgruppe Antall 100 % st % 50-80% < 50 % < 20% Spes.sykepleier Sykepleier Hjelpepleier Ufaglært 2 2 Sum Hovli 2. etg: 22,6 årsverk + 1,2 årsverk opplæringshjemler= 23,8 årsverk totalt Yrkesgruppe Antall 100 % st % 50-80% < 50 % < 20% Spes.sykepleier Sykepleier Hjelpepleier Ufaglært SUM Hjemmetjenesten: Mog 1-7 samt AOS: 139,4 årsverk Yrkesgruppe Antall 100 % st % 50-80% < 50 % < 20% Spes.sykepleier Høyskoleutd Hjelpepleier Ufaglært SUM Hjemmesykepleien: 15 årsverk fordelt på 19 ansatte Yrkesgruppe Antall 100 % st % 50-80% < 50 % < 20% Spes.sykepleier Sykepleier Hjelpepleier Ufaglært SUM De fleste stillingene er 100 %, en stilling er 19 % Ved gjennomgang av søkerliste for tidsbegrenset arbeidsavtaler pr i hele Helse og Omsorg, er det 32 fast ansatte som ønsker utvidelse av sitt faste tilsettingsforhold med til sammen 11,8 årsverk. De aller fleste av disse er hjelpepleiere/omsorgsfagarbeider, men også noen ufaglærte. 5,38 årsverk er det funnet løsning på innenfor eksisterende rammer (jfr innledning) Lønnskostnader ved å utvide stillinger ytterligere, vil utgjøre ca kr 2,5 millioner med dagens lønnsnivå. 6

7 En har grunn til å tro at det er flere deltidsansatte i HOO som ønsker større stillingsstørrelser enn det som fremkommer ved gjennomgang av søkerlister. Arbeidsgruppa mener det bør skje en større kartlegging som omfatter alle tjenesteområder i Søndre Land kommune. Virkemidler for større stillingsstørrelser Sammenslåing av stillinger på tvers av avdelinger i Helse og omsorg Sammenslåing av stillinger på tvers av tradisjonelle kompetanse- og arbeidsområder Turnusordninger som ikke skaper hull i forbindelse med helgefri og annen ubekvem arbeidstid, f eks 3+3 Ansette de personene en faktisk bruker og erfaringsmessig har bruk for ved f eks omdisponering av vikar- og eller ekstrahjelpbudsjett Akseptere et lite antall småstillinger (helgestillinger) for å imøtekomme studenters og skoleelevers ønske om jobb/praksis og som rekruttering Lærlinger som en del av arbeidsstokken Kompetanseheving for å kvalifisere til utvidet stillingsforhold Fast ansatte vikarer Vikarpool på tvers av tjenesteområder Ulike former for turnus: 3+3 ordning Hver ansatt jobber 3 dager, har 3 dager fri, jobber 3 dager osv gjennom hele året, hverdag som helg. Modellen egner seg for døgnbaserte tjenester. Skillet mellom halv og full stilling går på hvor mange timer man er på jobb, ikke antall dager man jobber. I praksis betyr ordningen færre arbeidsdager målt mot vanlig turnus, disse kan arbeidsgiver disponere i en pott med tanke på vikaroppgaver, kursing, faglig oppdatering osv. Ulempen er noe mer arbeid i helger. 3+3 (4+2)moderert 3 dager på, 3 dager av, innimellom en 4-dager, aldri mindre enn 2 dager fri. Jobb hver 3. helg Hinketurnus - en helg ekstra jobb på 12 uker evt ½ helg ekstra jobb på 6 uker Ønsketurnus utgangspunktet er grunnturnus, vaktbytter/fordeling av vakter satt i system der en hensyntar sine personlige behov og samtidig fungerer godt i jobben. De ansatte fordeler vaktene seg imellom, ordningen er fleksibel Like vaktordninger pr uke Helkontinuerlig skiftarbeid benyttes der bemanningsbehovet er stabilt og jevnt gjennom hele døgnet og uken (turnus benyttes ved varierende bemanningsbehov gjennom døgnet og uken) 6 ukers eller 12 ukers turnus Utfordringer i hjemmetjenesten/hjemmesykepleien: - stadig og kontinuerlig omarbeiding av turnus ved bortfall av brukere, ved endring av tjenestebehov hos brukere, endring i vertskommunefinansiering 7

8 - økt tjenestebehov hos hjemmeboende som venter på sykehjemsplass - demente uten sykehjemsplass - krav til kompetanse Utfordringer i sykehjem og Eldresenter: - tyngre og mer omfattende pleiebehov hos pasienter - demente med ulike typer pleiebehov - bygningsmessige utfordringer - krav til kompetanse Fordeler med større stillingsstørrelser Deltidsansatte får bli medlem av tjenestepensjonsordninger (være ansatt i minst 50 % stilling eller ha ukentlig arbeidstid på minimum 14 timer Tjenestemottakerne får færre ansatte å forholde seg til økt tilstedeværelse og kontinuitet Arbeidsgiver får færre ansatte å lære opp Større forutsigbarhet for både den ansatte og arbeidsgiver Forbedret vikarsituasjon - mindre tidsforbruk til å leie inn (finne) vikarer økonomisk besparende for arbeidsgiver En stillingsstørrelse å leve av Enklere å rekruttere fagpersonell til større stillinger, slipper å ha flere arbeidsgivere for å få den stillingsstørrelsen en ønsker å jobbe i REKRUTTERING Det er viktig at kommunen fremstår som attraktiv arbeidsgiver for å kunne rekruttere og beholde sine ansatte og for å kunne yte gode tjenester til sine brukere. Kampen om arbeidskraft kommer til å tilspisse seg, vi ser at vi ved annonsering av ledige stillinger har færre søkere enn tidligere. Årsaken til dette er nok ganske sammensatt, landet har lav arbeidsledighet og vi ser at det er flere forhold som skal imøtekommes før utenbygds arbeidstakere velger oss som arbeidsgiver litt avhengig av livsfase. Desto viktigere er det å beholde de arbeidstakere vi allerede har. Vi har på mange steder en godt voksen arbeidsstokk, derfor må vi sørge for å knytte til oss personer som har/får den kompetanse vi til enhver tid etterspør dette parallelt med de naturlige utskiftninger som skjer blant personalet. Arbeidsgruppa er opptatt av hvordan vi selv markedsfører vår profesjon og Søndre Land kommune som arbeidsgiver her må det til en økt bevisstgjøring. Arbeidsgruppa mener også at det er viktig å ha midler til kompetanseheving utdanning og opplæring, både eksternt og internt i egen organisasjon. Tiltak: Omgjøre deltid til heltid i den grad og omfang dette er mulig. Ufrivillig deltid virker negativt på rekruttering. Fagutvikling/kompetanseutvikling (etter- og videreutdanning, kurs) 8

9 Attraktive fagmiljø (jobbe på tvers av faggrupper og avdelinger, fører til mer varierte arbeidsoppgaver) Rotasjon internt i den kommunale organisasjonen styrke tverrfaglighet, kan brukes bl a i læringssammenheng) Praksisopphold (f eks utveksle arbeidstakere mellom kommuner) Mentor- og fadderordninger Trivselstiltak for ansatte - sosiale tilbud, FYSAK (trim i arbeidstida? jfr prøveprosjekt i hjemmetjenesten) Fleksibel lønnspolitikk (f eks innsats og resultater gir muligheter og utelling) Annonsering, utforming av annonsetekst, oppmøte/annonsering på utdanningssteder, aktiv markedsføring f eks på kommunens hjemmeside Fleksibilitet i forhold til permisjoner, gi mulighet for å prøve seg i stillinger hos andre arbeidsgivere Økt bevisstgjøring rundt hvordan vi som arbeidstakere markedsfører arbeidsplassen vår positiv omtale, få fram hva vi er gode på, solskinnshistoriene, bruke media og hjemmesiden aktiv når vi har positive nyheter 6 mndr prøvetid luke ut åpenbare feilrekrutteringer Lærlinger den nye helsefagarbeideren Livsfase og seniorpolitikk f eks arbeidstakere med omsorgsoppgaver for barn og eldre, redusert stilling kombinert med AFP Å knytte til oss læringer (den nye helsefagarbeideren) ser arbeidsgruppa som et nyttig tiltak i forhold til rekruttering. Det gir kommunen gode muligheter til å sikre seg fremtidig arbeidskraft i pleie- og omsorgstjenesten kommunen må ha lærlingplasser for å sikre at de som velger utdanning som helsefagarbeider får fullført utdanningen sin. Utdanningen går over 4 år ved 2 år på skole og 2 år som lærling. Dersom det blir vanskelig å få lærlingplass, vil det også bli vanskelig å rekruttere elever. Det ligger en utfordring i å sikre tilgang på nok og kvalifiserte helsefagarbeidere. Det må gis informasjon om helse- og sosialfag i ungdomsskolen, også til rådgivere, om hvilke muligheter en slik utdanning gir. Man må motivere elever i 10. klasse til å velge helse- og sosialfag. Ved å bruke ungdommer som er ferdig utdannet helsefagarbeider til å fortelle om sin egen arbeidsdag som helsefagarbeider, hvorfor de har valgt dette yrket og om framtidsmuligheter, er dette et viktig tiltak for å rekruttere flere helsefagarbeidere. Dette fordrer besøk både ved ungdomskoler og læreplasser for å rekruttere ungdom til denne utdanningen og ikke minst: det forutsetter at elever får lærlingplass. Flere kommuner i Oppland har vært delaktig i prosjektet Aksjon Helsefagarbeider (samarbeid med KS, utdanningsdirektoratet og Sosial og helsedirektoratet), det anslås at landet trenger nye helsefagarbeidere i årene framover. Politikere må være villig til å bevilge midler til lærlingplasser, behov for fagutdanning vil være stort i framtida desto viktigere å ha tilgjengelige lærlingplasser som et ledd i å rekruttere fagpersonell. 9

10 ØKT GRUNNBEMANNING Samfunnsutviklingen har ført til at de eldste eldre blir eldre, og de yngre eldre er hjemmeboende lengre enn tidligere bl a på grunn av bistand fra hjemmetjeneste og hjemmesykepleie. Grunnbemanningen i turnusstillinger i Helse og Omsorg er så lave at det er nødvendig med ekstra innleie av personell ved korttidsfravær, spesielt ser vi dette ved Eldresenteret og Hovli 1. og 2. etg. I hjemmetjenesten kan en del oppgaver forskyves ved fravær av ansatte, mens andre oppgaver er nødvendig å få utført ved at en leier inn personell ved fravær fleksibiliteten er med andre ord større i hjemmetjenesten enn ved sykehjem. Likevel ser en at fleksibiliteten er blitt mindre de siste årene fordi vi har redusert bemanning i forbindelse med nedtrapping av vertskommunetilskuddet også fordi flere av de psykisk utviklingshemmede er blitt dårligere og trenger personale tilstede hele tiden. Bemanning reduseres når vertskommunebrukere dør, dette er bemanningsmessig ei stor utfordring. Hjemmetjenestens behov for personell vil avhenge av de typer tjenester det er nødvendig å tilby, med få unntak bor våre tjenestemottakere alene i egne leiligheter hvor det blir gitt tjenester direkte i boligen. Jevnlige evalueringer i forbindelse med vedtak av tjenester, viser et generelt økende behov for tjenester, dette kan ses i sammenheng med at de fleste tjenestemottakere er psykisk utviklingshemmet i alderen over 40 år, og hos personer med utviklingshemming inntrer alderdommen normalt tidligere enn hos funksjonsfriske. Dette medfører økt hjelpe- og tilsynsbehov. Hjemmesykepleien har hatt en økning i antall pasienter, oppfølging av hjemmeboende demente og et økende sykdomsbilde hos psykisk utviklingshemmede, har medført økt sykepleiefaglig og medisinsk oppfølging. I tillegg merkes et økende behov for oppfølging av pasienter med sammensatte diagnoser som psykiatri og rus. Pasienter anses også som ferdigbehandlet fra sykehus mye tidligere enn før, og stadig flere typer behandlinger/inngrep gjøres poliklinisk nå. En del av sykehusenes effektiviseringspolitikk, er kortere liggetid som også får konsekvenser for oss. Til tider er etterspørsel etter hjemmesykepleie større enn det vi har bemanning til. Vi ser en stor pågang i forhold til tilrettelagte plasser for personer med demens og alderspsykiatri, slike pasienter krever mer personell. Det er grunn til å tro at økt bemanning vil gi pasienter/brukere bedre tjenestetilbud: bedre tid til ivaretakelse av individuelle behov herunder også behov for aktiviteter, sosiale tiltak mv ha muligheter for å tilrettelegge for mer fysisk aktivitet, turer mv bedre tid til pårørendearbeid færre personer for pasienter/brukerne å forholde seg til For personalet vil økt bemanning kunne gi: bedre tid til å yte tjenester, mer kontinuitet og stabilitet i personalgruppa mindre stress og arbeidsbelastning forhåpentligvis mindre sykefravær mer tid til faglig oppdatering, læring, refleksjon 10

11 mindre tid til innleie av vikarer bedre tid til veiledning av vikarer, lærlinger, studenter mv bedre arbeidsmiljø Arbeidsgruppa har sett på hvilken grunnbemanning en trenger for å dekke dagens behov for tjenester, ressursene brukes som ekstra innleie/ekstra vikarer i tillegg til det som er fastsatt som grunnbemanning på den enkelte avdeling. Grunnbemanningen har ikke vært økt i takt med økt tjenestebehov. Som dokumentasjon for de vurderinger og beregninger som fremkommer i arbeidsgruppas notat, har vi benyttet årsmeldinger og regnskapstall fra sist avlagte regnskap (2007). Vi har også sett på hvilken bemanning en må ha for å kunne redusere vikarinnleie ved korttidsfravær. Eldresentret (10,9 årsverk): Har 23 leiligheter og 6 korttidsplasser. Mange av de som bor på Eldresenteret i dag, har et stort pleie- og omsorgsbehov, mange har bodd lenge på Eldresenteret og behov for bistand endrer seg. Pr i dag foretas det ekstra innleie med til sammen 2,1 årsverk, dette anses å være et permanent behov. På grunn av manglende ressurser, har en minimalisert ekstra innleie ved å gjøre vaktene svært korte (3,5 timers aftenvakt og 4,5 timers dagvakt) og kun til tidspunkter i døgnet hvor dette er helt nødvendig for å kunne ivareta beboere og pasienter. Personalpolitisk er ikke dette noen god løsning og dette reduserer heller ikke behovet for innleie ved korttidsfravær. Lønnskostnader ved ekstra innleie av hjelpepleier/omsorgsfagarbeider tilsvarende 2,1 årsverk, utgjør ca kr ,- inkl faste tillegg. Dersom disse vaktene skal gjøres om til ordinære vakter, vil dette bety en økning i grunnbemanning tilsvarende 3,2 årsverk beregnet ut fra dagens grunnbemanning på 10,9 årsverk. Lønnskostnader ved dette utgjør kr ,- inkl faste tillegg. Dersom en skal øke grunnbemanning til et nivå der en kan redusere innleie av vikarer ved korttidsfravær, vil grunnbemanningen måtte økes til 6 årsverk utover dagens grunnbemanning, dvs 16,9 årsverk. Lønnskostnader ved dette utgjør ca kr ,-. Hovli sykehjem 1. etg (23,7 årsverk): Somatisk avdeling med 35 plasser. Endret pasientgruppe ved at en har flere demente pasienter enn tidligere, gjør det nødvendig å ha ekstra bemanning. Ekstra innleie pga for lav grunnbemanning utgjør 1 årsverk, lønnskostnader for sykepleierårsverk utgjør ca kr ,-. I tillegg har en ekstra innleie tilsvarende 1,7 årsverk for begge etasjene dette er pga nødvendig innleie på natt, utgjør ca kr ,-. Innleie ved korttidsfravær utgjør ca 1 årsverk i 2007, i det vesentligste er dette sykepleierårsverk, lønnskostnad er ca kr ,-. Hovli sykehjem 2. etg (23,8 årsverk): 25 plasser, 17 plasser tilrettelagt for aldersdemens og 8 plasser tilnærmet en skjermet enhet for demensdiagnose/psykiatriske symptomer. 11

12 Det har gjennom flere år vært rapportert om for lav grunnbemanning og høyt forbruk av ekstra innleie av personell, dette pga pasienter som trenger spesielt tilrettelagte tjenester. For 2007 tilsvarer dette 2,7 årsverk hvor lønnskostnaden utgjør i overkant av kr 1 mill. Dersom en i tillegg skal øke grunnbemanningen til et nivå der en kan redusere innleie ved korttidsfravær, vil bemanningen måtte økes tilsvarende 1,9 årsverk i tillegg, totalkostnaden ved dette utgjør ca 1,7 mill. Hjemmetjenesten (139,4 årsverk): 283 tjenestemottakere pr Det skjer årlig nedbemanning i takt med bortfall av vertskommunebrukere, da reduseres også grunnbemanningen. Bemanning i hht turnus fastsettes forhold til vedtakstimer på brukere ved endring hos bruker, endres turnus. Vi har opprettet botilbud til yngre brukere hjemmehørende i Søndre Land, som ikke er psykisk utviklingshemmet, dette er svært kostnadskrevende. I hjemmetjenesten er det pr i dag overforbruk tilsvarende 7 årsverk, dette gjelder spesielt i mog 7 hvor vi har de fleste vertskommunebrukerne og de dårligste brukerne. Ekstra innleie av personell utgjorde i 2007 kr 1,2 mill, av dette var kr i mog 7. Det er behov for å øke grunnbemanningen i mog 7, ved en økning vil en spare midler ved å slippe utstrakt innleie av personell dette kan i svært liten grad gjøres innefor eksisterende rammer og med den reduksjon som skjer i takt med bortfall av vertskommunebrukere. Det er en egen arbeidsgruppe som utreder og kommer med forslag til nedtrapping av vertskommuneansvaret mv (gjelder ikke bare helse og omsorg). Hjemmesykepleien (15 årsverk): Pr i dag har hjemmesykepleien 346 pasienter med 567 vedtakstimer, dette tilsvarer 16 årsverk. Grunnbemanningen er inkl leder og kreftsykepleier tilsvarende 1,8 årsverk. Antall pasienter har økt de seinere år. Hjemmesykepleien ansvar for mottak av trygghetsalarmer, dette medfører flere pasienter og flere ekstra pasientbesøk. Vi ser et stadig økende behov i forhold til psykiatri, rus og demens, og et økende sykdomsbilde hos psykisk utviklingshemmede. Bemanningen er halvert i helger i forhold til ukedager, dette betyr at det er pasienter med store behov for tjenester som prioriteres i helgene det prioriteres nøye hvilke tjenester som kan utføres både på ukedager og spesielt i helger. Det er behov for å kunne øke bemanningen i helger, det er også ønskelig å kunne ha bedre tid til demensoppfølging/-utredning. Å øke bemanningen tilsvarende 1 årsverk sykepleierstilling utgjør ca kr ,-. POLITISKE UTFORDRINGER: Bestemme hvor få små stillinger kommunen skal ha Arbeidsgiver må tenke tilgjengelighet til vikarer Likestillingsperspektiv (gammel kjønnsrolletenkning - omsorg for barn, forsørgerrollen) Heltid er en rettighet deltid en mulighet Økonomi Bortfall av vertskommunebrukere Rekruttering 12

13 Lærlinger nok lærlingplasser Å se ting i sammenheng - behov for å rekruttere personell med særskilt fagutdanning ARBEIDSGRUPPAS KONKLUSJONER: Større stillingsstørrelser og grunnbemanning beholde og rekruttere personell: Det bør foretas en kartlegging av omfanget uønsket deltid ved alle tjenesteområder i Søndre Land kommune, utvidelse av stillingsstørrelser må knyttes til arbeidsgivers behov for relevant kompetanse Det er i liten grad mulig å øke stillingsstørrelser uten å samtidig øke grunnbemanningen i Helse og Omsorg Noe økning av grunnbemanning kan foretas ved konvertering fra ekstravaktmidler/vikarmidler til fastlønnsmidler. Det er ikke mulig å øke grunnbemanning slik at en fullt ut unngår innleie av personell ved korttidsfravær, uten tilføring av friske midler Sørge for å ha lærlingplasser for å kunne utdanne flere helsefagarbeidere betyr tilføring av friske midler evt noe konvertering av ekstravaktmidler for å kunne opprette flere lærlingplasser. Et viktig tiltak i forhold til å rekruttere framtidig arbeidskraft Egen vikarpool som administreres i stab/personalkontoret felles for flere avdelinger og tjenesteområder Økt grunnbemanning vil begrense/redusere inntak av ekstravakter og vikarer ved fravær ARBEIDSGRUPPAS ANBEFALINGER: Følgene tiltak bør prioriteres: Lærlinger/lærlingplasser - konvertering av ekstravaktmidler og tilføring av friske midler. Se på lærlinger som verdiskapning og et viktig tiltak i forhold til rekruttering Noe økning av grunnbemanning ved f eks konvertering av midler fra budsjett for ekstrahjelp, evt tilføring av friske midler Kartlegging av uønsket deltid for hele kommunen bør gjøres sentralt ved stab/personalkontoret Vikarpool administreres sentralt i kommunen (personalkontoret?) 13

14 Ledermøtet i Helse og Omsorg behandlet i møte den utredning vedr handlingsprogram 2008 som følger: Arbeidsgruppas anbefalinger settes opp i prioritert rekkefølge: 1. Lærlinger/lærlingplasser - konvertering av ekstravaktmidler og tilføring av friske midler. Se på lærlinger som verdiskapning og et viktig tiltak i forhold til rekruttering 2. Noe økning av grunnbemanning ved f eks konvertering av midler fra budsjett for ekstrahjelp, evt tilføring av friske midler 3. Kartlegging av uønsket deltid for hele kommunen bør gjøres sentralt ved stab/personalkontoret 4. Vikarpool administreres sentralt i kommunen (personalkontoret?) Alle tiltak og gode ideer vedr rekruttering og virkemidler for større stillingsstørrelser, må det jobbes videre med slik at disse ikke blir borte. sammenslåing av stillinger på tvers av avdelinger i HOO og på tvers av tradisjonelle kompetanse og arbeidsområder. Rotasjon internt i den kommunale organisasjonen, styrke tverrfaglighet. Praksisopphold f eks mellom kommuner kompetanseheving for å kvalifisere til utvidet stillingsforhold samt fagutvikling (etter- og videreutdanning) fast ansatte vikarer ansette de personene en faktisk bruker og erfaringsmessig har bruk for ulike typer turnus omgjøre deltid til heltid i den grad dette er mulig 6 mndr prøvetid luke ut åpenbare feilrekrutteringer Livsfase og seniorpolitikk Markedsføring av arbeidsplassen vår Fleksibel lønnspolitikk 14

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap Søndre Land kommune Årsmelding med årsregnskap 2011 Innholdsfortegnelse årsmelding 1. Innledning... 3 2. Ressurser, rammebetingelser og overordnede hensyn... 5 2.1 Kommunens økonomiske situasjon... 5 2.2

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

Kompetansen i hjemmetjenesten

Kompetansen i hjemmetjenesten Kompetansen i hjemmetjenesten Forvaltningsrevisjon 11.08.11 INNHOLD 1. INNLEDNING...3 1.1 Vurderingskriterier...3 1.2 Avgrensinger...3 1.3 Problemstillinger...4 1.4 Rådmannens kommentarer...4 1.5 Anvendte

Detaljer

www.ro.no Arbeidsdokument fra RO desember 2014 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal Sentralbord: 74 83 97 99

www.ro.no Arbeidsdokument fra RO desember 2014 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal Sentralbord: 74 83 97 99 Kartlegging av dagens status innenfor pleie- og omsorgstjenesten i Agdenes kommune med mål om en framtidig bærekraftig omsorgstjeneste "Vi skal bli best på pleie- og omsorgstjenester" Arbeidsdokument fra

Detaljer

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet 1/2010 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet. Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi og sykefravær

Arbeidsgiverstrategi og sykefravær Forvaltningsrevisjon Rapport Arbeidsgiverstrategi og sykefravær September 2008 Randaberg kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold 1 Sammendrag... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Positivt hovedinntrykk... 2 1.3 Utfordringer...

Detaljer

1 Innledning. 2 Sammendrag

1 Innledning. 2 Sammendrag Helse- og omsorgsplan 2012-2015 Rullering 2012 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...3 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...6 4 Sentrale dokumenter...6 Kapittel 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6

Detaljer

TILRETTELAGTE TJENESTER

TILRETTELAGTE TJENESTER Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede TILRETTELAGTE TJENESTER UTVIKLINGSPLAN 2015-2019 Versjon 1 til handlingsplanseminar 9. og 10. juni 1 [Skriv inn

Detaljer

Årsrapport 2010. Hammerfest kommune. Helse og omsorg. Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011

Årsrapport 2010. Hammerfest kommune. Helse og omsorg. Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011 Årsrapport 2010 Hammerfest kommune Helse og omsorg Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011 Årsrapport 2012 2 ÅRSRAPPORT 2012 HELSE OG OMSORG INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 HELSE OG OMSORG... 4 LEGETJENESTEN...10

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Prosjekt Hov Nordre uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Sluttrapport opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno MÅLSELV KOMMUNE Foto: Alfio Bonanno ÅRSMELDING 2011 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 UTVIKLING I ANTALL ÅRSVERK... 3 SYKEFRAVÆR I 2011... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)...

Detaljer

Evaluering av pleie- og omsorgstjenesten

Evaluering av pleie- og omsorgstjenesten Evaluering av pleie- og omsorgstjenesten Volda kommune AUDUN THORSTENSEN/INGVILD VARDHEIM (TELEMARKSFORSKING) TOR ERIK BAKSÅS/GEIR IDAR HOLTE (ERNST & YOUNG), TF-notat nr. 38 2012 Tittel: Evaluering av

Detaljer

Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem

Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem - Bamble kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 714017 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Avgrensing...1 2 Metode

Detaljer

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren

Rapport 2010-006. Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Rapport 2010-006 Tidligpensjonering i pleie- og omsorgssektoren Econ-rapport nr. 2010-006, Prosjekt nr. 5Z090091.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-109-9 ETO/kki, EBO, 12. januar 2010 Offentlig Tidligpensjonering

Detaljer

Ikke fullt og helt, men stykkevis og delt om det uønskede deltidsarbeidets vesen

Ikke fullt og helt, men stykkevis og delt om det uønskede deltidsarbeidets vesen Nina Amble Ikke fullt og helt, men stykkevis og delt om det uønskede deltidsarbeidets vesen Det er lett å anta at fenomener som uønsket deltid, ufrivillig deltid eller undersysselsatt dreier seg om en

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

handlingsplan for eldre

handlingsplan for eldre ispigger pensjon bingo gamle venner TT-k o`stol sydentur fritid kamferdrops vafler tannglass kryssord barnebarn busstur bridge gullbryllup alt var bedre før Aurskog-Høland kommune den romslige kommunen

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 ANTALL ÅRSVERK I 2012 OG 2013... 3 SYKEFRAVÆRSUTVIKLING... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) OG IA... 4

Detaljer

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon 15.09.2011 Sarpsborg kommune Innhold 1. Mandat... 3 1.1 Avgrensninger... 3 2. Gruppas sammensetning og arbeid... 3 3. Arbeidsmetoder og

Detaljer

Arbeidstid. Arbeidsgiverforeningen Spekters politikkdokument

Arbeidstid. Arbeidsgiverforeningen Spekters politikkdokument Arbeidstid Arbeidsgiverforeningen Spekters politikkdokument Spekter er en arbeidsgiverforening som organiserer virksomheter med nesten 200 000 ansatte og er dominerende innen sektorene helse, samferdsel

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 1 PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 DETTE ER HØRINGSUTKASTET Send evt innspill og lignende til e-postadresse: christian.rokkestad@lebesby.kommune.no innen 24.05.10 eller pr post innen

Detaljer

Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten

Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 21-2007 Revisjonsrapport fra prosjektet Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten For kontrollutvalget i Nord-Fron kommune September 2007 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Kompetansen på bo- og behandlingssentrene

Kompetansen på bo- og behandlingssentrene Kompetansen på bo- og behandlingssentrene Forvaltningsrevisjonsrapport 16.08.10 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.1.1 Politiske vedtak... 1 1.1.2 Viktige lover og bestemmelser...

Detaljer

Marit Strandquist og Toril Sund. Struktur og kompetanse i sykehjem

Marit Strandquist og Toril Sund. Struktur og kompetanse i sykehjem Marit Strandquist og Toril Sund Struktur og kompetanse i sykehjem Rapport 4/2004 Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2004 Rapport 4/2004 Rapport 4 / 2004 Høgskolen i Vestfold Copyright: Høgskolen i Vestfold/

Detaljer